Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-12-2018 kl. 13:00
Bygning 14A på Vibegård, Vibegårdsvej, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Angst og skolefravær
  åbent 4 Status på processen for "Fremtidens Folkeskole"
  åbent 5 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. oktober 2018
  åbent 6 Indsatsstyring i Center for Børn og Familie
  åbent 7 Beskæftigelsesplan 2019
  åbent 8 Nyt børnehus i Allinge
  åbent 9 Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne
  åbent 10 Godkendelse af privat dagtilbud - Hasle Naturbørnehave
  åbent 11 Udmøntning af pulje til rekruttering af sundhedsplejersker
  åbent 12 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser for Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Set under et er der overført et overskud 9,5 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 11,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)   at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 1.306.000 kr. til bevilling 12 Børn og familie finansieret af næste års budget på bevillingens rammer.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Ad. a) taget til efterretning
Ad. b) anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

For Center for Børn og Familie forventes samlet set mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Med et overført overskud på 4,3 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 5,3 mio. kr.

 

Mindreforbruget på dagpasningsområdet kan primært henføres til færre udgifter til PAU-elever. Dertil passes der lidt færre børn end der oprindeligt er budgetteret med. Endvidere er der kun anvendt en tredjedel af puljen til styrkelse af små børnehuse og endelig forventes der mindreforbrug på økonomiske fripladser og søskendetilskud.

Merforbruget på børn og familie dækker primært over et merforbrug på anbringelsesområdet grundet et fortsat højt niveau af anbringelser, samt et merforbrug på de forbyggende foranstaltninger drevet af et stadigt stigende forbrug i Det Tværgående Støttekorps. Merforbruget opvejes dog delvist af et mindreforbrug på administration samt på udføreenheder.

 

 

For Center for Skole forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Med et overført overskud på 4,2 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 4,6 mio. kr.

Området er præget af generel balance. Der anvendes af det overførte overskud fra 2017 samtidig med, at der er aktiviteter der naturligt forskydes mellem budgetår. Der arbejdes godt på nedbringelse af underskud på de skoler, der har økonomiske vanskeligheder.

 

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets overførbare bevilling er der fra 2017 overført et overskud på 9,5 mio. kr. Med et forventet mindreforbrug i 2018 på 1,6 mio. kr. forventes overskuddet øget til 11,2 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2018

Afvigelse i pct.

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Børn og Familie

1.218

 

0,4 %

 

5.332

6.550

 

11 Dagpasning

3.586

 

3,1 %

 

4.270

7.856

 

12 Børn og familie

-2.368

 

1,3 %

 

1.062

-1.306

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

423

 

0,2 %

 

4.204

4.627

 

13 Undervisning

423

 

0,2 %

 

4.204

4.627

 

Børne- og Skoleudvalget

1.641

 

0,3 %

 

9.536

11.177

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Angst og skolefravær

27.18.00G01-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra Skolechef Espen Fossar Andersen og Børne- og Familiechef Anders Fløjborg, der har undersøgt spørgsmålet fra sidste Børne- og Skoleudvalgsmøde om status på skolefravær i almenskoler, specialskoler, 10. klasse og Ungdomsskolens Heltidsundervisning samt indsatser i forbindelse med angstproblematikker.

 

I forhold til langtidsfravær viser opgørelsen at 441 elever har haft mindst 15 dages fravær i en periode på 60 dage i skole året 2016/2017 og 439 elever i skoleåret 2017/2018. Opgørelsen vedr. fravær er for børn i folkeskolen – ikke privatskole.

 

Opgørelsen viser at elever med langtidsfravær stort set er status quo i løbet af de sidste tre år.

 

Det er ikke tal på, hvor mange børn og unge i Bornholms Regionskommune, der har angstproblematikker, men Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium (BUA) oplyser, at der frem til november i 2018 er diagnosticeret 25 patienter med angst som den væsentligste diagnose og i 2017 18 patienter.

 

Der er kommunale indsatser målrettet til børn med angst som f.eks. Cool Kids grupper og flere andre indsatser, som også kan benyttes af børn med angst og deres familie.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        At orienteringen tages til efterretning og drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Elevfravær

Skolerne registrerer dagsfravær i fraværssystemet.

 

Begrundelserne for fraværet kan vi ikke lave et generelt udtræk på. Men ferie uden for skoletiden fylder meget (turistø, forældrene har ikke fri i ferierne). Ligeledes fylder enkelte elever, der har meget fravær meget, som kan være begrundet i alt fra sygdom til sociale/psykiske udfordringer.

 

Bekymrende fravær er defineret ved:

-                          5 sammenhængende fraværsdage

-                          7 dage i en periode på 20 skoledage

-                          15 dage i en periode på 60 skoledage

 

Antallet af elever med en af definitionerne inden for det sidste år er 1278 elever.

 

Der skeles i nedenstående graf ikke ved ulovligt fravær, lovligt fravær eller sygdom.

 

Oversigt fra KMD Lis

 

 

 

Angst

 

Det er ikke tal på, hvor mange børn og unge i Bornholms Regionskommune, der har angstpro-blematikker, men Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium (BUA) oplyser, at der frem til november i 2018 er diagnosticeret 25 patienter med angst som den væsentligste diagnose og i 2017 18 patienter.

 

Der er kommunale indsatser målrettet til børn med angst som f.eks. Cool Kids grupper og flere andre indsatser som også kan benyttes af børn med angst og deres familie.

 

Der tilbydes pt. to årlige Cool Kids grupper for aldersgruppen 10-12 år, men efterspørgslen er større. Der vurderes på baggrund af henvendelser til Cool Kids, at der kunne gennemføres 4 til 5 gruppeforløb. Cool Kids er en målrettet indsats, der ikke kan omfavne alle angstformer.

 

Andre kommunale tilbud til bl.a. angstproblematikker er f.eks.:

·        Vejledning af forældre og/eller professionelle

·        Indsatser i skole/dagtilbud og familie ved PPR og/eller familierådgiver

·        Samtaleforløb, terapi, familiebehandling

·        Henvisning til psykiatrien i kombination med de kommunale indsatser.

 

BRK deltager i et projekt fra sommeren 2019 sammen med Region Hovedstadens Psykiatri, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), der har fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde og intensivere den kommunale indsats ved at sikre adgang til en række lokale tilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Det drejer sig om tilbud i forhold til angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser. I den forbindelse vil der frem til sommeren 2019 i samarbejde med psykiatrien og de øvrige kommuner i projektet blive udviklet indsatser og metoder til opsporing inden for alle områderne. I forhold til angst ligger det dog allerede fast, at vi vil komme til at tilbyde Cool Kids til indskolingselever og der også kommer individuelle angsttilbud.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på processen for "Fremtidens Folkeskole"

17.01.00A00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede 10. april 2018 at gennemføre en undersøgelse blandt forældre i 0. klasse og forældre, der skiftede fra folkeskole til privatskole samt en generel brugerundersøgelse for alle forældre til elever i folkeskolen på Bornholm.

Undersøgelsesresultaterne blev offentliggjort 30. august 2018 ved et pressemøde på Søndermarksskolen og behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. september 2018.
Her vedtog BSU en procesplan for det fortsatte arbejde med en overordnet strategi for det bornholmske skolevæsens udvikling.

Nedenstående gives en orientering om status på arbejdet med den overordnede strategiplan.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At udvalget tager orienteringen om status for arbejdet med ”Fremtidens folkeskole” til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i procesplanen har skolernes bestyrelser, elever, personale, forældre og lokale borgere arbejdet med et fælles strategioplæg i perioden oktober – november 2018.

Oplægget bestod i en beskrivelse af 10 mål for den fælles bornholmske folkeskole samt 5 konkrete fokusområder (”God trivsel”, ”Høj faglighed”, ”En folkeskole for alle”, ”Kommunikation og dialog” samt ”Rammer og vilkår”).

Skolebestyrelserne er blevet bedt om både at beskrive forslag til overordnede fælles tiltag, der gælder for alle folkeskolerne og dertil forslag, der lokalt kan iværksættes på den enkelte skole.

Med udgangspunkt i de lokale debatter har skolebestyrelserne 23. november 2018 fremsendt sammenskrivninger af de idéer og forslag til konkrete handlinger, der blev resultatet af de gennemførte debatter i de forskellige lokale fora.

 

 

Overordnet beskrivelse af forslagene inden for de fem fokusområder til anvendelse/prioritering af midler tilført fra budgetforliget:

 

God trivsel

Ansættelse af familierådgivere på skolerne

Genetablering af vippeordning ved overgang fra dagtilbud til skole

To-voksenordning

Specialtilbud på de enkelte skoler

Klassestørrelse på max 23 elever

 

Høj faglighed

To-voksenordning

Talentudvikling – styrkelse af de stærke elever

’Ø-dækkende’ konsulenter - matematik, naturvidenskab, kulturfag, praktisk-musiske fag.

Flere vejledere

Kompetenceudvikling af lærerne – linjefag og anden efteruddannelse

Kompetenceudvikling af ledelserne – fx databaseret skoleledelse

 

En folkeskole for alle

Èn pædagog tilknyttet alle årgange/klasser

Specialgrupper ude på skolerne

SFO-tilbud til børn fra 4.-6. kl

 

Kommunikation og dialog

Ansættelse af PR-medarbejder

 

Rammer og vilkår

Bedre transportforhold

Madordning på alle skoler

Klassestørrelse på max 23 elever

To-voksen ordning

Inkluderende læringsmiljøer

Nyt inventar – skolemøbler, maling af klasselokaler

 

Nogle af forslagene går igen under flere af fokusområderne, da der kan være overlab og sideeffekter af en indsats fra ét område til et andet. Fx to-voksenordning, som kan have effekt på såvel faglighed som trivsel.
Derudover er der i skolebestyrelsernes materialer en del forslag, som allerede nu fungerer godt samt tiltag, som kan etableres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Disse forslag vil også blive drøftet til temadagen d.4.12.

Der er forslag, som fordrer et tværfagligt samarbejde med Center for Børn & Familie. Disse forslag er ikke medtaget til drøftelse d. 4.12, men tænkes at indgå i en parallel proces i samarbejdet mellem de to centre. Fx forslag om at kvalificere overgangen mellem dagtilbud og skole samt tidlig social indsats.

Forslag vedr. fagpolitiske forhold (lokalaftale), ressourcetildelingsmodel og skolestruktur er ligeledes udeladt i forbindelse med drøftelsen d. 4.12.

 

Sammenskrivningen af de indkomne forslag fra skolebestyrelserne samt program for temadagen d. 4.12.2018 er bilagt sagen.

 

På temamøde d. 4. december 2018 inviterer Børne- og Skoleudvalget Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen og kommunalbestyrelsen til at drøfte ”Fremtidens folkeskole” med afsæt i indkomne forslag fra skolernes bestyrelser.

Målet med dagen er med afsæt i de indkomne forslag at drøfte en prioritering. Hvilke forslag kan udvikle folkeskolen på Bornholm i forhold til de ti opstillede mål?

På baggrund af tilbagemeldingerne fra temamødets deltagere og de indkomne forslag fra skolebestyrelserne udarbejdes i december 2018 – januar 2019 konkrete forslag til indsatsområder og konkrete handlinger i 2019 og følgende år og tilhørende tidsplan samt forslag til anvendelse af de afsatte 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. overslagsårene.

 

Børne- og Skoleudvalget behandler forslagene på møde den 5. februar 2019 og kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 28. februar 2019 endelig beslutning om strategiplanen og anvendelsen af afsatte midler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Program for temamøde 04.12.2018 FINAL (PDF)

2.
Sammenskrivning af input fra skolebestyrelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. oktober 2018  

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. oktober 2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, er udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. For bevilling 12 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2018, svarende til 3,1% af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Fra 2017 er overført 1,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 1,3 mio. kr.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2018 og pr. 31. oktober 2018.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. oktober 2018 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·        Myndighed

·        Udførerdel

·        Aflastninger

·        Merudgiftsydelser

·        Tabt arbejdsfortjeneste

·        Opholdssteder

·        Sikrede afdelinger

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·        Plejefamilier

·        Døgninstitutioner

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·        Løvstikken

 

Myndighed vurderes at være "grøn", da der pr. november er ansat 4 nye sagsbehandlere således, at der ikke længere er vakante sagsbehandlerstillinger eller brug for vikarbureau til sagsbehandling. Med nyansættelserne vurderes sagstallet pr. fuldtidsansat at falde til omkring de politisk vedtagne 25 sager pr. sagsbehandler.

Sagstallet er faldet betydeligt siden seneste budgetopfølgning. Sagstallet fluktuerer naturligt, men det har tillige betydning, at asylcenteret er lukket. Der var i omegnen af 20 sager vedr. asylansøgerbørn, da det blev besluttet at lukke centeret. Der er derfor i forlængelse af lukningen nedlagt en sagsbehandlerstilling, da der heller ikke længere tilføres ressourcer udefra, svarende til en halv stilling, til sagsbehandling af asylansøgerbørnenes sager.

Det har vist sig vanskeligt for Myndighed at leve op til de formelle krav, og sagsbehandlerne oplever et massivt arbejdspres. Dette skal ses i sammenhæng med afgrænsningen af målgruppen for sager i Myndighed i Bornholms Regionskommune og de politisk vedtaget serviceniveauer og retningslinjer.

Til forskel fra andre kommuner skal barnets og familiens problematikker være længerevarende, tunge og komplekse førend døren til Myndighed bliver åbnet og det betyder, at langt de fleste sager indebærer komplekst og omfattende sagsarbejde, ligesom konfliktniveauet ofte er højt. Dette udfordrer fastholdelsen af medarbejderne.

 

Aflastningsordninger er "grøn". Både det forventede antal af børn og unge i aflastning, samt gennemsnitsprisen ligger under budgetmålet. En del af forklaringen er dog, at Familieplejen Bornholm fortsat har udfordringer med at finde aflastningsfamilier, hvilket skal ses i lyset af, at plejefamilierne bliver godkendt til et bestemt antal børn, og at et aflastningsbarn optager en fuld plads. Flere plejefamilier giver udtryk for, at de foretrækker fuldtidsanbragte børn. Derfor står en række børn på venteliste til aflastning pt., og som alternativ anvendes mere omkostningstunge løsninger som fx. kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte fra det tværgående støttekorps.

 

Plejefamilier vurderes at være "gul". Det forventede forbrug ligger under budgetmålet, ligesom at det forventede antal af anbringelser i plejefamilier ligger under budgetmålet, og der er ikke umiddelbart er udsigt til, at antallet af anbringelser øges. Plejefamilier vurderes således ikke at være "gul" på grund af økonomien, men fordi en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt.

 

Døgninstitutioner er vurderet til "gul". Både det forventede forbrug og antallet af anbringelser ligger over budgetmålet for døgninstitutioner, men det er vurderingen, at der er foretaget de rette disponeringer under de givne forudsætninger. Budgettet i 2019 er med vedtagelsen af budget 2019 tilpasset med 7,0 mio. kr. således at budgetmålene for 2019 matcher det forventede antal anbringelser og forbrug.

 

Løvstikken er vurderet til fortsat at være "rød", da institutionens drift udfordres af stadig færre indskrivninger. Problemet vurderes at være varigt, og der arbejdes på en fremtidig plan for Løvstikken sammen med Center for Psykiatri og Handicap.

 

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget i 2018 håndteres inden for den samlede ramme i Center for Børn og Familie. Med vedtagelsen af budget 2019 blev der gennemført en niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungeområdet i lyset af det stigende behov, der har været på området. Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2019, hvorefter de øgede bevillinger reduceres i de følgende år. 

På nuværende tidspunkt ses stadig et pres på aktivitetsniveauet og der skal være et vedvarende fokus på styring for at sikre budgetoverholdelse i 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Fokuspunkter pr. 31-10-2018 - BSU - Endelig (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indsatsstyring i Center for Børn og Familie

27.00.00A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Der gives på mødet en kort mundtlig orientering om implementeringen af faglig indsatsstyring i Center for Børn og Familie, der skal sikre overblik over iværksatte indsatser og sikring af, at de nødvendige indsatser er tilgængelige. Samt en økonomisk rammestyring af udfører til sikring af faglige robuste fællesskaber, robuste økonomiske driftsenheder der er efterspørgselsdrevet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning og drøftes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatser til særlig støtte til børn og unge er registeret i fagsystemet DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) hvorimod tidligt forebyggende og rådgivende indsatser ikke systemetisk registreres. Det betyder, at det ikke er muligt fyldestgørende for BRK at dokumentere, at der ydes en indsats på baggrund af bl.a. underretninger.

 

Værdifuld viden og overblikket går tabt i forbindelse med f.eks. en Børnefaglig undersøgelse hvor det ikke er muligt at inddrage de indsatser som BRK igennem en periode har tilbudt barnet og familien, men som ikke er registeret og effekten ikke kendes.

 

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for Børn og Familie, at sikre et overblik over iværksatte indsatser og sikring af at de nødvendige indsatser er tilgængelige og dermed øge antallet af efterspurgte indsatser inden for budgetrammen eller dokumentere den øgede efterspørgsel. 

 

Faglig indsatsstyring vil medføre en mere målrettet styring af de sociale indsatser og den økonomisk rammestyring af udførerene så type og mængden af indsatser er efterspørgselsdrevet i løbet af året eller i forbindelse planlægningen af udbuddet af sociale indsatser.

 

Dette vil ligeledes styrke den målrettede faglige udvikling af medarbejderne så den er i overensstemmelse med de kompetencer som indsatserne til børn og familier kræver.

Det vil være muligt løbende at tilpasse indholdet af alle BRK’s sociale indsatser og udbuddet af bestemte typer indsatser.

 

Der gives på mødet en orientering om planerne om at omlægge styringen som beskrevet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 20. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2019 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)   At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes

b)   At Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til orientering i Integrationsrådet, Handicaprådet og Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes med få rettelser til Beskæftigelsesplan 2019.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:

Orienteringen taget til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Beskæftigelsesplanen anbefales godkendt

 

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. september 2018 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 

Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i de visioner Kommunalbestyrelsen har besluttet, beskæftigelsespolitiske mål, tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2018 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels understøtte den positive udvikling i tilflytningen til Bornholm. 

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf kun det 7. punkt ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” er nyt.

 

Ministerens mål er vejledende for kommunerne og skal således ikke nødvendigvis indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

 

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

 

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

 

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

 

7.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 

 

 

Kvalificeret arbejdskraft på Bornholm

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere får en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færrest mulige personer modtager midlertidig eller varig offentlig forsørgelse.

 

Dette søges løst ved, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen samt særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor samarbejdet på tværs af de kommunale centre er centralt.

 

I forbindelse med den stigende efterspørgsmål på arbejdskraft er der et udvidet fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra det øvrige Danmark samt udlandet.

 

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2019. 

 

Procesplan

Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til udvalgsorientering for behandling ved deres møder ultimo november/primo december 2018.

 

Formelt fra ministeren er der krav om, at Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, sendes til høring i Det regionale Arbejdsmarkedsråd og efterfølgende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Beskæftigelsesplan 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nyt børnehus i Allinge

82.06.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 6. november 2018 præcenteret for en ny tidsplan for byggeriet. Ny tidsplan var vedlagt som bilag.

Børne- og skoleudvalget skulle endvidere afklare, om projektet skulle ændres senest ved udgangen af 2018. Driften af Tejn børnehus fortsætter uændret.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 6. november 2018, at der skal udarbejdes en procesbeskrivelse, der har som mål at etablere et nyt dagtilbud i Allinge placeret ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) samt at Tejn Børnehus bevares som selvstændig institution. Udvalget ønskede procesbeskrivelsen på dagsorden til udvalgets møde i december ’18 med henblik på at vurdere, om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at det oprindelige projekt skal ændres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)   At procesplan for nyt børnehus i Allinge drøftes

b)   At Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Ad. a) drøftet

Ad. b) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares. Maike Fiil og Linda Persson undlader at stemme.

 

 

Sagsfremstilling

D. 19. november 2018 afholdt BRK et møde med BIKC med henblik på en fælles orientering om planer og status.

 

Her blev der i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice og Center for Børn og Familie og BIKC udarbejdet en tidsplan for opførelse af børnehus i Allinge, som belyser de aktiviteter, der skal udføres sideløbende eller i fællesskab, med henblik på politisk stillingtagen til, om den det oprindelige projekt skal ændres.

 

Følgende procesplan blev aftalt, hvori BIKC oplyste deres foreløbige plan for aktiviteter, som her er fremhævet med fed skrift:

 

Aktivitet

Delaktivitet

Bemærkninger

Politisk behandling

Leverance færdig

Statusmøde med Nordlandshallen BIKC

Orientering om planer og status

 

Hvor er BIKC i processen

Hvor er samarbejdsfladerne

Hvordan kan BRK støtte projektet

 

19. november 2018

Funktionsafklaring

 

BIKC udarbejder bygnings- og rumoversigt, funktioner m.m.

 

December 2018

Politisk strategi

 

Fremlæggelse af forslag til procesplan for opførelse af Børnehus i Allinge

BSU/(NMU)/ØEPU/KB

NMU orienteres

December 2018

Planafklaring

 

Planforhold omkring ny placering afklares

Hvis der vælges en placering i forbindelse med Nordlandshallen, skal der udfærdiges en ny lokalplan.

Ca. 9 måneder fra den igangsættes.

Inddragelsesperiode BRK/BIKC

Nedsættelse af fælles BRK/BIKC projektgruppe,

Afklarende brugermøder

Der kan nedsættes tværgående brugergrupper på tværs af BRK og BIKC og øvrige foreninger i området

Brugerinddragelsen omfatter repræsentanter for brugere, personale og eksterne interessenter i lokalområdet.

Der afholdes et inspirationsmøde og idemøde, sideløbende/sammen med BIKC arbejde

Evt. Politisk udpegelse/deltagelse i dialogforum/Borgermøder m.m.

Der vil blive fremlagt en sag forinden.

Marts 2019

Skitseforslag BIKC

BIKC udarbejder skitseforslag

Skitseforslag til brug for det videre fonds- og finansieringsarbejde

 

Marts 2019

Indholdsafklaring BIKC

BIKC samarbejder med diverse interessenter

Kærnehuset, Sundhedscenter/Trimcenter, Børn og ældre, Køkkenfaciliteter, lokal historisk arkiv, Børnehavesamarbejde, BRK m.m.

 

Marts 2019

Fondsarbejde BIKC

BIKC søger fonde

Det anslås at der er tilvejebragt fornødne midler i 2019.

Egen opsparing, Lånegaranti fra BRK, LAG Bornholm

BRK bidrager i fornødent omfang.

BIKC udfører selv afrapportering til fonde

 

December 2019

Projektering af Nordlandshallen BIKC

 

BIKC har indgået samarbejde med rådgiver om projektering af hovedprojekt til udbud

 

Juli/august 2020

Nedsættelse af byggeudvalg for Allinge Børnehus

Politisk sag

Kan det eksisterende byggeudvalg samles eller skal der udpeges et nyt udvalg.

BSU/NMU/ØEPU/KB

Efterår 2020

 

Byggeudvalg

Rådgiver, 2 udvalgsformænd, 2 Centerchefer, 2 ledere, 1 personale, 1 Forældre

 

 

 

Brugerudvalg

Rådgiver, Center for Børn og Familie, Forældre råd

Medarbejdere, Ejendomsservice, BIKC

 

 

Byggeproces Nordlandshallen BIKC

 

Opførelse af diverse bygninger og diverse ombygninger, incl. udbudsperiode.

Planarbejde, Udbud, Byggeperiode, aflevering

 

2022

Projektering af Allinge børnehus

BRK

Ejendomsservice har indgået samarbejde med ekstern rådgiver

 

2020/2021

Fysisk planlægning

 

 

 

 

 

Planarbejde

Undersøgelse af planforhold.

Afhængig af endeligt placeringsvalg.

Indstilling til NMU om igangsætning.

Udarbejdelsesperiode.

Sag til NMU derefter høringsperiode på 8 uger.

Godkendelse af KB

 

2021

 

Projekteringsændringer

Definering af evt. projektforandringer i henhold til bruger/personaleønsker. Der er samlet afsat en måneds tegnestuearbejde til opgaven i rådgivertilbud.

 

 

 

Projektering

Endelig projektering af hovedprojekt

Godkendelse på

NMU/BSU/ØEPU/KB

2021

 

 

 

Byggesagsbehandling

Forventet sagsbehandlingstid på min 5 måneder.

55 kalenderdage fra et fuldt belyst projekt er modtaget.

2021

 

Udbudsperiode

Projektet kører som totalrådgiveropgave, hvorfor rådgiver forestår alt udbud.

 

2021

 

Licitation

 

 

2021

 

Byggeperiode

 

 

2021/2022

 

Indflytning

 

 

2023

 

 

Opmærksomhedspunkter ved ikke at fastholde tidligere beslutning om at sammenlægge Tejn og Allinge børnehuse i et nyt fælles børnehus på Nordlandet:

 

Estimeret pasningsbehov (opgjort i børneenheder) for Alling/Tejn i perioden 2018-28

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0-2 årige

 31

 34

 37

 39

 40

 41

 42

 42

 43

 43

 44

3-5 årige

 47

 49

 52

 53

 55

 57

 59

 60

 61

 63

 64

 I alt

 78

 83

 89

 92

 95

 98

 100

 102

 104

 106

 107

 Sikkerhedsmargin 10 %

 8

 8

 9

 9

 9

 10

 10

 10

 10

 11

 11

 I alt inkl. sikkerhedsmargin

 86

 91

 98

 101

 104

 108

 110

 113

 115

 117

 118

 Kapacitet p.t.

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 +/-

 16

 11

 4

 1

 -2

 -6

 -9

 -11

 -13

 -15

 -16

 Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed.

 

Senest vedtagne befolkningsprognose viser et kapacitetsbehov i 2028 på 107 børneenheder, tillægges dette tal 10% som sikkerhedsmargin, så der kan tages højde for spidsbelastninger op til skolestart, vil der i 2023 være behov for kapacitet til yderligere 6 børneenheder. I 2028 vil der være et kapacitetsbehov på 118 børneenheder, det betyder at såfremt Tejn bevares og der skal bygges en institution i Allinge, så skal børnehuset have en kapacitet på 70 børneenheder mod Allinge børnehus, der i dag har plads til 54 børneenheder. Alternativt kan der forsøges at rekruttere dagplejere.

 

Besluttes det, at bevare børnehuse i både Tejn og Allinge, frem for den tidligere vedtagne beslutning, om et samlet børnehus, vil det i tilfælde af kommende fald i børnetal ikke være muligt at samle områdets børn i en institution, som det var hensigten med ét samlet børnehus.

Såfremt der skal være 2 børnehuse på Nordlandet, vil der kunne opstå usikkerhed hos forældre og personale om, hvorvidt de enkelte børnehuse vil være bæredygtige.

 

Opmærksomhed på at det, jf. strategien for fremtidens dagtilbud, kan blive nødvendig at fastholde eller øge ”puljen til små børnehuse” i tilfælde af det besluttes at bevare 2 børnehuse i området.

Der er i procesplanen for en projektændring ikke taget stilling til, om det at bevare Tejn børnehus, vil medføre øgede ejendomsdriftsudgifter.

 

I en ny institution i Allinge bør der jf. befolkningsprognosen være plads til 70 børneenheder. Det vil kræve store dele af udearealerne bag ved hallen. Grunden med tennisbanerne ejes af Allinge-Sandvig gymnastikforening og der har ikke været konkrete forhandlinger om vilkår for salg eller leje. Om børnehuset er på 60 eller 70 børneenheder gør ingen forskel driftsmæssigt, og de bæredygtighedsprincipper, der allerede er beskrevet vil stadig være gældende. En institution til 70 børneenheder vil koste 17,5 mio. kr. ifølge nøgletal, der er i dette tal ikke taget højde for køb eller leje af grund samt grundens beskaffenhed. Årlig bygningsdrift anslås til være mellem 500.000 kr. og 550.000 kr. med reference til Nexø Børnehus og Trilobitten i Aakirkeby.

Den nuværende årlige bygningsdrift i Allinge og Tejn Børnehus er 250.000 – 300.000 kr. pr. hus.

 

Det område, hvor et nyt dagtilbud påtænkes placeret ved BIKC, er opmålt til at være ca. 6.800 m2. Til sammenligning er grunden ved Nexø Børnehus 11.800 m2 og Nexø børnehus er 914m2. Størrelsen på grunden ved BIKC vanskeliggør umiddelbart eventuelle udvidelsesmuligheder, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt.

 

Hvis der ikke bygges nyt samlet børnehus og Allinge og Tejn bevares, rammer institutionerne kapacitetsloftet inkl. sikkerhedsmargin i 2021/22, men dette er afhængig af om befolkningsprognosen for området holder. I øjeblikket er der kun 3 børn, der er skrevet op til at starte i de 2 børnehuse (ud over dem der går der for nuværende).

 

BIKC har oplyst, at de ønsker at samle byens aktiviteter og muligheder for områdets mindste børn i og omkring BIKC. Der er ikke oplyst konkrete mål med samarbejdet med BRK.

BIKC har ved mødet indikeret, at det er BRK der er bygherre og driftsherre af Børnehuset, men at det skal ses i sammenhæng med det byggeri BIKC påtænker.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke opføres et nyt fælles børnehus på Nordlandet, skal den tidligere besluttede driftsbesparelse på lederløn og basistilskud på 0,7 mio. kr. årligt tilbageføres. Som det fremgår af nedenstående, udgør beløbet 355.000 kr. i 2022 og 694.000 kr. fra 2023.

 

 

 

 

Besluttet driftsbesparelse ved opførelse af nyt børnehus i Allinge

 

(beløb i 1.000 kr.)

2019

2020

2021

2022

2023-

Nyt børnehus Allinge, driftsbespar. (2017)

0

-694

-694

-694

-694

Udskydelse Allinge Børnehus i ½ år (2018)

0

339

 

 

 

Udskydelse Allinge Børnehus i 2 år (2019)

0

355

694

339

 

I alt

0

0

0

-355

-694

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Forslag til areal til børnehave - BIKC (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne

28.00.00A00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2017 at udvide kapaciteten i Rønne med op til 95 midlertidige børnehavepladser. Satellitten i bygning 9 på Østre Skole rummer 35 af de midlertidige pladser og en udegruppe-ordning tæller i alt 60 pladser i perioden januar-august.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2018 blev det besluttet at forlænge den midlertidige satellitløsning på kapacitetsproblemerne på dagpasningsområdet i Rønne med yderligere et år, dvs. i hele 2019.

 

På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et politisk prioriteret antal langsigtede løsninger. Udgangspunktet i sagsfremstillingen var DGI-stadion med plads til 150 børneenheder, men kommunalbestyrelsen ønskede, at andre placeringer blev undersøgt. 

 

I denne masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne foreslås der en udvidelse af den midlertidige løsning på Østre skole. Dertil er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde frem mod en permanent løsning af kapacitetsudfordringerne i Rønne.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at den midlertidige satellitløsning i bygning 9 på Østre Skole, inkl. udegruppe-ordning, forlænges i en overgangsperiode fra og med 2020 og indtil de øvrige faser i masterplanen er afklaret, og at bygning 9 udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder,

b)   at bygning 9 udvides til at kunne rumme 30 børneenheder ekstra, idet anlægsudgiften til ombygningen i 2019 på 1,8 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,

c)    at der etableres en legeplads ved bygning 9 på Østre Skole, idet anlægsudgiften hertil i 2019 på 0,5 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,

d)   at der rejses en sag i Natur- og Miljøudvalget med henblik på meddelelse af anlægsbevilling(er) til Center for Ejendomme og Drift,

e)   at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne på 1,3 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår, idet der afsættes budget fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes, og

f)     at procesplanen for den mere permanente udvidelse af kapaciteten i Rønne godkendes.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Punkterne a, b, c, d og e anbefales.

Ad f) Fase 1 A anbefales, Fase 2 B anbefales, Fase 3 anbefales at afvente senere stillingtagen.

Sagsfremstilling

Børnehusene i Rønne kan tilsammen rumme 104 vuggestue- og 309 børnehavebørn. Dette giver en grundkapacitet på 471 børneenheder, hvor en vuggestueplads tæller for 1,56 børneenhed og en børnehaveplads tæller for 1,00 børneenhed. (Børnehavebørn skal have 2,5 kvadratmeter hver og vuggestuebørn skal have 3,9 kvadratmeter).

 

Rønneinstitutioner

Vuggestuepladser

Børnehavepladser

Børneenheder

Trinbrættet Rønne Nord

36

87

143

Morbærstiens Børnehave

0

48

48

Børnehuset Skatteøen

24

46

83

Børnehus Søstjernen

14

53

75

Børnehaven Nordstjernen

11

26

43

Natur- og Skovbørnehuset

19

49

79

I alt

104

309

471

 

Efterspørgslen af daginstitutionspladser i Rønne har dog i store perioder af 2018 været større end grundkapaciteten på 471 børneenheder. Dette fremgår tydeligt af nedenstående graf, der viser at Rønne ikke ville have kunnet levere de efterspurgte pladser i perioden januar til juni/juli og muligvis heller ikke i slutningen af året, uden de midlertidige pladser.

 

 

Ifølge befolkningsprognosen for 2018 vil antallet af 0-6 årige stige i Rønne i årene fremover jf. tabellen nedenfor. Stigningen i antallet af 0-6 årige er ikke isoleret til Rønne-området, men forventes flere steder på øen. 

 

Befolkningsprognose for 0-6 årige i Rønne frem til 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDER

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

98

108

101

106

108

110

113

116

118

120

121

122

123

1

101

108

113

111

114

116

119

121

125

128

130

131

132

2

104

107

113

116

117

119

121

124

128

131

134

136

138

3

105

113

105

112

116

118

119

122

125

128

131

134

136

4

97

112

128

110

117

120

123

125

129

132

135

138

141

5

137

103

108

128

111

118

121

125

127

130

133

137

140

6

120

144

107

112

130

114

121

124

128

130

133

137

140

I alt

762

795

775

796

812

816

838

857

881

899

918

935

950

 

Note: Tallene for 2016, 2017 og 2018 er faktuelle tal pr. 1. januar, mens tallene 2019-2028 er prognosetal.

 

Nedenstående graf viser den forventede udvikling i pasningsgrundlaget for børn hjemmehørende i Rønne. Pasningsgrundlaget er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen ovenfor og er bedste bud på hvor mange børn, med bopæl i Rønne, der potentielt skal passes i Rønne i årene fremover.

 

Pasningsgrundlaget er opgjort i børneenheder, så det er direkte sammenlignelig med kapaciteten i børnehusene i Rønne. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem det beregnede pasningsgrundlag og det forventede antal børn i børnehusene i Rønne. Dette skyldes, at det eksisterer andre dagtilbud til børn i 0-6 årsalderen både kommunalt og privat. Dertil bliver nogle børn fra Rønne passet andre steder på øen eller hjemme. Omvendt bliver en del børn ude fra øen passet i Rønne og søgningen mod Rønne forventes at stige i de kommende år. Dette skyldes at ændringer i Dagtilbudsloven gør at forældre fremover skal have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens dagtilbud.

 

Ifølge befolkningsprognosen forventes pasningsgrundlaget i Rønne at stige med ca. to procentpoint p.a. i de næste 10-12 år. Det vil f.eks. betyde, at der i 2023 skal passes ca. ti procent flere børn i Rønne end tilfældet er i dag. Når pasningsgrundlaget forventes at stige med ca. 10 procent fra 2018 til 2023, så må det – alt andet lige – også forventes at efterspørgslen efter pladser i børnehusene i Rønne stiger med ca. 10 procent. Sammenholdt med en øget søgning mod Rønne på grund af lovændringen, må det forventes at der skal være en kapacitet i Rønne i 2023 på minimum 600 børneenheder.

 

Beregnet pasningsgrundlag i Rønne (i børneenheder) for årene 2016-2028

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7965-filer/image001.png

 

Note: Fra befolkningsprognosen 2018

 

Med en befolkningsprognose der viser stigende børnetal i Rønne i alle årene frem mod 2028, samt ændring i dagtilbudsloven med forældres ret til at ønske plads og stå på venteliste til dagtilbud, hvor som helst på øen, og med det faktum at bygning 9 på Østre skole kun er en midlertidig løsning, skal der findes en varig løsning på kapacitetsudfordringerne i Rønne.

Masterplan inddelt i en overgangsfase indtil fase 1, 2 og 3 er iværksat for tilstrækkelig kapacitet i Rønne:

Overgangsfase Østre skole bygning 9:

Indtil fase 1, 2 og 3 er afdækket, beregnet og etableret foreslås det, at det midlertidige dagtilbud på Østre skole i bygning 9 fortsættes. Det kræver, at bygning 9 opdateres og udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder.

Der findes ikke andre alternativer til en midlertidig kapacitetsudvidelse i Rønne. Det er dog muligt – via ombygning – at udnytte hele bygning 9 på Østre Skole fuldt ud. I dag bliver kun cirka halvdelen af bygningen anvendt. Det vil det koste 1,8 mio. kr. i anlægssum at gøre bygning 9 klar til at huse 30 børneenheder ekstra, således at den kan rumme i alt ca. 60-65 børneenheder.

 

Med et tilbud til 60-65 børn i bygning 9, bør der også tildeles ressourcer svarende til et almindeligt børnehus. Derfor bør koordinatorstillingen opgraderes til en fuld lederstilling og dertil skal der afsættes yderligere ressourcer af til el, vand, varme og rengøring. Omvendt bliver udegruppe-ordningen nedjusteret når antallet af pladser i bygning 9 øges. Nettodriftsudgiften vil således løbe op i 1,3 mio. kr. årligt. Beregningen omfatter kun ekstra udgifter, idet de basale pasningsudgifter finansieres via ”pengene følger barnet”.

 

Det kan endvidere bemærkes, at der ikke er areal nok til at opstille yderligere legeredskaber på matriklen ved en udvidelse af antallet af børn. Matriklen skal udvides og der skal afsættes yderligere kr. 500.000 til formålet.  

 

 

Årlig drift af satellitten med 60-65 børn (inkl. udegruppe-ordning)

 

Løsning kapacitet i Rønne - årlig nettoudgift

 

Udegruppe med 25-30 børn i perioden april-juni

 

1,0 pædagogstilling

104

Satellit – bygning 9, Østre Skole (60-65 børn) hele året

 

Faglig pædagogisk leder Satellit 1,00 stilling

458

Grundtilskud - til vikarer m.m.

232

Bygningsdrift *) – foreløbigt estimat

294

I alt udegruppe og satellit

1.088

 

 

Forældrebetaling m.m.

 

Ændring forældrebetaling

-272

Ændring fripl. og søsk.rabat

112

Ændring private

315

Ændring fripl. og søsk.rabat

39

I alt forældrebetaling m.m.

194

 

 

I alt

1.282

*) Beløbet omfatter rengøring og opgradering fra tomgangsdrift til fuld drift af bygningen.

 

Permanent kapacitetsudvidelse, faserne 1, 2 og 3:

Nøgletalsudgifter i forbindelse med ny byggeri:

 

75 børneenheder

Ca. 17,5 mio. kr.

150 børneenheder

Ca. 33,0 mio. kr.

 

Der er ikke medregnet udgifter til køb af grund eller nedrivning af eksisterende bygningsmasse

 

Opførelsen af et nyt børnehus i Rønne vil koste 0,7 mio. kr. netto årligt til lederløn og basistilskud. Dertil kommer driftsudgifter til bygningen.

 

Fase 1- Rønne Nord:

a.    Udvidelse af Nordstjernen med ca. 25 børneenheder i samarbejde med Bo42, hvor Bo42 tegner, bygger og udlejer. Nordstjernens bygninger ejes af Bo42. 

Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

 

eller

 

b.    BRK bygger og udvider med ca. 25 børneenheder i tilknytning til Nordstjernen.

Det skal afdækkes om BRK kan bygge på en grund BRK ikke ejer.

Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

 

En daginstitution i et boligsocialt byggeri anses for, at kunne være en beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre sundhed og trivsel for børn i boligområdet.

 

Fase 2 – Rønne Centrum

a.    Ombygning af bygningsmasse ved det gamle gymnasium i Søborgstræde til et børnehus med ca. 75 børneenheder, hvor de nye ejere tegner, ombygger og udlejer. Der skal iværksættes en dialog med de nye ejere.

 

Og/eller

 

b.    Området ved Østre Skole (Sporteren) er så stort, at der kan bygges en større institution med tilhørende legeplads og parkeringsforhold. Anlægsbudgettet vil afhænge af hvor mange børneenheder der bygges til. Ifølge Ejendomme og Drift vil opførelsen af en ny institution med plads til 150 børneenheder koste ca. 33 mio. kr. Dertil skal der afsættes midler til anlæggelse af legeplads. Bygning 9 vil kunne være en del af institutionen og anlægsbudget vil muligvis kunne reduceres i forhold til dette.

 

Fase 3 – Rønne Syd

Forudsætningerne for befolkningsprognosens vækst er bl.a. at der sker væsentligt mere nybyggeri end der er realiseret de senere år. Det betyder at den vækst i børnetallet, der ses i befolkningsprognosen, er tæt knyttet til de boliger, der forventes opført i de kommende år. Det kan planlægningsmæssigst være naturligt at koble institutionsbyggeriet til de områder, hvor udviklingen forventes at ske.

 

ØEPU har i forbindelse med målarbejdet besluttet at påbegynde udviklingen af Rønne Syd, hvor der – afhængigt af, hvilken type boliger der bygges – vil kunne forventes at bosætte sig børnefamilier.

 

Plan har som konsekvens af ØEPU´s beslutning undersøgt mulighederne for placering af en ny institution i forbindelse med det forventede nybyggeri. I forhold til den forventede udvikling af Rønne Syd, er der således nedenfor udpeget to grunde, der begge er kommunalt ejede.

Figur 1 Oversigtskort

Område 1

Arealbeskrivelse

1.      Arealet er beliggende ved Smedegårdsvej bag den tidligere børnehave Marthas Minde.

2.      Arealet der kan overvejes til daginstitution er på ca. 17.000 m² og beliggende i landzone og omfattet af 3 km kystnærhedszonen.

3.      området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.24, rekreativt område ved Marthas Minde og udlagt til rekreativt område samt offentligt område.

4.      Syd for området er fredskov som rummer vådområdet Dammebæk. Mod vest er cykel/gangstien Marthasminde stien og parcelhuskvarteret ved Peter Ipsens Vej. Mod nord er et mindre boligkvarter ud til Smedegårdsvej og en hesteløkke. Mod øst er markarealer, spredt boligbebyggelse og Søndre Ringvej.

5.      der kan etableres køreadgang fra Smedegårdsvej med hovedadgang fra Åkirkebyvej. Denne løsning er imidlertid problematisk da Smedegårdsvej også er belastet af intern trafik i det tilknyttede parcelhusområde samt er adgangsvej til Søndermarksskolen. Alternativt kan trafikale løsninger med adgang fra Peter Ipsens Vej eller Sagavej vurderes.

6.      Området er kommunalt ejet.

 

Vurdering

-        Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.

-        Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.

-        Ved kommune- og lokalplanlægning kan området eller en del af området ændres til brug for institutionsformål.

-         På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

-        Vejadgangsforholdene skal bearbejdes.

 

 

Område 2

Arealbeskrivelse

  1. Arealet er beliggende ved den sydlige ende af Sagavej
  2. Arealet der overvejes til daginstitution er på ca. 10.500m² og beliggende i landzone.
  3. Området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.14, Marthasmindeskoven, som rekreativt område, der ved lokalplanlægning kan overføres til byzone.
  4. Syd for området findes Sagavej og Fredensborgvej samt parcelhuskvarteret Rønne syd. Mod vest er Peter Ipsens vej kvarteret, og mod nord og øst er Marthasmindeskoven som er ca. 6,5 ha. Løvskov. Dele af skoven er fredskov.
  5. Der er fin adgang til området fra Sagavej og Fredensborgvej. En lokal bybus har stoppested over for området. Herudover er området tilknyttet cykel- og gangstiforbindelser.
  6. Området er kommunalt ejet.

 

Vurdering

-        Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.

-        Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.

-        Der kan planlægges så området ændres til brug for institutionsformål (Området var i den forrige kommuneplan udlagt til offentlige institutioner m.m.). På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

-        Der er gode adgangsforhold fra fordelingsvejen Sagavej.

 

Områderne er ikke registreret i kommunens bluespots kort og må dermed forventes at være uden for risiko ved ekstrem regn.

 

 

Procesplan

-         4. december: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen hvilke modeller procesplanen skal indeholde ud fra faserne 1,2 og 3

-         December/januar: afklaring af de besluttede modeller evt. i samarbejde med eksterne samarbejdsparter

-         Januar/februar: kvalificering af byggeprojekter

-         Marts: Politisk beslutning        

 

I takt med masterplanen for Rønnes udvikling, vil der blive set på nedlæggelse af øvrige børnehuse i forhold til efterspørgsel og drift der jfr. Strategi for dagtilbud, ikke længere vil være faglig eller økonomisk bæredygtig.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

Udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører anlægsudgifter for samlet 2,3 mio. kr. Anlægsudgifterne kan finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning. Finansieringsforslaget forudsætter, at overskuddet på bevilling 11 Dagpasning overføres fra 2018 til 2019, hvilket forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde i april måned 2019.

 

Drift

Der er i 2019 afsat 1,2 mio. kr. til satellitløsningen. Forlængelsen og udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører årlige driftsudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes. Der nedjusteres ganske betydeligt i udegruppe-ordningen hvilket er årsagen til at de årlige driftsudgifter ikke øges yderlige end de 0,1 mio. kr.

Det indstilles, at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af privat dagtilbud - Hasle Naturbørnehave

28.03.16P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Naturbørnehaven i Hasle er i sin nuværende form stiftet i april 2000, og er Bornholms sidste puljeinstitution. Da ordningen omkring puljeinstitutioner ikke længere eksisterer, skal der ske en omlægning til privat dagtilbud for at kunne ændre i børnetallet. Da institutionen oplever stor søgning af nye børn ønsker de en omlægning til privat dagtilbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at Halse Naturbørnehave godkendes i henhold til de fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Anbefales

Sagsfremstilling

Naturbørnehaven i Hasle ansøger om godkendelse efter de politiske fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud I Bornholms Regionskommune.

 

Ansøgningen er modtaget i Center for Børn og Familie den 29. oktober 2018. Sammen med ansøgningen er der vedhæftet vedtægter, som indeholder de relevante punkter. Institutionen ønsker at udvide fra 20 til 25 børn.

Der er med ansøgningen ikke fremsendt en tidssvarende læreplan. Naturbørnehaven i Hasle oplyser at de er i gang med at revidere deres nuværende læreplan ud fra gældende lovgivning og principperne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.

Naturbørnehaven i Hasle er i kontakt med Byg og Miljø med henblik på ibrugtagningstilladelse efter de nødvendige bygningsændringer ved øget børneantal. ibrugtagningstilladelse skal fremvises inden den endelig godkendelse kan gives.

Økonomiske konsekvenser

Naturbørnehaven i Hasle har indbetalt depositum på kr. 30.000,- Beløbet tilbagebetales efter godkendelse.

Driftsgarantien er fastsat, til kr. 368.550,- Driftsgarantien beregnes på baggrund af det godkendte antal børn og det samlede månedlige tilskud over en periode på 3 måneder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Ansøgning om godkendelse til at overga° fra pulje til privat daginstitution (DOCX)

2.
Vedtægter Hasle Naturbørnehave 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udmøntning af pulje til rekruttering af sundhedsplejersker

29.12.00A00-0001

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev der afsat kr. 50.000 til rekruttering af sundhedsplejersker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orientering tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev der afsat kr. 50.000 til rekruttering af sundhedsplejersker.

 

Puljen vil blive anvendt til de 4 studerende der allerede har en praktikaftale med sundhedsplejen. Den største hindring for at vi kan få uddannede sundhedsplejersker er de økonomiske udfordringer i forbindelse med uddannelsen til sundhedsplejerske.

 

Puljen på kr. 50.000 vil blive brugt til at fastholde de 4 studerende i deres uddannelse. De studerende vil få et fastholdelsestillæg på kr. 4.000 pr. måned i de tre måneder, hvor de er i praktik i 2019. Restbeløb vil blive anvendt til delvis at dække de studerendes udgifter til studiebøger.

 

De studerende har i deres uddannelsesforløb i alt 12 måneder på SU og 6 måneder på praktikløn, derudover er der en stor udgift til transport og studiebøger.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at der ikke er punkter til høring

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

13

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Intet