Referat
Kommunalbestyrelsen
22-03-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2018 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-03-2018

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Kirstine van Sabben

 

Bemærkninger til dagsordenen

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Carl Ilsøe er indkaldt som suppleant for Kirstine van Sabben.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rønne Havn - ordinær generalforsamling 2018

08.00.00G01-0225

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-03-2018

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen     

Resumé

Bestyrelsen i Rønne Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet som afholdes den 3. april 2018. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regions­kommunens ejer­beføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren, herunder den til hvem borg­mesteren måtte videre­delegere bemyndigelsen, til på Bornholms Regions­kommu­nes vegne som hoved­aktionær ved den ordinære gene­ral­forsamling den 3. april 2018 i Rønne Havn A/S at stemme for:

a)    Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2017 og om overførsel af årets resultat til overført resultat

b)    Beslutning om godkendelse af forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrel­ses­­formand og suppleanter

c)    Beslutning om godkendelse af forslag om genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018:

Godkendt, idet det præciseres at Anne Thomas blev valgt som suppleant for Winni Grosbøll, og Anette Stæhr blev valgt som suppleant for Thomas Thors.

 

Sagsfremstilling

 

Indledning

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved borgmesterens videredelegering af bemyndigelsen til én person, der så møder i stedet for borgmesteren.

 

Direktør Thomas Bendtsen har på bestyrelsens vegne indkaldt til ordinær generalforsamling den 3. april 2017 kl. 14:30 på selskabets adresse, beliggende Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne.

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

 

 

Ad a) Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2017 og om overførsel af årets resultat til overført resultat

I henhold til pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om god­kendelse heraf og om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

 

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Resultatet for 2017 viser et overskud på 15,3 mio. kr. Overskuddet for 2016 var på 14,0 mio. kr. Nettoomsætningen i 2017 udgjorde 56,8 mio. kr. I 2016 udgjorde nettoomsætningen 55,5 mio. kr. Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og at årets resultat 15.345.695 kr. overføres til næste år.

 

Ad. b) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrel­ses­­formand og suppleanter

I henhold til pkt. 4 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

 

I henhold til selskabets vedtægter §§ 12 og 13 vælger generalforsamlingen i 2018 i alt 9 med­­lemmer til bestyrelsen og blandt disse en formand for bestyrelsen. Kom­mu­nal­bestyrelsen ind­stiller 3 af medlemmerne til bestyrelsen, heraf det ene som formand for besty­rel­sen. For hver af de 3 bestyrelsesmedlem­mer ind­stiller kommunalbestyrelsen suppleanter, som ligeledes skal vælges af generalforsamlingen.

 

Derudover består bestyrelsen af 1 medlem der vælges efter indstilling af LO Sektion Born­holm, 1 medlem der vælges efter indstilling af DI’s Regionalforening på Bornholm, og af 1 medlem der vælges efter indstilling af selskabets medarbejdere.

 

Sammen med LO Sektion Bornholm og DI’s Regionalforening på Bornholm indstiller kommu­nal­­bestyrelsen yderligere 3 medlemmer til bestyrelsen.

 

De af kommunalbestyrelsen indstillede 3 medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelses­­for­manden, og de 3 personlige suppleanter for disse, vælges alle for en fire-årig periode. Øvrige bestyrelses­medlemmer vælges for en to-årig periode.

 

På den ordinære generalforsamling 2018 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg, og følgende er opstillet til bestyrelsen:

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen:

 

Som bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Thors, tillige som formand

Winni Grosbøll

Jess Christian Persson

 

Som suppleanter:

Anne Thomas (suppleant for Thomas Thors)

Anette Stæhr (suppleant for Winni Grosbøll)

Linda Kofoed Persson (suppleant for Jess Christian Persson)

 

Indstillet af DI:

Michael Svane

 

Indstillet af LO:

Ole Philipsen

 

Indstillet af BRK, LO og DI:

Lars Karlsson

Charlotte Raun

Kaj Verner Holm

 

Indstillet af medarbejderne:

Rainer Harbo

 

 

Følgende af kommunalbestyrelsen tidligere indstillede bestyrelsesmedlemmer udtræder:

Betina G. Haagensen

Kirstine van Sabben

 

Følgende af kommunalbestyrelsen tidligere indstillede personlige suppleanter udtræder:

Ole Henrik Dreyer (suppleant for Betina G. Haagensen)

Bjarne Hartung Kirkegaard (suppleant for Kirstine van Sabben)

Bo Thrane Haxthausen (suppleant for Jess Christian Persson)

Steen Kleis Frandsen (suppleant for Winni Grosbøll)

 

Ad c) Beslutning om godkendelse af forslag om genvalg af revisor

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

 

Bestyrelsen har indstillet Bornholms Revision A/S til genvalg.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. marts 2018

1.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 - Rønne Havn A/S (PDF)

2.
Årsrapport 2017 - Rønne Havn A/S (PDF)

3.
Vedtægter - Rønne Havn A/S (PDF)