Referat
Kommunalbestyrelsen
26-04-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Brian Kofoed

 

Bemærkninger til dagsordenen

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Brian Kofoed.

 

Ingen bemærkninger til tillægsdagsordenen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018

13.00.00G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har oplyst, at ordinær general­for­sam­­ling afholdes den 18. maj 2018. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regions­kommunens ejer­beføjelser skal udøves på generalforsamlingen

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren, herunder den til hvem borgmesteren måtte videre­delegere bemyndigelsen, til på Bornholms Regions­kommu­nes vegne, som ene­aktionær, ved den ordinære gene­ral­forsamling den 18. maj 2018 i Bornholms Energi og For­syning Holding A/S at stemme for:

a)      Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2017

b)      Beslutning om godkendelse overførsel af årets resultat til overført resultat

c)      Beslutning om godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen

d)     Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen

e)      Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen

f)       Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Ad a) godkendt.

Ad b) godkendt.

Ad c) godkendt at Lars Goldschmidt, Mikael Benzon, Anne Thomas, Carsten Scheibye, Maike Fiil og Brian Kofoed vælges som politisk udpegede medlemmer af selskabets bestyrelse, mens godkendelse af indstilling af bestyrelsesmedlemmer med forsyningsfaglig viden efter selskabets anmodning afventer selskabets fornyede indstilling og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf, hvorefter de pågældende kan vælges på en (ekstra-)ordinær generalforsamling. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ikke på generalforsamlingen.

Ad d) godkendt at Lars Goldschmidt vælges til formand for bestyrelsen.

Ad e) godkendt at Anne Thomas vælges til næstformand for bestyrelsen.

Ad f) godkendt.
Sagsfremstilling

Indledning

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S og udøver sine aktionærbeføjelser ved bl.a. at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren bemyn­­di­ges til, enten ved personligt fremmøde eller ved at videre­delegere bemyndigelsen til en anden person, at udføre kommunalbestyrelsens beslutninger på generalforsamlingen.

 

Selskabet har oplyst, at der afholdes ordinær generalforsamling den 18. maj 2018 kl. 9.00 på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne, og at indkaldelsen hertil udsendes senere.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­rapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af formand for bestyrelsen

6. Valg af næstformand for bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

 

Ad a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

I henhold til pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

 

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme og for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Revisionen henleder i sin revisionspåtegning opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvor­af det fremgår, at års­regnskabet for 2017 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på datter­virksom­hederne Born­holms Spilde­vand A/S’, Bornholms Vand A/S’ og Bornholms Varme A/S’ anlægs­aktiver foranlediget af Landsrettens afgø­relse i skatte­sagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere.

 

Revisionen henleder i sin revisionspåtegning opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, hvoraf det frem­går, at der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt til den til­svarende lov­bestemte opkrævningsret vedrørende udskudt skat.

 

Revisionen tilføjer hertil i sin revisionspåtegning, at dette forhold ikke har medført modifikation til revisionens konklusion.

 

Resultatet for 2017 viser et underskud på 119.873.000 kr. i forhold til et overskud i 2016 på 12.873.000 kr. Forklaringen på underskuddet er bl.a., som anført ovenfor om note 1 og 2, at ledelsen har valgt at nedskrive selskabets netaktiver med 200 mio. kr.

 

Ledelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

Ad b) Beslutning om overførsel af årets resultat til overført resultat

 

I henhold pkt. 3 på generalforsamlingens dagsorden skal der træffes beslutning om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­rapport.

 

Ledelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

 

Ad c) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen

 

I henhold til pkt. 4 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af medlemmer til besty­­relsen, der i henhold til § 10.1. i selskabets vedtægter vælges for 1 år ad gangen, om end kommunalbestyrelsens indstilling af de politisk udpegede medlemmer er gældende for 4 år regnet fra denne, den første ordinære generalforsamling efter kommunevalget.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som politisk udpegede medlemmer:

Lars Goldschmidt

Mikael Benzon

Anne Thomas

Carsten Scheibye

Maike Fiil

Brian Kofoed

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som medlemmer med forsyningsfaglig viden:

Ulla Röttger

Carsten Raad Petersen

 

Indstillet af medarbejderne som medarbejdervalgte medlemmer:

Kenn Rahbek Olsson

Poul Christian Richardt Bloch

Sven-Erik Pedersen

Jørn Hansen Westh

 

Ad d) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen

 

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af formand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som formand for bestyrelsen:

Lars Goldschmidt

 

Ad e) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen

 

I henhold til pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af næstformand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som næstformand for bestyrelsen:

(navnet vil foreligge oplyst på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2018)

 

Ad f) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

 

I henhold til pkt. 7 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

 

Selskabets bestyrelse har foreslået, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revi­sions­partnerselskab genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2018

1.
Årsrapport 2017 (PDF)

2.
Vedtægter (PDF)