Referat
Social- og Sundhedsudvalget
20-06-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommissorium for analyse af ældreområdet
  åbent 3 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019
  åbent 4 Kvalitetsstandard - Individuel handicapkørsel HandyBat 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

1

 

 

Fraværende

 

Fraværende: Carsten Scheibye

Niclas Fick mødte kl. 15,10 under behandlingen af punkt 2.
Jonna Jensen forlod mødet kl. 16.25 efter behandlingen af punkt 2.

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorium for analyse af ældreområdet

00.17.15A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet, foruden de øvrige allerede iværksatte tiltag som blandt andet arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring.

Hermed præsenteres et kommissorium inkl. en tids- og handleplan for arbejdet. Nogle af disse handlinger er allerede sat i gang på det administrative plan, mens andre kan vedtages politisk i denne sag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At kommissoriet godkendes som bilagt, med mulighed for at indarbejde ændringer efter drøftelserne i MED-systemet den 27. og 28. juni 2018

b)    At det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne justeres som beskrevet i sagen

c)    At værdighedspuljemidlerne for 2018 disponeres på ny, som beskrevet i sagen

d)    At der afsættes et engangsbeløb på 1,2 mio.kr. i 2018 til at understøtte analyse- og forandringsprocessen

e)    at der meddeles tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til bevilling 31 Ældre finansieret af bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, under integration hvor beskæftigelsesbonussen tilgår

f)    At der i budgettet for 2019 tages stilling til en fortsat økonomisk støtte af forandringsprocessen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingerne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet. Bilagt denne sag er et kommissorium. Kommissoriet beskriver det overordnede formål:

”At sikre at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne”

 

Det overordnede mål skal realiseres gennem opnåelse af følgende 4 delmål:

1. Et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel blandt medarbejderne

2. En sund balance mellem opgaver og udgiftsniveau

3. Overholdelse af budgettet

4. Klar forventningsafstemning internt og eksternt om, hvad ældreområdet kan og skal

Målene skal indfries ved at fortsætte og igangsætte konkrete handlinger. Og ved at gennemføre analyser. På denne baggrund skal der i efteråret 2018 tages stilling til om yderligere tiltag er nødvendige. Der fastsættes indikatorer til at følge og vurdere fremdriften og opfyldelsen af målene.

 

Tiltag nu og her

Ud over fortsættelse af indsatsen omkring arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring, revideres det rehabiliterende arbejde. Der arbejdes ligeledes på en stærkere organisering og ledelse i Hjemmeplejen, der ved større ledelsestilgængelighed skal medvirke til, at den enkelte medarbejder ikke står alene med komplekse problemstillinger, prioritering mv. i dagligdagen. Trygheden og tilliden hos medarbejderne er vigtig. En mere robust, stabil og fleksibel styring er også et fokusområde for at skabe balance i området.

 

Vedrørende det rehabiliterende arbejde anbefales følgende ændringer:

 

·         I Hjemmeplejen inddeles borgerne efter, om de har et stort potentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Denne ændring i tilgangen vil reducere det samlede antal møder for medarbejderne og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         På plejeboligområdet nedlægges de nuværende tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes af månedlige tværfaglige beboerkonferencer. Det samlede ressourceforbrug til møder vil dermed blive reduceret med knap 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         Dokumentationskravet, i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner, sænkes samtidig betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag bruges til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen, frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,14 mio. kr. i 2018.

 

De penge, der frigives på ovenstående 3 områder, kommer fra Værdighedspuljen, og skal fortsat anvendes indenfor samme formål. De frigjorte midler på ca. 1,5 mio. kr. pr. år (ca. 0,5 mio. kr. i 2018) anbefales i stedet brugt på at styrket terapeutfaglig støtte af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes kompetencer og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale.

 

Analyser i efteråret 2018

Det foreslås, at det indledende arbejde med analyserne af ældreområdet bliver forankret i MED-systemet. Det sker for i fællesskab at vurdere, om de tiltænkte analyser og tiltag er tilstrækkelige for at nå målene.

Det foreslås også, at gennemføre en analyse af de kommunale nøgletal og en afstemning af ressourcer og øvrige opgaver i ældreområdet. Dette for efterfølgende at foretage en aktiv prioritering og balance mellem ressourcer og opgaver.

Et større fokus på hvordan der kommunikeres på ældreområdet foreslås også iværksat.

 

Analysearbejdet sluttes i november 2018.

 

Hele arbejdet har overordnet et 3-årigt sigte.

 

MED-systemet er tiltænkt en meget central rolle i hele arbejdet. Derfor anbefales det, at kommissoriet drøftes i dette regi den 27. og 28. juni 2018 med mulighed for at eventuelle input til præcisering mv. indarbejdes i det endelige kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Værdighedspuljemidlerne skal anvendes indenfor nogle afgrænsede formål defineret af regeringen. Midlerne skal bruges og kan ikke anvendes til andre formål.

 

Da ændringerne i det rehabiliterende arbejde anbefales sat i værk pr. 1.9/1.10 2018, har det derfor konsekvenser for udmøntning af værdighedspuljen i 2018.

I forbindelse med ændringerne i det rehabiliterende arbejde er der desuden foretaget en justering/revurdering af øvrige indsatser under værdighedspuljen.

 

Omlægningerne i udmøntningen af værdighedspuljen i 2018 får også virkning for 2019.     

 

Ændringer i udmøntning af værdighedspuljen i 2018

(Tallene i parentes angiver helårsvirkningen i 2019)

 

Ændringer i det rehabiliterende arbejde

 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

-189.379 kr.

(-568.137 kr.)

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

-182.256 kr.

(-546.767 kr.)

Dialogtid på plejecentre

-138.649 kr.

(-415.945 kr.)

Styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejen mv

498.717 kr.

(1.496.150 kr.)

 

 

 

Tilpasning/revurdering af øvrige indsatser:

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

-34.880 kr.

(-104.640 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af borgere)

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats og til omsorg til terminale borgere i weekends

94.446 kr.

(283.338 kr.)

(Styrkelse af sygeplejen på Sønderbo i weekends)

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

-48.000 kr.

(-144.000 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af kørsler)

I alt

0 kr.

(0 kr.)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskæftigelsesbonus

Kommunen fik den 9. maj 2018 meddelelse om, at Bornholms Regionskommune vil modtage 1,2 mio.kr. i beskæftigelsesbonus, som følge af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017. Bonussen udbetales i 2017 og 2018.

 

Bonussen er ikke budgetlagt og tilgår bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under integration, på den ikke-overførbare bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Oversigt over udmøntning af Værdighedspuljen 2018 (DOCX)

2.
Kommissorium ældreanalyse 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 3  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK har fået tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018 til at styrke kommunens arbejde med en mere værdig ældrepleje og der er et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2019.  Tilskuddet i 2019 kommer til udbetaling, hvis kommunen inden 1. november 2018 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019. Der er derfor udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen

·         At fordelingen af midler i 2019 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Forslaget til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 er i stort omfang en videreførelse af igangværende aktiviteter, idet det af kontinuitetshensyn anbefales at fortsætte indsatserne i 2019.

 

Tilpasningen af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne som anbefalet i ”Kommissorium for analyse af ældreområdet” medfører dog en omprioritering mellem enkelte delprojekter i værdighedspuljen:

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen (Indsats 1): I Hjemmeplejen differentieres borgerne på om de har et stort rehabiliteringspotentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Dette vil reducere det samlede antal møder og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år.

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre (Indsats 2): I Plejeboligområdet ophører de tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes i stedet af månedlige tværfaglige beboerkonferencer for de beboere der har eksplicitte ønsker til mål, der skal forbedre deres fysiske funktionsevne, og for beboere med risiko for funktionstab i forbindelse med sygdom og evt. indlæggelse på hospital. Dette vil reducere det samlede ressourceforbrug til møder med knap 0,55 mio. kr. pr. år.  

·         Dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre (Indsats 11):  Omlægningen af tværfaglige rehabiliteringsmøder til tværfaglige beboerkonferencer betyder også, at dokumentationskravet i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner sænkes betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag anvendes til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. 

·         Kvalitetsudvikling i det rehabiliterende arbejde (Indsats 19): Den aktuelle indsats i forhold til kvalitetsudvikling omfatter i øjeblikket til medfinansiering af 2 medarbejdere (samlet finansiering på 0,5 mio. kr.) i henholdsvis Center Ældre og Center Sundhed til generelt at understøtte kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Det anbefales at styrke kvaliteten og effekten af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen, hvorfor det foreslås, at der sker en styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes faglighed og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale. Den styrkede indsats kan finansieres af de frigjort frigjorte midler med ca. 1,5 mio. kr. pr. år

 

En status på øvrige indsatser under værdighedspuljen i 2018 viser, at budgettet er for højt i forhold til den faktiske aktivitet i indsats 3 ”Introduktionssamtaler til nye borgere i Hjemmeplejen” og indsats 13 ”Kørsel til aflastning og midlertidig ophold”.  Samtidig konstateres et øget pres på Sønderbo i weekends både i forhold til behovet for en rehabiliterende indsats samt i forhold til omsorgen til terminale borgere. Det anbefales derfor, at opprioritere med en sygeplejerske tilknyttet Sønderbo i dagstiden lørdag og søndag – dvs. en opprioritering af Indsats 5 ”Sønderbo – mere personale til en rehabiliterende indsats” og indsats 6 ”Sønderbo -  mere tid til omsorg til terminale borgere”.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over udmøntning af midlerne i 2019 set i forhold til budget 2018 samt i forhold til anbefalingerne til en ændret udmøntning af midlerne i 2018 jf. ”Kommissorium for analyse af ældreområdet”. 

 

Af tabellen fremgår ligeledes, hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs.

·         Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul)

·         Selvbestemmelse (lys blå)

·         En værdig død (beige)

·         Mad og ernæring (lys lilla)

·         Livskvalitet (grøn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats

Indsatsen retter sig mod:

Budget 2018

Forslag til ændringer i  2018

Forslag til budget 2019

1 Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.693.679

1.504.300

1.125.542

2 Tværfaglige rehabiliteringsmøder/tværfaglige beboerkonferencer på Plejecentre

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

953.753

771.497

406.986

3 Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

Selvbestemmelse

313.870

278.990

209.230

4 Borgerambassadør

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

540.000

540.000

540.000

5 Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

573.536

636.500

762.428

6 Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

En værdig død

286.768

318.250

381.214

7 Sønderbo - kost og rehabilitering

Mad og ernæring

361.422

361.422

361.422

8 Forebyggende hjemmebesøg

Livskvalitet

507.250

507.250

507.250

9 Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

En værdig død

306.563

306.563

306.563

10 Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

Livskvalitet

2.223.243

2.223.243

2.223.243

11. Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

Livskvalitet

415.945

277.296

0

12 Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

Mad og ernæring

1.626.011

1.626.010

1.626.010

13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

Livskvalitet

288.660

240.660

144.660

19 Kvalitetsudvikling i den Rehabiliterende organisation, inkl. flere teraperuter til Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

516.300

1.015.017

2.012.450

18 Revision m.v. 

 

25.000

25.000

25.000

I alt

 

10.632.000

10.632.000

10.632.000

 

I bilag 1 ses redegørelsen til ministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune fra 2018 ligeledes via bloktilskuddet har fået tilført ca. 0,4 mio. kr. årligt til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre jf. Social- og Sundhedsudvalgets udmøntning af disse midler på møde den 7. maj 2018.

 

Værdighedspuljen samt midlerne til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre skal understøtte en kommunal værdighedspolitik jf. Social- og Sundhedsudvalgs forslag til revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” på sit møde den 4. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 4  Kvalitetsstandard - Individuel handicapkørsel HandyBat

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Trafikselskaberne, på Bornholm BAT, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover. Målgruppen er pr. 1. juli 2018 ved lov ændret til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Der er foretaget en konsekvensrettelse af kvalitetsstandarden. Konsekvensrettelserne fremgår af bilaget med rødt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Den tilrettede kvalitetsstandard tages til efterretning, og

b)    Sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel ved lov til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. I dag omfatter den alene svært bevægelseshæmmede.

 

Det vil fortsat være Center for Ældre, som visiterer til ordningen, og BAT, der udfører kørslen. Målgruppen for udvidelsen fastsættes efter objektive kriterier, og er personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Hvis borgeren kan dokumentere dette, f.eks. ved et udstedt kort fra Dansk Blindesamfund (kræver ikke medlemskab af foreningen), vil der ikke skulle foretages yderligere visitation.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune kompenseres via bloktilskuddet for de udgifter, der er aftalt i satspuljeaftalen. De forventede beløb til Bornholms Regionskommune er 110.000 kr. i 2018 og 225.000 kr. fra 2019 og fremover.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Tilrettet Kvalitetsstandard HandyBat (DOCX)