Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
20-06-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Kommissorium for analyse af ældreområdet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

1

 

 

Fraværende

Morten Riis mødte kl. 15,30 under behandlingen af punkt 2.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorium for analyse af ældreområdet

00.17.15A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet, foruden de øvrige allerede iværksatte tiltag som blandt andet arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring.

Hermed præsenteres et kommissorium inkl. en tids- og handleplan for arbejdet. Nogle af disse handlinger er allerede sat i gang på det administrative plan, mens andre kan vedtages politisk i denne sag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At kommissoriet godkendes som bilagt, med mulighed for at indarbejde ændringer efter drøftelserne i MED-systemet den 27. og 28. juni 2018

b)    At det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne justeres som beskrevet i sagen

c)    At værdighedspuljemidlerne for 2018 disponeres på ny, som beskrevet i sagen

d)    At der afsættes et engangsbeløb på 1,2 mio.kr. i 2018 til at understøtte analyse- og forandringsprocessen

e)    at der meddeles tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til bevilling 31 Ældre finansieret af bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, under integration hvor beskæftigelsesbonussen tilgår

f)    At der i budgettet for 2019 tages stilling til en fortsat økonomisk støtte af forandringsprocessen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingerne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingerne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet. Bilagt denne sag er et kommissorium. Kommissoriet beskriver det overordnede formål:

”At sikre at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne”

 

Det overordnede mål skal realiseres gennem opnåelse af følgende 4 delmål:

1. Et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel blandt medarbejderne

2. En sund balance mellem opgaver og udgiftsniveau

3. Overholdelse af budgettet

4. Klar forventningsafstemning internt og eksternt om, hvad ældreområdet kan og skal

Målene skal indfries ved at fortsætte og igangsætte konkrete handlinger. Og ved at gennemføre analyser. På denne baggrund skal der i efteråret 2018 tages stilling til om yderligere tiltag er nødvendige. Der fastsættes indikatorer til at følge og vurdere fremdriften og opfyldelsen af målene.

 

Tiltag nu og her

Ud over fortsættelse af indsatsen omkring arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring, revideres det rehabiliterende arbejde. Der arbejdes ligeledes på en stærkere organisering og ledelse i Hjemmeplejen, der ved større ledelsestilgængelighed skal medvirke til, at den enkelte medarbejder ikke står alene med komplekse problemstillinger, prioritering mv. i dagligdagen. Trygheden og tilliden hos medarbejderne er vigtig. En mere robust, stabil og fleksibel styring er også et fokusområde for at skabe balance i området.

 

Vedrørende det rehabiliterende arbejde anbefales følgende ændringer:

 

·         I Hjemmeplejen inddeles borgerne efter, om de har et stort potentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Denne ændring i tilgangen vil reducere det samlede antal møder for medarbejderne og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         På plejeboligområdet nedlægges de nuværende tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes af månedlige tværfaglige beboerkonferencer. Det samlede ressourceforbrug til møder vil dermed blive reduceret med knap 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         Dokumentationskravet, i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner, sænkes samtidig betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag bruges til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen, frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,14 mio. kr. i 2018.

 

De penge, der frigives på ovenstående 3 områder, kommer fra Værdighedspuljen, og skal fortsat anvendes indenfor samme formål. De frigjorte midler på ca. 1,5 mio. kr. pr. år (ca. 0,5 mio. kr. i 2018) anbefales i stedet brugt på at styrket terapeutfaglig støtte af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes kompetencer og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale.

 

Analyser i efteråret 2018

Det foreslås, at det indledende arbejde med analyserne af ældreområdet bliver forankret i MED-systemet. Det sker for i fællesskab at vurdere, om de tiltænkte analyser og tiltag er tilstrækkelige for at nå målene.

Det foreslås også, at gennemføre en analyse af de kommunale nøgletal og en afstemning af ressourcer og øvrige opgaver i ældreområdet. Dette for efterfølgende at foretage en aktiv prioritering og balance mellem ressourcer og opgaver.

Et større fokus på hvordan der kommunikeres på ældreområdet foreslås også iværksat.

 

Analysearbejdet sluttes i november 2018.

 

Hele arbejdet har overordnet et 3-årigt sigte.

 

MED-systemet er tiltænkt en meget central rolle i hele arbejdet. Derfor anbefales det, at kommissoriet drøftes i dette regi den 27. og 28. juni 2018 med mulighed for at eventuelle input til præcisering mv. indarbejdes i det endelige kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Værdighedspuljemidlerne skal anvendes indenfor nogle afgrænsede formål defineret af regeringen. Midlerne skal bruges og kan ikke anvendes til andre formål.

 

Da ændringerne i det rehabiliterende arbejde anbefales sat i værk pr. 1.9/1.10 2018, har det derfor konsekvenser for udmøntning af værdighedspuljen i 2018.

I forbindelse med ændringerne i det rehabiliterende arbejde er der desuden foretaget en justering/revurdering af øvrige indsatser under værdighedspuljen.

 

Omlægningerne i udmøntningen af værdighedspuljen i 2018 får også virkning for 2019.     


 

 

Ændringer i udmøntning af værdighedspuljen i 2018

(Tallene i parentes angiver helårsvirkningen i 2019)

 

Ændringer i det rehabiliterende arbejde

 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

-189.379 kr.

(-568.137 kr.)

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

-182.256 kr.

(-546.767 kr.)

Dialogtid på plejecentre

-138.649 kr.

(-415.945 kr.)

Styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejen mv

498.717 kr.

(1.496.150 kr.)

 

 

 

Tilpasning/revurdering af øvrige indsatser:

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

-34.880 kr.

(-104.640 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af borgere)

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats og til omsorg til terminale borgere i weekends

94.446 kr.

(283.338 kr.)

(Styrkelse af sygeplejen på Sønderbo i weekends)

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

-48.000 kr.

(-144.000 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af kørsler)

I alt

0 kr.

(0 kr.)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskæftigelsesbonus

Kommunen fik den 9. maj 2018 meddelelse om, at Bornholms Regionskommune vil modtage 1,2 mio.kr. i beskæftigelsesbonus, som følge af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017. Bonussen udbetales i 2017 og 2018.

 

Bonussen er ikke budgetlagt og tilgår bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under integration, på den ikke-overførbare bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Oversigt over udmøntning af Værdighedspuljen 2018 (DOCX)

2.
Kommissorium ældreanalyse 2018 (PDF)