Referat
Social- og Sundhedsudvalget
04-06-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Langsigtede mål og mål for budget 2019
  åbent 3 Forslag til besparelser på budget 2019
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 5 Procesplan folkesundhedspolitk
  åbent 6 Revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”
  åbent 7 Evaluering af Hjemmeplejen
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 9 Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet
  åbent 10 Ny kvalitetsstandard servicelovens § 84
  åbent 11 Egenbetaling for kost og kørsel aflastningstilbuddet Løvstikken
  åbent 12 Tilsyn 2018 Sandemandsgården
  åbent 13 Forhøjelse af anlægssum til opførelse af Fælleshus i forbindelse med Plejecenter Bykær
  åbent 14 Beslutning om antal etager i Plejecenter Bykjær
  åbent 15 Status for midler til frivilligt socialt arbejde 2019
  åbent 16 Neksø og Omegns pensionistforening søger § 18 midler
  åbent 17 Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger § 18 midler
  åbent 18 Det Grå Guld 60+ søger § 18 midler
  åbent 19 Arbejdsskadeforeningen søger § 18 midler
  åbent 20 Kronisk Syge i Rønne søger § 18 midler
  åbent 21 "De Bornholmske Vågekoner" søger § 18 midler
  åbent 22 Allinge-Sandvig Seniorklub søger § 18 midler
  åbent 23 De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken søger § 18 midler
  åbent 24 Rø pensionistforening søger § 18 midler
  åbent 25 LO- Faglige Seniorer, Rønne søger § 18 midler
  åbent 26 Foreningen COPA Bornholm søger § 18 midler
  åbent 27 Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger § 18-midler
  åbent 28 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre søger § 18 midler
  åbent 29 Foreningen SeniorBowlingBornholm søger § 18 midler
  åbent 30 Østermarie Pensionistforening søger § 18 midler
  åbent 31 Klemensker Aktivitetshus Pihlen søger § 18 midler
  åbent 32 Parkinsonforeningen Bornholm søger § 18 midler
  åbent 33 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler
  åbent 34 Hjerteforeningens Børneklub søger § 18 midler
  åbent 35 Dansk Flygtningehjælp Ungdom, DFUNK søger § 18 midler
  åbent 36 Diabetesforeningen søger § 18 midler
  åbent 37 Diabetesforeningen bornholm søger § 18 midler
  åbent 38 Multihuset i Østerlars søger § 18 midler
  åbent 39 TrygLuft Bornholm, KOL - lungeforening søger § 18 midler
  åbent 40 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 41 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkterne 2, 3, 4 og 5 deltager centercheferne, Birgit Mortensen, Trine Dorow og Michael Hansen Bager.

Under punkterne 6, 7 og 8 deltager centerchef Birgit Mortensen.

Punkt 14 behandles før punkt 13.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Langsigtede mål og mål for budget 2019

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene fastlægger langsigtede mål for udvalgets område, og arbejder med de budgetmål for budget 2019, der skal være med til at indfri de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Udvalget drøfter langsigtede mål samt budgetmål for 2019

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)     At udvalget oversender de langsigtede mål for udvalgets område til kommunalbestyrelsens samlede behandling af hovedvisionen

b)    At udvalget oversender de konkrete mål for 2019 til arbejdet med budget 2019

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-, april- og maj-møderne, skal udvalgene nu blive konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden, samt drøfte mål for budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på visionsseminaret arbejdet med en hovedvision, der lyder som følger:

 

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

 

For at nå nærmere en indfrielse af hovedvisionen har kommunalbestyrelsen på visionsseminaret arbejdet med seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

·         Nye værdifulde jobåbninger i 2028

·         Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

·         Bornholm er det attraktive tilvalg

·         Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

·         Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

·         Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af udvalgenes drøftelse skal de langsigtede mål på udvalgets område, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”. Dokumentet besluttes på kommunalbestyrelsens møde 28. juni.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne skal udvalgene derudover formulere mål, der skal indgå i budget 2019. Målene skal medvirke til – på sigt – at indfri udvalgets langsigtede mål.

Udvalgene skal på møderne i juni vedtage udvalgets endelige mål for budget 2019 således, at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og de økonomiske prioriteringer i budgettet.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje langsigtede mål, mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til visionerne og budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse til mødet den møde 04-06-2018

Udvalget drøftede på sit møde i maj et udkast til langsigtede mål på udvalgets område samt mål for 2019 og tilkendegav, at udvalgets fokus på medarbejder trivsel og rekruttering samt frivillighed og inkluderende fællesskabet skulle fremgå tydeligere i målene, hvorfor disse områder er skrevet tydeligere ind i det foreliggende forslag.    
Udvalget tilkendegav endvidere, at udvalget gerne samarbejder omkring visionssporet ”2.800 nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen.” - men ikke har et selvstændigt mål i forhold til dette visionsspor.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Mål for Social- og sundhedsudvalget 4.6 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr., som blev fordelt på de stående udvalg. Forslag til besparelser på budget 2019 blev drøftet på de stående udvalgsmøder i april og maj. På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget oversender til budget 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At bilagte forslag til besparelser på budget 2019 på udvalgets område oversendes til budgetprocessen for 2019

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Godkendt.
Sabine Nicoline Lyngberg, Søren Schow og Carsten Scheibye kan ikke medvirke, anbefaler kun at 32.02, 32.09, 32.10, 32.16, 33.04 og 33.09 oversendes til budgetprocessen for 2019.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

De stående udvalg har drøftet udkast til besparelser for budget 2019 på april- og majmøderne. På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget oversender til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder, idet der den 22. juni er deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018 og udsendt i høring hos de høringsberettigede parter fra den 25. juni 2018 med høringsfrist 14. august kl. 12.00.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 7. maj 2018 besluttet, at der ikke udarbejdes spareforslag for Center for Ældre til budget 2019, da det er besluttet, at området skal analyseres først. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan føre til besparelser på området.

Der er således vedlagt spareforslag på udvalgets område for i alt 11, 962 mio. kr., og der er dermed en manko på Social- og Sundhedsudvalgets område på 11 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
SSU - samling af spareforslag 250518 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, viser for Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 4,5 mio. kr. Set under et er der fra 2017 overført et overskud på 13,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 8,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2018

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

-      at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

For Center for Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018. Fra 2017 eroverført et underskud på 0,9 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 0,1 mio. kr. Budgetopfølgningen er baseret på tallene fra 31. marts 2018.

 

Mindreforbruget dækker over forventede merforbrug i Hjemmeplejen samt Plejehjem og –centre. Merforbruget på Hjemmeplejen vurderes til, at være et udslag af et væsentligt fald i servicelovsindsatser og sundhedsindsatser samt en høj sygdomsprocent, medens Plejehjem- og centres merforbrug primært kan henføres til tre dyre enkeltsager som ikke er budgetlagt på området.

Modsat forventes det, at områderne Myndighed og tilsyn samlet kommer ud med et mindreforbrug, hvoraf servicelovsydelserne (SEL) og sundhedslovsydelserne (SUL) udgør størstedelen Mindreforbruget på ydelsesområderne kan henføres til en systematisk gennemgang af om alle indsatser er i overensstemmelse med det faktisk bevilgede og med borgers aktuelle funktionsniveau.

 

Der skal gøres opmærksom på, at der pt. er tvist om en mellemkommunal sag som er sendt til Ankestyrelsen. Hvis betalingskommunen får medhold kan det betyde at Bornholms Regionskommune skal tilbagebetale mellem 2 og 4,7 mio. kr., alt efter hvor mange år der skal tilbagebetales for.

 

For Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 4,6 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 1,5 mio. kr.

Centeret er kraftigt udfordret i budgettet til udenøs opholdssteder. Merforbruget skyldes primært 3 sager, der også har økonomiske konsekvenser fremadrettet.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018, som er sammensat af en merindtægt fra den centrale refusionsordning samt et merforbrug vedr. den integrerede institutions befordring.

 

For Center for Sundhed forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 9,6 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 10,1 mio. kr.

 

EUD reformen og dimensioneringsaftalen på SOSU området som KKR tiltrådte september 2016, vil i en overgangsperiode i 2017 og 2018 naturligt betyde mindre aktivitet, og dermed mindreforbrug grundet færre igangværende sosu-elever.

 

Center for Sundhed har besluttet at iværksætte en række aktiviteter i flere af centerets afdelinger, der medfører engangsudgifter i året, finansieret af overskud fra 2017.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018, som primært kan henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som vedr. Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2018. Mindreforbruget kan primært henføres til personlige tillæg.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. Set under et er der overført et overskud på 13,3 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 8,8 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2018.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2018

Afvigelse i pct.

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Ældre

1.018

 

0,3 %

 

-895

123

 

31 Ældre

1.018

 

0,3 %

 

-895

123

 

Center for Psykiatri og handicap

-6.080

974

2,8 %

0,0 %

4.627

-1.453

974

32 Psykiatri og Handicap

-6.080

974

2,8 %

0,0 %

4.627

-1.453

974

Center for Sundhed

569

-2.799

0,4 %

1,2 %

9.552

10.121

-2.799

33 Sundhed

569

-2.799

0,4 %

1,2 %

9.552

10.121

-2.799

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 

616

 

0,2 %

 

 

616

34 Sociale ydelser

 

616

 

0,2 %

 

 

616

Social- og Sundhedsudvalget

-4.493

-1.210

0,6 %

0,2 %

13.284

8.791

-1.210

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Procesplan for tværgående folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job,- Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen til orientering

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at Bornholms Regionskommunes eksisterende sundhedspolitik revideres. For at sikre en bred inddragelse foreslås en proces der bl.a. indbefatter afholdelsen af et borgermøde, et temamøde for Kommunalbestyrelsen samt nedsættelsen en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra kommunens fagcentre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

a)    at procesplanen for tværgående folkesundhedspolitik godkendes

 

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen efter kommunens ydelser inden for en lang række områder – det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor forholder kommunerne sig også i stigende grad til sundhedsopgaven som en, der ikke kan løses af sundhedsområdet alene. Dette er helt i samklang med sundhedslovens § 119, som fastslår, at kommunen har ansvaret for, at borgerne har sunde rammer og relevante forebyggelsestilbud.

 

De rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige kommunale områder. Nedenstående figur viser, hvordan forskellige årsagsfaktorer bestemmer den enkelte borgers sundhedstilstand.

Tekstboks: Figur: Årsagsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning og miljø spiller en afgørende rolle for den enkeltes sundhed, og det samme gælder trafikforhold og muligheder for fritidsudfoldelser (figurens ydre lag). Arbejdet på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed, og sunde rammer for borgerne etableres i høj grad af alle andre kommunale områder end sundhedsområdet. Den enkeltes livsstil har naturligvis også stor betydning for den enkeltes sundhed.

 

Det er derfor væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, der hvor kommunen har en indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det kan fx være i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, i trafikken og i de rekreative offentlige områder.

 

Formålet med den reviderede (folke)sundhedspolitik er således at skabe en fælles retning og en bred fælles forståelse for de eksisterende sundhedsudfordringer på Bornholm, mekanismerne bag samt bud på, hvordan man bedst forebygger sygdom og understøtter sundhed.

 

Den fælles forståelse søges opnået gennem en proces med bred inddragelse og involvering. Det er tanken, at sundhedspolitikken omdøbes til en folkesundhedspolitik, bl.a. for at signalere og tydeliggøre at forebyggelse og sundhedsfremme kræver indsatser på mange områder i kommunen. Og at sundhed er meget andet end broccoli, løbesko og afholdende - eller i den anden grøft - behandling af sygdomme, som lidt er de opfattelser af sundhed området generelt er ’plaget af’ i Danmark.

 

Tidsplan:

Tidspunkt

Aktivitet

2018

4. juni

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - godkendelse af procesplan

Punktet går ligeledes til orientering i alle øvrige fagudvalg og kommunalbestyrelsen i juni 2018.

August/september

Temamøde i samarbejde med Bornholms Hospital om Sundhedsprofilen (Kommunalbestyrelsen m.fl.)

Juni / november

 

Administrativ proces:

·         Kvalificering af skabelon og input til værdier/temaer i ledergruppen i Center Sundhed.

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter input til folkesundhedspolitikken (værdier/temaer) og der udpeges medlemmer til arbejdsgruppe, herunder som minimum en repræsentant fra hver af de fagcentre der sidder i Koordinerende Sundhedsforum (Børn og Familie, Job, Uddannelse og Rekruttering, Naur, Miljø og Fritid, Psykiatri og Handicap, Skole, Ældre, Skole og Sundhed).

·         Der arbejdes i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens opgaver: Input til værdier. Input til temaer, samt tilrettelæggelse og afvikling af temamøde i KB samt borgermøde (se nedenstående)

·         Koordinerende Sundhedsforum behandler status på arbejdsgruppens opgaver

3. december

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - Status på arbejdet og oplæg til temamøde og borgermøde

2019

Januar

·         Temamøde i KB med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatte råd m. fl.  (Koordinerende Sundhedsforum)     

·         Afholdelse af borgermøde om BRK’s kommende sundhedspolitik med henblik på at få input til sundhedspolitikken fra et borgerperspektiv

Februar 2019

Administrativ proces:

·         Administrativ bearbejdelse af borgermøde – udkast til politik

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter opfølgning på temadag/udkast til politik.

Marts/april

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - udkast til folkesundhedspolitik

Høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Maj

Møde i Social- og Sundhedsudvalget – drøfter/anbefaler folkesundhedspolitikken – og sender den videre til Kommunalbestyrelsen.

Juni

Kommunalbestyrelsen godkender folkesundhedspolitikken 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Selv om politikken vedrører hele kommunen – hele Bornholm – ligger den ressortmæssigt under Social- og Sundhedsudvalget. Den skal dog forankres tværpolitisk og sendes derfor til orientering i alle fagudvalg.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Revidering af  ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne. I Bornholms Regionskommune blev det besluttet, at værdighedspolitikken skulle indarbejdes i ældrepolitikken, som herefter skiftede navn til ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”. Herefter benævnt ældrepolitikken. Finanslovsaftalen for 2018 har tilføjet et punkt om pårørende til politikken, hvorfor der er nu er udarbejdet et udkast til en ny ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje”, hvor punktet ”Pårørende” er medtaget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til revideret ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med frist d. 4. august 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen godkendt, udkastet sendes i høring i Handicapråd og i Ældreråd med frist den 4. august 2018

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. I 2018 har Ældreministeren meddelt kommunerne, at ”Pårørende” fremover skal indgå som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i politikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget har derfor afholdt temaeftermiddag med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, ældreorganisationer og ansatte m.fl. På temaeftermiddagen var der mulighed for at drøfte de 6 punkter i værdighedspolitikken, hvor især det nye punkt om ”pårørende”, havde fokus. Temaødet tjente dels som evaluering af de nuværende punkter i politikken og dels som inspiration til det nye punkt om ”Pårørende”.

 

På temadagen blev noteret synspunkter og kommentarer fra gruppedrøftelserne. Disse synspunkter og kommentarer er tilknyttet som bilag, og vil blive inddraget i det videre arbejde med at planlægge tilbud til borgerne. Det er Center for Ældres opfattelse, at deltagerne i temaeftermiddagen i øvrigt var tilfreds med ældrepolitikken.

 

Vedr. punktet ”Pårørende”, så er det Center for Ældres opfattelse, at et generelt ønske om forventningsafstemning med de pårørende kom til udtryk på temaeftermiddagen. Dette fremgik både af et fremført oplæg fra en pårørende, af oplæg fra Ældrerådet og fra gruppedrøftelserne. Der er derfor indført et punkt i ældrepolitikken om dette:

 

I det omfang den ældre samtykker, inddrages pårørende i en forventningsafstemning om samarbejdet mellem den ældre borger, pårørende og kommunen. Dette skal understøtte, at pårørende er en ressource, men især at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene i de opgaver, de måtte ønske at påtage sig.”

 

I Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2018 godkendte udvalget, at de midler, som kommer med finansloven for 2018 til en styrket indsat overfor pårørende til svækkede ældre, i alt 400.000 kr., bliver brugt på dels tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage, og øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet.

 

Et andet punkt, som blev særligt noteret fra både de givne oplæg og fra drøftelserne, er ønsket om, at en fremtidig værdighedspolitik skal bredes ud til også at omfatte andre grupper borgere end ældre, f.eks. handicappede. Dette vil være i tråd med Social- og Sundhedsudvalget mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde. Dette arbejde vil med målets godkendelse blive iværksat ultimo 2018.                                                                                                                        

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Noter fra gruppedrøftelser på temaeftermiddag om værdighedspolitik (DOCX)

2.
Ældrepolitik - en værdig ældrepleje - UDKAST maj 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Evaluering af Hjemmeplejen

27.00.00G01-1629

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og sundhedsudvalget besluttede i december 2017, at der via en spørgeskemaundersøgelse skulle iværksættes en evaluering af Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet. Den samlede proces løber frem til november 2018; det fremgår af den i december 2017 fremlagte tidsplan, at der på udvalgets møde i marts skal ske en præsentation af de foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen.

Ifølge tidsplanen skulle spørgeskemaundersøgelsen have været drøftet i de lokale TRIO-grupper i alle Hjemmeplejeteams og Rehabiliteringsteamet, men det har af tidsmæssige grunde endnu ikke været muligt.

Det overordnede resultat har i februar været drøftet i AfdelingsMED for Hjemmeplejen og besvarelserne på teamniveau tilgår nu de lokale TRIO-grupper med henblik på analyse af de lokale styrker og udfordringer og det fremadrettede arbejde med handleplaner til og med oktober 2018. Social- og Sundhedsudvalget vil i maj 2018 modtage en status på arbejde såvel som en endelige afrapportering i november 2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2018:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 435 fastansatte medarbejdere primo januar og ved undersøgelsesperiodens afslutning havde 51 % besvaret alle spørgsmål, mens 7 % havde afgivet nogle svar og 41 % ikke havde svaret. Der tages forbehold for disse tal, da skemaet kan være sendt til medarbejdere, som ikke længere er tilknyttet Center for Ældre. Der har været afsat 15 minutter/medarbejder til besvarelse af skemaet.

Den samlede besvarelse af spørgeskemaet er vedhæftede som bilag. Det er i besvarelsen også lagt stor vægt på en fritekst-besvarelse, og en sammenfatning af de mange gode svar er også bilagt sagen her.

 

Der er for flere spørgsmål synlige forskelle på besvarelserne i de enkelte team, og derfor ligger der nu en konkret opgave for TRIO-grupperne i at undersøge disse forskelle nærmere og finde så gode løsninger som muligt på udfordringer og muligheder decentralt i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Social- og Sundhedsudvalget modtager en status-orientering om dette arbejde på udvalgsmødet i maj 2018.

 

Sammenfatning af besvarelserne

Over halvdelen af alle besvarelserne om arbejdsglæde i Hjemmeplejen er enten i meget høj grad eller i høj grad glad for deres arbejde, hvilket danner et solidt grundlag for Hjemmeplejens videre udvikling. Dog er medarbejdernes oplevelse af deres kollegers arbejdsglæde markant lavere.

Langt hovedparten af medarbejderne er glade for deres kolleger, og oplever at kollegerne også er glade for dem.

Medarbejderne oplever i høj grad at borgerne er glade for det arbejde, de udfører, og at det ikke forekommer hyppigt, at borgeren forventer at der ydes mere end planlagt. I tilfælde hvor der udføres mere end der står på listen, oplyses det i kommentarerne at være ting så som skift af elpærer, tømme postkasse eller hjælp til vasketøj.

Når det kommer til tillid til ledelsen og oplevelsen af muligheden for at tale med teamleder, når medarbejderne har brug for det, er der forskel mellem de enkelte teams. Billedet ser tilsvarende ud, når der spørges om medarbejderne oplever, at leder handler på henvendelse. Oplevelsen af at blive lyttet til, når der tales med leder, er gennemgående høj i alle teams,

Der er spurgt ind til i hvilken grad medarbejderne oplever at have indflydelse på planlægningen af opgaven. Af bemærkningerne fremgår mange udsagn om, at det jo er planlæggerne der laver kørelisterne, hvilket kan tyde på at spørgsmålet ikke er forstået/misforstået. Der er således svært at udlede noget heraf. Mange ønsker i meget høj grad eller i høj grad at få mere indflydelse på den daglige planlægning, af kommentarerne fremgår emner som kontinuitet, bedre/faste ruter og at der lyttes til udfordringer.

Stort set alle teams oplever en gang imellem at der er fejl i deres køreliste, men det er de færreste der svarer at de går til leder, hvis der er fejl i listen. Der skal bemærkes at der ikke ses en forbindelse mellem disse svar og tendenserne inden for tillid til leder eller oplevelsen af at blive hørt.

Kommentarerne til spørgsmålet om det opleves at der er planlagte opgaver, der falder bort, er meget forskellige, hvilket kan bero på at definitionen på bortfaldne opgaver opleves meget forskelligt (sygdom hos borger/personale, ændringer i visitation, indlæggelser og dødsfald).

Der er også stor forskel på tværs af team, hvordan oplevelsen er af at have overarbejde dagligt eller ugentligt. På spørgsmålet om overarbejdet bliver udbetalt/går til afspadsering eller om medarbejderne arbejder gratis, svarer enkelte at de arbejder gratis. I bemærkningerne er det dog noteret at hvis det handler om få minutter, er det ikke altid at det bliver noteret.

Alle teams svarer samstemmende at det er OK at leder spørger om de vil tage ekstravagter. Billedet er dog ikke helt så tydeligt, når det kommer til spørgsmålet om det opleves som svært at sige nej til ekstravagter, selvom det ikke passer medarbejderen. Her er der synlige forskelle på tværs af team. Som årsager til at det kan være svært at sige nej, nævnes overvejende hensynet til kolleger.

Besvarelserne spreder sig markant hvad angår spørgsmålet, om man er glad for den forandring den rehabiliterende organisation (DRO) har ført med sig, både de enkelte teams imellem og de enkelte svarmuligheder.

AfdelingsMED for Hjemmeplejen

Ved gennemgangen af den samlede besvarelse på AfdelingsMED i Hjemmeplejen blev der overordnet konkluderet, at det er godt at se, at så mange medarbejdere er glade for deres arbejde og for deres kolleger. Desuden blev det fremhævet, at forholdsvis mange medarbejdere ønsker mere indflydelse på planlægningen og at der foreligger et godt materiale til de lokale TRIO-grupper, som kan bidrage til at styrke den gode dialog om et bedre arbejdsmiljø i Hjemmeplejen.

Der blev på AfdelingsMED knyttet bemærkninger til enkelte svar og en indledende generel bemærkning:

1)      Medarbejderne fremførte, at der ikke have været afsat tilstrækkelig tid til besvarelsen og at det kan have haft indflydelse på besvarelsesprocenten.

2)      Der er en stor divergens mellem medarbejdernes egen oplevelse af arbejdsglæde (75 % oplever i meget høj eller høj grad arbejdsglæde), mens medarbejderne oplever at kolleger ikke i samme grad er glade for deres arbejde (47 % oplever at kolleger i meget høj grad eller høj grad er glade for deres arbejde).  Der ligger et arbejde i denne divergens med at hjælpe hinanden med at fortælle de gode historier i stedet for kun at fokusere på det negative.

3)      77 % af medarbejderne oplever en gang imellem eller ofte, at borgerne forventer mere, end der står på medarbejdernes liste – og det blev i drøftelsen fremhævet, at hvis nogle medarbejdere indfrier borgernes forventninger, så vil det presse kolleger, som vil have svært ved at sige nej. På samme vis svarer 73 %, at de ofte eller engang imellem udfører mere, end der står på deres liste. Det kan dels dække over, opgaver som skal løses, på grund af et akut opstået behov hos borger, men det kan også dække over andre ting, som der ikke er visiteret til.

4)      78 % af medarbejderne har i meget høj eller i høj grad tillid til deres leder og hele 95 % er i meget høj eller i høj grad glade for deres kolleger.

5)      41 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på den daglige planlægning og 38 % ønsker mere indflydelse. Der er 18 %, som oplever daglige eller ugentlige fejl på kørelisten, men 57 % går ikke til nærmeste leder, når disse fejl forekommer.

6)      16 % oplever, at kolleger sjældent eller aldrig hjælper med besøg i forlængelse af nødkald.

7)    40 % svarer at de kun sjældent eller aldrig har overarbejde. 33 % svarer, at de i høj eller meget høj grad er glade for den forandring, som Den rehabiliterende Organisation har medført.

8)    33 % svarer, at de i høj eller meget høj grad er glade for den forandring, som Den rehabiliterende Organisation har medført.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. marts 2018

1.
Hjemmeplejen samlet, på baggrund af spørgeskemaer (PDF)

2.
Sammendrag af kommentarer til evaluering af hjemmeplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. januar 2014 den nuværende kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet.

Denne foreslås ajourført og opdateret for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får disse dækket i plejeboliger.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

Sagsfremstilling

Borholms Regionskommune, Center for Ældre, har visitationsretten til 424 plejeboliger. Boligerne ejes delvis af almene boligorganisationer og dels af Bornholms Regionskommune.

 

Kvalitetsstandarden angiver målgruppen og serviceniveauet for tildeling af plejeboliger på Bornholm. Der er i forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarden tilføjet følgende ordlyd for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får dækket disse i plejeboliger:

 

”Borgere, som ønsker plejebolig på et plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i plejebolig”.

 

Der er desuden foretaget en række øvrige rettelser som f.eks. er af sproglig karakter, eller er udtryk for præcision af vilkår og forhold i forbindelse med ansøgning og godkendelse til plejebolig. Alle rettelser er markeret således, at det fremgår, hvor der foreslås rettelser i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Udkast til kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet

83.01.02P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social – og sundhedsudvalget orienteres om ”Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Om Cura

Columna Cura, i daglig tale Cura, er efter en grundig og gennemarbejdet proces, valgt som nyt IT-system til håndtering af elektroniske borgerjournaler og planlægningsværktøjer på tværs af vores tre centre: Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og Handicap. Leverandøren er den danske virksomhed Systematic. Cura erstatter de to eksisterende fagsystemer KMD Care og KMD EKJ, som udfases henholdsvis ultimo 2018 og medio 2019.

Cura er et standardsystem, som omkring en tredjedel af landets øvrige kommuner har valgt. Systemet er allerede taget i brug i store kommuner som København, Århus og Skanderborg. De første praktiske erfaringer er meget positive og tilbagemeldinger fra brugerne er, at det er et brugervenligt og overskueligt it-system. Enkelte kommuner har dog haft udfordringer med at bruge systemet, men det er ikke klart om de oplevede problemer har haft årsag i selve systemet eller i den lokale forberedelse af overgangen til et nyt IT-system.

Derudover skal Bornholms Regionskommune, som landets øvrige kommuner på omsorgs- og sundhedsområde, arbejde med en ny faglig metode; Fælles Sprog 3, hvis metodiske tilgang er indarbejdet i Curas struktur. Det vurderes at være en stor fordel for medarbejdere og de borgere, som det involverer.

Cura fungerer på PC og mobile enheder som telefoner og tablets. Det betyder, at Cura understøtter muligheden for mere inddragelse og dialog med den enkelte borger omkring den faglige dokumentation, der omfatter borgerens indsatser og ydelser fra kommunen.

Læringsorganisation

Undervisningen i Cura foregår decentralt ude på de enkelte arbejdspladser. Metoden med at udlægge uddannelsesaktiviteter til lokale læringsteam giver stor fleksibilitet i forhold til afvikling af uddannelsesaktiviteter, som kan koordineres, planlægges og afvikles lokalt med stort hensyn til den daglige drift. Den decentrale læring giver også mulighed for fleksibel planlægning og mulighed for bedre tilrettelæggelse og gentagelse af undervisningselementer, hvis nogle medarbejdere har brug for dette.

Der er gode erfaringer fra undervisningssammenhænge med, at uddannelse placeret i faglig og arbejdsmæssig kontekst bedre understøtter den lokale læring og medvirker til at udvikle viden og kompetencer i organisationen.

 

Bornholms Regionskommune har etableret en læringsorganisation med Cura instruktører fordelt i alle organisatoriske enheder, som dels spiller en aktiv rolle i uddannelsen af deres kolleger til at blive klar til at tage Cura i brug, og som også vil kunne hjælpe deres kolleger ude på de lokale arbejdspladser, når Cura går i luften.

 

En del af uddannelsen vil foregå som e-learning, som en stor del af medarbejderne allerede har stiftet bekendtskab til i forbindelse med den rehabiliterende organisation. Det forventes også, at medarbejderne vil opleve, at Cura vil understøtte de faglige metoder vedrørende målfastsættelse med udgangspunkt i SMARTE mål og opmærksomhed på opfølgning.

 

En udfordring i afviklingen af uddannelsesforløbet er, at det løber fra juni og henover sommeren, samtidigt med at en stor andel af medarbejdere afvikler hovedferie i samme periode.

 

Cura går i luften 5. november 2018

Det vurderes at være en fordel for Bornholms Regionskommune, at vi står som en af de sidste i rækken af kommuner til at tage Cura i brug, hvor diverse fejl og børnesygdomme forventes at være løst.

 

Bornholms Regionskommune planlægger og afvikler forud for skift af IT-systemet prøvekonverteringer af data til Cura og gennemfører herunder kvalitetscheck og kvalitetssikring af overførte data.

 

Bornholms Regionskommune er dog realistiske og forbereder sig på, at der kan opstå problemer, når vi skifter til nyt IT-system. Der etableres i den forbindelse en ”Hypercare” supportorganisation med 24/7 bemanding og hotline, til indrapportering og håndtering af eventuelle tekniske problemer og prioritering af løsningerne i tæt samarbejde med leverandør og IT-afdeling.

 

Samlet set forventes det, at Cura vil betyde en positiv forandring for medarbejderne i Bornholms Regionskommune og også for de borgere, hvis elektroniske borgerjournal håndteres i Cura. Der må dog påregnes en indkøringsperiode som for en del vil opleves som en vanskelig tilvænning.

 

Økonomiske konsekvenser

Fordi uddannelsen er delt op i overskuelige læringspakker vurderes det, at det er muligt at gennemføre uddannelse i sommerperioden, blandt andet ved enten at rekruttere sommerferievikarer eller ved at indgå aftale om tilbud om mertimer til deltidsansatte.

Den tidligere kommunalbestyrelse vedtog en tillægsbevilling til budget 2018-2021 målrettet kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem på i alt 6.021.000 kr. heraf 5.221.000 kr. vedrørende udvidelse af løn for 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ny kvalitetsstandard servicelovens § 84

27.21.12G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. Servicelovens § 84 skal kommunalbestyrelsen (Bornholms Regionskommune) tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:
Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er ny, idet der ikke tidligere har været nogen fastsat kvalitetsstandard i Bornholms Regionskommune for denne paragraf. Hidtil har det alene været en konkret og individuel vurdering, i hvilket omfang der er bevilget aflastning og afløsning. Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre lighed for de borgere der modtager støtte efter § 84. Det gælder for de borgere som i fremtiden bevilges aflastning og borgere som allerede er det. Gevinsten for borgerne er ensartede vilkår. For sagsbehandlerne er det lettere at forventningsafstemme med borgerne og deres pårørende, når der er en kvalitetsstandard som rettesnor for hvad der kan forventes.

 

Ved afløsning beskrives det at kommunen fremover selv varetager opgaven med afløsning, i stedet for fx familiemedlemmer eller bekendte, som det kan være tilfældet i dag.

 

Der er aktuelt 11 borgere der modtager aflastning og/eller afløsning efter Servicelovens § 84. Der er stor variation blandt borgerne, som dels afspejler behov, men også udtrykker at ordningerne er etableret på forskellige tidspunkter og med forskellige formål.

 

Ydelsens omfang

Afløsning:

-          Ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal timer pr. uge.

 

Ydelsen bevilges som hovedregel max. en gang pr. uge i op til 3 timer pr. uge.

 

Aflastning:

-          Ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal døgn pr. år

 

Som hovedregel ydes der max. 52 aflastningsdøgn om året. Disse fordeles i hovedreglen på:

-          1 x aflastning månedligt svarende til 3 døgn pr. måned for perioden fredag – mandag

-          2 ugers ferieaflastning pr. år svarende til 14 døgn pr. år. Disse kan efter aftale afholdes samlet eller opdelt, aftale skal kunne lade sig gøre med udførertilbuddet. 

 

Økonomiske konsekvenser

 

I 2018 blev der brugt 1,4 mio. kr. efter § 84 i Center for Psykiatri og Handicap. De enkelte sager varierer fra ca. 15.000 kr. til ca. 250.000 kr. pr. sag. Forventningen til 2018 er ca. 10 % højere, men der er også borgere, som har modtaget aflastning, som forventes at flytte i botilbud senere på året, som vil få forbruget på § 84 til at falde. Omvendt vil forbruget på paragrafferne om botilbud stige.

 

§ 84 skal på den mådes ses i sammenhæng med øvrige ydelser og kan stige/falde afhængig af i hvilket omfang borgerne flytter i botilbud. Økonomien i det samlede regnestykke giver det derfor ikke mening at beskrive isoleret for § 84 og indgår derfor i den samlede budgetopfølgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Udkast til Kvalitetsstandard SL § 84 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Egenbetaling for kost og kørsel aflastningstilbuddet Løvstikken

27.27.45Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Resumé

Alle voksne borgere, der er tilknyttet det specialiserede døgn- og aflastningstilbud Løvstikken, skal som egenbetaling selv betale for kost og kørsel til arrangementer ud af huset, men dette er pt. ikke effektueret på Løvstikken. Egenbetalingen for kost er opgjort jævnfør taksterne for ældreområdet 2018.

 

En opkrævning af egenbetalingen for kost og kørsel med tilbagevirkende kraft, vil umiddelbart ikke være muligt, da der ikke er lavet en samlet registrering, af hvilke måltider den enkelte borger indtil nu har spist eller hvilke arrangementer vedkommende har deltaget i.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

a)    at orienteringen om at Løvstikken pr. 1. juli 2018 begynder opkrævningen for egenbetaling af kost og kørsel til arrangementer ud af huset tages til efterretning

b)    at der ikke fortages opkrævning af egenbetalingen for kost og kørsel til arrangementer ud af huset med tilbagevirkende kraft

c)    at sagen sendes til Handicaprådet til orientering

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Ad a) til efterretning

Ad b) godkendt

Ad c) godkendt

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

 

I forbindelse med etableringen af Løvstikken var forudsætningen at de voksne brugere i aflastningen selv skal sørge for transport til/fra Løvstikken, og de skal betale for kost under deres ophold på Løvstikken. De skal ligeledes betale for transporten i forbindelse med arrangementer ud af huset.

 

Det fremgår ved en økonomiopfølgning, at der ikke er blevet opkrævet egenbetaling for kost eller kørsel i forbindelse med arrangementer under deres ophold på Løvstikken. Bornholms Regionskommune bestemmer selv, om der skal opkræves egenbetaling for kost på aflastningspladser og midlertidige døgnpladser på Løvstikken. Praksis i landets kommuner er, at der opkræves egenbetaling for kost svarende til de faktiske omkostninger.

 

En opkrævning af egenbetalingen for kost og transport med tilbagevirkende kraft, vil umiddelbart ikke være muligt, da der kun foreligger en opgørelse over om borgen har været på Løvstikken og ikke hvilke måltider borgeren har spist eller hvilke arrangementer borgeren har deltaget i.

 

De berørte borgere er fredag den 1. juni 2018 skriftligt orienteret om at der fra den 1. juli 2018 vil blive opkrævet egenbetaling for kost samt for transport i forbindelse med arrangementer ud af huset.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående oversigt over egenbetaling for kost er lavet ud fra den bevilgelede faste aflastning på Løvstikken, der ruller over 4 uger. Det er forskelligt hvor meget aflastning, der er bevilliget til den enkelte borger og, derfor også forskellige opkrævninger.

 

Egenbetalingen er pt. mellem kr. 66,- til kr. 717,- for de 4 uger, men flest på ca. kr. 250,- eller kr. 500,- hvilket giver en samlet opkrævning for egenbetaling for kost på pt. Kr. 2.750,- pr. md.

 

Ældreområdet

Beboere på plejehjem

Morgenmad - kr. pr. portion 21

Middagsmad - kr. pr. portion 44

Aftensmad - kr. pr. portion 33

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Reglerne for egenbetaling for kost fremgår af ”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven” stk. 197:

”Kommunalbestyrelsen kan - såvel for tilbud, der gives efter behov, jf. §§ 83-84, som for generelle tilbud, jf. § 79 - træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske omkostninger eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud”.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2018 Sandemandsgården   

27.12.16K09-0199

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:
Tilsynet taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 21. marts 2018. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at Sandemandsgården er et dagtilbud, som har forstået at kombinere borgernes behov for dels at have en arbejdsidentitet, og dels have sociale relationer. Der er en god inddragelse af borgerne i de daglige gøremål.

 

Tilsynet finder desuden,

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefaling:

 

 

Rapporten fremsendes for Handicaprådes kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 14. maj 2018:

Taget til efterretning.

Virkelig godt arbejde. Handicaprådet ønsker en tilbagemelding fra Michael Hansen Bager på hvordan der er svaret, når det foreligger.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Tilsynsrapport 2018 Sandemandsgården (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forhøjelse af anlægssum til opførelse af Fælleshus i forbindelse med Plejecenter Bykær

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

13

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om en forhøjelse af anlægssummen til opførelse af et fælleslokale på det kommende Hasle Plejecenter, til gavn og brug for alle beboerne. Fælleslokalet er at betragte som et fælleshus som ofte etableres i almene boligforeninger. Fælleslokalet vil i hovedtræk bestå af et forsamlingslokale, et mindre anretter køkken, toiletter og garderobe.

 

Det samlede areal af fælleslokalet inkl. de tilhørende faciliteter vil være 100 m².

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Ejendomme og Drift indstiller at kommunalbestyrelsen tager stilling til,

a) hvorvidt der opføres et fælleslokale på 100 m² i tilknytning til Hasle Plejecenter, og herunder,

b) at rådighedsbeløb til anlæg til Hasle Plejecenter forhøjes med 2.299.000 kr.

c) at rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af lån på 88 pct., beboerindskud på 2 pct. og kommunalt bidrag på 10 pct.,

d) at ændringerne indarbejdes i budget 2019 – 2022.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Det nedsatte byggeudvalg har igangsat processen med at udarbejde et byggeprogram, herunder også arbejdet med afdækning af den bedst egnede udbudsform der skal ligge til grund for den samlede projektfase og opførelse af Plejecenteret.

 

Byggeudvalget vurderer efter analyse af de indledende undersøgelser, og i forbindelse med arbejdet i byggeudvalget, at byggeriet af Hasle Plejecenter kan suppleres med et fælleslokale.

I de enkelte boafsnit på plejecenteret, er der planlagtenfællesopholdsstue og fælles spisestue, som vil være udgangspunktet for beboernes fællesskab og dagligdag. Aktiviteter af mere fællesskabslignende art som gudstjenester, llessang, oplæsning, foredrag o.l. gymnastik,dans, Jule og høstmarked, private fester, fødselsdage o.l. vil kun i begrænset omfang kunne foregå i fællesstuerne, ligesom det ikke vil være muligt at samle store forsamlinger i de enkelte boafsnit.

De nævnte aktiviteter skal så nødvendigvis foregå uden for Hasle Plejecenter, eksempelvis i samarbejde med Bytinget, i Haslehallen eller andre steder i nærområdet.

Fælleslokalet skal etableres i tæt tilknytning til det planlagte fælles mødelokale, som skal bygges i administrationsområdet. Ved at etablere disse lokaler i sammenhæng, opdelt med f.eks. en foldevæg, vil der blive en fleksibel udnyttelse af de 2 lokaler.

Ligeledes vil det være muligt at toilet- og garderobefaciliteter kan samtænkes og anvendes af brugere af fælleslokalet og brugere af det fælles mødelokale.

 

Det skal bemærkes fællesrummet tilhører beboerne og at BRK ikke har råderet over fælleslokalet, men formelt skal låne/leje det af boligafdelingen.

Økonomiske konsekvenser

Fælleslokalet finansieres efter de regler som fremgår af almenboligloven. Herved er det beboernes areal, og beboerne der har brugsretten til arealet. Ligeledes vil driftsudgifterne til fælleslokalet derfor pålignes beboernes husleje.

 

Den samlede udgift for Fælleslokalet er fremkommet, ved at tage udgangspunkt i det maksimumsbeløb der er gældende for almene plejeboliger på Bornholm. Dette udgør kr. 22.990,- pr. m² inkl. moms. Da der skal bygges 100 m², vil udgiften blive kr. 2.299.000,- da det forventes at omkostninger og entrepriseudgifter vil få samme størrelse som ved etablering af de øvrige boligarealer.

Finansiering er derfor efter samme princip som ved boligarealerne.

Bornholms Regionskommune skal deltage med 10% i grundkapital. De resterende 90% finansieres ved henholdsvis kreditforeningslån og boligindskud.

Huslejekonsekvenserne pr. bolig, ved opførelse af 100 M² fælleshus, fremgår af nedenstående oversigt.

 

65m² bolig * 60 boliger

65m² bolig * 60 boliger

Merudgift

Hasle Plejecenter

Uden fælleslokaler

Med fælleslokaler

Ved fælleslokale

 

 

 

Anskaffelsessum i alt

89.661.000

91.960.000

2.299.000

 

 

 

Kommunal grundkapital 10%

8.966.100

9.196.000

229.900

 

 

 

 

Husleje pr. m² pr. år

1.035

1.061

26

 

 

 

 

Husleje pr. mdr. pr beboer

5.606

5.749

143

 

Den samlede økonomi for projektet inkl. fælleslokaler er opstillet nedenfor:

1.000 kr.

Afsat i budget 2018 - 2021

Fælleslokale

I alt

Anlægsudgift boliger (inkl. moms)

90.558

2.299

92.857

Anlægsudgift servicearealer (ekskl. moms)

11.250

0

11.250

Tilskud servicearealer

-2.400

0

-2.400

Anlægsudgifter i alt

99.408

2.299

101.707

Optagelse af lån (88 pct.)

-79.691

-2.023

-81.714

Beboerindskud (2 pct.)

-1.811

-46

-1.857

Kommunens egen finansiering (10 pct.)

-9.056

-230

-9.286

Kommunens egen finansiering servicearealer

-8.850

0

-8.850

Finansiering i alt

-99.408

-2.299

-101.707

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Beslutning om antal etager i Plejecenter Bykjær  

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

14

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med programarbejdet omkring det nye plejecenter i Hasle, har byggeudvalget i samarbejde med bygherrerådgiveren, udarbejdet en række analyser, for at afdække bebyggelsesmulighederne på grundstykket.

Analyserne er udarbejdet med baggrund i de krav og ønsker bygherren har til det nye plejecenter, herunder at plejecenteret skal være et sammenhængende byggeri, med 4 boenheder med 15 lejligheder i hver, bundet sammen af et fælleshus, og ikke som fritliggende bygninger.

 

Byggeudvalget ønsker, på baggrund af rådgivning fra Bygherrerådgiveren, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at byggeprogrammet giver mulighed for enten at bygge i 1 eller 2 etager eller en kombination, for derved at give byggeudvalget retningslinjer for det videre arbejde med byggeprogrammet forud for en arkitektkonkurrence.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Ejendomme og Drift indstiller at kommunalbestyrelsen træffer valg om, at byggeudvalget udarbejder et byggeprogram der beskriver,

a)    at plejecenter Bykær opføres i en kombination af 1 og 2 etager,

b)    at plejecenter Bykær enten opføres i udelukkende 1 etage eller,

c)    at plejecenter Bykær opføres i udelukkende 2 etager.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Udvalget kan ikke anbefale en indstilling.
Nicklas Fick, Carsten Scheibye, Søren Schow anbefaler a, b og c
Jonna Nielsen, Kirsten Wendell, Bjarne Hartung Kirkegaard anbefaler a og b
Sabine Nicoline Lyngberg anbefaler b

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Det nedsatte byggeudvalg har igangsat processen med at udarbejde et byggeprogram, herunder også analyse og undersøgelser omkring endelig udformning af bygningen, så den tilpasser sig den givne byggegrund bedst muligt.

 

Analyserne viser en række udfordringer, set i relation til grundens udformning, størrelse og tilkørselsforhold, som nødvendigvis må vurderes og konkretiseres forud for en arkitektkonkurrence.

 

Det skal understreges, at et samlet byggeri i ét plan er muligt, men der er væsentlige faktorer der skal tages højde for og accepteres.

 

Byggeudvalget anbefaler følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med et byggeri i 1 etage:

 

·         Grundstykket er meget begrænset, og ét plansbyggeriet kan blive udfordret i sin udstrækning, og må placeres tæt sammen.

·         Tilkørselsforhold, affaldsafhentning, transport af varer til køkkenener m.m. vil være på komprimerede arealer

·         Bygningerne fylder maksimalt på grunden, og kommer tæt på nabobebyggelser

·         Bygningerne vil blive placeret helt op ad vejbyggelinjen langs Bykærvej

·         Interne veje, stier og parkeringspladser lægger meget beslag på grundarealet

·         En stor del boliger bliver nordvendte

·         Alle beboere kan få lige adgang til udearealer.

 

Byggeudvalget anbefaler følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med et byggeri i 2 etager:

 

·         De enkelte bo-afsnit skal være sammenhængende på den enkelte etage, og ikke fordeles på 2 etager

·         Personalet arbejder kun på den enkelte etage og ikke på 2 etager på én gang

·         Demente borgere kan have gavn af at bo på 1. sal, da risikoen for utilsigtet at forsvinde fra sin bolig minimeres

·         Der er mulighed for fællesaltan på 1. salen til de boliger der er beliggende der, evt. i forbindelse med køkken/fællesrum.

·         Trapper og elevatorer skal etableres og sikres så de tilgodeser beboernes behov.

·         Byggeri i 2 etager giver mulighed for bedre udnyttelse af friarealer på grundstykket, da mere af grunden friholdes for byggeri.

·         En del af boligerne kan opnå udsigt hen over Hasle by og til det frie land mod øst.

Økonomiske konsekvenser

Bygherrerådgiveren bemærker at det ikke er muligt at anvise direkte besparelser på dette tidspunkt, ved et byggeri i 2 etager. Dog kan det konstateres, at placeres tekniske installationer hensigtsmæssigt og symmetrisk, vil der opstå en vis gevinst omkring en gentagelseseffekt, eksempelvis ved wc/baderum placeret oven på hinanden, eller ved benyttelse af identiske vægelementer. På driftssiden er der ligeledes mulighed for besparelser i form af forkortede tekniske installationer og trækveje til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Status for midler til frivilligt socialt arbejde 2019

27.15.12P21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Her gives en oversigt over tilgængelige midler og de indkomne ansøgninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. oktober 2016 nye retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, med er to årlige ansøgningsrunder;

Efterårspuljen, også kaldet hovedpuljen, har ansøgning i november og udbetaling i januar, og søges til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, og til foreninger /organisationer /grupperinger som støtte til tilbagevendende aktiviteter og indsatser, hvor tilskuddet kan søges for et årig, toårig eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats.

Forårspuljen med ansøgning i maj og udbetaling i juni er hovedsagligt som støtte til nye foreninger og aktiviteter.

Ansøgninger, der ikke imødekommes med flerårig støtte behandles på lige fod med de ét årige ansøgninger.

 

Den samlede økonomiske ramme i 2018 for midler til frivilligt socialt arbejde under § 18 i Serviceloven er på 1.205.149,- kroner.

Grundet flerårige bevillinger er der et overført forbrug på 244.819 kroner fra 2017, med denne sum sammenholdt med bevillinger i første ansøgningsrunde i 2018, er der for nuværende et samlet forbrug på 1.076.779,-kroner af det totale budget på 1.205.149,- kroner.

Til aktuelle runde er der hermed et restbeløb på 128.370,-kroner og ansøgninger for 630.363,-kroner.

10 pensionistforeninger søger økonomisk støtte i denne runde, for i alt for 369.242 kroner, -

§ 79 midlerne blev fra 2018 overført til § 18 puljen, og flere pensionistforeninger, der tidligere har modtaget tilskud efter § 79, har ikke været opmærksomme på at søge § 18 midler i efteråret til første runde i 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Retningslinjer § 18 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Neksø og Omegns pensionistforening søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0507

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Pensionistforeningen søger støtte til drift og aktiviteter for de kommende to år

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 10.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at aktivere pensionisterne i Neksø og omegn, uanset politiske, religiøse og sociale anskuelser.

Foreningen har 12 frivillige i bestyrelsen, der gennem året bl.a. arrangerer aktiviteter for de 461 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Pensionistforeningen søger i alt kr. 45.000 pr. år for en to årig periode, 2018-2019

 

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 564.860,00

Foreningens formue kr. 76.850,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Pensionistforeningen har hidtil modtaget støttet gennem § 79

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0508

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til drift og aktiviteter for en etårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 8.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at samle pensionister, fleksjobber, sygdoms ramte og ensomme til sociale arrangementer samt stolemotion i trygge rammer.

Foreningen har 112 medlemmer hvor mange er psykisk sårbare, og som bl.a. støttes med råd og vejledning, og afhjælpning af ensomhed.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 37.807,00

 

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 141.123,00

Foreningens formue kr. 60.936,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen søgte i 2016 kr. 30.000 og blev bevilliget kr. 10.000 til drift og aktiviteter

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Det Grå Guld 60+ søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0510

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til dækning af kørselspenge til instruktører, for en treårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 1.653 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld 60+ har som aktivitet stolegymnastik. Formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen søger om § 18 midler til at kunne udbetale kørselspenge til instruktør. Instruktøren får ingen løn. Foreningen har 69 medlemmer

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger dækning af de årlige kørselsudgifter for en treårig periode 2018-2019-2020

kørselsudgifter - kr. 1.653 årligt

 

Foreningens formue er kr. 2.011,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen har gennem flere år søgt og modtaget det totale beløb, sidst i 2017 kr. 1.653 dækning af kørselsudgifter

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Arbejdsskadeforeningen søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0512

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18 midler til drift for en treårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·    til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 5.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Forenings formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer på Bornholm for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling samtaler, rådgivning, igangsætning af aktiviteter, der kan formindske generne, f.eks. arrangerer foredrag, svømning m.m. I det hele taget arbejde for at fremme forståelsen for de arbejdsskadedes problemer og forbedre bevillingspolitikken. Desuden at støtte hvert enkelt medlem i forbindelse med ansøgning om bistand.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb til drift for en treårig periode 2018-2019-2020

kr. 8.000,00 årligt

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 3.761,87

Foreningens formue kr. 24.340,87

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen har gennem flere år søgt og modtaget § 18 midler

2017 kr.7.000 til drift

2016 kr. 6.000 til jubilæum

2015 kr. 5.000 til drift

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Kronisk Syge i Rønne søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0513

Åbent punkt

Social- og Sundhedsudvalget

 

Behandling

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

20

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger støtte til drift og aktiviteter for en treårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 5.000 kr. under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er, at samle alle kroniske syge i Rønne og omegn, og at varetage deres interesser på bedst mulige måde.

Udflugt i oktober, med ca. 42 medlemmer, bustur af en dags varighed. Busturen er for at vore medlemmer som ikke kommer så meget ud kan få en god oplevelse.

Husleje, vi er kun en lille forening.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 7.900 som tilskud til de årlige udgifter for en treårig periode 2018-2019-2020 til

·         Bustur koster kr. 5.500,00/ årligt

·         Husleje kr. 2.400,00/ årligt

 

2017 Foreningens formue kr. 29.914,98

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen har ikke tidligere søgt § 18 midler

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  "De Bornholmske Vågekoner" søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0514

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18 midler til drift og kørsel for en treårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 8.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

De Bornholmske Vågekoner m/k har 17 medlemmer og er en afdeling under Røde Kors Rønne. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene, hvis de ikke selv ønsker det.

Foreningen har igennem 13 år ydet en frivillig indsats ved at give et medmenneskeligt nærvær med ro og tryghed til døende borgere og deres familie/pårørende de sidste timer og dage. Tilbuddet er det eneste frivillige tilbud af denne art på Bornholm og udføres til døende borgere på hospital såvel som på plejecentre og i egen bolig. Vågekoner m/k rekvireres altid efter aftale med borgeren og/eller dennes familie

Der afholdes årlige seminar for at klæde nye frivillige på til at deltage i opgaverne sammen med gruppen af vågekoner – og som inspiration til fortsat frivilligt arbejde i den medmenneskelige sag.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 10.000 årligt i 2018-2019 og 2020

- drift kr. 3.000

- kørselspenge til frivillige kr. 7.000

 

Totale budget i foreningen kr. 23.500

Foreningen søger desuden fondsmidler til årlige seminar for de frivillige

 

Seneste regnskabsresultat (årsomsætning/balance) -9.100,26

Foreningens formue 13.315,15

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen har gennem flere år søgt og fået bevilliget kr. 10.000 om året til samme formål

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Allinge-Sandvig Seniorklub søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0515

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Pensionistforeningen søger midler til drift og arrangementer for en treårig periode, desuden i 2018 til indkøb af en pc

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 10.000 kr. til drift og arrangementer, ikke til indkøb af pc. Bevillingen gives under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Pensionistforeningen, der er den eneste for seniorer i Allinges nærområde, arbejder for at samle og varetage de ældres interesser og muligheder for et aktivt foreningsliv, hvor samarbejde og sammenhold er omdrejningspunktet.

Foreningen har 198 medlemmer, hvoraf de 9 arbejder frivilligt med at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne med alsidige aktiviteter, så som sociale cafeer, klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde.

Foreningen søger i år midler til indkøb af en computer som bl.a. skal bruges til undervisning og foredrag via projektor i Kærnehuset.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger for en treårig periode kr. 53.935,00/ år - 2018-2019-2020

+ 2018 desuden til indkøb af en PC kr. 4.000,00

 

Årlige udgifter:

Drift - kr. 13.079,00

Arrangementer – kr. 40.856,00

 

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 176.247,00

Foreningens formue kr. 8.570,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Pensionistforeningen har hidtil modtaget støtte gennem § 79

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken søger § 18 midler   

27.15.12Ø40-0516

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til drift og årlig udflugt med bus – en treårig bevilling

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 3.200 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at skabe sammenhold og aktiviteter for beboerne i Kystparken, således at ingen skal sidde i ensomhed. Aktiviteterne er bl.a. fællesspisning, kortspil, gymnastik, udflugter, foredrag, m.m..

Foreningens medlemmer er ikke længere så mobile, og foreningen søger igen i år tilskud til bustur. Turen går til det nye Besøgs -Center ved Hammershus for 20 personer på 3 til 4 timer

Da de fleste beboere er ældre og bevægelseshæmmede, ville en tur til Hammeren med en bus m/lift være en god måde at komme ud til et sted, man normalt ikke har mulighed for at

komme, fordi man er kørestolsbruger eller afhængig af en rollator. Derefter tur ned langs østkysten og videre til Arnager, hvor man påregner at indtage et måltid mad, inden turen hjem.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 6.000,-/ årligt for 2018-2019-2020

·         Drift og arrangementer, foredrag og lignende kr. 2.800

·         leje af bus med lift og chaufør 4 timer á kr. 800 i alt kr. 3.200

 

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 11.104,00

Foreningens formue kr. 11.104,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen modtog i

2015 – kr. 2.000 til arrangementer, foredrag og lignende

2016 – kr. 3.000 til bustur

2017 – kr. 3.000 til bustur – returneret -

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Rø pensionistforening søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0511

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Pensionistforeningen søger støtte til drift og aktiviteter for de kommende tre år

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 5.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Pensionistforeningen der har 66 medlemmer, har til formål at samle alle pensionister i området for at varetage deres særlige interesser overfor offentlige og private myndigheder.

Foreningsarbejdet skal medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejdet og sammenholdet med alsidige aktiviteter.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske forhold

Økonomiske konsekvenser

Foreningens søger det totale beløb kr. 25.000,00 / pr. år i 2018-2019-2020 til

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 17.266,41

Foreningens formue kr. 12.120

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er første gang pensionistforeningen søger § 18 midler, er hidtil støttet gennem § 79 puljen.

Foreningen nåede ikke at søge til puljens første ansøgningsrunde for 2018 med frist ultimo 2017

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  LO- Faglige Seniorer, Rønne søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0517

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Pensionistforeningen søger støtte til teatertur for medlemmerne

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 4.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at afhjælpe ensomhed ved at samle efterlønsmodtagere, personer på overgangsydelse og pensionister. Der deltager ca. 450 om ugen til kortspil og sportslige aktiviteter og socialt samvær i Sagahuset i Rønne. Foreningen har 1085 medlemmer, og medlemmerne betaler kontingent.

Der arrangeres teater tur hvert andet år, og foreningen søger nu støtte til teatertur for medlemmerne på Rønne teater, hvor 170 medlemmer forventes at deltage.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 25.000,00 til teatertur

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat er kr. 186.072,28

Formuen pr. 31-12-2017 er kr. 172.011,96

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Pensionistforeningen LO- Faglige Seniorer Rønne, der hidtil har modtaget § 79 midler, er i første runde 2018 bevilget kr. 90.000,- til drift og aktiviteter for de kommende tre år- 2018, 2019 og 2020

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Foreningen COPA Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0518

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen COPA Bornholm søger midler til drift, arrangementer og aktiviteter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 3.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningen COPA Bornholm har 62 medlemmer på Bornholm, hvoraf ca. 30 er aktive.

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Stk. 2. Dette søges gennemført ved:

a) At udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed.

b) at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne.

c) at hjælpe hinanden med råd og vejledning og i særlige tilfælde at yde støtte i form af et humørlegat.

d) at udgive et medlemsblad COPA.

 

Foreningen ønsker bl.a. at give medlemmerne gode oplevelser med udadvendte aktiviteter, da ikke alle er trygge ved at gå ud blandt andre efter stomioperation, og på medlemsmøderne at inviterer fagfolk indenfor stomipleje.

Økonomiske konsekvenser

Stomiforeningen søger i alt kr. 29.733,45

 

Foreningen søger ligeledes støtte fra Espersens Fond og Lions Club

Lions Club gav ikke tilskud i 2016 og 2017

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. -3557,20

Foreningens formue kr. 20.339,73

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen fik ikke søgt midler i 2017

Blev de forgående år bevilliget

2016 kr. 5.000

2015 kr. 3.000

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Epilepsiforeningen Bornholms Kreds søger § 18-midler

27.15.12Ø40-0519

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger støtte til et foredrags arrangement med Den Halve Mand

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2018:

Der bevilges 3.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at udbrede kendskab til epilepsi, samt afholde sociale arrangementer.

Foreningen søger penge til et foredrags arrangement med Den Halve Mand. Foredraget vil handle om at se muligheder, i stedet for begrænsninger, og der vil være mulighed for spørgsmål og debat. Arrangementet, der vil blive afholdt d 11. september kl 19.00 i Åkirkebyhallerne, henvender sig til mange patientorganisationer, skoler, jobcenter og specialinstitutioner, og afholdes i samarbejde med LEV, Spastikkerforeningen og ADHD foreningen.

Foreningen søger pengene som et tilskud til overnatning, traktement, samt annoncering af arrangementet, så flest mulig kan få glæde af det.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger tilskud til arrangement kr. 10.000,00

Det totale beløb for arrangementet er kr. 18.495, som forsøges fordelt ligeligt mellem samarbejdspartnerne

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0520

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger midler til oprettelsen af et fysisk rådgivningscenter på Bornholm

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Afslag, under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er bl.a. at virke for at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen.

 

Foreningen Far, der har 300 medlemmer på landsplan, ønsker at informere om gratis støtte og vejledning til fædre, som er socialt udsat eller er i risiko for social udsathed pga. livskriser og manglende god kontakt til børn eller manglende netværk samt at arrangere sociale aktiviteter.

 

Rådgivningen og aktiviteterne har fokus på sunde børn, den gode relation og det positive samvær mellem børn og fædre.

 

Foreningen Far har tidligere haft et fysisk rådgivningscenter på Bornholm og har pt. et virtuel rådgivningscenter på Bornholm, og kan se at der i dag er 200-400 bruger hovedsageligt fædre i aldersgruppen 25-45 år, hvor mange deltager i de gratis bruger-til-bruger grupper eller bruger vejledninger.

 

Hensigten er derfor at prøve at lave et fysisk rådgivningscenter på Bornholm. Der er hertil brug for informationsmateriale, lokaler i et frivillighedscenter eller lokalt bibliotek, og uddannelse af frivillige rådgivere på de landsdækkende kurser med støtte af erfarne rådgivere.

Foreningen vil udbrede kendskabet til tilbuddet via de sociale medier og foldere som sendes til biblioteker, kommuner og virksomheder og sundhedsplejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 50.000,00

·         Informationsfoldere og postkort 5.000 kr.

·         Annoncering 20.000 kr.

·         Lokaleleje, kaffe m.v. 5.000 kr.

·         Uddannelse og transport af frivillige 10.000 kr.

·         Sociale aktiviteter og netværk 10.000 kr.

I alt 50.000 kr.

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2016

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 809.000,00

Foreningens formue kr. 898.000,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Foreningen Senior Bowling Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0521

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningens søger midler som tilskud til baneleje for en treårig periode

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Afslag, under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningen der har 135 medlemmer, har til formål er at tilbyde seniorer/pensionister over 60 år at spille bowling til en overkommelig pris, samt skabe mulighed for selskabelighed i form af foredrag, udflugter m.m. - Kort sagt at komme ud blandt andre.

Som sagerne står p.t. betaler medlemmerne kr. 81.000 pr. år i kontingent. Banelejen p.t. kr. 177.800 pr. år. Dertil kommer udflugter, foredrag m.v. Ved tidligere kontingentforhøjelser betød det at flere meldte sig ud, fordi de ikke havde råd til at deltage. Derfor vil vi være taknemmelige for ethvert beløb, der kan tildeles. Vi vil sideløbende forsøge at søge andre steder.

Foreningen betaler knap kr. 200.000 pr. år i baneleje. Tidligere har forening fra skat modtaget kr. 296.000 pr. år. Disse spillemidler er nu fordelt til 8 foreninger i Danmark. Indtil videre er det lykkedes at får kr. 0 fra disse foreninger. Kultur- og finansministeriet- og skatteministeriet er orienteret om den skævdeling der er sket med den nye lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger pr. år. 100.000,00 for tre år 2018 - 2019 - 2020

Det totale beløb for baneleje er p.t. kr. 177.800 pr. år

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 1.april 2017-31. marts 2018

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 107.750,80

Foreningens formue kr. 383.840,43

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen søger til dækning af de årlige udgifter til baneleje. § 18 midler bevilliges ikke med tilbagevirkende kraft, hvorfor evt. bevilling for 2018 vil være for sidste halvdel af 2018

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Østermarie Pensionistforening søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0522

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Pensionistforeningen søger støtte til drift og busudflugter for de kommende tre år

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 8.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Pensionistforeningens formål er at samle alle pensionister i området for at varetage deres interesser over for offentlige myndigheder og private institutioner.

Foreningsarbejdet skal medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for

medlemmer, samt fremme sammenhold med alsidige aktiviteter for medlemmerne.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

 

Foreningens bestyrelse arbejder bl.a. for at lave socialt og hyggeligt samvær mellem de 224 medlemmer når de er på tur. Foreningen søger derfor bl.a. støtte til cirka 12-14 udflugter med bus, hvor man forventer at der deltager omkring 55 medlemmer pr. tur.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger i alt kr. 72.500,00 pr. år 2018-2019-2020

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. -1136,98

Foreningens formue kr. 63.057,15

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Pensionistforeningen er hidtil støttet gennem § 79

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Klemensker Aktivitetshus Pihlen søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0523

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Klemensker Aktivitetshus Pihlen søger støtte til aktiviteter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 14.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, for især ældre og handicappede, at virke til at forbedre brugernes trivsel og deres lyst til at tage aktivt del i fællesskabet, hvor ca. 25 personer har glæde af aktiviteterne.

Foreningen har ingen faste medlemmer og intet kontingent.

Supplerende oplysninger fra ansøger pr. mail:

Vi har de sidste 4 år haft 1 underskud på ca. 2.000 Kr.

Busturen koster ca. 25.000 Kr. og julefrokost ca. 3.500 Kr.

Vi er ikke andre i bestyrelsen end formanden og kassere, men vi taler med de fremmødte om driften. Hvis vi opkræver kontingent vil det sikkert afholde en del for at deltage.

Der er bestilt bustur i år, når den er betalt har foreningen ikke flere penge.

 

Klemensker Aktivitetshus Pihlen søger støtte til aktivering af ældre og handicappede, med håndarbejde, kortspil, banko, årlig bustur, samt julefrokost

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr. 20.000,00 til dækning af medlemmernes aktivitetsudgifter

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 01/01 -31/12 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 30.000,00

Foreningens formue kr. 26.000,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Klemensker Aktivitetshus Pihlen har hidtil pr. automatik modtaget økonomisk støtte, først fra Hasle Kommune og derefter fra BRK med kr.14.000 pr. år.

Under hensyn til ophør af denne enkelstående praksis - anbefales det at Klemensker Aktivitetshus Pihlen i overgangsfasen i år på baggrund af deres ansøgning får bevilliget kr. 14.000, for herefter på lige fod med øvrige sociale foreninger, at overgå til at gældende praksis for § 18 midler jf. retningslinjerne og hensyntagen til puljens størrelse. Beløbet på de kr. 14.000 vil i år blive overført til § 18 puljen til dækning af støtten til Pihlen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Parkinsonforeningen Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0524

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til afholdelse af patientkursus for Parkinsonramte og deres pårørende

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 2.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Parkinsonforeningen Bornholm har 104 medlemmer og arbejder bl.a. for at udbrede kendskabet til, og forståelsen for den særlige situation og behov Parkinsonramte og deres pårørende har. Foreningen har café for Parkinsonramte ca. 1 x månedligt og en pårørendegruppe der mødes 9 x årligt.

Foreningen afholder dags kurser, hvor formålet er at give viden om sygdommen og dens konsekvenser, således at familierne kan mestre hverdagen med en kronisk fremadskridende sygdom. Emnet i år er de psykologiske reaktioner når Parkinson sygdommen viser de "forskellige ansigter" i de forskellige sygdomsfaser. Hvordan tackler vi problemer og udfordringer som sygdomsramt og pårørende.

På kurset, der har deltagerbetaling, forventes der at deltage 30 personer.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb til kurset kr. 12.735,00

 

- Honorar til Karin Grønvall Rasmussen                                    10.000 kr.

- Hotelophold fra 12.10.til 13.10.2018                    785kr.

- Leje af Nyker Forsamlingshus                                                        450kr.

- Rejseudgifter ca.                                                 1.500 kr

 

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr. 45.793,00

Foreningens formue kr. 48.770,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen modtog i 2016 og 2017 kr. 8.000 til afholdelse af patientskole

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler   

27.15.12Ø40-0525

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til besøgstjeneste

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018.

Der bevilges 4.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm søger om dækning af udgifter til besøgstjenesten der har ligget stille et par år, da der ikke har været nogen aktivitets-leder. Det har vi nu og der er p.t. 11 besøgsvenner og et antal besøgsmodtagere rundt på øen, og vi forventer at udvide antallet.

Endvidere planlægges at etablere besøgsvenner til indsatte i Rønne Arrest.

Der arrangeres sammenkomster for at udveksle erfaringer, for at informere om ny viden og for at bevare og styrke ånden i Røde Kors’ frivillige humanitære arbejde.  

Økonomiske konsekvenser

Det totale beløb der søges støtte til pr. år. kr. 18.500,00

·         Støtte til drift - kr. 5.000,00

·         Arrangementer - kr. 2.000,00

·         Kurser og andre arrangementer for frivillige kr. 11.500,00

 

Regnskabsår 2017

Seneste regnskabsresultat/årsomsætning kr.

Foreningens formue kr. 208.547,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

2017 bevilliget kr. 8.000 til Nørklegruppen, besøgstjenesten var ikke aktiv

2016 bevilliget kr.15.000 til besøgstjeneste og Nørklegruppen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Hjerteforeningens Børneklub søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0526

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til hjerteløb for hjertebørn og deres familier

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 5.000 kr. under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Nystiftet lokalafdelingen på Bornholm med 23 medlemmer og 3 frivillige, vil arrangerer hjertets motionsdag, som er et arrangement som har til formål at gøre opmærksom på en sygdom som ikke altid kan ses, samt vise at man godt kan dyrke motion selvom man har et handicap.

Den forventede effekt er at der kommer større fokus på hjertebørn og deres familier på Bornholm.

Foreningen søger støtte til en motionstur hvor der forventes ca. 100 deltagere, med efterfølgende hygge med noget godt til ganen, hvor bl.a. forældre til hjertebørn kan snakke med hinanden og fortælle andre uden hjertebørn hvordan er at have hjertebørn. Hjertebørnene får vist at de kan dyrke motion og have det sjovt, selvom de er syge.

Deltageren vil få en dag med motion, grin, hygge og bliver gjort opmærksom på en vigtig sag.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger det totale beløb kr.10.000 til arrangementet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Dansk Flygtningehjælp Ungdom, DFUNK søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0528

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

35

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til sociale aktiviteter for unge flygtninge

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 500 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler. Det anbefales at søge integrationspuljen om støtte.

Sagsfremstilling

Ungdomsforeningen arbejder for at skabe bedre vilkår for unge der er kommet til Danmark som flygtninge. Dette gennem oplysning og vidensdeling samt forskellige former for sociale aktiviteter og projekter.

Foreningen søger støtte til etablering af Ung-til-ung gruppe hvor de 19 unge frivillige planlægger og afholder sociale aktiviteter for unge flygtninge. Her mødes unge flygtninge i aldersgruppen 15-30 år med andre unge om almindelige sociale aktiviteter såsom fællesspisning, udflugter, sport, spil m.m. 1-2 gange om måneden.

Gennem aktiviteterne får flygtninge mulighed for at træne deres dansk, blive introduceret til lokalsamfundet, og blive en del af et socialt ungdomsfællesskab. De frivillige kan ligeledes hjælpe med råd og vejledning.

Mange af deltagerne i Ung-til-ung er unge mennesker, der har måttet forlade deres familie og rejse alene til et fremmed land, hvor de nu skal etablere et ny tilværelse. Mange har alvorlige sår på sjælen og oplever dagligt sproglige, sociale og økonomiske barrierer, der kan vanskeliggøre integration i lokalsamfundet.

Mødet med det danske samfund kan virke overvældende, og for mange flygtninge er det svært at finde fodfæste i Danmark, og få svar på de mange spørgsmål de har. I den situation kan støtte, vejledning, muligheden for at blive en del af et fællesskab samt det at få nogle gode oplevelser i hverdagen sammen med unge danskere gøre en helt afgørende forskel.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger støtte til afholdelse af sociale aktiviteter kr. 12.000,00

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 2017

Seneste årsregnskab kr. 4.302,00

Foreningens formue kr. 1.000,00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I flg. integrationsmedarbejder kunne foreningen muligvis få økonomisk støtte gennem integrationspuljen til indsatsen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Diabetesforeningen søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0529

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

36

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Diabetesforeningen søger støtte til ny Børnefamiliegruppe

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 5.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Børnefamiliegruppen er begyndt for et halvt år siden. Den omfatter børnefamilier med børn med type 1-diabetes og deres pårørende. Hovedparten af de bornholmske familier med børn med type 1-diabetes, 30 personer, deltager allerede nu i arrangementerne, som består i 4 timers lørdagsarrangementer en gang hver anden måned. Der planlægges 4 arrangementer i resten af 2018.

Gruppen er vigtig for at give børn med den vanskelige kroniske sygdom, type 1-diabetes, et frirum med legeaktiviteter med tilsvarende børn, samtidig med at forældre og pårørende kan udveksle erfaringer.

Familier med børn med type 1-diabetes har store udfordringer i dagligdagen med styring af barnets diabetes, som konstant påvirkes af mad og motion, og som især mindre børn ikke har mulighed for at styre - der skal døgnet rundt være en kvalificeret voksen.

For at udvikle vores nye Børnefamiliegruppe optimalt er der brug for, at tovholderen, kan lære af en eller flere af de veletablerede regionale grupper og udveksle erfaringer med dem. Dette vil blive gjort ved et besøg hos en eller flere af de regionale grupper.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 6.000

·         Husleje ved 4 lørdagsarrangementer kr.4.000

·         Transport og ophold for frivillig tovholder til erfa-besøg ovre kr.2.000

Foreningen har desuden søgt Brdr. E., S. & A. Larsens Legat til anskaffelse af et komplet sæt Nintendo Wii til leg og motion ved lørdagsarrangementerne. Denne udgift på 2.200 kr. er ikke medtaget i ansøgningen om § 18-støtte.

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 1/1 - 31/12 2017

Seneste årsregnskab kr. 6.657,78

Foreningens formue kr. 36.801,21

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Diabetesforeningen Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0527

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

37

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger § 18 midler til motivationskurser, café aftener og drift

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 3.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm som har 750 medlemmer og 100 frivillige, har til formål at varetage diabetikeres interesser og sikre dem gode levevilkår.

Lokalafdelingen har på den baggrund mange aktiviteter fx en cykelgruppe, som mødes ugentligt, en fodbold-for-sjov-gruppe, som mødes to gang om ugen, og en børnefamiliegruppe for familier med børn med type 1-diabetes og en pumpegruppe for diabetikere, der bruger insulinpumpe.

Der er desuden årlige arrangementer fx deltagelse i Diabetesforeningens Landsindsamling, Folkemødet, Store Legedag og Verdensdiabetesdag. Desuden afholdes aftenmøde med Easis (fødevarer uden sukker), julebanko og halvårlige bowlingarrangementer.

 

Ansøgningen retter sig mod:

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr. 13.600,00 til dækning af udgifter

·         Drift: annoncering, administration telefon og kontor hold kr. 7.000

·         Motivationskursus: Husleje ved 12 kursusdage kr.5.400

 

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 1/1 - 31/12 2017

Seneste årsresultat kr. 6.657,78

Foreningens formue kr. 36.801,21

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen modtog i 2017 kr. 15.000 til kurser og drift

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Multihuset i Østerlars søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0531

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

38

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Foreningen søger midler til en web side, én fælles indgang til styrkelsen af Østerlars by

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 4.000 kr. under hensyntagen puljens beskedne midler.
Der henvises til andre legater og fonde, Sparekassen Bornholm og Brd. Larsens Fond

Sagsfremstilling

Ansøger er Multihuset i Østerlars. Foreningens formål er bl.a. at varetage Østerlars og omegns almene interesser og bestandigt at arbejde for at skabe en levende ramme for fælles aktiviteter.

Foreningen søger nu på vegne af byen § 18 midler til oprettelsen af en hjemmeside Østerlars.dk, hvis formål er at skabe en fælles identitet for byen.

Østerlars.dk er et fællesprojekt, der med én fælles indgangs til alle byens aktiviteter, tilbud og muligheder, skal styrke Østerlars by.  Tanken er at hvis man søger på nettet efter multihuset, sportsforeningen, borgerforeningen, gøglertruppen, lokalhistorisk forening med flere, kommer man automatisk hen på web siden østerlars.dk

De 3 største foreninger, Østerlars Sport, Østerlars Borgerforening og Multihuset i Østerlars er primus motorer og har dermed en berøringsflade der når ud til stort set samtlige borgere i byen.

Økonomiske konsekvenser

Budget og finansiering:

Foreningen søger § 18 midler som supplement til finansiering af hjemmeside kr. 14.000,-

 

Det totale budget kr. 30.000 hvor resten tænkes finansieret af- Østerlars -, Sport, Borgerforening og Multihus

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Spørgsmålet er om etablering af hjemmesiden Østerlars.dk kan dækkes af § 18 midler

- hvis ikke kan der henvises til legater og fonde så som Sparekassen Bornholm, Lions klub og Brd. Larsens Fond

 

Multihuset i Østerlars modtog i 2016 - kr. 15.000 til etablering af foreningen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Trygl uft Bornholm, KOL - lungeforening søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0530

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

39

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til drift og løn til træningsterapeut

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til

·         drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Der bevilges 4.000 kr., under hensyntagen til puljens beskedne midler.

Sagsfremstilling

Lungeforeningen der har eksisteret siden 2012, har i dag 72 medlemmer og heraf syv frivillige.

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne træning, varmtvandsbassin, korsang, sociale aktiviteter og mulighed for erfaringsudveksling, og at styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

Foreningen arrangerer bl.a. træning 4 gange om ugen, mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Erfaringen har vist at deltagerne får langt mere ud af træningen og at der dukker flere op når holdet ledes og motiveres af en fysioterapeut. Derfor søger foreningen om støtte til at deltagerne, 15-20 personer, blot én gang om ugen får træning af en fysioterapeut.

Effekten er at flere af de ofte temmelig syge medlemmer får trænet og kommer ud i socialt samvær med ligestillede, hvilket på længere sigt forebygger indlæggelser m.v.

I 2017 modtog foreningen 6.000 kr. til fysioterapi fra Brdr. Larsens fond, og oplyser at det er på denne baggrund, at de har erfaring for effektiviteten i forhold til træningen.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger kr.10.000 til

·         Drift: telefon, laserpatroner, engangsservice, frimærker, hjemmeside = kr. 2.000

·         Løn til fysioterapeut kr. 8.000

 

Regnskabsår (seneste år/periode) 1.1.-31.12. 2017

Seneste årsregnskab kr. 11.689,87

Foreningens formue kr. 19.863,64

Foreningen oplyser at formuen 31.12.17 kan synes voldsom, men de 6.000 kr. (fra Brdr. Larsens fond) var øremærket fysioterapeut. Disse midler bruger foreningen 1. halvår 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

2016 og 2017 modtog foreningen kr. 8.000 til drift og sociale arrangementer

 

Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening og modtager tilskud i form af gratis lokaler og søger ikke til lokaler i denne ansøgning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

40

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)at punkt 6, Revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd med høringsfrist den 4. august 2018

b)      at punkt 8, ”Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor   

          ældreområdet” sendes til høring i Ældreråd

c)  at punkt 10, "Ny kvalitetsstandard servicelovens § 84" " sendes til høring i

     Handicaprådet

d)  at punkt 11, "Egenbetaling for kost og kørsel aflastningstilbuddet Løvstikken" sendes til

     orientering i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

41

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Ældreministeren besøger Plejecenter Nørremøllecentret den 14. juni 2018.