Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
09-10-2018 kl. 14:00
Mødelokale D, BRK, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Temadrøftelse - Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 3 Status på anvendelse af midler til fri disposition
  åbent 4 Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018
  åbent 5 Status på kulturaftale 2018
  åbent 6 Fremtidig arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Rundvisning Rønne Svømmehal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

1

 

 

Fraværende

-

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 2 - Temadrøftelse - Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft behandles kl. 15.30 idet Rikke Holm leder af virksomhedsservice og Gitte Bisse Bertelsen Kommunikationskonsulent deltager.

 

Jonna Nielsen forlod mødet kl. 16.15 under drøftelse af pkt. 2.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Temadrøftelse - Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.13.02P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

16

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Der lægges op til afholdelses af en temadrøftelse, hvor udvalget diskuterer og lægger rammerne for Bornholms Regionskommunes strategi for gennem større synlighed at understøtte tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

 

Leder af borgerservice og ydelse, Pernille Wedel, Leder af virksomhedsservice Rikke Holm og kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen deltager ved behandling af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At udvalget drøfter rammerne for en kommunikations-, markedsførings- og rekrutteringsindsats

b)      At udvalget tager stilling til, om der skal iværksættes særlige initiativer for at styrke BRKs indsatser og synlighed på ovennævnte områder.

1)   At BRKs sociale medier (hjemmesider, Facebook, LinkedIn mv. gennemgås og tilrettes i det omfang det kan finde sted indenfor afsatte ramme og at der udarbejdes oplæg til politisk beslutning ved behov udover dette).

2)   At der udarbejdes relevant informationsmateriale (fysisk/digitalt) i det omfang dette enten kan finansieres inden for rammen eller via reklamer, alternativt udarbejdes der et beslutningsgrundlag til politisk behandling.

3)   At Borgerservice i Center for Job, Uddannelse og rekruttering, indgår i den kommunale ”Butlerordning” som tovholder på den kommunale tilflytterindsats.

4)   At Borgerservice får til opgave at indbyde nye tilflyttere til et velkomstarrangement

en gang i kvartalet. At arrangementet søges afholdt rundt om på Bornholm i samarbejde med foreninger og borgerforeninger i det omfang, det er muligt.

5)   At der udarbejdes en kontaktstrategi som også sigter på rekruttering af arbejdskraft udenfor Bornholm.

6)   At der udarbejdes et oplæg til en ”Forening for Bornholmere udenfor Bornholm” og andre interesserede med henblik på en fortsat markedsføring af Bornholm som job og bo mulighed.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

a) Drøftet.
b) Godkendt under forudsætning af at der udarbejdes en kommunikationsstrategi på tilflytningsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 besluttet at visionen for Bornholm er, at der i 2028 skal være 42.000 indbyggere.

For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning er der behov for, at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling. For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere til svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.

For at virkeliggøre denne vision vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.

 

Temadrøftelsen vil sætte fokus på de rammevilkår og indsatser, som allerede eksisterer og foregår, de indsatser som tænkes iværksat nu samt de muligheder vi ser på lidt længere sigt.

 

Temadrøftelsen vil være opbygget over fire temaer:

1)   BRKs image og kommunikationsplatforme.
Hvordan opleves Bornholms Regionskommune i dag og, hvordan vil vi gerne have, at det skal være fremover.
v/Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent BRK

 

2)   BRKs rolle i tilflytterindsatsen, Butlerordningen.
Borgerservice som Indgangen til kommunens serviceydelser.
v/Leder af Borgerservice og ydelse Pernille Wedel

 

3)   Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
Kontaktstrategi i forhold til de bornholmske virksomheder. Hvordan sikrer vi; virksomhederne den rigtige arbejdskraft, fleste mulige bornholmere i beskæftigelse og understøtter tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft? v/Leder af Virksomhedsservice Rikke Holm

 

4)   Kan vi gøre mere for at fastholde interessen for Bornholm blandt fraflyttede borgere, turister og andre særlige bornholmerglade mennesker? Klub Eksilvestjyder er et eksempel på, hvordan man forsøger at fastholde en interesse med henblik på senere tilbagevenden til Vestjylland. Se deres hjemmeside herKan/skal vi etablere noget tilsvarende på Bornholm?
v/Centerchef Allan Westh

 

Ad1) Hvad skal kommunens rolle være?

-      igangsætter, facilitator og koordinator eller noget helt andet?

-      udarbejdelse og udbygning af et fælles brand?

-      synliggørelse af bomuligheder?

-      synliggørelse af samlende events, fyrtårne og styrkepositioner samt etablering af netværk og netværksaktiviteter mellem aktørerne?

 

Er der tale om et marketingsarbejdet - eller i høj grad et samskabelsesprojekt? Noget som dels kræver udnyttelse af et aktivt medborgerskab og dels kræver udnyttelse af social kapital og sammenhængskraft i de områder, som skal markedsføres.

 

Allerede eksisterende initiativer:

-      Tilflytterkonsulent, BCB

-      http://www.flyttilbornholm.dk/ (Kommunens)

-      http://næstestopbornholm.dk/ BCB

-      https://www.linkedin.com/showcase/tilflytterservice/ (Kommunens)

-      https://www.facebook.com/tilflytterguide/ (Kommunens)

 

Digitale platforme
Kommunens hjemmeside brk.dk bør tilrettes/ændres således, at der bliver en let og intuitiv adgang til kommunen og dens tilbud online.

 

Hjemmesiden brk.dk skal vise, at Bornholm gerne vil sine indbyggere, både nuværende og nye, og at vi løfter opgaven på en professionel og imødekommende måde.

Det er vigtigt, at både nye, kommende og herboende borgere kender de digitale selvbetjeningsløsninger og kan klare sig selv i så vidt omfang som muligt. Der er i øjeblikket flere forskellige hjemmesider, som tilflyttere kan tilgå, hvilket kan skabe forvirring – der er behov for koordinering og en fælles stemme.

 

Anden markedsføring
Hvilke markedsføringsmaterialer er der behov for. Eksempler vil blive vist på mødet.
Skal det være digitale udgivelser, trykte brochurer, annonceringer, video eller en kombination.

 

Ad2) Velkommen til Bornholm – hele vejen rundt
Forslag til organisering og opgaver
Den tidligere ”Butlerordning” nu ”Velkommen til Bornholm” forankres i Borgerservice sammen med ydelser, som også omfatter Folkeregistret.

 

Borgerservice etableres som ”indgangen” til Bornholms Regionskommune. Hvis du som potentiel tilflytter, ny tilflyttet eller bare er nysgerrig på Bornholm vil have svar på spørgsmål om kommunale serviceydelser – så går du via Borgerservice

 

Rollen som den kommunale tilflytterambassadør kommer til at ligge hos én medarbejder i Borgerservice og ydelser, som vil være tovholder og lægge den tid i opgaven, som det måtte kræve, når først initiativet udbredes. Ressourcetrækket er endnu uafklaret. Der bliver således et ansigt og en stemme, der på et relationelt plan knytter kommunen til ny-tilflytterne. Opgaven vil have overlap i nødvendigt omfang.

 

Opgaver

 

Velkommen til Bornholm-funktionen kommer til at tilbyde forud for tilflytningen:

-      Telefonisk kontakt i forhold til alle typer af spørgsmål om kommunen og kommunale ydelser, herunder dagpasningstilbud, skole, job til ægtefælle, byggetilladelse, lægevalg m.v. Tilflytterambassadøren formidler kontakt til rette center og leder, med mulighed for f.eks. at få en rundvisning på en skole.

Kontakt efter tilflytning

-      Folkeregistret trækker lister over nye borgere hver måned, og tilflytterambassadøren sender velkomstbreve og introfolder, gerne elektronisk.

 

-      Der inviteres til fire årlige velkomstmøder som planlægges og gennemføres af tilflytterambassadøren i Borgerservice og ydelser.
Møderne holdes forskellige steder på Bornholm og planlægges i samarbejde med de forskellige borgerforeninger, som også lægger lokaler til.
Deltagelse af borgmester, andre politikere eller kommunaldirektør afklares.

 

Møderne skal give mulighed for vores nye borgere til at finde netværk i lokalområdet, inden for de områder, som er relevante for den enkelte person eller familie. Kultur- og idrætsforeninger inviteres til at være synlige vedarrangementerne, således at lokale aktiviteter og foreninger viser, hvad de har at tilbyde.

Ad3) Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Hvordan får vi fat i den rigtige arbejdskraft.
Bornholm har pt. et meget stærkt brand samtidig med, at der er en tendens til at unge familier flytter ud af storbyerne og ud til billigere boliger i provinsen.

Dette er en stor og oplagt mulighed for Bornholm til at være i vækst, men indeholder også en risiko for at skuffe en del af målgruppen, hvis de rigtige job ikke viser sig hurtigt nok.

Jobcenterets kontaktstrategi til virksomhederne på Bornholm skal tilpasses de nye muligheder.

Der tilrettelægges derfor en proces med inddragelse af udvalg, virksomhederne og andre relevante interessenter. (Dette uddybes på mødet.)

Relevante fokuspunkter vil være:

Ad4) Klub Eksilvestjyder

Kan og skal en tilsvarende klub etableres på Bornholm?

Det vil være nærliggende at kopiere Klub Eksilvestjyder og fx understøtte det eksisterende, BAGlandet i en udvidet funktion - eller lade kommunens Borgerservice være sekretariat for en Klub ”Altid bornholmer” eller noget tilsvarende.

Her vil man via de digitale/sociale medier kunne holde en stor gruppe potentielle tilflyttere varme i forhold til senere at blive bornholmere på øen. Samtidig vil man få en stor gruppe Bornholmerambassadører i hele Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, før der træffes egentlige beslutninger om indsatser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på anvendelse af midler til fri disposition

00.01.00A00-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

12

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af en forespørgsel fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget forelægges hermed en status på projekter, som Fritids- og Kulturudvalget har bevilget midler til i 2016 og 2017, samt en kort orientering om opfølgningsprocedurer for samme.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

-      At udvalget tager status til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Status taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres hermed om status samt administrativ opfølgningsprocedure på de projekter, som Fritids- og Kulturudvalget har bevilget midler til projekter af de overførte midler fra tidligere år. Udvalget fordelte således en pulje på 722.478 kr. i 2016 med overførte midler fra 2015 og en pulje på 1,434 mio. kr. af overførte midler fra 2016 i 2017. Alle bevillinger fra puljen i 2016 er udbetalt med undtagelse af de 40.000 kr. reserveret til KLASK, og som indgår i oversigten herunder.

 

Det drejer sig om følgende tiltag:

År

Projekt

Beløb

Status

Type

2016

Kultur Leg Aktivitet Sammenhold Klemensker (KLASK) – etablering af legeplads

40.000 kr.

Afventer tilbagemelding fra KLASK

Anlæg

2017

RIK fodbold – Udvidelse af aktivitetsområde på Rønne Stadion Nord

55.000 kr.

Forventes afsluttet i oktober 2018

Anlæg

2017

Aakirkeby Idrætsforening – Etablering af beachvolley- og håndboldbane

71.500 kr.

Forventes afsluttet i 2018

Anlæg

2017

Viking Fodbold – belysning og kunstgræs på Oasen

136.225 kr.

Afsluttet 2018

Anlæg

2017

Bornholms Motorsport – 5 års leje af areal til motorsportsaktiviteter. NB: Bevilling afsættes under forudsætning af, at folkeraceaktiviteterne afholdes på Bolbyvej 12 i Klemensker

50.000 kr.

Afventer endelig lejekontrakt

Tilskud

2017

DGI Bornholm – Medfinansiering af Motionspas 55+

40.000 kr.

Udbetalt 2017

Tilskud

2017

Povlsker Idrætsforening – Renovering af Povlskerhallen. NB: Bevilling afsættes under forudsætning af, at Povlskerhallen bliver godkendt af kommunalbestyrelsen som en selvejende idrætsfacilitet

200.000 kr.

Overgået til Ejendomme og Drift til projektering af en ny hal i Snogebæk

Tilskud

2017

Eventpulje til idrætsforeninger, støtte til foreningsudvikling

300.000 kr.

Fordelt af IVK – udbetalt 2018

Tilskud

2017

Fripladspulje på Kulturskolen

20.000 kr.

Udbetalt 2017

Tilskud

2017

Udvikling af DGI Stadion – Afsat til arbejdsgruppe i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

50.000 kr.

Udsat grundet andre planer for DGI Stadion

Tilskud

2017

Wonderfestiwall – Anlæg af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads

500.000 kr.

Behandles i september/oktober 2018

Anlæg

 

I forbindelse med de projekter, der henhører under anlæg, følges proceduren for anlæg med kvartalsmæssige opfølgninger.

 

De øvrige tilskud udbetales forlods på baggrund af et indsendt budget med endelig afrapportering, når midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingen.

 

De 300.000 kr., som blev afsat til en eventpulje, blev den 16. marts 2018 fordelt af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) til tre konkrete projekter: Tejn IF’s MTB on the Rocks og Viking Atletik til hhv. tidstagningsudstyr til events og et langdistance MTB-løb. IVK fik ligeledes tildelt 50.000 kr. til en arbejdsgruppe, der skulle undersøge fremtidige udviklingsmuligheder for DGI Stadion. Arbejdsgruppens arbejde kolliderede med andre planer for området, og midlerne henstår.

 

Povlsker Idrætsforening fik bevilget 200.000 kr. til renoveringsarbejder under forudsætning af, at hallen ville blive godkendt som en selvejende hal af kommunalbestyrelsen. Kommunalbe-styrelsens beslutning d. 21. december 2017 om ikke at godkende Povlskerhallen som en selvejende facilitet, medførte, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 6. juni 2018 godkendte, at de 200.000 kr. blev overført til Center for Ejendomme og Drift til udgifter til projektering mv. af en ny hal i Snogebæk.

Økonomiske konsekvenser

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

00.01.00Ø40-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

10

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. På samme møde blev tilskudskriterierne godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet.

Administrationen har prioriteret de 14 indkomne ansøgninger ud fra tilskudskriterierne og fremlægger hermed prioriteringen til politisk godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    at der gives tilsagn om tilskud på i alt 633.733 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, og

b)    at der gives afslag på fem ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Udsat. Udvalget har modtaget en ansøgning, som ikke er indarbejdet i dagsordenspunktet. Sagen vil derfor blive opdateret med denne og genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender den 28. juni 2018, at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Tilskud gives efter de på samme møde godkendte tilskudskriterier. På mødet blev der også meddelt anlægsbevillinger til projektet.

Projektet blev finansieret af et disponibelt restbeløb fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse under fritids- og kulturområdet, der blev matchet med uforbrugte statslige midler til Landsbyfornyelse fra 2017. Tilskudsrammen på 633.733 kr., som er afsat under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, skal derfor fordeles efter støttekriterier i byfornyelsesloven.

 

Målgruppe

Tilskudsordningen er målrettet forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, der fungerer som hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Puljemidlerne er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere, men der kan ydes tilskud til både privatejede og offentligt ejede bygninger.

 

Støttekriterier
Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

•   Tilskud til istandsættelse af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer

•   Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport

•   Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

 

Ansøgningerne prioritereres efter følgende retningslinjer:

•   Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.

•   Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til: hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Der kan som udgangspunkt søges om tilskud op til 50 pct. af det totale budget. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

Ved ansøgningsfristens udløb den 13. august 2018 var der indkommet 14 ansøgninger, som er blevet vurderet af medarbejdere fra Kultur og fritid, Byg samt Budget og indkøb efter ovenstående tilskudskriterier. Fordelingen af midlerne forelægges nu til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. juni 2018.

Prioritering af ansøgninger
Af de 14 ansøgninger er tre ansøgninger fra kommunale huse udgået af ansøgningsfeltet. Dels har Gudhjemhuset frafaldet deres ansøgning, og dels var der tale om to beløbsmæssigt meget små projekter, som kan finansieres inden for Ejendomsservices eksisterende driftsbudget.

Administrationen anbefaler, at der gives helt eller delvist tilsagn om tilskud til seks ansøgere og afslag til de resterende fem ansøgere.

Tilsagn om tilskud
Administrationen vurderer, at seks af ansøgningerne er støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, jf. tabellerne nedenfor.

 

Privatejede bygninger

Aarsdalehuset og Vestermariehuset er to ikke-momsregistrerede privatejede bygninger.

Det indstilles, at de privatejede bygninger bevilges tilskud på tilsammen 458.733 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til


Samlet budget inkl. moms

 


Ansøgt beløbTilskud

 

Aarsdalehuset v/Aarsdale Borgerforening

Isolering af etageadskillelse 

Nye vinduer og dør 

93.025

46.513

46.513

Vestermariehuset v/Bornholmerkirken

Nyt tag

503.400

503.400

412.220

Total i hele kr.

458.733

 

Kommunale bygninger

Følgende fire bygninger er kommunalt ejede: Hasle Kultur- og Medborgerhus, Tejn Medborgerhus, Østermarie Fritidshus og Nexø Kultur- og Fritidshus.

Det indstilles, at de kommunale bygninger bevilges tilskud på tilsammen 175.000 kr.

Det forudsættes, at Ejendomsservice medfinansierer tiltagene med 50 pct. via driftsbevilling 55 Ejendomme og service, hvilket Ejendomsservice er indforstået med.

 

Bygning

Tiltag, der er ansøgt støtte til

Samlet budget

ekskl. moms


Ansøgt beløb

Tilskud

50 pct.

Hasle Kultur- og Medborgerhus,

Storegade 64

Reparation af vinduer
Maling af vinduer og døre
Ny dør

110.000


55.000


55.000

Tejn Medborgerhus,

Ndr. Strandvej 31

Belægningsarbejde

Rampe til hoveddør

50.000

25.000

25.000

Østermarie Fritidshus,

Godthåbsvej 39

Maling af vinduer
Udskiftning af vinduer og kælderdør

170.000

85.000

85.000

Nexø Kultur- og Fritidshus,

Gl. Postvej 27

(Overdækket indgangsparti* 44.690)

 Automatisk døråbner 19.918

64.608

64.608

10.000

Total i hele kr.

175.000

*Overdækket indgangsparti vurderes ikke at være støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, hvorfor der ikke ydes tilskud til dette arbejde.

 

Det indstilles, at der bevilges følgende tilskud:

To privatejede bygninger                                    458.733 kr.                  

Fire kommunalt ejede bygninger                          175.000 kr.

Tilskud i alt                                                                 633.733 kr.


Afslag

Administrationen vurderer, at nedenstående ansøgninger ikke lever op til støttekriterierne jf. byfornyelsesloven, hvorfor ansøgningerne indstilles til afslag.

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til

Ansøgt beløb inkl. moms

Folkets Hus i Snogebæk

Etablering af CO2-sensor til ventilation
Udskiftning af indendørs og udendørs belysning til LED

 Uspecificeret

Nyker Forsamlingshus

Maling af sal og scene, nyt gulv i sal og indgang, isolering af bygning med nyt tag

235.896

Multihuset i Østerlars (kom.)

Efterisolering af hovedbygning og klimaskærm

390.154

Værftet i Nexø

Udskiftning vinduer og døre
Udskiftning af branddør
Udskiftning af port

216.213

Svanekegaarden

Renovering af gårdsplads

 278.125


Folkets Hus og Nyker Forsamlingshus søger om tilskud til initiativer, som ikke er nævnt i energimærket. For Multihuset i Østerlars gælder, at de ansøgte tiltag ikke nævnes i energimærket som rentabel, men som forslag til forbedring ved en renovering.
Derudover vurderer administrationen, at Værftet i Nexø samt Svanekegaarden ikke kan betegnes som værende forsamlingshuse eller havende forsamlingshuslignende anvendelse som gengivet i byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. juni 2018 følgende anlægsbevillinger:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                    633.733 kr.

Refusion af byfornyelsesudgifter vedrørende projektet                                -443.613 kr.

 

Det indstilles, at der gives tilsagn om tilskud til istandsættelse af bygningerne på i alt 633.733 kr. jf. sagsfremstillingen, hvorefter tilskudsrammen er opbrugt.

 

Anlægsmidler til rådighed

 633.733 kr.

Tilsagn om tilskud

-633.733 kr.

Resterende anlægsmidler

    0 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status på kulturaftale 2018

20.20.00G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

8

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Udvalget får en status på kommunens nuværende kulturaftale med Kulturministeren, som løber til og med 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2017 indgik Bornholms Regionskommune en kulturaftale for 2018 med Kulturministeren. Aftalen var en etårig tillægsaftale til en fireårige kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med tillægsaftalen blev indsatsområderne og den økonomiske ramme fra kulturaftalen 2014-2017 videreført, dog med justeret indhold og målsætninger. Jf. nedenfor. 

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed


·         Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten blandt borgere på kommunens botilbud

·         Vi vil fremme samarbejdet mellem kommunen og øens kulturinstitutioner om udviklingen af kulturtilbud til borgere med nedsat funktionsevne

Bevægelse gennem kultur

Børn, Unge og Kultur

·         Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet

·         Vi vil øge udfordrede børns livskvalitet og læring 

·         Vi vil styrke talentudviklingen inden for teater

Skoletjenesten Bornholm

&
Projekt v. Bornholms Teater

 

Samtlige kulturregioner skal pr. 15. september indsende en årlig status til Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i aftalens målsætninger. I denne forbindelse orienteres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om status på BRK’s kulturaftale for 2018.

Status indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet som bilag.

Resume af status for kulturaftale 2018

Sundhed og Kultur
Projektet Bevægelse gennem kultur, som er forankret i Center for Psykiatri og Handicap, er blevet videreført i 2018 og handler om at inddrage kulturelle oplevelser i rehabiliteringsforløb i kommunens socialpsykiatri. Overordnet viser erfaringerne, at det fortsat er de mest velfungerende borgere, som tager del i kulturtilbuddene, men for en stor gruppe kan der konstateres en udvikling i deres funktionsevne i forhold til almindelig daglig livsførelse samt øget energi og glæde.

I år er projektet udvidet til også at gælde udviklingshæmmede borgere i botilbud, hvilket har været en stor succes. Det har medført nye kulturelle muligheder for disse borgere, hvilket har bidraget til øget livskvalitet og nye venskaber mellem beboere på tværs af handicapområdets botilbud. Samtidig har de deltagende kulturinstitutioner fået øget erfaring om en ny brugergruppe, mens borgerne har stiftet bekendtskab med kulturtilbud, som de ellers ikke ville have valgt til. Det er håbet, at der vil opstå flere samarbejder mellem kulturinstitutionerne og botilbuddene i Psykiatri og Handicap på sigt.  

Børn, Unge og Kultur
I 2018 har dette indsatsområde omfattet tre nye tiltag, som har medført positive og interessante erfaringer. Med fortsat fokus på grundskolen har Skoletjenesten Bornholm påbegyndt arbejdet med at udbyde undervisningstilbud til dagsinstitutionsområdet. Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af kultur- og naturtilbud til småbørn og et billedrig undervisningskatalog, der skal fungere som en samtalebog mellem pædagogerne og børnene.


På baggrund af det tidligere kulturaftale-projekt, Kend din Ø, er der blevet udbudt tværfaglige kulturelle lørdagsarrangementer til hhv. plejefamilier, deres plejebørn og egne børn og to skoleklasser med trivselsudfordringer og deres forældre. Ønsket med arrangementerne var at skabe gode fællesoplevelser, hvor familien samledes om en fritidsaktivitet for derved at bidrage til øget trivsel i hverdagen. Det var et ukendt tilbud for plejefamilierne, hvorfor projektet skulle løbes i gang med ekstra information. Der opleves nu stor tilslutning til lørdagsarrangementerne fra både plejefamilier og de to skoleklasser.


Som en del af en indsats inden for talentudvikling er der blevet udbudt en talentlinje i teater (Teatertalent 2018) for unge mellem 15 og 25 år i samarbejde med Bornholms Teater. Talentlinjeholdet er på seks elever, og alle er udvalgt gennem en optagelsesprøve.  Undervisningen er først påbegyndt i september, men der er allerede nu positive tilbagemeldinger fra eleverne, som tyder på, at der er et potentiale for talentudvikling inden for teater på Bornholm.

Overordnet viser kulturaftalens foreløbige resultater, at øens kulturinstitutioner og kulturliv er relevante for flere samfundsgrupper og bidrager ikke blot til læring, men også til øget livskvalitet og almen trivsel. En af kulturaftalens største succes er de konkrete samarbejder, som aftalen afstedkommer på tværs af flere kommunale centre og kulturinstitutioner. Disse samarbejder er med til at sammensætte kommunens eksisterende ressourcer på nye måder, så der skabes flere og bedre kulturtilbud til øens borgere.


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Status - Kulturaftale 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fremtidig arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

13

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af en arbejdsgruppe nedsat af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK), der skulle se på mulige ændringer i rådets arbejdsform, forelægges hermed forslag til ændringer i rådets sammensætning, formål og opgaver.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

-      At udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i formål, opgaver og sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) er nedsat som et led i idrætsstrategien fra 2015, og er et rådgivende organ inden for idrætsområdet, som fungerer som Fritids- og Kulturudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet. På baggrund af årets virke siden opstarten i begyndelsen af 2016, har medlemmerne af rådet vurderet, at der er behov for en omstrukturering af rådet. En ny struktur skal sikre et mere effektivt og velfungerende råd.

 

Sagen blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget d. 6. december 2017, hvor det blev besluttet, at det kommende fagudvalg skulle arbejde videre med sagen. Der blev derfor holdt et dialogmøde d.16. april mellem IVK og Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Idrættens Videns- og Kompetenceråd nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der skulle drøfte rådets fremtidige arbejdsform. Resultatet af arbejdet blev forelagt IVK d. 9. august 2018. Rådet forholdt sig til udkastet, og med få ændringer forelægges det hermed til politisk behandling.

 

Revision af idrætsstrategien

I forbindelse med en revision af idrætsstrategien skal ændringerne indgå, såfremt de godkendes politisk.

Økonomiske konsekvenser
-

 

Supplerende sagsfremstilling og/ eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Forslag til fremtidig arbejdsform for IVK (PDF)

2.
Idrætsstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

7

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

8

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Orientering modtaget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rundvisning Rønne Svømmehal

20.13.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget informeres.

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget er inviteret til en rundvisning hos Rønne Svømmehal.

Kontaktperson bestyrelsesformand Thomas Bay Jensen.

 

Rønne Svømmehal er en ældre hal – 41 år gammel.

Der kræves en del vedligeholdelse af bygningerne, både inde- og udenfor, samt af det tekniske anlæg.

 

Der er netop gennemført en renovering af promenadedækket, der også inkluderede en katodisk beskyttelse af dækket. I sammen omgang blev vandbehandlingsanlægget renoveret for at kunne leve op til nye vandkvalitetskrav.

Det samlede renoveringsarbejde beløb sig op i ca. 4,6 mio. kr. og med denne renovering, er det konsulentvirksomheden ConPros vurdering, at hallen har en tilbageværende levetid på ca. 15 år.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         Rundvisning og orientering tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Rundvisning og orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Rønne Svømmehal har en ambition om at påbegynde processen omkring en ny svømmehal så tidligt som muligt. Dette for at få en så grundig undersøgelse af, hvad der er af ønsker og behov fra alle tænkelige brugere, men også sikre en politisk opbakning og en finansieringsmodel med investorer.

 

Processen begynder med at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget informeres, hvorefter Rønne Svømmehal inviterer alle, der har en interesse for at komme med ideer til, hvad en svømmehal og tilhørende faciliteter skal kunne tilbyde i fremtiden.

 

Der afholdes inspirationsmøde tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00, Vibegård, Kantine, Vibegårdsvej 2, 2700 Rønne.

 

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til organisation, beliggenhed eller begrænsninger i øvrigt.

 

Med rundvisningen vil Rønne Svømmehal vise status på renoveringen, hvordan hallen fungerer samt informere om besøgstal og den første del af processen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-