Referat
Kommunalbestyrelsen
31-01-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Nyt børnehus i Allinge
  åbent 3 Ledelse i Center for Ældre - Hjemmeplejen
  åbent 4 BRKs arbejde med fødevarestrategiens målsætninger
  åbent 5 Finansiering af tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne
  åbent 6 Anlægsbevillinger til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter
  åbent 7 Samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen
  åbent 8 Likviditetsoversigter 31. december 2018
  åbent 9 Ændring af bevillingsinddeling gældende fra budget 2019
  åbent 10 Udpegning af medlemmer til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm
  åbent 11 Forberedelse af valg til Folketinget
  åbent 12 Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder
  åbent 13 Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
  åbent 14 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt. Anlægsbevilling.
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg.
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

1

 

 

Fraværende

Maike Fiil

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Maike Fiil.

Carsten Hæstrup er inhabil under behandling af punkt 2. Michael Hendriksen er suppleant under behandling af punktet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Nyt børnehus i Allinge

82.06.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

26

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

6

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 6. november 2018 præcenteret for en ny tidsplan for byggeriet. Ny tidsplan var vedlagt som bilag.

Børne- og skoleudvalget skulle endvidere afklare, om projektet skulle ændres senest ved udgangen af 2018. Driften af Tejn børnehus fortsætter uændret.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 6. november 2018, at der skal udarbejdes en procesbeskrivelse, der har som mål at etablere et nyt dagtilbud i Allinge placeret ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) samt at Tejn Børnehus bevares som selvstændig institution. Udvalget ønskede procesbeskrivelsen på dagsorden til udvalgets møde i december ’18 med henblik på at vurdere, om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at det oprindelige projekt skal ændres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    At procesplan for nyt børnehus i Allinge drøftes

b)    At Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Ad. a) drøftet

Ad. b) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares. Maike Fiil og Linda Persson undlader at stemme.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

ad a) Drøftet.

ad b) Børne og skoleudvalgets indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han anbefaler, at man fortsætter arbejdet med 2 børnehuse i hhv Tejn og Allinge, og forudsætter, at forældrebestyrelserne høres, samt, at processkitsen om et samarbejde mellem BIKC og BRK konkretiseres, herunder at fordele og ulemper afklares.

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Udsat.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

ad a) Drøftet

ad b) Etablering af et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms Idræts og Kulturcenter, bibeholdelse af Tejn Børnehus og den reviderede procesplan, som fremgår af den supplerende sagsfremstilling, er godkendt

Liste O og liste W kan ikke medvirke, da de ønsker en forældreundersøgelse og høring forud for beslutningen.

Sagsfremstilling

D. 19. november 2018 afholdt BRK et møde med BIKC med henblik på en fælles orientering om planer og status.

 

Her blev der i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice og Center for Børn og Familie og BIKC udarbejdet en tidsplan for opførelse af børnehus i Allinge, som belyser de aktiviteter, der skal udføres sideløbende eller i fællesskab, med henblik på politisk stillingtagen til, om den det oprindelige projekt skal ændres.

 

Følgende procesplan blev aftalt, hvori BIKC oplyste deres foreløbige plan for aktiviteter, som her er fremhævet med fed skrift:

 

Aktivitet

Delaktivitet

Bemærkninger

Politisk behandling

Leverance færdig

Statusmøde med Nordlandshallen BIKC

Orientering om planer og status

 

Hvor er BIKC i processen

Hvor er samarbejdsfladerne

Hvordan kan BRK støtte projektet

 

19. november 2018

Funktionsafklaring

 

BIKC udarbejder bygnings- og rumoversigt, funktioner m.m.

 

December 2018

Politisk strategi

 

Fremlæggelse af forslag til procesplan for opførelse af Børnehus i Allinge

BSU/(NMU)/ØEPU/KB

NMU orienteres

December 2018

Planafklaring

 

Planforhold omkring ny placering afklares

Hvis der vælges en placering i forbindelse med Nordlandshallen, skal der udfærdiges en ny lokalplan.

Ca. 9 måneder fra den igangsættes.

Inddragelsesperiode BRK/BIKC

Nedsættelse af fælles BRK/BIKC projektgruppe,

Afklarende brugermøder

Der kan nedsættes tværgående brugergrupper på tværs af BRK og BIKC og øvrige foreninger i området

Brugerinddragelsen omfatter repræsentanter for brugere, personale og eksterne interessenter i lokalområdet.

Der afholdes et inspirationsmøde og idemøde, sideløbende/sammen med BIKC arbejde

Evt. Politisk udpegelse/deltagelse i dialogforum/Borgermøder m.m.

Der vil blive fremlagt en sag forinden.

Marts 2019

Skitseforslag BIKC

BIKC udarbejder skitseforslag

Skitseforslag til brug for det videre fonds- og finansieringsarbejde

 

Marts 2019

Indholdsafklaring BIKC

BIKC samarbejder med diverse interessenter

Kærnehuset, Sundhedscenter/Trimcenter, Børn og ældre, Køkkenfaciliteter, lokal historisk arkiv, Børnehavesamarbejde, BRK m.m.

 

Marts 2019

Fondsarbejde BIKC

BIKC søger fonde

Det anslås at der er tilvejebragt fornødne midler i 2019.

Egen opsparing, Lånegaranti fra BRK, LAG Bornholm

BRK bidrager i fornødent omfang.

BIKC udfører selv afrapportering til fonde

 

December 2019

Projektering af Nordlandshallen BIKC

 

BIKC har indgået samarbejde med rådgiver om projektering af hovedprojekt til udbud

 

Juli/august 2020

Nedsættelse af byggeudvalg for Allinge Børnehus

Politisk sag

Kan det eksisterende byggeudvalg samles eller skal der udpeges et nyt udvalg.

BSU/NMU/ØEPU/KB

Efterår 2020

 

Byggeudvalg

Rådgiver, 2 udvalgsformænd, 2 Centerchefer, 2 ledere, 1 personale, 1 Forældre

 

 

 

Brugerudvalg

Rådgiver, Center for Børn og Familie, Forældre råd

Medarbejdere, Ejendomsservice, BIKC

 

 

Byggeproces Nordlandshallen BIKC

 

Opførelse af diverse bygninger og diverse ombygninger, incl. udbudsperiode.

Planarbejde, Udbud, Byggeperiode, aflevering

 

2022

Projektering af Allinge børnehus

BRK

Ejendomsservice har indgået samarbejde med ekstern rådgiver

 

2020/2021

Fysisk planlægning

 

 

 

 

 

Planarbejde

Undersøgelse af planforhold.

Afhængig af endeligt placeringsvalg.

Indstilling til NMU om igangsætning.

Udarbejdelsesperiode.

Sag til NMU derefter høringsperiode på 8 uger.

Godkendelse af KB

 

2021

 

Projekteringsændringer

Definering af evt. projektforandringer i henhold til bruger/personaleønsker. Der er samlet afsat en måneds tegnestuearbejde til opgaven i rådgivertilbud.

 

 

 

Projektering

Endelig projektering af hovedprojekt

Godkendelse på

NMU/BSU/ØEPU/KB

2021

 

 

 

Byggesagsbehandling

Forventet sagsbehandlingstid på min 5 måneder.

55 kalenderdage fra et fuldt belyst projekt er modtaget.

2021

 

Udbudsperiode

Projektet kører som totalrådgiveropgave, hvorfor rådgiver forestår alt udbud.

 

2021

 

Licitation

 

 

2021

 

Byggeperiode

 

 

2021/2022

 

Indflytning

 

 

2023

 

 

Opmærksomhedspunkter ved ikke at fastholde tidligere beslutning om at sammenlægge Tejn og Allinge børnehuse i et nyt fælles børnehus på Nordlandet:

 

Estimeret pasningsbehov (opgjort i børneenheder) for Alling/Tejn i perioden 2018-28

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0-2 årige

 31

 34

 37

 39

 40

 41

 42

 42

 43

 43

 44

3-5 årige

 47

 49

 52

 53

 55

 57

 59

 60

 61

 63

 64

 I alt

 78

 83

 89

 92

 95

 98

 100

 102

 104

 106

 107

 Sikkerhedsmargin 10 %

 8

 8

 9

 9

 9

 10

 10

 10

 10

 11

 11

 I alt inkl. sikkerhedsmargin

 86

 91

 98

 101

 104

 108

 110

 113

 115

 117

 118

 Kapacitet p.t.

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 +/-

 16

 11

 4

 1

 -2

 -6

 -9

 -11

 -13

 -15

 -16

 Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed.

 

Senest vedtagne befolkningsprognose viser et kapacitetsbehov i 2028 på 107 børneenheder, tillægges dette tal 10% som sikkerhedsmargin, så der kan tages højde for spidsbelastninger op til skolestart, vil der i 2023 være behov for kapacitet til yderligere 6 børneenheder. I 2028 vil der være et kapacitetsbehov på 118 børneenheder, det betyder at såfremt Tejn bevares og der skal bygges en institution i Allinge, så skal børnehuset have en kapacitet på 70 børneenheder mod Allinge børnehus, der i dag har plads til 54 børneenheder. Alternativt kan der forsøges at rekruttere dagplejere.

 

Besluttes det, at bevare børnehuse i både Tejn og Allinge, frem for den tidligere vedtagne beslutning, om et samlet børnehus, vil det i tilfælde af kommende fald i børnetal ikke være muligt at samle områdets børn i en institution, som det var hensigten med ét samlet børnehus.

Såfremt der skal være 2 børnehuse på Nordlandet, vil der kunne opstå usikkerhed hos forældre og personale om, hvorvidt de enkelte børnehuse vil være bæredygtige.

 

Opmærksomhed på at det, jf. strategien for fremtidens dagtilbud, kan blive nødvendig at fastholde eller øge ”puljen til små børnehuse” i tilfælde af det besluttes at bevare 2 børnehuse i området.

Der er i procesplanen for en projektændring ikke taget stilling til, om det at bevare Tejn børnehus, vil medføre øgede ejendomsdriftsudgifter.

 

I en ny institution i Allinge bør der jf. befolkningsprognosen være plads til 70 børneenheder. Det vil kræve store dele af udearealerne bag ved hallen. Grunden med tennisbanerne ejes af Allinge-Sandvig gymnastikforening og der har ikke været konkrete forhandlinger om vilkår for salg eller leje. Om børnehuset er på 60 eller 70 børneenheder gør ingen forskel driftsmæssigt, og de bæredygtighedsprincipper, der allerede er beskrevet vil stadig være gældende. En institution til 70 børneenheder vil koste 17,5 mio. kr. ifølge nøgletal, der er i dette tal ikke taget højde for køb eller leje af grund samt grundens beskaffenhed. Årlig bygningsdrift anslås til være mellem 500.000 kr. og 550.000 kr. med reference til Nexø Børnehus og Trilobitten.

Den nuværende årlige bygningsdrift i Allinge og Tejn Børnehus er 250.000 – 300.000 kr. pr. hus.

 

Det område, hvor et nyt dagtilbud påtænkes placeret ved BIKC, er opmålt til at være ca. 6.800 m2. Til sammenligning er grunden ved Nexø Børnehus 11.800 m2 og Nexø børnehus er 914m2. Størrelsen på grunden ved BIKC vanskeliggør umiddelbart eventuelle udvidelsesmuligheder, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt.

 

Hvis der ikke bygges nyt samlet børnehus og Allinge og Tejn bevares, rammer institutionerne kapacitetsloftet inkl. sikkerhedsmargin i 2021/22, men dette er afhængig af om befolkningsprognosen for området holder. I øjeblikket er der kun 3 børn, der er skrevet op til at starte i de 2 børnehuse (ud over dem der går der for nuværende).

 

BIKC har oplyst, at de ønsker at samle byens aktiviteter og muligheder for områdets mindste børn i og omkring BIKC. Der er ikke oplyst konkrete mål med samarbejdet med BRK.

BIKC har ved mødet indikeret, at det er BRK der er bygherre og driftsherre af Børnehuset, men at det skal ses i sammenhæng med det byggeri BIKC påtænker.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke opføres et nyt fælles børnehus på Nordlandet, skal den tidligere besluttede driftsbesparelse på lederløn og basistilskud på 0,7 mio. kr. årligt tilbageføres. Som det fremgår af nedenstående, udgør beløbet 355.000 kr. i 2022 og 694.000 kr. fra 2023.

 

Besluttet driftsbesparelse ved opførelse af nyt børnehus i Allinge

 

(beløb i 1.000 kr.)

2019

2020

2021

2022

2023-

Nyt børnehus Allinge, driftsbespar. (2017)

0

-694

-694

-694

-694

Udskydelse Allinge Børnehus i ½ år (2018)

0

339

 

 

 

Udskydelse Allinge Børnehus i 2 år (2019)

0

355

694

339

 

I alt

0

0

0

-355

-694

 

Supplerende sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde d. 20. december 2018 blev punktet udsat. Kommunalbestyrelsen ønsker en supplerende sagsfremstilling, som skal indeholde en tilrettet tidsplan i forhold til tre forhold:

 

-      Nedsætte byggeudvalget fra starten

-      Tænk forældreinddragelse ind (forældreråd og bestyrelse)

-      Det præciseres, at det er BRK og byggeudvalget, der forestår byggeriet

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares, vil det medføre, at den organisatoriske sammenlægning af børnehusene i Allinge og Tejn skal ophøre. Således at der hurtigst muligt etableres selvstændige forældreråd og faglig pædagogisk ledelse af begge børnehuse. Der rejses efterfølgende en politisk sag vedr. dette.

 

Tilrettet administrativ tidsplan for opførelse af BRK børnehus i Allinge i forbindelse med Bornholms Idræts- og Kultur Center (BIKC)

 

Aktivitet

Delaktivitet

Bemærkninger

Politisk behandling

Leverance færdig

Politisk strategi for BRK

 

Fremlæggelse af forslag til procesplan for opførelse af Børnehus i Allinge

BSU/NMU/ØEPU/KB

December 2018

Kommunalbestyrelsesmøde

 

Genbehandling af sag og procesplan

Direkte i KB

31. januar 2019

Indledende afklarende møde med begge børnehuse

 

Møde om endelig organisering Allinge og Tejn Børnehuse, hvor administrationen, politikere, Forældrebestyrelsen for Dagtilbud og det fælles forældreråd for Allinge-Tejn Børnehus deltager.

Udvalgsformand for BSU inviterer og NMU deltager

1. kvartal 2019

Byggeudvalg

Definering af Kommissorium for byggeudvalg samt Politisk sagsfremstilling (Ejendomsservice/B&F)

Der nedsættes et Byggeudvalg i henhold til gældende retningslinjer. Byggeudvalgs opgave beskrives som 2-delt

1.      Byggeudvalgets indledende opgaver er at følge opførelse af BRK børnehus i Allinge i forbindelse med BIKC, som rådgivende organ og som det politiske bindeled til KB, hvor endelige beslutninger tages.

2.      Byggeudvalget har løbende og efterfølgende til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer

Der fremstilles en sag om udpegning af politisk deltagelse i byggeudvalg.

(Ejendomsservice)

Februar 2019

Planafklaring BRK

 

Afklaring af planforhold omkring ny placering igangsættes

 

Februar 2019

Inddragelsesperiode BRK

Nedsættelse af evt. interessent projektgruppe,

Afklarende brugermøder

Der kan nedsættes tværgående brugergrupper på tværs af BRK øvrige foreninger i området.

Brugerinddragelsen omfatter repræsentanter for brugere, personale og eksterne interessenter i lokalområdet.

Evt. Politisk deltagelse i dialogforum/Borgermøder m.m.

Marts 2019

Skitseforslag BRK

BRK udarbejder skitseforslag

BRK udarbejder skitse til nyt Børnehus i Allinge i forbindelse med BIKC.

 

Marts 2019

Indholdsafklaring og synergi mellem BRK og samarbejdspartnere

BRK samarbejder med diverse interessenter

F.eks.: Kongeskærsskolen, Kærnehuset, Sundhedscenter/Trim center, BIKC, Ældre, lokal historisk arkiv, dagtilbud m.fl.

 

Marts 2019

Fysisk planlægning BRK

 

 

 

 

 

Planarbejde

Undersøgelse/ændring af planforhold.

Indstilling til TMU om igangsætning.

Udarbejdelsesperiode.

Sag til TMU derefter høringsperiode på 8 uger.

Godkendelse af KB

 

2021

 

Projekteringsændringer

Definering af evt. projektforandringer i henhold til bruger/personaleønsker. Der er samlet afsat en måneds tegnestuearbejde til opgaven i rådgivertilbud.

 

 

 

Projektering

Endelig projektering af hovedprojekt

Godkendelse på

TMU/BSU

KB

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggesagsbehandling

Forventet sagsbehandlingstid på min 5 måneder.

55 kalenderdage fra et fuldt belyst projekt er modtaget.

2021

 

Udbudsperiode

Projektet kører som totalrådgiveropgave, hvorfor rådgiver forestår alt udbud.

 

2021

 

Licitation

 

 

2021

 

Byggeperiode

 

 

2021/2022

 

Indflytning

 

 

2023

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Forslag til areal til børnehave - BIKC (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  punkt

 3  Ledelse i Center for Ældre - Hjemmeplejen

00.15.10A21-0013

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ledelsen i Center for Ældre har efter dialog med CenterMED i Center for Ældre indstillet til, og Direktionen har bakket op om, at der etableres en ny ledelsesstruktur i Hjemmeplejen. Forslaget indebærer en udvidelse af Hjemmeplejens ledergruppe med 3 teamledere, hvorved lederspændet reduceres til 33 medarbejdere/leder.

Udvidelsen indebærer en meromkostning til ledelse på 1.7 mio. kr. i helårsvirkning. I 2019 forventes meromkostningen at være 1.3 mio. kr., idet de nye ledere først forventes at tiltræde 1. april 2019. Udvidelsen finansieres af midlerne til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet afsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

  1. At der anvendes 1,609 mio.kr. i 2019 som beskrevet i sagen finansieret af budgetudvidelsen til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet
  2. At de resterende 0,391 mio.kr. i 2019 reserveres til senere stillingtagen
  3. At de afsatte 1,5 mio.kr. i 2020 og overslagsår anvendes som beskrevet i sagen finansieret af budgetudvidelsen til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. januar 2019:

a) anbefales
b) anbefales
c) anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen et Kommissorie for en analyse af ældreområdet, herunder udarbejdelse af et forslag til en ny ledelsesstuktur for Hjemmeplejen. Center for Ældres CenterMED har været omdrejningspunkt for en proces, hvor også Hjemmeplejens ledere, tillidsvalgte og de relevante faglige ledere har været inddraget i en tæt dialog om mulighederne.

 

På baggrund af en række undersøgelser og delkonklusioner nåede CenterMED i november 2018 frem til et forslag til ny ledelsesstruktur.

 

Forslaget fastholder den kendte struktur med 2 afdelinger, men udvider antallet af teams fra i dag 7 til fremtidigt 10; hertil kommer Rehabiliteringsteamet og Natteamet.

Ved at forøge antallet af teams med 3, opnås et lederspænd på 33 medarbejdere (fastansatte og tidsbegrænset ansatte) pr leder, hvilket af såvel ledere som medarbejdere vurderes passende. Hvert team vil således i gennemsnit have tilknyttet 80-90 borgere mod i dag ca. 120 (data vedr. medarbejdere og borgere er fra uge 36).

 

CenterMED har arbejdet med et par andre elementer, som yderligere styrker Hjemmeplejen som organisation. Det drejer sig for det første om forpligtende netværk mellem 2-3 teams med henblik på dels at give lederne muligheder for kollegial sparring og dels at modvirke smådriftsulemper ved de relativt små enheder. Og for det andet ønskes udpeget et antal medarbejdere, som har særlige opgaver i forbindelse med faglig understøttelse af Hjemmeplejens opgave. Denne sundhedsfaglige understøttelse skal sikre at Hjemmeplejens faglige niveau løftes og fastholdes på et højere niveau end i dag, samtidig med at lederne gives praktisk støtte til at få iværksat nye tiltag, som fortløbende vil skulle implementeres.

 

Det helt centrale formål med at ændre ledelsesstrukturen har været at styrke trivsel og arbejdsmiljø i Hjemmeplejen, således at både ledere og medarbejdere kommer tættere på hinanden og tættere på kerneopgaven.

 

Lige så væsentligt har det været at skabe en struktur, som understøtter en driftssituation, som er mere robust, end den har været i 2018 og årene op til, hvor det ikke har været muligt for Hjemmeplejen, trods intensiveret handleplansarbejde og tætte budgetopfølgninger, at løse opgaven til timeprisen.

 

Et lavere ledelsesspænd skal således frigøre ledelseskræfter til nærværende og direkte ledelse, således at medarbejderne oplever sig set, hørt og ledet i forhold til kerneopgaven.

 

Det forebyggelige sygefravær (såvel kort- som langtidsfravær) forventes således at falde til et niveau, som svarer til det, der er forudsat i budgetlægningen. 

 

Herudover forudsættes det, at et øget fokus på såvel vagtplanlægning som daglig planlægning vil øge den tid, medarbejderne er hos borgerne (udtrykt ved brugertidsprocenten, BTP) og samtidig reducere den tid, der medgår til opgaver, som ikke er en del af afregningen (’øvrig tid’ og ’vejtid’).

 

Netværk mellem flere teams har til formål at give driftsmæssig fleksibilitet gennem fælles prioritering af ressourcer og opgaver. Endelig arbejdes der med at skabe enkle og overskuelige økonomistyringsværktøjer, til brug for lederne i den løbende prioritering.

 

De flere teams kan betyde ændringer i samarbejdet med genoptræningsenheden og sygeplejen, som derfor inddrages i tilrettelæggelsen af samarbejdet frem mod ikrafttræden af den nye organisering.

 

Ledergruppen gennemgår i 2019 et intensivt lederudviklingsprogram, som understøtter dem i den organisatoriske forandringsproces og samtidig klæder dem på til at holde fokus på kerneopgaven.

 

Der er udarbejdet en procesplan, som er forelagt CenterMED, der skal sikre at implementeringen af beslutningen sker på en god måde, der lever op til intentionerne; der er også nedsat en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation, som skal sikre, at alle aspekter af en så omfattende organisationsændring medtages. Ændringen involverer såvel Center for Økonomi og Personale som Center for Ejendomme og Drift, ligesom der er en række samarbejdsflader med Center for Sundhed, som skal justeres.

 

En ny ledelsesstruktur forventes at være i drift 1. juni 2019 hvorefter der vil være en tilpasningsperiode hen over sommeren. Arbejdet med at planlægge omorganiseringen er iværksat, med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse i januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

En udvidet ledergruppe medfører en meromkostning på 1,7 mio. kr. i helårsvirkning. I 2019 vil meromkostningen beløbe sig til 1,3 mio. kr., da de nye ledere først forventes at tiltræde 1. april 2019.

 

Til praktisk og processuel støtte af omorganiseringen ansættes en deltids konsulent, som medfører omkostninger i 2019 på 309.000 kr.

 

De samlede omkostninger i 2019 vil således være 1.609.000 kr., der indstilles finansieret af budgettet til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet, hvor der på budget 2019 er afsat 2,0 mio. kr., faldende til 1,5. mio. kr. i overslagsårene.

 

Derudover kan der komme afledte merudgifter til drift af flere baser, som udgangspunkt i eksisterende kommunale bygninger. Disse finansieres fra hjemmeplejens drift og ses i sammenhæng med processen omkring samlingen af administrationen, hvor flere hjemmeplejeteams berøres.

 

Isoleret set vil de samlede omkostninger i 2020 og fremover vil være 1,7 mio. kr. Heraf finansieres de 1,5 mio. kr. af budgettet til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet. Hjemmeplejen har i dag et betydeligt merforbrug, og med dette tiltag er der som beskrevet en forventning om en betragtelig reduktion heri. Da merforbruget er finansieret indenfor Center for Ældres samlede bevilling forventes tiltaget samlet set fuldt implementeret at give et mindreforbrug i forhold til situationen i dag.

Et løft på 1,7 mio. kr. til ledelse indebærer en prisstigning på 6, 75 på timeprisen, der afregnes med.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  BRKs arbejde med fødevarestrategiens målsætninger

83.05.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

15

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og skoleudvalget indstiller

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KB besluttede 12.10.17 handlingsplan for BRK under Bornholms Fødevarestrategi. I denne forbindelse blev det besluttet at fagudvalgene tilhørende de udpegede centre efterfølgende årligt blev forelagt en status for arbejdet.

 

Denne status forelægges i nærværende sag for indsatser under nævnte udvalg ovenfor.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. januar 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. januar 2019:

Taget til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. januar 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025 (bilag 1) har været et konkret udbytte af partnerskabet fra 2014 mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm. Partnerskabet er dannet for sammen at arbejde for målsætningen ”Udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer”. Og Fødevarestrategiens vision lyder: ”Bornholm er fyrtårnet i det danske fødevarelandskab. Og øen skal vokse og blomstre heraf” 

 

Med strategien arbejder de tre partnere hver for sig og sammen om flg. fire målsætninger:

 

1.    Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø

2.    Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser

3.    Bornholm vælger lokale råvarer og produktion

4.    Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet

 

Med afsæt i disse fire målsætninger har Bornholms Regionskommune vedtaget 21 indsatser. Disse ligger alle inden for regionskommunens eget handlerum. De fleste af indsatsernes var allerede eksisterende indsatser i regionskommunen, der med deres aktivitet støtter op om målsætningerne i fødevarestrategien. Dog var nogle af indsatserne nye indsatser, som kommunalbestyrelsen vedtog 22.12.16 som en del af forberedelsen til fødevarestrategien.

 

Nedenfor er oplistet status på udvikling ift. alle BRKs indsatser opdelt efter fagudvalgene. I bilag 2 er status detaljeret og opdelt efter målene i strategien. Både nedenfor og i det uddybende bilag er niveauet af fremdrift på de enkelte indsatser vurderet med farveangivelserne.

 

Grøn: Ja, det gør vi. Gul: Vi er på vej. Orange: Indsatsen er udfordret

 

Status dec. 2018

Indsatser

Nr.

Ny i BRK?

Jf. målsætning

 

Under Social- og Sundhedsudvalget

(dog med driftsansvaret fordelt på andre fagudvalg)

 

Sikrer at alle køkkenmedarbejdere er kvalificerede til at arbejde med de lokale råvarer. 

 

2a

Ny

# 2 ”Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser”

 

Informerer om det bornholmske ”terroir” - de særlige bornholmske egnsspecifikke smagskendetegn og produkter - til BRK’s måltidsmodtagere

2b

Ny

# 2 ”Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser”

 

Mad- og måltidsfunktion, der sikrer helhedsorienteret udvikling af gode måltider

2c

 

# 2 ”Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser”

 

Anvender 60% økologiske varer i egne gryder offentlige produktionskøkkener

4b

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Bæredygtighedscertificerer 10 offentlige produktionskøkkener (i 2025)

 

4c

Ny

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Reducerer madspild (max 10%, 2020)

4d

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Under Klima- og Bæredygtighedsudvalget     

(Er behandlet på KBUs møde 26.11.18)

 

Politisk mål om 20% økologiske dyrkede arealer på Bornholm

 

4a

Ny

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet for et bæredygtigt samfund (ift. fødevarer ind i BGI mål).

4h1

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Under Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

 

Arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet for et bæredygtigt samfund (ift. madskoler på 2 folkeskoler).

4h2

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”

 

Under Natur- og Miljøudvalget

 

Krav om økologisk drift i alle BRK’s forpagtningsaftaler.

 

4e

Ny

#4 ”Bornholm fremtidssikrer  gennem diversitet”

 

Bæredygtig drift af offentlige og private særligt udpegede naturområder

4f

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer  gennem diversitet”

 

Systematisk genanvendelse af den organiske fraktion fra madaffald.

4g

 

#4 ”Bornholm fremtidssikrer  gennem diversitet”

 

Under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

Arbejder for at sikre først dele af – og siden en hel Fødevare-videreuddannelse

1e

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Understøtter erhvervets rekrutteringsbehov

1f

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

Medfinansierer og understøtter Fødevareklyngen.

1a

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Fødevarer udpeget som et af tre indsatsområder i Erhvervsudviklingsstrategien

1b

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Understøtter aktivitet til fremme af produktinnovation og iværksætteri.

1c

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Arbejder med fødevareudbud som understøttende for øget udbud- og afsætning hos lokale fødevarevirksomheder

1d

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm

1g

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Fast monitorering af råvareindkøbet (jf. BRKs mål om 40% lokale varer i 2020).

3a

 

# 1; Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø. 

 

Deltager i Madfællesskabet for herigennem at udvikle fødevaresystemer, der fremmer regionale aftaler mellem producenter og aftagere.

3c

Ny

#3 ”Bornholm vælger den lokale råvare og produktion”

 

 

Samlet udvikling imod strategiens mål

De to andre partnere til strategien har på et partskabsmøde efteråret 2018 fremvist fremdrift vedrørende deres egne indsatser under strategiens målsætninger. Der ses generelt en god fremdrift mod målene.

 

For Bornholms Regionskommunes vedkommende har Klima- og Bæredygtighedsudvalget behandlet de to indsatser inden for deres ressortområde hhv. det nye mål ovenfor vedr. 20% økologisk jord samt den eksisterende indsats ”BRK arbejder strategisk med måltider og fødevarer som en del af fundamentet som for et bæredygtigt samfund”. Sagen blev behandles den 26. november 2018 og gav ikke anledning til yderligere eller reviderede handlinger.

 

De resterende indsatser under Bornholms Regionskommune er behandlet i nærværende sag.

 

Bornholms Regionskommunes fremdrift med egne indsatser

Status for arbejdet for hver af Bornholms Regionskommunes 21 målsætninger ses af vedhæftede handlingsplan (bilag 2). Bemærk at to af målsætningerne er behandlet separat under Klima- og Bæredygtighedsudvalget jf. ovenfor.

 

For de resterende indsatser ses generelt en jævn fremdrift, hvor nogle indsatser kan fremvise positive resultater mens andre har en mere træg proces. En enkelt indsats er udfordret af eksterne omstændigheder.

 

Af positive resultater kan fremhæves:

·         Indsats 3b) Arbejdet med fødevareudbud og målet om 40% lokale varer. Her har et tæt samarbejde mellem BRK og grossisten senest resulteret i, at grossisten (særligt for Bornholms vedkommende) har ændret deres søgefunktion i indkøbsportalen således, at de lokale BRK-køkkener nu kan taste Bornholm som oprindelse, når de søger efter varer.

·         Indsats 1a og 1c) Strukturfondsfinansierede fødevareprojekter igangsat hhv. som et fødevareklynge/netværks-projekt og et iværksætterprojekt på baggrund af lokal efterspørgsel.

·         Indsats 3c) Samarbejdet Madfællesskabet har resulteret i at der dels har været 14 ugers madkolonier i 2018 på sydbornholm med deltagelse af københavnske skoleelever og besøg og indkøb hos og lokale producenter. Dels at mindre fødevarevirksomheder har fået lejlighed til at pitche/præsentere deres produkter for et panel af indkøbere fra stor-køkkener i København med resultater ift. leverandøraftaler som følge.

 

Af resultater med mere træg fremdrift:

·         Indsats 4a) Det politiske mål om, at nå 20% økologisk landbrugsjord inden 2020 kræver særlige indsatser som også beskrevet overfor KBU 26.11.18. KBU besluttede der, at arbejdet mod målet intensiveres i efteråret 2019.

·         Indsats 4d) Arbejdet med madskoler er blevet forsinket men arbejdet pågår. I 2020 forventes det, at elever fra Paradisbakkeskolen kan lette på grydelågene og byde deres klassekammerater på hjemmelavet frokost.  Derefter følger Hans Rømer i 2021.

·         Indsats 4h2) Fuld madspildsanalyse forventes påbegyndt primo 2019. Der er fokus på definition af madspildsprocedure og udarbejdelse af en prototype. 

 

Resultaterne der er udfordret:

·         Indsats 4g) ”Systematisk genanvendelse af den organiske fraktion fra madaffald” som indsatsen lyder er svært at opnå allerede inden 2020 når der endnu ikke er et færdigt system til indsamling og forarbejdning af husholdningsaffald. 

 

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne kan forsætte inden for eksisterende rammer.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. januar 2019

1.
Bilag 1 Bornholms fødevarestrategi 2017-2025 (PDF)

2.
Status Dec 2018 BRK mål fødevarestrategi til udvalgene (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Finansiering af tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne

82.01.00G01-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har købt ejendommen Krystalgade 9-11 i Rønne med overtagelse den 1. januar 2019. Ejendommen blev købt med henblik på at samle en række kulturelle aktiviteter og tilbud i Rønnes bymidte. I forlængelse af købet har kommunalbestyrelsen anmodet Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om at anvise finansiering af tomgangsdriften af bygningen i 2019 på i alt 330.000 kr.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget finansierer tomgangsdriften af Krystalgade 9-11, Rønne, på 330.000 kr. i 2019, og at finansieringen sker af forventede overførte midler fra 2018 til 2019.

·         at der overføres 330.000 kr. fra bevilling 21 Kultur og fritid til bevilling 55 Ejendomme og service under forudsætning af, at overførslen fra 2018 til 2019 godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. januar 2019:

Indstilling godkendt.
Brian Kofoed og René Danielsson ønsker at anvende standsningsretten og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Ændringsforslag fra liste O:

Finansieringen til tomgangsdrift kassefinansieres.

For stemte 10, liste O, liste V og liste W.

Imod stemte 13, liste K, liste F, Liste Å, liste A og Liste Ø.

Afstemning i forhold til indstillingen:

Imod stemte 10, liste O, liste V og liste W.

For stemte 13, liste K, liste F, liste Å, liste A og Liste Ø.

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at købe ejendommen Krystalgade 9-11 i Rønne med overtagelse den 1. januar 2019. Ejendommen blev købt for at have mulighed for på sigt at kunne samle f.eks. Bornholms Kulturskoles undervisningstilbud og andre kulturelle aktiviteter i Rønnes bymidte.

I forlængelse af købet har kommunalbestyrelsen anmodet Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om at anvise finansiering af tomgangsdriften af bygningen i 2019 på i alt 330.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til tomgangsdrift af bygningen i 2019 på 330.000 kr. kan finansieres af ikke-disponerede midler på kultur- og fritidsområdet i 2018 forudsat overførslen af ubrugte midler på bevilling 21. Kultur og Fritid godkendes til overførsel til budget 2019.

Finansieringen består af primært af ikke-disponerede midler på budgetreguleringskontoen, som er akkumuleret de seneste år, restbeløbet i udvalget pulje af frie midler og mindre overskydende midler på området.

Supplerende sagsfremstilling til KB 31.1.2019

Som det fremgår af nedenstående, så er finansieringen af de 330.000 kr. til tomgangsdriften af Dams Gaard tredelt.

Finansiering af tomgangsdrift

330.000

A) Forventet mindreforbrug på puljen for frie midler (ikke-disponeret)

-90.000

B) Restbeløb på budgetreguleringskontoen (ikke-disponeret)

-214.000

C) Forventet mindreforbrug på fritidsområdet (ikke-disponeret)

-26.000

 

Ad A): De 90.000 kr. består af ikke-disponerede midler fra udvalgets ramme af frie midler i 2018 (skøn pr. primo januar).

 

Ad B): De 214.000 kr. er et restbeløb fra områdets budgetreguleringskonto i 2018. Kontoen fungerer, som en ”opsamlingskonto” for de beløb, der kommer i ”overskud” i forbindelse med overførsler mellem årene. Fra 2017 til 2018 var der en overførsel på 2,54 mio.kr. Heraf var 1,96 mio. kr. disponeret til formål i 2018 og det resterende beløb på 0,58 mio. kr. tilgik budgetreguleringskontoen. Da kontoen havde 0,67 mio. kr. med sig fra 2017, var der i alt 1,25 mio. kr. til fri disponering i 2018. Efter brug af midler i 2018 og reservering af to gange 40.000 kr. er der en restsum på 214.000 kr. jf. nedenstående:

 

Primo 2018

670

Restmidler fra overførsel 2017/18

580

Midler i alt 2018

1.250

Idrætsfaciliteter

-256

Wonder, anlæg

-500

Poulsker IF

-200

Saldo

294

Reserveret - KLASK

-40

Reserveret - Bhs. Motorsport

-40

Restsum 2018

214


Ad C): De sidste 26.000 kr. består af ikke-disponerede midler fra fritidsområdet (skøn primo januar). Der gøres opmærksom på, at der forventes et større mindreforbrug på fritidsområdet end de 26.000 kr.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevillinger til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

08-01-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

18

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22.9.2016 blev der besluttet en anlægsbevilling på 6,555 mio. kr. til forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter. Forbedring af servicebygningerne indgår i ”Bornholms Cykelveje 2016-19” som projekt 11.

Hele cykelprojektet har en økonomisk ramme på ca. 60 mio. kr., og der forventes ingen overskridelser af den samlede ramme.

Ved en tidligere afholdt licitation for projekt 11 – Servicebygninger, var resultatet meget utilfredsstillende, idet buddene var mere end 50 pct. over det budgetterede. Årsagen var formentlig en kombination af et overophedet byggemarked, og et for lavt byggeherre-overslag og Licitationen blev derfor aflyst.

Der er afholdt ny licitation primo december 2018 og Center for Natur, Miljø og Fritid søger på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevillingerne, så projektet kan gennemføres.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at anlægsbevillingen til forbedring af servicebygninger langs national og regionale cykelruter, forhøjes med 2,300 mio. kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8,855 mio. kr.,

b)    at det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019 (udgifter) tilsvarende forhøjes med 2,300 mio. kr.,

c)    at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet forhøjes med 1,840. mio. kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -7,084 mio. kr.,

d)    at det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019 (indtægter) tilsvarende forøges med -1,840 mio. kr. (indtægter), og

e)    at nettoudgiften på 0,460 mio kr. finansieres af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2019, i den reserverede pulje til ”Bornholms Cykelveje 2016-19”.

 

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

”Bornholms Cykelveje 2016-19” er et projekt der er finansieret med 80 pct. fra Transport-ministeriets Cykelpulje, og som tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under ”Bornholms Cykel-veje 2010-2014”

Det daværende Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 4.4.2016 indstillingen vedrørende prioritering af projekter under ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, herunder forbedringer af servicebygninger mv. for cyklister langs de nationale og regionale cykelruter på Bornholm.

I dag lever en række af de nuværende servicebygninger ikke op til de moderne krav, der stilles til hygiejne, handicapforhold, komfort, installationer mv. og er derfor foreslået udskifte og/eller opgraderet.

Projektet blev udbudt første gang den 17. november 2017. Efter den aflyste licitation, blev der efter aftale med Vejdirektoratet, foretaget en nærmere gennemgang af servicebygningerne, herunder antal og serviceniveau.

Der er nu udarbejdet et revideret projekt for servicebygningerne. Her er der specielt taget hensyn til den geografiske fordeling på øen, bygningernes udformning, den samlede økonomi og den efterhånden markante udvidelse af for- og eftersæsonen, hvilket har betydet at antallet bygninger er minimeret, bygningernes formgivning er blevet forenklet og alle bygninger er nu forsynet med afløb, vand og el.

Projektet har nu været i offentlig licitation, hvilket har medført at de samlede projektudgifter nu udgør 8,855 mio. kr., hvilket er 2,300 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat.

Det er specielt forsyningen med kloak, vand og el, samt etablering af forbedrede handicapforhold i og omkring bygningerne der har betydet at servicebygningerne er blevet 2,300 mio. kr. dyrere end oprindelig projekteret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en forhøjelse på 2,300 mio. kr. af den nuværende bevilling på 6.555 mio. kr., så den samlede bevilling herefter udgør 8,855 mio. kr.

Der søges også om en bevilling på -1,840 mio. kr. af den nuværende bevilling på tilskud på -5,244 mio. kr., så den samlede bevilling herefter udgør -7,084 mio. kr., idet tilskuddet fra Transportministeriets Cykelpulje udgør 80 pct. af projektets udgifter.

Nettoudgiften på 0,460 mio. kr. finansieres af de rådighedsbeløb, der er afsat i 2019 i den reserverede pulje til ”Bornholm Cykelveje 2016-19”.

 

De enkelte rådighedsbeløb fordeler sig således over årene:  

Tabel 1

Beløb i mio. kr.

2016-17*

2018

2019

I alt

Projektudgifter

0,371

5,929

0,255

6,555

Forhøjelse

 

 

2,300

2,300

Udgifter i alt

0,371

5,929

2,555

8,855

 

 

 

 

 

Transportministeriets cykelpulje

-0,176

-4,864

-0,204

-5,244

Forhøjelse

 

 

-1,840

-1,840

Tilskud i alt

-0,176

-4,864

-2,044

-7,084

 

 

 

 

 

Nettoudgift/BRKs egenbetaling

0,195

1,065

0,511

1,771

* Udgifter for 2016-17 udgør reelt forbrug.

Der er herefter i alt netto 0,195 mio. kr. tilbage i den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen

14.00.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

08-01-2019

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

17

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse af brand- og redningsopgaverne i kommunen behandlet som følge af, at hovedparten af aftalerne udløber med udgangen af april måned 2019. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 23. maj 2018 blev punktet returneret til Natur- og Miljøudvalget til fornyet behandling. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. november blev det besluttet, at forlænge aftalerne for distrikt Rønne og distrikt Nexø, som er indgået med Falck Danmark A/S i 2 år, således at de udløber med udgangen af april måned 2021.

 

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet et forslag til aftale om et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019, hvor den nuværende samarbejdsaftale udløber. Forslaget er i sin helhed blevet vurderet af Kammeradvokaten, som vurderer, at der med hjemmel i §15 i Udbudsloven vil kunne indgås en samarbejdsaftale i mellem parterne. Der er i aftalen lagt vægt på, at samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et egentligt samarbejde. Aftalen gælder indtil en af parterne opsiger den.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget den 8. januar 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har indgået aftaler om ekstern varetagelse af det operative beredskab (Brand og redning) i de tre distrikter kommunen er opdelt beredskabsmæssigt i. Aftalerne udløber alle pr. 30. april 2019. De to af aftalerne, gældende for distrikt Rønne og distrikt Nexø, er indgået med Falck Danmark A/S. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at forlænge disse i 2 år således, at de udløber med udgangen af april måned 2021. Den 3. aftale, som omhandler distrikt Allinge, er i dag omfattet af en samarbejdsaftale, hvor Beredskabsstyrelsen varetager brand- og redningsopgaverne. Denne aftale kan ikke umiddelbart forlænges, idet lovgivningen er ændret siden aftale blev indgået i 2014.

 

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet et forslag til aftale om et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019, hvor den nuværende samarbejdsaftale udløber.

 

Med aftalen indgår Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen i et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge.  Aftalen er baseret på Kammeradvokatens nedenstående vurdering:

 

at der med hjemmel i § 15 vil kunne indgås en samarbejdsaftale om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm. Det afgørende vil i den forbindelse være, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et ”reelt” samarbejde. Dét betyder konkret, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen skal bestå af andet og mere end den rene betaling mod udførelse af det kommunale redningsberedskab.

Efter det oplyste yder både regionskommunen og styrelsen væsentlige bidrag til samarbejdet, som på hver sin måde er afgørende for, at det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm kan varetages på forsvarlig vis.

Det er i forlængelse heraf min anbefaling, at disse gensidige bidrag beskrives tydeligt parternes samarbejdsaftale, så det bliver klart, at denne ikke har karakter af en sædvanlig tjenesteydelseskontrakt, hvor en ordregiver køber services fra en leverandør, men reelt etablerer et samarbejde mellem ligeværdige parter om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm.

 

 

 

Sammenligning mellem nuværende aftale og udkast til ny aftale:

 

BRK: Bornholms Regionskommune

BRSB: Beredskabsstyrelsen

 

 

Nuværende aftale (Udløber 30. april 2019):

 

·         BRK udlejer brandstationsbygningen til BRSB på almindelige vilkår ift. erhvervslejemål. BRSB betaler således husleje, indvendig vedligeholdelse og forbrug. BRK betaler udvendig vedligehold, bygningsforsikring, servicering af porte. Alle ind- og udgifter ligger i dag hos Center for Ejendomme og Drift.

·         BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB.

·         BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter.

·         BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og udrustning.

·         BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere, køretøjsnavigation m.v. til rådighed.

·         BRK varetager indsatslederfunktionen, herunder at BRSB stiller indsatsledere til rådighed efter nærmere aftale.

·         indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK.

 

 

 

Udkast til ny aftale (Gældende fra 1. maj 2019):

 

Bornholms Regionskommune godtgør Beredskabsstyrelsen for afholdte udgifter og langsigtede gennemsnitsomkostninger til de kommunale operative opgaver. Som udgangspunkt må Beredskabsstyrelsen ikke have hverken under- eller overskud på opgaven.

Udkastet til aftale indebærer:

 

·         at BRK stiller brandstationsbygningen til rådighed for BRSB. BRK er ansvarlig for indvendig og udvendigvedligeholdelse og forbrug. Såfremt BRSB vælger at anvende bygningen til supplerende formål, som ikke vedrører samarbejdsaftalen kan dette faktureres BRSB efter nærmere aftale.

·         at BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB, baseret på langsigtede gennemsnitsomkostninger.

·         at BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter.

·         at BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og udrustning.

·         at BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere, køretøjsnavigation m.v. til rådighed

·         at BRK varetager indsatslederfunktionen.

·         at indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen vil være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabets samlede økonomi i 2019 – baseret på nuværende aftale

Distrikt og funktion

 1.000 kr. – ex. Moms

005895 Redningsberedskab

Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser

3.832

Distrikt Allinge

1.169

Distrikt Nexø

2.129

Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby)

2.439

I alt

9.569

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 8. januar 2019

1.
Bilag 1. Notat om etablering af samarbejde. KA. (PDF)

2.
Bilag 2. Udkast til samarbejdsaftale mellem BRK og BRS. (PDF)

3.
Bilag 3. Mailkorrespondance BRK, BRS, KA. (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Likviditetsoversigter 31. december 2018

00.32.18G01-0006Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

11

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. december 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo december 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 85,7 mio. kr. er faldet med 57,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2018. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 321,4 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 6,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 29,6 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,5 mio. kr. vedr. drift og 96,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser en forventet renteindtægt af likvide aktiver på 2,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 23. januar 2019

1.
Beholdninger pr. 31. december 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ændring af bevillingsinddeling gældende fra budget 2019

00.30.02P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

9

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen tildeler kommunalbestyrelsen budget til de enkelte udvalg fordelt på bevillinger. Som følge af en organisatorisk ændring pr. 1. januar 2019 foretages der en justering af bevillingsinddelingen under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at ændringen af bevillingsinddelingen godkendes med virkning fra budget 2019.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2019:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen har besluttet, at It og digitalisering med virkning fra 1. januar 2019 flyttes fra Center for Økonomi, It og Personale til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, samt at de to centre samtidig skifter navn til Center for Økonomi og Personale og Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

Budgettet til It og digitalisering er en del af bevilling Økonomi, it og personale. Med afsæt i princippet om, at to centre/centerchefer ikke kan have ansvar for administrationen af den samme bevilling, overføres dette budget til bevilling Administration. Bevillingerne ændrer samtidig navn til bevilling Økonomi og personale og bevilling Administration og it.

Endvidere flyttes administrationen af bevilling Folkemødet til Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

 

Efter ændringen er bevillingerne fra budget 2019 som anført i nedenstående oversigt:

Udvalg

Bevilling

Administreres af Center for

Direktør

Børne- og Skoleudvalget

Dagpasning

Børn og Familie

JN

Børn og familie

Børn og Familie

JN

Undervisning

Skole

JN

Social- og Sundheds­udvalget

Ældre

Ældre

JN

Psykiatri og handicap

Psykiatri og Handicap

JN

Sundhed

Sundhed

JN

Sociale ydelser

Job, Uddannelse og Rekruttering

KD

Job-, Udviklings- og Fritids­udvalget

Kultur og fritid

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Biblioteker

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Idrætsområder

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Uddannelse og beskæftigelse

Job, Uddannelse og Rekruttering

KD

Natur- og Miljøudvalget

Beredskab

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Teknik, natur og miljø

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Veje, parker og anlæg

Ejendomme og Drift

CSJ

Vej og park

Ejendomme og Drift

CSJ

Ejendomme og service

Ejendomme og Drift

CSJ

Devika

Ejendomme og Drift

CSJ

Kollektiv trafik

Ejendomme og Drift

CSJ

Affaldshåndtering

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Klima- og Bæredygtigheds­udvalget

Strategi

Regional Udvikling, It og Sekretariat

KD

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Erhverv, byg og plan

Regional Udvikling, It og Sekretariat

KD

Økonomi og personale

Økonomi og Personale

CSJ

Administration og it

Regional Udvikling, It og Sekretariat

KD

Folkemødet

Regional Udvikling, It og Sekretariat

KD

Politikere

Regional Udvikling, It og Sekretariat

KD

Direktør: JN: Johannes Nilsson; CSJ: Claus Stensgaard Jensen; KD: Kommunaldirektør

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udpegning af medlemmer til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm

24.10.00A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde d. 20. december 2018 beslutning om, hvilke erhvervsorganisationer samt arbejdstagerorganisationer, der skulle have indstillingsmuligheden til en plads i Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm. Samtlige organisationer har nu meldt tilbage med hver to kandidater – én kvinde og én mand, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om, hvem der skal udpeges.

Kommunalbestyrelsen skal også træffe beslutning om udpegning af én repræsentant fra videns- og uddannelsesinstitutioner samt et medlem på Kommunalbestyrelsens særlige initiativ.

Sammensætningen af Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm er gældende for perioden fra 1. februar 2019 til og med 31. januar 2022.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At der vælges følgende blandt kommunalbestyrelsens medlemmer:

·         Winni Grosbøll (formand) (A)

·         Anne Thomas (Å)

·         1 repr. fra valggruppe OVW, navn foreligger på mødet

·         1 repr. fra valggruppe OVW, navn foreligger på mødet

b)    At der vælges mellem de indstillede til de fire erhvervsrelaterede pladser:

      Peter Vesløv eller Karen Bladt (DI)

      Liselotte Hjorth Pedersen eller Michael Dam (Dansk Erhverv)

      Benny Schou eller Pernille Kofod Lydolph (HORESTA)

      Morten F. Q. Iversen eller Louise Pihl (Dansk Byggeri)

c)    At der vælges mellem de indstillede til den ene arbejdstagerplads:

      Klaus Holm eller Jonna Nielsen (FH og AC i fællesskab)

d)    At der vælges mellem de indstillede fra Campus Bornholm som repræsentant fra en videns- og uddannelsesinstitution:

·         Inge Prip eller Bjarne Bech

e)    At kommunalbestyrelsen bemyndiger Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm til at finde en egnet kandidat, hvis der ikke et fundet en erhvervsperson på kommunalbestyrelsens særlige initiativ. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige medlem

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Følgende blev udpeget:

Punkt a) Winni Grosbøll (formand) (A), Anne Thomas (Å), Linda Kofoed Persson (O) og Kirstine van Sabben (W).

Punkt b) DI: Peter Vesløv, DE: Liselotte Hjorth, Horesta: Benny Schou og Dansk Byggeri: Morten Iversen.

Punkt c) Lo, Ac, FTF i fællesskab: Klaus Holm.

Punkt d) Campus: Inge Prip.

Punkt e) Erhvervshus Hovedstaden bemyndiges til at udpege en kandidat til Kommunalbestyrelsens godkendelse.Sagsfremstilling

Sammensætningen af Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm, herunder antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne mellem erhvervsorganisationer, politikere, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer samt observatører, er fastsat i Lov om erhvervsfremme og etableringsaftalen mellem Erhvervsministeriet og KL.

Det ligger således fast, at det nye Erhvervshus Hovedstaden filial skal bestå af 11 medlemmer, samt en fast observatørplads til henholdsvis Erhvervsministeriet og Erhvervshus Hovedstaden.

 

Det er sigtet, at bestyrelsens sammensætning i sig selv medfører en bred forståelse af erhvervslivet udfordringer og muligheder på alle niveauer af fødekæden.

 

På den baggrund indeholder forslaget til sammensætningen af Erhvervshus Hovedstadens filial et ønske om, at erhvervsorganisationer med deres indstillinger lever op til følgende indsigtsprofiler:

Bornholms Regionskommune har i forhold til udpegelserne besluttet at arbejde med 3 målgrupper: 1) Iværksætter, 2) SMV og vækstvirksomheder, 3) En virksomhed der repræsenterer det internationale.

•   Dansk Industri indstiller inden for målgruppen internationale (1 kandidat udpeges)

•   Dansk Erhverv indstiller inden for vækstlaget og med internationalt potentiale (1 kandidat udpeges)

•   Dansk Byggeri indstiller indenfor SMV segmentet/iværksætteri (1 kandidat udpeges)

•   Horesta indstiller indenfor SMV målgruppen og turisme (1 kandidat udpeges).

 

Med henblik på at skabe det bredest mulige grundlag for bestyrelsens arbejde, kan følgende indsigter og erfaringer medtages i betragtning i forhold til bestyrelsens sammensætning:

-    Ejerleder/ikke ejerleder

-    Indsigt i de private rådgiveres virke, og hvordan samarbejdet med dem kan styrkes, på henvisningsniveau, såvel som i forhold til samarbejde og udbud

-    Internationaliseringserfaring og go- to- market strategier

-    Indsigt i hvilke globale udfordringer virksomhederne på Bornholm møder i den globale konkurrence.

 

Sammensætningen af Erhvervshus filialen med de 11 medlemmer er som følger:

 

4 medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse.
Den til en hver tid siddende borgmester er formand for bestyrelsen

     • Winni Grosbøll (A)

     • Anne Thomas (Å)

     • 1 repr. fra valggruppe OVW

     • 1 repr. fra valggruppe OVW


4 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra de erhvervsorganisationer, kommunalbestyrelsen udvalgte ved sit møde i januar 2017. Alle udvalgte erhvervsorganisationer har taget imod tilbuddet om at indstille én kvinde og én mand, hvorefter det er op til kommunalbestyrelsen at foretage det endelige valg:

 

Indstilling fra DI:

Dir. Peter Vesløv, Beck Pack A/S, eller

Dir. Karen Bladt, HASLE Refractories

 

Indstilling fra Dansk Erhverv:

Indehaver Liselotte Hjorth Pedersen, Lottes Blomsterværksted, eller

Dir. Michael Dam, Formula Micro Bornholm A/S

 

Indstilling fra HORESTA:

Dir. Benny Schou, Hotel Balka Strand, eller

Dir. Pernille Kofod Lydolph, Destination Bornholm

 

Indstilling fra Dansk Byggeri:

Ejer Morten F. Q. Iversen, Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S eller

Underdir. Louise Pihl (Dansk Byggeri, Kbh.) (Har ikke kunnet finde en kvinde lokalt på Bornholm)

 

1 medlem fra arbejdstagersiden. De udvalgte organisationer har indstillet flg. kandidater:

 

Indstilling fra FH og AC:

Afdelingsformand Klaus Holm, Dansk Metal Bornholm eller

Faglig sekretær Jonna Nielsen, 3F Bornholm eller

 

1 medlem fra en videns- og uddannelsesinstitution udpeges af Campus Bornholm

 

Indstilling fra Campus Bornholm

Direktør Inge Prip eller

Uddannelsesleder Bjarne Bech

 

1 medlem, med erhvervsbaggrund, på Kommunalbestyrelsens særlige initiativ. Dette medlem erstatter det regionale medlem der udpeges til alle andre erhvervshus bestyrelser.

 

 

Observatører

Der er to faste observatørposter tildelt Bornholm

•   En repræsentant fra Erhvervsministeriet

•   En repræsentant fra Erhvervshus Hovedstaden

 

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om den endelige sammensætning af

     Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm, vil der bliver indkaldt til orienteringsmøde mandag den 11. februar 2019, kl. 13-17. Den 6. marts afholdes konstitueringsmøde.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Hvis medlemmet på særligt initiativ fra Kommunalbestyrelsen ikke er fundet, bemyndiger kommunalbestyrelsen Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse til at finde en egnet kandidat. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende få mulighed for at godkende kandidaten.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 31. januar 2019

1.
Indstilling DI (PDF)

2.
Indstilling DE (PDF)

3.
Indstilling HORESTA (PDF)

4.
Indstilling HORESTA (PDF)

5.
Indstilling FH og AC (PDF)

6.
Indstilling Campus Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forberedelse af valg til Folketinget

84.01.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23-01-2019

14

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven). Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til folketingsvalgloven. Valg til Folketinget vil senest blive afholdt den 17. juni 2019, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At de 9 afstemningssteder godkendes

b)    At borgmesteren bemyndiges til at udpege det i sagsfremstillingen nævnte antal valgstyrere, valgtilforordnede og medarbejdere fra Bornholms Regionskommune

c)    At der ydes en valgdiæt (dobbelt almindelig diæt) til politisk indstillede, frivillige og til udpeget personale fra Bornholms Regionskommune

d)    At administrationen følger den hidtidige praksis i forhold til indsamlinger

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 23. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Folketingsvalget skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrere og valgtilforordnede mv.

 

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af medlemmer fra Bornholm til Folketinget, består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Winni Grosbøll formand                     Suppleant Thomas Thors
Leif Olsen                                       Suppleant Morten Riis
Anne Thomas                                   Suppleant Bjarne Hartung Kirkegaard
Linda Kofoed Persson                        Suppleant René Danielsson
Søren Schow                                   Suppleant Carsten Scheibye

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

 

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Østermarie Hallen

Idrætsvej 1

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Hallen

Sydskovvej 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Hallen

Byvangen 6

3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 

 

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folketingsvalget 2019.

Rolle/ansvar

Antal

Valgstyrere inkl. valgstyrerformand

47

Valgtilforordnet

72

Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer

10

I alt

129

Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere

10

Valgsekretariat

3

Valgstyrersekretær

9

Stedfortræder for valgstyrersekretær

9

Indtaster i KMD-valgsystem

3

Elev

8

Tæller

43

Teknisk servicemedarbejder

10

IT-medarbejder

2

Kantinemedarbejder

4

Medarbejder i borgerservice (folkeregister)

3

                               I alt

104

Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.

40

I alt

40

Total antal personer

273

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.
Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold:

 

Rønne         4 hold

Nexø           2 hold

Aakirkeby    2 hold

Hasle          1 hold

Allinge         1 hold

 

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

Der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Valg til Europa-Parlamentet 2019
Søndag den 26 maj 2019 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Der vil til politisk behandling blive fremlagt særskilt forberedelsessag til dette valg, idet der forventes et mindre personaleresurseforbrug.
Følges sædvane ved tidligere afholdte Europa-Parlamentsvalg forhandles der et engangsbeløb med relevante forhandlingsberettigede organisationer til erstatning for valgdiæten, idet valget foregår på en søndag.

Skulle Folketingsvalget blive udskrevet til afholdelse den 26. maj 2019, vil der blive fremlagt sag til politisk godkendelse, hvor personaleforbrug og økonomi til afholdelse af 2 valg på samme dato, vil blive beskrevet.

Det skal noteres at der aldrig før i Danmark har været afholdt et folketingsvalg på en søndag.

 Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der på valgkontoen afsat 1.600.000 kr. til et folketingsvalg og et Europa-Parlaments valg.

Det vurderes at der til Folketingsvalget 2019 vil være udgifter for ca. 800.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgmesteren har ved en formandsbeslutning den 8. januar 2019 bevilget kommunalbestyrelsesmedlem Torben Rønne-Larsen sygeorlov af mindst 4 ugers varighed.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)      At formandsbeslutningen om at bevilge Torben Rønne-Larsen sygeorlov tages til efterretning

b)      At 1. stedfortræder for liste O, Knud Henrik Folkmann indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode på minimum 4 uger og indtil Torben Rønne-Larsens sygeorlov slutter

 

Valggruppe 2, VOW, indstiller,

c)      At Knud Henrik Folkmann indtræder i Natur- og Miljøudvalget i den periode sygeorloven varer

d)      At Knud Henrik Folkmann indtræder i øvrige udvalg, nævn og råd der er nævnt i sagsfremstillingen

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

  1. stedfortræder for liste O er Knud Henrik Folkmann

 

 

 

Torben Rønne-Larsen er medlem af:

a)      Natur- og Miljøudvalget

b)      Bevillingsnævnet

c)      Fællesankenævn Bornholm

d)      Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstaden

e)      Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

f)       Folkeoplysningsudvalget - suppleant for René Danielsson

g)      Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm) – suppleant for René Danielsson.

 

Valggruppe 2, VOW, har udpegningsretten og indstiller at Knud Henrik Folkmann indtræder i udvalg, råd og nævn indtil Torben Rønne-Larsens sygeorlov slutter.

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

Økonomiske konsekvenser

Torben Rønne-Larsen beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder stedfortræderen i Natur- og Miljøudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

13.25.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Dansk Folkeparti meddeler, at der skal udpeges et nyt medlem til Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm til afløsning for Kim Jacobsen, som ønsker at udtræde af kontaktrådet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe 2, OVW, indstiller,

·         at Jess Christian Persson udpeges som nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm i stedet for Kim Jacobsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 7. december 2017 indstillede valggruppe OVW Kim Jacobsen til medlem af trafikkontaktrådet. Kim Jacobsen ønsker af personlige årsager at udtræde af rådet, og valggruppe OVW indstiller Jess Christian Persson som nyt medlem.

Medlemmer og stedfortrædere indstilles af kommunalbestyrelsen til udpegning af transportministeren.

 

Udpegningen af nyt medlem gælder for resten af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2019

14

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2019:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlægsbevilling.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt