Referat
Kommunalbestyrelsen
28-03-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Nexø Havn A/S - Ordinær generalforsamling 2019
  åbent 3 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2019-2020
  åbent 4 Dagtilbud i Rønne centrum - permanent kapacitetsudvidelse - fase 2
  åbent 5 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Allinge i samarbejde med Bornholms Idræts- og Kulturcenter
  åbent 6 Orientering om fremdrift og foreløbige resultater i ældreanalysen
  åbent 7 DGI-hallen ansøger om ændret driftstilskud
  åbent 8 Grundlovsceremoni ift. dansk statsborgerskab
  åbent 9 Beløbsgrænser og sagsbehandling efter kompetenceplaner
  åbent 10 Revideret boligpolitik
  åbent 11 Befolkningsprognose 2019
  åbent 12 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031
  åbent 13 Planlægning for en udvidelse af Vibegårdscentret
  åbent 14 Delberetning for regnskabsåret 2018
  åbent 15 Likviditetsoversigter 28. februar 2019
  åbent 16 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2018
  åbent 17 Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - etape 1
  åbent 18 Anlægsregnskab for anlæg af fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne
  åbent 19 Anlægsbevilling til forbedring af servicefaciliteterne på Sandvig Havn
  åbent 20 Anlægsbevilling til reparation af havneporten i Allinge Havn
  åbent 21 Anlægsbevilling til renovering af vaterlister på havnene
  åbent 22 Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet
  åbent 23 Anmodning om observatørpost i Integrationsrådet
  åbent 24 Formand for Beredskabskommissionen
  åbent 25 Bornholms Kommunikationscenter - Udpegning af medlem til bestyrelsen
  åbent 26 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af areal
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 104 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 105 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 106 Lukket punkt: udlicitering
  lukket 107 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Nexø Havn A/S - Ordinær generalforsamling 2019

08.00.00G01-0276

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Nexø Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 16. april 2019. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og

a) Godkender årsregnskab for 2018

b) Godkender overførsel af resultat til overført overskud

c) Godkender genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Nexø Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved borgmesterens videredelegering af bemyndigelsen til en, der møder i stedet for borgmesteren.

 

Direktør Carsten Andersen har på bestyrelsens vegne indkaldt til ordinær generalforsamling den 16. april 2019 kl. 10 i selskabets lokaler på havnen, beliggende Sdr. Hammer 10, Nexø.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Honorar til bestyrelsen.

6.      Valg af revisor.

7.      Eventuelt.

 

Ad a) og b)

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Resultatet for 2018 er et overskud på 1.457.958 kr. I 2017 var overskuddet 2.290.087 kr. For en nærmere gennemgang af resultatet henvises til ledelsesberetningen i årsrap­por­ten.

 

Nettoomsætningen udgjorde 7.569.808 kr. i 2018 mod 7.918.192 kr. i 2017. Ledelsen an­ser Nexø Havn A/S’ resultat og økonomiske udvikling som værende særdeles tilfredsstil­lende. Der forventes også et positivt driftsresultat for 2019.

 

Det bemærkes, at Nexø Havn A/S’ datterselskab Nexø Havn Udvikling A/S har tabt over halvdelen af selskabskapitalen i regnskabsåret, og Nexø Havn A/S er derfor forpligtet til at stille forslag om foranstaltninger vedrørende datterselskabets økonomiske stilling på den kommende generalforsamling, der også afholdes den 16. april 2019. Nexø Havn A/S kan ikke lovligt tilføre datterselskabet likvide midler, men ledelsen forventer, at kapitalforholdene kan retableres ved øget aktivitet på Klækkeriet, og at dette vil medføre et mindre positivt resultat i 2019. Likviditeten i 2019 er foreløbigt sikret efter salg af Nordfilet grunden. Der henvises i øvrigt til revisionsprotokollatets pkt. 5.3.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og at årets resultat på 1.457.958 kr. overføres til næste år.

 

Ad c)

Der er stillet forslag om genvalg af selskabets nuværende revisor, Bornholms Revision, Liseruten 1, 3730 Nexø.

 

Til orientering kan det oplyses, at der ikke foreligger nogen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer under dagsordenens pkt. 3, at der ikke er nogen medlemmer på valg til bestyrelsen under pkt. 4, og at der ikke foreligger nogen forslag vedrørende honorar til bestyrelsen under pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. marts 2019

1.
Generalf. indk. 2019 Alle (DOCX)

2.
Årsrapport 2018 (PDF)

3.
Revisionsprotokollat 2018 (PDF)

4.
Ledelsens regnskabserklæring 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2019-2020

17.20.01G01-2045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-03-2019

4

 

Børne- og Skoleudvalget

18-03-2019

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages central indskrivning til børnehaveklasserne. Indskrivning til kommende børnehaveklasser sker i januar måned forud for skolestart og kommunalbestyrelsen træffer i marts måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de seks skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    at der på baggrund af forældrenes ønsker til indskrivning i børnehaveklasse i skoleåret 2019-2020 godkendes følgende indskrivningstal, opgjort 15. februar 2019:

42 elever til børnehaveklasserne i Paradisbakkeskolen, heraf 1 fra andet distrikt
36 elever til børnehaveklasserne i Hans Rømer Skolen, heraf 1 fra andet distrikt
15 elever til børnehaveklasse i Kongeskærskolen, heraf 4 fra andre distrikter
17 elever til børnehaveklasse i Svartingedal Skole, heraf 3 fra andre distrikter
56 elever til børnehaveklasser i Søndermarksskolen, heraf 22 fra andre distrikter
58 elever til børnehaveklasser i Åvangsskolen, heraf 11 fra andre distrikter

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. marts 2019:
Udsat.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 18. marts 2019:
Anbefales. Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten og SF kan ikke medvirke, idet de ikke ønsker at oprette ekstra klasser i Rønne for at kunne optage elever udenfor distrikterne tilhørende Søndermark- og Åvangskolen.

 

Sagsfremstilling

I skoleåret 2019-2020 indskrives elever til børnehaveklasserne i de 6 almene skoler med hver sit skoledistrikt.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang elever fra andre skoledistrikter kan indskrives på den ønskede skole, såfremt elevtallet i klassen vil overstige 28.

Hvis elevtallet i en klasse er mindre end 28 har elever ret til at blive indskrevet i klassen iht. reglerne om frit skolevalg.

 

Det vil fortsat være skolelederens kompetence at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolen.

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2019-2020 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie modtaget svar fra 353 børn, der er født i 2012 eller 2013 og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Hertil har yderligere 2 elever meddelt fraflytning forud for skoleårets start.

 

224 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 117 er indskrevet i private skoler og 12 har søgt om udsættelse af skolestarten. Ansøgninger om udsat skolestart afgøres ultimo marts 2019.

Af de 224 elever har 1 elev indskrevet på Svartingedal Skole og 1 elev indskrevet på Paradisbakkeskolen fået bevilget hjemmeundervisning.

Andelen af indskrevne børnehaveklasseelever til private skoler udgør 34,3 %, mens 65,7 % er indskrevet i de seks almene folkeskoler.

 

I skoleåret 2018-2019 blev der indskrevet 193 elever i kommunal folkeskole, 118 i private skoler og 23 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde 37,9 %, mens 62,1 % blev indskrevet i de seks almene folkeskoler.

 

Af opgørelsen for indskrevne elever til skoleåret 2019-2020 fremgår, at der i alt er 42 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Elever, der er bosiddende i skoledistriktet har krav på optagelse i distriktsskolen.

 

Såfremt alle ønsker om indskrivning på de almene skoler imødekommes vil dette medføre oprettelse af følgende antal børnehaveklasser med op til 28 elever i hver klasse:

 

Paradisbakkeskolen:           2 klasser

Hans Rømer Skolen:           2 klasser

Kongeskærskolen:              1 klasse

Svartingedal Skole:            1 klasse

Søndermarksskolen:           2 klasser

Åvangsskolen:                    3 klasser

 

Såfremt alle ønsker om indskrivning imødekommes vil elevtallet på baggrund af de nuværende indskrivningstal ligge i intervallet 15 – 28 elever pr. børnehaveklasse.

 

På Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Kongeskærskolen, Svartingedal Skole og Søndermarksskolen vil antallet af børnehaveklasser være uændret, selv om ikke alle ønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes.

 

På Åvangsskolen vil der derimod kun skulle oprettes 2 børnehaveklasser med 28 elever pr. klasse, hvis der meddeles afslag til 2 elever bosiddende i Hans Rømer Skolens distrikt. De to elever vil ved indskrivning på Hans Rømer Skolen ikke udløse yderligere klassedannelse.

 

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til eventuelle omgængere fra de nuværende børnehaveklasser, yderligere ansøgninger om udsættelse af skolestarten eller visitering af elever til specialskoler.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne budget tildeles som summen af et basisbeløb pr. skole uanset elevantal og et elevtaxameterbeløb pr. elev.
Der er således ingen samlede budgetmæssige konsekvenser ved en godkendelse af indskrivningsønskerne til børnehaveklasser i 2019-2020. De tildelte elevtaxameterbeløb vil dog følge eleven fra bopælsdistriktet til skoledistriktet og dermed påvirke fordelingen af midler mellem skolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. marts 2019

1.
Indskrevne elever til børnehaveklasser 2019-20 pr. 15-2-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 4 Dagtilbud i Rønne centrum - permanent kapacitetsudvidelse - fase 2

82.06.02P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

12-03-2019

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

20

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med behandling af Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 20. december 2018, at der skal arbejdes videre med fase 2 a og b – Rønne Centrum.

a.    Ombygning af bygningsmasse ved det gamle gymnasium Søborgstræde til et børnehus med ca. 75 børneenheder, hvor de nye ejere tegner, ombygger og udlejer. Der skal iværksættes en dialog med de nye ejere.

Og/eller

b.    Området ved Østre Skole (Sporteren) er så stort, at der kan bygges en større institution med tilhørende legeplads og parkeringsforhold. Anlægsbudgettet vil afhænge af, hvor mange børneenheder der bygges til. Ifølge Ejendomme og Drift vil opførelsen af en ny institution med plads til 150 børneenheder koste ca. 33 mio. kr. Dertil skal der afsættes midler til anlæggelse af legeplads. Bygning 9 (Østre skole) vil kunne være en del af institutionen og anlægsbudget vil muligvis kunne reduceres i forhold til dette.

 

For nuværende er der samlet set 471 børneenheder i Børnehusene i Rønne. Den seneste befolkningsprognose viser, at der i 2023 vil være behov for minimum 600 børneenheder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)    At den i sagsfremstillingen beskrevne proces for Børnehuse i Rønne Centrum anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, dvs.

·         At der udarbejdes opprioriteringsforslag til budget 2020 vedr. permanentgørelse af Bygning 9 med plads til 65 børn (anlæg og drift)

·         At stillingtagen til et lejemål i Søborgstræde afventer muligheder og lejevilkår for et samarbejde med de kommende ejere af Sporteren

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. marts 2019:
Anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om masterplanen for Rønne skal mulighederne for kapacitetsudvidelse til minimum 600 børneenheder i Rønne – ud over opnormering med 25 børneenheder i Nordstjernen – findes ved leje af et privat opført børnehus med plads til 75 børneenheder i en del af det tidligere gymnasium i Søborgstræde og/eller ved opførelse af et børnehus på ”Sporteren” på Østre Skole med plads op til 150 børneenheder.

 

Siden sagen er behandlet på Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018, er det besluttet at hovedparten af området ved Østre Skole (Sporteren) skal udmatrikuleres til salg medio 2019, dog undtaget Bygning 9 og et område i tilknytning hertil. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning har Center for Børn og Familie udarbejdet løsningsmuligheder, hvor Bornholms Regionskommune kunne bygge på Sporteren med plads til 150 børneenheder.

 

I den forbindelse har Ejendomme og Drift beregnet forventede anlægssummer i forhold til de forskellige udvidelsesmuligheder. De er vedlagt som bilag:

·         Anlægsoverslag - Nyt Børnehus Sporteren 150 børneenheder

·         Anlægsoverslag – Børnehus Sporteren – Tilbygning til eksisterende (bygning 9) 150 børneenheder

·         Anlægsoverslag – Børnehus Sporteren – Nuværende bygning 9 – permanent 65 børneenheder inkl. Produktionskøkken.

 

Beskrivelsen af fase 2 a samt fase 2 b er derfor beskrevet i bilaget ”Gennemgang af fase 2a, 2b samt kombinationer”. Det forventede salg af Sporteren medfører, at til- og/eller udbygning på Sporteren i fase 2 b ikke indgår i den egentlige sagsfremstilling.

Såfremt salget af Sporteren ikke effektueres, vil disse muligheder atter kunne være relevante. I selvsamme bilag findes også en gennemgang af de kombinationsmuligheder, som Søborgstræde og Sporteren udgør.

 

Sagsfremstillingen indeholder – grundet udviklingen omkring salg af Sporteren – en kort gennemgang af fase 2 a på Søborgstræde, samt en revideret beskrivelse af fase 2 b på Sporteren, herunder korte overvejelser omkring salg af Sporteren.

 

Fase 2 a Søborgstræde

Det indsendte materiale fra Steensberg Tegnestue (bilag 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 samt Tegningsmateriale oversigtsplan og stueplan) betyder, at der på Søborgstræde vil kunne etableres 75 børneenheder i løbet af andet kvartal 2021. Da Bornholms Regionskommune ved indgåelse af lejeaftalen selv skal finansiere diverse inventar, lejetøj, lejeplads og læringsmiljø, indregnes en anlægssum på ca. 1,5 mio. kr.

 

Driftsomkostningerne for lejemålet i Søborgstræde er afhængig af bindingsperiode for lejemålet. Driftsomkostningerne er beregnet ud fra renoveringsniveau B (forbedring af klimaskærm), jf. bilag 6.

 

 

 

 

 

 

 

Et samlet økonomisk overblik ses i nedenstående tabel:

 

Tal i 1.000 kr.

15 år

20 år

30 år

Lederløn

458

458

458

Grundtilskud

232

232

232

Bygningsdrift

596

596

596

Husleje

1.649

1.456

1.080

I alt bruttoudgifter BRK pr. år

2.935

2.742

2.366

Ændring forældrebetaling

-302

-302

-302

Ændring fripl. og søsk.rabat

124

124

124

Ændring tilskud til private

349

349

349

Ændring fripl. og søsk.rabat

43

43

43

I alt forældrebetaling m.m.

215

215

215

I alt nettoudgifter BRK pr. år

3.149

2.957

2.581

Beregnet anlægssum

1.500

1.500

1.500

 

 

Fase 2 b Sporteren ved Østre Skole

For nuværende anvendes Bygning 9 som midlertidig løsning på dispensation. Finansieringen af legeplads og inventar er bevilget, og kræver ikke yderligere investeringer. Der er 65 børneenheder.

 

Med den kommende udmatrikulering af Sporteren, vil der være to muligheder:

·         Bygning 9 gøres permanent i BRK regi. Det vil kræve en anlægsinvestering på 4,5 millioner til etablering af et produktionskøkken, etablering af tilhørende p-pladser, vej og liggehal. Antallet er børneenheder er 65. Se nedenstående tabel for et samlet økonomisk overblik.

·         Der indgås aftale med ny ejer omkring opførelse af børnehus, enten i form af nyt eller en tilbygning til Bygning 9. Antal børneenheder er ukendt, ligesom økonomi heller ikke kendes.

 

Tal i 1.000 kr.

Bygning 9             

            65 børneenheder

Lederløn

458

Grundtilskud

232

Bygningsdrift

610

I alt bruttoudgifter BRK pr. år

1.300

Ændring forældrebetaling

-301

Ændring fripl. og søsk.rabat

123

Ændring tilskud til private

348

Ændring fripl. og søsk.rabat

43

I alt forældrebetaling m.m.

213

I alt nettoudgifter BRK pr. år

1.513

Beregnet anlægssum

4.484

 

 

Fremadrettet proces

Grundet usikkerheden om det fremtidige ejerskab af Sporteren og mulighederne for og vilkårene ved et samarbejde med de kommende ejer om en udvidelse af børnehavekapaciteten, anbefales følgende proces:

 

Bygning 9 etableres som midlertidigt tilbud til 65 børn som besluttet og bevilget.

 

Sporteren sættes til salg og der indledes dialog med ny ejer om mulighederne for, og vilkårene ved et samarbejde.

 

Permanentgørelse af Bygning 9 som selvstændig institution – evt. i kombination med en lejet tilbygning på Sporteren – indgår i budgetdrøftelserne for 2020 vedr. såvel anlæg som drift.

 

Når mulighederne for, og vilkårene ved et samarbejde med ejerne af Sporten er kendte, tages der endelig stilling til, hvordan den resterende kapacitet i Rønne kan opnås: enten ved et samarbejde med ejerne af Sporten eller ved et samarbejde med ejerne af Søborgstræde.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen allerede nu ønsker at tage beslutning om et samarbejde med ejerne af Søborgstræde, vil der blive udarbejdet et konkret beslutningsoplæg hertil snarest. Et sådan oplæg vil stadig forudsætte en permanentgørelse af Bygning 9.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Anlæg:

Søborgstræde: Hvis indgåelse af en lejeaftale af et privat opført børnehus i Søborgstræde bliver en del af kapacitetsudvidelsen i Rønne, så skal værdien af de lejede lokaler belaste kommunes låneramme. Dette skyldes at indgåelse af lejeaftalen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Beløbet der skal belaste kommunens låneramme, skal ifølge § 5 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. opgøres som den højeste værdi af følgende værdier:

1)   Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms

2)   Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse

Ifølge § 5 stk. 2 skal en kommune, der betaler moms af huslejen dog opgøre beløbet under pkt. 1 ekskl. moms. I det omfang kommunen ikke har ledig låneramme skal beløbet deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kommunen har som udgangspunkt ikke ledig låneramme.

 

Sporteren (Bygning 9) gøres permanent: Den midlertidige løsning i Bygning 9 med plads til 65 børneenheder gøres permanent ved etablering af produktionskøkken, p-pladser, vej, liggehal og redskabsskur. Beregnet anlægssum: 4,5 mio. kr.

 

Nybyg /tilbygning på Sporteren: Eftersom Sporteren står over for evt. salg, afventes vurderingen af de anlægsmæssige omkostninger ved opførelse/tilbygning.

 

 

Drift:

Jf. sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. marts 2019

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

 8.  Lukket bilag

 9.  Lukket bilag

 10.  Lukket bilag

1.
Anlægsoverslag - Nyt børnehus Sporteren 150 børneenheder (PDF)

2.
Anlægsoverslag - Børnehus Sporteren - Tilbygning til eksisterende (bygning 9) 150 børneenheder (PDF)

3.
Anlægsoverslag - Børnehus Sporteren - Nuværende bygning 9 - permanent 65 børneenheder incl. produktionskøkken (PDF)

4.
Gennemgang af fase 2a, 2b samt kombinationer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med etablering af nyt børnehus i Allinge i samarbejde med Bornholms Idræts- og Kulturcenter

82.20.01A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. januar 2019 at bevare Tejn Børnehus og opføre et nyt børnehus i Allinge til 70 børneenheder. Børnehusets placering blev også ændret til at skulle opføres i tilknytning til Bornholms Idræts- og Kulturcenter.

Der skal derfor nedsættes et byggeudvalg til sikring af formålet i denne indledende etableringsfase.

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur - og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)      Natur- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse, og

b)      Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Ole Rødvig indstilles.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 12. marts 2019:

Børne- og Skoleudvalget indstiller Morten Riis til byggeudvalget

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Ole Rødvig og Morten Riis er udpeget til byggeudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at bygge et nyt børnehus på Nordlandet, som forventedes klar til ibrugtagning januar 2020. Der blev i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 børneenheder.

Ved budgetforliget 2018 blev opførelsen udsat, og arbejdet med planlægning af børnehuset blev midlertidig stoppet i Center for Ejendomme og Drift.

 

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019 blev det aftalt, at opførelsen af et nyt børnehus i Allinge skulle udskydes til 2021, og at det inden udgangen af 2018 skulle afklares om beslutningen om at sammenlægge Tejn og Allinge børnehus skulle omgøres.

Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune om at indlede et samarbejde omkring etablering af en børneinstitution i forbindelse med udviklingen af BIKC. Børnehuset foreslås opført i tilknytning til de kommende udbyggede rammer i og omkring Nordlandshallen.

BIKC har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet en procesplan der skitserer et samarbejde med den målsætning, at det nye børnehus i Allinge etableres sideløbende med udviklingsplanerne for BIKC.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 31. januar 2019 at genoptage arbejdet med opførelsen af et nyt børnehus i Allinge til 70 børn, herunder at bevare Tejn Børnehus samt at nedlægge det eksisterende børnehus i Allinge.

 

Nordlandshallen skal i projektet gennemgå en væsentlig ombygning for at kunne imødekomme de ønsker og krav BIKC foreslår i deres udviklingsplan. Det bærende element i BIKC udviklingsarbejde er, at samle aktiviteter og derved skabe helårsliv i bygningen, som det samlende idræts- og kultursted. Herunder foreslås også et samarbejde med det kommende børnehus i Allinge.  

 

BIKC foreslår flere samarbejdsmodeller, herunder et driftsfællesskab og en sammenbygning med den ombyggede Nordlandshal, hvorfor det er nødvendigt at nedsætte et byggeudvalg, der kan varetage Bornholms Regionskommunes interesser i denne indledende fase.

 

Byggeudvalget skal sikre, at kommunens etablering af et nyt børnehus i Allinge, sker på vilkår der garanterer en kontinuerlig, sikker og stabil drift af børnehuset samtidig med at eventuelle synergier med BIKC kan opnås.

 

Byggeudvalget har løbende i hele byggeprocessen til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer, herunder at have særlig fokus på samarbejdet med BIKC og de fremtidige samdriftsforhold.

 

Der nedsættes et byggeudvalg i henhold til gældende retningslinjer, som minimum skal bestå af følgende medlemmer, men kan suppleres og bestykkes efter behov.

 

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Center for Børn og Familie

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Leder af Dagtilbud

·         Leder af Ejendomsservice

 

Byggeudvalget kan vælge at nedsætte og opløse faglige følgegrupper som rådgiver for byggeudvalget. Det vil her være særligt relevant, med erfaring fra tidligere byggerier, at inddrage såvel medarbejdere som forældre i indretningen af huset og de løsninger der etableres for den fremtidige drift.

 

Ifølge den reviderede procesplan, som kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2019, er byggeriet planlagt til at skulle foregå i 2021/2022.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat rådighedsbeløb på 22.306.000 kr. i budgetoverslagsår 2019 til opførelse af et nyt børnehus i Allinge.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2017 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering, således sammensat:

 

-      Køb af genanvendelsesprojekt                    450.000 kr.

-      Honorar i f. m. forandringsprocessen           100.000 kr.

-      Landinspektør/geotekniske undersøgelser      50.000 kr.

 

Der er pt. afholdt udgifter til projektering for ca. 21.000 kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev opførelsen af nyt børnehus i Allinge udskudt til 2021. Der er afsat budget på i alt 22,5 mio. kr. til projektet, fordelt med 13,8 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022.

 

Udviklingsprojektet vil naturligt medføre en revurdering af den nødvendige økonomi, idet der reduceres i børnetal og dermed også i antallet af kvadratmeter, der skal opføres.

Denne reduktion vil løbende kunne kvalificeres i projektets indledende fase, hvorunder der udarbejdes skitseprojekter.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om fremdrift og foreløbige resultater i ældreanalysen

27.36.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-03-2019

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018, at der skulle gennemføres en analyse af ældreområdet. Opgaven er beskrevet i et kommissorie og formålet med analysen er ’at sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne’. I kommissoriet er også beskrevet 4 delmål, som analysen skal indfri, samt 6 indikatorer, som ældreområdet skal holde øje med for at sikre sig, at formålet nås.

 

Opgaven er forankret i Center for Ældres CenterMED; i efteråret 2018 har CenterMED således gennemført 4 heldags temadrøftelser samt et kick off. Arbejdet har et 3-årigt perspektiv.

 

Resultatet af temadrøftelser og andre aktiviteter er samlet i en overordnet handleplan, hvori 24 temaer er beskrevet, knyttet til kommissoriets delmål og indikatorer. Der er endnu ikke sat effektmål på temaerne og der er heller ikke beregnet økonomi på dem alle. Hvor der er, fremgår det i afsnittet ’økonomiske konsekvenser’.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, at

a)    Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes til Ældrerådet til orientering.

b)    Det videre arbejde tages til efterretning

c)    Frigivelse af 50.000 kr. af midlerne til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø i 2019, såfremt Hoved MED støtter op om etablering af et coachtilbud til medarbejderne i Center for Ældre

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2019:

Ad a) Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.
Ad b) Taget til efterretning.

Ad c) Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 gennemførte CenterMED i Center for Ældre 4 heldags temadrøftelser; deltagerne var medlemmer og suppleanter i CenterMED, og inviterede gæster primært fra Center For Sundheds CenterMED samt Sekretariatet. Drøftelserne formede sig som en række gruppearbejder, hvor deltagerne arbejdede grundigt og systematisk med at undersøge og give bud på, hvordan ældreområdet gennem ændret fokus/praksis kan indfri analysens overordnede formål. Efter hver temadrøftelse forelå en lang række overvejelser, spørgsmål og forslag, som blev samlet i en overordnet plan, med 24 temaspor.

 

Temasporene, der nu arbejdes videre med, er således forankret i faglige og erfaringsbaserede drøftelser blandt medarbejder- og lederrepræsentanter fra hele ældreområdet.

 

Temaerne er i januar, på to ekstraordinære CenterMED-møder, gennemgået, rettet til, knyttet til delmål og procesbeskrevet i et 2 – 2,5 årigt perspektiv. Nedenfor berøres de væsentligste temaer og deres tilknytning til delmål og indikatorer. Et samlet overblik kan ses i bilag.

 

Kommissoriets delmål og indikatorer

 

4 delmål:

 

1)   Et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel hos medarbejderne

2)   En sund balance mellem opgaver og udgiftsniveau

3)   Overholdelse af budget

4)   Klar forventningsafstemning, internt og eksternt, om hvad ældreområdet kan og skal

6 indikatorer:

 

1. antallet af medarbejdere pr. leder i direkte reference skal bringes ned

2. Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned

3. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem skal bringes ned

4. Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes

5. Tiden, hvor medarbejderne er ude hos borgerne, skal øges

6. Korttidssygefraværet skal nedbringes

 

Temaer, delmål og indikatorer

 

De 24 temaer knytter sig et eller flere af delmål og indikatorer.

Enkelte er knyttet til alle 4 delmål – og det er typisk store og langvarige kulturforandrende processer, som også strækker sig over hele analyseperioden. Eksempelvis ’Formulering af kerneopgave’, ’Nærvær og mening omkring budget og løbende forbrug skal øges’ samt ’At arbejde med udvikling af faglige metoder og processer skal være en del af hverdagen’. Endelig også ’Samspillet mellem hjemmeplejen og plejeboligområdet’, hvor der er 4 delelementer, der undersøges nærmere. Kerneopgaveformuleringen er godt i proces, med drøftelse af udkast på CenterMED i februar.

 

I forhold til disse temaer vil der blive målt på effekt ud fra indikationerne ’Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes’ samt ’Korttidsfraværet skal nedbringes’ og positiv effekt skal kunne ses i såvel sygefraværsstatistikker i 2019 som i næste trivselsmåling (2020).

 

En lang række temaer knytter sig derudover sideordnet til delmålene vedr. arbejdsmiljø og trivsel samt overholdelse af budget og for en dels vedkommende også delmålet En sund balance mellem opgaver og udgiftsniveau.

 

Det er typisk temaer, som fokuserer på at forbedre vilkår for medarbejderne (coachtilbud, tilbud om ønsket timetal, afdækning af vilkår for ledere i plejeboligområdet), på styrket kommunikation mellem ledelse og medarbejdere gennem MED-systemet, på forenkling og bedre kobling mellem vagtplanlægning og daglig planlægning, eftersyn af kontaktpersonordninger, hygiejnefokus, bedre opfølgning på trivselsmålingerne m.v.. Særligt for Hjemmeplejen er der omkring årsskiftet iværksat en større omlægning, som tager udgangspunkt i behov for kontinuitet og forudsigelighed. Der arbejdes nu med implementering af faste ruter og forenkling af planlægningen. En ny ledelsesstruktur træder i kraft pr. 1. juni 2019.

 

Her følges udviklingen bl.a. gennem indikatorerne ’Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned’ og ’Antallet af medarbejdere i borgernes hjem skal bringes ned’ samt ’Korttidsfraværet skal nedbringes’ og ’Antallet af medarbejdere pr. leder i direkte reference skal bringes ned’. Også her vil der blive målt på effekt i sygefraværsstatistikker samt i medarbejdernes kørelister og audits på borgerforløb.

 

Endelig har delmålet ’Klar forventningsafstemning, internt og eksternt, om hvad ældreområdet kan og skal’ også knyttet en del temaer til sig, eksempelvis opstartssamtaler i Hjemmeplejen, kommunikationsplan og styrket dialog med borgere og pårørende, som modtager pleje i eget hjem.

 

Her måles ud fra indikatoren ’Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes’ og effekt aflæses i næste trivselsmåling.

 

Proces og produkt

 

De 4 temadrøftelser har været tilrettelagt og afviklet i en udforskende og undersøgende ånd og de 24 temaer, som ældreområdet skal arbejde videre med i de kommende år, bærer præg heraf. Analysen er således langt fra udtømmende, selve undersøgelsesarbejdet er heller ikke afsluttet, og der vil i fremtiden dukke flere lejligheder op, hvor CenterMED vil gå undersøgende og dialogpræget til værks. Ovenfor er fremhævet nogle eksempler på, hvor der allerede er iværksat konkrete forandringer, men disse er ikke udtømmende ligesom mange af temaerne endnu ikke er proces, men alene programsat til iværksættelse i løbet af 2019.

 

Det går som en understrøm under alle temaerne, at det har haft en tydeligt mærkbar effekt at ældreområdet har kigget på sig selv. En deltager har formuleret det således: ’det MED-udvalg, jeg er en del af, er meget anderledes, end det, jeg fra starten var med i. Større respekt, en mere åben og ærlig tone, nysgerrigheden på hinandens perspektiver råder og vi har oparbejdet en større vilje til at tage det fælles ansvar for ældreområdet på os’. En anden udtrykker, at ’der blevet set på vores organisering fra mange vinkler og jeg oplevede at jeg blev hørt. Jeg har fået en bred information om, hvordan tingene hænger sammen, både på plejecentrene og hjemmeplejen og en masse spændende nøgle tal.
Jeg har fået en stor forståelse for, hvordan tingene hænger sammen og ser nu, at man simpelthen ikke kan sammenligne alt’.

 

Mens der således i forhold til de 24 temaer er et meget stort arbejde foran ældreområdet, er der altså allerede i analyseprocessen høstet vigtige gevinster.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 at afsætte 2 mio. kr. til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø i ældreområdet, faldende til 1.5 mio. kr. i overslagsårene.

 

Heraf er der ved Kommunalbestyrelsens beslutning januar 2019 disponeret 1.609.000 kr. til 2019, mens alle 1.5 mio. kr. er disponeret i overslagsårene. Der er således en rest i 2019 på 391.000 kr.

 

Af de 24 temaer er kun et enkelt på nuværende tidspunkt beløbssat, nemlig etablering af et coachtilbud til medarbejdere, som er i risiko for fravær på grund af arbejdsbelastning. CenterMED har søgt HMUs trivselspulje om 100.000 kr. til formålet; Center for Ældre egenfinansiering vil være yderligere 100.000 kr., hvoraf de 50.000 kr. foreslås finansieret af de 391.000 kr.

 

Hvis tiltaget imødekommes vil godt 11 % af Center for Ældres medarbejdere kunne nyde godt af et coachforløb i 2019 og der forventes mærkbar effekt på korttidsfraværet.

 

Restbeløbet på 341.000 kr. i 2019 reserveres til senere stillingtagen.

Der gøres samtidig opmærksom på, at temaet ’Afdækning af vilkår for ledelse i plejeboligområdet’ kan medføre et behov for varig finansiering, som ikke kan anvises inden for eget budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2019

1.
Temaer i oversigt. bilag til SSU_KB (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  DGI-hallen ansøger om ændret driftstilskud

04.04.00Ø40-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

13-03-2019

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

21

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

7

 

Hvem beslutter

Job,- Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DGI-Hallen fik i februar 2017 tilsagn om en kommunegaranti til etablering af en springhal i tilknytning til den eksisterende idrætshal under forudsætning af, at der ikke blev givet yderligere driftstilskud til faciliteten. DGI-Hallen ansøger nu om en ændring i det fremtidige driftstilskud, så der gives tilskud til timer i det samlede halkompleks, samt om at lade udgifterne til renter og afdrag for lånet til springhallen må indgå i kommende tilskudsberegninger.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    skoletimer ikke skal indgå i tilskudsberegningen

b)    foreningstimer ikke skal indgå i tilskudsberegningen

c)    renter og afdrag på DGI-Hallens nye lån afløse renter og afdrag på hidtidige lån i forbindelse med tilskudsberegningen 2020 som anført i sagsfremstillingen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 13. marts 2019:

Ad a) anbefales
Ad b) anbefales
Ad c) afvist, idet udvalget afventer budgetforhandlingerne

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Job- og Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2017 at imødekomme DGI-Hallens ansøgning om kommunegaranti til opførelse af en springhal i forlængelse af den eksisterende idrætshal. Kommunalbestyrelsen stillede dog som betingelse for kommunegarantien, at der ikke blev givet yderligere tilskud til DGI-Hallens udvidede drift eller til de aktivitetstimer, som den nye springhal ville generere i fremtiden. Årsagen var, at et øget tilskud til DGI-Hallen ville betyde en tilsvarende nedgang i tilskud til de andre selvejende idrætshaller.

 

Springhallen stod færdig i efteråret 2018 og blev indviet d. 29. september 2018. Springhallen har efterfølgende være i brug af flere foreninger, ligesom Kongeskærskolen også har benyttet sig af hallen. Skolen har indtil videre ikke betalt for leje af springhallen, som er blevet stillet gratis til rådighed på lige fod med den gamle idrætshal. I 2018 har springhallen været benyttet af folkeoplysende foreninger i 466 timer, og Kongeskærskolen i 5 timer.

 

De folkeoplysende foreninger har ligesom Kongeskærskolen benyttet springhallen på samme vilkår som den gamle hal, der modtager driftstilskud. Det betyder, at foreningerne har betalt ens gebyrer i såvel springhallen som i den gamle hal. Gebyret beløb sig i 2018 til 28 kr. pr. time.

 

Ændring i driftstilskud

DGI-Hallen ansøger om en ændring i det eksisterende driftstilskud på baggrund af nedenstående forhold

 

·         at der gives tilskud til såvel skole- som foreningstimer i hele komplekset, samt

·         lade udgifterne til renter og afdrag i forbindelse med det nye lån, der blev optaget for at bygge springhallen, indgå i fremtidige tilskudsberegninger.

 

Hvis der gives tilskud til såvel skole- som foreningstimer i springhallen, vil det bevirke en betydelig øgning i det årlige antal timer, som der beregnes tilskud på baggrund af, og dermed også en stigning i det samlede tilskud til DGI-Hallen. Hvis renter og afdrag i forbindelse med det nye lån erstatter de eksisterende låneomkostninger vil det bevirke en mindre stigning i DGI-Hallens tilskud.

 

Ansøgning om ændring i årligt antal aktivitetstimer

Det vil medføre et højere driftstilskud til DGI-Hallen, og dermed et lavere driftstilskud for de andre selvejende haller. Hallen søger om at måtte medtage de 466 timer i 2018 samt forventet 1000 timer årligt fremover.

 

Ifølge DGI-Hallens resultatopgørelse fra 2018 har hallen opkrævet ens gebyrer af folkeoplysende foreninger uanset hvilken hal, foreningen har benyttet. Da der ikke gives driftstilskud til springhallen, har DGI-Hallen mulighed for at opkræve en højere timepris af de folkeoplysende foreninger for deres brug af hallen på lige fod med de ikke-folkeoplysende foreninger, som har betalt 267 kr. pr. time i 2018.

 

Såfremt DGI-Hallen i fremtiden har 1000 foreningstimer i springhallen og opkræver denne timepris, ville det give hallen en indtægt på 267.000 kr., hvilket omtrent ville svare til det øgede driftstilskud jf. nedenstående tabel. Foreningerne ville i givet fald kunne søge om lokaletilskud til lejeudgifterne, såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender faciliteten.

 

På baggrund af de foreslåede samlede aktivitetstimetal på ca. 2500 (1000 timer i springhallen, 100 skoletimer og 1400 timer i den gamle hal) vil den foreslåede ændring i driftstilskuddet til DGI-Hallen bevirke et fald i de andre hallers tilskud på mellem 26.000 kr. og 81.000 kr., og en stigning for DGI-Hallen på 234.000 kr.

 

Tabel 1: Resultat af øgede aktivitetstimer

 

Ansøgning om ændring i tilskudsberegning

DGI-Hallen ansøger om, at lade renter og afdrag for det nye lån, optaget i forbindelse med byggeriet af springhallen, afløse i de eksisterende låneomkostninger fra 2020. Det blev politisk besluttet i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af DGI-Hallens ansøgning om kommunegaranti til byggeriet af springhallen, at der ikke blev givet driftstilskud til den nye hal, og at den nye facilitet ikke måtte medføre et fald i tilskuddet til de andre haller.

 

De eksisterende udgifter til renter og afdrag beløber sig til 154.000 kr. p.a., og består af tre forskellige lån, som afdrages frem til 2021. Afdrag på det nye lån træder i kraft d. 31. december 2019 efter et års afdragsfrihed. Amortiseringsudgifterne på det nye lån beløber sig til 172.000 kr. p.a. Der er dermed en årlig merudgift på 18.000 kr. Herunder ses afdragsplanen samt forslag til ændring forbindelse med tilskudsberegningen i 2020.

 

Tabel 2: Oversigter over lånafvikling i DGI-Hallen

 

Ovenstående forslag fra DGI-Hallen vil medføre en stigning i hallens faste, tilskudsberettigede udgifter på 18.000 kr. p.a., som vil indgå i tilskuddet for 2022.

 

Beregningen herunder viser, at de ændrede udgifter til renter og afdrag vil betyde en lille stigning i tilskuddet til DGI-Hallen på 8.660 kr., og en mindre påvirkning af tilskuddet til de andre haller i 2022. Det skal her bemærkes, at beregningen er på baggrund af tal fra 2018, og derfor udelukkende illustrerer det konceptuelle forhold.

 

Tabel 3: Ændring i tilskudsberegning - låneomkostninger 172.000 kr. p.a.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter ikke at lade udgifterne til renter og afdrag indgå i de kommende tilskudsberegninger, vil DGI-Hallens tilskud falde mærkbart, mens de andre hallers tilskud vil stige tilsvarende efter den eksisterende fordelingsnøgle.

 

Tabel 4: Ændring i tilskudsberegning - låneomkostninger 0 kr. p.a.

 

Ud fra DGI-Hallens budget for 2019, vil et betydeligt fald i tilskuddet medføre økonomiske vanskeligheder for DGI-Hallen, som i 2019 budgetterer med et underskud på 259.000 kr.

 

Det skal her anføres, at det fortsat vil være muligt for DGI-Hallen at opkræve fuld leje af de folkeoplysende foreninger samt for folkeskolernes anvendelse af hallen, når der ikke ydes driftstilskud.

 

Opsamling

Såfremt DGI-Hallen får mulighed for at medregne de aktivitetstimer, som tælles i springhallen vil det medføre en betydelig nedgang i tilskuddet til de andre haller, da driftstilskudsmodellen er et lukket system bygget op omkring en udligningsmekanisme. Det bevirker, at et øget tilskud til én hal vil medføre et fald i tilskuddet til de andre haller i systemet. Som det ses i tabel 1, vil det øgede tilskud til DGI-Hallen på 234.000 kr. betyde et fald i tilskuddet til de andre selvejende idrætshaller på mellem 26.000 kr. og 81.000 kr.

 

DGI-Hallen har ligeledes ansøgt om at lade renter og afdrag på det nye lån indgå i de fremtidige tilskudsberegninger. Da dette vil medføre en begrænset stigning i DGI-Hallens tilskud og sikre hallens drift fremadrettet anbefaler administrationen, at det besluttes at lade låneomkostningerne til det nye lån erstatte de eksisterende lån fra og med tilskudsberegningen i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Det er muligt at begrænse faldet i tilskuddet til de andre haller markant, såfremt budgetrammen til idrætshaller tilføres ca. 270.000 kr. Det vil give et fald i tilskud på mellem 200 og 700 kr. p.a. for de resterende selvejende idrætshaller. Udvidelsen af budgetrammen vil dog også betyde, at DGI-Hallens tilskud øges, så de samlet vil få et forhøjet tilskud på 272.000 kr. grundet aktivitetstimetallet.

 

Tabel 5: Forhøjelse af i pulje til idrætshaller med 270.000 kr. p.a.

 

Hvis ikke driftstilskudsrammen til idrætshaller forhøjes med 270.000 kr., og de folkeoplysende foreninger fremadrettet vil blive opkrævet en timepris på 267 kr. i timen i 2018, vil foreningerne have mulighed for at søge lokaletilskud til deres udgifter til lokaleleje. Dette vil betyde merudgifter på anslået 88.000 kr. til lokaletilskud, som vil bevirke et tilsvarende lavere tilskud til øvrige lokaletilskudsmodtagere. Det kan ligeledes medføre en høj egenbetaling for de berørte foreninger, idet timeprisen ligger væsentligt over KL’s fastsatte takst.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Grundlovsceremoni ift. dansk statsborgerskab

15.40.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

13-03-2019

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er med virkning fra 1. januar 2019 vedtaget ændringer af lov om dansk indfødsret. Ændringerne medfører krav om, at kommunalbestyrelsen mindst to gange årligt afholder en grundlovsceremoni, der markerer borgeres erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at udvalget drøfter og godkender fremsatte forslag til afholdelse af to årlige grundlovsceremonier.

b)    at udvalget indstiller forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. februar 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. januar 2019 er der vedtaget ændringer til Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.

Grundlovsceremonierne skal ske i forlængelse af ikrafttrædelse af lov om indfødsret, der meddeler hvem der kan få dansk indfødsret. Kommunalbestyrelsen skal via offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. oplyse om, hvor og hvornår grundlovsceremonien afholdes, samt en frist for tilmelding til ceremonien.

I bekendtgørelsen stilles der krav om, at kommunalbestyrelsen afholde mindst to årlige grundlovsceremonier, der skal markere borgeres erhvervelse af dansk statsborgerskab (dansk indfødsret). For 2019 er der alene en forpligtigelse til at afholde én grundlovsceremoni i andet halvår.

Kommunalbestyrelsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme. Ved grundlovsceremonien skal der deltage mindst en repræsentant for kommunalbestyrelsen, fx Borgmesteren. Dette er ikke et krav men vil være med til at højtidligholde ceremonien.

Kommunalbestyrelsens repræsentant skal byde borgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. I den forbindelse skal repræsentanten oplyse at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab – og at borgerne skal underskrive en erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen (kan være den samme som byder velkommen) og at borgerne herefter giver hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

Der stilles i bekendtgørelsen krav om, at borgernes håndtryk med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen sker uden handske håndflade mod håndflade. Håndtrykket skal iflg. bekendtgørelsen højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i borgernes liv, hvor de bliver dansk statsborger.

Forslag til afvikling af grundlovsceremonier på Bornholm.

Det foreslås:

 

For at højtideligholde grundlovsceremonien forslås det, at de nye statsborgere i forbindelse med ceremonien får overrakt en lille buket blomster eller en lille bornholmsk inspireret gave, samt at der serveres et let receptionstragtement for borgerne og deres nærmeste pårørende, samt kommunalbestyrelsens repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Der stilles med lovændringen krav om højtideliggørelse af grundlovsceremonien. En mindre buket/gave samt afholdelse af et receptionslignende arrangement vil for eks. 5 nye statsborgere og nærmeste pårørende (15 pers.) og kommunalrepræsentation (5 pers.) beløbe sig til ca. 1.750 kr. (2019). Dertil kommer evt. entrebillet ifm. at tilflytterarrangementerne er planlagt til at blive afholdt på øens kulturinstitutioner. I det nuværende omfang vil udgiften kunne afholdes inden for centerets nuværende budget.

Afholdes der to årlige grundlovsceremonier udgør den samlede udgift 3.500 kr. årligt + evt. entrebillet. Den samlede udgift kan variere afhængigt af antallet af nye statsborgere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Beløbsgrænser og sagsbehandling efter kompetenceplaner for integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik

15.20.00G01-0195

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

13-03-2019

9

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der skal udarbejdes beløbsgrænser for sagsbehandling efter integrationslovens § 23 f og kapitel 6 samt lov om aktiv socialpolitik kapitel 10, jf. kompetenceplanerne for de to lovgivninger.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at beløbsgrænser i sagsbehandlingen efter integrationslovens § 23 f og kapitel 6 samt lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 13.marts 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Integrationsloven (IN)

LBK nr. 1127 af 11/10/2017

 

Integrationslovens § 23 f giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til udlændinge til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

 

Kompetenceplanen (godkendt i JUFU den 7/3-18 og i KB den 26/4-18) giver sagsbehandlerne bevillingskompetencen ift. § 23 f.


 

Der foreslås fastsat følgende beløbsgrænser:

 

§-henvisning

Sagsbehandlere

Teamleder

Centerchef

IN § 23 f, nr. 1.

Deltagelse i særlige forløb

 

 

1.500 kr.

 

< 10.000 kr.

 

Over 10.000 kr.

IN § 23 f, nr. 2.

Værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning

 

 

2.500 kr.1)

 

< 10.000 kr.

 

Over 10.000 kr.

IN § 23 f, nr. 3.

Helt særligt undervisningsmateriale

 

 

1.000 kr.

 

< 5.000 kr.

 

Over 5.000 kr.

IN § 23 f, nr. 4.

Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole som led i aktivering

 

 

12.500 kr.

 

< 42.000 kr.

 

Over 42.000 kr.

IN § 23 f, stk. 2.

Transportudgifter

 

 

1.500 kr.2)

 

< 7.500 kr.3)

 

Over 7.500 kr.

 

1)    Arbejdsbeklædning udleveres til borgerne, hvorfor der kun i helt særlige tilfælde vil ske udbetaling på baggrund af dokumenterede og rimelige udgifter.

2)    Der ydes alene hjælp svarende til billigste offentlige transportudgifter mellem borgerens bopæl og arbejdssted. Der ydes i udgangspunkt alene hjælp til et 30 dages periodekort til BAT adgangen selvom, at et årskort kan være billigst. Årsagen hertil er, at der er en forventning om, at borgerne overgår til ordinær beskæftigelse inden besparelsen evt. kan hentes.

3)    Beløbsgrænsen muliggør i helt særlige tilfælde, at der fx kan bevilliges et årskort til BAT, forudsat at dette er billigste offentlige transportmiddel.

 

 

Lov om aktiv socialpolitik(LAS), kapitel 10og integrationslovens kapitel 6

LBK nr. 269 af 21/03/2017

 

Lov om aktiv socialpolitik kapitel 10 vedrører hjælp i særlige tilfælde og dækker §§ 81, 81 a, 82, 83, 84 og 85. Disse bestemmelser giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til borgere som ud fra en behovsvurdering har ret til at få dækket nærmere bestemte udgifter. Der er tale om hjælp til bl.a. rimeligt begrundet enkeltudgifter, hjælp til sygebehandling, medicin og tandpleje samt hjælp til flytning. Der er tale om hjælp, som ikke er forsørgelse.

 

Integrationsloven har tilsvarende et kapitel 6, som vedrører hjælp i særlige tilfælde. Kapitlet dækker §§ 34, 35, 36, 37, 38 og 39.

 

§ 34 fastslår at bestemmelserne i kapitlet finder anvendelse, de første 3 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. IN §§ 35 – 39 svarer til LAS §§ 81 – 85 og dækker tilsvarende hjælp til bl.a. rimeligt begrundet enkeltudgifter, hjælp til sygebehandling, medicin og tandpleje samt hjælp til flytning.

 

Kompetenceplanen for lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (godkendt i JUFU den 7/3-18 og i KB den 26/4-18) giver sagsbehandlerne bevillingskompetencen ift. LAS kapitel 10 og IN kapitel 6.

 

Der foreslås fastsat følgende beløbsgrænser:

 

§-henvisning

Sagsbehandlere

Teamleder

Centerchef

LAS § 81 og IN § 35

Rimeligt begrundet enkeltudgifter

 

 

25.000 kr.

 

< 40.000 kr.

 

Over 40.000 kr.

LAS § 81 a

Udsættelsestruet pga. huslejerestancer

 

 

25.000 kr.

 

< 40.000 kr.

 

Over 40.000 kr.

LAS § 82 og IN § 37

Sygebehandling, medicin, tandbehandling

 

 

25.000 kr.

 

< 50.000 kr.

 

Over 50.000 kr.

LAS § 83 og IN § 37

Samvær med børn – løbende udgift pr. måned

 

1.000 kr.

 

< 5.000 kr.

 

Over 5.000 kr.

LAS § 84 og IN § 38

Forældremyndighed over barn uden forældre. løbende udgift pr. måned

 

 

1.000 kr.

 

< 5.000 kr.

 

Over 5.000 kr.

LAS § 85 og IN § 39

Flytning – herunder indskud

 

 

25.000 kr.

 

< 40.000 kr.

 

Over 40.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da retningslinjerne for beløbsgrænser er videreførelse af gældende praksis.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Revideret boligpolitik - revideret forslag  

03.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

25-02-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

19

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

10

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. november 2018 et forslag til boligpolitik der siden har været sendt i offentlig høring i perioden 30.11.18 til 18.01.19. I høringsperioden indkom 23 høringssvar. Klima- og Bæredygtighedsudvalget har på deres møde den 28. januar drøftet høringssvarene og overordnet tilkendegivet deres ønsker til justeringer af boligpolitikken. Der foreligger nu et revideret forslag til en boligpolitik til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at det foreliggende reviderede forslag til en boligpolitik vedtages.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 25. februar 2019:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han ikke mener at Bornholmermålene skal være en del af boligpolitikken.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun mener, at behovet for nye boliger er for højt sat.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.
Liste O kan ikke medvirke, idet de mener, at behovet for nye boliger er for højt sat.
Liste W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. november 2018 et forslag til boligpolitik, der siden har været sendt i offentlig høring i perioden 30.11.18 til 18.01.19. I høringsperioden er indkommet 23 høringssvar fra interessenter, foreninger, organisationer og enkeltpersoner m.fl. Høringssvarene er vedlagt som ét samlet bilag.

 

Enkelte høringssvar indeholder anbefalinger, som det vurderes bedst indarbejdes i andre politikker. Det gælder bl.a. anbefalinger til byggeriets udseende og byudviklingsmetoder, der mere naturligt vil kunne indarbejdes i kommunens arkitekturpolitik ligesom ønsker til plejesektoren, udviklingen af specifikke erhverv og unges forhold mere kvalificeret behandles i forbindelse med hhv. en ældrepolitik, en erhvervspolitik og en børn—og ungepolitik – og efterfølgende evt. indarbejdes i en boligpolitik. En række anbefalinger indeholder desuden konkrete ønsker til udvikling af byer og bygninger, der i denne sammenhæng indgår som eksempler, men som konkret behandles i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning. 

 

Som supplerende bilag til selve høringssvarene er administrativt udarbejdet en emneoversigt og et kort resumé af de samlede høringssvars anbefalinger til brug ved Klima- og Bæredygtighedsudvalgets overordnede drøftelse den 28. januar 2019.

 

Blandt de emner som udvalgsmedlemmerne valgte at drøfte var bl.a. målet om 1200 flere boliger; de eksisterende bymiljøer og ønsker til deres videre udvikling; landområderne med sigte på udvikling af hele Bornholm; brug af tomme bygninger (herunder bygninger der ikke tidligere har været anvendt til boligformål); ønsker til en større variation i det samlede boligudbud; de 8 byer med bopælspligt og deres oplande samt vigtigheden af at have fokus på integration og social balance i forbindelse med videreudvikling af bydele og lokalsamfund. Emnet bopælspligt blev valgt udskudt til der foreligger et mere konkret oplæg.

 

På baggrund af drøftelserne i Klima- og Bæredygtighedsudvalget foreligger nu et revideret forslag til en boligpolitik for Bornholm i to versioner – det endelige forslag som pdf og en Word version med synlige rettelser. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 25. februar 2019

1.
23 høringssvar (PDF)

2.
Emneoversigt høringssvar (PDF)

3.
Resumé anbefalinger høringssvar (PDF)

4.
Rev. boligpolitik 13.02.19 (PDF)

5.
Rev. boligpolitik 13.02.19 m. rettelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Befolkningsprognose 2019-2031

00.01.00P10-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

12

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den årlige befolkningsprognose udarbejdes med henblik på at forudsige befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen benyttes blandt andet i budgetprocessen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         oplægget til prognose for 2019 godkendes som Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes hvert år med det formål at skabe et solidt grundlag til at forudse udgifter i forbindelse med budgettet, samt at skabe et kvalificeret bud på fremtidens alderssammensætning, børnetal, til- og fraflyttere, antal udenlandske tilflyttere og meget andet.

Der er med andre ord en både kortsigtet anvendelse af befolkningsprognosen i forhold til budgetlægningen, og en langsigtet anvendelse, der handler om både den fysiske planlægning og planlægningen af den offentlige service. Den langsigtede planlægning handler bl.a. om pasningsbehovet og antallet af skolesøgende børn i fremtiden, og dermed det forventede behov for børnehaver og skoler.

Sidste års prognose

Sidste års prognose viste sig at være sjælden præcis, idet der i prognosen var forudset 39.568 indbyggere på Bornholm ved årsskiftet. Resultatet viste sig at være 39.569, altså en afvigelse på 1.

Som det var tilfældet sidste år var der relativt høj dødelighed på Bornholm i 2018, også højere end forudset. Den højere dødelighed blev dog opvejet af en større tilflytning end forventet, hvilket tilsammen giver ovenstående resultat.

Den større tilflytning bestod blandt andet af ca. 40 flere udenlandske tilflyttere (ikke-flygtninge) end forventet, idet 317 valgte at flytte fra udlandet til Bornholm. Antallet af flygtninge i 2018 var 27.

Til- og fraflytning

Bornholm er fortsat attraktiv for tilflyttere. I 2018 flyttede 1.648 til Bornholm, mens 1.395 flyttede fra kommunen. Dermed er der som udgangspunkt et overskud på 253 tilflyttere, mod 270 året før.

Faldet i det samlede befolkningstal skyldes at underskuddet på fødselsbalancen ikke opvejes af de flere tilflyttere. Det er dog positivt, at Bornholm fortsat fastholder et plus på flyttebalancen.

Endnu mere positivt ser det ud, hvis man vælger at se bort fra tilflytningen af flygtninge. Den store tilgang af flygtninge i 2014-2016 kan gøre det svært at se de mellemkommunale flytning og den almindelige indvandring.

Som det ses af nedestående figur, der viser til- og fraflytning fratrukket flygtninge, fortsætter væksten i antallet af tilflyttere fra andre landsdele og udlandet.

 

Befolkningstallet

Befolkningstallet forventes at falde endnu et par år, men der efter flade ud, for til sidst i prognoseperioden at stige. Det forventes således, at befolkningstallet krydser de 40.000 i 2030.

Oplandsmodellen

I 2018 overgik regionskommunen til at bruge oplandsmodellen i stedet for den afgangsbaserede model. Kort fortalt betyder dette, at man i stedet for som tidligere alene at tage udgangspunkt i sin egen kommunes bevægelser på til- og fraflytning, i stedet tager udgangspunkt i den andel man får fra de forskellige oplande.

Bornholms primære opland er Københavns kommune, hvor ca. 1/3 af alle tilflyttere kommer fra. I oplandsmodellen betyder det, at hvis Københavns befolkning vokser, vil Bornholm få flere tilflyttere derfra. Bornholm får med andre ord en andel af Københavns fraflyttere, og hvis Københavns befolkning og antallet af fraflytterne vokser, vil Bornholm få flere tilflyttere.

Alle parametre i befolkningsprognosen for Bornholm understøtter oplandsmodellen som den rigtige metode, også historisk set.

Teknisk baserer prognosen sig på følgende forudsætninger:

Fødsler som i perioden 2015-2018

Dødsfald som i perioden 2013-2018

Flytninger som i perioden 2015-2018

Flygtninge 25 pr./år i gennemsnit.

Oplæg til prognose for 2019

Forslaget til prognosen for 2019 tager udgangspunkt i oplandsmodellen, med den tilføjelse, at der ikke som tidligere skeles til omfanget af nybyggeri. Dette er en tilpasning af prognosemodellen, som COWI anbefaler for Bornholm, idet den fjerner usikkerheden i forhold til den fortsat lave aktivitet i byggeriet af boliger. Dertil kommer, at den reviderede model også fjerner usikkerheden ved den del af de bornholmske boliger, der overgår til fritidsbrug på grund af den delvist ophævede bopælspligt.

Den eneste betydning de nybyggede boliger, er således at fordele befolkningsudviklingen geografisk på øen.

Prognosen for 2019 adskiller sig ikke væsentligt fra prognosen for 2018, som det ses af nedenstående figur. I store træk kan udviklingen beskrives som en udfladning af befolkningskurven, men en svag stigning i de sidste halvdel af prognoseperioden.

I det følgende uddybes prognoseresultatet på aldersgrupper og geografi.

I figuren nedenfor ses aldersfordelingen i 2018 henholdsvis 2031. Som det ses vil der være flere ældre over 75, mens der vil være færre i aldersgruppen 43-65 år. Samtidig vil der i store træk kunne siges at være færre skolesøgende børn, men flere børn i daginstitutionsalderen.

Hovedtrækkene i udviklingen er uddybet nedenfor.

Børn og unge

0-årige

Befolkningsprognosen bruges blandt andet til at vurdere befolkningsgrundlaget for den offentlige service på børne- og unge- såvel som ældreområdet.

Det forventes at antallet af 0-årige stiger svagt i prognoseperioden, og langsomt bevæger sig mod antallet af fødsler før finanskrisen. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Bornholm i årene lige før finanskrisen var begunstiget af ekstremt høj fertilitet set i forhold til resten af landet. Derfor bør stigningen i prognosen ikke umiddelbart sammenlignes med disse år.

Figur 1 Samlet fertilitet

Daginstitutionsalderen

Som nævnt ovenfor bød 2018 på tilflytning af flere af de små børn end forventet, og det ser ud til at tendensen fortsætter. Antallet af daginstitutionsbørn forventes således at stige med ca. 350 i prognoseperioden. Inden for de næste fire år forventes en stigning i antallet af børn på ca. 100.

Geografisk er der relativt store forskelle på hvordan antallet af små børn udvikler sig. Inden for en overskuelig fremtid på 4 år, kan der forventes relativt markante udviklinger i Rønne (+10%) og Åkirkeby (+14%). Som det ses nedenfor er tale om forholdsvis mange børn, der skal findes plads til i øens institutioner.

Figur 2 Udvikling i antallet af børn i tre aldersgrupper

Det er værd at bemærke, at der i de større byer uden bopælspligt også forventes en pæn fremgang. Især den forventede udvikling i Snogebæk adskiller sig markant fra den nuværende situation. Nexø adskiller sig fra de øvrige større byer, som den eneste, hvor der forventes tilbagegang i børnetallet på kort sigt.

Skolealderen

Prognosen for børn i skolealderen er på kort sigt negativ, idet der samlet set forventes knapt 200 færre skolebørn om bare fire år. Tilbagegangen sker over en bred kam, hvor det alene er distriktet Kongeskær, der kan forvente en lille fremgang på 2%. De øvrige distrikter kan forvente en tilbagegang på mellem 2-10%. Som det ses forventes det, at distriktet Svartingedal procentvis går mest tilbage.

Skoledistrikter

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Hans Rømer

887

877

863

868

868

862

855

848

851

845

860

872

882

895

Kongeskær

248

247

248

247

254

252

247

246

248

251

254

255

259

262

Paradisbakke

786

801

786

758

725

717

706

683

683

680

689

701

710

723

Svartingedal

584

568

546

539

526

511

498

482

480

479

482

487

490

491

Søndermark

673

669

646

630

633

627

619

610

619

620

636

650

663

680

Aavang

800

771

780

766

760

752

750

737

744

745

759

776

786

802

 

Som det også ses af tabellen er Svartingedal og Paradisbakken de eneste distrikter med tilbagegang både på kort og på lang sigt. Her står Svartingedal dog noget svagere, idet tilbagegangen øges, mens Paradisbakkedistriktet stabiliserer sig.

 

Ældre

Som det ses af nedenstående figur bliver der i fremtiden flere ældre. I figuren nedenfor ses det, at der i alle aldersgrupper forventes flere ældre borgere. Dette dog med en vigtig pointe deri, at der for aldersgruppen 60-74 år forudses en faldende tendens i slutningen af prognoseperioden, mens stigningen i antallet af 75-84 årige ser ud til at stagnere.

 

Som det ses vil der fortsat være stigning i antallet af de ældre over 85.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 for Nexø Havn og Nexø Mole

01.02.05P16-0188

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29, november 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 031 for Nexø Trafikhavn, og lokalplanforsalg nr. 102 for Nexø Mole i otte ugers offentlig høring. I høringsperioden fra den 12. december 2018 til den 6. februar 2019 er der indkommet tre høringssvar. Planforslaget foreligger nu til endelig politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·         forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og forslag til lokalplan nr. 102 vedtages endeligt.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

DLG’s bygninger på den nordlige del af Nexø havn står i dag tomme. DLG har via ingeniørfirmaet MOE A/S og PLH Arkitekter A/S udført skitseforslaget ”Nexø Mole”. Projektet indeholder markedshal, restaurant, hotel, hotelligheder, lejligheder og muligvis kulturhus. Når projektet er realiseret etableres også kommunalt bibliotek og borgerservice.

For at tilføre en nær tilgængelighed fra Nexø bymidte er det besluttet at opføre en gang- og cykelbroforbindelse fra Tørdokken til projektområdet.

Nexø Havn A/S har i forbindelse med Nexø Mole projektet, ved en frivillig udbygningsaftale, forpligtiget sig til, at etablere en cykel/gangbro over trafikhavnen og stå for den fremtidige drift af denne.

Kommuneplanens rammebestemmelse 202.BL.03 udlægger området til blandet helårsboligformål og/ eller fritidsformål samt erhvervsformål. Det foreliggende lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplan rammens anvendelsesbestemmelse. Kommuneplantillægget har til hensigt at skabe overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og kommuneplanen, og præcisere at den maksimale bebyggelsesprocent er 120. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplanforsalg nr. 102 har været i otte ugers offentlig høring fra den 12. december 2018 til den 6. februar 2019 er der indkommet tre høringssvar, hvis indhold er kort sammenfattet og kommenteret herunder

 

Indsigelses behandling.

 

Foreningen De Bornholmske Jernbaner

c/o Steen Møller

Vil sikre sig at kommune- og lokalplanlægningen ikke ændrer eller forringer de bestående forhold for foreningen.

Administrationens kommentar:

aktuelt for Foreningen De Bornholmske Jernbanerer museumsbygningen kun omfattet af den del af kommuneplanlægningen der øger bebyggelsesprocenten fra 40 til 120.

Det indstilles at Foreningen De Bornholmske Jernbaner bemærkninger tages til efterretning.

 

Helge Rosted Hansen

Udtrykker bemærkninger ud fra den i Bornholms Tidende den 21/11-2018offentliggjorte artikel om visionsskitse for Nexø Havn.

Herudover oplyses blandt andet at molearealet er miljø forurenet, og der udtrykkes bl.a. bekymring for mulig manglende klimasikring, samt hvad de samlede udgifter for området vil blive for skatteborgerne.

Administrationens kommentar:

Vedtagelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen udløser i sig selv ikke kommunal med financiering, men åbner mulighed for at private aktører i samarbejde med Nexø Havn A/S, kan udfylde rammerne inden for lokalplanens bestemmelser, og dermed man dermed har mulighed for at udvikle nye ikke havnerelaterede funktioner og anvendelser i området.

Det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning.

 

Bornholms Forsyning

Regnvand og overfladevand bør ledes direkte til havnen uden om kloak, da området er så tæt på havet at der ikke vil blive stillet krav om rørlægning

Administrationens kommentar:

Det indstilles at lokalplanens § 9.2 ændres fra ”regnvand skal kloak eller overflade separeres med eget udløb til havnen eller havet” – til - ”regnvand skal overflade separeres med udløb direkte til havnen eller havet”.

 

Sammenfatning

Bemærkningerne fra Foreningen De Bornholmske Jernbaner og Helge Rosted Hansen indstiller administrationen tages til efterretning, men Forsyningens bemærkninger er indarbejdet i det foreliggende forslag.

 

Link til lokalplanen

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=306

 

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/printlokalplan/306

 

 

Lokalplanens afgrænsning

 

Forslag til ny/ændret kommuneplanramme nr. 031

Trafikhavnen

Kommuneplanramme nr. 205.BL.03

 

 

 

Særlige bestemmelser for Trafikhavnen

Området omfatter trafikhavnen og tilstødende havnearealer. Der tillades mindre butikker på

max 500 m² i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Ved ophør af den

havnerelaterede produktion(industri), kan området udlægges til blandet bolig- og

erhvervsformål gennem udarbejdelse af en ny lokalplan.

Bebyggelsens art og anvendelse

Blandet helårsbolig- eller fritidsboligformål samt erhvervsformål

Bebyggelsesforhold

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 120.

Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 17 m.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Planlægning for en udvidelse af Vibegårdscentret

01.02.05P21-0469

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

8

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har indkaldt ideer og forslag fra offentligheden forud for stillingtagen til igangsættelse af kommune- og lokalplanlægning for udvidelse af Vibegårdscentret med en udvalgsvarebutik på op til 3000 m2. Høringen er nu afsluttet.

Bornholms Regionskommune har modtaget høringssvar fra ejerne en boligejendom, der vil blive direkte nabo til Vibegårdscentret, hvis det udvides.

Bygherren har parallelt med høringen ladet COWI udarbejde en detailhandelsanalyse, som redegør for den påtænkte butiks konsekvenser for den eksisterende detailhandel.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

 1. at der med teknisk bistand fra bygherren udarbejdes udkast til kommuneplantillæg og lokalplan samt eventuel miljørapport.
 2. At Bornholms Energi- og Forsyning inddrages i planlægningsarbejdet
 3. at der i forslaget til lokalplan inddrages mindst mulig fredsskov.

d.    at der i forslaget til lokalplan stilles krav om -

                i.             at der etableres et tæt, to meter højt hegn i skellet mod naboboligen

                 ii.        at en eksisterende afskærmende beplantning langs skellet mellem den ny parkeringsplads og naboboligen ikke må fældes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke. 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.
Liste F, liste Ø og liste K kan ikke medvirke, da udvidelsen ikke er hensigtsmæssig.

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 21. november 2018, at der i en fire ugers periode indkaldes ideer og forslag fra offentligheden med henblik på udvidelse af plangrundlaget for Vibegårdscentret, så der kan etableres en 3000 m2 udvalgsvarebutik, som har et koncept, der ikke kan indpasses i Rønnes bymidte.

I det omfang der fældes fredsskov plantes erstatningsskov andetsteds.

 

Lovbestemte redegørelseskrav

Planlægning for udvalgsvarebutik, der ikke kan indpasses i bymidten, forudsætter at planlovens regler om aflastningscentre bringes i anvendelse. Kommunens endelige beslutning om etablering af et af­lastningsområde skal ske på baggrund af en samlet vurdering og afvejning af hensynet til konkurrenceeffekt, butiksforsyningen i by­midten samt oplandseffekten.

COWI har til den foreliggende projektidé udarbejdet en detailhandelsanalyse, der redegør for ovennævnte forhold. Detailhandelsanalysen er bilag til dette dagsordenspunkt. Hovedpunkterne i analysen er disse:

-       Den nye udvalgsvarebutik vil med sit koncept og varesortiment styrke Rønne som hovedcenterby på Bornholm og give borgerne på hele Bornholm adgang til et større butiks- og vareudbud.

-       Planlægningen kan bidrage til at sætte rammerne for større konkurrence i Bornholms detailhandel

-       Der gives ikke mulighed for yderligere dagligvarehandel som led i planlægningen for aflastningsområdet, hvilket ellers kunne have påvirket bymidten og oplandsbyerne.

 

Høringssvar fra nabobolig

Kommunen har modtaget ét høringssvar, som kommer fra den nærmeste nabobolig Åkirkebyvej 141, matr. nr. 22as Rønne Markjorder.

Indsigeren foreslår, at der i forbindelse med den kommende lokalplan indskrives bestemmelser om emner, som skal minmere generne for naboen.

 

 

Luftfotografiet viser de eksisterende forhold med skoven og Tevandsbækkens forløb på den kommunalt ejede matr. nr. 22a, som projektforslaget berører. Herudover indgår også de ubebyggede privatejede grunde matr. nr.  22la, 22lb og 22læ i projektforslaget. Naboen, som har sendt høringssvar, bor på ejendommen matr. nr. 22 as.

 

På baggrund af skitserne fra bygherren foreslår naboen, at placeringen af varegård og vendeplads ændres, så den ikke kommer til at ligge med direkte kontakt til deres haves nordlige skel. Naboen foreslår at varegården/vendepladsen i stedet placere nord for den ny butik, ¨hvor der i forvejen er skitseret en tilkørselsvej for vareleverancer til den ny butik.

 

 

 

Det foreløbige skitseprojekt fra bygherren. Indsigernes naboejendom matr. nr. 22as er beliggende umiddelbart sydøst for projektområdet. Naboboligen vil mod vest få et skel til foreslåede udvidede af Vibegårdscentrets parkeringsplads, og nord for naboen vil der være skel mod varegården/vendepladsen.  Tegningen redegør ikke for hvordan vareleverancen nordfra passerer åen og kommer frem til varegården/vendepladsen på østsiden af den ny butiksbygning.

 

Høringssvaret fra naboen indeholder også bemærkninger om Byåen, der i følge de foreliggende skitser fra bygherren skal rørlægges. Naboen bemærker, at åen for fire år siden blev udvidet for at kunne håndtere øgede vandmængder. Naboen forventer, at rørlægningen af åen vil blive dyr.

 

Bygherrens kommentarer til høringssvaret

Planafdelingen har bedt bygherren om kommentarer til naboens høringssvar. Bygherren har i mail af 12. februar 2019 oplyst følgende:

”TK har indgået en købsaftale med Bornholms Regionskommune om køb af en del af matr. nr. 22a Knudsker, Rønne. I denne købsaftale er alle udgifter til omlægning af åen og fældning af træer indeholdt i købesummen og varetages praktisk af Bornholms Regionskommune.

Med hensyn til flytning af varegård og vendeplads har TK ingen aftale med den foreslåede grundejer og aftalen med lejer er under forudsætning af, at projektet gennemføres som vist på tegning nr. 2. Det må også forventes, at ændringen vil medføre en betydelig fordyrelse for Bornholms Regionskomme, da der skal etableres en overkørsel, der skal tåle tung trafik.”

Administrationens bemærkninger til høringen

Hvis vendepladsen/varegården på skitseforslaget flyttes til en placering på matr. nr. 20t og/eller matr. nr. 22im vil behovet for fældning af fredsskov på den kommunalt ejede matr. nr. 20a blive reduceret. De sydlige dele af disse matrikler henligger som uudnyttede områder.

En eventuel fordyrelse ved en ændret placering af varegården/vendepladsen, som bygherren har nævnt i sin kommentar, er uden økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, og bør ikke have relevans for kommunens planlægning.

Det kan tilføjes, at købsaftalen, som er nævnt i mailen af 12. februar 2019 fra TK ikke er underskrevet af parterne. På nuværende tidspunkt er det alene et udkast til en købsaftale mellem TK Development og Bornholms Regionskommune som foreligger.

 

Administrationens bemærkninger til Tevandsbækken og klimasikringen

Tevandsbækken blev som led i klimasikringsplanen for få år siden bearbejdet, sådan at vandløbet kunne håndtere større nedbørsmængder end tidligere. Det er af stor vigtighed, at Tevandsbækken også efter en omlægning eller rørlægning som følge af den planlagte butik med de tilhørende varetilkørselsarealer fortsat skal være i stand til at håndtere store nedbørsmængder. Bornholms Energi og Forsyning som den gang stod for projekteringen af Tevandsbækkens omprofilering, bør derfor have afgørende indflydelse på planlægning og projektering af de dele af butiksprojektet, som har konsekvenser for vandløbet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 28.3.2019

Forholdene omkring grundvandsinteresser har endnu ikke været behandlet i sagen. På nuværende tidspunkt kan administrationen dog oplyse, at det pågældende areal er et drikkevandsområde, men ikke et sårbart drikkevandsområde. Etablering af detailhandel i et sådant område udgør normalt ikke en trussel for drikkevandet. Som en integreret del af den forestående planlægning vil grundvandsinteresser og mulige forholdsregler for beskyttelsen blive afdækket. Eksempelvis vil en kommende lokalplan kunne indeholde bestemmelser, der sikrer, at overfladevand fra befæstede arealer håndteres på en hensigtsmæssig måde.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. marts 2019

1.
Redegørelse for aflastningscenter Rønne (PDF)

2.
Referat fra ØEPU 21. november 2018 (PDF)

3.
Høringsvar vedr. udvidelse af Vibegårdscentret. (MSG)

4.
Notat vedr tevandsbækken-version3-august_201N (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Delberetning for regnskabsåret 2018

00.32.00K01-0456

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 34, Delberetning for regnskabsåret 2018.

Revisionen afgiver hvert år en delberetning om revisionsarbejder vedrørende det foregående regnskabsår. I beretningen anføres eventuelle revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen. I beretning nr. 34 har revisionen anført nogle revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2018, som er gengivet under nedenstående sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

a)    at beretning nr. 34 indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

b)    godkendelse af anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkninger” i delberetning nr. 34

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

Administrative tiltag forelægges politisk med angivelse af tidsplan for resultaterne.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2018.

Revisionsbemærkningerne, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til til-synsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2. i beretningen og gengives her:

 

Områder med statsrefusion

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på flere områder ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser. Det drejer sig om Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ressourceforløb, Jobafklaring og Fleksløntilskud, hvor vi har konstateret følgende forhold af generel karakter:

 

• Fejl vedrørende driftsudgifter til aktivering, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået             en skriftlig aftale om mentor-forløb mellem borgeren og jobcentret (Kontanthjælp, Uddannelses-hjælp og Jobafklaringsforløb)

• Fejl vedrørende Tillægsydelser under aktivering, hvor det ikke fremgår af sagerne, hvilke  udgifter godtgørelse, efter § 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal dække (Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb)

• Manglende behandling af sager med Jobafklaringsforløb i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger

• Manglende rettidig opfølgning i sager med Fleksløntilskud

 

Vi har på alle de nævnte områder konstateret lignende fejl og mangler i enten 2017 eller både i 2016 og 2017.

 

Vi er bekendt med, at

 

• der er udarbejdet en arbejdsgang vedrørende udbetaling af godtgørelse, jf. § 83 i LAB, men det vurderes, at arbejdsgangen ikke er efterlevet

• der er udarbejdet en procedure vedrørende bevilling af mentor, men denne efterleves fortsat ikke fuldt ud, idet borgeren ikke gøres bekendt med bevilling af mentorforløbet

• der er iværksat tiltag med henblik på at overholde rettidigheden ved behandling af sager med Jobafklaringsforløb i Rehabiliteringsteamet. Disse tiltag efterleves ikke fuldt ud, idet der fortsat konstateres problemer med at overholde rettidigheden.

 

Vi skal henstille til, at lovgivningens bestemmelser på områderne iagttages, og at der sættes yderligere ledelsesmæssigt fokus på de anførte områder i Regionskommunens interne kvalitetskontrol, samt at Kommunalbestyrelsen orienteres om effekten af ovennævnte tiltag.

 

 

 

Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger i delberetningen:

” Der er taget administrative tiltag til at imødekomme revisionens henstillinger”.

 

Forslaget til besvarelse tager udgangspunkt i nedenstående tilbagemelding fra Center for Job, Uddannelse og rekruttering:

 

Generelt
2017/2018 har været anvendt til at samtlige procedurer i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering nu er indarbejdet i it-systemet Schultz, og alle medarbejdere er nu instruerede i at anvende Schultz til interne såvel som eksterne procedurer, skabeloner, arbejdsgangsbeskrivelser.

Konkret

Tillægsydelser (Godtgørelse, jf. § 83 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats)

Bemærkningerne omkring §83 bygger på gennemgang af én sag, hvor der fejlagtigt ikke er noteret udbetalingstidspunkt samt hvilke udgifter godtgørelsen er bevilget til. Dette er efterfølgende rettet – og berigtiget overfor revisionen.

Der er udarbejdet nye retningslinjer og fastlagt serviceniveau for bevilling af godtgørelse, jf.§ 83 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som blev politisk godkendt den 22. marts 2018 i kommunalbestyrelsen. Dette grundlag er nu indarbejdet i praksis, hvilket også blev anerkendt ved det afsluttende revisionsmøde, men som på ingen måde fremgår af revisionsbemærkningen. Ud fra dette er det Centerets vurdering, at den ene fejl ikke er retvisende for den generelle behandling af godtgørelse, jf. §83 i lov om aktiv Beskæftigelsesindsats

Jobafklaringsforløb
Der er opmærksomhed på problemet og Bornholms Regionskommune er konstant i dialog med Region Hovedstaden ift. oprettelse af flere rehabiliteringsteamsmøder, da den regionale sundhedskoordinator SKAL kunne deltage i møderne for at disse er lovmedholdelige. Det er lykkedes at udvide antallet af møder i 3. og 4. kvartal 2018. Centeret har således også tilført området yderligere sagsbehandlingsressourcer både i 2017 og 2018. Alt i alt er der stor fokus på problematikken, hvilket også har forbedret situationen væsentligt i 2018, om end der fortsat er perioder hvor tidsfristen som anført af revision ikke kan overholdes.
Der afventes fortsat en evaluering af området på ministerielt niveau, som også forventes at forholde sig til de snævre tidsrammer for jobafklaringssagerne.

Fleksløntilskud
Det er korrekt, at den løbende opfølgning ikke i alle sager har været afholdt rettidigt. Opfølgningen varetages af jobkonsulenterne, som qua de forbedrede muligheder for at få flere af kommunens øvrige ydelsesmodtagere i praktik og job ikke har kunnet nå de planlagte opfølgninger indenfor den fastlagte tidsramme. Der er nu gennemført opfølgning i eksisterende sager og taget skridt til at rettidig opfølgning overholdes fortløbende.

Mentorstøtte og procedurer /Min plan
Den ”fejl” som henvises til på flere områder vedr. mentor er hvorvidt der skal udarbejdes en selvstændig bevillingsskrivelse som forelægges og underskrives af borger, eller hvorvidt det er tilstrækkeligt at mentor bevillingen indskrives i ”Min plan” som offentliggøres for borger digitalt samt udleveres til borgeren ved det personlige fremmøde, eller sendes med fysisk post. I 2018 havde Jobcentret på tværs af målgrupperne et stort fokus på mentorsamarbejdet og udarbejdelsen af nye procedurer og arbejdsgange. Disse er i løbet af 2018 blevet implementeret og der følges løbende op på at de enkelte sagsbehandlere følger disse, ligesom der er en særlig ledelsesmæssig kontrol af dette.

Selvstændig bevillingsnotat for mentorbevilling
Revisionen og Centeret har ikke været enige omkring dette, hvilket centeret nu har taget konsekvensen af, og på baggrund af usikkerheden om fortolkningen, og på baggrund af revisionens bemærkninger, har besluttet, at der fremover udover anvendelse af ”Min plan” skal anføres en bevilling i sagen(FASIT) med oplysning om hvordan borger er gjort bekendt med bevilling af mentor.

Vi kan til dette tilføje, at ved den forventede lovændring pr. 1. juli 2019 (afbureaukratisering) vil mentor fremover være et kapitel 10-tilbud i LAB, hvilket endegyldigt vil fjerne denne tvivl, og det vil herefter alene være nødvendigt at indskrive en mentor bevilling i Min plan.

 

“Min plan” er den plan alle borgere har når de modtager en ydelse og indsats fra Jobcenteret. Af Min plan fremgår alle aftaler og indsatser som fx. Praktikophold, mentorstøtte mv. Min plan er elektronisk tilgængelige for alle på www.jobnet.dk men udleveres typisk også ved samtaler, da den giver et godt overblik og derfor er et godt udgangspunkt for samtalen.

 

Fasit er Jobcenterets nye it fag system, hvor alle aftaler, journaler mv. registreres.

 

Centeret har valgt at benytte BDOs system til den interne kvalitetskontrol og har netop haft 2 medarbejdere fra henholdsvis Jobcenteret og Borgerservice og ydelser til oplæring i anvendelsen af dette. Systemet og de indlagte skabeloner vil danne grundlaget for den fremtidige kvalitetskontrol, som vil blive fremlagt for Job, udvikling og fritidsudvalget.

  

Beretningen er fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 28. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Likviditetsoversigter 28. februar 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

14

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

15

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 28. februar 2019.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         At likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo februar 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 157,0 mio. kr. er steget med 6,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. januar 2019. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 312,3 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 4,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. januar 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Det bemærkes, at placeringen i Danske Invest er nedbragt med 41,4 mio. kr. jf. Økonomi- Erhvervs- og planudvalgets behandling af punkt 18 - Afrapportering af status for nøgletal i henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”. Dette har ikke betydning for den samlede kassebeholdning.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 0,4 mio. kr. finansieret af kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Idet Slottet i Rønne er solgt, skal restgælden indfries, dette er endnu ikke sket, men vil få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,9 mio. kr. i 2019.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. marts 2019

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2018

00.34.00P19-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

15

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

16

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

a) at der optages et lån på 37,4 mio. kr.

b) at der meddeles anlægsbevilling til låneoptagelse på 37,4 mio. kr.

c) at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d) at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører optagelse af lån som forudsat i budgettet for 2018 inklusive budgetoverførsler fra 2017 vedr. optagelse af lån. Sagen fremlægges nu fordi adgangen til at optage lån først kan opgøres når regnskabet for 2018 er afsluttet.

Beslutning om optagelse af lån skal træffes af kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 41.

 

Proces og regelsæt

Ved budgetvedtagelsen beslutter kommunalbestyrelsen om der skal optages lån som en del af finansieringen af det samlede budget. Optagelse af lån kan som udgangspunkt betragtes som en generel finansieringspost på linje med skatter eller tilskud og udligning, og der er ikke et krav om, at et lån kan henføres til en bestemt investering eller et bestemt anlægsprojekt.

Lånebekendtgørelsen bestemmer via den såkaldte låneramme, hvor meget en kommune kan optage lån med for det enkelte budget-/regnskabsår. Lånerammen udgøres af de udgifter kommunen har afholdt i regnskabsåret til de formål, som det er angivet i lånebekendtgørelsen at kommunen kan låne til.

Derudover kan kommunen efter ansøgning opnå dispensation fra lånerammen fra forskellige lånepuljer, som aftales i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det forudsætter dog også her, at udgifterne er afholdt i regnskabsåret.

Der er således loft over, hvor store lån den enkelte kommune kan optage.

Opgørelsen af lånerammen kan først ske, når bogføringen for regnskabsåret er afsluttet. I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts, og lånet optages senest 30. april. Hvis lånet ikke besluttes og optages inden for disse frister bortfalder adgangen til at optage lån for det sidst afsluttede regnskabsår.

I Bornholms Regionskommune følges disse tidsfrister, således at der i april optages et samlet lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår. Dog optages lån som senere skal indgå i et driftsregnskab i sin helhed som selvstændige lån. Det gælder fx lån til finansiering af plejeboliger, som optages når projektet er afsluttet.

Processen for budget 2018 er skitseret nedenfor:

 

 

 

 

 


Forudsætningerne for optagelse af lån i budget 2018

Som nævnt er optagelse af lån en generel finansieringspost, idet det dog fremgår af budgetbemærkningerne hvis kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne har forudsat, at der optages lån til bestemte formål/anlægsprojekter.

Det indgår i budgettet for 2018 at der optages lån for i alt 33,2 mio. kr., hvoraf 13,0 mio. kr. vedrører energirenovering (ESCO), 1,5 mio. kr. vedrører anlæg på havne og 6,7 mio. kr. vedrører madskoler.

Herudover er der for 2017 optaget lån på 122.000 kr. mere end afsat på budgettet til energirenovering, som modregnes i dette års budget til låneoptagelse.

Samlet set er der i det korrigerede budget for 2018 forudsat optagelse af lån på i alt 33,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Formål

Budget 2018

Overført fra 2017

Korr. budget 2018

Generel finansiering

12.000.000

 

12.000.000

Renovering af havne

1.500.000

 

1.500.000

ESCO-projekter, bygninger

3.066.000

-122.000

2.944.000

ESCO-projekter, gadebelysning

10.000.000

 

10.000.000

Madskoler

6.651.000

 

6.651.000

I alt

33.217.000

-122.000

33.095.000

 

Opgørelse af låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen

For at opnå låneadgang skal udgifterne både vedrørende lånerammen og dispensationer være afholdt i regnskabsåret. Opgørelsen af låneadgangen sker særskilt efter reglerne i lånebekendtgørelsen på baggrund af regnskabstal, og har ikke direkte sammenhæng til beslutningerne i budgettet.

Den samlede låneadgang er opgjort til 41,6 mio. kr. fordelt med 21,24 mio. kr. på lånerammen og 20,36 på udnyttelse af dispensationer.

Bornholms Regionskommune har til budget 2018 søgt og fået lånedispensation på 29,0 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der er afholdt anlægsudgifter der giver låneadgang på 17,97 mio. kr.

Hertil kommer en restdispensation fra 2017 fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentialer på 2,39 mio. kr., som udnyttes fuldt ud.

Lånebekendtgørelsen giver adgang til at omprioritere inden for den enkelte lånepulje, således at udgifter på andre anlægsprojekter kan tælles med når det skal opgøres, om lånedispensationen kan udnyttes. Denne mulighed er anvendt ved opgørelsen for 2018.

Udgifterne der ligger til grund for opgørelsen af lånerammen omfatter investeringer i energibesparende tiltag, anlægsudgifter på renovationsområdet samt anlægsudgifter på havne, som er tre af de formål lånebekendtgørelsen giver låneadgang til.

 

Modregning af kommunegarantier m.m. på lånerammen

I henhold til lånebekendtgørelsen kræver det låneramme når kommunen giver kommunegarantier til formål, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Endvidere kræves der låneramme når der indgås aftale om leje af anlæg og lokaler ud over 3 år. Alternativt kan der deponeres beløb svarende til garantierne og det lejedes værdi.

I 2018 overstiger lånerammen den budgetlagte låneoptagelse med 8,5 mio. kr. Med henblik på at undgå deponering anbefales det, at der anvendes 4,2 mio. kr. til dækning af kommunegaranti til DGI-hallen med 4,0 mio. kr., leje af areal til adgangsvej til Folkemødet med 0,1 mio. kr. og nedbringelse af restbeløbet til nul på tidligere deponering vedrørende garanti til Musikhuzet med 0,1 mio. kr.

Herefter er der ledig eramme til låneoptagelse på 37,4 mio. kr.

 

Optagelse af lån
Med denne sag optages der lån i henhold til de forudsætninger i budget 2018, kommunalbestyrelsen har besluttet ved budgetvedtagelsen og ved budgetoverførslerne fra 2017. Det anbefales, jf. også nedenfor, at der optages et lån på 37,4 mio. kr., idet der samtidig tages forskud på låneoptagelsen i budget 2019.

Med optagelsen af lånet styrkes kommunens likviditet yderligere i april måned 2019 når lånet hjemtages. Dette skal ses i sammenhæng med, at der forventes budgetoverførsler vedrørende anlægsprojekter på 83,3 mio. kr. fra 2018, som ikke er trukket på kassebeholdningen som forudsat i budget 2018. Optagelsen af lånet er dermed en likviditetsmæssig opsparing til gennemførelsen af de anlægsopgaver, der allerede er besluttet.

I henhold til kommunens økonomiske politik udnyttes lånoptag til anlægsprojekter fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte budgetbeløb jf. ovenfor og tilhørende optagelse af lån er opsummeret i tabellen nedenfor, idet det anbefales at der optages et samlet lån på 37,4 mio. kr.

 

Formål

Korr. budget

Låneoptagelse

Rest

Renovering af havne

1.500.000

1.500.000

0

ESCO-projekter, bygninger

2.944.000

2.043.000

901.000

ESCO-projekter, gadebelysning

10.000.000

6.640.000

3.360.000

Lånedispensation, puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale

18.651.000

2.386.000

-8.566.000

Lånedispensation, puljen målrettet større strukturelle investeringer på de borgernære områder

17.972.000

Generel finansiering

6.859.000

I alt

33.095.000

37.400.000

-4.305.000

 

For begge ESCO-projekter gælder, at der optages lån i det omfang der er afholdt udgifter i regnskabsåret. Begge projekter har ikke udnyttet budgettet fuldt ud i 2018, og der optages derfor lån med et lavere beløb end budgetteret. Restbeløbet på 4,3 mio. kr. overføres til 2019.

Samlet set optages der et større lån end budgetteret i 2018, idet der tages forskud på låneoptagelsen i budget 2019 med 8,6 mio. kr. Der er budgetteret med optagelse af lån på 22,2 mio. kr. i 2019 ud over lån til ESCO-projekter og havne.

Anbefalingen om at optage et større lån end budgetteret i 2018 sker dels for at udnytte låne­rammen fuldt ud, og dels for, på et senere tidspunkt, at kunne modregne afgivne kommunegarantier til NyVest Skyttecenter, Tejn IF og Bornholms Idræts- og Kulturcenter på i alt 7,1 mio. i lånerammen. kr. Garantierne kan først modregnes på det tidspunkt hvor lånene endeligt udbetales til foreningerne.

 

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i budget 2019.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger - etape 1

82.07.00Ø00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af administrationsbygninger – etape 1, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 og forhøjelsen af anlægsbevillingen er godkendt den 26. april 2018.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a) at anlægsregnskabet for renovering administrationsbygninger – etape 1 godkendes, og

b) at overskuddet på 47.908 kr. overføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2016 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af administrationsbygninger – etape 1, der omfattede udskiftning af vinduer og døre på henholdsvis Landemærket 26, Rønne og Møllevænget, Nexø Rådhus.

 

Anlægsbevillingen blev forhøjet med 285.000 kr. til samlet 3.785.000 kr. den 26. april 2018. Forhøjelsen omfattede udskiftning af den sidste etape af vinduer på Møllevænget, Nexø Rådhus.

 

Arbejdet har gået planmæssigt, og man har fået udskiftet det indstillede arbejde inden for den givende ramme. Der har ikke været det forventelige forbrug på uforudsete udgifter, og dermed er der et overskud på 47.908 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 og den 26. april 2018.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Samlet

forbrug

Landemærket, udskiftn. af vinduer

1.814.685

271.376

222.292

2.308.353

Møllevænget, udskiftn. af vinduer og døre

707.200

295.935

244.387

1.247.522

Møllevænget, udskiftn. af inddækninger

193.967

193.967

I alt

2.715.853

567.311

466.678

3.749.842

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

forbrug

Overskud

I alt

3.785.000

3.797.750

3.749.842

47.908

*Beløbet er prisreguleret med samlet 12.750 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2018.

 

Overskuddet på 47.908 kr. foreslås overført til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april måned 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsregnskab for anlæg af fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej  i Rønne

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a) at anlægsregnskabet for anlæg af fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne godkendes, og

b) at overskuddet på netto 31.066 kr. overføres til den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 en anlægsbevilling på i alt 6.900.000 kr. til anlæg af fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne, samt en anlægsbevilling på -5.520.000 kr. til tilskud. Projektet er et delprojekt under projektet Bornholms Cykelveje 2016-19.

 

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 pct.  fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-2014.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas foretrukne cykeldestinationer.

 

Vejprofilet er ændret, så det i dag består af en 6,5 meter bred kørebane og 2 meter brede kantstensafgrænsede cykelstier i begge sider. Da der er varierede bredder i det samlede vejudlæg, er der som udgangspunkt blevet anlagt et 1,5 meter bredt, flisebelagt fortov i hver side. Bredden varierer dog på mindre strækninger, men der fastholdt en fortovsbredde på minimum 1,25 meter.

I østsiden (landsiden) er fortov og cykelsti blevet adskilt med en 0,6 meter bred græsrabat, mens der i vestsiden er anlagt en 1,0 meter græsrabat med træer (platantræer) pr. ca. 12 meter.

 

 

Nyt tværprofil på Haslevej:

 

 

Projektering af projektet blev udført af rådgivningsfirmaet Atkins i foråret 2017. Anlægsarbejdet blev udbudt i offentlig licitation og blev tildelt PL Entreprise som kom med det laveste bud. Anlægsarbejdet blev påbegyndt den 19. september 2017 med en forventet afslutning den 22. december 2017 og er udført i et fagligt godt samarbejde med entreprenøren.

På grund af vejrliget blev arbejdet forsinket undervejs, herunder en forsinkelse af asfaltarbejderne som først kunne udføres i foråret 2018. Anlægsarbejdet blev derfor først afleveret den 17. april 2018 med afhjælpning af konstaterede mangler den 30. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Veje, havne og beredskab har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Samlet

forbrug

Entrepriser, rute 10 Haslevej

2.542.273

4.198.362

6.740.635

Eget regi, rute 10 Haslevej

 0

3.994

3.994

Andet, rute 10 Haslevej

40

0

40

Udgifter i alt

2.542.313

4.202.356

6.744.669

 

 

 

 

Anlægstilskud, rute 10 Haslevej

-5.395.734

-5.395.734

Tilskud i alt

0

-5.395.734

-5.395.734

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevillinger

Rådigheds-beløb

Samlet forbrug

Overskud

Udgifter

6.900.000

6.900.000

6.744.669

155.332

Tilskud

-5.520.000

-5.520.000

-5.395.734

-124.266

Netto

1.380.000

1.380.000

1.348.934

31.066

 

Overskuddet på netto 31.066 kr. foreslås overført til den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april måned 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til forbedring af servicefaciliteterne på Sandvig Havn

08.00.00S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder 175.000 kr. til forbedring af servicefaciliteterne på Sandvig Havn. Efter indhentning af tilbud på de planlagte arbejder, er budgettet reduceret til 125.000 kr. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling på 125.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til forbedring af servicefaciliteterne Sandvig Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 125.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 13. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Faciliteterne i Sandvig Havn har brug for et løft, der vil gavne både havnens fastliggere, gæstesejlere, saunagæster og andre brugere af havnen. I samarbejde med havnens brugerrådsrepræsentanter har Veje, Havne og Beredskab udvalgt tre ting, der ikke kun vil skabe bedre faciliteter for de ovennævnte brugergrupper, men som også forventes at påvirke havnens driftsøkonomi positivt:

 

Serviceautomaten på Sandvig Havn er placeret i Sejlerstuen på 1. sal, og gæstesejlerne har i dag ved ankomst til havnen meget svært ved at finde den og dermed betale for deres overnatning, trække koder til bad/toilet, wifi-koder, m.m. Automaten foreslås flyttet ned centralt på havnen under det eksisterende halvtag.

 

De eksisterende strømudtag på kajen ud mod saunaen er udtjente og må løbende repareres. Det foreslås, at der etableres nye strømudtag på denne kaj, der primært bruges af gæstesejlere.

 

Havnens fortøjningssystem er nedslidt og skaber problemer med dårligt fortøjrede både. Det nedslidte system udgør en risiko for skader på de både, der ligger i havnen. Det foreslås, at der lægges nye kæder ud til agterfortøjninger.

 

Arbejderne vil blive udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Flytning af serviceautomaten

50.000 kr.

Strømudtag

50.000 kr.

Agterfortøjninger

25.000 kr.

 

Budget: 125.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne uden for Rønne på samlet 1.425.000 kr.

Dette projekt indgik i prioriteringen med 175.000 kr., men projektet er efter indhentning af tilbud nu reduceret til at udgøre 125.000 kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 125.000 kr. til projektet finansieret af puljen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til reparation af havneporten i Allinge Havn  

08.00.00S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne, herunder 300.000 kr. til reparation af havneporten i Allinge Havn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til reparation af havneporten i Allinge Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Det hydrauliske system, der gør det muligt at betjene havneporten i Allinge Havn på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, er gået i stykker. Porten åbnes og lukkes derfor i dag manuelt af havnefogeden, der er nødt til at stå meget eksponeret ude på selve porten og dreje på to håndtag, som det kræver betydelig fysisk styrke at betjene. Der skal udføres en forundersøgelse, en projektering og opbygges et nyt system for et automatiseret åbne/lukke-system, så porten kan betjenes på en sikker måde af havnens medarbejdere.

 

I samme ombæring skal den inderste del af porten gennemgå samme renovering som den yderste del gennemgik i 2018, hvor renoveringskrævende dele af porten blev udskiftet.

 

Der er indhentet tilbud på de planlagte arbejder, og arbejdet vil blive udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Åbne/lukke-system

200.000 kr.

Renovering af den inderste del af porten

100.000 kr.

 

Budget: 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne på samlet 1.325.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 300.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018 og regulering for diverse reserverede midler fra udvalgets tidligere års prioriteringer mv., et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 1.419.314 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til renovering af vaterlister på havnene

08.00.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder 500.000 kr. til renovering af vaterlister. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af vaterlister på havnene

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet vedrørende den ikke prioriterede anlægspulje til havne foreslås prioriteret efter de af kommunalbestyrelsen vedtagne kriterier:

 

 1. Forbedringer af arbejdsvilkårene for brugere og ansatte
 2. Sikring af havneværker, m.m., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen
 3. Omstillings- og udviklingsprojekter
 4. Æstetiske forbedringer

 

Projektet omfatter udskiftning af udtjente vaterlister og bolværk i Hasle Havn, Allinge Havn, Nørresand Havn, Gudhjem Havn samt Svaneke Havn. Det er således i forhold til højest prioriterede kriterie, nemlig forbedring af arbejdsvilkårene for brugere og ansattes sikkerhed, at disse midler foreslås anvendt.

 

I 2018 startede Veje, havne og beredskab en udskiftning og renovering af rådne og ødelagte vaterlister og bolværk i Hasle Havn, Hammerhavn, Tejn Havn, Gudhjem Havn og Svaneke Havn. Dette arbejde planlægges fortsat i Hasle Havn, Gudhjem Havn og Svaneke Havn, hvor der fortsat er kajstrækninger, der trænger til nye vaterlister, og planlægges påbegyndt i Allinge Havn og Nørresand Havn, hvor der også er strækninger med renoveringskrævende lister.

 

Eksempler på renoveringskrævende vaterlister i Allinge Havn:

 

 

Der er planlagt renoveringsarbejde i de nævnte havne med følgende fordeling af budgettet:

 

Hasle Havn

40.000 kr.

Allinge Havn

200.000 kr.

Nørresand Havn

100.000 kr.

Gudhjem Havn

110.000 kr.

Svaneke Havn

50.000 kr.

 

Metoderne, der planlægges anvendt, er gennemprøvede, så der vil udelukkende være udgifter håndværker ydelser.

 

På brugerrådsmøderne i efteråret 2018 var der stor opbakning til projektet og et generelt ønske om, at kommunen fortsætter renoveringen over de kommende år, indtil alle vaterlister og alt bolværk er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

 

Budget: 500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne uden for Rønne på samlet 1.425.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 500.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 1.438.207 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Forberedelse af valg til Europa-Parlamentet

84.07.00G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

18

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

22

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Europa-Parlamentsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Valg til Europa-Parlamentet vil blive afholdt den 26. maj 2019, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) At de 9 afstemningssteder godkendes

b) At borgmesteren bemyndiges til at udpege det i sagsfremstillingen nævnte antal valgstyrere, valgtilforordnede og medarbejdere fra Bornholms Regionskommune

c) At der ydes en valgdiæt (dobbelt almindelig diæt) til politisk indstillede og frivillige personer

d) At der som ved Europa-Parlamentsvalget i 2014, efter forhandling med berettigede organisationer, udbetales et engangsbeløb til valgpersonale fra Bornholms Regionskommune

e) At administrationen følger den hidtidige praksis i forhold til indsamlinger

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Indstilling a)-e) anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrere og valgtilforordnede mv.

 

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Winni Grosbøll formand                     Suppleant Thomas Thors
Leif Olsen                                       Suppleant Morten Riis
Anne Thomas                                   Suppleant Bjarne Hartung Kirkegaard
Linda Kofoed Persson                        Suppleant René Danielsson
Søren Schow                                   Suppleant Carsten Scheibye

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

 

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Østermarie Hallen

Idrætsvej 1

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Hallen

Sydskovvej 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Hallen

Byvangen 6

3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 

 

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Europa-Parlamentsvalget 2019.

Rolle/ansvar

Antal

Valgstyrere inkl. valgstyrerformand

47

Valgtilforordnet

72

Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer

10

I alt

129

Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere

10

Valgsekretariat

3

Valgstyrersekretær

9

Stedfortræder for valgstyrersekretær

9

Indtaster i KMD-valgsystem

3

Elev

5

Tæller

34

Teknisk servicemedarbejder

10

IT-medarbejder

2

Kantinemedarbejder

4

Medarbejder i borgerservice (folkeregister)

3

                               I alt

104

Medarbejdere til fintællingen ved Europa Parlamentsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.

40

I alt

40

Total antal personer

261

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.
Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold:

 

Rønne         4 hold

Nexø           2 hold

Aakirkeby    2 hold

Hasle          1 hold

Allinge         1 hold

 

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

Der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Valg til Europa-Parlamentet 2019 og valg til Folketinget 2019

Skulle Folketingsvalget blive udskrevet til afholdelse den 26. maj 2019, vil der blive fremlagt sag til politisk godkendelse, hvor personaleforbrug og økonomi til afholdelse af 2 valg på samme dato, vil blive beskrevet.

Det skal noteres at der aldrig før i Danmark har været afholdt et folketingsvalg på en søndag.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget forventes at blive på ca. 1.200.000 kr.

 

Udgiften afholdes på valgkontoen, og der vil muligvis blive et merforbrug på kontoen.

Dette vil der løbende blive fulgt op på i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anmodning om observatørpost i Integrationsrådet

15.40.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

13-03-2019

12

 

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

23

 

Hvem beslutter

Integrationsrådet indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Ifølge forretningsorden §2 stk. 2. er medlemmerne udpeget af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet, jf. integrationslovens §42, stk. 4, 4. pkt.

Udpegning af medlemmerne sker efter reglerne i §25 i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    AOF Center Bornholm ikke tilbydes en observatørpost i Integrationsrådet.

b)    AOF Center Bornholm inviteres til at deltage ved integrationsrådsmøderne i det omfang, der er behov herfor.

 

Integrationsrådet den 27. februar 2019:
a) Anbefales.
b) AOF Center Bornholm inviteres til dialogmøde i forbindelse med udarbejdelse af deres kursusprogram.

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget den 13. marts 2019:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

AOF Center Bornholm har ved mail af 3. december 2018 fremsendt ansøgning om en observatørpost i Integrationsrådet.

AOF Center Bornholm underviser i FVU Dansk for tosprogede, hvilket dækker stort set personer alle lande i verden. Derudover afholder de forskellige folkeoplysningskurser med henblik på ny-borgeres behov.

 

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 28. juni 2018 tildelt Center for Erhverv, Uddannelse og Rekruttering og Sprogskolen under Campus Bornholm to faste observatørposter idet de varetager den kommunale lovpligtige integrationsindsats.

 

AOF Center Bornholm anvendes i meget få tilfælde som leverandør af undervisning på Integrationsområdet under den lovpligtige integrationsindsats. AOF Center Bornholm tilbyder tosprogede undervisning, der ligger ud over integrationsperioden på de 5 år.

 

AOF tilbyder og gennemfører kurser og uddannelsesaktiviteter under folkeoplysning til en meget bred målgruppe – det være alt fra madlavning, motion, sprog og håndarbejde.

Ud fra dette sidestilles AOF Center Bornholm med øvrige kursusudbyder på markedet og falder dermed ikke ind under de målgrupper medlemmerne til Integrationsrådet udpeges ud fra.

 

I forhold til formålsbestemmelserne for Integrationsrådet om en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, er det vigtig at sammensætningen af Integrationsrådet ikke har en overrepræsentation i forhold til sprogundervisning og uddannelse, men at Integrationsrådet er sammensat således, at der er fokus på den sammenhængende og helhedsorienterede Integrationsindsats både for familien og den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Formand for Beredskabskommissionen

00.01.00A21-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2018, at Forsvarsministeren anmodes om at godkende at formandsposten for Beredskabskommissionen delegeres til formanden for Natur- og Miljøudvalget gældende for den resterende del af indeværende valgperiode. Anmodningen blev begrundet med stort arbejdspres hos borgmesteren samt at det samlede beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget.

Forsvarsministeriet meddelte den 1. marts 2019, at der ikke kunne gives samtykke til delegering af formandsposten.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at Forsvarsministeriets svar tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12. Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2, bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer. Herudover skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen.

 

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand. Bestemmelsen om borgmesterens formandskab er begrundet i et ønske om at sikre, at beredskabskommissionen og dermed beredskabsarbejdet får en central placering i kommunen.

 

Det samlede beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget. Dette taget i betragtning samt grundet stort arbejdspres godkendte Kommunalbestyrelsen 20. september 2018 at Forsvarsministeren anmodes om at borgmesteren delegerer sin formandspost i Beredskabskommissionen til formand for Natur og Miljøudvalget gældende for resten af indeværende valgperiode. Anmodningen til Forsvarsministeriet blev fremsendt denb 26. september 2018.

 

Forsvarsministeriet meddelte den 1. marts 2019, at der ikke kunne gives samtykke til delegering af formandsposten, idet man ikke finder at der foreligger særlige tilfælde der tilstrækkeligt begrunder dette.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. marts 2019

1.
Bilag 1 - Svar fra Forsvarsministeriet af 1. marts 2019 (PDF)

2.
Bilag 2 - Anmodning af delegering af formandsposten, 26. september 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Bornholms Kommunikationscenter - Udpegning af medlem til bestyrelsen

54.06.20A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

25

 

Hvem beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege nyt medlem til bestyrelsen for Bornholms Kommunikationscenter, da udpeget medlem Anne-Dorthe Elling Nilsson er fraflyttet Bornholms Regionskommune og ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller,

·         At Maria Hach udpeges til medlem af Bornholms Kommunikationscenters bestyrelse i stedet for Anne-Dorthe Elling Nilsson

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på konstituerende møde den 7. december 2017, 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Bornholms Kommunikationscenter.

Som medlemmer blev udpeget:

·         Anne-Dorthe Elling Nilsson, med Anne Thomas som stedfortræder

·         Lisbeth Riemann, med Niels Henriksen som stedfortræder

 

Udpegningsretten tilhører valggruppe AFKØÅ.

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. marts 2019

1.
Vedtægter (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-03-2019

26

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af areal

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt: udlicitering

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.