Referat
Kommunalbestyrelsen
25-04-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021
  åbent 3 Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 4 Ideer og forslag til Råstofplan 2020
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2018 til 2019
  åbent 6 Likviditetsoversigter 31. marts 2019
  åbent 7 Anlægsbevilling til indkøb af nye busser. Budget 2020
  åbent 8 Anlægsbevilling til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 9 Anlægsbevilling til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm
  åbent 10 Anlægsbevilling til udskiftning af raftehegn samt istandsættelsesarbejder på vinduespartier i Gudhjem Børnehave
  åbent 11 Anlægsbevilling til aktivitetsområder i og omkring Tejn
  åbent 12 Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø
  åbent 13 Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad
  åbent 14 Anlægsregnskab på forbedring af Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 15 Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal
  åbent 16 Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud
  åbent 17 Årsberetning og regnskab 2018
  åbent 18 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Else Merete Knoop, Ole Rødvig, Søren Schow, Maike Fiil

  

Bemærkninger til dagsordenen

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Michael Hendriksen er indkaldt som suppleant for Else Merete Knoop.

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Ole Rødvig.

Jens Haagensen er indkaldt som suppleant for Søren Schow.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021

17.02.03P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

5

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2020/2021 begynder sommerferien den 26. juni 2021, således at fredag den 25. juni 2021 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Der er ud fra den forudsætning udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021.

 

Sommerferie:                                         lørdag den 27.06.2020   søndag den 09.08.2020

Efterårsferie:                                          lørdag den 10.10.2020   søndag den 18.10.2020

Juleferie:                           lørdag den 19.12.2020   søndag den 03.01.2021

Vinterferie:                        lørdag den 13.02.2021   søndag den 21.02.2021

Påskeferie:                       lørdag den 27.03.2021   mandag den 05.04.2021

St. Bededag:                                          fredag den 30.04.2021

Kr. Himmelfart:                 torsdag den 13.05.2021 søndag den 16.05.2021

Pinseferie:                        lørdag den 22.05.2021   mandag den 24.05.2021

Sommerferie:                                         lørdag den 26.06.2021

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Samtlige af de bornholmske offentlige skolers skolebestyrelse tager ferieplanen for 2020/2021 til efterretning.

 

To af de bornholmske private skoler har udtalt at de tager ferieplanen for 2020/2021 til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

23

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af den ændrede sammensætning og arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018, skal der vælges en tilforordnet blandt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets medlemmer og rådets kommende sammensætning skal godkendes.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At der vælges en tilforordnet til Idrættens Videns- og Kompetenceråd blandt medlemmerne af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

b)    At den nye sammensætning af Idrættens- Videns- og Kompetenceråd godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
a) Erik Lund Hansen indstilles.

b) Udvalget kan ikke godkende Idrættens Videns- og Kompetenceråds indstilling, idet der ikke ønskes repræsentation fra Bornholms Regionskommune med stemmeret. Erik Lund Hansen, Jonna Nielsen og Maria Fromseier Kjærgaard kan godkende indstillingens punkt b).

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

a) Erik Lund Hansen indstilles

b) Udvalget kan ikke godkende Idrættens Videns- og Kompetenceråds indstilling, idet der ikke ønskes repræsentation fra Bornholms Regionskommune med stemmeret. Winni Grosbøll, Thomas Thors og Leif Olsen kan godkende indstillingens punkt b).

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Ad a) Godkendt.

Ad b) Godkendt.
Liste O, liste W og liste V kan ikke medvirke til pkt. b).

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning i november 2018 om at godkende det forslag til ændret arbejdsform, som Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) præsenterede, skal der vælges repræsentanter for de respektive foreninger og organisationer, som skal være de fremtidige deltagere i IVK. Der skal således vælges

 

·         2 repræsentanter fra DGI Bornholm

·         1 repræsentant fra DBU Bornholm

·         1 repræsentant fra de selvejende svømmehaller

·         1 repræsentant fra de selvejende idrætshaller

·         1 repræsentant fra Center for Natur, Miljø og Fritid

·         3 repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd

o    1 repræsentanter fra foreningerne

o    1 repræsentanter fra foreninger med egne klubhuse

o    1 repræsentanter fra outdoorforeninger

·         1 tilforordnet fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

IVK drøftede på deres seneste møde d. 11. marts den kommende sammensætning og indstiller følgende medlemmer til det fremtidige råd:

 

·         Ole Dreyer og Karen-Margrethe Hansen fra DGI Bornholm

·         Erik Andersen (DBU Bornholm)

·         Thomas Bay Jensen (selvejd. Svømmehaller)

·         Jens S. Koefoed (selvejd. Idrætshaller)

·         Carsten Clemmensen (Bornholms Idrætsområder, Center for Natur, Miljø og Fritid)

·         Bornholms Idrætsråd:

o    Marian Lundh (foreninger)

o    Maike Fiil (egne klubhuse)

o    Erik Deichmann (outdoor)

 

Herudover skal vælges en tilforordnet blandt medlemmerne i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, som kan deltage i de fremtidige møder i rådet.

 

Den nye sammensætning af IVK vil mødes første gang d. 2. maj, hvor der også skal vælges en formand for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ideer og forslag til Råstofplan 2020

01.09.10P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Råstofplanen fastlægger rammerne for regionskommunens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm. Kommunalbestyrelsen skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for en justering eller revision af planen. Planlægningen for Råstofplanen 2020 påbegyndes nu og der skal indledningsvis indkaldes ideer og forslag fra interesserede borgere, virksomheder og myndigheder. På baggrund af de indkomne ideer og forslag beslutter Regionskommunen, om Råstofplanen 2016 skal revideres eller om den blot skal videreføres i en Råstofplan 2020 uden væsentlige ændringer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at planlægningen for Råstofplanen 2020 påbegyndes, ved indkaldelse af ideer og forslag.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Udsættes til april mødet.

 

Borgmesteren indstiller,

·         at planlægningen for Råstofplanen 2020 ikke igangsættes, men afventer implementering af sundhedsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:
Borgmesterens indstilling anbefales.

Leif Olsen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Borgmesterens indstilling godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, idet listen ønsker at følge Natur- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Regionskommunen skal udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen skal udarbejdes på grundlag af en råstofkortlægning, som Bornholms Regionskommune ligeledes har ansvaret for at gennemføre (råstoflovens § 5a).

Planprocessen indledes med denne idé-fase (1. offentlighedsfase), hvor en redegørelse over status på råstofplanlægningsområdet offentliggøres, sammen med et debatoplæg, som opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer m.fl. til at indsende idéer og forslag til den kommende råstofplan. På baggrund af indkomne ideer og forslag beslutter Regionskommunen om og i hvilken udstrækning råstofplanen skal revideres.

Center for Natur, Miljø og Fritid lægger op til, at Råstofplanen ikke revideres, men videreføres til en Råstofplan 2020 uden væsentlige ændringer. Dette fordi råstofressourcen i de udlagte råstofindvindingsområder vurderes tilstrækkelig til råstofforbruget de kommende 12 år, samt at retningslinjerne for råstofindvinding vurderes tilstrækkelige.

Hvis det besluttes at planen skal revideres, udarbejder Bornholms Regionskommune et egentligt forslag til Råstofplan 2020, som kommer i offentlig høring i 2019. En revision af råstofplanen kan f.eks. være forårsaget af nye udlæg til råstofindvinding eller ændrede retningslinjer for råstofindvinding på øen.

 

Beslutter regionskommunen omvendt at råstofplanen ikke skal revideres, videreføres Råstofplanen 2016 til en 2020 Råstofplan med mindre ikke væsentlige tilføjelser, så som tilføjelse af nyt datagrundlag for råstofressourcer/behov mm.

 

Både redegørelsen og debatoplægget ligger digitalt, ligesom Råstofplanen 2020 også vil gøre det (det er også muligt at downloade en pdf-version, som kan udskrives). Redegørelsen og debatoplægget kan tilgås her

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU den 10.4.2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en sundhedsaftale, der bl.a. indebærer at regionerne nedlægges. De regionale ansvarsområder skal derfor fordeles mellem kommuner og stat. I den indgåede aftale er råstofområdet foreslået placeret i staten og vil derfor forventeligt ikke længere skulle varetages i Bornholms Regionskommune, såfremt der også efter det kommende folketingsvalg er flertal for aftalen. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.30.10P19-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

11

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen omhandler genbevilling i 2019 af budgetoverførsler fra 2018 til 2019.

Der overføres 56,1 mio. kr. vedr. drift, 83,3 mio. kr. vedr. anlæg, -33,1 mio. kr. vedr. optagelse af lån og 32,2 mio. kr. vedr. afdrag på lån m.v. Budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 udgør i alt 138,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 56.100.000 kr. i 2019 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1 tabel 2,

b) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 83.296.444 kr. i 2019 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,

c) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån på -33.095.000 kr.,

d) at der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån på 29.200.000 kr.,

e) at der meddeles tillægsbevilling til udlån på 3.000.000 kr.,

f) at tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 138.501.444 kr. finansieres af de likvide midler,

g) at underskuddet på bevilling 57 Kollektiv trafik ikke overføres til 2019, og

h) at direktionen bemyndiges til at godkende anvendelse af de genbevilgede beløb, der er overført og udskudt jf. bilag 2.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt, dog vil alle de foreslåede bevillinger blive genbevilliget og indefrosset.

Der skal en aktiv politisk beslutning til at ophæve indefrysningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Godkendt med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling. Tillægsbevillingen til driften i indstillingens pkt. a) udgør herefter 63.438.000 kr. og finansieringen via de likvide midler i indstillingens pkt. f) udgør i alt 145.839.444 kr.

 

 

Sagsfremstilling

Generelt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 20. marts 2019 at direktionen skal vurdere de konkrete behov for overførsler af overskud fra regnskab 2018 til budget 2019 med henblik på at nedjustere de samlede overførsler. Som følge heraf har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at nå en behandling af overførselssagerne i fagudvalgene, hvilket også indgik som en forudsætning for beslutningen.

 

Drift

Budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 er som udgangspunkt opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer i udgangspunktet, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2018. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Som følge af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 20. marts 2019 har direktionen gennemgået og justeret beløbene til overførsel således:

·         Hovedparten af de opgjorte beløb overføres til 2019, idet det forudsættes, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. Disse beløb udgør 39,4 mio. kr. inkl. overførte underskud.

·         En del af de opgjorte beløb overføres og udskydes, således at de alene kan anvendes efter godkendelse fra direktionen. Disse beløb udgør 12,3 mio. kr.

·         En del af de opgjorte beløb overføres ikke. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. konkrete tiltag hvor de enkelte centre har redegjort for den tiltænkte anvendelse jf. oversigten nedenfor. Direktionen anbefaler, at der, såfremt der er et politisk ønske om at gennemføre de anførte tiltag, besluttes en genbevilling af disse beløb ud over det der er anført i indstillingen.

 

Påtænkte konkrete tiltag, der ikke indstilles genbevilget:

Bevilling / Center

Beskrivelse

1.000 kr.

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

Der er fortsat behov for at kunne skifte gamle legepladsredskaber og indrette nye læringsmiljøer ifm. realiseringen af De styrkede læreplaner (Den nye Dagtilbudslov)

1.000

Ændret pædagogisk tilgang. Den styrkede læreplan kræver at der arbejdes med ændrede pædagogiske tilgange i både børnehusene og i dagplejen. Dette kræver tid til forberedelse og evaluering. Midlerne anvendes til øget uddannelse, mødeaktivitet ifm. implementering, realisering og evaluering.

2.000

13 Undervisning

Center for Skole

Kompensation personaleudgifter, tilpasning til skoleåret 2019/2020 ved faldende elevtal

250

Fælles lederseminar

150

Pulje til at styrke de udendørs læringsmiljøer omkring skolerne, for at understøtte målsætning i folkeskoleloven om en varieret skoledag og min. 45 min. bevægelse.

2.050

Pulje til projekter vedr. samskabelse mellem skoler og lokalmiljø til styrkelse af sammenhæng mellem folkeskole og lokalsamfund.

255

42 Erhverv, byg og plan

Overførsel på erhverv, der ikke er disponeret til vækstprojekt Outdoor Bornholm, Keramikbiennalen , 6 strukturfondsprojekters medfinansiering der skal overføres til Erhvervsstyrelsen samt Bornholms Kulturuge

1.467

Europe Direct Bornholm

166

I alt

7.338

 

Der er i bilag 2 en oversigt over overførslerne opdelt på de tre kategorier.

 

Herudover giver overførslerne anledning til følgende bemærkninger:

 

Bevilling 31 Ældre

Der er konstateret et behov for yderligere investeringer i forbindelse med indførelsen af det nye omsorgssystem, som dels finansieres af overskud på denne bevilling, dels af overskud på bevilling 33 Sundhed og dels af overskud på bevilling 64 Politikere. Beløbet til overførsel på denne bevilling forhøjes derfor med 1.894.000 kr.

 

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Bevillingen viser et samlet underskud på 7.055.000 kr. hvoraf 4.407.000 vedrører skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne blev forhøjet i 2017 med henblik på at bringe området i balance, men aktiviteterne har indtil nu været støt stigende, og underskuddet er steget med 598.000 kr. i 2018. Taksterne er i 2019 forhøjet markant med henblik på nedbringelse af underskuddet.

For de øvrige områder under bevillingen er der et underskud på 2.648.000 kr. Underskuddet udgør 12,0 pct. og overføres fuldt ud til 2019. Underskuddet vedrører havnene, idet der dels er udlæg for projekter på 716.000 mio. kr. og dels er oparbejdet et underskud over de seneste år. Der er iværksat en styrket økonomistyring på området og udarbejdet en samlet afdragsplan, således at underskuddet nedbringes fra 2019. Der er i budget 2019 bevilget et engangsbeløb på 2 mio. kr. til vedligehold. Dette udmøntes under hensyn til afdragsplanen samt til prioriterede tiltag.

Herudover overføres et mindreforbrug på 1.780.000 kr. som følge af tidsmæssige forskydninger af projekter på jordforureningsområdet på den ikke-overførbare ramme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 godkendt, at det konkrete mindreforbrug på projekterne overføres.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et underskud på 7.234.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2018, at det i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019 drøftes, om underskuddet i 2018 finansieres af de likvide midler. Med baggrund i beslutningen i samme sag om at bringe BATs økonomi i balance indstilles det, at underskuddet i 2018 ikke overføres til 2019.

 

Bevilling 62 Administration og it

Ud over den opgjorte overførsel på bevillingen overføres et beløb på 700.000 kr. vedrørende opfølgning på bopælspligten jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 20. februar 2019.

 

 

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2019 for anlæg, der ikke er afsluttet i 2018.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2018. Beløbene for anlæg der er i gang er indeksreguleret jf. overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

Parallelt med denne sag behandler Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget en sag om udsættelse af anlægsarbejder indtil der er overblik over kommunens økonomiske situation fremadrettet. Det anbefales dog, at overførslerne vedrørende anlæg genbevilges fuldt ud så projekterne kan videreføres og afsluttes, dog således at en beslutning om at udsætte enkelte anlægsarbejder respekteres.

 

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op, når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres alle lån afsat i budgettet for 2018 til 2019.

Kommunebestyrelsen har den 28. marts 2019 godkendt, at der optages lån på i alt 37,4 mio. kr. Lånet hjemtages i april måned 2019.

 

Afdrag på lån

Der er i budgettet afsat et beløb til indfrielse af lån på Slottet. Beløbet overføres til 2019, hvor lånene indfries efter at Slottet er solgt pr. 15. marts 2019.

 

Udlån

Der blev i budget 2017 afsat et beløb til medfinansiering af nye boliger. Beløbet er overført til 2018 og overføres videre til 2019. Der er disponeret 2,55 mio. kr. vedrørende ungdomsboliger i Rønne, idet beløbet først forfalder når boligerne er færdige.

 

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet på den overførbare ramme er opgjort til 62,7 mio. kr. Det fordeler sig med overskud på 79,9 mio. kr. og underskud på 17,2 mio. kr.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 54,0 mio. kr. Herudover anbefales det, at der yderligere overføres 2,1 mio. kr. jf. nedenfor. Den samlede overførsel udgør 56,1 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene i 2018:

1.000 kr.

Korrigeret resultat 2018

Automatisk overførsels-adgang

Beløb der overføres

Beløb der overføres og udskydes

Tillæg til overførsel

Beløb, der indstilles genbevilget

Beløb, der ikke genbevilges

Kolonne

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7=1-3-4

Børne- og Skoleudvalget

16.988

15.127

4.744

4.364

 

9.108

7.880

Social- og Sundhedsudvalget

17.175

16.448

14.350

1.075

1.894

17.319

1.750

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

11.199

8.873

7.803

2.192

 

9.995

1.204

Natur- og Miljøudvalget

-8.399

-660

-3.865

2.640

1.780

555

-7.174

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

25.760

14.183

16.383

2.051

700

19.124

7.336

 I alt

62.722

53.972

39.414

12.322

4.374

56.100

10.996

 

Budgetoverførslerne genbevilges som anført i næstsidste kolonne ovenfor, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

 

Anlæg

Budgetoverførsler er opgjort til 83,3 mio. kr. og fordeler sig på fagudvalgene således:

1.000 kr.

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

7.977

Natur- og Miljøudvalget

77.489

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

6.251

Subtotal

91.717

Køb og salg af grunde og ejendomme (ØEPU)

-1.667

Udstykningsområder (ØEPU)

-6.754

 I alt

83.296

 

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 3.

 

Optagelse af lån, afdrag på lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 33.095.000 kr.

I april 2019 optages lån på 37.400.000 kr., idet der optages lån på 4.305.000 kr. på budget 2019.

Der overføres 29.200.000 kr. vedr. afdrag på lån vedr. Slottet. Beløbet anvendes i 2019, hvor lånene indfries efter at Slottet er solgt pr. 15. marts 2019.

 

Der overføres 3.000.000 kr. medfinansiering af nye boliger. Beløbet overføres til 2018 så det fortsat er til rådighed til formålet.

 

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 i alt 138,5 mio. kr.

1.000 kr.

Drift

56.100

Anlæg

83.296

Subtotal

139.396

Optagelse af lån

-33.095

Afdrag på lån

29.200

Udlån

3.000

 I alt

138.501

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Budgetoverførsler - drift (PDF)

2.
Beskrivelser af overførsler - drift (PDF)

3.
Budgetoverførsler anlæg og lån (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Likviditetsoversigter 31. marts 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

14

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

6

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. marts 2019.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         At likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo marts 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 164,4 mio. kr. er steget med 8,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2019. Udviklingen i perioden omfatter en stigning som følge af salg af fast ejendom og et fald der skyldes flere udbetalinger til leverandører.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 306,8 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 5,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver en tilførsel på 10,9 mio. kr. til kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Idet Slottet i Rønne er solgt, skal restgælden indfries, dette er endnu ikke sket, men vil få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,9 mio. kr. i 2019.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægssag budget 2020. Indkøb af nye busser

13.05.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

26

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Klima og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BATs busflåde består i dag af fire mini/handicapbusser og 31 rutebusser af forskellig alder. De ni ældste busser er mere end ti år gamle, den ældste er fra 1999. Disse ni busser står nu over for en nødvendig udskiftning i 2020 grundet alder og nedslidning. Løbende nødvendig udskiftning af BATs busser er ikke indeholdt budgetmæssigt i BATs nuværende ramme.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At sagen oversendes til budget for 2020.

b)    At der tages stilling til finansieringsform

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

a) Indstilling anbefales.
b) Udvalget ønsker inden budgetbehandling et notat indeholdende konsekvensberegninger på fleksible finansieringsmuligheder herunder også overvejelser omkring fleksible busstørrelser. Drøftes på juni mødet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

BATs busflåde består i dag af fire mini/handicapbusser og 31 rutebusser af forskellig alder. Se bilag A (Vognplan).

De ni ældste busser er mere end ti år gamle, den ældste er fra 1999. De har alle en lavere euronorm end den seneste norm.  Den nyeste norm er EURO 6 version 2. Euronormen er emissionsudledning (CO2, NOX og skadelige diesel partikler). De ældste er helt uden for euronorm.

Vedligeholdelses og reparationsomkostningerne er høje, begrundet i bussernes alder og antallet af kilometer de har tilbagelagt. Bussen fra 1999 har f.eks. tilbagelagt 1.241.000 km, ved sidste syn i 2018.

I 2012 fik BAT leveret 12 nye Irisbus/Iveco og i 2015 blev der leveret 10 nye Iveco busser. Disse busser tilbagelægger ca. 170.000 km årligt.

Som et led i at få den mest optimale drift, med de laveste omkostninger og ikke mindst den mest miljøvenlige drift, er det nødvendigt med en kontinuerlig og løbende udskiftningsplan for busserne.

En rutebus har en levetid på 10-12 år, alt efter hvor mange kilometer der tilbagelægges. På denne baggrund står de ni ældste busser for en udskiftning. Den øvrige flåde skal udskiftes i årene 2022 – 2025/26.

I den langsigtede strategi for udskiftning og implementering af mere emissionsvenlige busser el, biogas, hybrid etc., efter en nærmere analyse af muligheder, foreslår BAT at de ni ældste busser i 2020 udskiftes, med dieselbusser med den bedste euro norm (euro 6, ver. 2).

De busser der vil kunne leveres i 2020 har en levetid på 10 år. Den øvrige flåde udskiftes i årene frem mod 2025. De 10 år gamle busser udskiftes så i 2030, hvor ambitionen kunne være, at alle busser er helt emissionsfrie.

Investeringsbehov for udskiftning af de ni gamle busser vil være ca. kr. 1.600.000 + moms = 2.000.000,- pr. bus. Samlet investering 18.000.000,- inkl. moms.

Bemærk at BAT ikke har refusion for momsen.

Priserne er oplyst af forskellige forhandlere og er listepriser. Prisen kan godt ændre sig når udbudsrunden i licitationen er afsluttet.

Vi vil få alle nye busser leveret med tælleudstyr, så vi over tid får et dokumenteret billede af belægning og passagerstrømme på rutenettet.

 

Finansieringsmuligheder ved indkøb af busser:

Til brug for sagen om indkøb af nye busser beskrives mulighederne for finansiering.

 

Kassefinansiering:

Indkøbet finansieres af kommunes likvide midler.

Budget til indkøb af busser afsættes på anlægsbudgettet.

 

Lånefinansiering:

Lånefinansiering skal ske inden for rammerne af lånebekendtgørelsen. Optagelse af lån kræver låneramme, som enten kan opnås ved afholdelse af anlægsudgifter til bestemte formål eller gennem en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kollektiv trafik er ikke et formål der giver låneramme, så der skal enten være ledig låneramme fra andre anlægsprojekter eller der skal søges en dispensation. Der opnås sjældent dispensation til hele den ansøgte anlægsudgift.

I praksis betyder det, at der vil blive tale om delvis lånefinansiering og delvis kassefinansiering.

Lån kan optages med en maksimal løbetid på 25 år. Ved indkøbet at busser i 2015 blev der optaget 10-årige lån ud fra en forudsætning om, at løbetiden på lånene skulle svare (nogenlunde) til bussernes levetid.

Budget til indkøb af busser afsættes på anlægsbudgettet. Desuden skal der afsættes budget til optagelse af lån samt årligt budget til ydelsen på lånet.

 

Finansiel leasing:

Finansiel leasing indebærer finansiering via Kommuneleasing. Ved leasingaftalens udløb vil aktivet i reglen være nedskrevet til en realistisk og forudbestemt restværdi og BRK skal anvise en køber eller indbetale den forudbestemte restværdi, for at beholde busserne.

Leasingtager betaler leasingydelse (dvs. afdrag og renter) i løbetiden. Renten kan være variabel (=bilflådestyringen) eller fast.

 

En leasingperiode >4 år skal godkendes politisk.

 

Budgettet til leasingydelsen afsættes så årligt på BATs driftsbudgettet.

 

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under BAT, men sagen fremlægges også for Klima og bæredygtighedsudvalget til orientering.

 

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at BRK ikke kan fradrage moms på busser, da billetindtægter ikke er pålagt moms.  Det betyder at den faktiske pris skal budgetteres med moms.

 

Investeringsbehov for udskiftning af de ni gamle busser vil være ca. kr. 1.600.000 + moms = 2.000.000,- pr. bus. Samlet investering 18.000.000,- inkl. moms.

Løbende nødvendig udskiftning af BATs busser er ikke indeholdt budgetmæssigt i BATs nuværende ramme, hvorfor der er nødvendighed med særskilt anlægsbevilling hertil.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Vognliste udbud nye busser (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn

08.00.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

27

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne, herunder 175.000 kr. til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn

b)    At der afsættes et rådighedsbeløb på 175.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    At anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d)    At der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der opleves store problemer med tilsanding af havnebassinerne i Nørrekås Lystbådehavn. Den manglende vanddybde har det seneste år resulteret i flere påsejlinger af sten og betonankre i havnen. Tilsandingen omkring bro S har desuden betydet, at det stort set ikke er muligt at udnytte og tildele bådpladser ved denne bro. Dette er problematisk eftersom der pt. er mere end 20 både på venteliste til en fast plads i havnen. Der er stor søgning af fastliggere til havnen, og der er derfor behov for at kunne disponere over alle bådpladser i fuld dybde.

 

Nørrekås Lystbådehavn: Bro S er markeret med rødt

 

Det foreslås, at der foretages en opmåling af vanddybder i hele havnen. Opmålingen skal dels bruges til at fastslå i hvilke områder af havnen, det er nødvendigt at foretage en akut uddybning inden sæson 2019/20 går i gang, og dels bruges som grundlag for en mere omfattende uddybning af bassiner og indsejling inden sæson 2020/21, hvor alle områder i havnen uddybes til det niveau, der er angivet i den danske havnelods, sejlerguiden, osv.

 

Det foreslås, at der inden sæson 2019/20 foretages en akut uddybning af de områder i havnen, som er særligt kritiske for at kunne undgå påsejlinger, og som vil gøre det muligt at disponere over bådpladserne ved bro S i fuld dybde.

Opgravet materiale vil i 2019 kunne placeres inden for havnens område, hvilket betyder, at der ikke skal indhentes tilladelse fra Kystdirektoratet, men i stedet blot gives kommunal tilladelse til flytning af materialet. En del af bevillingen skal i den sammenhæng anvendes til prøvetagninger, som skal sikre, at det materiale som påtænkes flyttet ikke er forurenet.

 

Der er indhentet tilbud på de planlagte arbejder, og arbejdet vil blive udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Opmåling

30.000

Prøvetagning

20.000

Uddybning, inklusive fjernelse af sten

125.000

 

Budget: 175.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne på samlet 1.325.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 175.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018 og regulering for diverse reserverede midler fra udvalgets tidligere års prioriteringer mv., et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 1.119.314 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm

08.00.00P20-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

28

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoverings-puljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm

b)    At der afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne uden for Rønne

c)    At anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d)    At der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:
Indstilling anbefales, idet det også styrker havnens almindelige funktion og drift.
Niclas Fick kan ikke medvirke, idet den type turisme og heraf miljø- og klimabelastning Trolling Master indebærer, ikke er i overensstemmelse med Enhedslisten Bornholms holdning til bæredygtighed i forhold til den bornholmske Natur – samt kyst- og havmiljø.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Det indstilles at der frigives 75.000 kr. til uddybning af indsejlingen, mens de øvrige tiltag udsættes jf. processen i dagsordens punkt 10.

Leif Olsen kan ikke medvirke, men ønsker at følge indstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt, idet det præciseres, at det omtalte pkt. 10 på ØEPUs dagsorden omhandlede "Vurdering af udsættelse af anlægsarbejder"

 

Liste F kan ikke medvirke, idet listen ønsker at følge administrationens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Trollingmaster Bornholm udvides i 2019 med 50 ekstra både og kommer også til at omfatte Allinge Havn fremover. For at de kommunale havne også fremover kan danne kulisse for og understøtte det populære arrangement på et tilfredsstillende niveau er der behov for at iværksætte en række tiltag, der forbedrer rammerne for afviklingen:

 

Tankanlægget i Tejn Havn har ikke længere kapacitet til at forsyne de mange både i forbindelse med arrangementet og forslås derfor udvidet, så det bliver muligt for havnen at stille nok brændstof til rådighed til afviklingen af arrangementet. Det foreslås, at den eksisterende underjordiske 2-rums tank, der i dag rummer 6.000 l benzin og 4.000 l diesel, ombygges til 1 rum, som fremover rummer 10.000 l benzin, og at der oppe på kajen etableres en ny 5.900 l tank til lystbådediesel. Dette tiltag vil gøre det muligt for havnen at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på brændstof i forbindelse med arrangementet. 

 

Udvidelsen af Trollingmaster Bornholm gør også behovet for flere kajmeter i Tejn Havn presserende. Der foreslås derfor indkøbt to nye mobile flydebroer, så bådene kan ligge ordentlig i havnen under arrangementet. Flydebroerne kan let flyttes til andre havne og bruges i forbindelse med arrangementer og reparationsarbejder der.

 

Indsejlingen til Tejn Havn er sandet til og har derfor ikke længere den oplyste dybde. I flere tilfælde har havnen måtte afvise større både, som har måttet sejle helt til Nexø for at kunne komme i havn. Det foreslås at få sandsuget indsejlingen, så den igen har den vanddybde, der er angivet i den danske havnelods, sejlerguiden, m.v. 

 

Der er indhentet tilbud på opgradering af tankanlægget, mens udgifterne til hhv. flydebroer og uddybning af indsejlingen er anslåede. Eventuelle mer- eller mindreudgifter vil blive reguleret over den disponible anlægspulje for havne.

 

Arbejderne planlægges udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Opgradering af tankanlægget

75.000

Flydebroer

100.000

Uddybning af indsejling

75.000

 

Budget: 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne uden for Rønne på samlet 1.425.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 250.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018 og regulering for diverse reserverede midler fra udvalgets tidligere års prioriteringer samt godkendte anlægsbevillinger i 2019, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på pt. 813.207 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til udskiftning af raftehegn samt istandsættelsesarbejder på vinduespartier i Gudhjem Børnehave

82.07.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

29

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

10

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt til at forbedre to sydvendte vinduespartier i Gudhjem Børnehave.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt forbedring af eksisterende vinduesfag i Gudhjem Børnehave,

b)    at udgiften på 220.000 finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme,

c)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Raftehegn

Det eksisterende raftehegn, som afgrænser børnehavens legepladsområde, fremstår med råd i bunden på flere af stolperne samt manglende rafter. Enkelte stolper er brækket i to dele og hegnet læner sig op ad buske og træer. Dette skaber en risiko for, at børnene vil forsøge at kravle over.

Raftehegnet har passeret forventet levetid og det anbefales ikke at udføre pletvise reparationer på det eksisterende.

Udgiften er baseret på indhentet tilbud. Laveste bud udgør 165.000 kr.

 

Vinduesparti

Der er ingen vinduer, der kan åbnes i børnehavens primære rum, ej heller solafskærmning, hvilket giver anledning til dårligt indeklima.

Det primære rum afgrænses af 2 større sydvendte vinduesfag af ældre dato. Et fag består af et større fastkarmsvindue med sammenbygget sidehængte vinduer i toppen. Vinduerne åbnes med anverfer, der er placeret to meter over stuegulv, hvilket gør, at personalet ikke kan nå dem, uden at stille sig op på borde/stole). Træværkets beskaffenhed på vinduesfagene vurderes til at være tilstrækkelig god til istandsættelse, hvorfor det ikke anbefales at udskifte hele fag. Ruderne i de to fastkarmsvinduer udskiftes med energirigtige ruder med solfilter. Der monteres fjernstyret åben/lukke automatik på de sidehængte vinduer. 

Udgiften er baseret på indhentet tilbud. Tilbuddet udgør 55.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt forbedringsarbejdere af eksisterende vinduespartier i Gudhjem Børnehave. Udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til aktivitetsområder i og omkring Tejn

08.00.00P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

14

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

32

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2017 har kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 310.000 kr. til aktiviteter i og omkring Tejn Havn. Projektet går under benævnelsen ”Mere liv i Tejn”.

Projektet udføres i samarbejde med Tejn Borgerforening og består bl.a. af klargøring af opholdsområde, etablering af shelter og omklædningsrum, færdiggørelse af jollebro, etablering af adgangsbro og kajaklandeplads, belysning, skiltning samt renovering af toilet.

Der er bevilliget tilskud til projektet fra Friluftsrådet på 130.000 kr.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt,

b)    at der afsættes et rådighedsbeløb på 440.000 kr. til udgifter,

c)    at der gives en anlægsbevilling på -130.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d)    at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på -130.000 kr.,

e)    at nettoudgiften på 310.000 kr. finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb,

f)     at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid, og

g)    at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2017 har kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 310.000 kr. til aktiviteter i og omkring Tejn Havn. Projektet udføres i samarbejde med Tejn Borgerforening og går under benævnelsen ”Mere liv i Tejn”.

Den primære del af indsatsen sker på den del af havnen, som benævnes lagunen og hvor der tidligere er påbegyndt etableret af et rekreativt område som i dag indeholder lagunestrand, vildmarksbad, sauna og badebro.

Dette projekt udbygger lagune-området ved at muliggøre følgende: klargøring af opholdsområde, etablering af shelter og omklædningsrum, færdiggørelse af jollebro, etablering af adgangsbro og kajaklandeplads, belysning, skiltning samt renovering af toilet i den gamle fiskesalgsbygning. Se kortbilag.

Der er søgt og bevilliget tilskud til projektet fra Friluftsrådet på 130.000 kr. Udbetaling af dette tilskud fra Friluftsrådet er gjort betinget af kommunal medfinansiering.

 

Det færdigt udbyggede lagune-område skal skabe et udflugtsmål fra både land- og vandsiden med gode muligheder for at grille og overnatte. Samtidigt skal det styrkes som et naturligt stop på gåturen af kyststien, både sydfra og nordfra. Et områdeløft til dette hjørne af havnen, er en del af flere initiativer i området, som skal sikre vækstmuligheder i Tejn by og havn, nærings- og erhvervsliv samt styrke bosætning og turisme.

 

Lagunen er udviklet i et tæt samarbejde med Tejn Borgerforening, som deltager med stort engagement og som bidrager med et stort omfang af frivillige timer. Dette er også sket i forbindelse med arbejde med at søge fonde. Færdiggørelsen sker også i samarbejde med havnens brugerråd og øens kajakklubber.

 

Projektdel

Beløb

Belysning på stier og kajer

  70.000,00 kr.

Opholdsområde klargøres

  30.000,00 kr.

Shelter

100.000,00 kr.

Færdiggørelse af Jollebro (forudsætning for shelter)

  74.000,00 kr.

Omklædningsskur

  30.000,00 kr.

Kajaklandeplads/Adgangsbro 

  90.000,00 kr.

Skiltning

    6.000,00 kr.

Toilet åbnes i gl. fiskesalgsforretning

  40.000,00 kr.

Projektudgifter i alt

440.000,00 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 440.000 kr. (udgift) til projektet Mere liv i Tejn, og om en anlægsbevilling på netto -130.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud fra Friluftsrådet. Nettoudgiften på 310.000 kr. svarer til det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb.

 

Budget

Hele kroner

Projektudgifter

440.000

Friluftsrådet, tilskud

-130.000

Netto udgift

310.000

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Skitsetegninger_blåstreg_mærkning2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø rev.

05.13.00S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

15

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

33

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med planlagt asfaltering af kørebane på Mosevej i Nexø anbefales det, at der samtidig etableres trafikforbedringer med to nye cykelstianlæg i eget trace på strækningen fra rundkørslen Andersen Nexø Vej til Langedebyvejen.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 620.000 kr. til realisering af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 620.000 kr. til trafikforbedringer med cykelsti i eget trace på Mosevej i Nexø

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 620.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende veje

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Mosevej er anlagt med en meget bred kørebaneprofil, senere indsnævret noget med opstribning af cykelkantbane i vejens vestside og længdeparkeringspladser i vejens østside.

Med etablering af ny børnehave på Industrivej og heraf yderligere cykeltrafik på strækningen, anbefales det, at der samtidig med asfaltbelægningsarbejdet, etableres to nye enkeltrettede cykelstianlæg i eget trace på strækningen, fortovsanlæg bibeholdes i vejens vestside, nuværende parkeringslomme i vejens østside nedlægges og ombygges til cykelsti.

I vedhæftede tegningsbilag er der redegjort for det planlagte projekt.

Arbejdet forventes udført i 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg – vurderer, at udgiften til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø beløber sig til 620.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af de ikke prioriterede midler i den disponible anlægspulje til veje i 2019.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 19.790.138 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. december 2018 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til veje 2019 på samlet 18.950.000 kr.

Der er således et ikke prioriteret restbeløb i puljen på 840.138 kr., som der kan disponeres over til finansiering af dette projekt.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Plantegning -mosevej ny (PDF)

2.
Tværprofil - Mosevej nyt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad

18.15.15Ø40-0368

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    At anlægsregnskabet for Klemensker Svømmebad godkendes, og

b)    At underskuddet på 5.856 kr. finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. marts 2017 anlægsbevilling vedrørende tilskud til Klemensker Svømmebad på baggrund af en ansøgning fra Klemensker Svømmebad.

Formålet med tilskuddet var at renovere svømmebassinet, så det kunne godkendes efter de nuværende krav i svømmebadsbekendtgørelsen.

 

Klemensker Svømmebad har gennemført en renovering af svømmebassinet, så det overholder de gældende krav til vandkvalitet på området. Klemensker Svømmebad har gennemført arbejdet i samarbejde med en konsulent fra Videnscenter for Idrætsanlæg, som har bistået med rådgivning og administrativt arbejde.

 

Firmaet ’Processing’ har udført størstedelen af det tekniske renoveringsarbejde for svømmebadet. Foreningen har desuden benyttet sig af frivillige kræfter blandt både bestyrelse og lokalbefolkning.

 

Den officielle åbning af det renoverede svømmebad fandt sted 23. juni 2018 på Sankthansaften i samarbejde mellem Klemensker Svømmebad, Klemensker Idrætsforening og Klemensker Land- og Byforening.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner ekskl. moms

Anlægs-bevilling

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Samlet forbrug

Underskud

Tilskud Klemensker Svømmebad

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

I alt

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

 

Beløbet på 2.600.000 kr. ekskl. moms svarer til 3.132.530,12 kr. inkl. moms, idet momsrefusionsandelen på dette område er 85.

 

Underskuddet på 5.856 kr. forslås finansieret af kassebeholdningen.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsregnskab på forbedring af Nørrekås Lystbådehavn

00.01.00S49-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

16

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for forbedring af Nørrekås Lystbådehavn, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 med forhøjelse af anlægsbevilling den 26. maj 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

c)    At anlægsregnskabet for forbedring af Nørrekås Lystbådehavn godkendes, og

d)    At underskuddet på 488.190 kr. finansieres af den disponible anlægspulje på havnene i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. juni 2015 anlægsbevilling på 250.000 kr. til revision af havneplanen for Nørrekås, der var startet i 2011. I forlængelse af den reviderede havneplan godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 en forhøjelse af anlægsbevillingen til Nørrekås Lystbådehavn, så den samlet udgjorde 5.050.000 kr.

Projektet er en del af en større ombygningsindsats for hele Nørrekås Lystbådehavn, hvor indretningen af de enkelte havnebassiner er nytænkt og ombygget, så der kan være plads til flere både og forholdene for lystsejlerne er blevet nutidssvarende.

Projektet indebar en udskiftning af flest mulige træbroer og træpæle. De nye broer, flydende som faste, er udført som moderne betonbroer med Y bomme.

I projektet var det et stort ønske at få gennemført en renovering af hele lystbådehavnen om end projektet var opbygget så det delvis kunne skæres til inden for den økonomiske ramme. Der blev i projektet lavet en fejlvurdering af hvor langt midlerne rakte i ombygningen i det der samtidig opstod nogle uforudsete forhold. Der har gjort, at projektet er overskredet med 9,5 pct., i alt 488.190 kr. Det var på tidspunktet for overskridelsen ikke muligt at skære projektet til indenfor den økonomiske ramme.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, veje, havne og beredskab har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 og forhøjelsen den 26. maj 2016.

 

Beløb i hele kroner ekskl. moms

Korrigeret Anlægs-

bevilling*

Forbrug
2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Samlet forbrug

Underskud

Projektering

 

647.482

615.876

 

1.263.358

 

Entrepriser

 

 

651.734

473.420

1.125.164

 

Varekøb

 

 

2.919.834

291.167

3.211.001

 

Diverse

 

816

6.746

6.396

13.958

 

I alt

5.125.591

648.298

4.194.200

770.983

5.613.481

-488.190

 *Beløbet er prisreguleret med samlet 75.291 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2018.

 

Underskuddet på 488.190 kr. forslås finansieret af den disponible anlægspulje på havnene.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2019.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

17

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 med forhøjelse af tilskuddet den 30. marts 2017.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    At anlægsregnskabet for renovering af Rønne Svømmehal godkendes, og

b)    At overskuddet på 107.061 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling vedrørende tilskud til Rønne Svømmehal på 2,97 mio. kr. til separation af børnebassin samt etablering af nyt filter i filterbygning. Anlægsbevillingen blev delvist finansieret af 1,0 mio. kr., der i budgetforlig 2016 var afsat til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Resten af anlægsbevillingen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Efter en gennemgang af vandbehandlingsanlægget blev det konstateret, at svømmehallens kemikalieanlæg ikke levede op til de gældende krav på området. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 30. marts 2017 forhøjelse af anlægsbevilling til 4.793.150 kr. Forhøjelsen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Arbejdet vedrørende reparation af promenadedæk, etablering af en ny klinkebelægning samt katodisk beskyttelse blev sendt i udbud d. 7. oktober 2016. Jens Møller Gudhjem A/S har været hovedentreprenør på promenadedækket, og Dansk Vandteknologi A/S fra Jylland, fik entreprisen på vandbehandlingsdelen.

 

Idet alle de nævnte arbejder er udført, har svømmehallen en anslået forventet levetid på 12-20 år ifølge rådgivende ingeniørfirma ConPros vurdering d. 16. februar 2016.

 

Mandag d. 1. maj 2017 lukkede Rønne Svømmehal i forbindelse med arbejdet med renovering af promenadedæk og vandbehandlingsanlæg, der var fastsat til at vare i otte uger. Midt i renoveringsprocessen blev det imidlertid besluttet at holde svømmehallen lukket i yderligere to uger, for at sikre, at arbejdet var afsluttet forud for genåbningen af svømmehallen. Rønne Svømmehal genåbnede lørdag d. 15. juli 2017.

 

Efter åbningen var der fortsat udestående arbejder vedr. vandbehandlingen, som blev udført i løbet af 2018.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 og den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner
ekskl. moms

Budget

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

samlet
forbrug

Overskud

Tilskud,
Rønne Svømmehal

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

I alt

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

 

Beløbet på 4.793.148 kr. ekskl. moms svarer til 5.774.880 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Overskuddet på 107.061 kr. foreslås overført til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

82.20.00P20-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

18

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

16

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a) at anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud godkendes, og

b) at overskuddet på 22.058 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 9.557.300 kr. til etablering af køkkener i dagtilbud, der omfattede etablering af køkkenfaciliteter i fem dagtilbud efter at forældrene i maj 2016 havde valgt frokostordningen til, jf. dagtilbudslovens §16 a og b.

 

Der blev etableret køkkener i Søstjernen, Skatteøen (afdelingen på Helsevej og Paradisvej) i Rønne, Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt i Trilobitten i Aakirkeby.

 

Arbejdet har gået planmæssigt, og alle de 5 børnehaver har fået etableret et meget velfungerende produktionskøkken til alles tilfredshed.

Den samlede ramme er overholdt samlet set.

Der har ikke været det forventelige forbrug på uforudsete udgifter, og dermed er der et overskud på 22.058 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

 

Beløb i hele kroner

Opr. budget

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

samlet
forbrug

Børnehuset Søstjernen

   3.077.700

           49.314

       1.417.506

       1.341.129

        2.807.950

Børnehuset Skatteøen

   1.831.500

           52.508

       1.804.826

         278.915

        2.136.249

Klemensker Børnehus

   2.315.500

          154.552

       2.101.914

         186.023

        2.442.489

Børnehuset i Hasle

   2.118.700

           91.459

       1.816.621

           50.165

        1.958.245

Børnehuset Trilobitten

      213.900

           55.957

         149.025

 0

           204.982

I alt

   9.557.300

          403.791

       7.289.893

       1.856.232

        9.549.916

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

forbrug

Overskud

I alt

9.557.300

9.571.974

9.549.916

22.058

*Beløbet er prisreguleret med samlet 14.674 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2018.

 

Overskuddet på 22.058 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april måned 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Årsberetning og regnskab 2018

00.32.00Ø00-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

19

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

17

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller. 

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

 

Resumé

Årsregnskab 2018 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning der forelægges Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget den 19. juni 2019 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

·         at årsregnskab 2018 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 53,1 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 30,9 mio. kr.

Årsagen til at resultatet på det skattefinansierede område er dårligere end forudsat kan hovedsagelig henføres til finansieringssiden, hvor der er en mindre indtægt på 27 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger til staten af bloktilskud, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

Driftsudgifterne balancerer samlet set, idet der er mer- og mindre forbrug i varierende omfang. De største merforbrug vedrører vejvedligeholdelse, kollektiv trafik og IT-investeringer, mens det største mindre forbrug vedrører overførselsindkomster.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 89,4 mio. kr. mod det oprindelige budget på 94,1 mio. kr.

 

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 3,8 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 3,1 mio. kr.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 49,3 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 27,8 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (80,8 mio. kr.) er 46,9 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til et påbud fra staten om konvertering af 7 kreditinstitutlån med ydelsesstøtte.  Optagelse af lån (83,3 mio. kr.) er 50,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til konverteringen af de 7 kreditinstitutlån.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 15,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 57,5 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret træk på kassen på 23,4 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 221,0 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

36,4

63,2

-49,4

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-89,4

-94,1

-168,8

Resultat af det skattefinansierede område

-53,1

-30,9

-218,3

Drift

5,4

6,2

6,2

Anlæg

-1,6

-3,1

-15,6

Resultat af det brugerfinansierede område

3,8

3,1

-9,4

Samlet resultat

-49,3

-27,8

-227,6

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

83,3

33,2

116,4

Afdrag på lån

-80,8

-33,9

-109,6

Øvrige balanceforskydninger

-10,7

5,0

-0,1

Øvrige poster i alt

-8,2

4,3

6,7

 

 

 

 

Kasseforskydning (- = forbrug)

-57,5

-23,4

-221,0

 

 

Bemærkninger til finansieringsoversigten:

 

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært, at uforbrugte budgetmidler fra året før overføres og lægges til det oprindelige budget (kaldet budgetoverførsler). Det korrigerede budget indeholder derudover andre budgetændringer og tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har besluttet i løbet af året.

Det bemærkes, at for en stor del af budgetoverførslerne gælder, at de overføres igen til det efterfølgende budgetår. Derfor vil det korrigerede budget overstige regnskabsresultatet med et større millionbeløb. Disse penge udgør en del af kommunens likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Regnskab 2018, årsberetning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2019

18

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2019:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg

 

Godkendt.