Referat
Kommunalbestyrelsen
23-05-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2019
  åbent 3 Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2019
  åbent 4 Ny konstruktion for Skovhjælperprojektet
  åbent 5 Orientering om justering af folkeskoleloven med virkning fra 1. august 2019
  åbent 6 Uddannelsesstrategi for Bornholm
  åbent 7 Scenarier for Poulsker Idrætsforening
  åbent 8 Nexø Hallen ansøger om kommunegaranti
  åbent 9 Ny temalokalplan for byer med bopælspligt
  åbent 10 Forslag til lokalplan nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæg nr. 29
  åbent 11 Tankanlæg på Borgmester Nielsens Vej 126
  åbent 12 Afværgeforanstaltninger ved Østergade 53, Rønne
  åbent 13 Trafiksikkerhedsplan 2018-2025
  åbent 14 Annullering af salg af ejendommen Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård
  åbent 15 Likviditetsoversigter 30. april 2019
  åbent 16 Ændring af vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 17 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt: garantistillelse
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grund
  lukket 104 Lukket punkt. Anlægsbevilling 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

1

 

 

Fraværende

Erik Lund Hansen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rønne Havn A/S - ordinær generalforsamling 2019

08.00.00G01-0281

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Rønne Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 27. maj 2019. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regions­kommunens ejer­beføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og

a) Godkender årsrapport for 2018

b) Godkender overførsel af resultat til overført overskud

c) Godkender genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
a) Godkendt.

b) Godkendt.

c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved borgmesterens videredelegering af bemyndigelsen til én, der møder i stedet for borgmesteren.

 

Direktør Thomas Bendtsen har på bestyrelsens vegne indkaldt til ordinær generalforsamling den 27. maj 2019 kl. 14:30 på selskabets adresse, beliggende Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne.

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

 

Ad a) og b) Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2018 og om overførsel af årets resultat til overført resultat

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Resultatet for 2018 viser et overskud på 69,4 mio. kr. Overskuddet for 2017 var på 15,3 mio. kr. Nettoomsætningen i 2018 udgjorde 116,2 mio. kr. I 2017 udgjorde nettoomsætningen 56,8 mio. kr.

Såvel resultat som nettoomsætning er kraftigt påvirket af skiftet af færgeoperatør på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge, idet skiftet har udløst kontraktmæssige krav mod den tidligere færgeoperatør om reetablering. Nettoomsætningen indeholder således en engangsopkrævning for dette beløb, som afspejler sig i resultatet. Herudover er der en tvist om betaling af standardtakster på skibsafgifter som følge af misligholdt betalingsforpligtelse. Begge krav er omtvistede, men skal medtages i regnskabet for 2018, da de forventes afgjort til fordel for Rønne Havn A/S. Der er anlagt retssager om kravene, men resultatet foreligger formentlig først i 2021.

Foruden ovennævnte ekstraordinære indtægter har der i 2018 været flere skibsanløb både på passager- og godstransportsiden i forhold til 2017, samt en mindre stigning i omsætningen på erhvervsudlejning af havnearealer og bygninger.

Endelig er regnskabet påvirket af den igangværende havneudvidelse af Rønne Havn A/S.

 

Bestyrelsen anser samlet set årets resultat for tilfredsstillende.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse og at årets resultat 69.379.327 kr. overføres til næste år.

 

Ad c) Beslutning om godkendelse af forslag om genvalg af revisor

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

 

Bestyrelsen har indstillet Bornholms Revision A/S til genvalg.

 

Til orientering kan det oplyses, at der ikke foreligger nogen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer under dagsordenens pkt. 3, ligesom der ikke er nogen medlemmer på valg til bestyrelsen under pkt. 4.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. maj 2019

1.
27449_ÅRSRAPPORT 2018 (PDF)

2.
Indkaldelse til Generalforsamling 1.0 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ordinær generalforsamling 2019

13.00.00G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 27. maj 2019. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regions­kommunens ejer­beføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen behandles også godkendelse af forslag til vedtægtsændringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller en af denne udpeget medarbejder deltager i generalforsamlingen og

a) Godkender årsrapport for 2018

b) Godkender overførsel af resultat til overført overskud

c) Godkender ændring af vedtægter

d) Godkender valg af bestyrelsesmedlemmer

e) Godkender valg af formand

f) Godkender valg af næstformand

g) Godkender genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Indstillingens a)-g) godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S og udøver sine aktionærbeføjelser ved bl.a. at stemme på selskabets generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og bemyndiger samtidig borgmesteren til at udføre kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved borgmesterens videredelegering af bemyndigelsen til én, der møder i stedet for borgmesteren.

 

Selskabet har oplyst, at der afholdes ordinær generalforsamling den 27. maj 2019 kl. 9.00 på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne, og at indkaldelsen hertil udsendes senere.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­rapport

4. Ændring af vedtægter

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af formand for bestyrelsen

7. Valg af næstformand for bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Pkt. 4 er indskudt efter ønske fra selskabets ledelse som følge af forældede bestemmelser og ændret lovgivning på området.

 

Ad a) og b) Godkendelse af årsrapport for 2018 og overførsel af årets resultat til overført resultat

I henhold til pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

 

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finan­sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme og for regnskabs­året 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Revisionen henleder i sin revisionspåtegning opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvor­af det fremgår, at års­regnskabet for 2018 er påvirket af Højesterets dom af 8. november 2018, vedrørende vandselskabers skattemæssige forhold. Dette forhold har dog ikke medført modifikation til revisionens konklusion.

 

Resultatet for 2018 viser et overskud på 25.475.000 kr. i forhold til et underskud i 2017 på 119.873.000 kr. Det bemærkes i den forbindelse, at af det samlede overskud for 2018 er størstedelen omfattet af reglerne i vandsektorloven, hvor langt størstedelen af det samlede overskud skal henføres til vand og spildevand, som er omfattet af hvil i sig selv princippet.

 

Både resultatet for 2018 og resultatet for 2017 er påvirket af flere særlige poster bl.a. som følge af afgørelserne i skattesagen inden for vandsektoren i 2017 og 2018 samt nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi at elnettet i 2017. Der henvises til ledelsesberetningen i årsregnskabet for en nærmere gennemgang af de poster, der har haft indflydelse på resultatet. Korrigeres resultaterne for de særlige poster jf. note 1 i årsregnskabet udviser resultatet for 2018 et overskud på 29.113.000 kr. sammenhold med et overskud for 2017 på 23.803.000 kr.

 

Ledelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

I henhold pkt. 3 på generalforsamlingens dagsorden skal der træffes beslutning om anven­delse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års­rapport.

 

Ledelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

 

Ad c) Godkendelse af vedtægtsændringer

Selskabet ønsker at gennemføre 2 vedtægtsændringer, dels som følge af en lovændring og dels som følge af, at en overgangsbestemmelse om medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen ikke længere er relevant.

 

Selskabet har oplyst, at i forbindelse med elmarkedsreformen blev elforsyningsloven ændret og de særlige forsyningspligtige virksomheder afskaffet. Der foreslås derfor en ændring af formålsbestemmelsen i § 1, således at ordene ”[…] og forsyningspligtvirksomhed […]” slettes.

 

§ 1.1 før ændring

§ 1.1 efter ændring

Selskabets formål er som holdingselskab, direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed og forsyningspligtvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

Selskabets formål er som holdingselskab, direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis netvirksomhed, el- og varmeproduktionsvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

 

Herudover er bestemmelsen i vedtægternes § 10.3 blevet overflødiggjort, da der den 7. maj 2019 er afholdt det første samlede valg af medarbejderrepræsentanter for hele koncernen, jf. reglerne i selskabsloven.

Bestemmelsen foreslås derfor slettet. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sletningen af egen drift, men forslaget medtages for en god ordens skyld på generalforsamlingen.

 

§ 10.3 (gældende)

Indtil der første gang efter 1. januar 2016 er afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler herom, er de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Bornholms Forsyning A/S (CVR.nr. 31583829), der opnåede flest stemmer ved sidste valg af medarbejderrepræsentanter i Bornholms Forsyning A/S (CVR.nr. 31583829), berettiget til at deltage som observatører i bestyrelsen. Observatørerne er underlagt samme tavshedspligt som selskabets bestyrelsesmedlemmer. Dette punkt 10.3 ophører, første gang der efter 1. januar 2016 er gennemført nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at rette i vedtægterne i overensstemmelse hermed.

 

§ 10 efter ændringen

10.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal medarbejdervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens § 140-141.

10.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

10.3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.4. Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

10.5. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

10.6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

10.7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

 

De gældende vedtægter er vedhæftet til orientering.     

 

Ad d) Godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen består af 6-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal medarbejderrepræsentanter.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges jf. vedtægternes § 10.2 for 1 år ad gangen, dog er den politiske indstilling af medlemmer gældende for 4 år ad gangen fra førstkommende ordinære generalforsamling efter kommunalvalget.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som politisk udpegede medlemmer:

Lars Goldschmidt

Mikael Benzon

Anne Thomas

Carsten Scheibye

Maike Fiil

Brian Kofoed

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som medlemmer med forsyningsfaglig viden:

Ulla Röttger

Jacob Brønnum

 

Til orientering kan det oplyses, at der den 7. maj 2019 er afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, som således er det første valg i den fusionerede koncern.

 

Ad e) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af formand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som formand for bestyrelsen:

Lars Goldschmidt

 

Ad f) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 7 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af næstformand for besty­relsen.

 

Indstillet af kommunalbestyrelsen som næstformand for bestyrelsen:

Anne Thomas

 

Ad g) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

I henhold til pkt. 8 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

 

Selskabets bestyrelse har foreslået, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revi­sions­partnerselskab genvælges.

 

Bilag til dette punkt eftersendes til kommunalbestyrelsen senest tirsdag den 21. maj.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. maj 2019

1.
Vedtægter BEOF Holding (PDF)

2.
Indkaldelse Aktionæren (PDF)

3.
Årsrapport 2018 Holdingselskabet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ny konstruktion for Skovhjælperprojektet

27.54.08A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-05-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

19

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

En ny konstruktion for Skovhjælperne har været drøftet med skovhjælperne, pårørende m.fl. og efterfølgende med Naturstyrelsen. Der er fundet en løsning der giver en besparelse på 200.000 kr. i forhold til det oprindelige niveau på 600.000 kr.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

a)    At Social- og Sundhedsudvalget drøfter det beskrevne forslag

b)    At såfremt det beskrevne forslag vedtages indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, at forslaget finansieres ud af provenuet ved at lukke de to midlertidige boliger på Stenbanen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2019:

a) Drøftet
b) Anbefales
Sabine Nicoline Lyngberg og Carsten Scheibye undlod at stemme.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

a) Drøftet

b) Anbefales

Linda Kofoed Persson undlod at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
a) Drøftet.

b) Godkendt. For stemte 13 liste A, F, Ø og K. Imod stemte 10, liste V, O og W.
Liste V og liste O kan ikke medvirke, idet de ønsker en høring blandt alle skovhjælperne og de pårørende.

Liste W kan ikke medvirke, idet ikke alle pårørende har haft mulighed for at give deres mening til kende.

 

Sagsfremstilling

Ved den endelige behandling af budgettet for 2019 blev det for Skovhjælperne besluttet, ”at Social- og Sundhedsudvalget får til opgave at fremlægge et forslag til gennemførelse af omlægningen for kommunalbestyrelsen til beslutning i 1. halvår 2019.”

 

På baggrund af dette har det været drøftet mellem Center for Psykiatri & Handicap og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, hvorvidt Skovhjælperne med fordel kan kobles til et af de beskæftigelsesrettede tilbud i Jobcenteret.

 

Udgangspunktet for drøftelsen har været, at ”Skovhjælperne” fortsat består som et selvstændigt team, og at Skovhjælperne, som udgangspunkt stadig vil være ”udkørende” hver dag og have Klippely, som det primære omdrejningspunkt.

 

Center for Job, Uddannelse og Beskæftigelse har på denne baggrund foreslå følgende ramme for Skovhjælperprojektet:

·         Skovhjælperprojektet forbliver et selvstændigt team med egen vejleder

·         Organisatorisk base vil fremover være på Sandemandsgården, som vil være mødestedet

·         Primære arbejdsadresse vil fortsat være Naturstyrelsens ramme ved Klippely

 

Den organisatoriske tilknytning til Sandemandsgården giver mulighed for et tæt samarbejde og sparring mellem det pædagogiske personale på Sandemandsgården og medarbejderen hos Skovhjælperne. Både i forhold til den daglige borgerkontakt, opgaveløsning og især ved ferie og sygdom, og dermed sikre at der altid vil være personer som den enkelte skovhjælper kender og har tillid til.

 

Muligt samarbejde med miljøpedellerne:
Af nye muligheder vil være, at der kan opbygges et samarbejde mellem Jobcenterets Miljøpedeller og Skovhjælperne i forhold til arbejdsopgaver, ligesom samarbejdet med miljøpedellerne i Team Østergade kan fortsættes. Miljøpedellerne har aktiviteter inden for skovområder, havneområder og strande hvor der bliver samlet affald.

 

Jobcenterets miljøpedeller vil også kunne møde ind på Klippely og koordinere mulige fælles aktiviteter og konkrete arbejdsopgaver inden for begges områder, som derefter kan løses i fællesskab og give nye udviklingsmuligheder for begge parter.

 

Base ved dårligt vejrlig, ferie, sygdom
Ved længere perioder med dårligt vejr eller lignende kan Sandemandsgårdens faciliteter benyttes. Her tænkes især på kantine og værkstedsfunktionerne.

 

Sandemandsgården har i forvejen en klar virksomhedsrettet profil, med f.eks. produktion og eksternt salg til industrivirksomheden Jensen Denmark A/S. Samtidig er der stort fokus på brugerens udvikling og progression.

 

Såfremt den daglige vejleder har ferie eller er syg, vil det være let at lade skovhjælperne indgå i opgaverne på værkstederne på Sandemandsgården, eller indgå i opgaverne som Miljøpedellerne udfører.

 

Organisatorisk placering

Organisatorisk vil Skovhjælperne i forslaget blive placeret under Jobcenterets afdeling for Ressource og kompetenceudvikling som har ansvaret for beskæftigelsestilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Sandemandsgården.

 

Tidshorisont

Det er ikke konkret aftalt, men aftalen med Naturstyrelsen kan opsiges med tre måneders varsel og det foreslås at den ændrede organisering aftales mellem Sandemandsgården og Naturstyrelsen og senest sker med udgangen af 2019.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen ved denne konstruktion vil udgøre ca. 200.000 kr., i modsætning til de 600.000 kr. der var forudsat i budgetforslaget for budget 2019. Besparelsen findes hovedsageligt pga. lavere omkostninger ved at kommunen selv står for ansættelsen af en fuldtidsmedarbejder til opgaven.

 

Den resterende finansiering på 400.000 kr. kan finansieres af det provenu der er ved at lukke de to midlertidige boliger (beboelsescontainere) på Botilbuddet Stenbanen, som netop er besluttet og realiseres senest med udgangen af 2019. Det samlede provenu herved er anslået 1,3 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om justering af folkeskoleloven med virkning fra 1. august 2019

17.00.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2019

4

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskoleloven gældende fra den 1. august 2019.

Børne- og Skoleudvalget får her en orientering om indholdet i aftalen og hvilke konsekvenser, de aftalte justeringer vil få for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2019:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at grundet den forhastede proces, herunder høring, gennemføres ændringerne ikke fra skoleåret 2019/2020. Maike Fiil og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de ønsker at sænke undervisningstimetallet i indskolingen til kommende skoleår.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Forslag til ændringsforslag fra DF og S:

Der gennemføres en høring af skolebestyrelserne, om man ønsker at anbefale muligheden for at nedsætte det årlige timetal i indskolingen til 1110 timer.

Sagen genoptages i september 2019 med henblik på igangsættelse pr. 1/1 2020, og den øgede udgift til busbetjening indarbejdes i budget 2020.

For stemte 15, liste A, F, O, W og Å. Imod stemte 8, liste Ø, V og K.

Ændringsforslaget er godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 30. januar 2019 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftalen "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen" for at få en mere åben og fleksibel folkeskole gældende fra den 1. august 2019. Lovforslaget indeholder de initiativer i aftalen, der kræver lovgivning.

 

·         Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer fra skoleåret 2019/20.

·         Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret fra skoleåret 2019/20.

·         Kommunalbestyrelserne bliver forpligtet til at have mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen med til at træffe beslutning ved ansættelse af skolens leder fra skoleåret 2019/20.

·         Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fra skoleåret 2019/20.

·         90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.

·         Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

 

For skoleåret 2019/2020 vil lovændringen få betydning for skoleårets planlægning på følgende områder:

 

·         Ændring af arbejdstilrettelæggelsen i forhold til lærere og pædagoger i indskolingen på grund af det reducerede timetal i 0. – 3. klasse.

·         Ændring af SFO’ens åbningstid – Antallet af undervisningstimer i indskolingen reduceres med 90 timer om året og fordrer således en udvidelse af SFO’ens åbningstid ligeledes med 90 timer om året.

·         Ekstra busafgange 2-3 dage om ugen i skoleuger til hjemtransport af elever i 0.-3. kl.

·         Mulighed for at konvertere understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen

 

Ovenstående er under forudsætning af, at aftalen mellem forligsparterne, således som de foreligger efter folketingets 2. behandling, gennemføres ved lov.

 

Lovforslaget er 2. behandlet den 30. april 2019 og sat på dagsordenen til 3. behandling i folketinget torsdag den 2. maj 2019. Først herefter kendes evt. vedtagne ændringer af folkeskoleloven og de afledte konsekvenser for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

 

I forhold til skolernes planlægning af det kommende skoleår vil en vedtagelse af lovforslaget, således som det foreligger efter folketingets 2. behandling, betyde at der meget hurtigt efter den 2. maj 2019 skal udarbejdes forslag til, hvordan de vedtagne ændringer implementeres i de bornholmske folkeskoler 1. august 2019.

 

Det vurderes i forhold til det kommende skoleårs planlægning derfor nødvendigt, at der på kommunalbestyrelsesmødet den 23. maj 2019 træffes beslutning om, på hvilken måde de vedtagne lovændringer implementeres i de bornholmske skoler for så vidt angår de ændringer, der ved forslagets vedtagelse træder i kraft 1. august 2019.

 

Link til

 

Lovforslagets sagsgang:

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l226/index.htm

 

Lovtekst efter 2. behandling:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l226/20181_l226_efter_2behandling.pdf

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere i hvilket omfang lovændringen vil have økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling til KB 23.5.2019

Justeringerne af folkeskoleloven (FSL), som aftalt den 30. januar 2019 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, blev vedtaget ved folketingets 3. behandling den 2. maj 2019.

 

En række af ændringerne træder i kraft 1. august 2019, mens de resterende ændringer først træder i kraft 1. august 2020.

 

I nedenstående oversigt er lovændringerne beskrevet med ikrafttrædelsestidspunkt og de afledte tidmæssige, praktiske og økonomiske konsekvenser i forhold til planlægningen af det kommende skoleår.

 

Udover nedennævnte ændringer indeholder loven en række redaktionelle og sproglige tilpasninger samt en udskydelse af kompetencedækningen i undervisningsfag, så målet om mindst 90 % nås i 2021 og målet om fuld kompetencedækning i undervisningsfagene nås i 2025/26.

 

FSL §

I kraft

Konsekvensbeskrivelse

14 b, stk. 1.1

1.8.2019

Det årlige timetal i børnehaveklasser og 1. – 3. klasser skal mindst være 1.110 timer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte generelt at nedsætte den årlige undervisningstid, men kan også vælge at fastholde det nuværende årlige undervisningstimetal (1.200 timer).

 

Konsekvenser ved nedsættelse af det årlige undervisningstimetal fra skoleåret 2019/20:

 

Der vil opstå et akut behov for en politisk beslutning om SFO’ernes åbningstider og daglige/ugentlige åbningstimer i relation til det reducerede undervisningstimetal.

 

Der forventes at opstå behov for iværksættelse af ekstra hjemkørsel 1 - 2 dage om ugen på skoler med SFO, da elever, der ikke benytter SFO skal have mulighed for hjemtransport ved skoledagens ophør. Iflg. priseksempler fra BAT vil en ekstra hjemkørsel om ugen med én lokalrute koste ca. 24.000 kr. årligt forudsat, at kørslen ligger umiddelbart før eller efter allerede planlagt kørsel.

Såfremt alle 10 lokale skolebusruter skal suppleres med 2 ugentlige hjemkørsler forventes en årlig merudgift på op til ca. 480.000 kr.

Iflg. BAT vil en sådan ekstrakørsel i praksis kunne iværksættes fra skoleåret 2019-20.

 

Skolerne vil med udgangspunkt i det planlagte personalebehov for kommende skoleår snarest skulle tilpasse personalebehovet primært i den understøttende undervisning og i SFO.

 

Det må forventes, at der vil være forskellige konsekvenserne for de enkelte skoler, da der i varieret omfang benyttes lærere henholdsvis pædagoger i den understøttende undervisning i børnehaveklasse og 1. – 3. klasse.

16 b, stk. 1

1.8.2019

Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i bh.kl.– 3. kl. ved hjælp at ekstra personale i klassen. Eleverne skal i dette tilfælde tilbydes plads i SFO eller andet fritidstilbud uden særskilt betaling fra forældrene. Godkendelse skal ske klassevis.

16 b, stk. 2

1.8.2019

Kommunalbestyrelsen kan under samme betingelser som i stk. 1 fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i 4.– 9. klassetrin i specialskoler og specialklasser ved hjælp at ekstra personale i klassen. Godkendelse skal ske klassevis. Undervisningstiden kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer.

16 d, stk. 1

1.8.2019

Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i 4.– 9. kl. ved hjælp at ekstra personale i klassen. Eleverne skal i dette tilfælde tilbydes plads i SFO eller andet fritidstilbud uden særskilt betaling fra forældrene. Godkendelse skal ske klassevis.

16 d, stk. 2

1.8.2019

Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin. Undervisningstiden kan afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, dog skal der på 8. klassetrin årligt være minimum 90 timer til understøttende undervisning.

Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

40, stk. 6

1.8.2019

Ved ansættelse af skolens leder skal mindst én forældrevalgt repræsentant for skolebestyrelsen deltage i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse i stillingen.

42, stk. 12

1.8.2019

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.

5, stk. 2

1.8.2020

Fagrækkerne tilpasses, så der fremover er Billedkunst på 1. – 6. klassetrin, Håndværk og design på 3. – 6. klassetrin og Madkundskab på 5. – 6. klassetrin.

Som konsekvens heraf tilpasses minimums- og vejledende timetal for fagrækken i børnehaveklasse – 9. klasse, jf. bilag 1 til loven.

Ændringer i fagrækken implementeres ved en række overgangsbestemmelser, der rækker frem til skoleåret 2023/24.

 

Børne- og Skoleudvalgets indstilling af 7. maj 2019 omhandler § 14 b, stk. 1.1., hvor indstillingen til kommunalbestyrelsen er, at der ikke vedtages en reduktion i undervisningstimetallet for børnehaveklasse – 3. klasse i skoleåret 2019-20, men at det nuværende timetal på 1.200 timer årligt fastholdes.

 

Indstillingen begrundes med det meget sene tidspunkt for lovens endelige vedtagelse og det heraf afledte tidspres i relation til skolernes planlægning af det kommende skoleår.

I indstillingen peges tillige på manglende tidsmæssig mulighed for at indhente høringssvar fra skolebestyrelserne om en eventuel nedsættelse af det årlige timetal i bh.kl. – 3. klasse forud for en endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

 

De øvrige lovændringer træder i kraft som angivet i ovenstående oversigt og er gældende fra 1. august 2019, henholdsvis 1. august 2020.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Uddannelsesstrategi for Bornholm

54.00.00G00-0004

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

22

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

6

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Udkast til uddannelsesstrategi har været i høring blandt arbejdsmarkedsparter og ligger nu som et færdigt forslag.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at ”Uddannelsesstrategien for Bornholm” godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 8. maj 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har på mødet den 6. februar 2019 besluttet at sende Uddannelsesstrategi for Bornholm i en målrettet høring.

 

Høringen er nu gennemført. Der har været afholdt møder med repræsentanter fra HORESTA og LO, herunder forbundene 3F, FOA, BUPL og Bornholms Lærerforening, mens der er indkommet skriftlige høringssvar fra DI, Dansk Byggeri og Bornholms Landbrug og Fødevarer.

 

Høringssvarene er her sammenfattet. Fra høringsparterne er der overordnet set ros til udvalget for at have taget initiativ til strategien. Der er stor opbakning til den helhedsorienterede uddannelsesstrategi, for bl.a. at medtænke virksomheder og andre aktører.

 

Sammenhæng fra grundskole til ungdoms- og videregående uddannelser

Konkret ift. fokusområde 1 bemærkes det:

 

Ø  at det er positivt at strategien sætter fokus på at skabe et grundlag for mere reflekterede uddannelsesvalg med afsæt i hele uddannelsesområdet.

Fra flere høringspartnere lyder der en opfordring til i højere grad at inddrage virksomhederne, bl.a. ift. Åben-skole aktiviteterne (medtages i handleplanen).

Der er dog også anerkendelse af, at der på Bornholm allerede bliver gjort meget ift. overgange fra grundskolen og videre i uddannelsessystemerne.   

 

Et attraktivt udbud af uddannelser skaber udvikling og vækst

fokusområde 2 er der bred enig i om:

 

Ø  at det er særdeles vigtigt med et bredt udbud af uddannelser på Bornholm.

I den sammenhæng understreges det, at der skal sikres et højt kvalitetsniveau i de udbudte uddannelser, ligesom det er væsentligt at udbuddet afspejler efterspørgslen hos erhvervslivet (medtages i handleplanen).

 

En attraktiv uddannelses- og studieø – vi skaber attraktive rammer

I strategiens fokusområde 3 fremhæves:

 

Ø  At attraktive ungdoms- og studieboliger er et helt afgørende element ikke mindst i forhold til at rekruttere elever/studerende fra resten af landet.

Der fremsættes endvidere et ønske om etablering af boliger til elever/studerende som opholder sig på Bornholm i kortere perioder af deres uddannelsesforløb (medtages som ønske i handleplanen, men området varetages i andet fagudvalg).

 

Livslang læring og karrieremuligheder for den enkelte

Fra høringsparterne er der tillige opbakning til fokusområde 4, da det vurderes at være et vigtigt indsatsområde:

 

Ø  Konkret bliver der stillet forslag om

1)   øget opmærksomhed på at udnytte de teknologiske muligheder ift. at styrke

uddannelsesudbuddet generelt og

        2) sikre et fleksibelt udbud af uddannelser på Bornholm samt

        3) øget anvendelse af støttemulighederne i kompetencefondene ift. at øge
             anvendelsen af efter-/videreuddannelsesmulighederne

 

alle tre medtaget i strategien.

 

Samarbejde mellem kommune, uddannelse og erhvervsliv

Høringsparterne er enige i, at der er behov for en fælles indsats, som der bliver lagt op til med fokusområde 5:

 

Ø  Der tilkendegives endvidere en interesse for et videre samarbejde og en anerkendelse af, at et styrket samarbejde vil være til fælles gavn for kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

 

 

Besvarelserne i høringen har helt overvejende været af handlingsorienteret art, som nu vil blive indarbejdet i handleplanen. Uddannelsesstrategien er dog tilrettet efter høringen og foreligger nu som et tilrettet udkast til uddannelsesstrategi (vedhæftet).

 

Forankring og handlingsplan
Uddannelsesstrategien vil enten blive koblet til en separat Uddannelsespolitik eller en samlet Arbejdsmarkedspolitik alt efter hvad der politisk besluttes i forhold til det politiske styringsgrundlag.

Men uanset valg af overordnet politisk ramme, skal uddannelsesstrategien ses sammen med

-      Beskæftigelsesplan (Jobcenterets årlige plan for den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats for borgere på vej i uddannelse og job)

-      Tværgående tilflytningsstrategi

-      Rekrutteringsstrategi

-      Flygtningestrategi

 

Som alle hver på deres felt er med til at understøtte et udbud af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne på Bornholm.

 

I forlængelse af vedtagelsen af uddannelsesstrategien udarbejdes der en foreløbig handlingsplan for 2019, hvilket primært vil bestå af allerede iværksatte eller allerede besluttede initiativer fra de respektive parter. Fx at BRK har ansat 3 studieambassadører til at understøtte et attraktivt studiemiljø på Bornholm.

 

Det vil være Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som er ansvarlige for udarbejdelse af handlingsplanen med bidrag fra de involverede parter. Handlingsplanen vil blive forelagt udvalget på juni mødet.

 

På juni mødet vil der ligeledes blive fremlagt en status for uddannelsesindsatsen på Bornholm, med henblik på en politisk drøftelse af hvilke indsatser som bør prioriteres i 2020, herunder om dette giver anledning til eventuelle indsatser som bør drøftes på tværs af udvalg i kommunen og/eller med de øvrige parter, som indgår i arbejdet med uddannelsesstrategien.

 

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 8. maj 2019

1.
Udkast til Uddannelsesstrategi for Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Scenarier for Poulsker Idrætsforening

04.04.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

23

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017 ikke at godkende en kommende konstruktion for Poulsker Idrætshal som en selvejende institution, men at der derimod skulle arbejdes videre med en løsning med en ny hal i Snogebæk. Der er derfor blevet nedsat et haludvalg med repræsentanter fra lokalområdet og Poulsker Idrætsforening, der skulle arbejde videre på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning. Syv mulige løsninger på Poulsker Idrætsforenings lokaleudfordringer forelægges hermed for fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget anbefaler en af de ni oplistede modeller til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 8. maj 2019:

I lyset af kommunes økonomi anbefaler udvalget, at sagen videresendes til budgetforhandlingerne.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Job-, og Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Job-, og Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning 21. december 2017 om ikke at godkende den selvejende institution Poulsker Idrætshal, har Poulsker Idrætsforening i samarbejde med lokale interessenter nedsat et haludvalg, der skal arbejde videre med idéen om en ny halfacilitet i Snogebæk.

 

Haludvalget fik bevilget et tilskud på 200.000 kr. af Kommunalbestyrelsen til det videre arbejde med en ny hal i Snogebæk. Efter længere tids arbejde præsenterede haludvalget deres forslag til et nyt idrætsanlæg i Snogebæk for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 13. marts 2019. Forslaget omfattede foruden en idrætshal også en række udendørs anlæg. Haludvalgets vision for det samlede anlæg er at være centrum for ketchersport med mulighed for paddle tennis og squash, som ikke findes andre steder på Bornholm. Den samlede anlægsudgift er anslået til ca. 33 mio. kr.

 

Efterfølgende er haludvalget på Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets opfordring fremkommet med to reducerede forslag til halbyggeri i området, der lyder på henholdsvis 16 mio. kr. og 25 mio. kr. Der foreligger således tre mulige scenarier for en ny hal i Snogebæk. Der er desuden seks yderligere muligheder for at imødese Poulsker Idrætsforenings (PIF) behov for en fast, lokalemæssig base: 1) PIF lejer fortsat Poulsker Hallen, 2) Poulsker Hallen og tilhørende bygninger købes i rent salg af en selvejende institution, 3) BRK køber Poulsker Hallen og tilhørende bygninger i rent salg, 4) Kommunen opfører en ny hal på kommunal grund, 5) der indgås et samarbejde med Nexø Hallen om lokaler (evt. ud-/ ombygning) og 6) PIF henlægger deres aktiviteter til andre haller.

 

Anlægsudgifter

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der forskellige engangsudgifter knyttet til de respektive modeller i forbindelse med anlæg eller køb:

 

Oversigt over modeller (priser i mio. kr.)

 

 

Samlet anlægsudgift

Samlet finansiering

 

Projekt

Anlæg ekskl. moms

Anlæg inkl. moms

Anlægs-bevilling ekskl. moms

Anlægs-bevilling inkl. moms

MA

85%

Kommune-garanti

Fonds-midler

1

Snogebæk Hallen I

26,40

33,00

6,40

8,00

6,64

19,00

6,00

2

Snogebæk Hallen II

19,96

24,96

3,20

4,00

3,32

19,00

1,96

3

Snogebæk Hallen III

12,56

15,70

3,20

4,00

3,32

11,70

 

4

Leje af Poulsker Hallen

-

-

-

-

-

-

-

5

Køb af Poulsker Hallen (selvejd.)

8,08

10,10

2,50

3,12

2,59

7,60

-

6

Køb af Poulsker Hallen (komm.)

8,08

10,10

2,50

3,12

2,59

-

-

7

Ny komm. hal

28,60

35,75

28,60

35,75

29,67

-

-

8

Samarb. m. Nexø Hallen

-

-

-

-

-

-

-

9

Pif i andre haller

-

-

-

-

-

-

-

 

Som tabellen viser bliver kommunen belastet på forskellig vis ved de forskellige modeller. En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om anlægsprojekter, der kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har som udgangspunkt ikke ledig låneramme.

Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efterfølgende frigives med 1/25-del om året, idet restsummen frigives når lånet er indfriet.

Anlægsbevillinger vil være et direkte træk på kommunens kassebeholdning, hvis der ikke kan findes finansiering indenfor de eksisterende budgetter. Haludvalget anfører dog, at anlægsbevillingerne vil kunne gives over to år, for at mindske budgetbelastningen.

 

Driftsudgifter

Ud over anlægsudgifter og kommunegarantier vil der også skulle udbetales driftstilskud til en kommende selvejende hal, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det. Poulsker Hallen får i 2019 et driftstilskud på 802.000 kr. Hvis driftstilskuddet til én selvejende idrætshal øges, medfører det et forholdsmæssigt fald i driftstilskuddet til de andre selvejende haller. Driftsudgifterne til de forskellige modeller over fem år er listet i nedenstående oversigt:

 

 

Projekt

Årlig driftsudgift (2019-tal)

Samlet 5-årig driftsudgift

1

Snogebæk Hallen I

1,56

7,57

2

Snogebæk Hallen II

1,59

7,85

3

Snogebæk Hallen III

0,98

4,77

4

Leje af Poulsker Hallen

0,80

4,01

5

Køb af Poulsker Hallen (selvejd.)

0,98

4,93

6

Køb af Poulsker Hallen (komm.)

1,13*

5,65*

7

Ny kommunal hal

0,40

2,00

8

Samarb. m. Nexø Hallen

 

 

9

PIF i andre haller

 

 

 

*) Driftsomkostninger er baseret på almindelig drift af Poulskerhallen på ca. 600.000 kr. p.a., mens de tilstødende bygninger holdes på tomgangsdrift ca. 530.000 kr. p.a.

 

Modeller for Poulsker Idrætsforening

De forskellige modeller og muligheder i forbindelse med lokalebehov for Poulsker Idrætsforening er nærmere beskrevet i den nedenstående sagsfremstilling. Tallene herunder er inkl. moms medmindre andet er angivet.

 

1.    Ny hal til 33 mio. kr.

Projektet skal primært skabe plads til de eksisterende aktiviteter i Poulsker Idrætsforening (fx gymnastisk, fodbold, volley, badminton m.fl.), og skal samtidig være det bornholmske centrum for ketchersport, der tilbyder faciliteter til squash og paddle tennis, som der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at dyrke på øen.

 

Hallen i model 1 vil ligeledes skulle fungere som mødested for flere generationer kunne aktivere flere og andre målgrupper, heriblandt de unge og ældre, gennem nye tiltag og muligheder for at dyrke anderledes former for motion. Hallen er tænkt sammen med et rekreativt udeområde, som skal skabe bedre muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder.

 

Haludvalget arbejder med en samlet pris for projektet på ca. 33 mio. kr. Der lægges op til en finansieringsmulighed, hvor Bornholms Regionskommune bidrager med et anlægstilskud på 8 mio. kr. samt et lån med kommunegaranti på enten 19 mio. kr. De resterende udgifter skal finansieres af fondsmidler.

 

2.    Ny hal til 25 mio. kr.

Der er foretaget en række tilpasninger til det oprindelige projekt, for at kunne imødekomme det politiske ønske om en hal til ca. 23 mio. kr. Justeringerne har indebåret en reduktion af selve idrætshallens areal samt de udendørs anlæg (tennisbane, multibane, m.m.) Der er ligeledes indregnet en besparelse ved at udbyde opgaven som totalentreprise.

 

Bygningerne anslås at koste 18,8 mio. kr., mens der er udgifter til køb af grund, byggemodning mv. på ca. 3,3 mio. kr. jf. det indsendte budget. Der er i forslaget ikke indregnet investeringer i vedvarende energikilder som fx varmepumper og solceller. Disse investeringer anslås til 2 mio. kr.

 

Bornholms Regionskommunes samlede udgifter på anlæg til denne hal vil beløbe sig til 23 mio. kr., mens det samlede projekt har en anslået pris på ca. 25 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. forventes dækket af fondsmidler.

 

Der er ikke indsendt et forventet driftsbudget, så udgiften til driftstilskud til den pågældende hal er beregnet dels på baggrund af faktiske udgifter og dels på baggrund af kvalificerede skøn. Det vurderes således, at et driftstilskud til denne skitserede hal, vil beløbe sig til ca. 1.570.000 kr. årligt. Det vil give en samlet driftstilskudsudgift på 7,85 mio. kr. over fem år.

 

3.    Ny hal til 15,7 mio. kr.

En nybygget hal til 15,7 mio. kr. vil kunne opnå en bruttostørrelse på ca. 1000 m2, hvilket er ca. 300 m2 mindre end foreningens eksisterende rammer i Poulsker Hallen. PIF finder det usandsynligt, at en sådan hal vil kunne rumme de nuværende aktiviteter. En hal efter denne model vil mangle mulighederne for udvikling i lokalområdet, og vil kun i begrænset omfang give mulighed for udvikling af nye tilbud til medlemmer, borgere og turister. Haludvalget har ikke budgetteret dette forslag yderligere, hvorfor udgifterne til driftstilskud er anslåede ud fra de angivne oplysninger samt kvalificerede skøn. Det vurderes derfor, at der til denne model vil skulle udbetales driftstilskud på ca. 955.000 kr. årligt, med en samlet udgift på ca. 4,8 mio. kr. over fem år.

 

Det anses for urealistisk, at der kan opnås fondsfinansiering til denne løsning.

 

4.    Fortsat leje af Poulskerhallen

PIF fortsætter lejemålet i den eksisterende Poulskerhallen. Forhandlinger om lejekontrakten kan genoptages, så PIF sikres fornuftige lejeforhold.

 

Hvis Kommunalbestyrelsen vil fortsætte den nuværende aftale, skal man politisk være opmærksom på, at Poulsker IF stilles bedre end andre foreninger, der efter Folkeoplysningsloven modtager lokaletilskud. Herudover skal man være opmærksom på, at det er problematisk, hvis udlejer misligholder sin forpligtelse til vedligehold af bygningen, indirekte for kommunale midler. Hvis udlejer ikke vedligeholder ejendommen, kan der være tale om ulovlig støtte til en erhvervsvirksomhed. Ligeledes kan kommunen fortsat ikke give tilskud til renovering af bygningerne, da det er en opgave, der påhviler ejer. Såfremt man ønsker at forlænge aftalen, bør det udelukkende være med henblik på at effektuere en permanent løsning for foreningen.

 

Såfremt PIF skal overgå til at modtage lokaletilskud som andre foreninger, vil det medføre en belastning på rammen til lokaletilskud. Lokaletilskuddet vil være markant mindre end det eksisterende driftstilskud, og det vil formentlig ikke være muligt for PIF at fortsætte deres lejemål.

Kommunen vil i så fald henvise PIF til på lige fod med andre foreninger at gøre brug af andre kommunalt støttede idrætsfaciliteter som Nexøhallen, Aakirkebyhallen og Østermariehallen, der ligger i umiddelbar nærhed og har ledig kapacitet. Bornholm rummer i dag betydelig uudnyttet halkapacitet, samtidig med at der er en del idrætsfaciliteter til andre idrætsgrene, som ikke eksisterer på Bornholm.

 

5.    Køb af Poulskerhallen til selvejende hal

Kommunen køber det samlede bygningskompleks i ren handel af ejer for 7,6 mio. kr. (jf. tal af 7. december 2017) Der er desuden behov for renoveringsarbejder på hallen til samlet ca. 2,5 mio. kr., hvilket vil få den samlede anlægsudgift til at beløbe sig til 10,1 mio. kr. Idrætsfaciliteterne kan derefter sælges videre til en lokal forening/fond, der fremover skal stå for driften. Dette salg ville generere en indtægt, som skal modregnes kommunens købsudgift.

Den nye selvejende institution kan søge om driftstilskud, som vil beløbe sig til ca. 0,8 mio. kr. årligt på baggrund af tidligere beregninger. Jf. Ejendomsservices notat vedr. anvendelighedsvurdering af det samlede kompleks fra 7. december 2017, har kommunen ikke umiddelbart anvendelse af den resterende del af bygningerne. De skal derfor holdes kørende i tomgangsdrift, hvilket også indbefatter et minimum af varme, tilsyn og enkelte udvendige plejearbejder. Tomgangsudgifterne til de resterende bygninger anslås til 0,53 mio. kr. p.a.

 

Denne model vil dermed medføre en samlet driftsudgift for kommunen på i alt 1,33 mio. kr. p.a.

 

6.    Køb af Poulskerhallen til kommunal hal
I fortsættelse af ovenstående model 5 kan kommunen købe det samlede bygningskompleks i ren handel for 7,6 mio. kr. og drive hallen kommunalt. Der er desuden behov for renoveringsarbejder på hallen til samlet ca. 2,5 mio. kr., hvilket vil få den samlede anlægsudgift til at beløbe sig til 10,1 mio. kr.

Hallen drives videre som en kommunal hal, mens den resterende del af ejendommen holdes kørende i tomgangsdrift, da der ikke umiddelbart kan findes anvendelse for bygningerne. Ifølge notat fra Ejendomsservice af d. 7. december 2017, beløber de samlede driftsudgifter sig til 1,13 mio. kr. p.a., heraf ca. 0,6 mio. kr. til selve haldriften.

    

7.    Ny kommunal hal

Der bygges en ny kommunal hal tilsvarende den, som PIF benytter i dag. Kommunen ejer ikke selv en ledig byggegrund i Snogebækområdet. En anslået pris for det fulde kompleks på ca. 1440 m2 inkl. boldbaner, grundkøb mv. vil være ca. 36 mio. kr. jf. notat fra ekstern rådgiver af 11. december 2017.

 

Etablering af en kommunal hal vil medføre en nettoudgift på ca. 30 mio. kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

8.    Samarbejde med Nexø Hallen

Der indledes en dialog med Nexø Hallen om en fremtidig udformning af faciliteten, der kan imødese PIF’s behov for lokaler under hensyntagen til eksisterende brugere. Muligheder for udvikling af nye aktiviteter, der kan appellere til en bred målgruppe, kunne understøttes med et samarbejde mellem de forskellige aktører. Såfremt der kan etableres et meningsfyldt samarbejde mellem parterne må det forventes, at der kunne skabes et uformelt mødested, der kan tilgodese en bred brugergruppe.

 

Det vil medføre en umiddelbar besparelse på ca. 800.000 kr., hvis der ikke længere skal udbetales tilskud til Poulskerhallen. Disse midler vil indgå i den samlede pulje af driftstilskud til selvejende haller.  Nexø Hallen får i 2019 et samlet driftstilskud på 1.466.716 kr. Såfremt hallens areal i forlængelse af et samarbejde om udvikling af idrætsfaciliteten bliver udvidet, vil det medføre et øget driftstilskud til Nexø Hallen.

 

9.    Poulsker Idrætsforening i andre haller

Bornholms Regionskommunes fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter anfører, at timerne mellem kl. 17.00 og 20.00 primært skal prioriteres til børne- og ungeaktiviteter. Tiderne fra 8.00-15.00 skal ligeledes tilgodese foreninger med børne- og ungdomsaktiviteter, mens tiderne fra 15.00-17.00 også er forbehold forskellige aktiviteter for børn og unge. Tider til andre aktiviteter fordeles efterfølgende. Det vurderes derfor umiddelbart muligt, at omplacere PIF’s aktiviteter til andre haller, fx Nexø Hallen, Svaneke Hallen og Østermarie Hallen. De konkrete konsekvenser vil dog skulle undersøges nærmere. En fragmentering af foreningens aktiviteter vil dog have betydning for dens sammenhængsgrundlag, og kan i yderste konsekvens medføre en afvikling af foreningen.

 

Det vil medføre en umiddelbar besparelse på ca. 800.000 kr., hvis der ikke længere skal udbetales tilskud til Poulskerhallen. Disse midler vil indgå i den samlede pulje af driftstilskud til selvejende haller. 

 

Der foreligger dermed i alt ni forskellige mulige scenarier for Poulsker Idrætsforening med forskellige økonomiske omkostninger på såvel drift som anlæg.

 

Strategiske overvejelser

En ny hal i Snogebæk vil ligge meget tæt på Nexø Hallen, som ligger ca. 4 kilometer væk. Jf. Idrætsstrategien skal behovet for idrætsfaciliteter tilpasses det reelle behov, ligesom der bør satses på en udvikling og specialisering af de eksisterende faciliteter. Dels på baggrund af et økonomisk perspektiv, dels på baggrund af et ønske om at styrke idrætten, dér hvor faciliteten i forvejen er til rådighed.

 

Bornholms Regionskommunes ejendomsstrategi arbejder ligeledes med en målsætning om at optimere regionskommunens ejendomsportefølje, og strategien understreger, at antallet og typen af bygninger skal afspejle det eksisterende behov. Dette indebærer, at kommunen skal udnytte de eksisterende ejendomme bedst muligt i et langsigtet perspektiv i forhold til ejendommenes økonomiske og servicemæssige værdi. Det bør derfor overvejes, om et samarbejde med og evt. udbygning af Nexø Hallen kan være et alternativ til en nybygget hal i Snogebæk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nexø Hallen ansøger om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

24

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende idrætshal Nexø Hallen ansøger om kommunegaranti på 1,6 mio. kr. til udvidelse af hallens Trimcenter og etablering af tilhørende omklædnings- og badefaciliteter samt udvidelse af hallens redskabsrum.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget drøfter udvidelsen af hallens eksisterende Trimcenter.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 8. maj 2019:

Drøftet. Udvalget kan ikke støtte udvidelsen af hallens eksisterende trimcenter. René Danielsson kan ikke medvirke.

 

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges kommunegaranti på 1,6 mio. kr. som ansøgt.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Afslag på ansøgning anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Der meddeles afslag på ansøgningen om kommunegaranti.

Liste O kan ikke medvirke.Sagsfremstilling

Nexø Hallen ønsker at udvide hallens eksisterende trimcenter med bedre og adskilte badefaciliteter samt en udvidelse af hallens redskabsrum. Der skal desuden etableres en separat indgang til trimfaciliteterne, så de kan anvendes hele året uden samtidig adgang til selve hallen. Det vil desuden muliggøre, at brugerne kan benytte sig af faciliteten, når selve hallen er optaget af skolebørn i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Årsagen til ansøgningen om udvidelse af trimcenterets rammer er en stigende interesse for fitness i lokalområdet.

 

Nexø Hallens trimcenter har eksisteret i 27 år, og er fortsat populært. I 2018 havde trimcenteret 150 private brugere, heriblandt Nørremøllecenteret, som henviser patienter til trimcenteret efter endt genoptræning. Herudover bruger foreningen Ældremotion lokalet to gange ugentligt mod en årlig leje på 2.600 kr. Nexø Hallen stiller desuden trimcenteret til rådighed for alle lærere på Paradisbakkeskolen, så de kan benytte faciliteten med eleverne 7 dage ugentligt mod en årlig betaling på 3.200 kr.

 

Enkeltstående medlemmer betaler kontingent for at benytte trimcenteret: Et kvartals-medlemskab beløber sig til 400 kr., et halvårligt til 600 kr. og et årsmedlemskab til 1000 kr.

 

Der ansøges ikke om en udvidelse af driftstilskuddet ved samme lejlighed, omend Nexø Hallen modtager driftstilskud til de eksisterende rammer i dag.

Fitness i Nexø

Sundhedscenter Bornholm har en afdeling i Nexø, som tilbyder forskellige former for holdtræning samt adgang til fitnessmaskiner. Et medlemskab af Sundhedscenter Bornholm koster fra 159 kr. om måneden, og vil dermed beløbe sig til min. ca. 1900 kr. p.a. Der er adgang til fitnesscenteret alle dage fra kl. 5.00-23.00.

 

Sundhedscenter Bornholm ligger ca. 1,5 km fra Nexø Hallen.

 

Finansieringsplan

Nexø Hallen har ingen egenfinansiering af projektet, da der ikke er likvide midler til rådighed. Idrætshallens resultat for 2018 viser et underskud på 34.000 kr., og af ansøgningens bilag fremgår det, at Nexø Hallen ikke har mulighed for at finansiere anlægget selv. Udvidelsen skal derfor finansieres udelukkende ved lånoptag i KommuneKredit med kommunegaranti.

Den samlede investering i tilbygningen anslås at koste ca. 1,475 mio. kr. Der skal desuden indkøbes nye maskiner til trimcenteret, hvilket forventes at koste 125.000 kr. Samlet giver det en udgift på 1,6 mio. kr., som Nexø Hallen ansøger om kommunegaranti til.

 

Udvidelse af trimcenter

1.475.000 kr.

Indkøb af nye maskiner til trimcenter

125.000 kr.

I alt udgifter

1.600.000 kr.

 

Nexø hallens bestyrelse anser projektet for selvfinansierende, hvilket begrundes i den forventede øgede aktivitet og indtægt i forbindelse med de mere attraktive rammer for trimcenteret. Bestyrelsen forventer næsten en fordobling af kontingentindtægterne fra 90.000 kr. til 170.000 kr., som skal finansiere de ekstra driftsomkostninger i forbindelse med udvidelsen.

 

Øgede udgifter til trimcenter

Varme og el

25.000 kr.

Renter og afdrag

65.000 kr.

I alt

90.000 kr.

Øgede indtægter fra trimcenter

Kontingentindtægter

80.000 kr.

Resultat

-10.000 kr.

 

 

Nexø Hallens budget for 2019 viser et forventet overskud på 175.000 kr., og vil derfor kunne bære et underskud på 10.000 kr.

Konkurrenceforvridning

Det er omdiskuteret i hvilket omfang kommunen kan yde støtte til foreningsbaserede fitnessaktiviteter. Kommunen yder generelt tilskud til idrætsforeninger, der har fitness som en del af deres aktiviteter, ligesom der ydes lokale- og aktivitetstilskud til holdaktiviteter i fitnesslokalerne efter reglerne i folkeoplysningsloven. En privat aktør har tidligere klaget over dette forhold, men klagen er blevet afvist af Ankestyrelsen og kommunen anser derfor fortsat tilskuddene for at være lovlige.

 

Tidligere praksis i det kommunale tilsyn har også antaget, at kommuner kan drive eller yde støtte til motionscentre, forudsat at tilskudsmodtageren ikke har til formål at opnå fortjeneste og at alle (eller en sagligt afgrænset personkreds) har mulighed for at benytte faciliteterne.

 

På den baggrund er det administrationens vurdering, at kommunen lovligt kan stille garanti for låneoptaget i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Nexø Hallen og tilhørende trimcenter.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har som udgangspunkt ikke ledig låneramme.

Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efterfølgende frigives med 1/25-del om året, idet restsummen frigives når lånet er indfriet.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 8. maj 2019

1.
Ansøgning - Nexø Hallen (PDF)

2.
Budget 2019 - Nexø Hallen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ny temalokalplan for byer med bopælspligt

01.02.05G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

6

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I 2007 og 2008 blev vedtaget to tema-lokalplaner der skulle sikre, at boliger i byområder og bydannelser på landet blev anvendt til helårsboligformål. Planerne blev delvist ophævet i 2015, på baggrund af et politisk ønske om alene at fastholde kravet om bopælspligt i 8 større byer. Af hensyn til håndhævelsen af bopælspligten, og for at tydeliggøre over for borgere, byforeninger m.fl. hvor der er bopælspligt, er der behov for at forny og forenkle plangrundlaget. En opdatering, der kan erstatte og forenkle de to nuværende delvist gældende lokalplaner nr. 027 og nr. 029, vil betyde en serviceforbedring for borgerne, ejendomsmæglere m.fl.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der udarbejdes et nyt plangrundlag gældende for de 8 byer med bopælspligt.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 027, Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål blev vedtaget i 2007. Lokalplanen havde til formål at sikre, at boliger inden for 22 afgrænsede byområder blev anvendt til helårsboligformål. Året efter blev Lokalplan nr. 029 vedtaget, Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone, der havde til formål tillige at sikre boliger i landzone til helårsboligformål.

I 2015 blev lokalplan nr. 027 og lokalplan nr. 029 begge delvist ophævet i forbindelse med et politisk ønske om alene at fastholde bopælspligten i de 8 større byer: Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker. Ophævelsen skete på et tidspunkt, hvor der var frygt for, at mange boliger ville komme til at stå tomme, hvis kravet om helårsanvendelse blev fastholdt.     

Håndhævelsen af kravet om helårsanvendelse på baggrund af de gældende plangrundlag har siden vist sig udfordret. Bl.a. fordi det ikke er alle boliger i byzone i de 8 byer der er omfattet af lokalplanerne. Det skyldes at lokalplan nr. 027 alene omfatter tidligere lokalplanlagte byområder.

Ikke alle boliger i de 8 byer er derfor omfattet af de gældende lokalplaner, men dog af bestemmelserne om anvendelse af helårsbolig i boligreguleringslovens kap. VII. De to lovgrundlag supplerer hinanden men dækker ikke helt de samme situationer, så der er behov for begge regelsæt, hvor bopælspligten skal fastholdes.

 

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog på sit møde den 20. februar 2019, pkt.13, at bevillige midler til en håndhævelse af bopælspligten skitseret som Model II. Det fremgår her af den supplerende sagsfremstillings pkt. 3, at der er behov for en revurdering af lokalplaner og det administrative grundlag, og at opgaven ved valg af model II kan forventes løst i 2019. Det forudsætter naturligvis, at de foreslåede tiltag vedtages politisk.

 

En opdatering af plangrundlaget, der kan erstatte og forenkle de to nuværende delvist gældende lokalplaner nr. 027 og nr. 029, vil betyde en serviceforbedring for borgerne og det erhvervsliv, der har behov for enkelt og sikkert at kunne finde status for en konkret ejendom, f.eks. ejendomsmæglere, advokater, feriehusudlejningsfirmaer. Administrationen arbejder i overensstemmelse med vedtagelsen model II med en generel opdatering af håndhævelsen af bopælspligten, så f.eks. også den nyeste lovændring om sommerudlejning af ejers helårsbolig indgår i sagsbehandlingen. Samlet forventes, at disse tiltag sammen med en ny forbedret og forenklet hjemmeside vil mindsket antallet af (generelle) henvendelser til kommunen, så fokus kan lægges på den egentlige sagsbehandling.

 

Et forslag til ny tema-lokalplan, med tilhørende kommuneplantillæg, ventes at kunne foreligge til politisk behandling i juni med endelig stillingtagen efter en 8 ugers offentlig høringsperiode.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forslag til lokalplan nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæg nr. 29  

01.02.05P15-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

8

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

I 2016 blev politisk igangsat en opdatering af plangrundlaget for en række historiske bymiljøer og fiskerlejer omfattet af ældre bevarende lokalplaner med sigte på at få et mere gennemsigtigt plangrundlag for både borgere og administration.

I 2017 blev processen med fornyelse af et plangrundlag for Svaneke igangsat og der foreligger nu et forslag til lokalplan for bevaring og videreudvikling af byen med et tilhørende kommuneplantillæg. Planforslaget er blevet til i samarbejde med en følgegruppe, bestående af repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner og indledende været holdt et borgermøde.     

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

·         at lokalplanforslag nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte i marts 2016 en opdatering af plangrundlaget for 14 historiske bymiljøer og fiskerlejer omfattet af ældre bevaringsplaner. Efter en gennemgang og drøftelse med repræsentanter for alle byområder og fiskerlejer omfattet af bevaringsplaner blev arbejdet med en ny lokalplan for Svaneke igangsat og et lokalt borgermøde afholdt i efteråret 2017, hvor det forventede indhold af et plangrundlag blev drøftet. Siden har en følgegruppe med repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner fulgt processes og bidraget til planforslagets indhold. 

Grundlaget for bevaringsindsatsen i Svaneke startede tilbage i 1950-1970. Byforeningen har siden medvirket til at sikre en balance mellem bevaring og udvikling af byen. Det lange seje træk har gjort byen til en af Danmarks mest eftertragtede købstæder. Planforslagets overordnede hensigt er at styrke denne position.

Svaneke er i dag omfattet af lokalplan nr. 30 - Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk fra 1988. Afgrænsningen af det foreliggende lokalplanforslag følger overvejende den hidtidige afgrænsning af det bevaringsværdige bymiljø. For at styrke og sikre oplevelsen af det samlede bevaringsværdige bymiljø er bebyggelse langs hovedvejen kommende fra nord inddraget foruden byens første havn, Vigehavn, samt Svaneke fyr, Svaneke bypark og det rekreativt bynære naturområde langs kysten syd for Svaneke Havn.

Langt den overvejende del af bevaringsområdet er vurderet af høj bevaringsværdi, men med inddelingen af lokalplanområdet i 9 delområder er byens videre udvikling differentieret. Planforslaget bygger på en fortsat nænsom videreudvikling af den overvejende del af bygningsmassen men også muligheder for udbygning og større- om og tilbygninger samt nybyggeri bl.a. i delområderne F4, D, og H. Inddelingen af delområder følger de kategorier der blev udviklet i forbindelse med de tre seneste nyere bevaringsplaner for Gudhjem-Melsted, Aakirkeby og Rønne. 

Som led i planprocessen er centerafgrænsningen opdateret/ justeret efter forudgående indkaldelse af forslag og idéer, og inddragelse af den lokale handelstandforening.

Den lovpligtige miljøscreening af planforlaget er foretaget, og det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af yderligere krav om miljøvurdering.

I den lovpligtige høringsperiode (i dette tilfælde 8 uger) ventes lokalplanens indhold præsenteret på et offentligt møde i Svaneke, hvor borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til planforslaget.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 har alene til hensigt at bringe overensstemmelse mellem forslag til lokalplan nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplan 2013.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. maj 2019

1.
Forslag til kommunaplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 (PDF)

2.
Forslag til Lokalplan nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tankanlæg på Borgmester Nielsens Vej 126

05.01.10P19-1487

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning om etablering af tankanlæg på Borgmester Nielsens Vej 126 i Rønne. I forbindelse med byggeansøgningen skal der gives tilladelse til en ændret anvendelse af eksisterende overkørsler, fra Borgmester Nielsens Vej og Byledsgade i Rønne. Ejendommen har tidligere været benyttet til tankanlæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives tilladelse til ændret anvendelse af overkørsler med vilkår b,c

b)    at overkørslen nærmest signalanlægget på Borgmester Nielsens Vej nedlægges

c)    at der etableres venstresving forbudt ved udkørsel til Byledsgade for alle køretøjer

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. maj 2019:

Indstillingen kan ikke godkendes. Else-Merete Knoop og Torben Rønne Larsen ønsker at følge indstillingen og gør brug af standsningsrettet, hvorfor sagen videresendes til Kommunal-bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Indstillingen kan ikke godkendes.

Liste V ønsker at følge indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en ansøgning om etablering af tankanlæg på Borgmester Nielsens Vej 126 i Rønne. I forbindelse med byggeansøgningen skal der gives tilladelse til en ændret anvendelse af eksisterende overkørsler, fra Borgmester Nielsens Vej og Byledsgade i Rønne. Ejendommen har tidligere været benyttet til tankanlæg. Se bilagt ansøgning.

 

Det kræver kommunens tilladelse at udvide eller anlægge tankanlæg ved offentlige vej, ligesom Kommunen som vejmyndighed jf. lov om offentlige veje skal forhandle med politiet, før der kan gives en tilladelse til etablering af overkørslerne.

 

Administrationen har forelagt ansøgningen Bornholms Politi og har i den forbindelse modtaget svar på høring om tankanlæg. Bornholms Politi udtrykker bekymring i forhold til et nyt tankanlæg med denne placering. Specielt fremhæves de bløde trafikanter til og fra Campus og Åvangsskolen, i spidstimerne morgen og eftermiddag. Politiet bemærker, at de finder det nødvendigt, at der etableres venstresving forbudt ved udkørsel til Byledsgade, samt udkørselsforbud til Borgmester Nielsens Vej tættest på krydset. Politiets høringssvar er bilagt denne dagsorden.

 

 

I forbindelse med byggeansøgningen er der gennemført en høring af beboere i området. En del af høringssvarene udtrykker bekymring for placeringen af dette tankanlæg, i forhold til bl.a. færdslen, trafiksikkerhed mv. Høringssvar er bilagt denne dagsorden.

 

Vejmyndigheden vurderer, at der kan give tilladelse til en ændret anvendelse af eksisterende overkørsler til et tankanlæg, betinget af –

 

·         At overkørslen nærmest signalanlægget på Borgmester Nielsens Vej nedlægges

·         At der etableres venstresving forbudt ved udkørsel til Byledsgade for alle køretøjer

 

Om anlægget oplyser ansøger, at det kommer til at bestå af en overdækket pumpe-ø med to dobbeltstandere. Der vil være to kortautomater til de fire standere. Kunder vil kunne stå i læ under et lille skærmtag som er over hver dobbelt stander ved tankning og ved betjening af automaten.

 

Det fremgår af ansøgningen, at kun selve pumpe-øen er overdækket, og ikke kørebanerne. De bærende dele af tagets opbygning er i galvaniserede stålprofiler, tag og loft er beklædt med glatte rustfri stålplader. I loftet er der indbyggede spots til belysning af stander, automat og tankpladsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. maj 2019

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Høringssvar fra Bornholms Politi (PDF)

3.
Høringssvar fra beboerne i området. (PDF)

4.
Kortbilag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Afværgeforanstaltninger ved Østergade 53, Rønne

09.08.06K08-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

20

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med Natur og Miljøs arbejde med at undersøge forureningsforholdene ved det tidligere tøjrenseri i Østergade 49-51 i Rønne, er der konstateret en påvirkning med klorerede opløsningsmidler af indeklimaet i en boligejendom med én bolig i Østergade 53, Rønne, Embedslægen har udtalt, at det findes nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger. Natur og Miljø vil foreslå, at der etableres afværgeløsninger, der kan eliminere påvirkningen af indeklimaet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)       at der etableres ventilation i kælder, og renovering af kloak under bygning, samt sug i kloaksystem, som afværgeløsning for ejendommen Østergade 53, Rønne, idet udgiften hertil udgør 125.000 kr.,

b)      at udgiften finansieres med 125.000 fra det afsatte driftsbudget under den ikke-overførbare bevilling 52 Teknik, natur og miljø, som oprindeligt blev afsat til afværgeforanstaltninger i Østervoldgade 12 og 14, Rønne, og

c)       at den ikke overførbare bevilling 52 Teknik, natur og miljø forhøjes med 15.000 kr. årligt fra 2020 og frem, til drift af anlægget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. maj 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Natur og Miljøs arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, blev Østergade 49-51 og 53 undersøgt fra 2013 og frem til i dag.

 

I Østergade 49-51 har der tidligere ligget et tøjrenseri, som har medført jordforurening hovedsageligt med trikloretylen (TCE). TCE kan være kræftfremkaldende og kan optages af mennesker gennem luftvejene eller gennem huden.

 

Forureningen ligger hovedsageligt på grunden Østergade 49-51, men er også konstateret i mindre grad på naboejendommen Østergade 53. På en del af grunden er der målt forurening nede jorden i ca. 1,5 meters dybde, og der er og så målt TCE i indeklimaet. TCE er et flygtigt stof, som damper op gennem gulvene og/eller kloakkerne og ind i beboelsesrummene. Østergade 53 er en boligejendom med kælder og 1. sal på ca. xxx m2. I Østergade 53 er der målt for høje indhold af TCE i indeklimaet i boligdelene på op til 1,7 gange højere end Miljøstyrelses afdampningskriterium for boliger.

 

Embedslægens vurdering er, at det ikke er tilstrækkeligt på længere sigt, at beboerne øger den almindelige udluftning af beboelsesrummene, men at der bør gennemføres afværgeforanstaltninger i ejendommen.

 

Til at afværge for indtrængning af TCE i huset vil der bl.a. blive forsøgt at forbedre kloakledninger under huset og/eller etableret en pumpe, der suger luften ud af kloakken. Luften der udsuges renses herefter i et kulfilter. Desuden vil den naturlige ventilation blive øget i kælderen, ved at der etableres nogle mere faste udluftningsriste, der ikke kan lukkes.

 

Når denne afværgeløsning forslås skyldes det, at den forurenede luft hermed fjernes inden den siver ind i huset, altså inden den kan indåndes af beboere.

 

Lovgrundlag:

Jordforureningsloven § 6, 17, 22 og 75.

Økonomiske konsekvenser

Afværgeanlægget forventes at have en etableringsudgift på ca. 125.000 kr., samt en årlig driftsudgift på ca. 15.000 kr. Driftsudgiften er omkostninger til el til pumpe og udskiftning af aktive kul.

 

Fordi denne sag er mere akut forslår vi, at bruge nogle af de midler der står til eventuelle opfølgende afværgeforanstaltninger i Østervoldgade 12 og 14, Rønne. De iværksatte afværgeforanstaltninger i Østervoldgade 12 og 14 følges i disse år for, at se om de er tilstrækkelige. Meget tyder på at de er tilstrækkelige.

 

Der står i budget 2019 380.000 kr. til Østervoldgade 12 og 14. Center for Natur, Miljø og Fritid foreslår, at 125.000 kr. af dette beløb i stedet anvendes til løsningen for Østergade 53, Rønne.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid søger dertil om at det ikke overførbare område på bevilling 52 Teknik, natur og miljø forhøjes med 15.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Trafiksikkerhedsplan 2018-2025

05.13.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

21

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. september 2017, at et forslag til Trafiksikkerhedsplan blev fremsendt til høring hos politiet, Vejdirektoratet, Ældrerådet, Handicaprådet, borgerforeninger, cyklistforbundet og skolebestyrelserne på Bornholm. Forslaget blev ligeledes lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes at et revideret forslag til Trafiksikkerhedsplan skulle forelægges for Natur- og Miljøudvalget til drøftelse/godkendelse, med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen, bl.a. på baggrund af de indkomne høringssvar.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

a)    at forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2018 -2025 godkendes

b)    at der gennemføres en trafik- og tilgængelighedsrevision på alle større projekter

c)    at lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vej- og stinettet, undergår en trafikafviklings- trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening,

d)    at en forhøjelse af Vejmyndighedens planlægningskonto med kr. 50.000,00 oversendes til budgetbehandlingen 2020.

e)    at skolerne opfordres til at samarbejdet mellem færdselskontaktlærerne og politiet intensiveres.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter afslutningen af høringsperioden, blev Natur- og Miljøudvalget på mødet den 25. september 2018, orienteret om resultaterne af høringen.

 

Udvalget besluttede på dette møde:

a)    at tilbyde politiet i at deltage i prioriteringen af indsatsområderne (prioritering af anlægsarbejder mv.), før den endelige politiske behandling,

b)    at projekterne på statsvejnettet holdes uden for Trafiksikkerhedsplanen og

c)    at planens Visioner og Mål fastholdes.

 

Vision

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Bornholms Regionskommune er:

 

Ingen må blive dræbt eller

komme til skade i trafikken

 

og

 

Alle kommunens borgere skal kunne færdes

sikkert og trygt på kommunens veje og stier,

 

 

 

Målsætninger

 

Maksimalt 1 dræbt og 10 tilskadekomne i trafikken i 2025

 

Antallet af skoleelever, der føler sig trygge

på skolevejen, er mindst 70% i 2025

 

Antallet af borgere, der føler sig trygge

i trafikken, er mindst 80% i 2025

 

 

Dræbte og tilskadekomne i perioden 2009 til 2016 + målsætning for Trafiksikkerhedsplanen

 

Virkemidler

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række mere generelle tiltag, som Trafiksikkerhed i hverdagen, Vejteknik, Uheldsbekæmpelse og Trafikal adfærd (side 8-12). Det er tiltag som normalt sker i det daglige arbejde inden for Vejdrift og Vejmyndighed, men derudover er der foreslået

a)    at der skal gennemføres en egentlig trafik- og tilgængelighedsrevision af alle større projekter,

b)    at alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vej- og stinettet, undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening og

c)    at det anbefales at samarbejdet mellem politi og færdselskontaktlærerne på alle skoler – inkl. de private skoler, intensiveres

Derudover indeholder Trafiksikkerhedsplanen forslag til en række større og mindre fysiske anlægsarbejder til ca. 43 mio. kr.

Disse er fordelt i 3 hovedgrupper, hvor

1)   Prioritet 1 består af projekter for ca. 29 mio. kr., inkl. en årlig pulje på 1 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsarbejder, som forventes udført inden for en kortere årrække.

2)   Prioritet 2 består af projekter for ca. 14 mio. kr., og

3)   Prioritet 3 består af øvrige projekter og er ikke egentlig prissat. Det anslås at projekterne vil koste mellem 70 og 120 mio. kr., og kan eventuelt medtages i en senere eller revideret trafiksikkerhedsplan.

 

Effekten af de foreslået tiltag

For at nå de opstillede mål i Trafiksikkerhedsplanen, skal der i praksis ske et fald i antallet af skadede personer på 22 pr. år ved udgangen af 2025.

Center for Natur, Miljø og Fritid anser det for sandsynligt at målsætningen for 2025 kan nås med de foreslåede tiltag i Prioritet 1, inkl. de projekter der er gennemført i forbindelse med Projekt Bornholms Cykelveje, og den generelle forøgede fokus på trafiksikkerhed i Vejdrift, Vejmyndighed og hos Politiet. Det er ligeledes centerets opfattelse at de opstillede målsætninger for trygheden for henholdsvis skoleelever og borgere, vil blive opfyldt med de foreslået tiltag. Specielt vil en årlig pulje på 1 mio. kr., være med til at forbedre følelsen af tryghed i trafikken på hele øen.

Der er ikke i planen taget højde for eventuelle ændringer i lovgivningen mv. fra centralt hold, som for eksempel ændring af tilladelig hastighed og hastighedskontrol, eller de nye regler vedr. anvendelse af skateboard, rulleskøjter og lignende.

Det er specielt projekterne i Prioritet 1, kombineret med den generelle forøgede fokus på trafiksikkerhed, der har den største effekt. Projekterne i Prioritet 2 har en væsentlig mindre effekt på trafiksikkerheden – ca. 1 uheld om året i 2025 – men vil naturligvis medføre en ikke uvæsentlig forbedring af trygheden i trafikken.

 

Projekter der ikke er med trafiksikkerhedsplanen

I forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2018 – 2025, som Kommunalbestyrelsen besluttede at sende i høring på mødet den 21. september 2017, er der en række projekter som ikke - ud over projekter på statsvejene - er medtaget i det reviderede forslag:

·         Etablering af rundkørsel i krydset Ndr. Borrelyngvej/Pilebroen i Allinge (foreslås erstattet af en lysregulering af krydset)

·         Anlæg af fællesstier langs Vibegårdsvej i Rønne

·         Trafiksanering i Svaneke (der er alene foreslået hastighedsdæmpende foranstaltninger ved indkørslerne fra Nexø og Østermarie)

·         Forbedring af krydsningsmulighed ved Melsted gård

·         Trafikdæmpning på Havnegade/Nørregade og Strandvejen i Allinge

·         Krydsene Paradisvej/Kong Gustavsvej og Paradisvej/Stadionvej (krydsene vil blive holdt under observation/politiet vil holde øje med trafikken)

·         Trafiksanering af Stormgade i Nexø

·         Etablering af fodgængerfelt i Klemensker

·         Hastighedsdæmpning i krydset Møllegade/Byledsgade i Rønne

·         Fartdæmpning på Harbovej

·         Etablering af eventuelle bump mv. i Sorthat/Muleby

·         Etablering af krydsning for skoleelever fra Sandvig

·         Vurdering af smalle venstresvingsbaner på cykelstier

·         Cykelsluse på Finnedalsvej

·         Forbedring af trafiksikkerheden på cykelstien ved Hvide Hus i Saltuna

·         Parkerings- og afsætningsforhold på Paradisskolen (er stort set gennemført)

·         Markering af overgang fra land til by, evt. ved hjælp af byporte i Listed

·         Gennemgang af oversigtsforholdene på Borgmester Nielsens Vej ved Landemærket og Smallesund

·         Cykelstier på Munch Petersens Vej i Rønne (erstattes i Trafiksikkerhedsplanen, af en regulering af krydset ved opkørsel til Zahrtmannsvej).

 

Begrundelsen for ikke at medtage projekterne er, at de dels er projekter, der kan indgå i den årlige pulje til mindre projekter, og dels fordi der ikke kan påvises en væsentlig trafiksikkerhedsmæssig effekt af forslagene, primært fordi der ikke er registreret trafikuheld de pågældende steder.

Mange af projekterne vil, sammen med de forslag der er fremkommet i forbindelse med høringen, blive medtaget i den årlige pulje på 1 mio. kr., som vil blive forelagt Natur- og Miljøudvalget til godkendelse/prioritering.

 

Økonomiske konsekvenser

Hvis planen bliver godkendt vil der være behov for en samlet investering på mindst 29. mio. kr. i perioden 2019 til 2025, hvilket vil sige ca. 5 mio. kr. pr. år

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgettet for 2019 afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejder i en 4-årig periode.

Natur- og Miljøudvalget har derudover prioriteret 4,75 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejder fra den disponible anlægspulje til veje og broer 2019.

De prioriterede midler er dog omfattet af anlæg, der er sat i bero jf. dagsorden vedr. vurdering af udsættelse af anlægsarbejder, der er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. april 2019.

Center for Natur, Miljø og Fritid vil forelægge Natur- og Miljøudvalget forslag til prioritering af de anlægsarbejder der skal udføres det enkelte år, med henblik på en indstilling til Kommunalbestyrelsen om en anlægsbevilling til de prioriterede arbejder.

Vejmyndigheden vil få en ny opgave i forhold til at screene lokalplaner og byudviklingsplaner for konsekvenser for trafikafvikling, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Kompetence (uddannet trafikrevisor) til dette findes ikke i BRK, og der skal derfor tilkøbes konsulentbistand i de konkrete sager. Det indstilles derfor at der i forbindelse med budgetforhandlingerne tilføres 50.000 kr. årligt til Vejmyndighedens planlægningskonto.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. maj 2019

1.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Annullering af salg af ejendommen Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård

82.02.00G10-0287

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

17

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 29. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at imødekomme et købstilbud på ejendommen Storegade 36 i Rønne. De interesserede købere har dog meddelt, at de trækker deres købstilbud tilbage.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at annulleringen af handelen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at sætte ejendommen Storegade 36 i Rønne til salg. Ejendommen er en liebhaverejendom, hvortil ejendomsmæglerne forventede meget få købere, idet både ejendom samt have er fredet.

 

Den 29. november 2018 imødekom kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen med et krav om en deklaration om offentlighedens adgang til haven. Der har været forhandlet om deklarationen med udgangspunkt i det afgivne købstilbud som et minimum.

Køberne har dog den 1. april 2019 trukket deres købstilbud tilbage.

 

Ejendommen er derfor stadig til salg hos mægler.

Økonomiske konsekvenser

Annulleringen af handlen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke er givet anlægsbevilling/afsat rådighedsbeløb til salg af ejendommen.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Likviditetsoversigter 30. april 2019

00.32.18G01-0007

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-05-2019

13

 

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

15

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. april 2019.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         At likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. maj 2019:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo april 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 162,9 mio. kr. er faldet med 1,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. marts 2019. Udviklingen i perioden skyldes flere udbetalinger til leverandører.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 302,6 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 4,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. marts 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver en tilførsel på 10,9 mio. kr. til kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Idet Slottet i Rønne er solgt, skal restgælden indfries, dette er endnu ikke sket, men vil få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,9 mio. kr. i 2019.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. maj 2019

1.
Beholdninger pr. 30. april 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ændring af vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning

24.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Vækstforum har hidtil indstillet et medlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT). Da landets vækstfora er nedlagt, foreslås at det fremover er bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm, der kan indstille et medlem. Dette medfører behov for at ændre CRTs vedtægter, hvilket skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         ændringen i vedtægterne for Center for Regional- og Turismeforsknings godkendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I vedtægterne for Center for Regional- og Turismeforskning er bestyrelsens sammensætning beskrevet. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf Bornholms Regionskommune udpeger de seks.

Af de seks medlemmer, der udpeges af Bornholms Regionskommune, er et medlem hidtil blevet udpeget efter indstilling af Bornholms Vækstforum.

Som en konsekvens af ændringerne i erhvervsfremmesystemet med nedlæggelse af Bornholms Vækstforum, skal CRTs vedtægter ændres, og der skal træffes beslutning om hvilken instans, der skal indstille et medlem til kommunalbestyrelsens udpegning i stedet for Bornholms Vækstforum.

 

Det foreslås, at dette medlem fremover indstilles af bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm blandt bestyrelsens erhvervsrepræsentanter.

 

Denne ændring er foretaget i vedlagte forslag til nye vedtægter for CRT, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Såfremt indstillingen følges, vil kommunalbestyrelsen i juni få forelagt en indstilling til nyt medlem fra bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. maj 2019

1.
Vedtægter_maj 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-05-2019

17

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt

 

Ansættelse af servicedirektør godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: garantistillelse

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grund

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlægsbevilling

 

Godkendt.