Referat
Kommunalbestyrelsen
19-09-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Medlemsforslag: forbud mod ophængning af valgplakater på kommunale matrikler
  åbent 3 Samarbejdsmuligheder med Campus Bornholm om 10. klasse
  åbent 4 Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp
  åbent 5 Folkesundhedspolitik for Bornholm
  åbent 6 Samarbejdsaftale med DGI Bornholm
  åbent 7 Direktionens 2. redegørelse vedr. indflytning på Snorrebakken
  åbent 8 Lokalplan nr. 103 Temalokalplan for helårsboliger i 8 byer
  åbent 9 Anmodning om støtteerklæring fra Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark
  åbent 10 Klimakommune 2018
  åbent 11 Baltic Sea gasrørledning - BRK høringssvar på miljøkonsekvensvurdering
  åbent 12 Overfladevand og jordforureninger - regionernes risikoscreeninger
  åbent 13 Likviditetsoversigter 31. august 2019
  åbent 14 Anlægsbevilling til samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie, projektering og analyse – fase 2
  åbent 15 Anlægsbevilling til omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle
  åbent 16 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2018
  åbent 17 Anlægsbevilling til salg af Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle
  åbent 18 Anlægsbevilling til salg af Amtmandsgården, Storegade 36, Rønne
  åbent 19 Godkendelse af budget 2020 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret
  åbent 20 Godkendelse af regnskab 2018 samt budget 2020 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger
  åbent 21 Lejerbo Bornholm, afd. 572-0, Klippebo i Gudhjem - omkonvertering af lån og vedståelse af kommunegaranti
  åbent 22 Boligorganisationen Bo42 - vedtægtsændringer
  åbent 23 Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm
  åbent 24 Udpegning af suppleant til valgbestyrelser
  åbent 25 Udpegning af medlem og suppleant til Rønne Theater, repræsentantskabet
  åbent 26 Udpegning af medlem og stedfortræder til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet
  åbent 27 Indstilling af en repræsentant til delprogram Øresund
  åbent 28 Ændring af styrelsesvedtægten
  åbent 29 Bemyndigelse til underskrift
  åbent 30 Mødeplan 2020 for KB, ØEPU og de stående udvalg
  åbent 31 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: behandling af personoplysninger
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

1

 

 

Fraværende

Maike Fiil.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Maike Fiil.

Linda Kofoed Persson gjorde opmærksom på mulig inhabilitet under behandling af lukket punkt 102. Linda Kofoed Persson blev ikke erklæret inhabil.

Søren Schow ønskede stillingtagen til, hvorvidt han er inhabil under behandling af punkt 8. Søren Schow blev ikke erklæret inhabil.

Leif Olsen ønskede stillingtagen til, hvorvidt han er inhabilitet under behandling af punkt 3.

Leif Olsen blev erklæret inhabil.

Morten Riis ønskede stillingtagen til hvorvidt han er inhabil under behandling af punkt 9.

Morten Riis blev erklæret inhabil.

Punkt 27 udsættes.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemsforslag: forbud mod ophængning af valgplakater på kommunale matrikler

05.14.17A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

René Danielsson, liste O, har fremsendt et medlemsforslag om, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at politiske valgmaterialer ikke længere må hænge på kommunale matrikler, jorder og lygtepæle under kommende valgkampe.

Indstilling og beslutning

René Danielsson indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen tager en principbeslutning om, at politiske valgmaterialer ikke længere må hænge på kommunale matrikler, jorder og lygtepæle under kommende valgkampe, gældende fra 29.06.19.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Indstilling ikke godkendt.

Liste O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

René Danielsson har fremsendt et medlemsforslag om at forbyde ophængning af politisk valgmateriale på kommunale matrikler, jorder og lygtepæle under kommende valgkampe:

”Bornholm pryder sig med at være et klimamæssigt forbillede, hvorfor det kun vil være passende, at det politiske niveau som sætter retningen også går forrest.

De nyeste beregninger lavet af Politiken viser, at danske politikere er med til at udlede 1500 ton CO2 alene igennem ophængning af valgplakater ifb. EP-valget og folketingsvalget i juni 2019.

Den bornholmske andel af CO2-udledningen svarer skønsmæssigt til 10,5 tons CO2 – alene ved de to valg i maj og juni 2019. Det sammenholdt med at partierne generelt er for dårlige til at overholde reglerne, hvilket kan betyde unødvendigt ressourcetræk på de kommunale medarbejdere, som skal bruge tid og kræfter på nedtagninger, så er det kun endnu et argument for at tage de kommende valgkampe ind i det enogtyvendeårhundrede og droppe valgplakaten.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  punkt

 3  Samarbejdsmuligheder med Campus Bornholm om 10. klasse

17.02.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2019

2

 

Børne- og Skoleudvalget

27-08-2019

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

38

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

3

 

Hvem beslutter

Børne og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en beskrivelse af mulighederne for et tættere samarbejde med Campus Bornholm om 10. klasse, herunder om mulighederne for samlokalisering og evt. indgåelse af driftsoverenskomst.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, hvilken af de tre modeller, det anbefales at arbejde videre med frem mod en beslutning i forbindelse med budgettet for 2020 med henblik på iværksættelse 1. august 2020.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2019:

Børne- og Skoleudvalget ønsker model 2 og 3 kvalificeret uden dog at udelukke model 1. Der afholdes i denne forbindelse et møde på 10. klassecenteret.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 24. juni 2019:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O, W og F kan ikke medvirke, idet de ønsker at 10. klassecenteret forbliver i sin nuværende struktur.

 

 

 

Servicedirektøren indstiller,

a)    At Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, hvilken af de tre modeller for 10. klasseundervisning, der skal arbejdes videre med

b)    At Børne- og Skoleudvalget bemyndiges til at godkende rammerne for indgåelse af endelig aftale

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. august 2019:
Ad. a) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med model 3. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke. 

Ad. b) anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke. Kirstine Van Sabben kan ikke medvirke, idét man ikke har spurgt hverken nuværende eller potentielt kommende elever om deres holdning til en flytning af 10.klassecentret til Campus Bornholm, ligesom hverken medarbejdere eller forældre er blevet spurgt om deres holdning. Der har ikke været nogen form for høring.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Leif Olsen blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O, Å og K kan ikke medvirke.

Liste W kan ikke medvirke, idét man ikke har spurgt hverken nuværende eller potentielt kommende elever om deres holdning til en flytning af 10.klassecentret til Campus Bornholm, ligesom hverken medarbejdere eller forældre er blevet spurgt om deres holdning. Der har ikke været nogen form for høring.

Sagsfremstilling

 

I nedenstående sagsfremstilling beskrives 3 modeller for organisering og drift af 10. klasseundervisningen på Bornholm.

 

Model 1

Beskriver den nuværende organisering og placering på Vibegårdsvej 5 i Rønne.

 

Model 2

Beskriver en flytning af den nuværende 10. klasseundervisning til lejede undervisningslokaler på Campus Bornholm.

 

Model 3

Beskriver en organisering, hvor 10. klasseundervisningen flyttes til lokaler på Campus Bornholm og der indgås en driftsoverenskomst mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm.

 

Undervisningstilbuddet, som nedenstående er beskrevet i model 1, forudsættes ligeledes gældende i både model 2 og 3, således at elevernes tilbud om fag, brobygning, uddannelsesretning m.v. er enslydende i alle 3 modeller og dermed opfylder de gældende lovkrav, jf. folkeskolelovens §§ 19 a – j.

 

Model 1

 

Ungdomsskolens 10. klassetilbud har i dag til huse på Vibegårdsvej 5 i Rønne. Her afvikles størstedelen af undervisningen i de tidligere flygtningeboliger ligesom ledelsen og administrationen har lokaler her. Undervisningen i fysik/kemi og idræt foregår i lokaler i nærliggende folkeskoler/idrætshaller.

10. klasseskolen har 3 uddannelsesretninger:

 

·         GYM10 for elever, der påtænker en gymnasial ungdomsuddannelse

·         EUD10 for elever, der påtænker en erhvervsrettet ungdomsuddannelse

·         FLEX10 for elever, der er uafklarede i forhold til ønsker om kommende ungdomsuddannelse

 

Skolen tilbyder ud over en række obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk også fag som tysk, fransk, fysik/kemi, Action Team, Innovation, Humanistisk blok og Naturfaglig blok.

Skolen tilbyder tillige en række valgfag (Sport & Outdoor, Science & Innovation, Medie, Musik og Mennesker & Samfund).

Eleverne har mulighed for at deltage i brobygning, praktik, studiebesøg, skolerejse, individuel undervisning inden for dansk, engelsk og matematik (IU) og i Techlaboratoriet (fysik og matematik på højt niveau på HTX)

 

Eleverne tilbydes undervisning i mindre og overskuelige rammer og har lokalefællesskab med Ungdomsskolens øvrige tilbud (Ung på Vej, DASK og Ungdomsskolens Heltidsundervisning), der åbner mulighed for tættere samarbejde om specialpædagogisk støtte, vejledning, mentorer, socialrådgivning og psykologstøtte.

 

Skolen og dens elever har et tæt samarbejde med UU-vejlederne (Ungdommens Uddannelsesvejledning) om elevernes valg af brobygning og praktik.

 

Model 2

 

I modellen forlægges undervisningen af 10. klasses elever til lokaler på Campus Bornholm, således at al undervisning afvikles her, ligesom ledelse og administration af 10. klasseskolen placeres på Campus Bornholm.

 

Modellen forventes at øge mulighederne for et tættere samarbejde ift. EUD10 og obligatoriske brobygningsforløb, give større muligheder for etablering af faglige samarbejder med øvrige ungdomsuddannelser og give eleverne bedre muligheder for samvær og sociale relationer med elever fra øvrige uddannelsesretninger.

 

Ungdomsskolens øvrige undervisnings- og klubaktiviteter og Ungdomsskolens Heltidsundervisning (Ung på Vej, DASK, Dybdal) vil i denne model fortsat skulle lokaliseres i Klemensker, Rønne og Nexø eller anvises alternative lokaler andetsteds.

 

Lokalebehovsoversigt fra Campus er vedlagt som bilag og beskriver det forventede behov for egne lokaler (4 undervisningslokaler, medarbejder- og forberedelseslokale samt lederkontor), andel af fælles arealer (mediatek, kantine, print/kopirum, gangarealer og toiletter) samt andel af faglokaler (samlingslokale, medieværksted, musikværksted, innovationsværksted, fysik/kemi lokale samt idrætshal), der tilsammen danner grundlag for den estimerede udgift til lokaleleje.

 

Campus Bornholm foreslår, at lejemålet bliver på Merkurvej 10, hvor der indrettes et særskilt undervisningsmiljø for 10. klasseeleverne og hvorfra elever og lærere vil have adgang til de nybyggede fællesarealer på Minervavej 1.

 

Campus Bornholm har beregnet en årligt husleje (alt inklusive) til ovennævnte arealer til 811.508 kr.

 

Det er uafklaret, i hvilken udstrækning der vil være anlægsudgifter til etablering af de nævnte arealer og lokaler og i påkommende tilfælde, hvor sådanne udgifter dækkes.

 

Det må forventes, at der vil være engangsudgifter til flytning af inventar, undervisningsmaterialer m.v. samt evt. indretning af undervisnings- og samlingslokaler.

 

Model 3

 

I modellen forlægges undervisningen af 10. klasses elever til lokaler på Campus Bornholm, således at al undervisning afvikles her.

 

Der indgås en driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune iht. reglerne i BEK nr. 1251 af 27/11/2014 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. – klasseforløbene EUD10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

 

Ledelse og øvrige medarbejdere overgår til Campus Bornholm under iagttagelse af reglerne om virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002 – Virksomhedsoverdragelsesloven). Medarbejderne fastholder deres individuelle løn- og ansættelsesvilkår ved overdragelsen. Medarbejderne skal i rimelig tid inden overdragelsen informeres om dato for overdragelsen, årsagen hertil, de juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtageren.

MED-udvalget skal ligeledes inddrages forud for en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

 

Iht. folkeskolelovens § 20, stk. 1 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med Campus Bornholm vil Bornholms Regionskommune kunne imødekomme denne forpligtelse ved at indgå overenskomst med en anden kommune om at henvise egne 10. klasse elever hertil. Udgifter til undervisning, ophold og transport afholdes ved henvisning af elever til anden kommune af Bornholms Regionskommune.

 

Modellen forventes både at medføre en mere rationel udnyttelse af lokaliteterne på Campus Bornholm ligesom ressourceforbruget til ledelse, administration, skemalægning m.v. forventes reduceret.

 

Modellen vil øge mulighederne for et tættere samarbejde ift. EUD10 og obligatoriske brobygningsforløb, give større muligheder for etablering af faglige samarbejder med øvrige ungdomsuddannelser og give eleverne bedre muligheder for samvær og sociale relationer med elever fra øvrige uddannelsesretninger, således at 10. klasseforløbet i højere grad vil blive opfattet som opstarten af en ungdomsuddannelse.

 

Ungdomsskolens øvrige undervisnings- og klubaktiviteter og Ungdomsskolens Heltidsundervisning (Ung på Vej, DASK, Dybdal) vil i denne model fortsat skulle lokaliseres i Klemensker, Rønne og Nexø eller anvises alternative lokaler andetsteds.

 

Lokalebehovsoversigt fra Campus er vedlagt som bilag og beskriver det forventede behov for egne lokaler (4 undervisningslokaler, medarbejder- og forberedelseslokale samt lederkontor), andel af fælles arealer (mediatek, kantine, print/kopirum, gangarealer og toiletter) samt andel af faglokaler (samlingslokale, medieværksted, musikværksted, innovationsværksted, fysik/kemi lokale samt idrætshal).

Ved indgåelse af driftsoverenskomst forventes 10. klasse at indgå på lige fod med øvrige klasser/hold på Campus Bornholm i forhold til anvendelse af undervisnings- og opholdslokaler.

 

Campus Bornholm vurderer, at prisen for undervisning, hvor der ikke er mulighed for taxametertilskud fra Undervisningsministeriet er på niveau med de merkantile uddannelser, der i 2019 har en ugepris på 1.205 kr. svarende til 48.200 kr. pr. årselev, der modtager 40 ugers undervisning. Hertil kommer et tilskud til fællesomkostninger som ledelse, administration, bygningsdrift m.m. med en ugepris pr. elev på 315 kr. svarende til 12.600 kr. på årsbasis.

De nævnte beløb er estimater og en endelig prisberegning vil afhænge af, hvilken organisation og struktur, der fremadrettet anvendes for undervisningen i 10. klasse.

 

Det må forventes, at der vil være engangsudgifter til flytning af inventar, undervisningsmaterialer m.v. samt evt. indretning af undervisnings- og samlingslokaler.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte yderligere undersøgelser vedr. model 2 eller 3 (Samlokalisering eller driftsoverenskomst med Campus Bornholm) foreslås nedenstående tidsplan for det fortsatte forløb.

   

April – maj 2019

Indledende drøftelser mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune om samarbejde vedr. 10. klasse

27.05.2019

Skolechefen orienterer medarbejdere ved 10. klasseskolen om oplægget til politisk drøftelse i BSU, ØEPU, KB og bestyrelsen for Campus Bornholm

04.06.2019

Børne- og Skoleudvalget behandler sagen

07.06.2019

Campus Bornholms bestyrelse behandler sagen

19.06.2019

ØEPU behandler sagen

27.06.2019

Kommunalbestyrelsen beslutter valg af model, der ønskes kvalificeret

28.6.-15.8.2019

Kvalificering af den valgte model, jf. KB’s beslutning 27.06.2019

12.08.2019

Model 2 Samlokalisering: drøftelse af lejekontrakt

Model 3 Driftsoverenskomst: Budgetmøde

27.8.2019

BSU drøfter den kvalificerede model forud for budgetforhandlingerne

02. - 03.09.2019

Budgetforhandlinger

04.09 – 27.09.2019

Udarbejdelse af konkret proces- og tidsplan med udgangspunkt i det indgåede budgetforlig

10.10.2019

Budget 2020 vedtages

11.10. – 11.12.2019

Iværksættelse af proces- og tidsplan for forhandlinger og indgåelse af aftale mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune om samarbejde vedr. 10. klasse fra 1. august 2020.

Ved indgåelse af aftale fastlægges samtidig en procesplan for implementering af aftalen.

Ungdomsskolens afdelingsMED og CenterMED i Center for Skole inddrages i arbejdet med proces- og tidsplan for implementering af aftalen mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune om samarbejde vedr. 10. klasse fra 1. august 2020.

Model 3: Løn og Personale inddrages ved evt. udarbejdelse af proces- og tidsplan for virksomhedsoverdragelse.

Budget og Indkøb inddrages i konkrete forhandlinger med Campus Bornholm om rammer og vilkår for samarbejdet.

12.12.2019

Aftale om samarbejde mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune vedr. 10. klasse underskrives af parterne

01.08.2020

Aftale om samarbejde vedr. 10. klasse træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Model 1

(Nuværende model for 10. klasseskolen)

 

Driftsudgifterne til det nuværende 10. klassetilbud udgør 5,8 mio. kr. (inkl. bygningsdrift) med de elevtalsforudsætninger mv. der er gældende i 2019.

Der er pr. 5. september 2018 indskrevet 71 elever på 10. klasseskolen.

 

Model 2

(Lokaleleje på Campus Bornholm)

 

Ved samlokalisering skal BRK betale en husleje til Campus Bornholm og det forudsættes, at bygningsdriften kan reduceres til tomgangsdrift og den gældende budgetmodel fortsætter uændret.

 

Campus Bornholm har givet et foreløbigt overslag på en årlig husleje på 812.000 kr.

Tomgangsdrift af Vibegårdsvej 5 er af Ejendomme og Drift vurderet til at udgøre 214.000 kr. årligt. Samlet set en forventet udgift til bygningsdrift på 1.026.000 kr.

Bygningsdriften på Vibegårdsvej 5 udgjorde i 2018 kr. 964.000 kr. og en samlokalisering vil ud fra disse beregninger give en forventet merudgift på årligt 62.000 kr.

 

Som beskrevet i sagsfremstillingen kan der ud over de driftsmæssige økonomiske konsekvenser, blive tale om en række engangsinvesteringer til etablering og indretning af de nødvendige faciliteter. Dertil kommer udgifter til flytning mv. som der skal afklares finansiering af.

 

 

Model 3

(Driftsoverenskomst med Campus Bornholm)

 

Da det ikke er fastlagt hvilken organisation og struktur der vil være gældende i en driftsoverenskomst kan det ikke fuldt afdækkes hvad de økonomiske konsekvenser vil være.

En afklaring heraf vil bero på en forhandling parterne i mellem.

 

Campus Bornholm har givet en foreløbig vurdering af at taksten pr. elev i et almindeligt 10. klassetilbud vil være på niveau med taksten pr. elev i de merkantile uddannelser svarende til en årlig takst på ca. 60.800 kr. inklusive udgifter til undervisning, fællesudgifter til ledelse, administration og bygningsdrift mv. Med de gældende elevtalsforudsætninger og de anslåede udgifter til tomgangsdrift af Vibegårdsvej 5, giver det en årlig driftsudgift på 4,5 mio. kr.

 

Iht. folkeskolelovens § 20, stk. 1 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med Campus Bornholm vil Bornholms Regionskommune kunne imødekomme denne forpligtelse ved at indgå overenskomst med en anden kommune om at henvise egne 10. klasse elever hertil. Udgifter til undervisning, ophold og transport afholdes ved henvisning af elever til anden kommune af Bornholms Regionskommune og kan ikke på nuværende tidspunkt beregnes.

 

En indgåelse af en driftsoverenskomst vil give anledning til at vurdere organisering og strukturen af de tilbageværende tilbud under Ungdomsskolen.

 

Som beskrevet i sagsfremstillingen kan der ud over de driftsmæssige økonomiske konsekvenser, blive tale om en række engangsinvesteringer til etablering og indretning af de nødvendige faciliteter. Dertil kommer udgifter til flytning mv. som der skal afklares finansiering af.

 

Der er afsat en pulje på 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der indgår en driftsoverenskomst, der omfatter mindst halvdelen af eleverne i 10. klasse.

Tilskudsbeløbet, der er et engangsbeløb, er ved 50 – 100 elever 1.500.000 kr. til ligelig fordeling mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune. Ved mere end 100 elever er det samlede beløb 2.000.000 kr.

Iflg. Undervisningsministeriet kan der søges om tilskud fra puljen fra efteråret 2019 og tilskuddet kan søges straks efter underskrivelse af en driftsoverenskomst.

 

De økonomiske forhold er opsummeret i tabellen herunder.

 

Beløb i 1.000 kr. i 2019-pl

(Elevtal 2018-19: 71)

Udgangspunkt

(Model 1)

Samlokalisering

(Model 2)

Driftsoverenskomst

(Model 3)

Undervisning

3.912

3.912

3.422

Ledelse og administration

894

894

-

Bygningsdrift *

Vibegårdsvej 5

964

214

214

Husleje

-

812

-

Campus Bornholm

-

-

895

I alt

5.770

5.832

4.531

* I model 2 omfatter udgifterne til bygningsdriften husleje til Campus Bornholm og tomgangsdrift af Vibegårdsvej 5. I model 3 omfatter udgifterne til bygningsdriften Campus Bornholms anslåede udgifter til bygningsdrift, ledelse og administration mv. samt tomgangsdrift af Vibegårdsvej 5.

 

Supplerende sagsfremstilling til BSU den 27. august 2019

I foråret 2019 udsendte Undervisningsministeriet en bekendtgørelse, der gør det muligt for en kommunalbestyrelse af indgå en driftsoverenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om at varetage 10. klasseundervisning. Heri ligger også 10. klasseforløbene EUD10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Bekendtgørelsen er bilagt sagen.

 

Undervisningsministeriet har afsat en pulje på 45 mio. kr. over årene 2019-2022 som et engangsbeløb, der kan bevilges til de kommuner og institutioner, der vælger at indgå en driftsoverenskomst. Engangsbeløbet er en bonus til de kommuner og erhvervsskoler, der indgår driftsoverenskomst, da der politisk er et bredt ønske herom på nationalt plan.

 

Ved et elevtal mellem 50 og 100 udgør bevillingen fra Undervisningsministeriet 1,5 mio. kr., der skal fordeles ligeligt mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune. Der er ingen klausuler på, hvad beløbet anvendes til. Ved mere end 100 elever er det samlede beløb 2.000.000 kr.

Der er pr. 13. august indskrevet 100 elever i 10. klasse til skoleåret 2019/ 2020.

 

Børne- og Skoleudvalget har siden sagen blev behandlet den 27. juni 2019 været ude og se på lokaler og tale med lærere og elever i forbindelse med en mulig samlokalisering eller driftsoverenskomst.

Campus Bornholm har i juni 2019 vundet udbuddet på sprogskolens drift, og grundplanen i bilag ’Grundplan – Campus Bornholm’ vil derfor være den eneste mulige lokalefordeling til 10. klasseskolen i Campus Bornholms bygninger. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at indlede forhandlinger med Campus Bornholm, vil de nærmere forhold vedr. mulighederne for fleksibel lokaleindretning og – anvendelse blive vurderet.

 

I fald Bornholms Regionskommune indgår en driftsoverenskomst med Campus Bornholm kan det anbefales, at der i forhandlingsforløbet drøftes og aftales forhold vedrørende de fysiske rammer, bygningsindretning, inventar m.v. og en eventuel udgiftsfordeling mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune i forbindelse med ovenstående.

 

 

Tre modeller for 10. klasseundervisning

Der findes tre mulige modeller for den kommende organisering af 10. klasseundervisningen:

 

·         Model 1: Status quo, hvor 10. klasseundervisningen fortsat varetages af Bornholms Regionskommune i de eksisterende rammer på Vibegårdsvej 5 i Rønne

·         Model 2: Samlokalisering, hvor 10. klasseundervisningen varetages af Bornholms Regionskommune i lejede lokaler på Campus Bornholm

·         Model 3: Driftsoverenskomst, hvor Campus Bornholm overtager undervisningen i 10. klasse ved en virksomhedsoverdragelse fra Bornholms Regionskommune til Campus Bornholm

 

De økonomiske forhold ved de forskellige modeller er beskrevet under ’Økonomiske konsekvenser’. I sagsfremstillingen vil andre forhold og processer relateret til en eventuel relokalisering af 10. klasseundervisningen blive gennemgået.

 

På denne baggrund skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt man ønsker at benytte sig helt eller delvist af muligheden for at indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om varetagelse af 10. klasseundervisningen.

 

 

Processer relateret til relokalisering af 10. klasseundervisning

Der pågår en proces, hvor det samlede specialområde skal anskues, ligesom en proces for Ungdomsskolen vil blive igangsat såfremt det besluttes, at der skal indgås et lokalesamarbejde eller driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisningen.

 

I fald det besluttes at indgå en aftale om samlokalisering eller driftsoverenskomst med Campus Bornholm vil det være nødvendigt at forholde sig til den fremtidige organisering af Ungdomsskolen samt brugen af 10. klasseskolens nuværende lokaler på Vibegårdsvej 5.

 

·         Ungdomsskolens organisation og struktur efter relokalisering af 10. klasseundervisning

Ved samlokalisering og driftsoverenskomst vil der blive behov for at beskrive, hvordan Ungdomsskolens struktur og organisation kan tilpasses ved henholdsvis ved de to modeller, hvor 10. klasseundervisning overgår til lokaler på Campus Bornholm.

 

I forhold til indgåelse af en driftsoverenskomst bør det tillige afklares, hvordan Ungdomsskolens resterende aktiviteter (holdundervisning og klubaktiviteter, Ung på Vej, Erhvervsklassen, EGU afklaring, Dybdal og DASK) fremover organiseres, struktureres og geografisk lokaliseres.

 

·         Kloge kvadratmetre

Ved samlokalisering og driftsoverenskomst vil en række bygninger/lokaler på Vibegårdsvej 5 blive ledige. Dele af ’Særligt Tilrettelagt Undervisning’ benytter lokalerne, ligesom projektet ’Ung på vej’ også er placeret i nogle af bygningerne. Hvis lokalerne forlades til fordel for lokaler på Campus Bornholm, vil der være mulighed for at anvende lokalerne til anden undervisning, da bygningerne er godkendt til dette formål. Såfremt bygningerne skal anvendes til andre aktiviteter, vil det kræve en anvendelsesændring, som vil medføre udgifter for kommunen.

 

Der vil, såfremt der indgås en aftale om samlokalisering eller driftsoverenskomst blive igangsat en proces, hvor der skal ses på den fremtidige organisering af Ungdomsskolens øvrige aktiviteter, herunder geografisk placering samt mulighederne for frasalg, og subsidiært omkostninger ved eventuel nedrivning.

 

 

Opmærksomhedspunkter i en forhandlingssituation

Såfremt det besluttes, at Bornholms Regionskommune skal indgå i en egentlig forhandlingssituation med Campus Bornholm om udbydelsen af 10. klasseundervisning, vil Bornholms Regionskommune i samarbejde med Campus Bornholm, foruden de rent formelle og juridiske forhold, sikre nedenstående anliggender, så fremtidige 10. klasseelever også fremadrettet vil modtage kvalificeret undervisning i ordentlige fysiske rammer.

 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for opgaveløsningen i henhold til Folkeskoleloven, og er ansvarlig for, at 10. klasseundervisningen lever op til de rammer, der er beskrevet i en indgået overenskomst mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm. Det skal herunder sikres, at elever med behov for specialundervisning eller anden socialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte. Campus Bornholm vil dermed, i fald der aftales en driftsoverenskomst, forestå 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Det vil dog fortsat være kommunen, der er myndighed på området (BEK. nr. 1251 af 27/11/2014).

 

·         Håndtering af sårbare elever

Der vil blive behov for en mere detaljeret beskrivelse af nuværende og fremtidige muligheder for de elever, der har behov for trygge rammer, fx i form af mindre enheder.

 

·         Sikring af og opretholdelse af den faglige kvalitet i undervisningen

I forhold til opretholdelse og udvikling af den faglige kvalitet i undervisning vil der være behov for at beskrive en række kvalitetsparametre, der fordres opfyldt ved en driftsoverenskomst med Campus Bornholm. Heri kan indgå beskrivelse af lærerkompetencer, obligatoriske fag, holdstørrelser, tilbuds- og valgfag, brobygningsforløb, inkluderende tiltag m.v.

 

·         Procedurer for elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler

Undervisningsministeriet er undervejs med en vejledning til kommuner og erhvervsskoler, der forventes udarbejdet inden udgangen af 2019. Her vil det blive præciseret, at driftsoverenskomsten skal indeholde procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterende muligheder for at udskrive en elev i 10. klasse, jf. § 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (BEK. nr. 697 af 23/06/2014)

 

·         Virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse fra Bornholms Regionskommune indtræder den nye arbejdsgiver (Campus Bornholm) umiddelbart i de rettigheder og pligter der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til den kollektive overenskomst medarbejderne er ansat efter, samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold.

 

Der skal ved indgåelse af en driftsoverenskomst i samarbejde med Løn og Personale udarbejdes en procesplan, der tager højde for den nødvendige dialog og information, inddragelse af ledere og medarbejdere m.v.

 

Bornholms Regionskommune skal som arbejdsgiver, der virksomhedsoverdrager en medarbejder, i rimelig tid inden overdragelsen informere medarbejderne om

 

o    dato for overdragelsen

o    årsagen til overdragelsen

o    overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne

o    eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne.

 

I denne proces skal CenterMED/AfdelingsMED inddrages inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om en driftsoverenskomst.

 

Medarbejderne overgår til den nye arbejdsgiver på uændrede løn og ansættelsesvilkår. Den nye arbejdsgiver vil som overtagende imidlertid kunne ændre i vilkårene i samme omfang som Bornholms Regionskommune ville have beføjelser til. Den nye arbejdsgiver skal respektere de varsler, der gælder for gennemførelsen af ændringer i løn- og arbejdsvilkår.

 

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven at de individuelle vilkår fra medarbejdernes nuværende overenskomst først kan ændres af den nye arbejdsgiver ved overenskomstperiodens udløb.

 

Det vil være i strid med virksomhedsoverdragelsesloven at afskedige medarbejdere på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Der kan imidlertid lovligt iværksættes afskedigelse af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Det kan f.eks. være effektiviseringer/rationaliseringer, ændrede krav til kompetence/uddannelse, organisatoriske forhold i form af hierarkisk opbygning, tilrettelæggelse af arbejdet eller geografisk placering.

 

·         Medarbejderinddragelse

Der bør fra processens start fokuseres på medarbejderinddragelse og tæt dialog med både ledelse og medarbejdere på 10. klasseskolen/Ungdomsskolen.

 

Ligeledes bør det understreges, at medarbejdere og ledelse i hovedtræk vil overgå til de samme funktioner, som de udfører i dag ved overgang til model 2 eller 3, således at der uanset den samlede økonomi ikke er lagt op til afskedigelse af ledere og medarbejdere i forbindelse med en samlokalisering eller en driftsoverenskomst. Det anbefales, at samarbejdet mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune evalueres indledningsvist efter det første halve år, og endeligt efter et fuldt skoleår.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at overdrage opgavevaretagelsen til Campus Bornholm vil der blive udarbejdet en specifik kontrakt, som forholder sig til alle de nævnte opmærksomhedspunkter. Denne kontrakt vil blive indgået mellem Campus Bornholm og Center for Skole.

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske opsummeringsskema fra den oprindelige sagsfremstilling er herunder udbygget og nærmere forklaret ud fra de oplistede poster ’Undervisning’, ’Ledelse og administration’ og ’Bygningsdrift’ i forbindelse med de to modeller, hvor Bornholms Regionskommune er ansvarlige for 10. klasseundervisningen, enten ved at bevare status quo eller ved at indgå en aftale om samlokalisering.

I modellen for driftsoverenskomst er forudsætningerne for de økonomiske beregninger anderledes, og er derfor oplistet som ’Undervisning’, ’Ledelse, administration og bygningsdrift’ og ’Tomgangsdrift’.

 

 

 

Status quo (Model 1) og samlokalisering (Model 2)

I skemaet herunder er de to modeller, hvori Bornholms Regionskommune forestår undervisningen i 10. klasse opstillet, så baggrunden for tallene i den oprindelige sagsfremstilling fremgår, ligesom en nærmere forklaring til de enkelte poster er tilføjet:

 

 


 

Status quo

(Model 1)

Samlokalisering

(Model 2)

Beløb i 1.000 kr. i 2019-pl (Elevtal pr. 5. september 2018: 71)

Undervisning

Takstbeløb (52.863 kr. pr. elev)

3.753

3.753

Brobygning (-10.594 kr. pr. elev)

-37

-37

Modersmål forskelligt fra dansk

(17.833 kr. pr. elev)

196

196

I alt undervisning

3.912

3.912

Administration

Basisbeløb (administration)

468

468

Øvrig fast tildeling (lederløn, forsikring, madordningsadministration)

426

426

I alt administration

894

894

Bygningsdrift

Vibegårdsvej 5

964

214

Husleje

-

812

I alt bygningsdrift

964

1.026

I alt

5.770

5.832

 

Ved status quo og samlokalisering fremkommer beløbet på 3.912.000 kr. ved et grundtakstbeløb på 52.853 kr. pr. elev, fratrukket i alt 37.609 kr. for lovpligtig brobygning og endelig tillagt i alt 196.162 kr. baseret på de 11 elever med modersmål forskelligt fra dansk pr. 5. september 2018. En del af Bornholms Regionskommunes grundtakst pr. elev går ligeledes til administrative formål.

 

 

Ved status quo dækker beløbet på 964.000 kr. de samlede udgifter til bygningsdrift, således som bygningskomplekset på Vibegårdsvej 5 anvendes af 10. klasseskolen i dag.

 

Ved samlokalisering dækker beløbet på 214.000 kr. udgifter til tomgangsdrift på Vibegårdsvej 5. Anden anvendelse af bygningerne, subsidiært salg eller nedrivning vil medføre endnu ikke afklarede udgifter. Leje af lokaler til 10. klasseundervisning på Campus Bornholm er estimeret til 812.000 kr. af Campus Bornholm.

 

Hvis Bornholms Regionskommune vælger at leje sig ind i lokaler hos Campus Bornholm skal kommunen i henhold til lånebekendtgørelsen stille en garanti.

 

 

 

 

Driftsoverenskomst (Model 3)

I skemaet herunder er modellen, hvori Bornholms Regionskommune indgår en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning, opstillet, så baggrunden for tallene i den oprindelige sagsfremstilling fremgår, ligesom en nærmere forklaring til de enkelte poster er tilføjet:

 

 

Driftsoverenskomst

(Model 3)

Beløb i 1.000 kr. i 2019-pl (Elevtal pr. 5. september 2018: 71)

Undervisning*

Takstbeløb (48.200 kr. pr. elev)

3.422

I alt undervisning

3.422

Ledelse, administration og bygningsdrift

Takstbeløb (12.600 kr. pr. elev)

895

I alt ledelse, adm. og bygningsdrift

895

Tomgangsdrift

Vibegårdsvej 5

214

I alt

4.531

 

 

Campus Bornholm-taksten indeholder ikke ressourcer til dækning af dele af ledelse og administration, men alene til den konkrete undervisningsopgave. Bornholms Regionskommunes takstbeløb er højere end Campus Bornholms, da der i det kommunale takstbeløb også indgår ressourcer til dele af udgifterne til ledelse og administration.

Man kan altså ikke udlede, at undervisningsudgiften ved driftsoverenskomst er lavere end ved de andre modeller ’Status quo’ og ’Samlokalisering’, da takstbeløbene fra Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune ikke umiddelbart er sammenlignelige.

 

*) Iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 1 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at stille et kommunalt tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med Campus Bornholm vil Bornholms Regionskommune kunne imødekomme denne forpligtelse ved at indgå en overenskomst med en anden kommune om at henvise bornholmske 10. klasseelever hertil. Udgifter til undervisning, ophold og transport afholdes ved henvisning af elever til anden kommune af Bornholms Regionskommune, og kan ikke på nuværende tidspunkt beregnes.

 

 

Ved driftsoverenskomst indgår udgifter til ledelse, administration og bygningsdrift i Campus Bornholms elevtakst på 12.600 kr. pr. elev, i alt 895.000 kr.

 

Ved en driftsoverenskomst fremgår udgiften på 214.000 kr. til tomgangsdrift af Vibegårdsvej 5.

 

Da det ikke er fastlagt, hvilken organisation og struktur der vil være gældende i en driftsoverenskomst, kan det ikke fuldt afdækkes, hvad de økonomiske konsekvenser vil være. Ovenstående er derfor en foreløbig vurdering af omkostningerne ved en driftsoverenskomst, baseret på Campus Bornholms beregninger og elevtal pr. 5. september 2018.

 

 

 

Opsamling
Da de respektive økonomiske poster i de tre modeller er baseret på forskellige former for takstberegning, og dermed grundlæggende er væsensforskellige, er det afgørende, at der ses på de samlede omkostninger ved henholdsvis status quo, samlokalisering og driftsoverenskomst, når de økonomiske konsekvenser sammenlignes:

 

 

Status quo

(Model 1)

Samlokalisering

(Model 2)

Driftsoverenskomst

(Model 3)

Beløb i 1.000 kr. i 2019-pl (Elevtal pr. 5. september 2018: 71)

Samlede driftsudgifter i alt

2018/2019

5.770

5.832

4.531

 

Ovenstående beregninger er under forudsætning af, at de foreløbige takst- og lejebeløb kan ændre sig.

 

Da en del af udgiftsbeløbene i beregningerne er elevtalsafhængige kan det ikke nøjagtigt forudses, hvad udgifterne ved de tre modeller vil være fremadrettet. Derudover kan det ikke nærmere beskrives, hvad udgifterne vil være til de elever, der ikke ønsker at benytte sig af muligheden for at følge 10. klasseundervisningen på Campus Bornholm, men i stedet ønsker et kommunalt 10. klassestilbud i en anden kommune.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. august 2019

1.
BEK. nr. 1251 af 27/11/2014 (PDF)

2.
Grundplan - Campus Bornholm (PDF)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2019

3.
Arealberegning 10. klassecentret (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp

27.39.04Ø54-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-08-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

39

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om, at Bornholms Regionskommune har modtaget opsigelse fra 2 private leverandører af praktisk bistand. Opsigelserne er modtaget i juni, og ifølge kontrakten er opsigelsesvarslet løbende måned + 90 dage. Det betyder, at der pr.1. oktober kun er to leverandører af hjemmehjælp, 1 privat og 1 kommunal.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning, og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
Udvalget ønsker en sag på næste udvalgsmøde, omhandlende en status for hvorledes det er gået, en redegørelse for private leverandøres rammer på området, samt kommunens forsyningsforpligtigelse på området.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

Kommunalbestyrelsen har pt. indgået 3 kontrakter med private leverandører af praktisk hjælp, men to af leverandørerne har nu opsagt deres kontrakter. Det drejer sig om firmaet Pænt og Praktisk og firmaet Aaker Hus og Hjemme Service. Kontrakterne udløber d. 30 september 2019. Efter denne dato vil det frie valg for borgerne stadig være opfyldt, idet der fortsat er én privat leverandør og én kommunal.

 

De to firmaer leverer ydelser til i alt 195 borgere i form af rengøring, herunder støvsugning, gulvvask, tørre støv af, skift af sengelinned, rengøring i køkken og på badeværelse og tøjvask m.m.

 

Opsigelsesgrundene opgives fra den ene leverandør til at være personalemangel. Den anden oplyser, at der er meget kørsel, når man skal dække hele øen, og at det er svært at få dækket sygdom og ferie.

 

De berørte borger er orienteret om, at deres leverandør af praktisk bistand stopper pr. 30. september 2019 og at de kan beholde den private leverandør indtil da. De berørte borgere har mulighed for at vælge en ny leverandør med maksimalt 14 dages varsel.

Leverandørerne er orienteret om, at kommunen forventer, at de lever op til deres kontraktmæssige forpligtelser indtil 30. september, hvilket også betyder, at hvis en borger vælger deres firma i opsigelsesperioden, så skal de tage imod borgeren. Borgeren vil, hvis de vælger et af de pågældende firmaer, blive oplyst om, at firmaet stopper 30. september 2019.

 

Den tilbageværende private leverandør og kommunens hjemmepleje er orienteret om, at der vil komme en større tilgang af borgere som følge af opsigelserne fra de 2 private leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at opsigelserne har økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, men hvis det modsatte viser sig, så vil kommunen anse sig berettiget til at trække på den stillede garanti jf. kontraktens afsnit 11, hvoraf det fremgår, at leverandøren til sikkerhed for opfyldelse af kontrakten skal stille en garanti på 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Folkesundhedspolitik for Bornholm

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-06-2019

9

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til procesplanen for arbejdet med en folkesundhedspolitik foreligger nu et udkast til folkesundhedspolitik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·         at udkast til folkesundhedspolitik for Bornholm anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. juni 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til udvalgets procesplan for arbejdet med en folkesundhedspolitik har et forslag til folkesundhedspolitik i løbet af marts og april måned været til kommentering i øvrige fagudvalg samt i en bred høring til både Ældrerådet, Handicaprådet og organisationer og foreninger, der via samtalesalonen og efterfølgende workshops har bidraget med input til politikken. Forslaget har ligeledes været i offentlig høring via dagspressen og kommunens hjemmeside. 

 

Der er indkommet 12 høringssvar. Høringssvarenes forskellige input er efterfølgende blevet opdelt i følgende kategorier:

·         Formuleringer i eller suppleringer til politikken

·         Udformning og skrivestil

·         Forslag til konkrete indsatser/prioriteringer

 

Input fra høringssvarene vedrørende formuleringer i eller suppleringer til politikken, samt kommentarer til udformningen og skrivestilingen er efterfølgende i vidste muligt omfang søgt indarbejdet i udkastet til folkesundhedspolitikken for Bornholm. Høringssvarene forslag til konkrete indsatser/prioriteringer anbefales drøftet i forbindelse med udarbejdelse af folkesundhedsstrategien, som beskriver den konkrete udmøntning af politikken.  

 

Der gives generelt udtryk for tilfredshed med politikken, men der ses samtidig frem til den kommende folkesundhedsstrategi, hvor de ’fine ord’ i politikken bliver til konkrete indsatser.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. juni 2019

1.
Udkast til folkesundhedspolitik for Bornholm (PDF)

2.
Høringssvar og kommentarer til folkesundhedspolitikken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Samarbejdsaftale med DGI Bornholm

18.13.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

28-08-2019

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

40

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget indstiller
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, så de to parter i fællesskab kan arbejde for en både fysisk, psykisk og socialt sund og aktiv bornholmsk befolkning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Udkast til samarbejdsaftale med DGI Bornholm for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2019:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. august 2019:

Anbefales

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 28. august 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af DIF og DGI’s fælles ’Bevæg dig for livet’-vision, ønsker DGI Bornholm at indgå en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune. Formålet er, at de to parter i fællesskab skal arbejde for, at 50% af den bornholmske befolkning er aktive i idrætsforeninger, og 75% er idrætsaktive i 2025.

 

Samarbejdsaftalen understøtter de tanker og visioner, der udtrykkes i den kommende folkesundhedspolitik og kommunalbestyrelsens vision om øget tilflytning til Bornholm inden for specielt tre områder:

 

·         At fremme chanceligheden så børn, unge og voksne bliver så ressourcestærke som muligt

·         At skabe trivsel og glæde i ældrelivet

·         At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

 

Samarbejdsaftalen relaterer sig ligeledes til sundhedsprofilen for 2017, som viser, at der er en stigning i blandt andet inaktivitet, overvægt og kroniske sygdomme på Bornholm. Der skal desuden arbejdes aktivt med at skabe fællesskaber, så flere borgere former relationer, øget mental sundhed og mindsker oplevelsen af ensomhed. Aftalen skal dermed være med til at forbedre den bornholmske befolknings generelle sundhedstilstand gennem såvel fysisk aktivitet som mental sundhed.

 

DGI Bornholm ønsker at udvide det samarbejde, der allerede pågår mellem regionskommunen og DGI Bornholm, så der bliver etableret et tættere partnerskab i arbejdet med at styrke borgernes sundhed og involvering i fællesskaber.

 

Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, der fastsætter vilkårene for de samarbejdsaktiviteter, der gennemføres i løbet af aftaleperioden. Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses eller udvides med nye initiativer, hvis parterne ønsker det. De enkelte tiltag kan igangsættes uden politisk behandling.

Der lægges indledningsvist op til fire særlige fokusområder, som er fremkommet på baggrund af møder med en række centerchefer, udvalgte medarbejdere, politisk repræsentation fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget samt borgmesteren:

 

·         Lige adgang for børn og unge til idrætsaktiviteter

·         Satsning for at få flere inaktive voksne og seniorer til at motionere

·         Mental sundhed

·         Outdoor

 

De fire indsatsområder er nærmere beskrevet i bilagte aftale.

 

Samarbejdsaftalen lægger op til et årligt statusmøde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune senest d. 31. juni i hhv. 2020 og 2021. Fritid og Kultur indhenter opfølgninger fra de relevante centre og står for afrapporteringen til det stående politiske fagudvalg for fritidsområdet

Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2021.

Senest ved sidste statusmøde d. 31. juni 2021 aftales det, hvorvidt aftalen skal forlænges.


Rollefordeling, forventningsafstemning, personaleressourcer og økonomi afklares indledningsvist i forbindelse med de enkelte samarbejdstiltag, så der er klarhed over projektets af- og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

BRK har ingen økonomisk forpligtelse over for DGI. De økonomiske forhold for de enkelte samarbejdsprojekter aftales særskilt.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 28. august 2019

1.
BRK-DGI samarbejdsaftale 2019-2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Direktionens 2. redegørelse vedr. indflytning på Snorrebakken

82.00.00P05-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

30

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at sikre grundig afdækning af forløbet vedr. indflytningen på Snorrebakken har direktionen bestilt revisionsfirmaet BDO til at afklare, om der var begået fejl i to konkrete forhold. BDO kom frem til at Bornholms Regionskommune har begået fejl i to forhold.

Direktionens redegørelse forholder sig til disse fejl og indeholder også de initiativer, direktionen har taget/vil tage for at sikre, at BRK en anden gang undgår at komme i en situation, hvor lignende fejl opstår. Denne redegørelse bygger oven på den redegørelse, som direktionen gav Kommunalbestyrelsen den 12. april 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         direktionens redegørelse tages til efterretning

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at sikre grundig afdækning af forløbet vedr. indflytningen på Snorrebakken har direktionen bestilt revisionsfirmaet BDO til at afklare, om der var begået fejl i to konkrete forhold.

BDOs notat lå klar den 24. juni 2019 (vedlagt som bilag). BDO kommer frem til, at der i forbindelse med indflytningen på Snorrebakken er fundet to fejl fra BRKs side.

Direktionens redegørelse af 20. august (vedlagt som bilag 1) forholder sig til disse fejl og indeholder også de initiativer, direktionen har taget/vil tage for at sikre, at BRK en anden gang undgår at komme i en situation, hvor lignende fejl opstår.

Denne redegørelse bygger oven på den redegørelse, som direktionen sendte til Kommunalbestyrelsen den 12. april 2019.

 

Der er blevet begået fejl i forhold til udbuds- og tilbudsafhentning jf. Tilbudsloven. BDO konkluderer således, at BRK burde have foretaget et forventet skøn over den samlede kontraktsum inden BRK begyndte at indhente tilbud. Hertil kommer at et enkelt underhåndsbud burde have været udbudt i enten begrænset eller offentlig licitation. BDO anbefaler på denne baggrund, at BRK ved opstart af et bygge- eller anlægsprojekt udarbejder et estimat over den samlede kontraktsum, på de arbejder hvor der forventes at skulle indhente tilbud.  Direktionen beklager fejlen og vil følge anbefalingen ved at Center for Ejendomme og Drift fremadrettet laver forventede skøn over den samlede kontraktsum inden igangsætning.

Direktionen opsætter tre overordnede ændringer der skal sikre, at der fremover vil blive levet op til dette forhold og revisionens anbefalinger vil blive fulgt. Der handler om at der hhv. vil blive udarbejdet budget med vurdering af den samlede kontraktsum, ved projektopstart vil der ske præcisering af ansvar for sikring af overholdelse af udbudslovgivning samt at der vil blive udarbejdet underopdeling ved anvendelse af del-entrepriser.

 

Desuden er der blevet begået en fejl i forhold til bevillingsregler jf. Styrelsesloven. Her konkluderer BDO således, at midlerne i anlægsbevillingen ikke kan anvendes ud over det beskrevne i projektbeskrivelsen, med mindre at Kommunalbestyrelsen beslutter en tillægsbevilling eller bevillingsændring ift. de ændrede forudsætninger for anlægsbevillingen. Denne fejl beklager direktionen også og vil sikre nødvendig læring i organisationen, for at tilstræbe at det ikke gentager sig. Alle udgifter vedr. Snorrebakken er omkonteret til anlægsprojektet. Sammen med forslag til finansiering foreligger et revideret anlægsprojekt til kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

 

For at sikre at der ikke fremover er tvivl om Styrelseslovens retningslinjer, opsætter direktionen fire konkrete indsatser/ændringer; ved bygge- og anlægsprojekter generelt skal det altid præciseres hvorvidt der er afledte omkostninger (bygherreomkostninger), der afholdes af eksisterende driftsbevillinger. Det skal desuden præciseres, hvem der har ansvaret for at ajourføre ift. bevillingskrav samt vurdere, hvornår der er er behov for ændringer ift. bevillingen. Derudover skal der ske en kompetenceopbygning i de dele af organisationen, der deltager i disponeringen vedr. anlægs- og driftsprojekter og endeligt skal det præciseres i relevante afdelinger, at gældende kompetenceplaner altid skal følges. 

 

På baggrund af erfaringerne i forbindelse med samling af administration på Snorrebakken fremsætter direktionen i øvrigt en række nyt retningslinjer for tværgående bygge- og anlægsprojekter med fokus på læring af dette forløb for at undgå gentagelser. Her præciserer direktionen, at der skal ske en bedre involvering af enten interne eller eksterne fagfolk. Desuden vil de sikre en forbedring af styringen af lignende processer og tilsvarende store tværgående projekter - eksempelvis ved at lave en skarpere organisering og ansvarsfordeling samt øget præcisering og beskrivelse af roller og ansvar i projektets kommissorium. Endeligt skal kommissorier og organisering løbende revideres for at afspejle det politiske mandat og referencegrupper vil blive overvejet. 

Direktionens opstiller i redegørelsen en plan for implementering af de ændrede procedurer/skærpelser af eksisterende procedurer.

 

I forbindelse med dette forløb har direktionen haft mange evaluerende samtaler internt men også med kommunalbestyrelsesmedlemmer, centerchefer, afdelingsledere og en del involverede medarbejdere. På baggrund af disse løbende samtaler konkluderer direktionen, at de oplever en stor vilje til at finde løsninger og sikre fremdrift ift. politiske vedtagelser mens de også erkender, at der har været svagheder i organisationen ift. løsning af opgaver i projektorganiseringer. Med de tiltag direktionen skitserer i redegørelsen, herunder de interne lærings-processer der kommer til at foregå det næste stykke tid, føler direktionen sig sikre på, at de nødvendige kompetencer bliver aktiveret på de rette tidspunkter. Og at direktionen dermed ad den vej vil få genetableret tilliden i de involverede afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Bilag 1 Direktionens redegørelse nr 2 vedr Snorrebakke indflytning af 20aug2019 (DOCX)

2.
BDOs Notat af 24juni2019 (PDF)

3.
BDOs Bilag A af 24juni2019 (PDF)

4.
BDOS Bilagsliste af 24juni2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Lokalplan nr. 103 Temalokalplan for helårsboliger i 8 byer

01.02.05P16-0193

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

7

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni d.å. at sende et forslag til Lokalplan nr. 103 Temalokalplan vedrørende helårsboligformål i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker i offentlig høring. I høringsperioden er indkommet 12 høringssvar der sammen med bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen har givet anledning til en række justeringer af det offentliggjorte forslag. Der foreligger nu et revideret forslag til temalokalplan om bopælspligt til politisk behandling.   

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at det foreliggende justerede forslag til Lokalplan nr. 103 Temalokalplan for helårsboliger i 8 byer vedtages

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Et forslag til Lokalplan nr. 103 Temalokalplan vedrørende helårsboligformål i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker har været sendt i offentlig høring hen over sommeren d.å. Offentliggørelsen af forslaget er sket via den husstandsomdelte gratisavis Rytterknægten, de bornholmske medier og på kommunens hjemmeside. Udenøs ejere er underrettet pr. brev. Den valgte høringsform er tidligere benyttet i lignende større høringer.

I høringsperioden er modtaget 12 høringssvar, og administrationen har desuden besvaret en række forespørgsler. Høringssvar og forespørgsler har givet anledning til en række planjusteringer der gennemgås herunder efter et kort resumé og kommentering af de indkomne høringssvar, som følger her:

1)   Hanne Henriksen, ejer af Ekildsgade 12 i Aakirkeby, anmoder om dispensation til at kunne benytte sin bolig som fritids- og feriebolig. Hun har tidligere beboet ejendommen i en længere årrække og har senest haft den lejet ud. Hun har fået afslag på at kunne anvende boligen til ferie- og fritidsformål og spørger om ejere som hun, der selv har beboet deres ejendom i mange år, ikke bør kunne opnå dispensation til anden anvendelse, så de kan bevare en fortsat tilknytning til Bornholm?

2)   Rita Hildebrandt, borger i Allinge, gør indsigelse mod, at byen er omfattet af bopælspligt. Hun argumenterer med, at byen er Folkemødeby og præget af turisme fra april til august. Hun mener, at det er et naivt håb at tro, at Allinge som by kan opretholdes som ”en almindelig by”. Hun ser derfor ingen grund til, at de begrænses af krav om bopælspligt, når byer som Tejn ikke er omfattet. Og nævner også, at det er nemmere at få omsat en fritidsbolig end en helårsbolig i Allinge.  

3)   Jannie og Flemming Pedersen, ejere af Aarsdalevej 23C i Nexø, lå omkring offentliggørelsen af planforslaget i forhandlinger om salg af ejendommen i den nordlige udkant af Nexø og har ikke tidligere været omfattet af bopælspligt, selvom huset senest har været anvendt som sådan. De argumenterer med, at rækken af ejendomme langs Aarsdalevej ikke støder op til ejendomme med bopælspligt men er adskilt fra den øvrige by af bl.a. Stenbrudsgården, Nexø camping, og at nærmeste naboer mod syd er en lejrplads og et sommerhus. De undrer sig over, at den specifikke strækning indgår i planen og over at den foreslås overflyttet til byzone.

4)   Svend Kramp, ejer af Hedebovej 40, undrer sig over, hvorfor Regionskommunen vil pålægge bopælspligt i Knudsker - uden tilsyneladende at ville forbedre områdets status i øvrigt. Han har ikke som sådan indvendinger imod indførelsen af bopælspligten, men ønsker en forklaring. Baggrunden for indsigelsen er bl.a. en række trafikforhold og han efterlyser et større boligudlæg i tilknytning til Knudsker der kunne være med til at styrke bydelen og danne grundlag for tilstedeværelsen af flere servicefaciliteter.

5)   Allinge-Sandvig Byforenings høringsbrev omhandler primært det nordlige delområde af lokalplanforslagets to afgrænsninger i Allinge. De lister bl.a. en række ejendomme der som de savner i planen, og spørger, hvorfor disse ikke er med. Endelig bemærkes, at mange huse er solgt uden bopælspligt, og at det har gjort det vanskelligere for nye tilflyttere at finde en helårsbolig i Allinge.

6)   Poul Steen Larsen, har sendt et overordnet høringsbrev, der ikke direkte adresserer lokalplanforslag 103 om helårsboligformål, men som nævner udviklingstendenser og muligheder, som han ser dem, for byer og naturområder på strækningen langs Bornholms vestkyst mellem Rønne og Hasle og i sidstnævnte by.

7)   Lone og Rino Rasmussen, Allinge, er utilfredse med kommunens slingrekurs mht. bopælspligt. De påpeger at genindførelsen af bopælspligt vil forringe værdien af husene langs Strandvejen der nu igen omfattes af bopælspligt. De påpeger at mange af husene er store og bliver brugt som ferieboliger, ferieudlejning-, pension- mv. De håber at kommunen besinder sig og bevarer den nuværende bygrænse.

8)   Steffen Damgaard Nielsen, Birkebakken 7, Allinge, gør opmærksom på et ubebygget areal, Lærkebakken 21 i udkanten af Sandkås, oprindeligt planlagt til hospice som han finder egnet til helårsboligformål.

9)   Gudhjem By- og Mindeforening støtter forslaget. De efterspørger dog en præcisering af planens ordlyd om dispensationsmuligheder (LP forslag s. 8), og ønsker at også havnearealerne på Gudhjem Havn omfattes af den endelige lokalplan.

10) Peter Molander Christensen, ejer af Strandvejen 130a, Rønne, ønsker (i lighed med mange andre henvendelser uden et egentlig høringsbrev) at få bekræftet, at ejendommen fortsat har sommerhusstatus, selvom den er omfattet af temaplanen.

11) Feriehusudlejernes Brancheforening har forståelse for at BRK ønsker at præcisere hvor der gælder bopælspligt, og henviser til en fælles pressemeddelelse i juni d.å. om branchens samarbejde med kommunen om samme. De har tillid til at kommunens administration kan finde en fornuftig løsning, hvor borgere på grund af uklarhed i regler eller praksis kan komme i klemme i deres benyttelse af en helårsbolig.

12) Bornholmske Borgerforeningers Samvirke bringer spørgsmålet om, hvilke byer der er omfattet af temalokalplanen på banen. En forespørgsel blandt medlemmerne har viser at alle indlandsbyerne ønsker at forblive byer uden bopælspligt mens tilbagemeldingen fra mindre byer uden bopælspligt er mere blandede. Blandt disse har kun Listed entydigt ønsket bopælspligten genindført, men det fornemmes at spørgsmålet er kritisk og BBS anbefaler en folkeafstemning for at sikre et validt mandat. De stigende ejendomspriser, i kraft af bopælspligtens ophævelse, nævnes som væsentlig faktor. Temalokalplanen for helårsboliger i otte byer må forventes at skærpe interessen for ferieboliger i de mindre kystbyer. Med henvisning til Strategi for Kommuneplan 2020 anbefales afslutningsvis, at der vises forståelse for Listeds ønske om, at kommunen ser de attraktive boliger langs kysten som nogle, som boliger fastholdt til helårsboliger, der kan være med til at stimulere tilflytningen til Bornholm.       

 

Foruden de nævnte høringssvar har administrationen været i dialog med Erhvervsstyrelsen om planforslaget, og indgået et aftale om justering af grænsedragninger, så planen ikke omfatter ejendomme uden for de gældende kommuneplanrammers afgræsninger og ikke har overlap med områder udlagt til sommerhusområder med ferie- og fritidsinteresser. Aftaledokumentet er vedlagt som bilag.

 

Plans bemærkninger: 

Ad 1) En eventuel dispensationsmuligheder for ejere med længerevarende tilknytning til Bornholm bør behandles i forbindelse med administrationspraksis og ikke i selve lokalplanen.

Ad 2) De 8 byer der er omfattet af bopælspligt er byer, hvis serviceniveau understøtter liv i byerne hele året, og derved bl.a. er med til at sikre nærhed til skoler, institutioner og sportsfaciliteter rundt på hele øen. Allinge har som sådan en vigtig rolle at spille på Nordbornholm. 

Ad 3) Det nordligste del af afgrænsningen i Nexø langs Aarsdalevej, som i dag ligger i landzone, er valgt taget ud af den endelige plan. Det sker på baggrund af en nærmere vurdering af bebyggelsens karakter, afstanden til bykernen, og det at flere af de mellemliggende ejendomme ikke kan bebygges, da de er omfattet af naturbeskyttelse. Både den eksisterende anvendelse og de landskabelige forhold taler således for, at dette delområdet udgår af den endelige plan.

Ad 4) Knudsker er valgt taget ud af den foreliggende reviderede plan, da området er vurderet til godt a kunne rumme forskellige boformer. Bydelen skal ses som en ”satellitby” til Rønne, og det må nok erkendes, at det er her den overvejende service fremadrettet vil være at finde. 

Ad 5) En række af de ejendomme som Allinge Sandvig byforening har listet ligger i sommerhusområde eller uden for den historiske bygrænse som tidligere er fastsat til at ligge med hhv. Strandvejen 52 og 61 som de sidste ejendomme i Allinge jf. vedhæftede notat.

Følgende ejendomme ligger i sommerhusområde: Strandvejen 3,5,7,9,11,13 og 41 og Madseløkke 3. Strandvejen 4, 6, 8 samt 14 er i Kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg, og vil kræve kommuneplantillæg at overføre. Strandvejen 17, 19 A, 19B, 19C og 19D, 39, 44, 49, 49A, 51, 52 samt Madseløkke 2 er med i planen.

Ad 6) Høringsbrevet er videreformidlet internt til brug i det videre arbejde med kommuneplan 2020, hvor indholdet synes mere relevant.

Ad 7) Lokalplanen er ikke til hinder for at der inden for lokalplanområdet er erhverv der kan indpasses i et boligområde, ligesom en eksisterende lovlig anvendelse til ferie- fritidsformål kan fortsætte. Inden for den nordlige afgræsning ligger imidlertid også en række egnede attraktive boliger med en meget fin beliggenhed tæt natur, skole og sportsfaciliteter. Området er taget med i planen for at styrke Allinges befolkningsunderlag fremadrettet.

Ad 8) Tejn/Sandkås er ikke blandt de 8 byer som det politisk er besluttet at fastholde til helårsboligformål. Høringsbrevet er videreformidlet så det kan indgå i arbejdet med kommuneplan 2020. 

Ad 9) Formålet i lokalplanen er entydigt formuleret, og kan ikke som sådan gradbøjes. I en ekstra note til §3.1. er det præciseret, at en lovlig anvendelse til fx ferie- og fritidsformål kan fortsætte uanset planens indhold. Kun de der kan dokumentere dette kan ved planens vedtagelse opnå denne ret. Havnearealerne på Gudhjem Havn er ikke med i lokalplan, da arealerne i kommuneplan 2013 er udlagt til Erhvervsformål: havneformål samt mindre service- og turismeformål. Eventuelle fremtidige ændringer vil være lokalplanpligtigt, og en stillingtagen til bopælspligt naturligt indgå i planprocessen.

Ad 10) På baggrund af denne og andre lignende henvendelser er tilføjet en præcisering i redegørelsens afsnit Formål og Baggrund det allerede her klart fremgår, at ejendomme der lovligt anvendes til ferie- og fritidsformål kan fortsætte som sådan.

Ad 11) Administrationen er opmærksom på, at uklarhed i praksis og regler skal komme berørte borgere til gode. Afgørelser vil bygge på individuelle vurderinger.

Ad 12) Administrationen er bekendt med, at flere mindre byer langs kysten har et stigende antal ejendomme der anvendes som ferie- fritidsboliger, og at dette har indflydelse på livet i byerne, navnligt i vinterhalvåret, herunder byernes mulighed for at opretholde resterende service og et lokalt engagementet i frivilligt arbejde. Det anbefales derfor, at dette punkt drøftes særskilt. En eventuel ændret status tilbage til bopælspligt vil kræve at der udarbejdes et tillæg til temalokalplanen, der sendes i fornyet offentlig høring.

 

De ovennævnte høringssvar og drøftelser har ledt til følgende indholdsmæssige planjusteringer:

 

I redegørelsens indledende afsnit Formål og Baggrund er præciseret følgende (2. afsnit):

Det skal dog bemærkes, at en lovlig anvendelse af en ejendom, til feriefritidsformål/

sommerhus eller andre formål, kan fortsætte uændret uanset denne lokalplans indhold. Dette vil typisk fremgå af ejendommens BBR-oplysninger, en konkret aftale eller kan være historisk bestemt, hvis en bygning i sin tid er opført fx. som sommerhus.”

 

§2.2 om zoneforhold er konsekvensrettet i forhold til det mindre antal ejendomme der med den endelige plan overføres fra landzone til byzone.

 

§3.1 om krav om bopælspligt er suppleret med en note der præciserer, at en lokalplan ikke medfører handlepligt og alene retter sig mod fremtidige dispositioner, og derfor ikke hindrer en fortsat anden lovlig anvendelse af en ejendom til fx ferie- og fritidsformål, som legatbolig eller andet.

 

Kortbilag 1 er konsekvensrettet jf. rettelserne herunder.

 

Kortbilagene 2-9:

2) Allinge: Afgrænsningen af LP 103 er justeret så den følger den eksisterende byzonegrænse uden overlap med sommerhusområder.

 

3) Gudhjem-Melsted: Matr. nr. 173c og 247au Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem udgår (udlagt til ferie-fritidsformål i kommuneplan 2013)

 

4) Hasle: Matr. nr. 43c, 134c, 145b, 7000e og 7000q Hasle Marjorder udgår.

 

5) Klemensker: De nye delområder i den sydlige udkant af byen bibeholdes i landzone. 

 

6) Nexø: Den nordligste del af områdeafgræsningen, uden for den gældende byzone, udgår.

 

7) Rønne: Knudsker udgår

 

8) Svaneke: Del af matr. nr. 1 Svaneke Bygrunde, der i dag ikke er omfattet af byzone udgår.

 

9) Aakirkeby: Det tilføjede nordlige delområde bibeholdes i landzone. Matr. nr. 96a, 96g 96h, 96y, 96æ og 96aa Aaker udgår. Matr. nr. 96x, 96ac, 96ae Aaker bibeholdes i landzone.

 

Den digitale plan ses via dette link: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=314

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 19.9.2019

Der er efter Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets behandling af sagen den 11.9.2019 vedhæftet fem bilag i pdf-format. Der er tale om de samme bilag, som var vedhæftet til ØEPUs dagsorden, dog var nogle af disse i et format, som ikke alle borgere nødvendigvis har mulighed for at åbne.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Notat vedr. grænse ml. Allinge og Sandvig (MSG)

2.
Høringsbrev Erhvervstyrelsen (MSG)

3.
Lokalplan 103 Temalokalplan for helårsboliger i 8 byer (PDF)

4.
Samlede høringssvar LP 103 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 19. september 2019

5.
Bilag 1 - Aftale (PDF)

6.
Bilag 2 - Matrikler (PDF)

7.
Bilag 3 - Kortmateriale (PDF)

8.
Høringssvar Bornholm LP 103 (PDF)

9.
Grænse_Allinge_Sandvig (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anmodning om støtteerklæring fra Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

01.02.20P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

20

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark har siden marts 2019 arbejdet med udvikling af en kystnær havvindmøllepark på Rønnebakke ud for Arnager. Området har hidtil været reserveret til statslige udbud af havvindmølleparker, men gruppen har anmodet Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen om frigivelse af arealet med henvisning til manglende interesse fra andre aktører. Som en tilkendegivelse af opbakning til det videre forundersøgelsesarbejde anmoder initiativgruppen Bornholms Regionskommune om en støtteerklæring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at,

·         forslaget til støtteerklæring godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Morten Riis blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

En initiativgruppe af borgere og virksomheder på Bornholm har siden marts måned 2019 arbejdet med udvikling af en kystnær havvindmøllepark på Rønnebakke ud for Arnager. Initiativgruppens mål er en 100% lokalt og folkeligt ejet kystnær havvindmøllepark, der skal stå klar til drift i 2025.   

Rønnebakke har hidtil været omfattet af reservationen af arealer til statslige udbud af havvindmølleparker og har indgået som del af de seneste statslige udbud heraf. Indtil nu har ingen aktører dog udvist interesse for opsætning af havvind på Rønnebakke.

Anmodning til ministeren

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark har derfor i brev d. 23. juli 2019 anmodet Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen om frigivelse af det reserverede areal på Rønnebakke med henblik på opsætning af en kystnær havvindmøllepark, der skal stå klar til drift i år 2025. 

 

Initiativgruppen anmoder ministeren om frigivelser af arealet, således at der kan foretages de egentlige forundersøgelser, der kan fastlægge de investerings og driftsmæssige omkostninger for en havvindmøllepark på Rønnebakke frem mod den egentlige projektering samt etablering af et Bornholms Havvindmøllelaug. Endvidere skabe et overblik over behovet for en opgradering af eldistributionsnettet på Bornholm og de dertil knyttede offentlige investeringer.

Med opførelse af en kystnær havvindmøllepark vil projektet bidrage til målet med at gøre Bornholm selvforsynende med grøn og bæredygtig strøm i år 2025 og i årene frem mod år 2050. Projektmålet bidrager således til indfrielsen af det erklærede Bornholmermål og også til virkeliggørelsen af den nytiltrådte danske regerings ambition om at reducere Danmarks CO2 aftryk med 70% frem mod år 2030.

Bornholm mangler i dag en elproduktion på 75.000 MWh for at være selvforsynende med grøn strøm. Dertil kommer, at nogle af øens eksisterende landvindmøller forventes at skulle nedtages fra 2028 og frem. Et notat udarbejdet af Niras og Planenergi for Bornholms Regionskommune anslår på denne baggrund, at Bornholm omkring år 2040 vil mangle ca. 140.000 MWh.

 

Støtteerklæringens fokus

Initiativgruppen anmoder Bornholms Regionskommune om en støtteerklæring som tilkendegivelse af opbakning til det videre forundersøgelsesarbejde - i forhold til anmodningen til Klima, energi og forsyningsministeren om frigivelse af det reserverede areal på Rønnebakke, og ligeledes i forhold til udarbejdelsen af en ansøgning til Energistyrelsens Garantifond.

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark ønsker at optage et lån hos Energistyrelsens Garantifond for at kunne finansiere de nødvendige forundersøgelser til at fastlægge, dels om der kan skabes den fornødne projektøkonomi for etableringen af en kystnær havvindmøllepark på Rønnebakke, dels hvad den maksimale kapacitet vil være på den pågældende placering på Rønnebakke.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Bemærk at efter den gældende styrelsesvedtægt har Klima- og Bæredygtighedsudvalget kompetence til at behandle sager vedrørende energistrategi og Bright Green Island strategien. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har kompetence til at behandle sager om planmæssige forhold. Denne sag kan således henhøre under begge udvalgs kompetence.

Henset til kommunalbestyrelsens principbeslutning om at nedlægge Klima- og Bæredygtighedsudvalget, der samtidig suspenderede alle møder i udvalget indtil nedlæggelsen, samt den planlagte ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden pr. 20. september 2019 hvor Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremover får ansvaret for klima- og bæredygtighedsområdet, herunder energistrategien, er det besluttet, at sagen behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling til KB 19.9.2019

I forhold til sagsfremstillingen præciseres det, at Initiativgruppen ønsker, at Energistyrelsens Garantifond stiller garanti for det lån Initiativgruppen vil optage andetsteds. Initiativgruppen ønsker dermed ikke at ansøge Energistyrelsens Garantifond om et lån, som det fremgår af sagsfremstillingen.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vedr. Rønnebakke (PDF)

2.
Vedtægter_initiativgruppe_29.juli2019 (PDF)

3.
Medlemmer_Initiativgruppen_for_Bornholms_Havvindmøllepark_19.07.29 (PDF)

4.
Støtteerklæring fra Bornholms Regionskommune til Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Klimakommune 2018

00.17.00P27-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

41

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune har indberettet udledning af drivhusgasser fra kommunal ejendom i henhold til Klimakommuneaftalen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Klimakommuneaftalen indebærer, at kommunerne skal beregne kalenderårets udledning af drivhusgasser af fossil oprindelse og nedsætte denne med ca. 3 % pr. år.

Der skal foretages en særskilt beregning af udledning fra kommunal ejendom og fra hele kommunen som geografisk område.

Bornholms Regionskommune har beregnet og indberettet udledningen fra den kommunale ejendom. Rapporten er vedlagt.

Indberetning for hele kommunen afventer, at Energistyrelsen frigiver beregningerne for kommunernes CO2-udledning for årene efter 2015. Danmarks Naturfredningsforening har godkendt, at denne del af indberetningen kommer sidenhen.

Indberetningen til Klimakommuneaftalen er ikke en fuld beregning af al kommunal udledning, men er snarere en benchmarking ud fra de bygninger og køretøjer, som administreres af

Center for Ejendomme og Drift. Erhvervskørsel i egne biler indgår, men ikke buskørsel og kørsel udliciteret til private virksomheder.

Udledning fra bygninger og køretøjer beregnes og rapporteres særskilt.

 

Kommunale bygninger

Samlet udledning fra kommunale bygninger var i 2018 605 tons, hvilket svarer til gennemsnitlig udledning fra ca. 75 personer.

Forløbet for perioden 2008-2018 ses nedenfor. Data for 2013 og 2014 kan ikke tilvejebringes.

Som det fremgår, er der sket et jævnt fald i udledningen og et særligt stort fald fra 2016 til 2017.

 

Det samlede fald i 10-års perioden er 91 %, eller i gennemsnit 9% pr. år.

 

Energiforbruget i de kommunale bygninger er faldet jævnt i takt med, at den ikke-fossile energiproduktion har vundet frem på Bornholm, og ved at kommunen har valgt disse i det omfang, det var muligt. I 2018 var kun tre ud af 350 kommunale bygninger opvarmet med oliefyr.

 

Det store fald fra 2016 til 2017 skyldes især, at CO2-emissionen pr. kWh el er faldet. Årsagen til dette er dels en højere lokal produktion fra vindmølle og solceller, dels en lavere andel af fossilt produceret energi i den el, der er importeret vis det nationale elnet.

 

Kommunale køretøjer

Samlet udledning fra personbiler, lastbiler og traktorer tilhørende kommunen var i 2018 på 1495 tons. I egne biler blev der indberettet arbejdskørsel på i alt 907.800 km, hvilket svarer til 120 tons CO2.

 

Samlet udledning til kommunal transport er dermed 1615 tons. I 2018 var det tilsvarende tal 1598 tons. Størrelsesordenen er dermed ret uændret.

 

Forløbet siden 2015 ses nedenfor.

                           Samlet CO2-udledning fra kommunale køretøjer 2015-18

I 2018 hidrørte ca. 62% af udledningen fra dieselolie, hvilket primært benyttes i lastbiler og sneplove. Den samlede udledning er derfor stærkt påvirket af omfanget af kørsel i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse. Som det fremgår af nedenstående figur, er denne meget varierende fra år til år.

 

Aktuel status og planer

Bygninger

I de kommunale bygninger vil Center for Ejendomme og Drift fortsat arbejde for at nedsætte energiforbruget, og for at vælge CO2-neutrale løsninger. Pr. 1. juli 2019 er der kun én bygning tilbage, som stadig har oliefyr som primær varmeforsyning. Det er en enligt liggende bygning i et havneområde, hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

Målet er således næsten nået, hvad angår opvarmning.

Den aktuelle udledning kommer primært fra elforbruget. Bornholms egen energiproduktion er CO2-neutral, men man er i et vist omfang nødt til at importere strøm fra det fælles elnet, hvor der stadig indgår elproduktion med fossile brændstoffer.

Såfremt øens samlede nettoimport bliver mindre eller falder bort, vil dette influere på udledningen fra de kommunale bygninger.

 

Transport

Kommunens bilpark består af 189 benzinbiler, 85 dieselbiler og 19 elbiler. Der er planer om at indkøbe flere elbiler. Elbilerne er koblet til det fælles elnet, således at der afgives strøm i perioder. Selv om elbiler ikke er helt CO2-neutrale, udleder de væsentligt mindre CO2 end benzinbiler.

En stor del af kommunes udledning på transportområdet er fra lastbiler og sneplove, som ikke kan erstattes af elbiler.

Kørslen planlægges med gps og flådestyring og sker dermed så effektivt som muligt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 27. august 2019

1.
Indberetning klimakommune 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

11  Baltic Sea gasrørledning - BRK-høringssvar på miljøkonsekvensvurdering

09.05.15P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

42

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Center for Natur, Miljø og Fritid har udarbejdet et høringssvar og analyse af Miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten) for naturgasrørledningsprojektet Baltic Pipe – den undersøiske del af gasrørledning gennem Østersøen (den polske del). Det er Center for Natur, Miljø og Fritids vurdering, at det ikke fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at projektejer er forpligtet til økonomisk at kompensere og/eller genoprette enhver uplanlagt hændelse på miljøet (f.eks. olieudslip). Center for Natur, Miljø og Fritid har ikke haft yderligere bemærkninger.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orientering om høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Sea gasrørledning tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Polens Generaldirektorat for Miljøbeskyttelse har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om miljøvurderingen af den polske del af gasledningen Baltic Pipe, der planlægges etableret mellem Norge og Polen via Danmark. Høring blev igangsat 17 juni.

 

Miljøstyrelsen har, som Espoo-myndighed (se nedenfor), til opgave at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de polske myndigheder.

 

Orienteringen sker efter § 38, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

Ud fra en analyse af miljøkonsekvensrapporten er BRKs høringssvar alene at, afværgeforanstaltninger ikke er fyldestgørende beskrevet. Et afsnit om afværgeforanstaltninger ved uforudsete hændelser skal specificere, at det er projektejers ansvar, at kompensere for uforudsete hændelser.

 

Konkret om projektet og espoo konvention:

Rørledningen mellem Polen og Danmark placeres i Østersøen. Det forventes, at rørledningen landføres omkring Faxe på Sjælland, mens der er 3 forskellige mulige i landføringspunkter i Polen (Niechorze, Rogowo eller Gaski). Rørledningen får en total længde på mellem 250 og 280 km.

 

 

[1] Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 27. august 2019

1.
BRK høringssvar Baltic Sea gasrørsledning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Overfladevand og jordforureninger - regionernes risikoscreeninger

09.08.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

8

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Staten har pålagt Danske Regioner at foretage risikoscreeninger for jordforurening i forbindelse med målsat overfladevand for at kunne overholde vores internationale forpligtigelser til vandrammedirektivet. Ud fra disse screeninger skal det vurderes hvor mange sager der nærmere skal undersøges og i hvilke, der skal foretages afværgeforanstaltninger.

Det anslås, at udgifterne for undersøgelse og afværgeforanstaltninger for Bornholms Regionskommune beløber sig til ca. 10,1 mio. kr.

Oplægget fra Danske Regioner er, at udgifterne til undersøgelse og afværgeforanstaltninger finansieres 100% via DUT-midlerne, da der er tale om ekstraopgaver, der ikke er del af det nuværende regionale budget. Dette skal afklares i en forhandling mellem Danske Regioner og Miljøstyrelsen i foråret 2019.

Natur- og Miljøudvalget skal beslutte der skal gives fuldmagt til Danske Regioner til at forhandle den samlede finansiering.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Der gives fuldmagt til Danske Regioner til at forhandle den samlede finansiering for undersøgelse og afværgeforanstaltninger i forbindelse med målsat overfladevand

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regionerne har i perioden 2014-2018 gennemført risikovurderinger af de på landsplan ca. 36.000 kendte jordforureninger ift. om disse forureninger udgør en potentiel risiko for målsat overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder. Risikovurderingerne er for hovedpartens vedkommende gennemført vha. Miljøstyrelsens screeningsværktøj til risikovurdering af jordforureninger ift. overfladevand.

Bornholms Regionskommune har gennemført tilsvarende risikovurderinger for de ca. 150 kortlagte jordforureninger på Bornholm.

Resultatet af dette arbejde er, at der på landsplan er identificeret i alt 1.228 lokaliteter, som udgør en potentiel risiko (1.218 lokaliteter i regionerne og 10 i Bornholms Regionskommune). Derudover forventes det, at den fremtidige kortlægning af endnu ukendte jordforureninger vil resultere i yderligere 365 potentielle risikolokaliteter i regionerne og 3 potentielle risikolokaliteter på Bornholm.

Gennemførelse af den nødvendige indsats på de potentielle risikolokaliteter i forbindelse med vandområdeplanerne 2021-2027 er estimeret at ville koste ca. 1,3 milliarder kroner.

 

Udgifter - regionerne

De nødvendige forureningsundersøgelser til endelig afdækning af overfladevandsrisikoen på de 1.218 lokaliteter er estimeret til at koste ca. 395 millioner kroner.

Udgifterne til efterfølgende afværgeforanstaltninger på lokaliteter med reel risiko er opgjort til 850 millioner kr.

Udgifterne til risikoafklaring af de fremtidige ca. 365 risiko-lokaliteter er estimeret til ca. 55 millioner kr. Udgifterne til afværgeforanstaltninger inden for denne gruppe af lokaliteter er opgjort til ca. 16 millioner kr. Den samlede indsats ift. overfladevand og natur på de lokaliteter, som kortlægges fra 2019 og frem, forventes således at ville koste 71 millioner kr.

De ovennævnte beløb omfatter udgifter til selve forureningsundersøgelserne og af-værgeforanstaltningerne (typisk udført af rådgivere og entreprenører) samt til regionernes arbejde med udbud, projektstyring mv. i forbindelse med projekterne.

Næsten halvdelen af de samlede udgifter på ca. 1,3 milliarder kr. går til undersøgelser og afværge af de 36 store jordforureninger, som udgør en risiko for overfladevand.

 

Udgifter - Bornholm

Ved udgangen af 2018 havde Bornholms Regionskommune udpeget 10 potentielle risikolokaliteter på øen, heraf 4 lossepladser. For samtlige lokaliteter har regionskommunen vurderet, at der kun er indsats ift. overfladevand. Iht. Regionskommunens vurdering er der ingen store jordforureninger eller generationsforureninger på Bornholm.

Der er gennemført overslagsmæssige beregninger for, hvor meget det vil koste at gennemføre den nødvendige indsats ift. de 10 risikolokaliteter på Bornholm. Beregningerne er gennemført med samme metodik som økonomiberegningerne for de fem regioner. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er udgifterne til forureningsundersøgelser til endelig risikoafklaring for de 10 lokaliteter beregnet til 4 mio. kr.

Det er vurderet, at risikoafklaringen af de 10 lokaliteter vil føre til et enkelt afværgeprojekt. Prisen for dette afværgeprojekt er vurderet til 5,3 millioner kr. inkl. regionskommunens lønudgifter mv. Dette er gennemsnitsprisen for et afværgeprojekt på en ”almindelig” lokalitet og en losseplads. Denne gennemsnitspris er valgt, fordi det ikke vides på forhånd, hvilken type lokalitet, der skal afværges.

Endelig er det vurderet, at den fremtidige kortlægning af jordforureninger på Bornholm vil resultere i yderligere 3 potentielle risikolokaliteter, men at ingen af disse vil have behov for afværgeforanstaltninger. Det er vurderet, at udgifterne til risikoafklaring af disse 3 lokaliteter vil blive i alt 0,8 mio. kr. inkl. lønudgifter mv.

Alt i alt er den samlede indsats for at beskytte Bornholms overfladevand mod skadelig påvirkning fra jordforureninger således opgjort til 10,1 mio. kr.


Estimerede udgifter til forureningsundersøgelser, som er nødvendige for at gennemføre endelig risikoafklaring på de 10 risikolokaliteter på Bornholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat til forhandling

Det følger af jordforureningslovens § 64, at i Bornholms Regionskommune udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til regionsrådet, eller som henlægges til regionsrådet i henhold til regler udstedt efter loven.

Det betyder, at Bornholms Regionskommune som udgangspunkt selv skal forhandle med Miljøstyrelsen om finansieringen af undersøgelser og eventuelle afværgeforanstaltninger ved jordforureninger i forbindelse med målsat overfladevand.

Der kan gives fuldmagt til Danske Regioner til at forhandle en bred og ensartet løsning for finansiering af opgaven.

Dette anbefales af Natur og Miljø, at der gives fuldmagt Danske Regioner til at forhandle en bred løsning, da:

·         det ikke vurderes, at de betingelser, der vil kunne gives Bornholms Regionskommune vil afvige væsentligt fra de betingelser, der aftales med resten af regionerne

·         det vil kræve et væsentligt ressourcetræk på Bornholms Regionskommune at gennemføre forhandlingerne uden om Danske Regioner

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 27. august 2019

1.
Risikolokaliteter og økonomi (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Likviditetsoversigter 31. august 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

22

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. august 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo maj 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 122,6 mio. kr. er steget med 11,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2019.

Udviklingen i perioden er bedre end udviklingen i samme periode sidste år. Det skyldes dels at der sidste år var en tilbagebetaling til staten i perioden samt at betalingen til leverandører har været lavere i år end sidste år.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 264,9 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 28,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 0,6 mio. kr. til kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 14,6 mio. kr. vedr. drift og 47,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en renteindtægt af likvide aktiver på 2,15 mio. kr. i 2019. Der blev oprindeligt budgetteret med en renteindtægt på 2,9 mio. kr. i 2019. Faldet kan henføres til at beholdningen er faldende og lavere end forudsat ved budgetlægningen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Beholdninger pr. 31. august 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie, projektering og analyse – fase 2

02.03.00G01-0002

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

17

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

43

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

14

 

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med sagen om Samling af administrationen på færre adresser i Rønne blev der ved vedtagelsen af budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering og analyse af en samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie.

 

Ejendomsservice har, med hjælp fra ekstern rådgiver, afsluttet et afdækkende analysearbejde omkring samling af udførerdelen på Ullasvej 15-17 og 23 hos Center for Børn og Familie, således at centerets samlede tilbud fremadrettet har adresse på Ullasvej.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)      der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering og analyse af samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie på Ullasvej i Rønne. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)      anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da styregruppen igen har brugt penge før det er politisk godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, da styregruppen igen har brugt penge, før det er politisk godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering og analyse af en samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie på Ullasvej.

Styregruppearbejdet omkring samling af Børn og Familie blev igangsat februar 2019, hvor der i henhold til tidsplanen skulle udføres en omfattende analyse af maksimal personbelastning og en anlægsberegning på et hovedindflytningsscenarie, på Ullasvej 15-17 og 23.

 

Ejendomsservice vurderede i første omgang at opgaven kunne udføres in-house, men som arbejdet udviklede sig, og opgaven blev mere og mere kompleks, og det besluttedes at udføre 3 alternative scenarier til hovedscenariet, blev der ultimo marts indhentet et tilbud hos Steenbergs Tegnestue på den samlede analyseopgave på i alt 145.000 kr.

 

Undervejs opstod der et behov for at udføre yderligere analyser med hjælp fra Steenbergs tegnestue, som beløb sig til 72.770 kr. så den samlede rådgiversum, til produktion af personberegninger og anlægsbudget for 4 scenarier, beløb sig til 217.770 kr.

 

Omkostningerne er midlertidigt hensat på mellemregningskonto i BRK Ejendomsservice.

 

Der er nu afsluttet et afdækkende analysearbejde omkring samling af udførerdelen på Ullasvej 15-17 og 23 hos Center for Børn og Familie, udført af ekstern rådgiver. Analysen omfattede en bygningsgennemgang, samt udarbejdelse af anlægsbudget for en eventuel ombygning af Ullasvej 23 samt Helsevej 4.

Arbejdet er en direkte forlængelse af Samlingen af administrationen på færre adresser i Rønne (fase 1), hvor Ullasvej 15-17 og 23 nu er beskrevet til at kunne indeholde følgende centre, herunder også udførerdelen i Center for Børn og Familie (fase 2):

Center for Ældre, Center for Skole, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Børn og Familie, samt dele af Center for Sundhed og Forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af udgifter til projektering og analyse af samling af udførerdelen i Center for Børn og Familie på Ullasvej i Rønne, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2018. Rådighedsbeløbet er overført til 2019.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

16

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

44

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller               

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2016, at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    projektet godkendes

b)    der gives en anlægsbevilling på 0.15 mio. kr. til skiltning og afstribning ved omlægning af cykelrute i Hasle by

c)    der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på i alt 0,15 mio. kr. i 2019

d)    der gives en anlægsbevilling på -0,12 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet fra Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje 2016-19”

e)    der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på i alt -0,12 mio. kr. i 2019

f)     nettoudgiften på 0,03 mio. kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje 2016-19

g)    anlægsbevillingerne gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et cykelprojekt, der er finansieret med 80% fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cy-kelveje 2010-14.

Projektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas foretrukne cykeldestinationer.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet d. 4. april 2016 indstillingen til prioritering af projekter under Bornholms Cykelveje 2016-19, herunder omlægning af national cykelrute 10 igennem Hasle by.

Strækningen gennem Hasle by er en del af den nationale cykelrute 10, som forløber hele vejen rundt om Bornholm og benyttes i høj grad af cykelturister i turistsæsonen, men bliver også benyttet af lokale cyklister.

Under projektet Bornholms Cykelveje 2016-19 har Center for Natur, Miljø og Fritid i samarbejde med Hasle Byting ændret linjeføring af den nationale cykelrute 10 igennem Hasle. Den nuværende linjeføring gik direkte fra røgerierne og op i byen til torvet og herefter videre gennem den resterende del af byen til Allinge. Den nye linjeføring foreslås i stedet for at gå ned til havnen og derfra fra Havnegade og op til torvet.

Forslagene, der blev drøftet med Bytinget var bl.a. en kombineret dobbeltrettet cykelsti med røde cykel-kantbaner, 2-1 veje på Strandgade/Havnegade eller en cykelgade, der forbedrede forholdene for specielt cyklister.

Da Bytinget ønskede en mere simpel løsning, blev der enighed om at afmærke ruten med en midterstribe og en kantafstribning på Strandgade/Havnegade, der definerer vejens forløb og bredde.

Denne løsning er væsentlig billigere og budgettet revideres derfor fra det oprindelige budget på 895.000 kr. til 150.000 kr.

Arbejdet forventes udført i efteråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by, samt en anlægsbevilling på -120.000 kr. til tilskud.

 

Budget

Hele kroner

2019

Samlet bruttoudgifter (delprojekt 8)

150.000

Statstilskud, 80 % fra Transportministeriet

-120.000

Samlet nettoudgifter

30.000


Nettoudgiften på 30.000 kr. finansieres af puljen til Bornholms Cykelveje 2016-19. Puljen udgør netto 226.502 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2018

05.03.06S00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

45

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet renovering af broer og bygværker 2018, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    anlægsregnskabet for projektet renovering af broer og bygværker 2018 godkendes, og

b)    at overskuddet på 14.869 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2018 en anlægsbevilling på 2.900.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2018.

 

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

 

Renoveringen omfattede følgende prioriterede bygværker:

·         Bro nr. 1026 – Melstedvej, fugtisolering og betonreparationer på bygværket

·         Bro nr. 1518 – Segenvej , udskiftning af ødelagte frontmure med indstøbte betonrør samt erosionssikring ved ind og udløb med stensætning.

·         Bro nr. 3021 – Hjortevej. Totaludskiftning af eks. konstruktion med ny præfabrikeret betonelement-tunnel.

·         Bro nr. 4034 – Cykelstibro, Søbækken Nexø, eks. gamle jernbanebro udskiftes med ny konstruktion i Fiberline eller Azobe dimensioneret til cykelstianlægget.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – broentreprisen blev udført af PL Entreprise A/S.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Projektering

538.057

42.520

580.577

Kontraktarbejder

2.027.999

200.000

2.227.999

Ekstraarbejder

76.555

 

76.555

I alt

2.642.611

242.520

2.885.131

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

2.900.000

2.885.131

14.869

 

Overskuddet på 14.869 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2019 til 2020, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2020.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til salg af Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle

82.02.00G10-0282

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

33

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

17

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Karetmagergården i Hasle har været udbudt til salg ved mægler siden maj måned 2017. Der har været en del fremvisninger af ejendommen, og der har været et enkelt købstilbud, som er fundet for lavt.

Bornholms Regionskommune har modtaget et nyt købstilbud på 995.000 kr.

Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 1. september 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på netto –867.290 kr. til salg af Karetmagergården beliggende Havnegade 1 i Hasle,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på netto –867.290 kr. som tilgår af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Karetmagergården beliggende på Havnegade 1 i Hasle, har været udbudt til salg siden maj måned 2017 ved mægler.

Mæglervurderingerne lå mellem 650.000 – 1.750.000 kr. Ejendommen blev efterfølgende udbudt til 1.750.000 kr. Da der ikke var interesserede købere til ejendommen, blev prisen nedjusteret i efteråret 2017 til en udbudspris på 1.475.000 kr.

I juni måned 2018 modtog kommunen et købstilbud på 650.000 kr. som blev afvist med begrundelsen om, at det var for lavt. Mægleren foreslog efterfølgende en yderligere nedjustering af prisen til en ny udbudspris på 975.000 kr.

Det blev i efteråret 2018 besluttet at skifte ejendomsmægler, og ejendommen blev udbudt til salg for 1.095.000 kr.

Der har været enkelte interesserede købere, men dette tilbud er det første reelle købstilbud. Ejendommen er solgt administrativt for 995.000 kr. til overtagelse den 1. september 2019. 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle:

Salgspris                                                          -995.000 kr.

Salgsomkostninger                                                77.580 kr.

Udmatrikulering, flytning af El-tavle m.m.                50.130 kr.

 

Nettoprovenu                                                    -867.290 kr.

 

Nettoprovenuet på –867.290 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til salg af Amtmandsgården, Storegade 36, Rønne

82.02.00G10-0287

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

34

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

18

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 26. januar 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at sætte ejendommen Storegade 36 i Rønne, den tidligere Amtmandsgård, til salg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. juni 2019 at acceptere et købstilbud på 3,75 mio. kr. med en overtagelse den 1. oktober 2019.

Der skal nu afgives bevilling til salget.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på netto -3.622.700 kr. til salg af ejendommen Storegade 36 i Rønne,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på netto -3.622.700 kr. som tilgår kassebeholdningen, og,

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 26. januar 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at sætte ejendommen Storegade 36 i Rønne, den tidligere Amtmandsgård, til salg. Ejendommen har efterfølgende været udbudt til salg hos mægler for 3,9 mio. kr. Bornholms Regionskommune har tidligere modtaget et købstilbud på 3,5 mio. kr., men de interesserede købere trak efterfølgende deres købstilbud tilbage.

Kommunen modtog i juni 2019 to købstilbud på henholdsvis 2,0 mio. kr. med overtagelse den 1. juli 2019 (købstilbud nr. 1), og et på 3,75 mio. kr. med en overtagelse den 1. oktober 2019 (købstilbud nr. 2).

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. juni 2019 at imødekomme købstilbud 2 på 3,75 mio. kr. med en overtagelse den 1. oktober 2019.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Amtmandsgården, Storegade 36, Rønne:

Salgspris                       -3.750.000 kr.

Salgsomkostninger              127.300 kr.

 

Nettoprovenu                 -3.622.300 kr.

 

Nettoprovenuet på -3.622.700 kr. tilgår kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Godkendelse af budget 2020 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret  

82.00.00Ø00-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

26

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

19

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2018 samt budget for 2020 for De 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret. Det akkumulerede underskud er afviklet.

Baseret på det udarbejdede budget 2020 varsles ingen huslejestigning.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at regnskab for 2018 tages til efterretning

b) at budget 2019 godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
a) Taget til efterretning

b) Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

a) Taget til efterretning

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018

Regnskab 2018 udviser et overskud på kr. 174.971 mod budgetteret kr. 60.000.  At overskuddet er højere end budgetteret skyldes primært:

-      Nettokapitaludgifter er kr. 27.462 lavere end budgetteret.

-      Offentlige og andre faste udgifter, i alt er kr. 43.666 lavere end budgetteret primært fordi der er brugt kr. 12.737 mindre på ”Vandafgift”, kr. 8.512 mindre på forsikringer og kr. 14.060 mindre på ”El og varme fællesarealer” og ”Fyringskontrol”

-      Variable udgifter i alt er 43.809 lavere end budgetteret primært på grund af, at der er brugt kr. 41.034 mindre på ”Alm. vedligeholdelse”.

 

Henlæggelsen, akkumuleret underskud er nedbragt med kr. 174.971 og udgør et akkumuleret overskud på kr. 25.305 pr. 31/12 2018.

 

Budget 2020

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

Budgettet for 2020 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2018. Der er budgetteret med en huslejestigning på 0 %.

 

Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning A/S og ikke revideret.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Godkendelse af regnskab 2018 samt budget 2020 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger  

82.00.00Ø00-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

27

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet regnskaber for 2018 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger samt lavet budgetter for 2020.
Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.
Der budgetteres med en generel huslejestigning i 2020 på 2,7 % på alle plejeboliger jf. den almindelige pris- og lønudvikling, hvor huslejen på Kommandanthøjen dog er uændret.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         At regnskaberne for 2018 med tilhørende budget 2020 for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo, Stenbanen, Snorrebakken, Nexøhuset, Kommandanthøjen plejecentre godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskaber for 2018 er udarbejdet samt tilhørende budget 2020. Bestyrelsen for De Kommunale almene Pleje- og Handicapboliger godkendte på deres møde den 28. august 2019 regnskaberne samt budgetterne.
Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% for Nylars, Aabo, Røbo/Klintebo, Stenbanen, Snorrenakken, Nexøhuset, hvor Kommandanthøjen fastholder nuværende huslejeniveau.

Huslejestigninger skal ske med min. 3 mdrs. varsel.

Den økonomiske udvikling i alle afdelinger er kort beskrevet herunder.

 

Kommandanthøjen

Regnskab 2018 udviser et overskud på 118.282 kr. Overskuddet opstår især som følge af mindreforbrug på vand, forsikring, administration og regnskab. Derudover er lånet konverteret i 2018, hvilket har medført, at nettokapitaludgifterne er blevet mindre. Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i 2020.

 

Nylars

Regnskab 2018 ender med et underskud på 18.389 kr. Det skyldes primært at der i 2018 har været mange udgifter til vedligeholdelse. Samlet set er der brugt ca. 120.000 kr. mere end budgetteret på de 2 vedligeholdelseskonti. Det har naturligvis konsekvenser for henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse, som ultimo 2018 ender med et underskud på 75.606 kr. Der er behov for at sætte store beløb af til disse henlæggelser de næste mange år. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning ser derimod fornuftige ud med et overskud på 51.337 kr. ultimo 2018. Der er et akkumuleret underskud på resultatkontoen, som ultimo 2018 ender på 199.654 kr. Det afvikles budgetmæssigt over en årrække. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling. Der var i 2019 behov for en større huslejestigning på 10% for at få økonomien til at hænge sammen. Huslejestigningen blev godkendt på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 23. januar 2019. Da der er tale om almennyttigt boligbyggeri, skal økonomien hvile i sig selv og dermed være udgiftsneutral for kommunen. Der er sat et arbejde i gang med at søge fonde, bl.a. til at dække udgifterne til udskiftning af tagarealet på nordfløjen, som jf. vedligeholdelsesplanen skal udskiftes inden for nærmere fremtid.

 

Snorrebakken

Regnskab 2018 ender med et overskud på 240.511 kr. Overskuddet skyldes bl.a. et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, vand, el og varme samt administration og regnskab. Forsikringsudgifterne er faldet markant pga. skift af forsikringsselskab samt et generelt godt udbud. Mindreforbruget på disse poster dækker også merforbruget på poster som teknisk service og almindelig vedligeholdelse. Det skal også bemærkes, at der er brugt ca. 130.000 kr. mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse. De udgifter dækkes af henlæggelserne og påvirker derfor ikke årets resultat. I budget 2020 skrues der op for henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der budgetteres med en huslejestigning på 2,7% i 2020 jf. den almindelige løn- og prisudvikling. Huslejestigningen sker på baggrund af en beslutning i Snorrebakkens egen ejendomsbestyrelse (ved et møde den 4/4-2018) om at følge den almindelige løn- og prisudvikling for at undgå større huslejestigninger fremover.

 

 

Stenbanen

Regnskab 2018 udviser et overskud på 14.121 kr. Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på nettokapitaludgifter samt forsikring, administration og regnskab. Der er i 2018 en stigning i forbrugsudgifterne (vand, el og varme) og på renovation. Der er et større træk på henlæggelserne end forventet, hvilket dog ikke påvirker årets resultat. I 2018 er der budgetmæssigt indsat en indtægt på 171.938 kr., som afvikling af et større akkumuleret overskud (resultatkontoen). Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse ender ultimo 2018 på 701.496 kr. Det er et pænt beløb og derfor fortsætter vi i budget 2020 med kun at sætte et mindre beløb af til henlæggelser. I budget 2020 er der behov for at indsætte en indtægt på 225.779 kr. fra det akkumulerede overskud for at få det til at løbe rundt. Det er tidligere besluttet, at benytte det opsamlede overskud til at holde huslejen i ro så længe som muligt. I 2020 er der dog for første gang i mange år behov for at lave en mindre huslejestigning. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

 

 

Nexøhuset

Regnskab 2018 ender med et overskud på 32.615 kr. Overskuddet skyldes at huslejestigningen på 3% på beboelseslejen er slået igennem, samt lavere udgifter til bl.a. vand og forsikring. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

 

 

Røbo og Klintebo

Regnskab 2018 ender med et underskud på 222.881 kr. Underskuddet skyldes nettokapitaludgifterne og forbrugsudgifterne. Nettokapitaludgifterne er steget som følge af optagelse af nyt lån i 2018. Budgettet er sat for lavt, da man ikke kendte til stigningens omfang i 2016, da budget 2018 blev lavet. Udgifterne til vand er steget. Derudover er budgetterne til både vand, el og varme sat for lavt. Der har været en bogføringsfejl vedr. nogle installationsnumre for både vand og el, som blev opdaget og rettet i 2017, men som ikke var kendt i 2016, da budget 2018 blev lavet. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse ender ultimo 2018 på 852.389 kr., hvilket er rigtig fint. Der er et akkumuleret underskud på resultatkontoen, som ultimo 2018 ender på 391.134 kr. Der afsættes derfor 30.000 kr. i budget 2020 til afvikling af dette. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

 

 

Aabo

Regnskab 2018 udviser et overskud på 36.958 kr. Årets overskud skyldes primært et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, administration og regnskab, samt væsentligt lavere udgifter til bygningsforsikring grundet et godt udbud som endte ud i skift af forsikringsselskab. Det skal dog bemærkes, at der er brugt ca. 230.000 kr. mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse. De udgifter dækkes af henlæggelserne og påvirker derfor ikke årets resultat. Henlæggelserne er langt nede og der afsættes derfor et større beløb til disse i budget 2020. Det akkumulerede underskud på resultatkontoen ender ultimo 2018 på 343.451 kr., og der afsættes derfor 48.000 kr. i budget 2020 til afvikling af dette. Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Kommandanthøjen regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

2.
Nexøhuset regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

3.
Nylars regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

4.
Røbo og Klintebo regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

5.
Snorrebakken regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

6.
Stenbanen regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)

7.
Aabo regnskab 2018 og budget 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Lejerbo Bornholm, afd. 572-0, Klippebo i Gudhjem - omkonvertering af lån og vedståelse af kommunegaranti

03.11.08Ø60-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

28

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

21

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Realkredit Danmark har på vegne af Lejerbo Bornholm anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende omkonvertering af lån og overførsel af den tidligere givne kommunegaranti til det nye lån på Klippebo i Gudhjem (afd. 572-0).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Kommunalbestyrelsen godkender omkonvertering af lån med oprindelig hovedstol på 8.420.000 kr. til lån med ny hovedstol på 8.309.000 kr. Lånet tinglyses på ejendommen med respekt af de to foranstående lån.

b) Kommunalbestyrelsen vedstår den tidligere givne kommunegaranti på det optagne lån og tillader overførsel af kommunegarantien til det nye lån.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende omkonvertering af lån i almene boligorganisationers ejendomme, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1. Efter den gældende styrelsesvedtægt og kompetenceplan skal sagen behandles af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen, når der foreligger en kommunegaranti for lånet.

 

Lejerbo Bornholm, afd. 572-0, Klippebo i Gudhjem, har i forbindelse med ombygning af Plejecenter Klippebo i 2014 optaget et ustøttet 30-årigt kontantlån med 100% kommunegaranti på i alt 8.420.000 til dækning af ombygnings- og forbedringsarbejderne.

Yderligere lån blev også optaget med kommunegaranti til dækning af anskaffelsessummen for nybyggeri af bolig- og fællesdel samt servicearealer.

Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A den 19. september 2013, skema B den 26. juni 2014 og skema C den 22. september 2016 og samtidig godkendt både låneoptagelser og kommunegaranti for lånene.

 

Lejerbo Bornholm ønsker nu at omkonvertere lånet på 8.420.000 kr. til et nyt kontantlån med samme restløbetid, intet provenu og lavere ydelse. Det er en betingelse for omkonverteringen, at kommunegarantien overføres til det nye lån.

 

Lånet respekterer to foranstående lån med en hovedstol på hhv. 26.009.500 kr. (1. prioritet) og 2.000.740 kr. (2. prioritet).

 

Det nuværende lån er et 30-årigt fastforrentet lån med en hovedstol på 8.420.000 kr. og en restgæld pr. 30. september 2019 på 8.235.625 kr.

 

Ved optagelse af det nye lån med en hovedstol på 8.309.000 kr. og en rente på 1,07% opnår afdelingen en lavere årlig ydelse på lånet.

 

Restløbetiden er uforandret, hvilket betyder at kommunens risiko ikke forlænges i forbindelse med omkonverteringen.

Økonomiske konsekvenser

Omkonverteringen af lånet vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Det bemærkes i øvrigt, at en kommunal garanti ikke vil få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti til lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning, jf. lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Boligorganisationen Bo42 - vedtægtsændringer

03.10.01P24-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

29

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

22

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Boligorganisationen Bo42 har ved mail af den 18. juni 2019 fremsendt ny vedtægt til orientering. Vedtægtsændringerne er gyldigt vedtaget (enstemmigt) på det ordinære repræsentantskabsmøde den 4. juni 2019.

 

Kommunalbestyrelsen påser om nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger, samt bekendtgørelse om normalvedtægter for almene boliger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a) At kommunalbestyrelsen meddeler boligorganisationen, at der ikke er bemærkninger til vedtægterne.

b) At kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn på kommunens hjemmeside.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bo42 sørger løbende for at ajourføre sine vedtægter. Dette sker ca. hvert 3. år og senest i maj 2016.

 

Vedtægterne er opdateret i forhold til digitalisering og anvendelsen af digital kommunikation med lejerne og medlemmer af afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet – herunder er der indført mulighed for afholdelse af digitale afdelingsmøder. Denne mulighed forventes dog kun benyttet i meget begrænset omfang.

 

Herudover er der sket mindre sproglige rettelser og tilpasninger.

 

Kommunalbestyrelsen skal ikke godkende vedtægterne, men i henhold til lov om almene boliger § 111, skal kommunalbestyrelsen påse om nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger, samt bekendtgørelse om normalvedtægter for almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger.

 

Kommunaldirektøren har påset, at de nye vedtægter er i overensstemmelse med § 12 i lov om almene boliger, samt bekendtgørelse om normalvedtægter for almene boliger.

 

Kommunalbestyrelsen skal fremlægge vedtægterne til offentligt eftersyn jf. § 12, stk. 5 i lov om almene boliger. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes fremlæggelsen skal ske.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
2019 06 04 Repræsentantskabsmøde Referat (PDF)

2.
2019 Vedtægter Bo42 underskrevet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Udpegning af nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm

13.25.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlems Nicklas Fick anmoder om udtræden af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm.

Grunden er arbejdsrelateret, da Nicklas Fick har vanskeligt ved at få hvervet til at passe med sin arbejdssituation.

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller,

·         at Morten Riis udpeges som nyt medlem i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm i stedet for Niclas Fick

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 7. december 2017 indstillede valggruppe AFKØÅ Niclas Fick til medlem af trafikkontaktrådet.

 

Medlemmer og stedfortrædere indstilles af kommunalbestyrelsen til udpegning af transportministeren.

 

Udpegningen af nyt medlem gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Udpegning af suppleant til valgbestyrelser

00.01.00A30-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege personlig stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard i ”Valgbestyrelse, folketingsvalg, og folkeafstemninger” og ”Valgbestyrelse kommunale valg”

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller:

·         Indstilling som personlig stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard i ”Valgbestyrelse, folketingsvalg, og folkeafstemninger” og ”Valgbestyrelse kommunale valg”, vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Ole Rødvig blev udpeget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Anne Thomas udtræden af kommunalbestyrelsen den 1. august 2019 blev Bjarne Hartung Kirkegaard udpeget som medlem af valgbestyrelserne til ”Valgbestyrelse, folketingsvalg, og folkeafstemninger” og ”Valgbestyrelse kommunale valg”.

 

Da Bjarne Hartung Kirkegaard var stedfortræder for Anne Thomas i de 2 fora, skal der udpeges ny stedfortræder.

 

Der udpeges ikke stedfortræder til ” Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet” da valg til Europa-Parlamentet i indeværende kommunale valgperiode har fundet sted.

 

Pt. Består de 3 fora af følgende medlemmer og stedfortrædere:

 

Medlemmer (stedfortrædere), Winni Grosbøll (Thomas Thors)l, Leif Olsen (Morten Riis), Bjarne Hartung Kirkegaard (Vakant), Linda Kofoed Persson (René Danielsson) og Søren Schow (Carsten Scheibye).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Udpegning af medlem og suppleant til Rønne Theater, repræsentantskabet

00.01.00A30-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen skal udpege nyt medlem til Rønne Theater, repræsentantskabet.

Resumé

I forbindelse med at Anne Thomas udtræden af kommunalbestyrelsen ønsker valggruppe AFKØÅ at der foretages ændringer i udpegningen til udvalg, råd og nævn. Herunder udpegning af nyt medlem og suppleant til Rønne Theater, Repræsentantskabet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller,

a) at Bertram Kjær Johansen udpeges som medlem til Rønne Theater, Repræsentantskabet i stedet for Lars Randorff Nørgaard

b) at Flemming Torsten Sørensen udpeges som personlig suppleant for Bertram Kjær Johansen 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til repræsentantskabet for Rønne Theater.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Teaterets øverste myndighed er repræsentantskabet, som er ansvarlig for teatrets drift.

 

Repræsentantskabet består af højest 51 medlemmer.

 

På møde i kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018 blev flg. medlemmer og personlige suppleanter godkendt:

Fra valggruppe AFKØÅ:

2 medlemmer: Bente Johansen, Lars Randorff Nørgaard

2 suppleanter: Henning A. Jensen (for Bente Johansen), Anne-Dorthe Elling Nilsson (for Lars Randorff Nørgaard)

 

Fra valggruppe OVW:

1 medlem: Ole Dreyer

1 suppleant: Jacob Schødt Larsen

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Udpegning af medlem og stedfortræder til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet

00.03.08G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

35

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

26

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervsstyrelsen anmoder Bornholms Regionskommune om at udpege et medlem fra en erhvervsorganisation, samt en stedfortræder, til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at ØEPU godkender, at der indhentes indstilling fra Erhvervshus Hovedstadens Filialbestyrelse på Bornholm.

b) at ØEPU godkender, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en stedfortræder på baggrund af en indstilling fra Erhvervshus Hovedstadens Filialbestyrelse på Bornholm, når navnene foreligger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

a) Godkendt.

b) Christa Lodahl med Bjarne Hartung Kirkegaard som suppleant blev valgt.

Sagsfremstilling

Til prioritering og beslutning om fordeling af EU-midler under South Baltic programmet 2014-2020 er der nedsat et Overvågningsudvalg bestående af op til 6 medlemmer fra hvert af de fem programlande og et medlem udpeget af de to euroregioner i programområdet.

South Baltic programmet har til formål at fremme det grænseregionale samarbejde i den sydlige del af Østersøen gennem projekter, der kan fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Der er til programmet afsat en støtteramme på ca. 620 mio. kr. fra EU’s Regionalfond i perioden 2014-2020.

Der er hidtil givet bevillinger til ca. 70 projekter og herunder 11 projekter med bornholmske projektpartnere inden for områder som havne, el-biler, affaldshåndtering, spildevandsbehandling, bæredygtig turisme, digitalisering mm.

 

Kommunalbestyrelsen har udpeget et medlem og en stedfortræder til Overvågningsudvalget som repræsentanter for den offentlige sektor på Bornholm. Det er Maria Fromseier Kjærgaard og Anne-Dorthe Elling Nielsson.

På grundlag af en ny bekendtgørelse anmoder Erhvervsstyrelsen kommunalbestyrelsen om at indstille et medlem fra en erhvervsorganisation til at overtage pladsen i Overvågningsudvalget.

Det har hidtil været en opgave for de regionale vækstfora, herunder Bornholms Vækstforum. De blev nedlagt i forbindelse med reformen af det danske erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019, og det er ikke en opgave for de nye regionale erhvervshuse at være medlemmer i overvågningsudvalg for denne type af grænseregionale samarbejdsprogrammer (INTERREG).

Sagen har hastekarakter, da arbejdet med et nyt flerårigt program allerede er igangsat og her er det vigtigt at de bornholmske interesser og prioriteter indgår så tidligt som muligt. Det hidtidige medlems og stedfortræders mandat er ophørt med nedlæggelsen af Bornholms Vækstforum pr. 31/12 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til deltagelse i overvågningsudvalget møder vil blive finansieret af kommunalbestyrelsens rejsekonto, jf. hidtidig praksis.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Indstilling af en repræsentant til delprogram Øresund

00.03.04G01-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

36

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

27

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Region Hovedstaden har anmodet kommunalbestyrelsen om at indstille en repræsentant og en suppleant fra en erhvervsorganisation til styringskomiteen for EU’s Interreg ØKS delprogram for Øresund.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at ØEPU godkender processen, således at der indhentes en indstilling fra Erhvervshus Hovedstadens Filialbestyrelse på Bornholm.

b) at ØEPU godkender, at kommunalbestyrelsen godkender en repræsentant og en suppleant på baggrund af en indstilling fra Erhvervshus Hovedstadens Filialbestyrelse på Bornholm, når navnene foreligger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Udsat.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum har indtil udgangen af 2018 været repræsenteret i styringskomiteen for delprogram Øresund, der formidler EU-støtte til samarbejdsprojekter i Øresundsregionen inden for områder som innovation, grøn økonomi, trafik og beskæftigelse.

Styringskomiteen prioriterer de projekter, der søger midler under delprogrammet Øresund, der dækker regionerne Sjælland, Hovedstaden og Skåne. Bornholmske aktører har således også adgang til programmidler og der er bl.a. modtaget tilskud til behandling af spildevand.

Der er to vigtige kriterier for kommunalbestyrelsen at være opmærksom på, dels kravet om at det skal være en repræsentant for en erhvervsorganisation, dels ligestillingslovens § 9 krav om at der skal indstilles både en mand og en kvinde.

Sagen har hastekarakter, da arbejdet med et nyt flerårigt program allerede er igangsat og her er det vigtigt at de bornholmske interesser og prioriteter indgår så tidligt som muligt. Den hidtidige repræsentant og suppleants mandat er ophørt med nedlæggelsen af Bornholms Vækstforum pr. 31/12 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den af kommunalbestyrelsen indstillede repræsentant får sine udgifter til rejse og overnatning dækket af kommunalbestyrelsens rejsekonto, i henhold til kommunens retningslinjer.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Ændring af styrelsesvedtægten

00.01.00P24-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 truffet principbeslutning om, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget nedlægges. Der skal derfor ske en ændring af styrelsesvedtægten for kommunen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt videresendes til andenbehandling

 

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2019:

Indstillingen godkendt.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt godkendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 truffet principbeslutning om, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget nedlægges. Der skal derfor ske en ændring af styrelsesvedtægten for kommunen.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dage imellem. Det er forudsat, at ændringsforslaget vil blive behandlet på kommunalbestyrelsesmøder den 12. september og 19. september 2019.

 

Gældende styrelsesvedtægt af 23. februar 2018 er vedhæftet. Klima- og bæredygtighedsudvalgets opgaver fremgår under § 14.

 

Overordnet set foreslås det, at opgaverne fordeles på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Natur- og Miljøudvalget, således at de to udvalg til sammen varetager opgaver på klima- og bæredygtighedsområdet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Der indsættes et nyt stk. 7 og 8 i styrelsesvedtægtens § 11:

Stk. 7. Udvalget varetager klima- og bæredygtighedsområdet sammen med Natur- og Miljøudvalget. Opgaver vedrørende udvikling, styring og koordinering af

·         Energistrategien

·         Fødevarestrategien

·         Bright Green Island og

·         Bornholm som World Craft Region

varetages af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen og øvrige udvalg om

·         planer, strategier og politikker inden for udvalgets område

·         konkrete klima- og bæredygtighedsmæssige indsatser på de øvrige udvalgs områder

 

Herudover tilføjes det under opgaverne forbundet med lokalplanlægningen, at dette også inkluderer de langsigtede udviklingsplaner for lokalområder.

 

Natur- og Miljøudvalget

Der indsættes et nyt stk. 3 i styrelsesvedtægtens § 15:

Stk. 3. Udvalget varetager klima- og bæredygtighedsområdet sammen med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Opgaver vedrørende udvikling, styring og koordinering af

•   Ressourcestrategi, herunder biomasse og økologisk jordomlægning samt

•   Affaldshåndteringsstrategi

varetages af Natur- og Miljøudvalget.

 

Øvrigt

Der er foretaget enkelte sproglige tilretninger, ligesom bestemmelser vedrørende Klima- og Bæredygtighedsudvalget slettes.

 

Ændringerne kan ses i vedhæftede forslag til ændret styrelsesvedtægt pr. 20. september 2019.

 

Nedsættelse af særligt udvalg på klima- og bæredygtighedsområdet

Der er ønske om at nedsætte et særligt udvalg under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i medfør af reglerne i styrelseslovens § 17, stk. 4, som skal have en rådgivende funktion på klima- og bæredygtighedsområdet. Denne sag vil blive behandlet på møde i efteråret 2019 (forventet den 19. september 2019), når der er udarbejdet udkast til et kommissorie for det særlige udvalgs sammensætning og arbejdsopgaver. 

 

Det bemærkes, at bestemmelser vedrørende et særligt udvalg, jf. styrelseslovens § 17. stk. 4, ikke må fremgå af styrelsesvedtægten. Det særlige udvalg er derfor ikke nævnt i det fremlagte udkast til styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget modtager et vederlag på 21 % af borgmesterens vederlag. Udvalgsmedlemmerne modtager hver især et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag. 

 

Hvis udvalget nedlægges, vil det reducere budgettet til vederlag med i alt 290.000 kr. pr. år. Heraf udgør formandsvederlaget 196.500 kr. og udvalgsvederlaget til øvrige 5 medlemmer (ekskl. borgmester, som ikke modtager udvalgsvederlag) 93.500 kr.

 

Der er ikke afsat særskilt budget til rejser, mødeforplejning mv. til udvalget.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at oprette et særligt udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, må der som minimum påregnes udgifter til mødeforplejning og afsættes ressourcer til sekretariatsbetjening samt eventuelt vederlag til medlemmer af udvalget. Der kan således ikke forventes en større besparelse som følge af nedlæggelsen af Klima- og Bæredygtighedsudvalget i dette tilfælde.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 12. september 2019

1.
Styrelsesvedtægt pr. 23. februar 2018 (PDF)

2.
Styrelsesvedtægt pr. 20. september - UDKAST tilrettet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Bemyndigelse til underskrift

00.15.15A21-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

29

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået ny viceborgmester samt ny servicedirektør, der begge skal bemyndiges til at underskrive dokumenter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at viceborgmester Morten Riis bemyndiges til at skrive under i borgmesterens fravær

b) at servicedirektør Trine Dorow bemyndiges til at skrive under i kommunaldirektørens og/eller koncerndirektørens fravær.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Ved ny-udpegninger og -ansættelser skal kommunalbestyrelsen godkende de pågældende som tegningsberettigede.

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Mødeplan 2020 for KB, ØEPU og de stående udvalg

00.22.04A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

37

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

30

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplan for 2020 for kommunalbestyrelsen (KB), Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (ØEPU) og de stående udvalg skal fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes

b) møderne i Kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c) Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg fastlægger hver især mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser, som fremgår af udkast til mødeplan.

 

Møderne i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget holdes onsdag en eller to uger før kommunalbestyrelsesmødet.

 

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, således at de sager, der går videre efter udvalgsbehandling, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møder i ØEPU og KB.

Mødedagene for de stående udvalg og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

1.
Udkast til mødeplan 2020 for KB, ØEPU og de stående udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

31

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: behandling af personoplysninger


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom