Referat
Kommunalbestyrelsen
28-11-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder
  åbent 3 Forslag til plandokumenter for museumscenter ved Rø
  åbent 4 Status på ansøgning om etablering af et nyt varmeværk i Rønne
  åbent 5 Ansøgning til landsplandirektiv om sommerhusområder
  åbent 6 Ansøgning til landsplandirektiv om udviklingsområder i kystnærhedszonen
  åbent 7 Erhvervspolitik
  åbent 8 Status på kulturaftale 2019
  åbent 9 Kulturaftale 2020
  åbent 10 Fordeling af tilskud til idrætsråd i 2020 og frem
  åbent 11 WannaSport – drift af portal 2020-2022 samt markedsføring
  åbent 12 Anlægsregnskab for renovering af Gudhjem Svømmehal
  åbent 13 Folkemødet - revideret partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Foreningen Folkemødet
  åbent 14 Målinger af radonværdier i udvalgte dele af bygningsmassen i BRK
  åbent 15 Forslag til tillæg til spildevandsplan - Smallesund
  åbent 16 Anlægsbevilling til salg af landbrugsjord ved Splitsgårdsvej, Klemensker
  åbent 17 Anlægsbevilling til salg af landbrugsjord ved Kildesgårdsvej 28B, Allinge samt Smedegårdsvejen 3A, Nexø
  åbent 18 Anlægsbevilling til salg af ejendommen Ravnsgade 1, Aakirkeby
  åbent 19 Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2019
  åbent 20 Udpegning af medlemmer af § 17 stk.4-udvalg om klima og bæredygtighed
  åbent 21 Beboerklagenævnet - ny formandssuppleant
  åbent 22 Huslejenævnet - ny formandssuppleant
  åbent 23 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt: Indkøb 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Jonna Nielsen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Pedersen er indkaldt som suppleant for Jonna Nielsen.

 

Brian Kofoed blev erklæret inhabil under behandling af punkt 16.

Maike Fiil blev erklæret inhabil under behandling af punkt 10.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Rønne-Larsen er sygemeldt og kommunalbestyrelsen kan ved sygefravær af mindst 4 ugers varighed bevilge sygeorlov.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    Torben Rønne-Larsen bevilges sygeorlov af mindst 4 ugers varighed

b)    Kim Jacobsen, stedfortræder Liste O, indtræder i kommunalbestyrelse for en periode på minimum 4 uger og indtil Torben Rønne-Larsens sygeorlov slutter

 

Valggruppe OVW indstiller, at

c)    Kim Jacobsen indtræder i samtlige af Torben Rønne-Larsens poster i udvalg, råd og nævn

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Torben Rønne-Larsen er foruden medlem af Natur- og Miljøudvalget også medlem af:

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomiske konsekvenser

Torben Rønne-Larsen beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Natur- og Miljøudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til plandokumenter for museumscenter ved Rø

01.02.00P16-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kunstmuseum ved Helligdommen i Rø ønskes udvidet, så Bornholms kulturhistoriske museum (Bornholms Museum) kan flyttes hertil. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for at muliggøre projektet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.    forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for et museumscenter ved Rø godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger med tilhørende miljørapport.

b.    lodsejer varsles om tilbageførsel af areal fra byzone til landzone med otte ugers frist for fremsættelse af bemærkninger hertil.

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. november 2019:

a) Udvalget anbefaler, at forslaget sendes i offentlig høring med en tilpasning af lokalplanforslag med en mulighed for at opsætte solceller og solfangere på en sådan måde, at de ikke påvirker den landskabelige værdi.
b) Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2019:

Natur- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune fik i 2016 en henvendelse fra museerne, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum, om projektønsket. Baggrunden for projektet er, at det kulturhistoriske museums nuværende bygninger i Rønne er utidssvarende, hvorfor dette museum har behov for nye bygningsmæssige rammer. Formålet med flytningen af det kulturhistoriske museum fra Rønne til Rø er desuden at skabe samdrift af de to museer samt at skabe mulighed for fælles udstillinger.

I begyndelsen af 2017 blev der afholdt en foroffentlighedsfase (indkaldelse af idéer og forslag) om projektet. På baggrund af foroffentlighedsfasen besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte planlægningen for museets udvidelse.

Hermed præsenteres forslagene til både tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og en ny lokalplan 107 med tilhørende miljørapport som baner vejen for det ønskede projekt.

·         Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 kan læses via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/10899

·         Forslag til lokalplan 107 kan læses via dette link:

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318

 

Særlige krav til planlægning i kystnærhedszonen

For at planlægge inden for kystnærhedszonen er det i planloven krævet, at der foreligger enten en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. I forbindelse med planforslagene for museumscentret ved Rø er den særlige planlægningsmæssige begrundelse, at Bornholms Kunstmuseum i forvejen ligger i området, og at der ønskes et museumsfællesskab med Bornholms kulturhistoriske museum, så udgifter til driften af de to museer kan minimeres. For at kunne rumme det kulturhistoriske museum skal den eksisterende bebyggelse udvides, og da den ligger i kystnærhedszonen, er det ikke muligt at udvide bebyggelsen på en ikke-kystnær placering. Der er således tale om udvidelse af en eksisterende virksomhed.

 

I følge planlovens § 16 stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplansforslag for bebyggelse og

anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og

friluftsmæssige interesser. Oplysningerne om den visuelle påvirkning af omgivelserne fremgår af miljørapporten. Herudover indeholder forslaget til lokalplan bestemmelse, der sikrer, at offentlighedens adgang til kysten opretholdes, idet der er krav om, at der bliver etableret en ny stiforbindelse, som vil blive ført uden om tilbygningen til kunstmuseet, selv om der bygges henover en eksisterende offentlig sti, som fører ned til Helligdomsklipperne.

 

Jf. planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4 skal der redegøres for sammenhængende turistpolitiske overvejelser i forbindelse med placering af museumscentret i kystnærhedszonen. Det fremgår af Bornholms kommuneplan, at kommunalbestyrelsens overordnede turistpolitiske målsætning er at fremme de bornholmske turismeinteresser ved at sikre udviklingsmuligheder, som understøtter vækst og beskæftigelse i turismeerhvervet ved (bl.a.): at fremme turistorienterede oplevelses- og aktivitetsmuligheder med kvalitet. I kommuneplanens turistpolitiske redegørelse peges der på, at turistpolitikken skal baseres på stedbundne og karakteristiske ressourcer som blandt andet natur og landskab. Der peges også på, at nye aktiviteter bør f.eks. udnytte de muligheder der findes for at knytte an til eksisterende ressourcer, f.eks. eksisterende besøgsområder, turistaktiviteter, attraktioner og andre områder eller anlæg der kan understøtte turismeudviklingen. Denne plan muliggør udviklingen af Bornholms Kunstmuseum. Lokaliseringen af det kulturhistoriske museum knyttes til et eksisterende besøgsområde og -aktivitet. Planen er således i overensstemmelse med de turistpolitiske overvejelser i kommuneplanen.

 

Miljørapport

Da planforslagene omfatter et areal i kystnærhedszonen på en kystnær lokalisering i et karakteristisk landskab, og da den ny bebyggelse skal bygges sammen med det nuværende kunstmuseum, udløser planforslagene krav om at der gennemføres en miljøvurdering. Første fase er udarbejdelse af en miljørapport, som skal ledsage planforslagene i den offentlige høring. I miljørapporten er den visuelle påvirkning af landskabet og det eksisterende byggeri blevet belyst grundigt med visualiseringer af en digital 3D model af byggeriet og sammenholdt med, hvad der ville kunne lade sig gøre inden for den eksisterende lokalplan. Det er i miljørapporten desuden undersøgt, hvilken påvirkning planerne har på Natura2000, hvilke konsekvenser flytningen fra Rønne til Rø kan have på bylivet samt på tilgængeligheden for de besøgende til museet.

Miljørapporten konkluderer overordnet at:

”Planforslaget vil skabe en væsentlig visuel påvirkning af landskabet og forstærke kontrasten til landskabet, da det placerer bebyggelsen i det store landskabsrum. Dertil kommer, at bygningsvolumenerne i planforslaget er meget større end det eksisterende museums bygningsvolumener.  Planforslagets bygningsvolumener fremstår markante over for landskabets elementer og skala. Planforslaget vurderes derfor at påvirke landskabet og den eksisterende bebyggelse væsentligt. Ved en realisering af referencescenariet vurderes den landskabelige og bygningsmæssige påvirkning overvejende som moderat, fordi byggefeltet øst for det eksisterende museum er mindre fremtrædende i landskabet.

Det vurderes samlet, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at der vil ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder ved realisering af planforslaget. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en habitatkonsekvensvurdering af lokalplanen. Det vurderes desuden, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at der vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter og den økologiske funktionalitet for disse arter ved realisering af planforslaget.”

 

Alternativer

Efter miljøvurderingsloven skal en miljørapport vurdere rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde. For det aktuelle planforslag indgår ikke alternativer. Baggrunden er, at Bornholms Regionskommune i processen forud for fastlæggelsen af planforslaget har besluttet at imødekomme bygherrens ønske om et konkret byggeprojekt tegnet af den amerikanske arkitekt James Carpenter. Realiseringen af projektet er afhængigt af støtte fra private fonde. Da der allerede er opnået tilsagn om privat støtte på mere end 80% af byggesummen, og disse tilsagn er øremærket det foreliggende projekt, vurderer Bornholms Regionskommune, at der ikke findes rimelige alternativer, der eventuelt kunne have været vurderet.

Som referencescenarie i miljørapporten er valgt den gældende lokalplan for museumsområdet i Rø (lokalplan nr. 06-04) og de principielle byggemuligheder der indgår i denne lokalplan. Referencescenariet er belyst som en tilnærmelsesvist maksimal udnyttelse af rammerne i lokalplan nr. 06-04. Der er ved vurderingen af referencescenariet således ikke tale om en vurdering af et konkret projekt. Bygherre oplyser, at det udpegede referencescenarie af tekniske og funktionelle grunde ikke er en realistisk mulighed for at realisere det aktuelle projekt.

 

Beslutning om tilbageførsel fra byzone til landzone

Hovedparten af det område, som forslag til lokalplan nr. 107 regulerer, er omfattet af den allerede gældende lokalplan nr. 06-04, som er fra 1991. Dette område blev i 1991 overført fra landzone til byzone. Det øvrige område, som omfattes af forslag til lokalplan nr. 107, har status som landzone.

Det er i strid med intentionerne i den gældende planlov at udvide byzonen i det kystnære landskab. Da det desuden er uhensigtsmæssigt at bibeholde et lille isoleret beliggende byzoneareal, forudsætter planforslagene beslutning om, at tilbageføre det byzoneareal, som hidtil har været omfattet af lokalplan nr. 06-04, til landzone.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Den foreslåede tilbageførsel er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og er begrundet i, at området ingen tilknytning har til bymæssig bebyggelse. Da arealet ejes af Bornholms Regionskommune kan tilbageførslen ordnes med en beslutning i kommunalbestyrelsen uden udgifter forbundet hermed. Proceduren er dog, at lodsejer skal have en frist på otte uger for at få mulighed for at fremsætte bemærkninger til tilbageførslen inden den endelige beslutning træffes.

 

Tidsplan og videre proces:

·         Otte ugers offentlig høring af planforslagene - dec. 2019 og jan. 2020

·         Fire ugers behandling af høringssvar herunder udarbejdelse af sammenfattende miljøredegørelse - feb. 2020 (minimum fire uger – afhænger af mængden af høringssvar)

·         Endelig godkendelse af lokalplan, kommuneplantillæg og sammenfattende miljøredegørelse - marts/april 2020

·         Offentliggørelse med fire ugers klagefrist

Økonomiske konsekvenser

Ingen; da arealet som foreslås tilbageført fra byzone til landzone ejes af Bornholms Regionskommune, vil en tilbageførsel til landzone ikke udløse en godtgørelse for grundskyld eller anden form for erstatning.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 28. november 2019

1.
Forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 (PDF)

2.
Forslag til lokalplan 107 for museumscenter ved Rø (PDF)

3.
Miljørapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på ansøgning om etablering af et nyt varmeværk i Rønne

13.03.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et varmeværk Rønne samt omlægning af reservelasten fra Rønne Varme A/S. Natur og Miljø forventer at sagen bliver behandlet af kommunalbestyrelsen og de relevante fagudvalg den 19. december 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen drøftes og tages til efterretning

·         sagen behandles på kommunalbestyrelsens møde den 19. december på ekstraordinære møder i Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget samme dag.

Natur- og Miljøudvalget den 28. november 2019:

Tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har i maj 2019 indsendt en ansøgning til Bornholms Regionskommune om etablering af et varmeværk på 30 MW og omlægning af reservelasten på 5 MW. Grundet afholdelse af sommerferie og koordinering med rådgiver, blev sagen drøftet med RVV den 26. september 2019.

 

På mødet blev ansøgningen gennemgået og BRK kom med bemærkninger og anmodning om yderligere oplysninger. Det blev i den forbindelse drøftet, at:

·         der skulle ske en samfundsøkonomisk vurdering op mod det eksisterende forsyningsscenarie

·         det i ansøgningen skulle godtgøres, hvorfor der skulle gives dispensation efter i forhold til projektbekendtgørelse § 14, som kræver etablering af et kraftvarmeværk

·         der skulle gøres rede for det planmæssige grundlag for ansøgningen

·         der skulle rettes og uddybes i forhold til en række beregninger og forudsætninger i ansøgningen

 

Det blev aftalt, at disse skulle sendes til den 18. oktober 2019 med henblik på politisk behandling den 19. december.

Da ansøger på dialogmødet har ytret ønske om hurtigst mulig sagsbehandling bliver der i forbindelse med fremsendelse af mødereferatet åbnet mulighed for at den politiske behandling af forslaget kan fremrykkes til behandling ultimo november grundet afholdelse af ekstraordinære møder i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi, Erhverv- og Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019. Samtidig gøres der opmærksom på at der ønskes en bred vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser, hvor der indregnes vigtige samfundsmæssige værdier, som kan påvirke lokalsamfundet i form af afledte effekter ved projektet.

Natur og Miljø modtager den 7. november 2019 en henvendelse fra ansøgers rådgiver, hvoraf fremgår at det forventes, at de opdaterede beregninger og ansøgningsmateriale vil være klart ultimo november.

For at give en rimelig frist til at oplyse sagen og set i lyset af den oprindelige aftalte tidsplan for politisk behandling og almenets interesse i sagens afgørelse har Natur og Miljø givet Rønne Varme A/S en frist til indsende en opdateret ansøgning den 4. december 2019.

Såfremt det reviderede ansøgningsmateriale ikke modtages indenfor fristen, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag på kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til rådgivning afholdes indenfor eget budget i Natur og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning til landsplandirektiv om sommerhusområder

01.01.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 1. december 2019 er der ansøgningsfrist til et landsplandirektiv om omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig beslutning om hvilke områder, der skal ansøges om. Det er en forudsætning, at områderne fremgår af strategien for kommuneplanen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

a) at ansøge om de 6 nye sommerhusområder, som fremgår af strategien for kommuneplan 2020

b) at opgive de 4 områder, som i strategien foreslås nedlagt.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales
Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Med ændringen af planloven i 2017 fik kommunerne lov til at udstykke 6000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Forudsætningen var, at de samtidig sløjfede 5000 ubebyggede grunde i samme zone. Den 1. december 2019 er der ansøgningsfrist til den 2. runde, som vil resultere i et landsplandirektiv med hhv. nye sommerhusområder og sløjfede sommerhusområder.

Forudsætningen for at kunne ansøge om omplacering af sommerhusområder er, at emnet og de konkrete arealer har været en del af strategien for kommuneplanen samt at de nye områder lever op til en række kriterier.

Emnet blev behandlet i strategi for kommuneplan 2020 og resulterede i, at strategien blev godkendt med 6 nye sommerhusområder og nedlæggelse af 4 sommerhusområder, jf følgende liste:

Nye sommerhusområder med afgrænsning jf. strategien, som ansøges ved hhv:

·         Sandvig

·         Tejn

·         Allinge

·         Sømarken

·         Hammersø

·         Listed

 

Områder som nedlægges med afgrænsning jf. strategien:

·         302.S.02 – Bølshavnvej vest

·         000.S.28 - Povlsker øst

·         000.S.27 - Tofte-øst

·         312.S.02 - Sahara, øst

 

Landsplandirektivet forventes udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i løbet af 2020, så sommerhusområderne kan indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg tidligst i 2021, hvorefter der kan udarbejdes lokalplaner for områderne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
Uddrag af strategi som viser arealerne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning til landsplandirektiv om udviklingsområder i kystnærhedszonen

01.01.00P15-0003

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilke arealer, de ønsker at ansøge som udviklingsområder i kystnærhedszonen. De mulige arealer fremgår af strategi for kommuneplan 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         ansøge om 24 udviklingsområder i kystnærhedszonen jf. strategien for kommuneplan 2020

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med ændringen af planloven i 2017 fik kommunerne mulighed for at ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen. Det er områder, som er fritaget for planlovens generelle krav om, at der kun må planlægges for nye anvendelser eller nyt byggeri, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og tre kilometer ind i landet. Ansøgningsfristen er den 1. december 2019.

Forudsætningen for at kunne ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen er, at emnet og de konkrete arealer har været en del af strategien for kommuneplanen, samt at områderne lever op til en række kriterier.

Emnet blev behandlet i strategi for kommuneplan 2020 og resulterede i, at strategien blev godkendt med i alt 24 områder, hvoraf et enkelt område blev tilpasset geografisk i forbindelse med godkendelsen af strategien. Arealerne fremgår af flg. liste:

·         1 Rønne Nord

·         6 Rønne Syd

·         7 Rønne Syd

·         8 Rønne Syd

·         9 Rønne Syd

·         10 Nexø

·         11 Nexø

·         12 Nexø

·         13 Nexø

·         15 Hasle

·         16 Hasle

·         17 Hasle

·         18 Hasle

·         19 Svaneke

·         20 Svaneke

·         21 Svaneke

·         22 Allinge

·         23 Allinge

·         25 Gudhjem

·         26 Tejn

·         27 Tejn

·         28 Tejn

·         29 Snogebæk

·         30 Hasle Klinker

 

Landsplandirektivet forventes udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i løbet af 2020, så udviklingsområderne kan indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg tidligst i 2021. Det kan dog bemærkes, at landsplandirektivet for den første runde af udviklingsområder i kystnærhedszonen i skrivende stund ligger i forslag og endnu ikke er endeligt vedtaget. Det betyder, at det foreløbig har været i proces i to år siden ansøgningsfristen til første runde, som var 15. oktober 2017.

 

Såfremt områderne ikke godkendes nu, overskrides fristen for ansøgning, som er den 1. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
Uddrag af strategi som viser arealerne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Erhvervspolitik

24.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med kommunalbestyrelsens temamøde den 23. maj 2019 er der blevet arbejdet videre med et oplæg til en erhvervspolitik i 1. version. Oplægget er i første omgang en ramme for arbejdet med erhvervslivet, der løbende skal revideres og opdateres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at den erhvervspolitiske ramme og den videre proces godkendes

b) at det besluttes om det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget eller kommunalbestyrelsen der skal afholde dialogmødet med erhvervslivet 23. januar 2019

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Ad a) Anbefales
Ad b) Det anbefales, at det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der afholder dialogmødet i januar 2020. Der arbejdes på at finde en anden dato.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit temamøde den 23. maj 2019 at der skulle arbejdes videre med udviklingen af en erhvervspolitik. Der er hen over sommeren nedsat en arbejdsgruppe bredt i BRK og med deltagelse af BCB med at få en 1. version klar til at fastsætte en ramme for arbejdet med erhvervslivet. Arbejdet er foregået med deltagelse fra Center for Regional udvikling, It og Sekretariat, Center for Job, uddannelse og rekruttering, Center for Natur og miljø, erhvervschefen og direktionen. Arbejdet har taget sit udspring i denne gruppe, da det er de centre der er mest involveret i et samarbejde med erhvervslivet. Centerchefer og erhvervschef har løbende haft en dialog med erhvervslivet omkring ønsker til indhold. Disse ønsker fra erhvervslivet er indarbejdet der hvor arbejdsgruppen mente de gav mening. Den brede involvering med erhvervslivet venter dog til at man politisk har sagt god for den foreslåede ramme.

 

Rammerne for arbejdet med erhvervsindsatsen.

Rammerne for arbejdet med erhvervslivet er fastsat af Lov om erhvervsfremme og kommunalfuldmagten.

Der foregår samtidig et arbejde med at finde en erstatning for det tidligere erhvervsbrugerråd. Det er vigtigt at der bliver en bred forankring i forhold til erhvervslivet, så både en lille håndværksvirksomhed såvel som den store industrivirksomhed kan få værdi af at deltage i et brugerråd med BRK.

Der arbejdes også på en mere optimal intern arbejdsdeling for at understøtte erhvervsindsatsen. Grunden til at arbejdet med at kigge på den interne organisering og arbejdsdeling ikke er igangsat endnu, skyldes at den erhvervspolitiske ramme skal danne udgangspunkt for arbejdet. Dette for at sikre, at der arbejdes efter det samme mål.  Det er tanken at Bornholms Erhvervsservice skal genopstå, og der arbejdes derfor på et kommissorium for hvordan det skal organiseres og gennemføres. Bornholms Erhvervsservice er den organisering og ”Én indgang for erhvervslivet” der blev lanceret tilbage i 2015. Arbejdsgruppen har vurderet at det er lettest at genstarte arbejdet med Bornholms Erhvervsservice, så medarbejderne har en ramme for arbejdet. Hjemmeside, telefonnummer og samarbejdsform er allerede på plads og beskrevet. En genstart giver også bedst mening ud fra en økonomisk betragtning, da man kan bygge videre på den eksisterende platform.

 

For at vise den brede forankring af erhvervsindsatsen kan man i figuren se fordelingen af arbejdet, samt hvad der er af muligheder.

Tekstfelt: *eksempler: De specialiserede ydelser omfatter eksempelvis vejledning om automatisering og digitalisering,
   generationsskifte, ny teknologi, innovation, specialiseret organisationsudvikling, eksport,
   finansiering, internationalisering, nye forretningsmodeller mv.
   
   ** eksempler: Kan bestå af information og vejledning om opstart, drift og udvikling af grundlæggende karakter, herunder hjælp i krydsfeltet mellem erhvervsfremmetilbud og
   kommunernes virksomhedsrettede myndighedsopgaver eller tilbud om mentorordninger. Kollektive arrangementer, som fx informationsmøder, kompetenceudvikling målrettet lokale virksomheders behov for
   ledelses- og organisationsudvikling, facilitering af samarbejde og netværk mellem lokale virksomheder gerne sammen med erhvervshuse og private aktører.

Tidsplan for arbejdet med erhvervspolitikken

November 2019

Vedtagelse af en overordnet ramme for en erhvervspolitik af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

November 2019

Vedtagelse af en overordnet ramme for en erhvervspolitik af kommunalbestyrelsen

November 2019 – marts 2020

Der udarbejdes nye udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm med udgangspunkt i den vedtagne erhvervspolitiske ramme

November – februar 2019

Der arbejdes internt i BRK på et bedre set-up, forretningsgange og processer. Samtidig samles der eksterne input til brug for udarbejdelse af strategi og handlingsplaner.

11. marts 2019

Nye udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

23. Januar 2020, kl. 16-17.30

På baggrund af den erhvervspolitiske ramme inviteres erhvervslivet til et dialogmøde med kommunalbestyrelsen eller økonomi-, erhvervs- og plan udvalget omkring den erhvervspolitiske ramme

Januar – februar 2020

Erhvervslivet inddrages bredt i udviklingen af en erhvervspolitik. Hvilke ting giver mening for dem? Erhvervslivets første erfaringer samt ønsker til forbedringer/ændringer

Marts 2020

Erhvervslivets foreslåede ændringer og tilpasninger implementeres, samt udarbejdelse af strategioplæg

April 2020

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres om arbejdet med at videreudvikle erhvervspolitikken, samt godkender strategioplægget

Maj-september 2020

Der arbejdes videre med at tilpasse og udvikle erhvervspolitikken, samt at udarbejde handlingsplaner for det videre arbejde.

Oktober 2020

2. version af erhvervspolitikken behandles af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen

November 2020

Tilpasninger af resultatkontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm med udgangspunkt i version 2 af erhvervspolitikken

 

De næste skridt i forhold til erhvervspolitik version 1
Når politikoplægget er tilpasset og godkendt skal der arbejdes videre med at involvere erhvervslivet, samt gøre det operationelt. Et af de første skridt bliver at få oprettet et eller flere erhvervsbrugerråd der kan tage dialogen direkte med erhvervslivet. Det skal afdækkes i tæt samråd med erhvervslivet hvordan rådstrukturen skal se ud, og hvem der skal deltage i de enkelte råd.

Strategien skal i første omgang bruges til at sætte en retning for det interne arbejde i Bornholms Regionskommune. Der skal ses på interne arbejdsgange og processer i forhold til myndighedsbehandling og generel erhvervsunderstøttelse. Spørgsmål som understøttelse af erhvervslivet samt fordeling af ressourcerne er noget af det første der skal analyseres. Dette skal munde ud i, at erhvervslivet kommer til at opleve Bornholms Regionskommune som en samlet enhed.

Et af de første skridt bliver at de centre der arbejder med erhvervsindsatsen skal sikre at politikken forankres i det enkelte center. Centerchefen bliver ansvarlig for implementeringen, samt for løbende at følge op på arbejdet. Det samlende arbejde bliver forankret i direktionen, der også sørger for løbende opfølgning på implementeringen. Politikken er rammen for arbejdet med erhvervslivet, så det er vigtigt at de enkelte centre arbejder målrettet med at få implementeret de strategier og handlingsplaner politikken skal munde ud i. Arbejdet med strategier og handlingsplaner sættes i gang ved godkendelse af politik-oplægget.

 

Dialogmøde med kommunalbestyrelsen eller økonomi-, erhvervs- og planudvalget
Den 23. januar 2020, kl. 16-17.30 afholder enten kommunalbestyrelsen eller økonomi-, erhvervs- og planudvalget et temamøde med repræsentanter fra erhvervslivet. Tanken er, at det bliver Business Center Bornholms erhvervsråd der står for at invitere de erhvervsinteressenter der skal være med til temamødet. Der skal sættes et maksimum på antal deltagere, samt erhvervsrådet skal sikre så bred repræsentation som muligt, for at hele erhvervslivet kan føle at de er en del erhvervspolitikken.

 

Dialogmødet vil tage udgangspunkt i en række temaer, for at sikre input og dialog om det videre arbejde med den erhvervspolitiske ramme. Disse temaer kunne være:

-      Iværksætteri

-      Bæredygtighed

-      Digitalisering

-      Kvalificeret arbejdskraft

De endelige temaer skal aftales med Business Center Bornholms erhvervsråd for at sikre størst muligt ejerskab både i kommunen og erhvervslivet.

I forbindelse med at der skal udarbejdes nye udviklingskontrakter for Business Center Bornholm og Destination Bornholm bliver politikken det vigtigste styringsparameter. Det er her politikken skal ud og arbejde i direkte forlængelse af hvad BRK ønsker at få ud af de to aktørers berøring med og indflydelse på erhvervslivet. Derfor er det også vigtigt at der i kontrakterne bliver mulighed for løbende at justere deres indsatser, så de står mål med at politikken løbende bliver justeret. Ligeledes skal politikken være styrende for hvordan Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget udmønter de erhvervsfremmemidler de har til rådighed.

Ud ad til skal BCB og Destinationen igennem deres arbejde tage udgangspunkt i politikken. For at sikre en bred forankring skal der også arbejdes på at få forankret politikken, og udviklet den, i samarbejde med erhvervslivet. Der skal findes en form for hvordan dette samarbejde skal foregå.

I arbejdet med strategien er det vigtigt at man tager højde for de områder som den lokale erhvervshus filialbestyrelse har udvalgt som områder de finder er vigtige at understøtte. Disse er:

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
Ramme for en erhvervspolitik for Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på kulturaftale 2019

20.20.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

12

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Udvalget får en status på kommunens nuværende kulturaftale, som løber med udgangen af 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en etårig kulturaftale for 2019 med kulturministeren. Aftalen er en tillægsaftale til en fireårige kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med denne tillægsaftale blev indsatsområderne og den økonomiske ramme fra kulturaftalen 2014-2017 videreført for andet år i træk, dog med justeret indhold og målsætninger. Jf. nedenfor.


 

Tabel 1. Samlet overblik over aftalens mål og projekter

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed

·         Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos flere borgere

·         Vi vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og kommunen om udviklingen af kultur- og naturtilbud, der afprøver kulturens sundhedsfremmende potentiale

Bevægelse gennem kultur
&
Pilotprojekt om naturformidling

Børn, Unge og Kultur

·         Vi vil videreudvikle og implementere pædagogiske kulturtilbud til grundskolen

·         Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til daginstitutionsområdet

·         Vi vil styrke talentudviklingen inden for kunsthåndværk

Skoletjenesten Bornholm

 

Samtlige kulturregioner skal pr. 15. september indsende en årlig status til Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i aftalens målsætninger. I denne forbindelse orienteres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om status på Bornholms Regionskommunes kulturaftale for 2019. Status indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet som bilag.


Resumé af status for kulturaftale 2019

Sundhed og Kultur
Projektet Bevægelse gennem kultur, som er forankret i Center for Psykiatri og Handicap, er blevet videreført i 2019 og handler om at inddrage kunst og kultur i dagligdagen på botilbud i kommunens socialpsykiatri og på botilbud for personer med handicap. I socialpsykiatrien er det fortsat de mest velfungerende borgere, der deltager i kulturtilbuddene, mens projektet på handicapområdet har medført nye kulturelle muligheder for disse borgere og skabt venskaber på tværs af botilbud. Overordnet giver flere af borgerne udtryk for, at deres deltagelse i kulturaktiviteter bidrager til øget glæde og energi, da de her oplever en følelse af fællesskab.


I år er der desuden blevet sat fokus på at afprøve naturoplevelser som en løftestang til at højne livskvalitet og mental sundhed blandt flere borgere. Via et samarbejde med NaturBornholm har et af socialpsykiatriens åbne tilbud, Midtpunktet, fået tilknyttet en naturvejleder, som tilbyder ugentlige naturaktiviteter forskellige steder på øen. Tiltaget har fået en positiv modtagelse, og der deltager borgere, som ikke tidligere har benyttet sig af Midtpunktets aktiviteter.

Begge projekter har bidraget til, at øens kulturinstitutioner har fået øget erfaring om en ny brugergruppe, mens borgerne har stiftet bekendtskab med kulturtilbud, som de ellers ikke ville have valgt til. Der ses dog fortsat et potentiale i at bringe flere af kulturinstitutionerne i spil i indsatser, der har til formål at fremme livskvalitet blandt kommunens borgere.

Børn, Unge og Kultur
I 2019 har Skoletjenesten Bornholm fortsat sit arbejde med daginstitutionsområdet og iværksat initiativer, der skal styrke børnenes sproglige, kreative og naturfaglige kompetencer. Blandt tiltagene er udgivelsen af et samtalehæfte til børnehaver og 0. klasser med 32 tilbud, der skal inspirere lærere og pædagoger til at kombinere læringsforløb på skolen med besøg ude på øens besøgssteder. Hæftet vil blive understøttet af et kulturkuffert-projekt på øens kulturinstitutioner, der skal synliggøre, at alle bornholmske småbørn inviteres til at møde kunst, kultur og naturtilbud allerede i deres tidlige barndom.


På grundskoleniveau er samarbejdsrelationerne mellem skoler og kulturinstitutionerne blevet videreudviklet til fordel for målsætningen om Åben Skole. En af årets store succeser var Naturvidenskabsfestivalen i uge 38, hvor 3000 elever deltog, hvilket svarer til tre ud af fire grundskoleelever på Bornholm.

Som et led i talentindsatsen inden for kunsthåndværk er der indgået et samarbejde med fem bornholmske kunsthåndværkere, der skal understøtte undervisningen i det obligatoriske valgfag Håndværk og Design i 7. klasse på Paradisbakkeskolen. Undervisningen er først påbegyndt i september, men der er allerede nu modtaget positive tilbagemeldinger fra lærer og elever, som viser stort engagement. Håbet er, at forløbet vil bidrage til at opbygge flere unges interesse for kunsthåndværk allerede på folkeskoleniveau.

Samlet viser kulturaftalens foreløbige resultater, at øens kulturinstitutioner og kulturliv er relevante for flere samfundsgrupper og bidrager ikke blot til læring, men også til øget livskvalitet og almen trivsel. Der ses dog fortsat et stort udviklingspotentiale inden for Skoletjenesten Bornholm ligesom der med fordel kan arbejdes videre med at udfolde kulturens sundhedsfremmende potentialer i flere borgerrettede indsatser.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 6. november 2019

1.
Status på kulturaftale 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kulturaftale 2020

20.20.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

32

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bornholms Regionskommune har en etårig kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber med udgangen af 2019. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der varede fra 2014-2017. I september udmeldte kulturministeren, at de kulturaftaler, som udløber med 2019, vil blive forlænget med ét år. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en etårige kulturaftale for 2020, som forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         oplæg til en etårig kulturaftale for 2020 godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2017 udløb Bornholms Regionskommunes fireårige kulturaftale med Kulturministeriet.
Det var herefter planen, at kommunen skulle indgås ny fireårige aftale, men i stedet blev aftalen for 2014-2017 forlænget i 2018 og igen i 2019. Forlængelserne skyldtes kulturministerens ønske om at gentænke kulturaftaleordningen og eventuelt indfase en ny kulturaftalemodel.

Sideløbende pågik en dialog mellem landets kulturregioner og forhenværende kulturminister Mette Bock om et revideret koncept for nye kulturaftaler. Dialogen blev dog sat på pause som følge af folketingsvalget og udskiftning på kulturministerposten. 

Ny kulturminister, Joy Mogensen, har nu udmeldt, at hun ønsker tid til at sætte sig ordentlig ind i sagen, inden dialogen om en ny kulturaftalemodel genoptages. Derfor ønsker kulturministeren at indgå etårige aftaler med de kulturregioner, hvis aftaler udløber med 2019.


Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget blev orienteret om kulturministens udmelding d. 25. september og som foreskrevet i orienteringspunktet fremlægges der nu et oplæg til en tillægsaftale for 2020 (bilagt) til politisk godkendelse.

 

Kulturaftale for 2020


De etårige forlængelser skal tage udgangspunkt i den nuværende kulturaftale både hvad angår indhold og økonomi. I lighed med kulturaftalen 2014-2017 og de to tillægsaftaler omfatter aftalen for 2020 indsatsområderne Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur.

Evalueringen af kulturaftalen for 2019 (jf. punkt på udvalgets dagsorden d.d.) viser, at flere af indsatsområdernes projekter fortsat besidder et udviklingspotentiale. Derfor videreføres både målsætningerne for indsatserne og projekterne i den nye aftale, dog med enkelte justeringer.
  
Under indsatsområdet Kultur og Sundhed fortsætter projektet Bevægelse gennem Kultur og indsatsen for at inddrage kulturtilbud i dagligdagen på botilbud i kommunens socialpsykiatri og på botilbud for personer med handicap. Der vil samtidig i højere grad blive sat fokus på også at tilbyde natur- og kulturtilbud til borgere tilknyttet socialpsykiatriens åbne aktivitets- og samværstilbud.  


Tabel 1. Samlet overblik over aftalens mål og projekter

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed

·         Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos flere borgere

·         Vi vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og kommunen om udviklingen af kultur- og naturtilbud, der afprøver kulturens sundhedsfremmende potentiale

Bevægelse gennem kultur

Børn, Unge og Kultur

·         Vi vil videreudvikle og gennemføre kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet og småbørnsfamilier

·         Vi vil videreudvikle og implementere pædagogiske kulturtilbud til grundskolen

·         Vi vil udvikle  læringsforløb inden for kunst, kultur og natur til ungdomsuddannelser

Skoletjenesten Bornholm


Hvad angår indsatsområdet Børn, Unge og Kultur vil Skoletjenesten Bornholm bygger videre på forrige års erfaringer og fortsætte arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle læringstilbud til grundskolen og dagtilbudsområdet. Som et nyt tiltag vil skoletjenesten desuden påbegynde et indledende arbejde med at få opbygget et samarbejde mellem Campus Bornholm og øens natur- og kulturinstitutioner om undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne.  

Oplægget har været til gennemsyn i Slots- og Kulturstyrelsen, som ikke har yderligere bemærkninger. Det er aftalt, at tillægsaftalen indsendes til styrelsen ultimo november.

Forudsat tillægsaftalens kommunalpolitiske godkendelse, forventes aftalen underskrevet ved udgangen af 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2020 afsat 364.446 kr. til en kulturaftale. Staten bevilger et tilskud på 300.000 kr., hvilket resulterer i en samlet budgetramme for 2020 på 664.446 kr.

Tabel 2. Økonomisk oversigt for kulturaftalen 2020 (2020-priser)

Indsatsområde

Kulturregion Bornholm

Statslig bevilling

Total

Kultur og Sundhed

145.000

110.000

255.000

Børn, Unge og Kultur

219.446

190.000

409.446

Total

364.446

300.000

664.446

 

Supplerende sagsfremstilling til KB 28.11.2019

Efter aftalens behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget hhv. d. 6. november og 20. november har Slots- og Kulturstyrelsen fremsendt ønske om, at ordet ”folketinget” bliver erstattet af ordet ”finansudvalget” på side 9, afsnit 3.

Det betyder, at formulering bliver således: Ved den statslige bevilling skal der tages forbehold for finansudvalgets vedtagelse af aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 6. november 2019

1.
Udkast til tillægsaftale for 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Fordeling af tilskud til idrætsråd i 2020 og frem

00.01.00Ø40-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

34

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

10

 

Hvem beslutter

Job-, og Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at tilskud til råd på idrætsområdet skulle afklares med henblik på, at der fra 2020 skulle udbetales tilskud til ét råd, idet der skulle spares 24.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. i 2020 og frem. Efterfølgende er der udtrykt ønske om, at begge råd bevares, hvormed der nu skal tages stilling til fordeling af tilskuddet til IVK og BIR i 2020 og frem.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det nuværende budget på årligt 49.000 kr. fra 2020 og frem fordeles som et grundbeløb til henholdsvis Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd på 10.000 kr. årligt samt 29.000 kr. til en pulje, hvor begge to råd kan søge tilskud til initiativer, der understøtter det i sagsfremstillingen nævnte puljeformål. 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:
René Danielsson stiller følgende forslag: Idrættens videns og kompetenceråd nedlægges og den årlige bevilling på 49.000 kr. overføres til Bornholms Idrætsråd. For stemte 3 Kristine van Sabben, René Danielsson og Brian Kofoed og 3 stemte imod Jonna Nielsen, Erik Lund Hansen og Bjarne Hartung Kirkegård. Ændringsforslaget er faldet.

Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben og René Danielsson kan ikke medvirke og Brian Kofoed undlod at stemme.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.
Kirstine van Sabben og Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Maike Fiil blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Liste O, W og F kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Der findes to råd på idrætsområdet: Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) og Bornholms Idrætsråd (BIR). I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at tilskud til råd på idrætsområdet skulle afklares med henblik på, at der fra 2020 skulle udbetales tilskud til ét råd, idet der skulle spares 24.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. i 2020 og frem.

Begge råd har dog ønsket at bestå som selvstændige råd, hvormed der nu skal tages stilling til fordeling af tilskuddet til IVK og BIR i 2020 og frem.

 

Som det fremgår af nedenstående skema vil der efter fremskrivning være et samlet budget på 49.000 kr. i 2020 og frem.

Budget 2019-2023

Budget i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

2023

Oprindeligt budget IVK

48

48

48

48

48

Oprindeligt budget BIR

50

50

50

50

50

Besparelse jf. budget 2019

-24

-50

-50

-50

-50

Budget i alt (2019-priser)

74

48

48

48

48

Pris- og lønfremskrivning

 

1

1

1

1

Budget  i alt (2020-priser)

74

49

49

49

49

 

Det foreslås, at hvert råd modtager et årligt grundbeløb på 10.000 kr., mens de resterende midler på 29.000 kr. lægges i en fælles pulje, hvorfra de to råd kan søge midler til aktiviteter, der bidrager til udviklingen af idrætten på Bornholm.

 

Fordeling i 2020 og frem

Budget i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10

10

10

10

Bornholms Idrætsråd

10

10

10

10

Fælles pulje

29

29

29

29

Budget i alt

49

49

49

49

 

Formålet med den fælles pulje er, at IVK og BIR kan forestå aktiviteter, der bidrager til og understøtter strategiske tiltag om fremtidens idræt på Bornholm så som:

·         Vidensdeling og formidling inden for idrætsmæssige tiltag, som eksempelvis temadage og netværksmøder om fremtidens idræt på Bornholm

·         Aktiviteter der styrker sammenhængskræften til idrætsforeninger og folkeoplysende foreninger


Ansøgningerne om tilskud fra fællespuljen vil blive behandlet i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. 

 

Baggrund om de to idrætsråd:

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er nedsat som en del af Bornholms Regionskommunes idrætsstrategi fra 2015, og tjener som det politiske systems rådgiver i idrætslige spørgsmål. Rådet har desuden høringsret i forhold til budgetprocessen og politiske sager inden for området.

 

Der sidder tre repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd i IVK, som skal sikre, at BIR’s medlemsforeningers synspunkter inddrages i rådets arbejde og dermed medtages i de politiske overvejelser. IVK skal arbejde strategisk med kommunens overordnede linjer for udviklingen af idrætten på Bornholm, og bidrage med konstruktiv rådgivning i konkrete sager.

 

Bornholms Idrætsråd er en selvstændig paraplyforening for bornholmske idrætsforeninger, og har ca. 70 medlemsforeninger. Alle idrætsforeninger, der er medlem af DGI, DIF eller DDS og er godkendt af Folkeoplysningsudvalget kan opnå medlemskab af BIR. Jf. rådets vedtægter skal foreningen fungere som bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholms Regionskommune samt virke til en bedring af de forhold, hvorunder idrætslige aktiviteter udøves. BIR har en samarbejdsaftale med BRK, som senest blev revideret i forbindelse med idrætsstrategien og nedsættelsen af IVK.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  WannaSport – drift af portal 2020-2022 samt markedsføring 

04.04.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

33

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. november 2017 finansieringen af licensudgifter til den digitale løsning ”WannaSport” for den treårige periode 2017-2019 med henblik på at understøtte det politiske mål om at etablere fleksibel adgang til åbne haller. Administrationen foreslår, at licensaftalen forlænges fra oktober 2020 til september 2023, idet udgifterne hertil kan finansieres af anlægspuljen til ”åbne selvejende haller”.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte den 5. september 2018, at der kan anvendes et engangsbeløb på maksimalt 25.000 kr. af anlægspuljen til ”åbne selvejende haller” til markedsføring af portalen ”WannaSport”. Da der i den forbindelse skal flyttes budgetmidler fra anlæg til drift, skal den endelige beslutning jf. bevillingsreglerne træffes af kommunalbestyrelsen, hvilket sker i denne sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der afsættes 40.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 til drift af ”WannaSport” under bevilling 62 Administration og it,

b)    der afsættes 25.000 kr. i 2020 til markedsføring og implementering af ”WannaSport” i selvejende haller under bevilling 21 Kultur og fritid, og

c)    udgiften på i alt 145.000 kr. finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på 527.880 kr. i anlægspuljen til ”åbne selvejende haller”.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:
Anbefalet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2017 indgik kommunen en treårig licensaftale med firmaet bag portalen ”WannaSport” med henblik på at understøtte et politisk mål om at etablere fleksibel adgang til åbne haller på Bornholm. Formålet med ”WannaSport” er at gøre øens idrætshaller tilgængelige for selvorganiserede sportsudøvere, borgere, turister og andre interesserede brugere, som efterspørger fleksible muligheder for at udøve idræt.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte i 2018 anvendelse af maksimalt 25.000 kr. til markedsføring af portalen fra anlægspuljen til ”åbne selvejende haller”. Midlerne til markedsføring af portalen er ikke anvendt i 2019, men ønskes anvendt i 2020.

Begge initiativer kan finansieres af anlægspuljen til ”åbne selvejende haller”, der har til formål at understøtte de tekniske installationer, der er nødvendige for at de selvejende haller kan blive åbne haller. Nyvest Centret har som eneste selvejende hal søgt og fået en anlægsbevilling på 102.120 kr. til tilskud til sikkerhedsudstyr i 2018, men centret er endnu ikke tilkoblet ”WannaSport”.

 

Der er således behov for fortsat finansiering af ”WannaSport” i den kommende treårige periode 2020-2022, samt et ønske om øget markedsføring og implementering til selvejende haller, tennisbaner og øvrige faciliteter.

 

”WannaSport” er implementeret i de fem kommunale idrætshaller, og der er mulighed for at de selvejende haller, tennisbaner og øvrige faciliteter kan kobles på.

Finansieringen af ”WannaSport” i en fortsat treårig periode samt et øget fokus på markedsføring og implementering til de selvejende haller og øvrige faciliteter, vil kunne komme flere borgere og turister til gavn. Det forventes at udbredelsen og kendskabet til ”WannaSport” vil kunne bidrage til at øge antallet af aktive borgere og turister, understøtte behovet for fleksibel idrætsudøvelse samt bidrage til øget anvendelse af faciliteternes arealer.

 

Foreløbige erfaringer med ”WannaSport”

De fem kommunale haller anvender ”WannaSport” med succes. Selvorganiserede idrætsudøvere, borgere og turister kan finde frem til det nærmeste tilbud med enten tablet, smartphone eller pc. Udlejningsstatistikken viser en stigning i anvendelsen af haller over en treårig periode. Siden opstarten er der registreret 710 udlejninger i de fem kommunale idrætshaller. Mest anvendt er Klemenskerhallen, og det er især lokale borgere, der anvender ”WannaSport”. Badminton er den foretrukne idrætsgren, som på nuværende tidspunkt efterspørges.

 

Facilitet

Antal bookninger i en treårig periode

Hasle Hallen

117

Klemenskerhallen

238

Rønne Idræts -og Træningshal

191

Søndermarkshallen

82

Svaneke Hallen

82

I alt

710

 

Erfaringer viser desuden et begrænset ressourcestærk på personale, da bookingsystemet er koblet til Conventus. Både kameraovervågning og automatisk dørkontrol bidrager til øget sikkerhed og tilgængelighed.

 

Der er fortsat et uudnyttet potentiale til at ”udbrede WannaSport” på Bornholm. Følgende faciliteter kan med fordel kobles til ”WannaSport”:

·         Selvejende haller

·         Svømmehaller

·         Tennis- og golfklubber

·         Friluftsfaciliteter

Se mere på: www.wannasport.dk

 

Markedsføring og implementering af ”WannaSport”

Markedsføring skal bidrage til at udvide målgruppen af brugere til også at omfatte turister, foreninger, faciliteter som selvejende haller m.fl., som endnu ikke er koblet til ”WannaSport”. For at understøtte implementeringen af ”WannaSport” til bl.a. de selvejende haller, tennis- og golfklubber og eventuelle friluftsfaciliteter vil administrationen være proaktiv ift. den fremtidige dialog med relevante aktører, samt fortløbende erfaringsopsamling af brugen af ”WannaSport”.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at licensaftalen forlænges i perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2023.

”WannaSport” koster ca. 1,00 kr. pr. indbygger i kommunen om året, hvilket giver en årlig driftsudgift på 40.000 kr.

Markedsføring og implementering af ”WannaSport” er nødvendig for bæredygtig drift af ”WannaSport”, blandt andet til de selvejende haller. 

Administrationen anbefaler, at der afsættes driftsmidler på 40.000 kr. årligt i endnu en treårig periode 2020-2022, i alt 120.000 kr., samt et engangsbeløb til markedsføring og implementering af ”WannaSport” på 25.000 kr. i 2020.

Da budgetter til løbende drift af kommunens It-systemer fra 2017 er samlet i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat afsættes budgettet til licensudgifterne under bevilling 62 Administration og It.

 

Beløbenes fordeling på de enkelte budgetår fremgår af oversigten nedenfor.

 

Hele kroner

2020

2021

2022

Licensudgifter

40.000 kr.

40.000 kr.

40.000 kr.

Markedsføring

25.000 kr.

 

 

 

De samlede udgifter på 145.000 kr. kan finansieres af anlægspuljen til ”åbne selvejende haller” i 2019. Idet rådighedsbeløbet pt. udgør 527.880 kr., vil det resterende rådighedsbeløb i puljen herefter udgøre 382.880 kr.

Implementering af ”WannaSport” til bl.a. selvejende haller forudsætter udstyr som kameraovervågning og automatisk dørkontrol. De selvejende haller har mulighed for at søge tilskud fra anlægspuljen til ”åbne selvejende haller” til ekstraomkostninger.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsregnskab for renovering af Gudhjem Svømmehal  

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-11-2019

15

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

35

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Gudhjem Svømmehal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 og forhøjelsen er godkendt den 29. juni 2017.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

·         anlægsregnskabet for renovering af Gudhjem Svømmehal godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. november 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling vedrørende tilskud til Gudhjem Svømmehal på 3.835.963 kr. til etablering af ny teknikbygning, flere indløbsdyser og et nyt udløbssystem. Ændring af anlægget skulle opfylde de skærpede vandbehandlingskrav, der i 2012 blev indført via et lovkrav vedrørende offentlige svømmebade. Loven foreskrev en 5-årig frist til at få opgraderet de tekniske installationer. Udgiften blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. april 2017 det administrative grundlag for godkendelser og tilsyn med svømmebade på Bornholm. Det administrative grundlag medførte, at det projekterede anlæg i Gudhjem Svømmehal blev underkendt. Projektet blev derfor genprojekteret og kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 29. juni 2017 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.533.100 kr. til i alt 5.369.063 kr. Forhøjelsen blev ligeledes finansieret af kassebeholdningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og fritid, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 og den 29. juni 2017.

 

Beløb i hele kroner
ekskl. moms

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

Forbrug
2019

Samlet
forbrug

Tilskud,
Gudhjem Svømmehal

239.302

2.716.343

1.920.880

492.538

5.369.063

I alt

239.302

2.716.343

1.920.880

492.538

5.369.063

 

Beløbet på 5.369.063 kr. ekskl. moms svarer til 6.468.751 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

 

Beløb i hele kroner
ekskl. moms

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb

Samlet

forbrug

Rest

I alt

5.359.063

5.359.063

5.359.063

0

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Folkemødet - revideret partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Foreningen Folkemødet

20.13.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

22

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

13

 

Hvem beslutter

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2016 blev den eksisterende partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Foreningen Folkemødet behandlet og godkendt. Erfaringerne fra de sidste tre Folkemøder har vist et behov for ændringer og præciseringer i aftalen. Foreningen Folkemødets bestyrelse har den 3. oktober 2019 godkendt den reviderede partnerskabsaftale. Den reviderede aftale er underskrevet af foreningens formand og direktør, og fremsendt til Bornholms Regionskommune d. 28.oktober 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at den reviderede partnerskabsaftale godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 28. april 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen den eksisterende partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Foreningen Folkemødet (Aftalen 2016). Aftalen var den første indgået af de to parter. Partnerskabsaftalen beskriver opgavefordelingen og de økonomiske forpligtigelser mellem aftalens parter. Aftalen 2016 været rammen for de sidste tre Folkemøder og har for begge parter medført et ønske om, at Partnerskabsaftalen bliver revideret, da enkelte pkt. er forældede, i og med at der er gennemført en virksomhedsoverdragelse af tidligere medarbejdere fra Bornholms Regionskommune til Foreningen Folkemødet. Endvidere har Foreningen Folkemødet de sidste par år anvendt egne IT-systemer, og der har været et gensidigt ønske om, at aftalen på nogle punkter præciseres.

Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny Partnerskabsaftale (Aftalen 2019).

Aftalen blev forelagt Foreningen Folkemødets Bestyrelse den 3. oktober 2019. Bestyrelsen har godkendt og underskrevet aftalen, som nu fremsendes til politisk behandling.

De to aftaler, samt en sammenligning af de to aftaler er vedlagt dagsordenen.

Ændringer i forhold til eksisterende Partnerskabsaftale fremgår af bilag 3 med uddybende bemærkninger til ændringerne i bilag 4.


 

Følgende punkter i Aftalen 2019 ønskes fremhævet:

Vedr. Bornholms Regionskommunes forpligtigelser og ansvar:

Pkt. 3.1.1, hvor BRK fremover kun i videst muligt omfang er forpligtiget til at stille kommunale arealer til rådighed for Foreningen.

Pkt. 3.1.3, hvor BRK fremover kan søge omkostninger til dækning af skader erstattet hos skadevolder, medmindre skaderne er en naturlig følge af Folkemødets afvikling. Skaderne skal være forvoldt forsætteligt eller ved grov uagtsomhed.

Pkt. 3.1.9, omhandler en mere generel forpligtigelse, til at stille medarbejderressourcer til rådighed for Foreningen, hvor Aftalen 2016 forpligtigede BRK til at stille specifikke medarbejderressourcer til rådighed.

Pkt. 3.1.10: Er et nyt punkt, som sikrer, at Foreningen ikke kan iværksætte nye initiativer, der medfører øgede omkostninger for BRK uden forudgående aftale med BRK.

 

Vedr. Foreningen Folkemødets forpligtigelser og ansvar:

Pkt. 3.2.2: Er en sammenskrivning af Aftalen 2016’s pkt. 3.2.2, samt dele af pkt. 3.2.3 omhandlende drift og udvikling af eksisterende og potentielle forretnings­områder, samt udvikling og koordinering af programmet til Folkemødet. Sidstnævnte i samarbejde med BRK.
Det skal bemærkes, jf. Aftalen 2016’s pkt. 3.2.3, at Foreningens forpligtigelse til at godkende arrangørernes events, ikke længere fremgår af aftalen. Juridisk service har vurderet, at det ikke er væsentligt, da Foreningen kan pålægges denne opgave jf. Aftalen 2019’s pkt. 3.2.14, hvoraf det fremgår, at Foreningen er forpligtiget til at efterkomme ethvert krav, som den af BRK etablerede og drevne sikker­­heds­organisation måtte stille.

Se også Aftalen 2019’s pkt. 3.2.6.

Pkt. 3.2.6: Pkt. første del er ikke ændret indholdsmæssigt i forhold til Aftalen 2016’s pkt. 3.2.6, men der er i Aftalen 2019 blevet tilføjet; (Foreningen) ”er her­under ansvarlig for hovedscenen samt ansvarlig for egne events”. Denne formulering er en omskrivning og fjernelse af Foreningens ansvar for godkendelse af (arrangørernes) events i forhold til Aftalen 2016, jf. ovenstående gennemgang pkt. 3.2.2.

Pkt. 3.2.14: Pkt. første del er ikke ændret indholdsmæssigt i forhold til Aftalen 2016’s pkt. 3.2.14, vedr. Foreningens forpligtigelse til at indgå i samarbejdet mellem BRK, Beredskab og politi. I Aftalen 2019 er pkt. udvidet med en forpligtigelse for Foreningen til at efterkomme ethvert krav, som den af BRK etablerede og drevne sikker­­heds­organisation måtte stille, herunder skærpede krav til medarbejdere fra Foreningen, der skal indgå i det sikkerhedsmæssige arbejde.

Pkt. 3.2.16:  Er et nyt pkt. hvor Foreningen er ansvarlig for at tegne og opret­holde alle nød­vendige forsikringer til afdækning af Foreningens risici i ”i nærmere aftalt omfang”. Sidstnævnte er ikke beskrevet yderligere.

Aftalen 2016’s pkt. 3.2.16 omhandlende udvikling af produkter, der relaterer sig til Folkemødet som demokratifestival, som eks. af et politisk højskoleophold i samarbejde med Bornholms Højskole el. lign. udgår af Aftalen 2019.

 

Pkt. 4 – Overskudsanvendelse

Pkt. var i Aftalen 2016 et underpunkt til pkt. 4 – Finansiering.

Alle pkt. undtagen ”Overskudsanvendelse” er udgået af Aftalen 2019. Der er ingen indholdsmæssig ændring af pkt. ”Overskudsanvendelse” i forhold til Aftalen 2016.

 

De øvrige underpunkterne i Aftalen 2016 bestod af:

Pkt. 4.1 - BRK:

Pkt. 4.1.1 – indtægter

Pkt. 4.1.1.1: Alle indtægter for udlejning af kommunale arealer og havneleje tilfalder BRK. Nævnte arealleje er indskrevet i Aftalen 2019’s pkt. 3.1.1

 

Pkt. 4.1.2 – udgifter

Pkt. 4.1.2.1: BRK dækker alle anlægs- og driftsudgifter relateret til BRK’s forpligtelser, herunder klargøring af Allinge til Folkemødet, samt lønudgifter til medarbejdere, som stilles til rådighed for Folkemødet.

Pkt. 4.1.2.2: BRK dækker lønudgift til Teknisk Koordinator.

Pkt. 4.2 – Foreningen:

Pkt. 4.2.1 – Indtægter:

Pkt. 4.2.1.1: Bidrag fra BRK. Beløb fastsættes nærmere i årlige budgetforhandlinger.

Pkt. 4.2.1.2: Sponsorindtægter.

Pkt. 4.2.1.3: Fundraising til drift eller specifikke indsatser, herunder investeringer i aktiver.

Pkt. 4.2.1.4: Overhead fra leverandør- og partnerskabsaftaler.

Pkt. 4.2.1.5: Udvikling af forretningsområder, herunder udlejning af materiel, salg af mad og drikke, oprettelse af midlertidige, bynære overnatningsmuligheder

Pkt. 4.2.1.6: Salg af annoncer og merchandise.

 

Pkt. 4.2.2 – Udgifter:

Pkt. 4.2.2.1: Foreningen dækker alle anlægs- og driftsudgifter relateret til Foreningens forpligtelser, herunder drift af Folkemødesekretariatet med praktisk koordinering af alle opgaver relateret til udvikling, produktion og afvikling af Folkemødet.

 

Pkt. 10 - Underskrifter

Aftalen 2019 underskrives af fire personer. For BRK underskriver borgmesteren og kommunaldirektøren. For Foreningen underskriver formanden og direktøren.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i Aftalen 2019 ingen ændring af BRKs økonomiske forpligtigelser i forhold til Aftalen 2016.

Bornholms Regionskommunes del af Folkemødet (FM-BRK) skal primært drives af de midler som BRK modtager i arealleje af BRK’s arealer.

Partnerskabsaftalen indebærer fortsat, at Center for Regional udvikling, It og Sekretariat kan fastsætte areallejen på de kommunale arealer. Areallejen har ikke været justeret siden Folkemødet 2014 og vil heller ikke stige til Folkemødet 2020.

FM-BRKs økonomi kan dog blive udfordret, da FM-BRK ikke har økonomi til imødegåelse af større uventede omkostninger som eks. vejrlig. I forbindelse med Folkemødet 2016 medførte et kraftigt regnvejr ekstra omkostninger på ca. 260.000 kr. til indkøb, udlæg og indsamling af flis.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
Bilag 1 - Aftalen 2019 - Revideret Partnerskabsaftale underskrevet af Foreningen 03-10-2019 (PDF)

2.
Bilag 2 - Aftalen 2016 - Eksisterende Partnerskabsaftale, Foreningen Folkemødet og BRK af 28-04-2016 (DOCX)

3.
Bilag 3 - Sammenligning af Aftalen 2016 og Aftalen 2019 (DOCX)

4.
Bilag 4 – Uddybende bemærkninger til ændringerne mellem Aftalen 2016 og Aftalen 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Målinger af radonværdier i udvalgte dele af bygningsmassen i BRK

82.19.00G01-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

05-11-2019

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

36

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

14

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Radon er en naturligt forekommende, men sundhedsskadelig, radioaktiv gas, der trænger op fra undergrunden og ind i vores boliger.

Der har været flere pressehenvendelser om, hvorvidt Bornholms Regionskommune (BRK) har udført radonmålinger i vores bygninger. Senest i foråret 2019 beder Forbundet for offentlig ansatte (FOA), om en redegørelse for radonmålinger i børneinstitutioner.

 

Bornholm har en stor forekomst af radon i undergrunden, så på baggrund af Sundhedsstyrelsens og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens vejledninger og deres klassifikation af risikoområder, og for at imødekomme fremtidige henvendelser om radonniveauer i BRKs bygninger, skal det derfor overvejes om der skal udføres en målrettet undersøgelse af radonforekomster i vores bygningsmasse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

 

Natur- og Miljøudvalget den 5. november 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Radon er en naturligt forekommende, men sundhedsskadelig radioaktiv gas, der trænger op fra undergrunden og ind i boliger. Fra 1998 har der været bestemmelser i bygnings-reglementet, der skal forhindre radonindtrængning i vores bygninger, og fra 2010 har grænseværdien været 100 Bq/M3. (becquerel pr. kubikmeter luft i bygningen)

 

Ejendomsservice anbefaler, at der udføres en radonmåling i bygninger udført før 2010, hvor radon forekomster ikke må overstige 100 Bq/M3. Målingen kan udføres i etaper og udføres bedst i efterårsperioden, hvor temperaturforskelle inde og ude er størst. Måleperioden bør være over 2 måneder i perioden fra oktober til april for at få det mest korrekte resultat. 

Målingen foregår uovervåget og følger bygningens normale rytme. Der er flere måder, at måle radon i bygninger. Sundhedsstyrelsen anbefaler sporfilms måling med dosismeter, i henhold til SBI-anvisning 270.

 

Målingen planlægges og foretages af Ejendomsservice driftsafdeling, hvorefter resultaterne vurderes af akkrediteret firma. Formålet med målingen er, at vurdere brugernes radoneksponering i forhold til grænseværdier. Målingen giver et billede af den estimerede årsmiddelværdi for radon i indeluften, som en beregnet gennemsnitsværdi som afspejler brugstiden i bygningen.

 

Radon er et grundstof der dannes i undergrunden ved nedbrydning af det radioaktive stof uran. Uran forekommer almindeligt i granit, hvorfor udsivningen er større i områder hvor grundfjeldet ligger højt, end i områder hvor grundfjeldet er dækket af øvre jordlag.

 

Det anbefales derfor at udføre målinger i Børneintuitioner og folkeskoler, på nordlandet, i henhold til indsatte skema.

Økonomiske konsekvenser

I de tilfælde hvor målingerne ligger over 100 Bq/M3 vil der skulle iværksættes en indsats.

Det kan være alt fra manuelle udluftningsanvisninger, til installering af radonsug, installering af ventilationsanlæg. Ultimativt vil det kunne betyde omfattende konstruktive indgreb i bygningens grundstruktur, for at etablere membraner og tætninger. Det kan ikke vurderes før der er foretaget en måling.

 

Bygning

Adresse

Overslagspris på radonmåling

Mekanisk ventilation etableret

Hasle børnehave

Hasselvej 7, 3790 Hasle

7.000 kr. ex. moms

Ja

Klemensker børnehave

Industrivej 6, 3782 Klemensker

7.000 kr. ex. moms

Ja

Tejn børnehave

Kildesgårdsvej 1, Tejn, 3770 Allinge

7.000 kr. ex. moms

Ja

Allinge børnehave

Søndervænget 4, 3770 Allinge

7.000 kr. ex. moms

Nej

Kildebakken

Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge

10.000 kr. ex. moms

Nej

Svartingedal skolen

Kirkegade 4, 3790 Hasle

10.000 kr. ex. moms

Ja

Kongeskærskolen

Strandvejen 14, 3770 Allinge

10.000 kr. ex. moms

Ja

 

På nordlandet er det dermed kun Allinge børnehus, hvori der ikke er mekanisk ventilation.

I forbindelse med Læringsmiljø-anlægsarbejdet på de bornholmske folkeskoler, har alle skoler overvejende mekanisk ventilation, undtaget Kildebakken.

Den samlede udgift til indkøb af måleenheder samt vurdering af resultater forventes at kunne udføres for ca. 60.000 kr. og afholdes af Ejendomsservice driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Forslag til tillæg til spildevandsplan - Smallesund

06.00.05P15-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

05-11-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

21

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Planudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

En bygherre ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på Smallesund 84, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke planlagt kloakeret i spildevandsplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         forslag til tillæg til spildevandsplan: ”Spildevandskloakering af boligområde ved Smallesund” med tilhørende SMV-screening godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Natur- og Miljøudvalget den 5. november 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området inddrages i spildevandskloakeret opland. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage spildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Spildevandet skal ledes til Rønne renseanlæg.

 

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen, hvorefter tillægget kan vedtages af kommunalbestyrelsen, efter behandling af eventuelle høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 5. november 2019

1.
Forslag til tillæg til spildevandsplanen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til salg af landbrugsjord ved Splitsgårdsvej, Klemensker

82.02.00G10-0331

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

28

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

16

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte ved vedtagelsen af budget 2017, at sælge landbrugsjord for samlet 2,5 mio. kr. i årene 2018–2019.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. januar 2019 at afholde offentligt udbud over syv beskrevne arealer uden mindstepris, og at sagen efterfølgende skulle forelægges til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 11. september 2019 at imødekomme et købstilbud på 138.500 kr. på matrikel nr. 86k, Klemensker, beliggende ved Splitsgårdsvej 7 i Klemensker med en overtagelsesdato den 1. januar 2020.

Der skal nu afgives bevilling til salget.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på netto -131.500 kr. til salg af matrikel nr. 86k, Klemensker,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på netto -131.500 kr. i 2020, som tilgår Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af landbrugsjord i 2019,

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

d)    at der gives en tillægsbevilling til driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg på 3.000 kr. til dækning af de tabte areallejeindtægter i 2020, finansieret af kassebeholdningen, og

e)    at der tilsvarende afsættes budget på 3.000 kr. årligt fra 2021 og frem til dækning af de tabte areallejeindtægter.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Brian Kofoed blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalstyrelsen godkendte ved vedtagelsen af budget 2017, at sælge landbrugsjord for samlet 2,5 mio. kr. i årene 2018–2019.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. januar 2019 at sætte syv navngivne landbrugsarealer til salg uden mindstepris.

Dette salg drejer sig om matrikel nr. 86k, Klemensker, beliggende ved Splitsgårdsvej 7 i Klemensker.

Arealet udgør 1,5 ha, og som køber overtager man betalingsrettighederne til arealet.

 

Arealet har været udbudt til salg uden mindstepris, og der var tre interesserede købere til arealet, hvorefter der blev afholdt en lukket budrunde med en mindstepris på 120.500 kr.
Efter budrunden var det højeste indkomne købstilbud på 138.500 kr.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 11. september 2019 at imødekomme købstilbuddet på 138.500 kr. med en overtagelse den 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Matrikel 86k, Klemensker:

Salgspris, jordværdi                                                            -138.500 kr.

Salgsomkostninger, advokat                                                      7.000 kr.

 

Nettoprovenu                                                                     - 131.500 kr.

 

Nettoprovenuet på -131.500 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af landbrugsjord.

 

Da salget medfører bortfald af en årlig forpagtningsindtægt på 3.000 kr. indstilles det, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3.000 kr. til driftsbevilling 53 Veje, parker og anlæg i 2020, samt at der tilsvarende afsættes budget på 3.000 kr. årligt fra 2021 og frem til dækning af de tabte areallejeindtægter.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til salg af landbrugsjord ved Kildesgårdsvej 28B, Allinge samt Smedegårdsvejen 3A, Nexø   

82.02.00G10-0295

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

29

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

17

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. januar 2019 at afholde offentligt udbud over syv beskrevne arealer uden mindstepris. Det blev godkendt at sælge matrikel 27aa, Hovedejerlavet Olsker, beliggende Kildesgårdsvej 28B i Allinge til forpagteren, idet der forelå en mulig sag om hævd på arealet.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 20. februar 2019 at imødekomme et købstilbud på 30.000 kr. på Kildesgårdsvej 28B, matrikel 27aa, Hovedejerlavet Olsker med en overtagelsesdato den 1. november 2019.

 

Del af matrikel 61e, Hovedejerlavet Ibsker beliggende ved Smedegårdsvejen 3A i Nexø blev udbudt offentligt til salg uden mindstepris, og solgt administrativt for 30.000 kr. til overtagelse den 1. juli 2019.

 

Der skal nu afgives anlægsbevilling til salg af de to landbrugsarealer.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på netto -32.000 kr. til salg af matrikel 27aa, Hovedejerlavet Olsker, beliggende Kildesgårdsvej 28B i Allinge, samt del af matrikel 61e, Hovedejerlavet Ibsker, beliggende Smedegårdsvejen 3A i Nexø,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på netto -32.000 kr. i 2019, som tilgår Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af landbrugsjord i 2019, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte ved vedtagelsen af budget 2017 at sælge landbrugsjord for samlet 2,5 mio. kr. i årene 2018-2019.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. januar 2019 at sætte syv navngivne landbrugsarealer til salg uden mindstepris.

 

Denne sag drejer sig om både anlægsbevilling til salg af matrikel 27aa, Hoverejerlavet Olsker, beliggende Kildesgårdsvej 28B i Allinge samt bevilling til salg af matrikel 61e, Hovedejerlavet Ibsker beliggende Smedegårdsvejen 3A i Nexø.

Forpagteren, der dyrker arealet beliggende Kildesgårdsvej 28B i Allinge, mente at have vundet hævn på arealet og der blev derfor indgået et forlig, hvor forpagteren bød 30.000 kr. for landbrugsarealet på 0,3 ha.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 20. februar 2019 at imødekomme købstilbuddet på 30.000 kr. med overtagelsesdato den 1. november 2019.

 

Del af matrikel 61e, Hovedejerlavet Ibsker i Nexø på 0,5 ha, blev solgt administrativt efter at have været i offentligt udbud. Da købsprisen er under 50.000 kr. kan handelen ifølge kompetenceplanen gennemføres administrativt. Arealet er derfor solgt administrativt til overtagelse den 1. juli 2019. 

Økonomiske konsekvenser

Salg af areal ved Kildesgårdsvej 28B i Allinge pr. 1. november 2019

Matrikel 27aa, Hovedejerlavet Olsker, 0,3 ha:

Salgspris, jordværdi                                                            -30.000 kr.

Salgsomkostninger (advokat samt landinspektør)                     20.000 kr.

 

Nettoprovenu                                                                     -10.000 kr.

 

Salg af areal ved Smedegårdsvejen 3A i Nexø pr. 1. juli 2019

Del af matrikel 61e, Hovedejerlavet Ibsker, 0,5 ha:

Salgspris jordværdi                                                             -30.000 kr.

Salgsomkostninger, landinspektør                                             8.000 kr.

 

Nettoprovenu                                                                     -22.000 kr.

 

 

Nettoprovenuet på samlet -32.000 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af landbrugsjord.

 

Arealerne har ikke været bortforpagtet.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til salg af ejendommen Ravnsgade 1, Aakirkeby

82.02.00G10-0324

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

30

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

18

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet den 3. oktober 2018 at sætte ejendommen Ravnsgade 1 i Aakirkeby til salg.

Bornholms Regionskommune har modtaget et købstilbud på 300.000 kr.

Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 1. januar 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på netto –236.622 kr. til salg af Ravnsgade 1 i Aakirkeby,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på netto –236.622 kr. i 2020, som tilgår Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger i 2020, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2013, at Ravnsgade 1 i Aakirkeby skulle fraflyttes, og at de administrative arbejdspladser skulle flyttes til andre lokationer. Ravnsgade 1 er en tidligere tjenestebolig, som ligger i forbindelse med Ravnsgade 5, som er det tidligere rådhus i Aakirkeby og som senere fungerede som asylcenter.

 

Ravnsgade 1 har et bebygget areal på 124 m², og ligger på samme matrikel som Ravnsgade 5, hvorfor en udstykning fra hovedmatriklen er igangsat.

 

Mæglerne har vurderet ejendommen til en udbudspris mellem 195.000 – 350.000 kr. Ejendommen har været udbudt til salg ved ejendomsmægler siden marts 2019, og der har været enkelte købstilbud, som dog alle er vurderet for lave.

Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 1. januar 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Ravnsgade 1, Aakirkeby:

 

Salgspris                                        -300.000 kr.

Salgsomkostninger                              43.378 kr.

Udmatrikulering, anslået                      20.000 kr.

 

Nettoprovenue                                 -236.622 kr.

 

Nettoprovenuet på –236.622 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger i 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

26

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

19

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. oktober 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo oktober 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer, herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage for i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 114,0 mio. kr. er faldet med 7,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. september 2019.

Udviklingen i perioden er på linje med udviklingen i samme periode sidste år. Faldet i beholdningen er dog 10,0 mio. kr. lavere i oktober i år end i oktober 2018, hvilket overvejende skyldes lavere udbetalinger til leverandører.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 258,8 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 6,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. september 2019.

Kommunens målsætning om at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver en tilførsel på 30,0 mio. kr. til kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 14,6 mio. kr. vedr. drift og 36,1 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til planlagt finansiering af kassebeholdningen i 2020 - 2022. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

 

Se bilag 1 for en nærmere specifikation, hvor de likviditetsmæssige virkninger af budgetforliget for 2020 er indarbejdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en renteindtægt af likvide aktiver på 2,15 mio. kr. i 2019. Der blev oprindeligt budgetteret med en renteindtægt på 2,9 mio. kr. i 2019. Faldet kan henføres til at beholdningen er faldende og lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
Beholdninger pr. 31. oktober 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Udpegning af medlemmer af § 17 stk.4-udvalg om klima og bæredygtighed

00.22.04A30-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-11-2019

23

 

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

20

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2019 kommissorium for et særligt udvalg om klima og bæredygtighed og udpegede i den forbindelse de politiske medlemmer af udvalget samt formanden for udvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte i denne forbindelse at udvalget skal sammensættes af både politiske repræsentanter, repræsentanter fra Bornholms erhvervsliv og energiproducenter samt borgere. I forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2019 er borgere blevet opfordret til at indsende en motiveret ansøgning om medlemskab af udvalget og Bornholms erhvervsliv og energiproducenter er blevet opfordret til at indstille to kandidater (en mand og en kvinde) til at blive faste medlemmer af det særlige udvalg om klima og bæredygtighed.

 

Med afsæt i de motiverede ansøgninger fra borgere samt indstillede kandidater fra det Bornholmske erhvervsliv og energiproducenter udpeger kommunalbestyrelsen de sidste medlemmer af det særlige udvalg om klima og bæredygtighed.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         der på baggrund af de indkomne ansøgninger og indstillede kandidater udvælges de resterende medlemmer til det særlige udvalg om klima og bæredygtighed:

a.    2 medlemmer udpeget blandt borgerne

b.    1 medlem repræsenterende energiproducenterne

c.    1 medlem repræsenterende erhvervslivet

 

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget den 20. november 2019:

Indstillingen vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2019:

Følgende blev valgt:

Ad a) Alex Speed Kjeldsen, Helle Munk Ravnborg

Ad b) Klaus Vesløv

Ad c) Stine Mikkelsen

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019 at nedlægge det stående udvalg; Klima- og bæredygtighedsudvalget, og i stedet oprette et særligt udvalg om klima og bæredygtighed (et såkaldt §17 stk. 4-udvalg), der skal rådgive Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget. Et § 17 stk. 4-udvalg adskiller sig fra stående udvalg ved både at kunne bestå af medlemmer af kommunalbestyrelsen samt øvrige deltagere såsom eksperter og interessenter.

 

På kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2019 blev kommissorium for det særlige udvalg godkendt. Heraf fremgår at udvalget skal sammensættes af følgende faste medlemmer:

 

·         Kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer

·         2 medlemmer udpeges blandt borgere på baggrund af en motiveret ansøgning

·         Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm

·         Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2019 blev følgende politiske repræsentanter udpeget; Kirsten Wendell (A), Søren Schow (V) og Maria Hach (Å). Maria Hach blev valgt som formand og det blev besluttet, at kommunalbestyrelsen skulle udpege de sidste (ikke-politiske) medlemmer på mødet den 28. november 2019.

 

I forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober er repræsentanter fra det Bornholmske Erhvervsliv og energiproducenter på Bornholm blevet opfordret til at indstille kandidater (en mand og en kvinde) og borgere er blevet opfordret til at indsende en motiveret ansøgning. Dette er sket ved at udsende breve til energiproducenter og organisationer, der repræsenterer det Bornholmske erhvervsliv, samt ved at udsende pressemeddelelse, informere på kommunens hjemmeside og facebookside samt annoncere i Bornholms Tidende og Rytterknægten. Der var frist den 6. november for at indstille kandidater og indsende motiverede ansøgninger.

 

Der er indkommet i alt 15 ansøgninger fra borgere, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

 

Fra energiproducenter på Bornholm er følgende kandidater indstillede:

 

 

Organisation

Indstillede kandidater

 

Bornholms Energi- og Forsyning:

 

Klaus Vesløv, afdelingschef for Public Affairs/Komm./CSR i Bornholms Energi og Forsyning.

Tina Wester Dam, afdelingsleder hos Bornholms Energi og Forsyning.

 

Rønne Vand og Varme:

Erik Steen Andersen, adm. Direktør.

 

Energi Øst:

Steffen Olsen, ejer af Energi Øst

Louise Haxthausen

 

 

 

Fra erhvervslivet på Bornholm er følgende kandidater indstillede:

 

Organisation

Indstillede kandidater

 

DI Bornholm:

 

Pernille Bülow, direktør

Stig Nielsen, Fabrikschef

 

 

Horesta Bornholm:

 

Trine Richter, adm. Direktør Green Solution House

Benny Schou, direktør, Hotel Balka Strand

 

 

Dansk Byggeri Bornholm:

 

Birger Olsen, Bornholms Byggeforretning ApS

Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri (ikke lokal repræsentant)

 

Bornholms Landbrug og Fødevarer

 

Stine Mikkelsen, Gårdejer og bestyrelsesmedlem i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Lars-Ole Hjorth-Larsen, Gårdejer og Formand i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

 

 

Dansk Håndværk Bornholm:

 

Jacob Lund, JL Østerlars

Caroline Meyer White fra virksomheden GLARBO & WHITE

 

 

Den videre proces

Når kommunalbestyrelsen har udpeget alle medlemmer af det særlige udvalg om klima og bæredygtighed indkaldes medlemmerne til et første møde den 16. december kl. 16 – 20, hvor oplæg til udvalgets forretningsorden vil blive behandlet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. november 2019

1.
15 motiverede ansøgninger fra borgere som ønsker medlemskab af ad hoc udvalg om klima og bæredygtighed (PDF)

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

2.
Indstilling af kandidater fra Bornholms Landbrug og Fødevarer til ad hoc udvalg om klima og landbrug (PDF)

3.
Energi Øst indstiller Louise Haxthausen - motivation 1 (PDF)

4.
Energi Øst indstiller Louise Haxthausen - motivation 2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Beboerklagenævnet - ny formandssuppleant

03.12.20A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beboerklagenævnets formand skal på barsel og forældreorlov i hele år 2020. Den nuværende formandssuppleant har ikke mulighed for at varetage hvervet i fuldt omfang, og der skal derfor indstilles en ny formandssuppleant.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Cand.jur. Lisa Korsgaard Westh indstilles til beskikkelse som suppleant for formanden for beboerklagenævnet

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnets formand skal på barsel og forældreorlov i hele år 2020. Den nuværende formandssuppleant, Leise Døllner, har ikke mulighed for at varetage hvervet i fuldt omfang i hele perioden ved siden af sit eget arbejde.

 

Formanden for beboerklagenævnet og dennes suppleant er beskikket af boligministeren (tidl. Statsforvaltningen) efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har henvendt sig til ministeriet, som har afvist, at der kan udpeges en midlertidig barselsvikar for formanden, og der skal derfor indstilles en ny formandssuppleant. Det er et krav, at såvel formanden som formandssuppleanten har bestået juridisk embedseksamen.

 

Det indstilles, at cand.jur. Lisa Korsgaard Westh bliver indstillet som ny formandssuppleant. Hvis det er muligt, anmodes der om, at der kan være to formandssuppleanter, således at både Leise Døllner og Lisa Korsgaard Westh er suppleanter.

 

Lisa Korsgaard Westh er uddannet cand.jur. og er ansat som kontorchef for Borgerinformation i Familieretshuset på Bornholm.

 

Udpegningen sker for den resterende del af valgperioden, gældende fra 1. januar 2020 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Almenlejeloven §§ 96-98

Økonomiske konsekvenser

Øgede udgifter til formandssuppleantens vederlag afholdes fra beboerklagenævnets budget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Huslejenævnet - ny formandssuppleant

03.09.15A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Huslejenævnets formand skal på barsel og forældreorlov i hele år 2020. Den nuværende formandssuppleant har ikke mulighed for at varetage hvervet i fuldt omfang, og der skal derfor indstilles en ny formandssuppleant.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Cand.jur. Lisa Korsgaard Westh indstilles til beskikkelse som suppleant for formanden for huslejenævnet

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Huslejenævnets formand skal på barsel og forældreorlov i hele år 2020. Den nuværende formandssuppleant, Leise Døllner, har ikke mulighed for at varetage hvervet i fuldt omfang i hele perioden ved siden af sit eget arbejde.

 

Formanden for huslejenævnet og dennes suppleant er beskikket af boligministeren (tidl. Statsforvaltningen) efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har henvendt sig til ministeriet, som har afvist, at der kan udpeges en midlertidig barselsvikar for formanden, og der skal derfor indstilles en ny formandssuppleant. Det er et krav, at såvel formanden som formandssuppleanten har bestået juridisk embedseksamen.

 

Det indstilles, at cand.jur. Lisa Korsgaard Westh bliver indstillet som ny formandssuppleant. Hvis det er muligt, anmodes der om, at der kan være to formandssuppleanter, således at både Leise Døllner og Lisa Korsgaard Westh er suppleanter.

 

Lisa Korsgaard Westh er uddannet cand.jur. og er ansat som kontorchef for Borgerinformation i Familieretshuset på Bornholm.

 

Udpegningen sker for den resterende del af valgperioden, gældende fra 1. januar 2020 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven §§ 35-44a

Lejelovens §§ 106 og 109

Økonomiske konsekvenser

Øgede udgifter til formandssuppleantens vederlag afholdes fra huslejenævnets budget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-11-2019

23

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling ikke godkendt, idet der skal udarbejdes et nyt forslag.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: Indkøb

 

Godkendt.