Referat
Kommunalbestyrelsen
19-12-2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ensomhed - nyt tema i" Ældrepolitik - en værdig ældrepleje"
  åbent 3 Udmøntning af besparelser på Bornholms Folkebiblioteker
  åbent 4 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne
  åbent 5 Opførelse af 45 nye almene ungdomsboliger i Rønne
  åbent 6 Ansøgning Møbelfabrikken kommunegaranti
  åbent 7 Revideret kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg
  åbent 8 Orientering om Folkemødet 2019
  åbent 9 Opdatering af udvalgenes mål for 2020
  åbent 10 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2019
  åbent 11 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019
  åbent 12 Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Harbovej 153, Rønne
  åbent 13 Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm - Udpegning af næstformand
  åbent 14 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: forsikring
  lukket 102 Lukket punkt. Drift 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

1

 

 

Fraværende

Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen.

 

KB godkendte tillægsdagsorden vedr. ansøgning fra RVV.

Punkt 6, "Ansøgning om kommunegaranti til Møbelfabrikken" blev udsat.

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ensomhed - nyt tema i" Ældrepolitik - en værdig ældrepleje"

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2019

4

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Partierne bag finansloven for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes, hvorfor ”bekæmpelse af ensomhed” er et nyt punkt, som værdighedspolitikken skal omfatte.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død, 6) pårørende. I 2019 er det så besluttet, at punkt 7 skal være bekæmpelse af ensomhed.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at arbejdet med at beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes, er omfattet af de samme krav om inddragelse af ældrerådet og øvrige parter som gælder for kommunalbestyrelsens sædvanlige arbejde med at vedtage en værdighedspolitik.

 

Center for Ældre har i samarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse planlagt at invitere relevante parter (de samme som ved øvrige ændringer i politikken) til en temadrøftelse i 1. kvartal 2020. Tanken er at gøre brug af kommunens medlemskab af Folkebevægelsen mod ensomhed, og i samarbejde med dem, Ældrerådet og øvrige interessenter, arbejde videre med politikken, således at konkrete indsatser kan igangsættes.

 

I den reviderede udgave af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” fremgår tilføjelserne med rødt.

Økonomiske konsekvenser

Af finansloven for 2019-2022 fremgår det, at der i alt afsættes 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. Det betyder, at Bornholms Regionskommune får 1,014 mio. kr. hvert år i perioden. Det fremgår ligeledes af aftalen, at beløbet også gives efter 2022.

 

Det eksakte beløb er først udmeldt medio september, hvorfor der ikke er sat initiativer i gang i 2019.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Ældrerådet:

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:
Bornholms Ældreråd har med interesse konstateret at man har taget problematik ensomhed op og ældrerådet ser frem til at deltage i temadrøftelsen i 1. kvartal 2020, og anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Bornholms Handicapråd, november 2019:
Bornholms Handicapråd anbefaler den reviderede "Ældrepolitik - en værdig ældrepleje" til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2019

1.
Ældrepolitik version med bekæmpelse af ensomhed (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udmøntning af besparelser på Bornholms Folkebiblioteker  

00.30.00G01-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-12-2019

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

31

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetforliget for 2020 indeholder besparelser på bevilling 22 Biblioteker for i alt 430.000 kr. Bornholms Folkebiblioteker har udarbejdet en plan for, hvordan biblioteket påtænker at udmønte de vedtagne besparelser. Planen fremsendes til politisk stillingtagen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         forslag til udmøntning af forslaget til effektivisering af administrationen på 130.000 kr. godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. december 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2020 har kommunalbestyrelsen besluttet at implementere en række besparelser på bevilling 22 Biblioteker.

Besparelserne består dels af en reduktion på 130.000 kr. ved en effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration og dels af en reduktion på 300.000 kr. ved at indføre en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek.

 

Bornholms Folkebiblioteker har udarbejdet en plan for, hvordan biblioteket påtænker at udmønte den vedtagne besparelse på 130.000 kr. Planen fremsendes til politisk stillingtagen.

 

Effektivisering af administrationen – 130.000 kr.

Biblioteket stiller kompetencer og arbejdskraft til rådighed for at skabe større tilgængelighed og gennemsigtighed i de mange forskellige aktiviteter i Center for Natur, Miljø og Fritid. Samtidig understøttes formidling af centerets mange opgaver på tværs af afdelingerne. Der er tale om et fælles ønske om at skabe en større sammenhængskraft i centeret.

 

Biblioteket tilbyder at bistå med flg. aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed i 2020:

a. Kulturskolen – produktion af bidrag til velkomstmappen for nye tilflyttere   10.000 kr.

b. Idrætsområder – produktion af bidrag til velkomstmappen for nye tilflytt.   10.000 kr.

c. Idrætsområder – markedsføring af Wannasport til feriehuse m.fl.               10.000 kr.

d. Idrætsområder – kommunikationsopgaver omkring hjemmeside                20.000 kr.

e. Natur & Miljø samt Veje, Havne og Beredskab –               

   kommunikationsopgaver omkring hjemmeside og aktuelle projekter            40.000 kr.
f. Folkeuniversitetet – bidrag til velkomstmappen for nye tilflyttere                20.000 kr.

g. Folkeuniversitetet – redaktion og trykning af nyt program                         30.000 kr.


I sagens natur vil de konkrete arbejdsområder og den konkrete økonomi skulle aftales for et år ad gangen. Alle de berørte ledere i centeret er indstillet på, at dette er en operationel løsning, også på længere sigt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne  

01.02.05P16-0198

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

4

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

4

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018 at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Formålet med lokalplanforslaget er at overføre sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægge entydige bestemmelser for områdets administration, hvor områdets selvgroede karakter fastholdes. Der skal samtidigt sendes et forslag til kommuneplantillæg i høring, da overførslen til sommerhusområdet er i strid med kommuneplanens hensigt om at overføre området til landzone.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag nr. 104 for et sommerhusområde i Boderne offentliggøres i 4 uger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. november 2019:

Taget af dagsordenen jf. punkt 1.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag nr. 104 for et sommerhusområde i Boderne offentliggøres i 6 uger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Winni Grosbøll, Thomas Thors og Søren Schow kunne ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:

Følgende beslutning blev sendt til afstemning.

Godkendt, idet høringsperioden udvides til 8 uger, hvilket loven foreskriver, når der er tale om kommuneplantillæg samt at dispensationer ifb m den endelige lokalplan afgøres i Kommunalbestyrelsen.

For stemte 14: liste V, Å og A. Imod stemte 9: liste W, O, F, K og Ø.
Indstillingen blev godkendt.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han ønsker at afvente lovliggørelsen af en eksisterende bygning i området inden udarbejdelsen af et revideret lokalplanforslag.

Liste W og liste O kan ikke medvirke, idét de ikke ønsker nogen lokalplan for området, så længe der er en verserende sag.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Lokalplanen overfører den største del af sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægger entydige bestemmelser for områdets administration. Dens bestemmelser er også med til at fastholde områdets unikke karakter og natur.

Kommuneplan 2013 specificerer i kommuneplanrammerne for Boderne øst, under zonestatus, ”at området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone.” Det er kun først fornyligt, at der er skabt en mulighed for at overføre et sommerhusaftaleområde i kystnærhedszonen til sommerhusområde gennem udarbejdelse af en lokalplan. Et forslag til et kommuneplantillæg nr. 039 med den tilrettede zonestatus er derfor udarbejdet og er en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan sendes i høring.

Ifølge planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag forud for vedtagelse af et kommuneplantillæg ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Der er her er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, da hverken rammens geografiske udstrækning, anvendelse eller bebyggelsesforhold ændres og derfor indkaldes der ikke idéer og forslag til dette kommuneplantillæg.

Efter en længerevarende borgerinddragelsesproces, som inkluderede en række møder med grundejerforeningen, afholdelse af et borgermøde og dialog med flere grundejere, blev lokalplanområdet på ca. 16 ha afgrænset for at inkludere de allerfleste matrikler i Bodernes sommerhusaftaleområde. På kortet nedenfor ses lokalplanområdet (de 2 lysegule områder) i forhold til aftaleområdet (skraveringen). Der udelades de matrikler, som ikke er:

·         sommerhusmatrikler,

·         friarealer ejet af Bodernes grundejerforening

·         historisk forbundet til sommerhusklyngens opståen,

·         inden for det af kommuneplanen planlagte område.

Der medtages heller ikke de matrikler, hvis administration er omfattet af en anden lovgivning, således at bebyggelse eller ændret anvendelse vil kræve en eller flere dispensationer fra myndigheder og således ikke vil kunne styres af lokalplanlægning.

 

Aftaleomr Ny

De ejendomme og matrikler, som ikke er medtaget, vil beholde deres nuværende status i sommerhusaftaleområdet som enten fritidshus- eller helårshus i landzone eller offentligt tilgængeligt strandareal. Statussen som sommerhusaftaleområde ophæves ved vedtagelse af den kommende kommuneplan.

Lokalplanen overfører de ejendomme, som ligger inden for afgrænsningen, fra landzone til sommerhusområde. Således fjernes planlovens §35 krav om landzonetilladelse for al ny bebyggelse, nedrivning af eksisterende beboelse samt ændringer i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer. Eksisterende helårsbeboelse må gerne fortsætte i helårshusene.

For at bevare bebyggelsens kendetegnende forskellighed, er bestemmelserne rummelige, hvad angår bebyggelsens udseende og placering på matriklen, så længe grunden ikke er omfattet af bestemmelserne for strandbeskyttelse jf. naturbeskyttelsesloven. Imidlertid, for at bevare lokalplanområdets karakter, må der ikke ske yderligere udstykning og grundene må hverken afgrænses med levende eller fast hegn. Fællesarealerne bevares som fællesareal, som er tilgængelige for alle, hvor tilstand og anvendelse ikke må ændres. Ligeledes, for at undgå, at området får præg af et parcelhusområde, må husene ikke fremstå med blank mur men enten behandles eller beklædes.

Generelt for hele området er, at større terrænændringer ikke er tilladt, naturtilstandene ikke må ændres og grundene ikke må befæstes. Disse bæredygtige initiativer er bl.a. med til at sikre biodiversitet og afledning af vand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 11.12.2019

Lokalplanforslaget 104 for et sommerhusområde i Boderne blev færdigudarbejdet i august 2019. Hovedformålene er at overføre Boderne sommerhusaftaleområde til sommerhusområde samt at sikre både en bevaring af det nuværende ”selv-groet” miljø og en mulighed for modernisering af området.

 

Forslaget blev sendt frem til politisk behandling i september men taget af dagsordenen, da Planklagenævnets afgørelse vedrørende Boderne 38 nåede frem den 23. september, kort tid inden afholdelsen af ØEPUs næstkommende møde. Dette blev gjort for at undersøge, hvorvidt den konkrete afgørelse kunne danne præcedens for bestemmelserne i lokalplanen. Imidlertid, da afgørelsen omhandler et sommerhus i landzone – Boderne 38s nuværende status - og da lokalplanen vil overføre området til sommerhusområde, sås ingen umiddelbare afledte virkninger og derfor blev lokalplanforslaget genfremsendt til politisk behandling i november.

 

Lokalplanens historie. Lokalplanlægning i sommerhusaftaleområdet Boderne har dog en historik, som strækker sig længere tilbage i tiden, og hvis muligheder oftest har været begrænset af eksisterende lovgivning. Siden 1977 har der været et generelt forbud mod nye sommerhusområder i de kystnære områder, hvori Boderne ligger. De såkaldte sommerhusaftaleområder blev også fastlagt i 1977 på baggrund af oplysninger fra bl.a. amtsråd og Hovedstadsrådet og ajourført i forlængelse af ferie- og fritidscirkulæret fra 1981. Områderne er indtegnet på kortmateriale fra 1983, og det er disse udpegninger, som gælder den dag i dag, med mindre de er blevet ophævet af en senere kommuneplan. Sommerhusaftaleområder betragtes som bestående af sommerhusklynger i landzone og bliver administreret efter Planlovens landzonebestemmelser og ikke planlovens afsnit om sommerhusområder.

 

Boderne Grundejerforening rettede henvendelse til den tidligere Plan & Byg afdeling i 2004 med et ønske om en ændret praksis vedrørende områdets administration i forhold til de gældende deklarationer fra 1976. Dels var der utilfredshed dels vedrørende, hvem der ifølge deklarationer havde påtaleretten, og dels var der allerede da et ønske om at kunne bygge større sommerhuse, fx. på 120 m2 på de større matrikler end de hhv. 70 og 90 m2 specificeret i de 2 deklarationer. På det tidspunkt kom udarbejdelse af en lokalplan, som overførte aftaleområdet til sommerhusområde på tale som mulig løsning evt. i forbindelse med den tidsbegrænsede mulighed at udpege nye sommerhusområder.

 

I 2008 blev spørgsmålet om overførsel til sommerhusområde via en lokalplan sendt til Naturstyrelsen, som henviste til By- og Landskabsstyrelsens udtalelse om et egentligt forbud om at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen med mindre disse er en del af et landsplandirektiv om udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen (Planloven § 5 b, stk.1-3).

 

I 2010 stillede grundejerforeningen et konkret forslag om udarbejdelse af en lokalplan, som afløste deklarationerne og som yderligere omfattede de ca. 8 tilstødende ejendomme, der ikke er omfattet af deklarationerne fra 1976. Kommunen vurderede på det tidspunkt, da området ved Boderne er fuldt udbygget, at en landzonelokalplan for området ikke ville kunne lette administrationen for området nævneværdigt, i forhold til de mindre dispensationer, fx. om boligarealet, der måtte kunne foretages efter naboorientering og efterfølgende mulig landzonetilladelse. Derfor var det heller ikke at forvente, at bonusvirkning fra en landzonelokalplan ville give en administrativ forenkling. Med en sådan landzonelokalplan, som alene kunne rumme bebyggelsesregulerende bestemmelser, var en overførsel af området til sommerhusområde ikke en mulighed. Ligeledes, ville en lokalplan heller ikke kunne løse flere af de problemstillinger, som udfordrede grundejerforeningen, da disse lå uden for rammerne for det, en lokalplan måtte optage bestemmelser om.

 

I 2015 kontaktede kommunen efter aftale med grundejerforeningen igen Naturstyrelsen med spørgsmålet om muligheden for at overføre aftaleområdet til sommerhusområde via en lokalplan, idet området de facto blev anvendt som sommerhusområde. Grundejerforeningen ønskede også mere nutidige administrationsregler end de regler, der var fastlagt i deklarationerne. På baggrund af, at stadig flere ejere ønskede at erstatte de gamle sommerhuse med nye og evt. større huse, mente grundejerforeningen, at det kunne være hensigtsmæssigt at få erstattet det gamle administrative grundlag (de 2 deklarationer, landzonesagsbehandlingen og byggeloven/bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser) med et mere nutidigt grundlag, i form af en lokalplan, der samtidig overførte området til sommerhusområde. Teknik og Miljø udarbejdede samtidig et administrationsgrundlag, som tog udgangspunkt i deklarationerne, landzonebestemmelser og bygningsreglementet, for bedre at kunne ensrette sagsbehandling i Boderne.

 

I slutningen af 2015, oplyste Erhvervsstyrelsen, at det måtte være muligt at udarbejde en landzonelokalplan for det samlede sommerhusbebyggelse, men at planlovens forbud mod nye sommerhusområder i kystnærhedszonen stadigvæk gjaldt. Derfor ville det ikke være muligt at overføre aftaleområdet til sommerhusområde.

 

I 2016 vurderede Teknik og Miljø, at en landzonelokalplan ville have både fordele og ulemper. Lokalplanen vil skulle erstatte de dele af deklarationerne, der vil kunne optages bestemmelser om i en lokalplan. En landzonelokalplan ville dog ikke automatisk fjerne kravet om landzonesagsbehandling og vil kræve, at der skulle fastlægges tilstrækkeligt detaljerede bebyggelseskrav for hver enkelt ejendom. Hvis et byggeri eller anlæg skulle afvige fra lokalplanens krav, vil der alligevel skulle ske en landzonesagsbehandling. En lokalplan, som overfører området til sommerhuszone, indebærer derimod, at sager kun skal administreres efter lokalplanen (dvs. ingen landzonesagsbehandling). Samtidig vil der opnås større frihed til at definere lokalplanens bebyggelseskrav mm. I juni 2016 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om bl.a. status for arbejdet med lokalplan for området. Dagsordenspunktet fremgår af bilag.

 

I 2017 genoptog grundejerforeningen spørgsmålet om overførsel til sommerhusområde via en lokalplan. Center for Teknik og Miljø kontaktede Erhvervsstyrelsen endnu en gang, som denne gang fandt anledning til at revidere deres tidligere svar således, at Boderne godt måtte overføres til sommerhusområde via en lokalplan.

 

I 2018 blev lokalplanarbejdet igangsat. Gennem 2018 og 2019 blev området og dets huse registreret i detalje og der har været en løbende dialog med grundejerforeningen om lokalplanens muligheder og indhold samt om formuleringen af lokalplanens bestemmelser. Flere møder blev afholdt med grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer og enkelte grundejere og der blev afholdt et åbent møde i påsken (2019) for alle ejere. Efterfølgende har lokalplanen været screenet hos forskellige myndigheder og tilrettet på baggrund af forskellige lovkrav og begrænsninger. De lokalplanbestemmelser, der nu kan læses i forslaget, er derfor en sammenfletning af input fra grundejerne sammenholdt med faglige input, med sigte på at balancere en bevaring af områdets karakter med mulighed for om- og udbygninger for at bringe boligerne op til bedre at modsvare nutidige behov.

 

Om forholdet til den konkrete sag ved Boderne 38. Selve lokalplanarbejdet er foregået i en proces uafhængig af den konkrete byggesag på Boderne 38. Boderne 38 har dog selvfølgelig, som et element ud af en lang række, været drøftet i grundejerforeningen og med kommunen som et eksempel på, hvilke typer byggeri, en lokalplan skal kunne tillade for netop at sikre den rette balance mellem at bevare områdets særlige værdier og muligheden for, at de enkelte grundejere kan opføre om- og udbygninger, som bringer boligerne op til bedre at modsvare nutidige behov. Mindst 14 andre konkrete ejendomme, som eksemplificerer et bredt spektrum af arkitektoniske og landskabelige løsninger, har også været drøftet i dialogen med grundejerforeningen.

 

Efter Planklagenævnets afgørelse vedrørende Boderne 38 nåede frem den 23. september 2019, er der blevet afholdt flere møder på tværs af flere kompetenceområder i BRK for at afklare de juridiske konsekvenser. En af konklusionerne blev, at lokalplansagen og sagen Boderne 38 har haft et eget forløb og at lokalplanforslaget kun ved dispensation giver mulighed at lovliggøre forholdene ved Boderne 38. Såfremt der i høringsfasen kommer høringssvar der ændrer på bestemmelserne i lokalplanforslaget, kan dette have betydning for om byggeriet ved Boderne 38 med den endelige lokalplan vil kræve en dispensation. Der skal ved en dispensationsansøgning tages stilling til om der ville kunne dispenseres fra de enkelte bestemmelser. Vurderingen skal her følge den almindelige praksis for dispensationer fra lokalplaner. En eventuel dispensation fra lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet.

 

Udsendelse af lokalplanen. På grund af juleferien udsendes lokalplanen i høring i 6 uger.

Supplerende sagsfremstilling til KB den 19.12.2019

Der var lagt op til en høringsperiode på 6 uger, men da der bl.a. er tale om forslag til kommuneplantillæg, foreskriver loven en høringsperiode på 8 uger.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
Lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne (PDF)

2.
Forslag til kommuneplantillæg 039 (PDF)

3.
Forslag til KPT 039 rammer (PDF)

4.
DO pkt TMU juni 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opførelse af 45 nye almene ungdomsboliger i Rønne

03.02.12S55-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

11

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 nye almene ungdomsboliger i Rønne tæt på Campus Bornholm. Kommunalbestyrelsen skal godkende projektets skema A, herunder afsættelse af grundkapital og kommunegaranti for optagne realkreditlån.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Skema A godkendes

b) der gives bevilling til den kommunale grundkapital på 4.734.000 kr. finansieret af det i budgettet for 2020 afsatte budgetbeløb til formålet

c) der gives tilladelse til optagelse af realkreditlån med kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi

d) der fremadrettet ydes et årligt tilskud til de nyopførte ungdomsboliger svarende til grundskylden for boligerne

e) der ikke gives tilsagn om ungdomsboligbidrag

eller

f) at Bornholms Boligselskabs ønske om udsættelse af godkendelsen af projektet til 2020 efterkommes med nyt skema A samt og at der i tilknytning hertil gives tillægsbevilling på ca. 60.000 kr.  

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstilling f) anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Indstilling f) godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 nye almene ungdomsboliger på Smallesund 84 i Rønne tæt på Campus Bornholm.

 

Der er fremsendt et skema A samt projektmateriale for byggeriet.

 

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 20. november 2019 godkendt et lokalplantillæg, således at ungdomsboligerne kan opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

 

Der opføres i alt 45 ungdomsboliger med et samlet boligareal på 1.975 m2, bestående af 25 stk. 1-værelses ungdomsboliger på 39 m2 og 20 stk. 2-værelses ungdomsboliger på 50 m2.

 

Boligerne har hems, eget køkken og bad, fælles vaskeri og i alt 12 p-pladser. Boligerne opføres som lavenergibyggeri, og det er oplyst, at Bornholms Boligselskab vil søge om dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme (behandles administrativt af BYG).

 

Det tilstræbes, at boligerne er indflytningsklare til studiestart sommeren 2020.

 

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum: 1.975 m2 á 23.970 kr. inkl. energitillæg = 47.340.750 kr. (lovmæssigt fastsat rammebeløb for 2019).

 

Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i skema A (vedhæftet), og det er denne anskaffelsessum, som Bornholms Boligselskab søger om godkendelse af. Den finansieres således:

 

Realkreditlån (88%)

41.659.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån (10%)

4.734.000 kr.

Beboerindskudslån (2%)

947.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

47.340.000 kr.

 

Ud over det kommunale grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen (opkræves af Landsbyggefonden, når Bornholms Boligselskab har dokumenteret, at udgifterne er afholdt), påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af realkreditinstituttet.

 

Med den oplyste anskaffelsessum er maksimumbeløbet for 2019 udnyttet fuldt ud bortset fra 750 kr.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet, at der kan ske administrativ godkendelse af Skema B og C, når anskaffelsessummen ikke overstiger den i skema A godkendte anskaffelsessum.

 

Lejeniveau

Det fremgår af skema A, at lejen for ungdomsboligerne vil udgøre 897 kr. pr. m2, svarende til ca. 2.950 kr. pr. måned ekskl. forbrug for en 1-værelsesbolig og ca. 3.700 kr. pr. måned ekskl. forbrug for en 2-værelsesbolig. Den beregnede leje lægges til grund ved behandlingen af sagen.

 

Fritagelse for betaling af grundskyld

Bornholms Boligselskab anmoder om, at ungdomsboligerne fritages for betaling af grundskyld på lige fod med øvrige ungdomsboliger på Bornholm.

Det bemærkes, at ejendomsbeskatningsloven ikke hjemler fritagelse for betaling af grundskyld, men efter almenboliglovens § 101 kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde et årligt tilskud til ungdomsboligerne, der svarer til størrelsen af den kommunale grundskyld, således at afdelingen de facto fritages for betalingen af grundskyld.

 

Det bemærkes endvidere, at det alene er Bo42’s nybyggede ungdomsboliger i Rønne, der er fritaget for betaling af grundskyld og ikke øvrige ungdomsboliger på Bornholm generelt.

 

Ungdomsboligbidrag

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag efter almenboliglovens § 135. Bidraget udgør et fast beløb pr. m2, som anvendes til at nedsætte lejen for unge under uddannelse eller andre unge med et socialt betinget behov.

 

Beløbet udgør 185 kr. pr. m2 i 2019 og udbetales direkte til den almene boligorganisation af Udbetaling Danmark. Kommunen godtgør staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidrag.

 

Kommunen yder pt. alene ungdomsboligbidrag til Bornholms Boligselskabs ungdomsboliger på Stenbrudsengen i Nexø (formentlig bevilget af Nexø Kommune). Der ydes således ikke ungdomsboligbidrag til Bo42’s nyopførte ungdomsboliger i Rønne.

 

Bornholms Boligselskab anmoder om udsættelse til 2020

 

Bornholms Boligselskab har i mail den 12. november 2019 anmodet om at projektet udskydes til begyndelse af 2020. Årsagen til udsættelse er at rammebeløbet i 2020 samt energitillæg bliver forhøjet med i alt kr. 300 kr./m². Den maksimale anskaffelsessum vil herefter udgøre 47,9 mio. kr. og muliggøre et kvalitetsløft af boliger. En udsættelse til 2020 vil kræve udarbejdelse og godkendelse af nyt skema A samt en tillægsbevilling på 60.000 svarende til

forskellen mellem 10 % af den nye anskaffelsessum og det i budgettet for 2020 hensatte midler til nye ungdomsboliger.

 

Boligerne forventes herefter først indflytningsklar i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale grundkapitallån på 4.734.000 kr. er en engangsudgift og finansieres af de i budget 2019 og 2020 hensatte midler til opførsel af ungdomsboliger.

 

Såfremt projektet udsættes til 2020 vil den kommunale grundkapital udgøre 10 % af 47.9 mio. kr. eller 4.790.000 kr. hvilket nødvendiggør en tillægsbevilling på ca. 60.000 kr.

 

Kommunegarantien for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, vil ikke få betydning for kommunens samlede låneramme, da garanti for almene ungdomsboliger ikke henregnes til kommunal låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2.

 

Den årlige grundskyld udgør i 2019 ca. 7.400 kr.

 

Forudsat at alle ungdomsboligerne udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et boligsocialt behov, vil kommunens udgifter til ungdomsboligbidrag udgøre ca. 73.000 kr. årligt i 2019-niveau. Beløbet indarbejdes i budgettet fra ibrugtagningstidspunktet, såfremt det besluttes at give tilsagn.

 

Hvis indstillingens punkt f) godkendes, vil der blive fremlagt et ny skema A til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling til KB 19.12.2019

Det fremgår af ovenstående sagsfremstilling, at Bo42’s nyopførte ungdomsboliger ikke modtager ungdomsboligbidrag, og det er derfor indstillet, at der heller ikke gives tilsagn om ungdomsboligbidrag i nærværende ungdomsboligprojekt. 

Dette er ikke korrekt. Der er givet tilsagn om, at Bo42’ nyopførte ungdomsboliger skal modtage ungdomsboligbidrag - dette har de dog først kunnet ansøge om fra Udbetaling Danmark fra og med 2020. 

Den administrative indstilling ændres derfor til, at der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag efter almenboliglovens bestemmelser herom. 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
skema A (PDF)

2.
Projekt (PDF)

3.
mail fra Bornholms Boligselskab den 12. november 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning Møbelfabrikken kommunegaranti

24.10.00Ø60-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

17

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

17

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

6

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Møbelfabrikken ansøger om en kommunegaranti på 5 mio. kr. da det kan give dem mulighed for at optage et samlet lån i Kommunekredit. De skal tages stilling til om man vil forhøje den eksisterende kommunale garanti fra 1,8 mio. kr. i dag. Møbelfabrikken er kommet med to forslag, hvor man kan vælge et af dem. Alternativt kan man vælge ikke at forhøje den nuværende kommunale garanti

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at man vil stille en kommunegaranti til Møbelfabrikken

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Udsat.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

a) At Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter, om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at man vil stille en kommunegaranti til Møbelfabrikken

 

Hvis det besluttes at indstille en kommunegaranti anbefales forslag 1:

b) Forslag 1 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Forslag 1 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Udsat

Sagsfremstilling

Møbelfabrikken har ansøgt om at få deres kommunale garanti hævet fra 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt, til 5 mio. kr. Møbelfabrikken ønsker at konvertere deres nuværende gæld, samt få forhøjet den.

 

I dag har Møbelfabrikken lån og kreditter på tilsammen ca. 4,1 mio. kr. hos Realkredit Danmark og Nordea. Dette ønskes skiftet ud med et samlet lån på 5 mio. kr. i KommuneKredit. Grunden til at de ønsker et samlet lån på 5 mio. kr., altså en forhøjelse på ca. 900.000 kr., skyldes at de har flere projekter der skal færdiggøres. Det gøres primært for at forbedre bygningernes generelle stand.

 

Møbelfabrikken ser positivt på fremtiden. Møbelfabrikken er et særdeles aktivt iværksætterhus med mere end 30 lejere og forskellige arrangementer. Stedet nyder stor mediedækning, hvilket har tiltrukket nye lejere og arrangementer.

 

Den primære grund til, at der søges om kommunal garanti er et ønske fra Møbelfabrikken om, at man en gang for alle kan gøre sig uafhængig af kommunale tilskud. Man har en stor interesse i og tiltro til, at det kan lade sig gøre.

 

Juridisk vurdering

Møbelfabrikken er som erhvervsdrivende fond ikke underlagt kommunalfuldmagten, uanset at bygninger er indskudt fra Nexø Kommune, og et årligt driftstilskud fra kommunen. Dette er netop årsagen til, at aktiviteten er udskilt til en erhvervsdrivende fond, som gerne må drive virksomhed på kommerciel basis.

Juridisk service vurderer, at kommunen godt kan støtte Møbelfabrikken i sin helhed ud fra de vedtægter, der foreligger.

 

Økonomisk vurdering
Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. marts 2016 en sag om tilskud til Møbelfabrikken. Der blev bevilget et tilskud med faldende profil, idet tilskuddet bortfalder i 2020. Samtidig blev der givet en kommunegaranti for Møbelfabrikkens kassekredit på 1,4 mio. kr.

 

Møbelfabrikkens budget for 2019 viser et driftsmæssigt og likviditetsmæssigt overskud. Med bortfaldet af tilskuddet fra kommunen i 2020 er det nødvendigt at nedbringe udgifterne til finansiering af afdrag på gæld. Med omlægning af gælden til et 30-årigt lån i KommuneKredit reduceres de årlige ydelser på lån med 188.000 kr., hvilket overstiger kommunens tilskud i 2019 på 155.000 kr.

 

Såfremt budgettet for 2019 holder og videreføres i 2020 vurderes det, at Møbelfabrikken vil være i stand til at betale ydelserne på et nyt lån på 5 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at der ikke foreligger noget tilsagn fra KommuneKredit om, at de kan og vil yde det lån til Møbelfabrikken, der søges kommunegaranti til. I henhold til KommuneKredits vedtægter er en kommunegaranti en betingelse for lån, der optages af andre end kommune og regioner.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel kommunegaranti for et nyt 30-årigt lån forventes umiddelbart ikke at have økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune. Det nye lån betyder dog, at garantistillelsen forhøjes med 3,2 mio. kr. og løbetiden på lånene forlænges væsentligt.

 

Med en eventuel garanti for et nyt lån vil kommunen i modsætning til i dag garantere for alle lån, som Møbelfabrikken har optaget. På den baggrund anbefales det, at der som en betingelse for garantien tinglyses en forkøbsret til Bornholms Regionskommune til Møbelfabrikkens bygninger.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 11. december 2019

I forlængelse af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 11. september har BRK afholdt et møde med Møbelfabrikken i forhold til at få besvaret fem uddybende spørgsmål.

 

De fem uddybende spørgsmål er:

 

1.    Hvor meget af de 900.000 kr. I ønsker til renovering er nødvendige? Kan noget udsættes?

2.    Kan I nøjes med at konsolidere de nuværende lån og kreditter?

3.    Vi vil gerne se en oversigt over de aktuelle lejemål og en beregning af, hvordan I fastsætter lejen.

4.    Hvordan arbejder I konkret med optimering af økonomi, og har I været hele vejen rundt og se, om der er besparelsespotentialer andre steder?

5.    Budgetterer I løbende med vedligeholdelse, og er der udarbejdet en rapport omkring bygningsstand og en vedligeholdelsesplan?

 

Ved mødet med Møbelfabrikken har de uddybet spørgsmålene, så udvalget kan få et bedre udgangspunkt for at behandle deres ansøgning.

 

1.    Der skal bruges 565.000 kr. til at gøre vedligeholdelsesprojekter færdige, for at kunne optimere udlejningen af lokaler. Ved færdiggørelsen af projekterne skal der gerne være en forøget lejeindtægt på 150.000 kr. ekstra om året. Dette er Møbelfabrikkens skøn. De resterende 335.000 kr. skal anvendes til at forbedre likviditeten til den samlede drift.

2.    Her er Møbelfabrikkens bud på to forslag der på den ene eller anden måde kan hjælpe dem til at komme i mål med ønsket om at være uafhængige af kommunale tilskud. Forslagene er:

 

Forslag 1: En kommunegaranti på 5 mio. kroner

-          Hvis dette opnås, har regionskommunen forkøbsret til bygningsmassen og jorden tilhørende Møbelfabrikken, såfremt Møbelfabrikken skulle gå konkurs. Dette sikres ved tinglysning af forkøbsretten til BRK samt tinglyst ejerpantebrev på kr. 1.500.000, der ligeledes kan tilbydes BRK som sikkerhed.

-          Ejendommen er i dag vurderet til 10 mio. kroner af en lokal ejendomsmægler (Nybolig).

-          Vi har ikke tilsagn fra KommuneKredit om lån hos dem. De er i en situation, hvor de finder det problematisk at skulle låne Møbelfabrikken penge grundet vedtægterne. Men den er ikke endeligt afklaret.

-          Alternativt kan Møbelfabrikken få en finansiering igennem Realkredit Danmark eller Nordea.

-          Nordea har oplyst, at de kun ønsker at låne penge til Møbelfabrikken såfremt BRK garanterer herfor.

-          Stor besparelse på ca. kr. 188.000 årligt i finansieringsomkostninger.

 

Forslag 2: En kommunegaranti på 2,5 mio. kroner

-          Hvis dette opnås, vil det betyde at lånene og kreditten i Nordea samles til et lån med afvikling over 20/30 år. Hvad der nu kan opnås.

-          Bestående lån i Realkredit Danmark (RD) bliver uforandret, og derved har RD 1. prioritet pant i ejendommen og jorden, og efterstående ejerpantebrev (EP) på kr. 1.500.000 med 2. prioritet i ejendommen, kan tilbydes BRK som sikkerhed.

-          Der vil på dette grundlag ikke være nogen afgørende besparelse for Møbelfabrikken, men kassekreditten vil blive omlagt til et lån med afvikling, og der vil være et positivt provenu på ca. 600.000 kroner efter omkostninger til banken eller realkreditinstituttet. Dette provenu skal bruges som likviditetsforskydning, idet kassekreditten er indfriet.

 

Sammenfatning af ovenstående to forslag:

-          Hvis de 2 muligheder holdes op mod hinanden, ses det tydeligt, at besparelsen på finansieringsomkostningerne ligger i forslag 1. Der vil for Møbelfabrikken ikke være den store effekt på lang sigt af forslag 2, idet forslag 2 ikke giver den ønskede lettelse af likviditeten i den daglige drift.

-          Fordel ved forslag 1 er, at BRK får forkøbsret til Møbelfabrikken ved en eventuel konkurs.

Fordel ved forslag 1 er, at Møbelfabrikken sikres en likviditetslettelse på kr. 188.000 årligt til gavn for den langsigtede strategi samt, som kompensation for de årlige tilskud fra BRK.

-          Beregning af lejeindtægten foregår via godt købmandsskab. Starter med en iværksættervenlig leje, som justeres til fuld lejepris over en periode på 3 til 6 måneder. Dette kun hvor det rent økonomisk er muligt for lejer. Der er vedlagt et lukket bilag, der viser oversigt over lejemål og lejeindtægter.

-          Personaleomkostningerne er optimeret i forhold til vækst- og aktivitetsniveau. Dog skal det bemærkes at organisationen er sårbar i forhold til at ansvar og arbejdsbyrder er placeret hos få nøglemedarbejdere. Der er gjort rigtig meget for at energioptimere bygningsmassen, og Møbelfabrikken indgår i projekt ”Bæredygtig Bundlinje Bornolm” i forhold til at få gennemgået bygningsmassen for at finde potentialer for besparelser. Møbelfabrikken har i dag tre forretningsben, hvor deres indtjening kommer fra. De er:

a.    Lokaleudlejning – Nye lejeaftaler indgås til markedspriser, og gamle lejeaftaler forsøges løftet til markedspriser. Der satses på løbende at tilpasse priser på eks. forplejning, så der kan tjenes penge den vej også.

b.    Salg af overnatning – Der er et hostel samt mulighed for kortidsleje af bolig. Der har været en vækst i overnatning på 58 % i 2019 i forhold til 2018.

c.    Møde og arrangementer – Der satses mere på at udnytte, at alt er samlet under et tag. Muligheden for at have faciliteter, forplejning og overnatning giver nogle muligheder for at udvikle på denne del af forretningen. Der arbejdes videre med temaet cirkulær økonomi i forhold til den ene hal. Den store hal skal indeholde en koncertsal, der kan give muligheder for at lægge lokales til kulturelle arrangementer.

 

-          Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Det skal bemærkes, at den er udarbejdet i 2016. Her står der, at der i år 1+2 skal laves arbejder for henholdsvis 240.390 kr. og 200.390 kr. Herefter skal der afsættes i størrelsesordenen 160.000 kr. årligt til at vedligeholde bygningerne for. Møbelfabrikken kunne ikke redegøre for om de to første års vedligehold var udført. De stillede også spørgsmålstegn ved selve rapporten. Den er lavet af Energitjenesten Bornholm. Vedligeholdelsesplanen er vedlagt som bilag.

 

Økonomisk vurdering

Møbelfabrikken har sammen med Økonomi og Personale undersøgt muligheden for at optage lån i KommuneKredit. KommuneKredit har på baggrund heraf meddelt, at de ikke kan yde lån til Møbelfabrikken.

Møbelfabrikken har derfor udarbejdet nye beregninger på konsekvenserne af de to forslag til garantibeløb ved optagelse af lån i Realkredit Danmark samt revideret budget for 2020.

 

Med de nye lån vil der dels blive omlagt eksisterende lån og dels blive en overskydende likviditet. Møbelfabrikken skal efter begge forslag anvende et beløb til at færdiggøre renoveringen af Hal 2 og skal derefter klare den daglige drift via den likviditet der herefter er til rådighed.

De to forslag giver disse konsekvenser for økonomien:

Garantibeløb

5,0 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Overskydende likviditet efter låneoplægning, anslået

700.000 kr.

600.000 kr.

Årlig besparelse på ydelse i forhold til nuværende lån, anslået

130.000 kr.

15.000 kr.

 

Det skal bemærkes, at provenuet er afhængig af udviklingen på lånemarkedet, lånetypen og omkostningerne til realkreditinstituttet. Den overskydende likviditet kan derfor godt blive lavere.

Møbelfabrikken forventer, efter de seneste tilsagn om anlægstilskud, at anvende 200.000 kr. til renovering af Hal 2. Dermed vil der i de første forslag være en ledig likviditet til driften på 500.000 kr. mens der i forslag to er en ledig likviditet på 400.000 kr. Møbelfabrikken har beregnet 400.000 kr. som nødvendig likviditet når der ikke længere er en kassekredit.

 

Som det fremgår af tabellen er der en årlig besparelse på ydelse på lån på 130.000 kr. ved et nyt lån på 5,0 mio. kr., mens besparelsen vedr. et nyt lån på 2,5 mio. kr. medfører en besparelse på 15.000 kr. Det skyldes, at de eksisterende lån i Realkredit Danmark opretholdes indtil udløb om 13-14 år.

 

Det fremsendte budget viser, at der under de opstillede forudsætninger vil være en indtjening der kan betale ydelserne på lånene ved et nyt lån på 2,5 mio. kr. Møbelfabrikken opnår dermed ikke luft i økonomien før om 13 år når det første lån er indfriet.

Med en garanti på 5 mio. kr. vil der årligt blive luft i budgettet på godt 120.000 kr. Her vil den samlede gæld så først være ude af verden om 30 år.

Det skal bemærkes, at det fremsendte budget for 2020 indeholder en ekstraordinær indtægt på 142.000 kr., som ikke er medtaget i vurderingen ovenfor.

 

Vurdering

Det vurderes at Møbelfabrikken bliver bedst muligt hjulpet til en fremtid uden behovet for kommunale tilskud ved at vælge model 1, en kommunalgaranti på 5 mio. kr. Den årlige besparelse ved denne model er klart størst, og vil derfor kunne give den det bedst mulige økonomiske udgangspunkt til en økonomisk bæredygtig fremtid. Det anbefales derfor at indstille forslag 1 til kommunalbestyrelsen.

 

 

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at give en kommunegaranti til Møbelfabrikken, vil kommunalbestyrelsen efterfølgende skulle behandle en konkret sag om betingelserne for kommunegarantien som en endelig godkendelse.

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

1.
Bilag 8 Energirapport (PDF)

2.
Bilag 9 Bright Park Bornholm 10 års vedligeholds plan (PDF)

3.
Bilag 10 Omkostninger ved låneomlægning (PDF)

4.
Bilag 11 Oversigt over gennemført vedligeholdelse 2019 (PDF)

5.
Brev til BRK om forslag til kommunal garanti (PDF)

6.
Bilag 12 Budget 2020 (PDF)

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. september 2019

7.
Ansøgning om udvidet kommunegaranti med underskrift. (PDF)

8.
Bilag 1. Budget 2019 samt resultat 2018 (PDF)

9.
Bilag 2 Oversigt over gældsposter MF 06.2019 (PDF)

10.
Bilag 5 Årsrapport 2018 (PDF)

11.
Bilag 6 Årsrapport 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revideret kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg

00.15.15A21-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-12-2019

5

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

29

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i september 2019 vedtaget en ny styrelsesvedtægt. Der er derfor udarbejdet en revideret kompetencefordelingsplan mellem fagudvalg og centre.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         udkastet til kompetencefordelingsplan for 2019 godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. december 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i september 2019 vedtaget en ny styrelsesvedtægt. Der er derfor udarbejdet en revideret kompetencefordelingsplan mellem fagudvalg og centre.

 

Der er samtidig foretaget en række rettelser især af redaktionel karakter. Det er fx rettelser af fejl, tydeliggørelse af opgaven, rettelse af farver og flytning af afsnit, så der er en mere faglig naturlig sammenhæng.

Men der er også indført nye afsnit om strategier og politikker samt udbud.

Afsnittet om miljøvurderingsloven opdelt i to dele for at adskille den miljøvurdering, der skal laves på planer og programmer fra den miljøvurdering, der skal gennemføres for konkrete projekter.

Afsnittet om byfornyelse og områdefornyelse er tilpasset ny lovgivning.

Desuden er der forslag om at kompetencen til at godkende omkonvertering af almene boligorganisationers lån med kommunegaranti overføres til administrationen, hvis omkonverteringen ikke medfører væsentlige ændringer i lånets hovedstol og løbetid (dvs. kommunens risiko ikke forøges ved omkonverteringen).

Det er tydeliggjort at kompetencen for at fastlægge retningslinjer, regulativer og reglement for de kommunale havne fremadrettet ligger hos Natur- og Miljøudvalget.

Kompetencen for at beslutte at igangsætte en høring af projektforslag på varmeforsyningsområdet foreslås tildelt Kommunalbestyrelsen.

 

 

Der er vedhæftet 3 bilag:

·         Den gældende kompetencefordelingsplan fra 2018

·         Forslag til ny kompetencefordelingsplan for 2019 med synlige rettelser

·         Forslag til ny kompetencefordelingsplan for 2019 uden synlige rettelser

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. december 2019

1.
Gældende kompetencefordelingsplan fra 2018 (PDF)

2.
Forslag til ny kompetencefordelingsplan 2019_med synlige rettelser (DOCX)

3.
Forslag til ny kompetencefordelingsplan 2019_uden synlige rettelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om Folkemødet 2019

20.13.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

22

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

8

 

Hvem beslutter

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Det niende Folkemøde blev afholdt i Allinge fra den 13. juni kl. 11.30 til den 16. juni 2019 kl. 12.00. Det anslås, at ca. 114.000 personer deltog i Folkemødet 2019’s ca. 3.000 events, arrangeret af 1100 forskellige organisationer, foreninger, partier og virksomheder i løbet af Folkemødets 4 dage.

Der var til årets Folkemøde valgt et tema: FN’s 17 verdensmål.
Kommunikationsbureauet Operate A/S har igen i år udarbejdet Folkemødeanalysen 2019 som vedlægges dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

FM2019 er blevet planlagt og afviklet i tæt samarbejde mellem myndighederne, transportoperatører, Foreningen Folkemødet (FFM) og Bornholms Regionskommunes del af Folkemødet (FM-BRK) og mange af BRK’s driftsenheder har ydet en stor indsats for BRK før, under og efter Folkemødet.

Generelt er myndigheder, FFM og FM-BRK godt tilfredse med det indbyrdes samarbejde, der har været præget af en gensidig forståelse for hinandens opgaver og nødvendige hensyn til eksterne partnere.

 

Nedrivningen af den tidligere tankstation ved Cirkuspladsen i Allinge gav gode muligheder for gentænkning af Cirkuspladsens indretning. Resultatet blev en opstilling af partiernes telte i X-form med terrasser mellem teltene, som fungerede godt for både partierne og af Folkemødets gæster.

 

Alle folkemødets arrangører blev bedt om at tage stilling til Verdensmålene, og en række tiltag blev introduceret for at sikre at temaet blev implementeret i Folkemødet. 

Temaet blev taget godt imod blandt Folkemødets arrangører og gæster.

Ifølge Folkemødeanalysen omhandlede:

Gæsternes oplevelse af Folkemødet viser, at klima, miljø, bæredygtighed og sundhed var blandt de emner, som blev diskuteret mest på årets Folkemøde.

 

Ingen af de planlagte aktiviteter på Folkemødets hovedscene gav anledning til særlige sikkerhedsmæssige tiltag. Borde og bænke blev dog fjernet i fm med koncerten med musikgruppen Fool torsdag aften.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager blev to af partiet Stram Kurs events flyttet fra deres stadeplads i Danchells Anlæg til Kongeskærskolen. Det ene event blev gennemført fredag efter skolens elever og lærere havde fået fri, det andet blev afholdt lørdag.


Vejrmæssige forhold nødvendiggjorde afbrydelse af Venstres partiledertale lørdag kl. 17.21.
Ca. 1½ time senere blev resten af lørdagens program for hovedscenen flyttet til Energiens Scene eller aflyst. Flere af arrangørerne valgte ligeledes at aflyse deres arrangementer lørdag aften og mange af Folkemødets gæster valgte at forlade Folkemødeområdet under den første kraftige regnbyge og tordenvejret.

Skybruddet lørdag aften medførte, at parkeringspladsen P1 var lukket søndag. Lukningen medførte ikke parkeringsproblemer på gæsteparkeringspladserne.
Som følge af det kraftige regnvejr blev 27 personer, primært fra Folkemødets UngeCamp, efter aftale med politiet, brandmyndighederne og akutmedicinsk beredskab, tilbudt nødindkvartering i Behandlerpladsens telte natten mellem lørdag og søndag.

Folkemødet har gennem de sidste år tiltrukket unge bornholmere, som i flere tilfælde har lavet deres egne fester på bl.a. Næs Strand og parkeringspladsen ved Netto i Allinge. Festerne er typisk startet sidst på eftermiddagen og er i flere tilfælde først sluttet midt på natten. Når Folkemødets vagter eller politiet har dæmpet eller stoppet den igangværende fest, har de unge flyttet sig og startet en ny fest. I enkelte tilfælde har nogle af Folkemødets øvrige gæster været utrygge over de unges adfærd.

I bestræbelserne på at håndtere den store gruppe af festglade unge, havde FFM og FM-BRK i 2019 indgået et samarbejde med Dance Vibration om ungefester på den østlige del af Nettos parkeringsplads. Der var aftalt fester torsdag til lørdag fra kl. 21.00 til 02.00. Initiativet var en begrænset succes.
I 2019 blev samarbejdet mellem Det Gule Team, politiet og Folkemødet øget betragteligt med en god effekt på de unges adfærd og Det Gule Team har fået stor ros fra politi og samarbejdspartnere for deres indsats og håndtering af de unge under Folkemødet.

Der var i 2019 et øget fokus på aktiviteterne i Folkemødeområdet i aften- og nattetimerne, som i løbet af de sidste par år har udviklet sig i en mere festlig retning.


FM-BRK skal håndtere opgaven med varelevering til Folkemødet og Allinge By i perioden fredag til søndag mellem kl. 05.00 og 08.00. Opgaven er blevet evalueret med politiet, som var tilfredse med løsningen af opgaven.

Den nyetablerede adgangsvej mellem Nordre Borrelyngvej og parkeringspladserne i Pilegade medførte væsentligt færre kødannelser på indfaldsvejene end i 2018. Såvel myndigheder, som gæster og borgere i Allinge har været tilfredse med etableringen og brugen af den nye vej i forbindelse med Folkemødet 2019.

Vej-drift har under Folkemødet gennemført trafiktællinger på Nordre Borrelyngvej, Rønnevej og Tejnvej (de primære adgangsveje til Allinge). Målingerne viser en ekstra belastning på de tre nævnte veje på 22.000 biler fordelt på Folkemødets fire dage.

Antallet af gæste-, arrangør- og beboerparkeringspladser var tilstrækkelige, mens der var for få handicap-parkeringspladser.

Igen i 2019 var der mange cykler i Folkemødeområdet. Antallet af cykelstativer var ikke tilstrækkeligt, men cyklisterne var generelt gode til at parkere cyklerne i forlængelse af de opstillede stativer.

BAT havde i år ændret set-uppet for deres betjening af Folkemødet. De tre buskorridorer langs øst- og vestkysten, samt den midterste korridor fra syd Bornholm via Åkirkeby til Allinge blev bibeholdt, men udvidet med suppleringsbusser mellem Tejn og Allinge, Gudhjem og Allinge, samt Hasle og Allinge. Endvidere var der planlagt omkørsler om formiddagen fra Tejn via Olsker til Allinge.

BAT havde kun udfordringer i lufthavnen, dels pga. forsinkede fly, dels pga. manglende dankortterminal, da folk ikke havde kontanter til at betale med i bussen.
BAT er i 2019 blevet rost for deres busbetjening af Folkemødets gæster.

 

De bornholmske taxaer blev forstærket med 21 Dantaxaer fra den øvrige del af Danmark, heraf 5 Teslaer (El-køretøjer). Der var igen i år stor efterspørgsel efter taxaer, men erfaringerne med Teslaerne var dårlige, da de brugte forholdsmæssigt meget strøm til det installerede ekstraudstyr og derfor kun havde en kapacitet til ca. 200 km før de skulle lades. Manglen på tilgængelige lynladere medførte, at Teslaerne havde meget spildtid ved ladestationerne. På den baggrund forventer Dantaxa ikke, at der kommer Teslaer til Folkemødet 2020.

Der har i år været stort fokus på bæredygtighed og der vil fremadrettet blive stillet yderligere krav til stadepladsholderne, madboderne og udskænkningsstederne, samt naturligvis til Folkemødet selv og deres arrangementer.

FFM havde i år øget indsatsen med håndtering af erhvervsaffaldet fra mad- og udskænkningsstederne, men kom ikke helt i mål.

 

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for Folkemødet 2019 er endnu ikke afsluttet, men med indtægterne for leje af de kommunale arealer på ca. 2.65 mio. kr. og tilsvarende udgifter i henhold til BRK’s forpligtigelser i Partnerskabsaftalen mellem BRK og Foreningen Folkemødet, forventes regnskabet at gå i nul.

Hertil kommer ekstra bemanding som Regionskommunens forskellige enheder har stillet til rådighed for planlægning og afvikling af Folkemødet 2019, jf. nævnte Partnerskabsaftale.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
Bilag 1 - Folkemødeanalysen 2019, Kommunikationsbureauet Operate AS (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Opdatering af udvalgenes mål for 2020

00.01.00P22-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

23

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal behandle udvalgenes tilretninger af målene for 2020 i forlængelse af budget 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         målene for 2020 godkendes i deres reviderede form

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetbehandlingen målene for udvalgene i det kommende år.

 

Dette års usikkerhed om de økonomiske forudsætninger for budgettet betød, at udvalgene fik til opgave at revurdere målene i lyset af budgettet.

 

Udvalgene har derfor, på udvalgsmøderne i november 2019, drøftet målene for 2020. Enkelte udvalg har valgt at tilpasse målene i forlængelse af de vedtagne økonomiske rammer.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har ved deres møde den 6. november 2019 besluttet, at målpunkt nr. 7 ”Styrke Bornholmermålene på fritids- og kulturområdet”  udgår. Øvrige mål fastholdes uændrede.

 

For Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets vedkommende gælder, at udvalget har overtaget Klima- og Bæredygtighedsudvalgets mål, men at alle mål i øvrigt fastholdes uændrede.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
Udvalgenes mål for budget 2020 - samlet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

18

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. november 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Taget efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo november 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer, herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning de seneste 365 dage for i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 110,3 mio. kr. er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2019.

Der er sædvanligvis et fald i likviditeten i november måned, idet faldet i år er betydeligt mindre end sidste år, hvor der var et ekstraordinært stort fald på 49 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. at kommunerne sidste år tilbagebetalte en negativ midtvejsregulering til staten, hvor vi i år modtager penge for staten. Og som følge af den sene udmelding af tilskud har vi fået to rater i november i år. Derudover er betalinger til leverandører noget lavere end sidste år.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 248,6 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 4,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2019.

Kommunens målsætning om at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage som minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver en tilførsel på 37,1 mio. kr. til kassen, inkl. konsekvenserne for budget 2019 i budgetforliget for 2020.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. oktober 2019 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet negativ nettoeffekt på 12,6 mio. kr. vedr. drift og 27,3 mio. kr. vedr. anlæg. Herudover trækkes der 41,7 mio. kr. på de finansielle konti, hvoraf indfrielsen af lånene på Slottet udgør ca. 75 pct. Samlet set forventes der et træk på likviditeten på 44,5 mio. kr. i 2019.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til planlagt finansiering af kassebeholdningen i 2020 - 2022. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

 

Se bilag 1 for en nærmere specifikation, hvor de likviditetsmæssige virkninger af budgetforliget for 2020 er indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en renteindtægt af likvide aktiver på 1,84 mio. kr. i 2019. Der blev oprindeligt budgetteret med en renteindtægt på 2,9 mio. kr. i 2019. Faldet kan henføres til at beholdningen er faldende og lavere end forudsat ved budgetlægningen, samt at beholdningen af investeringsbeviser er nedbragt i løbet af 2019.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
Beholdninger pr. 30. november 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

00.30.14G01-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

20

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 på drifts- og anlægsområderne samt konsekvenserne for kassebeholdningen. Dertil skal der tages stilling til tillægsbevillinger.

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i 2019. På den ikke-overførbare ramme forventes et merforbrug på 21,1 mio. kr. i 2019.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 58,3 mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet i 2019.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning

b) at der meddeles negativ tillægsbevilling på 21.562.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 5 pkt. 1

c) at der meddeles tillægsbevilling på

                 a. 4.360.000 kr. til bevilling 31 Ældre

                 b.    370.000 kr. til bevilling 51 Beredskab

                 c. 2.512.000 kr. til bevilling 52 Teknik, natur og miljø

                 d. 6.644.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik

alle finansieret af næste års budget på bevillingernes rammer

d) at mindreforbruget vedr. jordforureningsopgaver på 1.005.000 kr. overføres til 2020 som følge af tidsmæssig forskydning af projektets udgifter

e) at der meddeles tillægsbevilling på 260.748 til bevilling 62 Administration og it, som følge af salget af KMD-ejendomme, finansieret af finansieringssiden

f) at der meddeles tillægsbevilling på 8.904.000 kr. vedr. øvrige bevillinger som anført i tabel 4 pkt. 3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
a) Taget til efterretning.

b)-f) Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019. I 2019 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2020.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019 ekskl. overførsler fra 2018.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019 inkl. overførsler fra 2018.

 

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen.

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

I bilag 5 findes en sammenskrivning af driftsbudgetopfølgningen på udvalg og bevillinger.

I bilag 6 findes en sammenskrivning af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter.

 

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i 2019. Fra 2018 er overført et overskud på 55,4 mio. kr. De samlede overførsler er siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 reduceret med 4,0 mio. kr. som følge af budgetaftalen for 2020, hvor det indgår at overførslerne til en række formål inddrages og overføres til kassebeholdningen.

Samlet set forventes således et overskud på 64,3 mio. kr. på den overførbare ramme.

 

På den ikke-overførbare ramme forventes et merforbrug på 21,1 mio. kr. i 2019.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2019

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2019

Overført fra 2018

Forventet resultat i 2019 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Børne- og Skoleudvalget

23.214

 

11.813

35.027

 

Social- og Sundhedsudvalget

-13.581

-20.691

17.243

3.662

-20.691

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-3.084

-4.492

8.765

5.681

-4.492

Natur- og Miljøudvalget

1.507

571

-895

612

571

Økonomi- , Erhvervs- og Planudvalget

904

3.478

18.453

19.357

3.478

I alt 

8.961

-21.135

55.379

64.340

-21.135

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Til trods for at flere centre anvender overførte midler til engangsudgifter og forskudte opgaver som fx fortsat implementering af omsorgssystemet Cura og den særlige indsats på SOSU-uddannelserne, ses et samlet mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker dog også over områder, med en større og mere vedvarende ubalance i såvel negativ som positiv retning, ikke mindst under børn og familie, skoler og ældre.

 

Nedenfor gennemgås de større mer-/mindreforbrug.

 

dagpasningsområdet forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der anvendes af overførte midler fra 2018, men det modvirkes af et mindreforbrug på puljen til styrkelse af små børnehuse og mindre brug af de afsatte midler til kapacitetsudfordringerne i Rønne. Hertil ses et mindreforbrug på dagtilbudsområdets pædagogstuderende og afsatte midler til EUV.

Der er tale om en forbedring på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket primært kan tilskrives at hovedprojektet for ”De Små Børns Bornholm” først startes op i 2020 samt at antallet af børn med et pasningstilbud er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2019.

 

 

børne- og familieområdet forventes et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev området tilført 7,1 mio. kr. med baggrund i, at området forventede en væsentlig aktivitetsstigning. Forventningen holdt ikke, og der er i stedet set et aktivitetsfald bl.a. på anbringelserne. Med et uændret serviceniveau har centret derfor et større mindreforbrug. Hertil har området i 2019 ekstraordinære engangsindtægter på 2,9 mio. kr. fra særligt dyre enkeltsager og vundne refusionssager.  Der vil derfor som en del af den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 blive udarbejdet en tidlig vurdering af det forventede forbrug i 2020.

I forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, vil udgangspunktet være, at den del af mindreforbruget der vedrører budgettilførslen på de 7,1 mio. kr. og de ekstraordinære indtægter på 2,9 mio. kr. ikke overføres. 

 

Skoleområdet forventer et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2020, dels vedrørende Åben Skole og Inklusionsprojekter, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, projekt elevløft på Åvangsskolen og i planen for Fælles indsats – Folkeskolen Bornholm. Nogle af de projekter der blev indefrosset kan heller ikke forventes iværksat i 2019.

Det forventede mindreforbrug i 2019 tænkes derfor anvendt til aktiviteter i 2020 i forbindelse med Styrkelse af folkeskolen på Bornholm, iht. Kommunalbestyrelsens besluttede udviklingsplan af den 28. februar 2019 ”Fælles indsats – Folkeskolen Bornholm, samt styrkelse af kompetenceudviklingsindsatsen af lærere og pædagoger i folkeskolen. Herudover vil midlerne skulle anvendes til diverse igangsatte projekter under Åbenskole og inklusion, som bidrager til kvalitetsforbedring i undervisningen i folkeskolen.

 

Ældreområdet forventer et samlet merforbrug på 10,2 mio. i 2019, hvilket er en forværring på 6,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april. Generelt skal det anføres, at også denne budgetopfølgning baseres på data, som området stadig arbejder på at kvalitetssikre efter overgangen til omsorgssystemet Cura for et år siden. Der er dog siden sidste budgetopfølgning opnået adgang til store mængder vigtig information om aktiviteterne i både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Data som viser, at der på begge områder har været en aktivitetsstigning i 2019.

Plejeboligområdets merforbrug kan stort set henføres til øget aktivitet og det forventes ved denne opfølgning, at områdets aktiviteter overskrider budgettet med 3,7 mio. kr. primært som følge af stigende aktivitet (plejetyngde) og dyre enkeltsager.

Hjemmeplejens aktivitet er bestemt af de ydelser, som visiteres til borgerne af Myndighed og der ses en aktivitetsstigning fra årsskiftet til uge 43 på ca.14% på servicelovsydelserne (SEL) og 22% på sundhedslovsydelserne (SUL). Aktivitetsstigningen i Hjemmeplejen betyder, at der er afregnet en yderligere indtægt på 7,9 mio. kr. til Hjemmeplejen i forhold til budgetopfølgningerne pr. 30. april og 31. juli. Med disse stigende indtægter forventes Hjemmeplejen nu at komme ud med et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. og overordnet set flyttes derfor et merforbrug fra den udførende del (Hjemmeplejen) til den bestillende del (Myndighed). Da der er overført demografimidler for 6,3 mio. kr. fra fællesudgifter ældre til Myndighed, ses derfor et større merforbrug på fællesudgifterne, der kan henføres til anvendelsen af overførte midler til fortsat implementering af omsorgssystemet Cura og ’analyse og forandringsprojekt’ af ældreområdet samt ikke mindst, at der ikke er udmøntet en budgetreduktion på 4,5 mio. kr. vedr. brug af eksterne vikarer.

Både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet har, siden den administrative budgetopfølgning i juli 2019 arbejdet på at reducere det da forventede merforbrug, jf. handleplan forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde i september. Dette arbejde er endnu ikke fuldt tilvejebragt, på trods af at Ældres resultat nu ses forbedret i forhold til opfølgningen pr. 31. juli.

 

Psykiatri og Handicap forventer samlet set er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget er sammensat af at enkelte udførerafdelinger forventer merforbrug samt et forventet mindreforbrug på Myndighed samt Administration og tilsyn

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2019. Merforbruget kan henføres til betaling til rådgivningsinstitutionen (Kofoedsminde) samt den integrerede brugerbefordring (IBB), og er en forværring på 2,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. april 2019.

 

Sundhed- og forebyggelsesområdet forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbruget kan primært henføres til brug af frigivne overførsler fra 2018 til brug på elevområdet, klinikinventar i tandreguleringen, implementering af Cura, køb af bus til Sønderbo m.m. Derudover ses et merforbrug på hjælpemiddelområdet som primært kan henføres til sygeplejedepotet samt implementering af Cura.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. værre end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Merforbruget kan primært henføres hjælpemiddelområdet, den kommunale medfinansiering samt den vederlagsfrie fysioterapi.

 

førtidspensioner, forventes et merforbrug på 16,5 mio. kr., hvilket skyldes dels en underbudgettering fra årets start på 2,3 mio. kr. og dels den hævede pensionsalder, der trådte i kraft 1. januar 2019. BRK var allerede kompenseret delvis igennem ca. 12,0 mio. kr. i blokstilskuddet.

 

Kultur- og fritidsområdet forventer et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019.  De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter og udbetaling af bevillinger givet i 2018, svarende til den sædvanlige procedure på området.

 

uddannelses- og beskæftigelsesområdets overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til budgetforskydninger som følge af ubrugte midler vedr. projekter der videreføres fra 2018, engangsudgifter til bl.a. nye IT-systemer, kompetenceudvikling samt politisk godkendte projekter.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet et merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2019, hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Merforbruget dækker over en række forskydninger mellem de enkelte ydelsesområder. Der ses mindreforbrug på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integration der modsvares af merforbrug på fleksjob, sygedagpenge og læge-/psykologattester.

 

teknik, natur og miljø forventes samlet set et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2019, hvilket er en forbedring på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april. Mindreforbruget kan henføres til flere områder, herunder veje, natur, havne og skadedyrsområdet. På havneområdet afvikles akkumuleret underskud i henhold til den vedtagne handleplan. For skadedyrsområdet afdrages ligeledes på det akkumulerede underskud. Der afdrages for skadedyrsbekæmpelsen yderligere i forhold til det forudsatte ved opfølgningen pr. 30. april 2019. På miljø- og vejområdet forventes frigivne overførsler ikke anvendt fuldt ud i indeværende år, hvilket bidrager til det samlede resultat.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019, der kan henføres til til jordforureningsområdet, hvor de konkrete afværgeforanstaltninger pågår, men ikke afsluttes i år.

 

Ejendomme og drift forventer samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en forværring med 3,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Det samlede merforbrug udgøres af et merforbrug hos BAT samt et mindreforbrug, der i hovedtræk kan henføres til vintertjenesten og Ejendomme og Service. Den udarbejdede handleplan for BAT får kun delvis effekt i indeværende år og der afdrages over en årrække. Det forventede resultat er præget af en del usikkerhed vedrørende indtægterne. I tilfælde af, at forventningen til indtægterne ikke forbedres vil den samlede afdragsplan dog fortsat kunne holdes og underskuddet være afdraget inden udgangen af 2022.

 

For Økonomi og personale forventes samlet set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2019 på den overførbare bevilling. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til lønninger end budgetteret, primært som følge af ledige stillinger. Overskuddet er bl.a. disponeret til ekstern konsulentbistand på udbudsområdet, digitalisering af nogle af de mere rutinemæssige administrative arbejdsgange, videreudvikling af BRK’s ledelsesinformationssystem (LIS) og implementering af nye universer i LIS-systemet, som er blevet forsinket fra leverandørernes side.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2019, hvilket hovedsagelig skyldes lavere udgifter til seniorjob og tjenestemandspensioner.

 

For Regional udvikling, it og sekretariat forventes samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2019 på den overførbare bevilling. Merforbruget skal hovedsageligt tilskrives planlagt forbrug af overførte midler på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets disponible tilskudspulje samt på forskellige driftsprojekter.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019, hvilket skyldes, at der er merforbrug på valgkontoen bl.a. på grund af folketingsvalget lå på en halv fridag.

 

 

For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2019
overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2019
ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Børne- og Skoleudvalget

11.836

23.214

11.378

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

-6.735

-13.581

-6.846

-10.625

-20.691

-10.066

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-5.640

-3.084

2.556

-5.130

-4.492

638

Natur- og Miljøudvalget

3.080

1.507

-1.573

-451

571

1.021

Økonomi- , Erhvervs- og Planudvalget

-3.316

904

4.220

-685

-164

520

I alt

-774

8.961

9.735

-13.792

-21.135

-7.343

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Anlæg

På anlægsområdet er der foretaget budgetopfølgninger pr. 31. oktober 2019 på samtlige anlægsprojekter i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2019.

 

Tabel 3: Overblik anlæg

Projekt, nettobeløb i 1.000 kr.

2019

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

7.487

1.307

6.180

Natur- og Miljøudvalget

128.771

78.160

50.611

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

-8.746

-10.252

1506

Samlet resultat, skattefinansieret område

127.512

69.215

58.297

 

 

 

 

Natur- og Miljøudvalget

 

 

 

Samlet resultat, brugerfinansieret område

14.000

14.000

0

 

 

 

 

Samlet resultat i alt

141.512

83.215

58.297

 

 

Der er et samlet rådighedsbeløb i 2019 på 141,5 mio. kr., hvoraf der forventes forbrugt 83,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet udgør 58,3 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 41 pct. af det samlede rådighedsbeløb for 2019.

 

Kommunalbestyrelsen indgik den 2. oktober 2019 aftale om budgettet for 2020. Det indgår som en del af aftalen, at en række anlægsprojekter stoppes. Som resultat heraf er der nedjusteret anlægsprojekter for 29,0 mio. kr. i 2019.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2019 7,5 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på 6,2 mio. kr. omfatter primært tilskud til Bornholms Museum, hvor der ikke forventes nogen udbetaling af tilskud i 2019.

 

Natur- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2019 netto 142,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 50,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært Pulje til øget trafiksikkerhed v/skoler med 1,05 mio. kr., Gadebelysning LED-teknologi med 3,0 mio. kr., Kabellægning af gadebelysning 2017 med 1,99 mio. kr., Paradisbakkeskolen, læringsmiljøer og madskole med 12,32 mio. kr., Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne (Hans Rømer Skolen) med 11,79 mio. kr. og Renovering af administrationsbygninger med samlet 3,89 mio. kr.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2019 netto -8,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

For så vidt angår køb og salg af ejendomme mv. forventes en samlet merindtægt på netto 0,79 mio. kr., medens der for udstykningsområderne samlet set forventes en mindreindtægt på netto 5,93 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat omfatter primært projekt Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 3,69 mio. kr.

 

 

For en mere uddybende opfølgning henvises til bilag med sammenskrivningen af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter

 

 

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgningen på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilag 1 Resultatopgørelsen pr. 31. oktober for en mere fyldestgørende gennemgang.

 

Resultatet af den skattefinansierede drift forventes at være et overskud på 74,0 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret overskud på 30,3 mio. kr. Det højere overskud kan henføres til driftsudgifterne, hvor merforbruget på driftsbevillingerne på i alt 12,2 mio.kr. mere end opvejes af driftsoverførslerne fra 2018 på i alt 55,4 mio. kr., således der samlet er tale om et mindreforbrug på 43,2 mio. kr.

 

På anlægssiden forventes der udgifter for 69,2 mio. kr. hvilket er 12,8 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, men 13,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget ekskl. overførte anlæg. Det korrigerede budget er nedjusteret som følge af, at en række anlægsprojekter stoppes som en del af aftalen om budgettet for 2020.

Når der tages højde for overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2018, forventes et samlet mindreforbrug på 58,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område er derfor et overskud på 4,8 mio. kr. mod et forventet korrigeret budgetteret resultat på et underskud på 97,2 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til størsteparten af de overførte drifts- og anlægsmidler fra 2018 endnu ikke er anvendt.

 

På det brugerfinansierede område forventes et underskud på 8,4 således at det samlede resultat forventes at udgøre et underskud på 3,6 mio. kr.

 

På øvrige poster forventes et underskud på 38,7 mio. kr., hvilket skal henføres til indefrysningen af stigninger i ejendomsskatter efter 2017, der betyder et merforbrug på 9,7 mio. kr., idet det er kommunen der skal finansiere nedsættelsen af ejendomsskatten over for borgerne. Der er dog tale om en forskydning, da midlerne senere vil tilgå fra staten.

Det er dog hovedsageligt indfrielsen af lån vedrørende Slottet der påvirker denne post.

 

Hermed forventes den samlede balance at have et underskud, og dermed et kassetræk, på 42,2 mio. kr.

 

Tabel 4: Komprimeret resultatopgørelse

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2018

Korr. budget 2018

Forventet regnskab pr. 30. apr.

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.845,4

-2.874,4

-2.875,7

-30,3

-1,4

-       Drift

2.789,1

2.849,0

2.805,8

16,7

-43,2

-       Renter

-4,9

-4,9

-4,0

0,9

0,8

-       Anlæg

82,0

127,5

69,2

-12,8

-58,3

Resultat af det skattefinansierede område

20,8

97,2

-4,8

-25,6

-102,1

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,6

8,4

8,4

14,0

0,0

Samlet resultat

15,2

105,6

3,6

-11,6

-102,1

Øvrige poster

-3,8

-4,7

38,7

42,5

43,4

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

11,3

100,9

42,2

30,9

-58,7

 

 

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Som det har været praksis i tidligere år meddeles tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto forøges budgetterne med 21,6 mio. kr. på det ikke-overførbare område.

 

Der meddeles også tillægsbevillinger med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2019. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner. Budgetterne forøges med 13,9 mio. kr. i 2019 og reduceres tilsvarende i 2020.

 

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor. Samlet set finansierer kassebeholdningen 44.352.000 kr. jf. nedenstående tabel:

 

Tabel 5: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg

Bevilling / Eventuel bemærkning

Beløb i kr.

Pkt. a

Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbar områder m.m. jf. udvalgenes indstilling

SSU

32 Psykiatri og handicap

2.166.000

SSU

33 Sundhed og forebyggelse

2.024.000

SSU

34 Sociale ydelser

16.501.000

JUFU

41 Uddannelse og beskæftigelse

4.492.000

NMU

52 Teknik, natur og miljø

435.000

NMU

53 Veje, parker og anlæg

-577.000

ØEPU

61 Økonomi og personale

-3.618.000

ØEPU

42 Erhverv, byg og plan

-25.000

ØEPU

64 Politikere

164.000

I alt

Finansieret af kassebeholdningen

21.562.000

Pkt. b

Tillægsbevilling vedr. overførbar områder - lån af næste års budget

SSU

31 Ældre

4.360.000

NMU

51 Beredskab

370.000

NMU

52 Teknik, natur og miljø

2.512.000

NMU

57 Kollektiv trafik

6.644.000

I alt

Finansieret af kassebeholdningen

13.886.000

Pkt. d

Øvrige bevillinger

ØEPU

91 Renteindtægter

1.124.000

ØEPU

92 Renteudgifter

-283.000

ØEPU

93 Afdrag på udlån

8.748.000

ØEPU

96 Tilskud og udligning

-475.000

ØEPU

97 Skatter

-924.000

ØEPU

98 Balanceforskydninger

714.000

I alt

Finansieret af kassebeholdningen

8.904.000

Finansieret af kassebeholdningen i alt

44.352.000

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019

1.
Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2019 (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Oversigt over udvalg, centre og bevillinger (PDF)

4.
Anlægsoversigt (PDF)

5.
Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger (DOCX)

6.
Anlægsopfølgning på udvalg og projekter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Harbovej 153, Rønne

82.02.00G10-0350

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-12-2019

25

 

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beboelsesejendommen Harbovej 153 i Rønne har været udbudt til salg ved mægler siden juli 2018. Der har været enkelte købstilbud på ejendommen, som dog alle er fundet for lave.

Regionskommunen har modtaget et købstilbud på 815.000 kr.

Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 15. december 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller;

a)    at der gives en anlægsbevilling på netto –744.900 kr. til salg af Harbovej 153 i Rønne,

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på netto –744.900 kr., finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,

c)    at et beløb svarende til halvdelen af nettoprovenuet, 372.450 kr. afsættes som rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse af den resterende boligmasse, og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. december 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. maj 2018 at sætte beboelsesejendommen Harbovej 153 i Rønne til salg, idet kommunens udgifter til istandsættelse af ejendommen ville blive for høje i forhold til den indtægt kommunen efterfølgende ville kunne opkræve hos lejer.

 

Ejendommen er blevet vurderet til en salgspris på mellem 825.000 – 895.000 kr. og ejendommen blev efterfølgende udbudt til 895.000 kr. Der har siden juli 2018 været flere fremvisninger og enkelte købstilbud, som dog alle er fundet for lave. Da fremvisningerne begyndte at gå i stå, blev udbudsprisen nedjusteret til 825.000 kr. i oktober 2019.

 

Dette købstilbud på 815.000 kr. er det første købstilbud efter nedjusteringen. Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 15. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Harbovej 153, Rønne:

Salgspris                       -815.000 kr.

Salgsomkostninger             70.100 kr.

 

Nettoprovenu                 -744.900 kr.

 

Nettoprovenuet på –744.900 kr. indgår i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

 

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2018 afsættes halvdelen af provenuet til vedligeholdelse og modernisering af de resterende boligmasse.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm - Udpegning af næstformand

13.25.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege næstformand i Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

·         Viceborgmester Morten Riis udpeges til næstformand i Kontaktrådet for trafikbetjeningen for Bornholm

 

Kommunalbestyrelsen den 19.december 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. september 2019 at viceborgmester Morten Riis blev udpeget som medlem af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm i stedet for kommunalbestyrelsesmedlem Nicklas Fick.

 

Da kommunalbestyrelsesmedlem Nick Fick var udpeget af kommunalbestyrelsen som næstformand i rådet, skal kommunalbestyrelsen udpege ny næstformand.

 

Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten og udpegningen er for resten af indeværende kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

14

 

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: forsikring

 

Leverandør valgt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Drift

 

Godkendt.