Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
10-04-2019 kl. 17:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020
  åbent 3 Strategi for kommuneplanen, 1. udkast
  åbent 4 Landsplandirektiv om sommerhuse i høring
  åbent 5 Ændring i anlægsbevilling til områdefornyelse Nexø
  åbent 6 Allinge områdefornyelse - anlægsarbejde på kyststien på Møllenæs og klippebassin på Kjærenæs
  åbent 7 Anmodning om udlæg af nyt erhvervsområde ved Sandemandsvej i Rønne
  åbent 8 Lokalplanforslag til delvis ophævelse af lokalplan 04-03 Tejn Havn
  åbent 9 Koncept for revision af bevarende lokalplaner
  åbent 10 Vurdering af udsættelse af anlægsarbejder
  åbent 11 Budgetoverførsler fra 2018 til 2019
  åbent 12 Tilpasning af budget 2020-2023 som følge af den forventede befolkningsudvikling
  åbent 13 Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2018
  åbent 14 Likviditetsoversigter 31. marts 2019
  åbent 15 Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad
  åbent 16 Anlægsregnskab på forbedring af Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 17 Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal
  åbent 18 Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud
  åbent 19 Årsberetning og regnskab 2018
  åbent 20 Godkendelse af Destination Bornholm's handlingsplan for 2019
  åbent 21 Orientering om samarbejde med KLK om sociale investeringer
  åbent 22 Forslag om annoncering i Danes(magasin for danskere i udlandet)
  åbent 23 Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 24 Ideer og forslag til Råstofplan 2020
  åbent 25 Akkumuleret underskud for de kommunale havne
  åbent 26 Anlægsbevilling til indkøb af nye busser. Budget 2020
  åbent 27 Anlægsbevilling til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 28 Anlægsbevilling til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm
  åbent 29 Anlægsbevilling til udskiftning af raftehegn samt istandsættelsesarbejder på vinduespartier i Gudhjem Børnehave
  åbent 30 Anlægsbevilling til udskiftning af gulvbelægning i gymnastiksalen på Kongeskær skole
  åbent 31 Anlægsbevilling til renovering af toiletter og kontorlokaler på Landemærket, etape 1
  åbent 32 Anlægsbevilling til aktivitetsområder i og omkring Tejn
  åbent 33 Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø
  åbent 34 Orientering fra formanden
  åbent 35 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 106 Lukket punkt: køb af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Morten Riis forlod mødet kl. 18.36 efter behandling af punkt 11.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020  

00.01.00P22-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Drøftelser af mål er en central del af budgetarbejdet, og udvalget skal med udgangspunkt i opfølgning på målene for 2017-2019, drøfte hvilke mål, der skal sættes for budget 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Udvalget drøfter opfølgningen på mål for 2017, 2018 og 2019

b) Udvalget drøfter tilpasning af eksisterende mål

c) Udvalget drøfter behovet for eventuelt nye mål

d) Udvalget drøfter den videre proces for budgetemner, der endnu ikke er fuldt implementeret

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Målarbejdet er en central del af styringen i regionskommunen, idet det bl.a. er gennem målene, at det politiske niveau kan sætte retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udviklingsretning udvalg og kommunalbestyrelse sætter for Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019. Begge dele blev vedtaget i forlængelse af de nye visioner, der blev til på visionsseminaret i februar 2018. Langsigtede mål og budgetmål fra sommeren 2018 er vedhæftet som bilag.

Siden udarbejdelsen af målene – både de langsigtede mål og budgetmålene for 2019 – blev budgettet som helhed vedtaget, herunder i sagens natur de økonomiske prioriteringer, som regionskommunen arbejder efter.

På den baggrund bedes udvalget drøfte de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

 

 

Budgetmål

I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi. Derfor indeholder processen en forventningsafstemning af hvordan målene kan sikres implementeret, herunder en forventningsafstemning af ambitionsniveau i forhold til eksisterende ressourcer og tidsperspektiv. Dette skal ses i forhold til at der fx kan være udfordringer med at nå målet i 2019, men at målet på baggrund af disse udfordringer måske med fordel kan videreføres som et 2020-mål i stedet.

Målprocessen for budget 2020 indeholder derudover en status på budgetmålene for 2017 og 2018 for at sikre, at de politiske mål for den seneste valgperiode er gennemført.

Samlet set skal ovenstående danne basis for udvalgets vurdering af behovet for tilretninger af eksisterende langsigtede mål samt udvalgenes mål for budget 2019, som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 28. juni 2018, samt i forlængelse deraf drøfte eventuelt nye budgetmål for 2020. Den samlede oversigt over udvalgenes langsigtede mål og mål for budget 2019, er vedlagt denne sag.

Udvalgene arbejder med budgetmål for 2020 på møderne i april og maj. I juni beslutter udvalgene de endelige mål, som indgår i sensommerens budgetforhandlinger.

Dertil kommer, at målarbejdet som helhed drøftes på budgetseminar 1 d. 25. juni 2019.

Opfølgning – en del af arbejdet

Opfølgningen på målene er selvsagt en vigtig del af målarbejdet. Nåede administrationen det udvalgene ville, eller opstod der forsinkelser eller nye muligheder? Det er en central kommunikation mellem administration og politikere, men i sidste ende også til borgerne, i forhold til om målene er indfriet.

For Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget gælder det at størstedelen af målene for 2017 og 2018 er opfyldt.

I vedhæftede bilag ses oversigten over målene fra 2017, 2018 og 2019, hvor det er markeret hvilke mål der ikke er eller ikke forventes opfyldt.

Budgetemner

En del af udvalgenes politiske ønsker er tillige forankret i de budgetemner, der vedtages i oktober måned.

Alle budgetemnerne på Økonomi- Erhvervs og Planudvalgets område fra 2018 er fuldt implementeret. Og emnerne fra budget 2019 er igangsat.

For 2017s vedkommende er budgetemnerne som udgangspunkt også allerede fuldt implementeret (alternativt disponeret). Dog har det ikke været muligt at udmønte to områder fuldt i henhold til hensigten i budgettet. Disse budgetemner er opstillet nedenfor sammen forklaring og tidperspektiv. Desuden er tilføjet bevillingen til ”miljøgodkendelser i landbruget”, som ultimo 2018 fik tilført midler fra omdisponering, da den således ikke har kunnet afsluttes inden for 2017 og 2018-budgetbevillingen.

Omtalte budgetemner fra 2017

Budget-nr.

Udvalg

Center

Budgetbeløb

Budgettekst

Status

TMUA1

 

ØEPU

CRIS

940.000 kr. over 2 år hhv. 2017 og 2018

”Fortsat indsats for at få ryddet op i faldefærdige huse, forladte erhvervsbygninger mv.”

Der er en rest på 334.207 kr. af beløbet afsat i 2018, som ikke er disponeret.

De statslige midler der kan bruges til at matche er ophørt. De afsatte restmidler her kan derfor disponeres på ny.

ØPUA1

ØEPU

CRIS

3 mio. kr. i 2017

 

OBS: suppleres i budget 2019 af 1 mio. kr. årligt i 2019-2022 jf.  ØEPU-A01

”Medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninge”. De kommunale udgifter ved opførelse af nye boliger i henhold til almenboligloven er en kommunal grundkapital på 10 pct. for tilsagn afgivet inden 31.12.2018. Det afsatte beløb er den kommunale medfinan-siering på 10% ved opførsel af almennyttige boliger til en samlet værdi af 30 mio. kr.”

Der er disponeret 2,55 mio. til ungdomsboligerne, der udbetales når byggeriet er færdigt.

Der overføres fra 2018 3 mio. til 2019 så der er 4 mio. i alt i 2019.

Af de samlede 4 mio. i 2019 er 1,45 mio. således ikke disponeret.

 

 

TMU-03

ØEPU

CRIS

500.000 kr. over 2 år hhv. 2017 og 2018

Miljøgodkendelser i landbruget

 

Behovet vurderes ikke ophørt med midlernes ophør ved udgangen af 2018, da der ligger mange sager ift. revurdering af miljøgodkendelser. Der er i stedet omdisponeret 540.000 kr. fra strukturfondsindsatsen i 2019, således at indsatsen kan fortsætte i 2019. Besluttet på ØEPU 12.12.18.

Første stillingsopslag har ikke resulteret i kvalificerede ansøgere, hvorfor de midler der er afsat i 2019 (en 12 måneders periode), må forventes at skulle delvis videreføres til 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (DOCX)

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

2.
Målopfølgningsskema ØPU 2017 endelig (PPTX)

3.
Målopfølgningsskema ØPU 2018 endelig (PPTX)

4.
Målopfølgningsskema ØEPU 2019 endelig (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Strategi for kommuneplanen, 1. udkast

01.02.03G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til et første udkast til strategien for kommuneplanen. Udkastet er formuleret, så det afspejler de tilbagemeldinger, som kommunalbestyrelsen gav på sit temamøde den 28. marts 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

a) hovedpointerne fra temamødet tages til efterretning

b) at administrationens forslag til det videre arbejde med strategien godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

a) taget til efterretning

b) godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2. valgår vedtage en strategi for kommuneplanen. Den 28. februar 2019 havde Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget inviteret kommunalbestyrelsen til et temamøde om strategien. Formålet med mødet var dels at give den samlede kommunalbestyrelse kendskab og indsigt i udvalgets arbejde med strategien og de temaer, som udvalget har valgt og dels at få den samlede kommunalbestyrelses besyv med i arbejdet. Referater og resultater fra mødet har dannet grundlaget for det første udkast til strategien for kommuneplanen.

 

Hovedkonklusioner fra temamødet

Tema 1 – udviklingsområder i kystnærhedszonen: Udviklingsområder i kystnærhedszonen skal anvendes til at finde nye attraktive arealer til boliger ved de 6 kystnære byer med bopælspligt. De kan også anvendes ved andre byer, hvor bopælspligten er ophævet eller til andre specifikke formål.

 

Tema 2 – Natur, Miljø og Klimatilpasning: Overordnet er Bornholms Grønne Bølge en vigtig ny satsning i arbejdet med naturen. Bornholms Grønne Bølge kan binde øens natur sammen fysisk og desuden adressere klima- eller miljøudfordringer.

Natur: Der skal arbejdes for større og bedre sammenhængende naturområder. Nogle naturområder skal øremærkes særlige formål. Lavere prioriteret blev at der skal arbejdes med skovrejsning ved vores bysamfund og at nye naturområder skal udlægges som vilde og selvplejende, så driften af dem minimeres mest muligt.

Miljø: Særligt sårbare drikkevandsområder skal friholdes for forurenende virksomheder og andet, som indebærer en risiko for at forurene vores drikkevandsressourcer. Beskyttelse af drikkevandet skal prioriteres over andre hensyn i arealplanlægningen. Lavere prioriteret blev det at der skal rejses skov på sårbare arealer for at beskytte drikkevandet mest muligt.

Klima: Der skal arbejdes med at etablere vådområder opstrøms i det åbne land (ny natur) mhp. at sænke afstrømningen og derved risikoen for oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

Der skal fortsat være et stærkt samarbejde med landbruget om at udvikle nye metoder, som kan håndtere de udfordringer vi står over for nu og i fremtiden. Fx omdannelse af landbrugsjord som bliver udyrkbart. Desuden skal vi arbejde med at åbne rørlagte vandløb til gavn for naturen og som afhjælpning af klima og miljø-udfordringer.

 

Tema 3 – Sommerhusområder i kystnærhedszonen: Der er et ønske om at få udlagt nye arealer til sommerhuse langs nordkysten ved Allinge, Tejn, Gudhjem og Listed. Flere peger på kun at flytte dele af de uudnyttede områder og dermed lade en byggemulighed forblive. Der ønskes viden om sommerhusmarkedet, så de nye sommerhusgrunde udlægges, hvor markedet muliggør en realisering af sommerhusene.

 

1. udkast

Strategien udarbejdes som en digital plan (hjemmeside), og det første udkast kan derfor læses via dette link:

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=30 eller i PDF i bilaget.

 

Tema 1 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

De foreslåede områder:

1   Rønne                      63 hektar

2   Hasle                        25 hektar

3   Svaneke                   10 hektar

4   Nexø                        12 hektar

 

Administrationens forslag og kommentarer:

·        Arealet i Nexø vurderes at kunne udlægges i kommuneplanen til boligområde uden først at være et ’udviklingsområde i kystnærhedszonen’. Alligevel foreslås det, for alle tilfældes skyld, at ansøge om det som udviklingsområde i kystnærhedszonen, jf kommunalbestyrelsens beslutning af 11. oktober 2018. Planlægningen for arealet kan imidlertid godt ske forud for, at det i et landsplandirektiv bliver et udviklingsområde i kystnærhedszonen.

·        De arealer, som er udlagt i kommuneplanen til bymæssige formål ved andre byer i kystnærhedszonen, men som endnu ikke er overført til byzone foreslås ansøgt som udviklingsområder i kystnærhedszonen. Formålet er, at det bliver nemmere at planlægge for områderne og overføre dem til byzone. Eksempelvis i Tejn som vist på kortet, hvor der er tale om et areal til erhverv og to arealer til boligformål:

 

Tema 2 - Natur, Miljø og Klimatilpasning

Udsagnene som blev prioriteret på temamødet er skrevet ind. Nogle er blevet præciseret lidt i formuleringen. Hvert delemne er bygget op med ’situationen i 2019’, ’det vil vi gøre…’ ’det gør vi allerede…’ og ’det betyder, at vi i kommuneplan 2020 skal…’. Opbygningen skal være med til at synliggøre, hvad udgangspunktet er for den retning der nu sættes i strategien.

 

Tema 3 - Omplacering af sommerhusområder

Qua udformningen af det første landsplandirektiv for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, bør det nøje overvejes hvilke områder, der ansøges til omplacering, da kapaciteten risikeres mistet.

Indkaldelsen af arealønsker er påbegyndt og fristen udløber den 23. april 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil blive præsenteret for ønskerne og en vurdering af dem på deres møde i maj.

Der afholdes et dialogmøde med lodsejerne af de uudnyttede arealer den 30. april. Formålet er dels at informere om den forestående proces og hvad det betyder for dem. Dels får lodsejerne lejlighed til at fortælle om deres ønsker og planer for arealerne. Dette vil ligeledes give input til udvalgets møde i maj.

Et dialogmøde med øens ejendomsmæglere er ligeledes foranstaltet den 29. april så vi kan få branchens bedste bud på, hvor der er et marked for nye sommerhuse på øen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
1. udkast (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Landsplandirektiv om sommerhuse i høring

01.02.03G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

4

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Landsplandirektivet for den første runde af omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er netop sendt i høring. Med den endelige udformning af det første landsplandirektiv ønsker administrationen at oplyse Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget om mulige konsekvenser som der bør tages højde for i arbejdet med strategien for kommuneplanen og ansøgning til det kommende landsplandirektiv for samme emne. Udvalget skal give administrationen mandat til at indsende et høringssvar.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at

a) orienteringen tages til efterretning

b) at administrationen får mandat til at indsende et høringssvar til landsplandirektivet med de skitserede hovedpointer

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

a) taget til efterretning

b) godkendt, med den bemærkning at høringssvaret alene skal forholde sig til en solnedgangsklausul på 4 år.

Sagsfremstilling

Det første landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er udsendt i høring den 21. marts med frist den 20. maj. Bornholm var ikke med i ansøgningsrunden, så derfor er der ikke noget i det som berører Bornholm. Nærværende dagsordenspunkt er ment som en forberedelse af, at Bornholm ønsker at søge til det næste landsplandirektiv om omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Forslaget til landsplandirektivet giver os fornyet viden om processen for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som er et af temaerne i strategien for kommuneplanen.

Det fremgår, at landsplandirektivet aflyser dele af det tidligere landsplandirektiv fra 2010. Det betyder, at de områder, som var udlagt med landsplandirektivet fra 2010 (som Bornholm også er en del af) og som en kommune har ønsket at omplacere, annulleres med direktivets ikrafttræden. Der er med andre ord direkte konsekvenser af landsplandirektivet.

Landsplandirektivet fastsætter en ’solnedgangsklausul’ på 8 år. Det betyder, at de i landsplandirektivet udlagte sommerhusområder bortfalder, hvis ikke kommunen har vedtaget og offentliggjort en lokalplan for områderne inden 8 år efter dets udstedelse. Det er ny praksis ift. landsplandirektivet fra 2010, hvor der ikke er fastsat en solnedgangsklausul. Yderligere er det varslet at klausulen vil blive fastsat til 4 år i det kommende landsplandirektiv for omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Reelt betyder det, at de områder Bornholms Regionskommune søger omplaceret kan mistes helt efter kun fire år fra det kommende landsplandirektivs udstedelse.

 

Høringssvar

Administrationen foreslår, at indsende et høringssvar til landsplandirektivet. Høringssvaret skal påpege det uhensigtsmæssige i ’solnedgangsklausulen’ på de 8, hhv. 4 år. I en planlægningsmæssig sammenhæng er det en relativt kort tidshorisont, som heller ikke er rimelig over for lodsejerne. Desuden kan perioder med økonomiske kriser, hvor byggeri og investeringer typisk går helt i stå, godt vare flere år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ændring i anlægsbevilling til Områdefornyelse i Nexø

01.11.20P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Formålet med punktet er at søge om ændring af anlægsbevilling til Områdefornyelse i Nexø som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018. Ændringen består i at udvide bevillingen til at omfatte anlæg af fysiske tiltag i en 1. fase af strandpark i Nexø i 2019, således der opnås synlige tegn på projektet til sommer 2019. Bevillingen omfatter på nuværende tidspunkt rådgivning og projektering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at anlægsbevillingen udvides til at omfatte anlæg af fysiske tiltag, således at den omfatter rådgivning, projektering og anlæg

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Punktet udsættes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at igangsætte arbejdet med helhedsplaner for Aakirkeby og Nexø. Den 28. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at udpege Nexø, Aakirkeby og Rønne til nye områdefornyelsesprojekter til erstatning for den tidligere procedure med indkaldelse af forslag fra byerne.

Den 29. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 2.248.980 kr. til Områdefornyelse i Nexø.

For det bevilligede beløb er igangsat følgende:

Indsatsområde

Samlet budget 2018-2019

00 Projektadministration og borgerinddragelse

744.000 kr.

 

01 Branding og kommunikation

25.000 kr.

 

02 Sammenhæng mellem bymidte og havn

79.980 kr.

 

03 Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter

Rådgivning og projektering

 

 

1.250.000 kr.

 

04 Kultur- og medborgerhus

Rådgivning og projektering

 

 

150.000 kr.

 

I alt                                                                                

2,248.980 kr.

 

 

Ændringen består i, at styregruppen har godkendt, at der flyttes 100.000 kr. fra Strandparken til Kulturhus samt at styregruppen gerne vil i gang med det fysiske anlæg af Strandparken, hvorfor processen ændres fra at projektere den fulde strandpark før anlægget igangsættes til at opdele strandparken i etaper, hvor de 1,25 mio. kr. udgør 1. etape. 

 

På indsatsområde 03 Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter arbejdes der med følgende disponering af bevillingen:

Aktivitet

Budget

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, 1. fase, ansøgning til Kystdirektoratet

DHI - bølgesimulering

Arcon – dimensionering

COWI – sikre vandkvalitet

Opmåling af havdybder

 

 500.000 kr.

Fysisk udførelse, oprensning, flytning af depot fra sydlig til nordlig del, etablering af kabelbane, sandstrand (lægge sand ud) og kajakfacilitet.

Fundraising til aktiviteter, medfinansiering

 

750.000 kr.

I alt

1.250.000 kr.

 

Der afsættes samlet set 500.000 kr. til rådgivning og projektering af 1. fase og 750.000 kr. til fysisk udførelse af 1. fase for at kunne opnå synlige fysiske resultater på projektet i 2019.

Se byfornyelsesprogrammet for uddybning af aktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser

Den 14. maj 2018 modtog Bornholms Regionskommune tilsagn fra Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen om reservation af investeringsramme til områdefornyelse på i alt 1.578.971 kr., hvoraf kommunens andel udgør 50 %. Nexøs andel af rammen/refusionen fra staten udgør 2/3 af 1.579.000 kr. svarende til 1.053.000 kr.

Herudover kan der iberegnes 953.000 kr. fra kommunens pulje til områdefornyelsesprojekter 2018-2019, 75.980 kr. til igangsættelse af proces samt 167.000 kr. i afsatte driftsmidler til projektadministration. I alt kan der således disponeres over 2.248.000 kr. i 2018-2019.

 

Områdefornyelse, Staten 2018

Områdefornyelse, BRK pulje 2018-2019 (2/3)

Afsatte driftsmidler, Nexø

Afsatte driftsmidler, projektadministration

I alt

 

1.053.000 kr.

 

 

953.000 kr.

 

  75.980 kr.

167.000 kr.

 

2.248.980 kr.

 

 

Det samlede budgetudkast for områdefornyelsen i Nexø for årene 2018 – 2021 er 30 mio. kr. BRK’s andel udgør 3 mio., Statens andel udgør 1 mio. kr. og 26 mio. skal søges fra fonde og private investeringer.

 

I forbindelse med godkendelse af Byfornyelsesprogrammet gør Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen opmærksom på, at midlerne tilbagebetales i fald programmet ikke realiseres i sin helhed. Programmet kan løbende justeres gennem processen og derved tilpasses i forhold til at minimere risikoen mest muligt.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Byfornyelsesprogram Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Allinge områdefornyelse - anlægsarbejde på kyststien på Møllenæs og klippebassin på Kjærenæs - Orientering

01.11.20P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Formålet med dette orienteringspunkt er at informere om anlægsarbejde, der er planlagt udført inden Folkemødet 2019. Som pilotprojekter er det planlagt at anlægge ca. 80 meter af klippestien (en plankesti) på Møllenæs samt en rock-pool, der etableres i et eksisterende klippebassin på Kjærenæs.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 2. maj 2016 at følgende hovedelementer i ”Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge” skulle prioriteres.

·        Kyststien med nedslagspunkter

·        Helhedsplan for Cirkuspladsen

·        Husning af Folkemødesekretariatet i Allinge

 

Helhedsplanen for Cirkuspladsen og Kyststien indgår i Områdefornyelsen for Allinge, hvis byfornyelsesprogram blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2017 og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2018.

 

Siden vedtagelsen, er der i samarbejde med rådgivende arkitekter og ingeniører udarbejdet de første pilotprojekter:

·        En del af kyststien på Møllenæs (se bilag 2)

·        Klippebassinet (rockpool) på Kjærenæs (se bilag 4).

 

KYSTSTIEN

Kysstien på Møllenæs er en plankesti, der etableres på indersiden af klippeskærene. Stien, der er mellem 100 og 150 cm bred, opføres i Azobé træ (bl.a. brugt på Hammerhavnen og Hasle havn) og fastgøres i underlaget med betonklosser og rustfri stålbolte. Stien svæver over underlaget og tilpasses klippeskærene (se illustration bilag 3).

Som pilotprojekt er der planlagt at anlægge ca. 80 meter af stiens udstrækning inden Folkemødet 2019. Resten af plankestien på Møllenæs ca. 100 meter vil blive anlagt i efteråret 2019 og foråret 2020. Projektet er finansieret med midler fra områdefornyelsen og Realdania.

 

KLIPPEBASSIN/ROCK-POOL

Det er planlagt at etablere to Rock-pools i tilknytning til Kyststien/-promenaden. Den ene rock-pool etableres i et eksisterende klippebassin på Kjærenæs ved parkeringspladsen ved Netto (se bilag 4).

Klippebassinet, som er et lille bassin på ca. 140 m2, lukkes ved at støbe op i bassinets to udløb, herved holdes havvandet inde i bassinet, og bliver varmet op af solens stråler og klippernes varme. Vanddybden kan blive omkring 150 cm.

Der anlægges trapper og reposer ned til klippebassinet fra det højere liggende område på Kjærenæs grunden.

Som pilotprojekt er det planlagt at gennemføre projektet inden Folkemødet 2019. Den anden rock-pool er planlagt etableret i efteråret 2019 eller foråret 2020. Projektet er finansieret med midler fra områdefornyelsen og Nordea fonden.

Økonomiske konsekvenser

Der gøres opmærksom på, at der vil fremadrettet skulle gives en bevilling til drift af anlæggene, dels på de grønne områder driftsbudget og dels på havnenes driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Bilag 1 Kyststien på Møllenæs Projektforslag (PDF)

2.
Bilag 2 Kyststien på Møllenæs Udsnit der anlægges i forår 2019 (PDF)

3.
Bilag 3 Kyststien på Møllenæs Illustration af plankesti (PDF)

4.
Bilag 4 Placering af rock-pool på Kjærenæs (PDF)

5.
Bilag 5 Billede af klippebassin på Kjærenæs (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anmodning om udlæg af nyt erhvervsområde ved Sandemandsvej i Rønne

01.02.05P19-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-03-2019

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Resumé

Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS har erhvervet landbrugsejendommen Fynegård ved Rønne der er naboejendom til erhvervsområdet i det sydøstlige Rønne. Ejerne har planer om at udvikle området til en erhvervspark og ønsker at få et landbrugsareal (landzone) overført til erhvervsområde (byzone).

Arealet er blandt andre planhensyn sammenfaldende med på Robbedale grundvandsmagasin. På den baggrund ønskes en politisk stillingtagen til, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

·        at ansøgte udvidelse af erhvervsområdet ikke imødekommes, med henvisning til at der er sårbare drikkevandsinteresser i området og store uudnyttede erhvervsarealer i Rønne.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:
Sagen udsat med henblik med yderligere afdækning.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han ønsker at følge indstillingen.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

·        at der med henvisning til minimering af risici på det sårbare drikkevandsområde, arbejdes videre med muligheden for et mageskifte (matr. 40a, Knudsker), som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt idet det areal kommunen mageskifter sig til, udtages fra konventionel landbrug. Planarbejdet indarbejdes i arbejdet omkring kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS har anmodet om at få et areal på 78.000 m² overført fra landbrugsformål til erhvervsområde. Området er beliggende i tilknytning det eksisterende erhvervsområde omkring Sandemandsvej i den sydøstlige udkant af Rønne.

Virksomheden Borntek Industri A/S, Almindingsvej 15, Rønne (sammenfald i ejerskab med Fynegård) har behov for at samle sin produktion, og ønsker at etablere en ny fabrik på 4000 m² på arealerne ved Fynegård. De har et ønske om en nærmere lokalisering til virksomheden Jensen A/S på naboområdet, hvilket har været afsøgt men ikke vist sig muligt.

 

Regler i kystnærhedszonen

Den ønskede udvidelse af erhvervsområdet ved Sandemandsvej i Rønne, er i strid med de nationale interesser i kommuneplanlægningen i 3 km kystnærhedszonen i forhold til udnyttelse af allerede udlagte erhvervsområder i byzone samt beskyttelse af grundvand.

 

Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor der kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at inddrage nyt areal i byzone. Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse, såfremt en planlægning strider mod de nationale interesser for kystnærhedszonen, med mindre forholdet er af underordnet betydning.

Udlagte erhvervsarealer

Det er en klar forventning fra Erhvervsstyrelsen at man, ved omrokeringer i sin erhvervsstruktur i kommuneplanen ender op med en restrummelighed der svarer til den forventede efterspørgsel i planperioden (12 år frem). Administrationen har i 2018 udarbejdet er rummelighedsanalyse for uudnyttede erhvervsudlæg på Bornholm der påviser, at 134 hektar (1 hektar = 10.000 m²) udlagt til erhverv er ubebyggede. Heraf 38 hektar erhvervsareal i byzone i Rønne. Hertil skal lægges yderligere ca. 20 hektar erhvervsareal i Rønne Havn. I erhvervsområdet ved Sandemandsvej er 2 kommunalt ejede ubebyggede matrikler på i alt ca. 3 hektar foruden større ubenyttede private erhvervsarealer med tomme erhvervsbygninger. Behovet for nye erhvervsarealer i kystnærhedszonen er dermed ikke godtgjort.

 

Grundvandsinteresser

De nationale interesser, som skal varetages i den kommunale planlægning vedr. grundvands beskyttelse er blandt andet, at der skal redegøres for at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den ansøgte placering og i den forbindelse redegøre for, at en lokalisering uden for området med særlige drikkevandsinteresser ikke er fundet mulig.

 

Fynegårds jorder er beliggende oven på en del af Robbedale grundvandsmagasinet der forsyner 33 % af Rønne med drikkevand. Ny tilgængelig viden om det grundvandsdannende opland til Fynegård viser, at jorderne er lokaliseret på dele af et grundvandsmagasin som er registreret som hhv. meget sårbart, sårbart og mindre sårbart. Den igangværende kortlægning af Bornholms grundvand vil generelt give ny viden, der skal sikre en politisk afvejning af interesser - i dette tilfælde mellem erhvervsinteresser og drikkevandsinteresser. Analysens resultater vil indgå i den kommende kommuneplanrevision.

 

Administrativt anbefales, at der ikke udlægges nye erhvervsarealer på arealer der er sammenfaldende med et sårbart grundvandsmagasin.

 

Alternativt anbefales kommunalbestyrelsen at afvente kommuneplanrevision 2020, hvor der vil foreligge en nærmere analyse af bl.a. restrummelighed i erhvervsarealer set i forhold til de samlede miljøinteresser.

 

Kortet viser Fynegårds jorder og registreret sårbarhed for grundvandsmagasin/ drikkevand.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 10.4.2019

Økonomi-, Erhvervs- og planudvalget ønskede på mødet den 20. marts 2018 planlægningen for Fynegård yderligere belyst, og dette foranlediget efter henvendelse fra Casper Poulsen, Direktør for Borntek Industri A/S og Fynegårds Erhvervs og innovationspark ApS.

 

Der har i den mellemliggende periode været dialog mellem Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS og Bornholms Regionskommune med henblik på at få uddybet muligheder og prioriteringer.

 

I forlængelse af dialogen, er der i det følgende foreslået tre scenarier. Af de nedenstående scenarier er Fynegård Erhvervs & Innovationspark mest interesseret i scenarie 2. Virksomheden anser scenarie 3 som det mest attraktive alternativ såfremt scenarie 2 ikke kan realiseres.

 

Scenarie 1

Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS har spurgt til muligheden for at den del af Fynegårds jord som ”kun” er registreret som mindre sårbart evt. kan rumme ca. to hektar til bebyggelse med en ca. 4000 m² ny fabriksbygning.

 

I dette tilfælde vil planlovens krav som beskrevet i dagsordenen vedr. regler for kystnærhedszonen og udlagte erhvervsarealer fortsat vil være gældende.

 

Efterfølgende er det oplyst af Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS, at scenarie 1, Fynegårds areal markeret som blå zone (mindre sårbart), ikke er interessant at bebygge, da der nu er konstateret vandspænd, klippe og andre forhold, der besværliggør byggeri.

 

Miljøforhold

På baggrund af grundvandsundersøgelser er området kategoriseret som et mindre sårbart drikkevandsområde. Dette er baseret på, at der er en forholdsvis lang transportvej via grundvandet til drikkevandsmagasinet, og at den naturlige overfladeafstrømning er væk fra de særligt sårbare områder.

 

Kategoriseringen udelukker de mest forurenende aktiviteter og virksomheder, såsom renseridrift og affaldsdeponering, men er forenelig med lettere metalindustri.

 

Med det kendskab Vandforsyningsmyndigheden har til BornTeks aktiviteter, er det vurderingen, at en udvidelse af BornTek til dette område ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for drikkevandsressourcen.

 

Det skal bemærkes, at der i øjeblikket er en grøft langs med den vestlige del af matriklen, som afleder vand direkte ned til Robbedalesandet og dermed kan transportere forurening. Denne grøft skal sløjfes på den nordligste del, for at erhvervsudvikling kan tillades. Samtidig skal der tages stilling til, hvordan overfladevand fremover kan håndteres i området.

 

Formalia: I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanramme og lokalplan stiller vandforsyningsloven en række krav om redegørelser for forholdet til drikkevandsinteresserne.

 

Scenarie 2

 

Det er af Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS foreslået at udlægge et areal på ca. 7 Ha. (se rød markering på nedenstående kort) som ikke omfatter det meget sårbare sandområde, men er lokaliset på den del af arealet der er udpeget som sårbart.

 

I dette tilfælde vil planlovens krav som beskrevet i dagsordenen vedr. regler for kystnærhedszonen og udlagte erhvervsarealer fortsat vil være gældende.

 

Miljøforhold

Forslaget ligger i et område med kategorien ”Sårbart”. Det mindre sårbare område går fra skovgrænsen mod nord. Kategoriseringen er baseret på strømningsforholdene i området.

 

 

Den tætte afstand til det meget sårbare område medfører en risiko for, at der kan ske forurening af drikkevandet.

 

Det er kompliceret at gennemføre erhvervsudvikling i området, men ikke umuligt. Der vil være ret omfattende redegørelseskrav i planlægningsfasen og restriktioner og begrænsninger i miljøgodkendelserne. Miljøstyrelsen er påtaleberettiget myndighed og kan gøre indsigelse, hvis formalia ikke overholdes. De direkte berørte parter, såsom vandværket, er klageberettigede.

 

Det er ikke alle typer virksomhed, der vil kunne vente at få miljøgodkendelse i dette område. Lettere metalindustri, såsom BornTek og Jensen, vil muligvis kunne lade sig gøre, mens renserivirksomhed næppe vil kunne tillades her.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ikke peget på området som en mulighed i forbindelse med deres behandling af sagen.

 

 

Scenarie 3

 

Endelige har Fynegård Erhvervs & Innovations Park ApS foreslået at der kan mageskiftes med et passende areal i Rønne syd, på området syd for Åkirkebyvej ved 10. klassecenteret på en del af matrikel nr. 40a Knudsker. Området er på ca. 7,6 Ha.

 

I dette tilfælde vil planlovens krav som beskrevet i dagsordenen vedr. regler for kystnærhedszonen og udlagte erhvervsarealer fortsat vil være gældende.

 

Ved et eventuelt mageskifte med Fynegårds arealer vil det være muligt at beskytte drikkevandsinteresserne på det meget sårbare Robbedale grundvandsmagasin.

 

 

 

Miljøinteresser

En umiddelbar vurdering er, at de nærmere redegørelser vil udmunde i, at området kan benyttes til almindelige erhvervsaktiviteter under iagttagelse af de generelle miljøregler, men med særlig opmærksomhed på håndtering af spildevand og drænvand.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Lokalplanforslag til delvis ophævelse af lokalplan 04-03 Tejn Havn

01.02.05P16-0186

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, beslutter

 

Resumé

Tejn Havn er omfattet af lokalplan nr. 04-03 Allinge-Gudhjem Kommune, Tejn Havn, ”fiskeri og havnerelaterede anvendelser”. Lokalplanen er fra 1980 og planen er nu utidssvarende for de aktuelle og fremtidige anvendelser af enkelte delområder på havnen. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede derfor den 20. februar 2019, at der skulle laves en lokalplan der delvist ophæver lokalplan nr. 03-04 Tejn Havn. Planforslaget er miljøscreenet, og det er vurderet at der ikke skal udføres miljørapport.

Lokalplanforslag nr. 04-03-X Tejn Havn til delvis ophævelse af den eksisterende lokalplan nr. 04-03 er nu klar til offentliggørelse i 4 uger i perioden fra den 29. april til den 4. juni 2019.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at,

·        Lokalplanforslag nr. 04-03-X offentliggøres i 4 uger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Tejn Havn findes en række tidligere erhvervsejendomme som er omfattet af lokalplan nr. 04-03 Allinge-Gudhjem Kommune, Tejn Havn, der har udlagt området til fiskeri og havnerelaterede anvendelser. Dele af bygningsmassen har de senere år været anvendt midlertidigt til en række andre formål. BRK har nu henvendelser fra private, som ønsker at erhverve dele af bygningsmassen eller alternativt leje sig ind i de tomme bygninger og anvende dem, mere permanent, til andre formål end lokalplanen tillader.

 

En mere permanent ændret anvendelse af bygningerne vil kræve, at de gældende lokalplanbestemmelser for området ophæves, for at de ønskede anvendelser til fødevareproduktion og café virksomhed kan etableres. Der pågår fortsat havnedrift på dele af området, hvorfor lokalplanen ikke aflyses i sin helhed. De nye ønsker til anvendelse vurderes ikke at være lokalplanpligtige, da de ikke i væsentlig grad vil ændre det bestående miljø.

Efter ophævelse af dele af lokalplanen, vil det være bygningsreglementets almindelige bestemmelser, som er gældende for disse.

 

De ønskede fremtidige anvendelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Område I (se kortbilag) er omfattet af kommuneplan ramme 209.BL.03 som udlægger det til blandet bolig og erhverv, mens område II i kommuneplanen er omfattet af kommuneplanramme 209.E.01 og udlagt til blandede havneformål.

I kommuneplanens retningslinjer for de mindre erhvervs havne, som omfatter Tejn Havn, tillades mindre service- og fritidsformål som naturligt kan indpasses i havnene.

 

Rød markering viser de arealer hvor den gældende lokalplan anmodes aflyst.

 

Efter planlovens § 33 kan kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve lokalplaner, der er blevet utidssvarende. Beslutningen kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst fire uger.

 

Link til lokalplanen

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=321

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Miljøscreening (DOCX)

2.
Lokalplan 04-03X PDF (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Koncept for revision af bevarende lokalplaner

01.02.05P16-0189

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har sat som mål i budget 2019, at der blev udarbejdet et nyt koncept for bevarende lokalplaner. Det skal ske på baggrund af en screening og en revurdering af hvad der er bevaringsværdigt i samarbejde med de lokale by- og borgerforeninger. Der er i 2006-2008 udviklet et koncept, som fortsat vurderes egent til at ligge til grund for de nye planer, dog i en digital og let revideret mere brugervenlig form. Opdateringen, som ventes at omfatte 13 kulturmiljøer, 10 nye plangrundlag og 3 revisioner, er påkrævet for at få et mere gennemsigtigt plangrundlag for borgere og håndværkere m.fl. Opdateringen ventes desuden at effektivisere den administrative bevaringsindsats. Opgaven har af flere omgange været søgt prioriteret. Der foreligger nu en mulighed for, at arbejdet kan blive lavet de kommende år. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at det skitserede koncept godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Blandt budgetmålene for 2019 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ønsket, at der blev udarbejdet et nyt koncept for bevarende lokalplaner. Se bilag. Ønsket er, at det skal ske på baggrund af en screening og revurdering af, hvad der er bevaringsværdigt i samarbejde med de lokale by- og borgerforeninger. En opdatering er påkrævet for at få et mere gennemsigtigt plangrundlag for borgere og håndværkere m.fl. og for internt at kunne effektivisere den administrative bevaringsindsats. 

Opgaven med fornyelse af de bevarende lokalplaner har været aktuel siden kommunesammenlægningen. I 2006-2008 blev udviklet et koncept der inddrog de bedste erfaringer fra de 5 tidligere kommuner. Konceptet blev afprøvet ved lokalplanlægning af de historiske bymiljøer i hhv. Gudhjem/Melsted og Aakirkeby, og et par år senere for det centrale historiske bymiljø i Rønne.

I 2016 blev arbejdet genoptaget med en screening af de resterende 14 historiske bymiljøer der var omfattet af ældre bevarende lokalplaner. Se vedhæftede bilag. Det skete i form af byvandringer og drøftelser med repræsentanter for de respektive lokale by- og borgerforeninger. Snogebæks historiske bymiljø blev her vurderet til ikke længere at være tilstrækkeligt autentisk som samlet bymiljø, mens de øvrige bysamfund tilkendegav ønske om bevaringsplaner for dele af deres bymiljøer.

Efterfølgende blev opdatering af bevaringsplaner for dele af Svaneke og Allinge igangsat. Et arbejde der imidlertid har været stillet i bero af flere omgange. Sommeren 2018 blev et nyt nationalt digitalt indberetningssystem til lokalplaner offentliggjort og ultimo 2018 offentliggjorde Erhvervsstyrelsens deres vejledning om bevarende lokalplanlægning (der havde været undervejs siden 2016).

Den bevarende lokalplan for Hasle, Nyker og Klemensker blev aflyst i 2018.

Jf. bilaget ”oversigt plangrundlag” er der 10 historiske bymiljøer der fortsat er omfattet af ældre bevarende lokalplaner, og som anbefales lokalplanlagt på ny med sigte på, at byerne fremadrettet videreudvikles til endnu smukkere bymiljøer. Administrativt anbefales, at det overordnede koncept fra de seneste tre nyere bevaringsplaner bibeholdes herunder inddelingen i kategorierne A (meget bevaringsværdigt bymiljø), B (bevaringsværdigt bymiljø) og C (bevaringsværdigt centerområde) samt supplerende delområder med betydning for det samlede historiske bymiljø som havneområder og særlige arealer og bebyggelser i øvrigt.

Som noget nyt foreslås bevaringskategori B i højere grad administreret af borgerne selv, mht. almindelig bygningsvedligeholdelse såsom udskiftning af bygningsdele. Dvs. at borgerne selv kan igangsætte tiltag uden at spørge kommunen i omkring halvdelen af de ejendomme som planerne samlet vil omfatte. Kommunen vil dog fortsat have ansvaret for at tilse, at lokalplanerne overholdes og der vil fortsat skulle søges byggetilladelse jf. byggelovgivningen til bl.a. kviste og tilbygninger som bevirker at boligarealet udvides. I delområderne A og C anbefales kravet om forudgående tilladelse til udvendige bygningsændringer bibeholdt, da det er her de mest bevaringsværdige bygninger ofte ligger, og flest borgere og besøgende færdes. De nye planer ventes desuden at præcisere, hvilke ejendomme inden for bevaringsområdet der ikke i sig selv er bevaringsværdige, men alene indgår fordi de er en del af et sammenhængende historisk bymiljø.

Primo 2019 har Plan udviklet en digital skabelon samt en sektorplatform, hvor borgerne fremadrettet vil kunne finde de bevarende lokalplaner samlet inkl. de 11 tilhørende vejledningsblade. De digitale planer har den fordel, at borgerne let kan tilgå de afsnit som deres henvendelse vedrører. Platformen er forberedt til også at kunne rumme andre plandokumenter der vedrører særlige kulturmiljøer.

De nærmere afgrænsninger af de 10 historiske bymiljøer, der fortsat forventes lokalplanlagt, vil ske i samråd med de respektive lokale by- og borgerforeninger. Også de tre seneste lokalplaner for hhv. Gudhjem/Melsted, Aakirkeby og Rønne ventes digitaliserede og opdaterede med henblik på at lette det administrative arbejde.   

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Oversigt_plangrundlag_mm_Historiske bymiljøer (PDF)

2.
Langsigtet mål ØEPU_ 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Vurdering af udsættelse af anlægsarbejder

00.30.08P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets besluttede den 20. marts 2019, at der skal udarbejdes en analyse af, hvilke eventuelle anlægssager som kan udsættes indtil der er overblik over kommunens økonomiske situation fremadrettet.

Der er foretaget en gennemgang af anlægsporteføljen i 2019 indeholdende de forventede overførsler vedrørende anlæg fra 2018, med henblik på en vurdering af mulighederne for at udsætte anlægsarbejdet.

Samlet set har administrationen vurderet, at anlægsopgaver for 31,4 mio. kr. kan sættes i bero på nuværende tidspunkt.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

·        at de i tabel 1 anførte anlægsopgaver sættes i bero og afventer en afklaring af kommunens økonomiske situation

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt, dog undtages puljer til øget trafiksikkerhed ved skoler.

 

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets besluttede den 20. marts 2019, at der skal udarbejdes en analyse af, hvilke eventuelle anlægssager som kan udsættes indtil der er overblik over kommunens økonomiske situation fremadrettet.

 

Der er foretaget en gennemgang af anlægsporteføljen i 2019 indeholdende de forventede overførsler vedrørende anlæg fra 2018, med henblik på en vurdering af mulighederne for at udsætte anlægsarbejdet. I vurderingerne er anvendt følgende kriterier:

·        Er opgaven udbudt eller er der allerede indgået kontrakter

·        Er opgaven nødvendig at løse som følge af påbud/myndighedsopgave

·        Er det afsatte budget medfinansiering til allerede afsendte fondsansøgninger, eller ansøgning om anden ekstern finansiering

 

Parallelt med denne sag behandler Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget en sag om budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.  I sagen om overførsler anbefales det, at overførslerne vedrørende anlæg genbevilges fuldt ud så projekterne kan videreføres og afsluttes, dog således at en beslutning om at sætte enkelte anlægsarbejder i bero respekteres.

 

Tabel 1 viser de anlægsopgaver, som administrationen vurderer pt. kan afvente en afklaring over den økonomiske situation i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Såfremt den økonomiske situation nødvendiggør det, vil de anlægsopgaver, der er sat i bero skulle revurderes i forhold til muligheden for helt at annullere den planlagte opgave.

 

Tabel 1: Oversigt over anlægsopgaver som sættes i bero indtil der er overblik over kommunens økonomiske situation fremadrettet

Projekt

Budget 2019 + forventet overførsel 2018
Beløb (1.000 kr.)

Afventer overblik over økonomisk situation

Kabellægning afgadebelysn. 2017

1.999

1.999

Pulje til øget trafiksikkerhed v/skoler

1.045

1.045

Vedligehold. af beboelsesejd., etape 6

1.947

1.935

Kom.centret, ventilation, el og maling

535

535

Ombygn. tidl. Mosaik SFO, flygtn.boliger

646

646

Ombygn. Pihls Allé 32, flygtn.boliger

96

96

Etablering af nyt børnehus i Allinge

584

584

Plc. Bykær, Hasle, forprojekt

716

693

Disponibel anlægspulje, kom. bygninger

4.054

2.345

Renoveringspulje til skolebygninger

1.262

762

Snorrebakken 66, indretn. til adm.bygn.

7.645

5.259

Hans Rømer Skolen, vinduer/døre

367

367

Paradisbakkeskolen, vinduer/døre etape 2

440

440

BAT, elbusdrift, forundersøgelser

459

459

Bhs. Idræts- & Kulturcenter, energirenov

142

142

Renoveringspulje til selvejende haller

757

757

Pulje til "åbne" selvejende haller

528

528

Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn

4.700

4.700

Trafiksikkerhedsarbejder 2019-2022

1.000

1.000

Disponibel anlægspulje, veje & broer

5.479

4.800

Hasle Havn, handicaptoilet v/bystranden

120

120

Disponibel anlægspulje, havne

1.879

340

Nørrekås Lystbådehavn, badefac. og areal

201

201

Nedrivnings- og renov.pulje 2017-2018 (udgifter og tilskud)

239

239

Rønne havnefront, remisen

950

950

Planlægning af et område ved Rønne Havn

416

410

I alt

                             31.352

 

 

Der kan være konsekvenser ved at sætte projekter i bero, fx på det generelle vedligeholdelsesniveau af BRKs ejendomme, veje og havne.

I bilag 1 er en fuld oversigt over alle vurderede anlægsopgaver, ekskl. køb/salg af ejendomme samt udstykningsopgaver.

 

 

Nærværende sag omfatter eksisterende anlægsbudgetter. Derudover er der igangsat et arbejde med at skabe overblik over større strategiske projekter, fx helhedsplaner for Nexø, Rønne og Åkirkeby, Bornholms Grønne Bølge samt Klimasikring af Bornholms Granithavne.

Som led i budgetarbejdet vil kommunalbestyrelsen inden sommerferien få forelagt et notat, som beskriver disse projekter med henblik på at give et overblik over, hvordan kommunens egen finansiering og ekstern finansiering kan planlægges i forhold til projekterne. Der vil også komme konkrete anlægsforslag i forbindelse med budgetlægningen.

Der gøres dog opmærksom på, at byfornyelsesprogrammerne for Nexø og Åkirkeby allerede er godkendt i kommunalbestyrelsen og igangsat inden for den nuværende økonomiske ramme. Byfornyelsesprogrammerne er delvist finansieret af statsmidler og der er fra statens side krav om en gennemførsel af programmerne i helhed. Det anbefales med denne sag, at disse projekter kører videre med de allerede bevilgede anlægsmidler. Hvis der ikke senere i projektet kan rejses yderligere finansiering, er der en risiko for, at kommunen skal betale 1,6 mio. kr. tilbage til staten.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Bilag 1: Oversigt over vurderede anlægsopgaver (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.30.10P19-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen omhandler genbevilling i 2019 af budgetoverførsler fra 2018 til 2019.

Der overføres 56,1 mio. kr. vedr. drift, 83,3 mio. kr. vedr. anlæg, -33,1 mio. kr. vedr. optagelse af lån og 32,2 mio. kr. vedr. afdrag på lån m.v. Budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 udgør i alt 138,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 56.100.000 kr. i 2019 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1 tabel 2,

b) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 83.296.444 kr. i 2019 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,

c) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån på -33.095.000 kr.,

d) at der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån på 29.200.000 kr.,

e) at der meddeles tillægsbevilling til udlån på 3.000.000 kr.,

f) at tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 138.501.444 kr. finansieres af de likvide midler,

g) at underskuddet på bevilling 57 Kollektiv trafik ikke overføres til 2019, og

h) at direktionen bemyndiges til at godkende anvendelse af de genbevilgede beløb, der er overført og udskudt jf. bilag 2.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt, dog vil alle de foreslåede bevillinger blive genbevilliget og indefrosset.

Der skal en aktiv politisk beslutning til at ophæve indefrysningen.

Sagsfremstilling

Generelt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 20. marts 2019 at direktionen skal vurdere de konkrete behov for overførsler af overskud fra regnskab 2018 til budget 2019 med henblik på at nedjustere de samlede overførsler. Som følge heraf har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at nå en behandling af overførselssagerne i fagudvalgene, hvilket også indgik som en forudsætning for beslutningen.

 

Drift

Budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 er som udgangspunkt opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer i udgangspunktet, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2018. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Som følge af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 20. marts 2019 har direktionen gennemgået og justeret beløbene til overførsel således:

·        Hovedparten af de opgjorte beløb overføres til 2019, idet det forudsættes, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. Disse beløb udgør 39,4 mio. kr. inkl. overførte underskud.

·        En del af de opgjorte beløb overføres og udskydes, således at de alene kan anvendes efter godkendelse fra direktionen. Disse beløb udgør 12,3 mio. kr.

·        En del af de opgjorte beløb overføres ikke. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. konkrete tiltag hvor de enkelte centre har redegjort for den tiltænkte anvendelse jf. oversigten nedenfor. Direktionen anbefaler, at der, såfremt der er et politisk ønske om at gennemføre de anførte tiltag, besluttes en genbevilling af disse beløb ud over det der er anført i indstillingen.

 

Påtænkte konkrete tiltag, der ikke indstilles genbevilget:

Bevilling / Center

Beskrivelse

1.000 kr.

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

Der er fortsat behov for at kunne skifte gamle legepladsredskaber og indrette nye læringsmiljøer ifm. realiseringen af De styrkede læreplaner (Den nye Dagtilbudslov)

1.000

Ændret pædagogisk tilgang. Den styrkede læreplan kræver at der arbejdes med ændrede pædagogiske tilgange i både børnehusene og i dagplejen. Dette kræver tid til forberedelse og evaluering. Midlerne anvendes til øget uddannelse, mødeaktivitet ifm. implementering, realisering og evaluering.

2.000

13 Undervisning

Center for Skole

Kompensation personaleudgifter, tilpasning til skoleåret 2019/2020 ved faldende elevtal

250

Fælles lederseminar

150

Pulje til at styrke de udendørs læringsmiljøer omkring skolerne, for at understøtte målsætning i folkeskoleloven om en varieret skoledag og min. 45 min. bevægelse.

2.050

Pulje til projekter vedr. samskabelse mellem skoler og lokalmiljø til styrkelse af sammenhæng mellem folkeskole og lokalsamfund.

255

42 Erhverv, byg og plan

Overførsel på erhverv, der ikke er disponeret til vækstprojekt Outdoor Bornholm, Keramikbiennalen , 6 strukturfondsprojekters medfinansiering der skal overføres til Erhvervsstyrelsen samt Bornholms Kulturuge

1.467

Europe Direct Bornholm

166

I alt

7.338

 

Der er i bilag 2 en oversigt over overførslerne opdelt på de tre kategorier.

 

Herudover giver overførslerne anledning til følgende bemærkninger:

 

Bevilling 31 Ældre

Der er konstateret et behov for yderligere investeringer i forbindelse med indførelsen af det nye omsorgssystem, som dels finansieres af overskud på denne bevilling, dels af overskud på bevilling 33 Sundhed og dels af overskud på bevilling 64 Politikere. Beløbet til overførsel på denne bevilling forhøjes derfor med 1.894.000 kr.

 

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Bevillingen viser et samlet underskud på 7.055.000 kr. hvoraf 4.407.000 vedrører skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne blev forhøjet i 2017 med henblik på at bringe området i balance, men aktiviteterne har indtil nu været støt stigende, og underskuddet er steget med 598.000 kr. i 2018. Taksterne er i 2019 forhøjet markant med henblik på nedbringelse af underskuddet.

For de øvrige områder under bevillingen er der et underskud på 2.648.000 kr. Underskuddet udgør 12,0 pct. og overføres fuldt ud til 2019. Underskuddet vedrører havnene, idet der dels er udlæg for projekter på 716.000 mio. kr. og dels er oparbejdet et underskud over de seneste år. Der er iværksat en styrket økonomistyring på området og udarbejdet en samlet afdragsplan, således at underskuddet nedbringes fra 2019. Der er i budget 2019 bevilget et engangsbeløb på 2 mio. kr. til vedligehold. Dette udmøntes under hensyn til afdragsplanen samt til prioriterede tiltag.

Herudover overføres et mindreforbrug på 1.780.000 kr. som følge af tidsmæssige forskydninger af projekter på jordforureningsområdet på den ikke-overførbare ramme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 godkendt, at det konkrete mindreforbrug på projekterne overføres.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et underskud på 7.234.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2018, at det i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019 drøftes, om underskuddet i 2018 finansieres af de likvide midler. Med baggrund i beslutningen i samme sag om at bringe BATs økonomi i balance indstilles det, at underskuddet i 2018 ikke overføres til 2019.

 

Bevilling 62 Administration og it

Ud over den opgjorte overførsel på bevillingen overføres et beløb på 700.000 kr. vedrørende opfølgning på bopælspligten jf. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 20. februar 2019.

 

 

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2019 for anlæg, der ikke er afsluttet i 2018.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2018. Beløbene for anlæg der er i gang er indeksreguleret jf. overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

Parallelt med denne sag behandler Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget en sag om udsættelse af anlægsarbejder indtil der er overblik over kommunens økonomiske situation fremadrettet. Det anbefales dog, at overførslerne vedrørende anlæg genbevilges fuldt ud så projekterne kan videreføres og afsluttes, dog således at en beslutning om at udsætte enkelte anlægsarbejder respekteres.

 

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op, når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres alle lån afsat i budgettet for 2018 til 2019.

Kommunebestyrelsen har den 28. marts 2019 godkendt, at der optages lån på i alt 37,4 mio. kr. Lånet hjemtages i april måned 2019.

 

Afdrag på lån

Der er i budgettet afsat et beløb til indfrielse af lån på Slottet. Beløbet overføres til 2019, hvor lånene indfries efter at Slottet er solgt pr. 15. marts 2019.

 

Udlån

Der blev i budget 2017 afsat et beløb til medfinansiering af nye boliger. Beløbet er overført til 2018 og overføres videre til 2019. Der er disponeret 2,55 mio. kr. vedrørende ungdomsboliger i Rønne, idet beløbet først forfalder når boligerne er færdige.

 

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet på den overførbare ramme er opgjort til 62,7 mio. kr. Det fordeler sig med overskud på 79,9 mio. kr. og underskud på 17,2 mio. kr.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 54,0 mio. kr. Herudover anbefales det, at der yderligere overføres 2,1 mio. kr. jf. nedenfor. Den samlede overførsel udgør 56,1 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene i 2018:

1.000 kr.

Korrigeret resultat 2018

Automatisk overførsels-adgang

Beløb der overføres

Beløb der overføres og udskydes

Tillæg til overførsel

Beløb, der indstilles genbevilget

Beløb, der ikke genbevilges

Kolonne

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7=1-3-4

Børne- og Skoleudvalget

16.988

15.127

4.744

4.364

 

9.108

7.880

Social- og Sundhedsudvalget

17.175

16.448

14.350

1.075

1.894

17.319

1.750

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

11.199

8.873

7.803

2.192

 

9.995

1.204

Natur- og Miljøudvalget

-8.399

-660

-3.865

2.640

1.780

555

-7.174

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

25.760

14.183

16.383

2.051

700

19.124

7.336

 I alt

62.722

53.972

39.414

12.322

4.374

56.100

10.996

 

Budgetoverførslerne genbevilges som anført i næstsidste kolonne ovenfor, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

 

Anlæg

Budgetoverførsler er opgjort til 83,3 mio. kr. og fordeler sig på fagudvalgene således:

1.000 kr.

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

7.977

Natur- og Miljøudvalget

77.489

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

6.251

Subtotal

91.717

Køb og salg af grunde og ejendomme (ØEPU)

-1.667

Udstykningsområder (ØEPU)

-6.754

 I alt

83.296

 

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 3.

 

Optagelse af lån, afdrag på lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 33.095.000 kr.

I april 2019 optages lån på 37.400.000 kr., idet der optages lån på 4.305.000 kr. på budget 2019.

Der overføres 29.200.000 kr. vedr. afdrag på lån vedr. Slottet. Beløbet anvendes i 2019, hvor lånene indfries efter at Slottet er solgt pr. 15. marts 2019.

 

Der overføres 3.000.000 kr. medfinansiering af nye boliger. Beløbet overføres til 2018 så det fortsat er til rådighed til formålet.

 

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 i alt 138,5 mio. kr.

1.000 kr.

Drift

56.100

Anlæg

83.296

Subtotal

139.396

Optagelse af lån

-33.095

Afdrag på lån

29.200

Udlån

3.000

 I alt

138.501

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Budgetoverførsler - drift (PDF)

2.
Beskrivelser af overførsler - drift (PDF)

3.
Budgetoverførsler anlæg og lån (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilpasning af budget 2020-2023 som følge af den forventede befolkningsudvikling

00.30.04P19-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Når der foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning er det et udtryk for et aktivt valg af, at serviceniveauet skal fortsætte på uændret niveau, uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder. Tilpasningen af budget 2020-2023 kaldes en demografikorrektion.

 

Befolkningsprognosen 2020-2031, som kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2019, er grundlag for beregningen af demografikorrektionen til budget 2020 - 2023.

 

Den forventede befolkningsudvikling de kommende fire år betyder samlet set, at de forventede udgifter til de 0-5 årige og til de 67+ årige stiger, mens udgifterne til de 6-16 årige falder.

 

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal reduceres med 1,0 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og øges med 6,5 mio. kr. i 2023.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller

·        at de beregnede demografikorrektioner indarbejdes i budget 2020 og overslagsår 2021-2023, jf. tabel 3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2020 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2020 og overslagsårene for udvalgte serviceområder. Beregningerne er som tidligere år baseret på Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose.

Til budget 2020 og overslagsår er der beregnet demografikorrektioner på følgende områder: Børnepasning, Skole, SFO, Ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje samt Ældre.

 

Nedenfor beskrives den forventede befolkningsudvikling, og der gives et resumé af gennemgangen af demografimodellerne og de afledte økonomiske konsekvenser.

Kort om den forventede befolkningsudvikling

Det samlede befolkningstal på Bornholm udgør 39.569 pr. 1. januar 2019. Dette tal forventes, ifølge befolkningsprognosen, at falde med 69 indbyggere til 39.500 i 2023. Det svarer til et fald på 0,2 procent.

Tabellen nedenfor danner udgangspunkt for beregningen af demografikorrektionerne og viser den forventede udvikling fordelt på udgiftsområder og de dertil hørende aldersgrupper.

Tabel 1: Befolkningstal 2019 og prognose for 2020-2023 fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe

2019 (faktisk)

2020

2021

2022

2023

Udvikling 2019-2023

0-2 årige (dagpleje og vuggestue)

859

866

888

908

926

7,8 %

3-5 årige (børnehave)

973

980

985

994

1.007

3,5 %

0-5 årige i alt

1.832

1.846

1.873

1.903

1.933

5,5 %

6-16 årige (skole)

4.337

4.306

4.245

4.195

4.164

-4,0 %

6-9 årige (SFO-tilbud)

1.376

1.382

1.346

1.376

1.407

2,2 %

0-16 årige (PPR og sundhedspleje)

6.169

6.152

6.118

6.098

6.097

-1,2 %

14-17 årige (Ungdomsskolen)

1.687

1.668

1.682

1.673

1.704

1,0 %

67+ årige (ældreområdet)

10.097

10.344

10.543

10.730

10.882

7,8 %

67-74 årige

5.274

5.285

5.179

5.128

5.035

-4,5 %

75-79 årige

2.194

2.351

2.590

2.743

2.850

29,9 %

80-84 årige

1.382

1.434

1.491

1.543

1.669

20,8 %

85-89 årige

780

834

829

864

868

11,3 %

90+ årige

467

440

455

452

460

-1,5 %

Hele befolkningen

39.569

39.511

39.480

39.480

39.500

-0,2 %

Kilde: Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose for 2019 og frem, marts 2019

Den forventede befolkningsudvikling er frem mod 2023 kendetegnet ved en stigning i antallet af børn i dagtilbud og et fald i antallet af børn i skoler. Antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 5,5 procent, mens antallet at 6-16 årige forventes at falde med 4,0 procent. 

Antallet af ældre i alderen fra 67 år forventes at stige med 7,8 procent fra 2019 til 2023. Stigningen ses særlig for aldersgruppen 75-79 år, der forventes at stige med 29,9 procent, denne aldersgruppe udgør ca. 22 procent af de over 67 årige i 2019.

 

Demografikorrektioner i budget 2020 - 2023

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2020 og overslagsårene. I tabel 2 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen vist i årene 2020-2023 i forhold til budget 2019. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.


Tabel 2: Demografikorrektioner i 2020-2023 i forhold til budget 2019, 1.000 kr. (2019-pl)

Område

Bevilling

2020

2021

2022

2023

Børnepasning

11 Dagpasning

694

2.104

3.647

5.177

Skole

13 Undervisning

-2.229

-4.632

-6.706

-8.751

SFO

13 Undervisning

45

-229

4

232

PPR og Sundhedspleje

12 Børn og Familie

-43

-133

-184

-186

Ungdomsskolen

13 Undervisning

-72

-20

-53

67

Ældre

31 Ældre

33 Sundhed

6.836

16.267

24.692

34.592

Demografikorrektioner i alt

5.231

13.358

21.401

31.132

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetterne i forhold til niveaukorrigeret budget 2019

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2020-2022, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2018 til 2019. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

 

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2020 og overslagsårene, 1.000 kr. (2019-pl)

Område

Bevilling

2020

2021

2022

2023

Børnepasning

11 – Dagpasning

1.644

1.279

1.195

2.725

Skole

13 – Undervisning

501

831

887

-1.158

SFO

13 – Undervisning

-38

22

109

337

PPR og Sundhedspleje

12 – Børn og Familie

110

115

108

105

Ungdomsskolen

13 – Undervisning

41

66

64

183

Ældre

31 – Ældre

33 – Sundhed

-3.271

-4.669

-5.624

4.276

Samlet nettoændring i budgetrammerne

-1.013

-2.355

-3.261

6.470

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgettet.

 

Økonomiske konsekvenser

Demografikorrektionerne dækker over at de budgetterede udgifter til Børnepasnings- og Ældreområdet øges, mens der sker en reduktion af de budgetterede udgifter på de øvrige serviceområder jf. tabel 2.

Overordnet set indebærer den samlede demografikorrektion, at budgetrammen skal reduceres med 1,0 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og øges med 6,5 mio. kr. i 2023 jf. tabel 3.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
NOTAT - Demografikorrektion 2020-2023 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2018

00.30.18G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Der bliver hvert år flyttet budgetbeløb mellem driftsbevillinger på baggrund af administrative aftaler uden politisk godkendelse i hver enkelt sag. Disse omplaceringer mellem driftsbevillinger forelægges samlet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets godkendelse. Denne sag vedrører regnskabsåret 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller

·        at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2018 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillingerne skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i løbet af 2018.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·        Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·        Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation

·        Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

 

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

 

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte bevillinger fremgår nedenfor. Da sagen vedrører regnskabsåret 2018 er det bevillingerne som de var gældende i 2018 der fremgår.

 

Bevilling

Kroner

11 Dagpasning

135.109

12 Børn og familie

189.603

13 Undervisning

889.902

31 Ældre

199.197

32 Psykiatri og handicap

-199.718

33 Sundhed

1.479.737

21 Kultur og fritid

-6.250

22 Biblioteker

93.495

59 Idrætsområder

-1.359.084

41 Uddannelse og beskæftigelse

-3.377.132

51 Beredskab

398.527

52 Teknik, natur og miljø

-12.555.502

53 Veje, parker og anlæg

-26.673

54 Vej og Park

66.880

55 Ejendomme og service

1.200.141

56 DeViKa

132.467

57 Kollektiv trafik

76.136

61 Økonomi, it og personale

2.838.701

42 Erhverv, plan og byg

-1.956.618

62 Administration

12.880.780

63 Folkemødet

557.171

64 Politikere

-1.656.869

Totalt

0

 

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2018 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer er ændring af opgavers placering, primært i forbindelse med den nye politiske struktur fra 2018 samt flytning af ansvar for bygninger til Ejendomme og Drift m.m. Herudover er der fordelt budget fra forskellige puljer samt flyttet budget i øvrigt i forhold til den faktiske opgavevaretagelse på konkrete opgaver i 2018.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Likviditetsoversigter 31. marts 2019

00.32.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. marts 2019.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·        At likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo marts 2019, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 164,4 mio. kr. er steget med 8,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2019. Udviklingen i perioden omfatter en stigning som følge af salg af fast ejendom og et fald der skyldes flere udbetalinger til leverandører.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 306,8 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 5,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2019 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2019 blev der vedtaget et kassetræk på 11,3 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver en tilførsel på 10,9 mio. kr. til kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2019 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Idet Slottet i Rønne er solgt, skal restgælden indfries, dette er endnu ikke sket, men vil få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,9 mio. kr. i 2019.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2019 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad

18.15.15Ø40-0368

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)   At anlægsregnskabet for Klemensker Svømmebad godkendes, og

b)   At underskuddet på 5.856 kr. finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. marts 2017 anlægsbevilling vedrørende tilskud til Klemensker Svømmebad på baggrund af en ansøgning fra Klemensker Svømmebad.

Formålet med tilskuddet var at renovere svømmebassinet, så det kunne godkendes efter de nuværende krav i svømmebadsbekendtgørelsen.

 

Klemensker Svømmebad har gennemført en renovering af svømmebassinet, så det overholder de gældende krav til vandkvalitet på området. Klemensker Svømmebad har gennemført arbejdet i samarbejde med en konsulent fra Videnscenter for Idrætsanlæg, som har bistået med rådgivning og administrativt arbejde.

 

Firmaet ’Processing’ har udført størstedelen af det tekniske renoveringsarbejde for svømmebadet. Foreningen har desuden benyttet sig af frivillige kræfter blandt både bestyrelse og lokalbefolkning.

 

Den officielle åbning af det renoverede svømmebad fandt sted 23. juni 2018 på Sankthansaften i samarbejde mellem Klemensker Svømmebad, Klemensker Idrætsforening og Klemensker Land- og Byforening.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner ekskl. moms

Anlægs-bevilling

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Samlet forbrug

Underskud

Tilskud Klemensker Svømmebad

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

I alt

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

 

Beløbet på 2.600.000 kr. ekskl. moms svarer til 3.132.530,12 kr. inkl. moms, idet momsrefusionsandelen på dette område er 85.

 

Underskuddet på 5.856 kr. forslås finansieret af kassebeholdningen.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsregnskab på forbedring af Nørrekås Lystbådehavn

00.01.00S49-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for forbedring af Nørrekås Lystbådehavn, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 med forhøjelse af anlægsbevilling den 26. maj 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

c)    At anlægsregnskabet for forbedring af Nørrekås Lystbådehavn godkendes, og

d)   At underskuddet på 488.190 kr. finansieres af den disponible anlægspulje på havnene i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. juni 2015 anlægsbevilling på 250.000 kr. til revision af havneplanen for Nørrekås, der var startet i 2011. I forlængelse af den reviderede havneplan godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 en forhøjelse af anlægsbevillingen til Nørrekås Lystbådehavn, så den samlet udgjorde 5.050.000 kr.

Projektet er en del af en større ombygningsindsats for hele Nørrekås Lystbådehavn, hvor indretningen af de enkelte havnebassiner er nytænkt og ombygget, så der kan være plads til flere både og forholdene for lystsejlerne er blevet nutidssvarende.

Projektet indebar en udskiftning af flest mulige træbroer og træpæle. De nye broer, flydende som faste, er udført som moderne betonbroer med Y bomme.

I projektet var det et stort ønske at få gennemført en renovering af hele lystbådehavnen om end projektet var opbygget så det delvis kunne skæres til inden for den økonomiske ramme. Der blev i projektet lavet en fejlvurdering af hvor langt midlerne rakte i ombygningen i det der samtidig opstod nogle uforudsete forhold. Der har gjort, at projektet er overskredet med 9,5 pct., i alt 488.190 kr. Det var på tidspunktet for overskridelsen ikke muligt at skære projektet til indenfor den økonomiske ramme.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, veje, havne og beredskab har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 og forhøjelsen den 26. maj 2016.

 

Beløb i hele kroner ekskl. moms

Korrigeret Anlægs-

bevilling*

Forbrug
2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Samlet forbrug

Underskud

Projektering

 

647.482

615.876

 

1.263.358

 

Entrepriser

 

 

651.734

473.420

1.125.164

 

Varekøb

 

 

2.919.834

291.167

3.211.001

 

Diverse

 

816

6.746

6.396

13.958

 

I alt

5.125.591

648.298

4.194.200

770.983

5.613.481

-488.190

 *Beløbet er prisreguleret med samlet 75.291 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2018.

 

Underskuddet på 488.190 kr. forslås finansieret af den disponible anlægspulje på havnene.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2019.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

17

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 med forhøjelse af tilskuddet den 30. marts 2017.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)   At anlægsregnskabet for renovering af Rønne Svømmehal godkendes, og

b)   At overskuddet på 107.061 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling vedrørende tilskud til Rønne Svømmehal på 2,97 mio. kr. til separation af børnebassin samt etablering af nyt filter i filterbygning. Anlægsbevillingen blev delvist finansieret af 1,0 mio. kr., der i budgetforlig 2016 var afsat til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Resten af anlægsbevillingen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Efter en gennemgang af vandbehandlingsanlægget blev det konstateret, at svømmehallens kemikalieanlæg ikke levede op til de gældende krav på området. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 30. marts 2017 forhøjelse af anlægsbevilling til 4.793.150 kr. Forhøjelsen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Arbejdet vedrørende reparation af promenadedæk, etablering af en ny klinkebelægning samt katodisk beskyttelse blev sendt i udbud d. 7. oktober 2016. Jens Møller Gudhjem A/S har været hovedentreprenør på promenadedækket, og Dansk Vandteknologi A/S fra Jylland, fik entreprisen på vandbehandlingsdelen.

 

Idet alle de nævnte arbejder er udført, har svømmehallen en anslået forventet levetid på 12-20 år ifølge rådgivende ingeniørfirma ConPros vurdering d. 16. februar 2016.

 

Mandag d. 1. maj 2017 lukkede Rønne Svømmehal i forbindelse med arbejdet med renovering af promenadedæk og vandbehandlingsanlæg, der var fastsat til at vare i otte uger. Midt i renoveringsprocessen blev det imidlertid besluttet at holde svømmehallen lukket i yderligere to uger, for at sikre, at arbejdet var afsluttet forud for genåbningen af svømmehallen. Rønne Svømmehal genåbnede lørdag d. 15. juli 2017.

 

Efter åbningen var der fortsat udestående arbejder vedr. vandbehandlingen, som blev udført i løbet af 2018.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 og den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner
ekskl. moms

Budget

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

samlet
forbrug

Overskud

Tilskud,
Rønne Svømmehal

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

I alt

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

 

Beløbet på 4.793.148 kr. ekskl. moms svarer til 5.774.880 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Overskuddet på 107.061 kr. foreslås overført til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud

82.20.00P20-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

18

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af køkkener i dagtilbud, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a) at anlægsregnskabet for etablering af køkkener i dagtilbud godkendes, og

b) at overskuddet på 22.058 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 9.557.300 kr. til etablering af køkkener i dagtilbud, der omfattede etablering af køkkenfaciliteter i fem dagtilbud efter at forældrene i maj 2016 havde valgt frokostordningen til, jf. dagtilbudslovens §16 a og b.

 

Der blev etableret køkkener i Søstjernen, Skatteøen (afdelingen på Helsevej og Paradisvej) i Rønne, Klemensker Børnehus, Hasle Børnehus samt i Trilobitten i Aakirkeby.

 

Arbejdet har gået planmæssigt, og alle de 5 børnehaver har fået etableret et meget velfungerende produktionskøkken til alles tilfredshed.

Den samlede ramme er overholdt samlet set.

Der har ikke været det forventelige forbrug på uforudsete udgifter, og dermed er der et overskud på 22.058 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

 

Beløb i hele kroner

Opr. budget

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

samlet
forbrug

Børnehuset Søstjernen

   3.077.700

           49.314

       1.417.506

       1.341.129

        2.807.950

Børnehuset Skatteøen

   1.831.500

           52.508

       1.804.826

         278.915

        2.136.249

Klemensker Børnehus

   2.315.500

          154.552

       2.101.914

         186.023

        2.442.489

Børnehuset i Hasle

   2.118.700

           91.459

       1.816.621

           50.165

        1.958.245

Børnehuset Trilobitten

      213.900

           55.957

         149.025

 0

           204.982

I alt

   9.557.300

          403.791

       7.289.893

       1.856.232

        9.549.916

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

forbrug

Overskud

I alt

9.557.300

9.571.974

9.549.916

22.058

*Beløbet er prisreguleret med samlet 14.674 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2018.

 

Overskuddet på 22.058 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april måned 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Årsberetning og regnskab 2018

00.32.00Ø00-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

19

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller. 

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

 

Resumé

Årsregnskab 2018 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning der forelægges Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget den 19. juni 2019 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

·        at årsregnskab 2018 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 53,1 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 30,9 mio. kr.

Årsagen til at resultatet på det skattefinansierede område er dårligere end forudsat kan hovedsagelig henføres til finansieringssiden, hvor der er en mindre indtægt på 27 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger til staten af bloktilskud, beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

Driftsudgifterne balancerer samlet set, idet der er mer- og mindre forbrug i varierende omfang. De største merforbrug vedrører vejvedligeholdelse, kollektiv trafik og IT-investeringer, mens det største mindre forbrug vedrører overførselsindkomster.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 89,4 mio. kr. mod det oprindelige budget på 94,1 mio. kr.

 

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 3,8 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 3,1 mio. kr.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 49,3 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 27,8 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (80,8 mio. kr.) er 46,9 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til et påbud fra staten om konvertering af 7 kreditinstitutlån med ydelsesstøtte.  Optagelse af lån (83,3 mio. kr.) er 50,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til konverteringen af de 7 kreditinstitutlån.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 15,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 57,5 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret træk på kassen på 23,4 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 221,0 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

36,4

63,2

-49,4

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-89,4

-94,1

-168,8

Resultat af det skattefinansierede område

-53,1

-30,9

-218,3

Drift

5,4

6,2

6,2

Anlæg

-1,6

-3,1

-15,6

Resultat af det brugerfinansierede område

3,8

3,1

-9,4

Samlet resultat

-49,3

-27,8

-227,6

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

83,3

33,2

116,4

Afdrag på lån

-80,8

-33,9

-109,6

Øvrige balanceforskydninger

-10,7

5,0

-0,1

Øvrige poster i alt

-8,2

4,3

6,7

 

 

 

 

Kasseforskydning (- = forbrug)

-57,5

-23,4

-221,0

 

 

Bemærkninger til finansieringsoversigten:

 

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært, at uforbrugte budgetmidler fra året før overføres og lægges til det oprindelige budget (kaldet budgetoverførsler). Det korrigerede budget indeholder derudover andre budgetændringer og tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har besluttet i løbet af året.

Det bemærkes, at for en stor del af budgetoverførslerne gælder, at de overføres igen til det efterfølgende budgetår. Derfor vil det korrigerede budget overstige regnskabsresultatet med et større millionbeløb. Disse penge udgør en del af kommunens likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Regnskab 2018, årsberetning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Godkendelse af Destination Bornholm's handlingsplan for 2019  

24.05.10Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

20

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 20. december 2018 at forlænge Destination Bornholms kontrakt til også at gælde for 2019. I den forbindelse skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkende Destination Bornholms handlingsplan for 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Destination Bornholms handlingsplan for 2019 tager udgangspunkt i Bornholms Turismestrategi for 2017-2019.

 

Det fører frem til at der er i 2019 vil være fokus på at produktudvikling, forretningsudvikling og markedsføring smelter mere og mere sammen.

 

Inden for produktudvikling og forretningsudvikling arbejdes der med at styrke og forstærke Bornholms autentiske karakter og kvalitet. Dette gøres gennem en række indsatser der gennemføres i 2019. Andre er i planlægningsfasen. I 2019 er følgende på tegnebrættet:

-      Outdoorturisme

o   En større indsats sættes i gang

o   Projektleder på Vækstprojekt – afsluttes medio 2019

o   300 outdoor ture

o   Udvikling af lystfiskerturime

-      Gastroturisme

o   Videreudvikle på der er i gang

o   Madfestival – videreudvikling af event startet i 2018

o   Drikkefestival - videreudvikling af event startet i 2018

-      Kultur og kunst på Bornholm

o   Arbejder med World Craft Region statusen

o   Arkæologi

o   Bornholms Kulturuge

o   Kunstrunden

-      Udvikling af Christiansø – understøttelse

-      Udvikling af byerne – fokus på Rønne og Nexø

-      Bornholms som Bright Green Island

o   Bæredygtig Bundlinje Bornholm

-      Folkemødet

-      Bornholm som lejrskoledestination

-      Udvikling af krydstogsturismen

-      Fokus på nationale puljeordninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

-      Part i koordineringen mellem det private og det offentlige hvor der er fokus på turisme

 

Markedsføring

Destination Bornholm varetager en række opgaver i relation til markedsføring og branding af Bornholm. De fordeles ud på forskellige medier og kanaler så som:

-      Bornholm.info – Bornholms turismeportal

-      Kampagnetiltag og annonceringssamarbejde – herunder også med Bornholmslinjen

-      Sociale medier

-      Messer

 

Presse

Der er stort fokus på pressearbejdet. I 2018 blev der arrangeret 70 pressebesøg hvilket har resulteret i 246 omtaler. Det er derfor vigtigt dette arbejde fortsættes i 2019.

 

Viden og indsigt som grundlag for indsatser

Vi skal være den destination i Nordeuropa som kender sine gæster bedst. Der samarbejdes med DAT og Bornholmslinjen. Der samarbejdes om at udarbejde følgende:

-      Besøgsrapporter

-      Ad hoc rapporter

-      Turismebarometer-måling

 

Vurdering

Det vurderes, at oplægget til handlingsplanen for 2019 rummer relevante og ambitiøse indsatser, som følger op på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, som den nuværende aftale tager udgangspunkt i. Især det forøgede fokus på outdoorturisme forventes at blive et væsentligt skridt mod udvikling af nye oplevelsesprodukter, der gør Bornholm endnu mere attraktiv at besøge uden for højsæsonen.

Markedsføringen er ikke en direkte del af aftalen, men dog en afgørende faktor i forhold til at tiltrække nye gæster til øen. Det er således værd at bemærke, at Bornholm i 2018, har opnået ca. 200 mio. eksponeringer via Destination Bornholms markedsføringssamarbejder. Værdien af den omtale, der er opnået i 2017 er vurderet til 39 mio. kr., og der er nået mere end 87 mio. læsere.

 

Økonomiske konsekvenser

Destination Bornholm 2019

Kr.

Tilskud BRK (Tidligere VF)

                2.425.950    

Tilskud BRK turistinformationer

                4.153.441    

I alt

                6.579.391    

 

Destination Bornholm har altså 6.579.391 kr. til rådighed. Det skal dog bemærkes af de ca. 4,1 mio. kr. til turistinformationer skal bruges direkte til det formål, og kan derfor ikke bruges på andet. De resterende midler anvendes som et grundtilskud.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 20. december 2018 at 2019 skulle bruges som overgangsår. Planen er, at der i løbet af foråret 2019 for begge operatørers vedkommende, skal forhandles nye udviklings- og resultatkontrakter med Kommunalbestyrelsen. Disse kontrakter skal så træde i kraft pr. 1. januar 2020, hvor det også forventes at resten af den lokale organisering af erhvervsfremme indsatsen på Bornholm er på plads. Kontrakterne skal til politisk behandlingen inden sommerferien 2019, så begge organisationer har muligheder for evt. tilpasninger af ressourcer eller opgaver.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 10. april 2019

1.
Handlingsplan for samarbejdet mellem Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune i 2019 (PDF)

2.
Destinations udvikling (PNG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Orientering om samarbejde med KLK om sociale investeringer

27.12.06P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

21

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune er blevet kontaktet af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) for at indgå i et forskningspartnerskab, hvor vi som kommune kan sammentænke de økonomiske og faglige strategier i forhold til udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er sammen med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) ved at indgå i et forskningspartnerskab, hvor BRK kan sammentænke de økonomiske og faglige strategier i forhold til udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning.

 

Der er mange eksempler på, at forebyggelse virker, men selv om investering virker oplagt, kan det være styringsmæssigt svært at navigere af flere årsager:

 

·        Indsatsen skal betales i år 1, men gevinsterne falder over en årrække

·        Investeringstilgangen stiller krav om tættere og nye former for samarbejde mellem økonomifunktioner og fagcenter ift. at udarbejde investeringsforslag og følge op

·        En aktiv investeringstilgang indebærer nye former for usikkerhed og risici, der skal håndteres

 

Forskningspartnerskab vil styrke BRK i at navigerer i krydsfeltet mellem faglige strategier og økonomisk styring.

Strategisk og politisk skal partnerskabet understøtte BRK i at træffe vidensbaserede valg på en række væsentlige spørgsmål som fx:

 

·        Hvordan sikrer BRK en stærk sammenhæng mellem forebyggelsesstrategi og økonomisk styring ift. udsatte børn og unge?

 

Invitationen til indgåelse af partnerskabet er vedlagt som bilag.

 

Forskningspartnerskab indgås i tæt samarbejde med ØP og understøtter B&F´s indsatsstyringen.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for at medvirke i partnerskabet er 99.000 ekskl. moms. Prisen er til forhandling, alt afhængig af engagement. Udgifterne til partnerskabet afholdes inden for budgetrammen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Invitation - sociale investeringer i børn og unge - partnerskab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Forslag om annoncering i Danes(magasin for danskere i udlandet)

15.00.00A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

13-03-2019

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

22

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Forslag om annoncering i Magasinet DANES, som er et magasin for danskere i udlandet, for at få kontakt med de mange danskere som befinder sig uden for Danmarks grænser og som efter en kortere eller længere årrække vender hjem til Danmark igen.

Der er ca. 250.000 danskere i udlandet og ca. 20.000 vender hjem til Danmark årligt.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at udvalget drøfter forslaget som beskrevet.

b)   at såfremt forslaget anbefales videresendes punktet til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 13. marts 2019:
Ad. a) drøftet
Ad. b) forslaget anbefales og videresendes til kommunalbestyrelsen. Inden kommunalbestyrelsesmødet undersøges hvad det vil koste at annoncere i fire numre. René Danielsson kan ikke medvirke. 

 

Borgmesteren indstiller,

a) at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender forslaget om annoncering i Danes

b) at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget bemyndiges til at udmønte den resterende del af puljen til øget tilflytning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt at der annonceres i et nummer.

Linda Kofod Persson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens vision om at vi skal være 42.000 bornholmere og det at vi både nu og på sigt, kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, foreslås det afprøvet hvilke rekrutterings muligheder der er blandt danskere der bor uden for Danmarks grænser.

 

Der er ca. 250.000 danskere i udlandet og årligt er der ca. 20.000 danskere som vender tilbage til Danmark efter kortere eller længere udlandsophold.

 

På Bornholm oplever vi jf. følgende figur, at der er en del danskere som flytter til Bornholm fra udlandet, herunder også fra Grønland.

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man skal dog være opmærksom på, at kategorien udlandet i ovennævnte figur både dækker over udlændinge som tager ophold på Bornholm og ukendt fraflytnings sted. Men selv uden disse grupper er der en relativt stor gruppe danskere som flytter til Bornholm fra udlandet og Grønland.

 

En annoncering i magasinet DANES skal derfor ses som et konkrete initiativ i indsats for flere tilflyttere og et øget udbud af kvalificerede medarbejdere.

 

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor annonce i DANES?

Lidt om Magasinet DANES

Danes Worldwides tidsskrift er det eneste i Danmark specialiseret i internationale danskere. Det udkommer 4 gange årligt på tryk samt i en læsevenlig (gratis) onlineversion, der nærlæses af danskere i mindst 115 lande i alle verdenshjørner.

Magasinet DANES, har ikke før haft annoncer for en hel kommune/landsdel.

 

Se eksempel på bladet her:

https://www.danes.dk/wp-content/uploads/danes-magasin-04-2018-november.pdf

 

En annonce i DANES vil give os en unik mulighed for at komme i kontakt med en meget bred gruppe af potentielle tilflyttere. I annoncen vil der være det direkte tlf. nr. og mail adresse til BRKs tilflytterservice, hvilket vil give mulighed for at registrere en umiddelbar effekt af annoncen, og yde råd og vejledning i forhold til at flytte til Bornholm samt henvise til muligheden for individuel tilflytterstøtte via Business Center Bornholms tilflytterservice, hvis der fx er særlige behov i forhold til ægtefælle job o.lign.

 

Hvem er læserne af DANES?

Danske familier udstationeret af danske virksomheder og organisationer.

 

·        Danske familier med egen virksomhed og danske medarbejdere i internationale virksomheder og organisationer.

·        Hjemvendte danske expats.

·        DANES ligger i venteværelserne i en lang række ambassader, konsulater, kirker, eksportkontorer, klubber og foreninger i udlandet samt i virksomheder, ministerier, redaktioner mm. i Danmark.

 

Man regner med at der ca. 250.000 danskere, der bor uden for Danmark. Af dem er der ca. 20.000 der vender hjem til Danmark hvert år

 

Danes har lavet en undersøgelse hvor 192 respondenter deltog, som handler om det at få job og komme tilbage til Danmark. Se resultaterne her:

https://teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/Internationale_erfaringer_rapport.pdf

 

Hvornår?

Side 2 i bladet, som udkommer den 31. maj, er reserveret til Bornholm. Det er et 100 års jubilæumstidsskrift på 100 sider.

 

Hvem er Danes Worldwide?

Danes Worldwide er en organisation, der arbejder for at gøre det lettere at være global dansker i udlandet. Opgaverne består i:

 

 

Derudover er Danes Worldwide udlandsdanskernes talerør over for politikere og andre beslutningstagere. Fokusområderne er økonomi, uddannelse og rettigheder.

 

Danes Worldwide er en medlemsbaseret organisation som dækker mange af de mere end 250.000 udlandsdanskere over hele verden og tilbyder medlemskab til både privatpersoner og virksomheder. Der er tale om store virksomheder som fx LEGO og NOVO blandt medlemmerne. H.M. Dronning Margrethe II er protektor for foreningen, se eventuelt mere på

https://www.danes.dk

 

Økonomiske konsekvenser

Prisen for annoncen er kr. 15.500,- ex moms, hertil kommer udgift til udformning af annonce

samlet kr. 20.000, som foreslås finansieret fra puljen til øget tilflytning.

Supplerende sagsfremstilling

Administrativ tilføjelse den 22. marts 2019

 

Tilbud 1
1 annonce i jubilæums tidskrift + 4 annoncer, 2 tidsskrifter i 2019 og de 2 første tidsskrifter i 2020.

(Svar fra Danes annonceansvarlige: På dit spørgsmål om rabat, i så fald BRK ønsker faste annonceringer i Danes ( 4 udgaver om året ), så er svaret herpå, at dette vil BRK naturligvis få. Jeg har besluttet følgende, under forudsætning af, at der laves en ét årig kontakt ( 4 udgivelser ) fra udgave 3/2019, den 31. august,  i så fald er jeg  indstillet på at der gives en fast rabat på 20%. (Normalt giver Danes kun 10%, men vi vil gerne tilgodese BRK i denne sag).

Det vil betyde at BRK får 1/1 side for kr. 10.400,-  samt kr.8.640,- pr. ½ side

Dette inkluderer desuden en digitalisering af annoncerne i den digitale version med link til BRK’s egen hjemmeside. Se mere om denne platform på dette link: https://ipaper.ipapercms.dk/DanesWorldwide/danes-1-2019/#/

Pris jubilæumsnummer 1/1 side på side 2, incl. udarbejdelse af annonce:      20.000 kr.
Pris for 4 yderligere annonceringer 1/1 side = kr. 41.600, ½ side:                                               41.600 kr.
Samlet pris =                                                                                                                                            61.600 kr.

(Med ½ side annonce i de 4 følgende numre vil prisen være kr. 54.560)

 


Tilbud 2
1 annonce i jubilæums tidskrift + 6 annoncer, 2 tidsskrifter i 2019 og de 4 tidsskrifter i 2020.

(Svar fra Danes annonceansvarlige: Hvis man ønsker at annoncere resten af 2019 + hele 2020 med 6 x annoncer fra udgave nr. 3/2019 og 4/2019, de 2 udgaver i 2019 for efteråret, samt de 4 udgaver i 2020, så er Danes indstillet på en rabat på 30%,( normal rabat på 6 annoncer er 15%)”.

9.100,- kr. pr. 1/1 side samt 7.560,- kr. pr. ½ side.

Dette inkluderer desuden en digitalisering af annoncerne i den digitale version med link til BRK’s egen hjemmeside. Se mere om denne platform på dette link: https://ipaper.ipapercms.dk/DanesWorldwide/danes-1-2019/#/

Pris jubilæumsnummer 1/1 side på side 2, incl. udarbejdelse af annonce:      20.000 kr.
Pris for 4 yderligere annonceringer 1/1 side                                                                                    54.600 kr.
Samlet pris =                                                                                                                                            74.600 kr.

(Med ½ side annonce i de 6 følgende numre vil prisen være kr. 65.360)

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

23

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af den ændrede sammensætning og arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018, skal der vælges en tilforordnet blandt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets medlemmer og rådets kommende sammensætning skal godkendes.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   At der vælges en tilforordnet til Idrættens Videns- og Kompetenceråd blandt medlemmerne af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

b)   At den nye sammensætning af Idrættens- Videns- og Kompetenceråd godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
a) Erik Lund Hansen indstilles.

b) Udvalget kan ikke godkende Idrættens Videns- og Kompetenceråds indstilling, idet der ikke ønskes repræsentation fra Bornholms Regionskommune med stemmeret. Erik Lund Hansen, Jonna Nielsen og Maria Fromseier Kjærgaard kan godkende indstillingens punkt b).

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

a) Erik Lund Hansen indstilles

b) Udvalget kan ikke godkende Idrættens Videns- og Kompetenceråds indstilling, idet der ikke ønskes repræsentation fra Bornholms Regionskommune med stemmeret. Winni Grosbøll, Thomas Thors og Leif Olsen kan godkende indstillingens punkt b).

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning i november 2018 om at godkende det forslag til ændret arbejdsform, som Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) præsenterede, skal der vælges repræsentanter for de respektive foreninger og organisationer, som skal være de fremtidige deltagere i IVK. Der skal således vælges

 

·        2 repræsentanter fra DGI Bornholm

·        1 repræsentant fra DBU Bornholm

·        1 repræsentant fra de selvejende svømmehaller

·        1 repræsentant fra de selvejende idrætshaller

·        1 repræsentant fra Center for Natur, Miljø og Fritid

·        3 repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd

o   1 repræsentanter fra foreningerne

o   1 repræsentanter fra foreninger med egne klubhuse

o   1 repræsentanter fra outdoorforeninger

·        1 tilforordnet fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

IVK drøftede på deres seneste møde d. 11. marts den kommende sammensætning og indstiller følgende medlemmer til det fremtidige råd:

 

·        Ole Dreyer og Karen-Margrethe Hansen fra DGI Bornholm

·        Erik Andersen (DBU Bornholm)

·        Thomas Bay Jensen (selvejd. Svømmehaller)

·        Jens S. Koefoed (selvejd. Idrætshaller)

·        Carsten Clemmensen (Bornholms Idrætsområder, Center for Natur, Miljø og Fritid)

·        Bornholms Idrætsråd:

o   Marian Lundh (foreninger)

o   Maike Fiil (egne klubhuse)

o   Erik Deichmann (outdoor)

 

Herudover skal vælges en tilforordnet blandt medlemmerne i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, som kan deltage i de fremtidige møder i rådet.

 

Den nye sammensætning af IVK vil mødes første gang d. 2. maj, hvor der også skal vælges en formand for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Ideer og forslag til Råstofplan 2020

01.09.10P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

12-03-2019

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Råstofplanen fastlægger rammerne for regionskommunens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm. Kommunalbestyrelsen skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for en justering eller revision af planen. Planlægningen for Råstofplanen 2020 påbegyndes nu og der skal indledningsvis indkaldes ideer og forslag fra interesserede borgere, virksomheder og myndigheder. På baggrund af de indkomne ideer og forslag beslutter Regionskommunen, om Råstofplanen 2016 skal revideres eller om den blot skal videreføres i en Råstofplan 2020 uden væsentlige ændringer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·        at planlægningen for Råstofplanen 2020 påbegyndes, ved indkaldelse af ideer og forslag.

 

Natur- og Miljøudvalget den 12. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. marts 2019:

Udsættes til april mødet.

 

Borgmesteren indstiller,

·        at planlægningen for Råstofplanen 2020 ikke igangsættes, men afventer implementering af sundhedsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:
Borgmesterens indstilling anbefales.

Leif Olsen kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

Regionskommunen skal udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen skal udarbejdes på grundlag af en råstofkortlægning, som Bornholms Regionskommune ligeledes har ansvaret for at gennemføre (råstoflovens § 5a).

Planprocessen indledes med denne idé-fase (1. offentlighedsfase), hvor en redegørelse over status på råstofplanlægningsområdet offentliggøres, sammen med et debatoplæg, som opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer m.fl. til at indsende idéer og forslag til den kommende råstofplan. På baggrund af indkomne ideer og forslag beslutter Regionskommunen om og i hvilken udstrækning råstofplanen skal revideres.

Center for Natur, Miljø og Fritid lægger op til, at Råstofplanen ikke revideres, men videreføres til en Råstofplan 2020 uden væsentlige ændringer. Dette fordi råstofressourcen i de udlagte råstofindvindingsområder vurderes tilstrækkelig til råstofforbruget de kommende 12 år, samt at retningslinjerne for råstofindvinding vurderes tilstrækkelige.

Hvis det besluttes at planen skal revideres, udarbejder Bornholms Regionskommune et egentligt forslag til Råstofplan 2020, som kommer i offentlig høring i 2019. En revision af råstofplanen kan f.eks. være forårsaget af nye udlæg til råstofindvinding eller ændrede retningslinjer for råstofindvinding på øen.

 

Beslutter regionskommunen omvendt at råstofplanen ikke skal revideres, videreføres Råstofplanen 2016 til en 2020 Råstofplan med mindre ikke væsentlige tilføjelser, så som tilføjelse af nyt datagrundlag for råstofressourcer/behov mm.

 

Både redegørelsen og debatoplægget ligger digitalt, ligesom Råstofplanen 2020 også vil gøre det (det er også muligt at downloade en pdf-version, som kan udskrives). Redegørelsen og debatoplægget kan tilgås her

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU den 10.4.2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en sundhedsaftale, der bl.a. indebærer at regionerne nedlægges. De regionale ansvarsområder skal derfor fordeles mellem kommuner og stat. I den indgåede aftale er råstofområdet foreslået placeret i staten og vil derfor forventeligt ikke længere skulle varetages i Bornholms Regionskommune, såfremt der også efter det kommende folketingsvalg er flertal for aftalen. 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Akkumuleret underskud for de kommunale havne

08.00.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

25

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Idet havnene med udgangen af 2018 har akkumuleret et underskud på 3,3 mio. kr. er der igangsat initiativer vedrørende økonomistyring og afdrag. Der påregnes afdrag af underskuddet med 1,2 mio. kr. i 2019 samt afdrag af resterende over en periode på 3 år. Dertil er det besluttet at udarbejde vedligeholdelsesplaner for de enkelte havne til brug for prioritering af midlerne på området. Der er administrativt udarbejdet et forslag til afdragsplan for det akkumulerede underskud for de kommunale havne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·        at forslag til afdragsplan for det akkumulerede underskud for de kommunale havne godkendes, herunder at der i 2019 afdrages 1,2 mio. kr.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:
Udvalget anerkender eksistensen af en underfinansiering af de kommunale havne, og at dette skal håndteres. Udvalget tilslutter sig de administrative ændringer, der er, og er ved at blive implementerede.
For at sikre en rimelig drifts- og vedligeholdelsessituation på havnene indstiller udvalget, at merforbruget (underskuddet) afvikles over 5 år således, at de ordinære driftsudgifter ikke reduceres mere end højst nødvendigt. Den fremtidige finansiering af den kommunale havnedrift indgår i budgetforhandlingerne 2019.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2018 for de kommunale havne forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget indeholder udlæg på i alt 0,7 mio. kr. vedrørende igangværende projekter (South Coast Baltic, Lystfisker/trollingprojektet og saunaen i Sandvig) som ventes dækket af tilskud i 2019.

Det resterende merforbrug hidrører fra en række større anlægs- og renoveringsopgaver, hvor merudgifterne til dels er afholdt over driften. I 2018 blev der i sommeren bremset for øvrige tiltag i det omfang, det var muligt for at begrænse merforbruget.

Sejlersæsonen i 2018 blev god og indtægterne fra gæstesejlere og fastliggere overgik indtægterne i 2017 med 0,5 mio. kr. Til gengæld måtte indtægterne fra Chr. Ø-farten nedjusteres med et nogenlunde tilsvarende beløb, grundet en tilpasning af det forventede budget som følge af indfasning af en ny model for afregning af skibsafgifter.

Fra 2017 er der overført et underskud på 2,2 mio. kr., som forventedes at kunne nedbringes med 1,3 mio. kr. Det lykkes imidlertid kun at nedbringe underskuddet med 0,6 mio. kr., idet nogle tilgodehavender viste sig at være mindre end først antaget.

Samlet set kan der således forventes et akkumuleret underskud for de kommunale havne på 3,3 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er udlæg som ventes dækket i løbet af 2019.

Der er iværksat tiltag til en ændret økonomistyring som blev implementeret fra starten af 2019. I denne sammenhæng forventes det akkumulerede underskud påbegyndt afdraget i 2019 og der vil blive udarbejdet en afdragsplan for det resterende underskud.

Det er samtidig besluttet, at der i 2019 påbegyndes et projekt med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for de enkelte havne, som skal medvirke som støtte til en faglig korrekt prioritering af afsatte drifts- og anlægsmidler.

 

De kommunale havnes driftsbudget for 2019

Fra 2019 varetager Center for Ejendomme og Drift vedligeholdelse og drift af de kommunale bygninger på havnene. I den forbindelse er der fra havnenes driftsbudget overført 730.000 kr. Det er til dækning af udgifter til ejendomsskat, bygningsforsikring, vand, el og varme i bygninger samt et vedligeholdelsesbudget på 20.000 kr. pr. havn.

Herunder er gengivet en samlet oversigt over budget til drift og administration af de ti kommunale havne samt Vang Pier. Derudover er der i budgettet afsat 150.000 kr. til at støtte projekter på de private havne.

 

Budget 2019 ordinær drift                                                                                                                   1.976.997

Udgifter

 

 

 

Drift og administration generelt

 

-        Løn (8 årsværk i alt; drift og administration)

3.899.781

 

-        Anden administration (kontingenter, abonnementer, foldere og lign., beklædning, møder, rejser, sikringsarbejde mv.)

303.619

 

Andre faste udgifter på havnene

 

 - ejendomsskat og afgifter

79.012

 

 - el, vand, varme, renovation

1.637.100

 

 - maskiner, brændstof mv.

14.359

 

 - forsikringer (havneværker)

53.808

 

Mindre vedligehold og almindelig drift/renholdelse af arealer, kajer, moler mv. på de enkelte havne, samlet beløb

399.038

 

Andre forpligtelser på havnene

 

 - Lift på Tejn Havn

180.000

 

 - Betjening af erhvervsfiskeri

100.000

 

 - automater og trådløst netværk på havnene

308.000

 

 - afsat til projekter på private havne

150.000

 

Andre fællesudgifter

 

 - fjernelse af vrag

30.000

 

 - el-projekter

100.000

 

Olieindkøb til videresalg (Tejn og Nørrekås havne)

975.000

 

Udgifter i alt

8.229.717

 

Indtægter

 

Erhvervsfiskeri (bropenge)

-80.000

 

Salg af olie til både (Tejn og Nørrekås havne)

-1.269.000

 

Sejlere

 

 - fastliggere

-1.668.223

 

 - lystsejlere

-2.145.871

 

Øvrige indtægter

 

 - areallejer

-1.252.913

 

 - bygningsleje (overdrages til ejendomsservice)

-230.587

 

 - passagerafgifter, skibsafgifter, turisme

-435.000

 

 - projektindtægter (udestående for udlæg)

-200.000

 

Indtægter i alt

-7.281.594

 

 

 

Nettoforbrug drift

 

948.123

 

Til vedligehold på havneværker, projekter og afdrag på akk. underskud (drift)

 

 

1.028.874

 

Der er derudover ekstraordinært i 2019 bevilliget 2,0 mio. kr. til renovering af havneværker på driftsbudgettet, således at det samlede driftsbudget i 2019 er på ca. 4 mio. kr.
Disse midler er til dels disponeret ved igangsættelse af diverse vedligeholdelsesarbejder m.v. som primært tilgodeser forbedringerne af arbejdsvilkår for brugere og ansatte samt sikring af diverse havneværker, som er drøftet i forbindelse med afholdelse af brugerrådsmøder på de kommunale havne i efteråret 2018 og tidligere år.

Hertil er der gennemført en organisationstilpasning i havnegruppen med henblik på at styrke såvel den økonomiske styring samt gennemførelse af såvel anlægs- som driftsprojekter, hvilket betyder ekstraordinære udgifter til lønomkostninger i 2019 i forbindelse med overlap i mellem tidligere og nye medarbejdere.

 

Proces for afdragsplan for akkumuleret underskud

 

År

Akkumuleret underskud primo

Afdrag

Finansiering af afdrag

Forventet akkumuleret underskud ultimo

Bemærkninger

2019

3,3 mio. kr.

1,2 mio. kr.

0,7 mio. kr. i udestående tilskud mv.

0,5 mio. kr. ved reduceret drift

2,1 mio. kr.

Driftsbudget til de enkelte havne reduceres i år med samlet 0,5 mio. kr.

Større tiltag og vedligeholdelsesopgaver gennemføres via ekstraordinær renoveringspulje samt anlæg

2020

2,1 mio. kr.

1,0 mio. kr.

0,5 mio. kr. ved reduceret drift

0,5 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2020

1,1 mio. kr.

Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,5 mio. kr.

Disponibel anlægspulje reduceres med 0,5 mio. kr.

2021

1,1 mio. kr.

1,1 mio. kr.

0,5 mio. kr. ved reduceret drift

0,6 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2020

0 kr.

Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,5 mio. kr.

Disponibel anlægspulje reduceres med 0,6 mio. kr.

 

Generel bemærkning: Reducering af driftsbudgettet over en periode vil betyde en nøje prioritering af vedligeholdelsesarbejder. En reducering af den disponible anlægspulje vil betyde forringet mulighed for at iværksætte større tiltag til renovering, fornyelse mv.

 

De kommunale havnes anlægspuljer for 2019

På Natur- og Miljøudvalget møde i februar 2019 blev et forslag til prioritering af anlægsmidler samt renoveringspulje for de kommunale havne udenfor Rønne behandlet og godkendt. 

 

De kommunale havnes anlægspuljer for 2014 – 2018

Af bilag 1 fremgår, hvilke anlægsprojekter der i perioden 2014 til 2018 er bevilliget midler til.

Økonomiske konsekvenser

Opsummeret forslås havnenes driftsbudget for 2019 disponeret således:

 

Driftsbudget 2019

Hele kroner

Nettobudget inkl. ekstraordinært budget i 2019 på 2,0 mio. kr. 

3.976.997

 

 

Forslag til budgettering

Hele kroner

Nettoudgifter

948.123

Alm vedligehold af havneværker og arealer

448.123

Ekstraordinært vedligehold samt diverse projekter

2.000.000

Afdrag på akk. Underskud (drift)

500.000

I alt

3.976.997

 

Nedenstående tabeller viser den årlige anlægspulje til havne samt den ekstraordinære renoveringspulje til havne uden for Rønne.

Anlægspulje til havne

Hele kroner

Budget 2019

2.072.300

Budgetoverførsler 2018 + tidligere prioriterede  projekter

-652.986

Budget 2019

1.419.314

Prioriteret jf. dagsorden den 5. februar 2019

-1.325.000

Restbeløb til senere disponering

94.314

Renoveringspulje til havne uden for Rønne

Hele kroner

Budget 2019

1.438.207

Prioriteret jf. dagsorden den 5. februar 2019

-1.425.000

Restbeløb til senere disponering

13.207

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU den 10.4.2019

Indstillingen fra NMU vil gøre at afdragsprofilen på det akkumulerede underskud vil se således ud:

 

Tekstboks: År Akkumuleret underskud primo Afdrag Finansiering af afdrag Forventet akkumuleret underskud ultimo Bemærkninger
   2019 3,3 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. i udestående tilskud mv.
   0,3 mio. kr. ved reduceret drift 2,3 mio. kr. Driftsbudget til de enkelte havne reduceres i år med samlet 0,30 mio. kr.
   Større tiltag og vedligeholdelsesopgaver gennemføres via ekstraordinær renoveringspulje samt anlæg 
   2020 2,3 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. ved reduceret drift
   0,3 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2020 1,7 mio. kr. Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,3 mio. kr.
   Disponibel anlægspulje reduceres med 0,3 mio. kr. 
   2021 1,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. ved reduceret drift
   0,3 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2021 1,1 mio. kr. Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,3 mio. kr.
   Disponibel anlægspulje reduceres med 0,3 mio. kr.
   2022 1,1 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. ved reduceret drift
   0,3 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2022 0,5 mio. kr. Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,3 mio. kr.
   Disponibel anlægspulje reduceres med 0,3 mio. kr.
   2023 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,2 mio. kr. ved reduceret drift
   0,3 mio. kr. fra disponibel anlægspulje 2023 0 kr. Driftsbudget til de enkelte havne reduceres med samlet 0,2 mio. kr.
   Disponibel anlægspulje reduceres med 0,3 mio. kr.
   
   Den disponible anlægspulje udgør årligt ca. 2,1 mio. kr.

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Bilag 1. Anlægsprojekter på havnene 2014 - 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Anlægssag budget 2020. Indkøb af nye busser

13.05.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

26

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Klima og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BATs busflåde består i dag af fire mini/handicapbusser og 31 rutebusser af forskellig alder. De ni ældste busser er mere end ti år gamle, den ældste er fra 1999. Disse ni busser står nu over for en nødvendig udskiftning i 2020 grundet alder og nedslidning. Løbende nødvendig udskiftning af BATs busser er ikke indeholdt budgetmæssigt i BATs nuværende ramme.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   At sagen oversendes til budget for 2020.

b)   At der tages stilling til finansieringsform

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

a) Indstilling anbefales.
b) Udvalget ønsker inden budgetbehandling et notat indeholdende konsekvensberegninger på fleksible finansieringsmuligheder herunder også overvejelser omkring fleksible busstørrelser. Drøftes på juni mødet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

BATs busflåde består i dag af fire mini/handicapbusser og 31 rutebusser af forskellig alder. Se bilag A (Vognplan).

De ni ældste busser er mere end ti år gamle, den ældste er fra 1999. De har alle en lavere euronorm end den seneste norm.  Den nyeste norm er EURO 6 version 2. Euronormen er emissionsudledning (CO2, NOX og skadelige diesel partikler). De ældste er helt uden for euronorm.

Vedligeholdelses og reparationsomkostningerne er høje, begrundet i bussernes alder og antallet af kilometer de har tilbagelagt. Bussen fra 1999 har f.eks. tilbagelagt 1.241.000 km, ved sidste syn i 2018.

I 2012 fik BAT leveret 12 nye Irisbus/Iveco og i 2015 blev der leveret 10 nye Iveco busser. Disse busser tilbagelægger ca. 170.000 km årligt.

Som et led i at få den mest optimale drift, med de laveste omkostninger og ikke mindst den mest miljøvenlige drift, er det nødvendigt med en kontinuerlig og løbende udskiftningsplan for busserne.

En rutebus har en levetid på 10-12 år, alt efter hvor mange kilometer der tilbagelægges. På denne baggrund står de ni ældste busser for en udskiftning. Den øvrige flåde skal udskiftes i årene 2022 – 2025/26.

I den langsigtede strategi for udskiftning og implementering af mere emissionsvenlige busser el, biogas, hybrid etc., efter en nærmere analyse af muligheder, foreslår BAT at de ni ældste busser i 2020 udskiftes, med dieselbusser med den bedste euro norm (euro 6, ver. 2).

De busser der vil kunne leveres i 2020 har en levetid på 10 år. Den øvrige flåde udskiftes i årene frem mod 2025. De 10 år gamle busser udskiftes så i 2030, hvor ambitionen kunne være, at alle busser er helt emissionsfrie.

Investeringsbehov for udskiftning af de ni gamle busser vil være ca. kr. 1.600.000 + moms = 2.000.000,- pr. bus. Samlet investering 18.000.000,- inkl. moms.

Bemærk at BAT ikke har refusion for momsen.

Priserne er oplyst af forskellige forhandlere og er listepriser. Prisen kan godt ændre sig når udbudsrunden i licitationen er afsluttet.

Vi vil få alle nye busser leveret med tælleudstyr, så vi over tid får et dokumenteret billede af belægning og passagerstrømme på rutenettet.

 

Finansieringsmuligheder ved indkøb af busser:

Til brug for sagen om indkøb af nye busser beskrives mulighederne for finansiering.

 

Kassefinansiering:

Indkøbet finansieres af kommunes likvide midler.

Budget til indkøb af busser afsættes på anlægsbudgettet.

 

Lånefinansiering:

Lånefinansiering skal ske inden for rammerne af lånebekendtgørelsen. Optagelse af lån kræver låneramme, som enten kan opnås ved afholdelse af anlægsudgifter til bestemte formål eller gennem en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kollektiv trafik er ikke et formål der giver låneramme, så der skal enten være ledig låneramme fra andre anlægsprojekter eller der skal søges en dispensation. Der opnås sjældent dispensation til hele den ansøgte anlægsudgift.

I praksis betyder det, at der vil blive tale om delvis lånefinansiering og delvis kassefinansiering.

Lån kan optages med en maksimal løbetid på 25 år. Ved indkøbet at busser i 2015 blev der optaget 10-årige lån ud fra en forudsætning om, at løbetiden på lånene skulle svare (nogenlunde) til bussernes levetid.

Budget til indkøb af busser afsættes på anlægsbudgettet. Desuden skal der afsættes budget til optagelse af lån samt årligt budget til ydelsen på lånet.

 

Finansiel leasing:

Finansiel leasing indebærer finansiering via Kommuneleasing. Ved leasingaftalens udløb vil aktivet i reglen være nedskrevet til en realistisk og forudbestemt restværdi og BRK skal anvise en køber eller indbetale den forudbestemte restværdi, for at beholde busserne.

Leasingtager betaler leasingydelse (dvs. afdrag og renter) i løbetiden. Renten kan være variabel (=bilflådestyringen) eller fast.

 

En leasingperiode >4 år skal godkendes politisk.

 

Budgettet til leasingydelsen afsættes så årligt på BATs driftsbudgettet.

 

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under BAT, men sagen fremlægges også for Klima og bæredygtighedsudvalget til orientering.

 

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at BRK ikke kan fradrage moms på busser, da billetindtægter ikke er pålagt moms.  Det betyder at den faktiske pris skal budgetteres med moms.

 

Investeringsbehov for udskiftning af de ni gamle busser vil være ca. kr. 1.600.000 + moms = 2.000.000,- pr. bus. Samlet investering 18.000.000,- inkl. moms.

Løbende nødvendig udskiftning af BATs busser er ikke indeholdt budgetmæssigt i BATs nuværende ramme, hvorfor der er nødvendighed med særskilt anlægsbevilling hertil.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Vognliste udbud nye busser (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Anlægsbevilling til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn

08.00.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

27

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne, herunder 175.000 kr. til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   At der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til opmåling og uddybning af Nørrekås Lystbådehavn

b)   At der afsættes et rådighedsbeløb på 175.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)    At anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d)   At der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der opleves store problemer med tilsanding af havnebassinerne i Nørrekås Lystbådehavn. Den manglende vanddybde har det seneste år resulteret i flere påsejlinger af sten og betonankre i havnen. Tilsandingen omkring bro S har desuden betydet, at det stort set ikke er muligt at udnytte og tildele bådpladser ved denne bro. Dette er problematisk eftersom der pt. er mere end 20 både på venteliste til en fast plads i havnen. Der er stor søgning af fastliggere til havnen, og der er derfor behov for at kunne disponere over alle bådpladser i fuld dybde.

 

Nørrekås Lystbådehavn: Bro S er markeret med rødt

 

Det foreslås, at der foretages en opmåling af vanddybder i hele havnen. Opmålingen skal dels bruges til at fastslå i hvilke områder af havnen, det er nødvendigt at foretage en akut uddybning inden sæson 2019/20 går i gang, og dels bruges som grundlag for en mere omfattende uddybning af bassiner og indsejling inden sæson 2020/21, hvor alle områder i havnen uddybes til det niveau, der er angivet i den danske havnelods, sejlerguiden, osv.

 

Det foreslås, at der inden sæson 2019/20 foretages en akut uddybning af de områder i havnen, som er særligt kritiske for at kunne undgå påsejlinger, og som vil gøre det muligt at disponere over bådpladserne ved bro S i fuld dybde.

Opgravet materiale vil i 2019 kunne placeres inden for havnens område, hvilket betyder, at der ikke skal indhentes tilladelse fra Kystdirektoratet, men i stedet blot gives kommunal tilladelse til flytning af materialet. En del af bevillingen skal i den sammenhæng anvendes til prøvetagninger, som skal sikre, at det materiale som påtænkes flyttet ikke er forurenet.

 

Der er indhentet tilbud på de planlagte arbejder, og arbejdet vil blive udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Opmåling

30.000

Prøvetagning

20.000

Uddybning, inklusive fjernelse af sten

125.000

 

Budget: 175.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne på samlet 1.325.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 175.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018 og regulering for diverse reserverede midler fra udvalgets tidligere års prioriteringer mv., et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 1.119.314 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Anlægsbevilling til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm

08.00.00P20-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

28

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoverings-puljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til tiltag til understøttelse af afviklingen af Trollingmaster Bornholm

b)   At der afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne uden for Rønne

c)    At anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d)   At der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:
Indstilling anbefales, idet det også styrker havnens almindelige funktion og drift.
Niclas Fick kan ikke medvirke, idet den type turisme og heraf miljø- og klimabelastning Trolling Master indebærer, ikke er i overensstemmelse med Enhedslisten Bornholms holdning til bæredygtighed i forhold til den bornholmske Natur – samt kyst- og havmiljø.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Det indstilles at der frigives 75.000 kr. til uddybning af indsejlingen, mens de øvrige tiltag udsættes jf. processen i dagsordens punkt 10.

Leif Olsen kan ikke medvirke, men ønsker at følge indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Trollingmaster Bornholm udvides i 2019 med 50 ekstra både og kommer også til at omfatte Allinge Havn fremover. For at de kommunale havne også fremover kan danne kulisse for og understøtte det populære arrangement på et tilfredsstillende niveau er der behov for at iværksætte en række tiltag, der forbedrer rammerne for afviklingen:

 

Tankanlægget i Tejn Havn har ikke længere kapacitet til at forsyne de mange både i forbindelse med arrangementet og forslås derfor udvidet, så det bliver muligt for havnen at stille nok brændstof til rådighed til afviklingen af arrangementet. Det foreslås, at den eksisterende underjordiske 2-rums tank, der i dag rummer 6.000 l benzin og 4.000 l diesel, ombygges til 1 rum, som fremover rummer 10.000 l benzin, og at der oppe på kajen etableres en ny 5.900 l tank til lystbådediesel. Dette tiltag vil gøre det muligt for havnen at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på brændstof i forbindelse med arrangementet. 

 

Udvidelsen af Trollingmaster Bornholm gør også behovet for flere kajmeter i Tejn Havn presserende. Der foreslås derfor indkøbt to nye mobile flydebroer, så bådene kan ligge ordentlig i havnen under arrangementet. Flydebroerne kan let flyttes til andre havne og bruges i forbindelse med arrangementer og reparationsarbejder der.

 

Indsejlingen til Tejn Havn er sandet til og har derfor ikke længere den oplyste dybde. I flere tilfælde har havnen måtte afvise større både, som har måttet sejle helt til Nexø for at kunne komme i havn. Det foreslås at få sandsuget indsejlingen, så den igen har den vanddybde, der er angivet i den danske havnelods, sejlerguiden, m.v. 

 

Der er indhentet tilbud på opgradering af tankanlægget, mens udgifterne til hhv. flydebroer og uddybning af indsejlingen er anslåede. Eventuelle mer- eller mindreudgifter vil blive reguleret over den disponible anlægspulje for havne.

 

Arbejderne planlægges udført med følgende fordeling af budgettet:

 

Opgradering af tankanlægget

75.000

Flydebroer

100.000

Uddybning af indsejling

75.000

 

Budget: 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2019 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne uden for Rønne på samlet 1.425.000 kr.

Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften på 250.000 kr. til dette projekt finansieres af denne pulje.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018 og regulering for diverse reserverede midler fra udvalgets tidligere års prioriteringer samt godkendte anlægsbevillinger i 2019, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på pt. 813.207 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Anlægsbevilling til udskiftning af raftehegn samt istandsættelsesarbejder på vinduespartier i Gudhjem Børnehave

82.07.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

29

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt til at forbedre to sydvendte vinduespartier i Gudhjem Børnehave.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt forbedring af eksisterende vinduesfag i Gudhjem Børnehave,

b)   at udgiften på 220.000 finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme,

c)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

d)   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Raftehegn

Det eksisterende raftehegn, som afgrænser børnehavens legepladsområde, fremstår med råd i bunden på flere af stolperne samt manglende rafter. Enkelte stolper er brækket i to dele og hegnet læner sig op ad buske og træer. Dette skaber en risiko for, at børnene vil forsøge at kravle over.

Raftehegnet har passeret forventet levetid og det anbefales ikke at udføre pletvise reparationer på det eksisterende.

Udgiften er baseret på indhentet tilbud. Laveste bud udgør 165.000 kr.

 

Vinduesparti

Der er ingen vinduer, der kan åbnes i børnehavens primære rum, ej heller solafskærmning, hvilket giver anledning til dårligt indeklima.

Det primære rum afgrænses af 2 større sydvendte vinduesfag af ældre dato. Et fag består af et større fastkarmsvindue med sammenbygget sidehængte vinduer i toppen. Vinduerne åbnes med anverfer, der er placeret to meter over stuegulv, hvilket gør, at personalet ikke kan nå dem, uden at stille sig op på borde/stole). Træværkets beskaffenhed på vinduesfagene vurderes til at være tilstrækkelig god til istandsættelse, hvorfor det ikke anbefales at udskifte hele fag. Ruderne i de to fastkarmsvinduer udskiftes med energirigtige ruder med solfilter. Der monteres fjernstyret åben/lukke automatik på de sidehængte vinduer. 

Udgiften er baseret på indhentet tilbud. Tilbuddet udgør 55.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 220.000 kr. til udskiftning af eksisterende raftehegn samt forbedringsarbejdere af eksisterende vinduespartier i Gudhjem Børnehave. Udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Anlægsbevilling til udskiftning af gulvbelægning i gymnastiksalen på Kongeskær skole

82.18.00G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

30

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udskiftning af gymnastiksalsgulvet på Kongeskærskolen. Gymnastiksalsgulvet kan ikke hverken slibes og lakeres længere, og der må lægges et nyt sportsgulv.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udskiftning af gymnastikgulvet,

b)   at udgiften på 200.000 kr. finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger.

c)    at et eventuelt mindre forbrug ved projektets afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger.

d)   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Udsættes jf. processen i dagsordens punkt 10.

Sagsfremstilling

Gymnastikgulvet er nedslidt, og trægulvet kan ikke længere slibes ned, og fremstår med mange ulakerede områder. Der er valgt at lægge et nyt sportsgulv oven på det eksisterende gulv.

Sportsgulvet kræver ikke løbende vedligeholdelse, er resistent over for vand og rengøringsmidler. Sportsgulvet har en lang levetid på over 25 år.  

 

Projektet er budgettet ud fra indhentede tilbud og forventes færdigt medio september 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udskiftning af gymnastiksalsgulvet, finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 1.261.752 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Anlægsbevilling til renovering af toiletter og kontorlokaler på Landemærket, etape 1

82.18.00G01-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

31

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til renovering af toiletter og kontorlokaler på Landemærket, etape 1. Personalets arbejde med APV, gav udtryk for et behov for en gennemgang af de eksisterende toiletter, som står originale fra husets opførelse. Samtidig er der behov for en gennemgang af væg- og loftsoverflader på kontor og gangarealer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1.360.000 kr. til renovering af toiletter og kontorlokaler Landemærket, etape 1,

b)   at udgiften på 1.360.000 kr. finansieres af disponibel anlægspulje 2019.

c)    at et eventuelt mindre forbrug ved projektets afslutning tilbageføres til disponibel anlægspulje 2019.

d)   at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Udsættes jf. processen i dagsordens punkt 10.

 

Sagsfremstilling

Bygningsmassen på rådhus Landemærket er fra starten af 70’erne. Toiletfaciliteter og radiatoranlæg står originalt fra, da huset blev opført. Nu er en gennemgang af kontorlokaler og toiletter på Landemærket nødvendig.

Landemærket gennemgår i øvrigt i disse år en sideløbende renovering både af indvendige og udvendige bygningsdele, herunder også indeklimaet.

Radiatorer og radiatorrør har tæringsproblemer, samt problemer med at opretholde en jævn varmefordeling, hvorfor radiatorer og rør nu skal skiftes.
Toiletterne har gennemgående lugtproblemer, specielt på herretoiletterne. Endvidere mangler der handicaptoilet, toilet- og omklædningsfaciliteter til køkkenpersonale samt omklædningsforhold til personale.

Lofter i kontorlokaler sidder ujævn monteret, og gamle ventilationsinstallationer og fjernede loftlysarmatur skæmmer loftet. Lofttypen er ikke egnet til at blive malet, derfor bliver lofter udskiftet til lyse lydabsorberende lofter. Vægge trænger generelt til at blive malet.

 

Det planlægges at renoveringen deles op etaper over de næste fem år, således der tages en bygningsfinger ad gangen. 2019 er et udbuds reference år, hvor prisgrundlaget for de efterfølgende indsatsår kan kvalificeres. Arbejdet udføres ved at lukke en sektion ned, og de berørte medarbejdere placeres andre steder efter nærmere aftale. 

 

År

Kontorlokaler 

Toiletkerne

Kroner

2019

Udskiftning af radiator og rør, udskiftning af lofter + maling af vægge.

Halvdelen af finger B

Handicaptoilet- og omklædningsfaciliteter til køkkenpersonale, finger E

1.360.000

2020

Udskiftning af radiator og rør, udskiftning af lofter + maling af vægge

Finger A

To stk. unisex toiletter + personaleomklædning, finger A

1.480.000

2021

Udskiftning af radiator og rør, udskiftning af lofter + maling af vægge

Halvdel af finger B + finger C

Fire stk. unisex toiletter, finger C

1.760.000

2022

Udskiftning af radiator og rør, udskiftning af lofter + maling af vægge

Finger D

Fire stk. unisex toiletter, finger D

1.940.000

2023

Udskiftning af radiator og rør, udskiftning af lofter + maling af vægge

Finger E

Fire stk. unisex toiletter, finger B

1.640.000

I alt

 

 

8.180.000

 

Der vedlægges en oversigtstegning, der viser de planlagte indsatser fordelt i huset. Bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.360.000 kr. til renovering af toiletter og kontorlokaler på Landemærket, etape 1, finansieret af disponibel anlægspulje 2019.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb på 4.053.713 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Bilag 1 - Oversigt over indsatsår (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Anlægsbevilling til aktivitetsområder i og omkring Tejn

08.00.00P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

14

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

32

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2017 har kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 310.000 kr. til aktiviteter i og omkring Tejn Havn. Projektet går under benævnelsen ”Mere liv i Tejn”.

Projektet udføres i samarbejde med Tejn Borgerforening og består bl.a. af klargøring af opholdsområde, etablering af shelter og omklædningsrum, færdiggørelse af jollebro, etablering af adgangsbro og kajaklandeplads, belysning, skiltning samt renovering af toilet.

Der er bevilliget tilskud til projektet fra Friluftsrådet på 130.000 kr.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. (udgift) til ovennævnte projekt,

b)   at der afsættes et rådighedsbeløb på 440.000 kr. til udgifter,

c)    at der gives en anlægsbevilling på -130.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d)   at der afsættes rådighedsbeløb til tilskud på -130.000 kr.,

e)   at nettoudgiften på 310.000 kr. finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb,

f)    at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid, og

g)   at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2017 har kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 310.000 kr. til aktiviteter i og omkring Tejn Havn. Projektet udføres i samarbejde med Tejn Borgerforening og går under benævnelsen ”Mere liv i Tejn”.

Den primære del af indsatsen sker på den del af havnen, som benævnes lagunen og hvor der tidligere er påbegyndt etableret af et rekreativt område som i dag indeholder lagunestrand, vildmarksbad, sauna og badebro.

Dette projekt udbygger lagune-området ved at muliggøre følgende: klargøring af opholdsområde, etablering af shelter og omklædningsrum, færdiggørelse af jollebro, etablering af adgangsbro og kajaklandeplads, belysning, skiltning samt renovering af toilet i den gamle fiskesalgsbygning. Se kortbilag.

Der er søgt og bevilliget tilskud til projektet fra Friluftsrådet på 130.000 kr. Udbetaling af dette tilskud fra Friluftsrådet er gjort betinget af kommunal medfinansiering.

 

Det færdigt udbyggede lagune-område skal skabe et udflugtsmål fra både land- og vandsiden med gode muligheder for at grille og overnatte. Samtidigt skal det styrkes som et naturligt stop på gåturen af kyststien, både sydfra og nordfra. Et områdeløft til dette hjørne af havnen, er en del af flere initiativer i området, som skal sikre vækstmuligheder i Tejn by og havn, nærings- og erhvervsliv samt styrke bosætning og turisme.

 

Lagunen er udviklet i et tæt samarbejde med Tejn Borgerforening, som deltager med stort engagement og som bidrager med et stort omfang af frivillige timer. Dette er også sket i forbindelse med arbejde med at søge fonde. Færdiggørelsen sker også i samarbejde med havnens brugerråd og øens kajakklubber.

 

Projektdel

Beløb

Belysning på stier og kajer

  70.000,00 kr.

Opholdsområde klargøres

  30.000,00 kr.

Shelter

100.000,00 kr.

Færdiggørelse af Jollebro (forudsætning for shelter)

  74.000,00 kr.

Omklædningsskur

  30.000,00 kr.

Kajaklandeplads/Adgangsbro 

  90.000,00 kr.

Skiltning

    6.000,00 kr.

Toilet åbnes i gl. fiskesalgsforretning

  40.000,00 kr.

Projektudgifter i alt

440.000,00 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 440.000 kr. (udgift) til projektet Mere liv i Tejn, og om en anlægsbevilling på netto -130.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud fra Friluftsrådet. Nettoudgiften på 310.000 kr. svarer til det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb.

 

Budget

Hele kroner

Projektudgifter

440.000

Friluftsrådet, tilskud

-130.000

Netto udgift

310.000

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Skitsetegninger_blåstreg_mærkning2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø rev.

05.13.00S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

02-04-2019

15

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

33

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med planlagt asfaltering af kørebane på Mosevej i Nexø anbefales det, at der samtidig etableres trafikforbedringer med to nye cykelstianlæg i eget trace på strækningen fra rundkørslen Andersen Nexø Vej til Langedebyvejen.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 620.000 kr. til realisering af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)   at der gives en anlægsbevilling på 620.000 kr. til trafikforbedringer med cykelsti i eget trace på Mosevej i Nexø

b)   at der afsættes rådighedsbeløb på 620.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende veje

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. april 2019:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Mosevej er anlagt med en meget bred kørebaneprofil, senere indsnævret noget med opstribning af cykelkantbane i vejens vestside og længdeparkeringspladser i vejens østside.

Med etablering af ny børnehave på Industrivej og heraf yderligere cykeltrafik på strækningen, anbefales det, at der samtidig med asfaltbelægningsarbejdet, etableres to nye enkeltrettede cykelstianlæg i eget trace på strækningen, fortovsanlæg bibeholdes i vejens vestside, nuværende parkeringslomme i vejens østside nedlægges og ombygges til cykelsti.

I vedhæftede tegningsbilag er der redegjort for det planlagte projekt.

Arbejdet forventes udført i 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg – vurderer, at udgiften til trafikforbedringer på Mosevej i Nexø beløber sig til 620.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af de ikke prioriterede midler i den disponible anlægspulje til veje i 2019.

Der er, efter budgetoverførsler fra 2018, et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen i 2019 på 19.790.138 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. december 2018 forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til veje 2019 på samlet 18.950.000 kr.

Der er således et ikke prioriteret restbeløb i puljen på 840.138 kr., som der kan disponeres over til finansiering af dette projekt.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 2. april 2019

1.
Plantegning -mosevej ny (PDF)

2.
Tværprofil - Mosevej nyt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

34

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

10-04-2019

35

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2019:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt: køb af ejendom