Referat
Børne- og Skoleudvalget
02-04-2019 kl. 13:00
Ungdomsskolen, Sct Klemensgade 26, 3782 Klemensker
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ophør af organisatorisk sammenlægning Allinge og Tejn Børnehuse
  åbent 3 Rammebeskrivelse og tidsplan for De Små Børns Bornholm
  åbent 4 Orientering om samarbejde med KLK om sociale investeringer
  åbent 5 Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021
  åbent 6 Procesplan for tilbud for børn med specielle behov i folkeskolen
  åbent 7 Orientering om status på implementering af samarbejdsplatformen AULA
  åbent 8 Besøg af KL's Børne- og Undervisningsudvalg den 12. juni 2019
  åbent 9 Udkast til Folkesundhedspolitik
  åbent 10 Handleplan for Bornholmermålene
  åbent 11 Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020
  åbent 12 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 13 Gensidig orientering



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Espen Fossar Andersen og centerchef Anders Fløjborg deltager i hele mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ophør af organisatorisk sammenlægning Allinge og Tejn Børnehuse

28.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 31. januar 2019 vedr. etablering af nyt børnehus med 70 børneenheder ved Bornholms idræts og kulturcenter og bevarelse af Tejn Børnehus, vil den organisatoriske sammenlægning af børnehusene i Allinge og Tejn ophører. Der er ingen budgetmæssig ændring forbundet med beslutningen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

                                                                      

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at Tejn Børnehave og Allinge Børnehus skulle sammenlægges til én afdeling, med én afdelingsleder og én pædagogisk tovholder i Tejn Børnehus. Grundbeløbene og løn til to afdelingsledere blev bibeholdt i den sammenlagte afdeling, da den geografisk store afstand ikke gav mulighed for stordriftsfordele.

 

I de efterfølgende overvejelser omkring etablering af nyt børnehus i Allinge blev den organisatoriske sammenlægning bibeholdt, da man i perioden frem til ibrugtagning af det nye børnehus i Allinge fortsat ville have Tejn Børnehus.

 

Med beslutningen i Kommunalbestyrelsen d. 31. januar 2019 om etableringen af det nye børnehus i Allinge, samt beslutning om at Tejn Børnehus fortsat skal eksistere, følger dermed behovet for ophør af den organisatoriske sammenlægning, og etablering af to selvstændige institutioner.

 

I forhold til organiseringen af de to børnehuse bliver der med opdelingen til selvstændige institutioner, vil hver institution have en faglig leder. Begge huse har i dag den nødvendige lønmidler hertil, og der vil ikke være behov for yderligere tilførsel.

 

Der skal etableres forældreråd i begge institutioner jf. styrelsesvedtægterne for dagtilbud.

 

Økonomiske konsekvenser

I årene, hvor Allinge og Tejn har været én organisatorisk enhed, er de to børnehuse blevet tildelt ressourcer, som de var to selvstændige enheder. Det vil sige, at hvert hus har fået tildelt det såkaldte ”grundtilskud” og lønbudget til en leder – ligesom alle selvstændige børnehuse. Dette er sket på grund af manglende stordriftsfordele, hvor især den geografiske afstand husene imellem, har været en udfordring.

 

På den baggrund, skal der ikke ske nogen budgetmæssig ændring, når sammenlægningen af Allinge- og Tejn Børnehuse ophører, og de to huse bliver selvstændige enheder.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3 Rammebeskrivelse og tidsplan for De Små Børns Bornholm

00.16.02P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune modtog i juni 2018 økonomisk støtte fra Egmont Fonden til igangsætning af et for-projekt, der har til formål at undersøge og synliggøre, hvordan småbørnsområdet på Bornholm kan løftes. Resultatet af for-projektet skal udmunde i en projektplan og ny ansøgning til Egmont Fonden med konkrete forslag til, hvordan en indsats skal se ud for at give et vedvarende løft af De Små Børns Bornholm. Ansøgningen forventes klar til politisk behandling før sommerferien 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Små børns trivsel og udvikling har længe haft både faglig og politisk bevågenhed på Bornholm, og tidlig indsats har de sidste to valgperioder været blandt målene for det langsigtede strategiske arbejde i Regionskommunen. Med afsæt i ønsket og ambitionen om at løfte indsatsen på småbørnsområdet modtog Bornholms Regionskommune juni 2018 økonomisk støtte fra Egmont Fonden til et for-projekt med henblik på at undersøge og synliggøre, hvordan småbørnsområdet på Bornholm kan løftes.

 

Resultatet af for-projektet skal udmunde i en projektplan og ny ansøgning til Egmont Fonden og en eller flere andre fonde med konkrete beskrivelser til, hvordan en samlet indsats skal se ud for at give et vedvarende løft af De Små Børns Bornholm. For-projektet løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 og er forankret i Center for Børn og Familie, som gennemfører for-projektet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Socialt Udviklingscenter (SUS).

 

Status på projektet

Projektet har fra starten haft det formål at inddrage så mange relevante interessenter som muligt. I november 2018 blev der afholdt et borgerlab, hvor frivillige, studerende fra Campus Bornholm og en række medarbejdere med forskellige baggrund besøgte og interviewede 41 bornholmske småbørnsfamilier.

 

Interviewene er efterfølgende blevet analyseret og er blevet til en række fokuspunkter, som projektet har brugt som pejlemærke til at udvikle idéer til nye indsatser. En række indsatser er i gang med at blive testet og vil herefter blive revurderet og finpudset, hvorefter arbejdet med en projektplan og ansøgning går i gang.

 

Den endelig ansøgning præsenteres de politiske udvalg før sommerferien, og ansøgningen sendes til Egmont Fondens bestyrelse ved udgangen af september 2019. For en detaljeret status og tidsplan henvises til bilag 1 og 2.

 

Baggrund

Bornholms Regionskommune vil være en attraktiv bosætningskommune, som er kendt for at levere gode velfærdstilbud, der skaber rammerne om et godt hverdagsliv for borgere i kommunen. Bornholm er med sin smukke natur og rolige omgivelser et attraktivt valg for mange småbørnsfamilier at bosætte sig i. De Små Børns Bornholm er en helhjertet indsats, som betyder, at alle relevante professionelle allerede har fokus på barnet, før det bliver født.

 

Bornholms Regionskommune lægger derfor op til at gennemføre et ambitiøst otteårigt udviklingsprojekt, hvor projektet afprøver forskellige metoder, som kan understøtte forældrekompetencer, styrke det faglige niveau og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene som læringsmiljøer og ikke mindst bringe civilsamfundet i spil som en betydningsfuld ressource og samarbejdspartner omkring børn og deres familier.

 

Småbørnsområdet får mere og mere fokus i Danmark i disse år, og flere kommuner udvikler tiltag, som skal sætte fokus på specifikke problemer. Ambitionen med De Små Børns Bornholm går endnu dybere, og målet er at give alle børn et solidt grundfundament til at kunne mestre de udfordringer, som livet byder samt sikre trivsel og udvikling. Derigennem kan hele generationer af småbørn på Bornholm løftes og blive livsduelige og udvikle sig til at blive ressourcestærke unge, der er klar til uddannelses og voksenlivet.

 

Formålet med hovedprojektet

Det er målet at understøtte børnelivet med særlig fokus på de første 1000 dage af et barns liv, da denne periode er den mest afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Forskning viser at kvalitetsdagtilbud har en afgørende betydning for et barns udvikling og chancer i livet.

 

Det er derfor væsentligt for projektets succes, at Bornholms Regionskommune løfter kvaliteten af øens dagtilbud, således der er tidssvarende dagtilbud, som skaber trivsel og har læringsmiljøer, der stimulerer børnenes naturlige lyst til at lære. Det vil sige dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet, som understøttes af gode fysiske rammer, og som giver børn de bedste forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet. 

 

Børnenes primære læringsmiljø er i hjemmet sammen med deres forældre. Forskning peger på at fokus på barnets hjemmelæringsmiljø fra en tidlig alder, har stor betydning for børns resultater og læringsmuligheder senere i livet. Forskning viser også, at en helhedsorienteret indsats over for en familie med komplekse sociale problemer har en positivt afsmittende effekt på børnenes trivsel.

 

Det er en udbredt opfattelse, at det giver sig selv, hvordan man er forældre, og denne opfattelse vil projektet gøre op med. Projektet lægger op til at styrke forældres forståelse, ressourcer og handlemuligheder, så de har den viden og de kompetencer, som er vigtige for at være forældre i nutidens samfund. Forældrene skal støttes i at skabe et godt og velfungerende hverdagsliv for familien. Forældrene skal blive i stand til at være rollemodeller og skabe gode rammer og livsbetingelser for både sig selv og deres børns trivsel, udvikling og læring.

 

Endelig er den tidlige opsporing af stor betydning for et barns udvikling. Jo tidligere de udsatte familier identificeres og den rette indsats iværksættes, jo større er sandsynligheden for at kunne påvirke børnenes livsduelighed.

 

Fokuspunkter og indsatser

For-projektet har udviklet fokuspunkter og indsatser ud fra et helhedsbillede, hvor der sættes ind med relevante indsatser gennem graviditet, barsel og dagtilbud. Det betyder, at der er udviklet en række tiltag, som sikrer den røde tråd fra graviditet til børnehavebarn. Det indebærer både konkrete og håndgribelige indsatser, men også en kulturændring af den måde, dagtilbud og børns udvikling opfattes på. For at projektet skal lykkes, er det vigtigt at alle faggrupper forpligter sig til at se ud over eget fagområde og til at arbejde ud fra en fælles faglig vej.

 

Hovedprojektet vil blandt andet have fokus på at:

 

·         sætte rammer for at arbejde systematisk og ensartet med den pædagogiske praksis

·         skabe en fælles forståelse af opgaven gennem et styrket samarbejdet på tværs af faggrupper, centre og offentlige institutioner

·         styrke den tidlige opsporing af sårbare familier og sætte ind med det samme

·         starte tilbud og indsatser allerede under graviditeten

·         løfte den faglige kvalitet i dagtilbud

·         understøtte forældrene i deres forældreskab gennem et tværfagligt samarbejde

 

Der henvises til bilag 3 for en uddybende oversigt.

 

Bornholms Regionskommune kan dog ikke løfte småbørnsområdet alene. Det gode barneliv på Bornholm er hele øens ansvar. Projektet ønsker at etablere et styrket samarbejde med civilsamfundet, og der arbejdes i øjeblikket på at etablere et bredere samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Med ansøgningen til Egmont Fonden søges midler til udvikling af småbørnsområdet. Det vil sige nye tilbud, nye måder at arbejde på og nye samarbejder. Driften af småbørnsområdet er ikke en del af ansøgningen. Et generelt løft af dagtilbud kan ikke betragtes som udvikling, og skal derfor betragtes som en del af den almindelige drift.

 

Med deltagelse i projektet forpligter Bornholms Regionskommune sig således til at sikre det grundlæggende niveau af småbørnsområdet. Projektets størrelse, ambitionsniveau og karakter betyder derfor øget driftsomkostninger til for eksempel uddannelse, øgede normeringer eller specifikke redskaber.

 

Flere af de udviklede indsatser kan finansieres via en omlægning af de ressourcer, som kommunen har i dag, mens andre kræver flere ressourcer.

 

Bornholms Regionskommune skal under og efter hovedprojektet være klar til at løfte driften af indsatserne. Når de tildelte udviklingsmidler udløber, skal regionskommunen sikre det forsatte kvalitetsløft af området.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Bilag 1 - De små Børns Bornholm - Statusoversigt og milepæle (PDF)

2.
Bilag 3 - De små børns Bornholm - Tema og rammesætning (PDF)

3.
Bilag 2 - De små børns Bornholm - Tidsplan for projekt 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om samarbejde med KLK om sociale investeringer

27.12.06P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune er blevet kontaktet af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) for at indgå i et forskningspartnerskab, hvor vi som kommune kan sammentænke de økonomiske og faglige strategier i forhold til udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er sammen med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) ved at indgå i et forskningspartnerskab, hvor BRK kan sammentænke de økonomiske og faglige strategier i forhold til udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning.

 

Der er mange eksempler på, at forebyggelse virker, men selv om investering virker oplagt, kan det være styringsmæssigt svært at navigere af flere årsager:

 

·         Indsatsen skal betales i år 1, men gevinsterne falder over en årrække

·         Investeringstilgangen stiller krav om tættere og nye former for samarbejde mellem økonomifunktioner og fagcenter ift. at udarbejde investeringsforslag og følge op

·         En aktiv investeringstilgang indebærer nye former for usikkerhed og risici, der skal håndteres

 

Forskningspartnerskab vil styrke BRK i at navigerer i krydsfeltet mellem faglige strategier og økonomisk styring.

Strategisk og politisk skal partnerskabet understøtte BRK i at træffe vidensbaserede valg på en række væsentlige spørgsmål som fx:

 

·         Hvordan sikrer BRK en stærk sammenhæng mellem forebyggelsesstrategi og økonomisk styring ift. udsatte børn og unge?

 

Invitationen til indgåelse af partnerskabet er vedlagt som bilag.

 

Forskningspartnerskab indgås i tæt samarbejde med ØP og understøtter B&F´s indsatsstyringen.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for at medvirke i partnerskabet er 99.000 ekskl. moms. Prisen er til forhandling, alt afhængig af engagement. Udgifterne til partnerskabet afholdes inden for budgetrammen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Invitation - sociale investeringer i børn og unge - partnerskab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021

17.02.03P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Anbefales

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2020/2021 begynder sommerferien den 26. juni 2021, således at fredag den 25. juni 2021 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Der er ud fra den forudsætning udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021.

 

Sommerferie:                                           lørdag den 27.06.2020       søndag den 09.08.2020

Efterårsferie:                      lørdag den 10.10.2020       søndag den 18.10.2020

Juleferie:                             lørdag den 19.12.2020       søndag den 03.01.2021

Vinterferie:                          lørdag den 13.02.2021       søndag den 21.02.2021

Påskeferie:                         lørdag den 27.03.2021       mandag den 05.04.2021

St. Bededag:                       fredag den 30.04.2021

Kr. Himmelfart:                   torsdag den 13.05.2021     søndag den 16.05.2021

Pinseferie:                          lørdag den 22.05.2021       mandag den 24.05.2021

Sommerferie:                                           lørdag den 26.06.2021

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Samtlige af de bornholmske offentlige skolers skolebestyrelse tager ferieplanen for 2020/2021 til efterretning.

 

To af de bornholmske private skoler har udtalt at de tager ferieplanen for 2020/2021 til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

6 Procesplan for tilbud til børn med specielle behov i folkeskolen

17.02.40P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

6

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der startes en proces med henblik på 1) at få evalueret vores nuværende specialpædagogiske tilbud samt 2) at der, i tilfælde af, at de specialpædagogiske udfordringer ikke bliver løst af vores nuværende tilbud, bliver udarbejdet et forslag til en anden organisering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at Børne- og Skoleudvalget godkender procesplanen

b)    at procesplanen sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:
Ad. a) godkendt, idet DHs suppleanter inviteres med når der afholdes dialogmøde med Handicaprådet.

Ad. b) godkendt

Sagsfremstilling

Hvorfor

Børne- og Skoleudvalget iværksatte i 2016 en analyse af, hvordan Bornholms Regionskommune bedst muligt kunne sikre opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov (specialundervisning), herunder inklusionsarbejdet på øens folkeskoler. Analysen mundede ud i en rapport ’Specialundervisning og særlige dagtilbud - revideret 19. april 2016’.

BSU besluttede på baggrund af rapporten at organisere opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov med de specialundervisningstilbud, der eksisterer i dag.

Behovet for undervisningstilbud for børn med særlige behov er fortsat en stor udfordring at løse. Der er derfor grund til at evaluere den organisering af specialtilbuddene samt skolernes eget arbejde med inkluderende læringsmiljøer, der blev vedtaget i 2016.

Hvad virker? Hvad kan gøres bedre? Hvilke udfordringer har vi endnu ikke fået løst?

 

Hvad

Opgaven er således at finde frem til den mest optimale opgaveløsning i forhold til at sikre et kvalificeret skoletilbud for alle børn – også børn med særlige behov.

Er der brug for flere pladser på Heldagsskolen og/eller skal vi organisere de eksisterende tilbud på en anden måde?

Formålet med arbejdet er, at alle børn i Bornholms Regionskommune oplever at være en del af et inkluderende fællesskab. Et fællesskab, som også børn med særlige behov kan bidrage til og være en del af.

 

Hvordan

Procesplan

25. april 2019

Kl. 12.00-15.00

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Ledelsesrepræsentant fra Heldagsskolen

Ledelsesrepræsentant fra Kildebakken

Ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen

Ledelsesrepræsentant fra en almenskole

Konsulent fra Administration og rådgivning, Center for skole

Repræsentant fra Bornholms lærerforening, BLF

Leder af PPR

Leder af dagtilbud

Skolechef

Centerchef, Børn og familie

 

Udarbejdelse af kommissorium

Opgave – mål – formål

8. maj 2019

Kl. 12.00-16.00

1.    Arbejdsmøde

Overblik - kortlægning af eksisterende tilbud

Indsamling af data

Økonomisk overblik og finansiering

Ultimo maj

Dialog mellem Handicaprådet, BSU og repræsentanter fra arbejdsgruppen om processen samt drøftelse om særlige indsatser/tilbud.

Dialogen skal give en retning til, det videre arbejde i arbejdsgruppen.

13.-14. juni 2019

Kl. 12.00-12.00 Seminar

2.    Arbejdsmøde/seminar

Workshop

Genbesøge – rapporten ’Specialundervisning og særlige dagtilbud - revideret 19. april 2016’.

1. udkast til revidering af organisering af specialundervisning

20. august 2019

Kl. 12.00-16.00

3.    Arbejdsmøde

2. udkast 

20. september 2019

24. september 2019

Skoleledermøde

BSU-møde – midtvejsorientering, er vi på rette vej?

Er vi på rette vej?

25. september 2019

Kl. 12.00-16.00

4.    Arbejdsmøde

Fortsat arbejde

3. udkast

5.oktober 2019

Skoleledermøde

5.november 2019

Færdigt forslag fremlægges for BSU

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Specialundervisning og særlige dagtilbud (22311681713221) (002) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om status på implementering af samarbejdsplatformen AULA

17.07.00A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget gives en orientering om status på implementering af samarbejdsplatformen Aula i de bornholmske folkeskoler.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Aula er en del af Brugerportalsinitiativet (BPI). BPI skal sikre forældre, elever og personale en sikker og sammenhængende it-understøttelse af elevens læringsproces. Områder som tidligere har været berørt af implementeringen af BPI er digitale læremidler, administrative systemer, læringsportalen og nationale it-services. Alle disse områder skal understøttes af en samarbejdsportal. Her er alle Danmarks kommuner gået sammen om portalen Aula.

 

De bornholmske folkeskoler har anvendt SkoleIntra siden april 2009, og erstattes af Aula pr. 1. august 2019.

 

Aula sætter samarbejdet og kommunikation i fokus, og letter adgangen til andre services som indgår i BPI med ét login. Aula er overskuelig og byder kun på den information som er nødvendigt. Hvis man vil vide mere om sit barns læring, skal man trykke på et link (widget) inde i Aula, som uden at indtaste ny kode, bringer dig videre til læringsportalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort opsummering af hovedområder i Aula-implementeringen

Forår 2018

 

-      Projektleder og kommunaladministrator igangsætter strategien for implementering i BRK.

-      Skoler orienteres om brug af personaleressourcer for skoleåret 18/19 til opsætning og afprøvning af Aula.

-      Første netværksmøde omkring Aula, og igangsætning af opgaver i mange facetter af implementeringen.

Efterår 2018

 

-      Møde omkring hvordan der ryddes op i Skoleintra og arkivering af data i samarbejde med Ø-Arkivet.

-      Opstart af anvendelsesstrategien for Aula, et dokument der skal ende ud med hvordan bruger vi Aula. Således at forskelligartet kommunikation bliver fremstillet på samme måde uanset skole.

-      Møder med Netcompany vedrørende strategier for opsætning, implementering og ibrugtagning.

-      Skoleadministratorer og superbrugere udpeges.

Januar 2019

-      Uddannelse af kommunal administrator og kommunale superbrugere.

-      Uddannelse af skolesuperbrugere.

-      Besøg i alle skolebestyrelser påbegyndes, om præsentation af Aula, revidering af kommunikationspolitik og hvordan hjælper vi bedst muligt forældrene med at komme på første gang.

Februar 2019

 

-      Aula udrulles til kommuneadministrator og projektleder. Opsætning af kommunikationskanaler i alle skolers Aula.

-      Første uddannelsesdag for skoleadministratorer, gennemgået brugere, tilhørsforhold og grupper.

-      Afklaring af hvilke widgets vi har brug for i Aula.

Marts 2019

 

-      Anden uddannelsesdag for skoleadministratorer, opsætning af skrivebordet for forskellige bruger og arbejdet med tilladelser, stamdata, fælles filer og fortrolige dokumenter.

Frem til sommer

 

-      Opsætning af skolernes nye hjemmesider, som kommer til at følge en fælles skabelon.

-      Opsætning af komme/gå til SFO.

-      Personale kommer på Aula og undervises i brugen af Aula i henhold til anvendelsesstrategien.

Ultimo juli

-      SkoleIntra’s fortrolige dokumenter overføres til Aula, og denne overførsel bliver kvalitetstjekket.

Efterår 2019

-      Flere funktioner i Aula tages i brug, herunder Infotavle.

 

Aula åbnes for alle brugere 1. august 2019.

 

Forældre vil opleve en mere simpel måde at tilgå information om deres barn, skole mv. I foråret 2020 kommer daginstitutionerne i Bornholms Regionskommune også med. Dette vil betyde, at har man børn både i folkeskolen og kommunalt børnehus, vil man som forældre kun skulle logge ind ét sted.

 

 

Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Rundt-om-Aula.pdf

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Besøg af KL's Børne- og Undervisningsudvalg den 12. juni 2019

00.05.00G01-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget tager stilling til en henvendelse fra KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, som gerne vil komme til Bornholm den 12. juni 2019. Besøget sker i forlængelse af en større besøgsrunde, som KL’s udvalg gennemfører i løbet af 2018-2019 i landets regioner. Der lægges op til at afslutte besøgsrunden på Bornholm. I forbindelse med besøget vil KL’s Børne- og Undervisningsudvalg besøge institutioner på Bornholm og slutte besøget af med et politisk møde med deltagelse af borgmester og udvalg på børne- og undervisningsområdet fra hele landet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At Børne- og Skoleudvalget drøfter planen for besøg fra KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

b)    At planen for besøgssteder under besøget godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019

Ad. a) drøftet

Ad. b) godkendt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget tager stilling til en henvendelse fra KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, som gerne vil komme til Bornholm den 12. juni 2019. Besøget sker i forlængelse af en større besøgsrunde, som KL’s udvalg gennemfører i løbet af 2018-2019 i landets regioner og der lægges op til at afslutte besøgsrunden på Bornholm. I forbindelse med besøget vil KL’s Børne- og Undervisningsudvalg besøge institutioner på Bornholm og slutte besøget af med et politisk møde med deltagelse af borgmester og udvalg på børne- og undervisningsområdet fra hele landet.

 

Administrationen foreslår at KL’s Børne- og Undervisningsudvalg besøger:

 

KL er værter for det politiske møde, som afrunder dagen. Der lægges op til, at dette afholdes i festsalen på Kildebakken. Her inviteres borgmestre og udvalg på børne- og undervisningsområdet i landets kommuner til drøftelse af temaer med afsæt i KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs besøg rundt om i landet og hvad der ellers er på dagsordenen i kommunerne i øjeblikket.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udkast til Folkesundhedspolitik  

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-03-2019

3

 

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til procesplanen for arbejdet med en folkesundhedspolitik er der udarbejdet et foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget samt til kommentering i de øvrige fagudvalg.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

a)    At det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik drøftes

b)    At det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik sendes til kommentering i øvrige fagudvalg

c)       At forslag til struktur for en folkesundhedsstrategi med afsæt i kommunens organisation i forhold til udvalg og centre tages til efterretning. 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2019:

Ad a) Drøftet.
Ad b) Godkendt.
Ad c) Taget til efterretning.

 

Kommunaldirektøren indstiller, 

a)    At udvalget kommenterer det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2019:
Udvalget har ikke yderligere kommentarer.

 

 

 

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionkommunen bygger videre på de mange input, som kom på samtalesalonen om det gode liv den 22. januar 2019 i Aakirkeby-Hallerne samt på input fra efterfølgende workshops med borgere i mere udsatte situationer i deres liv.

Gennemgående ses et ønske om balance mellem den fysiske og mentale sundhed og ønsket om stærke fællesskaber.

 

I politikken er der derfor også fokus på denne balance og på at folkesundheden er noget vi løfter i fællesskab. 

 

De overordnede mål for politikken er dels længere liv og flere gode leveår for alle Bornholmere dels mindre social ulighed i sundhed. Til prioritering i forhold til de overordnede mål er valgt 6 delmål, hvor bl.a. trivsel og god mental sundhed hos børn og voksne er et af delmålene. Også flere af de andre delmål kan genfindes i bornholmernes input til politikken.

 

De 6 delmål er baseret på de nationale mål for danskernes sundhed.

 

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for de 3 indgange til bornholmernes sundhed og de udgør fortsat de grundlæggende principper til øget sundhed. Det vil sige:

 

·         Alle for folkesundheden

o    Alle områder i kommunen har en aktie i bornholmernes sundhed.

o    Kommunen har et stort ansvar for folkesundheden, men kan ikke løfte opgaven alene.

o    Den enkelte bornholmer, det omgivende samfund, foreninger, arbejdspladser og erhvervslivet alle bidrager til folkesundheden.

·         Mindre social ulighed i sundhed

o    Starter ved fødslen og kræver en tidlig indsats i familien

o    Mindskes ved at behandle mennesker forskelligt

·         Mere sundhed for pengene

o    Skabe sunde rammer og gøre det sunde valg til det lette valg

o    Forebygge tidligt i livet 

o    Samarbejde med foreninger, frivillige, erhvervslivet, arbejdspladser, hospitalet
m. fl.

o    Inddrage og anvende borgernes viden og ressourcer i udvikling af kommunens tilbud     

o    Tage afsæt i den aktuelt bedste viden om metoder og indsatser, evaluering og innovation

 

Som følge af den nye model for politikker og strategier - jf. oplægget herom andet sted på udvalgets dagsorden – skal der udarbejdes henholdsvis en politik og en strategi.  Derfor afgrænses udkastet til folkesundhedspolitikken til at fastlægge mål og principper.

 

Det skal bemærkes, at der fortsat arbejdes på layout på folkesundhedspolitikken og at der således er tale om et foreløbigt udkast i forhold til både indhold og layout. 

 

 

Forslag til struktur for folkesundhedsstrategien

I den efterfølgende folkesundhedsstrategi beskrives mere konkret, hvordan vi vil arbejde i forhold til folkesundhedspolitikken. Input til strategien vil tage afsæt i kommunens organisation i forhold til udvalg og centre for at understrege: Alle for folkesundheden – alle skal bidrage.

 

Strategien indledes med de indsatser, der går på tværs af fagudvalg eller centre, hvorefter det enkelte udvalgs/centers egne indsatser præsenteres. I strategien beskrives formål, herunder kobling til delmål i folkesundhedspolitikken og til social ulighed i sundhed. Endvidere beskrives hvem der samarbejdes med både internt og eksternt, tidsperspektivet, økonomi samt kobling til fagudvalgets/centrets egne mål og strategier.

Strategien vil kunne bidrage til at synliggøre de indsatser der allerede arbejdes med i kommunen i forhold til at styrke bornholmernes sundhed dels afdække områder, hvor der kan være behov for en styrket indsats.

 

I forbindelse med strategien vil også de mere konkrete input til indsatser fra samtalesalon og workshops blive præsenteret for udvalgene med henblik på en eventuel prioritering af disse i det videre forløb. 

 

 

Procesplan for Folkesundhedspolitik og - strategi

I henhold til procesplanen vil Center for Sundhed med afsæt i fagudvalgenes drøftelser og input udarbejdet et endeligt udkast il udkast til folkesundhedspolitikken til behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april. Herefter foreslås, at udkastet til en folkesundhedspolitik sendes i en bredere høring, der også omfatter en offentlig høring og en høring blandt deltagerne i samtalesalonen. 

 

Der forventes at ligge et foreløbigt udkast til folkesundhedsstrategi til drøftelse i udvalgene primo maj og et endeligt udkast til møderne i juni, hvorefter det sendes i høring hen over sommeren og endelig godkendes september/oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der foreligger et nyt udkast til folkesundhedspolitik, hvor layout er på plads. Se derfor bort fra ”Foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik, feb/mar 2019” og læs i stedet ”Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019”.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2019

1.
Foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik, feb/mar 2019 (PDF)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

2.
Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Handleplan for Bornholmermålene

24.00.00G01-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det ønskes at fagudvalgene kommenterer handleplanen og desuden drøfter planen i relation til udvalgets mål. Handleplanen for Bright Green Island er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at Børne- og Skoleudvalget:

a)    Drøfter handleplanen og kommenterer indsatser der har særlig relevans for udvalget

b)    Drøfter om handleplanen giver anledning til at revidere eksisterende eller sætte nye mål for udvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:
Drøftet, udvalget støtter de 2 initiativer på udvalgets område, henholdsvis "Systematisk arbejdet med økologi og lokale fødevarer i de offentlige køkkener samt på at udvikle bæredygtig køkkendrift" og "Involvering af borgere i grønne indsatser".

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2019:

Udvalget bakker op om de indsatser, der beskrives på området.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 2. april 2019:

 

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 3. april 2019:

 

Sagsfremstilling

I maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen følgende:

a)    at kommunalbestyrelsen tiltræder de 8 Bornholmermål, der er de strategiske målområder i øens nye Bright Green Island Vision.

b)    at kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet Bright Green Island Vision, med forventning om senest om ét år at behandle en handleplan for en række offentlige/private fyrtårnsprojekter til Bright Green Island visionens udmøntning.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede d. 25. marts, at handleplanen sendes til kommentering i de øvrige udvalg, forud for den besluttede behandling i Kommunalbestyrelsen.

Handleplanen afspejler således en administrativ samling af forslag til handlinger, der som udgangspunkt kan håndteres indenfor den økonomiske ramme i de enkelte centre. Handleplanen behandles derfor nu politisk, så fagudvalgene kan prioritere de beskrevne mål. Hvis indsatserne i handleplanen, på baggrund af fagudvalgenes drøftelse, ønskes op- eller nedprioriteret i forhold til det beskrevne, tilpasses dette og indgår i den efterfølgende politiske mål- og budgetproces.

 

Handleplanen

Handleplanen er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen er desuden det retningsgivende dokument for den mere specifikke Bright Green Island indsats.

 

For samarbejdspartnere har handleplanen desuden den værdi, at BRK tydeligt kan sige: det gør vi, som invitation og inspiration til et partnerskab for at indfri Bornholmermålene.

 

De fire fyrtårne i handleplanen for BRK er:

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutning af 25. marts 2019 kan læses via dette link.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

1.
Handleplan 2019-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020  

00.01.00P22-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Drøftelser af mål er en central del af budgetarbejdet, og udvalget skal med udgangspunkt i opfølgning på målene for 2017-2019, drøfte hvilke mål, der skal sættes for budget 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Udvalget drøfter opfølgningen på mål for 2017, 2018 og 2019

b)    Udvalget drøfter tilpasning af eksisterende mål

c)    Udvalget drøfter behovet for eventuelt nye mål

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2019:

Drøftet

Sagsfremstilling

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Målarbejdet er en central del af styringen i regionskommunen, idet det bl.a. er gennem målene, at det politiske niveau kan sætte retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udviklingsretning udvalg og kommunalbestyrelse sætter for Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019. Begge dele blev vedtaget i forlængelse af de nye visioner, der blev til på visionsseminaret i februar 2018. Langsigtede mål og budgetmål fra sommeren 2018 er vedhæftet som bilag.

Siden udarbejdelsen af målene – både de langsigtede mål og budgetmålene for 2019 – blev budgettet som helhed vedtaget, herunder i sagens natur de økonomiske prioriteringer, som regionskommunen arbejder efter.

På den baggrund bedes udvalget drøfte de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

 

 

Budgetmål

I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi. Derfor indeholder processen en forventningsafstemning af hvordan målene kan sikres implementeret, herunder en forventningsafstemning af ambitionsniveau i forhold til eksisterende ressourcer og tidsperspektiv. Dette skal ses i forhold til at der fx kan være udfordringer med at nå målet i 2019, men at målet på baggrund af disse udfordringer måske med fordel kan videreføres som et 2020-mål i stedet.

Målprocessen for budget 2020 indeholder derudover en status på budgetmålene for 2017 og 2018 for at sikre, at de politiske mål for den seneste valgperiode er gennemført.

Samlet set skal ovenstående danne basis for udvalgets vurdering af behovet for tilretninger af eksisterende langsigtede mål samt udvalgenes mål for budget 2019, som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 28. juni 2018, samt i forlængelse deraf drøfte eventuelt nye budgetmål for 2020. Den samlede oversigt over udvalgenes langsigtede mål og mål for budget 2019, er vedlagt denne sag.

Udvalgene arbejder med budgetmål for 2020 på møderne i april og maj. I juni beslutter udvalgene de endelige mål, som indgår i sensommerens budgetforhandlinger.

Dertil kommer, at målarbejdet som helhed drøftes på budgetseminar 1 d. 25. juni 2019.

Opfølgning – en del af arbejdet

Opfølgningen på målene er selvsagt en vigtig del af målarbejdet. Nåede administrationen det udvalgene ville, eller opstod der forsinkelser eller nye muligheder? Det er en central kommunikation mellem administration og politikere, men i sidste ende også til borgerne, i forhold til om målene er indfriet.

For Børne- og Skoleudvalget gælder det, at en stor del af målene for 2017, 2018 og 2019 er opfyldt eller igangsat.

I vedhæftede bilag ses oversigten over målene fra 2017, 2018 og 2019, hvor det er markeret hvilke mål der ikke er eller ikke forventes opfyldt.

Budgetemner

En del af udvalgenes politiske ønsker er tillige forankret i de budgetemner, der vedtages i oktober måned.

Budget 2017 og 2018 er allerede fuldt implementeret på Børne- og Skoleudvalgets område. Hvis der har været tilfælde, hvor der har været behov for tilretninger, udsættelser eller andre ændringer, er udvalget blevet orienteret om dette eller har truffet konkrete beslutninger i de enkelte sager.

Implementeringen af emnerne i budget 2019 er på Børne- og Skoleudvalgets område alle igangsat.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (DOCX)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. april 2019

2.
Målopfølgningsskema BSU 2018 endelig (PPTX)

3.
Målopfølgningsskema BSU 2017 endelig (PPTX)

4.
Målopfølgningsskema BSU 2019 endelig (PPTX)

5.
trivselsårshjul (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

12

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At punkt 6 sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13 Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-04-2019

13

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. april 2019:

Udvalgets formand retter kontakt til Autismeforeningen for at aftale møde.