Referat
Børne- og Skoleudvalget
03-12-2019 kl. 11:00
Landemærket 26, mødelokale 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. oktober 2019
  åbent 4 Status på den sammenhængende børne- og ungepolitik
  åbent 5 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge
  åbent 6 Procesplan for Mælkebøtten som bæredygtig løsning
  åbent 7 Takster Løvstikken
  åbent 8 Procesplan for ny skoleundersøgelse - forældretilfredshed med folkeskolen og årsager til skolevalg
  åbent 9 Ulovligt fravær i folkeskolen
  åbent 10 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Dialogmøde med Handicaprådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et regnskab med et forventet mindreforbrug på 23,2 mio. kr. Set under et er der fra 2018 overført et overskud på 11,8 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive et overskud på 35,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019. I 2019 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2020.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019 ekskl. overførsler fra 2018.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019 inkl. overførsler fra 2018.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

 

Drift

For Center for Børn og Familie forventes samlet set et mindreforbrug 16,8 mio. kr. i 2019. Fra 2018 er der samlet set overført et overskud på 5,8 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 22,7 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. – jf. KB 23-05-2019 – reserveret til opførelse af et nyt produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen, der udvides med 25 pladser i 2020.

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet kan henføres til besparelse på afsatte midler til puljen til styrkelse af små børnehuse og afsatte midler til kapacitetsudfordringerne i Rønne, samt mindreforbrug på dagtilbudsområdets pædagogstuderende og afsatte midler til EUV og kontoen for ”pengene følger barnet”.

Det forventede mindreforbrug i 2019 tænkes anvendt fremadrettet til aktiviteter i 2020 i forbindelse med projektet De Små Børns Bornholm.

 

Der forventes et mindreforbrug i 2019 på børne- og familieområdet på 14,6 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev området tilført 7,1 mio. kr. med baggrund i, at området forventede en væsentlig aktivitetsstigning. Forventningen holdt ikke, og der er i stedet set et aktivitetsfald bl.a. på anbringelserne. Med et uændret serviceniveau har centret derfor et større mindreforbrug. Hertil har området i 2019 ekstraordinære engangsindtægter på 2,9 mio. kr. fra særligt dyre enkeltsager og vundne refusionssager.

 

Med udgangspunkt i det vurderede aktivitetsniveau ved den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2019, er budgettet i 2020 nedjusteret med 3,5 mio. kr. Med baggrund i det nuværende aktivitetsniveau vil der muligvis være et vedvarende mindreforbrug, også i forhold til budgettet for 2020 og frem. Der vil derfor som en del af den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 blive udarbejdet en tidlig vurdering af det forventede forbrug i 2020.

 

I forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, vil udgangspunktet være, at den del af mindreforbruget der vedrører budgettilførslen på de 7,1 mio. kr. og de ekstraordinære indtægter på 2,9 mio. kr. ikke overføres. 

 

For Center for Skole forventes samlet set mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2019. Fra 2018 er der samlet set overført et overskud på 6,0 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 12,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2020, dels vedrørende Åben Skole og Inklusionsprojekter, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, projekt elevløft på Åvangsskolen og i planen for Fælles indsats – Folkeskolen Bornholm. Nogle af de projekter der blev indefrosset kan heller ikke forventes iværksat i 2019.

 

Det forventede mindreforbrug i 2019 tænkes derfor anvendt til aktiviteter i 2020 i forbindelse med Styrkelse af folkeskolen på Bornholm, iht. Kommunalbestyrelsens besluttede udviklingsplan af den 28. februar 2019 ”Fælles indsats – Folkeskolen Bornholm, samt styrkelse af kompetenceudviklingsindsatsen af lærere og pædagoger i folkeskolen. Herudover vil midlerne skulle anvendes til diverse igangsatte projekter under Åbenskole og inklusion, som bidrager til kvalitetsforbedring i undervisningen i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets bevillinger er der fra 2018 overført et overskud på 11,8 mio. kr. Med et forventet mindreforbrug i 2019 på 23,2 mio. kr. forventes overskuddet øget til 35,0 mio. kr.


 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2019

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2019

Afvigelse i pct.

Overført fra 2018

Forventet resultat i 2019

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Børn og Familie

16.835

 

5,5 %

 

5.837

22.672

 

11 Dagpasning

2.206

 

1,8 %

 

4.274

6.480

 

12 Børn og familie

14.629

 

7,8 %

 

1.563

16.192

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

6.379

 

2,2 %

 

5.976

12.355

 

13 Undervisning

6.379

 

2,2 %

 

5.976

12.355

 

Børne- og Skoleudvalget

23.214

 

3,9 %

 

11.813

35.027

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. oktober 2019  

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. oktober 2019.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019, er der udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. Der forventes for bevilling 12 samlet set et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. i 2019, svarende til 7,8 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Med et overført overskud på 1,6 mio. kr. fra 2018 forventes årets resultat at blive et overskud på 16,2 mio. kr.

 

Budgettet for 2020 er tilpasset det forventede aktivitetsniveau pr. 30. august 2019 som følge af vedtagelsen af "Positiv rammeregulering - Tilpasning af budget til forventet aktivitetsniveau". Budgettet er tilpasset med -3.500.000 kr. i 2019-pl i 2020, samt i efterfølgende år med -400.000 kr. i 2019-pl. At effekten i 2021 og frem reduceres til 0,4 mio. kr. skyldes, at der er taget højde for de indlagte budgettrapper, der har større effekt i 2021 og frem end i 2020.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2019 og pr. 31. oktober 2019.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. oktober 2019 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Udførerdel

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Opholdssteder

·         Døgninstitutioner

·         Sikrede afdelinger

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Plejefamilier

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Myndighed

·         Løvstikken

 

 

Aflastningsordninger er "grøn". Både det forventede antal af børn og unge i aflastning, samt gennemsnitsprisen ligger under budgetmålet på 43,5 helårsaflastninger. En del af forklaringen er dog, at Familieplejen Bornholm fortsat har udfordringer med at finde aflastningsfamilier, hvilket skal ses i lyset af, at plejefamilierne bliver godkendt til et bestemt antal børn, og at et aflastningsbarn optager en fuld plads. Flere plejefamilier giver udtryk for, at de foretrækker fuldtidsanbragte børn. Derfor står en række børn på venteliste til aflastning pt., og som alternativ anvendes mere omkostningstunge løsninger som fx. kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte fra det tværgående støttekorps.

 

Døgninstitutioner er vurderet til "grøn". Med vedtagelsen af budget 2019 blev budgettet i 2019 tilpasset med 7,0 mio. kr. således at budgetmålene for 2019 matcher det forventede antal helårsanbringelser og forbrug.

 

Opholdssteder er vurderet til at være ”grøn”. Det forventede antal helårsanbringelser og deraf følgende forventet forbrug, matcher budgetmålet på 18,0 helårsanbringelser for 2019.

 

Plejefamilier vurderes at være "gul". Antallet af helårsanbringelser ligger med forventet 75,7 helårsanbringelser i 2019 under budgetmålet på 83,6 helårsanbringelser. Plejefamilier forventer således et mindreforbrug for 2019 på ca. 4,8 mio. kr. Faldet fra fokusopfølgningen 31. juli 2019 til 31. oktober 2019 skyldes, at Bornholms Regionskommune har vundet to refusionssager vedr. plejefamilieanbringelser. De vundne sager betyder både et fald i antal nuværende anbringelser, forventede helårsanbringelser, og forventet forbrug.

Plejefamilier vurderes derfor ikke at være "gul" på grund af økonomien eller antal anbringelser, men fordi en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt.

 

Myndighed vurderes at være "rød" pga. det stigende antal underretninger og deraf afledte børnefaglige undersøgelser samt den nye lovgivning om ungdomskriminalitetsnævn og indførelsen af familieretshuse. Dette betyder at Myndighed aktuelt oplever et massivt arbejdspres.

 

Løvstikken er vurderet til fortsat at være "rød", da institutionens drift udfordres af stadig færre indskrivninger. Problemet vurderes at være varigt. Der blev d. 5. november 2019 for BSU fremlagt plan for fremtidig budgettildelingsmodel, og d. 3. december 2019 fremlægges forslag til budgettildelingsmodellen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Fokuspunkter pr. 31-10-2019 - BSU, endelig version (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på den sammenhængende børne- og ungepolitik

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Center for Børn og Familie har i bredt samarbejde med de andre centre i Bornholms Regionskommune udarbejdet et oplæg til foreløbig formulering af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Kvalificeringen af dette oplæg vil foregå i løbet af december 2019 og januar 2020 ved en bred involvering af borgere, herunder i høj grad børnene og de unge på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Taget til efterretning. Udvalget henleder opmærksomheden på, at der er uddannelser på Campus Bornholm, som ikke er omfattet af Campus Bornholms Fællesråd, som man med fordel kan inddrage.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Siden august 2019 har Center for Børn og Familie i bredt samarbejde med de andre centre i Bornholms Regionskommune arbejdet på udviklingen af den sammenhængende børne- og ungdomspolitik.

 

På styregruppemødet d. 19. november 2019 har styregruppen godkendt arbejdsgruppens oplæg til formulering af politikken. Dette oplæg vil i løbet af december 2019 og januar 2020 blive kvalificeret og nuanceret ved en bred involvering af borgere.

 

Oplæg til det overordnede formål med politikken:

På Bornholm vil vi sammen skabe de bedst mulige rammer for vores børn og unge, så de er rustede til at møde fremtidens udfordringer. For os på Bornholm betyder det, at vores børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste og aktive medborgere.

 

Derfor arbejder vi for, at alle vores børn og unge:

·         Er en aktiv del af meningsfulde og trygge fællesskaber

·         Lærer, trives og er sunde

·         Er nysgerrige børn og unge, der har indflydelse, bidrager og tager ansvar efter evne

·         Har lokal indsigt og globalt udsyn

·         Gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde

 

Borgerinddragelse

Oplægget er som udgangspunkt kortfattet, og er i højere grad værdibaseret frem for målbaseret. Inden politikken får sin endelige formulering, vil et bredt udvalg af Bornholms borgere have haft mulighed for at kvalificere og nuancere dette oplæg. Der er derfor fastlagt seks målgrupper, som der arbejdes på at få inddraget i dette arbejde, og som det fremgår, er fokus i høj grad på dem, som politikken handler om – nemlig øens børn og unge. Forældre og fagprofessionelle inddrages også, men det er vurderet, at børnenes og de unges stemme er afgørende i denne politik.

 

1.    Børn 3-6 år i dagtilbud: Denne målgruppe inddrages i et Børneråd, hvor børnene vil bidrage med deres syn på et godt liv.

2.    Børn og unge 6-16 år: Denne målgruppe inddrages ved hjælp af øens Fælles Elevråd, ligesom privatskolerne opfordres til at deltage.

3.    Unge under uddannelse: Denne målgruppe inddrages ved hjælp af Campus Bornholms Fællesråd, hvor alle uddannelser på Campus Bornholm opfordres til at deltage.

4.    Unge uden for uddannelse og arbejde: Denne målgruppe inddrages ved hjælp af eksempelvis Ungeporten, Ungehuset og Det Gule Team i Bornholms Regionskommune.

5.    Unge i arbejde (og under uddannelse): Denne målgruppe inddrages uden om etablerede fora, da gruppen ikke nødvendigvis har tilknytning til en uddannelses­institution.

6.     Forældre, fagprofessionelle og øvrige interessenter: Denne målgruppe dækker bredt og inddrages både gennem direkte invitation og bred offentlig inddragelse.

 

Politikerinddragelse

I de første fem målgrupper er det vigtigste, at børnenes og de unges stemmer bliver hørt. Derfor er der i udformningen af inddragelsen af målgrupperne 1-5 ikke som udgangspunkt tænkt politikerinddragelse ved disse. I målgruppen forældre, fagprofessionelle og øvrige interessenter vil det dog være givtigt med politikerinddragelse i det omfang, det praktisk kan lade sig gøre.

 

Politikerdeltagelse tænkes at være som katalysator for de dialoger, der vil finde sted til mødet/møderne, samt opsamling fra disse dialoger. Det forventes, at dette møde vil finde sted i uge 4 eller 5 i januar 2020.

 

Detaljeret tidsplan

I bilag 1 ses en mere detaljeret tidsplan for udviklingen af den sammenhængende børne- og ungepolitik i 2020. Her ses det, at den primære borgerinddragelse foregår i løbet af december 2019 og januar 2020. På de respektive udvalgsmøder i starten af marts 2020, vil Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget få forelagt det endelige oplæg til politikken, som efter behandling i Kommunalbestyrelsen sendes i høring.

Det er stadig planlagt, at Kommunalbestyrelsen kan godkende den sammenhængende børne- og ungepolitik d. 25. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Detaljeret tidsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

”Beredskabsplanen ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge” er blevet opdateret. Dermed er det blevet mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til høring hos Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt. I forbindelse med implementeringen af beredskabsplanen sendes planen til orientering i skolebestyrelser, forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen samt IVK.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Den nuværende inspirationsguide og beredskabsplan er godkendt på Børne- og Skoleudvalget d. 23. september 2014, og i 2018 blev der foretaget en administrativ tilføjelse til beredskabsplanen.

 

Bornholms Regionskommune har en BUSK gruppe (Børn Udsat for Seksuelle Krænkelser), der rådgiver ved mistanke om overgreb, vold eller seksuelt misbrug bestående af ledere og medarbejdere i Bornholms Regionskommune samt medarbejdere fra Politiet og Region Hovedstaden.

 

 

 

 

 

Målgruppe og indhold

Der er ikke ændret på målgruppen med den opdaterede beredskabsplan, hvorimod der er lavet en mere tydelig forskel på inspirationsguiden og beredskabsplanen. Dermed har beredskabsplanen udelukkende fokus på tegn på vold og seksuelle overgreb samt klarere retningslinjer/handleveje, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge, hvorimod inspirationsguiden skal danne grundlag for det kontinuerlige og forebyggende arbejde.

 

Ændringer i opdateret beredskabsplan

I situationer, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb, kan der nemt opstå usikkerhed om, hvem man taler med om mistanken eller viden – og hvem man ikke taler med.

Derfor er den primære ændring i den opdaterede beredskabsplan tilføjelsen af klare handleveje for både medarbejder og leder, når mistanke eller viden opstår. Dermed bliver det mere overskueligt, hvad man som medarbejder eller leder skal foretage sig. Handlevejene har især fokus på hvem man skal tage kontakt til ved mistanken og viden, og hvad man må og ikke må.

Yderligere ændringer i den opdaterede beredskabsplan består i, at afsnittet i den nuværende beredskabsplan vedrørende mistanke om graviditet hos elever er udgået. I arbejdet med opdateringen er det vurderet, at dette ikke er relevant i en beredskabsplan. Der er desuden sket en opdatering af definitionen på psykisk vold.

 

Inspirationsguiden

Inspirationsguiden bliver administrativt tilrettet, så den stemmer overens med rettelserne i beredskabsplanen. Der er ikke foretaget andre rettelser.

 

Tidsplan frem mod godkendelse

BUSK gruppen har d. 14. november 2019 behandlet den opdaterede beredskabsplan, herunder inddragelse af udvalgte parter. Høring hos Handikaprådet udestår, og følger efter behandling i Børne- og Skoleudvalget. Først når høringssvar er indhentet, godkendes beredskabsplanen endeligt af Børne- og Skoleudvalget.

 

Datoer

Behandles af

14. november 2019

BUSK gruppen behandler beredskabsplan

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget behandler beredskabsplanen.

Børne- og Skoleudvalget sender beredskabsplanen til høring hos Handicaprådet

9. december 2019

Handicaprådet behandler beredskabsplanen

7. januar 2020

Børne- og Skoleudvalget godkender beredskabsplanen

3. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

5. februar 2020

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

marts 2020

Temadag med målgruppen for beredskabsplanen, hvor denne drøftes

27. marts 2020

HovedMED orienteres om beredskabsplanen

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

BUSK afholder en temadag for målgruppen for beredskabsplanen inkl. ressourcepersoner, som forventes at ligge i marts 2020. Her vil beredskabsplanen blive drøftet, ligesom der arbejdes på et oplæg omkring tegn og signaler ved vold og overgreb hos børn og unge.

Center for Børn og Familie vil sammen med Center for Skole opdatere inspirationsguiden i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med temadagen, som BUSK inviterer til, afholdes inden for rammerne af bevilling 12 i Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge - 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Procesplan for Mælkebøtten som bæredygtig løsning

27.18.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie udarbejder løsningsforslag til etablering af en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten, og inddrager i arbejdet relevante fageksperter samt forældre- og personalegruppen på Mælkebøtten. Mulige løsningsforslag vil blive endeligt fremlagt for Børne- og Skoleudvalget d. 2. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)    Procesplanen for udarbejdelse af løsningsforslag for Mælkebøtten godkendes

b)    Handicaprådet orienteres om procesplanen

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det fremført, at Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020 vil igangsætte en proces, hvor der ses på muligheder for at etablere en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet.

 

Derfor vil Center for Børn og Familie i januar-marts 2020 udarbejde løsningsforslag for området. Det er planen, at disse løsningsforslag vil blive behandlet på Børne- og Skoleudvalget d. 31. marts 2020. I udarbejdelsen vil relevante fageksperter samt forældre- og personalegruppen på Mælkebøtten blive inddraget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesplan

Datoer

Handling

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget godkender procesplan

Januar-marts 2020

I samarbejde med relevante interessenter udarbejder Center for Børn og Familie løsningsforslag for Mælkebøtten

31. marts 2020

Børne- og Skoleudvalget behandler løsningsforslag og sender dem i høring hos Handicaprådet

20. april 2020

Høring i Handicaprådet

4. maj 2020

Høringsfrist

Maj 2020

Høringssvar behandles og løsningsforslag justeres ved behov

2. juni 2020

Børne- og Skoleudvalget behandler indkomne høringssvar og beslutter løsningsforslag for Mælkebøtten

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil fremkomme i løbet af arbejdet med løsningsforslag for Mælkebøtten.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Takster Løvstikken

27.27.45A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Med den nye model vil Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., således at alle faste udgifter finansieres af den faste tildeling. Det vil sige at den faste tildeling skal dække udgifter til stillingerne som ledelse, fast personale og fast nattevagt, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af disse ved sygdom. Dertil kommer udgifter til husets generelle kontorhold, Socialtilsynets tilsyn, handicapbil samt rengøring.

 

En forhøjelse af Løvstikkens faste tildeling vil skulle finansieres af Børne- og Skoleudvalget eller alternativt inden for Børn og Families egen budgetramme. Det vurderes pt. at dreje sig om 1,0 mio. kr. som den faste tildeling skal øges med for at dække alle faste udgifter.

 

Løvstikken har været igennem en usikker periode med undersøgelse af forskellige muligheder for sikring af en robust økonomisk drift. Der er behov for etablering af en stabil drift. Forudsætningerne i økonomiberegningerne for den faste tildeling samt den økonomi der direkte er afhængig af den enkelte indskrivning vil blive evalueret i løbet af 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Budgettildelingsmodellen godkendes

b)    Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. der finansieres af Børn og Families egen budgetramme

c)    Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet orienteres om ny budgettildelingsmodel for Løvstikken

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet d. 5. november 2019 den fremtidige budgettildelingsmodel for Løvstikken. Målet med den fremtidige model er at gøre Løvstikken mere robust og mindre følsom over for udsving i indskrivninger af borgere. Løvstikken bliver med den nye budgettildelingsmodel ikke mere eller mindre rentabel, men derimod mindre følsom overfor flere eller færre indskrevne borgere.

 

 

 

Løvstikkens nuværende budgettildelingsmodel

Løvstikken bliver med den nuværende budgettildelingsmodel finansieret delvist gennem fast tildeling af midler og delvist gennem de takster, som udløses ved indskrivning af borgere i tilbuddet. Summen af disse midler skal dække Løvstikkens udgifter.

 

Igennem den seneste år har Løvstikken oplevet et fald i antallet af indskrivninger, hvilket presser Løvstikken økonomisk med den nuværende budgetmodel. Løvstikken forventede ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2019. Hidtil er dette underskud blevet afholdt inden for Center for Børn og Families egen ramme.

 

En beskrivelse af den nuværende budgettildelingsmodel kan ses i bilag 1. Her fremgår det, at den største udfordring ved den model er, at Løvstikkens faste udgifter ikke dækkes af den faste tildeling, og derfor delvist skal finansieres af den takst, som en indskreven borger udløser. Med andre ord bliver Løvstikkens faste udgifter ikke dækket, når antallet af indskrevne borgere falder.

 

En anden udfordring ved den nuværende model er, at det ikke har været muligt at se, hvad takstberegningerne er baseret på, og derfor er der i den nuværende model ikke fastlagt antal af borgerrettede timer. I figur 1 ses taksterne i den nuværende budgettildelingsmodel.

 

Figur 1: Nuværende takster for Løvstikken

 

Tyngde 1

Tyngde 2

0-18 år i hverdage

3.440 kr./døgn

1.719 kr./døgn

0-18 år i weekend

5.070 kr./døgn

2.536 kr./døgn

18-40 år i weekendaflastning

2.327 kr./døgn

2.327 kr./døgn

Timeafregning ved sygdom mv. uden for Løvstikkens åbningstid

245 kr./time

Min. 4 timer

245 kr./time

Min. 4 timer

 

 

Løvstikkens fremtidige budgettildelingsmodel

I den fremtidige budgettildelingsmodel er det efterstræbt at adskille de udgifter, der har direkte sammenhæng med de indskrevne borgere, fra de udgifter, der er uafhængige heraf. En beskrivelse af den fremtidige budgettildelingsmodel er beskrevet i bilag 2.

 

Med den nye model vil Løvstikkens faste tildeling øges med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., således at alle faste udgifter finansieres af den faste tildeling. Det vil sige at den faste tildeling skal dække udgifter til stillingerne som ledelse, fast personale og fast nattevagt, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af disse ved sygdom. Dertil kommer udgifter til husets generelle kontorhold, Socialtilsynets tilsyn, handicapbil samt rengøring.

 

Taksterne justeres ligeledes i den nye budgettildelingsmodel, således at de fremover kun skal dække de udgifter, som er direkte afhængige af den enkelte indskrivning. Taksterne skal fremover dække udgifter til plejepersonale, mad til den enkelte borger, hjælpemidler, aktiviteter for brugerne, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af plejepersonale ved sygdom.

 

Udgifter til bygningsdrift afholdes fortsat af Ejendomme og Drift.

 

 

 

 

 

 

I tabel 2 ses taksterne i den nye budgettildelingsmodel.

 

Tabel 2: Interne 2020 takster for Løvstikken (2019 priser)

 

Tyngde 1

Tyngde 2

0-18 år i hverdage

3.349 kr./døgn

1.729 kr./døgn

0-18 år i weekend

5.489 kr./døgn

2.799 kr./døgn

18-40 år i weekendaflastning

1.823 kr./døgn

1.823 kr./døgn

Timeafregning ved sygdom mv. uden for Løvstikkens åbningstid

245 kr./time

Min. 4 timer

245 kr./time

Min. 4 timer

 

 

Udvidelse af Løvstikkens målgruppe

Med udvidelsen af Løvstikkens målgruppe er det også nødvendigt at ændre på åbningstiderne i Løvstikken. Derfor er Løvstikken fremadrettet bemandet med plejepersonale mandag til torsdag fra 14.30-22.45 samt fredag 12.30 -22.45 – en bemanding, der naturligvis er tilpasset sammensætningen af borgerne.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne sammenligne Løvstikken med andre tilsvarende institutioner, er omkostningstaksten blevet beregnet på basis af den nye model, og med den forventede belægning for 2020. Omkostningstaksten er et udtryk for hvad en plads koster, når alle omkostninger, dvs. faste, variable, bygningsdrift og overhead, indregnes og fordeles ud på den forventede belægning for året. Det er samtidigt den takst, som udefrakommende kommuner skal betale, såfremt de ønsker at købe en plads på Løvstikken til en af deres borgere.

 

I tabel 3 er Løvstikken sammenlignet med Hollænderhusene afdeling Tulipanhuset, som har samme målgruppe som Løvstikken.

 

Tabel 3: Sammenligning af omkostningsbaserede døgntakster (2019 priser) mellem Løvstikken og Tulipanhuset

 

Døgntakst

Årstakst

Difference

Løvstikken, 0-18 år, tyngde 1

 

6.447

2.353.119

 

 

Tulipanhuset (Hollænderhusene) 0-18 år, tilsvarende tyngde 1

4.896

1.787.040

-566.079

Note: Løvstikkens døgntakst er et vægtet gennemsnit af hverdags- og weekendtakst, da Tulipanhuset kun opererer med en døgntakst uafhængigt af ugedagen

Kilde: Egne beregninger samt tilbudsportalen.dk (fremsøgt 20. november 2019)

 

Det ses af tabellen at Løvstikkens tyngde 1 døgntakst er 1.551 kr. højere end Tulipanhusets, svarende til en merudgift på 566.079 kr. på årsbasis. Merudgiften skyldes primært Løvstikkens størrelse og belægningsgrad, der er relativt lav. I 2020 forventes i alt 4 børn og voksne i døgnophold, mens der forventes 7 børn og voksne i aflastningsophold. Det er derfor relativt få borgere som de samlede udgifter skal fordeles ud over, hvorfor omkostningstaksten bliver så meget desto højere.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Bilag 1 Løvstikkens budgettildelingsmodel 2019 (PDF)

2.
Bilag 2 Løvstikkens budgettildelingsmodel 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Procesplan for ny skoleundersøgelse - forældretilfredshed med folkeskolen og årsager til skolevalg

17.01.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I sommeren 2018 gennemførte Bornholms Regionskommune en skoleundersøgelse, som mundede ud i rapporten: ”Skoleundersøgelse – Hvordan er tilfredsheden med folkeskolen og hvad ligger til grund for forældres skolevalg for deres børn?”, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møde den 4. september 2018. Rapporten dannede baggrund for, at der blev igangsat et stort udviklingsarbejde i folkeskolerne på Bornholm og fra politisk hold blev der tildelt i alt 17 mio. kr. over 4 år - fra 2019 til og med 2022 - til at styrke folkeskolen.

 

Der lægges op til at gennemføre en ny skoleundersøgelse, som planlægges gennemført i ultimo 2020 med henblik på at belyse, hvorvidt tilfredsheden med folkeskolen har forandret sig. Det forventes at den færdige rapport fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2021. Procesplan herfor fremlægges nedenfor.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         procesplanen for en ny skoleundersøgelse godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt med en rettelse: "Analyse af data fra spørgeskemaundersøgelser samt anden statistisk data. Rapport udarbejdes" udføres fra december 2020 til februar 2021.

Sagsfremstilling

I sommeren 2018 blev der gennemført en undersøgelse af bornholmske forældres skolevalg til deres børn og forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Undersøgelsen blev bestilt af Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2018 efter indskrivningstallene til 0. klasse for skoleåret 2017/2018 igen viste en stor søgning mod fri- og privatskolerne. Herudover havde Bornholm landets højeste andel af 0. klasses elever på en fri- eller privatskole.

 

Skoleundersøgelsen blev i praksis foretaget som fire separate undersøgelser, hvor fire grupper af forældre til børn i skolealderen fik mulighed for at besvare et spørgeskema. De fire grupper var:

 

1.    forældre til børn, der var startet i 0. klasse i 2017 og 2018 i en bornholmsk folkeskole

2.    forældre til børn, der var startet i 0. klasse i 2017 og 2018 i en bornholmsk fri- eller privatskole

3.    forældre, der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole i skoleåret 2016/17 eller 2017/18

4.    forældre til samtlige børn i de bornholmske folkeskoler

 

Undersøgelserne var både kvantitative og kvalitative, idet forældrene ikke alene satte kryds i et skema, men også havde mulighed for at knytte egne kommentarer til næsten alle spørgsmål, hvilket de i vidt omfang benyttede sig af. Dette bidrog til at uddybe og forklare forældrebesvarelserne.

 

De indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelserne blev analyseret og suppleret med statistiske data om blandt andet sygefravær, klassestørrelser, resultater fra trivselsmålinger og kompetencedækning. Dette mundede ud i rapporten: ”Skoleundersøgelse – Hvordan er tilfredsheden med folkeskolen og hvad ligger til grund for forældres skolevalg for deres børn?”.

 

Rapporten dannede baggrund for, at der blev igangsat et stort udviklingsarbejde i folkeskolerne på Bornholm, hvor både skolebestyrelserne, medarbejderne, ledere og politikere blev inddraget. Rammerne for dette arbejde blev samlet i ”Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019 – 2022”, hvor der er fokus på: ’høj faglighed’, ’god trivsel’, ’kommunikation og dialog’, ’én folkeskole for alle’ samt ’rammer og vilkår’. 

 

I budgetforliget for budget 2019 fik Center for Skole tildelt i alt 17 mio. kr. over 4 år (5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022), til at styrke folkeskolen. Kommunalbestyrelsen blev i februar 2019 forelagt en plan for udmøntning af midlerne.

 

Den videre proces

Som følge af Børne- og Skoleudvalgets mål for 2020 skal en ny skoleundersøgelse planlægges gennemført for at undersøge forældrenes bevæggrunde for at vælge skole til deres børn samt forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Det vil i denne forbindelse blive undersøgt, om der er sket en forandring siden sommeren 2018, hvor der senest blev gennemført en tilsvarende undersøgelse.

 

Der lægges op til at gennemføre en ny skoleundersøgelse ultimo 2020. I forlængelse heraf udarbejdes en rapport, som forventes færdig i foråret 2021, hvorefter rapporten forelægges Børne- og Skoleudvalget. Af Børne- og Skoleudvalgets mål for 2020 blev der lagt op til at gennemføre en ny skoleundersøgelse i foråret 2020. Der lægges imidlertid op til at undersøgelsen gennemføres ultimo 2020 for at kunne måle, hvorvidt tiltag der blev sat i værk i forbindelse med ”Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm” har haft en effekt. På grund af ansættelsesstop og indefrysning af midler i 2019 har Center for Skole ikke kunnet igangsætte alle tiltag. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at have skoleåret 2019/2020 afviklet før der igen gennemføres en skoleundersøgelse. 

 

For at have et godt grundlag for at sammenligne besvarelserne fra skoleundersøgelsen i 2018 med den kommende skoleundersøgelse, lægges der op til at gentage undersøgelserne fra 2018 i forhold til spørgsmål og målgrupper. På baggrund af erfaringerne fra den seneste skoleundersøgelse kan få spørgsmål dog forventes justeret. Herudover lægges op til at udelade undersøgelsen nummer 3, som var målrettet forældre til børn, der er startet i 0. klasse i de seneste to skoleår i en bornholmsk folkeskole, fordi det vurderes, at undersøgelsen, som er målrettet alle forældre til børn i folkeskolen, kommer rundt om de samme emner. Herved undgås desuden at forældrene skal besvare flere spørgeskemaer i samme periode.

 

 

 

Organisering af opgaven:

Skoleundersøgelsen forankres i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat, der er tovholder på at gennemføre undersøgelsen og analysere de indsamlede data og udarbejde en rapport. Der etableres desuden en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Center for Skole og Center for Økonomi og Personale. Arbejdsgruppen skal hjælpe med at indsamle kontaktoplysninger på undersøgelsens målgrupper, samt levere data om eksempelvis sygefravær, kompetencedækning, arbejdet med inklusion mv. foruden at give sparring i arbejdet med undersøgelsen.

 

 

Procesplan

Procesplan for skoleundersøgelsen fremlægges nedenfor.

 

Vinter 2019

Børne- og Skoleudvalget behandler procesplanen for forældreundersøgelsen.

Vinter 2019/2020

Arbejdsgruppen nedsættes

Forår/sommer 2020

Spørgeskemaer udarbejdes og forberedes til udsendelse.

Forår/sommer 2020

Arbejdsgruppe udarbejder statistiske data til skoleundersøgelsen, herunder data om sygefravær, trivselsmålinger, kompetencedækning

Oktober og november 2020

Spørgeskemaundersøgelser besvares af forskellige målgrupper af forældre til børn i skolealderen.

December 2019 til februar 2020

Analyse af data fra spørgeskemaundersøgelser samt anden statistisk data. Rapport udarbejdes.

Foråret 2021

Rapport med skoleundersøgelse behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Skoleundersøgelse 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9 Ulovligt fravær i folkeskolen

17.01.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober 2019 udstedt en bekendtgørelse om nye regler vedrørende ulovligt fravær i folkeskolen. Bekendtgørelsen betyder, at en familie kan miste sin børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis eleven har 15 pct. fravær i løbet af ét kvartal. Administrationen har igangsat en proces, der skal sikre, at loven administreres efter hensigten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Taget til efterretning, idet det skal sikres at Det fælles elevråd inddrages i arbejdsgruppens arbejde.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har i oktober 2019 udstedt en bekendtgørelse om de nye regler vedrørende ulovligt fravær i folkeskolen. Bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af en delaftale på undervisningsområdet af 9. maj 2018 om at bekæmpe parallelsamfund i Danmark. Heri indgår et initiativ om styrket forældreansvar som indebærer, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en objektiv pligt for skoleledere til altid at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i løbet af et kvartal. Kommunen kan herefter træffe afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen i ét kvartal efter fornøden sagsbehandling.

 

Lovens hensigt
De nye regler vedrørende ulovligt fravær bunder i et politisk ønske om at sikre alle børn adgang til solide kundskaber, social forståelse og uddannelse som vejen til deltagelse på arbejdsmarkedet og borger i et frit og demokratisk samfund. Heri indgår et krav om styrket forældreansvar, hvor forældrene kan imødese økonomiske sanktioner, hvis de ikke lever op til deres ansvar om at sikre børnenes skolegang. Hensigten er således, at alle børn og unge, der vokser op i Danmark, uanset bopæl og baggrund, kan nyde godt af de grundlæggende danske frihedsrettigheder og de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Forældrene spiller i denne forbindelse en central rolle, og skal derfor vedkende sig, at de ikke modtager børne- og ungeydelsen uden modkrav jf. den tidligere regerings strategi om Ét Danmark uden parallelsamfund.

 

Det er vigtigt at anføre, at ulovligt fravær ikke er det samme som bekymrende fravær. Loven erstatter derfor ikke pædagogiske tiltag, der igangsættes for at imødegå en problematik om bekymrende fravær.

 

Skolelederens ansvar

For at leve op til lovens hensigt om at sikre alle børn lige muligheder for uddannelse og social forståelse, skal skolelederen sikre en registreringspraksis, der lever op til bekendtgørelsens krav. Skolens leder skal desuden orientere elevens forældre om konsekvenserne om fravær på 15 pct. i et kvartal, når en elev har ulovligt fravær på 10 pct. Forud for denne henvendelse bør skolelederen indgå i dialog med forældrene om elevens fravær med henblik på at få eleven i skole.

 

Kompetencefordeling

I bekendtgørelsen er det anført, at fravær skal registreres ”(…) i et elektronisk system, som er tilgængeligt for kommunalbestyrelsen(…)” jf. BEK nr. 1063 af 24/10/2019 §4, stk. 4. Der eksisterer allerede en kompetencefordelingsplan, der uddelegerer kompetencen til behandling af underretninger til Center for Børn og Families myndighedsafdeling. Da skolen skal lave en underretning i tilfælde af, at en elev har 15 pct. ulovligt fravær i et kvartal, behandles denne som en del af samme kompetencefordelingsplan.

 

Når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for ét kvartal skal skolens leder underrette kommunalbestyrelsen. Jf. ovenstående kompetencefordeling, skal den enkelte skole underrette Center for Børn og Families myndighedsafdeling, som skal behandle underretningen.

 

Afgørelse om at fratage børne- og ungeydelsen i ét kvartal
Før der kan træffes afgørelse om at fratage forældremyndighedsindehaverne børne- og ungeydelsen for ét kvartal, skal kommunen partshøre forældremyndighedsindehaverne samt den unge over 12 år, jf. reglerne i forvaltningsloven kapitel 5. Partshøringen skal afklare, om der er undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. I tilfælde af undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær vil fraværet ikke være at betragte som værende ”ulovligt”. En vurdering af dette vil ske i forbindelse med skolens underretning. Undskyldelige omstændigheder for fraværet kan jf. Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside omfatte følgende:

 

·         At forældrene selv varetager undervisningspligten af deres barn, og har meddelt dette skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

·         At fraværet ikke er ulovligt, men for eksempel skyldes elevens handicap, autisme og lignende.

·         At barnet i forbindelse med iværksættelsen af en anbringelse venter på et nyt skoletilbud og derfor modtager enkeltmandsundervisning, dog ikke af en længere varighed end maksimalt 15 skoledage.

 

Videre proces

Center for Skole vil udarbejde nærmere retningslinjer for notering og registrering af fravær så registrering og procedure i forbindelse med bekymrende og ulovligt fravær foregår ens i folkeskolen.

På det seneste skole- og mellemledermøde den 15. november 2019 blev en hurtigt arbejdende, tværgående arbejdsgruppe nedsat. Arbejdsgruppen skal udarbejde en procedure for, hvordan det sikres, at formalia i folkeskolen overholdes, og at Center for Børn og Familie dermed kan agere efter lovens hensigt. Arbejdsgruppen skal ligeledes forholde sig til den mest hensigtsmæssige registreringspraksis på skolerne, Børn og Families adgang til fraværsregistreringen mv., så det bliver muligt at behandle sagerne effektivt og efter lovens intention.

 

Arbejdsgruppen består af følgende deltagere:

·         Lederen af Myndighed, Center for Børn og Familie

·         Leder af Ungdomsskolen og 10. klassecenteret

·         Leder af Det gule team

·         Leder på Paradisbakkeskolen

·         To konsulenter fra Center for Skole, Administration og rådgivning

 

Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet hurtigst muligt, og stræber efter at have udarbejdet klare procedurer for overholdelse af formalia i løbet af første kvartal 2020. 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
LBK nr. 1063 af 24/10/2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10 Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Punkterne 5 og 6 sendes i høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt. Punkt 7 sendes ligeledes til orientering i Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11 Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

11

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Ønske om overbygning på Svartingdal drøftet. Børne- og Skoleudvalget afventer resultatet fra den nedsatte arbejdsgruppes arbejde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Dialogmøde med Handicaprådet og arbejdsgruppe om børn med særlige behov

17.03.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. april 2019 at indlede en proces, der skulle evaluere de eksisterende specialtilbud. Ifølge den oprindelige procesplan skal den nedsatte arbejdsgruppe sammen med Handicaprådet på et dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget drøfte det videre arbejde med folkeskolens specialtilbud. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

·         At udvalget tager dialogen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget iværksatte i 2016 en analyse af, hvordan Bornholms Regionskommune bedst muligt kunne sikre opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov (specialundervisning), herunder inklusionsarbejdet på øens folkeskoler. På baggrund af analysen blev rapporten ’Specialundervisning og særlige dagtilbud’ udarbejdet. Det daværende Børne- og Skoleudvalg valgte derefter at organisere opgaveløsningen for børn med særlige indlæringsbehov med de specialundervisningstilbud, der eksisterer i dag.

 

Behovet for undervisningstilbud til børn med særlige behov er fortsat en stor udfordring, og Børne- og Skoleudvalget besluttede derfor den 2. april 2019, at den nuværende organisering af specialtilbud skulle evalueres og eventuelt justeres i henhold til den daværende tidsplan. Grundet organisatoriske ændringer indenfor Center for Skole, har arbejdsgruppen ikke været aktiv siden sit første arbejdsmøde i foråret, før den blev revitaliseret i oktober 2019, hvor den ligeledes blev udvidet.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium, der rammesætter arbejdet. Dette kommissorium skal kvalificeres af Børne- og Skoleudvalget og Handicaprådet på dialogmødet, så det fremtidige arbejde foregår i overensstemmelse med de politiske ambitioner og målsætninger på området.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Kommissorium (PDF)