Referat
Social- og Sundhedsudvalget
01-04-2019 kl. 16:00
Fontænehuset Bornholm, Søndergade 24, Svaneke
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forebyggende indsatser til borgere med kronisk sygdom
  åbent 3 Høringsudkast til Folkesundhedspolitik
  åbent 4 Opfølgning vedrørende handleplan på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd
  åbent 5 Cura - Nyt IT-system til Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet
  åbent 6 Revision af Kvalitetsstandard Kvindekrisecenter
  åbent 7 Handleplan for Bornholmermålene
  åbent 8 Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Carsten Scheibye

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Trine Dorow deltager under punkterne nr. 2, 3, 4 og 5

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkt nr. 4

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forebyggende indsatser til borgere med kronisk sygdom  

29.00.00A00-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I samarbejde med Bornholms Hospital er der udviklet en ny tværsektoriel model for den forebyggende indsats til borgere med KOL og type 2 diabetes.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Orienteringen taget til efterretning.
Der evalueres om ca. 1 år, evalueringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

BRK har siden 2011 arbejdet tæt sammen med Bornholms Hospital og praktiserende læger om Region Hovedstadens forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Der har bl.a. været sygdomsspecifikke patientuddannelser både i kommune og på hospitalet, hvor patienterne er blevet ’fordelt’ på baggrund af udviklingen i deres sygdom.

 

Både på Bornholms Hospital og i Center Sundhed i BRK har der længe været et ønske om, at få etableret et samarbejde, der i højere grad imødekommer den enkelte borgers behov. Der har været et ønske om at nedbryde sundhedsvæsenets silotænkning og det snævre fokus på borgerens diagnose. Ligeledes har der været et ønske om at kunne tilbyde et sundhedstilbud med flere valgmuligheder for borgere med en eller flere kroniske sygdomme.

 

I kommunen har der også været et ønske om at kunne tilbyde borgeren en såkaldt ”afklarende samtale” med henblik på at kunne tilrettelægge et forløb, som er individuelt tilpasset borgerens behov, præferencer og ressourcer. jf. Sundhedsstyrelsen anbefalinger for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

 

Med afsæt i disse ønsker foreligger nu en ny tværsektoriel samarbejdsmodel for den forebyggende indsats til borgere med KOL og type 2 diabetes.  Ønsket er, at modellen på sigt også kan tilbydes borgere med andre sygdomme udover KOL og type 2-diabetes f.eks. hjerte-kar sygdomme, men indtil videre fortsætter øvrige tilbud uændret.

 

Modellen indebærer, at alle borgere med KOL eller type-2 Diabetes henvises til kommunen. Borgeren vil herefter indenfor få uger få et tilbud om en afklarende samtale med en konsulent for kronisk sygdom fra Tværgående sundhedsteam i Center Sundhed. Her vil borgeren i dialog med konsulenten få udarbejdet et individuelt tilpasset forløb. Borgeren har bl.a. mulighed for at vælge kurset ” Nye veje – Nye vaner” (der går på tværs af diagnoser), en række nye temamoduler, samt at blive oplyst om private tilbud på Bornholm fx aktiviteter i regi af patientforeninger, DGI mv.  

 

Kommunens konsulenter for kronisk sygdom varetager den overordnede administration og koordinering af alle tilbuddene og står desuden for afholdelsen af kurset ” Nye veje – Nye vaner”.  

 

Bornholms Hospital står generelt for de mere diagnosespecifikke temamodel. Et par af temamodulerne afvikles i fællesskab og et par at temamodulerne står kommunen for fx ”kys livet med sund mund” som løftes af den Kommunale Tandpleje.

 

Det er vurderingen, at den nye model har øget kvaliteten af tilbuddet til borgere med KOL og type 2 diabetes, idet borgeren nu får et forløb tilpasset borgerens behov, præferencer og ressourcer.

 

Modellen har samtidig optimeret ressourceforbruget, hvilket har gjort det muligt - indenfor nuværende økonomiske rammer i kommunen - at tilbyde individuelle afklarende samtaler til borgere med KOL og type 2 diabetes.  Dermed har BRK imødekommet Sundhedsstyrelsens anbefaling til kommunerne om en afklarende samtaler til borgere med kronisk sygdom. 

 

På mødet præsenteres den nye tværsektorielle model for den forebyggende indsats til borgere med KOL og type 2 diabetes nærmere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
De bornholmske forebyggelsestilbud - på tværs af diagnoser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Høringsudkast til Folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til procesplanen for arbejdet med en folkesundhedspolitik foreligger nu et høringsudkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

·         at udkast til folkesundhedspolitik sendes i en bred høring, jf. forslag til høringsparter

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på sit møde i marts 2019 et foreløbige udkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionkommunen, hvor både layout og indhold var i proces.

 

Nu foreligger et forslag til folkesundhedspolitikken, hvor både indhold og layout er ved at tage endelig form. I forhold til det foreløbige udkast som udvalget behandlede på sit møde i marts er der sket en sprogmæssig/formidlingsmæssig opstramning, og der er valgt et layout og en grafik, der understøtter folkesundhedspolitikkens fokusområder.  

 

Udvalget besluttede på sit møde i marts at sende udkastet til en folkesundhedspolitik til kommentering i øvrige fagudvalg.  Hvor det tidsmæssigt er muligt vil dette udkast danne grundlag for fagudvalgenes kommentering. 

 

Endvidere foreslås, at det foreliggende udkast til en folkesundhedspolitik sendes i en bred høring til både Ældrerådet, Handicaprådet og organisationer og foreninger, der via samtalesalonen og efterfølgende workshops har bidraget med input til politikken. Det foreslås også at sende forslaget i offentlig høring via dagspressen og kommunens hjemmeside. 

 

Tidsplan

2. april til 3. maj 2019     Folkesundhedspolitikken i høring

3. maj til 21. maj 2019    Høringssvarene behandles administrativt

3. juni 2019                   Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvar og øvrige fagud-                     
                              valgs kommentarer til politikken og anbefaler Folkesundhedspolitik-
                                ken til Kommunalbestyrelsen

27. juni 2019                Kommunalbestyrelsen godkender folkesundhedspolitikken 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Høringsliste - Bornholms Folkesundhedspolitik (DOCX)

2.
Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opfølgning vedrørende handleplan på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd

29.09.15G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd; Bornholms Regionskommune har d. 5. marts 2019 modtaget tilsynsrapport i høring og forventer at afgive høringssvar. Der er således endnu ikke en endelig rapport fra Styrelsen, men den vil blive forelagt udvalget, når den er modtaget.

Siden tilsynsbesøget har Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre arbejdet med tiltag, som forventes at føre til højere patientsikkerhed. Social- og Sundhedsudvalget fik en orientering herom på mødet i december 2018 og det blev aftalt at give en opfølgning på udvalgets møde i april. Overordnet er arbejdet godt i gang og en betydelig del af de aftalte handlinger er allerede gennemført.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd og gennemgik de retningsgivende dokumenter samt den generelle brug heraf; der var fra Styrelsen ingen bemærkninger til hverken kvalitet eller brug/forståelse af dokumenterne.

Derimod var der alvorlige fejl i begge de dispenseringer, som Styrelsen efterfølgende gennemgik. Der er tale om dispenseringer, som er delegeret til og udføres af Hjemmeplejen.

Ud over en umiddelbar og omfattende kontrol af alle dispenseringer på hele øen, blev der mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre aftalt en række tiltag, som der er blevet arbejdet med siden årsskiftet.  Tiltagene er beskrevet i en handleplan.

 

Her skal fremhæves nogle af de væsentligste tiltag, som er planlagt, under implementering eller iværksat:

 

·         En læringspraksis, som har til formål at styrke medarbejdernes refleksionskompetencer omkring medicinhåndtering, vedligeholde kompetencerne og opdatere med nyeste viden. Kompetenceudviklingen foregår via e-læringsportal med 4 delforløb hvert år. Målet er start efterår 2019.

·         Systematisk egenkontrol i hjemmeplejen og plejeboligområdet med henblik på øget patientsikkerhed i medicindispenseringerne. Start maj/juni 2019.

·         Afdækning af de forskellige tilsyns- og kvalitetssikringssystemer, der arbejdes med i ældreområdet, med henblik på maksimalt effekt ift. patientsikkerhed. Er startet. Evt. revideret praksis fra 3. kvartal 2019.

·         Pjece til borgere, som modtager hjælp til medicindispensering. Er udarbejdet.

·         Undersøgelse af, om velfærdsteknologisk understøttelse kan øge patientsikkerheden. Afsluttes ultimo 2019.

·         Forenklede visitationskriterier og justering af tid til dispenseringsopgaven. Er gennemført ultimo 2018.

 

Herudover indgår der enkelte elementer i ældreanalysen.

 

Generelt er arbejdet i god fremdrift, men der er dog tiltag og undersøgelser, som endnu er i afdækningsfasen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Cura - Nyt IT-system til Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet

83.01.02P20-0003

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

5

 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Ældre og Sundhedsområdet tog den 5. november CURA – et nyt IT-system på Omsorgs- og Sundhedsområdet i brug. Der gives en kort status på implementeringen.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget finder det uacceptabelt at de data som medarbejderne bruger til planlægning og dokumentation, der også udgør fundamentet for uddata og ledelsesinformation, ikke er tilgængelige. Udvalget forventer at dette bringes i orden, så ledelsesinformationssystemet går i normal drift.

Sagsfremstilling

Kommunens nye IT-system Cura blev taget i brug den 5. november 2018 på Ældre og Sundhedsområdet. IT-systemet blev taget i brug efter længere tids forberedelse, herunder uddannelse af medarbejderne i det nye system, plan for flytning af borgernes data fra gammel til nyt IT-system mv. 

 

Et nyt - og så omfattende IT-system som Cura – giver udfordringer i organisationen og for medarbejderne, der i en travl hverdag skal ’omstille’ sig til helt nye digitale arbejdsgange.   

 

Helt overordnet er det dog vurderingen, at ibrugtagningen af det nye IT-system er forløbet tilfredsstillende, idet der dog har været en række udfordringer, der har skullet løses undervejs.

 

Det overordnede indtryk er, at Cura som fagsystem lever op til forventningerne om at være brugervenligt og understøtte arbejdet med dokumentation på området. Brugerne udtrykker tilfredshed med Curas medicinmodul, som giver et godt overblik over borgers medicin og der er ligeledes tilfredshed med planlægningsværktøjet i Cura, som giver hurtigt og effektivt overblik over de planlagte ydelser, som skal leveres til borgerne.

 

Nedenstående er kort listet nogle udfordringer, og løsninger, der er dukket op efter ibrugtagningen af det nye system:  

 

·         Arbejdsgange 
Det har været og er fortsat et stort arbejde for medarbejderne med at blive fortrolig med at dokumentere i det nye fagsystem  

Det skal bemærkes, at kommunen - i henhold til Økonomiaftale med Regeringen - er forpligtet til at implementere den nye dokumentationsmetode ”Fælles Sprog 3 – FSIII.  Kommunen har valgt, at implementere FSIII, som en integreret del af implementeringen af Cura, hvilket umiddelbart har gjort overgangen til FSIII lettere. Med da der er tale om en væsentlig anderledes dokumentationsmetode har det været – og er fortsat – en stor opgave med at få fastlagt og beskrevet alle de nye digitale arbejdsgange.

Når de nye digital arbejdsgange er beskrevet og implementeret vil det være langt hurtigere for medarbejderne at dokumentere.

 

·         Hardware

Efter ibrugtagning af Cura er det blevet tydeligt, at den planlagte Hardware-løsning (telefoner og tablets) til medarbejderne ikke giver medarbejderne optimale arbejdsforhold. På den baggrund har direktionen truffet beslutning om at supplere indkøbet af tablets, således at fx SOSU-assistenterne inden for Hjemmeplejen og alle medarbejderne inden Sygeplejen får personlige tablets. På plejecentrene og på Sønderbo suppleres op, så der vil være en tablet til rådighed pr. fremmødt medarbejder.

·         Model til forebyggende hjemmebesøg  

Efter ibrugtagning af systemet, er det også blevet tydeligt, at systemet ikke dækker behovet for planlægning og dokumentation af seniorrådgivernes forebyggende hjemmebesøg. Der er derfor ligeledes truffet beslutning om tilkøb af et lille modul, der kan håndtere dette område.

·         SOS-vikarerne

På grund af forhold omkring det tekniske set-up i Cura kunne kommunen ikke give adgang til Cura for SOS-vikarerne, hvilket har givet utilfredsstillende arbejdsvilkår. Også dette problem er nu løst.  

·         Hjælpemidler

Curas modul til hjælpemiddelområdet er fortsat under udvikling. Der arbejdes på at sikre afd. Hjælpemidler et fungerende IT-system pr. 30.juni 2019, hvor leverandøren af Hjælpemidlers nuværende IT-system stopper systemet. Der kan dog blive tale om en midlertidig løsning, såfremt den endelig løsning ikke er helt udviklet 30. juni 2019.

·         Ledelsesinformation

De data som medarbejderne bruger til planlægning og dokumentation udgør også fundamentet for uddata og ledelsesinformation. Der arbejdes aktuelt på en snitflade mellem Cura og kommunens nuværende ledelsesinformation (der leveres af KMD) for at sikre en samlet koncernløsning for ledelsesinformationen i kommunen.

 

Cura Social - det nye IT-system - til Psykiatri og Handicap samt Misbrugsområdet er fortsat under udvikling, men der er nu sat dato på, at BRK tager Cura Social i brug den 4. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Revision af Kvalitetsstandard Kvindekrisecenter  

27.57.12P23-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-01-2019

12

 

Handicaprådet

21-01-2019

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service jf. § 139 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at Kvalitetsstandard for Kvindekrisecenter sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. januar 2019:
Kvalitetsstandard for Kvindekrisecenter sendes i høring i Handicaprådet.

 

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at Kvalitetsstandard for Kvindekrisecenter godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:
Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentret godkendt.

Sagsfremstilling

Der er tale om revision af tidligere godkendt kvalitetsstandard, der følges op af en administrativ samarbejdsaftale, gældende for 2019, mellem Center for Psykiatri og Handicap og Kvindekrisecenter Bornholm.

 

Der er således udarbejdet hhv. en borgerrettet kvalitetsstandard og en samarbejdsaftale der vedrører de kontraktlige forhold med Kvindekrisecenter Bornholm.

 

Kvalitetsstandarden skal indeholde samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

 

Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internettet.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder:

 

1) Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret.

 

2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed.

 

3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet.

 

4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre.

 

5) Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på et kvindekrisecenter.

 

6) Fællesfaciliteter på krisecentrene.

 

7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold:

1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på.

 

2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

Socialtilsynet påser, at forholdene i de enkelte kvindekrisecentre er i overensstemmelse med den kvalitetsstandard, som er fastsat af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 21. januar 2019:

Handicaprådet anbefaler kvalitetsstandarden

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. januar 2019

1.
Udkast Kvalitetsstandard Kvindekrisecenter Bornholm - Revideret 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Handleplan for Bornholmermålene

24.00.00G01-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det ønskes at fagudvalgene kommenterer handleplanen og desuden drøfter planen i relation til udvalgets mål. Handleplanen for Bright Green Island er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget:

a)    Drøfter handleplanen og kommenterer indsatser der har særlig relevans for udvalget

b)    Drøfter om handleplanen giver anledning til at revidere eksisterende eller sætte nye mål for udvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Drøftet, udvalget støtter de 2 initiativer på udvalgets område, henholdsvis "Systematisk arbejdet med økologi og lokale fødevarer i de offentlige køkkener samt på at udvikle bæredygtig køkkendrift" og "Involvering af borgere i grønne indsatser".

Sagsfremstilling

I maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen følgende:

a)    at kommunalbestyrelsen tiltræder de 8 Bornholmermål, der er de strategiske målområder i øens nye Bright Green Island Vision.

b)    at kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet Bright Green Island Vision, med forventning om senest om ét år at behandle en handleplan for en række offentlige/private fyrtårnsprojekter til Bright Green Island visionens udmøntning.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede d. 25. marts, at handleplanen sendes til kommentering i de øvrige udvalg, forud for den besluttede behandling i Kommunalbestyrelsen.

Handleplanen afspejler således en administrativ samling af forslag til handlinger, der som udgangspunkt kan håndteres indenfor den økonomiske ramme i de enkelte centre. Handleplanen behandles derfor nu politisk, så fagudvalgene kan prioritere de beskrevne mål. Hvis indsatserne i handleplanen, på baggrund af fagudvalgenes drøftelse, ønskes op- eller nedprioriteret i forhold til det beskrevne, tilpasses dette og indgår i den efterfølgende politiske mål- og budgetproces.

 

Handleplanen

Handleplanen er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen er desuden det retningsgivende dokument for den mere specifikke Bright Green Island indsats.

 

For samarbejdspartnere har handleplanen desuden den værdi, at BRK tydeligt kan sige: det gør vi, som invitation og inspiration til et partnerskab for at indfri Bornholmermålene.

 

De fire fyrtårne i handleplanen for BRK er:

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutning af 25. marts 2019 kan læses via dette link.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Handleplan 2019-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020  

00.01.00P22-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Drøftelser af mål er en central del af budgetarbejdet, og udvalget skal med udgangspunkt i opfølgning på målene for 2017-2019, drøfte hvilke mål, der skal sættes for budget 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.    Udvalget drøfter opfølgningen på mål for 2017, 2018 og 2019

b.    Udvalget drøfter tilpasning af eksisterende mål

c.    Udvalget drøfter behovet for eventuelt nye mål

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

a) Drøftet
b) Drøftet
c) Drøftet, udvalget overvejer behovet for eventuelt nye mål.

Sagsfremstilling

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Målarbejdet er en central del af styringen i regionskommunen, idet det bl.a. er gennem målene, at det politiske niveau kan sætte retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udviklingsretning udvalg og kommunalbestyrelse sætter for Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019. Begge dele blev vedtaget i forlængelse af de nye visioner, der blev til på visionsseminaret i februar 2018. Langsigtede mål og budgetmål fra sommeren 2018 er vedhæftet som bilag.

Siden udarbejdelsen af målene – både de langsigtede mål og budgetmålene for 2019 – blev budgettet som helhed vedtaget, herunder i sagens natur de økonomiske prioriteringer, som regionskommunen arbejder efter.

På den baggrund bedes udvalget drøfte de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

 

 

Budgetmål

I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi. Derfor indeholder processen en forventningsafstemning af hvordan målene kan sikres implementeret, herunder en forventningsafstemning af ambitionsniveau i forhold til eksisterende ressourcer og tidsperspektiv. Dette skal ses i forhold til at der fx kan være udfordringer med at nå målet i 2019, men at målet på baggrund af disse udfordringer måske med fordel kan videreføres som et 2020-mål i stedet.

Målprocessen for budget 2020 indeholder derudover en status på budgetmålene for 2017 og 2018 for at sikre, at de politiske mål for den seneste valgperiode er gennemført.

Samlet set skal ovenstående danne basis for udvalgets vurdering af behovet for tilretninger af eksisterende langsigtede mål samt udvalgenes mål for budget 2019, som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 28. juni 2018, samt i forlængelse deraf drøfte eventuelt nye budgetmål for 2020. Den samlede oversigt over udvalgenes langsigtede mål og mål for budget 2019, er vedlagt denne sag.

Udvalgene arbejder med budgetmål for 2020 på møderne i april og maj. I juni beslutter udvalgene de endelige mål, som indgår i sensommerens budgetforhandlinger.

Dertil kommer, at målarbejdet som helhed drøftes på budgetseminar 1 d. 25. juni 2019.

Opfølgning – en del af arbejdet

Opfølgningen på målene er selvsagt en vigtig del af målarbejdet. Nåede administrationen det udvalgene ville, eller opstod der forsinkelser eller nye muligheder? Det er en central kommunikation mellem administration og politikere, men i sidste ende også til borgerne, i forhold til om målene er indfriet.

For Social- og Sundhedsudvalget gælder det at størstedelen af målene for 2017, 2018 og 2019 er opfyldt eller igangsat.

I vedhæftede bilag ses oversigten over målene fra 2017, 2018 og 2019, hvor det er markeret hvilke mål der ikke er eller ikke forventes opfyldt.

Budgetemner

En del af udvalgenes politiske ønsker er tillige forankret i de budgetemner, der vedtages i oktober måned.

Budget 2017 og 2018 er allerede fuldt implementeret på Social- og Sundhedsudvalgets område. Hvis der har været tilfælde, hvor der har været behov for tilretninger, udsættelser eller andre ændringer, er udvalget blevet orienteret om dette eller har truffet konkrete beslutninger i de enkelte sager.

Implementeringen af emnerne i budget 2019 er på Social- og Sundhedsudvalgets område alle igangsat.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (DOCX)

2.
Målopfølgningsskema SSU 2017 endelig (PPTX)

3.
Målopfølgningsskema SSU 2018 endelig (PPTX)

4.
Målopfølgningsskema SSU 2019 endelig (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

9

 

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

a)    at ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

b)    at punkt 4 sendes til orientering i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Punkt 3. sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd
Punkt 4. sendes til orientering i Ældrerådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

10

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Udvalget orienterede hinanden.