Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
03-04-2019 kl. 08:00
Vibegård, Mødelokale 1
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra Bornholms Middelaldercenter
  åbent 3 Foreninger fra Østre Skole og Almegårds Kasernes lokalebehov
  åbent 4 Medlemsforslag. Lokaler til foreninger i Rønne
  åbent 5 Udkast til Folkesundhedspolitik
  åbent 6 Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020
  åbent 7 Handleplan for Bornholmermålene
  åbent 8 Ny kulturaftale 2020-2023
  åbent 9 Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 10 Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal
  åbent 11 Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad
  åbent 12 Rundvisning og status på aktiviteter på Vibegård
  åbent 13 Orientering om projekt Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anne Thomas.

Kirstine van Sabben forlod mødet kl. 11.10 under behandling af punkt 12.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandling af punkt 2 ”Orientering fra Bornholms Middelaldercenter” deltager:
Direktør Jane Lindedam og bestyrelsesformand Lars Albæk.

 

Under behandling af punkt 12 ”Rundvisning og status på aktiviteter på Vibegård” deltager:

Leder af Ressource- og kompetenceudvikling Michael Kaas Hansen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra Bornholms Middelaldercenter

00.30.00G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Bestyrelsesformanden for Bornholms Middelaldercenter og centerets daglige leder giver en orientering om Bornholms Middelaldercenter.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for Bornholms Middelaldercenter og centerets daglige leder giver en orientering om Bornholms Middelaldercenter.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Foreninger fra Østre Skole og Almegårds Kasernes lokalebehov

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller på baggrund af en drøftelse og foreningers lokalebehov i Rønne på rådets måde d. 11. marts, at lokaler på Østre Skole stilles til rådighed med lys, vand og varme og at der udarbejdes retningslinjer for lukning af kommunale lokaler med foreningsaktivitet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget drøfter anbefalingerne fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
Anbefalingerne drøftet. Administrationen udarbejder en oversigt over, hvilke lokaler som kommunen råder over samt en opgørelse over hvilke udgifter, der pt. er forbundet med de foreninger som huses på Østre Skole og Kasernen.

 

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd drøftede på rådets måde lokalebehovet for foreninger i Rønne, efter lukningen af Østre Skole og opsigelse af lejemål på kasernen. PÅ baggrund af drøftelserne ønsker Idrættens Videns- og Kompetenceråd, at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget at udvalget beslutter, at de lokaler, der fortsat anvendes til foreningsaktivitet på Østre Skole stilles til rådighed med lys, vand og varme og at det ligeledes besluttes, at der skal udarbejdes klare retningslinjer for lukning af kommunale lokaler med foreningsaktivitet.

 

Efter lukningen af Østre Skole er flere idrætsaktiviteter blevet henvist til andre lokaler, bl.a. gymnastikhold, dansehold og taekwondo, som tidligere brugte gymnastiksalene på skolen til deres aktiviteter. Enkelte foreninger har fortsat aktivitet på skolen, herunder Rønne Skytteforening og RIK Bordtennis. Almegårds Kaserne har opsagt alle sine lejere, hvoraf Rønne Billard Klub og FOF’s vævedamer er henvist til at finde andre lokaler. Idrættens Videns- og Kompetenceråd ønsker derfor, at der ses på den samlede situation, så der skabes overblik over foreningernes behov for lokaler i Rønne.


 

Almegårds Kaserne og Østre Skole

To foreninger fra Almegårds kaserne er opsagt. Det drejer sig om Rønne Billard Klub og FOF – Vævedamer.

Herudover benytter følgende sig af gymnastiksalen til fodboldaktivitet: Missionskirkens børn og unge, Knudsker IF og Viking. På Østre Skole fik lukningen betydning for en række brugere af de i alt tre sale, der blev benyttet til foreningsaktivitet, som det ses herunder:

 

Foreninger i Østre Skoles fest- og gymnastiksale

Bornholms Taekwondo Klub

Svaneke Bridgeklub

Stuekultur Bornholm

Danseklub 2000 Bornholm

LOF Bornholm

Chin National Community

Bornholms Folkedansere

Rønne Idræts Klub

Viking Gymnastik

Viking Atletik

 

Andre brugere blev omplaceret til andre skolelokaler i Rønne, fortrinsvis Åvangsskolen.

 

Vedr. brugere af gymnastiksalen på Almegårds Kaserne

Kasernen har meddelt, at gymnastiksalen ikke kan benyttes fra næste sæson. Foreningernes ansøgninger om lokaler til den kommende sæson vil blive behandlet på lige fod med ansøgninger til øvrige gymnastiksale. Det kan ikke udelukkes, at det får konsekvenser for foreningerne i Rønne, at der er en gymnastiksal mindre til rådighed – ligesom det fik konsekvenser for lokalefordelingen i indeværende sæson, at de to gymnastiksale på Østre Skole ikke længere kunne benyttes.

 

Lukningen af Østre Skole og den manglende gymnastiksal på kasernen vil formentlig medføre en vanskeligere lokalefordeling blandt foreningerne i Rønne.

 

Fremtidige forhold

Ifølge Folkeoplysningsloven skal egnede, kommunale lokaler stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger med lys, vand og varme. Østre Skole er sat til salg og kører med tomgangsdrift. Til trods for, at skolen er sat til salg, henstiller Idrættens Videns- og Kompetenceråd til, at der stilles lys, vand og varme til rådighed for foreningerne i det nødvendige omfang inden for det eksisterende budget.

 

Som følge af den uro, som lukningen af Østre Skole har skabt, henstiller Idrættens Videns- og Kompetenceråd til, at BRK Ejendomsservice i samarbejde med Fritids- og Kulturområdet, udarbejder klare retningslinjer for, hvordan kommunen skal forholde sig til folkeoplysende foreninger, når kommunale lokaler med foreningsaktivitet nedlægges. Retningslinjerne skal sikre, at der iværksættes foranstaltninger, der tager hensyn til foreningerne og deres aktiviteter, når de mister lokaler.

 

Fritid- og Kultur har sammen med Center for Ejendomme og Drift et sæt retningslinjer, der skal sikre, at aktiviteterne i de kommunale lokaler indtænkes i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Det foreslås derfor, at der tilføjes en bemærkning til den eksisterende procedure om de foranstaltninger, der kan igangsættes for at imødekomme foreningernes lokalemæssige udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Når Østre Skole har været i fuld skoledrift, har de årlige driftsomkostninger beløbet sig til knapt 3,5 mio. kr. i 2017. Såfremt hele Østre Skole skal åbnes for foreningsaktivitet, anslås det af Ejendomsservice, at vil udgiften beløbe sig til ca. 2,3 mio. kr. årligt, idet udgifterne til blandt andet rengøring og teknisk personale kan skæres ned, når der ikke er tale om fuld drift. Ejendomsservice anslår med forsigtighed, at der vil være tale om et mindreforbrug på ca. 700.000 kr. for rengøring og ca. 500.000 kr. for teknisk service, under forudsætning af, at foreningerne selv varetager rengøringen af egne lokaler. Det skønnes derfor, at der vil være et samlet mindreforbrug p 1,2 mio. kr. Beløbet er dog behæftet med en vis usikkerhed.

 

Det har ikke været muligt inden sagsfristen at få det fulde overblik over det samlede antal kvadratmetre på Østre Skole, som anvendes af foreningerne i dag. Det kan derfor ikke lade sig gøre at angive en omtrentlig udgift for en delvis åbning af Østre Skole for de foreninger, der fortsat har aktivitet i lokalerne på skolen, da det vil bero på en mere præcis opgørelse.

 

Administrativ tilføjelse

Kompetencen til at træffe beslutning om en åbning af Østre Skole ligger hos Kommunalbestyrelsen. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget kan således ikke træffe beslutning om en hel eller delvis åbning af Østre Skole.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

1.
Statusoversigt - August 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Medlemsforslag. Lokaler til foreninger i Rønne

00.01.00A08-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

På vegne af Venstre i Kommunalbestyrelsen ønsker Carsten Hæstrup en drøftelse af lokalesituationen for foreninger i Rønne efter opsigelse af en række lejemål.

Indstilling og beslutning

Carsten Hæstrup indstiller,

·         At lokalesituationen til foreninger i Rønne drøftes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
Indstilling drøftet. Administrationen udarbejder en oversigt over, hvilke lokaler som kommunen råder over samt en opgørelse over hvilke udgifter, der pt. er forbundet med de foreninger som huses på Østre Skole og Kasernen.

 

Sagsfremstilling

Der har igennem den senere tid bredt sig en usikkerhed blandt forskellige foreninger, der bruger lokaler i Rønne til deres foreningsaktiviteter. Venstre ønsker derfor, at udvalget påbegynder en drøftelse af dette og således, at der kan påbegyndes udarbejdet en langsigtet plan for lokalesituationen.

 

På det kommende udvalgsmøde vil Venstre gerne have en præsentation af lokalesituationen til foreninger og således, at der blandt andet kan svares på følgende spørgsmål:

 

-      Hvor stort er behovet for m2 samt relaterede faciliteter (toilet m.m.) til foreningsaktiviteter som eksempelvis billard, vævning, o.l.  som følge af, at diverse lejemål på kasernen og Østre Skole er opsagt, og hvor mange foreninger står uden lokaler til deres kommende aktivitet?

 

-      Hvor mange m2 råder Bornholms Regionskommune på nuværende tidspunkt over, som kan bruges af de pågældende foreninger, hvor lokaliteten modsvarer foreningernes behov, hvad ville i givet fald være økonomien for foreningerne forbundet hermed og vil det indebære en økonomisk forskel for foreningerne i forhold til i dag?

 

Venstre ønsker med punktet at få sat fokus på lokalesituationen og få igangsat den langsigtede planlægning, der kan skabe den nødvendige ro og sikkerhed omkring foreningernes aktiviteter.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Der henvises til dagsordenspunktet 3: ”Foreninger fra Østre Skole og Almegårds Kasernes lokalebehov”

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udkast til Folkesundhedspolitik  

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-03-2019

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til procesplanen for arbejdet med en folkesundhedspolitik er der udarbejdet et foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget samt til kommentering i de øvrige fagudvalg.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

a)    At det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik drøftes

b)    At det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik sendes til kommentering i øvrige fagudvalg

c)       At forslag til struktur for en folkesundhedsstrategi med afsæt i kommunens organisation i forhold til udvalg og centre tages til efterretning. 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2019:

Ad a) Drøftet.
Ad b) Godkendt.
Ad c) Taget til efterretning.


Kommunaldirektøren indstiller,

·         At udvalget kommenterer det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 3. april 2019:
Udvalget har drøftet, godkendt og tager det foreløbige udkast til folkesundhedspolitik til efterretning.

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionkommunen bygger videre på de mange input, som kom på samtalesalonen om det gode liv den 22. januar 2019 i Aakirkeby-Hallerne samt på input fra efterfølgende workshops med borgere i mere udsatte situationer i deres liv.

Gennemgående ses et ønske om balance mellem den fysiske og mentale sundhed og ønsket om stærke fællesskaber.

 

I politikken er der derfor også fokus på denne balance og på at folkesundheden er noget vi løfter i fællesskab. 

 

De overordnede mål for politikken er dels længere liv og flere gode leveår for alle Bornholmere dels mindre social ulighed i sundhed. Til prioritering i forhold til de overordnede mål er valgt 6 delmål, hvor bl.a. trivsel og god mental sundhed hos børn og voksne er et af delmålene. Også flere af de andre delmål kan genfindes i bornholmernes input til politikken.

 

De 6 delmål er baseret på de nationale mål for danskernes sundhed.

 

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for de 3 indgange til bornholmernes sundhed og de udgør fortsat de grundlæggende principper til øget sundhed. Det vil sige:

 

·         Alle for folkesundheden

o    Alle områder i kommunen har en aktie i bornholmernes sundhed.

o    Kommunen har et stort ansvar for folkesundheden, men kan ikke løfte opgaven alene.

o    Den enkelte bornholmer, det omgivende samfund, foreninger, arbejdspladser og erhvervslivet alle bidrager til folkesundheden.

·         Mindre social ulighed i sundhed

o    Starter ved fødslen og kræver en tidlig indsats i familien

o    Mindskes ved at behandle mennesker forskelligt

·         Mere sundhed for pengene

o    Skabe sunde rammer og gøre det sunde valg til det lette valg

o    Forebygge tidligt i livet 

o    Samarbejde med foreninger, frivillige, erhvervslivet, arbejdspladser, hospitalet
m.fl.

o    Inddrage og anvende borgernes viden og ressourcer i udvikling af kommunens tilbud     

o    Tage afsæt i den aktuelt bedste viden om metoder og indsatser, evaluering og innovation

 

Som følge af den nye model for politikker og strategier - jf. oplægget herom andet sted på udvalgets dagsorden – skal der udarbejdes henholdsvis en politik og en strategi.  Derfor afgrænses udkastet til folkesundhedspolitikken til at fastlægge mål og principper.

 

Det skal bemærkes, at der fortsat arbejdes på layout på folkesundhedspolitikken og at der således er tale om et foreløbigt udkast i forhold til både indhold og layout. 

 

 

Forslag til struktur for folkesundhedsstrategien

I den efterfølgende folkesundhedsstrategi beskrives mere konkret, hvordan vi vil arbejde i forhold til folkesundhedspolitikken. Input til strategien vil tage afsæt i kommunens organisation i forhold til udvalg og centre for at understrege: Alle for folkesundheden – alle skal bidrage.

 

Strategien indledes med de indsatser, der går på tværs af fagudvalg eller centre, hvorefter det enkelte udvalgs/centers egne indsatser præsenteres. I strategien beskrives formål, herunder kobling til delmål i folkesundhedspolitikken og til social ulighed i sundhed. Endvidere beskrives hvem der samarbejdes med både internt og eksternt, tidsperspektivet, økonomi samt kobling til fagudvalgets/centrets egne mål og strategier.

Strategien vil kunne bidrage til at synliggøre de indsatser der allerede arbejdes med i kommunen i forhold til at styrke bornholmernes sundhed dels afdække områder, hvor der kan være behov for en styrket indsats.

 

I forbindelse med strategien vil også de mere konkrete input til indsatser fra samtalesalon og workshops blive præsenteret for udvalgene med henblik på en eventuel prioritering af disse i det videre forløb. 

 

 

Procesplan for Folkesundhedspolitik og - strategi

I henhold til procesplanen vil Center for Sundhed med afsæt i fagudvalgenes drøftelser og input udarbejdet et endeligt udkast il udkast til folkesundhedspolitikken til behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april. Herefter foreslås, at udkastet til en folkesundhedspolitik sendes i en bredere høring, der også omfatter en offentlig høring og en høring blandt deltagerne i samtalesalonen. 

 

Der forventes at ligge et foreløbigt udkast til folkesundhedsstrategi til drøftelse i udvalgene primo maj og et endeligt udkast til møderne i juni, hvorefter det sendes i høring hen over sommeren og endelig godkendes september/oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der foreligger et nyt udkast til folkesundhedspolitik, hvor layout er på plads. Se derfor bort fra ”Foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik, feb/mar 2019” og læs i stedet ”Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019”.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2019

1.
Foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik, feb/mar 2019 (PDF)

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

2.
Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Opfølgning på mål 2017-2019 samt mål for budget 2020  

00.01.00P22-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Drøftelser af mål er en central del af budgetarbejdet, og udvalget skal med udgangspunkt i opfølgning på målene for 2017-2019, drøfte hvilke mål, der skal sættes for budget 2020.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Udvalget drøfter opfølgningen på mål for 2017, 2018 og 2019

b)    Udvalget drøfter tilpasning af eksisterende mål

c)    Udvalget drøfter behovet for eventuelt nye mål

d)    Udvalget drøfter den videre proces for budgetemner, der endnu ikke er fuldt implementeret

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

a) Udvalget har drøftet og godkendt målene.
b) Udvalget finder behov for tilpasning med udarbejdelse af facilitetsstrategi.
c) og d) udvalget ønsker at videreføre de mål, der ikke er opfyldt til 2020.

Sagsfremstilling

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Målarbejdet er en central del af styringen i regionskommunen, idet det bl.a. er gennem målene, at det politiske niveau kan sætte retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udviklingsretning udvalg og kommunalbestyrelse sætter for Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019. Begge dele blev vedtaget i forlængelse af de nye visioner, der blev til på visionsseminaret i februar 2018. Langsigtede mål og budgetmål fra sommeren 2018 er vedhæftet som bilag.

Siden udarbejdelsen af målene – både de langsigtede mål og budgetmålene for 2019 – blev budgettet som helhed vedtaget, herunder i sagens natur de økonomiske prioriteringer, som regionskommunen arbejder efter.

På den baggrund bedes udvalget drøfte de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

 

 

Budgetmål

I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi. Derfor indeholder processen en forventningsafstemning af, hvordan målene kan sikres implementeret, herunder en forventningsafstemning af ambitionsniveau i forhold til eksisterende ressourcer og tidsperspektiv. Dette skal ses i forhold til, at der fx kan være udfordringer med at nå målet i 2019, men at målet på baggrund af disse udfordringer måske med fordel kan videreføres som et 2020-mål i stedet.

Målprocessen for budget 2020 indeholder derudover en status på budgetmålene for 2017 og 2018 for at sikre, at de politiske mål for den seneste valgperiode er gennemført.

Samlet set skal ovenstående danne basis for udvalgets vurdering af behovet for tilretninger af eksisterende langsigtede mål samt udvalgenes mål for budget 2019, som vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 28. juni 2018, samt i forlængelse deraf drøfte eventuelt nye budgetmål for 2020. Den samlede oversigt over udvalgenes langsigtede mål og mål for budget 2019, er vedlagt denne sag.

Udvalgene arbejder med budgetmål for 2020 på møderne i april og maj. I juni beslutter udvalgene de endelige mål, som indgår i sensommerens budgetforhandlinger.

Dertil kommer, at målarbejdet som helhed drøftes på budgetseminar 1 d. 25. juni 2019.

Opfølgning – en del af arbejdet

Opfølgningen på målene er selvsagt en vigtig del af målarbejdet. Nåede administrationen det udvalgene ville, opstod der forsinkelser eller nye muligheder? Det er en central kommunikation mellem administration og politikere, men i sidste ende også til borgerne, i forhold til om målene er indfriet.

For Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget gælder det at størstedelen af målene for 2017 er opfyldt eller igangsat. I 2018 udarbejdede det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg ikke specifikke mål for budgettet, men indarbejdede i stedet målene i beskæftigelsesplanen. Fritids- og Kulturudvalget udarbejdede mål for 2018. Her er en stor del af målene opfyldt.

I vedhæftede bilag ses oversigten over målene fra 2017, 2018 og 2019, hvor det er markeret hvilke mål der ikke er eller ikke forventes opfyldt.

Budgetemner

En del af udvalgenes politiske ønsker er tillige forankret i de budgetemner, der vedtages i oktober måned.

Alle budgetemnerne på Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område fra 2017 er fuldt implementeret. Og emnerne fra budget 2019 er igangsat. For 2018s vedkommende er budgetemnerne som udgangspunkt også allerede fuldt implementeret (alternativt disponeret). Dog har det ikke været muligt at udmønte eller disponere et enkelt område i henhold til hensigten i budgettet. Dette budgetemne er opstillet nedenfor sammen forklaring og tidsperspektiv. Desuden er tilføjet Tilskud til Tilflytterkonsulent, der udløber i 2019 og som der derfor bringes en sag op om her i foråret 2019

 

Budget-nr.

Udvalg

Center

Budgetbeløb

Budgettekst

Status

EBU-11

JUFU

CJUR

2 mio. kr. over 2 år hhv. 2018 og 2019

Pulje til øget tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.)

Koblet til EBU-10 med midler til tilflytterkonsulenten i 2018 og 2019

Området er igangsat fx med velkomstmøder og -pakker, men ikke fuldt implementeret.

Der laves en overførselssag på ca. 780.000 kr. så aktiviteter vil kunne finansieres/videreføres ind i 2020. Budgetproces 2020 eller 2021 også, da nogle af aktiviteterne vil kræve særskilte bevillinger.

JUFU har drøftet implementeringen på møder hhv. 5.12.189.1.19 samt 13.3.19

EBU-10

 

 

 

I Budgetforlig 2018 er støtten reguleret til 400.000 kr. årligt i hhv. 2018 og 2019, som besluttet på KB 29. juni 2017.

Koblet til EBU-11

Da midler til tilflytterkonsulenten udløber i 2019 men anbefales videreført, bringes forår 2019 en sag op til politisk stillingtagen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. april 2019

1.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (DOCX)

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

2.
Målopfølgningsskema EBU 2017 endelig (PPTX)

3.
Målopfølgningsskema JUFU 2019 (PPTX)

4.
Målopfølgningsskema FKU 2017 endelig (PPTX)

5.
Målopfølgningsskema FKU 2018 endelig (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Handleplan for Bornholmermålene

24.00.00G01-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det ønskes at fagudvalgene kommenterer handleplanen og desuden drøfter planen i relation til udvalgets mål. Handleplanen for Bright Green Island er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget:

a)    Drøfter handleplanen og kommenterer indsatser der har særlig relevans for udvalget

b)    Drøfter om handleplanen giver anledning til at revidere eksisterende eller sætte nye mål for udvalget

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

a) Udvalget har drøftet handleplanen og påpeger vigtigheden af at inkludere erhvervslivet, frivillige foreninger og faglige organisationer i forhold til at opfylde målene.
b) Udvalget finder ikke anledning til at revidere eksisterende mål eller at sætte nye mål. Udvalget ønsker løbende at koordinere handleplanen med KBU.

Sagsfremstilling

I maj 2018 besluttede kommunalbestyrelsen følgende:

a)    at kommunalbestyrelsen tiltræder de 8 Bornholmermål, der er de strategiske målområder i øens nye Bright Green Island Vision.

b)    at kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet Bright Green Island Vision, med forventning om senest om ét år at behandle en handleplan for en række offentlige/private fyrtårnsprojekter til Bright Green Island visionens udmøntning.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede d. 25. marts, at handleplanen sendes til kommentering i de øvrige udvalg, forud for den besluttede behandling i Kommunalbestyrelsen.

Handleplanen afspejler således en administrativ samling af forslag til handlinger, der som udgangspunkt kan håndteres indenfor den økonomiske ramme i de enkelte centre. Handleplanen behandles derfor nu politisk, så fagudvalgene kan prioritere de beskrevne mål. Hvis indsatserne i handleplanen, på baggrund af fagudvalgenes drøftelse, ønskes op- eller nedprioriteret i forhold til det beskrevne, tilpasses dette og indgår i den efterfølgende politiske mål- og budgetproces.

 

Handleplanen

Handleplanen er et statusdokument og opfølgningsværktøj for de otte bornholmermål, der fungerer som retningsgivende for de indsatser BRK’s centre arbejder med for at indfri bornholmermålene. Handleplanen er desuden det retningsgivende dokument for den mere specifikke Bright Green Island indsats.

 

For samarbejdspartnere har handleplanen desuden den værdi, at BRK tydeligt kan sige: det gør vi, som invitation og inspiration til et partnerskab for at indfri Bornholmermålene.

 

De fire fyrtårne i handleplanen for BRK er:

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutning af 25. marts 2019 kan læses via dette link.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

1.
Handleplan 2019-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ny kulturaftale 2020-2023

20.20.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag en etårig kulturaftale, som udløber ved udgangen af 2019. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der løb fra 2014-2017.  Kulturministeren har nu lagt op til, at der vil blive indgået nye fireårige kulturaftaler for alle de kulturregioner, hvis aftaler udløber 31. december 2019.  Der skal derfor tages politisk stilling til, hvorvidt der skal indgås en ny kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2020-2023.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at arbejdet med en ny kulturaftale for 2020-2023 igangsættes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstillingen godkendt. René Danielsson kan ikke medvirke før end han har kendskab til kommunens økonomi.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en kulturaftale, som udløber ved udgangen af 2019. Aftalen er en etårig tillægsaftale til kommunens første kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med tillægsaftalen for 2019 er den fireårige aftale blevet forlænget to år i træk. Forlængelsen skyldes, at kulturministeren har ønsket at gentænke kulturaftaleordningen, og de seneste to år har der været dialog mellem kulturministeren og landets kulturregioner om en revidering af gældende kulturaftalemodel. 

Af brev fra 23. oktober 2018 meddeles det, at kulturministeren lytter sig til, at kulturregionerne ikke ønsker en ændring af den eksisterende ordning for kulturaftaler. Desuden noterer kulturministeren en enighed om, at ordningen skal fokusere på udvikling og ikke drift. Af samme brev fremgår det, at Slots- og Kulturstyrelsen vil tage kontakt til de kulturregioner, hvis aftaler udløber 31. december 2019, om at indgå ny fireårige kulturaftaler fra 2020.

Der skal derfor tages politisk stilling til, hvorvidt Bornholms Regionskommune vil indgå en ny kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2020-2023.

Der gøres opmærksom på, at Bornholms kulturaftale er særegen, idet en kulturaftale typisk indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Det kan således ikke forventes, at Bornholm kan blive del af kulturaftaleordningen igen, hvis kommunen vælger, ikke at forny sin aftale.

 

Tids- og procesplan
I februar har Slots- og Kulturstyrelsen meddelt, at der endnu ikke foreligger en tids- og procesplan for arbejdet med en kulturaftale ligesom der heller ikke er udmeldt nye retningslinjer for aftalens udformning. Men hvis kommunen ønsker at indgå en ny aftale fra 2020, anbefaler administrationen, at arbejdet påbegyndes nu og på grundlag af tidligere års procedure og formkrav.

Nedenstående er et forslag til en procesplan for udarbejdelsen af en ny fireårig kulturaftale.

Dato

Aktivitet

3. april

Job,- Udviklings- og Fritidsudvalget godkender procesplan og (niveau for egenfinansiering)

22. maj

Musik- og Teaterrådet drøfter forslag til indsatsområder til en ny kulturaftale

28. maj

Kunst- og Kulturhistorisk Råd drøfter forslag til indsatsområder til en ny kulturaftale

25. juni

Administrationen afholder et dialogmøde med professionelle kulturaktører og relevante samarbejdspartnere om forslag til indsatsområder og evt. projekter

August/september

Administrativt oplæg til vision, indsatsområder og mål for en ny kulturaftale sendes i høring i Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd

25. september

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender (niveau for egenfinansiering,) vision, indsatsområder og mål for ny kulturaftale 2020-2023

26. sept. -21.okt.

Dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om oplæg til ny kulturaftale

6. november

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender kulturaftale 2020-2023 

28. november

Kommunalbestyrelsen godkender kulturaftale 2020-2023

December 2019

Færdig aftale underskrives af kulturminister og borgmester

 

Processen indledes med, at kommunes kulturelle råd inddrages i en drøftelse om, hvilke indsatsområder, som en ny aftale kan indeholde. Drøftelsen genoptages på et møde med øens professionelle kulturinstitutioner inden sommerferie. På baggrund af de indledende drøftelser udarbejder administrationen et oplæg til vision, indsatsområder og mål, som kvalificeres af de kulturelle råd, inden det fremsendes til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Det godkendte oplæg fremsendes efterfølgende til Slots- og Kulturstyrelsen til yderligere kvalificering.  Den endelig kulturaftale forventes godkendt politisk i november og endelig underskrevet af kulturministeren ved udgangen af 2019.

Kulturaftalen er en frivillig aftale med kulturministeren om understøttelsen af en række kulturelle indsatsområder, som defineres på baggrund af en dialog mellem kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen.

I kulturaftalerne fra 2014-2019 har Bornholms Regionskommune arbejdet med at udfolde kulturlivets sundhedsfremmende potentialer og understøtte børn og unges møde med den bornholmske kunst, kultur og natur.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2020 og frem afsat i alt 356.000 kr. (2019-tal) til en ny kulturaftale. Statens andel er endnu ukendt, men har de forrige år udgjort knap 50 % af det samlede budget.


Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

1.
Bre fra Kulturministeren af 23. oktober 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af ny sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af den ændrede sammensætning og arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018, skal der vælges en tilforordnet blandt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets medlemmer og rådets kommende sammensætning skal godkendes.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At der vælges en tilforordnet til Idrættens Videns- og Kompetenceråd blandt medlemmerne af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

b)    At den nye sammensætning af Idrættens- Videns- og Kompetenceråd godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
a) Erik Lund Hansen indstilles.

b) Udvalget kan ikke godkende Idrættens Videns- og Kompetenceråds indstilling, idet der ikke ønskes repræsentation fra Bornholms Regionskommune med stemmeret. Erik Lund Hansen, Jonna Nielsen og Maria Fromseier Kjærgaard kan godkende indstillingens punkt b).

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning i november 2018 om at godkende det forslag til ændret arbejdsform, som Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) præsenterede, skal der vælges repræsentanter for de respektive foreninger og organisationer, som skal være de fremtidige deltagere i IVK. Der skal således vælges

 

·         2 repræsentanter fra DGI Bornholm

·         1 repræsentant fra DBU Bornholm

·         1 repræsentant fra de selvejende svømmehaller

·         1 repræsentant fra de selvejende idrætshaller

·         1 repræsentant fra Center for Natur, Miljø og Fritid

·         3 repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd

o    1 repræsentanter fra foreningerne

o    1 repræsentanter fra foreninger med egne klubhuse

o    1 repræsentanter fra outdoorforeninger

·         1 tilforordnet fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

IVK drøftede på deres seneste møde d. 11. marts den kommende sammensætning og indstiller følgende medlemmer til det fremtidige råd:

 

·         Ole Dreyer og Karen-Margrethe Hansen fra DGI Bornholm

·         Erik Andersen (DBU Bornholm)

·         Thomas Bay Jensen (selvejd. Svømmehaller)

·         Jens S. Koefoed (selvejd. Idrætshaller)

·         Carsten Clemmensen (Bornholms Idrætsområder, Center for Natur, Miljø og Fritid)

·         Bornholms Idrætsråd:

o    Marian Lundh (foreninger)

o    Maike Fiil (egne klubhuse)

o    Erik Deichmann (outdoor)

 

Herudover skal vælges en tilforordnet blandt medlemmerne i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, som kan deltage i de fremtidige møder i rådet.

 

Den nye sammensætning af IVK vil mødes første gang d. 2. maj, hvor der også skal vælges en formand for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Rønne Svømmehal, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 med forhøjelse af tilskuddet den 30. marts 2017.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    At anlægsregnskabet for renovering af Rønne Svømmehal godkendes, og

b)    At overskuddet på 107.061 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling vedrørende tilskud til Rønne Svømmehal på 2,97 mio. kr. til separation af børnebassin samt etablering af nyt filter i filterbygning. Anlægsbevillingen blev delvist finansieret af 1,0 mio. kr., der i budgetforlig 2016 var afsat til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Resten af anlægsbevillingen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Efter en gennemgang af vandbehandlingsanlægget blev det konstateret, at svømmehallens kemikalieanlæg ikke levede op til de gældende krav på området. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 30. marts 2017 forhøjelse af anlægsbevilling til 4.793.150 kr. Forhøjelsen blev finansieret af kassebeholdningen.

 

Arbejdet vedrørende reparation af promenadedæk, etablering af en ny klinkebelægning samt katodisk beskyttelse blev sendt i udbud d. 7. oktober 2016. Jens Møller Gudhjem A/S har været hovedentreprenør på promenadedækket, og Dansk Vandteknologi A/S fra Jylland, fik entreprisen på vandbehandlingsdelen.

 

Idet alle de nævnte arbejder er udført, har svømmehallen en anslået forventet levetid på 12-20 år ifølge rådgivende ingeniørfirma ConPros vurdering d. 16. februar 2016.

 

Mandag d. 1. maj 2017 lukkede Rønne Svømmehal i forbindelse med arbejdet med renovering af promenadedæk og vandbehandlingsanlæg, der var fastsat til at vare i otte uger. Midt i renoveringsprocessen blev det imidlertid besluttet at holde svømmehallen lukket i yderligere to uger, for at sikre, at arbejdet var afsluttet forud for genåbningen af svømmehallen. Rønne Svømmehal genåbnede lørdag d. 15. juli 2017.

 

Efter åbningen var der fortsat udestående arbejder vedr. vandbehandlingen, som blev udført i løbet af 2018.

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016 og den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner
ekskl. moms

Budget

Forbrug
2016

Forbrug
2017

Forbrug
2018

samlet
forbrug

Overskud

Tilskud,
Rønne Svømmehal

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

I alt

4.793.148

121.595

3.958.699

605.795

4.686.089

107.061

 

Beløbet på 4.793.148 kr. ekskl. moms svarer til 5.774.880 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Overskuddet på 107.061 kr. foreslås overført til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad

18.15.15Ø40-0368

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Klemensker Svømmebad, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    At anlægsregnskabet for Klemensker Svømmebad godkendes, og

b)    At underskuddet på 5.856 kr. finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. marts 2017 anlægsbevilling vedrørende tilskud til Klemensker Svømmebad på baggrund af en ansøgning fra Klemensker Svømmebad.

Formålet med tilskuddet var at renovere svømmebassinet, så det kunne godkendes efter de nuværende krav i svømmebadsbekendtgørelsen.

 

Klemensker Svømmebad har gennemført en renovering af svømmebassinet, så det overholder de gældende krav til vandkvalitet på området. Klemensker Svømmebad har gennemført arbejdet i samarbejde med en konsulent fra Videnscenter for Idrætsanlæg, som har bistået med rådgivning og administrativt arbejde.

 

Firmaet ’Processing’ har udført størstedelen af det tekniske renoveringsarbejde for svømmebadet. Foreningen har desuden benyttet sig af frivillige kræfter blandt både bestyrelse og lokalbefolkning.

 

Den officielle åbning af det renoverede svømmebad fandt sted 23. juni 2018 på Sankthansaften i samarbejde mellem Klemensker Svømmebad, Klemensker Idrætsforening og Klemensker Land- og Byforening.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Fritid, Kultur og Fritid har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner ekskl. moms

Anlægs-bevilling

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Samlet forbrug

Underskud

Tilskud Klemensker Svømmebad

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

I alt

2.600.000

30.164

2.575.692

2.605.856

-5.856

 

Beløbet på 2.600.000 kr. ekskl. moms svarer til 3.132.530,12 kr. inkl. moms, idet momsrefusionsandelen på dette område er 85.

 

Underskuddet på 5.856 kr. forslås finansieret af kassebeholdningen.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rundvisning og status på aktiviteter på Vibegård

15.00.00A00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Leder af Ressource- og kompetenceudvikling giver status på aktiviteterne på Vibegård, hvorefter der vil være en rundvisning.
Afdeling for Ressource- og Kompetenceudvikling (ARK) er en afdeling under Center for Job, Uddannelse og rekruttering, som tilbyder en række forskellige tilbud som fokuserer på kompetenceudvikling og afklaring. Det kan være indenfor sociale, personlige eller faglige kompetencer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At rundvisning og status tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019

Rundvisning og status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

ARK tilbyder en række forskellige tilbud som fokuserer på kompetenceudvikling og afklaring. Det kan være indenfor sociale, personlige eller faglige kompetencer.

Der er en vifte af tilbud som er en blanding af både undervisningsprægede og praktisk orienterede tilbud. Fælles for dem alle er, at de skal opkvalificere og hjælpe borgeren frem mod arbejdsmarkedet eller en uddannelse.  Alternativ afklaring til anden forsørgelse som fx ved et fleksjob eller på førtidspension.

 

I tilbuddene er tilknyttet vejledere, mentorer, psykolog samt kost- og ernæringsvejleder.

Visitationen til tilbud sker via en sagsbehandler i Jobcenteret.

 

Der vil bl.a. blive givet en indsigt i og status for følgende tilbud og projekter: Miljøpedeller, Vibegård kantine, Styrk din sundhed, Stresshåndtering, Psykoedukationsforløb (Angst og depression), Miljøpedeller, Mentorkorps, Genbrugsværksted og butik, Psykolog, Flere skal med (Projekt for personer på kanten af arbejdsmarkedet).

 

Af følgende kan ses placeringen af tilbud på Vibegård.

Kantine

 

Nyttejob

Håndværkertilbud

 

Administration

Psykolog

Tagboxen

 

  

 

      Bygning 10

Stresshåndtering

Styrk din sundhed

     Motionsrum

 

Genbrugsbutik og værksted

 

Bygning 12 Focus

 

Bygning 13

Ung på vej

 

Bygning 11

  Mentorer

 

       Bygning 14

      IT-undervisning

 


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. april 2019

1.
Miljøpedel folder til borger (PDF)

2.
Stresshåndtering I folder (DOC)

3.
folder om den psykologiske undersøgelse (DOCX)

4.
Vibegård Kantine - folder (DOC)

5.
Mentorkorpset- folder (DOC)

6.
Folder Flere skal med (DOCX)

7.
Styrk din Sundhed - Hold 2 2019 (borgerpjece) (PDF)

8.
Genbrugsværksted og butik folder (DOC)

9.
Psykoedukationsforløb forår 2019 folder til borgere (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om projekt Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

15.40.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Projekt ”Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” er et etårigt forsøgsprojekt, som begyndte januar 2019. Her orienteres udvalget om projektets første kvartal.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:
Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I projektet er der ansat en Newcomer Guide, som også fungerer som tovholder. Projektet har i sine tre første måneder befundet sig i en indledende og udviklende fase. Samtidig med at Newcomer Guide har taget imod de første borgerhenvendelser, har fokus i projektet været på videns indsamling, samarbejde, udvikling af informationsmateriale, behovsafklaring og at omsætte disse behov til konkrete tiltag.

For at sikre, at projektets tiltag har relevans, udvikles disse i samarbejde med brancheorganisationerne: HORESTA, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Hospitalet på Bornholm. Første møde blev afholdt 1. februar, hvor brancheorganisationerne gav projektet en positiv feedback og et ønske om at følge projektet tæt. Andet møde vil finde sted den 12. april 2019.

Konkret er der følgende tiltag i projektet:

      Nyt site på brk.dk: Engelsksproget information om at flytte til Bornholm. Informationsmaterialet er omfangsrigt, og vil derfor blive lagt op over to omgange: Første del (Getting startet on Bornholm – Registering in Denmark and other practical matters; Ac-companying family og Contact) ligger på sitet nu: www.brk.dk/welcometobornholm.

      Facebookside: Bornholm Newcomer Guide. Her deles relevant information for udlændinge på Bornholm samt invitationer til kommende arrangementer.


 

      Tilflytterbreve fra Newcomer Guide, Borgmester Winni Grosbøll og UU Bornholm oversat til engelsk, samt fysisk informationsmateriale fra bl.a. Work In Denmark, som udenlandske borgere kan få udleveret.

      Postkort, som oplyser om den service, som Newcomer Guiden tilbyder. Postkortene vil ligge i Borgerservice og tages bl.a. med på virksomhedsbesøg ifm. jobcentrets virksomhedsopsøgende indsats.

      Formidling i medierne: Newcomer Guide gav interview til P4 Bornholm den 15. februar. Herudover er der sendt en pressemeddelelse ud.

      Samarbejde med:

o    Brancheorganisationerne på Bornholm: HORESTA, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Hospitalet.

o    Bornholm Internationales: En Facebookgruppe med over 100 medlemmer. Herigennem opnås kontakt til målgruppen og kendskabet til Newcomer Guide udbredes.

      Ægtefælle-indsats: Hjælp og støtte til at finde et arbejde til medfølgende ægtefælle/ partner og til at opbygge et socialt netværk, blandt andet gennem deltagelse i foreningslivet.

      Den 26. marts deltager Newcomer Guide i HORESTAs medlemsmøde, med henblik på at udbrede kendskabet til projektet og synliggøre projektets arrangementer til fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Næste fase: Samtidig med de løbende indsatser, der er nævnt ovenfor, vil de næste skridt i høj grad handle om bredt at promovere den service, som Newcomer Guide kan bistå udlændinge med. Derudover vil der løbende blive inviteret til kortere, men hyppige sociale arrangementer med henblik på at skabe netværk på tværs af målgruppen. Endelig er der konkret taget initiativ til:

To netværksarrangementer for udlændinge og deres familier afholdes den 11. maj i Rønne, kl. 11-14 og den 31. august i Nexø, kl. 11- 14.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-04-2019

15

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. april 2019:

Ingen.