Referat
Kommunalbestyrelsen
31-10-2019 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budget 2020, 2. behandling
  åbent 3 Konsekvenser for budget 2019 som følge af budgetaftalen for 2020
  åbent 4 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-10-2019

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye, Morten Riis, René Danielsson, Torben Rønne-Larsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Peter Andersen er indkaldt som suppleant for Morten Riis.

Kim Jacobsen er indkaldt som suppleant for René Danielsson.

Jørn Westh er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2020, 2. behandling

00.30.10P19-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-10-2019

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte den 10. oktober 2019 budgetforslaget for 2020 til 2. behandling.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og

b) at de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag indstilles til godkendelse.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. oktober 2019:

Indstilling a) og b) anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. oktober 2019 at budgetforslag for 2020 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2020 er udarbejdet på baggrund af den budgetaftale, der er indgået af kommunalbestyrelsen.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2020

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2020. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetaftalen i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2020:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Bornholms Regionskommune er med henblik på budgetlægningen for 2020 tildelt et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr.

Der optages lån for i alt 23,5 mio. kr., fordelt med 13,5 mio. kr. vedr. energirenoveringer og 10,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetaftalen indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetaftalen, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 vil være økonomisk fordelagtigt. Afhængig af befolkningsprognosen viser de 2 beregninger på selvbudgettering hhv. en mindre- og merindtægt i 2020. Men ved begge scenarier elimineres indtægten af efterreguleringen i 2023:

·         En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2020 viser en mindreindtægt på 3,8 mio. kr. i 2020 og en tilbagebetaling på 4,4 mio. kr. i 2023. Inklusive efterregulering er der således et mindre provenu på 8,2 mio. kr.

·         Indbyggertallet pr. ultimo september 2019 ligger 112 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2020.
En beregning på baggrund af indbyggertallet ultimo september 2019 viser en merindtægt på 3,2 mio. kr. i 2020 og en efterregulering på -8,3 mio. kr. i 2023. Inklusive efterregulering er der således et mindre provenu på 5,1 mio. kr. i dette scenarie.

Beregningerne er foretaget i KL’s skatte- og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at forudsige, om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan.

 

Finansiering i 2020

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 udmeldt fordelingen af tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning. Bornholms Regionskommune modtager 35,0 mio. kr., hvor der ved. 1. behandlingen var forudsat et tilskud på 25,0 mio. kr. Det ekstra tilskud er indarbejdet i resultatopgørelsen nedenfor.

 

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2020 – 2023 opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2018 og budgettet for 2019.

 

Mio. kr. - årets priser

BF2020

BO2021

BO2022

BO2023

Indtægter

-2.912,7

-2.953,1

-3.021,9

-3.079,8

  Skatter

-1.833,7

-1.865,4

-1.909,4

-1.958,9

  Tilskud og udligning

-1.078,9

-1.087,7

-1.112,4

-1.120,9

Driftsvirksomhed

2.860,4

2.950,7

3.039,3

3.120,9

Renter m.v.

-4,4

-4,3

-4,2

-4,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-56,7

-6,7

13,2

36,9

Anlægsvirksomhed

64,2

52,2

60,6

57,1

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

4,8

19,3

Resultat af det skattefinans. område

7,5

45,5

73,8

94,0

Det brugerfinansierede område

-6,3

-6,9

-7,4

-8,0

Samlet resultat

1,2

38,7

66,3

86,0

Øvrige poster

-1,5

14,6

18,1

11,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-4,2

-17,0

  Optagelse af lån

-23,5

-20,3

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

38,2

39,2

36,7

37,8

  Øvrige balanceforskydninger

3,0

0,7

0,7

0,7

  Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019

-19,2

 

 

 

  Planlagt finansieret af kassebeholdningen

0,0

-5,0

-5,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-0,3

53,2

84,5

97,4

 

Emnerne i budgetaftalen

I bilag 7 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i aftalen om budget 2020.

 

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2020, som indgår i budgetaftalen, har været sendt i høring fra den 4. oktober med høringsfrist den 21. oktober. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 10.

 

Ændringer mellem 1. og 2. behandling

Fristen fra indgåelse af budgetaftalen til udsendelse af dagsorden til 1. behandlingen af budgettet var meget kort og betød, at der udestod beregninger og tilpasninger enkelte steder i budgettet. Desuden har gruppeformændenes gennemgang af budgetaftalen medført enkelte tekstændringer.

Ændringerne fremgår af de generelle og de specielle bemærkninger, hvor tekstændringer m.m. er markeret med korrektur. Dog er tal i tabeller ikke markeret. Ændringerne er hovedsagelig justeringer inden for den enkelte bevilling, men der er enkelte justeringer med betydning for takster og bevillinger. Disse fremgår nedenfor under hhv. takster og ændringsforslag.

 

Takster

Forslag til takster for 2020 anført i 2020-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er generelt uændrede i forhold til 1. behandlingen, idet der er ændringer på følgende områder:

·         Der er små justeringer i taksterne på dagpasningsområdet som følge forskydninger mellem dagpleje og vuggestue i forbindelse med at Signalhuset gøres permanent. Dette var ikke beregnet til 1. behandlingen.

·         SFO-taksterne var til 1. behandlingen fremskrevet med en højere procent end den generelle pris- og lønstigning. Dette er korrigeret.

·         Desuden er der beregnet takster for mad fra levebo-miljø køkkener på plejecentre. Det fremgik at takstbilaget til 1. behandlingen at beregningen ville foreligge til 2. behandlingen af budgettet.

 

Ændringsforslag

Der er ikke indkommet ændringsforslag til 2. behandlingen fra de politiske partier og grupper.

 

På baggrund af drøftelser på gruppeformandsmødet den 9. oktober 2019 fremsætter borgmesteren ændringsforslag til besparelsesforslag SSU-08. Besparelsen ændres fra ”Nedlæggelse af en plads på Kommandanthøjen” til ”Rammebesparelse på Kommandanthøjen”. Beløbet er uændret.

 

Borgmesteren fremsætter derudover følgende tekniske ændringsforslag:

·         Der overføres 468.834 kr. fra bevilling 11 Dagpasning til bevilling 13 Undervisning som følge af en justering af det forventede antal børn i SFO. Ændringen skyldes, at udgifter og forældrebetaling m.m. hører under hver sin bevilling.

·         Der overføres 583.670 kr. fra bevilling 32 Psykiatri og handicap til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, idet skovhjælper-projektet forankres i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.180,8 mio. kr., hvilket giver et provenu på 48,2 mio. kr. I forhold til 2019 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et overskud på 123 kr.

 

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf følgende bilag er uændrede i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 3 Investeringsoversigt 2020, bilag 6 Den kirkelige ligning 2020 samt bilag 8 Udvalgenes mål og delmål for 2020.

Bilag 1 Generelle bemærkninger er tilrettet i tabel 1 på side 4, figur 2 på side 5 og i tabellerne på siderne 8, 18 og 33 som konsekvens af tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35 mio. kr. Tilsvarende er bilag 2 Bevillingsoversigt 2020 og bilag 4 Hovedoversigt 2020 tilrettet i 2020.

Bilag 5 Takstoversigt 2020 er ændret som beskrevet ovenfor under Takster.

Bilag 7 Oversigt over emner i budgetaftalen er tilrettet på baggrund af drøftelserne på gruppeformandsmødet den 9. oktober 2019. Bilaget var ved en fejl ikke tilknyttet 1. behandlingen af budget 2020.

Bilag 9 Specielle bemærkninger er tilrettet jf. ovenfor under Ændringer mellem 1. og 2. behandling. De bevillinger der er ændringer/rettelser til er i indholdsfortegnelsen markeret med en stjerne (*).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 28. oktober 2019

1.
Generelle bemærkninger 2020 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2020 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2020 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2020 (PDF)

5.
Takstoversigt 2020 (PDF)

6.
Den kirkelige ligning 2020 (PDF)

7.
Emner i budgetaftalen - oversigt og beskrivelser (PDF)

8.
Udvalgenes mål for budget 2020 - samlet (PDF)

9.
Specielle bemærkninger 2020 (PDF)

10.
Høringssvar nye og ændrede forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Konsekvenser for budget 2019 som følge af budgetaftalen for 2020

00.30.18G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-10-2019

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen indgik den 2. oktober 2019 aftale om budgettet for 2020. Det indgår som en del af aftalen, at en række anlægsprojekter stoppes og at nogle indefrosne overførsler m.m. inddrages. Øvrige anlæg på pause og indefrosne overførsler frigives ligesom det kvalificerede ansættelsesstop ophæves.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til anlæg på i alt -22.270.868 kr. jf. sagsfremstillingen, som tilføres de likvide midler,

b) at der gives tillægsbevillinger til anlægsbevillinger på i alt -6.729.600 kr. jf. sagsfremstillingen,

c) at der gives tillægsbevillinger til drift på i alt -6.970.406 kr. jf. sagsfremstillingen, som tilføres de likvide midler,

d) at anlægsprojekter, der er stillet i bero i budget 2019, frigives,

e) at indefrosne budgetoverførsler fra 2018 til 2019 frigives, og

f) at det kvalificerede ansættelsesstop i 2019 ophæves.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. oktober 2019:

Indstilling a)-f) anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Denne sag gennemfører de beslutninger i budgetaftalen for 2020 som vedrører budget 2019.

 

Det indgår i budgetaftalen for 2020, at en række anlægsprojekter stoppes og at nogle indefrosne overførsler m.m. inddrages.

 

Anlægsprojekter der stoppes og afsluttes i 2019

De anlægsprojekter der er omfattet af beslutningen fremgår af bilag 1, som er udarbejdet i forbindelse med budgetaftalen. Der har på enkelte af projekterne været bogført udgifter, der direkte vedrører de pågældende projekter, ud over det der var forudset da projekterne blev sat i bero i foråret. De faktiske beløb der gives tillægsbevillinger til afviger derfor fra beløbene i bilag 1.

 

Kommunalbestyrelsen udskød etableringen af madskole på Hans Rømer Skolen til 2021 i forbindelse med aftalen om budget 2019. De dengang udskudte anlægsbeløb stemte ikke helt overens med fordelingen mellem Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen, og i forbindelse med finansiering af anlægsbevillingen til Paradisbakkeskolen opstod der en manko på puljen til etablering af madskoler i 2019 på 427.570 kr. Denne manko ville blive elimineret når der ville blive givet anlægsbevilling til Hans Rømer Skolen.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om at nulstille anlægsbudgettet til madskoler på Hans Rømer Skolen kan dette ikke lade sig gøre. Det anbefales derfor, at der gives tillægsbevilling til puljen til etablering af madskoler i 2019, således at der ikke står en pulje med et negativt beløb.

 

På anlægssiden gives der dels tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2019 og dels tillægsbevillinger til anlægsbevillinger.

Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb fjerner muligheden for at bruge budgetbeløbene i 2019, og omfatter både anlægspuljer og anlægsprojekter med anlægsbevillinger.

Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger fjerner bevillingen til det pågældende anlægsprojekt og stopper dermed projektet.

Der gøres en undtagelse for anlægsbevillingen til etablering af nyt børnehus i Allinge. Her opretholdes den allerede afgivne anlægsbevilling da der er afsat rådighedsbeløb til projektet i budget 2020. Arbejdet med projektet kan således fortsætte på den allerede afgivne bevilling, men der kan først afholdes udgifter i 2020.

Der er ikke givet anlægsbevilling til Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn (havnepakke III). Dette projekt kan ikke gennemføres når rådighedsbeløbet er fjernet. De 9 sidste linjer nedenfor er puljer, hvor der heller ikke er givet anlægsbevillinger,.

 

De anlægsprojekter og –puljer der gives tillægsbevillinger til fremgår af oversigten nedenfor.

 

Anlægsprojekt /-pulje

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

Nørrekås Lystbådehavn, badefac. og areal

-200.888

-200.900

Plc. Bykær, Hasle, forprojekt

-656.622

-656.600

Ombygn. tidl. Mosaik SFO, flygtn.boliger

-645.812

-645.800

Ombygn. Pihls Allé 32, flygtn.boliger

-96.368

-96.300

Snorrebakken 66, indretn. til adm.bygn.

-4.277.413

-4.277.400

BAT, elbusdrift, forundersøgelser

-443.082

-443.000

Planlægning af et område ved Rønne Havn

-409.593

-409.600

Etablering af nyt børnehus i Allinge

-583.764

 

Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn

-4.700.000

 

Renoveringspulje til selvejende haller

-756.812

 

Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023

-1.000.000

 

Disponibel anlægspulje, veje & broer

-4.800.000

 

Disponibel anlægspulje, havne

-544.000

 

Renov.pulje, kom. havne uden for Rønne

-238.207

 

Disponibel anlægspulje, kom. bygninger

-2.345.000

 

Renoveringspulje til skolebygninger

-761.752

 

Nedrivnings- og renov.pulje 2017-2018

-239.125

 

Pulje til etablering af madskoler

427.570

 

I alt

-22.270.868

-6.729.600

 

For indretning af administration på Snorrebakken 66 var det i bilag 1 forudsat, at rådighedsbeløbet kunne reduceres med 5.259.000 kr. Da der er omposteret udgifter for 1.491.406 kr. til anlægsprojektet fra driftsbudgettet er det resterende rådighedsbeløb lavere. I stedet reduceres de pågældende driftsbudgetter med de omposterede beløb jf. nedenfor, således at der samlet set lægges 5.768.819 kr. i kassen vedrørende projektet.

 

Der gives nedenstående negative tillægsbevillinger til driften:

Bevilling

Tillægsbevilling

55 Ejendomme og service

-314.130

62 Administration og it

-1.177.276

I alt

-1.491.406

 

 

Ud over ovenstående anlægsprojekter er andre anlægsprojekter sat i bero jf. bilag 2. Disse projekter frigives med denne sag.

 

Indefrosne budgetoverførsler fra 2018 til 2019

I forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at indefryse beløb til en række formål. Det indgår i budgetaftalen for 2020, at budgetbeløbene til en række af disse formål inddrages og overføres til kassebeholdningen. De enkelte formål fremgår af bilag 3, hvor det også fremgår, hvilke budgetbeløb der inddrages.

De indefrosne beløb der overføres til kassebeholdningen indebærer negative tillægsbevillinger på følgende driftsbevillinger:

 

Bevilling

Tillægsbevilling

13 Undervisning

-700.000

33 Sundhed

-75.000

41 Uddannelse og beskæftigelse

-500.000

59 Idrætsområder

-400.000

61 Økonomi og personale

-500.000

42 Erhverv, byg og plan

-1.633.000

64 Politikere

-171.000

I alt

-3.979.000

 

Øvrige indefrosne budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. bilag 3, frigives med denne sag.

 

Tilbageførte midler fra driften i 2019

Det indgår i budgetaftalen for 2020, at bevillingen på skoleområdet nedsættes med et beløb på 1,5 mio. kr. som følge af ansættelsesstoppets effekt på de afsatte midler til styrkelse af folkeskolen i 2019.

Der gives følgende negative tillægsbevilling:

Bevilling

Tillægsbevilling

13 Undervisning

-1.500.000

 

Det kvalificerede ansættelsesstop i 2019

Det indgår endelig i budgetaftalen for 2020, at det kvalificerede ansættelsesstop i 2019 ophæves.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingerne til drift udgør i alt -6.970.406 kr. mens tillægsbevillingerne til rådighedsbeløb til anlæg udgør -22.270.868 kr. Samlet set tilføres de likvide midler 29.241.274 kr., hvilket er 29.274 kr. mere end forudsat i budgetaftalen for 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 28. oktober 2019

1.
Anlægsprojekter - Forslag der stoppes eller udskydes (PDF)

2.
Anlægsprojekter der frigives i forlængelse af budgetforli (PDF)

3.
Indefrosne budgetoverførsler fra 2018 til 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-10-2019

4

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019:

Orientering fra dagens møde mellem Trafikkontaktrådet og Transportministeren