Referat
Kommunalbestyrelsen
19-12-2019 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ansøgning om etablering af et varmeværk i Rønne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

1

 

 

Fraværende

Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen.

 

Det blev vurderet hvorvidt Carsten Scheibye, Maike Fiil og Brian Kofoed er inhabile i forbindelse med behandling af ansøgning fra RVV, pkt. 2.

For stemte 8: liste Ø, F og O og imod stemte 10: liste A, Å og W. 5 undlod at stemme, liste V.

De blev ikke erklæret inhabile.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om etablering af et varmeværk i Rønne

13.03.01P19-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

19-12-2019

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Varme A/S har ansøgt om etablering af et nyt varmeværk i Rønne. Det anbefales, at ansøgningen ikke imødekommes, da det i det fremsendte materiale ikke er sandsynligt hvorfor, der skal gives dispensation for kraft-varme-kravet i projektbekendtgørelsens § 14. Kommunalbestyrelsen skal ydermere vurdere om ansøgningen ønskes fremmet selvom den ikke er i overensstemmelse med varmeforsyningsplanen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    kommunalbestyrelsen beslutter om der skal gives afslag på ansøgning om etablering af 30 MW varmeværk, da det ikke er godtgjort, at der skal gives dispensation for kraft-varmekravet i projektbekendtgørelsens § 14, projektbekendtgørelsens § 31. 

b)    kommunalbestyrelsen tilkendegiver at de ikke ønsker at støtte projektet da det strider mod varmeplanen, i øvrigt ikke fremmer samproduktionen af varme og elektricitet og strider mod hensynet til øvrige aktører i området og allerede foretagne investeringer.

 

Natur- og Miljøudvalget den 19. december 2019:

Natur- og Miljøudvalget den 19. december 2019:

a)  Det indstilles, at der ikke kan meddeles dispensation i forhold til projektbekendtgørelsen §14, da det ikke er godtgjort, at der kan dispenseres for kraftvarmekravet.
b) Det indstilles, at der ikke tilkendegives støtte, da det strider mod varmeplanen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 19. december 2019:
Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Søren Schouw kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019:
Natur- og Miljøudvalgets indstilling blev sendt til afstemning.

For stemte 18 liste Ø, A, Å, K, O, F og W. Imod stemte 0. Undlod at stemme 5 liste V.

Natur- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udvalgene er den 28. november 2019 blevet orienteret om status på sagen, hvor det afventedes at RVV fremsendte et opdateret ansøgningsmateriale.

Bornholms Regionskommune har den 9. december 2019 modtaget et opdateret ansøgningsmateriale fra RVV for så vidt angår etablering af et 30 MW flis- og varmepumpebaseret varmeværk og den 10. december 2019 en ansøgning om omlægning af reservelasten på 5 MW til flis og varmepumper.

Grundet den ekstremt korte sagsfrist til et meget kompliceret og omfattende ansøgningsmateriale har administrationen alene forholdt sig til etablering af varmeværket på de 30 MW. Ansøgningen angående omlægning af reservelasten behandles hurtigst muligt i starten af 2020.

Der foretages i første omgang ikke en samfundsøkonomisk vurdering af forslaget, da projektforslaget vurderes i strid med projektbekendtgørelsens § 14. Kommunalbestyrelsen anmodes desuden om tage stilling til om det ønskes at støtte projektet, upåagtet at det er i strid med den kommunale varmeplan. Disse forhold uddybes nedenfor.

 

Forholdet til Projektbekendtgørelsens § 14

Det følger af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) § 14, at ved etablering af produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg.

Det ansøgte anlæg er ikke indrettet som et kraft-varme-anlæg, men kun som varmeanlæg. Opførelsen af det ansøgte er derfor i strid med projektbekendtgørelsens § 14 og kan på den baggrund ikke tillades.

Det er muligt at dispensere fra kravet i projektbekendtgørelsens § 14, jf. samme bestemmelses § 31 hvorefter Energistyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter. Ansøgning om dispensation skal ske via kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtiget til at videresende en dispensationsansøgning.

Det fremføres i ansøgningsmaterialet på side 5 nederst, at den opstillede sammenligning i forhold til referenceværket BEOF er tilstrækkelig begrundelse for en dispensationsansøgning. Administrationen finder ikke at begrundelsen i sig selv er tilstrækkelig, da det ansøgte projekt ikke er med henblik på udvikling eller demonstration, men har til formål bl.a. at erstatte varmeproduktionen fra BEOF, jf. ansøgningens side 4 øverst.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der gives afslag på ansøgningen med henvisning til at det ansøgte projekt er i strid med kraft-varme-kravet i projektbekendtgørelsens § 14 og ikke rummer momenter der umiddelbart begrunder en dispensation for dette krav, jf. projektbekendtgørelsens § 31. Konsekvensen af et afslag er, at ansøgningen ikke sendes i offentlig høring. Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet.

 

Forholdet til den kommunale varmeplanlægning

Varmeplaner er ikke juridisk bindende men ikke uden juridisk relevans. Planen er et styringsredskab, som skal indgå i kommunalbestyrelsens stillingtagen til konkrete varmeprojekter. Kommunalbestyrelsen kan, efter en konkret vurdering af fordele og ulemper ved et varmeprojekt, meddele afslag på projektgodkendelse, hvis projektet er i strid med kommunens varmeplan.

Følgende fremgår af Varmeplan Bornholm 2013, side 15, nederst:

3.1.2 RVV (Rønne Vand- og Varmeforsyning

Fjernvarmen i Rønne blev fra 1. januar 2000 udskilt i et forbrugerejet selskab.

(…)

RVV køber næsten al energi fra Bornholms affaldsbehandling og Østkraft [BEOF].

BOFA leverer affaldsvarme fra forbrændingen af Bornholms affald.

Østkraft [BEOF] leverer kraftvarme fra den kul- og flisbaserede el-produktion.

RVV producerer selv varme til reservespidslast på olie.

Varmeplanen forudsætter, at der leveres varme fra BEOF til RVV for at dække varmebehovet i forsyningsområdet. Dermed vil en tilladelse til etablering af et nyt varmeværk på 30 MW med det formål ikke længere at modtage varmeleverance fra BEOF være i modstrid med varmeplanens ordlyd.

Den producerede overskudsvarme i forbindelse med elproduktionen vil gå til spilde og ikke virke med til at fremme samproduktionen af varme og elektricitet. Der er allerede foretaget investeringer og udført anlæg i overensstemmelse med varmeplanen, som i sidste ende skal afdrages af de bornholmske forbrugere, hvilket taler i mod et hensyn til øvrige aktører på området og allerede foretagne investeringer.

 

Administrationen indstiller derfor at kommunalbestyrelsen tager stilling til

·         At kommunalbestyrelsen tilkendegiver at de ikke ønsker at støtte projektet da det strider mod varmeplanen, i øvrigt ikke fremmer samproduktionen af varme og elektricitet og strider mod hensynet til øvrige aktører i området og allerede foretagne investeringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 19. december 2019

1.
VS_ Projektforslag 30 MW flis Varmepumper (MSG)

2.
DFP-notat vedr. projektforslag fra Rønne Varme_december 2019 (PDF)