Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
12-02-2020 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Kommuneplan 2020, tidsplan for den videre proces
  åbent 3 Planlægning af en oplagsplads ved Galløkken til offshore-aktiviteter
  åbent 4 Ansøgning om midlertidig dispensation til stenoplag ved Rønne Havn
  åbent 5 Aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker i Rønne
  åbent 6 Helhedsplan for Folkemødet og Allinge - status og plan 2020 til orientering
  åbent 7 Tilskud og underskudsgaranti til Bornholm i København 2020
  åbent 8 Ansøgning ØEPU tilskudspulje - Maker's Island Bornholm
  åbent 9 Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2020
  åbent 10 Bornholms Erhvervsfond vedtægtsændringer
  åbent 11 Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole
  åbent 12 Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning
  åbent 13 Midtvejsstatus for Ældreanalysen
  åbent 14 Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser
  åbent 15 Resultat af udbud. Dagrenovation etc.
  åbent 16 Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole
  åbent 17 Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19
  åbent 18 Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer
  åbent 19 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020
  åbent 20 Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024
  åbent 21 Orientering fra formanden
  åbent 22 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: udbud
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Leder af Udvikling og Byg, Søren Møller Christensen deltager under behandlingen af pkt. 2-7.

 

Punkt 4 udgår.

Punkt 11 og punkt 14 rykkes op efter punkt 6.

 

Thormas Thors, Winni Grosbøll og Linda Kofoed Persson er ikke inhabil ved behandlingen af pkt. 3 og pkt. 4.

Morten Riis er ikke inhabil ved behandlingen af pkt. 8.

Linda Kofoed Persson har endvidere bedt om at få en vurdering i forhold til pkt. 101, der vurderes hun ikke inhabil.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommuneplan 2020, tidsplan for den videre proces

01.02.05P16-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Resumé

Udvalget har taget stilling til flere forskellige temaer i forhold til udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2020. Arbejdet er godt i gang med at få revideret, opdateret og implementeret nye tiltag i kommuneplanen. Hermed gives en status på arbejdet og en ny tidsplan, så udvalget er orienteret om, hvad de kan forvente og hvornår.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretningen.

Sagsfremstilling

Følgende temaer har været drøftet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget:

 

·         Cykelruter og -stier

·         Grønt Danmarkskort

·         Landskab

·         Skovrejsning

·         Boligudlæg

·         Erhvervsudlæg

·         Kystplanlægning og klimatilpasning

·         Lokalsamfund og åbent land

·         Produktionsvirksomheder

·         Arealreservationer til ferie- og fritidsformål

Arbejdet med at implementere resultaterne af udvalgets drøftelser og beslutninger er godt i gang. Samtidig arbejdes der på at opdatere det resterende indhold i kommuneplanen. Målet er at slanke kommuneplanen, så indholdet begrænses til emner som har direkte relevans for arealplanlægning og det indhold, som er defineret i planloven og i statens interesser i kommuneplanlægningen.

 

De nye erhvervsudlæg forudsætter afklaring med råstofplanen og evt. en ændring af denne.

 

 

Tidsplan

Forslaget til kommuneplan 2020 forventes at komme til behandling i NMU, ØEPU og KB i august-september 2020 med endelig vedtagelse i januar 2021. Før det kommer til behandling skal forslaget i teknisk forhøring ved Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet (evt. flere), involverede parter som berørte lodsejere skal orienteres og planforslaget skal miljøvurderes. Det forventes, at der skal udarbejdes en miljørapport for forslaget. Se nærmere detaljer i den vedlagte tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Tidsplan for kommuneplan 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Planlægning af en oplagsplads ved Galløkken til offshore-aktiviteter

01.02.05P21-0494

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Havn A/S ønsker at Bornholms Regionskommune tilvejebringer et plangrundlag, der kan sikre at et rekreativt areal ved Galløkken fremover vil kunne anvendes som oplagsplads for havnens offshore-aktiviteter. Som det første skridt mod en mulig planlægning for dette ønske har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indkaldt ideer og forslag fra offentligheden. Høringsperioden er nu udløbet. Kommunalbestyrelsen kan herefter beslutte, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt en tilknyttet miljørapport, som i givet fald vil skulle sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplan samt en miljørapport.

b) at Rønne Havn A/S anmodes om at stille konsulenter til rådighed for den tekniske udarbejdelse af forslag til de nødvendige dokumenter.

c) at kommunalbestyrelsen på møde den 26. marts 2020 træffer beslutning om hvorvidt forslagene til de udarbejdede plandokumenter skal sendes i offentlig høring i otte uger (alternativt på møde den 30. april såfremt Rønne Havns projekt-ide viser sig at udløse krav om en VVM-redegørelse).

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) anbefales

b) anbefales

c) anbefales, idet det noteres, at der er krav om VVM-redegørelse og at der derfor på mødet den 30. april tages stilling til, om forslagene udsendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden vedrørende den fremtidige anvendelse af et ca. fem ha stort rekreativt areal, der er beliggende mellem Rønne Havns nye havneanlæg og kystskrænten ved Galløkken. Høringsfristen udløb 31. januar 2020, og der er nu mulighed for at beslutte, om der skal igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en miljørapport, der redegør for mulige miljøkonsekvenser af planforslagene.

 

Ønsket fra Rønne Havn A/S

Rønne Havn ønsker mulighed for at anvende arealet allerede fra oktober 2020 som oplagsplads i forbindelse med to konkrete havvindmølleprojekter i Østersøen. Herudover er det Rønne Havns hensigt, at arealet også skal kunne bruges til kommende opgaver i forbindelse med andre havvindmølleprojekter, der forventes at skulle etableres i Østersøen fremover. Rønne Havns tidsplan er stram, idet det er vurderet, at det vil tage tre-fire måneder at klargøre arealet, så det kan anvendes som oplagsplads for dele til havvindmøller.

 

Gældende plangrundlag

Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havns nye udbygning er både i kommuneplanen og i lokalplan nr. 091 udlagt som et rekreativt areal, der ikke må bebygges. Arealet skal i henhold til lokalplanen også fungere som en støjbufferzone mellem på den ene side: havnen - og på den anden side: Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken. Almenheden har ifølge lokalplanen færdselsret til området.

 

Høringssvar og underskriftindsamling

Ved høringsfristens udløb 31. januar 2020 har kommunen modtaget ideer, forslag og bemærkninger fra 13 husstande. Et resumé af hvert enkelt høringssvar er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Høringssvarene rummer både bemærkninger og forslag, som er direkte relateret til en kommune- og lokalplanlægning, men også ideer, som planloven ikke giver hjemmel til at regulere, som fx ejerforhold og økonomiske forhold. Blandt de planlovsrelaterede bemærkninger kan nævnes:

·         Området skal ikke udlægges til industri, men skal fastholdes som en støjbufferzone i overensstemmelse med lokalplanen.

·         Området skal fastholdes som rekreativt areal, og det bør udvikles og forbedres til disse formål i overensstemmelse med lokalplanen.

·         Området skal bevares som et grønt og rekreativt areal, det benyttes af mange mennesker, og der er mange traditioner som Sankt Hans og cirkus.

·         Pladsbehovet er ikke nødvendigvis permanent. Omdannelse til havneområde bliver permanent.

·         Kælkebakken er vigtig, den skal bibeholdes.

·         Opretholdelse af fortidsmindebeskyttelsen vil have som afledt konsekvens, at kælkebakken bevares.

·         Det er uhensigtsmæssigt at spærre hovedadgangsvejen til stranden for bilister og cyklister.

·         Området er et vigtigt hundelufter-sted

 

Rønne Byforening har også sendt høringssvar. Foreningen bemærker blandt andet:

·         Det er beklageligt at miste området som offentligt tilgængeligt, både på grund af bufferfunktionen for støj, men også da pladsen anvendes til begivenheder som cirkus og sankthansbål.

·         Kan der gives mere plads ud for skansen?

·         Mod syd mod den nye velbesøgte strand bør der bevares et bælte på ca. 50 meter af den eksisterende bevoksning, og dette område bør være offentligt tilgængeligt.

·         Der bør sikres tilstrækkelig plads for faciliteter som toilet, cykelparkering mm. - dog ikke på selve stranden.

·         Det bevarede tipvognsspor, der giver adgang til stranden fra Skansevej, bør anlægges så sporet egner sig til cykelvej, men også med mulighed for kørsel med redningskøretøjer og servicekørsel for afhentning af affald. Vejen bør dog være lukket med for almindelig kørsel med biler og motorcykler.

·         På Skansevej bør der etableres plads til parkeringspladser for strandbesøgende.

 

Herudover har kommunen modtaget en underskriftindsamling med 323 bekræftede underskrifter, hvor det tilkendegives:

·         At man ikke ønsker, at Rønne Havn A/S skal have permanent råde- og brugsret over det grønne område ved Kanondalen, delområde 7 i lokalplan 091.

·         At delområde 7 i lokalplan 091 skal bibeholdes som et grønt, rekreativt område med funktion som støjbufferzone, som det er planlagt til i den gældende lokalplan.

·         At såfremt Rønne Havn A/S får midlertidig dispensation til at bruge delområde 7 til stenoplag, da ønsker vi, at det skal begrænses til området uden bevoksning og uden for fredningszonen, og endvidere at offentlighedens adgangsveje bibeholdes, og indhegningen holdes på et absolut minimum.

·         At der er bekymringer for, at støj fra havnen kommer markant tættere på det rekreative og fredede område ved kanonerne, privatbeboelser samt Rønne Vandrerhjem og Rønne Campingplads.

Endvidere stilles der i underskriftindsamlingen disse spørgsmål til BRK:

·         Hvad har ændret sig ved den betingelse, der ligger til grund for tilladelsen givet til den seneste udvidelse?

·         Hvordan kan BRK bakke op om endnu en ændring af lokalplanen, som har store implikationer for brugere af området, fredningsgrænser, dyreliv, beboere og erhvervsdrivende i turisterhvervet?

·         Såfremt Rønne Havn A/S har lavet aftaler med eksterne parter om opbevaring af havvindmølledele på større områder end de har råderet over, skal det så gå ud over brugere, erhvervsdrivende og beboere?

 

Indhold i et muligt forslag til lokalplan

I et forslag til lokalplan, vil der blandt andet kunne indgå bestemmelser for hegning, beplantning, belysning, samt friholdelse af et areal til service- og støttefunktioner for den ny strand ved Galløkken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

Tekstfelt: En opdeling af delområde 7 i en fremtidig lokalplan kan fx bestemme, at de yderste 50 meter af delområde 7 ud mod stranden fortsat har status som et rekreativt område, der vil kunne indrettes med støtte- og servicefunktioner for den ny strand. Arealet er vist med rødt på dette luftfoto. 
      
      En smal, grusbelagt adgangsvej fra Skansevej til stranden vil kunne placeres i det gamle tipvognsspor mellem delområde 7 og foden af kystskrænten. Tipvogns¬sporet befinder sig mellem de to røde streger på nordøstsiden af delområde 7

 

I henhold til miljøvurderingsloven skal forslag til lokalplan og kommuneplantillæg screenes for en række miljøparametre, herunder biologisk mangfoldighed, miljø, støj, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed. På baggrund af screeningens resultat skal der foretages en afgrænsning af hvilke forhold, der skal redegøres nærmere for i en miljørapport, som skal ledsage planforslagene under den offentlige høring, som skal vare minimum otte uger.

Det er administrationens foreløbige vurdering, at følgende emner kunne være relevante for den miljørapport, der vil skulle ledsage forslagene til plandokumenter i en otte ugers offentlig høring:

-       Støj

-       Støv

-       Lys

-       Landskab og visuelle forhold

-       Kulturmiljø/fortidsminder

-       Jord

-       Håndtering af overfladevand

-       Rekreative forhold

-       Naturforhold på land

Det skal bemærkes, at administrationen må tage forbehold for listen af emner, idet der ikke på nuværende tidspunkt foreligger forslag til plandokumenter, som har kunnet screenes i relation til kravene i miljøvurderingsloven.

 

Realisering af projektet forudsætter tilladelser fra andre lovområder end planloven.

Forslagene til plandokumenter, der imødekommer ønsket fra Rønne Havn A/S vil skulle redegøre for bestemmelser i lovgivning, der i princippet vil skulle indhentes uafhængigt af planloven. Det vil eksempelvis skulle beskrives i lokalplanens redegørelse, at en realisering af projektet forudsætter, at der er indhentet tilladelser i forhold til strandbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, der begge varetages gennem naturbeskyttelses­loven, samt tilladelser jf. jordforureningsloven. Rønne Havns konsulenter arbejder på at udarbejde materiale til brug for indhentning af disse tilladelser.

 

Eventuel udarbejdelse af VVM for det konkrete projekt

Ovenstående sagsfremstilling er udelukkende relateret til de planlovsrelaterede forhold: kommuneplan, lokalplan samt miljøvurderingen af planerne. Det handler med andre ord om de planmæssige rammer, som senere vil kunne udfyldes med et eller flere konkrete anlæg. Det konkrete anlæg og den konkrete anvendelse, som Rønne Havn ønsker at etablere, vil imidlertid være omfattet af VVM-reglerne, der har til hensigt at beskrive mulige indvirkninger på miljøet foranlediget af konkrete projekter.

Bornholms Regionskommune har 31. januar 2020 modtaget Rønne Havns VVM-anmeldelse for projektet. Administrationen er nu i gang med at screene projektbeskrivelsen med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om tilvejebringelse af en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse vil – udover hvad der skal redegøres for i den miljørapport, der er knyttet til planforslagene – komme mere konkret ind på hvilke miljøkonsekvenser, som projektet kan have, samt hvordan eventuelle uacceptable miljøkonsekvenser vil kunne afbødes. Når en VVM-redegørelse har været i offentlig høring, vil der kunne udstedes en VVM-tilladelse, som vil kunne indeholde vilkår for de VVM-pligtige aktiviteter.

Hvis projektet udløser krav om en VVM-redegørelse, vil Rønne Havns konsulenter, NIRAS, skulle udarbejde en sådan. NIRAS har meddelt, at de ikke vil kunne levere en sådan inden for den tidsplan, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.  Det er her forudsat, at materiale til en mulig høring af plandokumenterne kan behandles ved ekstraordinært møde 26. marts 2020 i Natur- og Miljøudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt ved ordinært møde samme dato i Kommunalbestyrelsen.

Hvis projektet er VVM-pligtigt skal tidsplanen ændres, idet VVM-redegørelsen bør sendes i offentlig høring parallelt med forslagene til plandokumenter, da der reelt er tale om én sammenhængende sag.

 

Konsekvenser for tidsplanen ved VVM-pligt

NIRAS forventer at kunne levere en eventuel VVM-redegørelse, så den vil kunne nå at blive behandlet ved ekstraordinært møde 30. april 2020 i Natur- og Miljøudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt ved ordinært møde samme dato i Kommunalbestyrelsen. Dermed ændres den oprindelige tidsplan, hvilket forventeligt vil afstedkomme behov for et ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt i august.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Referat fra ØEPU 11. december 2019 (PDF)

2.
Lokalplan nr. 091 for udvidelse af Rønne HAvn (PDF)

3.
Maksimalt komprimeret tidsplan for planprocessen (PDF)

4.
Opsummering af høringssvar vedr. ideer og forslag furud for planlægning for en oplagsplads ved Galløkken (PDF)

5.
Underskrifter scan kopi uden tlf (PDF)

6.
Underskrifter og bemærkninger indsamlet online (PDF)

7.
Høringssvar fra hjemmesiden (PDF)

8.
Høringssvar fra Poul Hviid (PDF)

9.
Rønne Havns ansøgning af 14. november 2019 (PDF)

10.
Kommuneplanens rammebestemmelser for Galløkken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om midlertidig dispensation til stenoplag ved Rønne Havn

01.02.05P25-0084

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Rønne Havn A/S har søgt om dispensation fra lokalplan nr. 091 til midlertidigt oplag af sten på en del af det tidligere lossepladsareal neden for Galløkken. I den gældende lokalplan er arealet forbeholdt offentlige rekreative formål.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at der meddeles en étårig tidsbegrænset dispensation fra lokalplan nr. 091 til et midlertidigt stenoplag på et ca. tre ha stort område som ansøgt i Rønne Havns brev af 17. december 2019.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Udgår.

Sagsfremstilling

Rønne Havn A/S har i brev af 17. december 2019 anmodet om, at et areal sydøst for Skansevej i Rønne kan blive anvendt som midlertidig oplagsplads for stenmaterialer i forbindelse med byggeri af en forlænget bølgebryder. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2020. Det ansøgte areal, som er på ca. 3 ha, er vist med gul afgrænsning på luftfotografiet her:

 

Gældende planforhold

Det ansøgte område udgør ca. tre. ha af delområde 7 i lokalplan nr. 091. Delområde 7, som er på i alt ca. fem ha, er lokalplanlagt som et grønt område. Det er i lokalplanen bestemt, at almenheden har færdselsret til området, og at det ikke må bebygges. En dispensation til midlertidigt stenoplag i delområde 7 strider således mod anvendelsesbestemmelserne og principperne i lokalplan nr. 091.

 

Kommunens dispensationsmulighed

Ved moderniseringen af planloven i 2017 fik kommunalbestyrelsen som noget nyt tilladelse til at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, der er i strid med principperne i planen, under forudsætning af at dispensationen tidsbegrænses til maksimalt tre år.

 

Høringssvar

Dispensationer fra lokalplaner kan først meddeles, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til relevante borgere og foreninger. De nærmeste naboer samt Rønne Byforening er i brev af 19. december 2019 blevet orienteret om Rønne Havns dispensationsansøgning. Ved udløbet af fristen for at afgive bemærkninger har kommunen modtaget fire høringssvar:

A.   Rønne Byforening er meget ked af, at borgerne mister et rekreativt område, en plads for sankthansbål, cirkusplads og et bufferområde med en dejlig biotop i det selvgroede område. Høringssvaret fra Rønne Byforening indeholder også bemærkninger om placeringen af en adgangsvej samt om hegning af det areal som ønskes anvendt til stenoplag. Disse bemærkninger skyldes imidlertid en misforståelse af hvilket område, der er ansøgt om til stenoplag. Det er således ikke hele delområde 7 i lokalplanen, som der er tale om, men ca. tre ha af delområdes samlede areal på ca. fem ha.

 

B.   Rønne Vandrerhjem v/Andreas Bille Brahe finder det kritisabelt, at han skal forholde sig til en ”midlertidig dispensation” når alle ved at det slet ikke er det, som det handler om. Der er ikke tale om noget midlertidigt – men en byttehandel for kanondalen mod en parkeringsplads på Nørrekås. Andreas Bille Brahe finder det uansvarligt, at kommunen tilsyneladende vil -

a.    tillade at Kanondalen omdannes til erhvervsområde

b.    medvirke til forøgede støjgener

c.    eliminere grønt område midt i byen til fordel for erhverv

d.    forsvare, at man vil fjerne den støjbufferzone og erstatte den med … støj?

e.    fratage øens borgere et rekreativt område, der har haft anvendelse i årevis

f.     deltage i dette skuespil, når det reelt er en permanent overtagelse af området som det handler om.

 

C.   Tine og Michael Trolle, Søndre Alle 34, bemærker, at det ansøgte areal til midlertidigt stenoplag i lokalplan 091 er udlagt som en støjbufferzone for aktiviteterne på det nye havneområde. De undrer sig derfor over, at der lægges op til:

-       at øge trafikken af tunge kørekøjer med på- af aflæsning af tunge materialer.

-       at inddrage en del af et rekreativt område, der allerede benyttes flittigt af Rønneboerne, og er bestemt som en buffer imellem beboelse og rekreative områder på den ene side, og industrihavnens aktiviteter på den anden side.

-       at flytte støjkilderne tættere på beboelse, fortidsminderne i kanondalen, det fredede, rekreative område Galløkken, Rønne Vandrerhjem samt den ny strand, som er et yndet udflugtsmål.

Det foreslås i høringssvaret, at der laves en fast aftale om tilbagelevering af arealet og genoprettelse efter den midlertidige anvendelse.

Endvidere foreslås det, at Rønne Havn A/S som kompensation støtter forbedrede afgangsforhold til den ny strand, fx i form af toiletfaciliteter og badebro samt faciliteter til helårsbadning, som det ses i de fleste byer på øen.

Og endelig – og ikke mindst – ønskes etableret et støjværn, f.eks. beplantet med pil, der både kan gøre det visuelle indtryk mere letfordøjeligt, og bidrage med at dæmpe støjen fra området.

 

D.  Dorte Svendsen og Kristian Lund, Søndre Alle 28a kan ikke forstå, at kommunalbestyrelsen overvejer at tillade, at arealet benyttes til stenoplag. Der er et område, som anvendes dagligt af mange mennesker, og derudover bliver det brugt til sankthansbål og cirkus, som mange Rønneboere glædes over hvert år.

Ydermere er der tale om et støjreducerende areal, og det frygtes, at støjen fra arbejdet med stendepotet vil give støj- og støvgener. Derfor er kommunens overvejelser vedr. “udlån” af dette naturområde uforståelig.

Efter etablering af den nye badestrand burde Rønne Havn A/S overveje at lave en p-plads på området, så dårligt gående/handicappede kunne få adgang til denne strand. I denne forbindelse ville det også være på sin plads at, der bliver udført en bedre vej/ redningsvej til stranden.

 

 

Kystdirektoratet har dispenseret fra strandbeskyttelseslinjen

En anvendelse af arealet til stenoplag forudsætter også dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har i brev af 6. januar 2020 til Rønne Havn A/S meddelt dispensation til det ansøgte stenoplag. Kystdirektoratet har lagt afgørende vægt på, at der er tale om anlægsarbejde af væsentlig samfundsmæssig betydning, at der er tale om et midlertidigt oplag, samt at området vil blive retableret ved arbejdets afslutning. Dispensationen er tidsbegrænset til 31. december 2020, og området for oplag skal retableres til ”grønt område” efter arbejdets afslutning.

 

 

Det skal bemærkes, at administrationen er i konstruktiv dialog med Cirkus Arena om en alternativ placering.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Dispensationsansøgning (MSG)

2.
Bemærkninger til disp.stenoplag. 10.1.20 (PDF)

3.
Høringssvar til 01.02.05P25-0084 (MSG)

4.
Bemærkning vedr. ansøgning om dispensation. (MSG)

5.
Stendepot i Kanondalen! (MSG)

6.
19-03574-3 Dispensation 1675351_1164225_0 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5   Aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker i Rønne

01.02.15P16-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Flere developere har henvendt sig til kommunen for at sondere muligheden for etablering af butikskoncepter, der er så store, at de ikke kan indpasses i Rønnes bymidte. Der har været forespørgsler om eventuel etablering af op til tre store udvalgsvarebutikker på samlet op til ca. 10.000 m². Det nuværende plangrundlag muliggør ikke realisering af butiksprojekter i den størrelsesorden.

Der er i planloven krav om, at der ved planlægning for aflastningsområder til store butikker uden for bymidter, skal redegøres for påvirkningen af den eksisterende detailhandelsstruktur. Baggrunden er blandt andet, at placeringen af butikker - spredt eller samlet - har stor betydning for, hvor attraktiv en bymidte er som ramme for aktiviteter og mødesteder.

Det foreslås, at der i en indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden tages udgangspunkt i, at nye butikker skal have en minimumsstørrelse på 2.500 m2, og at der i et kommende aflastningsområde ikke planlægges for nye dagligvarebutikker. Denne tilgang skal sikre, at området forbeholdes butikker, der ikke kan indpasses i bymidten.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for igangsættelse af en ændring af kommuneplanen, så et område uden for Rønne bymidte kan få status som et aflastningsområde for store butikker, der ikke kan indpasses i bymidten

b) at der i indkaldelsen af ideer og forslag fra offentligheden foreslås en minimumstørrelse på 2.500 m2 for butikker i et aflastningsområde, samt -

c) at der i indkaldelsen af ideer og forslag fra offentligheden foreslås en samlet ramme på 8.000 m2 for nyt butiksareal i et aflastningsområde.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) indstillingen godkendt

b) indstillingen godkendt

c) indstillingen godkendt

 

Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

 

En udvidelse af Vibegårdscentret som et nyt aflastningsområde er ikke længere relevant

21. november 2018 besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at indkalde ideer og forslag fra offentligheden med henblik på at ændre plangrundlaget for Vibegårdscentret, så det kunne ændre status fra lokalcenter til aflastningsområde. Herved ville butiksarealet kunne øges fra 3.000 m2 til eksempelvis 6.000 m2, idet en butikskæde her ønskede at etablere en udvalgsvarebutik på op til 3.000 m2. Bygherren havde på forhånd indgået aftaler med ejerne af de grunde, som butikken skulle placeres på. Et af de grundarealer, der er nødvendige for etablering af butikken, er imidlertid omfattet af fredsskovspligt. Miljøstyrelsen har efterfølgende givet grundejeren afslag på en ansøgning om ophævelse af fredskovspligten. Videreførelse af planprocessen for at udvide Vibegårdscenteret som et aflastningsområde er derfor ikke længere relevant.

 

Forespørgsler fra flere developere, men ingen konkrete byggegrunde

Andre developere har efterfølgende også henvendt sig til kommunen for at undersøge muligheden for etablering af butikskoncepter, der er så store, at de ikke uden videre kan indpasses i Rønnes bymidte. Der har været forespørgsler om eventuel etablering af tre store udvalgs­varebutikker på op til henholdsvis ca. 1.500 m², ca. 3.000 m² og ca. 5.000 m². Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om konkrete byggegrunde, det har blot været drøftet, hvilke områder i Rønne, der kunne have et kommercielt potentiale for placeringen af de såkaldte box-butikker.

 

4000 m2 restrummelighed for butiksareal i Rønnes bymidte

I Rønne bymidte er der ca. nu ca. 35.000 m2 eksisterende butiksareal. Kommuneplanen indeholder rammer for etablering af yderligere 4.000 m2 butiksareal gennem ombygning og nybyggeri. Størrelsen af den uudnyttede ramme for butiksareal i bymidten vil både kunne rumme, at der etableres ca. 600 m2 markedslignende butiksareal i Remisen ved Nørrekås samt at Snellemarkcentret kan blive udbygget med i alt ca. 3.000 m2 butiksareal fordelt på to etager.

 

Interessen fra developere drejer sig om placeringer tæt på Åkirkebyvej i Rønne

Det er - set fra et markedsmæssigt perspektiv - kun Rønne, der er interessant som lokaliseringssted for store udvalgsvarebutikker. Og det er her kun områder i nærheden af Aakirkebyvej, som har developernes interesse i forhold til etablering af box-butikker. Dette skyldes, at trafikmængden her er langt den største på Bornholm, og det er vigtigt for denne type af butikker at være synlige for de forbipasserende trafikanter.

 

 

Arealer med principielle muligheder for placeringer af store boxbutikker

De arealer, som har været drøftet som principielle muligheder for placeringer af store boxbutikker i Rønne, har status som byzone. Interessen har især været rettet imod arealer, der i forvejen er kommuneplanlagt til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. er motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver.

De drøftede områder, som er kommuneplanlagt til særligt pladskrævende varegrupper, er vist med gul afgrænsning på dette luftfotografi:

 

Der er inden for det viste område kun meget få ubebyggede grunde, hvorfor nedrivning af udtjente bygninger kan være en forudsætning for, at der her vil kunne etableres nye store boxbutikker. Der er tale om et traditionelt erhvervsområde med en del utidssvarende bygninger og placering.

Området vil i givet fald skulle kommuneplanlægges som et aflastningsområde for store butikker, der har et koncept, der ikke kan indpasses i bymidten.

Når der måtte foreligge et konkret projekt, vil der efterfølgende kunne lokalplanlægges for et sådant.

 

Planlovens regler om detailhandelsplanlægning

Det nuværende plangrundlag muliggør ikke realisering af store butiksprojekter uden for Rønne bymidte. Realisering af sådanne butiksprojekter forudsætter, at der gennemføres kommune- og lokalplanlægning. Ved planlovens modernisering i 2017 blev det muligt for kommunerne at planlægge for aflastningsområder til store udvalgsvarebutikker uden for bymidten. Udgangspunktet for loven er dog fortsat, at butikker som hovedregel skal placeres centralt i byerne, så der sikres levende bymidter. Butikker er vigtige forudsætninger for at skabe det liv, der gør det attraktivt at opholde sig i byen. Det spiller derfor en væsentlig rolle, hvordan byerne indrettes: Om butikkerne ligger samlet eller spredt, og om der er mødesteder og rammer for aktiviteter, der skaber byliv. Hensigten med nye aflastningsområder er bl.a. at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarebutikker.

 

Sammenhængen til den strategiske helhedsplan for Rønne

Udflytning af detailhandel fra bymidten betyder ændringer i kundestrømme. Derfor vil planlægningen for et aflastningsområde også have afledte konsekvenser for det øvrige handelsliv i bymidten, herunder kundeorienterede byerhverv som f.eks. spisesteder, frisører, klinikker osv. For at sikre en arbejdsdeling, der beskytter handelslivet i bymidten foreslås det, at butikker i et kommende aflastningscenter skal have en minimumsstørrelse på 2.500 m2, og at området skal forbeholdes butikskoncepter, der ikke kan indpasses i bymidten. Det foreslås også, at der ikke planlægges for yderligere dagligvarehandel i et kommende aflastningscenteret.

 

Notat med konsekvensvurdering

På baggrund af interessen for etablering af store udvalgsvarebutikker i Rønne har administrationen ladet COWI udarbejde et notat. Notatet er en lovpligtig redegørelse, som skal udarbejdes, når kommuner udlægger nye aflastningsområder. Formålet med notatet er dels at vurdere effekterne for den eksisterende detailhandel ved realisering af den nye detailhandel, og dels at tilvejebringe de redegørelser, som er lovpligtige, både hvis der skal planlægges for et aflastningsområde, og hvis der blot generelt skal planlægges for en forøgelse af arealrammen for butikker i Rønne som helhed.

Konsekvensvurderingen i notatet skal også bidrage til, at Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel planlægning for detailhandel i et aflastningsområde kan ses i sammenhæng med den strategiske helhedsplan for Rønne, hvor bymidtens udvikling og handelslivet er et betydningsfuldt tema for den samlede udvikling af Rønne.

Ifølge planloven skal kommunerne i detailhandelsplanlægningen både varetage hensynet til en effektiv butiksstruktur og hensynet til bymidterne. Derfor er det nødvendigt at finde den bedst mulige rollefordeling mellem en levende og attraktiv bymidte og et evt. aflastningsområde til f.eks. store udvalgsvarebutikker.

 

Analyse af to scenarier

Notatet fra COWI indeholder to forskellige scenarier, hvor effekterne for den eksisterende detailhandel belyses. Der er i begge scenarier taget udgangspunkt i en minimumsstørrelse på 3.000 m² pr. ny udvalgsvarebutik i aflastningsområdet. En minimums-butiksstørrelse på fx 2.500 m2 i et eventuelt aflastningsområde vil sikre en klar rollefordeling mellem Rønne bymidte og aflastningsområdet.

·         Scenarie 1.

I dette scenarie beregnes effekterne ud fra, at al ny detailhandel på samlet op til 10.000 m² placeres i et aflastningsområde uden for Rønne bymidte.

·         Scenarie 2.

I dette scenarie beregnes effekterne ud fra, at den mindste af de tre mulige store udvalgsvarebutikker placeres i bymidten, fx ved en udvidelse af Snellemarkcentret. Denne udvalgsvarebutik vil her kunne få et bruttoetageareal på ca. 1.400-1.500 m², samtidig med indregnes det, at der også vil kunne etableres yderligere i alt 1.400-1.500 m² i flere mindre udvalgsvarebutikker. De resterende 8.500 m² etableres som to store udvalgsvarebutikker i et aflastningsområde uden for bymidten.

Beregningerne viser, at effekterne for den eksisterende detailhandel vil være store i begge scenarier.

Scenarie 1 vil give en forventet forøget omsætning i området uden for bymidten på cirka 100 mio. kr. Denne forøgede omsætning hentes fra nethandel (ca. 48 mio. kr.), butikker uden for Bornholm (ca. 9 mio. kr.), det øvrige Bornholm (ca. 26 mio. kr.) og Rønne bymidte (ca. 18 mio.kr.). Herudover flyttes ca. 79 mio. kr. fra øvrige eksisterende Rønne-butikker uden for bymidten til de nye butikker.

Scenarie 2 vil give en forventet forøget omsætning i området uden for bymidten på cirka 45 mio. kr., og en forventet forøget omsætning i Rønne Bymidte på ca. 18 mio. kr. grundet den indregnede udbygning af eksempelvis Snellemarkcentret. Denne forøgede omsætning hentes fra nethandel (ca. 42 mio. kr.), butikker uden for Bornholm (ca. 9 mio. kr.) og det øvrige Bornholm (ca. 23 mio. kr.). Herudover flyttes ca. 73 mio. kr. fra eksisterende Rønne-butikker uden for bymidten til de nye butikker.

Det betyder altså, at begge scenarier vil tiltrække handel fra nettet og fra butikker uden for Borholm, at der i begge scenarier tiltrækkes handel fra butikker på det øvrige Bornholm, og at begge scenarier vil flytte handel mellem de Rønne-butikker, der findes uden for bymidten. Scenarierne adskiller sig på det punkt, at scenarie 2 vil styrke bymidten, mens scenarie 1 vil svække bymidten.

Rapporten viser også, at en udbygning som beskrevet vil matche et øget forbrugsgrundlag på 145 mio. kr., hvis de seneste års stigende omsætning drevet af højkonjunktur og et stigende antal turister fortsætter. Det vil betyde, at de beskrevne effekter vil blive afbødet. Sker det modsatte, at den samlede omsætning falder, vil effekterne styrkes.

 

Kommuneplanprocessens trin

Hvis det besluttes at igangsætte en planlægning for ændrede detailhandelsrammer i kommuneplanen, vil processen bestå af disse trin:

         I.            Indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden i minimum to uger.

       II.            Beslutning om igangsættelse af kommuneplanlægning.

      III.            Offentlig høring i otte uger af forslaget til ændring i kommuneplanen.

     IV.             Endelig beslutning om ændring af kommuneplanen.

 

Lokalplanprocessens trin

Etablering af nye store butiksprojekter (både ved en udvidelse af Snellemarkcentret i bymidten og/eller i et aflastningsområde uden for bymidten) vil herudover forudsætte, at der tilvejebringes lokalplan for det konkrete projekt, som i princippet skal gennem en proces, der svarer til punkterne II, III og IV.  Denne proces vil principielt godt kunne forløbe samtidigt med kommuneplanprocessen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Aflastningsområde i Rønne_COWI_A130065-001-001_v4.0 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Helhedsplan for Folkemødet og Allinge - status og plan 2020 til orientering

01.11.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Formålet med dette orienteringspunkt er at orientere om status på arbejdet med Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, den opdaterede organisering og det videre arbejde.

 

Arbejdet med Helhedsplanen for Allinge og Folkemødet har siden vedtagelsen af den strategiske helhedsplan og prioritering af projekter, fokuseret på borgerinvolvering, ansøgning om områdefornyelse i Allinge, konkretisering af de prioriterede projekter og ansøgninger til fonde, samt anlægsarbejde på Kampeløkke Havn, fjernelse af benzintanken ved Cirkuspladsen, anlæg af en del af kyststien på Møllenæs, samt samarbejde med bestyrelsen for BIKC om reorganisering af idrætshallens aktiviteter og BRK om nyt Børnehus i Allinge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

STATUS

Områdefornyelsen

Den 29. juni 2017 traf Kommunalbestyrelsen en beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Allinge på grundlag af et byfornyelsesprogram (se bilag), og ansøgte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation på i alt 9,0 mio. kr. (3,0 mio. kr. er statens andel og 6,0 mio. kr. er den kommunale andel). Styrelsen godkendte byfornyelsesprogrammet den 4. april 2018, hvorefter områdefornyelsen kunne igangsættes. Områdefornyelse løber over 5 år dvs til april 2023.

 

Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge

Tre politisk prioriterede projekter: Cirkuspladsen, Kystpromenaden/-stien og flytning af Folkemødesekretariatet til Allinge.

 

 

 

1)CIRKUSPLADSEN OG DE OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER

Arbejdet med Cirkuspladsen og omkringliggende arealer (Kampeløkke Havn, benzintanken og Danchells Anlæg) har været en del af samarbejdet med bestyrelsen for Bornholms Idræts og Kultur Center (BIKC) (tidligere Nordlandshallen), som ønsker ændringer både af hallens aktiviteter (funktionsforbedringer) og den fysiske udformning (ombygning og udvidelse).

 

BIKC’s brugere ønsker et mødested der samler, koordinerer og skaber en lang række aktiviteter i hallen og i området omkring. Der skal skabes bedre sammenhæng med hallen og Cirkuspladsen og de andre omkringliggende områder, hvor der er ønsker om at anlægge bevægelses- og legeområder.

Bestyrelsen har siden efteråret 2017 haft aftale med Lokale og Anlægsfonden om udvikling af projektet. Processen har løbet hele 2018 og 2019

Omfanget af projektet er blevet udvidet i løbet af processen, i form af dialog med Kærnehuset om at indtænke deres aktiviteter, og i form af politisk beslutning om at placere et nyt Børnehus i Allinge på arealer vest for Hallen (de nuværende tennisbaner).

 

Med udgangspunkt i PROJEKTET ”NORDLIV” (se bilag) blev tre tegnestuer i efteråret 2019 inviteret til at give et tilbud på udarbejdelse af dispositionsforslag for udvidelse/ombygning af BIKC og for et nyt Børnehus vest for BIKC samt indretning af Cirkuspladsen.

Tegnestuen KEINGART fik opgaven. Arbejdet er igangsat og planlagt afleveret i foråret 2020.

 

Benzintanken -  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at købe og fjerne benzintanken i Allinge. Benzintanken blev fjernet i foråret 2019, og området planeret. Der er skabt sammenhæng med de omkringliggende arealer (Cirkuspladsen og Danchells Anlæg) med ramper, trapper og siddepladser. 

Fra borgernes side er der ønsker om at etablere et legeområde på arealet. Dette skal samtænkes med de lege- og bevægelsesområder, der er planlagt etableret omkring BIKC. Arealet ligger i strandbeskyttelsesområdet, og alle ændringer vil kræve tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

Kampeløkke Havn - Havnen er et koblingssted mellem Cirkuspladsen og den planlagte Kystpromenade. Havnens bestyrelse har i samarbejde med projektgruppen for Allinge Helhedsplan lagt planer for forbedringer på havneområdet og indretning af forskellige outdoor-aktiviteter tilknyttet havet. Der arbejdes videre med fondsansøgninger til denne del af udviklingen for Kampeløkke Havn.

Havnens brugere manglede et fælleslokale med tilhørende faciliteter. Det lykkedes for havnens bestyrelse at sikre ca. 700.000 kr. fra diverse fonde, og bygningen blev indviet i foråret 2019.

 

2) KYSTPROMENADEN og KYSTSTIEN MED NEDSLAGSPUNKTER

 

Kystpromenaden/-stien skal binde byen bedre sammen på langs og strække sig fra Kjærenæs-området til Danchells Anlæg. Langs promenaden/stien vil der være en række byrum, hvor der skabes nye muligheder for livet i Allinge i alle sæsoner.

Realdania har givet tilsagn om at medfinansiere projektet med 5,0 mio. kr. Realdania havde forhørt sig om muligheden for at indvie den første fase, kyststien på Møllenæs, til Folkemødet 2019. Projektgruppen samarbejdede med konsulenter (Team SLA og Steenbergs Tegnestue) om projektering af plankestien på Møllenæs og anlægsarbejdet blev påbegyndt i foråret 2019. Men da det ikke var muligt af færdigøre første fase, blev aftalen med Realdania at vente med en indvielse til et senere tidspunkt.

 

Strategier for udvikling af Kjærenæsområdet

Kjærenæs-området udgør et centralt strategisk område under afvikling af Folkemødet, men står uden anvendelse størstedelen af året. Indtil der foreligger strategier for arealanvendelse og godkendte planer for fremtidig udvikling af grunden, gives området et midlertidigt udtryk med opdelte parkeringsområder, rumdelte opholds- og legeområder.

 

Kommunen har modtaget henvendelser fra boligselskaber og private investorer med interesse for at opføre boliger på Kjærenæsområdet. Samtidig forgår der i forbindelse med Områdefornyelsen, planlægning og projektering af projekter på området, og Folkemøde-sekretariatet er i fuld gang med at disponere området for Folkemødet 2020. Disse flersidige interesser skal i første omgang bearbejdes til en dispositionsplan for området. Dispositionsplanen skal redegøre for Folkemødets fremtidige anvendelse af området, sikre borgernes og turisters rekreative muligheder langs kysten, og hvilke muligheder der er for at bygge attraktive boliger på området. Arbejdet med dispositionsplanen er påbegyndt.

 

3) FOLKEMØDESEKRETARIATET FLYTTES TIL ALLINGE

Det tidligere bibliotek i Allinge blev renoveret og ombygget til at huse Folkemødesekretariatet. Sparekassen Bornholms Fond medfinansierede projektet med 5,0 mio. kr. til køb af bygningen og Realdania gav 5,0 mio. kr. til istandsættelse og indretning af bygningen til ændret anvendelse. Folkemødesekretariatet åbnede i de nye flotte rammer i Allinge og blev indviet i forbindelse med Folkemødet 2019.

 

 

HELHEDSPLAN FOR ALLINGE – AKTIVITETESPLAN 2020

 

Cirkuspladsen, BIKC, Allinge Børnehus

Med udgangspunkt i projektet ”NORDLIV” og dispositionsforslag, udarbejdet af KEINGART, fortsætter arbejdet med fondsansøgninger og med udarbejdelse af det endelige projektforslag, projekter mv. Fra BRK deltager Børnehusets Byggeudvalg og medlemmer fra styre- og projektgruppen for Helhedsplanen for Allinge/Allinge Områdefornyelse.

 

I 2020 fortsætter projekt- og arbejdsgrupper med at definere prioriteringer, placering og udformning af diverse borgerønsker, så som legeplads/aktivitetspladser for børn og unge, bevægelsesområder, outdoor-aktiviteter på Kampeløkke Havn, etablering af midlertidige aktiviteter fx på benzintankens tidligere areal mv.. Samarbejdet med FMS fortsætter ligeledes med indretning af Cirkuspladsen og omkringliggende arealer.

 

Kyststien – KystPromenaden

·         Anlæg af plankestien på Møllenæs fortsætter og afsluttes inden FM 2020.

·         Med udgangspunkt i ideer og forslag fra Realdania konkurrencen udarbejdes dispositionsforslag for området syd for Allinge Havn inkl. p-pladsen ved Netto og Kjærenæsgrunden. Det omfatter sti og promenadeforbindelse med nedslagsspunkter langs forløbet (havbade, terrassering, rekreativt område mv.).

·         Nordea fonden har bevilliget 125.000 kr. til medfinansiering af to rock-pools/klippebassiner. Der dannes intern BRK gruppe til afklaring af muligheder og krav til etablering og drift.

 

ORGANISERING

·         Leder for Udvikling og Byg tiltræder posten som formand for Styregruppen. Formanden beslutter om sager behandlet i Styregruppen skal viderebringes til politisk behandling.

 

 

ØKONOMI OG FONDSANSØGNINGER

Helhedsplanen for Allinge indgår i Områdefornyelsesprojektet for Allinge by. Ministeriet har godkendt Byfornyelsesprogrammet med en ramme på 9,0 mio. kr. Hertil kommer en bevilling fra Realdania på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af Kystpromenaden med tilknyttede arealer.

For at realisere flere af de mange projekter foreslået i Helhedsplanen for Folkemødet og Allinge, skal der tilføres yderligere fondsmidler. Projektgruppen arbejder på at ansøge fonde om medfinansiering af nogle delprojekter i den samlede plan, fx amfiteaterområdet, outdoor-aktiviteter på Kampeløkke Havn, adgang til kysten fra Cirkuspladsen, legeplads/bevægelses-område mv.

For at smidiggøre det løbende arbejde med fondsansøgninger er det hensigtsmæssigt, at dette foretages som hidtil, med klar reference til vedtagne Helhedsplan, der udgør en strategisk ramme. Fonde identificeres løbende, både med udgangspunkt i delprojekterne under Helhedsplanen – og samtidig holdes øje med nye fokusområder og udmeldinger fra fonde og puljer, for at kunne matche behov med muligheder.

Fondsansøgninger til delprojekter medfinansieres med midler fra områdefornyelsen, og det er udelukkende delprojekter inden for rammerne af den politisk godkendte Helhedsplan for Folkemødet og Allinge og Byfornyelsesprogram for Allinge by.

Fondsansøgninger forelægges Styregruppen, som vurderer om disse skal viderebringes til Direktionen til underskrift eller politisk behandling. ØEPU får en ½ årlig statusredegørelse for projektets fremdrift, fondsansøgninger og økonomi mv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Allinge Områdefornyelse Byfornyelsesprogram (PDF)

2.
Projekt Nordliv (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilskud og underskudsgaranti til Bornholm i København 2020

20.15.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, Dansk Industri Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Brand har besluttet, at ”Bornholm I København 2020”, skal have et ekstra løft i 2020. Arrangement har kørt i en årrække, men med faldende tilslutning. Derfor er arrangementet nu blevet revitaliseret og har fået et nyt indhold i forhold til tidligere og et bredere sigte samt temaer, der bl.a. støtter op om BRKs vision om 42.000 bornholmere i 2028. Bornholm i København 2020 er arrangementet, hvor øen står sammen om at vise, vores nærmeste naboer i København, hvad Bornholm kan.

Destination Bornholm har meddelt, at de ikke længere ønsker at stå for arrangementet og underskudsgarantien. Derfor kræver arrangementet, at BRK overtager underskudsgarantien samt giver et mindre tilskud til afholdelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at der bevilges 50.000 kr. til arrangementet finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje under bevilling 42 Erhverv, byg og plan

b) at der gives en underskudsgaranti på op til 118.650 kr. finansieret af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje under bevilling 42 Erhverv, byg og plan.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) Indstillingen godkendt

b) Indstillingen godkendt

 

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Bornholm i København er planlagt til afholdelse den 18. april 2020 på Rådhuspladsen i København. Styregruppen bag arrangementet, Bornholms Regionskommune, Dansk Industri Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Brand har besluttet, at ”Bornholm I København 2020”, skal have et ekstra løft i 2020.

I december 2019 blev der afholdt et første introduktionsmøde for interesserede. Her var der tilslutning fra 23 interesserede til at fortsætte arrangementet og på baggrund af dette blev der i januar 2020 afholdt endnu et møde med de parter, der havde ønsket at være med som arrangører. Den samlede konklusion fra begge møder er, at der er potentiale for at gennemføre arrangementet, også i 2020 og frem.

Destinationen har meddelt, at de ikke længere ønsker at stå for projektledelsen af arrangementet og stille underskudsgarantien. På den baggrund er BRK ved Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat blevet udpeget som projektleder på projektet, og dermed også overtager det økonomiske ansvar for arrangementet, hvilket indebærer at BRK stiller en underskudsgaranti.

 

Bornholm i København 2020 vil adskille fra tidligere udgaver ved at sætte fokus på samfundet Bornholm. Det er fortællingen om en ø, hvor det går godt, hvor der er livskvalitet, og hvor der er plads til flere. Kommunalbestyrelsens vision om 42.000 indbyggere i 2028 vil være den samlende dagsorden, der vil blive konkretiseret i fire temaer:

-          Job: På Bornholm har vi ledige jobs nu og i fremtiden, og vi hjælper gerne tilflyttere med at finde et passende job.

-          Bosætning: På Bornholm vil vi gerne byde flere velkomne som borgere, vi kan tilbyde livskvalitet, i naturen, i den nære velfærd, i kulturlivet og i vores lokalsamfund.

-          Gæster: Vi byder gæster velkomne hele året, og håber de får lyst til at blive borgere.

-          Salg: Vi har kvalitetsprodukter, som vi gerne vil dele, og som vi håber giver smag for Bornholm.

De fire ben skal virke som temaer, hvor hvert tema får ”sin egen gade” på Rådhuspladsen.

 

De fire temaer flugter på forskellig vis med flere af BRKs centres funktioner og opgaver. Derfor er der også et ønske om, at en række af BRKs centre deltager i dette års Bornholm i København med en stand, eller går sammen med andre om temaer som f.eks., men ikke udelukkende: ”BRK som arbejdsplads”, ”Bornholm som et sted for børn”, ”Bornholm som naturperle”, ”Bornholm som sted et at finde drømmeboligen”, ”Iværksætter på Bornholm”, m.v.

BRK deltager således både som arbejdsplads, som udbyder af service og som (med)ansvarlig for realiseringen af Vision 2028.

 

Der er opstillet et budget for at realisere Bornholm i København, der er vedlagt som bilag. I forhold til de forrige år er der i arrangørkredsen langt vægt på at afsætte et beløb til markedsføring og kommunikation. Dette beløb skal muliggøre at arrangementet bliver synligt i medierne i København og både skabe generel omtale i de større medier af ”Det gode liv på Bornholm” og sikre, at de relevante målgrupper hører om arrangementet og kommer forbi Rådhuspladsen. Herudover har arrangørkredsen aftalt at tidligere års scene afløses af et lounge område, hvor, der kan huse debatter, musik og som kan bruges af erhvervslivet og andre til møder. Arrangørerne anser det som en forudsætning for at kunne gennemføre arrangementet i en version 2.0, at disse to poster tilføres budgettet.

Ud fra den aktuelle forhåndsinteresse for at deltage i arrangementet regnes der i øjeblikket med tilsagn på minimum 45 stande a 4.500 kr. (i alt 202.500 kr.) samt sponsorbidrag på mindst 100.000 kr. (netto 91.250 kr.) inklusiv 50.000 kr. fra BRK. Der arbejdes i de kommende måneder på at skaffe flere stande og flere boder med det mål, at det ikke bliver aktuelt at benytte underskudsgarantien.

 

For at realisere Bornholm i København i en ny version og bringe budgettet i balance er det nødvendigt med dels et tilskud fra BRK på 50.000 kr., som ønskes finansieret af ØEPUs pulje. og dels en underskudsgaranti på op til 118.650 kr., som det fremgår nedenfor. Der arbejdes som nævnt ud fra den målsætning, af det gennem flere stande og flere sponsorere ikke bliver aktuelt at benytte underskudsgarantien.

 

Budget for Bornholm i København

Udgifter

412.400 kr.

Indtægter

293.750 kr.

Underskudsgaranti

118.650 kr.

Vurdering

Det vurderes at ansøgningen spiller ind i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023”. Det under arbejdet med kvalificeret arbejdskraft og uddannelse og turisme at denne ansøgning understøtter arbejdet med den decentrale strategi. Arrangementet tager fat på en af de væsentligste udfordringer i forhold til kvalificeret arbejdskraft, nemlig at vi skal være flere bornholmere.

 

Beløbet lever ikke op til kriterierne på 250.000 kr., men da det er udvalgsformanden der indstiller frafalder beløbsgrænsen.

Det vurderes at puljens formål ikke er at agere underskudsgaranti for projekter. Det er reelt nok, at projektet ansøger 50.000 kr. Selve indholdet i projektet kan sagtens støttes inden for rammen. Det er kun beløbets størrelse der gør, at en politiker skal bære det til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje vil blive reduceret med op til 168.650 kr., hvis indstillingen bliver godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Kopi af Udkast til budget 2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning ØEPU tilskudspulje - Maker's Island Bornholm

24.10.05Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

World Craft Region har under navnet Maker’s Island Bornholm ansøgt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje om et tilskud på i alt 2,2 mio. kr. Midlerne skal bruges til at understøtte arbejdet med at udvikle kunsthåndværker erhvervet, til at tænke og agere mere kommercielt. Bornholms Regionskommune står som ansøger, da understøttelsen af arbejdet med at udvikle World Craft Region er finansieret af BRK.

Projektperioden er fra 1. maj 2020 til 31.12.2022.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) At, ansøgningen bevilges finansieret af midler fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje

b) At, bevillingen forudsætter, at projektet opnår ekstern medfinansiering på i alt 1.978.000 kr. fordelt med 339.500 kr. i 2020, 969.250 kr. i 2021 og 669.250 kr. i 2022

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) Indstillingen godkendt

b) Indstillingen godkendt

 

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget bevilgede 500.000 kr., på deres møde den 24. juni 2019, til arbejdet med at udvikle World Craft Region. Styregruppen er nu nået så langt, at de søger om et projekt, der skal løbe i tre år.

 

Projektet har til formål at igangsætte og gennemføre en strategisk langsigtet erhvervsfremmeindsats inden for bornholmsk kunsthåndværk. Projektet kommer især til at arbejde med følgende aktiviteter:

-      Kommercialisering

-      Kompetenceudvikling

-      Kommunikation

-      Koordinering

 

Projektet arbejde sideløbende også med at tiltrække nye bornholmere, samt at gøre Bornholm mere interessant i forhold til turister. Med en treårig indsats forventer projektet en samlet øget omsætning i kunsthåndværkererhvervet på 46,6 mio. kr. Tallet er CRT kommet frem til i en rapport, som de har udarbejdet i 2018.

 

Projektet arbejder med fire overordnede målsætninger. De er:

1.    Bornholm er Nordens bedste kunsthåndværkermiljø

2.    Bornholm skaber kunsthåndværkeroplevelser i verdensklasse

3.    Bornholm skaber værdi gennem koordinering og samarbejde på tværs af værdikæden omkring kunsthåndværket

4.    Bornholm bevarer og udvikler unik viden, tradition og historie inden for kunsthåndværk

 

Disse fire målsætninger skal være med til at løfte kunsthåndværkererhvervet på Bornholm. Det skal være med til blandt andet at fremme kunsthåndværk som erhverv med øget omsætning, beskæftigelse og eksport. Turismen på Bornholm skal også gerne løftes med øget omsætning, og projektet vil især have fokus på at understøtte Destination Bornholms turismestrategi, og herunder at bruge kunsthåndværket til at styrke efterårs-, vinter- og forårsturisme. Der er også opbakning til BRKs arbejde med at tiltrække nye borgere. Ikke mindst skal projektet være med til at styrke samarbejdet og koordineringen i erhvervet.

 

Her er en uddybning af indholdet i de fire målsætninger:

 

1.    Koordinering

Koordinering og projektledelse af samarbejdet mellem aktørerne i

kunsthåndværkermiljøet er projektets væsentligste aktivitet.

Arbejdet indeholder koordinering af eksisterende aktiviteter og kompetencer og kommunikation samt igangsættelse af nye udviklingsprojekter, fundraising, research og

administration.

 

2.    Kommunikation

Kommunikationen indebærer løbende produktion af fortællinger om og synliggørelse af samarbejdets aktiviteter, eksponering af øens kunsthåndværk samt udbredelse af kendskabet til Bornholm som World Craft Region. Projektet vil søge inspiration i udviklingen af de bornholmske fødevarer, som har været igennem en tilsvarende proces, som den kunsthåndværkerne står foran nu.

 

3.    Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen indebærer uddannelse og professionalisering af bornholmske

kunsthåndværkervirksomheder gennem tilbud om kompetenceløft inden for forretningsudvikling, markedsføring, samarbejde med turismeaktører og samarbejdsrelationer nationalt og internationalt. I det langsigtede projekt arbejdes der med

gennemførelse af flere programforløb samt udvikling af egnede erhvervstilbud skræddersyet til kunsthåndværkere i målet mod at skabe vækst i kunsthåndværkervirksomheder.

 

4.    Kommercialisering

Indsatsen inden for kommercialisering består af udvikling og gennemførelse af en bornholmsk Craft Collection, der er en samling af det bedste bornholmske kunsthåndværk, som bliver promoveret nationalt og internationalt. Deltagerne i kollektionen skal være gearet med et

produktionsapparat til at kunne tage imod store ordrer, hvilket understøttes af tiltag under kompetenceudvikling.

 

Projektet understøtter fire temaer ud af syv i den decentrale erhvervsudviklingsstrategi, herunder internationalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft og turisme.

 

Projektets primære målgruppe er professionelle kunsthåndværkere på Bornholm. Projektet vil tage udgangspunkt i de kunsthåndværkere, der er medlem af Arts and Crafts Association Bornholm (ACAB).

 

Et af de områder, som projektet vil bruge bevillingen til at styrke indsatsen, er koordinering. Erfaringerne fra Bornholms Fødevareklynge er, at koordineringen er ekstremt vigtigt, hvis virksomhederne skal lykkes med at indfri deres potentiale for vækst.

 

Projektet vil udarbejde en midtvejs- og slutevaluering i samarbejde med en ekstern partner.

 

Projektets tids- og milepælsplan

2020

Udviklingsprogram for kunsthåndværkervirksomheder 1 er gennemført (for-projekt 2020, jan - april)

 

Strategiseminar for det langsigtede hovedprojekt er gennemført i februar/marts måned

 

Afvikling af 1-2 workshops inden for markedsføring og turisme samarbejde

 

Digitalt formidlingsprojekt nr. 1 på Destination Bornholm og Makers Island websites samt automatisering af kalenderfunktion er igangsat og gennemført

 

1-2 gennemførte netværks- og udvekslingsprojekter

 

Kunsthåndværkeroplevelser version 1 og aktiviteter i forbindelse med Glasbiennalen er gennemført

 

Bornholm Crafts Collection er igangsat Formidlingsprojekter i lufthavne/færge/terminal er igangsat

2021

Udviklingsprogram/erhvervsaktiviteter for kunsthåndværkervirksomheder nr. 2 er gennemført (vinterhalvår)

 

Afvikling af 1-2 workshops inden for markedsføring ogturisme samarbejde er gennemført

 

Bornholms Crafts Collection er planlagt og gennemført

 

Kunsthåndværkeroplevelser version 2 er gennemført

 

Formidlingsprojekter i lufthavne/færge/terminal delmål er gennemført

2022

Udviklingsprogram/erhvervsaktiviteter for kunsthåndværkervirksomheder nr. 3 er gennemført (vinterhalvår)

 

Afvikling af 1-2 workshops inden for markedsføring og turisme samarbejde er gennemført

 

1-2 gennemførte Netværks- og udvekslingsprojekter

 

Kunsthåndværkeroplevelser version 3 og aktiviteter i forbindelse med keramikbiennalen 2022 er gennemført

 

Formidlingsprojekter i lufthavne/færge/terminal delmål er gennemført

 


Projektets budget

 

Vurdering

Det vurderes at projektet er med til at understøtte kommunalbestyrelsen vision om 42.000 borgere i 2028 ved at aktivt at understøtte visionssporene 1, 4 og 6. Samtidig understøtter projektet”strategi for decentral erhvervsfremme” under temaerne internationalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft og turisme. Herunder kan man især sætte fokus på områderne iværksætteri og kvalificeret arbejdskraft.

Projektet arbejder også med at udvikle og synliggøre værdien af at være valgt som World Craft Region. Denne titel er også noget af det, der kan være med til, og allerede har, øget turisme og tilflytning.

Projektet spiller også ind i Destination Bornholms strategi for 2020-2023, hvor der netop er fokus på at få udvidet sæsonen. Her spiller kunsthåndværkerne også en rolle, da deres øgede synslighed vil kunne være med til at få flere turister til Bornholm uden for højsæsonen.

Det vurderes også, at det er vigtigt, at projektet samarbejder med, og ser hvad fødevareklyngen har gjort henover årene. Kunsthåndværkerne står potentielt foran den samme udvikling, som fødevareerhvervet har været igennem. Projektet nævner det selv i deres ansøgning, og det er vigtigt at lære af, hvad der kan overføres af viden til kunsthåndværkerprojektet.

Det vurderes også, at hvis kunsthåndværker erhvervet kan opnå nogle af de samme milepæle som fødevareerhvervet, vil det få stor betydning for Bornholm. Dette kan også læses ud af den analyse CRT har lavet omkring kunsthåndværkerne. Rapporten kan findes her: https://crt.dk/wp-content/uploads/2019/01/World-Craft-Region-Title-som-aktiv-for-Bornholms-kunsthaandvaerk-og-turisme_24102018.pdf

 

Bevillingen bliver under betingelse af, at projektet opnår ekstern medfinansiering på 339.500 kr. i 2020, 969.250 kr. i 2021 og 669.250 kr. i år 2022. Opnås den eksterne medfinansiering ikke, skal det politisk godkendes, om de skal fortsætte med et uændret beløb eller om beløbet skal nedskrives forholdsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget vælger at imødekomme ansøgninger vil der være følgende midler til rådighed:

Det ansøgte beløb er markeret med rødt.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Ansoegningsskema_til_Oekonomi__Erhvervs__og_Planudvalgets_tilskudspulje (PDF)

2.
Andet_Y84URG7_Tidsplan 2020 (PDF)

3.
Andet_Y84URG7_Kommunikationsplan (PDF)

4.
Budget MIB 2020 - 2022 (XLSX)

5.
Tilsagn_om_medfinansiering_Y84URG7_ØEKF.2019-0009 (PDF)

 6.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2020

00.32.18G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. januar 2020.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo januar 2020, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 139,0 mio. kr. er steget med 56,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2019. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år. 1. rate ejendomsskatter forfalder i januar måned og er den væsentligste årsag til stigningen.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 246,4 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 1,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2020:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2020 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2020 blev der vedtaget et kassetræk på 18,9 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 4,3 mio. kr. fra kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2020 og frem, som fx midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,2 mio. kr. i 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
01 Beholdninger pr. 31. januar 2020 (PDF)

2.
0120 Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Bornholms Erhvervsfond vedtægtsændringer

24.10.01P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I henhold til vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond, § 3, stk. 5 skal ”pengeinstitutternes indskud i 1993 og 2007 tilbagebetales efter udløbet af fondens regnskabsår 2020”. I forhold til   § 10 i vedtægterne kan ændringer kun foretages efter forhandling med Bornholm kommunalbestyrelse, Bornholms Erhvervsråd og de pengeinstitutter, der har indskudt midler i fonden. Denne forhandling er foregået ved en formandsbeslutning i december grundet en meget kort tidsfrist. Beslutningen gik på, at vedtægtsændringen blev godkendt.

 Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         At orienteringen om formandsbeslutningen vedr. vedtægtsændringen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond, § 3, stk. 5 skal ”pengeinstitutternes indskud i 1993 og 2007 tilbagebetales efter udløbet af fondens regnskabsår 2020”.

 

Danske Bank, Nordea Bank og Sydbank har over for Erhvervsministeriet tilkendegivet, at de ønsker at fastholde og fortsætte deres engagement i fonden i yderligere 7 år. Det kræver en ændring i fondens vedtægter iht. fondens §10.

 

Erhvervsministeren ser positivt på en forlængelse af fondens virke.

 

Erhvervsministeriet har spurgt om Bornholms Kommunalbestyrelse også ser positivt på en forlængelse, og i givet fald kan godkende forslag til opdatering af vedtægterne.

Det har formanden gjort, da sagen hastede og skulle godkendes inden juleferien startede.

 

Bornholms Erhvervsråd har også tilkendegivet at de siger ja til ændringen.

 

Erhvervsministeren underskrev, og godkendte dermed de ændrede vedtægter, den 19. december 2019.

 

Fondens virke er nu sat til at udløbe i 2027. Der skal inden da gennemføres endnu en forhandling med kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Godkendte vedtægter for Bornholms Erhvervsfond (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole

17.01.04P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialdemokratiet stiller forslag om, at der etableres en overbygning på Svartingedal Skole pr. 1. august 2020. Administrationen har forholdt sig til forslaget i en supplerende sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Socialdemokraterne indstiller,

·         At Børne- og skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at forslaget om etablering af overbygning på Svartingedal Skole sendes i høring i skolebestyrelser og til drøftelse i CenterMED Skole

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Der er stemmelighed. Bente Helms og Erik Lund Hansen stemmer for forslaget. Maike Fiil og Morten Riis kan ikke støtte forslaget med igangsættelse af overbygning fra august 2020, idet de ønsker at afvente budgetforhandlingerne for 2021.

Bente Helms og Erik Lund Hansen løfter sagen til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen kan ikke anbefales.

 

Winni Grosbøll og Thomas Thors kan ikke medvirke, idet de anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Bente Helms og Erik Lund Hansen indstiller på vegne af Socialdemokratiet, at der etableres overbygning på Svartingedal pr. 1/8-2020 således, at nuværende 6. klasse kan fortsætte som 7. klasse i skoleåret 20/21 og videre i 8. og 9. klasse de kommende skoleår. Vi lægger dermed op til, at overbygningen på Svartingedal opbygges over tre skoleår med start 1/8 2020.

 

Vi ønsker en ligestilling af alle bornholmske folkeskoler, så alle fremover skal være overbygningsskoler.

 

Vi ønsker, at det i forbindelse med budget 2021 drøftes at oprette en pulje til særlige strukturelle tilskud til folkeskolerne (som på dagpasningsområdet), som supplement til tildelingsmodellen, så ingen skole kommer i økonomisk klemme på grund af udsving i elevtal.

      

 

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har forholdt sig til Socialdemokratiets forslag om at etablere en overbygning på Svartingedal Skole (herefter blot benævnt Svartingedal) pr. 1. august 2020. Etablering af en overbygning på Svartingedal vil medføre en ændring i skolestrukturen, da antallet af klassetrin vil blive udvidet fra 0.-6. klasse til også at omfatte 7.-9.klasse i en successiv bevægelse. Det vil medføre, at Svartingedal vil have en fuld overbygning i skoleåret 2023/2024, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på skolen.

 

Generelle forhold
Svartingedal har allerede inventar og lokaler til at huse en overbygning. Skolen mangler dog et fysik-lokale til den obligatoriske undervisning i fysik i overbygningen, men kan med regionale BAT-forbindelser komme til Kongeskærskolen, og anvende denne skoles faciliteter til undervisningen. At drive en et-sporet overbygning giver udfordringer i forhold til at sikre et bredt fagligt miljø i alle de mere specialiserede fag, som en overbygning rummer. Denne opgave skal skolen løse, så eleverne præsenteres for et bredt, fagligt spektrum.

Skolen har desuden italesat ønsker om nye møbler, nye materialer, skolerejser m.v., hvis det viser sig foreneligt med den tildelte økonomiske ramme.

 

Skolebuskørsel
Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Svartingedal skal have en overbygning fra 1. august 2020, vil beslutningen bevirke en mindre ændring i skolebuskørslen. Der er aktuelt tre sene hjemkørsler fra Svartingedal om ugen, som mellemtrinnets elever anvender. Med en overbygning med flere undervisningstimer, vil der være behov for fem sene, ugentlige hjemkørsler, ligesom Åvangsskolens behov for kørsel til Hasleområdet vil reduceres. Udgiftsændringerne er af marginal karakter, og vil kunne afholdes indenfor de nuværende økonomiske aftaler.

 

Elevvandringer
Administrationen har ligeledes forholdt sig til omfanget og typen af elevvandringer til Svartingedal, for at belyse, hvorledes Svartingedals senest tilkomne elever har påvirket elevtallet på andre skoler. I dette arbejde har der været en særlig opmærksomhed på, hvorvidt Svartingedal tiltrækker sine elever fra Kongeskærskolen, og derved risikerede at underminere grundlaget for denne skole, hvis der blev etableret en overbygning. Det er desuden blevet undersøgt, om Svartingedal primært har hentet elever fra de lokale friskoler, og dermed har bidraget til det politiske ønske om en stærkere folkeskole på Bornholm.

Analysen af den hidtidige elevtilgang på Svartingedal er imidlertid, at væksten primært kommer fra de flersporede skoler i Rønne. På disse skoler med flere elever og klasser på de fleste klassetrin, er der muligheder for at tilpasse driften ved mindre elevvandringer. De økonomiske konsekvenser for en skole med 60 elever på et klassetrin, som mister to elever, er et stigende pres. Hvis den samme skole mister fem elever, vil det medføre en budgetmæssig lettelse, da skolen kan nøjes med to klasser frem for de oprindelige tre.

 

Dokumenter vedr. den forudgående proces er bilagt sagen.

 

 

Ændring i skolestrukturen

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage ændringer i skolestrukturen, herunder ændring i antal af klassetrin på en skole, skal forslaget om ændring sendes i høring i skolebestyrelserne på de berørte skoler jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 2 og Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægts bilag 1, pkt. 2. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen sender et ønske om ændring til høring i alle folkeskolernes skolebestyrelser.  

 

Folkeskoleloven angiver i § 41, at der bør gives en rimelig høringsperiode på mindst fire arbejdsuger i forbindelse med ændringer af styrelsesvedtægten. Dette bevirker følgende tentative tidsplan, hvis kommunalbestyrelsen vælger at godkende ændringen i skolestrukturen efter en endt høring:

 

Tidsplan

Dato

Aktivitet

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. februar

Forslag sendes i høring i skolebestyrelser og i CenterMED Skole af kommunalbestyrelsen

2. marts – 14. april

Høringsperiode for skolebestyrelser, og til drøftelse i CenterMED Skole

5. maj

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. maj

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

28. maj

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

29. maj – 31. juli

Implementering af ændring, herunder personalemæssig tilpasning

1. august

Forslaget træder i kraft

 

 

Medarbejderinddragelse

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil det have umiddelbare økonomiske og personalemæssige konsekvenser på Åvangsskolen. Svartingedals 6. klasseelever har typisk fortsat deres skolegang i 7. klassetrin på Åvangsskolen, og hvis det besluttes, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal, vil denne mekanisme ophøre.

 

Det vil derfor være nødvendigt at indgå i en personalemæssig tilpasning til de nye forhold på de to skoler, så kompetencefordelingen afspejler behovet på skolerne. En sådan proces involverer alle øens folkeskoler, idet hver enkelt skoleleder skal bedømme personalets kompetencer ud fra en helhedsvurdering af såvel faglige som personlige kompetencer og kvaliteter. Denne helhedsvurdering skal bidrage til, at der skabes den bedst mulige personalesammensætning på tværs i den bornholmske folkeskole. Processen forventes at betyde, at ansatte skal omplaceres, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal.

 

I forlængelse af det fremsatte medlemsforslag, er der derfor igangsat en administrativ proces, der skal sikre, at alle skoler har den bedst mulige personalekompetence, og at medarbejderne bliver inddraget i en eventuelt kommende omstrukturering. Da processen er af længere varighed, konkretiseres den ultimo januar 2020 for at sikre, at involverede medarbejdere vil kunne få besked om strukturændringerne hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal. Processen iværksættes derfor allerede i januar af hensyn til de pågældende medarbejderes private forhold.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal etableres en overbygning på Svartingedal til august 2020, vil dette vurderingsarbejde danne grundlag for planlægningen og personalesammensætningen i det kommende skoleår 2021/2022.   

 

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil den umiddelbare økonomiske effekt for kommunen udspringe af, at opgaven med at undervise 7. klasseeleverne fra Svartingedal på Åvangsskolen vil overgå til Svartingedal. Åvangsskolen er tildelt 0,5 mio. kr. i budget i 2020 til dækning af undervisningen af de kommende 7. klasseelever fra Svartingedal. Disse midler vil skulle flyttes fra Åvangsskolens budget i 2020 til Svartingedals budget i 2020, som selv vil skulle varetage opgaven i en etableret overbygning.

 

Etablering af en overbygning på Svartingedal vil ikke medføre ændringer i det overordnede kommunale budget: Skolernes tildeling følger elevtallet, og det samlede elevtal i folkeskolen ændres ikke ved at flytte en klasse fra en skole til en anden. Ydermere er alle folkeskolerne forpligtet til at tilpasse driften til den aktuelle, økonomiske ramme.

 

 

Tilpasset drift
I 2019 havde Svartingedal et overforbrug på 1,16 mio. kr., og har bevæget sig fra et overført overskud på 0,5 mio. kr. fra 2018 til et overført underskud i 2020, aktuelt opgjort til -0,6 mio. kr. Svartingedal er allerede i en proces med at tilpasse driften, så det overførte underskud indhentes og skolens drift tilpasses det aktuelle budget. Tilpasningen af driften er påbegyndt, og vil især iværksættes fra starten af det kommende skoleår.

 

Administrationen har gennem efteråret været i dialog med repræsentanter fra Svartingedal, og det er i fællesskab vurderet, at den nuværende drift og det på tidspunktet aktuelle elevtal, isoleret set vil bidrage med følgende resultater i en overbygning:

 

Skoleår

2020/ 2021

2021/ 22

2022/ 2023

2023/ 2024

Resultat

-157.580 kr.

-27.828 kr.

-657.934 kr.

-454.548 kr.

 

Da skolen er ansvarlig for en bæredygtig drift, må det forventes, at det bliver nødvendigt at tilpasse den samlede drift i både indskoling, mellemtrin, overbygning og SFO.

 

Svartingedal har udarbejdet et budget for 2020, der ikke inkluderer en overbygning. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet et budget 2020 for Svartingedal med de nødvendige tilpasninger, som en etablering af en overbygning vil medføre. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal, vil et sådant budget blive udarbejdet.

 

I fald kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal, forventes det, at beslutningen vil medføre konkrete besparelser og ændringer i skolens budget for 2020. Hvis en ny årgang opstartes og isoleret set bidrager med et underskud, vil skolens ledelse være nødsaget til at tilpasse driften. Det kan dog ikke foruddiskonteres, hvilke tiltag skolen vælger at benytte sig af.

 

Ifølge folkeskoleloven § 55 karakteriseres skoler med mindre end 300 elever som ’små skoler’. For at bevare disse, er det tilladt at praktisere klasser og hold på tværs af klassetrin. Svartingedal har derfor, på lige fod med Kongeskærskolen, en udvidet adgang til at tilpasse sin drift til de aktuelle, budgetmæssige rammer. Bliver det økonomisk påkrævet at benytte denne udvidede adgang til samlende hold på tværs af årgange, kan tiltaget både opleves som pædagogisk nytænkning og/eller som pædagogiske udfordringer.

-

 

Særlige, strukturelle tilskud

Medlemsforslaget fra Socialdemokraterne angående etablering af en overbygning på Svartingedal, indeholder ligeledes et forslag om, at der oprettes en pulje til særlige, strukturelle tilskud til folkeskolerne. Puljen skal fungere som et supplement til den eksisterende tildelingsmodel.

 

Forslaget rummer en reference til dagpasningsområdet, men er ikke konkretiseret på skoleområdet. Det vil først være muligt at estimere de økonomiske konsekvenser, når forslaget er konkretiseret i forhold til skoleområdet, hvilket forventeligt vil ske i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2020

1.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, august 2019 (PDF)

2.
Notat vedr. elevvandringer (PDF)

3.
Notat vedr. enighedspunkter (PDF)

4.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, september 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning

17.02.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for at indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Ny tids- og procesplan for det videre arbejde forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At udvalget tager orienteringen til efterretning

b)    At udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Ad. a: taget til efterretning
Ad. b: anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) taget til efterretning

b) anbefales. Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge rammerne for en aftale om driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Administrationen samlede derefter en arbejdsgruppe på tværs af relevante centre for at drøfte det videre arbejde samt den videre proces.

 

På 10. klasseskolen skal ledelsen hvert år inden den 30. november oprette sig på hjemmesiden www.optagelse.dk med 10. klassetilbuddet, skolens online indgange samt de temafag og valgfag, som vil blive tilbudt det kommende år. Hvis skolen ikke opretter sig inden denne dato, vil eleverne i de nuværende 9. klasser ikke have mulighed for at vælge en 10. klasse i det næstkommende skoleår. På hjemmesiden optagelse.dk, findes det system, som elever i 9. klasse skal anvende inden 1. marts hvert år, for at melde sig til 10. klasseskolen i det efterfølgende skoleår.

 

Det faktum, at det ikke har været muligt at nå at afklare rammerne og eventuelt indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning inden 10. klasseskolens deadline den 30. november betyder, at det ikke er muligt at lade 10. klasseundervisningen overgå til en ekstern udbyder til næste skoleår 2020/ 2021, og dermed tidligst til skoleåret 2021/2022.

 

 

Videre proces
Der er nedsat en forhandlingsgruppe bestående af skolechefen, arbejdsmarkedschefen og lederen af 10. klassecenteret. Gruppen får assistance af en skole- og en budgetkonsulent. Forhandlingsgruppen skal varetage forhandlingsarbejdet med Campus Bornholm, og dermed bidrage til at sikre, at rammerne for en eventuel driftsoverenskomstaftale er i overensstemmelse med regionskommunens krav og ambitioner.

 

Arbejdsgruppen er bredt sammensat gruppe på tværs af regionskommunen med repræsentanter fra centre for Skole; Regional Udvikling, It og Sekretariat; Job, Uddannelse og Rekruttering og Økonomi og Personale. Arbejdsgruppen drøfter og kvalificerer forhandlingsgruppens arbejde, som et led i at garantere, at rammerne repræsenterer de politiske mål for en eventuel driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune.

 

Tids- og procesplan

17. januar

Forhandlingsgruppemøde: Oplæg til proces

29. januar

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

Primo februar

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af ny tids- og procesplan

12. februar

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af ny tids- og procesplan

19. februar

Forhandlingsgruppemøde: Drøftelse af videre proces

20. februar

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen af ny tids- og procesplan

6. marts

Arbejdsgruppemøde: Tilbagemelding og kvalificering

Ultimo marts

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

1. april

Forhandlingsgruppemøde: Afklaringer, specificering mv.

14. april

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

6. maj

Arbejdsgruppemøde: Forslag til endelig ramme behandles

2. juni

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

17. juni

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

25. juni

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Rammen sendes evt. i høring

1. juli –
1. september

Høringsperiode i skolebestyrelse og afdelingsMED

22. september

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

30. september

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

8. oktober

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

19. oktober

Eventuelt underskrift af den endelig aftale

30. november

Frist for oprettelse af 10. klassetilbud for kommende skoleår

Oktober 2020 – juni 2021

Implementeringsarbejder på 10. klasseskolen og Campus Bornholm

1. august 2021

Aftalen træder i kraft

 

Planen tager højde for det bilaterale arbejde angående de økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og andre forhold, som skal afklares forud for en rammeaftales endelige udformning og skal dermed også sikre rettidig involvering af personalet. Dette arbejde drøftes og kvalificeres løbende i arbejdsgruppen, som et led i at kultivere det konstruktive samarbejde, der allerede eksisterer mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm.

 

Der foreligger desuden en opgave for administrationen, som skal endeligt afklare, hvordan Bornholms Regionskommune lever op til folkeskolelovens § 20, stk. 1. Heri fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Dette forhold skal belyses tilbundsgående inden den politiske behandling i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, da det er af afgørende betydning for den videre proces.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Midtvejsstatus for Ældreanalysen  

27.36.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018, at Center for Ældre, med CenterMED som omdrejningspunkt, skulle analysere ældreområdet. Siden september 2018 har centret derfor været i gang med en analyse- og forandringsproces, som nu er midtvejs, idet der arbejdes i et 3-årigt perspektiv. Formålet med analysen er:

 

’At ressourcerne på ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne’.

 

Der gives en midtvejsstatus for processen med udgangspunkt i CenterMEDs seneste status og drøftelse af, hvilke indsatser, der skal fokuseres på i anden halvdel af analyseperioden for at sikre, at mål og indikationer nås.

 

Kommunalbestyrelsen stillede 2 mio. kr. til rådighed for arbejdet i 2019, efterfulgt af 1.5 mio. kr. i overslagsårene. Af de 2 mio. kr. i 2019 er der ikke-forbrugte midler svarende til 0,3 mio kr. i 2019, som forventes overført til 2020. CenterMED anmoder om frigivelse af 100.000 kr. heraf til fortsat finansiering i 2020 af et coachtilbud til medarbejdere og ledere.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

b)    og at der træffes beslutning om frigivelse af 100.000 kr. til at fortsætte coachtilbuddet finansieret af den forventede overførsel fra 2019 til 2020.

c)    og at kompetencen til at disponere midlerne i forbindelse med arbejdet i Ældreanalysen delegeres til SSU

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

a) Godkendt.
b) Anbefales, idet det er ambitionen med coachtilbuddet også at nedbringe sygefraværet, samt generelt at øge borgernes oplevelse af tilfredshed.
c) Anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ældreanalysen tager udgangspunkt i 4 temadrøftelser i efteråret 2018; drøftelserne udpegede 24 temaspor, som i henhold til en tidsplan behandles over den 3-årige periode. Der er således temaspor, hvor arbejdet er afsluttet og ligeledes spor, hvor arbejdet ikke er i gang endnu, mens den største del af arbejdet stadig er i proces. I september 2019 blev der til Kommunalbestyrelsen udarbejdet en status, som vedlægges som bilag.

 

Fokus i 2020, 5 hovedtemaer:

CenterMED har i januar 2020 gennemgået og opdateret status for de 24 temaspor samt peget på, at analysen nu med fordel kan fokuseres ind på 5 hovedtemaer, som resten af analyseperioden vil koncentrere sig om:

·         Rekruttering

·         Sygefravær

·         Innovation, implementering

·         Kommunikation

·         Kerneopgave, konsolidering

Rekruttering:  Center for Ældre har været ramt hårdt af, at der i 2019 ikke blev uddannet nye social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. Ses der på forventningerne for 2020 er billedet mere positivt, men ikke uden problemer, når antallet af forventet nyuddannede holdes op imod antallet af medarbejdere, som kan gå på efterløn eller pension, hvis de ønsker det. Størst er udfordringerne inden for gruppen af social- og sundhedshjælpere (og sygehjælpere), hvor der kun uddannes ca. halvt så mange medarbejdere, som der kan gå af på grund af alder.

 

Derfor vil der i 2020 blive set på, hvorvidt det er muligt at inddrage andre faggrupper i opgaveløsningen, herunder serviceassistenter og PAUere. Det vil kræve opkvalificering af disse faggrupper, hvis de skal arbejde i ældreområdet.

 

Sygefravær: Sygefraværet i Center for Ældre har udviklet sig således over de sidste 4 år:

 

2016

2017

2018

2019

Kort fravær

4,0

4,0

4,6

4,4

Langt fravær

3,3

2,6

3,5

3,8

Total

7,3

6,6

8,1

8,2

 

I 2019 har sygefraværet svinget mellem 10, 2 % (februar) og 6,8 % (maj) og landede i december på 7,9 %. Mest markant er det dog, at der har været et stabilt fald fra september til december (fra 9,2 til 7,9 %). I samme periode er sygefraværet i alle foregående år steget. Det er endnu for tidligt at sige noget entydigt om, hvorvidt dette billede direkte skyldes alle de indsatser, ældreanalysen har sat i værk (lavere ledelsesspænd, hygiejnefokus, coachtilbud, kerneopgave m.v.), så derfor vil der også i 2020 være et stærkt fokus på at nedbringe sygefraværet. De nuværende indsatser fortsætter og derudover vil der i 2020 være en øget opmærksomhed på teams med højt fravær, i et samarbejde med Sekretariatets HR-funktion.

 

Det er besluttet fortsat at tilbyde coaching til medarbejdere, som en indsats til at øge arbejdsglæden og sænke sygefraværet. I 2019 blev tilbuddet delvist finansieret via de midler, som Kommunalbestyrelsen stillede til rådighed for Ældreanalysen. Der anmodes om mulighed for fortsat delvis finansiering, med et beløb på 100.000 kr. i 2020 (beløbet var i 2019 50.000 til et halvt år).

 

Innovation, implementering: Som led i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet at understøtte et af Ældreanalysens mål: At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes.

 

Til at understøtte målet ansættes en innovationskonsulent, som forventes at tiltræde 1. marts 2020; dennes opgave er at understøtte opfindsomhed og faglig udvikling i hvert enkelt team, som således har frihed (og forpligtelse) til at udvikle nye veje i opgaveløsningen. Organisatorisk understøttes denne innovationsproces af en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation.

 

Kommunikation: Dette tema tages der, i henhold til tidsplanen, for alvor fat på i 2020. Her vil der blive arbejdet på at styrke MED-arbejdet på alle niveauer, så der opnås en god sammenhæng mellem repræsentanterne i MED-systemet og deres baglande (på både leder- og medarbejderside). Der vil også være fokus på den interne kommunikation i Center for Ældre (nyhedsbreve) ligesom der vil blive arbejdet med, hvordan forventningsafstemningen med omverdenen kan gøres bedre. I et temaspor undersøges i forårets løb, om og i givet fald hvordan et borger/familieråd kan understøtte dette i for borgere, der modtager hjemmepleje. Hvis undersøgelsen munder ud i en anbefaling, skal et sådant råd godkendes politisk.

 

Kerneopgave, konsolidering: Gennem hele 2019 har Center for Ældre arbejdet med at formulere sin kerneopgave og med at udbrede kendskabet til den. Dette arbejde fortsætter i 2020; målet er, at kerneopgave-materialet bruges som et refleksionsværktøj i hverdagen.

 

Målstyring, effekt:

Kommunalbestyrelsen har ønsket, at se en effekt af Ældreanalysen på følgende 6 indikationer:

1)      Antallet af medarbejdere i direkte reference skal bringes ned

2)      Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned

3)      Antallet af medarbejdere i borgers hjem skal bringes ned

4)      Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes

5)      Tiden hvor medarbejderne er ude hos borgerne, skal øges

6)      Korttidsfraværet skal nedbringes

 

På baggrund heraf har CenterMED drøftet, hvordan der måles og udpeget nogle mål for de fleste indikationer. Et grundprincip har været, så vidt muligt at udnytte de tilbagevendende målinger, som allerede gennemføres: sygefraværsstatistik, trivselsmåling, APV, Kvalitets- og tilsynsrapport, BTP m.v.

 

CenterMED har senest drøftet og givet bud på mål for de delelementer, der følges via trivselsmålingen, som udføres i september 2020. Det drejer sig om mål for ledelseskvalitet, optimal planlægning, kompetencer/sikkerhed i at løfte opgaven, samlet social kapital. Desuden har udvalget drøftet mål for sygefraværet i 2020 samt for den borgeroplevede kvalitet hos hjemmeplejemodtagere.

 

Økonomiske konsekvenser

På budget 2019 er der afsat 2,0 mio. kr., faldende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene, til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen har tilbage i januar måned i 2019 frigivet 1,6 mio. kr. til ansættelse af 3 nye teamledere samt en projektleder i hjemmeplejen. Helårsvirkningen forventes at blive 1,7 mio. kr. og merbruget i overslagsårene forventes finansieret indenfor Center for Ældres samlede bevilling, da tiltaget på sigt forventes, at give et mindreforbrug i forhold til situationen i dag.

 

Kommunalbestyrelsen har senest herudover frigivet yderligere 50.000 kr. til etablering af et coachtilbud pr. 1. juni 2019, således at der pt. henstår uforbrugte midler svarende til ca. 0,3 mio. kr. i 2019. Der anmodes nu om frigivelse af yderligere 100.000 kr. således at coachtilbuddet kan fortsætte i hele 2020. Dette forudsætter dog, at mindreforbruget fra 2019 overføres til 2020.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 12.2.2020

Der er tilknyttet et bilag siden behandlingen af sagen i SSU: Målstyring for Ældreanalysen.

I dette gives en redegørelse for, hvorledes Center for Ældre arbejder med at følge op på delmål og indikatorer, herunder hvilke datakilder, der arbejdes med, hvordan der dannes baselines, og hvornår der måles på de enkelte indikationer. Det forventes at kunne give en status til kommunalbestyrelsen på årets opfølgninger ultimo 2020.

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
NOTAT vedr. ældreanalysen (DOCX)

2.
målstyring Ældreanalysen feb. 20 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser

05.01.02P20-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget  indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget besluttede i juni at indføre parkeringsforbud i en zone omkring Campus. Efter denne beslutning udbad en gruppe beboere fra området sig et møde med formanden for udvalget, primært i forhold til, at udvalget på sit møde i juni besluttede, ikke at tilbyde parkeringslicenser. Mødet med beboerne blev afholdt den 10. september 2019 og har medført at administrationen nu indstiller forslag om at indføre parkeringslicenser.

 

Udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i området er udarbejdet og vedhæftet dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der indføres parkeringslicenser i parkeringsforbudszonen,

b)    parkeringslicenserne kan anskaffes mod en betaling på 500 kr. pr licens pr år. Hvis der bestilles flere parkeringslicenser samtidig, er prisen for den/ de næste 300 kr. pr år,

c)    husstande i parkeringsforbudszonen kan anskaffe max 2 parkeringslicenser og virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser,

d)    parkeringskontrollen øges i parkeringsforbudszonen, hvilket også omfatter kontrol af parkeringslicenser,

e)    vedhæftede vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser, dateret januar 2020 godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:
Udvalget beder om at der foretages en vurdering af det reelle parkeringsbehov.
a) Anbefales.
b) Anbefales ikke. Leif Olsen og Niclas Fick ønsker at anbefale punkt b, idet de ønsker ligestilling for borgerne.
c) Anbefales.
d) Anbefales.
e) Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de anbefaler punkt b i NMUs indstilling.

 

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget besluttede på sit møde i juni at indføre parkeringsforbuds- og hastighedszone på lokalvejene i området ved det nye Campus Bornholm. Parkeringsforbuddet er i tidsrummet 09:30 – 14:00 på hverdage. Samtidig blev det besluttet at foretage en øget parkeringskontrol samt indføre en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

 

Efter udvalgsmødet har en gruppe beboere fra området bedt om et møde med Natur- og Miljøudvalgets formand for at drøfte de trafikale udfordringer, som der er i området og specielt i forhold til parkeringsmulighederne ved etablering af en parkeringsforbudszone. Ved mødet blev mulighederne for p-licenser for beboere og erhverv drøftet.

 

På mødet bemærker flere, at der generelt var behov for flere parkeringspladser i området og opfordrede til at justere indretninger ved eksempelvis Rønne Hallens parkeringspladser.

 

Parkeringslicens

Administrationen vurderer, at der stadig i store træk er kapacitet i området til den nødvendige parkering efter indførelse af parkeringsforbudszonen. Det er relativt få ejendomme som ikke har mulighed for, at parkere på egen matrikel, og ved en eventuel beslutning om indførelse af parkeringslicens i området, imødekommes udfordringen for disse borgere. Det anbefales, at parkeringssituationen i en periode observeres, og at der umiddelbart ved indførelse af parkeringsforbudszonen iværksættes den tidligere besluttede øgede parkeringskontrol.

 

Administrationen anbefaler, at hver enkelt ejendom i parkeringsforbudszonen gives mulighed for at anskaffe max 2 parkeringslicenser til brug for husstandens egne køretøjer samt til brug for husstandens gæster og håndværkere. Hertil anbefales, at virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser, til brug ved relevante håndværker- og serviceydelser i parkeringsforbudszonen. En parkeringslicensordning bør gælde i hele zonen, og med en licens er det muligt, at parkere langs kantsten inden for forbudszonen.

 

Det er ressourcekrævende at oprette og administrere en parkeringslicensordning. Administrationen foreslår derfor, at der indføres et gebyr på 500 kr. pr licens pr år til delvis dækning af de administrative udgifter. Hvis der er behov for mere end 1 parkeringslicens og såfremt denne bestilles samtidig, er prisen for den/de næste 300 kr. pr år.

 

Gebyret vil være på samme niveau som i Gudhjem, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016 besluttede at parkeringslicenser i Gudhjem kunne erhverves mod betaling på 500 kr. pr licens pr år, såvel for beboere som for erhverv.

 

Lovgrundlag i forhold til p-licenser er Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje – LBK nr. 1231 af 04. november 2015, §§ 8 og 10. Hertil i medfør af Lov om offentlige veje – LBK nr. 1520 af 27. december 2014, § 90. Kompetencen til at træffe afgørelse om tiltag i forhold til Lov om offentlige veje henhører jf. kommunens kompetenceplan Kommunalbestyrelsen.

 

Der er udarbejdet udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i det pågældende område.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Vilkår for anskaffelse af parkeringslicenser, jan 2020 (PDF)

2.
Vilkår for p-licenser, jan 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Resultat af udbud. Dagrenovation etc.

07.18.06G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udbud af indsamling af dagrenovation etc. på Bornholm er for perioden 1. februar 2020 til (senest) 31. december 2021 er gennemført. Bofa orienterer om resultatet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefalet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bofa har gennemført udbud af ”indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot på Bornholm”. Udbuddet er et genudbud af den nuværende ordning uden ændringer. Udbuddet løber frem til 31. december 2020 med option på forlængelse i op til ét år indtil ny indsamlingsordning etableres i 2021.

 

Der indkom to bud. Fugato A/S var billigst med et bud på 18.864.613 kr. pr år. På de øvrige kriterier (miljøforhold, kvalitetssikring, uddannelse og arbejdsmiljø) var Fugato også samlet bedst. På den baggrund er Fugatos tilbud accepteret.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende pris for indsamlinger er 16.466.000 kr. pr år. Merudgiften på ca. 2,4 millioner kr., svarer til ca. 120 kr. pr hustand. De forøgede udgifter vil blive indarbejdet i Bofas takstblad for 2021, der vedtages af kommunalbestyrelsen som en del af budgettet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole

82.00.00Ø00-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie har indtil opsigelsen medio 2019 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds Kaserne. Medarbejderne, der havde til huse i de lejede lokaler, er siden flyttet til lokaler på Østre Skole. Det indstilles, at de sparede lejeudgifter overføres fra Børn og Familie til Ejendomme og Drift til at løfte Østre Skole fra tomgang til delvis drift.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie for sparede lejeudgifter til lokaler på Almegårds kaserne til driftsbevilling 55 Ejendomme og service vedr. udvidet drift af Østre Skole i 2020.

b)    ovenstående ligeledes indarbejdes i budget 2021 og frem

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) indstillingen godkendt

b) indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie har siden 2009 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds kaserne.

Lejemålet er imidlertid opsagt med virkning fra medio 2019. Herefter er de pågældende medarbejdere flyttet til lokaler på Østre Skole. Med opsigelse af lejemålet og indflytning i kommunale lokaler får Center for Børn og Familie en mindreudgift til lejeudgifter samt forbrugsudgifter i forbindelse med lejemålet. Center for Børn og Families budget er ikke korrigeret for dette og beløbet indgår derfor fortsat i centerets årlige budget.

 

Med oprettelsen af ejendomsservice og kommunens facility management blev drift, leje og udleje af bygninger og lokaler i kommunen samlet. Lejemålet på kasernen blev imidlertid ikke overflyttet til ejendomsservice på dette tidspunkt og budget og udgifter har fortsat været afholdt/afsat på bevilling 12 Børn og Familie.  

 

Østre Skole blev som en del af skolesammenlægningen i Rønne besluttet tømt. Skolen har været i tomgangsdrift siden eleverne flyttede endeligt til Søndermarkskolen i august 2018.

Østre Skole har et tomgangsbudget på knap 550.000 kr. Det samlede forbrug i 2020 ventes, på baggrund af udgifter i 2019, at være på ca. 880.000 kr., der hovedsageligt dækker øgede forbrugsudgifter samt øget teknisk service.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift i 2020 til udvidet drift af Østre Skole.

I forbindelse med budget 2021 overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift til udvidet drift af Østre Skole fra 2021 og frem.

 

Center for Børn og Families budget reduceres svarende til de bortfaldne lejeudgifter og vil derfor ikke påvirke centerets øvrige budget.

Center for Ejendomme og Drift tilføres midler svarende til de øgede udgifter ved en udvidet drift af Østre Skole.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo 2020

Denne sag er en generel orientering og cykelprojektets stade, herunder en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter, jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik”, besluttede i foråret 2016, at tilskudsdelen fra staten til projekt ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, blev ændret fra 40% til 80%. Den endelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK, om hvilke delprojekter der skulle være indeholdt i cykelprojektet, blev indgået den 28. juni 2016, og kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016, at reservere en kommunal medfinansiering på 11.984.000 kr.

Cykelprojektet går nu ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med en afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Nedenfor er en oversigt over status for de enkelte projekter:

Nr.

Projekt

Bemærkninger

1

Ndr. Kystvej – Cykelstier og fortove

Forventes afsluttet maj 2020

2

Haslevej i Rønne – Cykelstier og fortove

Er afsluttet

3

Gudhjem-Helligdommen – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

4

Aarsdale-Nexø – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

5

Nexø – Kantbaner og parkeringslommer

Er afsluttet

6

Omlægning af National cykelrute i Snogebæk

Er afsluttet

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Er afsluttet

8

Omlægning af cykelrute i Hasle

Er afsluttet

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Er afsluttet

10.

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Er afsluttet

11.

Servicebygninger langs cykelvejnettet

Forventes afsluttet i april 2020

12.

Administration, evaluering og revision mv.

Afsluttes juni 2020

 

Bemærkninger til de enkelte projekter:

 

1. Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til den givne anlægsbevilling.

Mindreforbruget skyldes først og fremmest et tilfredsstillende resultat af den afholdte licitation, samt at det har været muligt at etablere ensretning af Ndr. Kystvej i hele efterårsperioden, hvilket har fremmet arbejdet væsentligt. Der har heller ikke været de mængder af forurenet jord som forventet.

 

2. Cykelstier langs Haslevej i Rønne

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK. Arbejdet er udført tilfredsstillende.

 

3. og 4. Cykelkantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Der har været mange uforudsete udfordringer på grund af projektets kvalitet, bl.a. med hensyn til antallet af støttemure, mængde af nødvendige afvandingsarbejder, trapper og beregnede jordmængder. Der har været omfattende ekstraarbejder og entreprenøren har været meget imødekommende med hensyn til tilfredsstillende løsninger. Derudover er der sket en projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Projektudvidelsen er godkendt af Vejdirektoratet.

Det forventes at projekterne kan afsluttes i april 2020 efter manglende muldudlægning og græsslåning.

Der forventes et samlet merforbrug på de to projekter på ca. 2,0 mio. kr.

 

5., 7. og 10. Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø, Omlægning af regional cykelrute gennem Aakirkeby og Cykelkantbaner og 2-1 vej gennem Listed.

Arbejderne er afsluttet. Der er konstateret et mindre forbrug på ca. 375.000 kr., primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

6. Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

 

8. Omlægning af national cykelrute gennem Hasle.

Projektet afsluttes primo 2020.

 

9. Hævede flader i Nyker og Klemensker

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK

 

11. Servicebygninger langs med cykelvejnettet

Den første ud af 18 servicebygninger blev opsat i Nylars i januar 2020. Projektet kører planmæssigt og der forventes ingen overskridelser. Forventet afsluttet i april 2020.

 

12. Administration, evaluering og revision mv.

Projektet afsluttes juni 2020. Der forventes et merforbrug på ca. 200.000 kr. da projektet er forlænget med et halvt år, og at det har været nødvendigt med et skærpet tilsyn på enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en økonomisk ramme på 59.920.000 kr., og der forventes ingen overskridelser af den samlede ramme.

 

Nedenstående tabel viser en økonomisk oversigt over det samlede cykelvejsprojekt:

Projekt

Nr.

Projekt

Afsluttet

Ja/nej

Forventet/faktisk

forbrug

Tilskud

fra VD

Nettoudgift

for BRK

1

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

Nej

8.900.000

7.120.000

1.780.000

2

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne

Ja

6.745.000

5.400.000

1.345.000

3 og 4

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Nej

24.600.000

19.680.000

4.920.000

5

Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø

Ja

910.000

730.000

180.000

6

Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Ja

240.000

190.000

50.000

 

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Ja

160.000

130.000

30.000

 

8

Omlægning af national cykelrute i Hasle

Nej

150.000

120.000

30.000

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Ja

450.000

360.000

90.000

10

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Ja

1.510.000

1.210.000

300.000

11

Servicebygninger langs cykelvejsnettet

Nej

8.855.000

7.085.000

1.770.000

12

Administration, evaluering og revision mv.

Nej

7.250.000

5.800.000

1.450.000

 

I alt

 

59.770.000

47.820.000

11.950.000

 

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter (Projekt 1, Projekt 3 og 4, Projekt 5,7 og 10, samt Projekt 12), jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindreforbrug.

Denne sag er udarbejdet med henblik på at få tilrettet anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i henhold til gældende regler. jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK, og sagen kan derfor virke meget kompleks.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19”, som er behandlet tidligere på dette møde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne:

1)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -1.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.900.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 800.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -7.120.000 kr.

b)    Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 2.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 24.600.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -1.600.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -19.680.000 kr.

c)    Projekt 5, 7 og 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -375.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.580.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 300.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -2.064.000 kr.

d)    Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 200.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.250.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -160.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -5.800.000 kr.

e)    at nettoudgiften i litra a) til d), som samlet udgør 165.000 kr., finansieres af anlægspuljen til Bornholms Cykelveje

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet 30. juni 2020, med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Projekterne i Bornholms Cykelveje 2016-19 er delt op i flere anlægsbevillinger, men følger alle den oprindelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK fra juni 2016, hvor følgende projekter blev aftalt:

 

Projekt 1

Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov i landsiden på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Projekt 2

Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne

Projekt 3

Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute fra Døndalen og gennem Gudhjem

Projekt 4

Omlægning med cykelkantbaner på national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø

Projekt 5

Røde cykelkantbaner på national cykelrute 10 på Nordre Strandvej i Nexø

Projekt 6

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Snogebæk til ned omkring havnen og centrum

Projekt 7

Omlægning af regional cykelrute 21 gennem Aakirkeby by

Projekt 8

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by og 2-1 vej ved Hasle havn

Projekt 9

Røde hævede flader på regional cykelrute 23 i Nyker og Klemensker

Projekt 10

Cykelkantbaner, 2-1 vej og lokal hastighedsbegrænsning på national cykelrute 10 gennem Listed

Projekt 11

Forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter på Bornholm

Projekt 12

Administration af projekter for Bornholms Regionskommune

Projekt 13

Evaluering og revision

 

Projekt 2, 6 og 9 er afsluttet i tidligere regnskabsår og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

Projekt 5, Projekt 7 og Projekt 10, er ligeledes afsluttet ultimo 2019, men er endnu ikke afrapporteret.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindre forbrug.

 

Ændringerne omfatter følgende projekter:

Projekt 1 - Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne.

Projektet bliver væsentligt billigere end forventet, fortrinsvis på grund af yderst tilfredsstillende resultater ved licitationen af både rådgiveropgaven og selve projektdelen.

 

Projekt - 3 og 4, Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø.

Projektet er blevet væsentlig dyrere end forventet, specielt fordi det har været nødvendigt at foretage tilpasning af projekterne, for så vidt angår støttemure, afvandingsarbejder og andre uforudsete udgifter. Derudover er der sket et projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Denne projektudvidelse er godkendt i Vejdirektoratet.

 

Projekt 5, 7 og 10 - Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Nexø og gennem Listed, samt cykelrute 21 i Aakirkeby.

Der er givet en samlet anlægsbevilling til disse tre projekter. Projekterne er samlet blevet lidt billigere end forventet, primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje.

Der forventes et merforbrug på grund af at det samlede projekt er forlænget med et halvt år fra 31. december 2019 til 30 juni 2020. Samtidig har der på nogle projekter været et øget tidsforbrug pga. skærpet tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 31. maj 2018.

Den samlede anlægsbevilling udgør 9.900.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 1.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -7.929.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 800.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -200.000 kr.

 

Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 29.juni 2017

Den samlede anlægsbevilling udgør 22.600.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 2.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 18.080.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.600.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 400.000 kr.

 

Projekt 5, 7 0g 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, og på regional cykelrute 21 i Aakirkeby.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.955.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -375.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 2.364.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 300.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto – 75.000 kr.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration af Bornholms Cykelveje

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 7.050.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 200.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør - 5.640.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 160.000 kr.

Den samlede justering er således på netto 40.000 kr.

 

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne, og de ansøgte ændringer.

Anlægsbevilling

Nuværende bevilling

Ansøgt anlægsbevilling

Ændring

 

Udgifter

Tilskud fra VD

Nettoudgift

BRK

Udgifter

Tilskud VD

Nettoudgift BRK

Netto BRK

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

9.900.000

7.920.000

1.980.000

8.900.000

7.120.000

1.780.000

- 200.000

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og Aarsdale til Nexø

22.600.000

18.080.000

4.520.000

24.600.000

19.680.000

4.920.000

400.000

Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby

2.955.000

2.364.000

591.000

2.580.000

2.064.000

516.000

- 75.000

Projektering, administration og evaluering

7.050.000

5.640.000

1.410.000

7.250.000

5.800.000

1.450.000

40.000

I alt

 

 

 

 

 

 

165.000

 

Den samlede forhøjelse på netto 165.000 kr., indstilles finansieret via anlægspuljen til Bornholms Cykelveje, der pt. udgør netto 196.502 kr.

Puljen, der er afsat i 2019, forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020 Stevelen Bro

05.03.06S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

5

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

19

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 3.december 2019 har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2020, herunder disponeres et beløb på 3.100.000 kr. henholdsvis i 2020 og tilsvarende beløb i 2021 til renovering af broer og bygværker. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker vedrørende Stevelen bro.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der gives en anlægsbevilling på 6.200.000 kr. til renovering af broer og bygværker

b)    der afsættes rådighedsbeløb på 6.200.000 kr., fordelt med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

c)    det samlede beløb finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg med henholdsvis med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

d)    anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoverings-databasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker, er vedhæftet redegørelse for renovering af Bro nr. 1021 Stevelen bro på Helligdomsvej. Broen er opført år 1954.

Det samlede arbejde forventes at beløbe sig til 6.200.000 kr. Renoveringen forventes gennemført med opstart i efterårsperioden 2020 og afsluttet foråret 2021 under hensyntagen til at arbejdet udføres udenfor turistperioden.

Broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektivt/

nedbrudt drænsystem. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige bro-fundament

For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes, i samme forbindelse skal der etableres ny fugtisolering på beton buebroen overside. Nærmere redegørelse for renovering fremgår af bilag ”Særeftersynsrapport”.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation, hvor tildelingskriterie er laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I kommunens budget er der afsat en årlig disponibel anlægspulje til vejanlæg og broer på 16.218.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg, vurderer at udgifterne til renovering af Stevelen bro i 2020 vil beløbe sig til kr. 3.100.000 og i 2021 til kr. 3.100.000.

Udgiften til renovering af Stevelen bro, som forventes afholdt i 2020 og 2021, foreslås finansieret fra den disponible anlægspulje i henholdsvis 2020 og 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Stevelen Bro - Særeftersynsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024  

20.03.12P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

20

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved udgangen af 2020 udløber Musikhuzet Bornholms fireårige rammeaftale med Bornholms Regionskommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024. Et tilsagn om kommunal medfinansiering i aftaleperioden er en forudsætning for Musikhuzets ansøgning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm forsætter på det nuværende niveau (2.258.000,00 kr. i 2020) i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Anbefalet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 udløber nuværende fireårige rammeaftale med kommunen og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

Projektudvalget for Musik udpeger og yder tilskud til regionale spillesteder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

For at understøtte Musikhuzets ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny fireårige periode skal kommunen give tilsagn om, at det nuværende kommunale driftstilskud fortsætter uændret i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024.

Kommunen har i budget 2020 og overslagsårene afsat 2.258.000 kr. (2020-tal) i driftstilskud til Musikhuzet Bornholm svarende til 2.304.000,00 kr. inkl. moms. Driftstilskuddet fremskrives årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.
På baggrund af nuværende aftale modtager Musikhuzet Bornholm et statstilskud på 1,7 mio.

En ny rammeaftale vil betyde, at Musikhuzet fortsat vil være i stand til at præsentere et varieret udvalg af musikalske oplevelser af høj kvalitet for øens borgere.

Ifølge tidsplanen for ansøgningsprocessen vil projektudvalget udpege regionale spillesteder for perioden 2021-2024 i april/maj , mens endelig aftaler forventes indgået ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser

En fortsættelse af nuværende tilskud til Musikhuzet Bornholm vil ikke have nogen økonomisk betydning for kommunen. Dog vil kommunen ikke kunne regulere tilskuddet i aftaleperioden uden, at det får konsekvenser for det statslige tilskud.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

21

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

22

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: udbud

 

Godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg

 

Anbefales.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

Anbefales.