Referat
Kommunalbestyrelsen
20-02-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Indtræden i kommunalbestyrelsen
  åbent 3 Planlægning af en oplagsplads ved Galløkken til offshore-aktiviteter
  åbent 4 Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole
  åbent 5 Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser
  åbent 6 Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning
  åbent 7 Orientering om "Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet"
  åbent 8 Midtvejsstatus for Ældreanalysen
  åbent 9 Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024
  åbent 10 Resultat af udbud. Dagrenovation etc.
  åbent 11 Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19
  åbent 12 Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer
  åbent 13 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020
  åbent 14 Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2020
  åbent 15 Handicaprådets redegørelse 2019
  åbent 16 Udpegning af medlem til Handicaprådet
  åbent 17 Orientering om fondsbevilling til Gudhjem Svømmehal
  åbent 18 Bornholms Erhvervsfond vedtægtsændringer
  åbent 19 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Det blev vurderet, hvorvidt Maria Fromseier Kjærsgård er inhabil ifb m. behandling af punkt 4. Maria er ikke inhabil.

Det blev vurderet, hvorvidt Winni Grosbøll, Thomas Thors og Linda Kofoed Persson er inhabile ifb. med behandling af punkt 3. De er er ikke inhabile.

 

Tillægsdagsorden blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indtræden i kommunalbestyrelsen

00.22.02A30-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Rønne-Larsen døde den 14. januar 2020 og der indtræder en stedfortræder i kommunalbestyrelsen.

Valggruppe OVW har indstillingsretten til afdøde Torben Rønne-Larsens poster i udvalg, råd og nævn.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)    at Knud Henrik Folkmanns anmodning om ikke at indtræde i kommunalbestyrelsen i indeværende valgperiode godkendes.

b)    at Kim Jacobsen 2. stedfortræder Liste O indtræder i kommunalbestyrelsen.

 

Valggruppe OVW indstiller,

c)    at Kim Jacobsen indtræder i Natur- og Miljøudvalget.

d)    at Linda Kofoed Persson indtræder i Bevillingsnævnet og Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.

e)    at Kim Jacobsen indtræder i Beredskabskommissionen i stedet for René Danielsson

f)     at René Danielsson indtræder i Hjemmeværnets Distriktsudvalg for Bornholm i stedet for Knud Henrik Folkmann

g)    at Linda Kofoed Persson indtræder som suppleant for René Danielsson i Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm)

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

1.stedfortræder Liste O, Knud Henrik Folkmann, ønsker af helbredsmæssige årsager ikke at træde ind i kommunalbestyrelsen i indeværende valgperiode og derfor indtræder 2. stedfortræder Kim Jacobsen.

 

Torben Rønne-Larsen var foruden medlem af Natur- og Miljøudvalget også medlem af:

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Planlægning af en oplagsplads ved Galløkken til offshore-aktiviteter

01.02.05P21-0494

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

3

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Havn A/S ønsker at Bornholms Regionskommune tilvejebringer et plangrundlag, der kan sikre at et rekreativt areal ved Galløkken fremover vil kunne anvendes som oplagsplads for havnens offshore-aktiviteter. Som det første skridt mod en mulig planlægning for dette ønske har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indkaldt ideer og forslag fra offentligheden. Høringsperioden er nu udløbet. Kommunalbestyrelsen kan herefter beslutte, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt en tilknyttet miljørapport, som i givet fald vil skulle sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplan samt en miljørapport.

b) at Rønne Havn A/S anmodes om at stille konsulenter til rådighed for den tekniske udarbejdelse af forslag til de nødvendige dokumenter.

c) at kommunalbestyrelsen på møde den 26. marts 2020 træffer beslutning om hvorvidt forslagene til de udarbejdede plandokumenter skal sendes i offentlig høring i otte uger (alternativt på møde den 30. april såfremt Rønne Havns projekt-ide viser sig at udløse krav om en VVM-redegørelse).

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) anbefales

b) anbefales

c) anbefales, idet det noteres, at der er krav om VVM-redegørelse og at der derfor på mødet den 30. april tages stilling til, om forslagene udsendes i offentlig høring.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. december 2019 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden vedrørende den fremtidige anvendelse af et ca. fem ha stort rekreativt areal, der er beliggende mellem Rønne Havns nye havneanlæg og kystskrænten ved Galløkken. Høringsfristen udløb 31. januar 2020, og der er nu mulighed for at beslutte, om der skal igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en miljørapport, der redegør for mulige miljøkonsekvenser af planforslagene.

 

Ønsket fra Rønne Havn A/S

Rønne Havn ønsker mulighed for at anvende arealet allerede fra oktober 2020 som oplagsplads i forbindelse med to konkrete havvindmølleprojekter i Østersøen. Herudover er det Rønne Havns hensigt, at arealet også skal kunne bruges til kommende opgaver i forbindelse med andre havvindmølleprojekter, der forventes at skulle etableres i Østersøen fremover. Rønne Havns tidsplan er stram, idet det er vurderet, at det vil tage tre-fire måneder at klargøre arealet, så det kan anvendes som oplagsplads for dele til havvindmøller.

 

Gældende plangrundlag

Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havns nye udbygning er både i kommuneplanen og i lokalplan nr. 091 udlagt som et rekreativt areal, der ikke må bebygges. Arealet skal i henhold til lokalplanen også fungere som en støjbufferzone mellem på den ene side: havnen - og på den anden side: Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken. Almenheden har ifølge lokalplanen færdselsret til området.

 

Høringssvar og underskriftindsamling

Ved høringsfristens udløb 31. januar 2020 har kommunen modtaget ideer, forslag og bemærkninger fra 13 husstande. Et resumé af hvert enkelt høringssvar er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Høringssvarene rummer både bemærkninger og forslag, som er direkte relateret til en kommune- og lokalplanlægning, men også ideer, som planloven ikke giver hjemmel til at regulere, som fx ejerforhold og økonomiske forhold. Blandt de planlovsrelaterede bemærkninger kan nævnes:

·         Området skal ikke udlægges til industri, men skal fastholdes som en støjbufferzone i overensstemmelse med lokalplanen.

·         Området skal fastholdes som rekreativt areal, og det bør udvikles og forbedres til disse formål i overensstemmelse med lokalplanen.

·         Området skal bevares som et grønt og rekreativt areal, det benyttes af mange mennesker, og der er mange traditioner som Sankt Hans og cirkus.

·         Pladsbehovet er ikke nødvendigvis permanent. Omdannelse til havneområde bliver permanent.

·         Kælkebakken er vigtig, den skal bibeholdes.

·         Opretholdelse af fortidsmindebeskyttelsen vil have som afledt konsekvens, at kælkebakken bevares.

·         Det er uhensigtsmæssigt at spærre hovedadgangsvejen til stranden for bilister og cyklister.

·         Området er et vigtigt hundelufter-sted

 

Rønne Byforening har også sendt høringssvar. Foreningen bemærker blandt andet:

·         Det er beklageligt at miste området som offentligt tilgængeligt, både på grund af bufferfunktionen for støj, men også da pladsen anvendes til begivenheder som cirkus og sankthansbål.

·         Kan der gives mere plads ud for skansen?

·         Mod syd mod den nye velbesøgte strand bør der bevares et bælte på ca. 50 meter af den eksisterende bevoksning, og dette område bør være offentligt tilgængeligt.

·         Der bør sikres tilstrækkelig plads for faciliteter som toilet, cykelparkering mm. - dog ikke på selve stranden.

·         Det bevarede tipvognsspor, der giver adgang til stranden fra Skansevej, bør anlægges så sporet egner sig til cykelvej, men også med mulighed for kørsel med redningskøretøjer og servicekørsel for afhentning af affald. Vejen bør dog være lukket med for almindelig kørsel med biler og motorcykler.

·         På Skansevej bør der etableres plads til parkeringspladser for strandbesøgende.

 

Herudover har kommunen modtaget en underskriftindsamling med 323 bekræftede underskrifter, hvor det tilkendegives:

·         At man ikke ønsker, at Rønne Havn A/S skal have permanent råde- og brugsret over det grønne område ved Kanondalen, delområde 7 i lokalplan 091.

·         At delområde 7 i lokalplan 091 skal bibeholdes som et grønt, rekreativt område med funktion som støjbufferzone, som det er planlagt til i den gældende lokalplan.

·         At såfremt Rønne Havn A/S får midlertidig dispensation til at bruge delområde 7 til stenoplag, da ønsker vi, at det skal begrænses til området uden bevoksning og uden for fredningszonen, og endvidere at offentlighedens adgangsveje bibeholdes, og indhegningen holdes på et absolut minimum.

·         At der er bekymringer for, at støj fra havnen kommer markant tættere på det rekreative og fredede område ved kanonerne, privatbeboelser samt Rønne Vandrerhjem og Rønne Campingplads.

Endvidere stilles der i underskriftindsamlingen disse spørgsmål til BRK:

·         Hvad har ændret sig ved den betingelse, der ligger til grund for tilladelsen givet til den seneste udvidelse?

·         Hvordan kan BRK bakke op om endnu en ændring af lokalplanen, som har store implikationer for brugere af området, fredningsgrænser, dyreliv, beboere og erhvervsdrivende i turisterhvervet?

·         Såfremt Rønne Havn A/S har lavet aftaler med eksterne parter om opbevaring af havvindmølledele på større områder end de har råderet over, skal det så gå ud over brugere, erhvervsdrivende og beboere?

 

Indhold i et muligt forslag til lokalplan

I et forslag til lokalplan, vil der blandt andet kunne indgå bestemmelser for hegning, beplantning, belysning, samt friholdelse af et areal til service- og støttefunktioner for den ny strand ved Galløkken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

Tekstfelt: En opdeling af delområde 7 i en fremtidig lokalplan kan fx bestemme, at de yderste 50 meter af delområde 7 ud mod stranden fortsat har status som et rekreativt område, der vil kunne indrettes med støtte- og servicefunktioner for den ny strand. Arealet er vist med rødt på dette luftfoto. 
      
      En smal, grusbelagt adgangsvej fra Skansevej til stranden vil kunne placeres i det gamle tipvognsspor mellem delområde 7 og foden af kystskrænten. Tipvogns¬sporet befinder sig mellem de to røde streger på nordøstsiden af delområde 7

 

I henhold til miljøvurderingsloven skal forslag til lokalplan og kommuneplantillæg screenes for en række miljøparametre, herunder biologisk mangfoldighed, miljø, støj, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed. På baggrund af screeningens resultat skal der foretages en afgrænsning af hvilke forhold, der skal redegøres nærmere for i en miljørapport, som skal ledsage planforslagene under den offentlige høring, som skal vare minimum otte uger.

Det er administrationens foreløbige vurdering, at følgende emner kunne være relevante for den miljørapport, der vil skulle ledsage forslagene til plandokumenter i en otte ugers offentlig høring:

-       Støj

-       Støv

-       Lys

-       Landskab og visuelle forhold

-       Kulturmiljø/fortidsminder

-       Jord

-       Håndtering af overfladevand

-       Rekreative forhold

-       Naturforhold på land

Det skal bemærkes, at administrationen må tage forbehold for listen af emner, idet der ikke på nuværende tidspunkt foreligger forslag til plandokumenter, som har kunnet screenes i relation til kravene i miljøvurderingsloven.

 

Realisering af projektet forudsætter tilladelser fra andre lovområder end planloven.

Forslagene til plandokumenter, der imødekommer ønsket fra Rønne Havn A/S vil skulle redegøre for bestemmelser i lovgivning, der i princippet vil skulle indhentes uafhængigt af planloven. Det vil eksempelvis skulle beskrives i lokalplanens redegørelse, at en realisering af projektet forudsætter, at der er indhentet tilladelser i forhold til strandbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, der begge varetages gennem naturbeskyttelses­loven, samt tilladelser jf. jordforureningsloven. Rønne Havns konsulenter arbejder på at udarbejde materiale til brug for indhentning af disse tilladelser.

 

Eventuel udarbejdelse af VVM for det konkrete projekt

Ovenstående sagsfremstilling er udelukkende relateret til de planlovsrelaterede forhold: kommuneplan, lokalplan samt miljøvurderingen af planerne. Det handler med andre ord om de planmæssige rammer, som senere vil kunne udfyldes med et eller flere konkrete anlæg. Det konkrete anlæg og den konkrete anvendelse, som Rønne Havn ønsker at etablere, vil imidlertid være omfattet af VVM-reglerne, der har til hensigt at beskrive mulige indvirkninger på miljøet foranlediget af konkrete projekter.

Bornholms Regionskommune har 31. januar 2020 modtaget Rønne Havns VVM-anmeldelse for projektet. Administrationen er nu i gang med at screene projektbeskrivelsen med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om tilvejebringelse af en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse vil – udover hvad der skal redegøres for i den miljørapport, der er knyttet til planforslagene – komme mere konkret ind på hvilke miljøkonsekvenser, som projektet kan have, samt hvordan eventuelle uacceptable miljøkonsekvenser vil kunne afbødes. Når en VVM-redegørelse har været i offentlig høring, vil der kunne udstedes en VVM-tilladelse, som vil kunne indeholde vilkår for de VVM-pligtige aktiviteter.

Hvis projektet udløser krav om en VVM-redegørelse, vil Rønne Havns konsulenter, NIRAS, skulle udarbejde en sådan. NIRAS har meddelt, at de ikke vil kunne levere en sådan inden for den tidsplan, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.  Det er her forudsat, at materiale til en mulig høring af plandokumenterne kan behandles ved ekstraordinært møde 26. marts 2020 i Natur- og Miljøudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt ved ordinært møde samme dato i Kommunalbestyrelsen.

Hvis projektet er VVM-pligtigt skal tidsplanen ændres, idet VVM-redegørelsen bør sendes i offentlig høring parallelt med forslagene til plandokumenter, da der reelt er tale om én sammenhængende sag.

 

Konsekvenser for tidsplanen ved VVM-pligt

NIRAS forventer at kunne levere en eventuel VVM-redegørelse, så den vil kunne nå at blive behandlet ved ekstraordinært møde 30. april 2020 i Natur- og Miljøudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt ved ordinært møde samme dato i Kommunalbestyrelsen. Dermed ændres den oprindelige tidsplan, hvilket forventeligt vil afstedkomme behov for et ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt i august.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Referat fra ØEPU 11. december 2019 (PDF)

2.
Lokalplan nr. 091 for udvidelse af Rønne HAvn (PDF)

3.
Maksimalt komprimeret tidsplan for planprocessen (PDF)

4.
Opsummering af høringssvar vedr. ideer og forslag furud for planlægning for en oplagsplads ved Galløkken (PDF)

5.
Underskrifter scan kopi uden tlf (PDF)

6.
Underskrifter og bemærkninger indsamlet online (PDF)

7.
Høringssvar fra hjemmesiden (PDF)

8.
Høringssvar fra Poul Hviid (PDF)

9.
Rønne Havns ansøgning af 14. november 2019 (PDF)

10.
Kommuneplanens rammebestemmelser for Galløkken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole

17.01.04P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

11

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialdemokratiet stiller forslag om, at der etableres en overbygning på Svartingedal Skole pr. 1. august 2020. Administrationen har forholdt sig til forslaget i en supplerende sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Socialdemokraterne indstiller,

·         At Børne- og skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at forslaget om etablering af overbygning på Svartingedal Skole sendes i høring i skolebestyrelser og til drøftelse i CenterMED Skole

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Der er stemmelighed. Bente Helms og Erik Lund Hansen stemmer for forslaget. Maike Fiil og Morten Riis kan ikke støtte forslaget med igangsættelse af overbygning fra august 2020, idet de ønsker at afvente budgetforhandlingerne for 2021.

Bente Helms og Erik Lund Hansen løfter sagen til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen kan ikke anbefales.

 

Winni Grosbøll og Thomas Thors kan ikke medvirke, idet de anbefaler indstillingen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Leif Olsen ønsker ført til referat, at han ikke er enig i proceduren.

Liste Ø og liste V har fremsat følgende ændringsforslag til medlemsforslagets første afsnit.

”Følgende forslag sendes i høring i skolebestyrelser og til drøftelse i CenterMED Skole:

Der etableres overbygning på Svartingedal Skole med opstart af overbygning i 2021, således at det bliver muligt at tage højde for de forventede merudgifter på bevilling 13 Undervisning, jf. sagsfremstillingen og afsætte de nødvendige midler i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.”

For forslaget stemte 8, liste Ø, V og W

Imod forslaget stemte 14, liste A, Å, K og O.

1 stemte hverken for eller imod, liste F.

Forslaget er forkastet.

 

Dansk Folkeparti fremsætter følgende ændringsforslag:

"Følgende forslag sendes i høring i skolebestyrelser og til drøftelse i CenterMED Skole:

Der etableres overbygning på Svartingedal Skole pr. 1/8-2020, processen med fuld overbygning (7. – 9. klasse) opbygges over tre skoleår.

Forslaget fra socialdemokratiet om en pulje til særlige strukturelle udfordringer skal behandles selvstændigt i BSU sammen med en vurdering af tildelingsmodellen."

For forslaget stemte 14, liste A, Å, K og O.

Imod forslaget stemte 9, liste Ø, F, V og W.

Forslaget er vedtaget.Sagsfremstilling

Bente Helms og Erik Lund Hansen indstiller på vegne af Socialdemokratiet, at der etableres overbygning på Svartingedal pr. 1/8-2020 således, at nuværende 6. klasse kan fortsætte som 7. klasse i skoleåret 20/21 og videre i 8. og 9. klasse de kommende skoleår. Vi lægger dermed op til, at overbygningen på Svartingedal opbygges over tre skoleår med start 1/8 2020.

 

Vi ønsker en ligestilling af alle bornholmske folkeskoler, så alle fremover skal være overbygningsskoler.

 

Vi ønsker, at det i forbindelse med budget 2021 drøftes at oprette en pulje til særlige strukturelle tilskud til folkeskolerne (som på dagpasningsområdet), som supplement til tildelingsmodellen, så ingen skole kommer i økonomisk klemme på grund af udsving i elevtal.

      

 

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har forholdt sig til Socialdemokratiets forslag om at etablere en overbygning på Svartingedal Skole (herefter blot benævnt Svartingedal) pr. 1. august 2020. Etablering af en overbygning på Svartingedal vil medføre en ændring i skolestrukturen, da antallet af klassetrin vil blive udvidet fra 0.-6. klasse til også at omfatte 7.-9.klasse i en successiv bevægelse. Det vil medføre, at Svartingedal vil have en fuld overbygning i skoleåret 2023/2024, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på skolen.

 

Generelle forhold
Svartingedal har allerede inventar og lokaler til at huse en overbygning. Skolen mangler dog et fysik-lokale til den obligatoriske undervisning i fysik i overbygningen, men kan med regionale BAT-forbindelser komme til Kongeskærskolen, og anvende denne skoles faciliteter til undervisningen. At drive en et-sporet overbygning giver udfordringer i forhold til at sikre et bredt fagligt miljø i alle de mere specialiserede fag, som en overbygning rummer. Denne opgave skal skolen løse, så eleverne præsenteres for et bredt, fagligt spektrum.

Skolen har desuden italesat ønsker om nye møbler, nye materialer, skolerejser m.v., hvis det viser sig foreneligt med den tildelte økonomiske ramme.

 

Skolebuskørsel
Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Svartingedal skal have en overbygning fra 1. august 2020, vil beslutningen bevirke en mindre ændring i skolebuskørslen. Der er aktuelt tre sene hjemkørsler fra Svartingedal om ugen, som mellemtrinnets elever anvender. Med en overbygning med flere undervisningstimer, vil der være behov for fem sene, ugentlige hjemkørsler, ligesom Åvangsskolens behov for kørsel til Hasleområdet vil reduceres. Udgiftsændringerne er af marginal karakter, og vil kunne afholdes indenfor de nuværende økonomiske aftaler.

 

Elevvandringer
Administrationen har ligeledes forholdt sig til omfanget og typen af elevvandringer til Svartingedal, for at belyse, hvorledes Svartingedals senest tilkomne elever har påvirket elevtallet på andre skoler. I dette arbejde har der været en særlig opmærksomhed på, hvorvidt Svartingedal tiltrækker sine elever fra Kongeskærskolen, og derved risikerede at underminere grundlaget for denne skole, hvis der blev etableret en overbygning. Det er desuden blevet undersøgt, om Svartingedal primært har hentet elever fra de lokale friskoler, og dermed har bidraget til det politiske ønske om en stærkere folkeskole på Bornholm.

Analysen af den hidtidige elevtilgang på Svartingedal er imidlertid, at væksten primært kommer fra de flersporede skoler i Rønne. På disse skoler med flere elever og klasser på de fleste klassetrin, er der muligheder for at tilpasse driften ved mindre elevvandringer. De økonomiske konsekvenser for en skole med 60 elever på et klassetrin, som mister to elever, er et stigende pres. Hvis den samme skole mister fem elever, vil det medføre en budgetmæssig lettelse, da skolen kan nøjes med to klasser frem for de oprindelige tre.

 

Dokumenter vedr. den forudgående proces er bilagt sagen.

 

 

Ændring i skolestrukturen

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage ændringer i skolestrukturen, herunder ændring i antal af klassetrin på en skole, skal forslaget om ændring sendes i høring i skolebestyrelserne på de berørte skoler jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 2 og Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægts bilag 1, pkt. 2. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen sender et ønske om ændring til høring i alle folkeskolernes skolebestyrelser.  

 

Folkeskoleloven angiver i § 41, at der bør gives en rimelig høringsperiode på mindst fire arbejdsuger i forbindelse med ændringer af styrelsesvedtægten. Dette bevirker følgende tentative tidsplan, hvis kommunalbestyrelsen vælger at godkende ændringen i skolestrukturen efter en endt høring:

 

Tidsplan

Dato

Aktivitet

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. februar

Forslag sendes i høring i skolebestyrelser og i CenterMED Skole af kommunalbestyrelsen

2. marts – 14. april

Høringsperiode for skolebestyrelser, og til drøftelse i CenterMED Skole

5. maj

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. maj

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

28. maj

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

29. maj – 31. juli

Implementering af ændring, herunder personalemæssig tilpasning

1. august

Forslaget træder i kraft

 

 

Medarbejderinddragelse

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil det have umiddelbare økonomiske og personalemæssige konsekvenser på Åvangsskolen. Svartingedals 6. klasseelever har typisk fortsat deres skolegang i 7. klassetrin på Åvangsskolen, og hvis det besluttes, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal, vil denne mekanisme ophøre.

 

Det vil derfor være nødvendigt at indgå i en personalemæssig tilpasning til de nye forhold på de to skoler, så kompetencefordelingen afspejler behovet på skolerne. En sådan proces involverer alle øens folkeskoler, idet hver enkelt skoleleder skal bedømme personalets kompetencer ud fra en helhedsvurdering af såvel faglige som personlige kompetencer og kvaliteter. Denne helhedsvurdering skal bidrage til, at der skabes den bedst mulige personalesammensætning på tværs i den bornholmske folkeskole. Processen forventes at betyde, at ansatte skal omplaceres, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal.

 

I forlængelse af det fremsatte medlemsforslag, er der derfor igangsat en administrativ proces, der skal sikre, at alle skoler har den bedst mulige personalekompetence, og at medarbejderne bliver inddraget i en eventuelt kommende omstrukturering. Da processen er af længere varighed, konkretiseres den ultimo januar 2020 for at sikre, at involverede medarbejdere vil kunne få besked om strukturændringerne hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal. Processen iværksættes derfor allerede i januar af hensyn til de pågældende medarbejderes private forhold.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal etableres en overbygning på Svartingedal til august 2020, vil dette vurderingsarbejde danne grundlag for planlægningen og personalesammensætningen i det kommende skoleår 2021/2022.   

 

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil den umiddelbare økonomiske effekt for kommunen udspringe af, at opgaven med at undervise 7. klasseeleverne fra Svartingedal på Åvangsskolen vil overgå til Svartingedal. Åvangsskolen er tildelt 0,5 mio. kr. i budget i 2020 til dækning af undervisningen af de kommende 7. klasseelever fra Svartingedal. Disse midler vil skulle flyttes fra Åvangsskolens budget i 2020 til Svartingedals budget i 2020, som selv vil skulle varetage opgaven i en etableret overbygning.

 

Etablering af en overbygning på Svartingedal vil ikke medføre ændringer i det overordnede kommunale budget: Skolernes tildeling følger elevtallet, og det samlede elevtal i folkeskolen ændres ikke ved at flytte en klasse fra en skole til en anden. Ydermere er alle folkeskolerne forpligtet til at tilpasse driften til den aktuelle, økonomiske ramme.

 

 

Tilpasset drift
I 2019 havde Svartingedal et overforbrug på 1,16 mio. kr., og har bevæget sig fra et overført overskud på 0,5 mio. kr. fra 2018 til et overført underskud i 2020, aktuelt opgjort til -0,6 mio. kr. Svartingedal er allerede i en proces med at tilpasse driften, så det overførte underskud indhentes og skolens drift tilpasses det aktuelle budget. Tilpasningen af driften er påbegyndt, og vil især iværksættes fra starten af det kommende skoleår.

 

Administrationen har gennem efteråret været i dialog med repræsentanter fra Svartingedal, og det er i fællesskab vurderet, at den nuværende drift og det på tidspunktet aktuelle elevtal, isoleret set vil bidrage med følgende resultater i en overbygning:

 

Skoleår

2020/ 2021

2021/ 22

2022/ 2023

2023/ 2024

Resultat

-157.580 kr.

-27.828 kr.

-657.934 kr.

-454.548 kr.

 

Da skolen er ansvarlig for en bæredygtig drift, må det forventes, at det bliver nødvendigt at tilpasse den samlede drift i både indskoling, mellemtrin, overbygning og SFO.

 

Svartingedal har udarbejdet et budget for 2020, der ikke inkluderer en overbygning. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet et budget 2020 for Svartingedal med de nødvendige tilpasninger, som en etablering af en overbygning vil medføre. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal, vil et sådant budget blive udarbejdet.

 

I fald kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal, forventes det, at beslutningen vil medføre konkrete besparelser og ændringer i skolens budget for 2020. Hvis en ny årgang opstartes og isoleret set bidrager med et underskud, vil skolens ledelse være nødsaget til at tilpasse driften. Det kan dog ikke foruddiskonteres, hvilke tiltag skolen vælger at benytte sig af.

 

Ifølge folkeskoleloven § 55 karakteriseres skoler med mindre end 300 elever som ’små skoler’. For at bevare disse, er det tilladt at praktisere klasser og hold på tværs af klassetrin. Svartingedal har derfor, på lige fod med Kongeskærskolen, en udvidet adgang til at tilpasse sin drift til de aktuelle, budgetmæssige rammer. Bliver det økonomisk påkrævet at benytte denne udvidede adgang til samlende hold på tværs af årgange, kan tiltaget både opleves som pædagogisk nytænkning og/eller som pædagogiske udfordringer.

-

 

Særlige, strukturelle tilskud

Medlemsforslaget fra Socialdemokraterne angående etablering af en overbygning på Svartingedal, indeholder ligeledes et forslag om, at der oprettes en pulje til særlige, strukturelle tilskud til folkeskolerne. Puljen skal fungere som et supplement til den eksisterende tildelingsmodel.

 

Forslaget rummer en reference til dagpasningsområdet, men er ikke konkretiseret på skoleområdet. Det vil først være muligt at estimere de økonomiske konsekvenser, når forslaget er konkretiseret i forhold til skoleområdet, hvilket forventeligt vil ske i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2020

1.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, august 2019 (PDF)

2.
Notat vedr. elevvandringer (PDF)

3.
Notat vedr. enighedspunkter (PDF)

4.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, september 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser

05.01.02P20-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

14

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget  indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget besluttede i juni at indføre parkeringsforbud i en zone omkring Campus. Efter denne beslutning udbad en gruppe beboere fra området sig et møde med formanden for udvalget, primært i forhold til, at udvalget på sit møde i juni besluttede, ikke at tilbyde parkeringslicenser. Mødet med beboerne blev afholdt den 10. september 2019 og har medført at administrationen nu indstiller forslag om at indføre parkeringslicenser.

 

Udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i området er udarbejdet og vedhæftet dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der indføres parkeringslicenser i parkeringsforbudszonen,

b)    parkeringslicenserne kan anskaffes mod en betaling på 500 kr. pr licens pr år. Hvis der bestilles flere parkeringslicenser samtidig, er prisen for den/ de næste 300 kr. pr år,

c)    husstande i parkeringsforbudszonen kan anskaffe max 2 parkeringslicenser og virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser,

d)    parkeringskontrollen øges i parkeringsforbudszonen, hvilket også omfatter kontrol af parkeringslicenser,

e)    vedhæftede vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser, dateret januar 2020 godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:
Udvalget beder om at der foretages en vurdering af det reelle parkeringsbehov.
a) Anbefales.
b) Anbefales ikke. Leif Olsen og Niclas Fick ønsker at anbefale punkt b, idet de ønsker ligestilling for borgerne.
c) Anbefales.
d) Anbefales.
e) Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de anbefaler punkt b i NMUs indstilling.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 20 liste A, Å, K, V, W, O

Imod stemt 3 liste F og Ø

Indstillingen godkendt.

Liste Ø og liste F stemmer imod NMUs indstilling, idet man støtter samtlige pinde i den oprindelige indstilling inkl. pind b for at sikre lige behandling af bornholmske borgere.Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget besluttede på sit møde i juni at indføre parkeringsforbuds- og hastighedszone på lokalvejene i området ved det nye Campus Bornholm. Parkeringsforbuddet er i tidsrummet 09:30 – 14:00 på hverdage. Samtidig blev det besluttet at foretage en øget parkeringskontrol samt indføre en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

 

Efter udvalgsmødet har en gruppe beboere fra området bedt om et møde med Natur- og Miljøudvalgets formand for at drøfte de trafikale udfordringer, som der er i området og specielt i forhold til parkeringsmulighederne ved etablering af en parkeringsforbudszone. Ved mødet blev mulighederne for p-licenser for beboere og erhverv drøftet.

 

På mødet bemærker flere, at der generelt var behov for flere parkeringspladser i området og opfordrede til at justere indretninger ved eksempelvis Rønne Hallens parkeringspladser.

 

Parkeringslicens

Administrationen vurderer, at der stadig i store træk er kapacitet i området til den nødvendige parkering efter indførelse af parkeringsforbudszonen. Det er relativt få ejendomme som ikke har mulighed for, at parkere på egen matrikel, og ved en eventuel beslutning om indførelse af parkeringslicens i området, imødekommes udfordringen for disse borgere. Det anbefales, at parkeringssituationen i en periode observeres, og at der umiddelbart ved indførelse af parkeringsforbudszonen iværksættes den tidligere besluttede øgede parkeringskontrol.

 

Administrationen anbefaler, at hver enkelt ejendom i parkeringsforbudszonen gives mulighed for at anskaffe max 2 parkeringslicenser til brug for husstandens egne køretøjer samt til brug for husstandens gæster og håndværkere. Hertil anbefales, at virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser, til brug ved relevante håndværker- og serviceydelser i parkeringsforbudszonen. En parkeringslicensordning bør gælde i hele zonen, og med en licens er det muligt, at parkere langs kantsten inden for forbudszonen.

 

Det er ressourcekrævende at oprette og administrere en parkeringslicensordning. Administrationen foreslår derfor, at der indføres et gebyr på 500 kr. pr licens pr år til delvis dækning af de administrative udgifter. Hvis der er behov for mere end 1 parkeringslicens og såfremt denne bestilles samtidig, er prisen for den/de næste 300 kr. pr år.

 

Gebyret vil være på samme niveau som i Gudhjem, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016 besluttede at parkeringslicenser i Gudhjem kunne erhverves mod betaling på 500 kr. pr licens pr år, såvel for beboere som for erhverv.

 

Lovgrundlag i forhold til p-licenser er Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje – LBK nr. 1231 af 04. november 2015, §§ 8 og 10. Hertil i medfør af Lov om offentlige veje – LBK nr. 1520 af 27. december 2014, § 90. Kompetencen til at træffe afgørelse om tiltag i forhold til Lov om offentlige veje henhører jf. kommunens kompetenceplan Kommunalbestyrelsen.

 

Der er udarbejdet udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i det pågældende område.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Vilkår for anskaffelse af parkeringslicenser, jan 2020 (PDF)

2.
Vilkår for p-licenser, jan 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning

17.02.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

12

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for at indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Ny tids- og procesplan for det videre arbejde forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At udvalget tager orienteringen til efterretning

b)    At udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Ad. a: taget til efterretning
Ad. b: anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

a) taget til efterretning

b) anbefales. Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

a) taget til efterretning

b) godkendt. Liste O, K og W kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge rammerne for en aftale om driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Administrationen samlede derefter en arbejdsgruppe på tværs af relevante centre for at drøfte det videre arbejde samt den videre proces.

 

På 10. klasseskolen skal ledelsen hvert år inden den 30. november oprette sig på hjemmesiden www.optagelse.dk med 10. klassetilbuddet, skolens online indgange samt de temafag og valgfag, som vil blive tilbudt det kommende år. Hvis skolen ikke opretter sig inden denne dato, vil eleverne i de nuværende 9. klasser ikke have mulighed for at vælge en 10. klasse i det næstkommende skoleår. På hjemmesiden optagelse.dk, findes det system, som elever i 9. klasse skal anvende inden 1. marts hvert år, for at melde sig til 10. klasseskolen i det efterfølgende skoleår.

 

Det faktum, at det ikke har været muligt at nå at afklare rammerne og eventuelt indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning inden 10. klasseskolens deadline den 30. november betyder, at det ikke er muligt at lade 10. klasseundervisningen overgå til en ekstern udbyder til næste skoleår 2020/ 2021, og dermed tidligst til skoleåret 2021/2022.

 

 

Videre proces
Der er nedsat en forhandlingsgruppe bestående af skolechefen, arbejdsmarkedschefen og lederen af 10. klassecenteret. Gruppen får assistance af en skole- og en budgetkonsulent. Forhandlingsgruppen skal varetage forhandlingsarbejdet med Campus Bornholm, og dermed bidrage til at sikre, at rammerne for en eventuel driftsoverenskomstaftale er i overensstemmelse med regionskommunens krav og ambitioner.

 

Arbejdsgruppen er bredt sammensat gruppe på tværs af regionskommunen med repræsentanter fra centre for Skole; Regional Udvikling, It og Sekretariat; Job, Uddannelse og Rekruttering og Økonomi og Personale. Arbejdsgruppen drøfter og kvalificerer forhandlingsgruppens arbejde, som et led i at garantere, at rammerne repræsenterer de politiske mål for en eventuel driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune.

 

Tids- og procesplan

17. januar

Forhandlingsgruppemøde: Oplæg til proces

29. januar

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

Primo februar

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af ny tids- og procesplan

12. februar

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af ny tids- og procesplan

19. februar

Forhandlingsgruppemøde: Drøftelse af videre proces

20. februar

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen af ny tids- og procesplan

6. marts

Arbejdsgruppemøde: Tilbagemelding og kvalificering

Ultimo marts

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

1. april

Forhandlingsgruppemøde: Afklaringer, specificering mv.

14. april

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

6. maj

Arbejdsgruppemøde: Forslag til endelig ramme behandles

2. juni

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

17. juni

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

25. juni

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Rammen sendes evt. i høring

1. juli –
1. september

Høringsperiode i skolebestyrelse og afdelingsMED

22. september

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

30. september

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

8. oktober

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

19. oktober

Eventuelt underskrift af den endelig aftale

30. november

Frist for oprettelse af 10. klassetilbud for kommende skoleår

Oktober 2020 – juni 2021

Implementeringsarbejder på 10. klasseskolen og Campus Bornholm

1. august 2021

Aftalen træder i kraft

 

Planen tager højde for det bilaterale arbejde angående de økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og andre forhold, som skal afklares forud for en rammeaftales endelige udformning og skal dermed også sikre rettidig involvering af personalet. Dette arbejde drøftes og kvalificeres løbende i arbejdsgruppen, som et led i at kultivere det konstruktive samarbejde, der allerede eksisterer mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm.

 

Der foreligger desuden en opgave for administrationen, som skal endeligt afklare, hvordan Bornholms Regionskommune lever op til folkeskolelovens § 20, stk. 1. Heri fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Dette forhold skal belyses tilbundsgående inden den politiske behandling i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, da det er af afgørende betydning for den videre proces.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om "Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet"

27.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

4

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgettet for 2020 et forslag fra Center for Ældre, som indebærer, at centrets medarbejdere, borgere og pårørende understøttes i en mere innovativ tilgang til opgaveløsningen og at der dermed kan spares ressourcer, uden at det går ud over serviceniveauet. Der redegøres for, hvorledes forslaget planlægges udmøntet.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sagen sendes til kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Center for Ældre har der siden september 2018 været arbejdet med den af Kommunalbestyrelsen stillede opgave – at analysere ældreområdet. ’Ældreanalysen’ løber over 3 år og tager udgangspunkt i Center for Ældres CenterMED.

 

Som et led i analysen er der formuleret et tema/mål: ”At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere, og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes.”

 

Af dette tema/mål udspringer forslaget ’Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, som Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2020. Vedhæftes som bilag.

 

 

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1.5 mio. kr.

Udmøntningen af forslaget er nu i gang. Forslaget indebærer, at der arbejdes med udvikling på flere niveauer, både mere overordnet og topstyret og i en inddragende og undersøgende, medarbejderdrevet proces, som kaldes mikroinnovation.

 

De overordnede processer fokuserer på velfærdteknologier, som efter vurdering kan udbredes i hele organisationen eller i hele Hjemmeplejen eller hele Plejeboligområdet. Her arbejdes i øjeblikket med to velfærdsteknologier, som planlægges implementeret i 2020. Det drejer sig om det digitale træningsredskab DigiRehab (Hjemmeplejen) og om sensorer til bleer, som fortæller, hvornår de skal skiftes (Plejeboligområdet).

 

Derudover er begge områder så småt i gang med at motivere til øget brug af velfærdsteknologien vaskeservietter i forbindelse med ydelsen personlig pleje (ikke bad). Her er det beregnet at når ca. 20 % af borgerne i både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet kan motiveres til frivilligt at overgå fra brug af skumklude til vaskeservietter, vil det samlet kunne bidrage til besparelsen med ca. 450.000 kr.

 

Mikroinnovationsprocesserne inddrager medarbejdere og borgere i at opstøve muligheder for at arbejde smartere, bruge flere velfærdsteknologier, afslutte ydelser, hvor borgerne godt kan selv m.v. Innovationen skal være forankret i hverdagen og altså udspringe i det enkelte team og ikke som de øvrige, mere topstyrede proces. Dette spor i innovationsarbejdet appellerer til medarbejdere og borgere, som gerne ser forandring og trives med at bruge den viden, de har, til at forbedre og forenkle. Mikroinnovationen understøttes af en nyansat innovationskonsulent, som arbejder i både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Stillingen er slået op og forventes besat pr. 1. marts 2020.

 

Hvert team forventes at bidrage til besparelsen med minimum 30.000 kr., svarende til i alt 750.000 kr. Der er indbygget et incitament til at finde flest mulige besparelser, idet der vil være mulighed for, at hvert team kan beholde en andel af beløb over 30.000 kr. til egne formål, i budgetåret.

 

MED-inddragelsen sikres ved at de mere konkret elementer af udmøntningen og perspektivet for eget arbejde og rammerne for arbejdet drøftes i afdelingsMED i såvel Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Her drøftes også hvad et evt. ekstra beløb kan anvendes til, i budgetåret. CenterMED følger op i juni og december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der spares i 2020 og overslagsår 2 mio. kr. For at opnå besparelsen investeres i ansættelsen af en innovationskonsulent, hvorefter nettobesparelsen er ca. 1.5 mio. kr.

 

I forudsætningerne for beregningen af besparelsen ved at indføre DigiRehab, indgår, at projektet kunne starte tidligt i 2020; det ser imidlertid ikke ud til at være muligt, da det viser sig, at indkøbet af systemet er omfattet af udbudspligt. Der arbejdes på, at systemet kan indkøbes via SKI-aftale, men alt tyder nu på, at det vil udskyde implementeringstidspunktet. Det er således på nuværende tidspunkt næsten sikkert, at den estimerede besparelse i 2020 ikke kan nås; til gengæld er helårspotentialet langt større end beregnet i forslaget og i 2021 vil den samlede besparelse langt overstige det, der ligger i forslaget.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Midtvejsstatus for Ældreanalysen  

27.36.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

13

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018, at Center for Ældre, med CenterMED som omdrejningspunkt, skulle analysere ældreområdet. Siden september 2018 har centret derfor været i gang med en analyse- og forandringsproces, som nu er midtvejs, idet der arbejdes i et 3-årigt perspektiv. Formålet med analysen er:

 

’At ressourcerne på ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne’.

 

Der gives en midtvejsstatus for processen med udgangspunkt i CenterMEDs seneste status og drøftelse af, hvilke indsatser, der skal fokuseres på i anden halvdel af analyseperioden for at sikre, at mål og indikationer nås.

 

Kommunalbestyrelsen stillede 2 mio. kr. til rådighed for arbejdet i 2019, efterfulgt af 1.5 mio. kr. i overslagsårene. Af de 2 mio. kr. i 2019 er der ikke-forbrugte midler svarende til 0,3 mio kr. i 2019, som forventes overført til 2020. CenterMED anmoder om frigivelse af 100.000 kr. heraf til fortsat finansiering i 2020 af et coachtilbud til medarbejdere og ledere.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

b)    og at der træffes beslutning om frigivelse af 100.000 kr. til at fortsætte coachtilbuddet finansieret af den forventede overførsel fra 2019 til 2020.

c)    og at kompetencen til at disponere midlerne i forbindelse med arbejdet i Ældreanalysen delegeres til SSU

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

a) Godkendt.
b) Anbefales, idet det er ambitionen med coachtilbuddet også at nedbringe sygefraværet, samt generelt at øge borgernes oplevelse af tilfredshed.
c) Anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt, liste F og W kan ikke medvirke til punkt c.Sagsfremstilling

Ældreanalysen tager udgangspunkt i 4 temadrøftelser i efteråret 2018; drøftelserne udpegede 24 temaspor, som i henhold til en tidsplan behandles over den 3-årige periode. Der er således temaspor, hvor arbejdet er afsluttet og ligeledes spor, hvor arbejdet ikke er i gang endnu, mens den største del af arbejdet stadig er i proces. I september 2019 blev der til Kommunalbestyrelsen udarbejdet en status, som vedlægges som bilag.

 

Fokus i 2020, 5 hovedtemaer:

CenterMED har i januar 2020 gennemgået og opdateret status for de 24 temaspor samt peget på, at analysen nu med fordel kan fokuseres ind på 5 hovedtemaer, som resten af analyseperioden vil koncentrere sig om:

·         Rekruttering

·         Sygefravær

·         Innovation, implementering

·         Kommunikation

·         Kerneopgave, konsolidering

Rekruttering:  Center for Ældre har været ramt hårdt af, at der i 2019 ikke blev uddannet nye social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. Ses der på forventningerne for 2020 er billedet mere positivt, men ikke uden problemer, når antallet af forventet nyuddannede holdes op imod antallet af medarbejdere, som kan gå på efterløn eller pension, hvis de ønsker det. Størst er udfordringerne inden for gruppen af social- og sundhedshjælpere (og sygehjælpere), hvor der kun uddannes ca. halvt så mange medarbejdere, som der kan gå af på grund af alder.

 

Derfor vil der i 2020 blive set på, hvorvidt det er muligt at inddrage andre faggrupper i opgaveløsningen, herunder serviceassistenter og PAUere. Det vil kræve opkvalificering af disse faggrupper, hvis de skal arbejde i ældreområdet.

 

Sygefravær: Sygefraværet i Center for Ældre har udviklet sig således over de sidste 4 år:

 

2016

2017

2018

2019

Kort fravær

4,0

4,0

4,6

4,4

Langt fravær

3,3

2,6

3,5

3,8

Total

7,3

6,6

8,1

8,2

 

I 2019 har sygefraværet svinget mellem 10, 2 % (februar) og 6,8 % (maj) og landede i december på 7,9 %. Mest markant er det dog, at der har været et stabilt fald fra september til december (fra 9,2 til 7,9 %). I samme periode er sygefraværet i alle foregående år steget. Det er endnu for tidligt at sige noget entydigt om, hvorvidt dette billede direkte skyldes alle de indsatser, ældreanalysen har sat i værk (lavere ledelsesspænd, hygiejnefokus, coachtilbud, kerneopgave m.v.), så derfor vil der også i 2020 være et stærkt fokus på at nedbringe sygefraværet. De nuværende indsatser fortsætter og derudover vil der i 2020 være en øget opmærksomhed på teams med højt fravær, i et samarbejde med Sekretariatets HR-funktion.

 

Det er besluttet fortsat at tilbyde coaching til medarbejdere, som en indsats til at øge arbejdsglæden og sænke sygefraværet. I 2019 blev tilbuddet delvist finansieret via de midler, som Kommunalbestyrelsen stillede til rådighed for Ældreanalysen. Der anmodes om mulighed for fortsat delvis finansiering, med et beløb på 100.000 kr. i 2020 (beløbet var i 2019 50.000 til et halvt år).

 

Innovation, implementering: Som led i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet at understøtte et af Ældreanalysens mål: At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes.

 

Til at understøtte målet ansættes en innovationskonsulent, som forventes at tiltræde 1. marts 2020; dennes opgave er at understøtte opfindsomhed og faglig udvikling i hvert enkelt team, som således har frihed (og forpligtelse) til at udvikle nye veje i opgaveløsningen. Organisatorisk understøttes denne innovationsproces af en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation.

 

Kommunikation: Dette tema tages der, i henhold til tidsplanen, for alvor fat på i 2020. Her vil der blive arbejdet på at styrke MED-arbejdet på alle niveauer, så der opnås en god sammenhæng mellem repræsentanterne i MED-systemet og deres baglande (på både leder- og medarbejderside). Der vil også være fokus på den interne kommunikation i Center for Ældre (nyhedsbreve) ligesom der vil blive arbejdet med, hvordan forventningsafstemningen med omverdenen kan gøres bedre. I et temaspor undersøges i forårets løb, om og i givet fald hvordan et borger/familieråd kan understøtte dette i for borgere, der modtager hjemmepleje. Hvis undersøgelsen munder ud i en anbefaling, skal et sådant råd godkendes politisk.

 

Kerneopgave, konsolidering: Gennem hele 2019 har Center for Ældre arbejdet med at formulere sin kerneopgave og med at udbrede kendskabet til den. Dette arbejde fortsætter i 2020; målet er, at kerneopgave-materialet bruges som et refleksionsværktøj i hverdagen.

 

Målstyring, effekt:

Kommunalbestyrelsen har ønsket, at se en effekt af Ældreanalysen på følgende 6 indikationer:

1)      Antallet af medarbejdere i direkte reference skal bringes ned

2)      Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned

3)      Antallet af medarbejdere i borgers hjem skal bringes ned

4)      Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes

5)      Tiden hvor medarbejderne er ude hos borgerne, skal øges

6)      Korttidsfraværet skal nedbringes

 

På baggrund heraf har CenterMED drøftet, hvordan der måles og udpeget nogle mål for de fleste indikationer. Et grundprincip har været, så vidt muligt at udnytte de tilbagevendende målinger, som allerede gennemføres: sygefraværsstatistik, trivselsmåling, APV, Kvalitets- og tilsynsrapport, BTP m.v.

 

CenterMED har senest drøftet og givet bud på mål for de delelementer, der følges via trivselsmålingen, som udføres i september 2020. Det drejer sig om mål for ledelseskvalitet, optimal planlægning, kompetencer/sikkerhed i at løfte opgaven, samlet social kapital. Desuden har udvalget drøftet mål for sygefraværet i 2020 samt for den borgeroplevede kvalitet hos hjemmeplejemodtagere.

 

Økonomiske konsekvenser

På budget 2019 er der afsat 2,0 mio. kr., faldende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene, til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen har tilbage i januar måned i 2019 frigivet 1,6 mio. kr. til ansættelse af 3 nye teamledere samt en projektleder i hjemmeplejen. Helårsvirkningen forventes at blive 1,7 mio. kr. og merbruget i overslagsårene forventes finansieret indenfor Center for Ældres samlede bevilling, da tiltaget på sigt forventes, at give et mindreforbrug i forhold til situationen i dag.

 

Kommunalbestyrelsen har senest herudover frigivet yderligere 50.000 kr. til etablering af et coachtilbud pr. 1. juni 2019, således at der pt. henstår uforbrugte midler svarende til ca. 0,3 mio. kr. i 2019. Der anmodes nu om frigivelse af yderligere 100.000 kr. således at coachtilbuddet kan fortsætte i hele 2020. Dette forudsætter dog, at mindreforbruget fra 2019 overføres til 2020.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 12.2.2020

Der er tilknyttet et bilag siden behandlingen af sagen i SSU: Målstyring for Ældreanalysen.

I dette gives en redegørelse for, hvorledes Center for Ældre arbejder med at følge op på delmål og indikatorer, herunder hvilke datakilder, der arbejdes med, hvordan der dannes baselines, og hvornår der måles på de enkelte indikationer. Det forventes at kunne give en status til kommunalbestyrelsen på årets opfølgninger ultimo 2020.

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
NOTAT vedr. ældreanalysen (DOCX)

2.
målstyring Ældreanalysen feb. 20 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024  

20.03.12P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

20

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved udgangen af 2020 udløber Musikhuzet Bornholms fireårige rammeaftale med Bornholms Regionskommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024. Et tilsagn om kommunal medfinansiering i aftaleperioden er en forudsætning for Musikhuzets ansøgning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm forsætter på det nuværende niveau (2.258.000,00 kr. i 2020) i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Anbefalet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 udløber nuværende fireårige rammeaftale med kommunen og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

Projektudvalget for Musik udpeger og yder tilskud til regionale spillesteder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

For at understøtte Musikhuzets ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny fireårige periode skal kommunen give tilsagn om, at det nuværende kommunale driftstilskud fortsætter uændret i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024.

Kommunen har i budget 2020 og overslagsårene afsat 2.258.000 kr. (2020-tal) i driftstilskud til Musikhuzet Bornholm svarende til 2.304.000,00 kr. inkl. moms. Driftstilskuddet fremskrives årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.
På baggrund af nuværende aftale modtager Musikhuzet Bornholm et statstilskud på 1,7 mio.

En ny rammeaftale vil betyde, at Musikhuzet fortsat vil være i stand til at præsentere et varieret udvalg af musikalske oplevelser af høj kvalitet for øens borgere.

Ifølge tidsplanen for ansøgningsprocessen vil projektudvalget udpege regionale spillesteder for perioden 2021-2024 i april/maj , mens endelig aftaler forventes indgået ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser

En fortsættelse af nuværende tilskud til Musikhuzet Bornholm vil ikke have nogen økonomisk betydning for kommunen. Dog vil kommunen ikke kunne regulere tilskuddet i aftaleperioden uden, at det får konsekvenser for det statslige tilskud.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Resultat af udbud. Dagrenovation etc.

07.18.06G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

15

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udbud af indsamling af dagrenovation etc. på Bornholm er for perioden 1. februar 2020 til (senest) 31. december 2021 er gennemført. Bofa orienterer om resultatet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefalet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bofa har gennemført udbud af ”indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot på Bornholm”. Udbuddet er et genudbud af den nuværende ordning uden ændringer. Udbuddet løber frem til 31. december 2020 med option på forlængelse i op til ét år indtil ny indsamlingsordning etableres i 2021.

 

Der indkom to bud. Fugato A/S var billigst med et bud på 18.864.613 kr. pr år. På de øvrige kriterier (miljøforhold, kvalitetssikring, uddannelse og arbejdsmiljø) var Fugato også samlet bedst. På den baggrund er Fugatos tilbud accepteret.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende pris for indsamlinger er 16.466.000 kr. pr år. Merudgiften på ca. 2,4 millioner kr., svarer til ca. 120 kr. pr hustand. De forøgede udgifter vil blive indarbejdet i Bofas takstblad for 2021, der vedtages af kommunalbestyrelsen som en del af budgettet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

17

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo 2020

Denne sag er en generel orientering og cykelprojektets stade, herunder en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter, jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik”, besluttede i foråret 2016, at tilskudsdelen fra staten til projekt ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, blev ændret fra 40% til 80%. Den endelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK, om hvilke delprojekter der skulle være indeholdt i cykelprojektet, blev indgået den 28. juni 2016, og kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016, at reservere en kommunal medfinansiering på 11.984.000 kr.

Cykelprojektet går nu ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med en afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Nedenfor er en oversigt over status for de enkelte projekter:

Nr.

Projekt

Bemærkninger

1

Ndr. Kystvej – Cykelstier og fortove

Forventes afsluttet maj 2020

2

Haslevej i Rønne – Cykelstier og fortove

Er afsluttet

3

Gudhjem-Helligdommen – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

4

Aarsdale-Nexø – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

5

Nexø – Kantbaner og parkeringslommer

Er afsluttet

6

Omlægning af National cykelrute i Snogebæk

Er afsluttet

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Er afsluttet

8

Omlægning af cykelrute i Hasle

Er afsluttet

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Er afsluttet

10.

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Er afsluttet

11.

Servicebygninger langs cykelvejnettet

Forventes afsluttet i april 2020

12.

Administration, evaluering og revision mv.

Afsluttes juni 2020

 

Bemærkninger til de enkelte projekter:

 

1. Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til den givne anlægsbevilling.

Mindreforbruget skyldes først og fremmest et tilfredsstillende resultat af den afholdte licitation, samt at det har været muligt at etablere ensretning af Ndr. Kystvej i hele efterårsperioden, hvilket har fremmet arbejdet væsentligt. Der har heller ikke været de mængder af forurenet jord som forventet.

 

2. Cykelstier langs Haslevej i Rønne

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK. Arbejdet er udført tilfredsstillende.

 

3. og 4. Cykelkantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Der har været mange uforudsete udfordringer på grund af projektets kvalitet, bl.a. med hensyn til antallet af støttemure, mængde af nødvendige afvandingsarbejder, trapper og beregnede jordmængder. Der har været omfattende ekstraarbejder og entreprenøren har været meget imødekommende med hensyn til tilfredsstillende løsninger. Derudover er der sket en projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Projektudvidelsen er godkendt af Vejdirektoratet.

Det forventes at projekterne kan afsluttes i april 2020 efter manglende muldudlægning og græsslåning.

Der forventes et samlet merforbrug på de to projekter på ca. 2,0 mio. kr.

 

5., 7. og 10. Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø, Omlægning af regional cykelrute gennem Aakirkeby og Cykelkantbaner og 2-1 vej gennem Listed.

Arbejderne er afsluttet. Der er konstateret et mindre forbrug på ca. 375.000 kr., primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

6. Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

 

8. Omlægning af national cykelrute gennem Hasle.

Projektet afsluttes primo 2020.

 

9. Hævede flader i Nyker og Klemensker

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK

 

11. Servicebygninger langs med cykelvejnettet

Den første ud af 18 servicebygninger blev opsat i Nylars i januar 2020. Projektet kører planmæssigt og der forventes ingen overskridelser. Forventet afsluttet i april 2020.

 

12. Administration, evaluering og revision mv.

Projektet afsluttes juni 2020. Der forventes et merforbrug på ca. 200.000 kr. da projektet er forlænget med et halvt år, og at det har været nødvendigt med et skærpet tilsyn på enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en økonomisk ramme på 59.920.000 kr., og der forventes ingen overskridelser af den samlede ramme.

 

Nedenstående tabel viser en økonomisk oversigt over det samlede cykelvejsprojekt:

Projekt

Nr.

Projekt

Afsluttet

Ja/nej

Forventet/faktisk

forbrug

Tilskud

fra VD

Nettoudgift

for BRK

1

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

Nej

8.900.000

7.120.000

1.780.000

2

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne

Ja

6.745.000

5.400.000

1.345.000

3 og 4

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Nej

24.600.000

19.680.000

4.920.000

5

Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø

Ja

910.000

730.000

180.000

6

Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Ja

240.000

190.000

50.000

 

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Ja

160.000

130.000

30.000

 

8

Omlægning af national cykelrute i Hasle

Nej

150.000

120.000

30.000

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Ja

450.000

360.000

90.000

10

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Ja

1.510.000

1.210.000

300.000

11

Servicebygninger langs cykelvejsnettet

Nej

8.855.000

7.085.000

1.770.000

12

Administration, evaluering og revision mv.

Nej

7.250.000

5.800.000

1.450.000

 

I alt

 

59.770.000

47.820.000

11.950.000

 

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter (Projekt 1, Projekt 3 og 4, Projekt 5,7 og 10, samt Projekt 12), jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

18

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindreforbrug.

Denne sag er udarbejdet med henblik på at få tilrettet anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i henhold til gældende regler. jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK, og sagen kan derfor virke meget kompleks.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19”, som er behandlet tidligere på dette møde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne:

1)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -1.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.900.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 800.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -7.120.000 kr.

b)    Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 2.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 24.600.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -1.600.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -19.680.000 kr.

c)    Projekt 5, 7 og 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -375.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.580.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 300.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -2.064.000 kr.

d)    Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 200.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.250.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -160.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -5.800.000 kr.

e)    at nettoudgiften i litra a) til d), som samlet udgør 165.000 kr., finansieres af anlægspuljen til Bornholms Cykelveje

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet 30. juni 2020, med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Projekterne i Bornholms Cykelveje 2016-19 er delt op i flere anlægsbevillinger, men følger alle den oprindelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK fra juni 2016, hvor følgende projekter blev aftalt:

 

Projekt 1

Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov i landsiden på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Projekt 2

Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne

Projekt 3

Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute fra Døndalen og gennem Gudhjem

Projekt 4

Omlægning med cykelkantbaner på national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø

Projekt 5

Røde cykelkantbaner på national cykelrute 10 på Nordre Strandvej i Nexø

Projekt 6

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Snogebæk til ned omkring havnen og centrum

Projekt 7

Omlægning af regional cykelrute 21 gennem Aakirkeby by

Projekt 8

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by og 2-1 vej ved Hasle havn

Projekt 9

Røde hævede flader på regional cykelrute 23 i Nyker og Klemensker

Projekt 10

Cykelkantbaner, 2-1 vej og lokal hastighedsbegrænsning på national cykelrute 10 gennem Listed

Projekt 11

Forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter på Bornholm

Projekt 12

Administration af projekter for Bornholms Regionskommune

Projekt 13

Evaluering og revision

 

Projekt 2, 6 og 9 er afsluttet i tidligere regnskabsår og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

Projekt 5, Projekt 7 og Projekt 10, er ligeledes afsluttet ultimo 2019, men er endnu ikke afrapporteret.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindre forbrug.

 

Ændringerne omfatter følgende projekter:

Projekt 1 - Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne.

Projektet bliver væsentligt billigere end forventet, fortrinsvis på grund af yderst tilfredsstillende resultater ved licitationen af både rådgiveropgaven og selve projektdelen.

 

Projekt - 3 og 4, Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø.

Projektet er blevet væsentlig dyrere end forventet, specielt fordi det har været nødvendigt at foretage tilpasning af projekterne, for så vidt angår støttemure, afvandingsarbejder og andre uforudsete udgifter. Derudover er der sket et projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Denne projektudvidelse er godkendt i Vejdirektoratet.

 

Projekt 5, 7 og 10 - Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Nexø og gennem Listed, samt cykelrute 21 i Aakirkeby.

Der er givet en samlet anlægsbevilling til disse tre projekter. Projekterne er samlet blevet lidt billigere end forventet, primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje.

Der forventes et merforbrug på grund af at det samlede projekt er forlænget med et halvt år fra 31. december 2019 til 30 juni 2020. Samtidig har der på nogle projekter været et øget tidsforbrug pga. skærpet tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 31. maj 2018.

Den samlede anlægsbevilling udgør 9.900.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 1.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -7.929.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 800.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -200.000 kr.

 

Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 29.juni 2017

Den samlede anlægsbevilling udgør 22.600.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 2.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 18.080.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.600.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 400.000 kr.

 

Projekt 5, 7 0g 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, og på regional cykelrute 21 i Aakirkeby.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.955.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -375.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 2.364.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 300.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto – 75.000 kr.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration af Bornholms Cykelveje

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 7.050.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 200.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør - 5.640.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 160.000 kr.

Den samlede justering er således på netto 40.000 kr.

 

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne, og de ansøgte ændringer.

Anlægsbevilling

Nuværende bevilling

Ansøgt anlægsbevilling

Ændring

 

Udgifter

Tilskud fra VD

Nettoudgift

BRK

Udgifter

Tilskud VD

Nettoudgift BRK

Netto BRK

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

9.900.000

7.920.000

1.980.000

8.900.000

7.120.000

1.780.000

- 200.000

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og Aarsdale til Nexø

22.600.000

18.080.000

4.520.000

24.600.000

19.680.000

4.920.000

400.000

Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby

2.955.000

2.364.000

591.000

2.580.000

2.064.000

516.000

- 75.000

Projektering, administration og evaluering

7.050.000

5.640.000

1.410.000

7.250.000

5.800.000

1.450.000

40.000

I alt

 

 

 

 

 

 

165.000

 

Den samlede forhøjelse på netto 165.000 kr., indstilles finansieret via anlægspuljen til Bornholms Cykelveje, der pt. udgør netto 196.502 kr.

Puljen, der er afsat i 2019, forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020 Stevelen Bro

05.03.06S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

5

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

19

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 3.december 2019 har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2020, herunder disponeres et beløb på 3.100.000 kr. henholdsvis i 2020 og tilsvarende beløb i 2021 til renovering af broer og bygværker. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker vedrørende Stevelen bro.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der gives en anlægsbevilling på 6.200.000 kr. til renovering af broer og bygværker

b)    der afsættes rådighedsbeløb på 6.200.000 kr., fordelt med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

c)    det samlede beløb finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg med henholdsvis med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

d)    anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.


Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoverings-databasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker, er vedhæftet redegørelse for renovering af Bro nr. 1021 Stevelen bro på Helligdomsvej. Broen er opført år 1954.

Det samlede arbejde forventes at beløbe sig til 6.200.000 kr. Renoveringen forventes gennemført med opstart i efterårsperioden 2020 og afsluttet foråret 2021 under hensyntagen til at arbejdet udføres udenfor turistperioden.

Broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektivt/

nedbrudt drænsystem. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige bro-fundament

For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes, i samme forbindelse skal der etableres ny fugtisolering på beton buebroen overside. Nærmere redegørelse for renovering fremgår af bilag ”Særeftersynsrapport”.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation, hvor tildelingskriterie er laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I kommunens budget er der afsat en årlig disponibel anlægspulje til vejanlæg og broer på 16.218.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg, vurderer at udgifterne til renovering af Stevelen bro i 2020 vil beløbe sig til kr. 3.100.000 og i 2021 til kr. 3.100.000.

Udgiften til renovering af Stevelen bro, som forventes afholdt i 2020 og 2021, foreslås finansieret fra den disponible anlægspulje i henholdsvis 2020 og 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Stevelen Bro - Særeftersynsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2020

00.32.18G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

9

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. januar 2020.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo januar 2020, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 139,0 mio. kr. er steget med 56,1 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2019. Udviklingen i perioden svarer til udviklingen i samme periode sidste år. 1. rate ejendomsskatter forfalder i januar måned og er den væsentligste årsag til stigningen.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 246,4 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 1,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2019.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2020:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2020 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2020 blev der vedtaget et kassetræk på 18,9 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger der samlet set giver et træk på 4,3 mio. kr. fra kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2020 og frem, som fx midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,2 mio. kr. i 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
01 Beholdninger pr. 31. januar 2020 (PDF)

2.
0120 Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Handicaprådets redegørelse 2019

27.69.48G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

20-01-2020

5

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

15

 

Hvem beslutter

Handicaprådet

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. §4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

kommunaldirektøren indstiller,

·         at Handicaprådets redegørelse for 2019 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet den 20. januar 2019:

Handicaprådet anbefaler redegørelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Handicaprådets arbejde i 2019.

Redegørelsen berører Handicaprådets opgaver og sager.

 

 

 

Bilag til Handicaprådet 20. januar 2020

1.
Handicaprådets redegørelse 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Udpegning af medlem til Handicaprådet

27.69.48A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny suppleant for medlem Ole Erling Lærke af Handicaprådet, da suppleant Steen Kofod udtræder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         det godkendes at Steen Kofod udtræder af Handicaprådet som suppleant for Ole Erling Lærke

·         at Henrik Stilling indtræder som suppleant i Handicaprådet for Ole Erling Lærke i stedet for Steen Kofod

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

 

Bornholms Regionskommunes handicapråd er sammensat således:

 

Kommunalbestyrelsens repræsentanter

·         2 politikere

·         1 embedsmand fra voksenhandicapområdet

·         1 embedsmand for øvrige handicappede

·         1 embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap)

·         1 embedsmand fra teknik og miljøområdet

·         Embedsmændene indstilles af de respektive direktører på områderne.

 

Brugerrepræsentanter

·         4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

 

Brugerrepræsentanterne udpeges på kommunalbestyrelsesmødet i januar når indstillingerne foreligger.

 

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Pt. sidder følgende personer i Handicaprådet:

 

 

Pt. Sidder følgende personer som suppleanter i Handicaprådet:

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37a

Vedtægter

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering om fondsbevilling til Gudhjem Svømmehal

04.04.00P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Wilhelm Philips Stiftelse har d. 15. januar 2020 bevilget 5 millioner til et varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orientering tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er givet positivt tilsagn fra Wilhelm Philips Stiftelse den 15. januar 2020, om at støtte Gudhjem Svømmehal med 5 millioner kr. til et varmtvandsbassin.

Et varmtvandsbassintilbud i Gudhjem Svømmehal giver bedre muligheder for handicappede og andre grupper, der kan have gavn af aktiviteter i et varmtvandsbassin.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Bornholms Erhvervsfond vedtægtsændringer

24.10.01P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-02-2020

10

 

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

18

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I henhold til vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond, § 3, stk. 5 skal ”pengeinstitutternes indskud i 1993 og 2007 tilbagebetales efter udløbet af fondens regnskabsår 2020”. I forhold til   § 10 i vedtægterne kan ændringer kun foretages efter forhandling med Bornholm kommunalbestyrelse, Bornholms Erhvervsråd og de pengeinstitutter, der har indskudt midler i fonden. Denne forhandling er foregået ved en formandsbeslutning i december grundet en meget kort tidsfrist. Beslutningen gik på, at vedtægtsændringen blev godkendt.

 Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         At orienteringen om formandsbeslutningen vedr. vedtægtsændringen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond, § 3, stk. 5 skal ”pengeinstitutternes indskud i 1993 og 2007 tilbagebetales efter udløbet af fondens regnskabsår 2020”.

 

Danske Bank, Nordea Bank og Sydbank har over for Erhvervsministeriet tilkendegivet, at de ønsker at fastholde og fortsætte deres engagement i fonden i yderligere 7 år. Det kræver en ændring i fondens vedtægter iht. fondens §10.

 

Erhvervsministeren ser positivt på en forlængelse af fondens virke.

 

Erhvervsministeriet har spurgt om Bornholms Kommunalbestyrelse også ser positivt på en forlængelse, og i givet fald kan godkende forslag til opdatering af vedtægterne.

Det har formanden gjort, da sagen hastede og skulle godkendes inden juleferien startede.

 

Bornholms Erhvervsråd har også tilkendegivet at de siger ja til ændringen.

 

Erhvervsministeren underskrev, og godkendte dermed de ændrede vedtægter, den 19. december 2019.

 

Fondens virke er nu sat til at udløbe i 2027. Der skal inden da gennemføres endnu en forhandling med kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. februar 2020

1.
Godkendte vedtægter for Bornholms Erhvervsfond (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-02-2020

19

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg