Referat
Kommunalbestyrelsen
30-04-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken
  åbent 3 Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken
  åbent 4 Plan for valg af madordning i dagtilbud 2021-2022
  åbent 5 Ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden
  åbent 6 Forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022
  åbent 7 Orientering om besøg fra Saaremaa
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til renovering af tag på Rønne Svømmehal
  åbent 9 Ansøgning om udvidelse af antallet af vintercampingeringsenheder på Sannes Familiecamping
  åbent 10 Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge
  åbent 11 Resultater fra Den grønne ordning – Kampagne Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi
  åbent 12 Resultater fra Den grønne ordning
  åbent 13 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø
  åbent 14 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
  åbent 15 Anlægsbevilling til trafikale tiltag ifm. Parkeringsforhold- Parkeringsstrategier
  åbent 16 Anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne
  åbent 17 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018
  åbent 18 Anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole
  åbent 19 Anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger, etape 4
  åbent 20 Anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg
  åbent 21 Anlægsregnskab for indretning af administrationsbygning på Snorrebakken 66 i Rønne
  åbent 22 Årsberetning og regnskab 2019
  åbent 23 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
  åbent 24 Budgetvejledning og proces for budget 2021
  åbent 25 Fremtiden for Bornholms Udsatteråd
  åbent 26 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 106 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Inhabilitet i forhold til punkt 2 og 3 blev vurderet for Winni Grosbøll, Thomas Thors og Linda Koefod Persson. De bliver ikke erklæret inhabile.

 

Punkt 24 udsat.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken

01.16.06P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Rønne Havn har ansøgt om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet (tidligere kaldet VVM). Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommune har i perioden 19. marts 2020 til 16. april 2020 haft et afgrænsningsnotat for den samlede miljøkonsekvensrapport i offentlig høring og modtaget 7 høringssvar. På baggrund af notatet og de indkomne høringssvar har eksterne konsulenter i samarbejde med Bornholms Regionskommune udfærdiget en miljøkonsekvensrapport, der beskriver de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen af havneområdet ved Galløkken. Bornholms Regionskommune har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til tilladelse til projektet iht. miljøvurderingsloven. Udvalgene og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse kan sendes i offentlig høring sammen med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, til oplagsplads, besluttede kommunalbestyrelsen den 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.

 

Efterfølgende har Rønne Havn A/S ansøgt Bornholms Regionskommune om, at projektet skal undergå en miljøvurdering. Dette betyder, at bygherre skal fremlægge en miljøkonsekvensrapport, der har til formål, at beskrive de påvirkninger, som projektet har på miljøet. På baggrund af ansøgning, miljøkonsekvensrapport og resultatet af de høringer, der foretages, skal Bornholms Regionskommune træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet.

 

Afgrænsning af miljøvurderingen

Forud for gennemførelse af miljøvurderingen, skal der foretages en afgrænsning af emner, der skal medtages i miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommunes administration har ud fra reglerne i miljøvurderingsloven lavet et notat, der afgrænser de emner, der skal medtages i miljøkonsekvensvurderingen (afgrænsningsnotat – vedlagt som bilag 1).

 

For at sikre inddragelse af offentligheden og relevante myndigheder skal udkast til afgrænsningsnotat efter miljøvurderingsloven sættes i offentlig høring i 14 dage. Dette skete med et opslag på kommunens hjemmeside den 19. marts 2020 til 2. april 2020. Efter anmodning blev høringsperioden grundet COVID-19 forlænget med yderligere 14 dage, og afgrænsningsnotatet har således været i høring frem til 16. april 2020.

 

Bornholms Regionskommune har i denne periode modtaget 7 høringssvar, der er vedlagt som bilag 2 – 8. Høringssvarene er kommenteret nærmere den endelige version af afgrænsningsnotatet (bilag 1).

 

De fremkomne kommentarer relaterer sig i høj grad til indholdet af miljøkonsekvensrapporten og vil blive adresseret nærmere her. Administrationen finder ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i afgrænsningen af emner i miljøkonsekvensrapporten. Der er dog på baggrund af høringssvar fra Andreas/Rønne Vandrerhjem tilføjet et afsnit om materielle goder i forbindelse med campingpladsens og vandrerhjemmets interesser i ’stilhed’ som et materielt gode.

 

Miljørapport og Miljøkonsekvensvurdering

Konsulenter fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration på baggrund af afgrænsningsnotatet og de indkomne høringssvar udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt en tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Miljørapporten, som har tilknytning til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, og miljøkonsekvensrapporten, som har tilknytning til det konkrete projekt, er skrevet sammen i én samlet miljøkonsekvensrapport: Miljøkonsekvensvurdering for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (vedlagt som bilag 9).

 

Det er et krav efter miljøvurderingsloven, at bygherre (Rønne Havn A/S) udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Da denne er skrevet sammen med miljørapporten har NIRAS også understøttet denne proces. Der er ikke et lovkrav eller normal praksis omkring arbejdet med lokal- og kommuneplan, men der er ikke noget til hinder for at bygherre stiller konsulenthjælp til rådighed for kommunen.

 

Som det fremgår af miljøkonsekvensvurderingen ses der påvirkninger af miljøet i forhold til det landskabelige/visuelle og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den nærliggende skanse jf. rapportens afsnit 10 og 12. Efter administrationens vurdering er påvirkningen dog ikke af en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres, såfremt de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås herunder tilladelse i henhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen

 

Som det fremgår af udkastet til afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25, er der knyttet en række betingelser til projektet og den fremtidige anvendelse af området, der i sammenhæng med de øvrige miljøbeskyttelsesregler skal sikre de relevante miljøhensyn.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund, at den samlede miljøkonsekvensrapport for oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken og udkast til afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 sendes i offentlig høring i otte uger.

 

Miljøkonsekvensvurderingen og afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 25 forventes endeligt godkendt på ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen i slutningen af august 2020 sammen med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. april 2020

1.
Bilag 1 - Afgrænsningsnotat 23042020 (PDF)

2.
Bilag 9 - Oplagsplads og rekreativt område ved Galløkken (PDF)

3.
Bilag 10 - Udkast til § 25-tilladelse til etablering af oplagsplads på areal ved Galløkken (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. april 2020

4.
Bilag 2 Høringssvar på Kanondalen (PDF)

5.
Bilag 3 Høringssvar vedr. Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport (PDF)

6.
Bilag 4 Høringssvar, Kanondalen (PDF)

7.
Bilag 5 Afgrænsningsnotat vedr. det grønne areal Kanondalen (PDF)

8.
Bilag 6 Høringssvar - Skanse Rønne havn 2629_30, 200415 (PDF)

9.
Bilag 7 Høring vedr. Kanondalen (PDF)

10.
Bilag 8 Inddragelse af Kanondalen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til planer for en oplagsplads samt et rekreativt areal ved Galløkken

01.02.05P21-0494

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport for en oplagsplads m.m. ved Galløkken. Eksterne konsulener har i samarbejde med Bornholms Regionskommunes administration udarbejdet udkast til disse dokumenter. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om dokumenterne skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020.

b) der i forbindelse med budgetforhandlingerne, der forventes at foregå sidst i august-først i september 2020, afholdes ekstraordinært møde i Natur- og Miljøudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. april 2020:

Ad a) Indstillingen anbefales.

Ad b) Der planlægges et ekstraordinært møde i 2. halvdel af august.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Ad a) Indstillingen anbefales.

Ad b) Der indkaldes til ekstraordinært møde i 2. halvdel af august 2020.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Ad a) Godkendt.

Ad b) Der indkaldes til ekstraordinære møder i NMU, ØEPU og KB i 2. halvdel af august 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et ønske fra Rønne Havn A/S om at anvende det rekreative areal, der er beliggende mellem Galløkkens kystskrænt og Rønne Havns nylige udvidelse, besluttede kommunalbestyrelsen 20. februar 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport. Forud for beslutningen var der gennemført en indkaldelse af ideer og forslag, hvor der indkom en række høringssvar. Konsulener fra NIRAS, der er stillet til rådighed af Rønne Havn A/S, har i samarbede med Bornholms Regionskommunes administration nu udarbejdet kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt en tilhørende miljørapport.

 

Miljøredegørelser

NB: Miljørapporten, der er knyttet til kommuneplantillægget og lokalplanen, er blevet kombineret med en såkaldt miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM), der redegør for miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt. Den kombinerede miljørapport/­miljøkonsekvensrapport behandles i parallelt dagsordenspunkt.

 

Gældende plangrundlag

Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havns nye udbygning er både i kommuneplanen og i lokalplan nr. 091 udlagt som et rekreativt areal, der ikke må bebygges. Arealet skal i henhold til lokalplanen også fungere som en støjbufferzone mellem på den ene side havnen, og på den anden side Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken. Almenheden har ifølge lokalplanen færdselsret til området.

 

Forslag til nyt plangrundlag

 

o   Oplagsplads, delområde 1

De udarbejdede forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 115 har til formål at udvide de eksisterende havnearealer i Rønne Havn og derigennem give mulighed for at anvende området til havnerelaterede oplagsplads. Området for oplagspladsen har en størrelse på ca. 5,1 ha. Inden for oplagspladsen kan der ske oplag af fx offshore-komponenter i en højde på op til 20 meter. Der må ikke opføres fast bebyggelse på oplagspladsen. Området må terrænreguleres, sådan at der skabes en befæstet vandret flade som en integreret del af det allerede eksisterende havneareal.

o   Rekreativt grønt bælte, delområde 2

Planerne har endvidere til formål at fastholde et lille rekreativt grønt område mellem oplagspladsen og stranden. Dette område har en størrelse på ca. 0,5 ha. Den eksisterende bevoksning med træer og buske skal fastholdes, således at fornemmelsen af natur mod stranden bevares. Bevoksningen vil kunne ryddes partielt, så der eksempelvis vil kunne skabes en lysning inde i bevoksningen. I lysningen vil der kunne opføres støttefaciliteter i tilknytning til stranden, fx toilet- og kioskbygning, sauna og badebro. Endvidere vil der kunne etableres badebro, trapper til vandet og lignende. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler.

Det eksisterende kuperede terræn i det rekreative grønne bælte skal bevares. Lokalplanen tillader dog, at den eksisterende stensætning, som adskiller det grønne areal fra sandstranden, bliver fjernet, således at de to arealer kan blive til ét sammenhængende rekreativt område.

o   Areal til tekniske anlæg samt stistykke, delområde 3

Rønne Havn har i lokalplanens delområde 3 fornylig etableret underjordiske forsinkelsesbassiner til brug for spildevand fra skibe i Rønne Havn. Rønne Havn skal have mulighed for at kunne komme til dækslerne over bassinerne. Lokalplanen udlægger derfor delområde 3 til tekniske anlæg under jordoverfladen.

I den nordligste del af delområde 3 udlægger lokalplanen også et areal til en sti på en længde af ca. 40 meter. Dette lille stykke sti forbinder Skansevej med den eksisterende sti beliggende uden for lokalplanområdet, der fører til den ny strand ved Galløkken. Længden af stien uden for lokalplanområdet er ca. 430 meter.

o   Adgangssti

Adgangen til stranden og det grønne rekreative bælte vil hovedsagligt skulle ske ad en eksisterende sti (tipvognssporet), som løber uden for lokalplanområdet mellem kystskrænten og oplagspladsen. Stien forløber på et areal, der både er omfattet af galløkke-fredningen og af lokalplan nr. 41 fra 1986. I lokalplan nr. 41 er det bestemt, at arealet kun må bruges til rekreative formål, at det ikke må bebygges, at der ikke må anlægges veje, at stier kun må befæstes med grus samt at almenheden har færdselsret på arealet. Disse lokalplanbestemmelser berøres ikke af forslaget til lokalplan nr. 115. Det er blot den nordøstligste del af stien tæt på Skansevej, der - over en strækning på ca. 40 meter - bliver omfattet af forslag til lokalplan nr. 115. Stien er i lokalplan nr. 115 beliggende i lokalplanens delområde 3.

o   Parkering

Parkering for gæster til stranden findes langs Skansevej. Disse eksisterende parkeringspladser er omfattet af lokalplan nr. 091 fra 2017 for Rønne Havns udvidelse. I denne lokalplan er der krav om, at parkeringspladserne fastholdes.

o   Privatretlig deklaration som aflyses

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af en privatretlig deklaration fra 5. december 1973, hvori Rønne Kommune som grundejer (ikke som myndighed) har bestemt, at arealet vil kunne anvendes til udlejning og til bygninger med tilknytning til havnen. I perioden indtil dette måtte kunne ske, skal arealet i henhold til deklarationen henligge som offentligt tilgængeligt og ubebygget areal.

Servitutter, der er uforenelige med en lokalplan fortrænges imidlertid automatisk ved vedtagelsen af en lokalplan, jf. planlovens § 18. I 2017 vedtog Bornholms Regionskommune således lokalplan nr. 091 for udvidelsen af Rønne Havn. I denne lokalplans bestemmelse nr. nr. 3.2 er arealet udlagt som et grønt område, der skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de ny havneområder. Almenheden har ifølge lokalplan nr. 091 færdselsret til området, der ikke må bebygges. Denne lokalplanbestemmelse har således fortrængt deklarationen fra 1973. Servitutten blev ved lokalplanens vedtagelse dog ikke aflyst, men blot fortrængt.

I det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 115 vil lokalplan nr. 091 bortfalde for den del af lokalplanområdet, der omfattes af lokalplan nr. 115, og deklarationen af 5. december 1973 vil blive aflyst.

 

Tilladelser fra andre myndigheder

Udnyttelse af de rammer, som fastlægges med lokalplan nr. 115, forudsætter, at bygherren har indhentet tilladelser fra flere myndigheder. Staten er myndighed i forhold til dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt ved ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelses­linjen. Ved ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen er det derimod Bornholms Regionskommune, som er myndighed. Endvidere vil der i relation til forurenet jord skulle indhentes tilladelse fra Bornholms Regionskommune jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Nyt areal til nødtømning af flis

Bornholms Regionskommune har som grundejer hidtil stillet et areal inden for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 115 til rådighed som nødopbevarings­plads for flis i tilfælde af brand. Det er således et krav i byggetilladelsen til BEOF’s blok 6, at forefindes et areal til nødopbevaring af flis. Rønne Havn A/S og BEOF A/S har 26. marts 2020 indgået aftale om erstatnings­arealer til nødtømning af flis. Denne aftale er godkendt af brandmyndigheden. De nye nødtømningsarealer er beliggende i nærheden af Blok 6 på arealer ejet af Rønne Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. april 2020

1.
Referat fra KB 20.02.2020 (PDF)

2.
Referat fra ØEPU 11. december 2019 (PDF)

3.
Aftale om nyt areal til nødtømning af flis (MSG)

4.
Deklaration af 20. marts 1974 1.0 (PDF)

5.
Lokalplan nr. 41 fra 1986 (PDF)

6.
Lokalplan nr. 091 for udvidelse af Rønne HAvn (PDF)

7.
Maksimalt komprimeret tidsplan for planprocessen (PDF)

8.
Fredningsdokument, Galløkken (PDF)

9.
Lokalplanhistorik om det opfyldte areal ved Galløkken (PDF)

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. april 2020

10.
20200422_kortbilag_samlede (PDF)

11.
20200423_Lokalplan_forslag (PDF)

12.
20200421_Kommuneplantillæg_40_forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Plan for valg af madordning i dagtilbud 2021-2022

28.09.20G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

31-03-2020

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

22

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I henhold til dagtilbudslovens §16a og b skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. Dette tilbud skal forældre hvert andet år have mulighed for at fravælge. Der skal derfor i 2020 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2021/2022.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Tidsplanen tages til efterretning

b)    Allinge børnehus fritages for valg

c)    Mad og måltider i Dagtilbud 2021-2022 godkendes og

d)    Sagen sendes til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets samt kommunalbestyrelsens orientering med henvisning til den potentielle anlægsudgift, der kan være forbundet med det forestående valg.

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Ad. a: taget til efterretning

Ad. b: anbefales

Ad. c: anbefales

Ad. d: anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens §16a og b skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. Dette tilbud skal forældre hvert andet år have mulighed for at fravælge. Der skal derfor i 2020 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2021/2022.

 

Tabel 1 Tidsplan for fravalgsprocedure 2020

Meddelelse til institutioner om valgprocedure

29. april 2020

Afholdelse af valg i institutionerne

4.-15. maj 2020

Resultater behandles i Center for Børn og Familie

18. maj 2020

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af valget

2. juni 2020

 

 

 

Valg til frokostordningen 2021/2022

Fravalgsproceduren følger planen i tabel 1. Derfor foretages der afstemning om et eventuelt fravalg af frokostmåltidet i de bornholmske institutioner fra 4.-15. maj 2020:

·         Forældre kan ifølge dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet

·         Der er én fravalgsstemme pr. barn

·         Frokosttilbuddet er fravalgt, hvis over 50% af forældrene vælger det fra

·         Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)

·         Fravalget er anonymt

·         Forældrerådet er ansvarlige for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet.

 

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valgresultatet d. 2. juni 2020, og afhængig af om flere institutioner ønsker at benytte frokosttilbuddet, skal der ligeledes søges om en anlægsbevilling til etablering af køkken. Dette vil ske på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 25. august 2020.

 

Fritagelser for valg

Allinge børnehus anbefales fortsat at være fritaget for valg. Grunden er den samme som ved valget i 2018 (gældende for 2019-2020), da beslutningen om bygning af ny institution med produktionskøkken i Allinge fortsat gælder. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt at bygge nyt produktionskøkken i det eksisterende børnehus. Forventet ibrugtagning af det nye børnehus i Allinge er tidligst 2023, afhængig af den valgte model jfr. samarbejdet med Bornholms Idræts og Kulturcenter.

 

Alternativt kan det undersøges, om der i perioden frem til det nye børnehus tages i brug, kan leveres mad fra ekstern leverandør – med en fravigelse fra Retningslinjer for mad og måltider 2021-2022 – såfremt forældrene ønsker dette. Ved valget i 2018 var der ikke interesse herfor.

 

Signalhuset

Signalhuset er en satellit til Trinbrættet, men efter 1. maj 2020 adskilles de to børnehuse. Derfor skal Signalhuset have selvstændigt valg til frokostordning i år. Trinbrættet har haft frokostordning siden 2011, og som satellit har Signalhuset også haft frokostordning siden da.

 

Mad og måltider i Dagtilbud 2021-2022

Som følge af ny valgperiode for madordning er den nuværende Mad- og måltidspolitik (bilag 1) blevet ændret og hedder nu Mad og måltider i Dagtilbud 2020-2021 (bilag 2). Med ændringen har dokumentet fået nyt navn og periode, og har fokus på Folkesundhedspolitikken betydning for mad og måltider i Dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt et børnehus ikke fravælger kommunens frokostordning, og der ikke er et godkendt produktionskøkken i det pågældende børnehus, kan der forventes en sag om anlægsbevilling til etablering af køkken.

 

Ved sidste valg i 2018 var resultatet af afstemningen:

Søstjernen

JA

Trinbrættet (inkl. Signalhuset)

JA

Svaneke Børnehus

JA

Børnehuset i Hasle

JA

Skatteøen

JA

Klemensker Børnehus

JA

Trilobitten

JA

Nexø Børnehus

JA

Morbærstien

NEJ

Nordstjernen

NEJ

Mariehønen

NEJ

Natur- og Skovbørnehuset

NEJ

Gudhjem Børnehus

NEJ

Nyker Børnehus

NEJ

 

 

Allinge Børnehus

Undtaget

Tejn Børnehus

Undtaget

 

Ved valget i 2018 var det planlagt, at Tejn Børnehus skulle lægges sammen med Allinge, og derfor blev der ikke afholdt valg i de to respektive børnehuse.

 

Siden valget i 2018 er der bevilget produktionskøkken i Nordstjernen, som forventes klar til brug ultimo februar 2021, ligesom Signalhusets køkken er klar i slutningen af 2020. Begge byggerier kan dog blive påvirket af udbruddet af COVID-19.

De resterende 7 børnehuse, der stemte nej eller var undtaget ved valget i 2018, har ikke produktionskøkken, og alt afhængig af valgets udfald, kan det blive nødvendigt at etablere et.

 

Tidligere omkostninger ved etablering af produktionskøkken

Der er ikke lavet beregninger på, hvad det vil koste at etablere produktionskøkkener i de 7 børnehuse. Men ved valget i 2016 stemte 5 børnehuse ja til madordning, og fik derfor etableret produktionskøkken. Tabel 2 viser anlægsbevillingerne, der blev givet i den forbindelse.

 

Tabel 2: Anlægsbevillinger til produktionskøkkener og forbedringer

Hele kroner

2016

2017

I alt

Søstjernen

1.500.000

1.577.700

3.077.700

Skatteøen

700.000

1.131.500

1.831.500

Klemensker Børnehus

850.000

1.465.500

2.315.500

Hasle Børnehus

1.000.000

1.118.700

2.118.700

Trilobitten

213.900

0

213.900

I alt

4.263.900

5.293.499

9.557.300

Kilde: Sagen ”Godkendelse af revidering af Mad og Måltidspolitik i Dagtilbud”, behandlet på Børne- og Skoleudvalget 10. april 2018.

 

I Trilobitten var der blot tale om etablering af fedtudskiller, mens de øvrige børnehuse måtte igennem væsentlige ændringer. En gennemsnitsberegning (Trilobitten undtaget) viser, at etablering af et produktionskøkken i gennemsnit kostede 2.335.850 kr. pr. børnehus (i 2016/2017). Anlægsudgifter til Signalhuset og Nordstjernen kan ikke oplyses i en åben sagsfremstilling. 

 

For de fleste af de 7 børnehuse uden køkkener gælder det, at til-/udbygning kan være nødvendigt, da en nuværende indretning ikke giver mulighed for etablering af produktionskøkken.

Supplerende sagsfremstilling til KB 30.4.2020

Idet beslutningskompetencen i denne sag ligger hos Børne- og Skoleudvalget, skulle beslutningen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. marts 2020 have været ”godkendt” og ikke ”anbefales”. Sagen sendes til orientering i kommunalbestyrelsen og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget for at henlede opmærksomheden på den potentielle anlægsudgift, der kan være forbundet med det forestående valg af madordning i dagtilbud.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 2 Mad og måltider i Dagtilbud 2021 - 2022 (PDF)

2.
Bilag 1 Mad- og måltidspolitik 2019-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden

17.02.05P00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

31-03-2020

4

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Skole har modtaget to ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden fra henholdsvis Hans Rømer Skolen og Søndermarksskolen. Jævnfør styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen skal kommunalbestyrelsen beslutte, om ansøgningerne kan imødekommes.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Hans Rømer Skolens ansøgning A godkendes

eller

b)    Hans Rømer Skolens ansøgning B godkendes

c)    Søndermarksskolens ansøgning godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Ad. a: anbefales. Maike Fiil kan ikke medvirke, idet hun ønsker at ansøgning B skal være en mulighed for alle folkeskoler på øen.

Ad. b: anbefales ikke

Ad. c: anbefales

Børne- og Skoleudvalget ønsker at der følges op på virkningen af at nedsættelse undervisningstiden.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste V kan ikke medvirke til indstillingens punkt a, da de ønsker, at ansøgning B skal være en mulighed for alle folkeskoler på øen.

 

Sagsfremstilling

Administration og Rådgivning har modtaget to ansøgninger om nedsættelse af undervisningstiden for skoleåret 2020/2021:

 

 

Lovgrundlag

I januar 2019 blev der indgået en politisk aftale om justering af folkeskoleloven. Det medførte blandt andet at § 16d blev indsat i folkeskoleloven ved lov nr. 564 af 7. maj 2019. I henhold til folkeskolelovens § 16d kan kommunalbestyrelsen godkende fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på mellemtrinnet og i udskolingen. Undervisningstiden kan således afkortes med op til to ugentlige undervisningstimer (i alt max 80 timer årligt) til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisning. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

 

Jævnfør § 16d stk. 2 kan kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 7. årgang med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse. Skolen skal stille et frivilligt tilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

 

 

 

Hans Rømer skolen

Ansøgningen fra Hans Rømer Skolen er indsendt af en enig skolebestyrelse, ledelsen samt personalegruppen, og omfatter en todelt ansøgning med ansøgning A og ansøgning B. Hans Rømer Skolen anmoder om en positiv behandling af ansøgning A. Hvis denne ikke kan imødekommes anmodes alternativt om en bevilling til ansøgning B.

Ansøgningen om nedsat undervisningstid på mellemtrinnet på Hans Rømer Skole har ingen konsekvenser for SFO’en, da eleverne ikke længere er omfattet af tilbuddet.

 

Ansøgning A

Skolen ansøger primært om mulighed for at nedsætte undervisningstiden med op 80 timer om året. Ansøgningen er sendt før planlægningen af det kommende skoleår var tilendebragt, og derfor ønskede skolen mulighed for at justere timetallet i forbindelse med den endelige planlægning. I forbindelse med den endelige planlægning, kan nedsættelsen således vise sig at blive en anelse mindre.

 

Hans Rømer Skolen ønsker, at timerne lægges i elevernes skema som to-lærer timer, hvor skolens læsevejledere og matematikvejledere i videst muligt omfang indgår som ekstra underviser i timerne. Det vil skabe mulighed for holddeling (eksempelvis deling i forskellige faglige niveauer for at tilgodese både de fagligt udfordrede og de faglig dygtige), faglige turboforløb og andre organiseringer, der skal optimere elevernes læringsprocesser. Skolen påpeger desuden, at nedsættelsen af undervisningstiden kan bidrage til at skabe et fælles udgangspunkt for læreren og vejlederen om både elevernes faglige niveau og læringsudbytte. Dette fælles udgangspunkt kan skabe rum for fælles refleksioner om udbyttet af den planlagte undervisning og eventuelle justeringer af metoder og indhold for at opnå større læringsudbytte hos eleverne.

 

Målgruppe

4.-9. årgang

Omfang

Op til 80 timer pr. år, svarende til op til 2 timer pr. uge

Anvendelse

Skolens vejledere deltager i undervisningen på de udvalgte årgange for at give mulighed for faglig støtte og undervisningsdifferentiering i dansk og matematik fx ved holddeling.

Faglig begrundelse

Skolen ønsker at understøtte eleverne med faglig støtte og undervisningsdifferentiering på de nævnte årgange.

Hensigten er i højere grad at anvende to-lærer-ordning, som giver mulighed for sparring om undervisning og udvikling af faglige fællesskaber mellem lærerne.

 

 

Ansøgning B

Hans Rømer Skolen ansøger som en alternativ mulighed om at nedsætte undervisningstiden for 7. årgang, for at give dem mulighed for at deltage i konfirmationsforberedelse. Skolen har et geografisk stort distrikt, og derfor har flere af eleverne en del transporttid til distriktets præster.

 

Målgruppe

7. årgang

Omfang

40 timer pr. år, svarende til 1 time pr. uge

Anvendelse

Til konfirmationsforberedelse

Faglig begrundelse

Skolen ønsker at skabe mulighed for at eleverne kan være til konfirmationsforberedelse hos én af distriktets otte præster senest kl. 15.00.

 

 

 

 

Søndermarksskolen

Ansøgningen er indsendt på vegne af skolebestyrelsen og ledelsen på Søndermarksskolen. Skolen anmoder om undervisningsnedsættelser for 4.-9. årgang. Ansøgningen om nedsat undervisningstid på mellemtrin og i udskolingen på Søndermarksskolen har ingen konsekvenser for SFO’en, da eleverne ikke længere er omfattet af tilbuddet.

 

For 4., 5. og 6. årgang ønskes de ansøgte de 34 årlige timer anvendt til at understøtte muligheden for at holddele på tværs af klasser og årgange, og dermed også åbne for muligheden for en to-voksen eller to-lærerordning. Denne ordning vil bidrage til at etablere hold med lidt færre elever. Skolen ønsker at sætte fokus på elevernes evne til at fordybe sig og fastholde fokus. Skolen vurderer, at det vil være lettere for eleverne at indgå i dette arbejde i mindre grupper med lettere adgang til læreren eller den voksne. Nedsættelsen af undervisningstiden vil desuden tilbyde personalet flere positioner, der kan styrke samarbejdet på tværs.

 

For 7.-9. årgang vil skolen ligeledes arbejde med holddeling med færre elever for at åbne op for de samme muligheder for arbejdet med fordybelse og koncentration. Skolen vurderer, at nedsættelsen af undervisningstiden i udskolingen vil have de samme afledte, positive konsekvenser for både elever og personale, som nedsættelse af undervisningstiden på mellemtrinnet.

 

Skolen ønsker således at arbejde med elevernes evne og mulighed for fordybelse og fastholdelse af fokus. For mellemtrinnet gælder desuden, at skolen ønsker at sætte fokus på bevægelse og kreativitet.

 

 

 

  1. Nedsat undervisningstid for 4. og 5. årgang

Målgruppe

4.-5. årgang

Omfang

34 timer pr. år, svarende til 51 min. pr. uge

Anvendelse

Timerne anvendes til to-voksen/ to-lærer timer, som giver mulighed for holddeling på tværs af klasser og årgange. Timerne vil have fokus på bevægelse og kreativitet.

Faglig begrundelse

Skolen vil med tiltaget understøtte elevernes evne til at fordybe sig og fastholde fokus.

For personalet vil det skabe større mulighed for fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

 

  1. Nedsat undervisningstid for 6. årgang

Målgruppe

6. årgang

Omfang

34 timer pr. år, svarende til 51 min. pr. uge

Anvendelse

Timerne anvendes til to-voksen/ to-lærer timer. Timerne vil have fokus på bevægelse og kreativitet.

Faglig begrundelse

Skolen ønsker med tiltaget at understøtte elevernes mulighed for fordybelse og koncentration om både faglige og mere kreative udfordringer.

For personalet vil det skabe større mulighed for fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

 

  1. Nedsat undervisningstid for 7., 8. og 9. årgang

Målgruppe

7.-9. årgang

Omfang

80 timer pr. år, svarende til 2 timer pr. uge

Anvendelse

Timerne anvendes til to-voksen / to-lærer timer

Faglig begrundelse

Skolen ønsker med tiltaget at understøtte elevernes mulighed for fordybelse og koncentration om både faglige og mere kreative udfordringer.

For personalet vil det skabe større mulighed for fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022

17.02.03P15-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

31-03-2020

3

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé
I henhold til styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for de offentlige almene- og specialskoler på Bornholm.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter den 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni måned. I skoleåret 2021/2022 begynder sommerferien derfor lørdag den 25. juni 2022, således at fredag den 24. juni 2022 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage. Ud fra denne forudsætning er følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 udarbejdet.

 

Ferieperiode

Feriestart

Ferieslut

Sommerferie

Lørdag den 26.06.2021

Tirsdag den 10.08.2021

Efterårsferie

Lørdag den 16.10.2021

Søndag den 24.10.2021

Juleferie

Onsdag den 22.12.2021

Søndag den 02.01.2022

Vinterferie

Lørdag den 26.02.2022

Søndag den 06.03.2022

Påskeferie

Lørdag den 09.04.2022

Mandag den 18.04.2022

St. bededag

Fredag den 13.05.2022

Søndag den 15.05.2022

Kr. himmelfartsdag

Torsdag den 26.05.2022

Søndag den 29.05.2022

Pinseferie

Lørdag den 04.06.2022

Mandag den 06.06.2022

Sommerferie

Lørdag den 25.06.2022

 

*) De nævnte dage er inklusive

 

Høring
Forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 har været sendt i høring i de bornholmske folke- og specialskolers skolebestyrelser samt Ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse. Herudover har forslaget været sendt til udtalelse hos de private- og frie skoler på Bornholm.

 

Af høringssvarene vedr. forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 fremgår det, at Svartingedal Skoles skolebestyrelse giver udtryk for, at de ønsker en længere juleferie. De øvrige hørte parter har ingen kommentarer til den udarbejdede ferieplan, som tages til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Hørringssvar vedr. forslag til ferieplan for skoleåret 2021-2022 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om besøg fra Saaremaa  

00.03.10G01-0174

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

35

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune fik i februar besøg af en delegation fra den estiske ø Saaremaa.

Besøget fandt sted på baggrund af et ønske fra Saaremaa Kommune om at genskabe samarbejdsrelationen mellem Saaremaa og Bornholm, der udfoldede sig i 1990’erne.

Sammen med personer fra venskabsforeningen Baltisk Bro vil Saaremaa Kommune nu gerne præsentere en kulturfestival på Bornholm i 2021 og genetablere samarbejdet med Bornholms Regionskommune. I første omgang skal der tages politisk stilling til, hvorvidt Bornholms Regionskommune ønsker at indgå i et samarbejde med Saaremaa Kommune om en Saaremaa Kulturfestival på Bornholm i 2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter, hvorvidt Bornholms Regionskommune skal indgå i et samarbejde med Saaremaa Kommune om en Saaremaa Kulturfestival på Bornholm i 2021

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Udvalget ser positivt på projektet. Udvalget ønsker efterfølgende, at Kommunalbestyrelsen tager en principiel drøftelse i forhold til at indgå i internationale samarbejder.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

I februar modtog viceborgmesteren på vegne af Bornholms Regionskommune en delegation fra den estiske ø Saaremaa (Øsel). Besøget fandt sted på baggrund af et ønske fra Saaremaa Kommune om at genskabe samarbejdsrelationen mellem Saaremaa og Bornholm, der bl.a. udfoldede sig i 1990’erne i regi af internationale samarbejder og venskabsforeningen Baltisk Bro.

Baltisk Bro blev stiftet i 1990 på Bornholm på privat initiativ og havde til formål at udvikle kendskabet og forståelsen mellem Danmark og de baltiske lande gennem primært ungdomsudveksling og kulturprojekter. På et mere officielt plan blev Rønne og Kuressaare i samme periode venskabsbyer, og både Bornholm og Saaremaa indgik i det internationale ø-samarbejde B7 mellem de 7 større øer i Østersøen. Foreningen Baltisk Bro var aktiv indtil omkring 2000, og Bornholms Regionskommune forlod B7 samarbejdet i 2014.

Sammen med en tidligere estisk udvekslingsstudent fra Baltisk Bro vil Saaremaa Kommune nu gerne dels afholde en Saaremaa kulturfestival på Bornholm i maj 2021 og dels etablere et nyt samarbejde med Bornholms Regionskommune inden for fælles interesseområder.

Med kulturfestivalen ønsker Saaremaa at fejre Baltisk Bros 30-års jubilæum og sige tak til Bornholm for samarbejdet. Derudover har festivalen også til formål at skabe nye kontakter, tage unge estere med til Bornholm og give bornholmerne en oplevelse af, hvad Saaremaa er i dag.

Eksempler på indledende ideer til festivalen er:

·         konference om Baltisk Bros historie og aktiviteter

·         en koncert af Saaremaa Kammerorkester og bornholmske musikere

·         et skolesamarbejde om lokal madkultur på de to øer, som kunne munde ud i en åben "street picnic".


Det er håbet, at 100-150 personer fra Saaremaa vil deltage i festivalen på Bornholm. Kulturfestivalen forventes primært finansieret af midler fra LAG-Saaremaa, men der er udtrykt ønske om organisatorisk støtte fra Bornholms Regionskommune. Det skal derfor afklares om og hvordan dette ønske kan imødekommes.

Samtidig er Saaremaa Kommune også interesseret i at indgå øvrige samarbejder med Bornholms Regionskommune og bl.a. dele erfaringer om tilflytning, økonomisk vækst, attraktivt ø-liv for unge og kommunesammenlægning. Under besøget i februar blev der desuden drøftet samarbejdsmuligheder inden for fødevarer og kunsthåndværk. Fra bornholmsk side blev der også udtrykt interesse for en dialog om klimaindsatser og Østersøens økosystem.


På baggrund af disse drøftelser vil Saaremaa Kommune fremsende en officiel henvendelse til Bornholms Regionskommune i slutningen af marts. Under besøget gjorde delegationen dog opmærksom på, at de senest ultimo april har behov for en tilbagemelding fra BRK om kommunen ønsker at indgå i projektet om kulturfestivalen af hensyn til fristen for ansøgninger til LAG-Saaremaa. Derfor fremsendes sagen til politisk drøftelse forud for modtagelsen af den officielle henvendelse. Når henvendelsen er administrationen i hænde, vil den blive fremsendt til politisk stillingtagen og som et supplement til denne sag.

Den estiske delegation bestod af politiske og administrative repræsentanter fra Saaremaa Kommune, LAG-Saarema, Orisaare Gymnasium og Saaremaa Kammerorkester samt tidligere udvekslingsstudent fra Baltisk Bro. Dertil var også initiativtagere til Baltisk Bro på Bornholm repræsenteret under delegationens besøg på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Den estiske delegation oplyser, at kulturfestivalen som udgangspunkt forventes finansieret af midler fra LAG-Saaremaa. Der er dog udtrykt ønske om organisatorisk støtte fra Bornholms Regionskommune, hvormed det må forventes, at Bornholms Regionskommune som minimum skal bidrage med administrative ressourcer til projektet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om tilskud til renovering af tag på Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

5

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

36

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings-, og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Rønne Svømmehal ansøger om tilskud på 1.956.250 kr. til renovering af taget i Rønne Svømmehal.

Rønne Svømmehal er i den situation, at det er yderst nødvendigt, at taget bliver repareret inden for en meget kort periode. Der er tale om en vandskade, som har stået på i længere tid. Uden renovering udsættes personale og besøgende i svømmehallen for en potentiel sundhedsmæssig fare i form af sundhedsskadelige svampe. Derudover er der risiko for at svømmehallen må lukke.

Rønne Svømmehal har ikke de nødvendige midler der skal til for at renovere taget i svømmehallen og ansøger derfor Bornholms Regionskommune om tilskud til projektet.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)      anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.623.700 kr. godkendes til Rønne Svømmehal til renovering af svømmehallens tag. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og

b)      bevillingerne gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Eller

c)      at udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at sende sagen videre til budgetforhandlingerne for 2021.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

a) og b) anbefales. For at understøtte fremdrift under Corona-krisen anbefaler udvalget, at arbejdet iværksættes snarest muligt. Udvalget ønsker endvidere også at understøtter arbejdet med opførelse af ny svømmehal.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

 

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han ønsker sagen overført til budgetbehandlingen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet sagen bør indgå i budgetbehandlingen, og udvalgets bemærkninger om en eventuel ny svømmehal er punktet uvedkommende.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal ansøger om tilskud på 1.956.250 kr. til akut renovering af taget.

Rønne Svømmehals bestyrelsesformand Thomas Bay Jensen har henvendt sig til Bornholms Regionskommune vedrørende nødreparationen af taget. Steenbergs Tegnestue har beregnet, hvad den mest nødvendige og lovlige renovering af taget koster. Den samlede pris udgør jf. anlægsoverslaget godt 2,5 mio. kr. inkl. moms. Rønne Svømmehal kommer med en egenfinansiering på 0,2 mio. kr., og dertil er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Brdr. Larsens Legat og 0,2 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. Med en foreløbig finansiering på 0,6 mio. kr. mangler der således knap 2,0 mio. kr. til tagrenoveringen. Se vedlagte bilag om ansøgning og finansiering.

 

Samtidig med Rønne Svømmehals aktuelle ansøgning om nødløsningen på tagrenoveringen, er bestyrelsen for Rønne Svømmehal i gang med en parallel fremtidig løsning, om at bygge en ny og tidssvarende svømmehal inden for en horisont på 10-12 år. 

 

Aktuelt skadesomfang

Vandskaden på taget over svømmehallens omklædningsrum, cafeteria og kontor er så omfattende, at rådgiver anbefaler en totalrenovering af taget. Vandskaden blev opdaget i februar 2019, og er af skadefirmaet konstateret som en vandgennemtræningsskade, som har stået på i længere tid. Skaden udbedredes som nødløsning umiddelbart efter at skaden blev konstateret, for at begrænse skadens omfang.

Steenbergs Tegnestue har vurderet skadens omfang og vurderer, at en hel tagrenovering vil koste 4,5 mio. kr. Alternativt vil en udbedring af tagskaden, som en minimal løsning til en pris kunne gøres for 2,5 mio. kr., og med en 10-årig levetid for taget.

 

Rønne Svømmehal er nu i den situation at det er yderst nødvendigt, at taget bliver renoveret inden for en meget kort periode. Uden renovering udsættes personale og besøgende i svømmehallen for en potentiel sundhedsmæssig fare i form af sundhedsskadelige svampe. Rønne Svømmehal har ikke de nødvendige midler der skal til for at renovere taget i svømmehallen, og ansøger derfor kommunen, fonde, private långivere og legater om tilskud til af renovering af taget.

Hvis taget ikke bliver renoveret, kan en lukning blive konsekvensen. Dette vil være en meget uheldig omstændighed for brugerne af svømmehallen.

 

Der foreligger allerede en plan for projektet, i tilfælde af at det bliver muligt for kommunen at finansiere en meget stor del af udgiften til tagrenoveringen, og tage beslutningen meget snart.

For at være på forkant har Steenbergs Tegnestue allerede udarbejdet en tidsplan for byggeriet. I den stramme tidsplan ligger selve udførelsen af arbejdet i efteråret 2020.

Forventet tidsplan er vedlagt som bilag til sagen.

 

                                                                

Rønne Svømmehals værdi for de bornholmske borgere og velfærden

Der er 70.000 besøgende om året i Rønne Svømmehal. Mange af øens bornholmere, især Rønnes borgere, svømmer og anvender de mangfoldige svømmetilbud i deres hverdag.

Til dagligt løfter svømmehallens ledelse, livreddere og undervisere en vifte af svømmetilbud, som understøtter både den organiserede holdundervisning og de mere fleksible tilbud, som borgerne efterspørger. I alle ugens timer fra kl. 6.00 – 21.00 på hverdage, og fra kl. 10.00 – 15.00 i weekender, er der fuldt booket med aktiviteter i svømmehallen.

Svømmehallen anvendes til skoleundervisning, konkurrencesport, specialundervisning, genoptræning til udsatte grupper og personer med kroniske udfordringer, som f.eks. gigtramte. Den anvendes af foreninger, familier og af de borgere, der foretrækker mere fleksible tilbud, som drop-in-aktiviteter m.m.

Rønne Svømmehal er en af de idrætsfaciliteter på Bornholm, der bidrager til dækning af øens borgeres behov for sundhed og fritidstilbud, og som efterspørges af de mange dagligt besøgende.

 

En konsekvens af en eventuel lukning af svømmehallen vil således være, at øens borgere ikke længere har mulighed for at få disse behov dækket. Samtidig vil mange af de bornholmske børn og unge være forhindret i at lære at svømme.

En eventuel lukning vil også betyde, at flere borgere der ønsker at benytte sig af en svømmehal, må tage til Gudhjem Svømmehal. Afstanden til Gudhjem vil for mange borgere opleves som værende for lang, og samtidig vil merudgifterne til kørsel formentlig afholde disse borgere fra at anvende Gudhjem Svømmehal. 

Økonomiske konsekvenser

Jf. anlægsoverslaget, udarbejdet af Steenbergs Tegnestue, forventes det at tagrenoveringen vil beløbe sig til 2,556 mio. kr. inkl. moms.

 

Rønne Svømmehal kommer med en egenfinansiering på 0,2 mio. kr., og dertil er der bevilget et tilskud på 0,2 mio. kr. fra Brdr. Larsens Legat samt 0,2 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. Med en foreløbig finansiering på 0,6 mio. kr. mangler der således knap 2,0 mio. kr. til tagrenoveringen jf. nedenstående skema.

 

Finansiering af tagrenoveringen i Rønne Svømmehal

Anlægsoverslag u/moms jf. Steenbergs Tegnestue

2.045.000

Moms

511.250

Anlægsoverslag inkl. moms

2.556.250

Egenfinansiering Rønne Svømmehal

-200.000

Brdr. Larsens Legat

-200.000

Sparekassen Bornholms Fond

-200.000

Manglende finansiering

1.956.250

 

Hvis den manglende finansiering på 1.956.250 kr. skal dækkes af Bornholms Regionskommune, vil det betyde en nettoudgift for kommunen på 1.623.688 kr. Dette skyldes at kommunen – med en momsandelsprocent på 85 på dette område – vil opnå en momsafløftning på 332.562 kr. af bruttobeløbet på 1.956.250 kr.

 

Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen fra Rønne Svømmehal om tilskud på 1.956.250 kr. til tagrenoveringen, vil der således skulle gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1.623.700 kr. til projektet.

 

Da det ikke er muligt at finansiere udgifterne til tagrenoveringen inden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ramme, anbefales det at videresende ansøgningen fra Rønne Svømmehal til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

Tilbage i 2016 fik svømmehallen udarbejdet en rapport af ConPro (Concrete Project ApS) om svømmehallens tilstand. Den blev lavet forud for gennemførelse af udskiftning af fliser i hallen.

Dengang i 2016 blev der bl.a. udtalt:

 

"Som nævnt tidligere kan understøtning og udskiftning af klinkebelægningen på promenadedækket være en god måde at forlænge restlevetiden for dækket med 5-10 år og samtidig have svømmehallen til at fremstå pæn og indbydende"

 

Udskiftningen af fliserne blev gennemført i 2017. Seneste udbedring af skade har været et nyt vandbehandlingsanlæg i 2018. Det må konstateres, at svømmehallen konstant er udfordret på store vedligeholdelsesmæssige områder. Thomas Bay Jensen konkluderer således, at 2027 nok er realistisk udløbstid for Rønne Svømmehal.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning om udvidelse af antallet af vintercampingeringsenheder på Sannes Familiecamping

04.14.15P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

23

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med ejerskifte på Sannes Familiecamping er der indkommet en ansøgning om en udvidelse af antallet af vintercamperingsenheder fra 30 til 75. Turisterhvervet har opfordret generelt til en helårsåben ø, og der skal være en vis volumen for, at det kan betale sig at holde vinteråbent på en campingplads. Den nye ejer skønner, at 75 pladser kan muliggøre en vinteråbning af pladsen. Campingpladsen ligger i et område, der er udpeget som et særligt naturområde, hvor der kun kan tillades vintercampering på baggrund af den oprindelige tilladelse fra 1990. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til campingreglementet beslutte at udvide antal enheder til vintercampering på et nærmere afgrænset areal i en afvejning mellem at tilgodese naturmæssige og erhvervsmæssige interesser. Beslutningen forelægges Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen, da det er en principiel afgørelse og vil danne udgangspunkt for administrationens fremadrettede sagsbehandling.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    Ansøgning om permanent udvidelse af vinterkapaciteten til 75 pladser imødekommes.

b)    Alternativt, at administrationens forslag til en begrænset permanent udvidelse af vinterkapaciteten, med 18 hytter, 9 pladser og ekstra 15 pladser i forbindelse med særlige begivenheder, gives.

c)    Alternativt, at der gives en midlertidig tilladelse til en af de to ovenstående muligheder.

d)    Alternativt at der ikke tillades en udvidelse af vinterkapaciteten og den eksisterende kapacitet på 30 enheder opretholdes

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:
Udvalget kan ikke følge nogle af indstillingerne, idet Else Merete Knoop anbefaler a), Ole Rødvig anbefaler b), Kim Jacobsen anbefaler c) og at der gives midlertidig tilladelse jf. indstilling pkt. a) og Leif Olsen anbefaler d). Nicklas Fick kan ikke medvirke, da der er tale om et sårbart kystlandskab. Sannes familiecamping ligger i et sårbart landskab, hvor der allerede er givet dispensation en gang. Der eksisterer en tilladelse til 30 pladser. Om vinteren er campingpladser normalt ikke i brug. Naturområdet/kystarealet ved Sannes Camping kan, som det er nu, benyttes af alle og ved ikke at give tilladelse sikres mindst muligt slid på området, der er særligt sårbart om vinteren. Vi skal passe på vores natur!

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Ingen af indstillingerne anbefales, idet

Søren Schow og Kirstine van Sabben anbefaler a.

Winni Grosbøll og Thomas Thors anbefaler b.

Linda Kofoed Persson anbefaler c.

Leif Olsen og Morten Riis anbefaler d.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Liste O indstiller flg. ændringsforslag:

-at der gives tilladelse til en permanent udvidelse af vinterkapaciteten til 74 pladser.

 

For forslaget stemte 5, liste O og W.

Imod forslaget stemte 18, liste A, F, Ø, Å, V og K.

0 stemte hverken for eller imod.

Forslaget er faldet.

 

Liste A indstiller flg. ændringsforslag:

-at der gives permanent tilladelse til en udvidelse af vinterkapaciteten til i alt 31 hytter, 2 autocamperpladser og 34 vognpladser, hvoraf de 13 pladser nærmest kysten, indrammet med gult mrk. B på kortbilag, kun må benyttes til vintercampering, når de øvrige 21 vognpladser, mrk. A, er fyldt op.

 

For forslaget stemte 20, liste K, A, V, Å, W og O.

Imod forslaget stemte 3, liste F og Ø.

0 stemte hverken for eller imod.

Forslaget er vedtaget.

Liste F og liste Ø kan ikke medvirke, men støtter den oprindelige indstillings pkt. d, da placeringen så kystnært er naturmæssigt uhensigtsmæssig, og campingpladsen har allerede mulighed for at tilbyde vintercamping.

 

Sagsfremstilling

Den nye ejer af Sannes Familiecamping har med ansøgning af 16. januar 2020 ansøgt om personlig udlejningstilladelse til drift af i alt 250 campingenheder, hvor 75 enheder (hytter + pladser til campingvogne) også anvendes til vintercampering.

 

Bornholms Regionskommune meddelte i henhold til campingreglementets kapitel 2 en personlig udlejningstilladelse til driften af de 250 campingenheder, hvoraf 42 er hytter og 2 kan optages af campingvogne til udlejning pr. 1. marts 2020. Tilladelsen gælder inden for campingsæsonen, den 1. marts - den 31. oktober.

 

Der meddeltes også tilladelse til at drive vintercampering i perioden 1. november – 28/29. februar på den nordlige del af campingpladsens matrikel 114a Østerlarsker (det ternede område i billedet nedenfor) for 10 vognenheder og 20 hytter, da der foreligger en stadigt gældende tilladelse fra 1990.

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skraverede område viser Sannes Familiecampings udstrækning. Det ternede område er

der, hvor vintercamperingen blev tilladt fra 1990.

 

Området hvor campingpladsen ligger, er i kommuneplanen udpeget som særligt naturområde. Der vil derfor ikke kunne tillades vintercampering, hvis ikke der fandtes en tilladelse fra før 7. februar 2000. Dette skyldes, at der siden 2005 har været et forbud mod at melde tilladelser til vintercampering i særligt værdifulde landskaber. ”Særligt værdifulde landskaber” er at sammenligne med ”særligt naturområde”. Det forventes, at området med den kommende kommuneplan vil blive ændret til ”særligt værdifuldt landskab”. En mere detaljeret beskrivelse af landskabet findes nedenfor.

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sannes Familiecamping ligger inden for den indtegnede figur. Det grønne område er

karakteriseret som særligt naturområde i KP 2013. Skraveringen viser et Natura 2000 område.

 

 

 

Om det landskab, Sannes Familiecamping befinder sig i

Sannes Familiecamping omfatter et areal på i alt 54.776 m2. Dele af ejendommen har været anvendt som campingplads så tidligt som 1957 og 1959, hvor der var 2 særskilte campingpladser. Campingpladsen ligger i landzone og er omfattet af kystbeskyttelse, strandbeskyttelse, skovbyggelinje og kulturarvsbeskyttelse og indeholder desuden flere § 3 områder og et Natura 2000 område.

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

Tekstfelt: Kortudsnittet viser de mange lag beskyttelses¬interesser, som nævnt ovenfor, der findes i det kystlandskab, hvori campingpladsen ligger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyststien løber gennem området og campingpladsen ses tydeligt fra vandet. Området er i kommuneplan 2013 udlagt til rekreativt område med anvendelse som campingplads og er udpeget som et særligt naturområde.

 

I den kommende kommuneplan foreslås området som nævnt udpeget som et særligt værdifuldt landskab. En sådan planlægning sikrer, at der bevares landskaber af stor oplevelsesmæssig værdi, såsom det åbne kystlandskab, hvori Sannes Familiecamping ligger. Generelt er ”særligt værdifulde landskabsområder” områder med særlige landskabelige værdier, som primært knytter sig til de visuelle og udfoldelsesmæssige oplevelser, man kan få i landskabet. De indeholder ofte elementer, som er af naturmæssig, kulturhistorisk og geologisk interesse. Især i kystnærhedszonen, skal adgang til denne type af landskaber sikres iht. planlovens § 5b, og at eventuel udvikling sker under hensyntagen til den eksisterende arealanvendelse og landskabernes sårbarhed og kvalitet iht. blandt andet planlovens § 11a. Specifikt kan landskabet ved Sannes Familiecamping beskrives som en karakteristisk, varieret og oplevelsesrig bynær kyst, der har rekreativ betydning i forhold til færdsel langs kysten, både på land og vand. Herudover er både naturen og fortidsmindet i området at betragte som sårbar over for et vedvarende pres skabt af det eventuelt stærkt forøgede antal besøgende på campingpladsen gennem vinteren.

 

Baggrund for ansøgningen

Turisterhvervet opfordrer til at Bornholm som turistdestination bliver helårsåben. Der skal for den enkelte campingplads være en vis volumen i antallet af udlejningsenheder, for at det kan betale sig at holde vinteråbent. I den konkrete sammenhæng skønner ejeren, at der er behov for 75 pladser, hvor 35-40 er eksisterende hytter, mens resten er pladser til campingvogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

De 75 pladser, som ønskes anvendt til vintercampering, er markeret med en ring.

 

Sannes Familiecamping ligger i et sårbart landskab, hvor der kun må være vintercampering pga. tilladelsen fra 1990 (Campingreglementets § 10, stk. 5). Muligheden for at udvide denne findes i overgangsbestemmelserne i reglementets § 23, stk. 4, som giver mulighed for en udvidet tilladelse:

§ 10.Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november-28. februar, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere afgrænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 3.Tilladelsen kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 4. Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring må tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst 70 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 3.

Stk. 5. Hvis campingpladsen er beliggende i et område, der i kommuneplanen eller i en helt eller delvist opretholdt regionsplanretningslinje, jf. lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen) §§ 3-5, er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., må der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring må kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 4.

 

Men:

§ 23.Stk. 4.Uanset bestemmelsen § 10, stk. 5, kan der for campingpladser, som i henhold til tilladelse meddelt før den 7. februar 2000 kan benyttes til vintercampering, meddeles tilladelse til vintercampering efter § 10, stk. 2, 3 og 4.

 

Afgørelsen

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udvide arealet og antal enheder til vintercampering i en afvejning mellem de naturmæssige og erhvervsmæssige interesser på en nærmere afgrænset del af campingpladsen.

 

De erhvervsmæssige interesser ses afspejlet i ansøgers ønske om udvidet vinterkapacitet. Omfanget af denne vil efter ansøgers vurdering være nødvendig for at have en bæredygtig drift af en helårsåben campingplads. Dette vil være i tråd med satsningen fra Destination Bornholm om at markedsføre Bornholm som en vinteråben destination. Det forudsætter, at der findes tilbud for gæsterne ligesom det forventes at vinteråbning vil medføre øget beskæftigelse i vinterperioden.

 

Det bemærkes, at udvidelsen ikke kræver nyanlæg eller byggeri.

 

Mod en udvidelse taler den visuelle påvirkning af landskabet, som en eller flere rækker af campingvogne vil skabe. De bornholmske kystnære campingpladser som Hullehavn og Gudhjem Camping er karakteriseret ved, at de om vinteren, når de ikke er i brug, ligger hen som naturområder, hvor alle kan færdes og nyde kystlandskabet. Vintersæsonen har også betydning for, at landskabet får en pause fra det rekreative slid som en campingplads giver. Det skal også tages med i betragtning, at landskabet om vinteren er mere sårbart overfor slid end om sommeren.

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administrationen peger på at en mulig løsning kunne være en mere begrænset udvidelse end ansøgt, som illustreret ovenfor. 38 hytter (markeret med røde stjerner) tages i brug sammen med 19 pladser til campingvogne, (markeret med gule stjerner). Det vil give en udvidelse på 18 ekstra hytter og 9 ekstra pladser til campingvogne. 15 ekstra pladser, markeret med gule stjerner og orange prikker, kunne eventuelt tillades taget i brug i forbindelse med særlige arrangementer. Fordelingen af pladserne efterlever således kravet i campingreglementet om at samle vintercamperingsenheder på et nærmere afgrænset areal; hermed reduceres også de visuelle og slidmæssige påvirkninger i og af landskabet.

Kommunalbestyrelsen har mulighed at give en midlertidig tilladelse på 1 år enten af det ansøgte, eller af den ovenfor skitserede begrænsede udvidelse. Efter første sæson kan en evaluering af effekten på både omsætning og landskabet ligge til grund for en permanent tilladelse.

Slutteligt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at den ikke ønsker at imødekomme ansøgningen.

På baggrund af ovenstående skal Kommunalbestyrelsen beslutte:

a)    Ansøgning om permanent udvidelse af vinterkapaciteten til 75 pladser imødekommes.

b)    Alternativt, at administrationens forslag til en begrænset permanent udvidelse af vinterkapaciteten, med 18 hytter, 9 pladser og ekstra 15 pladser i forbindelse med særlige begivenheder, gives.

c)    Alternativt, at der gives en midlertidig tilladelse til en af de to ovenstående muligheder.

d)    Alternativt at der ikke tillades en udvidelse af vinterkapaciteten og den eksisterende kapacitet på 30 enheder opretholdes

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 30.4.2020

Der er fra Kommunalbestyrelsen kommet et ønske om, at Natur og Miljøs bemærkninger til følgende:

Hvis pkt. b) ”Alternativt, at administrationens forslag til en begrænset permanent udvidelse af vinterkapaciteten, med 18 hytter, 9 pladser og ekstra 15 pladser i forbindelse med særlige begivenheder, gives.” ændres så de 15 ”begivenhedspladser” også gøres permanente, og resultatet derfor bliver 18 hytter og 24 pladser.

Natur og Miljø bemærker hertil, at den permanent udvidede kapacitet vil give en mere konstant belastning, og øge de visuelle og slidmæssige påvirkninger i og af landskabet. Kysten vil om vinteren fremstå mere bebygget og ikke så urørt som hidtil.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. april 2020

1.
VS Vintercampering på Sannes Familiecamping (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge

01.02.05P21-0499

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

5

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejerne af Grønbechs Hotel ansøger om at udvide en del af hotellet ved at tilføje en værelsesetage samt en tagterrasse.

Den ønskede udvidelse ville medføre en øgning af en del af bygningskomplekset fra 2,5 etager til 4 etager inklusive tagterrassen. Bebyggelsen vil få en højde på ca. 10 m. Den nuværende bebyggelsesprocent er 117 ifølge BBR, og det vurderes, at udvidelsen af bygningen vil bringe bebyggelsesprocenten op mellem 130 og 150.

Den gældende kommuneplans rammebestemmelse er i dag max. 2,5 etager, en bebyggelsesprocent på 85 og en maksimale bygningshøjde på 11 m.

Den ønskede udvidelse af Grønbechs Hotel udløser derfor behov for et kommuneplantillæg for så vidt angår etageantal og bebyggelsesprocent. Kommuneplanrammen vil kun omfatte den aktuelle matrikel nr. 59 Allinge Bygrunde.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 11. marts udarbejde et debatoplæg og indkalde ideer og forslag i 14 dage fra offentligheden. Der har nu været indkaldt ideer og forslag i perioden fra den 19. marts til og med den 2. april.

Der er i debatmfasen indkommet 17 bemærkninger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·         der tages stilling til om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for Grønbechs Hotel i Allinge.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for Grønbechs Hotel i Allinge.

Søren Schow, Thomas Thors og Winni Grosbøll kan ikke medvirke, idet de ønsker udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan for Grønbechs Hotel i Allinge, hvor der ikke åbnes mulighed for at tagterrassen kan indgå og arkitekturen skal tilpasses det omkring liggende bymiljø.    

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Liste A har fremsendt flg. ændringsforslag:

Det indstilles, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for Grønbechs Hotel i Allinge, der afspejler de i den supplerende sagsfremstilling beskrevne tilpasninger af projektet (revideret projekt af 21. april 2020).

 

For forslaget stemte 15, liste A, W, V og F.

Imod forslaget stemte 8, liste Ø, O, K og Å.

0 stemte hverken for eller imod.

 

Ændringsforslaget er godkendt.

 

Enhedslisten kan ikke medvirke, da de mener, at det reviderede projekt fortsat vil stride imod principperne i den netop vedtagne bevarende lokalplan.

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 11. marts 2020, at der skulle udarbejdes et debatoplæg og indkaldes ideer og forslag fra offentligheden i forbindelse med et ønske om en udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge i form af en ekstra etage og en tagterrasse.

Den ønskede udvidelse vil medføre en øgning af en del af bygningskomplekset fra 2,5 etager til 4 etager inklusive tagterrassen. Bebyggelsen vil få en højde på ca. 10 m. Den nuværende bebyggelsesprocent er 117 ifølge BBR, og det vurderes, at udvidelsen af bygningen vil bringe bebyggelsesprocenten op mellem 130 og 150.

Den gældende kommuneplans rammebestemmelse er i dag max. 2,5 etager, en bebyggelsesprocent på 85 og en maksimale bygningshøjde på 11 m.

Ejendommen er også omfattet af den bevarende lokalplan nr. 00-01. lokalplanens hovedformål er at sikre at det bestående bymiljø bevares ved at eksisterende karakteristisk bebyggelse samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares.  

Den ønskede udvidelse af Grønbechs Hotel udløser derfor behov for et kommuneplantillæg for så vidt angår etageantal og bebyggelsesprocent. Kommuneplanrammen vil kun omfatte den aktuelle ejendom.

Den øgede højde af bygningen vil give skyggegener til den nord for beliggende ejendom matrikel 58. Den ønskede tagterrasse må forventes at øge indbliksmulighederne til ejendomme beliggende rundt om Grønbechs Hotel.

Mod miljøet i vejforløbet Vinkelstræde vurderes den øgede bygningshøjde ikke at være en så væsentlig ændring, at det udløser lokalplanpligt jf. den gældende lokalplan. Begrundelsen er den forholdsvis store bygningsvolumen, som ejendommen i forvejen har, mod det meget skrånende Vinkelstræde. udvidelse af bygningen vurderes her at være tilpasset gadeforløbet og den eksisterende nedtrapning af bygningskomplekset.

Mod Nørregade er en udvidelse af facaden med en værelsesetage og en tagterrasse at være en markant ændring af miljøet. Mod nordvest er der 5 lavereliggende boliger, der vil få en væsentlig øget nabofacade (mur) og forventeligt vil få væsentlige skyggegener samt sammen med omkringboende naboer få indbliksgener ved den øgede bygningshøjde og tagterrasse.

Mod havnen vil etageudvidelsen medføre en øgning af bygningshøjden til ”tagkip” på ca. 2,2 m, da selve tagfladen reduceres og indgår i udvidelsen og samtidig fungerer som brystning for terrassen.

Samlet set er udvidelsen en væsentlig ændring af det bestående miljø og dermed lokalplanpligtigt.

I lokalplanlægningen vil skygge- og indsigtsgener sammen med nybyggeriets indpasning i det eksisterende miljø blive analyseret og indgå i lokalplanarbejdet, og der vi blive redegjort herfor, når sagen bliver sendt til politisk behandling og efterfølgende høring.

Opstalt af udvidelsen af den øverste etage på den gule bygning til højre mod Vinkelstræde.

 

Perspektiv af Vinkelsrtræde.

 

Foto af Vinkelstræde set fra Nørregade, den aktuelle bygning er den gule bygning til venstre i billedet

 

Opstalt mod Nørregade – eksisterende terrasser tilføjet tag- og beboelsesterrasser.

Perspektiv set fra nørregade

 

 

Foto af eksisterende forhold set fra Nørregade

 

Skråfoto set mod syd over Lavendelstræde. Den aktuelle tagflade ses centralt i luftfotografiet med mørk tagpap. Naboejendommene, der påregnes skyggegener, er til venstre herfor. Ejendomme i nabolaget må forvente indbliksgener i mere eller mindre grad.

 

 

 Opstalt af facaden mod havnen. De eksisterende og ansøgte forhold.

 

 

 

Bemærkninger og kommentarer til debatoplægget:

Generelt til indsigelserne

Administrationens kommentar: ”Mod miljøet i vejforløbet Vinkelstræde vurderes den øgede bygningshøjde ikke at være en så væsentlig ændring, at det udløser lokalplanpligt. Mod nordvest er der 5 lavereliggende boliger, der forventeligt vil få væsentlige skygge- og indbliksgener ved den øgede bygningshøjde og tagterrasse. I lokalplanlægningen vil skygge- og indsigtsgener sammen med nybyggeriets indpasning i det eksisterende miljø blive analyseret og indgå i lokalplanarbejdet, og der vi blive redegjort herfor, når sagen bliver sendt til politisk behandling og efterfølgende høring.”

 

 

1)       Per Asp Larsen

·         Ønsker en redegørelse for kommunens annoncering af debatoplægget for ”indkaldelse af ideer og forslag” vedrørende ønsker om en udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge, som ikke menes er fyldestgørende.

·         Ønsker ligeledes en redegørelse for hvorfor naboer ikke er orienteret som partshavere.

 

Adminstrationens kommentar: På kommunens hjemmeside er annonceret i debatoplæg, at der er ønsker om en udvidelse af Grønbechs Hotel og der derfor indkaldes ideer og forslag forud for, om kommunalbestyrelsen vil beslutte om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg. På hjemmesiden oplyses hovedformålet med indkaldelse af ideer og forslag, og indeholder et link til hele det mere fyldestgørende debatoplæg, som borgerne opfordres til at læse og indsende sine bemærkninger via et link. Kommunalbestyrelsen vil herefter lade bemærkninger og forslag indgå i den samlede vurdering for, om der skal udføres et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for en efterfølgende lokalplanlægning, hvor bl.a. skygge og indsigts gener vil blive analyseret.

 

Kommunen har med E-post udsendt debatoplæg til alle naboerne rundt om ejendommen ”Grønbechs Hotel” således at disse specifikt er orienteret. Det med E-post udsendte debatoplæg indeholder også et link til hele debatoplægget.

 

2)      Thomas kæmpe, Kattedalen 2, 3770 Allinge

·         Mener at et 10 meter højt hotel kompleks, med tagterrasse, midt i lavt liggende boligområde, vil påvirke ikke bare det skitserede område, men langt ud over dette, andre i nærområdet vil også føle sig genert med de muliggjorte indbliksgener fra tagterrassen.

·         Mener at bygningen arkitektonisk ikke vil passe ind i bybilledet, hverken fra Nørregade, eller ud over byens tage.

 

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

3)      Michael Stisen, Birkebakken 2, 3770 Allinge

·         Mener at det er en dårlig idé at afvige fra den bevarende lokalplan i Allinge centrum.

·         Mener der er stor risiko for, at en tilladelse til udvidelsesforslaget af Grønbechs Hotel vil danne præcedens og medføre en glidebane effekt i bevaringsarbejdet, hvilket ikke vil være en ønskværdig udvikling.

·         Mener at det i dette tilfælde er erhvervsinteresser som tilsyneladende trumfes igennem.   

·         Såfremt der gives byggetilladelse, bør det sikres at nybyggerier/tilbygninger strengt holdes i den nuværende stil som er en del af Allinges kulturelle udseende.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse.

 

 

4)      Aage Madsen, Langedebyvejen 12, 3730 Nexø

·         Mener at der ikke bør udarbejdes et kommuneplantillæg da det vil være medvirkende til at ødelægge det smukke bymiljø i Allinge

 

·         Mener en 11,2 meter høj bygning med udsigtsplatform på taget hører bestemt ikke hjemme i Allinge, som nødig skulle blive et nyt Mallorca.

 

·         Mener at kommunen generelt er alt for tilbøjelig til at give dispensationer fra fredningsbestemmelser og lokalplaner.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

5)      Allinge-Sandvig Byforening, Lene Vinberg, formand

·         Byforeningen finder at udvidelsen ikke skal tillades af følgende grunde: Bygningen vil blive for stor, for grim og for høj. Byggeprocenten er allerede over 100 og vil stige yderligere.

 

·         Bygningen vil blive højere end 8 eller 8,5 meter og give yderlige uheldige skyggevirkninger i Vinkelstræde, på havnen og i Havnegade om eftermiddagen og om aftenen.

 

·         Desuden er facaden modernistisk med høje glaspartier, der er fremmedartet for den traditionelle byggeskik i vore havnebyer og bør ikke tillades, da der er tale om konflikt til den kommende bevaringsplan.

Administrationens kommentar: Der henvises i indsigers sidste pkt. til, den kommende bevaringsplan for Allinge, som afventer politisk vedtagelse på Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde i marts måned 2020. Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

6)      Birgit Larsen, P. W. Tegnersvej 31, 3070 Snekkersten. (ejer af den nord for beliggende naboejendom, Havnegade 7, Allinge).

·         Mener at udvidelsen vil påvirke bevaringsmiljøet i de små gader omkring Allinge Havn negativt, herudover påpeges det, at tagterrassen vil give væsentlige genevirkninger ved indsigt i naboers haver og vinduer.

·         Der lægges også vægt på at den øgede bygningshøjde vil medføre væsentlige skyggegener for naboer og på selve havnen, som er lokaliseret i en lavere højdekote nedenfor og øst for bygningen.

·         Forventer at en tilladelse til den ønskede udvidelse, ud fra lighedsprincippet, vil danne præcedens for ejendomme beliggende i anden række, bag ejendommene med facader direkte til Havnen.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

7)      Marianne og Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5, 3770 Allinge (ejere af den syd for beliggende naboejendom).

·         Mener at den øgede bygningshøjde vil lægge deres ejendom i skygge sommerhalvåret samt, at de vil føle sig ”klemt” ved den øgede bygningsvolumen som nabo.

·         Oplyser at der er trafikalt presset i Vinkelstræde om sommeren og det i forvejen er besværligt at finde parkeringspladser for fastboende. Herudover påpeges problematikken ved at finde flere parkeringspladser til hotellets udvidelse, med plads til yderligere gæster og aktivitet.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

8)      Birte& Jørgen Jensen, Rosengade 17, 3770 Allinge

·         Mener at udvidelsen vil være for voldsom i det i forvejen tæt bebyggede kvarter.

·         Oplyser at der i forvejen er store parkeringsproblemer i den del af Allinge.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

 

9)      Samlet indsigelse fra lejere i naboejendommen Vinkelstræde 2, 2A, 2A tv., 2B og 2C (ejendommen er nabo og beliggende nord for Grønbechs Hotel).

·         Mener at tagterrassen vil give indbliksgener til deres have og gård, samt indblik til deres boligers vinduer, hvilket vil være ubehageligt og give en nedsat livskvalitet.

·         Forudser at den øgede bygningshøjde vil give et stort skyggeproblem i haven og gården.

·         Er bekymrede for, at en træterrasse som om sommeren er opstillet foran Hotel indgangen og giver anledning til megen støj og musik til sent ud på aftenen, vil kunne overføres til tagterrassen.

 Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

10)  Helle og Steen Gornitzka, Havnegade 13, Allinge.

·         Mener at tagterrassen vil give store indbliksgener for de omkringboende naboer, og mener at op til 44 naboer vil få indbliksgener. Indbliks problematikken er understøttet ved et medsendt dronefoto mod Vinkelstræde 2, taget fra en position hvor tagterrassen er ønsket.

·         Oplyser at der er trafikalt presset i området om sommeren og det i forvejen er besværligt at finde parkeringspladser for fastboende.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

 

 

Dronefoto der skal illustrere udsigten fra terrassen mod ejendommen Vinkelstræde 2 fra 11m højde.

 

 

11)   Niels Henriksen, Bredevej 9, 2830 Virum (medejer af naboejendommen Nørregade 14 i Allinge).

·         Er imod den påtænkte udvidelse af hotellet da der forudses et øget trafikpres på Nørregade af turistbusser og lastbiler som holder ulovligt parkeret mens de leverer gæster og varer til hotellet.

·         Ønsker ikke det indkig der vil være fra tagterrassen til deres gårdhave og stue på 1st. sal og i øvrigt indkig til mange andre ejendomme i nabolaget.

·         Mener at den støj der vil komme fra tagterrassen fra gæster vil kunne høres langt udover byen, i dag er den koncentreret i gårdhaven.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

12)  Karsten Brodersen, Stavsdalvej 23, 3760 Gudhjem

·         Mener at burde have været orienteret om indkaldelse af ideer og forslag via E-Boks

·         Mener at vil blive påført voldsomt skyggeindfald og måske en fuldstændig forhindring af solindfald.

·         Mener at bygningen vil blive alt for dominerende med den øgede volumen.

Administrationens kommentar:

Debatoplægget ”indkaldelse af ideer og forslag” er sendt med E-Boks til de naboer administrationen vurderede ville blive direkte berørte som parter i sagen. Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

 

 

13)  Janne Brodersen, Stavsdalvej 23 3760 Gudhjem.

·         Mener at bevaringsværdierne på i det bornholmske samfund skal værnes.

·         Mener at bygningen vil give megen skygge til det omgivne bymiljø.

·         Mener at en tilladelse til det ansøgte byggeri vil danne præcedens.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

 

14)  Tommy Kofoed Teglgårdsvej 8,3770 Allinge. (ejer af Lavendelstræde 3, Allinge)

·         Oplyser at området er af middel- til højbevaringsværdi.

·         Mener at indbliksgenerne i forvejen er store og derfor ikke bør øges ved det ansøgte byggeri

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

15)   Katy Nielsen

·         Mener ikke en så høj og moderne bygning hører hjemme i Allinge.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

 

 

16)        Rita Hildebrandt, Søndergade 11,3770Allinge.

·         Mener ikke at det vil være pænt med en så høj bygning i Allinge centrum og at udtrykke af gammelt fiskerleje skal forblive som det er.

·         Mener ikke det er i orden med de forøgede det forøgede indkig til naboer som tagterrassen vil medføre.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

17)        Arne Kofoed, Lavendelstræde 3, 3770 Allinge.

·         Mener at indbliksgenerne i forvejen er store og derfor ikke bør øges ved det ansøgte byggeri.

·         Oplyser at der i forvejen er store trafik- og parkeringsproblemer om sommeren og at dette problem vil øges såfremt den ønskede udvidelse af hotellet gennemføres.

·         Mener en tilladelse kan danne præcedens.

Administrationens kommentar:

Det er en politisk beslutning, om det ønskes at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør den ansøgte udvidelse. Se herudover den generelle kommentar ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 30.4.2020

- På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser under indkaldelse af ideer og forslag, har kommunen fra bygherren modtaget et revideret projekt for udvidelsen af Grønbechs Hotel, der søger at imødekomme indsigelser og bemærkninger fra borgerne.

 

 

Det reviderede projekt er bilagt nedenstående 

 

Revideret ansøgning

Tagterrassen ønskes nu udført aflukket med valmet tegltag mod alle 4 sider som terrasseværn, og der etableres et ca. to meter bredt beplantningsbælte mod nordvest for at undgå indsigtsgener til naboerne her. Terrassefladen reduceres herved fra 185 m² til 155 m².

Facaden i vest mod Nørregade ændres med nyt facadeparti med bl.a. sprossevinduer, så facadepartiet i udtryk sammen med det valmede røde tegltag, tilnærmer sig det øvrige hotels arkitektur. De franske altaner mod havnen fastholdes, da ansøger mener at facadeudtrykkets rytme og arkitektur bliver harmonisk, ved ikke blot at have franskealtaner på tilbygningen på anden etage, men også gennemføre den eksisterende rytme med franske altaner i den eksisterende første etage mod den sydlige del af Vinkelstræde mod havnen.

 

Administrationens kommentar:

Et valmet tegltag som værn for tagterrassen vil være en akitektonisk tilpasning af facaderne mod naboer i nordvest og mod Nørregade i vest og give ejendommen et sammenhængende udtryk i tagfladerne. Indbliksgener mod naboer i nordvest vurderes at blive ikke eksisterende ved tagvalm og beplantning. Skyggepåvirkningen vurderes at være nogenlunde uforandret. Renoveringen af facaden mod Nørregade vil få et væsentligt tilnærmet udtryk til den øvrige bygningsmasse, hvorved ejendommen vil passer bedre ind i miljøet end det er tilfældet i dag. Indbliksgenerne mod andre retninger end naboer i nordvest vil være delvist uforandrede. Som helhed betragtet vurderes bygningen ved de tilføjede ændringer, bortset fra højden i den nordligste del af bebyggelsen mod havnen, at være tilpasset den eksisterende ejendom og miljøet omkring. Særligt skal nævnes den arkitektoniske forbedring af facaden mod Nørregade. Byggeriet vil dog fortsat kræve en ny lokalplan, idet forslag til bevarende lokalplan nr. 096 for ”bevaring og videreudvikling af Allinge” formålsparagraffen § 1 bestemmer at altaner, franskealtaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader ikke må etableres. Det vil sige, at såfremt ønsket om at udvide Grønbechs Hotel og tilføje franske altaner og tagterrasse, skal fremmes, vil dette alene kræve en forudgående lokalplanlægning for ejendommen.

Bebyggelsesprocenten overstiger kommuneplanens ramme for lokalplanlægning der angiver 85. den ønskede udvidelse forventes at give en bebyggelsesprocent på mellem 130 og 150. Et lokalplanforslag forudsætter dermed et forudgående kommuneplantillæg der indeholder den nødvendige bebyggelsesprocent.  

 

Se nedenstående bilag med planer og facader

 

 

  

 

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Indkomne bemærkninger og indsigelser (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. april 2020

2.
Grønbechs Hotel, revideret projekt for udvid else 20. april 2020 (PDF)

3.
Grønbechs Hotel M0085 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Resultater fra Den grønne ordning – Kampagne Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi

01.02.20Ø34-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

33

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har nu gennemført kampagnen Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi finansieret af Grøn ordnings statslige midler i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 31. maj 2008 i sagen ”Anvendelse af midler fra Den Grønne ordning”.

Det omtalte tilsagn omfattede en informations kampagne med aktiviteter, som havde fokus på at formidle viden til husejere om vedvarende energiløsninger samt byggetekniske løsninger, som fremmer potentialet for at integrere mere vedvarende energi i energisystemet.

Projektet er nu afsluttet og det statslige tilskud er indhentet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den Grønne ordning er etableret med udgangspunkt i VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Ordningen omfatter nye vindmøller over 28 meter, der er opstillet på land efter 21. februar 2008, hvor der indbetales tilskud pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet el-nettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. Bornholms Regionskommune havde 607.200 kr. til rådighed udløst af opstillingen af vindmøller ved Tornbygård. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning blev midlerne anvendt således at 50 % gik til Naturgenopretning af Præstemose ved Klemensker og 50 % til Kampagnen Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi.

 

Kampagne Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi

I henhold til Grøn Ordnings retningslinjer, skulle aktiviteterne afholdes af lokale foreninger med et alment og ideelt formål.

Kommunen indgik derfor et samarbejde med Bornholms Miljø & Energiforening om at stå for gennemførelse af kampagnen - med Center for Erhverv, Byg og Sekretariat som projektadministrator samt koordinering med øvrige Bright Green Island tiltag. Aktiviteterne blev afholdt i 2018 og 2019.

 

Der er i alt gennemført formidlingsaktiviteter for 279.776,42 ud af et tilskudsbudget på 303.600,00 kr. Dette skyldes primært, at Energistyrelsen ændrede tidsfristen for projektets gennemførelse således, at projektet skulle være afsluttet i oktober 2019 i stedet for ved årets udgang.

 

De aktiviteter, som blev gennemført er:

1. Samfundsdebat om Bornholms CO₂ mål som erstatning for klima- og energimesse (redegørelse for erstatning af aktiviteten kan læses i bilag 1).

Borgerinvolverende indsats som satte fokus på dilemmaer omkring vedvarende energiløsninger i relation til den lokale debat på Bornholm.

Aktiviteten blev afholdt på Campus Bornholm i Rønne den 27. marts 2019

Debatten tiltrak over 200 fremmødte samt de som fulgte med via live- tv udsendelse.

 

 

2. Stand på Åbent Landbrug i 2018 og 2019 som erstatning for Nyker Legedag (redegørelse for erstatning af aktiviteten kan læses i bilag 1).

 

Stand på Åbent landbrug 2018 havde besøg af ca. 50 mennesker.

Fokus var på formidling af viden omkring den grønne omstilling overfor borgere – både i hverdagen og i samfundet. Nogle af aktiviteterne på standen var formulering af borgernes egne grønne hverdagsmål (’Bornholmermål’) og rådgivning omkring energiforbrug og bæredygtighed i renovering.  

 

Stand på Åbent Landbrug 2019 havde besøg af ca. 60 mennesker. Fokus var på temaet ressourceforbrug, herunder energiforbrug i boliger, bæredygtighed og ressourcehåndtering på Bornholm.

 

 

3. Tema-arrangementer om vedvarende energi og smartgrid

Der er gennemført fem tema-arrangementer med fokus på at give konkret viden og inspiration om energirenovering og vedvarende energiløsninger. De fem tema-arrangementer nåede til sammen 175 deltagere og blev afholdt i samarbejde med bl.a. borgerforeninger som Østerlars Borgerforening, Hasle Byting, Åkirkeby Borgerforening og Svanekes Venner.

 

 

4. Åbent hus: Besøg hos husejere med spændende renoverings- og byggeprojekter

Der blev gennemført otte åbent hus-arrangementer, hvor der blev vist og formidlet konkrete lokale erfaringer omkring energirenovering og bæredygtigt byggeri. Fremvisningerne blev arrangeret i samarbejde med de pågældende husejere og frivillige lokale virksomheder, som gerne ville dele deres viden. Fokus var mod selvbyggere og andre interesserede, samt udformet med blik for at balancere økonomi og behovet for energirenovering.

 

Detaljeret liste over aktiviteter og deres specifikke indhold kan læses i vedhæftet bilag 1: Afrapportering til Energistyrelsen Kampagne grønne boligløsninger og mere VE.

 

Udgifter til projektet er afholdt som driftsudgifter i regnskab 2018 og 2019 og dækket af tilskud fra Energistyrelsen. En del af timerne til projektledelse er ligeledes dækket i projektet. Regnskab vedhæftes.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Bilag 1_Ansøgning om udbetaling af tilskud (PDF)

2.
Regsnkab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Resultater fra Den grønne ordning

04.00.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

18

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

34

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har gennemført et naturgenopretningsprojekt i Præstemosen ved Klemensker finansieret af Grøn ordnings statslige midler i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 31. maj 2018 i sagen ”Anvendelse af midler fra Den Grønne ordning”. Projektet er nu afsluttet og det statslige tilskud er indhentet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Den Grønne ordning er etableret med udgangspunkt i VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Ordningen omfatter nye vindmøller over 28 meter, der er opstillet på land efter 21. februar 2008, hvor der indbetales tilskud pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet el-nettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. Bornholms Regionskommune havde 607.200 kr. til rådighed udløst af opstillingen af vindmøller ved Tornbygård. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning blev midlerne anvendt således at 50 % gik til Naturgenopretning af Præstemose ved Klemensker og 50 % til Kampagnen Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi. Natur- og Miljøudvalget orienteres om naturgenopretningsprojektet nedenfor og Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget orienteres om grønne boligløsninger på kommende møde.

Naturgenopretning i Præstemosen ved Klemensker

Bornholms Regionskommune har i perioden fra oktober 2018 – til oktober 2019 gennemført et naturgenopretningsprojekt i Præstemosen ved Klemensker.

Projektet indeholdt tiltag der skulle tilføre området større naturværdi ved at genskabe mulighederne for udvikling af den oprindelige flora og fauna samt at forbedre de eksisterende stier og tilhørende faciliteter.

Konkret har dette udmøntet sig i opgravning af et rørlagt vandløb, rydning og hegning og forbedring og udbygning af de eksisterende publikumsfaciliteter. Projektet er nærmere dokumenteret med billeder i den vedlagte ”Afrapportering Projekt Præstemosen”.

Projektets budget til naturgenopretning og forbedring af publikumsfaciliteter var på i alt 310.000 kr., hvoraf 303.600 kr. forventedes dækket af tilskud og resten som egenfinansiering.

Projektets indhold blev undervejs tilpasset ud fra dels de lokale borgeres ønsker dels ud fra naturmæssige hensyn. Det samlede regnskab for projektet viser udgifter for i alt 337.899,68 kr.

Der er hjemtaget tilskud på 303.600 kr., mens projektets budgetoverskridelse på 27.900 kr. er dækket af driftsbudgettet vedrørende naturforvaltning inkl. publikumsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Projektet er afsluttet i regnskab 2019.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
2. AFRAPPORTERING Projekt Præstemose (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø

01.11.20P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

6

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger om en forhøjelse af de eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø.  Forhøjelsen skal benyttes til projektledelse i årene 2020-2022. Forhøjelsen foreslås finansieret af puljen til nye områdefornyelsesprojekter (40 pct.) og fra statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 (60 pct.).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at anlægsbevillingen til områdefornyelse i Nexø forhøjes med 1.023.600 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 3.335.580 kr.,

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på i alt 1.023.600 kr., fordelt med 341.200 kr. i hvert af årene 2020-2022,

c) at anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -614.160 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse for 2019), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -1.730.160 kr.,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til refusion/tilskud på i alt -614.160 kr., fordelt med -204.720 kr. i hvert af årene 2020-2022, og

e) at nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på i alt 409.440 kr. finansieres af puljen til nye områdefornyelsesprojekter med 136.480 kr. i hvert af årene 2020-2022.

f) at der fortsat søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer til realisering af projekterne i byfornyelsessprogrammet. Hvis tilsagn modtages fremlægges sagen på ny.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 byfornyelsesprogrammet for Nexø. Det samlede program udgør investeringer for 30,6 mio. kr. Programmet var ikke fuldt finansieret ved godkendelsen. Det var i stedet indarbejdet i programmet, at finansieringen udgøres af både kommunale, statslige og private midler, som løbende tilføres programmet.

 

Den senest godkendte anlægsbevilling indeholder budget til projektledelse for 2018 og 2019. Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til projektledelse for 2020, 2021 og 2022, idet projektlederen er ansat som en direkte følge af projektet. Projektledelsen er på 23 timer om ugen i dette projekt.

 

Status mv.

Siden vedtagelsen af programmet for områdefornyelsen i Nexø har hovedfokus været den nordlige del af havneområdet, hvor der er udarbejdet en ansøgning til Kystdirektoratet om en strandpark, og hvor der er private udviklingsprojekter, som områdefornyelsen har tæt dialog med. Ansøgningen om strandparken er nu i høring med høringsfrist den 14. april. Se bilag.

Styregruppen har indledt en dialog om opdatering af områdefornyelsens program, og administrationen arbejder på en finansieringsplan for strandparken. Disse arbejder forventes afsluttet i løbet af foråret, og det forventes, at der på baggrund heraf lægges en sag om justering af anlægsbevillingerne op i juni måned.

 

Statens pulje til landsbyfornyelse

Byfornyelsesprogrammet er delvis finansieret af statens pulje til landsbyfornyelse, der kan matches 40/60, altså hvor man kan opnå et tilskud på 60 pct. af udgifterne.

Statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 udgør 4,14 mio. kr. Kommunen har frem til starten af 2021 til at disponere disse midler.

Med denne anlægsbevillingssag og den relaterede sag vedrørende områdefornyelse i Aakirkeby disponeres samlet 1,3 mio. kr., hvorefter 2,16 mio. kr. af puljen vil være disponeret, idet der tidligere er disponeret 0,86 mio. kr. Dermed tilbagestår fortsat 1,98 mio. kr. af puljen til disponering.

Statens pulje til landsbyfornyelse 2020 udgør 4,8 mio. kr. for Bornholms vedkommende. Kommunen har frem til starten 2022 til at disponere disse midler. Midlerne i denne pulje er endnu ikke disponeret.

 

Pulje til nye områdefornyelsesprojekter

Der er afsat en årlig kommunal pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,67 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023.

Puljen blev i 2018 og 2019 benyttet til at medfinansiere opstarten af projekterne i Nexø og Aakirkeby, ligesom puljen også anvendes som medfinansiering af nettoudgiften i denne sagsfremstilling.

 

Gennemførelse og risici

Forhøjelse af de igangværende anlægsbevillinger til områdefornyelsesprojektet med yderligere statsmidler vil øge den økonomiske risiko, der er forbundet med disse, i forhold til tilbagebetaling til staten, såfremt programmet ikke gennemføres i sin helhed. Modsat er nærværende anlægsbevillinger en forudsætning for at kunne videreudvikle de besluttede indsatser i områdefornyelsens program, og for at igangsætte den nødvendige fundraising.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er to gange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Nexø, senest den 10. oktober 2019, hvor bruttoudgifterne i anlægsbevillingen (udgift) blev forhøjet til 2.311.980 kr.

Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevillinger på følgende møder (akkumulerede beløb):

 

Dato

Samlede bruttoudgifter

Samlede tilskud

Samlede nettoudgifter

29. november 2018

2.248.980

-1.053.000

1.195.980

10. oktober 2019

2.311.980

-1.116.000

1.195.980

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb som skitseret nedenfor, således at der afsættes budget til projektledelse til den videre proces med områdefornyelsen:

Nexø

Nuværende anlægsbevilling

Forhøjelse af anlægsbevilling

Forhøjelse i alt

Ny anlægs-bevilling

 Indsatsområde - udgifter

 

2020

2021

2022

 

 

00 Projektadministration og borgerinddragelse

744.000

         341.200

         341.200

         341.200

   1.023.600

1.767.600

01 Branding og kommunikation

25.000

 

 

 

 

25.000

02 Sammenhæng mellem bymidte og havn

142.980

 

 

 

 

142.980

03 Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter

1.250.000

 

 

 

 

1.250.000

04 Kultur- og medborgerhus

150.000

 

 

 

 

150.000

Samlede udgifter

2.311.980

         341.200

         341.200

         341.200

   1.023.600

3.335.580

 

 

 

 

 

 

0

Indtægter

 

2020

2021

2022

 

0

Statens pulje til byfornyelse 2018

-1.053.000

 

 

 

                 

-1.053.000

Statens pulje til landsbyfornyelse 2019

-63.000

        -204.720

        -204.720

        -204.720

     -614.160

-677.160

Samlede indtægter

-1.116.000

        -204.720

        -204.720

        -204.720

     -614.160

-1.730.160

Samlede nettoudgifter

1.195.980

         136.480

         136.480

         136.480

      409.440

1.605.420

 

Kommunens nettoudgift på i alt 409.440 kr., som er fordelt med 136.480 kr. i hvert af årene 2020-2022, finansieres af den pulje til nye områdefornyelsesprojekter, som allerede er afsat i budgettet.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. netto 2.688.000 kr., idet der er afsat netto 672.000 kr. i hvert af årene 2020-2023.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

01.11.20P20-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger om en forhøjelse af de eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby.

Forhøjelsen skal benyttes til projektledelse i årene 2020-2022. Forhøjelsen foreslås finansieret af puljen til nye områdefornyelsesprojekter (40 pct.) og af statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 (60 pct.).

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 1.153.350 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 3.057.850 kr.,

b) at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på i alt 1.153.350 kr., fordelt med 384.450 kr. i hvert af årene 2020-2022,

c) at anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -692.010 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse for 2019), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -1.720.510 kr.,

d) at der afsættes rådighedsbeløb til refusion/tilskud på i alt -692.010 kr., fordelt med -230.670 kr. i hvert af årene 2020-2022, og

e) at nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på i alt 461.340 kr. finansieres af puljen til nye områdefornyelsesprojekter med 153.780 kr. i hvert af årene 2020-2022.

f) at et beløb svarende til overskuddet på anlægsprojektet Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner på 171.338 kr. benyttes som medfinansiering til områdefornyelse i Aakirkeby. En sag om forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vil således blive fremlagt på ny.

g) at der fortsat søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer til realisering af projekterne i byfornyelsesprogrammet. Hvis tilsagn modtages fremlægges sagen på ny.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 byfornyelsesprogrammet for Aakirkeby. Det samlede program udgør investeringer for 17,6 mio. kr. Programmet var ikke fuldt finansieret ved godkendelsen. Det var i stedet indarbejdet i programmet, at finansieringen udgøres af både kommunale, statslige og private midler, som løbende tilføres programmet.

 

Den senest godkendte anlægsbevilling indeholder budget til projektledelse for 2018 og 2019. Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til projektledelse i 2020, 2021 og 2022, idet projektlederen er ansat som en direkte følge af projektet. Projektledelsen er på 23 timer om ugen i dette projekt.

 

Status mv.

Siden vedtagelsen af programmet for områdefornyelsen i Aakirkeby er der udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med tegnestuen Tredje Natur som konsulent, og der er udarbejdet et anlægsprojekt for torvet, hvor udbud er gennemført og afgjort i marts 2020. Der er derudover en arbejdsgruppe, som har igangsat arbejdet med udvikling af et medborgerhus.

Styregruppen har indledt en dialog om opdatering af områdefornyelsens program. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af foråret, og det forventes, at der på baggrund heraf lægges en sag om justering af anlægsbevillingerne op i juni måned.

 

Statens pulje til landsbyfornyelse

Byfornyelsesprogrammet er delvis finansieret af statens pulje til landsbyfornyelse, der kan matches 40/60, altså hvor man kan opnå et tilskud på 60 pct. af udgifterne.

Statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 udgør 4,14 mio. kr. Kommunen har frem til starten af 2021 til at disponere disse midler.

Med denne anlægsbevillingssag og den relatererede sag vedrørende områdefornyelse i Nexø disponeres samlet 1,3 mio. kr., hvorefter 2,16 mio. kr. af puljen vil være disponeret, idet der tidligere er disponeret 0,86 mio. kr. Dermed tilbagestår fortsat 1,98 mio. kr. af puljen til disponering.

Statens pulje til landsbyfornyelse 2020 udgør 4,8 mio. kr. for Bornholms vedkommende. Kommunen har frem til starten 2022 til at disponere disse midler. Midlerne i denne pulje er endnu ikke disponeret.

 

Pulje til nye områdefornyelsesprojekter

Der er afsat en årlig kommunal pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,67 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023.

Puljen blev i 2018 og 2019 benyttet til at medfinansiere opstarten af projekterne i Nexø og Aakirkeby, ligesom puljen også anvendes som medfinansiering af nettoudgiften i denne sagsfremstilling.

 

Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner (Litra f)

Der blev i budget 2018 afsat 1.700.000 kr. til at afhjælpe en større belastning af udearealerne omkring Hans Rømer Skolen. Anlægsbevillingen, som blev godkendt i juni 2018, blev givet til etablering af to multibaner samt en kunstgræsbane. Dette projekt er afsluttet med et overskud, og der er et ønske om at bruge de resterende midler til rekreative tiltag, med et pædagogisk/formidlingsmæssigt og bevægelsesfordrende formål.

Overskuddet på anlægsprojektet, som udgør 171.338 kr., foreslås anvendt til områdefornyelse i Aakirkeby, således at der kan tænkes i en helsigtet plan for stiforløb mellem skole og resten af byen.

Ovennævnte 171.338 kr. kan ved anvendelse som medfinansiering til projektet i Aakirkeby hjemtage et tilskud fra statens pulje til landsbyfornyelse 2019 på 257.007 kr. Derved vil der samlet kunne tilføres projektet 428.345 kr.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender at beløbet anvendes til områdefornyelse i Aakirkeby, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling med henblik på justering af økonomien.

 

Gennemførelse og risici

Forhøjelse af de igangværende anlægsbevillinger til områdefornyelsesprojektet med yderligere statsmidler vil øge den økonomiske risiko, der er forbundet med disse, i forhold til tilbagebetaling til staten, såfremt programmet ikke gennemføres i sin helhed. Modsat er nærværende anlægsbevillinger en forudsætning for at kunne videreudvikle de besluttede indsatser i områdefornyelsens program, og for at igangsætte den nødvendige fundraising.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 10. oktober 2019, hvor anlægsbevillingen (udgift) blev forhøjet til 1.904.500 kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevillinger på følgende møder (akkumulerede beløb):

 

Dato

Samlede bruttoudgifter

Samlede tilskud

Samlede nettoudgifter

26. april 2018

400.000

 

400.000

29. november 2018

1.402.000

-526.000

876.000

27. juni 2019

1.469.500

- 593.500

876.000

10. oktober 2019

1.904.500

- 1.028.500

876.000

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb som skitseret nedenfor, således at der afsættes budget til projektledelse til den videre proces med områdefornyelsen:

 Aakirkeby

Nuværende anlægsbevilling

Forhøjelse af anlægsbevilling

Forhøjelse i alt

Ny anlægs-bevilling

 

2019

2020

2021

2022

 

I alt

Indsatsområde - udgifter

 

 

 

 

 

 

01 Branding

                     60.000

 

 

 

 

              60.000

02 Byrum og aktiviteter i bymidten

                   835.000

 

 

 

 

            835.000

05 Rekreative og grønne tiltag

                   628.500

 

 

 

 

            628.500

06 Projektledelse og borgerinddragelse

                   381.000

         384.450

         384.450

         384.450

   1.153.350

         1.534.350

Samlede udgifter

                1.904.500

         384.450

         384.450

         384.450

   1.153.350

        3.057.850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

2019

2020

2021

2022

 

 i alt

Statens pulje til byfornyelse 2018

                 -526.000

 

 

 

 

          -526.000

LAG-Bornholm

                   -67.500

 

 

 

 

            -67.500

Statens pulje til landsbyfornyelse 2019

                 -435.000

        -230.670

        -230.670

        -230.670

     -692.010

       -1.127.010

Samlede indtægter

              -1.028.500

        -230.670

        -230.670

        -230.670

     -692.010

       -1.720.510

Samlede nettoudgifter

                   876.000

         153.780

         153.780

         153.780

      461.340

         1.337.340

 

Kommunens nettoudgift på i alt 461.340 kr., som er fordelt med 153.780 kr. i hvert af årene 2020-2022, finansieres af den pulje til nye områdefornyelsesprojekter, som allerede er afsat i budgettet.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. netto 2.688.000 kr., idet der er afsat netto 672.000 kr. i hvert af årene 2020-2023.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til trafikale tiltag ifm. Parkeringsforhold- Parkeringsstrategier

05.01.02Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

24

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at afsætte 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr., i en pulje til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne.

Arbejdet med parkeringsstrategierne skrider planmæssigt frem. Således er der afholdt en række møder med foreningerne i både Gudhjem og Svaneke som har resulteret i konkrete ønsker i begge byer omkring større og mindre fysiske indretninger. Et rådgivende ingeniørfirma har været tilknyttet arbejdet i begge byområder. Arbejdet med parkeringsstrategierne i Allinge-Sandvig er i sin indledende fase. Arbejdet i Nexø er endnu ikke påbegyndt.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med projektet i 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med parkeringsstrategier i kystbyerne,

b)    der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af puljen til parkeringsforhold, og

c)    anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der prioriteret 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023 til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne. Et arbejde, som er påbegyndt i Center for Natur, Miljø og Fritid i samarbejde med repræsentanter fra byerne.

 

Trafikafviklingen i de bornholmske byer og den tilhørende udfordring med parkering af biler og turistbusser har betydet, at administrationen i 2017 begyndte at afdække hvilke muligheder, der kunne gøres til genstand for drøftelse med relevante foreninger og det politiske niveau. Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet i september 2018, at der arbejdes med udkast til parkeringsstrategier, herunder en proces og tidsplan for fire byer på Bornholm - Gudhjem, Svaneke, Allinge-Sandvig og Nexø.

 

Arbejdet med parkeringsstrategierne er godt i gang i samarbejde med de pågældende byers foreninger. I Gudhjem gennemførtes de første fysiske tiltag i 2019 og efter drøftelse med Gudhjem grupperne ønskes yderligere iværksat tiltag i 2020. Drøftelserne med Gudhjem er fortsat i gang.

I Svaneke har der siden 2019 været afholdt en rækker møder med foreningerne samt et rådgivende ingeniørfirma. Der arbejdes for nærværende på et samlet notat, som vil blive fremlagt til drøftelse i Natur- og Miljøudvalget. Foreningerne i Svaneke har tilkendegivet ønske om, at der allerede fra 2020 iværksættes mindre fysiske tiltag, således at blandt andet udfordringerne med turistbusser i byen kan afhjælpes i en vis grad.

Arbejdet med parkeringsstrategien i Allinge-Sandvig er ved at blive skudt i gang i form af indkaldelse af byernes foreningsliv samt en aftale med et rådgivende ingeniørfirma om at screene byerne henover sommeren i forhold til parkeringssituationen.

Der er endnu ikke taget hul på arbejdet med en parkeringsstrategi for Nexø.

 

Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. indstilles i 2020 benyttet til projektering af mindre projekter samt moderate færdselsregulerende tiltag i Svaneke og Gudhjem (færdselsskiltning mv.).

De mindre anlægsopgaver er dels planlagt i Svaneke, hvor asfaltering af en mindre del af ”Gruset”, hvor turistbusser parkerer og manøvrerer, forventes udført inden turistsæsonen.

I Gudhjem opsættes skilte fra forsøgsparkeringen til ”gå-ruter” rundt i byen og hvor selve græsparkeringspladsen (forsøgs parkeringspladsen på Melstedvej) udvides til at kunne indeholde 200 parkerede personbiler, hvor den i sæsonen 2019 var indrettet med en kapacitet på 100 biler. Der planlægges med et midlertidigt toilet på græsparkeringspladsen i Gudhjem i seks uger i højsæsonen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr., i en pulje til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering, færdselsregulerende tiltag og mindre anlægsarbejder finansieret af ovennævnte pulje til parkeringsforhold.

De samlede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 2.000.000 kr., idet dette er den første bevillingsansøgning.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne

82.20.00G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

31-03-2020

5

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

25

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt over flere omgange i kommunalbestyrelsen, første gang den 22. september 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         anlægsregnskabet for ombygning af skolerne i Rønne godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne (Pulje til ombygning af skolerne i Rønne).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne, der betød, at Rønneskolen blev nedlagt som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skulle samles på to matrikler i stedet for på de daværende tre matrikler. Det blev samtidig besluttet, at de to matrikler, der skulle rumme eleverne i Rønne, var Åvangsskolen, Merkurvej 12, og Søndermarksskolen, Smedeløkken 5. Med kommunalbestyrelsens beslutning blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2017 at afsætte yderligere 3 mio. kr. til projektet, hvorefter rammen udgjorde i alt 27 mio. kr.

 

Anlægsbevillingen til ombygning af skolerne i Rønne er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen på følgende møder:

 

Mødedato

Forhøjes med mio. kr.

Samlet anlægs-bevilling i mio. kr.

Formål

Finansieret via

22. september 2016

 

1,400

Projektering

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

22. december 2016

0,424

1,824

Projektering, forhøjelse

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

23. februar 2017

10,285

12,109

Indeklimaopgradering i forhold til myndighedskrav

Renoveringspuljen til skolebygninger samt kassebeholdningen

30. marts 2017

25,176

37,285

Anlægsarbejder

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

 

Åvangsskolen

Ombygningerne er alle udført inden for eksisterende bygningsrammer, men fordeler sig på flere bygningsafsnit i henholdsvis indskolings-/SFO-fløjen og i hovedbygningen.

 

Ombygningerne har omfattet etablering af nye læringsmiljøer som arenaer og ombygninger af faglokaler.

 

Samtidig er der etableret ventilationsanlæg til dækning af, dels de ombyggede læringsmiljøer og faglokaler, men også de øvrige undervisningsrum.

Ventilering er udført med to nye centrale ventilationsanlæg, der dækker dels indskolingsfløjen, og dels den del af hovedbygningen, som ikke er dækket af det eksisterende ventilationsanlæg.

 

Læringsmiljøerne er udført som hovedentreprise ved Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris ved licitationen.

 

Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen og den afsatte budgetramme er brugt.

 

Søndermarksskolen

Ombygningerne er udført dels som tilbygninger til eksisterende bygningsmasse, og dels inden for eksisterende bygningsrammer, men fordeler sig på flere bygningsafsnit i henholdsvis:

·         Indskolings-/SFO-fløjen

·         Mellemtrinfløjen

·         Overbygningsfløjene

·         Bibliotek på PLC-gangen

·         Faglokalefløjene

·         Samlingssalen.

 

Ombygningerne har primært omfattet etablering af nye læringsmiljøer som arenaer og ombygninger af faglokaler.

 

Samtidig er indeklimaet blevet opgraderet i de eksisterende undervisningslokaler ved etablering af ventilationsanlæg samt ved etablering af solafskærmning på de eksisterende sydvendte glasfacader.

 

Ventilation er udført som decentrale anlæg i nybyggede rum samt i de enkelte undervisningsrum – type som decentrale ventilations-aggregater - samt i Faglokaleafsnit/Fysiklokalet.

 

Eksisterende ventilationsanlæg i henholdsvis Samlingssalen, Bibliotek på PLC-gangen og Administration er tilpasset i forhold til de mindre bygningsændringer.

 

Læringsmiljøerne er udført som hovedentreprise ved Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris ved licitationen.

 

Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen, og budgetrammen er overholdt.

Da der ikke blev brugt alle de midler, som var afsat til uforudsete udgifter, blev der genereret et overskud. 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen første gang den 22. september 2016 og senere forhøjelser den 22. december 2016, 23. februar 2017 og 30. marts 2017.

 

Beløb i tusind kroner

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Forbrug 2019

Forbrug i alt

Projektering, ombygn. Søndermark/Åvang

108,6

2.304,4

524,2

 

2.937,2

Håndværkerudg., ombygn. Åvang

 

 

 

 

 

BYG storentreprise, Åvang

 

6.052,1

31,2

 

6.083,3

TEKNIK storentreprise, Åvang

 

7.559,7

154,5

 

7.714,2

TEKNIK ekstraarbejder, Åvang

 

1.027,3

 

 

1.027,3

Håndværkerudg., ombygn. Søndermark

 

 

 

 

 

BYG storentreprise, Søndermark

 

18.758,7

 

18.758,7

BYG ekstraarbejder, Søndermark

 

 

20,0

 

20,0

TEKNIK storentreprise, Søndermark

 

 

165,5

 

165,5

TEKNIK ekstraarbejder, Søndermark

 

 

2,3

 

2,3

Øvr. omk., ombygn. Søndermark/Åvang

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger, Åvang

 

294,1

49,8

 

343,9

Øvrige omkostninger, Søndermark

 

339,9

18,6

358,5

Øvrige omk., fælles Søndermark/Åvang

 

27,8

13,5

 

41,3

Udgifter i alt

108,6

17.265,4

20.059,5

18,6

37.452,2

 

 

 

Beløb i tusind kroner

Anlægs-bevilling

* Rådigheds-beløb

Samlet

forbrug

Overskud

I alt

37.285,3

37.614,2

37.452,2

162,0

*Beløbet er prisreguleret med 328.836 kr. i perioden 2016 til 2019.

 

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 161.981 kr., som er tilgået de likvide midler.

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, som fagudvalg.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

05.01.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

26

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018 godkendes, og

b)    overskuddet på 701 kr. overføres til den disponible anlægspulje til vejanlæg i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2018 en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

 

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af NCCfor de varme asfaltbelægninger og Munck Asfalt for OB-belægningerne.

 

Der er udført belægningsvedligeholdelse på alle vejstrækninger jf. bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Asfaltarbejder

5.083.870

2.826.912

7.910.782

Opstribning

588.398

 

588.398

Afvanding

119

 

119

I alt

5.672.387

2.826.912

8.499.299

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

8.500.000

8.499.299

701

 

Overskuddet på 701 kr. overføres til den disponible anlægspulje til vejanlæg i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2019 til 2020, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

27

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole, idet projektet er afsluttet i regnskabsår 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016 og ændring af nedrivningsplan er godkendt i kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         anlægsregnskabet for nedrivning af dele af Klemensker Skole godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker Skole. Rådighedsbeløbet var afsat i budget 2016. Anlægsbevillingen blev godkendt med bemærkning om, at der skulle arbejdes på at redde/flytte/sælge kunstværket af Preben Hornung, der er placeret på gymnastiksalens facade.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en ændret plan for nedrivningen. Bygningen, der bliver kaldet Kødbenet, blev konstateret nedrivningsmoden. Samtidig ønskede Klemensker Land- og Byforening, sammen med Klemensker Idrætsforening, at gøre brug af gymnastiksalen. Den besparelse som blev opnået ved at ændre nedrivningsplanen skulle bruges til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen.

 

Projektet blev, jf. tilbudsloven, udbudt i hovedentreprise med AB92 som aftalegrundlag til fem bydende parter. Udbuddet blev vundet af Søndergaard Nedrivning A/S.

 

Følgende renoveringsarbejder er blevet udført i B-fløjens gymnastiksal:

Tætning af vinduesbånd, opmuring af murhul i ingeniørgang og afpropning af tidligere benyttede føringsveje/vandledninger.  

 

Følgende renoveringsarbejder er blevet udført i C-fløjen:

Udskiftning af radiatorer inkl. etablering af forsyningsledninger, udskiftning af gulv i fremtidigt vævelokale og forrum, etablering af vindueselementer/døre i fremtidigt vævelokale med henblik på at aflåse dette, udskiftning af lysarmaturer i tidligere undervisningslokaler, ændring af føringsveje for el, etablering af EDB-stik og udskiftning af låsecylindre på indvendige døre. Ligeledes har Ejendomsservice i samarbejde med foreningerne gennemført malerarbejder i alle tidligere undervisningsrum og etableret en døråbning mellem to rum.

 

Der kom en ekstraregning vedrørende miljøsanering, idet det viste sig, at Kødbenets fugemasse til at tætne de præfabrikerede bygningsdele og den bagvedliggende maling indeholdt høje koncentrationer af bly. Bagvedliggende pudslag samt maling under klasseværelsernes kældervægge indeholdt ligeledes høje koncentrationer af bly.

 

Derudover blev en optisk ledning brudt under nedrivningen. Uheldet betød, at hele ledningsstrækningen blev udskiftet. Med henblik på at imødekomme It-afdelingens igangværende optimering af It-forbindelser, blev ledningen udskiftet med en bedre type ledning. Derfor blev det vurderet, at det ikke kunne svare sig at forfølge den forsikringsmæssige sag vedrørende ledningsbruddet. Sagen ville tillige have krævet et stort ressourceforbrug og sandsynligheden for et positivt resultat vurderedes til at være lille.

 

Projektet blev afsluttet med et underskud på 140.373 kr. Dette skyldes hovedsageligt ovennævnte to forhold, samt noget igangsat arbejde, der ikke kunne annulleres på det tidspunkt hvor risikoen for et underskud kom til Ejendomsservices kendskab.

 

Der skal bemærkes, at Ejendomsservice er i dialog med Klemensker Land- og Byforening m.fl. vedrørende den fremtidige etablering af foreningshuset, herunder diverse handicapforanstaltninger.


 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016 med ændring godkendt den 21. december 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Håndværkerudgifter

 

 

226.023

2.263.405

2.489.428

Omkostninger, nedrivning

3.611

10.580

19.222

8.706

42.119

I alt

3.611

10.580

245.245

2.272.111

2.531.547

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

forbrug

Underskud

I alt

2.300.000

2.391.174

2.531.547

-140.373

*Beløbet er prisreguleret med 91.174 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2019.

 

Anlægsregnskabet udviser et underskud på 140.373 kr., som er fragået de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger, etape 4

82.07.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

28

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

19

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4, idet projektet er afsluttet i regnskabsår 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    anlægsregnskabet for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4 godkendes, og

b)    overskuddet på 49.623 kr. overføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2016 en anlægsbevilling på 3.200.000 kr. til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4.

 

Formålet med projektet var at sikre klimaskærmene samt udskifte enkelte vinduer på følgende bygninger:

-      Kommunikationscentret, reparation af tag og udskiftning af vinduer

-      Fontænehuset (nu Lindehuset), oplægning af undertag

-      Hans Rømer Skolen, reparation af tag og udskiftning af vinduer

 

Projekterne er forløbet som følger:

 

Kommunikationscentret, reparation af tag og udskiftning af vinduer

·         Arbejdet er udført af Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·         Alle vinduer som var rådne og utætte er blevet skiftet til nye lavenergi træ-/alu-vinduer.

·         Reparationen af paptaget har ikke været så omfattende som først antaget. Da der blev lavet hul i taget viste det sig, at den underliggende konstruktion var udført på anden vis, som ikke krævende så stort et indgreb i konstruktionen som først antaget. Dette er medvirkende årsag til overskuddet på anlægsprojektet.

 

Fontænehuset, oplægning af undertag

·         Arbejdet er udført af Aarsdale BYG, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·         Eksisterende teglsten er blevet demonteret og nyt undertag er blevet oplagt. Projektet er kørt efter hensigten og budgettet er overholdt.

 

Hans Rømer Skolen, reparation af tag og udskiftning af vinduer

·         Arbejdet er udført af PL Entreprise, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·         Udskiftningen af vinduerne er kørt efter hensigten. Den minimale overskridelse skyldes en uforudset udgift til udskiftning af en dårlig sålbænk i forbindelse med demontering af et eksisterende vindue.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

 

Beløb i hele kroner

Budget

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Kommunikationscentret, tagrep./nye vinduer

1.000.000

764.650

91.322

101.831

0

957.802

Fontænehuset, oplægning af undertag

1.400.000

1.259.800

141.134

 

0

1.400.934

Hans Rømer Skolen, tagrep./nye vinduer

800.000

454.369

311.771

38.000

0

804.140

I alt

3.200.000

2.478.819

544.227

139.831

0

3.162.877

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

3.200.000

3.212.500

3.162.877

49.623

*Beløbet er prisreguleret med 12.500 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2019.

 

Overskuddet på 49.623 kr. overføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2019 til 2020, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg

07.04.11P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

14

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

29

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

20

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændings-anlæg, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         anlægsregnskabet for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2018 en anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til en ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg.

 

Formålet med udskiftningen af economizeren var at få yderligere energi ud af røggassen og derved øge varmesalget, samt at sikre en røggastemperatur på 175 grader celsius, således at miljøkrav for luftemissioner overholdes.

 

Udskiftningen af economizeren gik planmæssigt. Dog blev arbejdet tidsmæssigt forskudt, idet licitationen medførte, at projektet ikke nåede at blive gennemført i 2018 som oprindeligt forudsat. Entreprenøren på bygningsdelen var klar i maj 2019, således at kedel-entreprenøren lavede de indledende opgaver i sommeren 2019, og i starten af september monterede de economizeren. 

 

Da ovnen var ude af drift i en periode på tre uger, borttransporteredes dagrenovationen med lastbil og skib til kollegaer på Sjælland. Det vil sige, at Bofa borttransporterede ca. 400 tons pr. uge i den periode hvor economizeren blev udskiftet.    

 

Bofa har foretaget flere prøvetests af anlægget, og disse lever op til det forventede. Bofa har et planlagt ovnstop i april 2020 og vil i den forbindelse få mulighed for at lave en grundig indvendig inspektion af ovnen.

Økonomiske konsekvenser

Bofa har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

 

Beløb i tusind kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

 2019

Samlet

forbrug

Håndværkerudgifter

0

6.986

6.986

Omkostninger, Bofa

0

6.986

6.986

I alt

0

13.972

13.972

 

 

Beløb i tusind kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

14.000

13.972

28

 

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 27.511 kr., som er tilgået de likvide midler.

 

Investeringen forventes afskrevet over restlevetiden på forbrændingsanlægget på 14 år.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsregnskab for indretning af administrationsbygning på Snorrebakken 66 i Rønne

24.00.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

30

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

21

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af administrationsbygning på Snorrebakken 66 i Rønne, idet projektet er lukket ned i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at anlægsregnskabet for indretning af administrationsbygning på Snorrebakken 66 i Rønne godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2018 en anlægsbevilling på 7.665.000 kr. til indretning af administrationsbygning på Snorrebakken 66. Godkendelsen skete efter en række analyser og omfattede fase 1 i en længere proces for samling af administrationen på færre matrikler.

 

I forbindelse med at flere anlægsprojekter blev sat i bero, som følge af ØEPUs beslutning den 10. april 2019 på baggrund af den økonomiske usikkerhed omkring budget 2020, blev denne anlægsbevilling ligeledes omfattet.

I budgetaftalen for 2020 blev projektet endeligt lukket ned og afsluttet med et budget som er lig med det faktiske forbrug.

 

Anlægsregnskabet er en del af den generelle sag om godkendelse af regnskabet for 2019, som behandles i ØEPU og KB i april 2020.

Den politiske behandling af dagsordenspunktet fraviger den generelle kompetenceplan for kommunale bygninger, og sendes til behandling direkte i ØEPU og KB udenom NMU. Dette skyldes, at selve anlægsbevillingen i maj måned 2018 alene blev behandlet og godkendt i ØEPU og KB.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har forestået arbejdet med projektet i samarbejde med de berørte centre. Projektet er ikke gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

 

Projektet er i stedet blevet lukket ned jf. ØEPUs beslutning den 10. april 2019 samt kommunalbestyrelsens beslutning den 31. oktober 2019, hvor bevilling og rådighedsbeløb blev tilpasset på de anlægsbevillinger, der blev lukket ned som følge af budgetaftalen for 2020.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

 2019

Samlet

forbrug

Indretning til adm. bygning

0

1.279.874

1.279.874

IT mv.

0

1.902.950

1.902.950

Øvrige omkostninger

166.542

184.675

351.217

I alt

166.542

3.367.499

3.534.041

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-

beløb*

Samlet forbrug

Rest

I alt

3.387.600

3.534.041

3.534.041

0

*Beløbet blev prisreguleret med 146.441 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Årsberetning og regnskab 2019

00.32.00Ø00-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

31

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

22

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

 

Resumé

Årsregnskab 2019 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende punkt, fremsendes årsregnskabet til revisionen, som udarbejder en beretning der forelægges Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget den 17. juni 2020 og efterfølgende for kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

·         at årsregnskab 2019 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser med dertil hørende regnskabsbemærkninger, som er optrykt som særskilt bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 37,5 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 19,2 mio. kr.

 

Årsagen til at resultatet på det skattefinansierede område er bedre end forudsat kan hovedsagelig henføres til en række tiltag som blev iværksat i marts/april 2019:

 

-      Indefrysning af en del af de overførte budgetter fra 2019 på driften

-      Stop for visse anlægsprojekter (en lang række beløb blev inddraget efter budgetforhandlingerne)

-      Det kvalificerede ansættelsesstop

 

Disse tiltag blev først frigivet sidst i oktober 2019 efter budgetforhandlingerne for 2020.

                     

 

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et underskud på 24,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til iværksættelse af anlægsinvesteringer på 14 mio. kr. samt igangværende tvist med Rønne Vand og Varme a.m.b.a. om afregningsprisen, hvilket har betydet færre indtægter samt udgifter til advokathonorarer.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 13,5 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 13,4 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (66,1 mio. kr.) er 28,3 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket hovedsagelig kan henføres til indfrielsen af lån i forbindelse med salget af Slottet.  Optagelse af lån (37,4 mio. kr.) er 4,6 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til, at den endelige låneramme først kan gøres op efter at oprindeligt budget er vedtaget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 24,2 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret træk på kassen på 9,6 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 150,7 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

105,3

64,5

-3,6

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-67,8

-83,8

-134,1

Resultat af det skattefinansierede område

37,5

-19,2

-137,7

Drift, brugerfinansieret område

-10,0

5,8

5,8

Anlæg, brugerfinansieret område

-14,0

0,0

-14,0

Resultat af det brugerfinansierede område

-24,0

5,8

-8,2

Samlet resultat

13,5

-13,4

-146,0

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

37,4

42,0

75,1

Afdrag på lån

-66,1

-37,8

-67,2

Øvrige balanceforskydninger

-8,4

-0,4

-12,7

Øvrige poster i alt

-0,6

-0,1

0,1

 

 

 

 

Kasseforskydning (- = forbrug)

-24,2

-9,6

-150,7

 

 

Bemærkninger til finansieringsoversigten:

 

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært, at uforbrugte budgetmidler fra året før overføres og lægges til det oprindelige budget (kaldet budgetoverførsler). Det korrigerede budget indeholder derudover andre budgetændringer og tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har besluttet i løbet af året.

Det bemærkes, at for en stor del af budgetoverførslerne gælder, at de overføres igen til det efterfølgende budgetår. Derfor vil det korrigerede budget overstige regnskabsresultatet med et større millionbeløb. Disse penge udgør en del af kommunens likviditet.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Regnskab 2019, beretning (PDF)

2.
Regnskab 2019, regnskabsbemærkninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.30.10P19-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

15-04-2020

19

 

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

23

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen omhandler genbevilling af budgetoverførsler fra 2019 til 2020.

Der overføres 76,5 mio. kr. vedr. drift, 64,2 mio. kr. vedr. anlæg, -37,7 mio. kr. vedr. optagelse af lån og 1,5 mio. kr. vedrørende udlån. Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 udgør i alt 107,8 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a) der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 79.887.000 kr. i 2020 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1 kolonne nr. 9,

b) der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 64.174.453 kr. i 2020 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2

c) der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån på -37.722.300 kr.,

d) der meddeles tillægsbevilling til udlån på 1.450.000 kr., og

e) tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 107.789.153 finansieres af de likvide midler.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Generelt

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3. Budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at gøre opmærksom på at blandt andet arbejdet med tilbud på specialområdet kan pege ind i budgetprocessen for 2021.

 

Drift

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2019. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Indstillingen til fagudvalgene har taget udgangspunkt i, at overskud inden for rammen på 5 procent overføres til 2020 og at underskud overføres fuldt ud. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område har Center for Regional udvikling, It og Sekretariat anmodet om overførsel af hele overskuddet, hvilket ligeledes er indstillet.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2020 for anlæg, der ikke er afsluttet i 2019.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2019. Beløbene for anlæg der er i gang indeksreguleres jf. overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

 

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op, når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres alle lån afsat i budgettet for 2019 til 20209.

Kommunebestyrelsen har den 26. marts 2020 godkendt, at der optages lån på i alt 49,9 mio. kr. Lånet hjemtages i april måned 2020.

 

Udlån

Det restbeløb der er i 2019 til medfinansiering af nye boliger er forudsat anvendt til ungdomsboligerne i Smallesund i 2020. Overskuddet overføres derfor til 2020.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet på den overførbare ramme er opgjort til 95,1 mio. kr. Det fordeler sig med overskud på 107,4 mio. kr. og underskud på 12,3 mio. kr.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 67,2 mio. kr. Herudover overføres underskud ud over 2 pct. og overskud ud over 5 pct. på netto 9,3 mio. kr. Endelig tillægges i alt 3,4 mio. kr. til overførslen, hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører overførsel vedr. afværgeforanstaltninger på den ikke-overførbare ramme jf. kommunalbestyrelsens beslutning ifm. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 og 2,3 mio. kr. vedrører havneområdet, hvor et oparbejdet underskud i 2018 er reduceret i havnebudgetterne i 2020 – 2023.

 

1.000 kr.

Korrigeret resultat 2019

Automatisk overførsels-adgang

Anmodning herudover

Beløb der indstilles overført

Tillæg til overførsel

Beløb, der indstilles genbevilget

Beløb, der ikke gen-bevilges

Kolonne

1

2

3

4=2+3

5

6=4+5

7=1-4

Børne- og Skoleudvalget

43.078

28.586

0

28.586

0

28.586

14.492

Social- og Sundhedsudvalget

14.209

13.700

0

13.700

0

13.700

509

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

6.226

6.226

0

6.226

0

6.226

0

Natur- og Miljøudvalget

4.045

8.461

-6.609

1.852

3.401

5.253

2.193

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

27.586

10.209

15.913

26.121

0

26.121

1.464

 I alt

95.144

67.182

9.304

76.486

3.401

79.887

18.658

 

Samlet set genbevilges den 79,9 mio. kr. som anført i næstsidste kolonne ovenfor, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

 

Som det fremgår af sidste kolonne i tabellen er der et beløb på 18,7 mio. kr. der ikke genbevilges. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2019 at give en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til en pulje til kasko-skader på BAT-busser, finansieret af mindreforbrug i 2019. Denne forudsætning er opfyldt med de beløb der ikke genbevilges.

 

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 64,2 mio. kr. og fordeler sig på fagudvalgene således:

1.000 kr.

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

6.194

Natur- og Miljøudvalget

57.896

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

5.676

Subtotal

69.766

Køb og salg af grunde og ejendomme (ØEPU)

215

Udstykningsområder (ØEPU)

-5.807

 I alt

64.174

 

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2.

 

Optagelse af lån samt udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 37.722.300 kr.

I april 2020 optages lån på 49,9 mio. kr., idet der optages lån på budget 2020 på 12,2 mio. kr.

 

Der overføres 1.450.000 kr. vedrørende medfinansiering af nye boliger. Beløbet overføres til 2020, hvor det er forudsat anvendt til ungdomsboligerne i Smallesund.

 

Samlet et udgør budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 i alt 107,8 mio. kr.

1.000 kr.

Drift

79.887

Anlæg

64.174

Subtotal

144.061

Optagelse af lån

-37.722

Udlån

1.450

 I alt

107.789

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Budgetoverførsler - drift (PDF)

2.
Budgetoverførsler - anlæg og lån (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. april 2020

3.
Udvalgenes behandling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Budgetvejledning og proces for budget 2021

00.30.02S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

24

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens § 38 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober.

Igangsættelsen af dette års budgetproces er blevet udskudt på grund af de igangværende forhandlinger om en udligningsreform, og der er fortsat usikkerhed om, hvordan kommunens økonomi vil se ud i 2021. Den nuværende krisesituation omkring coronavirus forventes også få betydning for den kommunale økonomi med konsekvenser for budget 2021.

Udgangspunktet er dog, at der er en ubalance i budgetoverslagsår 2021 på 53 mio. kr. i budget 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at budgetprocessen for 2021, som beskrevet i sagsfremstillingen og i bilaget ”Budget 2021, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og sendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Udsat til det ekstraordinære møde den 30. april 2020.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. april 2020:

Udsat.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Taget af dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Hvor sidste år budgetproces var særlig på grund af de forsinkelser der fulgte med dannelsen af en ny regering, er dette års budgetproces præget af et politisk ønske om at afvente en udligningsreform.

 

På grund af de igangværende forhandlinger blandt Folketingets partier om en udligningsreform, har der politisk været et ønske om at udskyde igangsættelsen af budgetprocessen.

 

Pr. ultimo marts 2020 er det fortsat meget usikkert, hvordan kommunens økonomi vil se ud i 2021, både på grund af uvished om, hvad en eventuel tilpasning af udligningssystemet vil betyde for kommunen, og også på grund af uvished om, hvad de langsigtede økonomiske konsekvenser af Corona-situationen vil være for Bornholm.

 

Udgangspunktet er dog, at der i budget 2020 er en ubalance i budgetoverslagsår 2021 på 53 mio. kr.

 

Med afsæt i ovenstående er der tilrettelagt en proces, hvor den politiske inddragelse af fagudvalgene begynder med dialogmøder i maj med centrene.

 

I juni vil fagudvalgene og ØEPU få forelagt de spareforslag, som administrationen har forberedt i tilfælde af, at der skal imødegås en større negativ ubalance i økonomien for 2021.

 

Der er planlagt et budgetmøde for kommunalbestyrelsen den 23. juni og budgetforhandlingerne finder sted den 27.-28. august.

 

Nærmere beskrivelse af budgetprocessen fremgår af budgetvejledningen, vedlagt som bilag.

 

Budgetlægningen for 2021 tager udgangspunkt i budgettet for 2020 som kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2019:

Mio. kr. - årets priser

B2020

BO2021

BO2022

BO2023

Indtægter

-2.912,7

-2.953,1

-3.021,9

-3.079,8

  Skatter

-1.833,7

-1.865,4

-1.909,4

-1.958,9

  Tilskud og udligning

-1.078,9

-1.087,7

-1.112,4

-1.120,9

Driftsvirksomhed

2.860,4

2.950,8

3.039,4

3.121,1

Renter m.v.

-4,4

-4,3

-4,2

-4,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-56,7

-6,7

13,3

37,1

Anlægsvirksomhed

64,2

52,2

60,6

57,1

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

4,8

19,3

Resultat af det skattefinansierede område

7,5

45,6

73,9

94,2

Det brugerfinansierede område

-6,3

-6,9

-7,4

-8,0

Samlet resultat

1,2

38,7

66,4

86,2

Øvrige poster

-1,5

14,6

18,1

11,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-4,2

-17,0

  Optagelse af lån

-23,5

-20,3

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

38,2

39,2

36,7

37,8

  Øvrige balanceforskydninger

3,0

0,7

0,7

0,7

  Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019

-19,2

 

 

 

  Planlagt finansieret af kassebeholdningen

0,0

-5,0

-5,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-0,3

53,3

84,6

97,6

 

Der er en række præmisser for arbejdet med budgetforslaget for 2021, både af intern og ekstern karakter:

1)   Som udgangspunkt er ubalancen på 53,3 mio. kr. i budget 2021 baseret på første overslagsår i det vedtagne budget 2020. Herudover er der forudsat kassefinansiering af anlæg med 5,0 mio. kr., således at det samlede træk på kassebeholdningen er 58,3 mio. kr.

2)   Regeringen fremlagde den 30. januar 2020 et forslag til en ny udligningsreform. De konkrete resultater her for Bornholms Regionskommune er pt. ikke kendte. Bemærk: De følgende punkter 3-6 er konsekvenser af det hidtidige udligningssystem, og vil derfor ikke være aktuelle, hvis udligningsreformen bliver gennemført med virkning fra budget 2021.

3)   Bornholms Regionskommune modtager i 2020 efter ansøgning et tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune på 35 mio. kr. efter ansøgning. Kommunalbestyrelsen har forudsat, at der modtages et tilskud på 12 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.

4)   Kommunerne modtager i 2020 et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Bornholms Regionskommune modtager 36,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har indarbejdet et tilsvarende tilskud i overslagsårene uanset at finansieringstilskuddet alene er aftalt for 2020.

5)   Bornholms Regionskommune modtager i 2020 et tilskud på 12,9 mio. kr. som følge af en overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Tilskuddet er ikke forudsat i 2021.

6)   Som følge af lavere befolkningstilbagegang på Bornholm de seneste fem år end tidligere, falder kommunens andel af tilbagegangskriteriet i udligningen med lavere bloktilskud til følge. Baseret på udviklingen i befolkningstallet i 2019 må det forventes at tilskuddet reduceres med 45-50 mio. kr., som ikke er indarbejdet i balancen

7)   Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 forudsat reduktioner i den løbende drift i budget 2021 og frem på følgende områder:

a.    Faldende profil på budgettilførsel i 2018 til ældreområdet med 1,0 mio. kr.

b.    Bortfald af årsværk til kontrolindsatsen vedr. socialt bedrageri (opprioritering i 2019 og 2020).

c.    Bortfald af et halvt årsværk på natur- og miljøområdet (opprioritering i 2019 til med et årsværk reduceres til det halve).

d.    Nedlæggelse af turistinformationerne.

8)   Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 har vist, at udgifterne på børn- og ungeområdet lavere end budgettet. Denne udvikling var kendt ved budgetlægningen for 2020 og budgettet på området er tilpasset til det forventede niveau.
På ældreområdet forventes et merforbrug i 2019 som forventes indhentet i 2020. Der er i budget 2020 ikke justeret på budgetniveauet som følge heraf.

9)   KL gennemfører hvert år en faseopdelt budgetproces, hvor landets borgmestre mødes i september for at drøfte og koordinere overholdelsen af økonomiaftalen med regeringen. Fokus er på overholdelse af rammen for serviceudgifterne, bruttoanlægsrammen og rammerne for skatteudskrivningen. Den faseopdelte budgetproces kan betyde, at kommunerne bliver bedt om at revurdere budgetterne helt frem til 2. behandlingen af budgettet.

10) Det fremgår af økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte bruttoanlægsramme.
I 2019 udgør Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud henholdsvis 20,4 mio. kr. og 6,8 mio. kr.

11) Kommunerne skal fra 2021 afregne indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov til Lønmodtagernes Feriemidler. Der skal afregnes for medarbejdere der forlader arbejdsmarkedet og kommunerne kan derudover selv fastlægge, hvor meget de vil indbetale. Der er endnu ikke overblik over omfanget heraf i 2021. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vil få forelagt en sag om konsekvenserne af den nye ferielov inden sommerferien.

12) Krisesituation omkring coronavirus fra primo marts 2020 og frem vil givet få betydning for den kommunale økonomi i 2020, og det kan ikke udelukkes, at der også vil være konsekvenser for budget 2021

 

 

Tidsplan for budgetarbejdet

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

15. april

Budgetvejledning for 2021 vedtages

Sag om strukturelle udfordringer i forhold til økonomien for 2021

Sag om demografikorrektioner

ØEPU

30. april

Budgetvejledningen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering

KB

Maj

 

Dialogmøder mellem udvalg og centre

Alle udvalg og centre

Juni

Udvalgene forelægges mål, spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021 forventes klar

 

17. juni

Udvalget forelægges mål, spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser

ØEPU

23. juni

Budgetmøde

KB

25. juni

Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring

 

Evt. juni eller august

Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)

HMU og KB

Senest 1. juli

Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning

 

6. august

Frist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 6. august.

KB

12. august

Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2021. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør.

Eksterne parter

12. aug. kl. 12.00

Høringsperioden / udtalelsesperioden slutter

HMU m.fl.

13. august

Kommentarer og høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen

Indkomne ansøgninger fra eksterne parter sendes til kommunalbestyrelsen

KB

20. august

Tilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes til kommunalbestyrelsen

KB

24. august

Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen 

KB

25. august

Samlet overblik over forslag til budgetforhandlingerne i regneark sendes til kommunalbestyrelsen

KB

27.-28. august

Budgetforhandlinger

KB

3. september

Evt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne

Gr.formænd

8. september

Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter med frist den 21. september kl. 8.00

HMU m.fl.

9. september

Behandling af budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

ØEPU

17. september

1. behandling af budgetforslaget

KB

21. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for ØEPU 

KB

21. september kl. 12.00

Høringsperiode / udtalelsesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter

HMU m.fl.

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmester

30. september

2. behandling af budgettet

ØEPU

8. oktober

2. behandling af budgettet

KB

Okt. – dec.

Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget

Alle udvalg

November

Udvalg drøfter budgettets konsekvenser for udvalgets mål

Alle udvalg

December

Udvalg behandler eventuelle ændringer til udvalgets mål, herefter behandles målene samlet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen

Udvalg, ØEPU, KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 15. april 2020

1.
Budgetvejledning 2021, det politiske arbejde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Fremtiden for Bornholms Udsatteråd  

27.15.00A00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé                                                  

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2017 at nedsætte et lokalt Udsatteråd på Bornholm. Rådet skal være de socialt udsatte gruppers talerør på Bornholm og blev nedsat for en 2-årig periode, som nu er gået. I forlængelse heraf har Bornholms Udsatteråd udarbejdet en evaluering af de første to års arbejde i rådet. Bornholms Udsatteråd anbefaler, at rådets funktionsperiode forlænges valgperioden ud til og med 2021, for herefter at konstituere rådet på ny i forlængelse kommende kommunalvalg for en fireårig periode. Kommissorium for Bornholms Udsatteråd er tilrettet i overensstemmelse med anbefalingerne i evalueringen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Bornholms Udsatteråds funktionsperiode forlænges valgperioden ud til og med 2021

b)    Bornholms Udsatteråd konstitueres på ny i forlængelse af kommunalvalget i 2021 med tiltrædelse januar 2022

c)    Bornholms Udsatteråds funktionsperiode skal fremover følge den kommunalpolitiske valgperiode og dermed fungere for en fireårig periode

d)    sammensætningen af Bornholms Udsatteråd justeres, således at kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til rådet fra kommunalbestyrelsen. Herudover udstikker kommunalbestyrelsen den overordnede ramme for rådet uden personlig udpegelse af øvrige medlemmer jf. sagsfremstillingen

e)    evaluering af Bornholms Udsatteråds første to år tages til efterretning

f)     det reviderede kommissorium for Bornholms Udsatteråd godkendes

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2017 at oprette et lokalt udsatteråd, som skal være de socialt udsatte gruppers talerør på Bornholm. Bornholms Udsatteråd blev nedsat for en 2-årig periode, som nu er gået. I forlængelse heraf har Bornholms Udsatteråd udarbejdet en evaluering af de første to års arbejde i Bornholms Udsatteråd og tilrettet kommissorium for rådet i overensstemmelse med disse anbefalinger.

 

Det er Bornholms Udsatteråds oplevelse, at et lokalt udsatteråd på Bornholm har sin berettigelse, fordi der er behov for et råd, der kan være talerør for de socialt udsatte grupper på Bornholm. Det er rådets anbefaling, at kommunalbestyrelsen lader det eksisterende lokale udsatteråd fortsætte valgperioden ud for herefter at konstituere et nyt lokalt udsatteråd i forlængelse af kommunalvalget i 2021 for en fireårig periode, så det lokale udsatteråds periode følger den lokalpolitiske valgperiode.

 

Erfaringen fra de seneste to års arbejde i Bornholms Udsatteråd er, at det tager tid at køre et nyt råd i gang. Det er en erfaring, der deles på landsplan. Bornholms Udsatteråd har prioriteret at komme rundt og tale med diverse væresteder, foreninger og institutioner, der til daglig har med forskellige socialt udsatte grupper at gøre for netop at få indblik i, hvad der fungerer, og hvor udfordringerne er. Rådet har således haft meget fokus på et opsøgende arbejde. Rådet har desuden holdt temamøder om blandt andet udsatte unge, ulighed i sundhed og bisidderrollen foruden at afgive høringssvar og arbejde på at synliggøre Bornholms Udsatteråd på hjemmeside og folder. Bornholms Udsatteråd oplever, at arbejdet nu er godt i gang og ønsker fremover at styrke dialogen med de politiske udvalg og planlægger desuden events, der kan sætte fokus på udsatte gruppers vilkår. Derfor anbefaler det nuværende udsatteråd, at rådets periode forlænges til valgperiodens udgang.

                                                               

Bornholms Udsatteråd erfarer, at arbejdet i et lokalt udsatteråd har de bedste vilkår, når rådets arbejde fungerer så uformelt som muligt. Erfaringen er, at det fungerer bedst, når rådet er åbent og borgere/brugere har mulighed for at møde op og at rådet kan beslutte at optage nye medlemmer løbende. For nogle grupper kan det være en barriere, at skulle melde sig på et opstillingsmøde, blive udpeget af kommunalbestyrelsen og derefter være forpligtet flere år frem. Rådet anbefaler derfor, at det alene er de to medlemmer fra kommunalbestyrelsen som kommunalbestyrelsen udpeger personligt og at kommunalbestyrelsen herudover fastsætter den overordnede ramme for Bornholms Udsatteråd.

 

Det er Bornholms Udsatteråds anbefaling, at rådets sammensætning i fremtiden skal defineres ud fra følgende ramme:

 

·         Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til at indgå i udsatterådet

·         Repræsentanter fra organisationer, der arbejder for at hjælpe socialt udsatte borgere såsom SIND, SAND, Kirkens Korshær, Blå Kors, lokale væresteder m.fl.

·         Repræsentanter fra de kommunale centre: Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Børn og Familie og Center for Sundhed.

·         Rådet kan selv beslutte at optage nye medlemmer løbende, der er interesseret i rådets arbejde og kan selv beslutte at invitere besøgende

·         Det tilstræbes, at minimum to medlemmer af rådet er under 30 år, og at rådets medlemmer repræsenterer forskellige grupper af udsatte borgere.

 

I forhold til at fastholde rådets medlemmer er det erfaringen, at den personlige kontakt er vigtig og at man eksempelvis hjælper med at finde kørelejlighed og støtter brugere i at kunne deltage i møderne. Dette har været fast praksis i Bornholms Udsatteråd og har bidraget til at fastholde borgere/brugere i rådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Da der årligt er afsat 51.000 kr. til drift af Udsatterådet (21.000 kr. til Sekretariatetsbetjening og 30.000 kr. til aktiviteter, kurser m.v.) vil en fortsættelse af rådet ikke have økonomiske konsekvenser. Det forventes, at overskuddet fra 2019 på 3.000 kr. overføres til 2020 budgettet.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. april 2020

1.
Evaluering af Bornholms Udsatteråds første to år (PDF)

2.
Kommissorium for Bornholms Udsatteråd - april 2018 (PDF)

3.
Kommissorium for Bornholms Udsatteråd - april 2020 med synlige rettelser (PDF)

4.
Kommissorium for Bornholms Udsatteråd - april 2020 efter rettelser er gennemført (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-04-2020

26

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt

 

Fremrykning af anlægs- og driftprojekter godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt. Anlæg

 

Anlægsbevilling godkendt.