Referat
Kommunalbestyrelsen
08-10-2020 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budget 2021, 2. behandling
  åbent 3 Kasse- og Regnskabsregulativ
  åbent 4 Høringssvar og godkendelse af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 5 Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering
  åbent 6 Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik
  åbent 7 Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau
  åbent 8 Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk
  åbent 9 Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien
  åbent 10 2. behandling af ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget
  åbent 11 Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne
  åbent 12 Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel
  åbent 13 Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering
  åbent 14 Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020
  åbent 15 Bornholms Regionskommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder om klima, bæredygtighed mv.
  åbent 16 Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion
  åbent 17 Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018
  åbent 18 Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars
  åbent 19 Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby
  åbent 20 Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse
  åbent 21 Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø
  åbent 22 Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder i Nexø, Pedersker og Rønne
  åbent 23 Anlægsbevilling til akut opståede reparationsarbejder på de kommunale havne
  åbent 24 Kommunikationscentret, bestyrelsen - Udpegning af medlem og stedfortræder
  åbent 25 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: overvejelse af salg
  lukket 102 Lukket punkt: udbud
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg.
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

1

 

 

Fraværende

Sabine Nicoline Lyngberg

Maike Fiil

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jørn Westh er indkaldt som suppleant for Sabine Nicoline Lyngberg.

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Maike Fiil

 

Punkt 101 tages af dagsordenen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2021, 2. behandling

00.30.10P19-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

5

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte den 17. september 2020 budgetforslaget for 2021 til 2. behandling.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a) det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og

b) de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag indstilles til godkendelse.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.


 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2020 at budgetforslag for 2021 m.fl. år blev oversendt til 2. behandling.

Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet på baggrund af den budgetaftale, der er indgået af kommunalbestyrelsen.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2021

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2021. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet, jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetaftalen i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2021:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct., og grundskyldspromillen er ligeledes uændret på 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af statens, regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Bornholms Regionskommune er med henblik på budgetlægningen for 2021 tildelt et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr.

Der optages lån for i alt 17,5 mio. kr., fordelt med 13,5 mio. kr. vedr. energirenoveringer og 4,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning m.m., lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetaftalen indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetaftalen, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet som helhed, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægter tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

De seneste beregninger viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 vil være økonomisk fordelagtigt i 2021, men at selvbudgettering vil give et større provenu inkl. efterregulering i 2024. Der er regnet på to scenarier:

·        En beregning på baggrund af befolkningsprognosen for 2021 viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i 2021 ved selvbudgettering og en efterregulering på 1,8 mio. kr. i 2024. Inklusive efterregulering er der således en merindtægt på 1,7 mio. kr. ved selvbudgettering.

·        Indbyggertallet pr. ultimo august 2020 ligger 47 indbyggere højere end det indbyggertal befolkningsprognosen forudsiger primo 2021. I 2019 var der et fald i indbyggertallet på 120 personer fra august til december, og der er valgt en beregning på 100 indbyggere færre end ultimo august.
Denne beregning viser en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. i 2021 ved selvbudgettering og en efterbetaling på 4,6 mio. kr. i 2024. Inklusive efterregulering er der således en merindtægt på 0,5 mio. kr. ved selvbudgettering i dette scenarie.

Beregningerne er foretaget i KL’s skatte- og tilskudsmodel. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at forudsige, om beregningerne holder, også fordi efterreguleringen både er afhængig af udviklingen i befolkning og indkomster i egen kommune og på landsplan.

Dertil kommer, at corona-situationen kan betyde, at fremskrivningen af indkomsterne er mere usikker end normalt, og at det derfor vil være det sikre valg at vælge statsgaranti når de beregnede gevinster er beskedne.

 

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2021 – 2024 i budgetforslaget til 1. behandlingen opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2019 og budgettet for 2020.

 

Mio. kr. - årets priser

BF2021

BO2022

BO2023

BO2024

Indtægter

-3.082,4

-3.118,2

-3.161,5

-3.216,4

  Skatter

-1.820,5

-1.852,5

-1.897,9

-1.927,2

  Tilskud og udligning

-1.261,9

-1.265,6

-1.263,6

-1.289,2

Driftsvirksomhed

3.002,0

3.070,6

3.137,4

3.235,1

Renter m.v.

-3,4

-3,3

-3,2

-3,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-83,8

-50,8

-27,3

15,4

Anlægsvirksomhed

49,1

57,6

62,7

52,3

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

4,9

19,6

Resultat af det skattefinans. område

-34,7

6,8

35,4

67,7

Det brugerfinansierede område

-6,2

-6,7

-7,3

-7,9

Samlet resultat

-40,8

0,1

28,1

59,8

Øvrige poster

17,8

19,9

21,8

0,3

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-4,3

-17,2

  Optagelse af lån

-17,5

-13,0

-13,0

-13,0

  Afdrag på lån

39,7

37,1

38,2

29,8

  Øvrige balanceforskydninger

0,7

0,8

0,9

0,7

  Planlagt finansieret af kassebeholdningen

-5,0

-5,0

0,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-23,0

20,0

49,9

60,1

 

Emnerne i budgetaftalen

I bilag 7 fremgår enkeltbeskrivelserne af alle emnerne i aftalen om budget 2021.

 

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2021, som indgår i budgetaftalen, har været sendt i høring fra den 8. september med høringsfrist den 21. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 10.

 

Takster

Forslag til takster for 2021 anført i 2021-prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændrede i forhold til 1. behandlingen.

Dog indebærer ændringsforslaget om normering i dagtilbud jf. nedenfor en ændring af taksterne på dagpasningsområdet.

 

Ændringsforslag

Der er ikke indkommet ændringsforslag til 2. behandlingen fra de politiske partier og grupper.

 

På baggrund af aftalen med gruppeformændene fremsætter borgmesteren følgende ændringsforslag til budget 2021 (beløb i 1.000 kr.):

 

Udvalg

Ændringsforslag

2021

2022

2023

2024

Driftsforslag

 

 

 

 

BSU

Normering i dagtilbud

500

 

 

 

BSU

Annullering af besparelse på projektaktiviteter i folkeskolen

809

 

 

 

BSU

Udskydelse af afviklingen af DASK

620

870

 

 

SSU

El-cykler i hjemmeplejen

900

 

 

 

SSU

Indkøb af ny minibus til Plejecenter Klippebo

380

 

 

 

SSU

Sommerferieaktiviteter, psykiatri og handicap

200

 

 

 

SSU

Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet

715

715

715

715

JUFU

Sommerferieaktiviteter, børn og unge

200

 

 

 

JUFU

Tilskud til Bornholms Museum

500

 

 

 

JUFU

Tilflytterservice, 1 år

632

 

 

 

NMU

Øgning af biodiversitetspuljen

500

 

 

 

NMU

Offentlige toiletter - øget drift

134

228

228

228

Driftsforslag i alt

6.090

1.813

943

943

Anlægsforslag

 

 

 

 

SSU

Anlægstilskud til Blæksprutten

362

 

 

 

JUFU

Anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal

3.320

 

 

 

NMU

Udbygning af offentlige toiletter

1.500

 

 

 

NMU

Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien

750

 

 

 

Anlægsforslag i alt

5.932

0

0

0

Ændringsforslag i alt

12.022

1.813

943

943

 

Ændringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag 11.

 

Borgmesteren fremsætter derudover følgende tekniske ændringsforslag:

·        Der overføres 333.620 kr. fra bevilling 12 Børn og familie til bevilling 55 Ejendomme og service vedrørende flytningen af Børn og Familie fra Almegårds Kaserne til Østre Skole. Ændringen er godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. februar 2020, men er alene blevet foretaget i budget 2020.

·        Der afsættes en udgift på 15.000.000 kr. i 2021 på bevilling 93 Afdrag på udlån og en indtægt på 15.000.000 kr. på bevilling 95 Optagelse af lån. Ændringsforslaget er en konsekvens af, at indefrysningsordningen for stigninger i grundskylden er forlænget til også at gælde i 2021 – 2023, og at ordningen fra 2021 indebærer et større træk på likviditeten. Udlægget lånefinansieres som udgangspunkt indtil staten udbetaler de indefrosne beløb i 2024, idet kommunalbestyrelsen senere kan beslutte ikke at optage lån. Der afsættes tilsvarende 17 og 19 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

 

Såfremt ovenstående ændringsforslag godkendes ser budgettet for 2021 – 2024 ud som i nedenstående resultatopgørelse:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2021

BO2022

BO2023

BO2024

Indtægter

-3.082,4

-3.118,2

-3.161,5

-3.216,4

  Skatter

-1.820,5

-1.852,5

-1.897,9

-1.927,2

  Tilskud og udligning

-1.261,9

-1.265,6

-1.263,6

-1.289,2

Driftsvirksomhed

3.008,1

3.072,5

3.138,4

3.236,1

Renter m.v.

-3,4

-3,3

-3,2

-3,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-77,7

-49,0

-26,3

16,4

Anlægsvirksomhed

55,0

57,6

62,7

52,3

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

4,9

19,6

Resultat af det skattefinans. område

-22,6

8,6

36,4

68,7

Det brugerfinansierede område

-6,2

-6,7

-7,3

-7,9

Samlet resultat

-28,8

1,9

29,1

60,8

Øvrige poster

22,8

19,9

21,8

0,3

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

-4,3

-17,2

  Optagelse af lån

-32,5

-30,0

-32,0

-13,0

  Afdrag på lån

39,7

37,1

38,2

29,8

  Øvrige balanceforskydninger

15,7

17,8

19,9

0,7

  Planlagt finansieret af kassebeholdningen

0,0

-5,0

0,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-6,0

21,8

50,9

61,1

 

 Den kirkelige ligning

Bornholms Provsti har den 14. september 2020 fremsendt budget for den kirkelige ligning. Budgettet fremgår af bilag 9. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.097,8 mio. kr., hvilket giver et provenu på 47,4 mio. kr. I forhold til 2020 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet er i balance idet det udviser et underskud på 362 kr.

 

Bilag til sagen

Der er tilknyttet en række bilag til sagen, hvoraf følgende bilag er uændrede i forhold til de bilag, der var med til 1. behandlingen af budgettet: Bilag 1 Generelle bemærkninger, bilag 2 Bevillingsoversigt 2021, bilag 3 Investeringsoversigt 2021, bilag 4 Hovedoversigt 2021, bilag 5 Takstoversigt 2021, bilag 6 Emner i budgetforliget og bilag 7 Udvalgenes mål og delmål for 2021.

Bilag 8 Specielle bemærkninger er tilrettet for så vidt bevilling 12 Undervisning. Øvrige afsnit er uændrede.

Bilag 9 Den kirkelige ligning, bilag 10 Høringssvar, og bilag 11 Ændringsforslag til budgettet er nye bilag i forhold til 1. behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling til KB 8.10.2020

De af borgmesteren fremsatte ændringsforslag har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter samt til kommentering i MED-systemet fra den 25. september med høringsfrist den 1. oktober. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 12.

 

Der er tilføjet et høringssvar vedr. nye og ændrede forslag til budget 2021. Ved en fejl var dette ikke fremsendt rettidigt. Høringssvaret fremgår af bilag 13.

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. september 2020

1.
Generelle bemærkninger 2021 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2021 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2021 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2021 (PDF)

5.
Takstoversigt 2021 (PDF)

6.
Emner i budgetforliget - oversigt og enkeltforslag (PDF)

7.
Udvalgenes mål for 2021 (PDF)

8.
Specielle bemærkninger 2021 (PDF)

9.
Den kirkelige ligning 2021 (PDF)

10.
Høringssvar og kommentarer til nye og ændrede forslag (PDF)

11.
Ændringsforslag - oversigt og skemaer (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2020

12.
Samlede bemærkninger til ændringsforslag til budget 2021 på baggrund af øget tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner (PDF)

13.
CenterMED Ejendomme og Drift (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kasse- og Regnskabsregulativ

00.32.02P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

6

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Styrelseslovens § 42, stk. 7 foreskriver, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kommunens nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ er fra 2014, og da der er ske ændringer siden, er dokumentet blevet revideret.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

·        at forslag til revideret Kasse- og Regnskabsregulativ for Bornholms Regionskommune godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.


 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Det nuværende Kasse- og Regnskabsregulativ blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 20. november 2014. Regulativet er ikke tidssvarende bl.a. som følge af, at krav om udarbejdelse af halvårsregnskab er udgået.


Formålet med regulativet er at sikre en korrekt administration og fastlægge regler for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange inden for Bornholms Regionskommunes kasse- og regnskabsvæsen.

Regulativet skal ligeledes sikre, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget tilgodeses i forhold til indsigt i økonomiske og almindelige administrative forhold.

Overordnet set er der alene foretaget redaktionelle ændringer, der ikke har medført væsentlige ændringer i regulativet. Dog skal nævnes, at den administrative godkendelse af bilagene til regulativet er overgået fra økonomichefen til direktionen. Dette for at sikre en bredere drøftelse af bilagene.

 

Det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ træder i kraft 1. november 2020.

 

Det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ træder i kraft 1. november 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. september 2020

1.
Kasse- og Regnskabsregulativ (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Høringssvar og godkendelse af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

4

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år har været i høring, og baseret på de indkomne høringssvar er politikken justeret. Inden udgangen af 2020 præsenterer Center for Børn og Familie en detaljeret procesplan for det kommende strategiarbejdet baseret på den godkendte politik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   De indkomne høringssvar tages til efterretning

b)   Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år godkendes med de ændringer, som høringssvarene har givet anledning til

c)    Center for Børn og Familie igangsætter strategiarbejdet baseret på den godkendte politik

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. august 2020:
Punktet blev udsat til næste møde for at kunne behandle samtlige høringssvar.

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:
Ad. A: Taget til efterretning

Ad. B: anbefales

AD. c: anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Ad. a) Taget til efterretning

Ad. b) Godkendt

Ad. c) Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. maj 2020 at sende Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i høring. Der er pr. 14. august indkommet ni høringssvar, som kan ses samlet og med administrationens svar i bilag 1. De ni høringssvar findes i deres helhed i bilag 2-10.

 

Høringssvar

Høringssvaret fra Gruppen Grøn Dannelse (bilag 3) har givet anledning til en justering af politikkens punkt 3 om Læring, trivsel og sundhed samt punkt 5 om Indsigt og udsyn. Ændringerne fremgår af tabel 1.

 

 

Tabel 1 Original og ændring af punkt 3 og 5

Punkt nr.

Original

Ændret til

3

Et varieret fritidsliv, hvor der er plads til leg og læring

Et varieret fritidsliv, hvor der er plads til leg og læring, inde såvel som ude

5

Verden kan inspirere til udvikling

Verden kan inspirere til udvikling, holdning og handling

5

Alle bidrag er vigtige for den bæredygtige udvikling af vores samfund og natur

Alle bidrag er vigtige for den bæredygtige udvikling, både lokalt og globalt

 

To af høringssvarene har særlig fokus på Bornholms udsatte børn og unge, og Mælkebøttens fremtid nævnes i begge, ligesom begge har konkrete forslag til indsatser på Bornholm. Disse forslag giver ikke anledning til justeringer i politikken, men tages med i det videre strategiarbejde.

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til justeringer i politikken.

 

Det kommende strategiarbejde i Center for Børn og Familie

Med godkendelsen af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år igangsætter Center for Børn og Familie strategiarbejdet. I dette arbejde vil centerets nuværende politikker, strategier og handleplaner på området blive gennemgået og det vil blive vurderet, hvordan de i fremtiden er relevante. Der vil i dette arbejde blive etableret inddragende workshops med interessenter for at sikre sammenhæng på tværs af centre og relevans i det øvrige samfund.

Inden udgangen af 2020 vil Center for Børn og Familie præsentere en detaljeret procesplan for strategiarbejdet, hvor tidsplan samt inddragelsen af interessenter vil blive beskrevet yderligere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Det begrænsede antal høringssvar har medført, at administrationen efter høringsperiodens udløb har kontaktet flere interessenter for at få yderligere høringssvar på politikkens udformning. Der er d. 15. august 2020 modtaget yderligere 5 høringssvar, og den nye høringsfrist er onsdag d. 26. august. Der er derfor mulighed for yderligere høringssvar efter Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 25. august 2020.

 

28. august 2020

I løbet af den udvidede høringsfrist er der modtaget i alt 7 høringssvar, hvoraf ingen har givet anledning til justering af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år. Det opdaterede overblik over alle høringssvarene findes i bilag 13, mens samtlige høringssvar i deres helhed findes i bilag 2-12.

 

Udskydelsen af den politiske behandling medfører, at Center for Børn og Familie senest januar 2021 vil præsentere den detaljerede procesplan for strategiarbejdet.

 

Kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober 2020:

Siden møde i Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020 er der tilknyttet et bilag med en opdateret version af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik, hvilket ved en fejl ikke var bilagt sagen i forbindelse med Børne- og Skoleudvalget behandling af sagen den 22. september. Forskellen på de to versioner af politikken fremgår af tabel 1, hvor det gennemgås, at der er justeret i formuleringen i punkt 3 og 5.

Den opdaterede version af politikken hedder: ”Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik – opdateret efter høringssvar - oktober 2020 printversion”.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 11 Høringssvar fra Åvangsskolen (DOCX)

2.
Bilag 12 Høringssvar fra Integrationsrådet (DOCX)

3.
Bilag 13 Opdateret behandling af høringssvar til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år (DOCX)

4.
Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0 - 29 år (PDF)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. august 2020

5.
Bilag 1 Behandling af høringssvar Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik fra 0 til 29 år (PDF)

6.
Bilag 2 Høringssvar fra Stina Brügmann og Stine Hansen (DOCX)

7.
Bilag 3 Høringssvar fra Gruppen Grøn dannelse (PDF)

8.
Bilag 4 Høringssvar fra Sofie Kertesz (DOCX)

9.
Bilag 5 Høringssvar fra Handicaprådet (DOCX)

10.
Bilag 6 Høringssvar fra Søndermarksskolen (PDF)

11.
Bilag 7 Høringssvar fra Kildebakkeskolen (DOCX)

12.
Bilag 8 Høringssvar fra Ungdomsskolen (DOC)

13.
Bilag 9 Høringssvar fra Udsatterådet (DOCX)

14.
Bilag 10 Høringssvar fra Svartingedal Skolen (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2020

15.
Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik - opdateret efter høringssvar - oktober 2020 printversion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering

17.01.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

6

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog i februar 2019 en overordnet Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022. Administration og Rådgivning i Center for Skole giver en statusorientering om afholdte, igangværende og kommende aktiviteter til implementering af udviklingsstrategien.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget (BSU) vedtog den 28. februar 2019 en overordnet Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022.

Børne- og Skoleudvalget har tilkendegivet ønske om at følge arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm tæt, og gives her en status på Center for Skoles arbejde med at implementere Udviklingsplanen for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022.


Udviklingsplanens overordnede formål er at udmønte de politiske mål for den fælles bornholmske folkeskole, for at sikre en attraktiv folkeskole, der kan tiltrække og fastholde elever. Udviklingsplanen definerer den strategiske retning og sætter tydelige mål for en fokuseret indsats frem mod en styrket, bæredygtig og mere attraktiv fælles folkeskole på Bornholm. En folkeskole, der dels formår at udvikle elevernes faglighed, sundhed og trivsel, dels at fastholde elever og medarbejdere og tiltrække endnu flere elever og kompetente medarbejdere til skolerne.

 

Gennemførte aktiviteter

På alle skoler er gennemført et strategisk udviklingsarbejde og skolerne har udviklet lokale udviklingsplaner med klare mål for perioden 2020-2024. I udviklingsplanerne præciseres det hvordan den enkelte skole vil nå de politiske mål. I tilknytning til planerne er udviklet konkrete handleplaner for udviklingsarbejdet.

 

Der er gennemført kursus i Kommunikation for alle ledere på skolerne. Kurset har blandt andet haft fokus på, hvordan der kan kommunikeres aktivt omkring ’den gode fortælling’ om folkeskolen.

 

Der er gennemført et længerevarende uddannelsesforløb i Læringsfokuseret skoleledelse for alle ledere i Center for Skole.  På uddannelsesforløbet blev lederne styrket i at:

-      lede en strategisk pædagogisk udviklingsproces, der kontinuerligt skaber bedre undervisning og øget læring for eleverne;

-      analysere organisation og beslutningssituation fra forskellige synsvinkler samt skabe overblik til at arbejde systematisk med styrker og svagheder i organisationen

-      udarbejde og gennemføre en konkret plan for, hvordan man på den enkelte skole udvikler organisations kompetencer, funktionalitet og kultur - tilpasset til den konkrete situation og til de særlige forhold og behov, som gør sig gældende på den enkelte skole.

 

 

Igangværende aktiviteter

Alle skoler arbejder med at implementere deres udviklingsplaner i hverdagen på skolerne. Der er blandt andet fokus på at udvikle praksis for fleksible to-voksen ordninger, der i højere grad muliggør holddeling, inklusion og observation/feedback af lærernes undervisning.

 

Tilsvarende arbejder skolerne med styrke kommunikation og dialog med forældre og lokale samarbejdsaktører.

 

Som en tværgående indsats er i efteråret 2020 igangsat et uddannelsesforløb i Professionelle læringsfællesskaber. Formålet med uddannelsesforløbet er at udvikle teamsamarbejdet og understøtte de fagprofessionelle i at styrke alle elevers læring, og dermed understøtte såvel den overordnede udviklingsplan som udmøntningen af de enkelte skolers lokale udviklingsplaner.

 

For at styrke implementeringen af forandringsprojektet Fælles Folkeskole Bornholm, 2019-2022 har administrationen i Center for Skole udarbejdet et kommissorie for arbejdet, der skal tydeliggøre hvordan arbejdet forventes organiseret, hvem der er ansvarlige for hvad i processen og hvornår. Kommissoriet er fortsat under udarbejdelse med inddragelse af blandt andet centerledelse og CenterMED i Center for Skole.

 

Kommissoriet forventes færdigt i oktober/november 2020, hvorefter der vil være en orientering i Børne- og Skoleudvalget, der præciserer kommissoriet og organiseringen af den fremadrettede indsats, ligesom der gives en status på målopfyldelsen i den overordnede udviklingsplan for fælles folkeskole Bornholm.

 

Med henblik på at løfte mål og delmål har skolechefen i Center for Skole nedsat 10 arbejdsgrupper på tværs af skolerne, der skal arbejde med 10 strategisk prioriterede emner:

 

1.    IT og digitale løsninger

2.    Den faglige udvikling – fokus på læsning og matematik

3.    Sunde og bæredygtige fællesskaber i skolen (herunder grøn dannelse og røgfri skole)

4.    Kommunikation og Dialog

5.    Forældresamarbejdet

6.    Systematisk opfølgning på ledelsesinformation (datadrevet ledelse)

7.    Kompetence og kapacitetsopbygning på skolerne

8.    Mindset

9.    Udvikling af model for samarbejde – for alle aktører på området

10. Trivsel i skolen (herunder nedbringelse af elevfravær)

 

Hver arbejdsgruppe har en tovholder fra centerledelsen, der skal sikre fremdrift indenfor det konkrete område. Arbejdsgrupperne igangsætter udviklingsarbejdet i september 2020, og der er udarbejdet kommissorier for arbejdsgruppernes arbejde med klare forventninger om produktkrav og resultater. Administration og Rådgivning understøtter skolernes arbejde.

 

Kommende aktiviteter, efterår og vinter 2020-2021

-      Det overordnede kommissorie og projektorganisering på plads

-      Afholdelse af kick-off møder på skolerne til synliggørelse af Fælles Folkeskole Bornholm

-      Halvårlige dialogmøder på skolerne med fokus på evaluering af arbejdet med dels den overordnede udviklingsplan, dels de lokale udviklingsplaner

-      Opfølgning på udviklingsarbejde i de 10 strategiske arbejdsgrupper

-      Plan for samt udvikling og implementering af mål på det specialiserede område i samarbejde med blandt andet Børn og Familie, som delprojekt under Fælles Folkeskole Bornholm

-      Ny forældretilfredshedsundersøgelse

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik

00.01.00A00-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

7

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at Bornholms Regionskommunes eksisterende handicappolitik opdateres, således at der også indgår en værdighedspolitik for voksenhandicapområdet som en del af den overordnede handicappolitik.

 

For at sikre en bred inddragelse i revisionen af handicappolitikken og udarbejdelsen af værdighedspolitikken, foreslås en proces der blandt andet indbefatter afholdelsen af en samtalesalon med deltagelse af bred vifte af interessenter fra handicapområdet.

 

Processen forud for udarbejdelse, vedtagelse og opfølgning af Handicappolitik og Værdighedspolitik tager er kort beskrevet i rammenotat: Udarbejdelse / revision af Bornholms Regionskommunes Handicappolitik 2020.                                                     

 

Procesplanen godkendes i Social- og Sundhedsudvalget og sendes i kommunalbestyrelsen til orientering, medens endelig vedtagelse af handicappolitikken sker i Kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller at:

·       Social- og Sundhedsudvalget godkender procesplan for udarbejdelse af handicap- og værdighedspolitik.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21.9.2020:
Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes nugældende Handicappolitik blev godkendt tilbage i 2009, og har ikke siden været gennem en revision og opdatering.

 

Af de politiske mål for Social- og Sundhedsudvalget fremgår det blandt andet, at der ønskes udarbejdet af en tværgående værdighedspolitik for hele voksenområdet (Psykiatri og Handicap i samarbejde med Ældre samt Sundhed og Forebyggelse)

 

Målet vurderes opnået når der er sket en politisk stillingtagen i 2020 til en tværgående værdighedspolitik. Det har desværre, grundet Coronakrisen henover forrået 2020, ikke været muligt at kunne opfylde målet om en politisk stillingtagen i 2020, hvorfor arbejdet med det mål nu genoptages.

 

I den forbindelse har Center for Psykiatri og Handicap udarbejdet et udkast til en overordnet procesplan for revision af Handicappolitikken, samt udarbejdelse af en tværgående værdighedspolitik.  Det skal fremgå af værdighedspolitikken eller de tilknyttede indsatser, hvordan opgaven løses.

 

Den mere overordnede procesplan fremgår nedenfor.

 

Overordnet procesplan:

 

2020

 

September – Oktober:

Møde i SSU (21. september) – Godkendelse af procesplan.

Orientering på KB (08. oktober).

 

Kvalificering af skabelon for politikker og input til værdier/temaer til temadag og samtalesaloner fra ledergruppen i Center Psykiatri og Handicap samt Center Ældre.

 

Udarbejdelse af oplæg og materiale til Samtalesalon.

 

November:

Møde i SSU (02. november) – Orientering om status på planlægningsarbejdet, og oplæg til afholdelse Samtalesalon.

 

December:

Indkaldelse af interessenter til Temadag - Samtalesalon, og videre planlægning af samme.

2021

 

Januar - februar

Afholdelse af Temadag – Samtalesalon.

Opsamling fra Temadag -Samtalesæson – Udarbejdelse af udkast til politikker.

 

Marts - april:

Møde i SSU – Udkast til politik i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Maj:

Møde i SSU. Drøftelse og anbefaling af politik.

Behandling i BSU, JUFU, NMU, ØEP - Til endelig godkendelse i KB

 

Juni:

 

Vedtagelse af politikker i KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Rammenotat - Udarbejdelse af Handicappolitik Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

27.36.04Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

11

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har d. 1. maj indgået aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19’, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere ekstra rengøring. Der gives en orientering om kommunens indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med COVID-19 udbruddet har kommunen haft mulighed for midlertidigt at begrænse sine forpligtelser efter serviceloven, såfremt det var nødvendigt for at kunne prioritere pleje- og behandlingskapacitet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det gjaldt bl.a. også rengøring.

 

I Bornholms Regionskommune medførte det, at krisestaben d. 11 marts 2020 tiltrådte følgende anbefaling fra Center for Ældre:

 

”Anbefaling vedrørende ophør af borgerrettede opgaver/serviceniveau

Det anbefales at følgende borgerrettede opgaver ophører fra fredag d. 13. marts eller så hurtigt derefter og i første omgang til 31.3 2020.

 

Opgaver, som løses af Hjemmeplejen

-         Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-         Hovedrengøring

(…)

Opgaver, som løses i Plejeboligområdet

-         Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-         Hovedrengøring”

Heraf følger, at der i begge områder og under hele nødberedskabsperioden har været gjort rent på borgers toilet/baderum, men ikke på øvrige arealer. Der har dog været en del borgere, med hjælp fra Hjemmeplejen, hvor de selv eller pårørende valgte at løse opgaven, for at mindske risikoen for smittespredning.

 

D. 17 april 2020 godkendte borgmester og direktion en ny anbefaling fra Center for Ældre:

 

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet:

Det anbefales, at følgende indsatser igen leveres, med start i uge 17 og 18:

-         Rengøring i borgers bolig

 

Det vil sige, at fra d. 20. april og fremad har der igen været leveret rengøring hos borgerne, dog stadig og indtil udgangen af juni undtaget hovedrengøring. Den periode, hvor der alene gøres rent på borgers toiletter, strækker sig således over samlet set 5 uger. Da rengøring leveres hver 14. dag kan op til omkring halvdelen af borgerne dog have oplevet, at der gik 6 uger fra sidste rengøring inden nødberedskabet og til første rengøring efter samme. Hver borger vil derfor (i snit) have oplevet ikke at få den fulde bevilgede rengøring 2 til 3 gange i hele perioden, men dog rengøring af toilet/bad.

 

Fra d. 30. juni, hvor nødberedskabsperioden ophører, leveres der også hovedrengøring, når borger ansøger herom og bevilges denne hjælp.

 

Af aftalen fra 1. maj fremgår følgende: ’Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

 

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager.

 

Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov, som indebar, at hos borgere, hvor det har været vurderet, at der skulle gøres grundigt rent efter en periode med minimal hjælp til rengøring – at der er det også sket.

 

Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU 30.9.2020

 

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 7. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd den 15. september 2020:
Orienteringen taget til efterretning.
Vi stiller spørgsmål ved, om normalniveauet er tilstrækkeligt efter pandemien?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

12

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en orientering om tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget Covid-19 smittetryk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne af nedprioriteringerne, dette senest på det kommende udvalgsmøde

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Taget til efterretning.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

I takt med en kontrolleret genåbning af samfundet, og dermed også af kommunens tilbud til borgerne, øges risikoen for smittespredning. Der skal derfor være ekstra fokus på at beskytte borgerne med øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre og bosteder m.v.

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Ligesom der er lavet retningslinjer for test af personalet og etablering af isolationsfaciliteter i tilfælde af COVID-19 smitte. Kommunen følger også retningslinjerne om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. fra Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus har til formål at understøtte kommunerne og de private aktører i arbejdet med at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere udbrud af COVID-19.

 

Krisestaben i Bornholms Regionskommune indførte i de første dage af COVID-19 nedlukningen (13. marts 2020) et nødberedskab for at minimere smittespredningen af COVID-19. Nødberedskabet medførte bl.a. ændringer i serviceniveauet for borgere, som modtog sundhedslovs- og servicelovsydelser fra den kommunale hjemmepleje og fra sygeplejen. Bekendtgørelsen, som muliggjorde nødberedskabet, er ophævet pr. 1. juli 2020, og det vil derfor ikke være muligt, hvis der opstår udbrud af COVID-19 i Bornholmske tilbud eller i hjemmeplejen, at begrænse serviceniveauet igen, som i nødberedskabsperioden, medmindre der igen blev givet hjemmel hertil.

 

Besøgsrestriktioner

Der er ingen besøgsrestriktioner i øjeblikke på plejehjem, i plejeboliger eller på aflastningspladser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påbyde kommunalbestyrelsen at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19. Det er stadig op til lederne på området at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kommunen har stillet håndsprit til rådighed for de besøgende

 

På Psykiatri og Handicapområdet er der mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19, undtaget herfor er besøg i kritiske situationer, og besøg af udpegede besøgspersoner. Bekendtgørelsen ophæves 1. oktober 2020.

 

Etablering og drift af frivillige isolationsfaciliteter

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndtering af covid-19 ansvar for at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet.

 

Målgruppen er voksne borgere konstateret smittet med covid-19. Borgeren skal være selvhjulpen uden behov for hjælp eller behandling, men som deler husstand med andre, så det er vanskeligt at opretholde isolation i hjemmet.

Bornholms Regionskommune har etableret 2 isolationspladser på Plejehjemmet Toftegården og 2 på Rehabiliteringscenter Sønderbo – alle med selvstændig indgang uden kontakt til øvrige boliger.  Der arbejdes i øjeblikket på at øge antallet af isolationspladser i tilfælde af større udbrud af smitte på Bornholm. I nødstilfælde er der en god dialog med forsvaret om karantænefaciliteter. Visitation til isolationspladserne foregår via Sygeplejen.

 

Systematisk test af plejepersonalet i Bornholms Regionskommune for covid-19

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.  Det betyder, at i kommuner - med under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - skal personalet tilbydes test hver 6. uge. Får kommunen mere 20 eller flere nye smittede den seneste uge –skal personalet testes minimum én gang inden for to uger efter konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I Bornholms Regionskommune er det aftalt at personalet på plejecentre og -hjem, hjemmeplejen, sygeplejen, Sønderbo samt bostederne Kommandanthøjen, Gartnerparken, Stenbanen, Røbo, Nexøhuset, Klintebo og Løvstikken tilbydes test på arbejdspladsen.

 

Der er lavet en lokal aftale med Bornholms Hospital og det lokale Testcenter på Ullasvej om opstart af test i uge 40.  Som udgangspunkt er det teamets eget personale, der udfører testen og hvert team udpeger en ’superpoder’, der bliver oplært af det lokale testcenter i podning. Superpoderen oplærer 1-2 andre medarbejdere i teamet i podeteknik. Der kræves ikke en sundhedsfaglig uddannelse for at pode.  Der podes på arbejdspladsen/i arbejdstiden, men hvis teamlederen finder det hensigtsmæssigt kan medarbejderen også testes i Testcentret på Ullasvej.   

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Varmtvandsbassinet på Sønderbo har været nedlukket siden Corona-nedlukningen i foråret.  Det er besluttet fortsat at holde bassinet lukket og de berørte foreninger er orienteret. Situationen følges op én gang om måneden med henblik på vurdering af muligheden for at genåbne bassin og aktiviteter.  

 

 

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene varetager opgaver sammen med frivillige borgere/instruktører og er lokaliseret på flere af øens plejecentre.  Disse har siden Corona nedlukningen i midten af marts måned været lukket for aktivitet.  Primo september var det tiltænkt at genåbne aktivitetscentrene med afstand, øget hygiejne mv.  Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige. Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt i den nuværende situation med øget smittetryk, at genoptage frivillige aktiviteter på plejecentrenes lokaliteter.  Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige.

Muligheden for at flytte aktiviteterne ud af plejecentrene og lægge dem på andre lokalitet på Bornholm er blevet afsøgt, men Center for Ejendomme oplyser, at der pt. ikke er ledige lokaliteter, der kan anvendes.

 

 

Input om planlagte tiltag fra kommunens centre såfremt smittetrykket stiger:

Nedenstående beskriver tiltag i de respektive relevante centre i tilfælde af, at der kommer et Covid-19 udbud på en af de kommunale institutioner.

Der beskrives også, hvordan alle centre har ageret på baggrund at, at regionskommunen ud fra de nationale sundhedsmyndigheders kategorisering nu var blevet ”røde” og dermed i øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Med den efterfølgende melding fra kommunaldirektøren pr. 8. september 2020 om, at alle centre ville blive bedt om pr. 10. september og foreløbig 14 dage frem, igen at øge mængden af hjemmearbejde for derved at reducere kontakten mellem og bidrage til at reducere smittespredningen. Herunder også at omlægge fysiske møder til digitale møder og overveje om møder og arrangementer kunne udsættes, aflyses eller holdes digitalt.

Sideløbende med beskrivelserne nedenfor foregår der løbende forebyggende tiltag i centrene, hvor Sundhedsstyrelsen seneste udgivelse”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning” af 9. juli 2020 følges. Desuden foretages også test-aktiviteter som følge nationale udmeldinger, herunder test af udvalgte medarbejdergrupper i plejesektren og på kommunale bosteder (se nyhed her).

 

Center for ældre:

I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Hjælpen til borgerne vil i nogen grad kunne omlægges uden at det går ud over serviceniveauet, idet man f.eks. kan samle besøg, konvertere fysiske besøg til ringebesøg og ændre tidspunkter for leveringen.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: De administrative medarbejdere og de ledere, som har base på Ullasvej, arbejder efter en fleksibel model, hvor vi holder fokus på at sikre en balance mellem at reducere smittespredning og at opgaven stadig løses bedst muligt. I praksis betyder det, at de fleste arbejder med udgangspunkt i kontoret på Ullasvej, men at arbejdsstedet kan skifte fra dag til dag for den enkelte medarbejder. Nogle vil overvejende arbejde hjemme og andre vil omvendt overvejende arbejde fra kontoret.

 

Center for Skole:

I lyset den seneste udvikling i antal personer, der konstateres smittet med COVID-19 og dermed det stigende smittetryk på såvel nationalt som lokalt plan, har Center for Skole udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal hjælpe de bornholmske skoler såfremt der opstår smittetilfælde.

 

I forbindelse med et konstateret smittetilfælde med COVID-19 på en eller flere af øens folkeskoler skal alle skoler følge samme retningslinjer for håndtering af smittetilfældet. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes overordnede retningslinjer.

 

De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Derfor vil skolerne i tilfælde af smitte med COVID-19 skulle følge programmet for opsporing af nære kontakter, der indebærer en kortlægning af den smittedes færden og kontakter i 48 timer op til symptomerne manifesterede sig eller 48 timer inden en test med positivt svar blev konstateret.

 

I ’Håndtering af smitte med COVID-19 på de bornholmske folkeskoler’ er opsporings-programmet skitseret, ligesom der svares på de mest umiddelbare spørgsmål relateret til opsporingsarbejdet. Retningslinjerne forholder sig ligeledes til, hvordan skolen skal agere i tilfælde af både ét og flere smittetilfælde.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september arbejder alle i Rådgivning og administration (”skolesekretariatet” på Ullasvej 17) hjemme, mens de enkelte skolers administration arbejder på respektive skoler.

 

Center for Psykiatri og Handicap:

Ved øget smittespredning på Bornholm kan det blive nødvendigt at komme med en anbefaling om at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra fx dagtilbud.

Øre-akupunktur (mod fx stress og angst) har rigtig god effekt på mange borgere. Behandlingsformen er en kan-opgave, men da medarbejder og borger er meget tæt på hinanden ville det være en af de indsatser som ville blive lukket ned ved øget smittespredning.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Rent administrative funktioner er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og møder vil blive afholdt primært over Skype. Møder med borgere vil blive afholdt ved overholdelse af hygiejne- og afstandsreglerne. Hos centerets øvrige medarbejdere vurderes det ligeledes, hvorvidt noget af deres arbejde kan udføres hjemmefra.

Aktivitetstilbuddene, kulturhuset (Vennepunktet) og caféer holdes åbne og det sikres at beboerne på botilbuddene kan få besøg. Aktiviteter foregår i mindre grupper med faste deltagere.

 

 

Center for Børn og Familie:

I Center for Børn og Familie fortsætter driften af den borgerettede kerneydelse som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på om det bliver nødvendigt at reducere cafetilbud og lign. eller sætte dem på pause i en periode. Der opfordres generelt til at flytte aktiviteter udendørs, hvis det er muligt.

 

I tilfælde af udbrud i et kommunalt dagtilbud nedsættes der en arbejdsgruppe, som minimum består af den pågældende faglige pædagogiske leder, Sundhedschef, faglig konsulent samt leder af Dagtilbud. Arbejdsgruppen sikrer at de nødvendige skridt tages ift. gældende retningslinjer og den aktuelle situation.

 

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Interne møder er omlagt til Skypemøder og det vurderes om der er andre mødetyper der kan foretages digitalt.

 

Pladsanvisning & koordinering samt Myndighed har udarbejdet plan for hjemmearbejde. I myndighed har man i forvejen en hjemmearbejdsdag, det skrues nu op til to, og dagen tilrettelægges, så færrest mulige er på kontoret. Pladsanvisning og koordinering arbejder hjemmefra, men der vil løbende være ansatte til stede på kontoret, så alle funktioner kan opretholdes.

Dagtilbudsområdet følger gældende vejledning fra myndighederne.

 

 

Center for Sundhed og Forebyggelse:

Generelt er der i forhold til de borgerrettede tilbud fokus på at efterleve de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen allerede 1. juli 2020 kom med for det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at de borgernære funktioner opretholdes.

Såfremt smittetrykket øges yderligere end pr. 10. september, vil der ske en tilpasning i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: I Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter driften af de borgerettede ydelser som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på at medarbejdere, for hvem det giver mening og er muligt arbejder hjemmefra.  Flest mulige administrative møder er omlagt til Skypemøder, og undervisning til online, hvor det giver mening og er muligt.  

 

På Sønderbo fortsætter dagcentrene med begrænset struktureret åbning/hold. Der er fokus på, at besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd fx ved om muligt, at pårørende får adgang via terrasse eller guides gennem huset.  

 

 

Center for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Der er pt. ikke truffet nye beslutninger om nødlovgivning for beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Borgerservice er derfor åbent med de normale åbningstider.

 

Generelt har centeret lagt en midlertidig linje, hvor medarbejderne arbejder hjemme og laver administrative funktioner i det omfang dette er muligt og møder ind på kontorer, når man skal have borgersamtaler og samarbejdsmøder med borgere og virksomheder.

Det vil samlet reducere fremmødet med 30%-50% og fortsat overholde gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsestilbud på Vibegård fortsætter som normalt ligesom Borgerservice har 100% fremmøde på Landemærket, da de dækker den fysiske borgerservicebetjening og telefonomstillingen.

 

I tilfælde af at senere udbrud igen vil det være samme set-up som beskrevet nedenfor, som centret følger, idet dette er tilpasset gældende lovgivning.

Hvis centret skal kunne lukke mere ned kræver det en nødlovgivning/særlovgivning i stil med den som var gældende i foråret 2020.

 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid:

I tilfælde af, at der fra nationalt eller lokalpolitisk hold meldes yderligere behov for restriktioner ud, forbereder bibliotekerne fuld selvbetjening i hele åbningstiden med digital betjening af alle henvendelser og genoptagelse af levering af bogposer til børnefamilier og ældre.

Kulturskolens undervisning (Musikundervisningen og Skriveværksted) vil på det tidspunkt så gå fra ”personlig” til digital, mens Drama- og Billedskolens undervisning helt vil blive lukket. Og borgernære funktioner under BOFA og idrætsområderne vil også lukkes.

Indtil dette måtte ske fortsætter centret som hidtil hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

 

Der er en løbende dialog med idræts- og kulturlivet om håndtering af coronavirus, påvirkning og styring af brugernes adfærd samt adgangen til kommunale bygninger.

Der er både dialog på daglig basis om konkrete problemstillinger og dialog af mere generel karakter. Fx har regionskommunen udsendt informationsmateriale og -vejledninger. Dialogen vil blive intensiveret såfremt der vedtages stramninger fra nationalt eller lokalpolitisk hold.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Administrative medarbejdere i alle centrets afdelinger er blevet bedt om at arbejde hjemmefra eller afspadsere opsparet ferie.

 

Myndighedsafdelingerne under Natur og Miljø begrænser tilsyn samt borgerkontakt. BOFAs besøgscenter er lukket for besøg.

 

Øvrige borgernære funktioner (under BOFA, idrætsområderne mm) holder åbent.

 

 

Center for Ejendomme og drift:

Der vil ikke umiddelbart være funktioner som lukkes helt ned og stort set 95% af medarbejderne vil stadig fysisk arbejde i de funktioner som de bestrider nu. Det f.eks. rengøring, mad, vej & park samt BAT.

Driftsplanlægningsgruppen i afd. Vej, Plan og anlæg samt bygningsgruppen i Ejendomsservice vil arbejde delvist hjemmefra, da der også udføres fysisk tilsyn med arbejder på byggepladser m.m.

Der vil tages særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af de medarbejdergrupper som arbejder fysisk i marken men noget der bliver aftalt særskilt med de berørte faggrupper.

Serviceniveau forventes stort set uforandret dog med undtagelse af rengøringsstandarder som styres centralt fra og ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der foretages sideløbende vurdering af, at flytte rengøringen til givne behov.

 

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Medarbejderne i Center Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder primært hjemmefra.

 

Ø-arkivet og Digitalisering

Arkivet holder lukket for fysisk fremmøde

Posten håndterer brevpost og pakker som normalt (reduceret bemanding)

 

It-afdelingen

Servicedesk har åbent for fysiskfremmøde (reduceret bemanding)

It-afdelingen foretager fortsat levering og reparationer ved kommunens enheder (reduceret bemanding)

 

Sekretariat

Alle opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Udvikling og Plan

De fleste opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Byg

Kundeservice har åbent for telefon betjening, men ikke fysisk fremmøde

Besigtigelser foretages fortsat hvor det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen

Øvrige opgaver løses fra hjemmearbejdspladsen

 

 

Center for Økonomi og Personale:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Bortset fra Betalingskontoret, er alle medarbejdere sendt hjem for at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Alle har det nødvendige udstyr og sidste periode med hjemmearbejde viste, at opgaverne godt kan løses hjemmefra.

Betalingskontoret er tilstede på Møllevænget i tilfælde af, at der er borgere, som møder frem. De tre medarbejdere tager sig også af post mv. for hele ØP.

 

Ud over at møder holdes på Skype og lign. forventes der ikke ændringer i serviceniveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien

83.05.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

16

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

21

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020 blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarestrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve, for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

a)   Strategien tilrettes som anbefalet i sagsfremstillingen.

b)   De mulige forslag i bilag 1 til en yderligere styrket indsats for de eksisterende mål drøftes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

a) Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. For indstillingen stemmer 3: Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirsten Wendell og Rebecca Douglas Elleby; Imod indstillingen stemmer 3: Carsten Scheibye, Sabine Nicoline Lyngberg og Niclas Fick.
b) Drøftet, idet udvalget anbefaler at der arbejdes videre med indsat 3 c i bilaget, hvilket Carsten Scheibye og Niclas Fick ikke kan medvirke til, da de afventer deres stillingtagen hertil

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:
a) Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. For indstillingen stemmer Ole Rødvig. Imod indstillingen stemmer Else Merete Knoop og Kim Jacobsen, idet han ikke støtter ændringen omkring lokale fødevarer. Hverken for eller imod: Niclas Fich og Leif Olsen støtter indstillingen, idet de ikke støtter ændring omkring økologi og lokale fødevarer.
b) Drøftet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
a) Indstillingen kan ikke anbefales.

Winni Grosbøll og Thomas Thors stemmer imod, idet de anbefaler kommunaldirektørens indstilling.

Morten Riis og Leif Olsen kan ikke medvirke idet de støtter kommunaldirektørens indstilling, men dog ikke ændringen omkring økologi og lokale fødevarer.

b) drøftet, idet der for nuværende ikke afsættes yderligere ressourcer til arbejdet. 

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Ad. a) Liste O og liste V stiller følgende ændringsforslag, at fødevarestrategien revideres i sin helhed med involvering af alle de relevante bornholmske aktører

For stemte 10: liste W, O og V

Imod stemte 13: liste K, A F og Ø

Hverken for eller imod stemte 0:

Ændringsforslaget er ikke godkendt.

 

Ad. a) Liste F og liste Ø stiller ændringsforslag om at kommunaldirektørens indstilling med den ændring, at ændringerne i strategien omkring økologi og lokale fødevarer ikke gennemføres. Økonomien heri belyses nærmere og forelægges politisk

For stemte 13: liste K, A, F og Ø

Imod stemte 10: liste W, O og V

Hverken for eller imod stemte 0:

Ændringsforslaget er godkendt

 

Ad. b)

Drøftet

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020 blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarestrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt og der i stedet ønskes fremdrift for disse syv indsatsområder.

 

Siden vedtagelsen af fødevarestrategien i 2016 har administrationen fået ny viden og nye erfaringer med de fastlagte indsatser. For de syv indsatser hvor udvikling har vist sig at være udfordret, har det vist sig, at nogle af målene har været for ambitiøst formuleret ift. regionskommunens muligheder. Med udgangspunkt i hvad det administrativt vurderes at regionskommunen realistisk set kan gøre med eksisterende ressourcer i eksisterende organisation, foreslås det derfor, at nogle af målene nedskrives i ambitionsniveau, mens andre helt foreslås udskrevet af strategien.

Hvis der fortsat ønskes eksisterende høre ambitionsniveau er der i bilag 1 beskrevet forslag til, hvad det vil kræve at fortsætte indsatserne ud fra eksisterende mål. 

 

For at lette udvalgsopfølgningen på målene lægges der desuden op til, at målopfølgningen lægges sammen med udvalgenes øvrige målopfølgning og dermed også, at målene fra fødevarestrategien integreres i udvalgets målarbejde, således at fødevarestrategiens mål indskrives i udvalgenes mål for budget 2021.

Forankret i Social- og Sundhedsudvalget

Indsats 2c: ”Mad- og måltidsfunktion, der sikrer helhedsorienteret udvikling af gode måltider”

Det anbefales at indsatsen udgår.

Mad- og Måltidsfunktionen blev oprettet i budget 2017 med ønske om et fokuseret arbejde for målsætningerne om 60% økologi, 40% lokale varer og max 10% madspild. Funktionen var en del af Center for Sundhed og Forebyggelse. Som del af at budgetforliget 2020 blev det besluttet at nedlægge funktionen.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·        at målsætningen udgår.

 

Indsats 4c: ”Bæredygtighedscertificerer 10 offentlige produktionskøkkener”

Det anbefales at indsatsen udgår.

Indsatsen blev formuleret i forbindelse med vedtagelsen af Bornholms Fødevarestrategi i 2016 og hensigten for denne indsats var, at den kunne spille sammen med Bornholms Landbrug og Fødevarers indsats for certificering af landbrug.

 

En aktivitet for dette mål vil kræve at der afsættes midler til dækning af udgifterne i køkkenerne, da selve målarbejdet ligger i det enkelte køkken. Samt også kræve at der afsættes midler til at dække timer til en intern eller ekstern konsulent, der fastlægger certificerings-model (helst en standardcertificering) og sikrer dialog med de enkelte køkkener. Ønskes det at indsatsen løses med timer hos en intern konsulent anbefales det at timerne tilføres Center for Sundhed og Forebyggelse der har en tæt dialog i forvejen med de decentrale institutions-køkkener. 

Bornholms Landbrug og Fødevarer indleder desuden et samarbejde med Horesta om certificering af private restauranter efter Horestas Green Key ordning. Ud over økologiske råvarer hvor regionskommunen allerede har mål for køkkenerne, er der i Green Key fokus på el-, vand- og varmeforbrug, udarbejdelse af miljøpolitik, arbejder med madspild samt CSR.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·        at målsætningen udgår.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

 

Indsats 4d: Reducer madspild til max 10% i 2020

Målet om max 10% madspild i regionskommunens køkkener blev sat i forbindelse med vedtagelsen af mad- og måltidskonsulent-funktionen i budget 2017 med et mål om at skabe driftsbesparelser på råvarerne for at kunne give bedre økonomi til økologiske råvarer. Det blev i den forbindelse anslået at madspildet i 2016 lå på cirka 25% og et delmål for 2017 blev sat til 20% mens der blev sat et langsigtet mål på 10% i 2020. Som indledende handling skulle der laves en fuld madspilds-analyse.

 

Målet har været svært at efterleve og madspilds-analysen har vist sig at være en større opgave end først antaget og er derfor ikke foretaget. Præcis base-line kendes derfor ikke.

 

Der er 34 køkkener på kommunale institutioner samt hertil tre køkkener under Devika. Der er oprettet et mad- og måltids netværk med invitation til deltagelse til alle de kommunale køkkener. Devika indkalder og deltager selv, men få øvrige køkkener deltager. Køkkenerne har et elektronisk måleredskab til rådighed, der er udviklet til netop at registrere madspild. Men der er endnu ikke fastlagt en endelig model for monitorering af madspildet og derfor kan det elektroniske system ikke bruges optimalt.

 

Erfaringen er derfor, at arbejdet kun går trægt fremad og fornemmelsen er, at der er langt til målet om max 10% madspild, der af eksterne også vurderes at være højt sat. Særligt efter at mad- og måltidsfunktionen blev nedlagt i budget 2020 - men også inden da.

 

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

·        At det eksisterende arbejde fortsætter i køkkenerne men uden et måltal, uden dedikerede ressourcer og uden nyudvikling af systemunderstøttelsen.  Men med en forventning om, at køkkenerne i det generelle arbejde med ansvarlig madproduktion også har fokus på at begrænse madspild.

 

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen i stedet skal fortsætte ud fra det eksisterende mål.

 

Forankret i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Indsats 1a: Medfinansierer og understøtter fødevareklyngen

Indsatsen har tidligere været bundet op på, at de regionale udviklingsmidler via strukturfondene har støttet den lokale fødevareklynge fra 2015 frem til medio 2020. Regionskommunens rolle har været at udpege fødevareområdet som udviklingsområde, medfinansiere med timer og at deltage i netværksarbejdet under klyngen.

 

Da der i den nye nationale klynge-struktur ikke er midler til regionale underafdelinger, men de lokale fødevarevirksomheder fortsat efterspørger en netværks-konstruktion og udviklingsmidler, der ikke er dækket af eksisterende nationale og lokale tilbud, afdækkes andre muligheder for at understøtte dette. Disse muligheder er dog usikre og dermed er støtten til det brede netværks-samarbejde for fødevarevirksomheder på Bornholm også usikkert.

Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm har i september 2019 meldt fødevarer

ind som et ”fremhævet erhvervsområde” sammen med turisme i det bornholmske kapitel i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale erhvervsfremmestrategi ”Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

 

I samarbejdet mellem Bornholms Landbrug og Fødevarer, Gourmet Bornholm og regionskommunen afdækkes i 2020 virksomhedernes præcise behov og mulighederne for at søge national støtte til at understøtte netværkssamarbejdet for fødevarevirksomhederne. Som resultat af dette vil der eventuelt senere blive ansøgt om midler til medfinansiering fra Økonomi- Erhvervs og Planudvalgets tilskudspulje for erhvervsfremme, hvor udvalget har mulighed for at tage stilling til eventuel bevilling af medfinansiering, såfremt der på det tidspunkt er midler tilbage i puljen.  

 

 

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

 

Indsats 1g: Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm

Det anbefales at indsatsen udgår.

Indsatsen blev defineret efter daværende Bornholms Vækstforum satte fokus på at understøtte erhvervsudviklingen i regi af Det Blå Bornholm (Fødevarer, offshore, turisme mm). Hensigten med at medtage målsætningen i fødevarestrategien har været at understøtte erhvervsudviklingen på fødevareområdet.

Regionskommunen har deltaget i projekter igangsat af Bornholm Landbrug og Fødevarer (der har indledt et tæt samarbejde med Bornholms og Christiansø Fiskeriforening) for at fremme afsætningen af lokalfanget fisk. Dog har de seneste års tilbagegang i fiskekvoterne og fremgangen af sælbestanden mindsket de lokale handlemuligheder. Således lukkede eksempelvis den sidste fiskemodtagelse i de kommunale havne i vinteren 2019/2020.

Regionskommunen har i stedet deltaget i dialog med fiskeriministeren for at gøre opmærksom på fiskeriets udfordringer. Dog uden de store resultater.

 

Den eksisterende situation ift. kvoter og sælernes skadelige indvirkning for fiskerierhvervet ligger uden for regionskommunens konkrete handlerum. Både afdeling for Veje, havne og beredskab under Center for Natur, Miljø og Fritid samt afdeling for Regional Udvikling under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat følger situationen fra sidelinjen ift. om der fremover viser sig nye muligheder for at understøtte fødevareudviklingen på det maritime område.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·        at målsætningen udgår.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

 

 

Indsats 3a:  Fast monitorering af råvareindkøbet (jf. mål om 40% lokale varer)

Indsatsen er formuleret for at understøtte det mål om 40% lokale varer i regionskommunens gryder i 2020, der blev formuleret i 2013 i forbindelse med et projekt om ”øget afsætning af lokale varer”.

Målet har siden 2017 været forankret hos daværende mad- og måltidskonsulent i Center for Sundhed og Forebyggelse samt hos Devika under Ejendomme og Drift og været indskrevet i fødevarestrategien. Desuden er målet om 40% lokale varer i kommunale gryder skrevet ind i udkast til Udbuds- og Indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune, behandlet af Økonomi- Erhvervs og Planudvalget 9. september 2020 under afsnittet ”Mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb”.

 

Fødevarestrategien konkretiserer målet om 40% lokale varer ved at fastlægge, at det er en forudsætning for målopfyldelsen, at der sker en fast monitorering af regionskommunens indkøb af råvarer. Denne monitorering/måling gør det muligt at måle andelen af lokale varer. I et tæt udviklingsarbejde har grossisten specifikt til regionskommunen skabt basis for denne monitorering. Altså har grossisten sikret, at de kommunale køkkener kan lave en søgning på lokale bornholmske varer, og grossisten har så, efter forespørgsel, mulighed for at trække oplysninger om hvordan regionskommunens indkøb fordeler sig og på den måde oplyse, hvor stor andelen af de købte lokale varer er. Dermed kan vi se, hvor langt vi er i forhold til målet.

 

Af andre indsatser for at nå målet om de 40% kan nævnes at vores Fødevareudbud er udformet som en ”ikke-eksklusiv-aftale” der giver mulighed for at handle lokalt i visse tilfælde af specialiserede varer (regionskommunen er i øvrigt i det nationale Partnerskab for Grønne Indkøb blevet fremhævet for denne konstruktion).

 

Daværende mad- og måltidskonsulent har koordineret lokale sparringsmøder mellem kommunale køkkener, lokale producenter, grossist og Bornholms Landbrug og Fødevarer. Regionskommunens køkkener bliver desuden løbende opfordret (fra Devika og tidligere også fra Center for Sundhed og Forebyggelse) til at søge efter bornholmske varer først, når de i indkøbssystemet skal vælge varer til madlavningen.

 

Trods disse og andre indsatser er målet ikke nået. Således er den seneste opgørelse af andelen af lokale varer på 15,2%. Dette tal blev trukket i starten af 2020. På grund af konsekvenser af Corona-nedlukningen har grossisten ikke haft mulighed for at trække et opdateret tal.

 

Administrationens vurderingen er derfor at der skal flere og større tiltag til for at komme op på 40% og at eksisterende tiltag samtidig vil skulle fastholdes.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·        at målsætningen nedsættes til 20% lokale varer i 2025

 

Med en forudsætning om at alle køkkener fortsat arbejder målrettet med indkøbet, at der fortsat er lokale fødevarer tilgængelige for køkkenerne og at grossisten fortsat udarbejder indkøbsoversigter til køkkenerne.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte med eksisterende målsætning eller en ny målsætning om 25% i 2025.

 

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020 og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag, vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 40% lokale varer.

 

Indsats 4a: Politisk mål om 20% økologisk dyrkede arealer på Bornholm i 2025

Indsatsen er formuleret som et nyt mål for regionskommunen ved vedtagelsen af fødevarestrategien i 2016. Målet er formuleret under den fælles målsætning #4 i strategien; ”#4: Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet” med den fælles hensigt herunder ”Partnerskabet fokuserer på at skabe bæredygtig, grøn og begavet udvikling fra muld til mund ved sammen at skabe rammer for og udvikling af en mangfoldighed af produkter og produktionsformer”.

 

Ved fødevarestrategiens ikrafttrædelse i 2017 var andelen af økologisk jord (inkl. jord under omlægning til økologi) på 4,9%. Det senest opgjorde tal er for 2019, hvor det var steget til 6,4%.

 

Da der fortsat er langt op til målet om 20% økologisk landbrugsjord inden 2025, vil der altså være brug for særlige indsatser for at nå målet. Dette er fremlagt for det daværende Klima- og Bæredygtighedsudvalg 26. november 2018, hvor det blev besluttet at arbejdet mod målet skulle intensiveres i efteråret 2019. Udvalget blev dog ændret til Det særlige udvalg for Klima- og Bæredygtighed og dette udvalg har ikke fremhævet målsætningen om 20% økologisk dyrket areal som et af udvalgets fokuserede områder. Der har indtil nu dermed ikke været afsat dedikerede ressourcer til at arbejde for målsætningen.

 

Den eksisterende økologiske dyrkning foregår på markedsvilkår og tager dermed sit afsæt i, hvor producenterne oplever efterspørgsel efter økologiske dyrkning på Bornholm. På de eksisterende økologiske arealer bliver der i dag primært dyrket økologisk korn til Bornholms Valsemølle og økologisk græs til græsning af køer, der leverer mælk til Bornholms Andelsmejeri A/S. Desuden er der en stor andel af det økologiske areal, der bruges til produktion af kødkvæg, får og geder og på et mindre areal dyrkes der økologisk frugt, bær, grøntsager mm. (kilde; Landbrugsstyrelsen, Statistik over Økologiske jordbrugsbedrifter 2019 side 38).

 

Da de arealer, der skal omlægges for at nå op på 20% er private, og da hverken eksisterende markedsvilkår eller Bornholms fødevarevirksomheder vurderes at kunne bære en afsætning på 20% af det samlede dyrkede areal, er den administrativt-faglige anbefaling derfor, at målet ændres og tilrettes et mere realistisk scenarie.

 

Det anbefales således at målet om 20% økologisk areal ændres, således at målet deles i to men fortsat fastholdes til 2025;

·        Del 1: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket økologisk eller være under omlægning.

·        Del 2: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket med mere miljø- og naturvenlige driftsformer (fx Klimavenlig drift, pesticidfri drift samt naturgenoprettede arealer (fx øget skovrejsning)).

 

Administrationen vurderer, at disse to 10%-mål fortsat vil være ambitiøse mål taget Bornholms udgangsposition og de opnåede erfaringer pt. i betragtning. Administrationen vurderer at arbejdet for disse mål kan udføres inden for eksisterende afsatte ramme i dels Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Center for Natur, Miljø og Fritid. 

 

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020 og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 20% økologisk areal.

 

Konsekvenser af regionskommunens etablering af køkkener i flere daginstitutioner og på en skole

Regionskommunens nylige indsats med etablering af køkkener på flere daginstitutioner samt på Paradisbakkeskolen (så skolen nu er en såkaldt ”Madskole”) vil muligvis kunne få betydning for opnåelse af to af de nævnte udfordrede mål nedenfor. Det afhænger dog af køkkenernes efterfølgende drift og koordinering på tværs, da det ikke i sig selv understøtter de udfordrede mål, at der kommer flere institutionskøkkener.

 

Hvis de nye køkkener således aktivt indgår i dialog med lokale producenter om at aftage lokale råvarer, kan det virke positivt for målet om 40% lokale varer.

Tilsvarende, hvis køkkenerne aktivt tilvælger lokale økologiske råvarer, når de alligevel skal vælge økologi (jf. krav om 60% økologiske råvarer) kan det også på sigt have en effekt ift. målet om omlægning til 20% økologisk jord. Og der vil også kunne være en indirekte effekt hvis børnene efterfølgende inspirerer deres familier til at købe og efterspørge flere lokale økologiske varer derhjemme. Samlet set er det dog en begrænset indflydelse ift. dette mål, da der skal ret store indkøb til, før det resulterer i hektar der omlægges til økologisk drift.

 

Som skitseret ovenfor i sagen og i bilag 1 vil det dog være svært for køkkenerne at lave en samlet stor indsats for begge mål uden afsatte midler til koordinering og dialog på tværs mellem køkkenerne og producenterne”

 

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede forslag under indstilling a) giver ikke anledning til ekstra udgifter.

 

I bilaget er der beskrevet forslag til yderligere aktivitet samt præcisering af de vurderede økonomiske konsekvenser jf. indstilling b).

 

Supplerende sagsfremstilling til KB 8.10.2020

Uddybning om konsekvens vedr. fødevarestrategiens indsats 1a, (Medfinansierer og understøtter fødevareklyngen) hvis dagsordenspunktets indstilling a) følges, nemlig at strategien tilrettes som anbefalet i sagsfremstillingen.

Denne indsats omhandler ikke understøttelse af fødevareerhvervet generelt, men mere specifikt om understøttelse/fastholdelse af en netværksstruktur på fødevareområdet.

 

Hvis indstilling a) følges, og der dermed ikke bevilges yderligere, så understøttes en netværksstruktur fortsat dog i mindre skala. Understøttelsen vil ske fra hhv.:

·        Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i forhold til sparring med Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm om etablering af en mulig fortsat netværksstruktur.

·        Business Center Bornholm i forhold til sparring ved udarbejdelse af ansøgninger til fx Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om en netværksstruktur og i forhold til deltagelse i eventuelle netværksmøder. Yderligere bistand kan ydes af Business Center Bornholm, hvis enten bestyrelsen prioriterer det, eller det indskrives i årlig handleplan om Business Center Bornholms opgaver. Det vil i givet fald kunne være opgaver som at udarbejde netværks-ansøgninger eller på anden vis have yderligere fokus på at understøtte en netværksstruktur (endelige muligheder skal afklares i henhold til erhvervsfremmelovgivningen).

Den omtalte understøttelse er bundet op på, at fødevareområdet - sammen med turismeområdet - er et fremhævet erhvervsområde i Bornholms afsnit i den nationale erhvervsfremmestrategi.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Bilag 1: Uddybning af muligheder for realisering af mål (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  2. behandling. Ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

2

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Niclas Fick har til møde i Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020 fremsendt ændringsforslag til udvalgets forretningsorden §4 stk. 1) som omhandler, at formanden foranlediger, at udvalgets medlemmer modtager dagsorden og det materiale der skønnes nødvendigt for at kunne bedømme sagen. Dagsorden med bilag udsendes i dag elektronisk med link til webpolitiker, senest 4 hverdage forud for mødet.

Natur- og Miljøudvalget besluttede at Niclas Ficks forslag sendes til 2. behandling, med en frist for elektronisk udsendelse af dagsorden og bilag fastsat il 7 hverdage før mødet.

Indstilling og beslutning

Niclas Fick indstiller at:

·        Natur- og Miljøudvalgets forretningsorden §4 stk. 1) ændres således, at udvalgets medlemmer modtager dagsorden og det materiale der skønnes nødvendigt for at kunne bedømme sagen senest 7 dage forud for mødet.

 

 

Udvalgsformanden har fremsendt følgende ændringsforslag:

 

Leif Olsen indstiller at:

·        Forslaget ikke vedtages, da det vil medføre betragtelige gener i forhold til såvel den administrative som den politiske styring af kommunen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Udvalget godkendte Niclas Fick indstilling. Kim Jacobsen og Leif Olsen kan ikke medvirke.
Leif Olsen benytter sig af standsningsretten og løfter sagen til Kommunalbestyrelsens beslutning.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Liste V stiller ændringsforslag om, at Natur- og Miljøudvalgets forretningsorden §4 stk. 1 ændres således, at udvalgets medlemmer modtager dagsorden og materiale senest 5 dage forud for mødet.

For stemte 5: liste V

Imod stemte 16: liste F, A, K, O og w

Hverken for eller imod stemte 2. Liste Ø

Ændringsforslaget ikke godkendt

 

Natur- og Miljøudvalgets beslutning til afstemning:

For stemte 2: liste Ø

Imod stemte 21: liste F, A, K, O og W

Ændringerne i Natur- og Miljøudvalgets forretningsorden blev ikke godkendt

 

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at på nuværende tidspunkt følges bestemmelserne i styrelseslovens §8 om, at materiale skal være tilgængeligt for medlemmerne 4 hverdage (inkl. lørdag) inden mødet.

 

En fremrykning af udsendelsesdagen medfører også en fremrykning af sagsfristen til fagudvalgene, hvilket kan give tidsmæssige udfordringer for de sagsbehandlere, der skriver dagsordenspunkterne. Bl.a. skal alle anlægssager og økonomisager til gennemsyn i økonomi og med en reduceret tid til dagsordensproduktion vil det betyde, at sager må udskydes til efterfølgende udvalgsmøde.

 

Der er typisk sagsfrist for sagsbehandlerne ca. 10-14 dage før det enkelte udvalgsmøde afhængig af helligdage etc. Såfremt Natur- og Miljøudvalget skal have udkast til dagsorden tilsendt 7 dage før mødet, vil denne sagsfrist blive rykket tilsvarende. For en del af møderne vil det medføre, at der er meget kort tid mellem et afholdt udvalgsmøde og sagsfristen til det kommende møde. Det vil derfor ofte ikke være muligt at behandle og færdiggøre ønsker til dagsordenspunkter, der fremsættes på ét møde allerede på næste møde, særligt ikke i de tilfælde, hvor der også er økonomiske konsekvenser, der skal belyses.

Det vil selvfølgelig være muligt at arbejde efter ændrede tidsfrister. Det vil dog kræve en tilvænning i organisationen.

 

Såfremt Natur- og Miljøudvalget ønsker udkast til dagsorden tilsendt 7 dage forud for mødet, vil denne ændring medføre, at sagsfristen for punkter til alle fagudvalg skal rykkes, idet nogle dagsordenspunkter behandles parallelt på flere fagudvalg, og derfor skal være færdige samtidigt. Eksempelvis dagsordenspunkter hvor fagudvalgene skal tilkendegive en anbefaling inden Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning.

 

Administrationen henstiller til, at såfremt Natur- og Miljøudvalget fastholder ændringen i forretningsorden §4 stk. 1) skal det være under forudsætning af, at de øvrige fagudvalg ligeledes tilpasser deres forretningsorden således at frist for udsendelse af dagsorden er 7 arbejdsdage til alle fagudvalg.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kommissorie for strategisk udvikling af Rønne

01.00.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

15

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udviklingen af Rønne modtog umiddelbart inden udvalgsbehandlingen i juni 2020 tilsagn fra Realdania om støtte til arbejdet med projektet Byens Hus og Torv på Tværs. Siden har Lokale & Anlægsfonden givet tilsagn om at oprette en rådgivningssag på Rønne Byudvikling.   Tilsagnene og de politiske tilbagemeldinger samt den efterfølgende dialog medfører forslag til ændringer i organiseringen af projektet. Forslag til opdateret kommissorie forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

a)   det opdaterede kommissorie godkendes

b)   valgruppe ovw udpeger ét medlem til den politiske følgegruppe.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idet dagsorden blev udsendt mindre end 3 timer før mødets afholdelse.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

 

Valggruppe VOW indstiller, at

c) Else Merete Knoop og Kim Jacobsen udpeges som medlemmer til den politiske følgegruppe, jf. den supplerende sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstilling a og c godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet for Byudvikling Rønne i juni ønskes revideret, da forudsætningerne for kommissoriet er ændret, ved at Realdania har givet tilsagn om støtte til udviklingen af program for en arkitektkonkurrence til Byens Hus/ Torv på Tværs samt at Lokale & Anlægsfonden har oprettet en såkaldt rådgivningssag på projektet. 

 

Styregruppestrukturen er ændret således, at der nu opereres med én styregruppe for det samlede projekt. Styregruppen er dog udvidet med et medlem fra Realdania, der indtræder som styregruppemedlem med den begrænsning, at vedkommende kun deltager i forhold til beslutninger, der vedrører de del af projektet, som Realdania finansielt bidrager til. Lokale & Anlægsfonden vil have en rådgivende rolle for styregruppen i henhold til Lokale & Anlægsfondens rådgivningspraksis. De vil ikke have nogen bestemmende eller ansvarspådragende rolle i arbejdet.

 

Styregruppen arbejder med den overordnede styring af projektet, dog under direktionens mandat, således at forstå, at direktionen godkender materiale og indstillinger til politiske udvalg samt den politiske følgegruppe. Direktionen modtager dagsordner og referater fra styregruppemøder, og kan bede om at behandle disse på direktionens ordinære møder. Materiale i større omfang (som fx rum- og funktionsprogram og konkurrenceprogram) og tilhørende indstillinger behandles på særskilte møder i direktionen.

 

Direktionens rolle er således i samarbejde med styregruppen at sikre koordineringen mellem projektet og det politiske niveau, samt at sikre inddragelse af relevante ressourcer i organisationen, herunder de dele af organisationen, der har kontakt til borgere og brugere, der kan blive involveret i projektet.

 

Der oprettes en politisk følgegruppe med deltagelse af udvalgsformænd for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, Natur- og Miljøudvalget samt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Hertil inviteres udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget i det omfang det er relevant i forhold til udvalgets fagområde. For at sikre en bred politisk repræsentation foreslås det at der udpeges yderligere et kommunalbestyrelsesmedlem til at sidde i den politiske følgegruppe. Kommunaldirektøren er tilforordnet deltager i den politiske følgegruppe.

 

Der lægges i det reviderede kommissorium op til, at projektets fremdrift tydeliggøres, således at Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender udbudsmaterialet.

 

Derudover inddrages udvalgene i arbejdet med det rum- og funktionsprogram, der ligger til grund for det konkurrenceprogram, der skal danne baggrunden for arkitektkonkurrencedeltagernes forslag til udformningen af Byens Hus og Torv på tværs. Rum- og funktionsprogrammet behandles således politisk i Natur- og Miljøudvalget, Job-, Udvikling-, og Fritidsudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt i kommunalbestyrelsen.

 

Det endelige konkurrenceprogram godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

Den øgede politiske involvering via de stående udvalg og kommunalbestyrelsen betyder, at processen tager længere tid end først antaget. Det forventes således, at projektet med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram vil tage 2-3 måneder yderligere.

 

Økonomien på de første rådgivningsprojekter skal som oprindeligt foreslået holdes adskilt, men udbuddet samles så et rådgiverteam kommer til at arbejde sammen om at løse opgaven. Derved ændres leverancen i første fase til at være en samlet opgave, hvor et tværfagligt team af rådgivere som slutprodukt leverer et konkurrenceprogram for Byens Hus/ Torv på tværs og en helhedsplan for Nørrekås og velkomstpladsen. Opgavens kompleksitet og store betydning for de videre udviklingsprojekter i Rønne vurderes at have stor og tværgående politisk interesse, og på den baggrund anses den ovennævnte politiske involvering i processen som nødvendig.

 

En yderligere præcisering i kommissoriet er, at styregruppen, i øvrige dele af projektet, har mandat til at igangsætte rådgiveropgaver med og uden udbud, der er nødvendige for at opfylde formålet for kommissoriet. Styregruppen skal sikre sig, at udbud overholder gældende lovgivning med bistand fra regionskommunens udbuds- og indkøbsfunktion.

 

I det oprindelige kommissorium for udviklingen af Rønne, stod et salg af Remisen som en del af leverancerne. I det reviderede kommissorium er dette ændret til, at salget udskydes til efter helhedsplanens vedtagelse. Dette er indskrevet for at sikre, at salget af den strategisk   beliggende bygning, først foretages når man reelt kan tage et kvalificeret valg om, hvad man ønsker den skal bruges til i fremtiden.

 

Bilag 1.1 – Revideret kommissorium for udviklingen af Rønne

Bilag 1.2 – Revideret tids- og procesplan

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til KB 8.10.2020

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på møde den 30.9.2020 besluttet, at valggruppe VOW kan indstille to medlemmer til den politiske følgegruppe. De indstiller Else Merete Knoop og Kim Jacobsen.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1.1 - Revideret projektkommissorium for Rønne byudvikling_final (DOCX)

2.
Bilag 1.2 - Revideret tids- og procesplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Endelig vedtagelse af planer for udvidelse af Grønbechs Hotel

01.02.05K04-0127

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

2

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan for en udvidelse af Grønbechs Hotel i Allinge i offentlig høring. Høringen har fundet sted i perioden 2. juli til 28. august 2020. Kommunen har modtaget høringssvar fra 18 adressater.

Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om planerne skal forkastes, vedtages endeligt i den foreliggende form eller vedtages med mindre ændringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at kommuneplantillæg nr. 038 vedtages endeligt i den foreliggende form

b) at lokalplan nr. 120 vedtages endeligt med de mindre ændringer, der fremgår af afsnittet ”Administrationens anbefaling”, herunder:

o   At der for at begrænse indbliksgener indskrives en bestemmelse om, at afstanden fra tagterrasse til facade mod nordvest ændres fra 200 cm. til 275 cm

o   At det indskrives, at der skal etableres parkeringspladser svarende til Bornholms Regionkommunes ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer.”

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales.

Morten Riis, Leif Olsen, Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Liste O, F, K og Ø Kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Baggrund

Grønbechs Hotel er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge, der blev vedtaget i juni 2020. Denne lokalplans formål er at sikre, at det bestående bymiljø bevares ved, at eksisterende karakteristisk bebyggelse samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares, herudover at give mulighed for udvendige bygningsændringer på bevaringsværdige huse, enten som en tilbageførsel til et tidligere udseende, eller som en videreudvikling under forudsætning af, at arkitekturen i proportionering og materialevalg tilpasses det bevaringsværdige bymiljø. I redegørelsesdelen rummer den bevarende lokalplan en forklarende redegørelse i forhold til nybyggeri og videreudvikling af de eksisterende huse, der er nødvendiggjort af ændrede behov.

I forhold til ændrede behov vurderer administrationen, at den ønskede udvidelse af Grønbechs Hotel overordnet er i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan nr. 096 om videreudvikling af Allinge.

Lokalplan nr. 096 indeholder dog også følgende konkrete bestemmelser om bygningers udformning, som strider mod det projektudkast, der ligger til grund for forslaget til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel:

Lokalplanens § 4.3

Maksimale ramme for byggeri på de enkelte delområders ejendomme: 85 %. Maksimal bygningshøjde: 2,5 etager.

 

Lokalplanens §5

Altaner, franske altaner, tagterrasser eller andre former for udendørs opholdsarealer i tagflader må ikke etableres.

 

 

Historik

8. december 2019 modtog Bornholms Regionskommune ansøgning fra ejeren af Grønbechs Hotel i Allinge om at udvide en del af hotellet ved at øge bygningshøjden med en ekstra værelsesetage og en tagterrasse. Endvidere ønskedes der mulighed for at montere spanske altaner på facaden, (spanske altaner svarer til franske altaner blot udstyret med et lille fremspring). Den ønskede udvidelse ville medføre en udvidelse af en del af bygningskomplekset fra 2,5 etager til 4 etager inklusive tagterrassen. 

Bebyggelsesprocenten for den samlede ejendom vil hermed øges fra de eksisterende 117 til 150. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er der for området fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 85 samt maksimalt etageantal på 2,5.

På denne baggrund besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 11. marts 2020 at indkalde ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en mulig ændring af kommuneplanen, der vil tillade en max. bebyggelsesprocent på 150 samt et max. etageantal på 4 for den aktuelle ejendom.

I forbindelse med behandlingen af de indkomne bemærkninger besluttede Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 038 og lokalplan nr. 120 har været i offentlig høring fra 29. juni til 23. august 2020.

 

Eksisterende forhold

 

 

Fremtidige forhold med tilføjelse af en ekstra værelsesetage, en tagterrasse samt spanske altaner

 

 

 

Høringssvar

BRK har modtaget høringssvar fra 18 adressater. 17 af høringssvarene, hvoraf 16 er fra borgere og 1 er fra Allinge Byforening, er kritiske over for lokalplanforslaget. Ejeren af Grønbechs Hotel har også sendt et høringssvar, og heri foreslås det, at lokalplanen vedtages med tilføjelse af et par ekstra byggemuligheder.

 

De kritiske høringssvar handler især om disse forhold:

 

·        Der er manglende forståelse for, at der sker særbehandling af en enkelt ejendom i et område, der er pålagt restriktive bevaringsbestemmelser i den netop vedtagne bevarende lokalplan for Allinge.

o   Administrationen bemærker, at det er Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets og Kommunalbestyrelsens kompetence at fastsætte rammerne for byudviklingen, og at der ved nybyggeri i bevaringsområder kan være behov for at udarbejde en lokalplan for et mindre område. Dette skal tillige ses i forhold til arkitekturpolitikkens ønske om, at nybyggeri skal kendetegnes ved god og bæredygtig arkitektur i et nutidigt formsprog, der tager hensyn til de omkringliggende historisk værdifulde omgivelser. I den aktuelle sag er det Økonomi., Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at vurdere, om det konkrete projekt lever op til retningslinjerne i arkitekturpolitikken. 

·        Det bevaringsværdige bymiljø i Allinge vil blive negativt påvirket af den øgede bygningshøjde samt af spanske altaner med metalrækværk.

o   Administrationen henviser til ovenstående bemærkninger.

·        Den forøgede bebyggelsesprocent vil være for massiv i området, især da ejendommen allerede er overbebygget.

o   Administrationen bemærker, at den forøgede bebyggelsesprocent har afstedkommet den aktuelle kommuneplantillæg

·        Det øgede antal hotelværelser vil medføre et øget parkeringsbehov for hotellet, som i forvejen er underforsynet med p-pladser. Lokalplanforslaget tager ikke højde for dette.

o   Administrationen foreslår, at der i den endelige lokalplan indføjes bestemmelser om anlæg af p-pladser, der følger Bornholms Regionkommunes ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer.”

·        Der vil være markante indbliksgener til naboejendommene.

o   Administrationen bemærker, at dette emne behandles nedenfor.

·        De nærmeste naboer mod nord og nordøst vil få væsentlige skyggegener fra den forhøjede bygning.

o   Administrationen bemærker, at dette emne blev forelagt i forbindelse med den politiske beslutning om at sende de aktuelle planer i høring.

 

Ejeren af Grønbechs Hotel bemærker i sit høringssvar:

·        At det fremsatte lokalplanforslag ikke er i overensstemmelse med det reviderede projekt, som indgik i den politiske behandling af lokalplanen, hvoraf det skulle fremgå, at der ønskes altaner med en dybde, der muliggør et lille bord og to små stole. På den baggrund ønskes, at den endeligt vedtagne lokalplan justeres, så den ikke blot tillader spanske altaner på hotellets facader, men derimod altaner med mulighed for ophold i form af plads til to stole og et cafebord. Endvidere ønskes det, at lokalplanens byggefelt bliver udvidet til også at omfatte bygningsafsnittet mod Nørregade, så der her kan ske en udvidelse med en kvist.

Uddybning fra administrationen vedr. altaner:

I den fremsendte ansøgning december 2019 fremgik det, at bygherre ønskede spanske altaner. I tegningsmaterialet til det reviderede projekt fremsendt forud for den politiske behandling af projektet juni 2020 fremgår tillige spanske altaner på tegningsmaterialet. I det af bygherre fremsendte materiale har dybden af de spanske altaner ikke være skriftligt fremsat. Administrationen formulerede på den baggrund følgende bestemmelse: ”Spanske altaner skal udføres i stål. Der tillades et fremspring fra facaden på maksimalt 25 cm”. Imødekommelse af bygherres ønske om altaner med mulighed for siddende for ophold forudsætter, at de berørte naboer får lejlighed til at udtale sig, idet det må skønnes, at der vil være tale om en ændring af væsentlig betydning for de berørte. Først herefter vil det være muligt at vedtage lokalplanen endeligt med den ønskede ændring. Administrationen har efterfølgende haft dialog med bygherre, der har fremsat et reduceret ønske, hvor der etableres spanske altaner med en dybde på 50 cm. Bygherre har i den sammenhæng henledt opmærksomheden på, at de altaner, som var indtegnet på det fremlagte tegningsmateriale var 50 cm dybe.

 

Uddybning fra administrationen vedr. kvist:

Bygningsafsnittet mod Nørregade er beliggende i lokalplanforslagets delområde A, som uanset eventuel en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel fortsat vil være omfattet af den bevarende lokalplan nr. 096 for Allinge. Imødekommelse af ønsket forudsætter en fornyet planlægningsproces, hvor delområde A udtages af den bevarende lokalplan. Administrationen bemærker, at der i forbindelse med en byggeansøgning vil være mulighed for at søge om dispensation til etablering af den ønskede kvist.

 

Administrationens bemærkning vedr. indbliksgener

Ved Kommunalbestyrelsens beslutning 30. april 2020 om at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplanen blev det vedtaget, at ændringsforlag til projektet, som bygherren fremsendte i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag, skulle indarbejdes i lokalplanen. Ændringsforslagene var at tilføje terrassens nordvestlige afgrænsning et smalt tag samt et plantebed med en dybde på samlet to meter foran tagterrassen mod naboejendommen, som vist på nedenstående illustration under ”ansøgte forhold”, der stammer fra redegørelsen i forslaget til lokalplan nr. 120.

 

 

På illustrationen, som stammer fra lokalplanforslaget, ses øverst til højre den ansøgte tagterrasse. På tegningen ses en afstandsbarrierre mod naboenejendommens gårdrum bestående af et areal med et plantebed plus en smal tagflade med en samlet bredde på i alt to meter. Endvidere ses en hvid afstandsbarrierre på langs de to facader mod Vinkelstræde. Denne udgøres af en tagflade med en hældning på 45 grader.

 

I forslaget til lokalplan indgår også illustrationen nedenfor. Til venstre, mod Vinkelstræde, er der vist en skrå tagflade på 2,2 meter med en hældning på cirka 45 grader. Mod naboens gårdrum er der vist en smal stejl tagflade samt en grøn kasse, der skal illustrere et plantebed, den samlede bredde er her i alt 2 meter.

 

 

Administrationen har - på baggrund af høringssvarenes oplysninger om indsigtsmuligheden fra tagterrassen - udarbejdet diagrammet nedenfor, som viser, at for at sikre mod indkig fra tagterrassen til naboejendommens gårdrum, skal der etableres en barriere fra tagterrassen frem til facaden med en bredde på mindst 2,75 meter.

 

 

Endvidere er det administrationens opfattelse, at et ”plantebed” på en terrasse ikke er en tilstrækkelig permanent installation til at sikre, at der ikke med tiden sker ophold på terrassen ud mod kanten af tagfladen for terrassen. Desuden udløser en lokalplan ikke handlepligt, hvorfor en intention om at etablere et plantebed ikke giver sikkerhed for at undgå indsigtsgener hos naboerne. Det anbefales derfor, at der i den endelige lokalplan indskrives en bestemmelse om, at der etableres en tagflade, der sikrer en afstand fra facaden til terrassen på min, 2,75 cm. Der anbefales tillige, at tagfladen udføres med samme taghældning som de to tagflader mod Vinkelstræde, idet det vil give bygningen et mere harmonisk udtryk set fra Allinge Havn. Disse ændringer har administrationen været i dialog med bygherren om, og bygherren accepterer ændringen.

 

Administrationen vurderer desuden, at der fra de planlagte spanske altaner i hotellets facader vil opstå en begrænset mulighed for indbliksgener til naboejendomme. 

 

 

 

Administrationens anbefaling om tagterrasse

Det anbefales således, at der i den endeligt vedtagne lokalplan indføjes bestemmelser om disse forhold:

-        Etablering af tagterrassen kun må ske, hvis der langs tagterrassen ud for facaden mod nordvest etableret en vingeteglstens-beklædt tagflade med en bredde på minimum 2,75 meter målt fra tagterrassen til facadeflugten.

-        Etablering af tagterrassen kun må ske, hvis der langs tagterrassen ud for de to facader mod Vinkelstræde etableres en afstandsbarriere bestående af en vingeteglstens-beklædt tagflade med en bredde på minimum 2,20 meter målt fra tagterrassen til facadeflugten

-        At taghældningen mod naboen mod nordvest samt mod Vinkelstræde udføres med samme taghældning.

-        Højden af de tagflader, som udgør ovennævnte afstandsbarrierer, skal ved tagterrassen være hævet mindst 1,10 meter over terrassens højeste gulvkote.

-        Der må ikke etableres hævede platforme eller lignende på tagterrassens gulv.

 

Administrationens anbefaling om parkeringspladser

Administrationen anbefaler, at der i den endelige lokalplan stilles krav om, at der ved udvidelse af det eksisterende hotel etableres parkeringspladser i overensstemmelse med Bornholms Regionkommunes ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer”, svarende til 0,5 p-plads for hvert nyt hotelværelse. P-pladserne skal etableres inden for en maksimal afstand på 800 m fra egen ejendom.

 

Administrationens anbefaling om spanske altaner

Som nævnt har bygherren fremført et reduceret forslag i forhold til høringssvaret, hvor der var et ønske om altaner med en dybde, der vil muliggøre, at der kunne stå et lille bord og to små stole på altanerne. I det reducerede forslag ønsker bygherre, at altanerne fastholdes som spanske altaner, men med en dybde på 50 cm i stedet for 25 cm.

 

Administrationen vurderer, at en spansk altan med en dybde på 50 cm. i forhold til 25 cm. vil have en forøget visuel påvirkning af facadeudtrykket og af gademiljøet. Herudover vil skyggen på facademuren under den vandrette altanplade blive større.

Administrationen konkluderer som nævnt ovenfor, at ændringen vil kræve en fornyet høring, idet en spansk altan med en dybde på 50 cm. vil give forbedrede forhold for stående ophold og muliggøre siddende ophold i begrænset omfang. Dette vil forstærke indbliksgener betydeligt og administrationen skønner derfor, at det vil være en ændring af væsentlig betydning for naboerne.

På den baggrund anbefaler administrationen, at dybden på 25 cm. fastholdes for de spanske altaner.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. september 2020

1.
Samlede_hoeringssvar (PDF)

2.
Bevarende lokalplan nr. 096 for Allinge (PDF)

3.
Brev fra bygherre af 9. september 2020 (PDF)

4.
Forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel (PDF)

5.
Referat fra KB 25. juni 20202 (DOCX)

6.
Referat fra KB 30. april 2020 (DOCX)

7.
Notat om ændringer ved endelig vedtagelse - § 27, stk. 2 (DOCX)

8.
Resume af høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Fredede dyrearter i Rønne Syd – status og finansiering

01.02.05P16-0202

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

22

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af høringssvar ifm. indkaldelse af idéer og forslag har Bornholms Regionskommune gennemført en screening for forekomst af fredede dyrearter i byudviklingsområdet Rønne Syd, etape 3 og kan konstatere at der findes fredede markfirben i området. Den videre udviklingsproces forudsætter en optælling af bestanden, samt ekspertrådgivning omkring afværgeforanstaltninger. Med henblik på fremdrift er undersøgelsen igangsat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·        orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning. Natur- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen etablerer en pulje til indkøb af konsulentydelser ifm. ejendomssalg. Else Merete Knoop og Kim Jacobsen følger indstillingen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Forudgående proces

Den 20. maj 2020 besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at indkalde idéer og forslag forud for kommuneplantillæg- og lokalplanproces for udviklingen af et nyt boligområde i Rønne Syd (etape 3). Ved høringsfristens udløb d. 8. juni 2020, var der indkommet flere høringssvar, der gjorde opmærksom på forekomsten af det fredede markfirben i området. Dette forhold besluttede Bornholms Regionskommune at undersøge yderligere, hvilket blev gjort i form af to besigtigelser af området i hhv. juli og august, hvor forekomsten blev verificeret.

 

Markfirbenet er beskyttet af dansk totalfredning og beskyttet af EUs habitatdirektivs bilag IV, hvilket betyder, at markfirbenet ikke må fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af dets yngle- og rasteområder ikke finde sted. Endvidere må det ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.

 

Status

For at kunne planlægge for byudvikling i området, er Bornholms Regionskommune bundet af en række forpligtigelser i forhold til dansk og international naturfredningslovgivning. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser til belysning af bestanden størrelse og udbredelse i området – dvs. planområdet og i en vis grad også tilgrænsende arealer, hvor markfirben også er registreret. Derudover har administrationen behov for anbefalinger i forhold til, hvilke foranstaltninger der skal tages i forhold til et fremtidigt kommuneplantillæg, samt hvordan der i kommende lokalplaner kan indarbejde hensyn til markfirbenenes yngle- og rasteområder, samt eventuelle afværgeforanstaltninger, så den økologiske funktionalitet for arten i området kan opretholdes.

 

For at sikre at disse foranstaltninger lever op til lovgivningskravene, således at planlægningen af området reelt kan gennemføres, er det nødvendigt at indkøbe ekspertise på fagområdet i form af ekstern konsulentbistand på disse opgaver. Administrationen har, bl.a. på baggrund af anbefalinger fra andre kommuner, hyret firmaet Amphi Konsult, som er en dansk rådgivningsvirksomhed med ekspertise inden for naturpleje, naturovervågning og gennemførelse af nationale og internationale naturprojekter, herunder også ekspertise inden for markfirben.

 

Opgaven blev igangsat primo september, fordi optællingen skal gennemføres inden markfirbenet går i hi i vintermånederne. En estimering af bestanden skal derfor foretages senest i september. Hvis undersøgelserne ikke foretages på nuværende tidspunkt, forsinkes udviklingen af området derfor med minimum 6 måneder, idet salg af arealer ikke kan igangsættes før bestanden er blevet estimeret og relevante hensyn og afværgeforanstaltninger er skitseret. En forsinkelse på 6 mdr. risikerer at kunne have negative konsekvenser for salget af arealet, som pt er begunstiget af en lav rente, og vil forsinke arbejdet med at indfri målene i boligpolitikken og -strategien. Der foretages efterfølgende endnu en optælling i april/maj, med henblik på at kvalificere grundlaget yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstern konsulentbistand på 50.000 kr. afholdes af konsulentkontoen under bevilling 62 Administration og it.

 

Der henledes generelt opmærksomheden på et stigende behov for at tilkøbe ekstern rådgivning af forskellig karakter i stadig flere salgssager. Der er bl.a. som i nærværende sag behov for midler til at kunne klargøre en ejendom til salg og opbygge nok viden om ejendommen til at kunne undgå salg på fejlagtige præmisser. Det er ikke en langtidsholdbar løsning at finansiere denne type af udgifter via eksisterende driftsbevillinger, idet andre formål såsom juridisk bistand til retssager da vil risikere at mangle finansiering. En pulje til indkøb af konsulentydelser i forbindelse med ejendomssalg kunne finansieres af en andel af provenuet fra grundsalg. Puljen kunne have et årligt maksimalt budget på 500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Notat vedr. planlægning og Bilag IV-arter Rønne Syd (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020

01.02.05P16-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

20

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hermed fremlægges forslag til Bornholms Kommuneplan 2020. Der er udarbejdet miljørapport til forslaget. Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget med tilhørende miljørapport og udsende begge dele i otte ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·        forslag til Bornholms Kommuneplan 2020, miljørapporten og by-beskrivelserne godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2020

Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 er en fuld revision af kommuneplan 2013. Alle dele af kommuneplan 2013 er revideret og opdateret i større eller mindre omfang. De primære, større ændringer er sket i temaerne om:

-      Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.

-      Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. ”større sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde landskaber”.

-      Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.

-      Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.

-      Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund

-      Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.

-      Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.

-      Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for fx boliger.

-      Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.

-      Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen

 

Læs den digitale version af Bornholms Kommuneplan 2020 på kommuneplan.bornholm.dk

 

Forslaget er vedlagt sagen i PDF-format som:

Bilag 1: Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020, Baggrund og Retningslinjer

Bilag 2: Forslag til Bornholm Kommuneplan 2020, Rammer for lokalplanlægning

Bilag 3: Miljørapport

Bilag 4: Forslag til Bybeskrivelser

 

Bybeskrivelser

Bybeskrivelserne var en del af Kommuneplan 2013. I forslag til Kommuneplan 2020 er bybeskrivelserne trukket ud i en separat plan. Kommunalbestyrelsen skal godkende bybeskrivelserne sammen med Kommuneplan 2020 som et strategisk værktøj, som dels beskriver de enkelte lokalsamfunds kvaliteter og dels kan bruges som løftestang, når et lokalsamfund skal udvikles og der skal rejses finansiering til projekter. Bybeskrivelserne vil kunne opdateres uden et kommuneplantillæg, hvilket betyder, at når der eksempelvis vedtages en ny helhedsplan eller et byfornyelsesprogram for en by eller et lokalsamfund, så kan bybeskrivelsen opdateres med det vedtagne. Bybeskrivelserne er, med andre ord, tænkt som et mere dynamisk værktøj for udvikling af byer og lokalsamfund og skal fungere som en del af den strategiske planlægning herfor. Bybeskrivelserne kan læses her.

 

Råstofplanen

I forbindelse med forslag til Kommuneplan 2020, ser Bornholms Regionskommune et behov for at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder ved at justere kommuneplanens udpegninger af erhvervsområder, herunder ved at udpege fem nye erhvervsområder ved Snorrebakken i Rønne.

I Råstofplan 2016 er der på nuværende tidspunkt udpeget råstofinteresseområde for kaolin på væsentlige dele af det areal, der ønskes udpeget til erhvervsområder.

Kommuneplanen må ikke stride imod råstofplanen. I råstofplanlægningen skal der på den ene side tages hensyn til råstofressourcernes kvalitet og omfang samt sikring af fremtidig udnyttelse og på den anden side tages hensyn til en række miljøhensyn, herunder hensigtsmæssig byudvikling og vandforsyningsinteresser, jf. råstofloven § 3.

Ifølge råstofvejledningen er det i råstofinteresseområder muligt at fravige forbuddet om modstrid mellem kommuneplan og råstofplan, hvis der kan opnås enighed herom mellem regionsrådet og de implicerede parter efter en afvejning mellem råstofinteressen og den ønskede arealanvendelse.

Muligheden understøttes også af to retningslinjer i Råstofplan 2016. Det drejer sig om følgende:

·        Retningslinjer – Ressourcebeskyttelse og -benyttelse – Ressourcebeskyttelse

·        Retningslinjer – Ressourcebeskyttelse og -benyttelse – Råstofinteresseområder

I begge retningslinjer står, at det er muligt at frigive råstofinteresseområder til andre formål, hvis det er dokumenteret, at der ikke er en væsentlig råstofressource eller hvis regionskommunen vurderer, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser, som skal tilgodeses.

Råstofmyndigheden har den 10. september 2020 truffet afgørelse om at reducere råstofinteresseområdet for kaolin ved Snorrebakken.

Afgørelsen er vedlagt sagen som bilag 5.

 

Miljørapport

Der er udarbejdet miljørapport for Kommuneplan 2020 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljørapporten er afgrænset til at omhandle miljøfaktorerne:

> Friluftsliv og rekreative interesser

> Biologisk mangfoldighed

> Landskab

> Grundvand

> Råstoffer

 

Miljørapporten konkluderer overordnet, at Kommuneplan 2020 vil få en væsentlig positiv påvirkning på de nævnte miljøfaktorer.

Læs miljørapporten her

 

Andre dokumenter

Der er udarbejdet en landskabsanalyse, som dels har dannet grundlag for de nye udpegninger af hhv. Større sammenhængende landskaber og Særligt værdifulde landskaber og dels kan bruges i sagsbehandlingen, som grundlag for en konkret vurdering i den enkelte sag. Landskabsanalysen består af beskrivelser af landskabskarakteren på hele Bornholm samt beskrivelser for de arealer, som foreslås udpeget i forslag til Kommuneplan 2020. Læs landskabsanalysen her

Beskrivelser af kulturmiljøer – en del af de dokumenter, som danner grundlag for udpegningen af eksempelvis industriminder, er blevet digitaliseret, så de er lettere at tilgå for alle. Se sektorplanen om kulturmiljøer her

Der linkes fra kommuneplanen til sektorplanerne, hvor det findes relevant.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1 Retningslinjer og baggrund, KP2020 Forslag (PDF)

2.
Bilag 2 Rammer, KP2020 Forslag (PDF)

3.
Bilag 3 Miljørapport, KP2020 Forslag (PDF)

4.
Bilag 4 Bybeskrivelser, KP2020 Forslag (PDF)

5.
Bilag 5 Afgørelse om råstofinteresse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Bornholms Regionskommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder om klima, bæredygtighed mv.  

00.17.20G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed

02-09-2020

6

 

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

4

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

15

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er inviteret til at deltage i syv forskellige tværkommunale samarbejder som omhandler energi- og klimaprojekter mv. Det er KKR Hovedstaden (KL) i samarbejde med Realdania og Concito, som har igangsat initiativet.

 

Selvom samarbejdet er indenfor emner, som alle ligger tæt op ad Bornholms Regionskommunes eksisterende prioriteter, skal der tages stilling til, om de ressourcer deltagelsen kræver, står mål med udbyttet af samarbejdet.

Bornholms Regionskommune har over en lang periode arbejdet med grøn omstilling. I forhold til om Bornholms Regionskommune bør tilslutte sig samarbejdet om VIP-projekterne, er den administrative vurdering, at timingen og sammenhængen til Bornholms Regionskommunes øvrige politiske processer, tilgængelige ressourcer samt potentialet for sparring med kommunerne i Region Hovedstaden på klimaområderne ikke er optimal.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Kommunalbestyrelsen ikketilslutter sig samarbejdet i VIP projekterne inklusiv DK2020

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 2. september 2020:
Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. september 2020:

Anbefales.

Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:
Indstilling anbefales. Niclas Fick stemmer imod, da del-muligheder for at deltage i samarbejdet bør nuanceres og afsøges.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Liste Ø kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er inviteret til at deltage i ét eller flere projekter blandt syv forskellige tværkommunale samarbejder som omhandler:

 

1. Energi- og klimaplaner (herunder projektet ’DK2020’),

2. håndtering af madspild og bioaffald,

3. 100% grønne drivmidler,

4. cirkulære indkøb,

5. grønne pendlervaner,

6. energibesparelse i boliger og

7. fælles plan for plastaffald.

 

Det er KKR Hovedstaden (KL) i samarbejde med Realdania og Concito, som har igangsat initiativet. KKR Hovedstaden har i juni 2020 behandlet emnet om Kommunerne som trækkraft i den grønne omstilling, og KKR udtrykker bred opbakning til et tæt samarbejde mellem kommunerne om grøn omstilling.

 

Baggrund for VIP-projekterne

VIP-projekterne på klimaområdet indeholder konkrete forslag til indsatser, der kan fortsætte den grønne omstilling, og projekterne er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs på regionalt niveau[1].

 

Der lægges op til i VIP projekterne, at kommunerne kan deltage i arbejdet med forskellige hastigheder. Dermed kan Bornholms Regionskommune prioritere de indsatser, som passer bedst med de igangværende processer og vedtagne politikker. Der vil blive efterspurgt kommuner, som er villige til at påtage sig tovholderopgave for en eller flere af de 7 VIP projekter. Rollen som tovholder indebærer, at kommunen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil. Flere kommuner kan godt være sammen om at påtage sig en tovholderrolle. Kommunerne vil kunne få hjælp til implementering af VIP-projekterne fra projektet Energi på Tværs, fra Region Hovedstaden (Copenhagen Electric) og fra KKR-sekretariatet (Kommune Kontakt-Rådet).

 

KL lægger op til, at der foreligger tilbagemeldinger fra alle kommunerne vedrørende deltagelse i partnerskabet om VIP projekterne i oktober 2020.

 

For uddybende forklaring af de 7 ”VIP projekter” se bilag 1.

 

Kommunale klimaplaner – DK2020

Ét af VIP-projekterne handler om kommunale klima- og energiplaner også kaldet DK2020 efter et igangværende pilotprojekt under Realdania og Concito med 20 kommuner.

Med DK2020 får alle kommuner i Danmark mulighed for en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Det er op til Bornholms Regionskommune selv at beslutte indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af Bornholms egne lokale prioriteringer, geografi m.v.

 

Deltager Bornholms Regionskommune i DK2020, kan der findes inspiration til tiltag og virkemidler i det såkaldte Roadmap 2025 under det tværkommunale og regionale projekt ”Energi på Tværs”. Derudover giver det adgang til et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO2-reduktion kan deles, og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

 

Konkret vil deltagelse i DK2020 betyde, at Bornholms Regionskommune skal deltage i en projektperiode på ca. 1,5 år. Med deltagelse vil Bornholms Regionskommune modtage bl.a. klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med kommuner i Region hovedstaden til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). For mere information se vedlagte bilag 2 ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

 

Det er en forudsætning for deltagelsen i DK2020 i 1. eller 2. runde, at Bornholms Regionskommune betaler et engangsbeløb på 31.432 kr. Beløbet skal dække konsulentbistand fra Gate21, som er udvalgt af KKR til at være operatør på opgaven.

Der skal derudover afsættes de nødvendige medarbejdertimer til en kontaktperson/projektleder og et tværfagligt team. Ressourcebehovet vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af koblingen med det eksisterende klimaarbejde, hvilke data der er til rådighed på områderne, og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger. Der forventes ca. 1-1,5 årsværk til arbejdet med DK2020 set ud fra Bornholms Regionskommunens størrelse. Det alene til kontaktperson og projektlederrollen.

 

Krav til en lokal klimahandleplan i DK2020

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til ”Climate Action Planning Framework”-standarden, ligesom at klimaplanen skal:

·        Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.

·        Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.

·        Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.

·        Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

 

Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020, og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt, og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab, og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

 

For at give et eksempel på en færdigarbejdet klimaplan, er der i bilag 3 vedlagt en Klimaplan for Sønderborg Kommune efter C40 metoden.

 

Frister, praktik m.m. til deltagelse i DK2020

Deadline for ansøgning til VIP projekterne er 21. oktober 2020.

 

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fælleskommunal projektenhed (operatør: Gate 21) i hver Kommune Kontaktråd-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO.

 

Vurdering: Bornholms Regionskommune anbefales ikke at deltage i VIP projekterne samt DK2020

Der er flere interessante og vigtige elementer i VIP-projekterne og ikke mindst DK2020. Det er desuden anbefalet af Kommune Kontaktrådet samt KL at lave tværkommunale initiativer på klimaområdet.

Af centrale fordele ved VIP-projekterne og DK2020 kan bl.a. nævnes:

·        Det metodiske rammeværktøj. DK2020 projekterne arbejder med metoden ”Climate Action Planning Framework”. Med et rammeværktøjet får kommunerne en fælles systematik og sprog for området, der kan øge kvaliteten, effekten og hastigheden på omstillingen.

·        Den tværkommunale videndeling. VIP projekterne skaber et forum for videndeling, men kræver at der er kommuner i netværket med tilsvarende udfordringer som Bornholm står overfor.

·        Momentum for strategier. Projekterne kan skabe momentum for udarbejdelse af strategier, såfremt fremdrift ikke er tilstede i forvejen.

 

Bornholms Regionskommune har over en lang periode arbejdet med den grønne omstilling til bæredygtige produktions- og forbrugsformer. Indenfor det kommende år forventes der godkendelse af en række planer, politikker og strategier, der understøtter udviklingen af området (bl.a. Bornholms Energipolitik).

 

Ift. om Bornholms Regionskommune bør tilslutte sig VIP-projekterne nu, er den administrative vurdering, at det ikke anbefales. Det skyldes bl.a. følgende overvejelse

·        Timingen er ikke optimal henset til de øvrige politiske processer på Bornholm. Bornholms Regionskommune kan med fordel fortsætte og afslutte igangværende politikker inden for bl.a. energi, grøn mobilitet, vand og affald. Disse politikker identificerer specifikke potentialer for Bornholm. Fastholdelse af fokus på igangværende processer og potentialer vurderes at give den største effekt for klimaet og Bornholms omstilling, set i forhold til at deltage i de tværkommunale og mere standardiserede initiativer.

·        Der er begrænset tilgængelige ressourcer til arbejdet med klimastrategier og handleplaner. Det bør derfor prioriteres at lave handleplaner med afsæt i Bornholms Energistrategi og -politik fremfor strategiarbejde i 2021/22. Investeres der 1-1,5 årsværk i at koordinere arbejdet ind i DK2020 vil der uden yderligere tilførsel af ressourcer være mindre fokus på implementering af de eksisterende, planlagte handleplaner.

·        Kommunerne i samarbejdet i Region Hovedstaden er for forskellige fra Bornholms Regionskommune, hvad angår energi. Bornholm ser ind i en fremtid med en stor energiø. Det skaber en meget særegen situation for Bornholm. Sparring med andre kommuner uden for Region Hovedstaden kan i den anledning være mere oplagt. Det kunne for eksempel være sparring med kommuner som Samsø, Esbjerg, Lolland og Stevns.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen om ikke at deltage i samarbejdet godkendes, vil det ikke være økonomiske konsekvenser.

Vælger Kommunalbestyrelsen at deltage i VIP projekterne og DK2020 er det en forudsætning, at Bornholms Regionskommune betaler et engangsbeløb på 31.432 kr. Beløbet skal dække konsulentbistand fra Gate21, der af KKR Hovedstaden er udvalgt som operatør for opgaven. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle blandt de 29 kommuner, der deltager i projektet og skal betales i efteråret 2020. Udover kontantbetalingen, er ressourcebehovet for Bornholms Regionskommunes deltagelse estimeret til ca. 1-1,5 årsværk for DK2020 projektet mht. koordination og projektledelse. Dertil kommer ressourcer de enkelte forvaltninger skal bruge på projekterne, som skal udføres.  

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Særligt udvalg om klima og bæredygtighed 2. september 2020

1.
Bilag 1 - Hovedstadens klima VIP-projekter (PDF)

2.
Bilag 2 - Faktaark_DK2020 (PDF)

3.
Bilag 3 Sonderborg Kommune - pixi-dk2020-web (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion

18.20.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

18

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling– og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som er planlagt til sports-, idræts- og rekreativ anvendelse. Den selvejende institution Innovation Sport Bornholm S/I ansøger om permanent råderet over området ved DGI Landsstævnestadion, der bortfalder såfremt der ikke er rejst 3,5 mio. kr. til projektet indenfor en to-årig periode. I ansøgningen om råderet indgår byggeret til opførelse af idrætscenter på området.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·        udvalget sender ansøgningen i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm. Udtalelsen skal indgå i den videre politiske behandling af anmodning om råderet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at give Innovation Sport Bornholm råderet. René Danielsson og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, fordi de mener, at ansøgningen skal sendes i høring i IVK.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkender Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun mener, at ansøgningen skal sendes i høring i IVK.

Søren Schow og Leif Olsen følger koncerndirektørens indstilling.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke og ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes

Liste F kan ikke medvirke, idet de anbefaler Natur- og Miljøudvalgets indstilling

Liste K og O kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som i kommuneplanen er udlagt til idræts- og rekreativt område. Landsstævnestadionet er et af de få tilbageværende ledige arealer i Rønne, og der er jf. placeringen tæt på idrætsfaciliteter, den Grønne Ring, Åvangsskolen og Campus Bornholm, en lang række muligheder for at udvikle området.

 

Ifølge lokalplanen for området ved DGI landsstævnestadion i Rønne, er det besluttet at området alene anvendes til offentlige formål som plejecenter, tilhørende boliger og personalefaciliteter, som offentligt område til fritids- og idrætsformål, samt grønt område. Link til lokalplan.

 

Tidligere tiltag for DGI Landsstævnestadion

I 2018 – 2019 har området været reserveret til forprojektet til opførelsen af ”Game Park Energy Bornholm”. Forprojektet blev afsluttet i 2019. Der blev ikke opnået finansiering til forprojektet, hvorfor samarbejdspartnerne bag projektet valgte at indstille samarbejdet.

 

I foråret 2019 valgte Idrættens Videns -og Kompetenceråd at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse fra Viking Atletik, DGI Bornholm og Bornholms Idrætsområder. Formålet for arbejdsgruppen var at komme med forslag til anvendelsesmuligheder for området. Arbejdsgruppens arbejde har været sat på pause, i forbindelse med forundersøgelsen for ”Game Park Energy Bornholm”. 

 

I juni 2020 blev ansøgning modtaget fra Innovation Sport Bornholm S/I om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion, dog med den begrænsning, at der skulle rejses 3,5 mio. kr. indenfor en to-årig periode. Såfremt det økonomiske mål ikke nås indenfor de to år, bortfalder råderetten. Revideret ansøgning modtaget i august 2020 (ansøgningen er vedlagt som bilag)

 

A: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Landsstævnestadion

Innovation Sport Bornholm har henvendt sig med en ansøgning og forslag til at udvikle et moderne idrætscenter for øens borgere, gæster, foreninger med flere.

 

Der ansøges som nævnt ovenfor om råderet over området på følgende vilkår:

·        Innovation Sport Bornholm tildeles permanent råderet, herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes

·        Råderetten bortfalder efter to år, i tilfælde af at Innovation Sport Bornholm ikke har fremskaffet den nødvendige kapital til dele eller hele projektet

 

I forbindelse med ansøgningen har Innovation Sport Bornholm haft drøftelser med administrationen i BRK, med relevante lokale aktører, nøglepersoner i bl.a. Dansk Idræts Forbund samt potentielle fonde. Der er indsendt en revideret ansøgning i august 2020 med anlægsbudget, og referat fra stiftende generalforsamling for Innovation Sport Bornholm (se bilag).

 

Projektets ambition

Projektet har et ønske om at understøtte visionen ”25/50/75 - Bevæg dig for livet” og bidrage til en forbedret folkesundhed på Bornholm. Med et nyt og moderne idrætscenter, forventer Innovation Sport Bornholm på sigt at kunne tilbyde bornholmerne og gæster på øen nye muligheder for øget aktiv bevægelse og idrætsudøvelse.

Projektets ambition understøtter umiddelbart øvrige tiltag i Bornholms Regionskommune om at få flere borgere aktive og at bruge kultur -og fritidsområdet til at øge borgernes sundhed.

 

Organisation Innovation Sport Bornholm

Innovation Sport Bornholm er en selvejende institution, med en bestyrelse bestående af følgende personer:

·        Bestyrelsesformand- Kim Bjelstrand

·        Næstformand- Erik Eriksen

·        Bestyrelsesmedlem – Lene Andersen

·        Observatør – John Zawada

 

Projektets ideer og faser

Fase 1: Den 2-årige fundraising periode

I råderetsperioden vil Innovation Sport Bornholm fortsætte udvikling af projektet på baggrund af tidligere skitser, tegninger og planer, som er udarbejdet 2014 i regi af den tidligere organisation ” Bornholm Sport og Event”.

I fundraising perioden har Innovation Sport Bornholm ambition om at indgå aftaler med forskellige fonde, og sikre finansiering til udvikling og etablering af følgende faciliteter og aktiviteter:

·        Squashbaner

·        Eventkontor

·        Tankesportscenter, som fungerer som klubhus og undervisningslokale

·        Udendørs aktivitets- og bevægelsespark

·        Outdoor aktiviteter hvor området Den Grønne Ring vil anvendes

 

I forbindelse med den aktuelle ansøgning, er der, som nævnt ovenfor, i ansøgningen ikke tilsendt skitser, tegninger over de kommende faciliteter og arealer, da disse betragtes som interne dokumenter. Ved eventuel godkendelse af råderetten over området, vil disse tidligere skitser og tegninger indgå i plan for den videre udvikling af området.

 

Fase 2: Etablering af faciliteter og aktiviteter

Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, i hvilken rækkefølge faciliteter og aktiviteter på området etableres. Dette afhænger af fondenes interesse til finansiering. Der foreligger endnu ikke skriftlige tilkendegivelser fra fonde og kommende samarbejdspartnere, og der er ikke modtaget tegninger og skitser over de faciliteter, der forventes etableret på området.

 

I forbindelse med gennemførelse af et nyt idrætscenter vil Innovation Sport Bornholm oprette en ny idrætsforening. Foreningen vil leje sig ind i de kommende bygninger, der anlægges på området, være ansvarlige for driften af anlægget og de aktiviteter, der udgår fra stedet, samt tage initiativ til blandt andet løbende sportsevents med deltagere fra det øvrige Danmark. Den nye forening forventes at bestå af mindst 200 medlemmer. 

 

Samarbejdspartnere: Innovation Sport Bornholm forventer at indgå samarbejder med relevante foreninger på Bornholm og foreninger fra det øvrige Danmark, hvis projektet kan realiseres. Innovation Sport Bornholm har kontakt til en bred vifte af større idrætsforeninger og forventer at inddrage disse i et kommende samarbejde. Der er som nævnt på nuværende tidspunkt ikke konkret opbakning fra eventuelle samarbejdspartnere.

 

Vurdering af projektet i forhold til lokalplan og kommuneplanramme

Bornholms Regionskommune har på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvilket formål området ved DGI Landsstævnestadion skal have.

Ansøgningen fra Innovation Sport Bornholm kan således betragtes som ideer til, hvad området omkring DGI-stadion kan anvendes til, og lever op til lokalplanens formål, om at området anvendes til offentlige fritidsformål, herunder idræts-, fritids- og undervisningsaktiviteter j.fr. lokalplan no. 046 stk. 3.1.

 

Vurdering af projektets økonomi og realiserbarhed, herunder hvilke ressourcer ansøger har lagt i projektet

 

Det forventede budget for projektet bygger videre på tidligere planer og budget udarbejdet af Bornholms Sports & Kulturcenter i 2014. Organisationen eksisterer som nævnt ikke længere som organisation, men ideerne er taget videre ind i arbejdet i det konkrete budgetforslag fra Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm har i nedenstående budgetforsalg anvendt tallene fra 2014, som er blevet forhøjet med 25-35%. Budgettet svarer ifølge Innovation Sport Bornholm til forventede udgifter i 2020.

 

Det forventes at idrætsanlægget og de enkelte faciliteter udelukkende finansieres af eksterne midler, som er rejst via fonde. Den arbejdskraft der er brug for til fondsansøgning og udvikling af planer og ideer vil blive finansieret af Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm forventer ikke tilskud til fase 1 og fase 2 fra Bornholms Regionskommune.

 

Råderet over området DGI Landstævnestadion

Der er søgt om råderet ”på vilkår, at Innovation Sport Bornholm tildeles permanent råderet (herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes), og at råderetten bortfalder efter 2 år i tilfælde af, at Innovation Sport Bornholm ikke har formået at fremskaffe kapital nok (min. 3,5 mil. kr.) til at etablere hele eller del af det beskrevne projekt i ansøgningen”.

 

Anmodningen om ”råderet” dækker over et ønske om en uopsigelig brugsret uden betaling af leje og med ret til at opføre bygninger efter brugers ønske og i øvrigt udøve en ejers rettigheder over arealet.

 

En indgåelse af en uopsigelig vederlagsfri brugsaftale skal sidestilles med tildeling af et kontant tilskud, og det forudsætter, at der er tale om en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte.

Som projektet er beskrevet, ses det ikke at være tale om en juridisk konstruktion og aktiviteter i et regi, som kommunen lovligt kan støtte efter gældende lovgivning, herunder kommunalfuldmagtens rammer for en saglig kommunal interesse:  Betingelserne for at give støtte rummer udover bl.a. en vurdering af almennyttekriteriet og forbud mod støtte til enkeltpersoner eller få personer også et krav om, at den kommunale støtte ikke må være konkurrenceforvridende. Projektet beskriver aktiviteter, der i forvejen drives i privat regi, og en kommunal støtte til disse aktiviteter hos Innovation Sport Bornholm, som den selvejende institution er præsenteret på hjemmesiden, vil ikke være lovlig.

 

Helt overordnet vil det være utænkeligt, at en ejer af et areal vil afskrive sig retten til at bestemme over, hvad en lejer / bruger opfører af bygninger og hvilke aktiviteter, der foregår på arealet.


 

Anbefaling til beslutning

Administrationen anbefaler at ansøgningen sendes i hørings hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.


IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

 

Administrationens foreløbige vurdering

Det er administrationens foreløbige vurdering, at der i forhold til det skitserede projekt i det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ønsket om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion fra Innovation Sport Bornholm.

 

Begrundelse for dette er at:

 

Fremtidig anvendelse af DGI-stadion

Området omkring DGI-stadion har været drøftet i forbindelse med Rønne helhedsplan. Området er ikke for nærværende udpeget som indsatsområde på linje med Byens Hus/Torv på Tværs og Nørrekås. Ikke desto mindre er det et område, hvis muligheder og potentialer er bemærket i forskellige sammenhænge. Der vil blive udarbejdet et politisk dagsordenspunkt om muligheder og perspektiver for området til et kommende møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Referat stiftende møde (DOCX)

2.
Ansøgning om råderet over Landsstævnestadion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018

15.00.00K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

14

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

17

 

Hvem beslutter

Job, Udvikling og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsen har den 20.december 2019 gennemgået rådighedsadministrationen for 4. kvartal 2018 på kontanthjælpsområdet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·        orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i december 2019 gennemgået sagsmaterialet for 4. kvartal 2018 til brug for tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration.

 

3 af de 24 personers sager udgår af tilsynet. To af personerne var sanktioneret for hændelser, der lå uden for tilsynsperioden 4. kvartal 2018, mens den tredje person ikke modtog hjælp i perioden.

I materialet på de 21 resterende personer har vi vurderet i alt 26 sager med negative hændelser. 15 af de 26 sager er henlagt uden bemærkninger og 11 er registreret med fejl.

 

Konklusionen af gennemgangen er:
”På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Bornholms Regionskommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Kommunen bør dog sætte fokus på at sikre korrekt sanktionering i alle sager. Det gælder særligt tilfælde med afmelding som følge af manglende tjek af jobforslag, der tegner sig for 7 af de 11 fejl, vi har konstateret i de gennemgåede tilsynssager.”

 

Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

 

Rådighedsadministration er hvorvidt der er foretaget korrekt sanktionering, på baggrund af såkaldte negative hændelser hos den enkelte borger. En negativ hændelse er det, der registreres, når en borger afslår et arbejde, udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret, et møde, en aktivitet eller fra en jobsøgningsaktivitet. Negativ hændelse er også, hvis borger undlader at give besked om sygdom, afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller udebliver fra dele af integrationsprogrammet.

 

Administrationen oplyser
Der er tale om forholdsvis mange men afgrænset fejl vedr. behandling af sanktioner for jobparate integrations borgere, som også hører under kontanthjælpsparagrafferne. Ud af de 11 fejlsager var de 10 på integration, hvor der er laver fejl i beregning af sanktionen.

 

Den primære årsag skal findes i at vi netop i første halvår startede op i nyt system FASIT, hvor vi begik nogle konkrete fejl i overførslen af vores integrationssager, som desværre fik denne betydning, og som ikke blev fanget i det interne kontrol og kvalitetstilsyn.

I sammenhæng med vores fokus om at så mange af vores flygtninge skulle være i job, hvor vi i hele perioden lå i top 5 af landets kommuner, betød dette, at mange flygtninge var i beskæftigelse men også gik til og fra ledighed i forbindelse med korttidsansættelser,

hvilket samlet desværre medførte manglende fokus på denne del af kvalitetskontrollen.

 

Seneste interne kontrol viste tilfredsstillende rådighedsadministration i BRK
Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

Men der har på baggrund af fejlene været særligt fokus på sanktionsområdet i hele 2019, og kommunens revision har ikke haft bemærkninger til området ved deres besøg omkring sanktioner ligesom der ikke har været påtalt fejl i sager fra Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Afrapportering_Brk.kom.best (PDF)

2.
Udkast Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Rengøring af gymnastiksal på skolen i Østerlars

82.08.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

23

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der har gennem længere tid været dialog med Multihuset i Østerlars om overtagelse af rengøringsopgaven.


Det har efterfølgende vist sig, at salen er mulig at booke i Conventus, og det derfor ikke er muligt at pålægge Multihuset rengøringsopgaven.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·        Rengøringsservice genoptager rengøringsopgaven på niveau med den tidligere rengøring.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det politisk besluttet, at Multihuset i Østerlars skulle overtage rengøringen af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter.
Det har efterfølgende vist sig, at når gymnastiksalen kan bookes via Conventus, og dermed stilles til rådighed for andre brugere, kan kommunen ikke pålægge Multihuset at rengøre gymnastiksal/omklædningsrum, når disse ikke indgår i Multihusets brugsaftale.

 

I henhold til Folkeoplysningsloven kap. 6 skal folkeoplysende foreninger have stillet ledige kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Det kan f.eks. være idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger eller aftenskoler. Øvrige brugere kan opkræves leje. Det vil sige, at Multihuset, som ikke er en folkeoplysende forening, kan opkræves leje for benyttelse af gymnastiksalen. Østerlars Sport er en folkeoplysende forening og skal derfor have anvist gymnastiksalen vederlagsfrit.

 

Da festsal og gymnastiksal på Hans Rømerskolen er lukket på grund af ombygning,  gymnastiksalen på Aavangsskolen er inddraget til mødelokale på grund af coronapademien og gymnastiksalen på Snorrebakken pt. er lukket, har det været nødvendigt at omplacere folkeoplysende foreninger til blandt andet gymnastiksalen på skolen i Østerlars.

 

Der er derfor stadig behov for rengøring af gymnastiksal med tilhørende toiletfaciliteter, medens badefaciliteterne er midlertidig lukket for at imødekomme Sundhedsstyrelsen retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Det kan oplyses, at der i to tilfældige uger (39 og 52) er 9 aktiviteter i begge uger, svarende til 20,5 timer om ugen i gennemsnit.

 

Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid har derfor udarbejdet tre scenarier for at imødekomme den manglende rengøring.

 

Scenarie a.
Bornholms Regionskommune genoptager rengøringsopgaven på niveau som tidligere.

 

Scenarie b.
Bornholms Regionskommune varetager rengøringsopgaven i indeværende sæson frem til udgangen af juni 2021, hvorefter der lukkes for muligheden for at booke i Conventus. Brugere af gymnastiksalen henvises herefter så vidt muligt til andre kommunale lokationer. Med denne løsning vil der dog kunne opstå udfordringer i forhold til den samlede kapacitet af gymnastiksale.

 

Scenarie c.

Bornholms Regionskommune varetager rengøringsopgaven i indeværende sæson frem til udgangen af juni 2021. Der indgås i perioden en dialog med Multihuset om overtagelse af råderetten til gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter, hvorefter lokalerne bliver en del af brugsaftalen. Kan der ikke indgås en aftale om overtagelse af gymnastiksalen fra den 1. juli 2021, lukkes der for anvendelse af gymnastiksalen med udgangen af juni 2021, og de nuværende brugere henvises så vidt muligt til øvrige kommunale lokaltioner.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie a.
Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i 2020 og 22.000 kr. i årene frem, som foreslås finansieret af Center og Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Scenarie b.
Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i resten af 2020 og 10.000 kr. i perioden 1/1 – 30/6 2021, som foreslås finansieres af Center for Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Scenarie c.

Udgiften forventes at udgør 5.000 kr. i 2020 og 10.000 kr. i perioden 1/1 – 30/6 2021, som foreslås finansieres af Center for Ejendomme og Drift bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Hvis der opnås en aftale med Multihuset, afholdes rengøringsudgiften fra 1. juli 2021 efterfølgende indenfor den allerede afgivende driftsbevilling til Multihuset.

Hvis der ikke opnås en aftale med Multihuset, lukkes der for anvendelse af gymnastiksalen, og de nuværende brugere henvises så vidt muligt til øvrige kommunale lokationer.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby

01.11.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

18

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

24

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

19

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Linjer i landskabet – etablering af stier og formidling omkring Aakirkeby, idet projektet er afsluttet i regnskab 2020. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·        anlægsregnskabet for projekt Linjer i landskabet godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2016 en anlægsbevilling på 6.019.125 kr. (udgift) til projekt Linjer i landskabet og en anlægsbevilling på -6.019.125 (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.  

 

Projektet er blevet til ved et lokalt udviklingsarbejde hvor Sydbornholms Turist- og Erhvervsforening sammen med NaturBornholm har søgt at skabe mere sammenhæng mellem byen og det omkringliggende landskab. Det resulterede i en projektbeskrivelse under kategorien Stedet Tæller under fokusområdet Mulighedernes Danmark i regi af Realdania.

 

Linjer i landskabet er et resultat af lokal udført fundraising og kommunen gik ind som projektleder, fordi det var ønsket af de to store bidragsydere Nordeafonden og Den A. P. Møllerske Støttefond.

Der har i hele projektet fra idé til det færdige anlæg været en markant lokal indflydelse på projektet. Projektet er et godt eksempel på samarbejde mellem det lokale og det kommunale.

 

Der henvises desuden til slutrapporten (Bilag 1) og det reviderede regnskab (Bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 22. september 2016.

 

Udgifter i hele kroner

Budget

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Forbrug 2019

Forbrug 2020

Samlet forbrug

Stiforløb

1.980.000

144.044

1.185.287

121.112

115.776

 

1.566.220

Opholdszoner, pejlemærker og markering

1.250.000

77.973

600.850

1.163.207

199.775

79.560

2.121.365

Formidling

1.435.000

 

479.928

469.387

512.276

29.556

1.491.146

Kompensationer til lodsejere

350.000

28.438

131.061

 

-43.161

 

116.338

Projektansættelser

175.000

 

140.181

 

34.819

 

175.000

Detailprojektering

500.000

118.352

269.968

52.871

57.036

 

498.227

Uforudsete omkostninger

329.125

 

 

 

 

 

0

I alt

6.019.125

 

 

 

 

 

5.968.296

Indtægter i hele kroner

Budget

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Forbrug 2019

Forbrug 2020

Samlet forbrug

Tilskud Nordeafonden

-2.557.500

 

 

 

-2.532.085

 

-2.532.085

Tilskud A.P. Møllerske Støttefond

-2.557.500

 

 

 

-2.532.085

 

-2.532.085

Tilskud Friluftsrådet

-256.000

 

 

 

-256.000

 

-256.000

Tilskud Sparekassen Bhs. Fond

-206.250

 

-206.250

 

 

 

-206.250

Tilskud Bornholms Brand

-206.250

 

 

 

-206.250

 

-206.250

Tilskud Brdr. Larsens Legat

-103.125

 

-103.125

 

 

 

-103.125

Tilskud BRK, Lokalrådet

-50.000

 

-50.000

 

 

 

-50.000

Tilskud Vanførefonden

-82.500

 

-82.500

 

 

 

-82.500

I alt

-6.019.125

 

 

 

 

 

-5.968.295

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb

Samlet

forbrug

Rest

Udgifter i alt

6.019.125

6.019.125

5.968.296

50.829

Tilskud i alt

-6.019.125

-6.019.125

-5.968.295

-50.830

Netto

0

0

1

-1

 

 

Projektet er 100 pct. finansieret af private fonde.

Projektet er revideret af BDO og afrapporteret til de enkelte fonde.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1 - Linjer i landskabet slutrapport (PDF)

2.
Bilag 2 - Projektregnskab - Linjer i landskabet inkl. revisionserklæring (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsregnskab Snogebæk områdefornyelse

01.11.00P20-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

8

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

20

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for områdefornyelsen i Snogebæk, idet projektet er afsluttet i regnskab 2020. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. september 2013. Anlægsregnskabet udviser et overskud på 9.382 kr., som tilgår de likvide midler.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at anlægsregnskabet for områdefornyelse i Snogebæk godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. september 2013 anlægsbevillinger på 6.191.348 kr. (udgifter) samt -3.258.016 kr. (indtægter) til områdefornyelse i Snogebæk.

I 2013 reserverede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en udgiftsramme på 1.466.666 kr. til områdefornyelse i Snogebæk. Kommunens eget bidrag udgør det dobbelte beløb af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 2.933.332 kr.

 

Formålet med områdefornyelsen var at understøtte Snogebæk som en balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv:

-      et velfungerende og attraktivt fiskerleje, der tiltrækker gæster fra palmesøndag til og med efterårsferien,

-      en by med aktivt lokalsamfund og et godt sted at bo både for børn og voksne.

 

Med det formål at engagere flest mulige borgere til at deltage i planlægning og gennemførelse af områdefornyelsen, blev der lagt vægt på aktiv borger- og interessentinddragelse. En koordinationsgruppe blev dannet med repræsentanter fra de fire foreninger i Snogebæk og en medarbejder i BRK. Der blev nedsat flere arbejdsgrupper, som arbejdede konkret med forskellige udfordringer og ideer, og der blev afholdt diverse workshops og borgermøder, hvor hele byen blev inviteret.

 

Skitser og ideer fra workshops og borgermøder dannede baggrund for udarbejdelse af et byfornyelsesprogram, som det styrende redskab gennem hele processen. Byfornyelses-programmet bygger på et helhedsgreb for byfornyelsesområdet (havnen, havneområdet og den gamle bydel).

 

Helhedsgrebet deler området op i 3 zoner:

1) Kystlandskabet - styrkes som attraktivt bynært naturområde.

2) Aktivitetslandskabet - her etableres rammer for kulturelle og rekreative aktiviteter.

3) Bylandskabet - her bliver der foretaget funktionsforbedringer, trafikreguleringer og forskønnelse, samt skabt rammer for erhvervsmæssige tiltag.

Intentionen med denne opdeling var bl.a. at bevare og styrke områdernes karakter og koncentrere de forskellige aktiviteter inden for et afgrænset område.

 

Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen og godkendt af ministeriet i juni 2014. Områdefornyelsen skulle gennemføres inden for en 5-årig periode. Der blev ansøgt om et ½ års forlængelse for at afslutte de sidste projekter. Den forlængede projektperiode sluttede i efteråret 2019. I det første halvår af 2020 blev de forskellige fondsmidler og LAG-tilskud hjemtaget.

 

 

Følgende projekter er blevet realiseret:

 

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer/kulturarv:

 

 

Rekreative faciliteter:

 

 

Diverse:

 

Afledte effekter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Forbrug
2013-2020

Underskud

Programudarbejdelse

 

 

                97.278

 

Projektmedarbejder

 

 

                83.150

 

Konsulenter

 

 

              291.184

 

Formidling og workshops

 

 

                65.797

 

Torve, pladser, opholdsarealer

 

 

           1.115.838

 

Etablering af lokaler

 

 

           1.319.525

 

Havneområdet

 

 

           1.122.127

 

Rekreative faciliteter

 

 

           1.443.702

 

Matr. og inventar/torveboder

 

 

                  4.197

 

Etablering af klublokaler

 

 

              650.884

 

Diverse udgifter

 

 

-51.251

 

Etablering af sauna på havnen

 

 

              797.970

 

Den gamle sandstensmole

 

 

              200.400

 

Udgifter i alt

6.191.348

6.429.310

7.140.801

-711.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Forbrug
2013-2020

Overskud

Tilskud LAG-Bornholm

-1.791.350

 

          -1.325.618

 

Statsrefusion

-1.466.666

 

          -1.466.666

 

LAG, Den gamle sandstensmole

 

 

               -39.604

 

Snogebæks Redningsbåds Venner

 

 

-300.475

 

Poulsker IF, Klublokaler

 

 

             -304.036

 

Poulsker IF, Sauna på havnen

 

 

             -542.523

 

Indtægter i alt

-3.258.016

-3.258.050

         -3.978.922

720.872

 

 

 

 

 

Nettoudgift for BRK

2.933.332

3.171.260

3.161.878

9.382

*Beløbet er prisreguleret med 237.928 kr. i perioden 2013 til 2020.

 

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 9.382 kr., som tilgår de likvide midler.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 30. september 2020

1.
BILAG 1 Anlægsregnskab Snogebæk Områdefornyelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø

19.00.00Ø40-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

19

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

21

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Museumsfond anmoder om at få stillet et tilskud på 1 mio. kr. til rådighed til at igangsætte forberedende arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø.
På den baggrund søges der om en forhøjelse af anlægsbevillingen.
Der er i 2020 afsat et budget på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019 til formålet. Udgiften finansieres inden for dette budget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)   anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 1.000.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.

b)   udgiften til tilskud til projektering på 1.000.000 kr. til Bornholms Museumsfond finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
indstillingen anbefales. Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Liste Ø kan ikke medvirke

 

Sagsfremstilling

Bornholms Museumsfond har fremsendt en anmodning om, at kommunen stiller et tilskud på 1,0 mio. kr. til rådighed til at iværksætte arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø. Fonden er bygherre for det nye museumsbyggeri og er i gang med projekteringsarbejdet.

For denne del af byggeprocessen budgetterer fonden med en samlet udgift på knap 6 mio. kr. der fordeler sig som følgende:

Projektering

4.397.000 kr.

Andre ydelser

1.058.000 kr.

Bygherrerådgivning

434.000 kr.

I alt

5.889.000 kr.

 


Det fremgår af fondens henvendelse, at det anmodede beløb på 1,0 mio. kr. skal bruges til at finansiere følgende indledende dele af projekteringsfasen:

 

·        Geofysiske undersøgelser ift. at fastslå omfanget og ”kvaliteten” af klippe på byggefeltet

·        Arkæologiske forundersøgelser

·        Etablering af detaljeret programforslag, herunder priskalkulation

Fonden har oplyst administrationen om, at ovenstående arbejder forventes at finde sted henover det næste år.


Ifølge fonden arbejdes der på nuværende tidspunkt ikke med alle processer i projekteringsfasen på grund af en klage over lokalplanen for museumscentret til Planklagenævnet.
Der arbejdes kun med de opgaver, som danner grundlag for præcisering af projektet, eftersom de har væsentlig indflydelse på prisen, og dermed gør det muligt at træffe de nødvendige dispositioner i forhold til op- og nedprioritering af materialer, tekniske løsninger mv. 

Der ansøges om tilsvarende beløb, evt. som garantistillelse hos de største bevilgende fonde.


Risiko ved udbetaling

Bornholms Museumsfond gør opmærksom på, at der er en risiko knyttet til udbetalingen, da ovenstående arbejde sker parallelt med klagens behandling i Planklagenævnet. Ifølge fonden er det vanskeligt at vurdere denne risiko, og fonden understreger, at klagen ikke har opsættende virkning. Fonden påpeger, at den ikke foretager indgreb i det fysiske miljø, hverken i de eksisterende bygninger, eller påbegynder jordarbejdet ud over arkæologiske forundersøgelser og geologiske undersøgelser.


Tidsplan for byggeriet
Administration har fået oplyst, at det endnu ikke ligger fast, hvornår selve byggeriet kan gå i gang. Dette afhænger af behandlingstiden i Planklagenævnet. På nuværende tidspunkt arbejder fonden ud fra en tidsplan, hvor de afventer Planklagenævnets afgørelse, hvilket kan tage op til 20 måneder. Derefter færdiggøres projektering og udbud af entreprenøropgaven gennemføres. Dette kan tage 10-12 måneder. Det forventes således, at byggeriet først kan gå i gang om 2 ½ år.

Udover de nødvendige myndighedstilladelser skal Museumsfonden indhente tilladelse fra grundejer (BRK) inden påbegyndelse af anlægsarbejde på arealet.


Økonomiske konsekvenser

 

Rådighedsbeløb
Kommunen har afsat rådighedsbeløb på i alt 33,115 mio. kr. til anlægstilskud til et nyt museumsbyggeri ved Helligdommen i Rø.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat 16,6 mio. kr. til projektet, og i aftalen om budget 2020 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 17,0 mio. kr., idet der blev afsat 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Et samlet budget på i alt 33,6 mio. kr.

I den netop indgåede budgetaftale for 2021 blev rådighedsbeløbene på 8,5 mio. kr. udskudt til 2022 og 2023, idet byggeriet er forsinket.

Rådighedsbeløbet blev i juni 2019 reduceret med 0,485 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport, hvorfor der pt. er afsat i alt 33,115 mio. kr.

 

Der er indtil nu udbetalt anlægstilskud for i alt 0,581 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb udgør således tilsammen 32,534 mio. kr., og fordeler sig således over årene:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret B2020

B2021

B2022

B2023

15.534

 

8.500

8.500

 

I 2020 er budgettet på 10 mio. kr. Dertil er der overført 5,534 mio. kr. fra 2019. Dette resulterer i et korrigeret budget 2020 på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019.

 

Anlægsbevilling

Den 27. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 700.000 kr. til anlægstilskud til projektet.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.000.000 kr., idet den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.

Tilskuddet på 1.000.000 kr. finansieres inden for det budget, der er afsat til formålet.

 

Bornholms Museumsfond er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 2017 med det formål, at varetage opførelsen og driften af byggeriet. Fonden udgør den juridiske enhed, som tilskuddet gives og udbetales til.

Da Bornholms Museumsfond er fuldt momsregistret, kan kommunen ikke opnå momsrefusion ved udbetaling af anlægstilskuddet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Anmodning fra Bornholms Museumsfond (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejder i Nexø, Pedersker og Rønne

05.13.00P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

20

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

25

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

22

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til hastighedsdæmpende foranstaltninger i henholdsvis Nexø, Pedersker og Rønne. Projekterne er en del af trafiksikkerhedsplanen 2018-2025.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder 3 målsætninger:

  1. Maksimalt en dræbt og ti tilskadekomne i trafikken i 2025
  2. Antallet af skoleelever, der føler sig trygge på skolevejen, er mindst 70% i 2025
  3. Antallet af borgere, der føler sig trygge i trafikken, er mindst 80% i 2015

Alle projekterne er prioriteret i samarbejde med Politiet.

Projektet i Nexø bidrager til målsætning nr. 3 og Projekterne i Pedersker og Rønne, til målsætning nr. 2.

I forbindelse med udbud af projekterne er der indkommet et samlet tilbud, der er inden for den økonomiske ramme for de tre projekter tilsammen, men som afviger fra de anlægsbevillinger, der blev godkendt i juni.

Der ansøges derfor om at lægge de tre anlægsbevillinger sammen til én anlægsbevilling, hvilket er udgiftsneutral for kommunen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)      anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø tilbageføres,

b)     anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker tilbageføres,

c)      anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne tilbageføres,

d)     der gives en samlet anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø, omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker, og ved Petersskolen i Rønne,

e)     der afsættes rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

f)       anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til hastighedsdæmpende foranstaltninger i henholdsvis Rønne, Pedersker og Nexø. Projekterne er en del a Trafiksikkerhedsplan 2018-2025.

 

Bevillingerne til de enkelte arbejder blev i juni 2020 godkendt ud fra overslag baseret på skitseprojekter.

 

For at få det mest økonomiske resultat, blev de tre ovennævnte projekter udbudt samlet, dog sådan at der skulle gives et bud på hver enkelt projekt. Buddene fra den vindende entreprenør, Jens Møller – Gudhjem, fremgår af tabellen neden for.

 

 

Rønne

Pedersker

Nexø

Sum

Pris for projekt

345.124,93 kr.

327.179,93 kr.

607.970,33 kr.

1.280.275,20 kr.

Bevilling

600.000,00 kr.

300.000,00 kr.

450.000,00 kr.

1.350.000,00 kr.

Forskel

-254.875,07 kr.

27.179,93 kr.

157.970,33 kr.

-69.724,80 kr.

 

Der er i de tre bevillinger regnet med uforudsete udgifter på samlet mellem 50 og 100.000 kr.

 

Da summen af de enkelte arbejder holdt sig inden for den samlede bevilling, og da alle tre arbejder indeholder udlægning af et forholdsvis tyndt lag rødt slidlag, som man ikke kan påregne at udlægge efter 1. oktober, har Centeret for Natur, Miljø og Fritid indgået kontrakt med Jens Møller – Gudhjem.

Arbejdet forventes afsluttet primo oktober 2020.

 

Den primære forklaringen på afvigelser er følgende:

-        Ramperne til de hævede røde flader er blevet forlænget med i alt ca. 3,5 meter hver, under hensyn til passage af lastbiler og busser. Dvs. der vil blive udført modificerede ramper i stedet for trapezbump.

-        Ved Petersskolen i Rønne, var det hensigten at etablere en egentlig stikrydsning med heller, men det viste sig under detailprojekteringen, at det ville medføre en større ombygning af en adgangsvej (til Maskingården)

-        Ved Sydbornholms Privatskole i Pedersker blev den hævede flade, efter ønske fra skolen, flyttet hen til indkørslen til skolen, hvilket medførte at den blev større end forudsat

-        For at sikre en passage fra en eksisterende sti ved den sydlige indkørsel til Nexø, anlægges der en egentlig stikrydsning med heller sammen med den hævede flade. Det medførte at der skulle ske en udvidelse af kørebanen, og det var der ikke taget højde for i overslaget. 

 

Ud fra de skitserede afvigelser/ændringer, vil de enkelte projekter indeholde følgende del-elementer:

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne:

-        Anlæg af rød hævet flade i retning mod BOFA med modificeret rampe

-        Anlæg af en stikrydsning ved cykelstien til Nyker på en rød hævet flade, ligeledes med modificeret rampe, svarende til stikrydsningen på Ndr. Ringvej. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker

-        Anlæg af røde hævede flader modificerede ramper på begge sider af skolen. Den ene placeres ved indkørslen til skolen. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø.

-        Anlæg af en stikrydsning/byport (heller) ved den sydlige indkørsel til Nexø. Anlægges på en rød hævet flade med modificerede ramper.

-        Anlæg af en rød hævet flade med modificerede ramper, ca. midt imellem stikrydsningen og krydset ved Netto. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

 

Det er Vej, Havne og Beredskabs opfattelse at den samlede tryghed for de tre projekter, ikke vil blive forringet, da der vil blive en tydeligere markering af indkørslen til Nexø, medens stikrydsningen ved Petersskolen vil blive udført som den tilsvarende stikrydsning på Ndr. Ringvej i Rønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 tre anlægsbevillinger til trafiksikkerhedsarbejder:

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø. 450.000 kr.

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker. 300.000 kr.

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne. 600.000 kr.

Den samlede udgift på 1.350.000 kr. blev finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg.

 

Idet de tre anlægsbevillinger har enslydende karakter, er arbejderne blevet udbudt som én entreprise med en underopdeling på de tre lokationer. Det vindende bud holder sig inden for rammen på 1.350.000 kr., men har en anden fordeling mellem projekterne end forudsat i de tre enkeltstående anlægsbevillinger.

Der ansøges derfor i denne sag om at samle de tre anlægsbevillinger til én anlægsbevilling, således at den indgående kontrakt stemmer overens med anlægsbevillingen.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende de tre projekter tilbageføres, og der søges om en ny samlet anlægsbevilling på 1.350.000 kr. med samme formål, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

 

Beløb i hele kroner

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgt

anlægsbevilling

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø

450.000

-450.000

Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker

300.000

-300.000

Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Petersskolen i Rønne

600.000

-600.000

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø, Sydbornholms Privatskole i Pedersker og Petersskolen i Rønne

 

1.350.000

 

Center for Natur, Miljø og Fritid står forsat for realiseringen af projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til akut opståede reparationsarbejder på de kommunale havne

08.00.00G01-0339

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

22-09-2020

19

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

30-09-2020

26

 

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

23

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 25. august 2020 prioriteringen af den disponible anlægspulje til havne 2020, herunder 500.000 kr. til akut opståede reparationsarbejder på havnene. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til projektet. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)   der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til akut opstående reparationsarbejder på havnene,

b)   der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne,

c)    anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra det seneste års drift af havnene viser, at året med stor sandsynlighed byder på nedbrud, hvor afspærring og reparationsarbejder akut skal udføres, og hvor omkostningerne ved det samlede arbejde ikke kan rummes indenfor havnenes driftsbudgetter. Samtidig er der en tidsfaktor i denne type af nedbrud, der gør, at den almindelige proces for anlægsbevillinger ikke kan afventes.

. Som et eksempel på akutte nedbrud kan nævnes løsrevet bolværk, brud på kabelføring med dertil tilhørende strømafbryder på installationer samt undermineret kajanlæg.

 

Ved akut nedbrud kan det blive nødvendigt at afspærre et område eller en del af havnen, såfremt nedbruddet skaber en væsentlig forringelse af personsikkerheden ved færdsel på havneområdet. Afspærring opsættes i så fald straks og fjernes først, når de nødvendige sikringsarbejder er afsluttet. Nedbruddets karakter og udbedringsperioden er bestemmende for afspærringens udformning. Hvis der ikke afsættes en økonomisk ramme til disse akutopståede arbejder er konsekvensen, at afspærring må forblive oppe i en længere periode.

 

En manglende akut indsats i forbindelse med nedbrud af havneanlæg kan betyde, at visse skader på sigt kan blive mere alvorlige og omkostningerne til genopretning bliver højere, som følge af mangel på rettidig indsats.

For at forhindre længerevarende afspærringer samt forværring af skader på havneværkerne over tid, forslås denne anlægsbevilling godkendt med aftale om en kvartalsvis statusorientering til Natur- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. august 2020 prioriteringen af den disponible anlægspulje til havne på samlet 2.054.000 kr.

 

Dette anlægsprojekt udgør en del af prioriteringen, idet udgiften hertil på 500.000 kr. finansieres af denne pulje.

 

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje til havne udgør pt. 2.053.802 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Kommunikationscentret, bestyrelsen - Udpegning af medlem og stedfortræder

54.06.20A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Kommunikationscentret.

Nuværende medlem Flemming Torsten Sørensen og stedfortræder Maria Hach ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller,

a) Som medlem indstilles Kira Hallberg-Dellgreen

b) Som stedfortræder indstilles Kirsten Juni

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Kommunikationscentret Bornholm.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Valggruppe AFKØÅ har indstillingsretten.

 

Pt. er følgende udpeget af Kommunalbestyrelsen:

 

Medlem: Flemming Torsten Sørensen

Stedfortræder: Maria Hach

(Indstillet af Valggruppe AFKØÅ)

 

 Medlem: Lisbeth Riemann

 Stedfortræder: Niels Henriksen

(Indstillet af Valggruppe OVW)

 

 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer og er sammensat således:

1)  2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

2)  4 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

3)  3 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

4)  1 medlem valgt af og blandt Ressourcevejens brugere.

5)  Brugerrepræsentant kan inddrages ad hoc.

For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges en stedfortræder.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

08-10-2020

25

 

 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020:

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: overvejelse af salg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: udbud


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg

 

 [1] Energi på Tværs samler kommuner, forsyningsselskaber og videninstitutioner i tæt samspil om fremtidens energisystem. Visionen er at sikre en fossilfri energisektor i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050.