Referat
Social- og Sundhedsudvalget
03-02-2020 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om visitationsopgaven i Center for Ældre, Myndighed
  åbent 3 Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 4 Orientering om "Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet"
  åbent 5 Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion
  åbent 6 Orientering om nye/ændrede regler om magtanvendelse overfor voksne efter serviceloven
  åbent 7 Midtvejsstatus for Ældreanalysen
  åbent 8 Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a
  åbent 9 Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019
  åbent 10 Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 11 Status for Ungerådgivningen Bornholm 2019
  åbent 12 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Søren Schow

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Leder af myndighed (ældre) Tina Elleby Frigaard deltager under behandlingen af punkt 2.

Centerchef Birgit Mortensen deltager under behandlingen af punkterne 2-7.

Centerchef Michael Hansen Bager deltager under behandlingen af punkterne 8 og 9.

Centerchef Karina Nørby deltager under punkterne 10 og 11.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om visitationsopgaven i Center for Ældre, Myndighed

27.00.00G01-1652

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en orientering om visitationsopgaven i Center for Ældre, Myndighed. Der er derfor udarbejdet et notat, som nu forelægges udvalget til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovgrundlaget for hjælpen skal findes i serviceloven. Det fremgår, at det overordnede formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn (visitation).

Indsatsen der gives skal

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres,

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion,

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje,

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

Myndigheden i Ældre behandler fortrinsvis sager om personlig hjælp og pleje, praktisk bistand og madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og midlertidigt ophold, plejebolig, ældrebolig, genoptræning og vedligeholdende træning, HandiBAT, omsorgstandpleje og orlov til alvorligt syge/terminale.

Herudover behandles også sager om godkendelse/opsigelse af private leverandører af hjemmehjælp og sager om aktindsigt og magtanvendelse m.m.

Myndighed er underlagt reglerne om sagsbehandling i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven. Det omhandler bl.a.:

·         Vejledning og repræsentation

·         Partsaktindsigt og –høring

·         Begrundelse og klagevejledning,

·         Notatpligt, journaliseringspligt og aktindsigt

·         Officialprincippet (en sag skal være tilstrækkeligt oplyst)

·         Helhedsvurdering,

·         Frister

·         Inddragelse af borger

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget frister for sagsbehandling. Disse frister er offentliggjort på kommunens hjemmeside, og fremgår også af medsendte notat.

 

Myndigheden i Center for ældre har d.14.01.2020 registreret 85 sager der endnu ikke er afgjort. Heraf er sagsbehandlingsfristen overskredet for 18 af ansøgningerne. Opgørelsen er baseret på en manuel optælling, da der ikke er adgang til henvendelsesuniverset i det nye omsorgssystem, som blev taget i brug i november 2018. Det er således ikke muligt, at trække data på, hvor mange dage fristerne er overskrevet.

 

Sagerne opstår blandt andet ved telefoniske henvendelser, e-mails eller brev.

Ved første telefoniske kontakt vejledes borger umiddelbart i forhold til, det borger søger om, og det sker, at borger tager vejledningen til efterretning og afholder sig fra at søge.

 

Når en ansøgning er modtaget, skal myndighed såfremt henvendelsen ikke kommer fra borger selv, sikre sig borgers samtykke til ansøgningen, før der handles yderligere. Oftest sker dette ved telefonisk kontakt til borger. Der aftales besøg i hjemmet, og herefter skrives et kvitteringsbrev på, at ansøgningen er modtaget, og dato og tidspunkt for aftale om besøg.

Såfremt myndighed har oplysninger nok til at træffe afgørelse, kan sagsbehandlingen i enkelte tilfælde varetages telefonisk.

 

Forventningsafstemning, vurdering og vejledning på et ofte komplekst område fungere dog bedst ved at parterne mødes, og erfaringen er at sagerne oplyses bedst ved fysiske besøg.

 

Oplysninger om borgers ressourcer, kognitive, fysiske og helbredsmæssige tilstande er nødvendige for sagens behandling. Vurdering af borgers hjem og indretning samt leverandørernes dokumentation i omsorgsjournalen er ligeledes nødvendige oplysninger.

 

Borgeren kan og har ret til at klage over en skriftlig afgørelse, hvorfor alle oplysninger om borger, som forventes at have betydning for sagens afgørelse beskrives i en helhedsvurdering, og på baggrund heraf afgøres sagen. Afgørelsen træffes altid på baggrund af en konkret individuel vurdering jf. kvalitetsstandarden og lovgivning på området.

 

Hvis en borger ikke får medhold eller kun får delvis medhold i sin sag, er det muligt at klage til Ankestyrelsen. Sagens udfald kan være medhold til borger eller medhold til kommunen, men Ankestyrelsen kan også hjemsende sager til fornyet behandling, hvis der er sket procedurefejl eller fejltolkning af loven, der er til borgerens ugunst. Bliver sagen hjemsendt, medfører det genvurdering/-behandling af sagen i kommunen, og fornyet afgørelse (som kan være den samme, som den oprindelige).

 

I 2019 har 4 borgere og 1 kommune benyttet sig af retten til at klage over Myndigheds afgørelse.

 

3 sager om afslag på personlig og praktisk hjælp, hvoraf kommunen fik medhold i 2 sager, delvist medhold i 1 sag.

1 sag om afslag på ældrebolig. Kommunen fik medhold.

1 sag om refusion mellem Bornholms Regionskommune og Viborg kommune. Sagen er endnu ikke afgjort.

 

Foruden ansøgningssager fra borgere, kommer der løbende ansøgninger om kommunal indsats i forbindelse med udskrivelse fra hospitaler og Sønderbo, og ansøgninger om fortsat hjælp efter forløb i Rehabiliteringsteamet.

 

Det er indgået en aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstade omhandlende indlæggelser og udskrivninger i somatikken. Aftalen skal være med til at skabe bedre sektorovergange for borgerne. For Myndighed betyder det, at man dagligt skal handle på de orienteringer, der kommer om udskrivelse af borgere med behov for kommunal indsats.

Der er heller ikke her data på antal af disse sager, men der er en formodning om, på baggrund af gamle data, at der er ca. 50 – 60 orienteringer om ugen, heraf behandles 4-6 sager om dagen.

 

Myndighed ældre samarbejder i høj grad med både kommunens egne leverandører samt private leverandører af hjemmehjælp. Det sker bl.a. i form af daglige observationer i omsorgssystemet fra leverandørerne om tilretning af hjælp, og dels ved de tværfaglige rehabiliteringsmøder.

 

Myndighed udfører også controlling. En tilgang og metode til styring af den økonomiske ramme. Controlling indebære at myndighed ved aktivitetsstigning gennemgår dokumentationen på hver enkelt borger, og herudfra sammenholder aktuelle behov og indsatser. Dette for så vidt muligt at styre aktiviteten inden for de givne økonomiske rammer og dels for at sikre en ensartet servicestandard for borgerne på tværs af leverandørerne. Ud over en systematisk gennemgang foretages dette også ved hver leverandør eller borger anmodning om tilretning af ydelser.  

 

 

Udfordringer i Center for Ældre i forbindelse med Myndighed

Der forventes en stigning i antallet af sager i Center for Ældre, Myndighed. Dette begrundes bl.a. med, at Ankestyrelsen indimellem udsender nye principafgørelse, som betyder, at kommunen skal rette ind, og måske ændre i serviceniveau eller lign. Her kan f.eks. nævnes sagen om, at kommunerne skal tilbyde hovedrengøring. Dette medfører, at der bliver et større pres på sagsbehandlingen, idet der kommer flere ansøgninger – og også pres på økonomien.

Der er desuden sket en præcisering af reglerne i servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk støtte), som får den betydning, at flere borgere, som i dag får hjælp via § 85, fremover skal have hjælpen som § 83 støtte. Det medfører en stor del af vurdering og revisitering af sager både i Center for Ældre og Psykiatri og Handicap.

 

Aktiviteten på personlig og praktisk hjælp er generelt stigende, og det manglende styringsgrundlag i form af data genereret fra IT systemet forsinker myndigheds mulighed for at forfølge årsag og iværksætte målrettet indsats i forsøget på evt. at vende udviklingen. 

 

Antallet af borgere i alderen +80 er stigende, hvilket forventes at medføre et øget antal ansøgninger/sagsforløb i Myndighed. Ligeledes forventes borgere med demenssygdomme at være stigende, hvilket også forventes at påvirke driften – både i form af konkrete komplicerede borgersager, der kræver kontinuerlig opfølgning og vejledning af pårørende, og øget behov for samarbejde med leverandørerne der skal sikre behovene for denne målgruppe.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Notat om visitationsopgave i center for Ældre, Myndighed (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik er blevet revideret grundet ny praksis fra Ankestyrelsen omkring hovedrengøring, beslutning om besparelse på klippekortsordningen og rettelser af sproglig karakter m.m.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at den reviderede kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt, samt sendes den reviderede kvalitetsstandard til kommentering i ældresagen.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den fremlagte kvalitetsstandard er ændret serviceniveaumæssigt i punkt 11.7 Praktisk hjælp – rengøring. Der er nu en ny indsats omkring hovedrengøring 1 gang årligt. Ændringen er indført som en konsekvens af en principafgørelse i Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at borgerne efter en konkret individuel vurdering kan have ret til hovedrengøring.

 

Der er desuden foretaget ændring i pkt. 2. Formål, ændringen er af oplysende karakter, og har ingen betydning for serviceniveau.

 

Punkt 3. Vision, er ændret, således at kommunalbestyrelsens og socialudvalgets mål for ældreområdet er indsat.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2020, blev det besluttet af spare 20 % på klippekortsordningen. Konsekvensen heraf skal indarbejdes i punkt. 31.0 Klippekort.

 

Det har imidlertid vist sig, at forbruget af klippekortsordningen ikke har været så stort, som det var budgetteret til. Som konsekvens heraf har det været overvejet, at sætte det nuværende kriterier på 10 timers personlig pleje ned til 8 timers personlig pleje, og dermed give flere borgere mulighed for at komme med i ordningen, men da det ikke har været muligt i 2019 at skaffe data, som kunne underbygge formodningen, er ændringen ikke blevet iværksat. Det er således myndigheds opfattelse, at ordningen fortsat vil kunne rumme klippekort til borgere med 10 timers personlig pleje, selvom budgettet reduceres med 20 %.

 

Endelig er der foretaget rettelser af sproglig og opstillingsmæssig karakter. Alle rettelser er markeret i kvalitetsstandarden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet er bekymret for at man nedsætter den personlige pleje.

Handicaprådet ser frem til evaluering af den nye ordning medio 2020.

Handicaprådet hilser med tilfredshed at der nu indføres hovedrengøring en gang om året.

 

Til kommentering i Ældre Sagen:

Ældre Sagen den 10. december 2019:

Ældre Sagen havde helst set, at Klippekortordningen var blevet friholdt for besparelser. Således at det blev muligt, at tilbyde ordningen til flere, men i den foreliggende situation har vi ingen kommentarer.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Mhp at hovedrengøring, som noget nyt, kan udføres x 1 årligt. Vi ser hellere at det er en skal end kan-ydelse.
Vi går ud fra, at pårørende er med, når borgere 1. gang visiteres til personlig eller praktisk hjælp.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2019

1.
UDKAST Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk bistand samt tilsynspolitik 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om "Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet"

27.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgettet for 2020 et forslag fra Center for Ældre, som indebærer, at centrets medarbejdere, borgere og pårørende understøttes i en mere innovativ tilgang til opgaveløsningen og at der dermed kan spares ressourcer, uden at det går ud over serviceniveauet. Der redegøres for, hvorledes forslaget planlægges udmøntet.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sagen sendes til kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

I Center for Ældre har der siden september 2018 været arbejdet med den af Kommunalbestyrelsen stillede opgave – at analysere ældreområdet. ’Ældreanalysen’ løber over 3 år og tager udgangspunkt i Center for Ældres CenterMED.

 

Som et led i analysen er der formuleret et tema/mål: ”At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere, og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes.”

 

Af dette tema/mål udspringer forslaget ’Hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, som Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2020. Vedhæftes som bilag.

 

 

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1.5 mio. kr.

Udmøntningen af forslaget er nu i gang. Forslaget indebærer, at der arbejdes med udvikling på flere niveauer, både mere overordnet og topstyret og i en inddragende og undersøgende, medarbejderdrevet proces, som kaldes mikroinnovation.

 

De overordnede processer fokuserer på velfærdteknologier, som efter vurdering kan udbredes i hele organisationen eller i hele Hjemmeplejen eller hele Plejeboligområdet. Her arbejdes i øjeblikket med to velfærdsteknologier, som planlægges implementeret i 2020. Det drejer sig om det digitale træningsredskab DigiRehab (Hjemmeplejen) og om sensorer til bleer, som fortæller, hvornår de skal skiftes (Plejeboligområdet).

 

Derudover er begge områder så småt i gang med at motivere til øget brug af velfærdsteknologien vaskeservietter i forbindelse med ydelsen personlig pleje (ikke bad). Her er det beregnet at når ca. 20 % af borgerne i både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet kan motiveres til frivilligt at overgå fra brug af skumklude til vaskeservietter, vil det samlet kunne bidrage til besparelsen med ca. 450.000 kr.

 

Mikroinnovationsprocesserne inddrager medarbejdere og borgere i at opstøve muligheder for at arbejde smartere, bruge flere velfærdsteknologier, afslutte ydelser, hvor borgerne godt kan selv m.v. Innovationen skal være forankret i hverdagen og altså udspringe i det enkelte team og ikke som de øvrige, mere topstyrede proces. Dette spor i innovationsarbejdet appellerer til medarbejdere og borgere, som gerne ser forandring og trives med at bruge den viden, de har, til at forbedre og forenkle. Mikroinnovationen understøttes af en nyansat innovationskonsulent, som arbejder i både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Stillingen er slået op og forventes besat pr. 1. marts 2020.

 

Hvert team forventes at bidrage til besparelsen med minimum 30.000 kr., svarende til i alt 750.000 kr. Der er indbygget et incitament til at finde flest mulige besparelser, idet der vil være mulighed for, at hvert team kan beholde en andel af beløb over 30.000 kr. til egne formål, i budgetåret.

 

MED-inddragelsen sikres ved at de mere konkret elementer af udmøntningen og perspektivet for eget arbejde og rammerne for arbejdet drøftes i afdelingsMED i såvel Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Her drøftes også hvad et evt. ekstra beløb kan anvendes til, i budgetåret. CenterMED følger op i juni og december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der spares i 2020 og overslagsår 2 mio. kr. For at opnå besparelsen investeres i ansættelsen af en innovationskonsulent, hvorefter nettobesparelsen er ca. 1.5 mio. kr.

 

I forudsætningerne for beregningen af besparelsen ved at indføre DigiRehab, indgår, at projektet kunne starte tidligt i 2020; det ser imidlertid ikke ud til at være muligt, da det viser sig, at indkøbet af systemet er omfattet af udbudspligt. Der arbejdes på, at systemet kan indkøbes via SKI-aftale, men alt tyder nu på, at det vil udskyde implementeringstidspunktet. Det er således på nuværende tidspunkt næsten sikkert, at den estimerede besparelse i 2020 ikke kan nås; til gengæld er helårspotentialet langt større end beregnet i forslaget og i 2021 vil den samlede besparelse langt overstige det, der ligger i forslaget.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion

27.00.00Ø34-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som følge af beslutning om at spare 20 % på klippekortsordningen på plejeboligområdet skal der tages stilling til, hvordan ordningen skal administreres fra 1. januar 2020 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At sagen sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller

·         At ordningen med 30 minutter om ugen fortsættes, men at der ikke længere tildeles ekstra klip til beboere med større behov.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Klippekortsordningen er pt. organiseret sådan, at alle beboere tilbydes 30 minutter om uge til en selvvalgt aktivitet. De klip, som ikke benytte, hvis en beboer f.eks. har sagt nej tak, i en periode ikke kan modtage klippet, eller af andre årsager ikke har benyttet sit klip, er blevet brugt til andre beboere, som har et større behov for klip.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet, at reducere klippekortsordningen på plejeboligområdet med 20 %, svarende til 550.000 kr. årligt.

 

Det fremgår af status på projektperioden 2017-2018, at gennemførelsesprocenten for de klip, som går til beboere i ordningen er på ca. 79 %, resten af klippene er brugt på borgere med større behov.

 

Det foreslås derfor, at ordningen med 30 minutter om ugen fortsættes, men at der ikke længere tildeles ekstra klip til beboere med større behov.

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 550.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet har noteret sig at gennemførelsesprocenten er på 79 % og det derfor ser ud til at være de samme ressourcer.

Handicaprådet forventer at Handicappolitikken overholdes på trods af budgetreduktionen.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Tages til efterretning. Vi ser med tilfredshed på at de 30 min. til hver enkelt borger bibeholdes.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om nye/ændrede regler om magtanvendelse overfor voksne efter serviceloven

27.66.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

1. januar 2020 trådte nye regler om magtanvendelser efter serviceloven i kraft. Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om reglerne generelt og specifikt om brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·          at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning, og sagen sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Magtanvendelsesreglerne fremgår af servicelovens kapitel 24.

Der er sket en strukturændring af kapitel 24, således at kapitlet nu er opdelt i 4 kapitler:

 

Kapitel 24:        Alle voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse

                             § 123, § 124 b-d, § 125, § 128, § 128 b-c, § 129 og § 129 a

 

Kapitel 24 a:    Kun voksne med handicap

                             § 136 a

 

Kapitel 24 b:    Kun voksne med demens

                             § 136 c-f

 

Kapitel 24 c:     Besøgsrestriktioner (alle)

                             § 137 a-d

 

De centrale principper er stadig, at man skal begrænse brugen mest muligt, hvilket vil sige, at socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje altid går forud for magtanvendelse. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og mindst indgribende. Det man gør, skal stå i rimeligt forhold til det, man ønsker at opnå og indgrebet skal være så skånsomt som muligt.

 

Kapitel 24 omhandler følgende:

 

·         § 123, husorden (ikke magtanvendelse)

·         § 124 b, fysisk guidning (ikke magtanvendelse)

·         § 124 c, afværgehjælp

·         § 128 a og b, tryghedsskabende velfærdsteknologi

·         § 128 c, låsning og sikring af yderdøre og vinduer

·         § 136, målgruppe handicappede

·         §136 a, kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation

·         § 136 b, målgruppe demens

·         § 136 c, kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation

·         § 136 d, fastholdelse i meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd

·         § 136 e, tryghedsskabende velfærdsteknologi (ikke magtanvendelse)

 

De enkelte paragraffer er kort beskrevet i ”Notat om nye og ændrede regler for magtanvendelse efter serviceloven over for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne”. Som er bilag til denne dagsorden.

 

Særligt om tryghedsskabende velfærdsteknologi (§§ 128 a, 128 b og 136 e)

Terminologien er ændret fra ”alarm og pejlesystemer” til ”tryghedsskabende velfærdsteknologi”.

Anvendelsesområdet er udvidet, så det er muligt at anvende velfærdsteknologier i borgerens egen bolig og til at man kan registrere bevægelser/fald. Der må stadig ikke videoovervåges. Der er desuden nedsat et særligt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som udarbejder en liste over, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologier, der kan bruges efter reglerne om magtanvendelse (udtømmende liste).

 

Listen, som den er nu:

1)      Ind- og udgangsalarmer.

2)      Fald- og anfaldsalarmer.

3)      Lokaliserings- og sporingssystemer.

 

Tryghedsskabende velfærdsteknologi må kun bruges, hvis der er risiko for personskade, og hvis det er påkrævet at benytte teknologien for at afværge denne risiko.

 

Beslutning om anvendelse af de tryghedsskabende velfærdsteknologier træffes af kommunalbestyrelsen (her myndighed), afgørelsen gælder i 12 måneder, dog således, at hvis betingelserne ikke længere er til stede for anvendelsen, så skal denne ophøre.

 

Hvis der er tale om en person i målgruppen for sel. kap. 24 b (voksen med demens), kan afgørelsen gøres tidsubestemt.

 

Den udvidede adgang til at anvende velfærdsteknologi over for personer med demens er videreført som i de hidtidige magtanvendelsesregler, stadig forudsat, at borgeren ikke modsætter sig anvendelsen.

 

Det nye er, at en fremtidsfuldmægtig/værge, foruden borgeren selv, også kan modsætte sig anvendelsen, hvilket i givet faldvil bevirke, at anvendelse forudsætter en afgørelse. Hvis borger, fremtidsfuldmægtig eller værge modsætter sig, skal der træffes afgørelse efter reglerne i kap. 24. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

 

Den pårørende, fremtidsfuldmægtigen/værgen skal informeres om brug af velfærdsteknologien, men ingen af dem kan træffe beslutning om, eller samtykke til, at anvende den tryghedsskabende velfærdsteknologi.

 

Implementering af de nye regler

Socialstyrelsen har inviteret til et temamøde d. 2. marts 2020, hvor de kommer til Bornholm og informerer om reglerne. Sideløbende hermed har Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap planlagt at undervise i de kommunale tilbud. Her vil øvrige centres tilbud, som skal kunne håndtere magtanvendelsesreglerne, også blive tilbudt undervisning (f.eks. Sønderbo, Sandemandsgården og Kommunikationscentret).

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Notat om nye og ændrede regler for magtanvendelse efter serviceloven over for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Midtvejsstatus for Ældreanalysen  

27.36.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018, at Center for Ældre, med CenterMED som omdrejningspunkt, skulle analysere ældreområdet. Siden september 2018 har centret derfor været i gang med en analyse- og forandringsproces, som nu er midtvejs, idet der arbejdes i et 3-årigt perspektiv. Formålet med analysen er:

 

’At ressourcerne på ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne’.

 

Der gives en midtvejsstatus for processen med udgangspunkt i CenterMEDs seneste status og drøftelse af, hvilke indsatser, der skal fokuseres på i anden halvdel af analyseperioden for at sikre, at mål og indikationer nås.

 

Kommunalbestyrelsen stillede 2 mio. kr. til rådighed for arbejdet i 2019, efterfulgt af 1.5 mio. kr. i overslagsårene. Af de 2 mio. kr. i 2019 er der ikke-forbrugte midler svarende til 0,3 mio kr. i 2019, som forventes overført til 2020. CenterMED anmoder om frigivelse af 100.000 kr. heraf til fortsat finansiering i 2020 af et coachtilbud til medarbejdere og ledere.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

b)    og at der træffes beslutning om frigivelse af 100.000 kr. til at fortsætte coachtilbuddet finansieret af den forventede overførsel fra 2019 til 2020.

c)    og at kompetencen til at disponere midlerne i forbindelse med arbejdet i Ældreanalysen delegeres til SSU

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

a) Godkendt.
b) Anbefales, idet det er ambitionen med coachtilbuddet også at nedbringe sygefraværet, samt generelt at øge borgernes oplevelse af tilfredshed.
c) Anbefales

Sagsfremstilling

Ældreanalysen tager udgangspunkt i 4 temadrøftelser i efteråret 2018; drøftelserne udpegede 24 temaspor, som i henhold til en tidsplan behandles over den 3-årige periode. Der er således temaspor, hvor arbejdet er afsluttet og ligeledes spor, hvor arbejdet ikke er i gang endnu, mens den største del af arbejdet stadig er i proces. I september 2019 blev der til Kommunalbestyrelsen udarbejdet en status, som vedlægges som bilag.

 

Fokus i 2020, 5 hovedtemaer:

CenterMED har i januar 2020 gennemgået og opdateret status for de 24 temaspor samt peget på, at analysen nu med fordel kan fokuseres ind på 5 hovedtemaer, som resten af analyseperioden vil koncentrere sig om:

·         Rekruttering

·         Sygefravær

·         Innovation, implementering

·         Kommunikation

·         Kerneopgave, konsolidering

Rekruttering:  Center for Ældre har været ramt hårdt af, at der i 2019 ikke blev uddannet nye social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. Ses der på forventningerne for 2020 er billedet mere positivt, men ikke uden problemer, når antallet af forventet nyuddannede holdes op imod antallet af medarbejdere, som kan gå på efterløn eller pension, hvis de ønsker det. Størst er udfordringerne inden for gruppen af social- og sundhedshjælpere (og sygehjælpere), hvor der kun uddannes ca. halvt så mange medarbejdere, som der kan gå af på grund af alder.

 

Derfor vil der i 2020 blive set på, hvorvidt det er muligt at inddrage andre faggrupper i opgaveløsningen, herunder serviceassistenter og PAUere. Det vil kræve opkvalificering af disse faggrupper, hvis de skal arbejde i ældreområdet.

 

Sygefravær: Sygefraværet i Center for Ældre har udviklet sig således over de sidste 4 år:

 

2016

2017

2018

2019

Kort fravær

4,0

4,0

4,6

4,4

Langt fravær

3,3

2,6

3,5

3,8

Total

7,3

6,6

8,1

8,2

 

I 2019 har sygefraværet svinget mellem 10, 2 % (februar) og 6,8 % (maj) og landede i december på 7,9 %. Mest markant er det dog, at der har været et stabilt fald fra september til december (fra 9,2 til 7,9 %). I samme periode er sygefraværet i alle foregående år steget. Det er endnu for tidligt at sige noget entydigt om, hvorvidt dette billede direkte skyldes alle de indsatser, ældreanalysen har sat i værk (lavere ledelsesspænd, hygiejnefokus, coachtilbud, kerneopgave m.v.), så derfor vil der også i 2020 være et stærkt fokus på at nedbringe sygefraværet. De nuværende indsatser fortsætter og derudover vil der i 2020 være en øget opmærksomhed på teams med højt fravær, i et samarbejde med Sekretariatets HR-funktion.

 

Det er besluttet fortsat at tilbyde coaching til medarbejdere, som en indsats til at øge arbejdsglæden og sænke sygefraværet. I 2019 blev tilbuddet delvist finansieret via de midler, som Kommunalbestyrelsen stillede til rådighed for Ældreanalysen. Der anmodes om mulighed for fortsat delvis finansiering, med et beløb på 100.000 kr. i 2020 (beløbet var i 2019 50.000 til et halvt år).

 

Innovation, implementering: Som led i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet at understøtte et af Ældreanalysens mål: At arbejde med udviklingen af faglige metoder og processer i ældreområdet skal være en del af hverdagen. Der skal være frihed og overskud til at eksperimentere og finde nye løsninger, som kan føre til besparelser, uden at serviceniveauet sænkes.

 

Til at understøtte målet ansættes en innovationskonsulent, som forventes at tiltræde 1. marts 2020; dennes opgave er at understøtte opfindsomhed og faglig udvikling i hvert enkelt team, som således har frihed (og forpligtelse) til at udvikle nye veje i opgaveløsningen. Organisatorisk understøttes denne innovationsproces af en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentation.

 

Kommunikation: Dette tema tages der, i henhold til tidsplanen, for alvor fat på i 2020. Her vil der blive arbejdet på at styrke MED-arbejdet på alle niveauer, så der opnås en god sammenhæng mellem repræsentanterne i MED-systemet og deres baglande (på både leder- og medarbejderside). Der vil også være fokus på den interne kommunikation i Center for Ældre (nyhedsbreve) ligesom der vil blive arbejdet med, hvordan forventningsafstemningen med omverdenen kan gøres bedre. I et temaspor undersøges i forårets løb, om og i givet fald hvordan et borger/familieråd kan understøtte dette i for borgere, der modtager hjemmepleje. Hvis undersøgelsen munder ud i en anbefaling, skal et sådant råd godkendes politisk.

 

Kerneopgave, konsolidering: Gennem hele 2019 har Center for Ældre arbejdet med at formulere sin kerneopgave og med at udbrede kendskabet til den. Dette arbejde fortsætter i 2020; målet er, at kerneopgave-materialet bruges som et refleksionsværktøj i hverdagen.

 

Målstyring, effekt:

Kommunalbestyrelsen har ønsket, at se en effekt af Ældreanalysen på følgende 6 indikationer:

1)      Antallet af medarbejdere i direkte reference skal bringes ned

2)      Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned

3)      Antallet af medarbejdere i borgers hjem skal bringes ned

4)      Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes

5)      Tiden hvor medarbejderne er ude hos borgerne, skal øges

6)      Korttidsfraværet skal nedbringes

 

På baggrund heraf har CenterMED drøftet, hvordan der måles og udpeget nogle mål for de fleste indikationer. Et grundprincip har været, så vidt muligt at udnytte de tilbagevendende målinger, som allerede gennemføres: sygefraværsstatistik, trivselsmåling, APV, Kvalitets- og tilsynsrapport, BTP m.v.

 

CenterMED har senest drøftet og givet bud på mål for de delelementer, der følges via trivselsmålingen, som udføres i september 2020. Det drejer sig om mål for ledelseskvalitet, optimal planlægning, kompetencer/sikkerhed i at løfte opgaven, samlet social kapital. Desuden har udvalget drøftet mål for sygefraværet i 2020 samt for den borgeroplevede kvalitet hos hjemmeplejemodtagere.

 

Økonomiske konsekvenser

På budget 2019 er der afsat 2,0 mio. kr., faldende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene, til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen har tilbage i januar måned i 2019 frigivet 1,6 mio. kr. til ansættelse af 3 nye teamledere samt en projektleder i hjemmeplejen. Helårsvirkningen forventes at blive 1,7 mio. kr. og merbruget i overslagsårene forventes finansieret indenfor Center for Ældres samlede bevilling, da tiltaget på sigt forventes, at give et mindreforbrug i forhold til situationen i dag.

 

Kommunalbestyrelsen har senest herudover frigivet yderligere 50.000 kr. til etablering af et coachtilbud pr. 1. juni 2019, således at der pt. henstår uforbrugte midler svarende til ca. 0,3 mio. kr. i 2019. Der anmodes nu om frigivelse af yderligere 100.000 kr. således at coachtilbuddet kan fortsætte i hele 2020. Dette forudsætter dog, at mindreforbruget fra 2019 overføres til 2020.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a

 

27.36.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som en konsekvens af budgetvedtagelsen for budget 2020, skal Social- og Sundhedsudvalget godkende en ny kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a–Gruppebaseret hjælp og støtte, idet § 82b ikke længere skal anvendes.

 

Serviceloven er en rammelov, derfor er det muligt at prioritere indsatserne og for lokalt, at påvirke hvilke ydelser borgerne kan få i en given situation. På den baggrund udarbejdes kvalitetsstandard til beskrivelse af serviceniveau efter servicelovens § 82 a.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at kvalitetsstandarden for Servicelovens § 82a-Gruppebaseret hjælp og støtte sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:
Indstillingen godkendt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at den reviderede kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a-Gruppebaseret hjælp og støtte godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen af kvalitetsstandarden kommer i forlængelse af budgetvedtagelsen af Budget 2020, hvor der blev vedtaget en besparelse på servicelovens § 82b på kr. 254.000,-. Besparelsen betyder at kommunen ikke længere skal levere tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter §82b. §82b er en ”kan”-paragraf, der betyder at kommunen kan vælge ikke at anvende paragraffen og dermed heller ikke fastlægge et serviceniveauet for ydelsen.

 

Hidtil har serviceniveauet for 82b været beskrevet i en fælles kvalitetsstandard for både § 82a og § 82b. Derfor kommer ændringerne til udtryk ved en ny kvalitetsstandard, som alene vedrører § 82a.

 

Kun i meget få tilfælde fastlægger Serviceloven et bestemt serviceniveau. Udgangspunktet for serviceniveaufastlæggelse er jf. Serviceloven en grundig, helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker, egne behov og forudsætninger samt med respekt for den enkelte borgers integritet og værdighed.

 

 

 

Lovteksten er:

§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet forventer at de borgere som stadig har brug for individuel hjælp får den efter

§ 85.

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Vi ser med beklagelse på at § 82b er blevet til en kan-ydelse. Idet der er tiltagende opmærksomhed m. h. p. ensomhed hos ældre borgere, som er meget udtalt.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2019

1.
Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019

27.12.16K09-0238

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene lever op til de kravene i den kvalitetsmodel, som tilsynet arbejder efter.

Handleplan for Udviklingspunkter for tilbuddene, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020, fremgår af tilknyttet rapport.

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle ni tilbud der er ført tilsyn med.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:
Redegørelsen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·         Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·         Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·         Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·         aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·         indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·         indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·         indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om.

 

Socialtilsynet har i 2019 aflagt tilsynsbesøg på nedenstående botilbud – herunder private botilbud der er leverandører af ydelser til Bornholms Regionskommune:

 

•   Røbo

•   Klintebo

•   Valmuen

•   Stenbanen

•   Nexøhuset

•   Kærbygaard

•   Gartnerparken

•   Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecentret

 

Af Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats (handleplan) det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2019

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden godkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

 

Foralle tilbuddenes vedkommende, har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020.  

 

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om, ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan til hvordan man har påtænkt at arbejde med det/de anførte udviklingspunkter frem imod tilsynet i 2020.

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De tiltag der er iværksat/iværksættes anbefales.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Tages til efterretning. Samlet set er alle 9 tilbud godkendt. Der er forslag til udviklingspunkter, som der følges op på i 2020.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 - Voksenhandicapområdet (DOCX)

2.
Tilsynsrapport Røbo 2019 (PDF)

3.
Tilsynsrapport Klintebo 2019 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Valmuen 2019 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Stenbanen 2019 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2019 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Kærbygård 2019 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2019 (PDF)

9.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2019 (PDF)

10.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo  

27.12.16K09-0231

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:
Tilsynet taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 15. oktober 2019 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ved Det kommunale tilsyn den 15. oktober 2019 på Rehabiliteringscenter Sønderbo, blev der givet én anbefaling:

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at journalføringen lever op til de gældende regler, herunder, at der er en samlet oversigt over borgerens aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser. Dette skal være gennemført senest 30. november 2019. Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.”

 

Ledelsen på Rehabiliteringscenter Sønderbo har efterfølgende, sammen med Ledelsen af Sygeplejen, fulgt op på de anbefalinger Tilsynet har givet.

 

Der er udarbejdet nye arbejdsgange med udgangspunkt i ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre” i forbindelse med indførelse af det nye Elektroniske Omsorgs Journal Cura).

 

Sønderbo har efterfølgende i samarbejde med sygeplejerskerne i Sygeplejen, konkretiseret disse arbejdsgange således, at ansvar og opgavevaretagelse er klart defineret mellem social- og sundhedspersonalet på Sønderbo og Sygeplejerskerne i Sygeplejen. Disse arbejdsgange anvendes ved modtagelse af borgere på Sønderbo, samt ved løbende opfølgning:

 

De 12 sygeplejefaglige problemområder (helbredstilstande) gennemgås og udfyldes af sygeplejerskerne jf. ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre”.

 

Det samme er gældende for udarbejdelse af handlingsanvisninger i forhold til ydelser, som sygeplejerskerne skal oprette.

 

Ved sygeplejerskens 1. besøg efter udskrivelse fra sygehus dagen efter modtagelse på Sønderbo, indhentes et fyldestgørende samtykke.

 

Helbredsoplysninger under Generelle oplysninger udfyldes både af sygeplejerske ved 1. besøg, samt følges op af so.su. personalet på Sønderbo ved udfyldelse og opfølgning på

Funktionsevnetilstande.

 

So.su. personalet på Sønderbo gennemgår Funktionsevnetilstande ved borgernes ankomst til Sønderbo, samt løbende ved ændringer i funktion/ vedfunktionsnedsættelse.

 

Samlet konklusion fra ledelsen på Sønderbo efter opfølgende møde

med ledelsen i Sygeplejen den 11/11 2019:

 

Alle faggrupper er godt på vej for at sikre journalføring i Cura efter gældende regler, ved at

anvende/indføre de ny reviderede arbejdsgange.

 

Helbredsoplysninger udfyldes i samarbejde og der følges op på den ugentlige Tværfaglige

Rehabiliterings konference (DTR) som sikres af leder på Sønderbo.

 

Der vil konsekvent følges op på dokumentationen hos borgerne på DTR-konferencerne, med

opfølgning efterfølgende af både sygeplejersker og so.su. personale. Leder på Sønderbo sikrer

dette.

 

Arbejdsgangene er udarbejdet/revideret blandt andet for at sikre et koordineret forløb for

borgerne med ophold på Sønderbo.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabilitering Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Tilsynet har fra leder, pr. mail af den 24. november 2019, modtaget fyldestgørende redegørelse for de af tilsynet afgivne anbefalinger. Disse er anført under pkt. Ledelsens bemærkninger. 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De igangværende initiativer anbefales.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Vi bifalder selvfølgelig anbefaling om, at journalføring skal leve op til gældende regler.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2019 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Sønderbo 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status for Ungerådgivningen Bornholm 2019

15.20.05P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

 

Resumé

Ungerådgivningen er et rådgivnings- og vejledningsforløb rettet mod unge med problematisk forbrug af rusmidler, forældre/pårørende og professionelle samarbejdspartnere omkring de unge. Der gives en status på udviklingen i indsatser og aktiviteter i Ungerådgivningen i perioden 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungerådgivningen blev etableret i 2015 i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Det er aftalt, at de politiske udvalg får en årlig status på indsatsen i Ungerådgivningen.  

Af den udarbejdede status fremgår det, at aktiviteten i 2019 er uændret i forhold til 2018.

Aktiviteten i 2019 var således:

·         39 unge borgere blev indskrevet

·         55 unge borgere i individuelle samtaleforløb

·         6 forældre/pårørende i gruppeforløb

·         10 oplæg for klasser/hold på ungdomsuddannelserne

·         2 oplæg i øvrigt

·         2 netværksmøder for fagpersoner

En del unge søger hjælp til at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler, hvilket er positivt, men det vidner samtidig om, at unge på Bornholm fortsat bliver eksponeret for rusmidler i stort omfang.

I 2019 lykkedes det Ungerådgivningen. at etablere en forældrekreds omkring en gruppe af unge, der viste sig indbyrdes forbundne. Det er forhåbningen, at flere af sådanne forældre/pårørendekredse kan etableres i 2020.

Ungerådgivningen er ligeledes påbegyndt en forstærket indsats for at formidle tilbuddet gennem vejledere og fagpersoner, der i deres dagligdag møder unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2020.

I 2019 opnåede 64 procent at blive stoffri ved afslutning af forløb.

En status for Ungerådgivningen 2019 forelægges ligeledes Job, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2020

1.
Status 2019, Ungerådgivningen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

7

 

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2020

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

”Beredskabsplanen ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge” er blevet opdateret. Dermed er det blevet mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til høring hos Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt. I forbindelse med implementeringen af beredskabsplanen sendes planen til orientering i skolebestyrelser, forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen samt IVK.

 

Servicedirektøren indstiller, at

a)    ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ godkendes

b)    ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020:

Ad. a: godkendt

Ad. b: godkendt

 

 

 

 

 

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages  til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Den nuværende inspirationsguide og beredskabsplan er godkendt på Børne- og Skoleudvalget d. 23. september 2014, og i 2018 blev der foretaget en administrativ tilføjelse til beredskabsplanen.

 

Bornholms Regionskommune har en BUSK gruppe (Børn Udsat for Seksuelle Krænkelser), der rådgiver ved mistanke om overgreb, vold eller seksuelt misbrug bestående af ledere og medarbejdere i Bornholms Regionskommune samt medarbejdere fra Politiet og Region Hovedstaden.

 

Målgruppe og indhold

Der er ikke ændret på målgruppen med den opdaterede beredskabsplan, hvorimod der er lavet en mere tydelig forskel på inspirationsguiden og beredskabsplanen. Dermed har beredskabsplanen udelukkende fokus på tegn på vold og seksuelle overgreb samt klarere retningslinjer/handleveje, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge, hvorimod inspirationsguiden skal danne grundlag for det kontinuerlige og forebyggende arbejde.

 

Ændringer i opdateret beredskabsplan

I situationer, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb, kan der nemt opstå usikkerhed om, hvem man taler med om mistanken eller viden – og hvem man ikke taler med.

Derfor er den primære ændring i den opdaterede beredskabsplan tilføjelsen af klare handleveje for både medarbejder og leder, når mistanke eller viden opstår. Dermed bliver det mere overskueligt, hvad man som medarbejder eller leder skal foretage sig. Handlevejene har især fokus på hvem man skal tage kontakt til ved mistanken og viden, og hvad man må og ikke må.

Yderligere ændringer i den opdaterede beredskabsplan består i, at afsnittet i den nuværende beredskabsplan vedrørende mistanke om graviditet hos elever er udgået. I arbejdet med opdateringen er det vurderet, at dette ikke er relevant i en beredskabsplan. Der er desuden sket en opdatering af definitionen på psykisk vold.

 

Inspirationsguiden

Inspirationsguiden bliver administrativt tilrettet, så den stemmer overens med rettelserne i beredskabsplanen. Der er ikke foretaget andre rettelser.

 

Tidsplan frem mod godkendelse

BUSK gruppen har d. 14. november 2019 behandlet den opdaterede beredskabsplan, herunder inddragelse af udvalgte parter. Høring hos Handikaprådet udestår, og følger efter behandling i Børne- og Skoleudvalget. Først når høringssvar er indhentet, godkendes beredskabsplanen endeligt af Børne- og Skoleudvalget.

 

Datoer

Behandles af

14. november 2019

BUSK gruppen behandler beredskabsplan

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget behandler beredskabsplanen.

Børne- og Skoleudvalget sender beredskabsplanen til høring hos Handicaprådet

9. december 2019

Handicaprådet behandler beredskabsplanen

7. januar 2020

Børne- og Skoleudvalget godkender beredskabsplanen

3. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

5. februar 2020

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

marts 2020

Temadag med målgruppen for beredskabsplanen, hvor denne drøftes

27. marts 2020

HovedMED orienteres om beredskabsplan

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

BUSK afholder en temadag for målgruppen for beredskabsplanen inkl. ressourcepersoner, som forventes at ligge i marts 2020. Her vil beredskabsplanen blive drøftet, ligesom der arbejdes på et oplæg omkring tegn og signaler ved vold og overgreb hos børn og unge.

Center for Børn og Familie vil sammen med Center for Skole opdatere inspirationsguiden i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med temadagen, som BUSK inviterer til, afholdes inden for rammerne af bevilling 12 i Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020

Beredskabsplanen sendes ikke til orientering i HovedMED jævnfør tidsplanen, men implementeres via centrene.

 

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 9. december 2019:

Efter en grundig redegørelse tilslutter Handicaprådet sig beredskabsplanen.

Der er ikke kun rådgivning, men også klare regler for handling.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge - 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

13

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Ingen sager sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-02-2020

14

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2020:

Udvalget blev orienteret.