Referat
Social- og Sundhedsudvalget
30-03-2020 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på omorganiseringen af hjemmeplejen
  åbent 3 Overførsel af uforbrugte midler til 2020 vedrørende en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen
  åbent 4 Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Hjemmeplejeleder Annette Larsen deltager under punkt 2.

Hjemmeplejeleder Charlotte Lind deltager under punkt 2.

Centerleder Birgit Mortensen deltager under punkt 2 og 7.

Centerleder Karina Nørby deltager under punkt 7.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på omorganiseringen af hjemmeplejen

27.36.00G01-0087

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som udspring af Ældreanalysen trådte omorganiseringen af Hjemmeplejen i kraft i juni 2019. Der er nu udarbejdet et notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen. Notatet fremlægges til orientering. Vedlagt som bilag.

Det skal pointeres, at notatet er udarbejdet før Hjemmeplejen er gået i nødberedskab. Det afspejler derfor ikke Hjemmeplejen, som den ser ud helt aktuelt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Status taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Omorganiseringen af Hjemmeplejen udspringer af to af Ældreanalysens fire temadrøftelser i efteråret 2018.

 

Den første Temadrøftelse om organisation mundede ud i, at Ældrechefen i samarbejde med CenterMED anbefalede, at bevare de to hjemmeplejeafdelinger, men udvide antallet af teams fra 7 til 10 foruden Rehabiliteringsteamet og Bornholm Nat.

Det ville betyde ansættelse af tre ekstra teamledere, og dermed en reduktion i lederspændet til 33 medarbejdere per leder. Desuden ville antallet af borgere per team ligeledes blive reduceret.

 

Ved at frigøre ledelseskræfter til nærværende og direkte ledelse, skulle medarbejderne i højere grad opleve sig set, hørt og ledet i forhold til kerneopgaven med øget trivsel og mindre sygefravær til følge.

Det lavere ledelsesspænd betyder også færre borgere per team, og det skulle give borgerne en større fornemmelse af, at deres hjemmeplejeteam har en leder, der ved hvem de er, og som kender deres behov.

 

Den nye ledelsesstruktur skulle være i drift den 1. juni 2019, hvorefter der skulle være en tilpasningsperiode. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget i januar 2019.

 

Den fjerde Temadrøftelse om styring, planlægning og kommunikation resulterede i en ændret planlægningsmetode til at skabe stabilitet og kontinuitet hos borgerne, øge den faglige kvalitet og gøre det muligt at løse opgaven til timeprisen.

 

Ved at skabe et bedre flow på ruterne, ville procentdelen af tiden, som medarbejderne bruger ude hos borgerne (brugertidsprocenten, BTP) øges, og vejtiden reduceres. Stabilitet og kontinuitet er en forudsætning for gode borgerforløb. Borgerne skal have en større oplevelse af, at den hjælp de får, leveres af færre forskellige medarbejdere.

 

Omorganiseringen af Hjemmeplejen er på baggrund af dette kørt i to parallelle spor:

 

1)   Ændring af ledelsesstrukturen ved reduktion af lederspændet, herunder oprettelse af tre ekstra teams, tilpasning af baser, tilpasning af de geografiske områder som teamene dækker, og tilpasning af de enkelte medarbejdere og borgeres tilknytningsforhold til teamene.

 

2)   Ændring af arbejdsmåde i forhold til ruteplanlægning og ansvarsfordeling, herunder Lederløftet, faste ruter og holdmøder.

 

 

Status på punkt 1:

 

På trods af at opgaven er steget med 20.000 timer pr. år er det lykkes at fastholde beslutningen om et lederspænd på 33 medarbejdere pr. leder.

 

CenterMED skal evaluere tiltagene i juni 2020, og her skal lederspændet atter drøftes. 

 

Status på punkt 2:


Der ikke er målbare tal på effekten af omorganiseringen endnu.

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret når disse foreligger.

I forhold til implementering af de faste ruter, faste hold og holdmøder har processen været forskudt i de forskellige teams, ud fra de ressourcer de havde til rådighed på forskellige tider, bl.a. i forhold til rekrutteringsvanskeligheder og sygefravær.

En konkret status for implementering af aktiviteten fremgår af bilaget ”Notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen”.

De ønskede mål er:

-          Færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem

-          Mere borgertilfredshed

-          Bedre trivsel blandt medarbejderne og mindre sygefravær

 

Fire teams foruden Rehabiliteringsteamet og Natteamet mangler stadig at komme på plads på en fast base. Det forventes dog, at Østermarieteamets base bliver etableret i løbet af dette år, og at basen der skal rumme de to Aakirkebyteams, Rehabiliteringsteamet og Bornholm Nat også vil blive bygget om, så den kommer til at leve op til gældende krav, i løbet af i år.

Langt de fleste teams er begyndt at arbejde med faste hold og ruter i dag og aften vagt, eller er godt på vej til det. Der hvor teamene ikke er i mål endnu, skyldes det primært personalemangel, og herunder sygdom blandt personalet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. marts 2020

1.
Notat om status på omorganiseringen af Hjemmeplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Overførsel af uforbrugte midler til 2020 vedrørende en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

BRK fik i 2019 bevilget puljemidler fra Sundheds- og ældreministeriet fra henholdsvis værdighedspuljen (10,6 mio. kr.) og fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen (5,3 mio. kr.).  Der kan konstateres et mindreforbrug på begge bevillinger i 2019. Inden 1. april 2020 kan Sundheds- og ældreministeriet ansøges om at få uforbrugte midler overført til 2020, og der er derfor udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne i 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Forslag til udmøntning af overførte midler fra 2019 til 2020 godkendes

b)    Forslag til udmøntning af overførte midler fra 2019 til 2020 sendes til orientering til Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

a) Godkendt.
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet og særligt indenfor Hjemmeplejen i 2019 var det nødvendigt at nedprioritere/reducere aktiviteten i flere af de planlagte indsatser under værdighedspuljen. Det samme har været tilfældet i forhold til udmøntning af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen.

 

Værdighedspuljen

Projektregnskabet for tilskuddet til en mere værdig ældrepleje i 2019 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der kan søges overført til 2020. I forbindelse med afslutning af projektregnskabet for værdighedspuljen for 2019 er der desuden overført 1,8 mio. kr. i uforbrugt kommunal medfinansiering til 2020. Det betyder, at der i alt er 3,6 mio. kr. til udmøntning i værdighedspuljen i 2020

 

Da der er tale om et éngangsbeløb foreslås de uforbrugte midler fra værdighedspuljen ansøgt overført til at styrke ”kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” gennem følgende indsatser:

 

·       Kompetenceudvikling af personalet indenfor Ældre og Sundhed, herunder:

o    412.631 kr.  til understøttelse af kvalitet i borgerforløb med brug af velfærdsteknologi.
Yderligere tilføres 412.631 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 825.261 kr.

o    373.185 kr.  til kvalitetsudvikling i personalets møde med borgere med demens og psykiatriske diagnoser.
Yderligere tilføres 333.185 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 706.370 kr.

o    852.574 kr. til at styrke sammenhæng og sundhedsfaglig kvalitet i borgerforløb.

Yderligere tilføres 875.921 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 1.728.494 kr.

 

·       Indkøb af inventar/udstyr for at understøtte den ældre borger mulighed for fysisk aktivitet samt demensvenlig indretning på Sønderbo og i Genoptræningen med 208.765 kr.
Yderligere 208.765 kr. i kommunal medfinansiering. I alt 417.530 kr.

 

I bilag ses en opdeling af hvert indsatsområde i en række delelementer, herunder budget for de enkelte delelementer.

 

Puljen til en bedre bemanding i ældreplejen

Projektregnskabet for tilskuddet til en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der ligeledes kan søges overført til 2020.

 

Mindreforbruget ønskes i 2020 anvendt til at fortsætte beslutningen i Hjemmeplejens MED udvalg om at medarbejderne skal have mere FOKUS tid - Faglig dokumentation, Opsamling, Kollegahjælp, Uforudsete opgaver, Sparring - herunder specifikt en videreførsel af holdmøderne.

 

Fælles ansøgning til Sundheds- og ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 ses i bilag.

Det skal bemærkes, at der må tages forbehold for de endelige beløb, der ansøges overført, da kommunen fortsat afventer endelig tilbagemelding fra den eksterne revision af projektregnskaberne for 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. marts 2020

1.
Bilag 4. Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen (DOCX)

2.
Oversigt over indsatsområder og delelementer i værdighedspuljen 2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalg orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling. Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms børn, unge og voksne, hvor fokus har været på det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen sender ”Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år” i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Anbefales, Søren Schow og Carsten Hæstrup kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.
Udvalget anbefaler, at under blad 6 tilføjes "alle skal have mulighed for at have og få et godt arbejde".

 

Sagsfremstilling

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling for efterfølgende at blive sendt i høring. Fordi målgruppen for politikken i højere grad er den yngre del af befolkningen, er politikken mere digital i sit udtryk. Derfor består politikken i bilag 1 af to versioner af politikken:

·         Side 1 er politikken, som den vil fremgå af hjemmesiden, og hvor teksten fremkommer ved føring af mus over feltet tekst

·         Side 2 er politikken, som kan printes ud og hænges op

 

Borgerinvolvering

Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og et bredt udsnit af de borgere, som politikken henvender sig til, nemlig de 0-29-årige. Undervejs har der været stort fokus på at inddrage så mange forskellige perspektiver som muligt. Derfor er der afholdt interviews med blandt andet børnehavebørn, grundskoleelever, elever fra Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Forberedende Grund Uddannelse (FGU) og Campus Bornholm med fokus på, hvad børn og unge selv mener, at det gode liv på Bornholm består af.

Desuden er der afholdt et borgermøde med interesseorganisationer, fagprofessionelle og forældre, hvor temaet var, hvad det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm er.

 

Borgerinvolveringen har formet politikken og bruges i nye strategier og handleplaner

Politikken har fået sin endelige ordlyd gennem inddragelsen af borgerne. De seks udsagn i politikken er blevet nuanceret, og de uddybende sætninger i vidt omfang formet af konkrete udtalelser fra børn, unge og voksne.

 

Der er desuden kommet mange gode ønsker og idéer til, hvordan kommunen fremadrettet kan sikre rammerne for det gode børne- og ungdomsliv, og der er også fremsat mange konkrete forslag til indsatser. Nogle af disse er vedlagt i bilag 2.

Mange af dem er dog for konkrete til at blive indeholdt i politikken, men de mange ønsker og idéer er blevet behandlet af arbejdsgruppen for politikken. Ønskerne og idéerne fra de adspurgte børn, unge og voksne vil være en stærk inspiration i det kommende arbejde med at udarbejde politikker, strategier og handleplaner i flere af kommunens centre.

 

Nedenfor fremgår nogle af de vigtigste budskaber, som indgår i udkastet til politikken.

 

Det vigtige for børn og unge på Bornholm

Selvom aldersgruppen 0-29 spænder meget bredt, spiller familie og det tætte netværk en stor rolle for de adspurgte børn og unge. Det er vigtigt for dem, at de har nogle personer tæt på sig, som de er trygge ved, og som de kan regne med, hvis de har brug for hjælp, både i form af familie, venner og øvrige voksne. I takt med at børnene og de unge bliver ældre, fylder muligheden for en fremtid med uddannelse og arbejde mere og mere, samtidig med at fokus på familie og venner består.

 

Det vigtige for forældre, fagprofessionelle og fritids-/interesseorganisationer

De personer, der omgiver Bornholms børn og unge fra 0 til og med 29 år, peger i høj grad på vigtigheden af chanceligheden for alle børn og unge, både for børn og unge i almenområdet, men også i det specialiserede område. Her fylder daginstitutioner og skoler meget, men også fritids- og interesseorganisationer spiller en stor rolle i at tilbyde sådan en mulighed.

 

Den fremadrettede proces

I marts og april 2020 behandles udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i de politiske udvalgt og kommunalbestyrelsen. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i april. I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse september 2020 (se tidsplanen i bilag 3).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 Bornholms sammenhængende Børne- og ungepolitik 0-29 år (PDF)

2.
Bilag 2 Konkrete ønsker fra borgere (PDF)

3.
Bilag 3 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.30.10P19-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 13,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

·         at det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne for driften godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2019. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

For Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 14,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Det indstilles at der overføres et overskud på 13,7 mio. kr.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

31 Ældre

Bevillingen viser et overskud på 2.343.000 kr., som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

32 Psykiatri og handicap

Bevillingen viser et overskud på 1.789.000 kr., som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

33 Sundhed

Bevillingen viser et overskud på 10.078.000 kr. hvoraf 9.569.000 kr. overføres til 2020.

Der overføres et særskilt beløb på 2.823.000 kr. vedr. SOSU-elever, som vedrører tiltag iværksat med kommunalbestyrelsens godkendelse i 2017, og som finansieres af overskud på området oparbejdet i 2017 og 2018. Overskuddet er nedbragt med 3,1 mio. kr. i 2019.

Derudover overføres et beløb på 6.746.000 kr. som ligger inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct., men det beløb på 509.000 kr. som ligger ud over den automatiske overførselsadgang ikke overføres.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 14.209.000 kr., hvoraf 509.000 kr. ligger uden for rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der genbevilges 13.700.000 kr. jf. sagsfremstillingen.

 

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2019

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2020

Beløb der ikke overføres

31 Ældre

2.343

0,6%

2.343

0

0

2.343

0

32 Psykiatri og handicap

1.789

0,8%

1.789

0

0

1.789

0

33 Sundhed

7.255

5,4%

6.746

509

0

6.746

509

SOSU-uddannelsen

2.823

 

2.823

0

0

2.823

0

I alt

14.209

 

13.700

509

0

13.700

509

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

6

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         At ingen sager sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-03-2020

7

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Der blev givet en status fra sundheds- og forebyggelsesområdet, ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet omkring igangværende corona-krise.