Referat
Social- og Sundhedsudvalget
08-06-2020 kl. 13:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Dialogmøde med Center for Sundhed og Forebyggelse
  åbent 4 Dialogmøde med Center for Ældre
  åbent 5 Status på Corona
  åbent 6 Social- og Sundhedsudvalget - Udvalgets mål for budget 2021
  åbent 7 Initiativer til rekruttering af elever til ældre- og sundhedsområdet
  åbent 8 Folkesundhedsstrategi for Bornholm
  åbent 9 Orientering om projekt "Nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen"
  åbent 10 Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Nye metoder og løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet for ældre på plejecentre/plejehjem.
  åbent 11 Revision af serviceniveau på diabetesområdet
  åbent 12 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 13 Opfølgning på Socialtilsynets tilsyn med Løvstikken 2019
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

1

 

 

Fraværende

Nicklas Fick mødte ind under punkt 3, kl. 14,03

 

Bemærkninger til dagsordenen

Relevante personaler fra centrene deltager på Sky i dialogmøderne, under henholdsvis punkt 2, 3 og 4

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 4, 5, 6, 7, 9, 10

Centerchef Karina Nørby deltager under punkterne 3, 5, 6, 7, 8

Centerchef Margrethe Voigt Thuesen deltager under punkterne 2, 5, 6,

Myndighedschef Karina Holmberg Deltager under punkterne 2, 5, 6

Leder af Bo- og dagtilbuddene Klintebo Pia Jonge deltager punkterne 2, 5, 6

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med Center for Psykiatri og Handicap

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Psykiatri og handicap, Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Center for Psykiatri og Handicap og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af budgettet for 2020 og udvalgets mål

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål og budget for 2021.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet d. 11. maj godkendt den politiske budgetproces for budget 2021. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i juni.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2020, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget. Det vil være naturligt, at både udfordringer og inspiration fra den igangværende corona-situation giver anledning til drøftelse.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2021.

Fra Center for Psykiatri og Handicap deltager:

 

Centerchef Margrethe Vogt Thiesen

Socialrådgiver Mette Sode Hansen

Leder af Vennepunktet Tina Lai Holmgaard

Leder af Bo- og dagtilbuddene Klintebo Pia Jonge

Social Pædagog Søs Andersen

Hjemmevejleder Helle Rottbøll

Leder af Socialpsykatriens botilbud Line Jeppsen

Myndighedschef Karina Holmberg

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde med Center for Sundhed og Forebyggelse

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Psykiatri og handicap, Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Center for Sundhed og Forebyggelse og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af budgettet for 2020 og udvalgets mål

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål og budget for 2021.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet d. 11. maj godkendt den politiske budgetproces for budget 2021. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i juni.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2020, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget. Det vil være naturligt, at både udfordringer og inspiration fra den igangværende corona-situation giver anledning til drøftelse.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2021.

 

Fra Center for Sundhed og Forebyggelse deltager på Skype:

 

Centerchef Karina Nørby

Sygeplejerske Alexander Thaagaard Andersen

Tandlæge Anna Patricia Greenin

Leder af sygeplejen Charlotte Høffding Larsen

Sekretær Connie Mogensen

Leder af rehabilitering Sønderbo Janike Thisen

Overtandlæge Jette Ludvig

EOJ underviser Karina Randrup

Fysioterapeut Katja Madsen

Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen

Social- og sundhedsassistent Mie Wroblewski

Leder af Hjælpemidler Pia Juul Hansen

Social- og sundhedsassistent Pia Sonne Jensen

Klinikassistent Pia Westh

Demenskoordinator Sussie Nøhr

Administrativ medarbejder Theis Jørgensen

Tekniker Thomas Barreth Karlsen

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Dialogmøde med Center for Ældre

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Psykiatri og handicap, Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Center for Ældre og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af budgettet for 2020 og udvalgets mål

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål og budget for 2021.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet d. 11. maj godkendt den politiske budgetproces for budget 2021. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i juni.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2020, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget. Det vil være naturligt, at både udfordringer og inspiration fra den igangværende corona-situation giver anledning til drøftelse.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2021.

 

Fra Center for Ældre deltager på Skype:

 

Centerchef Birgit Mortensen

Hjemmeplejeleder Annette Larsen

Social- og sundhedshjælper Charlotte Olsen

Social- og Sundhedsassistent Christine Christiansen

Faglig koordinator Hanne Jørgensen

Fungerende leder af Hjemmeplejen Rønne Midt Lene Hartelius

Social- og sundhedsassistent Lone Christoffersen

Myndighedskonsulent Mette Marker

Leder af hjemmeplejen Nexø Syd Pernille Merete Ipsen

Visitator Susanne Hornshøj

Social- og sundhedsassistent Sussi Birkebæk Lau

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status på Corona

00.15.00A00-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Børne og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og planudvalget beslutter

Resumé

Som et led i indsatsen mod spredning af Covid-19 i Danmark har regeringen iværksat en række generelle retningslinjer med henblik på forsat at kunne opretholde hensigtsmæssig adfærd i takt med at Danmark genåbner.

 

Dette betyder, at Bornholms Regionskommune skal iværksætte disse tiltag og foretage nødvendige ændringer, således at den ønskede adfærd gøres mulig.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orientering og dialog tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Orientering og dialog taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget vil få en mundtlig status på, hvilket tiltag der er iværksat, hvad status er lige nu og, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder mod en genåbning i lyset af de gældende retningslinjer herfor.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Social- og Sundhedsudvalget - Udvalgets mål for budget 2021  

00.22.04P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

 

Resumé

Udvalget skal i forlængelse af status på mål for budget 2020, endeligt beslutte, hvilke mål, der oversendes til den videre budgetproces.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Udvalget oversender langsigtede mål og mål for budget 2021 til kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni 2020

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

De langsigtede mål og mål for budget 2021 oversendes til kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni 2020.

Sagsfremstilling

Udvalget skal på baggrund af drøftelser på mødet i maj om mål for budget 2020 beslutte de mål, der oversendes til den videre budgetproces for 2021.

Målene er tilrettet i forlængelse af udvalgets ønsker på det seneste møde. Tilretningen er sket i samspil med de relevante centres ledelser.


Udvalgets mål for budget 2021 indgår sammen med de øvrige udvalgs mål i en fælles drøftelse i kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i slutningen af juni måned.


Såfremt det vedtagne budget giver anledning til, at målene drøftes endnu engang, vil dette foregå i en særskilt proces i forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2020

1.
SSUs mål (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Initiativer til rekruttering af elever til ældre- og sundhedsområdet    

81.07.00G01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

I 2019 og 2020 tilbydes alle elever over 25 år, der starter på en SOSU-uddannelse, voksenelevløn. Formålet er at afprøve om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne. Der foreligger en evaluering af det igangværende tilbud, herunder forslag til videreførelse af ordningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at  

a)    Evalueringen af initiativerne til rekruttering af elever til ældre- og sundhedsområdet tages til efterretning

b)    Udvalget drøfter initiativer til rekruttering af elever til ældre- og sundhedsområdet med henblik på beslutning om et af de opstillede scenarier skal indgå i budgetprocessen til Budget 2021  

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020

a) Initiativerne til rekruttering af elever til ældre- og sundhedsområdet taget til efterretning

b) Drøftet, udvalget oversender scenarie 2 og 3 til at indgå i budgetprocessen til budget 2021.

Sagsfremstilling 

Baggrund

Bornholm har gennem en årrække oplevet betydelige rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet.

 

 

I september 2018 blev det derfor besluttet at tilbyde alle SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever over 25 år med start i 2019 og 2020 voksenelevløn, fra de starter på grundforløb 2.

Initiativet - fremover omtalt som ’BRK-løn’ – omfatter således

·         Tilbud til alle voksenelever over 25 år om voksenelevløn i stedet for SU på grundforløb 2

·         Tilbud om voksenelevløn til den gruppe over 25 år der ikke opfylder kravene til enten voksenelev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen[1]

Formålet er at afprøve, om det kan tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne.

 

For mennesker over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn kan det være vanskeligt at ’leve’ for SU under grundforløbet og på den lave elevløn under hovedforløbet.

 

Rekrutteringsproblemerne på ældre- og sundhedsområdet udgør en økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området og hvis tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-uddannelsen, er der således tale om en investering med stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på ældre- og sundhedsområdet. 

 

I forbindelse med igangsætning af initiativet blev det godkendt, at overskud på elevområdet i 2018 og 2019 -  som følge af få SOSU-elever - kunne anvendes til at finansiere merudgifter ved tiltaget.  Samtidig blev det godkendt, at finansiere 2 elevpladser til tandklinikassistent af overskuddet på elevområdet i 2018 og 2019.

 

Evaluering  
Det blev aftalt at evaluere tilbuddet primo 2020 for at afdække, om tilbud om voksenelevløn kan tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne.

 

Der er udarbejdet en opgørelse over udviklingen i dimensionering på SOSU-uddannelserne sammenholdt med optaget - fordelt på hvilken type aflønning eleverne har under uddannelsen i perioden 2017 til 2020.  Opgørelsen er også fordelt på henholdsvis SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever.   

 

Opgørelsen ses i ommestående tabel 1. Specifikt viser opgørelsen antallet af elever, der har taget i mod tilbuddet og startet på uddannelsen med ’BRK-løn’ jf. ovenstående.  Det er vurderingen, at uden tilbud om ’BRK-løn’ ville disse elever kun i begrænset omfang have søgt ind på en SOSU-uddannelse.

I 2019 var det således i alt 11 elever ud af et samlet optag på 74 elever, der fik ’BRK-løn’, svarende til 15 % af det samlede optag. I 2020 er der foreløbig 22 elever på ’BRK-løn’ ud af et foreløbigt optag på i alt 78 elever, svarende til 28 %.

 

Det kan derfor konkluderes, at initiativet med ’BRK-løn’ markant har øget rekrutteringen af elever til SOSU-uddannelserne i 2019 og 2020.

 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt data til at belyse om initiativet øger fastholdelsen af elever på SOSU-uddannelserne, men umiddelbart peger frafaldet ikke til at være større for elever på ’BRK-løn’ end for øvrige grupper.  

 

Videreførelse af tilbud om voksenelevløn for at tiltrække flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne?

 

I erkendelse af, at der i en årrække vil være mangel på faglært social- og sundhedspersonale inden for ældre- og sundhedsområdet indgik KL i foråret 2019 en aftale om at øge antallet af praktikpladser på SOSU-uddannelserne med 30 % i 2020 og 2021.  

For Bornholm medførte aftalen et øget optag på 20 elever årligt: 8 SOSU-hjælperelever og 12 SOSU-assistentelever i år og næste år.

Som det fremgår at tabel 1 har det dog været vanskeligt at nå et optag svarende til dimensioneringen. Tilbuddet om ’BRK-løn’ er således den væsentligste årsag til et øget optag på Bornholm i 2019 og 2020. Uden tilbud om ’BRK-løn’ ville optaget i 2019 ligge på omkring 63 elever set i forhold til en dimensionering på 68 pladser og i 2020 vurderes optaget uden ’BRK-løn’ at ligge på 57 elever set i forhold til en dimensionering på 98 elever.

 

Tabel 1:  Udviklingen i dimensionering på SOSU-uddannelserne sammenholdt med optaget fordelt på, hvilken type aflønning elever har under uddannelsen i perioden 2017 til 2020.  Opgørelsen er også fordelt på henholdsvis assistent og hjælper uddannelsen.

Dimensione-ring  på optag af elever

Optag af

elever

i alt

Optag af ele- ver i alt ekskl. elever på BRK-løn

BRK-løn1)

Voksen lærlinge-/

elevløn

Elevløn

Andelen af elever optaget  på BRK-løn

I alt

Heraf

2017

I alt

68

57

57

0

41

16

0

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

SSA

47

39

39

0

32

7

0

SSH

21

18

18

0

9

9

0

2018

I alt

68

50

50

0

37

13

0

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

SSA

47

37

37

0

30

7

0

SSH

21

13

13

0

7

6

0

20192)

I alt

68

74

63

11

55

8

15%

Heraf

 

 

 

 

0

 

 

SSA

47

48

39

9

34

5

19%

SSH

21

26

24

2

21

3

8%

20203)

I alt

98

79

57

22

41

16

28%

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

SSA

69

56

39

17

31

8

30%

SSH

29

23

18

5

10

8

22%

1) Elever på BRK-løn omfatter de gruppe af elever over 25 år, der ikke er berettiget til voksenlærlinge- eller voksenelevløn

2) Det højere optag end dimensionering i 2019 skyldes flytning af opstart for SSH-hold fra januar til juni samt sort optag af meritelever.

3) Foreløbige tal, da optag på SSA holdet med start juni 2020 endnu ikke er afsluttet

 

Det er vanskeligt præcist at opgøre det fremtidig rekrutteringsbehov på ældre- og sundhedsområdet, men generelt set øges antallet af ældre med behov for pleje og udviklingen i det nære sundhedsvæsen vil også give flere opgaver til kommunerne.

En stor andel af medarbejderne vil også i de kommende år forlade ældre- og sundhedsområdet på grund af alder. Derudover fratræder et betragteligt antal medarbejdere deres stillinger indenfor området af andre årsager.

 

Derfor vil tiltag, der kan medvirke til at Bornholm kan nærme sig optag svarende til dimensioneringen på SOSU-uddannelserne, også fremover kunne ses som en investering både i økonomien og kvaliteten på ældre- og sundhedsområdet.  

 

Med forbehold for en betydelig usikkerhed i beregningen, er der foretaget en beregning af økonomien i forskellige scenarier for området.

 

Da efterspørgslen aktuelt og forventeligt også fremover er størst efter social- og sundhedsassistenter er der kun opstillet scenarier, hvor ’BRK-løn’ tilbydes SSA-elever og ikke SSH-elever. Optaget af SSH-elever ligger nærmere dimensioneringen, hvorfor der ikke er samme behov for incitamenter på dette område sammenlignet med SSA-elever. 

 

Der er opstillet følgende scenarier:

Scenarie 1[2]:  Tilbuddet om ’BRK-løn’ stopper som planlagt med udgangen af 2020.

Scenarie 2:   Tilbud om ’BRK-løn[3]’ fortsætter for SSA-elever, der optages i 2021 og 2022,

               hvorefter tilbuddet til nye elever stopper.

§  Scenarie 2 forudsættes at medføre et øget optaget med 10 SSA-elever i 2021 og 6 SSA-elever i 2022 i forhold til scenarie 1.

Scenarie 3:    Tilbud om ’BRK-løn3’ til SSA-elever gøres permanent fra 2021.

§  Scenarie 3 forudsættes at medføre et øget optaget med 10 SSA-elever i 2021 og 6 SSA-elever fra 2022 og frem i forhold til scenarie 1.
 

I forbindelse med, at kommunen fra 2020 har overtaget dimensioneringsforpligtelse fra regionen på 14 SSA-elever, er der tilført området budget via lov og cirkulæreprogrammet. En nærmere beregning viser at midlerne, der er tilført området, kun delvist dækker merudgiften i forbindelse med overtagelse af opgaven. Således er der en underfinansiering på årligt 1,3 mio. kr. Denne underfinansiering vil indgå i budgetprocessen til 2021 som en teknisk korrektion.

Følgende forudsættes således, at der gives en tekniske korrektion på 1,3 mio. kr. fra Budget 2021.

 

I tabel 2 ses resultatet af beregningerne over mer-/mindreudgifter på elevbudgettet i ovennævnte tre scenarier.

 

Tabel 2: Beregning af mer-/mindreudgifter i perioden 2021-2025 i forskellige scenarier for tilbud om voksenelevløn, jf. overstående.

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

Mio. kr.

Scenarie

Nuværende lønbudget (inkl. teknisk korrektion)

19,4

20,7

18,9

18,4

18,4

1

Udgift scenarie 1

19,3

19,6

19,1

19,1

19,1

Mer-/mindreudgift*

0,1

1,1

-0,2

-0,7

-0,7

2

Udgift scenarie 2

21,4

22,1

20,8

20,0

19,2

Merudgift*

-2,0

-1,4

-1,9

-1,6

-0,8

3

Udgift scenarie 3

21,4

22,1

22,3

21,9

21,9

Merudgift*

-2,0

-1,4

-3,4

-3,5

-3,5

*) Tabellerne viser mer-/mindreudgifter, forudsat der er givet teknisk korrektion svarende til medudgiften i forbindelse med overtagelse af elever fra regionen.

 

Merudgiften i forbindelse med scenarie 2 og 3 kan således ikke afholdes inden for rammerne af Center for Sundhed og Forebyggelse. 

 

Med henblik på at imødegå forsatte rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet peger evalueringen af tilbuddet om BRK–løn på, at tilbuddet er et effektivt virkemiddel til at øge rekrutteringen.  Den faktiske merudgift i scenarie 2 og 3 kan således ses som en investering i Ældreområdets fremtidige økonomi og kvalitet.

 

Den faktiske merudgift i scenarie 2 og 3 - det vil sige forskellen mellem de samlede udgifter i scenarie 1 og de samlede udgifter i scenarie 2 og 3 - fremgår af nedenstående tabel 3.

 

Tabel 3: Faktisk merudgift i scenarie 2 og 3

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

Mio. kr.

Scenarie 2

2,08

2,51

1,65

0,86

0,08

Scenarie 3

2,08

2,51

3,16

2,82

2,76

Økonomiske konsekvenser

Den seneste budgetopfølgning på elevbudgettet for 2020 pr. 30.4 2020 peger på et merforbrug på 1,2 mio. kr., der ikke kan finansieres af overført mindreforbrug på elevområdet fra 2019. Heraf vedrører 1 mio. kr. refusioner der ”optjenes” i 2020, men først tilgår kommunen i 2021. En merudgift i denne størrelsesorden vil kunne afholdes inden for rammerne af Center for Sundhed- og Forebyggelse i 2020. 

 

En prognose over økonomien i de kommende år afhænger, som det fremgår af tabel 2, af det fremtidige optag af elever, herunder om tilbuddet om ’BRK-løn’ videreføres.

 

Tabel 2 viser som nævnt, at også uden en videreførelse af tilbuddet om BRK-løn vil der være et merforbrug på elevbudgettet i perioden 2021-2025.

 

Af tabel 2 fremgår det endvidere, at en videreførelse af tilbud om ’BRK-løn’ vil medføre en merudgift i forhold til nuværende elevbudget, forudsat teknisk korrektion til budget 2021, på op til 2,0 mio. kr. årligt i scenarie 2 og op til 3,5 mio. kr. årligt i scenarie 3.

 

Merudgiften i tabel 2 svarer således til den nødvendige rammeudvidelse af elevbudgettet i 2021 og overslagsår afhængig af prioriteringerne på området, idet merudgifterne ikke kan afholdes inden for rammerne af Center for Sundhed og Forebyggelse.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2020

1.
Forudsætninger om optag som grundlag for beregninger af udgifter 2021 - 2025 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Folkesundhedsstrategi for Bornholm  

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2020

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-05-2020

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folkesundhedspolitikken for Bornholm blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at udkast til Folkesundhedsstrategi for Bornholm sendes til kommentering i øvrige fagudvalg og i høring i Handicapråd og Ældreråd, inden et endeligt og tilrettet udkast til Folkesundhedsstrategi godkendes i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

a)    udkast til Folkesundhedsstrategi for Bornholm sendes til kommentering i øvrige fagudvalg

b)      udkast til Folkesundhedsstrategi for Bornholm sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020:

Godkendt, idet det tillige sendes til høring i Integrationsrådet og Udsatterådet.

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2020:

Børne- og Skoleudvalget hilser initiativerne velkommen. Udvalget ønsker fokus på børn og unges madvaner.

 

Natur- og Miljøudvalget den 2. juni 2020:

Indstilling anbefales. Natur- og Miljøudvalget finder, at folkesundhedsstrategien støtter op om udvalgets mål.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Udvalget ønsker at der udarbejdes et forslag så fritid og kultur tydeliggøres.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Udkast til Sundhedsstrategien for Bornholm anbefales for kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udvalget forudsætter at de konkrete handlingsplaner i videst mulig omfang gøres målbare  i forhold til målopfyldning i udvalgene.

 

Baggrund

Udkastet til Folkesundhedsstrategi for Bornholm er den første strategi, som med udgangspunkt i Folkesundhedspolitik for Bornholm beskriver kommunens strategiske prioriteringer for at forbedre bornholmernes sundhed frem til 2023.  

 

Folkesundhedspolitikken udgør den overordnede ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår, give længere liv og flere gode leveår samt modarbejde social ulighed i sundhed for os bornholmere. Politikken har fokus på, at sundhed handler om at trives - både fysisk, social og mentalt. På at sundhed er noget, vi løfter i fællesskab, samt på at sundhed afhænger af mange forhold. 

 

Folkesundhedsstrategi for Bornholm

Folkesundhedsstrategien er mere konkret end politikken og indeholder en beskrivelse af:

·         9 større, tværgående indsatser, som Kommunalbestyrelsen og de politiske fagudvalg har valgt at prioritere højt i denne første strategiperiode:

o    Mental Sundhed – et fokusområde for alle dele af kommunen

o    Overvægt – med fokus på små børn og familier

o    Ensomhed blandt ældre

o    Tidlig indsats – med fokus på de små børn

o    Røgfri skoletid

o    Brug Bornholm - et tværgående samarbejde i BRK for at understøtte Folkesundhedspolitikken

o    Fælles aktivitetsdag – med fokus på både fysisk, social og mental trivsel

o    Sundhed og trivsel i BRK som arbejdsplads

o    Områdefornyelse - sunde rammer for livet i lokalsamfundet

·         Hvordan kommunen vil arbejde med social ulighed i sundhed

·         Hvordan kommunen vil samarbejde med eksterne aktører om bornholmernes sundhed

·         Hvordan kommunens forskellige centre vil bidrage til at løfte målene i Folkesundhedspolitikken.

·         Hvordan der følges op på strategien.

 

Folkesundhedsstrategien er dynamisk, og fremhæver nogle af de områder og indsatser, vi på nuværende tidspunkt ved, at der vil blive arbejdet med i denne strategiperiode.  

 

Derudover udarbejdes der internt i de enkelte centre i kommunen handleplaner, der årligt vil blive justeret/suppleret.

 

Opfølgning

Center for Sundhed og Forebyggelse udarbejder årligt en status på arbejdet med Folkesundhedsstrategien til de politiske fagudvalg med fokus på: 

•   de større tværgående indsatser

•   centrenes arbejde med indsatser/initiativer i forhold til folkesundhedsstrategien

•   evt. nye større indsatser og initiativer

 

I forbindelse med udarbejdelse af Folkesundhedsstrategien har flere af kommunens centre igangsat et arbejde med at skabe overblik over indsatser i kommunen, der på forskellig vis understøtter Folkesundhedspolitikken for Bornholm. Oversigten er ikke udtømmende, men bidrager til en forståelse af, at der er mange tilgange til at forbedre folkesundheden på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2020

1.
Konkrete eksempler på indsatser der understøtter ’Folkesundhedspolitikken for Bornholm’ (DOCX)

2.
Folkesundhedsstrategi for Bornholm 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om projekt "Nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen"

81.34.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bjarne Hartung Kirkegaard, har d. 19. februar 2020 forhåndsgodkendt en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen”. Sagen skulle efterfølgende have været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 30. marts 2020, men grundet situationen med Covid-19 og nødberedskab i Center for Ældre, kommer sagen først på i nuværende møde. Der er modtaget tilsagn om tilskud til projektet.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         At formandsbeslutningen om at indsende ansøgning til puljen ”Nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen” tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Formandsbeslutningen taget til efterretning.
Nicklas Fick kan ikke medvirke, idet Enhedslisten Bornholm mener, at medarbejderne bør være repræsenteret i form af både TR og AMR fra hver af de to områder, hhv. plejecentre og hjemmeplejen.

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med den udmeldte pulje er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger blandt ansatte i ældreplejen. Projektperioden er fra d. 1. april 2020 og til udgangen af 2021. Der er i alt søgt om, og givet tilsagn om, 1.090.595 kr. Projektet er et koncernprojekt, som sker i et samarbejde mellem Center for Ældre, Regional Udvikling It og Sekretariat (HR) og Job, Uddannelse og Rekruttering.

 

I forbindelse med at der er opnået tilsagn om tilskud fra puljen, skal Bornholms Regionskommune, udarbejde en analyse af sygefraværet i egen ældrepleje med henblik på at tilvejebringe viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt, herunder i hvilken grad sygefraværet er præget af hyppigt kortvarigt sygefravær, langvarige sygemeldinger, sygemeldinger af psykiske eller fysiske årsager m.v. Analysen udarbejdes af et eksternt konsulentfirma, CABI.

 

Analysen af sygefraværet kan tænkes sammen med APV-arbejdet, hvor der bl.a. skal ske en inddragelse af sygefraværet med henblik på vurdering af, om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til sygefraværet.

 

Derudover skal projektet foretage en kortlægning af, i hvilken udstrækning der systematisk arbejdes med forebyggelse af sygefravær inden for ældreplejeområdet i kommunen.

Med afsæt i ovenstående skal kommunen udarbejde en strategi for at forebygge og afkorte sygefravær i ældreplejen, som skal behandles og godkendes på politisk niveau.

Strategien skal indeholde konkrete anvisninger til, hvad der skal ske på arbejdspladsen i forbindelse med håndtering af sygefravær, og hvordan der sikres en varig forankring af arbejdet med at nedbringe sygefravær i ældreplejen.

 

I kommunens strategi skal som minimum indgå nedenstående kerneelementer:

 

·         Tiltag vedrørende forebyggelse af sygefravær, herunder tiltag til forebyggelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer, såfremt analysen har identificeret arbejdsmiljøområder, som vurderes at medvirke til sygefraværet, og tiltag til fremme af trivsel.

·         Et systematiseret samarbejde mellem kommunens HR-ansvarlige for ældreplejen og jobcentrets sygedagpengeafsnit, som også indeholder retningslinjer for den situation, hvor en sygemeldt er bosat uden for kommunen.

·         Fremrykket indsats for sygemeldte i ældreplejen, således at kommunen udnytter det systematiserede samarbejde til at sikre, at der tidligt i et sygefraværsforløb iværksættes kontaktforløb og indsats.

·         Brug af gradvis tilbagevenden med iboende progression og fokus på, om eventuel justering af arbejdsopgaverne kan fremme hurtig tilbagevenden.

 

Organisering af projektet

Den overordnede ledelse varetages af ældrechefen, som er projektejer. Projektorganisationen består desuden af en styregruppe, som skal sikre projektets fremdrift, herunder en prioritering af strategi- og handleplaner. Styregruppens består af:

-      Ældrechef

-      Arbejdsmarkedschef

-      Leder af BRK’s HR afdeling,

-      1 afdelingsleder fra Center for Ældre

-      2 tillidsvalgte (1 TR og 1 AMR), udvalgt blandt de 50 tillidsvalgte i Center for Ældre

-      Center for Ældres udviklingskonsulent, der er projektleder

 

Herudover består projektorganisationen af en projektgruppe, som varetager de mere operationelle opgaver i projektet, herunder eksempelvis tilvejebringelse af data til analysen og implementering af de efterfølgende prioriterede indsatser.

 

Projektgruppen består af:

-      Afdelingsledere fra hjemmeplejen og plejeboligområdet

-      Leder af Beskæftigelsesservice

-      Medarbejderrepræsentant fra BRK’s HR-afdeling

-      Center for Ældres udviklingskonsulent, der er projektleder

 

Inddragelse af medarbejderne sker på CenterMED niveau. I regi af MED-systemet vil ledere, TR og AMR blive inddraget i projektet fra start til slut. Medarbejdere og AMR indgår også organisatorisk i såvel styre- som projektgruppen.

 

Ansøgningen til puljen er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilsagn om 1.090.595 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2020

1.
Puljeansøgning STAR 2020 Ansøgning Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Bevilling til Corona-relaterede udgifter. Nye metoder og løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet for ældre på plejecentre/plejehjem.

82.00.00G01-0254

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur og Miljøudvalget indstiller

Social og Sundhedsudvalget orientering

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er i Folketinget den 1. maj 2020, indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, her er der blevet afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne.

Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå Bornholms Regionskommune (BRK) ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Med denne sag indstilles, at der indtil der tilgår BRK dette særlige tilskud, afsættes en bevilling til at dække kommunens Corona-relaterede merudgifter i forbindelse med, at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem/centre.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

 

Natur- og Miljøudvalget den 28. maj 2020:

Anbefales.

 

 

Social- og sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) har den 1. maj 2020 indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Hovedfokus for denne aftale er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af sin familie og nære pårørende inden for de til enhver tid gældende retningslinjer. Der er afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr., og heraf er aftaleparterne enige om at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne.

 

Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå BRK ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud. Indtil disse midler frigives til kommunerne søges, der derfor om en bevilling til frigivelse af disse midler så Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice i samarbejde med Center for Ældre, kan igangsætte arbejdet med, at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre/plejehjem under COVID-19. Se i øvrigt: Bilag 1 - Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID

 

Center for Ejendomme og Drift og Center for Ældre har været i dialog omkring den bedste fordeling af denne pulje. Her er der kommet frem at midlerne fordeles som følgende:

 

·         Indkøb af samtaleskærme/samtaleanlæg til brug indendørs på plejecentre/plejehjem – ca. kr. 60.000 kr.

·         Finde midlertidige og mere permanente løsninger til trygge fysiske rammer under sundhedsforsvarlige forhold, for beboere og pårørende ved besøg og samvær, på udearealer på plejecentre/plejehjem – ca. Kr. 940.000.

 

Center for Ejendomme og Drift vil i samråd med Center for Ældre gå i dialog med både de kommunale som private plejecentre/plejehjem om løsningsforslag til at skabe de nødvendige trygge fysiske rammer, for beboere og pårørende ved besøg og samvær.

Med udgangen af 2020 skal BRK, Center for Ældre, indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag indstilles, at der afsættes en ekstrabevilling på kr. 1. mio. Puljen finansieres som kassetræk af de likvide midler og afsættes på Bevilling 55 Ejendomme og service uden overførselsadgang.

 

Midlerne fordeles som følgende:

 

·         Indkøb af samtaleskærme/samtaleanlæg til brug indendørs på plejecentre/plejehjem ca. kr. 60.000 kr.

·         Finde midlertidige og mere permanente løsninger til trygge fysiske rammer under sundhedsforsvarlige forhold, for beboere og pårørende ved besøg og samvær, på udearealer på plejecentre/plejehjem ca. Kr. 940.000.

Der er afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Heraf vil der tilgå BRK ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Med udgangen af 2020 skal BRK, Center for Ældre, indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Supplerende sagsfremstilling

Den 18. maj 2020 er der ved formandsbeslutning af udvalgsformændene for både Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget truffet en forhåndsgodkendelse på, at arbejdet igangsættes og at der søges en tillægsbevilling i Kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 28. maj 2020

1.
Bilag 1 - Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Revision af serviceniveau på diabetesområdet

27.60.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til revision af serviceniveau for diabetesmaterialer. 

Indstilling og beslutning

 Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at revideret forslag til serviceniveau for ”Diabetesmaterialer – insulin- og anden injektionsbehandling” og  for ”Diabetesmaterialer – tabletbehandling” sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Indstillingen ikke godkendt idet Søren Schow, Carsten Scheibye og Niclas Fick ikke kan medvirke og Sabine Nicoline Lyngberg undlod at stemme.

Sabine Nicoline Lyngberg benytter sig af standsningsretten og sagen løftes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges forslag til revideret serviceniveau for ”Diabetesmaterialer – insulin- og anden injektionsbehandling” og ”Diabetesmaterialer – tabletbehandling”. Serviceniveauet foreslås ændret til et standardsortiment som følge af en besparelse på budget 2020 på 705.733 kr. og overslagsår for hjælpemidler på diabetesområdet.

 

Formålet med udarbejdelse af ”Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring” er at tilbyde borgere i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation. Der foreligger intet lovkrav til kommunerne om udarbejdelse af kvalitetsstandard/serviceniveau på området, og det beskrevne serviceniveau er således vejledende, idet der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning.

 

Der har i Bornholms Regionskommune hidtil været et bredt udvalg i sortimentet på teststrimler, lancetter og blodsukkermåleapparater på diabetesområdet. I henhold til hjælpemiddellovgivningen er kommunen dog kun forpligtet til at stille bedst egnede og billigste hjælpemidler til rådighed, og derfor kan udvalget indsnævres til 5 produkter, hvad angår teststrimler og blodsukkermåleapparater samt 1 produkt hvad angår lancetter.

 

Hjælpemiddelafdelingen foreslår, at det er disse 6 produktgrupper, der fremover tilbydes som standardsortiment på diabetesområdet.

 

De 6 produktgrupper har de samme funktioner, som de produkter der primært anvendes i dag, og minimum et af blodsukkermåleapparaterne har mulighed for at overføre målinger til det program som bruges på diabetesambulatoriet på Bornholms hospital.

 

Forslaget til standardsortiment indeholder ikke blodsukkermåleapparater i mindre størrelser samt farveindikator og trendpil, idet det ikke er påkrævet i forhold til selvstændigt at kontrollere sit blodsukker.

 

Produkttyperne fremgår af oplæg til justeret serviceniveau på området.

 

Revisionen af serviceniveauet indebærer, at alle borgere med en diabetesbevilling efter en konkret individuel vurdering vil søges justeret ind i det nye standardsortiment. 

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2020 og overslagsår blev budgettet for hjælpemidler på diabetesområdet reduceret med 705.733 kr. Vilkårene har efterfølgende ændret sig bl.a. som følge af leverandørskifte. Tilbud om et standardsortiment på diabetesområdet vurderes et nødvendigt tiltag for at imødegå besparelsen på området.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2020

1.
Udkast til revideret serviceniveau på diabetesområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et regnskab med et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. Set under et er der fra 2019 overført et overskud på 13,7 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive et overskud på 9,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2020. I 2020 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2021.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

 

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække den betydning Corona-krisen indtil videre har haft og forventes at få på områdernes driftsøkonomi. Dette fremgår af den mere detaljerede beskrivelse i bilaget.

I den samlede budgetopfølgningssag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen vil der være et overblik over Corona-krisens samlede betydning for kommunens økonomi.

Administrativt bliver der løbende fulgt op, og senere på året vil der politisk skulle tages stilling til håndteringen af de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Drift

For Center for Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 2,3 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 6,4 mio. kr.

En stor del af det forventede mindreforbrug kan henføres til nedjustering af aktivitetsniveauet i forbindelse med corona-krisen, færre udgifter til mellemkommunale sager, samt ikke udmøntede budgetmidler på fællesområdet for Ældre.

Hjemmeplejen forventes at have et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er en konsekvens af den nedjusterede aktivitet i nødberedskabet, hvor Hjemmeplejen er blevet afregnet for færre aktiviteter, mens lønudgiften stort set har været uændret grundet foranstaltningerne omkring hjemsendelse til beredskab, afspadsering mm. Hjemmeplejens merforbrug modsvares stort set af et forventet mindreforbrug i Myndighed og tilsyn, ældre.

Plejeboligområdet forventes at komme ud af 2020 med et lille merforbrug, som kan henføres til en situation med en kombination af mange tomme boliger (faldende plejetyngde og dermed færre lønomkostninger) og nogle særligt dyre enkeltsager, med meget store lønomkostninger, hvilket samlet set næsten udligner den faldende plejetyngde. De mange tomme boliger har bragt området i en situation, hvor der opstår merforbrug på grund af smådriftsulemper.

Generelt udestår der en opgave med at tilpasse og omplacere budgetposter internt i Center for Ældre, som følge af de ændrede driftsmæssige forudsætninger, afledt af nødberedskabsperioden. Disse tilpasninger får dog ikke konsekvenser for det samlede resultat.

 

 

For Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 1,8 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,7 mio. kr.

Enkelte udfører afdelinger forventer mindre merforbrug som bliver finansieret af mindreforbrug på myndighed samt administration og tilsyn.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2020.

Merforbruget kan henføres til betaling til rådgivningsinstitutionen (Kofoedsminde) samt den integrerede brugerbefordring (IBB).

 

 

For Center for Sundhed og Forebyggelse forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 9,6 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,2 mio. kr.

Merbruget kan i høj grad henføres til et forbrug finansieret af overførte midler fra 2019. Specielt ift. Elevområdet ses et forventet merforbrug i 2020. EUD reformen og dimensioneringsaftalen på SOSU området fra 2016, medførte i en overgangsperiode i 2017 og 2018, en naturligt mindre aktivitet. Som følge heraf blev der igangsat forskellige tiltag på elevområdet, som naturligt ville medføre et merforbrug i 2019 og 2020. Der blev tilbage i 2017 besluttet at forventede merforbrug i 2019 og 2020 skulle finansieres af overskud fra 2017 og 2018.

Derudover forventes et merforbrug som følge af indkøb af værnemidler. Her er merforbruget dels forårsaget af et generelt øget forbrug grundet Corona-situationen, dels af at hele BRK’s indkøb af værnemidler, i Corona-krisen, er samlet i afdeling Hjælpemidler. Hvilket betyder, at det forbrug der ”normalt” ville ligge ude i de enkelte afdelinger nu også ligger i afdeling Hjælpemidler. I økonomiaftalen der er indgået mellem KL og regeringen for 2021 er det aftalt at kommunerne kompenseres for merudgifter til håndtering af corona-krisen, herunder udgifter til værnemidler.  Det er aftalt, at det fælleskommunale værnemiddelindkøb (KVik) kompenseres direkte for det samlede køb, hvorfor disse udgifter ikke er medregnet i det forventede merforbrug.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020, som primært kan henføres til specialiseret rehabilitering.

 

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes balance mellem forbrug og budget i 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

På Social- og Sundhedsudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2019 overført et overskud på 13,7 mio. kr. Med et forventet merforbrug i 2020 på 4,4 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 9,3 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2020. 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2020

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2020

Afvigelse i pct.

Overført fra 2019

Forventet resultat i 2020

(+overskud /

-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Ældre

4.028

 

1,1 %

 

2.343

6.371

 

31 Ældre

4.029

 

1,1 %

 

2.343

6.371

 

Center for Psykiatri og Handicap

-112

-875

0,0 %

15,6 %

1.789

1.677

-875

32 Psykiatri og Handicap

-112

-875

0,0 %

15,6 %

1.789

1.677

-875

Center for Sundhed og Forebyggelse

-8.326

-419

5,3 %

0,2 %

9.569

1.243

-419

33 Sundhed og Forebyggelse

-8.326

-419

5,3 %

0,2 %

9.569

1.243

-419

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 

0

 

 

 

 

0

34 Sociale ydelser

 

0

 

 

 

 

0

Social- og Sundhedsudvalget

-4.410

-1.294

0,6 %

0,2 %

13.701

9.291

-1.294

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2020

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Opfølgning på Socialtilsynets tilsyn med Løvstikken 2019

27.00.00K09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Handicaprådet orienteres

Resumé

Socialtilsynets tilsyn af Løvstikken i 2019 gav anledning til et påbud samt anmærkninger, sådan som Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet blev orienteret om i november 2019.

 

Center for Børn og Familie orienterer om, at anmærkningerne vedr. videoovervågning, tremmesenge og yderligere nattevagt er efterlevet. Udbruddet af COVID-19 har medført, at efterlevelsen af påbuddet vedr. indskrevet borger uden for Løvstikkens målgruppe er udskudt til 1. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsynets tilsyn af Løvstikken i 2019 gav anledning til anmærkninger samt et påbud, sådan som Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet blev orienteret om i november 2019. Center for Børn og Familie har efterfølgende arbejdet på at udfase brugen af videoovervågning og tremmesenge, ansættelse af yderligere nattevagter samt efterlevelse af påbuddet.

 

Anmærkning – udfase brugen af videoovervågning

Socialtilsynet vurderede ved tilsynet, at brugen af videoovervågning af borgere til at opspore kramper skulle ophøre. Løvstikken har efterkommet dette. Ved én specifik borger undersøges stadig andre hjælpemidler for at registrere de krampeanfald, som videoovervågningen opdagede før. Løvstikkens nattevagter tilser den pågældende borger hyppigere.

 

Anmærkning – udfase brug af aflåste tremmesenge

Socialtilsynet vurderede ved tilsynet, at selvom de aflåste tremmesenge skete med et omsorgs- og sundhedsmæssigt sigte og i dialog med forældrene til de pågældende borgere, så skulle denne praksis ophøre. Løvstikken har efterkommet dette, og der er ikke længere aflåste tremmesenge på Løvstikken. En enkelt borger har en nattevagt i sin nærhed hele natten for at sikre borgerens sundhedsmæssige tilstand og for at forhindre fald ud ad sengen i løbet af natten.

 

Antallet af nattevagter

I forbindelse med at brugen af videoovervågning og aflåste tremmesenge skulle ophøre, vurderede Socialtilsynet, at det ikke var tilstrækkeligt med en nattevagt på Løvstikken. Løvstikken har ultimo 2019 ansat nattevagter, og dermed er der altid to vågne nattevagter til stede. Den ene nattevagt er som allerede nævnt i høj grad tilknyttet en enkelt borger grundet udskiftning af seng.

 

Påbud – indskrevet borger uden for Løvstikkens målgruppe

Socialtilsynet vurderede ved besøget, at en indskrevet borger på Løvstikken er uden for målgruppen. Derfor skulle kontrakten vedrørende borgeren opsiges hos Myndighed.

·         12. november 2019: Løvstikken opsagde kontrakten med Myndighed og samarbejdspartner med effekt fra 31. januar 2020

·         20. december 2019: Ansøgning om udsættelse af frist til 1. maj 2020, da det ikke har været muligt at finde en ledig plads på en institution før 1. maj 2020

·         9. januar 2020: Socialtilsynet imødekom ansøgningen om udsættelse af frist. Socialtilsynet lagde i sin godkendelse vægt på, at der med denne udsættelse kan sikres en god overgang for borgeren fra Løvstikken til nyt tilbud

·         12. marts 2020: Den modtagende institution modtager ikke nye borgere, da deres borgere er i særlig risikogruppe for COVID-19

·         8. april 2020: Center for Børn og Familie ansøgte Socialtilsynet om udsættelse af frist til 1. juni 2020 grundet COVID-19

·         21. april 2020: Socialtilsynet udsatte fristen til 1. juni 2020

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udskiftning af senge og ansættelse af nattevagter afholdes inden for Center for Børn og Families egen ramme.

Supplerende sagsfremstilling

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

14

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Punkt 11.  Revision af serviceniveau på diabetesområdet sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Punkt 11. sendes ikke til høring i Ældreråd og Handicap, da Sabine Nicoline Lyngberg har ønsket at benytte sig af standsningsretten og sagen løftes til kommunalbestyrelsen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-06-2020

15

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2020:

Udvalget blev orienteret.

 

 

 [1] For at kunne opnå voksenelevløn som 25 årig skal man have mindst 1 års erfaring inden for området mindst 24t/uge. For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal man være ufaglært, eller ikke have anvendt sin uddannelse de sidste 5 år og være ledig i mindst 6 måneder før start af uddannelsen.

 

[2] Som grundlag for beregningerne i scenarie 1 forudsættes optaget af elever fremadrettet at svare til det gennemsnitlige optag i perioden 2017 til 2020 ekskl. optaget af elever på BRK-løn suppleret med regionens optag af SSA-elever frem til 2019.  Forudsætningerne er dog behæftet med betydelig usikkerhed, da både antallet der optages, fordelingen på elevtyper samt frafaldsprocenten varierer betydeligt fra år til år.   

[3] BRK-løn omfatter således

·          Tilbud til alle SSA-elever over 25 år voksenelevløn i stedet for SU på grundforløb 2

·          Tilbud om voksenelevløn til den gruppe SSA-elever over 25 år, der ikke opfylder kravene til enten voksenelev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen.