Referat
Social- og Sundhedsudvalget
24-08-2020 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem
  åbent 3 Sommeraktiviteter på plejeboligområdet
  åbent 4 Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau
  åbent 5 Indsat for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune
  åbent 6 Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019
  åbent 7 Folkesundhedsstrategi for Bornholm
  åbent 8 Nyt IT-system til hjælpemiddeldepot
  åbent 9 Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet
  åbent 10 Kvindekrisecenter Bornholm - Fysiske rammer og pladser
  åbent 11 Frivillighedsprisen 2020
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Carsten Scheibye.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 2, 3, 4, 5 og 6.

Centerchef Karina Nørby deltager under punkterne 6, 7 og 8.

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen deltager under punkterne 9 og 10.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem

82.00.00G01-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 28. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at give Ejendomsservice en ekstra drifts-bevilling på 1.000.000 kr. til at dække de løbende merudgifter, der vil være til at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre/plejehjem under COVID-19.

 

Ejendomsservice har i fællesskab med Center for Ældre afdækket behovet for etablering af besøgsfaciliteter på de enkelte plejecentre, og skal herigennem orientere om status i sagen samt mulighederne for etablering af permanente og fremtidssikre besøgsmuligheder på plejecentrene.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen, at

a)       godkende scenarie A (12 drivhuse), som kan holdes inden for rammen af det afsatte beløb, hvori der på Rehabiliteringscenter Sønderbo ikke opstilles besøgsfaciliteter.

b)      Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd inden kommunalbestyrelsen behandler sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler scenarie a + 1 ekstra "drivhus" til Sønderbo, dette ekstra "drivhus"  foreslås finansieret ved at der gives en tillægsbevilling på udgiften til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, idet beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Søren Schow kan ikke medvirke til punkt a), men til punkt b)
Niclas Fick kan ikke medvirke til punkt a), men peger på scenarie C, dette for at fremme flest mulige faciliteter for beboere og pårørende, i forbindelse med samvær.
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i Folketinget den 1. maj 2020, indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, her er der blevet afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

I samme aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID’ er der en passus, som berører rengøring i borgers hjem, jf. servicelovens § 83, praktisk hjælp:

 

Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring. (s. 6).

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager. Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder hvor det var fornødent at gøre grundigere rent hos borgerne. Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

Borgere har mulighed for at søge om hovedrengøring hos Myndighed op til 1 time 2 gange årligt, ud over den almindelige rengøring hver 2. uge.

 

Der henvises i øvrigt til parallelt dagsordenspunkt Rengøring på ældreområdet – tilbagevende til normalt niveau der ligeledes behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2020.

Midlerne fra aftalen udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå Bornholms Regionskommune (BRK) ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Center for Ejendomme og Drift har i samråd med Center for Ældre været i dialog med både de kommunale som private plejecentre/plejehjem om løsningsforslag til at skabe de nødvendige trygge fysiske rammer for beboere og pårørende ved besøg og samvær. Herefter har Ejendomsservice indledningsvis opstillet midlertidige besøgstelte ved alle plejecentre/plejehjem.

 

I samråd med Center for Regional udvikling, It og Sekretariats byggemyndighed, er Ejendomsservice kommet frem til at en permanent løsning kan være at opstille drivhuse i henhold til gældende bygningsreglement, som permanente installationer. Herefter er det muligt at søge om midlertidigt at anvende disse til besøgsrum på plejecentre for beboere og pårørende.

 

Ud af den samlede bevilling på 1.000.000 kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt/disponeret ca. 273.000 kr. til opstilling af 16 telte på 7 plejecentre (samt Sønderbo) og til indkøb af møbler, terrassevarmere m.m. 

 

Der er opstillet 16 midlertidige telte følgende steder:

Nørremøllecentret - 2 Telte.

Klippebo - 1 Telt.

Aabo - 2 Telte.

Nylars Plejecenter - 1 Telt.

Sønderbo - 2 Telte.

Lunden - 3 Telte.

Plejecenter Snorrebakken - 4 Telte.

Toftegården - 1 Telt.

Ejendomsservice anslår, at der ud af restbevillingen på ca. 727.000 kr. kan opstilles 12 drivhuse, inkl. faste adgangsveje - disse kan leveres med udgangen af september. De 12 drivhuse er bestilt.

 

Hvis der skal etableres 16 drivhuse af denne type ved hvert af de 7 plejecentre og Sønderbo, inkl. montering, så koster det 890.000 kr. for drivhusene, herudover skal der lægges fast bund i drivhusene og på gangsti, som anslået samlet koster ca. 110.000 kr.

Alle 16 drivhuse anslås således til at koste i alt 1.000.000 kr. i opstilling, hvorfor der mangler 273.000 kr.

 

Center for Ældre har opstillet tre scenarier (A-B-C) der tager hensyn til den bedst mulige løsning med udgangspunkt i restbeløbet i bevillingen.

 

Der er udarbejdet to scenarier for fordeling af de 12 drivhuse på plejecentrene.

 

Scenarie A: Her er fordelingen udelukkende sket på plejecentre og plejehjem.

 

Scenarie B: Her er Sønderbo også medtaget, som egentlig ikke er ”målgruppen” for bevillingen, men som dog alligevel fik besøgstelte. Scenarierne er udarbejdet ud fra målgruppe, antal beboere og hvad stedet har i forvejen, som kan bruges. Klippebo er ikke imødekommet i hverken scenarie A eller B, idet de har et nyopført orangeri og en anden besøgsmulighed der ud over.

 

Når Sønderbo ikke medtages i scenarie A, skyldes det, at Sønderbo ikke et plejecenter eller plejehjem, og dermed ikke egentlig omfattet af den indgåede aftale. Sønderbo udfører aflastning og midlertidigt ophold. Aflastning gives for at aflaste pårørende, hvorfor det formodes, at der ikke kommer besøg derfra, og midlertidigt ophold er, som skrevet midlertidigt. Der er dog på Sønderbo én plejehjemsbeboer, som har boet på Sønderbo siden det hele var et plejehjem. Der kommer også besøgende til personer på midlertidigt ophold.

 

Scenarie A: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

 

Scenarie B: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 1 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Sønderbo 1 stk.

 

 

 

Hvis der i alt indkøbes 16 drivhuse, vil fordelingen være sådan:

Scenarie C:

Snorrebakken: Grå hus 2 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Klippebo 1 stk.

Sønderbo 2 stk.

 

Det indstilles at scenarie A vælges, idet den bevilgede økonomiske ramme her anslås overholdt, og at målgruppen for bevillingen er omfattet i scenarie A, hvor i Sønderbo er udeladt. Funktionen på Sønderbo er ikke omfattet af den af den nationale aftale om etablering af besøgsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2020 en ekstra driftsbevilling, uden overførselsadgang, på 1.000.000 kr. til bevilling 55 Ejendomme og service til dækning af de merudgifter, som løbende opstår i forbindelse med at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre og plejehjem under COVID-19.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel er der disponeret over i alt 273.000 kr. til opstilling af midlertidige telte mv., hvorfor der resterer 727.000 kr. til brug for permanente besøgsfaciliteter/drivhuse.

 

Såfremt scenarie C vælges, vil det være nødvendigt at der bliver givet en tillægsbevilling på yderligere 273.000 kr. til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.

 

Herunder er der indsat en oversigt over udgifterne, hvis det vælges at opstille 16 drivhuse (scenarie C):

 

Udgifter til midlertidige besøgsfaciliteter til dato

 

Midlertidig opstilling af 16 telte

250.000 Kr.

Terrassevarmere

5.000 kr.

Møbler samt diverse inventar

18.000 kr.

I alt forbrugt/disponeret

273.000 kr.

 

 

Udgifter til permanente besøgsfaciliteter (scenarie C)

 

Indkøb og opstilling af 16 drivhuse

890.000 kr.

Diverse belægninger og adgang

110.000 kr.

I alt for opstilling af 16 drivhuse, scenarie C

1.000.000 kr.

 

 

Nødvendig bevilling

1.273.000 kr.

Oprindelig bevilling, kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

-1.000.000 kr.

Manglende midler/tillægsbevilling

273.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 -Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sommeraktiviteter på plejeboligområdet

27.00.00Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter for ældre og handicappede. I sommerpakken afsættes bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture for beboerne på plejehjemmene, og der afsættes også midler til ekstra handicapkørsel. Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020.

 

I den forbindelse er der truffet to formandsafgørelser, henholdsvis d.2.7.2020 og d. 10.8.2020, om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens plejecentre og -hjem, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring 408.000 kr., og om igangsætning af ekstra handicapkørsel.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningerne om at igangsætte sommeraktiviteter på plejeboligområdet, og igangsætning af ekstra handicapkørsel tages til efterretning. Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Formandsbeslutningen tages til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Sommeraktiviteter

Med baggrund i de forventede 408.000 kr. er der udarbejdet et notat, som vedhæftes, hvoraf det fremgår, at sommerpakken på de bornholmske plejecentre og –hjem primært vil bestå af:

·         Besøg i det bornholmske sommerland

·         Fester på udearealerne ved plejecentrene

·         Mulighed for at invitere kunstnere til optræden udendørs ud fra beboernes ønsker og valg

·         Fastholde nye initiativer som er opstået som følge af nedlukningsperioden i Danmark

 

Arbejdet med sommerpakken er i høj grad blevet tilrettelagt af beboerne sammen med plejeboligområdets pædagoger.

 

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

 

Af aktiviteter, som er planlagt eller gennemført på nuværende tidspunkt, kan nævnes; italiensk dag, med optræden af en italiener, som sang og spillede og italiensk mad., grill-hygge, hestevognskøreture, tur til Brændegårdshaven, musikalske optrædener, røgeritur m.m.

 

Handicapkørsel

Aftalen lagde op til, at der skulle indføres 2 gratis ture på max. 50 km med handicaptransport hen over sommeren, for alle, der er visiteret til handicaptransport. Der er afsat 40.479 kr. i aftalen til Bornholm. Den gratis kørsel skulle foregå i uge 27 – 32. Desværre er denne del af aftalen ikke blevet implementeret i Bornholms Regionskommune, idet brevet fra styrelsen ikke blev håndteret grundet sygdom, ferie og manglende it-adgang. Der er derfor søgt, og givet tilladelse til, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at Bornholm må give brugerne af HandyBAT en mulighed for at få de 2 gratis ture i perioden fra nu og frem til 30. september 2020. Der vil tilgå alle berørte borgere et brev herom.

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
sommerpakke på ældreområdet (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

27.36.04Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har d. 1. maj indgået aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19’, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere ekstra rengøring. Der gives en orientering om kommunens indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med COVID-19 udbruddet har kommunen haft mulighed for midlertidigt at begrænse sine forpligtelser efter serviceloven, såfremt det var nødvendigt for at kunne prioritere pleje- og behandlingskapacitet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det gjaldt bl.a. også rengøring.

 

I Bornholms Regionskommune medførte det, at krisestaben d. 11 marts 2020 tiltrådte følgende anbefaling fra Center for Ældre:

 

”Anbefaling vedrørende ophør af borgerrettede opgaver/serviceniveau

Det anbefales at følgende borgerrettede opgaver ophører fra fredag d. 13. marts eller så hurtigt derefter og i første omgang til 31.3 2020.

 

Opgaver, som løses af Hjemmeplejen

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring

(…)

Opgaver, som løses i Plejeboligområdet

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring”

Heraf følger, at der i begge områder og under hele nødberedskabsperioden har været gjort rent på borgers toilet/baderum, men ikke på øvrige arealer. Der har dog været en del borgere, med hjælp fra Hjemmeplejen, hvor de selv eller pårørende valgte at løse opgaven, for at mindske risikoen for smittespredning.

 

D. 17 april 2020 godkendte borgmester og direktion en ny anbefaling fra Center for Ældre:

 

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet:

Det anbefales, at følgende indsatser igen leveres, med start i uge 17 og 18:

-          Rengøring i borgers bolig

 

Det vil sige, at fra d. 20. april og fremad har der igen været leveret rengøring hos borgerne, dog stadig og indtil udgangen af juni undtaget hovedrengøring. Den periode, hvor der alene gøres rent på borgers toiletter, strækker sig således over samlet set 5 uger. Da rengøring leveres hver 14. dag kan op til omkring halvdelen af borgerne dog have oplevet, at der gik 6 uger fra sidste rengøring inden nødberedskabet og til første rengøring efter samme. Hver borger vil derfor (i snit) have oplevet ikke at få den fulde bevilgede rengøring 2 til 3 gange i hele perioden, men dog rengøring af toilet/bad.

 

Fra d. 30. juni, hvor nødberedskabsperioden ophører, leveres der også hovedrengøring, når borger ansøger herom og bevilges denne hjælp.

 

Af aftalen fra 1. maj fremgår følgende: ’Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

 

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager.

 

Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov, som indebar, at hos borgere, hvor det har været vurderet, at der skulle gøres grundigt rent efter en periode med minimal hjælp til rengøring – at der er det også sket.

 

Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Indsat for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune

27.00.00A21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med at Bornholms Regionskommune i 2019 og følgende år fik 1.014 kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og servmord blandt ældre, har der været afholdt debatmøde d. 5. marts 2020. Mødets formål var at deltagerne kunne inspirere til den fremtidige indsats, og også give inspiration til Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi for perioden 2020 – 2022.

Udvalget orienteres hermed om udkommet af dagen, og den fremtidige organisering af indsatsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Sagsfremstilling

Til mødet var inviteret repræsentanter fra Ældrerådet, Ældresagen, DGI, Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Aktivitetscentrene, Røde Kors, Lejerbo, samt kommunens medarbejdere. Dagens tema, som var til debat, var følgende: Hvad skal vi gøre for at afhjælpe ensomhed blandt ældre, og hvem skal gøre de?

 

Som inspiration til debatten - mellem de fremmødte deltager - var der indledningsvist et teoretisk oplæg om ensomhed ved Sarah Hvidberg fra Ældresagen, efterfulgte af yderligere tre oplæg:

 

-        Et lokalt oplæg fra formanden for Ældrerådet Bornholm, Erik A. Larsen, som fortalte om udfordringer og muligheder på Bornholm, set fra Ældrerådets perspektiv.

 

-        Et oplæg af Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent i Nyborg kommune, som har været medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed siden start i 2015, og fornyligt har udarbejdet en kommunal strategi mod ensomhed.

 

-        Et oplæg om ensomheds tiltag på individ – og foreningsplan fra Ældresagens konsulent for ensomhed, Sarah Hvidberg.

 

Der kom i alt 16 input på dagen, som fremgår af det vedhæftede bilag. Generelt kan siges, at der særligt var 5 temaer, som gik igen.

 

1.    Opsporing – Hvem er de ensomme? Og hvor finder vi dem? og hvilke handlemuligheder er der?

2.    Overblik over tilbud – der er et hav af tilbud til ældre. Der efterlyses et samlet overblik over disse.

3.    Transport – det vil sige muligheden for at kunne transportere sig hen til venner og bekendte og sociale arrangementer.

4.    Lokaler – hvor foreninger kan holde til og afholde diverse arrangementer.

5.    Besøgsvenner – lønnede medarbejdere til socialt udsatte borgere.

 

Administrationen har drøftet 3 mulige spor for det videre arbejde

1.    Civilsamfundet

2.    Bornholms Regionskommune

3.    Civilsamfundet sammen med Bornholms Regionskommunen

 

Der arbejdes nu videre med disse 5 temaer i spor 3, altså i et samarbejde mellem civilsamfundet og kommunen.

 

Arbejdet vil blive forankret i Center for Ældre, men vil ske i en tværgående organisering af samarbejdet. Der oprettes en ny funktion i Center for Ældre, som skal være tovholder for arbejdet med at opspore og afhjælpe ensomhed bland ældre, ligesom der er afsat midler til at en seniorrådgiver fra Center for Sundhed, med særlig ekspertise på området, indgår i arbejdet.

Der forventes også deltagelse fra Psykiatri og Handicap.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgaven finansieres af de allerede afsatte midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
notat om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019

29.09.20G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et varslet planlagt sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejen Aakirkeby d. 25. november 2019. Styrelsen har vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen har efter endt høring i kommunen udstedt et påbud til hjemmeplejen Aakirkeby. Grundet situationen med Covid-19, er den endelige afgørelse først modtaget 11. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Tilsynsrapporten taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen har på sit besøg i hjemmeplejen Aakirkeby fundet, at der var problemer med medicinhåndteringen, journalføringen var mangelfuld og der blev ikke foretaget tilstrækkelige og systematiske sygeplejefaglige vurderinger. Se nærmere herom i tilsynsrapporten, som er vedhæftet.

 

D. 10. marts 2020 blev kommunen partshørt om et afgørelsesudkast, hvortil kommunen indsendte et høringssvar, hvor det blandt andet fremgår, hvilke handlinger, hjemmeplejen og sygeplejen vil iværksætte som følge af tilsynet. Høringssvar vedhæftet.

 

Hjemmeplejen har efter tilsynsbesøget iværksat følgende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og færdigheder:

Alle ledere i Hjemmeplejen er undervist i sammenhæng og struktur i journalføring, særligt med fokus på observation, handling og opfølgning med henblik på iværksættelse af kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Der er planlagt et stort undervisningsforløb i 2020 af alle hjemmeplejens medarbejdere. I undervisningen vil medarbejderne arbejde med journalføringen hos egne borgere.

 

Sygeplejen har iværksat følgende efter tilsynsbesøget:

For at understøtte arbejdet med journalføring er udarbejdet en tjekliste, der skal anvendes som den valgte strukturerede metode til dokumentation og dataindsamling. Målet og forventningen er, at denne metode bliver en fast indarbejdet metode hos alle medarbejdere i afdelingen. Tjeklisten er indarbejdet gennem struktureret sidemandsoplæring af al personale, samt feedback på dokumentationen. Tjekliste vedhæftet.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender efter høringen, at der er gjort tiltag med henblik på at rette op på de konstaterede forhold i relation til medicinhåndtering og journalføring, men har ikke på baggrund af høringssvaret kunne konstatere, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret og har haft den nødvendige virkning i praksis. Der er derfor d. 11. juni 2020 givet et påbud om:

 

  1. At sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 11. juni 2020.
  2. At sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for:

• samtlige patienter i aktuel behandling inden den 25. juni 2020

• ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020.

 

I den forbindelse skal der samtidig sikres implementering af instruksen for opgaveoverdragelse.

 

  1. At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 11. juni 2020.

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Påbuddet er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Handlinger efter modtagelse af tilsynsrapport og påbud

Hjemmeplejen:

Ad1: Ældre har gennem det sidste år gennemført medicinkontrol hos alle borgere med henblik på at kunne garantere for patientsikkerheden i medicinhåndteringen. De seneste måneders kontroller viser, at medicinhåndteringen sker på forsvarlig vis og at vi kan stå inde for der fra d. 11. juni er høj patientsikkerhed omkring medicinhåndtering.

 

Ad2: Med hensyn til påbud om at sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 25. juni 2020 og for ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020, samt om tilstrækkelig journalføring fra d. 11. juni 2020, har det ikke været muligt at gennemgå samtlige borgere.
Hjemmeplejen i Åkirkeby er begyndt på systematisk gennemgang af borgere og ser, at der er sket læring og forbedring af både sammenhæng og systematik i dokumentationen.

 

Ad3: Ældre og Sygeplejen er i dialog om genimplementering af instruksen for opgaveoverdragelse og snitflade vedrørende dokumentationsforpligtigelsen som alle, der varetager SUL opgave, har for den givne opgave og indenfor eget kompetencefelt.

 

Af yderligere tiltag, som Ældre sammen med Sundhed og Forebyggelse har planlagt for at øge kvaliteten i dokumentation og understøtte høj patientsikkerhed vedr. medicinhåndtering er:

·         Anskaffelse af en ”medicindug”. Medicin dug er et stort underlag, hvorpå der er angivet placering af de forskellige elementer til medicindispensering. Dette understøtter systematik og angiver desuden overfor borger, at det er nødvendigt med god plads, når der skal dispenseres medicin.

 

Endvidere har Ældre, Hjemmeplejen besluttet at ansætte en faglig konsulent, hvis hovedopgave bliver at understøtte leder i hvert team i at sikre kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation og alle opgaver vedr. medicin. Stillingen finansieres gennem omlægning af andre opgaver.

 

Sygeplejen:

Ad1: Medicinhåndtering. Dispensering af medicin sker efter aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Afd. Sygeplejen varetager komplicerede medicindispenseringer og fra primo 2020 også dispenseringer, der indeholder risikosituationslægemidler til brug ved risiko for blodprop og gigtbehandling. Sygeplejerskerne blev i den forbindelse genpræsenteret for retningslinjer for medicindispensering og betydningen af egenkontrol efter hver dispensering.

 

Ad 2: Udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter mv. 

Afd. Sygeplejen har manuelt gennemgået samtlige borgerjournaler, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen er tilknyttet og journalerne er udfyldt jf. tjekliste.

 

På alle nyhenviste borgere efter 11. juni udfyldes og opstartes borgerjournal fra Sygeplejen. Journaloptaget sker inden for de første 1-2 uger, idet det ofte kræver dialog med behandlingsansvarlig læge og inddragelse/dialog med pårørende. 

 

Ad 3: Dokumentation og journalføring

Umiddelbart i forlængelse af tilsynsbesøget intensiverede afd. Sygeplejen arbejdet med dokumentation og journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom.

I BRK er der indgået aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse om opgavefordelingen, hvor borgers journal er et fælles og dynamisk redskab til fælles opgaveløsning.

 

Afd. Sygeplejen har ladet sig inspirere af en anden kommune, som tidligere har fået et påbud på samme område. Der er udarbejdet og implementeret en ”tjekliste”, som systematisk beskriver de arbejdsgange, som sygeplejersker skal forholde sig til i forbindelse med journaloptag hos nyhenvist borger med sundhedslovsydelse og/eller hos kendte borgere, som oplever væsentlige forandringer i helbredstilstanden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
mail (PDF)

2.
Tilsynsrapport (PDF)

3.
høringssvar - Styrelsen for patientsikkerhed (DOCX)

4.
Den røde tråd (PPTX)

5.
Tjekliste februar 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Folkesundhedsstrategi for Bornholm  

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Folkesundhedsstrategien for Bornholm. Udkast til Folkesundhedsstrategien for Bornholm har været til kommentering ved de stående udvalg og ØEPU. Strategien har desuden været i høring ved Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.

 Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Folkesundhedsstrategien for Bornholm godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til udvalgets procesplan for arbejdet med en folkesundhedsstrategi har et forslag til folkesundhedsstrategi været til kommentering ved de stående udvalg og ØEPU samt i høring ved Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet. Udvalgene og rådene forslag til ændringer er efterfølgende indarbejdet i forslaget til Folkesundhedsstrategi.

 

Der gives generelt udtryk for tilfredshed med strategien, og der ses frem til konkretisering af strategien i handleplaner, herunder præsentationen af arbejdet med strategien i en årlig opfølgning.

 

Fra flere sider udtrykkes ønske om, at ”de ting der kan gøres målbare skal gøres målbart, så man kan se virkningen af det”. Dette fokus er derfor tydeliggjort i strategien i afsnittet vedrørende handleplaner og opfølgning på strategien:

·         I udformning af handleplaner tager de enkelte centre afsæt i den nyeste og bedste viden om metoder, indsatser, evaluering og innovation og det der kan gøres målbart gøres målbart. Handleplanen vil danne grundlag for den årlige status til det politiske niveau.

 

Udsatterådet ønsker at det tilføjes, at det ikke alene er patientforeninger, der skal samarbejdes med i forhold til den patientrettede forebyggelse, men også sociale væresteder og Udsatterådet. Dette perspektiv for arbejdet med den patientrettede forebyggelse er blevet tydeliggjort i strategien med følgende ændringer:  

·         Overskriften ændres til: Samarbejdet med brugere og de bornholmske patientforeninger

·         Tilføjelse: Samarbejdet med brugere af sociale væresteder og Udsatterådet er også vigtige i udformningen af den patientrettede forebyggelse

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har endvidere ønsket fritid og kultur tydeliggjort i strategien, hvilket er søgt imødekommet ved at tilføje følgende i strategien:

·         I afsnittet vedr. samarbejdet med eksterne aktører tilføjes følgende:  

o   Velfærdsalliancen – et samarbejde med DBU

Fra 2020-2023 har DBU og BRK indgået en aftale om at bruge fodbold som løftestang til at øge borgernes velfærd og sundhed. Aftalen bringer fodbolden i spil på nye måder og vil engagere børn og voksne i aktiviteter, hvor bevægelse og fællesskaber er i centrum.

o   Bevægelse gennem kultur – et samarbejde med kulturlivet

I projektet ”Bevægelse gennem kultur” har Psykiatri og Handicap siden 2014 samarbejdet med lokale kunstnere og kulturinstitutioner om kulturtilbud til sårbare borgere. BRK vil bygge videre på de positive erfaringer og styrke samarbejdet med øens kulturliv om at fremme livskvaliteten gennem kulturoplevelser.

·         I afsnittet Center for Natur, Miljø og fritid tilføjes følgende:

o   Øge borgernes adgang til at dyrke sine fritidsinteresser ved bl.a. ved hjælp af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og åbne biblioteker.

o   Fremme levende lokalmiljøer og understøtte det frivillige arbejde og foreningsliv i lokalområderne

 

En samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens kommentarer fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
Høringssvar på Folkesundhedsstrategien, SSU den 24. august. (DOCX)

2.
Folkesundhedsstrategi, august 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nyt IT-system til hjælpemiddeldepot

83.33.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Depotløsningen i IT-systemet CURA kan ikke som forventet håndtere hjælpemiddeldepotets behov for lagerstyring, prissætning og afregning af hjælpemidler. IT-systemet NEXUS vurderes at imødekomme Hjælpemiddeldepotets behov, hvorfor det anbefales, at systemet anskaffes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

·         godkender, at modulerne ’Sundhedslogistik’ og ’Nexus Stand Alone’ i IT-systemet Nexus fra KMD anskaffes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet i BRK oplever store vanskeligheder med depotløsningen i CURA, idet den ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter lagerstyring, prissætning og afregning af hjælpemidler. Dette giver udfordringer i forhold til økonomistyringen og mange manuelle og parallelle processer.

 

Hjælpemiddeldepotet på Bornholm adskiller sig fra andre kommuners depoter ved at kommunen har indgået en aftale med Bornholms Hospital om levering af midlertidige hjælpemidler i forbindelse med udskrivelse fra Hospitalet. Aftalen med Bornholms Hospital optimerer driften af Hjælpemiddeldepotet på Bornholm bl.a. ved øget volumen på genbrugshjælpemidler. Samarbejdet med Bornholms Hospitalet stiller dog samtidig særlige krav til Hjælpemiddeldepotets IT-system i forhold prissætning og afregning af hjælpemidler. 

 

Den SKI-kontrakt som CURA er indkøbt på, rummer ikke tilstrækkeligt konkrete krav til, at problemet kan løses via kontrakten, hvorfor en løsning skal anskaffes ud over den nuværende kontrakt og udvikles parallelt.  BRK har ikke krav på bod i forhold til de manglende funktionaliteter i CURA.

 

Kommunen har indhentet forslag fra Systematics til videreudvikling af CURA til løsning af problemet samt undersøgt andre systemers løsninger.

 

Det er vurderingen, at Systematics forslag til videreudvikling af CURA ikke giver den ønskede sikkerhed for, at problemerne omkring lagerstyring og prissætning løses. Desuden har Digitaliseringsudvalget i BRK besluttet, at kommunen primært skal anskaffe systemer, der allerede er udviklet og afprøvet.

 

Det er derfor vurderet mest hensigtsmæssigt at finde et færdigudviklet system, og der peges på IT-systemet Nexus fra KMD. Specifikt peges på modulet ’Sundhedslogistik’ til at understøtte lagerstyring, prissætning og afregning, suppleret med modulet ’Nexus Stand Alone’ til at understøtte sagsbehandling i forbindelse med myndighedsopgaven.

 

Anbefalingen er truffet efter dialog med KMD om funktionalitet, vilkår og teknik suppleret med en god dialog med Solrød Kommune, der både har Nexus’ hjælpemiddelløsning og CURA Omsorg, svarende til den løsning der peges på til Bornholm. Det er også vurderingen, at modulet ’Sundhedslogistik’ vil løse det primære problem vedr. prissætning og lagerstyring i Hjælpemiddeldepotet. 

 

Det skal bemærkes, at anskaffelsen af løsningerne i Nexus samtidig løser behovet for nyt IT-system til Kommunikationscentret, hvis nuværende system lukker ved udgangen af 2020, idet Kommunikationscentret også peger på Nexus, som sit nye IT-system. 

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af engangsvederlaget og driftsudgifter til modulet ’Sundhedslogistik’ afholdes af de afsatte midler til en Hjælpemiddeldepotløsning i CURA, mens engangsvederlaget og driftsudgifter til modulet ’Nexus Stand Alone’ afholdes af Kommunikationscentret, jf. nedenstående.   

 

Engangsudgifter: 

Engangsvederlaget til anskaffelse af modulet ’Sundhedslogistik’ udgør 274.000 kr. og finansieres af budgettet til implementering af CURA, hvor der er afsat 472.000 kr. til en Hjælpemiddeldepotløsning. Uforbrugte midler påregnes bl.a. anvendt til en maskinel konvertering af data til Nexus.   

 

Engangsvederlaget til anskaffelse af ’Nexus Stand Alone’ udgør ’259.104 kr. og finansieres af Kommunikationscentret, der har fået tilført 250.000 kr. fra overførte midler fra 2019 til finansiering af et nyt IT-system.

 

Driftsudgifter: 

De årlige driftsudgifter til modulet ’Sundhedslogistik’ er på 178.000 kr. og afholdes af det afsatte budget på 220.000 kr. til en Hjælpemiddeldepotløsning i CURA af IT-afdelingen.

 

De årlige driftsudgifter til modulet ’Nexus Stand Alone’ er på 51.400 kr. De årlige driftsudgifter til nuværende IT-system er på ca. 30.000 kr. og afholdes af IT-afdelingen. Med henblik på finansiering af merudgiften ved overgang til ’Nexus Stand Alone’ foretages en budgetomplacering fra 2021 og frem på 21.400 kr. fra Kommunikationscentret til IT-afdelingen. 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet

27.00.00Ø54-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter på Socialområdet /Psykiatri og Handicap I sommerpakken afsættes der samlet bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture og arrangementer for beboerne på botilbuddene.

 

Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020. I den forbindelse er der truffet en formandsbeslutning den 06. juli 2020 om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens voksenhandicap botilbud, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring kr. 135.000

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningen om at igangsætte sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet tages til efterretning.  Sagen fremsendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:
Formandsbeslutningen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den udmøntede sommerpakke til botilbudsområdet på kr. 135.000 kr. til aktiviteter for områdets beboere henover sommeren, fordeles beløbet ligeligt ud, således at det svarer det til ca. kr. 880,- pr. beboer.

 

Aktiviteterne planlægges / arrangeres i samarbejde med beboerne, pædagoger, frivillige, organisationer o.a.

 

Midlerne bliver fordeles således:

-          Botilbuddet Klintebo                     30.800 kr.

-          Botilbuddet Gartnerparken            28.160 kr.

-          Botilbuddet Kommandanthøjen      26.400 kr.

-          Botilbuddet Nexøhuset                  12.300 kr.

-          Botilbuddet Røbo                          14.700 kr.

-          Botilbuddet Stenbanen                  22.640 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ultimo 2020 blive givet en samlet status på hvilke aktiviteter der har været afviklet.

 

I skrivende stund er nedenstående enten blevet afviklet eller under planlægning:

 

Klintebo: Har valgt at have fokus på udendørsaktiviteter. I den forbindelse er der indkøbt diverse udendørsspil, en musikboks og et mobilt dansegulv Derudover er der afholdt en stor beboerfest med musik og mad udefra.

 

Stenbanen: Er i gang med at planlægge tur til Brændesgårdshaven, samt tur til Born Park Minigolf.

 

Kommandanthøjen: Har primo august afholdt stor fælles grillfest. Derudover har beoerne vedtaget at der skal arbejdes videre med planlægning af blandt andet biograftur, Pandekage + kaffe/kakao spille/hækle aften, pizzaaften, Minigolf Bornpark, Gokart, Fiskebord fra Nordbornholms røgeri, Sverigestur, tur til Bowlingcenter, Helstegt Pattegris Aften.

 

Nexøhuset: Tre beboere har været en tur på sjælland for at bestige Skovtårnet i Gisselfeld Klosters skove, og derudover er en tur til Brændesgårdshaven under planlægning.

 

Gartnerparken: Der været afholdt Pizzaaften med besøg og optræden af en klovn. Hvad angår andre arrangementer er disse under planlægning i Beboerrådet.

 

Røbo: Har i skrivende stund været på røgeribesøg, og har ultimo planlagt internt cykelløb med forplejning, samt besøg af tryllekunstner.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
Notat vedr. Sommeraktiviteter på Botilbudsområdet – i forlængelse af ’Sommerpakke’-aftale af 19. juni 2020 (PDF)

2.
Aftaletekst sommerpakke 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvindekrisecenter Bornholm - Fysiske rammer og pladser

27.57.12A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholm ønsker nye bygningsmæssige rammer, samt udvidelse af det nuværende pladsantal fra 4 til 6.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at der grundet de forskellige usikkerheder og udgiftsdrivende forhold meddeles afslag på ansøgningen

b)    at der igangsættes en proces, i tæt samarbejde med Kvindekrisecenteret, for at belyse de bygningsmæssige forhold med baggrund i Socialtilsynets anbefalinger. Anbefalingerne fra processen forelægges til politisk behandling foråret 2021

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

a) Der meddeles afslag på ansøgningen grundet de forskellige usikkerheder og udgiftsdrivende forhold
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm har henvendt sig til Bornholms Regionskommune, hvori de anmoder om stillingtagen til blandt andet yderligere driftsmidler til blandt andet husleje, i forbindelse med en mulig udvidelse af de fysiske rammer (evt. køb af hus – muligt fremtidigt lejemål). Derudover anmoder de om en udvidelse af antallet af pladser fra 4 til 6 kvinder.

 

Til yderligere belysning af sagen, har Kvindekrisecenter Bornholm fremsendt Kvindekrisecenter Bornholms beskrivelse af bl.a. belægningsprocent og antal af afviste kvinder.

 

 

Beskrivelse af kvindekrisecentret

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Kvindekrisecentret findes i Servicelovens § 109, hvori det bl.a. fremgår, at:

 

-      Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte”.

-      Optagelsen på kvindekrisecentret kan ske enten ved anonym henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Leder af kvindekrisecentret træffer afgørelse om optagelse.

-      Kommunalbestyrelsen skal derudover tilbyde indledende og koordineret støtte og vejledning til kvinderne på kvindekrisecentret og tilbyde psykologbehandling til alle ledsagende børn af en varighed på mellem fire og ti timer alt afhængigt af barnets behov

 

Fysiske rammer

Der er på Kvindekrisecenter Bornholm 4 værelser med plads til 10 beboere, kvinder og børn.

De 3 værelser har pladstil børn. Derudover er der fælles køkken, 2 badeværelser og toilet til alle husets beboere. Der er lles dagligstue, børnerum for både sog store børn; destore børns rum er beliggende i kælderen.

I kælderen er der vaskefaciliteterog depot samt køkken/alrum. I kælderen er der desuden et stort mødelokale. Her kan der også modtages besøg efter aftale.

Udenfor findes en mindre terrasse og en stor have medlegehus og legeplads.

Samarbejdsaftale BRK og Kvindekrisecenter Bornholm

 

Bornholms Regionskommune, Center for Psykiatri og Handicap og Kvindekrisecenter Bornholm indgår årligt en samarbejdsaftale ultimo december. Center for Psykiatri Handicap indkalder en gang årligt (maj måned), Kvindekrisecenter Bornholms leder, samt bestyrelsesmedlem, til drøftelse af samarbejdet, samt evt. revision af gældende aftale.

 

Samarbejdsaftalen omhandler rammer, aktiviteter og vilkår for samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Kvindekrisecenter Bornholm – herunder blandt andet en beskrivelse af Kvindekrisecentrets målgruppe, ydelser, samarbejder samt økonomi (herunder driftstilskud fra Bornholms Regionskommune)

 

Driftstilskuddet udgjorde for 2020 kr. 2.680.061 (Netto BRK Budget 2.576.923), og løn- og prisfremskrives årligt efter KL`s takster.

 

Se nugældende samarbejdsaftale HER

 

Kvindekrisecenter Bornholm kan udvide sin økonomiske ramme, fx gennem ansøgninger hos fonde, tilskud, kontingenter og andre aktiviteter.

 

Der er i skrivende stund endnu ikke udarbejdet samarbejdsaftale for 2020. Der har ikke været faglige eller samarbejdsmæssige implikationer der er årsag til at aftalen ikke er udarbejdet.

 

Der arbejdes for nuværende ud fra Samarbejdsaftale 2019, hvor budgetrammen er blevet prisfremskrevet til 2020 niveau.

 

Centeret beklager at de aftalte deadlines ikke har været overholdt, og har derfor udarbejdet en procedure, så dette ikke gentager sig.

 

 

Det Sociale tilsyn (Socialtilsyn Hovedstaden)

Socialtilsyn Hovedstaden har den 24. og 25. juni 2020 aflagt tilsyn på kvindekrisecentret.

 

Det skal bemærkes Tilsynsrapport for Kvindekrisecenter Bornholm 2020, indgår i den samlede redegørelse for de sociale tilsyn(botilbud) ultimo 2020

 

I forbindelse med den samlede afrapportering, har tilsynet også ført tilsyn på Kvindekrisecentrets fysiske rammer.

 

Af afrapporteringens konklusioner, omhandlende de fysiske rammer, fremgår det blandt andet:

 

-          Kvindekrisecenter Bornholm er beliggende centralt i en ældre ejendom i Rønne by med placering tæt på bymidten. Beliggenheden giver kvinderne gode muligheder for at kunne deltage i aktiviteter i lokalområdet, ligesom børn fra tilbuddet kan have dagtilbud og skole tæt på.

 

-          De fysiske rammer er grundlæggende pænt holdt og giver i nogen udstrækning både børn og kvinder mulighed for at få opfyldt særlige behov, som at kunne være i haven, samtidig med at sikkerhedsniveauet svarer til andre krisecentre.

 

-          Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har en tryg, hyggelig og hjemlig ramme, hvilket fortsat beskrives af interviewede kvinder og ses ved besigtigelse. Tilbuddet har et velindrettet fællesrum, som anvendes til stue/spisestue/legerum samt en have med legeplads, som også tager udgangspunkt i børns behov i forskellige aldre.

 

-          Imidlertid vurderer Socialtilsynet, at husets lille køkken i mindre grad understøtter kvindernes behov, idet køkkenet og dets faciliteter er meget trange. Socialtilsynet finder fortsat tilbuddets køkkenfaciliteter begrænsende, set i forhold til kvindernes behov, trods at tilbuddet har etableret mere skabs- og køleplads til den enkelte kvinde. Det er ikke fysisk muligt for fire kvinder at lave mad samtidig, dels på grund af pladsmangel i køkkenet, og dels på grund af, at der fortsat kun er et komfur til rådighed.

 

-          Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at toilet- og badefaciliteterne i mindre grad understøtter kvindernes trivsel og behov og de vurderes til en vis grad utidssvarende, hvilket er særligt synligt i meget lille klædeskabslignende brusebad.

 

-          Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet mangler samtale- og mødefaciliteter. Tilbuddet anvender som tidligere ejendommens kælder til samtaler, hvilket Socialtilsynet finder uhensigtsmæssigt, da kælderen ikke er beregnet eller godkendt til længerevarende ophold eller som arbejdsplads.

 

-          Socialtilsynet opfordrer fortsat tilbuddet til at anvende de fornødne ressourcer på de fysiske rammer i tilbuddet, således at disse fremstår med opmærksomhed på målgruppens behov. Her tænkes særligt på bade- og køkkenforhold, samt samtale- og møderum, hvor beskyttelse af kvinderne herunder hensynet til tavshedspligten kan varetages på rimelig vis.

 

-          Socialtilsynet anerkender bestyrelsens, leders og medarbejderes ønske om større og mere tidssvarende fysiske rammer, der kan matche tilbuddets formål og kvindernes behov.

 

Center for Ejendomme og Drift har været og er i løbende dialog med Kvindekrisecentret, i forhold til at afsøge og anvise arealmæssige større fysiske rammer.

 

Bornholms Regionskommune ejer den nuværende bygning, hvor Kvindekrisecenteret har til huse - Kvindekrisecenteret betaler husleje. Ejendomme og Drift betaler forsikringer, udenoms arealer, udvendigt vedligehold og renovation. Kvindekrisecenteret oplyser, at der er afsat ca. 50.000 kr./år til vedligehold i centerets budget.

Disse rammer er overordnet søgt ud fra kriterier om bl.a. at skulle ligge nært til Rønne, have et udendørsareal der kan hegnes ind, samt have en størrelse der med antal rum er svarende til det aktuelle behov.

 

I forbindelse med afsøgningen af egnede rammer, har der været besigtigelse af bl.a. Løvstikken (Klemensker), den tidligere børnehave på Syrenvej (Åkirkeby), hjemmeplejens bygninger i Ll. Madsegade (Rønne), 10. klassecentret (Rønne), samt Karlsvognen (Nexø).

 

Ingen af de førnævnte muligheder har vist sig egnede, da de enten ikke kunne opfylde de overordnede kriterier, eller fordi muligheden for brug af den givne lokation alligevel ikke viste mulig.

 

Muligheden for udflytning til Løvstikken blev positivt modtaget hos Kvindekrisecentret, men faldt på, at den da planlagte udflytning af aflastningspladserne fra Løvstikken til Botilbuddet Røbo, ikke blev aktuel. Heller ikke en mulig udflytning til 10. klassecentret blev aktuel, da det politisk blev bestemt at 10. klassecentret ikke skulle overgå til Campus Bornholm, og derfor skulle flytte ud af de nuværende rammer.

 

Det er blevet oplyst, fra Center Ejendomme og Drift, at der aktuelt ikke er egnede ledige BRK ejede bygninger som kunne tjene til udflytning fra de nuværende rammer som Kvindekrisecentret benytter.

 

Der har tidligere været udvist interesse fra en privat investor om at indgå i et samarbejde med Kvindekrisecenter Bornholm omkring erhvervelse af et hus til udlejning, der har en størrelse og indretning som Kvindekrisecentret har udtrykt behov for. Et evt. samarbejde med en privat udlejer, vil betyde en merudgift til husleje som Bornholms Regionskommune, for nuværende, ikke har afsat midler til budgetmæssigt.

 

Kvindekrisecentret fik i 2017 vurderet de nuværende fysiske rammer til 2 mio. kr. ved et evt. salg. Der forelå da, ikke en vurdering af hvad erhvervelse nyt hus ville koste, eller hvad eventuelle ombygninger af eksisterende eller nyt hus ville betyde af udgifter.

 

Ønsket om udvidelse eller renovering af de nuværende rammer har tidligere været drøftet i SSU i forbindelse budget 2018. Af sagsfremstillingen fra august 2017 fremgik det bl.a. at der var et behov for renovering af køkken-, bad- og toiletfaciliteter – Også da set i lyset af bemærkninger fra Socialtilsyn Hovedstaden omhandlende Kvindekrisecentrets fysiske rammer fra 2020.

 

Tidligere sagsfremstillinger:

 

Kvindekrisecenter Bornholm anmoder om flere ressourcer i forbindelse med budget 2018  

Redegørelse om udviklingen i belægning på Kvindekrisecenter Bornholm

 

Ud over de udgifter der kan være anlægs- og driftsmæssigt ved en udvidelse af krisecenteret, kan der potentielt også være en større ekstra udgift for kommunen, da en del af kvinderne fra andre kommuner efter endt ophold på kvindekrisecenteret, erfaringsmæssigt vælger at tage fast ophold på Bornholm.

 

En del klarer sig herefter selv, men der er en overvægt at kvinder som på baggrund af en vanskelig livssituation, har behov for længerevarende støtte fra Bornholms Regionskommune, både i forhold til egen situation, men ofte også i forhold til støtte til børn.

 

 

Da Bornholm i forvejen er hårdt presset i forhold til de socioøkonomiske parametre, hvor der både er betydeligt flere børn med en børnesag, flere personer på overførselsindkomster sammenlignet med landsgennemsnittet, kan det være bekymrende at oprette flere pladser på

Kvindekrisecenter Bornholm, idet det kan være medvirkende til at forstærke denne situation på Bornholm. 

 

Det vurderes, at det ikke bare er en risiko men direkte forventeligt, at der ud over anlægs og driftsmæssigt udgifter ved en udvidelse af krisecenteret, vil der være en større ekstra udgift for kommunen i myndighedsafdelingerne til forskellige foranstaltninger efter beskæftigelses- og serviceloven i forhold til kvinderne og deres børn, og at det dermed vil påvirke Center for Børn- og Families og Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings budget negativt.

Økonomiske konsekvenser

Der er 50 % statsrefusion på udgifter til Kvindekrisecentre, hvorfor evt. ekstra ressourcer til centeret vil belaste budget med ca. halvdelen af en evt. merbevilling.

Takstbetaling fra andre kommuner tilgår Myndighed - Center Psykiatri og Handicap, ligesom takstbetaling til udenøs kommuner, for kvinder der tager ophold på et udenøs kvindekrisecenter (Kvinder med opholdsadresse på Bornholm), udredes af Myndighed - Center Psykiatri og Handicap.

 

Kvindekrisecentret vurderer, at en del af den udvidede samlede ramme vil kunne finansieres via en takstforhøjelse (for nuværende kr. 1.754,-). Da belægningen aktuelt ikke umiddelbart er stigende, vurderes det at takstforhøjelsen ikke i væsentlig grad ville kunne medfinansiere de forventede samlede øgede udgifter i forbindelse med en mulig pladsudvidelse.

 

Skal en takstforhøjelse være med til drive merudgifterne ved en evt. udvidelse af antallet af pladser og øgede huslejeudgifter ved udvidelse af de fysiske rammer, vil det kræve at der indskrives flere kvinder.

 

Da Bornholms Regionskommune ingen indflydelse har på hvem, der visiteres ind generelt, hvor mange bornholmske -eller udenøs kvinder og børn, der indskrives - eller hvor længe de har ophold på Kvindekrisecenter Bornholm, vil en takstforhøjelse og et merindtag af kvinder, kræve en udvidelse af den nuværende samlede budgetramme.

 

Det er usikkert i hvilket omfang, at en takstforhøjelse og et merindtag af kvinder, vil kunne medfinansiere de forventede samlede øgede udgifter i forbindelse med en mulig pladsudvidelse.

 

Der foreligger ikke aktuelt kendskab til i hvilket omfang der har været henvendelser fra kvinder, som Kvindekrisecentret har oplyst, at centeret i 2019 har måtte afvise 50 kvinder, grundet pladsmangel.

 

Takstforhøjelsen vil betyde en merudgift for BRK i de tilfælde hvor der er tale om bornholmske kvinder på Kvindekrisecentret, medens det vil betyde en indtægt i forhold til udenøs kvinder.

 

En evt. udvidelse af pladsantallet fra 4 til 6 kvinder vil også, udover en udvidelse af de fysiske rammer, betyde yderligere øgede personaleudgifter.

 

Til yderligere belysning af sagen, er vedhæftet fakta-ark omhandlende blandt andet belægningsprocenter, estimerede lønudgifter o.a.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2020

1.
Tilsynsrapport (PDF)

2.
Skrivelse fra Kvindekrisecenteret af den 12. august 2020 (PDF)

3.
Fakta - ark (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Frivillighedsprisen 2020

00.05.07G01-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at sammenlægge de tidligere priser Handicapprisen og Ældreprisen til én samlet frivillighedspris. Frivillighedsprisen uddeles i forbindelse med Frivillig Fredag den 25. september 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal vælge en modtager af frivillighedsprisen for 2020 ud fra de indkomne indstillinger.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Der udvælges en modtager af frivillighedsprisen ud fra de indkomne indstillinger

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Der blev valgt en modtager.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at sammenlægge de tidligere priser Handicapprisen og Ældreprisen til én samlet frivillighedspris. Med frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner hvoraf minimum 10.000,00 kroner skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.

 

Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger o. a., der, ud fra kriterierne i § 18 retningslinjerne, udfører en særlig frivillig social indsats for borgere på Bornholm.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal vælge en modtager af frivillighedsprisen for 2020 ud fra de indkomne indstillinger.

 

De samlede udgifter til uddelingen af frivillighedsprisen forventes at være 20.000,00 kroner til selve prisen, samt 7.000,00 kroner til annoncering, blomster, og andre udgifter i forbindelse med overrækkelsen.

 

I forbindelse med Frivillig Fredag skal det nævnes at Social- og Sundhedsudvalget på møde den 2. marts 2020 godkendte at Kultur- og Idrætsprisen også uddeles på Frivillig Fredag, Indstillingerne til denne pris modtages og behandles af Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, som ligeledes udpeger årets prismodtager.

Kultur- og Idrætsprisen har til formål at anerkende personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prisen kan tildeles frivillige såvel som professionelle.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 27.000,00 kroner i 2020 fra § 18 puljen til at dække udgifterne i forbindelse med uddelingen af frivillighedsprisen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Punkt 2 sendes i høring i Ældrerådet

b)    Punkt 3, 4, 5, 6 og 9 sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

a) Godkendt
b) Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

13

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Udvalget blev orienteret.