Referat
Social- og Sundhedsudvalget
21-09-2020 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Medlemsforslag om at kulturmedarbejderen sættes op i normering
  åbent 3 Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien
  åbent 4 Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune
  åbent 5 Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk
  åbent 6 Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 7 Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik
  åbent 8 Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
  åbent 9 Tilsyn 2020 Plejecenter Lunden
  åbent 10 Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården
  åbent 11 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest
  åbent 12 Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
  åbent 13 Mødeplan 2021 for Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Søren Schow.

Carsten Scheibye forlod mødet efter punkt 8.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Karina Nørby deltager under punkterne 3, 4 og 5.

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen deltager under punkterne 4, 5, 6 og 7.

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 5, 8, 9, 10 og 11.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemsforslag om at kulturmedarbejderen sættes op i normering

00.22.00P24-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi, -Erhvervs- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Kirsten Wendel fremsætter medlemsforslag om opnormering af kulturmedarbejderens arbejdstid for kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling og beslutning

Kirsten Wendel indstiller, at

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget fremsætter medlemsforslag om opnormering af arbejdstid for kulturmedarbejderen ansat på institutionen Vennepunktet.

Økonomiske konsekvenser

Normeringen vurderes at andrage en årlig ekstraudgift på kr. 156.000 – inkl. Overhead.

Ekstraudgiften foreslås finansieret af budget 2021

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på udfordrede BRK-mål i fødevarestrategien

83.05.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020 blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarestrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve, for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

a)    Strategien tilrettes som anbefalet i sagsfremstillingen.

b)    De mulige forslag i bilag 1 til en yderligere styrket indsats for de eksisterende mål drøftes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

a) Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. For indstillingen stemmer 3: Bjarne Hartung Kirkegaard, Kirsten Wendell og Rebecca Douglas Elleby; Imod indstillingen stemmer 3: Carsten Scheibye, Sabine Nicoline Lyngberg og Niclas Fick.
b) Drøftet, idet udvalget anbefaler at der arbejdes videre med indsat 3 c i bilaget, hvilket Carsten Scheibye og Niclas Fick ikke kan medvirke til, da de afventer deres stillingtagen hertil

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens møde 28. maj 2020 blev efterspurgt en uddybning af status og handlemuligheder vedrørende de af regionskommunens indsatser i Bornholms Fødevarestrategi som regionskommunen vurderede havde udfordringer ift. realisering, og som derfor var markeret med orange i statusoversigten (syv ud af 21 indsatser).

Der fremlægges her en administrativ-faglig vurdering af, hvilken tilretning af målene det vil kræve for at der kan arbejdes for disse indsatser inden for eksisterende bevillinger.

Og hvilke ressourcer det vil kræve, hvis målene i stedet ønskes fastholdt og der i stedet ønskes fremdrift for disse syv indsatsområder.

 

Siden vedtagelsen af fødevarestrategien i 2016 har administrationen fået ny viden og nye erfaringer med de fastlagte indsatser. For de syv indsatser hvor udvikling har vist sig at være udfordret, har det vist sig, at nogle af målene har været for ambitiøst formuleret ift. regionskommunens muligheder. Med udgangspunkt i hvad det administrativt vurderes at regionskommunen realistisk set kan gøre med eksisterende ressourcer i eksisterende organisation, foreslås det derfor, at nogle af målene nedskrives i ambitionsniveau, mens andre helt foreslås udskrevet af strategien.

Hvis der fortsat ønskes eksisterende høre ambitionsniveau er der i bilag 1 beskrevet forslag til, hvad det vil kræve at fortsætte indsatserne ud fra eksisterende mål. 

 

For at lette udvalgsopfølgningen på målene lægges der desuden op til, at målopfølgningen lægges sammen med udvalgenes øvrige målopfølgning og dermed også, at målene fra fødevarestrategien integreres i udvalgets målarbejde, således at fødevarestrategiens mål indskrives i udvalgenes mål for budget 2021.

Forankret i Social- og Sundhedsudvalget

Indsats 2c: ”Mad- og måltidsfunktion, der sikrer helhedsorienteret udvikling af gode måltider”

Det anbefales at indsatsen udgår.

Mad- og Måltidsfunktionen blev oprettet i budget 2017 med ønske om et fokuseret arbejde for målsætningerne om 60% økologi, 40% lokale varer og max 10% madspild. Funktionen var en del af Center for Sundhed og Forebyggelse. Som del af at budgetforliget 2020 blev det besluttet at nedlægge funktionen.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·         at målsætningen udgår.

 

 

Indsats 4c: ”Bæredygtighedscertificerer 10 offentlige produktionskøkkener”

Det anbefales at indsatsen udgår.

Indsatsen blev formuleret i forbindelse med vedtagelsen af Bornholms Fødevarestrategi i 2016 og hensigten for denne indsats var, at den kunne spille sammen med Bornholms Landbrug og Fødevarers indsats for certificering af landbrug.

 

En aktivitet for dette mål vil kræve at der afsættes midler til dækning af udgifterne i køkkenerne, da selve målarbejdet ligger i det enkelte køkken. Samt også kræve at der afsættes midler til at dække timer til en intern eller ekstern konsulent, der fastlægger certificerings-model (helst en standardcertificering) og sikrer dialog med de enkelte køkkener. Ønskes det at indsatsen løses med timer hos en intern konsulent anbefales det at timerne tilføres Center for Sundhed og Forebyggelse der har en tæt dialog i forvejen med de decentrale institutions-køkkener. 

Bornholms Landbrug og Fødevarer indleder desuden et samarbejde med Horesta om certificering af private restauranter efter Horestas Green Key ordning. Ud over økologiske råvarer hvor regionskommunen allerede har mål for køkkenerne, er der i Green Key fokus på el-, vand- og varmeforbrug, udarbejdelse af miljøpolitik, arbejder med madspild samt CSR.

 

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·         at målsætningen udgår.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

 

 

Indsats 4d: Reducer madspild til max 10% i 2020

Målet om max 10% madspild i regionskommunens køkkener blev sat i forbindelse med vedtagelsen af mad- og måltidskonsulent-funktionen i budget 2017 med et mål om at skabe driftsbesparelser på råvarerne for at kunne give bedre økonomi til økologiske råvarer. Det blev i den forbindelse anslået at madspildet i 2016 lå på cirka 25% og et delmål for 2017 blev sat til 20% mens der blev sat et langsigtet mål på 10% i 2020. Som indledende handling skulle der laves en fuld madspilds-analyse.

 

Målet har været svært at efterleve og madspilds-analysen har vist sig at være en større opgave end først antaget og er derfor ikke foretaget. Præcis base-line kendes derfor ikke.

 

Der er 34 køkkener på kommunale institutioner samt hertil tre køkkener under Devika. Der er oprettet et mad- og måltids netværk med invitation til deltagelse til alle de kommunale køkkener. Devika indkalder og deltager selv, men få øvrige køkkener deltager. Køkkenerne har et elektronisk måleredskab til rådighed, der er udviklet til netop at registrere madspild. Men der er endnu ikke fastlagt en endelig model for monitorering af madspildet og derfor kan det elektroniske system ikke bruges optimalt.

 

Erfaringen er derfor, at arbejdet kun går trægt fremad og fornemmelsen er, at der er langt til målet om max 10% madspild, der af eksterne også vurderes at være højt sat. Særligt efter at mad- og måltidsfunktionen blev nedlagt i budget 2020 - men også inden da.

 

 

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

·         At det eksisterende arbejde fortsætter i køkkenerne men uden et måltal, uden dedikerede ressourcer og uden nyudvikling af systemunderstøttelsen.  Men med en forventning om, at køkkenerne i det generelle arbejde med ansvarlig madproduktion også har fokus på at begrænse madspild.

 

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen i stedet skal fortsætte ud fra det eksisterende mål.

 

Forankret i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Indsats 1a: Medfinansierer og understøtter fødevareklyngen

Indsatsen har tidligere været bundet op på, at de regionale udviklingsmidler via strukturfondene har støttet den lokale fødevareklynge fra 2015 frem til medio 2020. Regionskommunens rolle har været at udpege fødevareområdet som udviklingsområde, medfinansiere med timer og at deltage i netværksarbejdet under klyngen.

 

Da der i den nye nationale klynge-struktur ikke er midler til regionale underafdelinger, men de lokale fødevarevirksomheder fortsat efterspørger en netværks-konstruktion og udviklingsmidler, der ikke er dækket af eksisterende nationale og lokale tilbud, afdækkes andre muligheder for at understøtte dette. Disse muligheder er dog usikre og dermed er støtten til det brede netværks-samarbejde for fødevarevirksomheder på Bornholm også usikkert.

Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm har i september 2019 meldt fødevarer

ind som et ”fremhævet erhvervsområde” sammen med turisme i det bornholmske kapitel i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale erhvervsfremmestrategi ”Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

 

I samarbejdet mellem Bornholms Landbrug og Fødevarer, Gourmet Bornholm og regionskommunen afdækkes i 2020 virksomhedernes præcise behov og mulighederne for at søge national støtte til at understøtte netværkssamarbejdet for fødevarevirksomhederne. Som resultat af dette vil der eventuelt senere blive ansøgt om midler til medfinansiering fra Økonomi- Erhvervs og Planudvalgets tilskudspulje for erhvervsfremme, hvor udvalget har mulighed for at tage stilling til eventuel bevilling af medfinansiering, såfremt der på det tidspunkt er midler tilbage i puljen.  

 

 

Inden for eksisterende rammer anbefales det derfor:

 

Indsats 1g: Understøtter udviklingen af Det Blå Bornholm

Det anbefales at indsatsen udgår.

Indsatsen blev defineret efter daværende Bornholms Vækstforum satte fokus på at understøtte erhvervsudviklingen i regi af Det Blå Bornholm (Fødevarer, offshore, turisme mm). Hensigten med at medtage målsætningen i fødevarestrategien har været at understøtte erhvervsudviklingen på fødevareområdet.

Regionskommunen har deltaget i projekter igangsat af Bornholm Landbrug og Fødevarer (der har indledt et tæt samarbejde med Bornholms og Christiansø Fiskeriforening) for at fremme afsætningen af lokalfanget fisk. Dog har de seneste års tilbagegang i fiskekvoterne og fremgangen af sælbestanden mindsket de lokale handlemuligheder. Således lukkede eksempelvis den sidste fiskemodtagelse i de kommunale havne i vinteren 2019/2020.

Regionskommunen har i stedet deltaget i dialog med fiskeriministeren for at gøre opmærksom på fiskeriets udfordringer. Dog uden de store resultater.

 

Den eksisterende situation ift. kvoter og sælernes skadelige indvirkning for fiskerierhvervet ligger uden for regionskommunens konkrete handlerum. Både afdeling for Veje, havne og beredskab under Center for Natur, Miljø og Fritid samt afdeling for Regional Udvikling under Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat følger situationen fra sidelinjen ift. om der fremover viser sig nye muligheder for at understøtte fødevareudviklingen på det maritime område.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·         at målsætningen udgår.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte.

 

 

Indsats 3a:  Fast monitorering af råvareindkøbet (jf. mål om 40% lokale varer)

Indsatsen er formuleret for at understøtte det mål om 40% lokale varer i regionskommunens gryder i 2020, der blev formuleret i 2013 i forbindelse med et projekt om ”øget afsætning af lokale varer”.

Målet har siden 2017 været forankret hos daværende mad- og måltidskonsulent i Center for Sundhed og Forebyggelse samt hos Devika under Ejendomme og Drift og været indskrevet i fødevarestrategien. Desuden er målet om 40% lokale varer i kommunale gryder skrevet ind i udkast til Udbuds- og Indkøbspolitik for Bornholms Regionskommune, behandlet af Økonomi- Erhvervs og Planudvalget 9. september 2020 under afsnittet ”Mål for miljømæssigt bæredygtige indkøb”.

 

Fødevarestrategien konkretiserer målet om 40% lokale varer ved at fastlægge, at det er en forudsætning for målopfyldelsen, at der sker en fast monitorering af regionskommunens indkøb af råvarer. Denne monitorering/måling gør det muligt at måle andelen af lokale varer. I et tæt udviklingsarbejde har grossisten specifikt til regionskommunen skabt basis for denne monitorering. Altså har grossisten sikret, at de kommunale køkkener kan lave en søgning på lokale bornholmske varer, og grossisten har så, efter forespørgsel, mulighed for at trække oplysninger om hvordan regionskommunens indkøb fordeler sig og på den måde oplyse, hvor stor andelen af de købte lokale varer er. Dermed kan vi se, hvor langt vi er i forhold til målet.

 

Af andre indsatser for at nå målet om de 40% kan nævnes at vores Fødevareudbud er udformet som en ”ikke-eksklusiv-aftale” der giver mulighed for at handle lokalt i visse tilfælde af specialiserede varer (regionskommunen er i øvrigt i det nationale Partnerskab for Grønne Indkøb blevet fremhævet for denne konstruktion).

 

Daværende mad- og måltidskonsulent har koordineret lokale sparringsmøder mellem kommunale køkkener, lokale producenter, grossist og Bornholms Landbrug og Fødevarer. Regionskommunens køkkener bliver desuden løbende opfordret (fra Devika og tidligere også fra Center for Sundhed og Forebyggelse) til at søge efter bornholmske varer først, når de i indkøbssystemet skal vælge varer til madlavningen.

 

Trods disse og andre indsatser er målet ikke nået. Således er den seneste opgørelse af andelen af lokale varer på 15,2%. Dette tal blev trukket i starten af 2020. På grund af konsekvenser af Corona-nedlukningen har grossisten ikke haft mulighed for at trække et opdateret tal.

 

Administrationens vurderingen er derfor at der skal flere og større tiltag til for at komme op på 40% og at eksisterende tiltag samtidig vil skulle fastholdes.

 

Inden for de eksisterende rammer anbefales det derfor:

·         at målsætningen nedsættes til 20% lokale varer i 2025

 

Med en forudsætning om at alle køkkener fortsat arbejder målrettet med indkøbet, at der fortsat er lokale fødevarer tilgængelige for køkkenerne og at grossisten fortsat udarbejder indkøbsoversigter til køkkenerne.

 

I bilag 1 uddybes muligheder og vurderede nødvendige ressourcer, hvis det ønskes at indsatsen skal fortsætte med eksisterende målsætning eller en ny målsætning om 25% i 2025.

 

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020 og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag, vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 40% lokale varer.

 

Indsats 4a: Politisk mål om 20% økologisk dyrkede arealer på Bornholm i 2025

Indsatsen er formuleret som et nyt mål for regionskommunen ved vedtagelsen af fødevarestrategien i 2016. Målet er formuleret under den fælles målsætning #4 i strategien; ”#4: Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet” med den fælles hensigt herunder ”Partnerskabet fokuserer på at skabe bæredygtig, grøn og begavet udvikling fra muld til mund ved sammen at skabe rammer for og udvikling af en mangfoldighed af produkter og produktionsformer”.

 

Ved fødevarestrategiens ikrafttrædelse i 2017 var andelen af økologisk jord (inkl. jord under omlægning til økologi) på 4,9%. Det senest opgjorde tal er for 2019, hvor det var steget til 6,4%.

 

Da der fortsat er langt op til målet om 20% økologisk landbrugsjord inden 2025, vil der altså være brug for særlige indsatser for at nå målet. Dette er fremlagt for det daværende Klima- og Bæredygtighedsudvalg 26. november 2018, hvor det blev besluttet at arbejdet mod målet skulle intensiveres i efteråret 2019. Udvalget blev dog ændret til Det særlige udvalg for Klima- og Bæredygtighed og dette udvalg har ikke fremhævet målsætningen om 20% økologisk dyrket areal som et af udvalgets fokuserede områder. Der har indtil nu dermed ikke været afsat dedikerede ressourcer til at arbejde for målsætningen.

 

Den eksisterende økologiske dyrkning foregår på markedsvilkår og tager dermed sit afsæt i, hvor producenterne oplever efterspørgsel efter økologiske dyrkning på Bornholm. På de eksisterende økologiske arealer bliver der i dag primært dyrket økologisk korn til Bornholms Valsemølle og økologisk græs til græsning af køer, der leverer mælk til Bornholms Andelsmejeri A/S. Desuden er der en stor andel af det økologiske areal, der bruges til produktion af kødkvæg, får og geder og på et mindre areal dyrkes der økologisk frugt, bær, grøntsager mm. (kilde; Landbrugsstyrelsen, Statistik over Økologiske jordbrugsbedrifter 2019 side 38).

 

Da de arealer, der skal omlægges for at nå op på 20% er private, og da hverken eksisterende markedsvilkår eller Bornholms fødevarevirksomheder vurderes at kunne bære en afsætning på 20% af det samlede dyrkede areal, er den administrativt-faglige anbefaling derfor, at målet ændres og tilrettes et mere realistisk scenarie.

 

Det anbefales således at målet om 20% økologisk areal ændres, således at målet deles i to men fortsat fastholdes til 2025;

·         Del 1: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket økologisk eller være under omlægning.

·         Del 2: I 2025 skal 10% af dyrkningsarealet være dyrket med mere miljø- og naturvenlige driftsformer (fx Klimavenlig drift, pesticidfri drift samt naturgenoprettede arealer (fx øget skovrejsning)).

 

Administrationen vurderer, at disse to 10%-mål fortsat vil være ambitiøse mål taget Bornholms udgangsposition og de opnåede erfaringer pt. i betragtning. Administrationen vurderer at arbejdet for disse mål kan udføres inden for eksisterende afsatte ramme i dels Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat samt Center for Natur, Miljø og Fritid. 

 

Målopnåelsen for denne indsats har desuden også sammenhæng med sagen om Afklaring af samarbejdsmuligheder med Bornholms Økojord A/S, der blev drøftet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 9. september 2020 og som blev ønsket løftet til Kommunalbestyrelsens behandling. Hvis det besluttes at igangsætte handlinger på nævnte sag vil det således virke positivt for dette nærværende mål om 20% økologisk areal.

 

Konsekvenser af regionskommunens etablering af køkkener i flere daginstitutioner og på en skole

Regionskommunens nylige indsats med etablering af køkkener på flere daginstitutioner samt på Paradisbakkeskolen (så skolen nu er en såkaldt ”Madskole”) vil muligvis kunne få betydning for opnåelse af to af de nævnte udfordrede mål nedenfor. Det afhænger dog af køkkenernes efterfølgende drift og koordinering på tværs, da det ikke i sig selv understøtter de udfordrede mål, at der kommer flere institutionskøkkener.

 

Hvis de nye køkkener således aktivt indgår i dialog med lokale producenter om at aftage lokale råvarer, kan det virke positivt for målet om 40% lokale varer.

Tilsvarende, hvis køkkenerne aktivt tilvælger lokale økologiske råvarer, når de alligevel skal vælge økologi (jf. krav om 60% økologiske råvarer) kan det også på sigt have en effekt ift. målet om omlægning til 20% økologisk jord. Og der vil også kunne være en indirekte effekt hvis børnene efterfølgende inspirerer deres familier til at købe og efterspørge flere lokale økologiske varer derhjemme. Samlet set er det dog en begrænset indflydelse ift. dette mål, da der skal ret store indkøb til, før det resulterer i hektar der omlægges til økologisk drift.

 

Som skitseret ovenfor i sagen og i bilag 1 vil det dog være svært for køkkenerne at lave en samlet stor indsats for begge mål uden afsatte midler til koordinering og dialog på tværs mellem køkkenerne og producenterne”

 

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede forslag under indstilling a) giver ikke anledning til ekstra udgifter.

 

I bilaget er der beskrevet forslag til yderligere aktivitet samt præcisering af de vurderede økonomiske konsekvenser jf. indstilling b).

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Bilag 1: Uddybning af muligheder for realisering af mål (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune  

29.15.18A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer. Udvalget skal godkende målgruppen for og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

·         At sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt om Socialtandplejen

 

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse om socialtandpleje i Sundhedsloven i kraft. Socialtandpleje er et kommunalt vederlagsfrit tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. 

Den primære målgruppe for socialtandplejen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er primært tale om gade-hjemløse og borgere på herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Kommunen kan endvidere besluttet, at tilbuddet om socialtandplejen udvides til at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

 

Socialtandplejen skal tilbyde to typer behandling:

·         Akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter og andre akutte tilstande fra tænder og mund,

·         Funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel.

Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse”, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en faglig vurdering. Endvidere er der et fokus på forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Der er tale om et visiteret tilbud. I udkast til vejledning for socialtandplejen lægges der vægt på, at borgere i målgruppen skal have let og hurtig adgang til socialtandpleje, hvorfor kommunen skal undgå unødig lang myndighedsbehandling i forbindelse med visitation til ordningen.

Socialtandplejen kan etableres som behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgår aftale med private klinikker.

Kommunerne kompenseres for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Bornholms Regionskommune er blevet kompenseret med 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Etablering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune

I forbindelse med etablering af socialtandplejen på Bornholm skal der træffes nærmere bestemmelse om bl.a. målgruppen og placering af opgaven.

Målgruppen

Kommunen kan udvide tilbuddet til også at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt nærmere at fastlægge omfanget af borgere i den primære målgruppe samt udgifterne til behandling.

·         Det anbefales derfor, at tilbuddet om socialtandpleje forbeholdes den primære målgruppe.

 

Placering

·         Det anbefales, at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm, hvor personalet kan bygge videre på erfaringer fra den kommunale omsorgs- og specialtandpleje og medvirke til, at der oparbejdes den nødvendige erfaring med behandling af målgruppen.

 

Såfremt det besluttes at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm vil en tværfaglige gruppe med deltagelse af repræsentanter fra Rusmiddelområdet, Psykiatri og Handicap og Ungeporten i samarbejde med den Kommunale Tandpleje fastlægge de nærmere rammer for socialtandplejen i kommunen, herunder sikre:

·         at visitationen kan ske let og hurtig fx med mulighed for en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner

·         at viden om tilbuddet formidles til såvel målgruppen som fagpersoner i kommunen, der kommer i kontakt med målgruppen

·         socialtandplejen har fokus på forebyggelse og rådgivning om tandsundhed og behandlingsmuligheder til en bredere gruppe af socialt udsatte borgere fx gennem en kørende funktion til væresteder og andre tilbud til socialt udsatte i kommunen

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet inden udvalget træffer beslutning om, målgruppe og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Den Kommunale Tandpleje under Center for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammer fået tilført 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Det forventes, at opgaverne der knytter sig til socialtandplejen varetages indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Bekendtgørelse om tandpleje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en orientering om tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget Covid-19 smittetryk.

Samt en kort orientering om aktuel status i regionskommunens centre efter at Bornholm 8. september kom over myndighedernes bekymringsgrænse og centrene blev bedt om forebyggende bl.a. at sætte administrative medarbejdere til at arbejde hjemmefra.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne af nedprioriteringerne, dette senest på det kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I takt med en kontrolleret genåbning af samfundet, og dermed også af kommunens tilbud til borgerne, øges risikoen for smittespredning. Der skal derfor være ekstra fokus på at beskytte borgerne med øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre og bosteder m.v.

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Ligesom der er lavet retningslinjer for test af personalet og etablering af isolationsfaciliteter i tilfælde af COVID-19 smitte. Kommunen følger også retningslinjerne om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. fra Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus har til formål at understøtte kommunerne og de private aktører i arbejdet med at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere udbrud af COVID-19.

 

Statsministeren meddelte den 11. marts at offentlige institutioner mm. skulle lukke fysisk ned med fuld ikrafttrædelse på skoleområdet mandag den 16. marts. Krisestaben i Bornholms Regionskommune indførte som følge heraf den 13. marts 2020 et nødberedskab for at minimere smittespredningen af COVID-19. Nødberedskabet medførte bl.a. ændringer i serviceniveauet for borgere, som modtog sundhedslovs- og servicelovsydelser fra den kommunale hjemmepleje og fra sygeplejen. Bekendtgørelsen, som muliggjorde nødberedskabet, er ophævet pr. 1. juli 2020, og det vil derfor ikke være muligt, hvis der opstår udbrud af COVID-19 i Bornholmske tilbud eller i hjemmeplejen, at begrænse serviceniveauet igen, som i nødberedskabsperioden, medmindre der igen blev givet hjemmel hertil.

 

Besøgsrestriktioner

Der er ingen besøgsrestriktioner i øjeblikket på plejehjem, i plejeboliger eller på aflastningspladser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påbyde kommunalbestyrelsen at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19. Det er stadig op til lederne på området at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kommunen har stillet håndsprit til rådighed for de besøgende.

 

På Psykiatri- og Handicapområdet er der mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19. Undtaget herfor er besøg i kritiske situationer og besøg af udpegede besøgspersoner. Bekendtgørelsen ophæves 1. oktober 2020.

 

Etablering og drift af frivillige isolationsfaciliteter

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndtering af COVID-19 ansvar for at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet.

 

Målgruppen er voksne borgere konstateret smittet med COVID-19. Borgeren skal være selvhjulpen uden behov for hjælp eller behandling, men som deler husstand med andre, så det er vanskeligt at opretholde isolation i hjemmet.

Bornholms Regionskommune har etableret to isolationspladser på Plejehjemmet Toftegården og to på Rehabiliteringscenter Sønderbo – alle med selvstændig indgang uden kontakt til øvrige boliger.  Der arbejdes i øjeblikket på at øge antallet af isolationspladser i tilfælde af større udbrud af smitte på Bornholm. I nødstilfælde er der en god dialog med forsvaret om karantænefaciliteter. Visitation til isolationspladserne foregår via Sygeplejen.

 

Systematisk test af plejepersonalet i Bornholms Regionskommune for covid-19

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.  Det betyder, at i kommuner - med under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - skal personalet tilbydes test hver 6. uge. Får kommunen mere 20 eller flere nye smittede den seneste uge – skal personalet testes minimum én gang inden for to uger efter konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I Bornholms Regionskommune er det aftalt at personalet på plejecentre og -hjem, hjemmeplejen, sygeplejen, Sønderbo samt bostederne Kommandanthøjen, Gartnerparken, Stenbanen, Røbo, Nexøhuset, Klintebo og Løvstikken tilbydes test på arbejdspladsen.

 

Der er lavet en lokal aftale med Bornholms Hospital og det lokale Testcenter på Ullasvej om opstart af test i uge 40.  Som udgangspunkt er det teamets eget personale, der udfører testen ved at hvert team udpeger en ’superpoder’, der bliver oplært af det lokale testcenter i podning. Superpoderen oplærer 1-2 andre medarbejdere i teamet i podeteknik. Der kræves ikke en sundhedsfaglig uddannelse for at pode.  Der podes på arbejdspladsen/i arbejdstiden, men hvis teamlederen finder det hensigtsmæssigt, kan medarbejderen også testes i Testcentret på Ullasvej.   

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Varmtvandsbassinet på Sønderbo har været nedlukket siden Corona-nedlukningen i foråret.  Det er besluttet fortsat at holde bassinet lukket og de berørte foreninger er orienteret. Situationen følges op én gang om måneden med henblik på vurdering af muligheden for at genåbne bassin og aktiviteter.  

 

 

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene varetager opgaver sammen med frivillige borgere/instruktører og er lokaliseret på flere af øens plejecentre. Disse har siden Corona nedlukningen i midten af marts været lukket for aktivitet. Primo september var det tiltænkt at genåbne aktivitetscentrene med afstand, øget hygiejne mv. Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige.

Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt i den nuværende situation med øget smittetryk, at genoptage frivillige aktiviteter på plejecentrenes lokaliteter. 

Muligheden for at flytte aktiviteterne ud af plejecentrene og lægge dem på andre lokalitet på Bornholm er blevet afsøgt, men Center for Ejendomme oplyser, at der pt. ikke er ledige lokaliteter, der kan anvendes.

 

 

Input om planlagte tiltag fra kommunens centre såfremt smittetrykket stiger:

Nedenstående beskriver tiltag i de respektive relevante centre i tilfælde af, at der kommer et COVID-19 udbud på en af de kommunale institutioner.

Der beskrives også, hvordan alle centre har ageret på baggrund at, at regionskommunen ud fra de nationale sundhedsmyndigheders kategorisering nu var blevet ”røde” og dermed i øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Med den efterfølgende melding fra kommunaldirektøren pr. 8. september 2020 om, at alle centre ville blive bedt om pr. 10. september og foreløbig 14 dage frem, igen at øge mængden af hjemmearbejde for derved at reducere kontakten mellem og bidrage til at reducere smittespredningen. Herunder også at omlægge fysiske møder til digitale møder og overveje om møder og arrangementer kunne udsættes, aflyses eller holdes digitalt.

Sideløbende med beskrivelserne nedenfor foregår der løbende forebyggende tiltag i centrene, hvor Sundhedsstyrelsen seneste udgivelse ”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning” af 9. juli 2020 følges. Desuden foretages også test-aktiviteter som følge nationale udmeldinger, herunder test af udvalgte medarbejdergrupper i plejesektren og på kommunale bosteder som beskrevet ovenfor (se nyhed her).

 

Center for ældre:

I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Hjælpen til borgerne vil i nogen grad kunne omlægges uden at det går ud over serviceniveauet, idet man f.eks. kan samle besøg, konvertere fysiske besøg til ringebesøg og ændre tidspunkter for leveringen.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: De administrative medarbejdere og de ledere, som har base på Ullasvej, arbejder efter en fleksibel model, hvor der holdes fokus på at sikre en balance mellem at reducere smittespredning og at opgaven stadig løses bedst muligt. I praksis betyder det, at de fleste arbejder med udgangspunkt i kontoret på Ullasvej, men at arbejdsstedet kan skifte fra dag til dag for den enkelte medarbejder. Nogle vil overvejende arbejde hjemme og andre vil omvendt overvejende arbejde fra kontoret.

 

Center for Skole:

Såfremt der opstår smittetilfælde har Center for Skole, i lyset den seneste udvikling i antal personer, der konstateres smittet med COVID-19, udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal hjælpe de bornholmske skoler.

 

I forbindelse med et konstateret smittetilfælde med COVID-19 på en eller flere af øens folkeskoler skal alle skoler følge samme retningslinjer for håndtering af smittetilfældet. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes overordnede retningslinjer.

 

De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den generelle anbefaling om en meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Derfor vil skolerne i tilfælde af smitte med COVID-19 skulle følge programmet for opsporing af nære kontakter, der indebærer en kortlægning af den smittedes færden og kontakter i 48 timer op til symptomerne manifesterede sig eller 48 timer inden en test med positivt svar blev konstateret.

 

I ’Håndtering af smitte med COVID-19 på de bornholmske folkeskoler’ er opsporings-programmet skitseret, ligesom der svares på de mest umiddelbare spørgsmål relateret til opsporingsarbejdet. Retningslinjerne forholder sig ligeledes til, hvordan skolen skal agere i tilfælde af både ét og flere smittetilfælde.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september arbejder alle i Rådgivning og administration (”skolesekretariatet” på Ullasvej 17) hjemmefra, mens de enkelte skolers administration arbejder på respektive skoler.

 

Der har været ekstra overvejelser i forhold til den planlagte Naturvidenskabsfestival på skolerne i uge 39 (fra mandag 21. september). Ugen har traditionelt samlet mange børn på kryds og tværs af skolerne. Efter nøje overvejelser og afklaringer er det vurderet, at arrangementet kan gennemføres, hvis arrangører og deltagere lever op til gældende anbefalinger og forholdsregler. Med opmærksomhed på, at mulighederne kan ændres hvis smittetallene stiger igen. Sker det, så tilpasses arrangementerne efter den aktuelle situation. Der er sendt et brev til de enkelte arrangører med oprids af de retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der skal overholdes.

 

Center for Psykiatri og Handicap:

Ved øget smittespredning på Bornholm kan det blive nødvendigt at komme med en anbefaling om at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra fx dagtilbud.

Øre-akupunktur (mod fx stress og angst) har rigtig god effekt på mange borgere. Behandlingsformen er en kan-opgave, men da medarbejder og borger er meget tæt på hinanden ville det være en af de indsatser som ville blive lukket ned ved øget smittespredning.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Rent administrative funktioner er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og møder vil blive afholdt primært over Skype. Møder med borgere vil blive afholdt ved overholdelse af hygiejne- og afstandsreglerne. Hos centerets øvrige medarbejdere vurderes det ligeledes, hvorvidt noget af deres arbejde kan udføres hjemmefra.

Aktivitetstilbuddene, kulturhuset (Vennepunktet) og caféer holdes åbne og det sikres at beboerne på botilbuddene kan få besøg. Aktiviteter foregår i mindre grupper med faste deltagere.

 

 

Center for Børn og Familie:

I Center for Børn og Familie fortsætter driften af den borgerettede kerneydelse som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på, om det bliver nødvendigt at reducere cafetilbud og lign. eller sætte dem på pause i en periode. Der opfordres generelt til at flytte aktiviteter udendørs, hvis det er muligt.

 

I tilfælde af udbrud i et kommunalt dagtilbud nedsættes der en arbejdsgruppe, som minimum består af den pågældende faglige pædagogiske leder, Sundhedschef, faglig konsulent samt leder af Dagtilbud. Arbejdsgruppen sikrer at de nødvendige skridt tages ift. gældende retningslinjer og den aktuelle situation.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Interne møder er omlagt til Skypemøder og det vurderes, om der er andre mødetyper der kan foretages digitalt.

 

Pladsanvisning & koordinering samt Myndighed har udarbejdet plan for hjemmearbejde. I myndighed har man i forvejen én hjemmearbejdsdag, det skrues nu op til to, og dagen tilrettelægges, så færrest mulige er på kontoret. Pladsanvisning og koordinering arbejder hjemmefra, men der vil løbende være ansatte til stede på kontoret, så alle funktioner kan opretholdes.

Dagtilbudsområdet følger gældende vejledning fra myndighederne.

 

 

Center for Sundhed og Forebyggelse:

Generelt er der i forhold til de borgerrettede tilbud fokus på at efterleve de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen allerede 1. juli 2020 kom med for det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at de borgernære funktioner opretholdes.

Såfremt smittetrykket øges yderligere end medio september, vil der ske en tilpasning i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: I Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter driften af de borgerettede ydelser som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på at medarbejdere, for hvem det giver mening og er muligt arbejder hjemmefra.  Flest mulige administrative møder er omlagt til Skypemøder, og undervisning til online, hvor det giver mening og er muligt.  

 

På Sønderbo fortsætter dagcentrene med begrænset struktureret åbning/hold. Der er fokus på, at besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd fx ved om muligt, at pårørende får adgang via terrasse eller guides gennem huset.  

 

 

Center for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Der er pt. ikke truffet nye beslutninger om nødlovgivning for beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Borgerservice er derfor åbent med de normale åbningstider.

 

Generelt har centeret lagt en midlertidig linje, hvor medarbejderne arbejder hjemme og laver administrative funktioner i det omfang dette er muligt og møder ind på kontorer, når man skal have borgersamtaler og samarbejdsmøder med borgere og virksomheder.

Det vil samlet reducere fremmødet med 30%-50% og fortsat overholde gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsestilbud på Vibegård fortsætter som normalt ligesom Borgerservice har 100% fremmøde på Landemærket, da de dækker den fysiske borgerservicebetjening og telefonomstillingen.

 

I tilfælde af at senere udbrud igen vil det være samme set-up som beskrevet nedenfor, som centret følger, idet dette er tilpasset gældende lovgivning.

Hvis centret skal kunne lukke mere ned kræver det en nødlovgivning/særlovgivning i stil med den som var gældende i foråret 2020.

 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid:

I tilfælde af, at der fra nationalt eller lokalpolitisk hold meldes yderligere behov for restriktioner ud, forbereder bibliotekerne fuld selvbetjening i hele åbningstiden med digital betjening af alle henvendelser og genoptagelse af levering af bogposer til børnefamilier og ældre.

Kulturskolens undervisning (Musikundervisningen og Skriveværksted) vil på det tidspunkt så gå fra ”personlig” til digital, mens Drama- og Billedskolens undervisning helt vil blive lukket. Og borgernære funktioner under BOFA og idrætsområderne vil også lukkes.

Indtil dette måtte ske fortsætter centret som hidtil hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

 

Der er en løbende dialog med idræts- og kulturlivet om håndtering af coronavirus, påvirkning og styring af brugernes adfærd samt adgangen til kommunale bygninger.

Der er både dialog på daglig basis om konkrete problemstillinger og dialog af mere generel karakter. Fx har regionskommunen udsendt informationsmateriale og -vejledninger. Dialogen vil blive intensiveret såfremt der vedtages stramninger fra nationalt eller lokalpolitisk hold.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Administrative medarbejdere i alle centrets afdelinger er blevet bedt om at arbejde hjemmefra eller afspadsere opsparet ferie.

 

Myndighedsafdelingerne under Natur og Miljø begrænser tilsyn samt borgerkontakt. BOFAs besøgscenter er lukket for besøg.

 

Øvrige borgernære funktioner (under BOFA, idrætsområderne mm) holder åbent.

 

 

Center for Ejendomme og drift:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september; Der vil ikke umiddelbart være funktioner som lukkes helt ned og stort set 95% af medarbejderne vil stadig fysisk arbejde i de funktioner som de bestrider nu. Det f.eks. rengøring, mad, vej & park samt BAT.

Driftsplanlægningsgruppen i afd. Vej, Park og Anlæg samt Bygningsgruppen i Ejendomsservice vil arbejde delvist hjemmefra, da der også udføres fysisk tilsyn med arbejder på byggepladser m.m.

Der vil tages særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af de medarbejdergrupper som arbejder fysisk i marken men noget der bliver aftalt særskilt med de berørte faggrupper.

Serviceniveau forventes stort set uforandret dog med undtagelse af rengøringsstandarder som styres centralt fra og ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der foretages sideløbende vurdering af, at flytte rengøringen til givne behov.

 

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Medarbejderne i Center Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder primært hjemmefra.

 

Ø-arkivet og Digitalisering

Arkivet holder lukket for fysisk fremmøde

Posten håndterer brevpost og pakker som normalt (reduceret bemanding)

 

It-afdelingen

Servicedesk har åbent for fysiskfremmøde (reduceret bemanding)

It-afdelingen foretager fortsat levering og reparationer ved kommunens enheder (reduceret bemanding)

 

Sekretariat

Alle opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Udvikling og Plan

De fleste opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Byg

Kundeservice har åbent for telefonbetjening, men ikke fysisk fremmøde. Besigtigelser foretages fortsat, hvor det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen. Øvrige opgaver løses fra hjemmearbejdspladsen

 

 

Center for Økonomi og Personale:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Bortset fra Betalingskontoret, er alle medarbejdere sendt hjem for at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Betalingskontoret er tilstede på Møllevænget i tilfælde af, at der er borgere, som møder frem. De tre medarbejdere tager sig også af post mv. for hele centret.

 

Ud over at møder holdes på Skype og lign. er der ikke ændringer i serviceniveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rammeaftale 2021-2022  for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

 

27.03.40P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

6

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2020-2021 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

 

Rammeaftale 2020-2021(Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Før kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til godkendelse, høres den i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    At Social- og Sundhedsudvalget sender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i høring i Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før godkendelse i kommunalbestyrelsen.

b)    At kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
a) Anbefales, Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få at tilsendt høringssvarene fra Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før behandlingen i kommunalbestyrelsen, idet udvalget forbeholder sig ret til at behandle sagen ved et ekstraordinært møde.
b) Anbefales

Sagsfremstilling

KR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

 

Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning for Kommunerne i

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

 

 

 

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere leverandører på den anden. Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene for de kontrakter/leveranceaftaler, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængde.

 

Rammeaftalens betydning for Bornholms Regionskommune

 

Overordnet ses en videreførelse af Rammeaftalen for 2019 – 2020.

 

Rammeaftalens tematiske udmeldte fokusområder om Udvikling af en aktuel og relevant tilbudsvifte, og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser, samt udviklingen af en ny Økonomimodel, er det vurderingen, at et bredt udbud af relevante udbud og en styrkelse af mulighederne for de kommunale indsatser overfor borgere med psykiske lidelser, vil bidrage positivt til den samlede indsats overfor målgruppen på Bornholm.

 

De tilbud som er omfattet af Rammeaftalen giver en bredere og mere specialiseret vifte af tilbud, da de højt specialiserede tilbud kan bidrage til opgaveløsningen på de områder, hvor Bornholms Regionskommune ikke har den nødvendige ekspertise til opgaveløsningen i disse helt særligt fagligt krævende opgaver.

 

Når Bornholms Regionskommune vælger, at anvende disse tilbud, så er det med baggrund i, at kan opstå behov for helt særlige kompetencer i opgaveløsningen, som ikke findes i kommunens portefølje på området. Alternativet kan/vil være, at etablere enkeltmandstilbud på Bornholm, som oftest er meget dyre, og hvor tilbuddet kan risikere ikke at indeholde de samme faglige kompetencer som et højt specialiseret tilbud i Regionen.

 

Center for Psykiatri og Handicap vurderer, at det er nødvendigt at have den brede vifte af specialiserede tilbud for, at kunne sikre den bedste opgaveløsning for den enkelte borger – det er særdeles vigtig, at den enkelte borger sikres den nødvendige støtte og hjælp for, at kunne mestre eget liv.

 

I forhold til Økonomimodellen, er det vurderingen, at denne vil medvirke til, at sikre et mere gennemskuelig økonomisk overblik for de ydelser som Bornholms Regionskommune køber udenøs, idet der skabes en større gennemsigtighed i takststrukturen for de regionale tilbud.

 

Af bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 fremgår det:

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning”.

 

I Center for Psykiatri og Handicap er processen for implementeringen af en takststyringsmodel, på botilbudsområdet, i eget regi opstartet. Det er forventningen at takststyringsmodellen giver en mere økonomisk gennemsigtighed tilbuddene imellem, da taksterne er differentieret og baseret på borgernes funktionsniveau (både mentalt og fysisk).

 

Derudover forventes det, at takststyringsmodellen på botilbudsområdet vil give en god og sammenhængende dialog mellem myndighed og udfører, således at den vil understøtte en sikker afgørelse og en præcis målsætning for den enkelte borger.

 

 

 

 

 

Rammeaftale 2021-2022

 

I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: -At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

 

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og

2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

 

Rammeaftale 2021-2022:

 

·         Link til udkast til Rammeaftale

·         Link til Teknisk bilag 1 - teknisk bilag til Styringsaftalen

·         Link til Teknisk bilag 2 - teknisk bilag til Udviklingsstrategien

 

Baggrund og proces

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen).

 

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

 

Centrale Udmeldinger:

 

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

 

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger.

 

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

 

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.

 

Selve Rammeaftalen

 

Fokusområde

Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på ’kvalitet’, som konkretiseres i to tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

’Følg og forklar’-modellen

Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en ’Følg og forklar’-model. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om ’følg og forklar’-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Økonomimodel

Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Læs mere om ændringerne ift. økonomimodellen under teknisk bilag 1 afsnit 2.

 

Monitorering af det specialiserede socialområde

Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde. Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.

 

Gennemsigtighed i takststrukturen

I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen. Læs mere herom i teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger om målgrupperne Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser. I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens Udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelserne behandle afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

 

Teknisk bilag 1 (Styringsaftalen)

I teknisk bilag 1 om Styringsaftalen er der særligt ændret i følgende afsnit:

 

• 1. Indledning

• 2. Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2021-2022

• 2.2 Ny økonomimodel

• 2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser

• 2.3 Ny monitoreringsmodel

• 3.4 Tillægsydelser og abonnementsordninger

• 4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser.

 

Teknisk bilag 2 (Udviklingsstrategien)

I teknisk bilag 2 om Udviklingsstrategien er tabeller opdateret ift. kapacitet og belægning, hvilket har medført en opdatering af flere tekstpassager (bl.a. 2.2 Tilbud på Børne- og ungeområdet som følges i regi af Udviklingsstrategien 2021-2022, 2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022, 4 Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper).

 

Desuden er afsnittene om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opdaterede. Afsnit 11 om National koordination er opdateret med henblik på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik og værdighedspolitik

00.01.00A00-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at Bornholms Regionskommunes eksisterende handicappolitik opdateres, således at der også indgår en værdighedspolitik for voksenhandicapområdet som en del af den overordnede handicappolitik.

 

For at sikre en bred inddragelse i revisionen af handicappolitikken og udarbejdelsen af værdighedspolitikken, foreslås en proces der blandt andet indbefatter afholdelsen af en samtalesalon med deltagelse af bred vifte af interessenter fra handicapområdet.

 

Processen forud for udarbejdelse, vedtagelse og opfølgning af Handicappolitik og Værdighedspolitik tager er kort beskrevet i rammenotat: Udarbejdelse / revision af Bornholms Regionskommunes Handicappolitik 2020.                                                     

 

Procesplanen godkendes i Social- og Sundhedsudvalget og sendes i kommunalbestyrelsen til orientering, medens endelig vedtagelse af handicappolitikken sker i Kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller at:

·         Social- og Sundhedsudvalget godkender procesplan for udarbejdelse af handicap- og værdighedspolitik.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21.9.2020:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes nugældende Handicappolitik blev godkendt tilbage i 2009, og har ikke siden været gennem en revision og opdatering.

 

Af de politiske mål for Social- og Sundhedsudvalget fremgår det blandt andet, at der ønskes udarbejdet af en tværgående værdighedspolitik for hele voksenområdet (Psykiatri og Handicap i samarbejde med Ældre samt Sundhed og Forebyggelse)

 

Målet vurderes opnået når der er sket en politisk stillingtagen i 2020 til en tværgående værdighedspolitik. Det har desværre, grundet Coronakrisen henover forrået 2020, ikke været muligt at kunne opfylde målet om en politisk stillingtagen i 2020, hvorfor arbejdet med det mål nu genoptages.

 

I den forbindelse har Center for Psykiatri og Handicap udarbejdet et udkast til en overordnet procesplan for revision af Handicappolitikken, samt udarbejdelse af en tværgående værdighedspolitik.  Det skal fremgå af værdighedspolitikken eller de tilknyttede indsatser, hvordan opgaven løses.

 

Den mere overordnede procesplan fremgår nedenfor.

 

Overordnet procesplan:

 

2020

 

September – Oktober:

Møde i SSU (21. september) – Godkendelse af procesplan.

Orientering på KB (08. oktober).

 

Kvalificering af skabelon for politikker og input til værdier/temaer til temadag og samtalesaloner fra ledergruppen i Center Psykiatri og Handicap samt Center Ældre.

 

Udarbejdelse af oplæg og materiale til Samtalesalon.

 

November:

Møde i SSU (02. november) – Orientering om status på planlægningsarbejdet, og oplæg til afholdelse Samtalesalon.

 

December:

Indkaldelse af interessenter til Temadag - Samtalesalon, og videre planlægning af samme.

2021

 

Januar - februar

Afholdelse af Temadag – Samtalesalon.

Opsamling fra Temadag -Samtalesæson – Udarbejdelse af udkast til politikker.

 

Marts - april:

Møde i SSU – Udkast til politik i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Maj:

Møde i SSU. Drøftelse og anbefaling af politik.

Behandling i BSU, JUFU, NMU, ØEP - Til endelig godkendelse i KB

 

Juni:

 

Vedtagelse af politikker i KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Rammenotat - Udarbejdelse af Handicappolitik Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

27.00.00Ø34-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Sundhedsstyrelsen har inviteret kommunerne til at ansøge om puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Der ønskes en stillingtagen til, om Bornholms Regionskommune skal ansøge puljen.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         der sendes ansøgning til puljen om at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Godkendt. Nicklas Fick stemmer imod, da der ønskes et fokus på områderne ’livskvalitet, selvbestemmelse og samskabelse med pårørende’. Puljen til innovation bør anvendes til at styrke medarbejdernes kompetencer ud fra deres personlige behov og ønsker vedr. ny viden og dermed ’nye veje’ og arbejdsgange i det daglige arbejde hos medborgere.

Social- og Sundhedsudvalget: Såfremt det vurderes at projektet af ledelsen ikke vurderes robust, kan ansøgningen trækkes. Projektet skal kunne indpasses i eksisterende organisationsprojekt.
Udvalget orienteres.

 

 

Sagsfremstilling

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020. Her blev regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. tildeles i én ansøgningsrunde.

Det forventes, at der bevilges midler til minimum 10 projekter. Ansøgte beløb til projekter skal være på minimum 5 mio. kr.

 

Projekter skal tage afsæt i et eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitik:

- Livskvalitet

- Selvbestemmelse

- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

- Mad og ernæring

- Pårørende

- En værdig død

- Bekæmpelse af ensomhed

 

Projektet bør have fokus på at afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Der lægges vægt på at der anvendes metoder og tilgange, der fokuserer på at løse udfordringer på andre og nye måder, ved at inddrage borgere og medarbejdere. Derudover bliver der lagt vægt på at projektet tager afsæt i en eller flere af puljens formål og har potentiale til at skabe forandringer i praksis.

 

Som forsøgskommune vil BRK være forpligtet til at bidrage aktivt til at indsamle og dele viden, erfaringer og centrale fund. Deltage i netværksmøder, bidrage til en platform for erfaring og vidensdeling, bidrage til et slutnotat for puljen, samt at dele viden og erfaringer gennem oplæg på temadage og konferencer.

 

 

Der kan søges støtte til:

-      Lønudgifter til medarbejdere og ledere, herunder vikardækning og frikøb af tid

-      Driftsudgifter til mødeaktiviteter, kompetenceudvikling, indsamling og deling af viden, samt kørselsudgifter

-      Udgifter i relation til samarbejde med relevante partnere

-      Understøttende redskaber og udstyr der styrker omsorg og nærvær for den enkelte

-      Honorering af eksterne fagpersoner

-      Revisionsudgifter

 

Der kan ikke søges midler til:

-      Udgifter der har karakter af drift, eks. Telefon og husleje

-      Forskningsprojekter

-      Dækning af moms

 

Projektperiode: 1.12.2020 – 31.12.2021

Ansøgningsfrist: 19.10.2020 kl.12.00

 

 

Hvilken retning ønsker vi at arbejde i, i Center for Ældre

I projektet ønskes det undersøgt, hvilken styreform for henholdsvis Plejeboligområdet og Hjemmeplejen, der er mest hensigtsmæssig i forhold til at sikre en stabil medarbejderstab, hvor øget selvbestemmelse og selvstyring i det enkelte team skaber mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Der vil således kunne arbejdes med nye samarbejdsrelationer og –processer omkring dokumentation, revisitering, aktiviteter m.v. – som kan bidrage til at øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for borgerne, samt sikre fortsat høj kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

 

Samtidig ønskes det i projektet undersøgt, hvad der er nødvendig dokumentation i ældreplejen, både i forhold til borgernes sundhed og pleje. 

Derudover skal projektet klarlægge hvilke initiativer borgere og medarbejdere har brug for, for at få mere omsorg og nærvær i ældreplejen i det daglige. Projektet skal have fokus på, hvilke behov borgerne har og hvad de har brug for.

 

Proces frem mod ansøgningsfrist

Projektansøgningen bygger på observationer og samtaler med medarbejdere og teamledere i ældreplejen fra 1.3.2020 frem til 1.9.2020.

 

1.3.2020 - 1.9.2020: Mikroinnovation: Løse samtaler om generelle udfordringer i ældreplejen

1.9.2020 – 1.10.2020: Afdækning af konkrete ønsker blandt borgere, medarbejdere, teamledere og myndighed der kan føre til mere omsorg og nærvær i ældreplejen

24.9.2020: Udkast til styreform på plejeboligområdet og i hjemmeplejen, nødvendig dokumentation, samt borgerrettede initiativer drøftes på fælleslederdag

1.10.2020: Udkast og oplæg til styreform på plejeboligområdet og i hjemmeplejen, nødvendig dokumentation, samt borgerrettede initiativer drøftes på CenterMED temadag.

1.10.2020 – 19.10.2020: Drøftelser og kommentarer til styreform på plejeboligområdet og i hjemmeplejen, nødvendig dokumentation, samt borgerrettede initiativer gennemarbejdes og sammenskrives til en formel ansøgning til puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke krav om medfinansiering fra kommunen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Puljeopslag-Omsorg-og-naerhed-i-aeldreplejen (PDF)

2.
Vejledning-Omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen (PDF)

3.
Ansoegningsskema-Omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2020 Plejecenter Lunden  

27.12.16K09-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Tilsynet taget til efterretning.
Udvalget anerkender at ledere og medarbejdere gør et godt stykke arbejde for vores borgere.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 04. juni 2020 Lunden 1 (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) og den 08. juni 2020 Lunden 2 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men Tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

 

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Ledelsens bemærkninger

Der er igangsat et arbejde med at få forbedret og udviklet medicinkontrol skemaer, der centralt (ledelse) vil blive krydstjekket på 10% af beboerne om måneden over en 10 måneders periode.

 

Der er også håbet, at det større fokus der er på, at sikre den kvalitative dokumentation før borgeren flytter ind på Plejecenter Lunden, vil medvirke positivt til at sikre den samlede beboerdokumentation.

 

Derudover er der løbende læringsforløb omkring CURA, og det er målet at disse tiltag samlet vil medvirke til at sikre en kvalitativ bedre dokumentation.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 10. august 2020:

Lunden 1, Paradisvej 11 og Kirsebærlunden.

Beboerne oplever, at have et godt og trygt sted at bo.
Det er positivt, at medarbejderne udtrykker ønske om et større kollegialt ejerskab.
Vi bemærker os, at der stadig er problemer med dokumentationen det kan evt. afhjælpes ved en faglig konsulent som, foreslået i udvidelsesforslag i budget 2021-24.
Det er ærgerligt at konstatere, at den interviewede beboer ikke havde kendskab til arbejdet i Beboer-Familierådet.

Lunden 2, Blommelunden og Rosenlunden.
Beboerne oplever, at have et godt og trygt sted at bo.

Vi bemærker os, at der stadigvæk er problemer med dokumentationen, dette kan evt. afhjælpes med en faglig konsulent, som foreslået i budget 2021-24.
Den interviewede beboer oplever at medarbejderne har meget travlt, der er ikke ret meget tid til at sludre. Det meste af tiden bruges på praktiske opgaver.
Det er ærgerligt at konstatere, at beboeren ikke har kendskab til arbejdet i Beboer-familierådet.

 

 

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 7. september 2020:

Taget til efterretning, idet vi bemærker, at der er gjort et godt stykke arbejde på Lunden.

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Tilsyn Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) 2020 - Slut (PDF)

2.
Tilsyn Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden) 2020 - Slut (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården

27.12.16K09-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

10

 

Hvem beslutter                                                                                               

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Tilsynet taget til efterretning.
Udvalget anerkender at ledere og medarbejdere gør et godt stykke arbejde for vores borgere.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 07. juli 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejehjemmet Toftegården oplever at have et godt og trygt tilbud, hvor de har indflydelse på, hvad der sker omkring dem

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger

Det er med tilfredshed, at ledelsen læser at der ikke er nogen bemærkninger/anbefalinger til den måde Toftegården drives på.

 

Ledelsen bemærker især, at alle de interviewede er tilfredse med dagligdagen på plejehjemmet, at der er en god tone mellem medarbejdere og beboere og at beboerne / pårørende oplever, at få de ydelser de er visiteret til, ud fra deres behov.

 

Det er glædeligt, at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen nu er vendt.

 

Alt i alt mener ledelsen, at kunne læse, at Toftegården gennem det sidste år, er i en god udvikling der afspejler sig i hverdagen på plejehjemmet.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Det er glædeligt at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen er vendt.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Vi bemærker os, at det er et trygt sted at bo, men at normeringen kun er til det absolut nødvendigste og at det kan være svært, at få planlagt klippekortsydelser.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Tilsynsrapport Plejehjemmet Toftegården 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest

27.12.16K09-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Tilsynet taget til efterretning.
Udvalget anerkender at ledere og medarbejdere gør et godt stykke arbejde for vores borgere.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Socialpsykiatrien dagtilbud Område Vest henholdsvis den 17. juni 2020 (Vestergade) og den 22. juni 2020 (Midtpunktet)

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk

 

Midtpunktet

Tilsynet har det indtryk, at aktivitets- og samværstilbud Midtpunktet er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

Tilsynet finder, at der er mange gode aktiviteter, og et godt spisetilbud til borgerne.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at Vestergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet vurderer også, at brugerne er overordnet tilfredse på det samlede tilbud.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Midtpunktet

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, som er sat i en fast struktur som er kendt af og bliver brugt af brugerne. Brugerinddragelsen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Midtpunktet er god til og vil samarbejdet bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale. Det eksterne samarbejde har affødt mange forskelligartede aktiviteter for brugerne.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads, hvor der er stor fokus på at sikre et højt fagligt niveau gennem løbende kompetenceudvikling af personalet.

 

Af tilsynsrapporten fremgår af interviewet med brugerne, at der har været ”enkelte oplevelser af at medarbejderne har talt om andre brugere, uden at være opmærksomme på at samtalen kunne høres af andre brugere”. Overordnet er brugerne dog rigtig glade for tilbuddet og oplever at personalet er respektfulde og lyttende i deres tilgang med brugerne.

 

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap ser på stor alvor på udtalelsen fra brugeren som har oplevet brud på tavshedspligten. Der er fulgt op på udtalelsen af ledelsen på Midtpunktet og der vil være et øget fokus, at sikre at dette ikke forekommer igen bl.a. ved drøftelser om emnet på interne personalemøder.

 

Borgernes retssikkerhed skal opretholdes. Fortroligheden mellem personale og den enkelte borger er af afgørende betydning i relationsarbejdet med Kommunens borgere.

 

Vestergade

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, hvilket sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Vestergade er god til, at samarbejde bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel dette er konkluderet på baggrund af personalets lave sygefravær, stabilitet og den lave personalegennemstrømning

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Handicaprådet anerkender den flotte tilsynsrapport

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Både Midtpunktet og Vestergade opleves som et godt sted at være.

På Midtpunktet er dog oplyst, at der har været et brist med henblik på tavshedspligten - dette er der taget hånd om.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2020 (PDF)

2.
Tilsynsrapport vennepunktet 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter
Natur- og Miljøudvalget beslutter
Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har igangsat en proces, der skal føre til en ny politik for kultur- og fritidsområdet.  Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en politik, som er formuleret på baggrund af bidrag fra flere centre i BRK og eksterne kultur- og idrætsaktører. Da udkastet berører flere politikområder, fremsendes det til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg. Dertil lægges en revideret tidsplan for udarbejdelsen af en ny politik til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender revideret tidsplan for udarbejdelse af ny politik for kultur, idræt og fritid.

b)    Udvalgene drøfter udkast ny politik for kultur, idræt og fritid og giver tilbagemelding.

 

Social- og sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Social- og Sundhedsudvalget har enkelte bemærkninger til udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid:
- Udvalget anbefaler at udkast til politik sendes til høring i Handicaprådet.
- Udvalget vurderer at det er vigtigt at politikken omfatter psykisk sårbare og mennesker med
  handicap.
- Udvalget anbefaler at foreningsniveauet inddrages både på udkast-niveau og før politikken
  endeligt godkendes

Sagsfremstilling

I starten af 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik, der skulle sætte retningen for udviklingen af både kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I løbet af foråret og sommeren har administrationen gennemført en inddragelsesproces, hvor et bredt felt af kommunale fagpersoner og eksterne kultur- og idrætsaktører har givet faglige inputs til den nye politik og strategiske indsatser med udgangspunkt i fem fokusområder, som udvalget godkendte i marts.

Som følge af Covid19-nedlukningen er interessenterne blev inddraget ved hjælp af skype og mail. Der er blevet afholdt en lang række interviews med repræsentanter fra kommunens fagcentre, kommunale og selvejende kultur- og idrætsinstitutioner samt DGI og DBU. Kommunens fire fagråd og udvalg på kultur-, idræts- og fritidsområdet har desuden haft mulighed for at give deres bidrag på mail.

På baggrund af ovenstående proces har administrationen nu udarbejdet et udkast til en ny politik. Udkastet er bilagt og sendes til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg.
Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

Politikken har titlen ”Vores Ø – En politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Den tager udgangspunkt i, at kultur, idræt og fritid har en stor værdi i sig selv, men samtidig spiller en betydningsfuld rolle inden for flere dele af samfundslivet. Politikken er således kendetegnet ved, at den forgrener sig til andre politik- og fagområder herunder børne- og ungeområdet, handicapområdet, natur og friluftsliv, by- og områdefornyelse, havne mv.
Der arbejdes i øjeblikket på at skabe en visualisering af sammenhængen mellem kultur-, idræts- og fritidspolitikken og kommunens øvrige politikker, som skal indgå i den nye politik.
 
Politikkens niveauer


Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter. Jf. model over sammenhæng mellem styringsdokumenter og niveauer.

Politikkens omdrejningspunkt er fire af de fem politisk, godkendte fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

Som et resultat af interessentinddragelsen er det femte fokusområde om udvikling med afsæt i bornholmske kvaliteter og potentialer udgået som selvstændigt afsnit og indgår i stedet som et gennemgående princip for hele politikken.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Politikken og budgetmål
Når politikken er vedtaget, er det hensigten, at den bliver koblet med mål- og budgetprocessen. Det er således tanken, at ambitionerne (strateginiveau) skal udgøre de fireårige langsigtede budgetmål for kultur- og fritidsområdet, mens de etårige budgetmål skal afspejle de konkrete handlinger, der skal virkeliggøre politikken. (handlingsniveau)
 
Det er hensigten, at den nye politik skal erstatte gældende idrætspolitik (2013), kulturpolitik (2015) og bibliotekspolitik (2017).
Tidsplan


Ifølge den oprindelige tidsplan skulle den nye politik være endelig godkendt i november 2020. Men særlig på grund af Covid-19 nedlukningen har det været nødvendigt at justere tidsplanen.

Den reviderede tidsplan lægger op til, at udkast til ny politik drøftes i de politiske fagudvalg i september, hvorefter udkastet revideres på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger. I november sendes et revideret udkast til politisk behandling med anbefaling til kommunalbestyrelsen om, at udkastet sendes i offentlig høring samt i høring i de kulturelle råd, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget. Politikken forventes godkendt i februar/marts 2021.
 
Revideret tidsplan

Juni-august

 

·         Dialogmøder og opkvalificering af inputs fra interne og eksterne samarbejdspartnere

·         Udarbejdelse af udkast til ny politik

 

September

 

·         Godkendelse af revideret tidsplan og 1. behandling af udkast samt input fra BSU, SSU, NMU og JUFU

 

Oktober

 

·         Udkast til ny politik behandles i chefgruppen

 

November

 

·         2. behandling af ny politik i JUFU, ØEPU samt KB

·         KB sender politik i offentlig i høring inkl. i områdets fagråd med høringsfrist d. 18. december 2020

 

December

 

·         Ny fritidspolitik i offentlig høring med høringsfrist d. 18. december 2020

Februar/

Marts 2021

 

·         Behandling af høringssvar og endelig godkendelse af ny fritidspolitik i JUFU, ØPEU og KB

 

 

Juni 2021

 

 

·         Justering af JUFU’s langsigtede budgetmål


I den efterfølgende periode revideres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budgetmål, så der skabes sammenhæng mellem dem og politikken.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan 2021 for Social- og Sundhedsudvalget

00.22.04A26-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte mødetidspunkt for møder i 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a) mødedatoerne jf. mødeplanen for 2021 tages til efterretning, under forudsætning af

    kommunalbestyrelsens godkendelse af mødeplanen den 17. september 2020

b) mødetidspunktet fastsættes til kl. 15

 

Social- og Sundhedsudvalget den 21. september 2020:

a) Til efterretning
b) Mødetidspunktet fastsættes til kl. 15,00, undtagen for møderne i maj og november, hvor
    udvalgets dialogmøder ligger, her fastsættes mødetidspunktet til kl. 13,00.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 17.9.2020 at godkende mødeplanen for 2021 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Social- og Sundhedsudvalget har møder følgende dage i 2021:

4. januar

1. februar

1. marts

12. april

3. maj

31. maj

23. august

27. september

1. november

29. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Mødeplan 2021 v. 4.9.2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Punkt 4 sendes i høring i Handicapråd og udsatteråd

b)    Punkt 6 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

 

Social- og sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

a) Godkendt
b) Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

15

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Der planlægges efter besøg på relevante institutioner.