Referat
Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2020 kl. 13:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Sundhed og Forebyggelse
  åbent 4 Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Ældre
  åbent 5 Status for Skovhjælperprojektet
  åbent 6 Medlemsforslag om at kulturmedarbejderen sættes op i normering
  åbent 7 Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 8 Orientering om tilskudspulje til skæve boliger
  åbent 9 Udvalgets mål for budget 2021
  åbent 10 Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie
  åbent 12 Samarbejdet mellem hjemmeplejen og plejeboligområdet vedr. opgaven om natten
  åbent 13 Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Arbejdsmarkedschef Allan Westh og leder af Sandemandsgården Søren Vaupell Christensen deltager under punkt 5.

Psykiatri og Handicapchef Margrethe Vogt Thuesen deltager under punkt 6, 7, 8, 9 og 10.

Sundhedschef Karina Nørby deltager under punkterne 9, 10, 11 og 12.

Ældrechef Birgit Mortensen deltager under punkterne 9, 10, 11 og 12.

 

Niclas Fick stillede forslag om at punkt 12 blev taget af dagsorden, hvilket ikke blev godkendt.

For stemte: Nicklas Fick

Imod stemte: Kirsten Wendell, Rebecca Douglas Elleby, Søren Schow, Carsten Scheibye, Sabine Nicoline Lyngberg og Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

Carsten Scheibye forlod mødet kl. 17,50

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som et led i budgetprocessen afholdes dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål, at drøfte forståelsen og realiseringen af budget 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt budget 2021 ved deres møde torsdag den 8. oktober 2020 og derfor afholdes dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og medarbejderrepræsentanter i Center for Psykiatri- og Handicap.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budget-forliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både de økonomiske forhold (op-og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2021.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2021 og overslagsårene indledes dialog om, hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Psykiatri og Handicap deltager følgende medlemmer af Center MED-udvalget:
Anja Thorsen (Pædagog)
Anna Noltensmejer (Social- og sundhedsassistent)
Helle Storck Rottbøll (Hjemmevejleder)
Jesper Klindt (Værkstedsassistent)
Karina Holmberg (Leder af myndighed)
Line Jeppsen (Leder af socialpsykiatriens botilbud)
Louise Kennet (Leder af botilbuddet i Nexø)
Margrethe Vogt Thuesen (Psykiatri og handicapchef)
Mette Sode Hansen (Socialrådgiver)
Pia Jonge (Leder af bo- og dagtilbuddene Klintebo)
Søs Andersen (Socialpædagog)
Tina Lai Holmgaard (Leder af Vennepunktet)
Wickie Bay (Social- og sundhedsassistent)
Heidi Sonne Sørensen (Adm. Medarbejder)

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Sundhed og Forebyggelse

00.30.02G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som et led i budgetprocessen afholdes dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål, at drøfte forståelsen og realiseringen af budget 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:
Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt budget 2021 ved deres møde torsdag den 8. oktober 2020 og derfor afholdes dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budget-forliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både de økonomiske forhold (op-og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2021.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2021 og overslagsårene indledes dialog om, hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Sundheds og Forebyggelse deltager følgende medlemmer af Center MED-udvalget:

 

Charlotte Høffding Larsen (Sygeplejen, leder)

Pia Sonne Jensen (Rehabilitering Sønderbo, medarbejder)

Pia Juul Hansen (Hjælpemidler, leder)

Anna Patricia Trisse Greenin (Tandplejen, medarbejder)

Jette Ludvig (Tandplejen, leder)

Katja Madsen (Fysioterapeut)

Karina Nørby (Sundhedschef)

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Dialogmøde vedr. budget 2021 - Center for Ældre

00.30.02G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som et led i budgetprocessen afholdes dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål, at drøfte forståelsen og realiseringen af budget 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2020:
Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt budget 2021 ved deres møde torsdag den 8. oktober 2020 og derfor afholdes dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og medarbejderrepræsentanter i Center for Ældre.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budget-forliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både de økonomiske forhold (op-og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2021.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2021 og overslagsårene indledes dialog om, hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Ældre deltager følgende medlemmer af Center MED-udvalget:

Annette Larsen (Hjemmeplejeleder)

Birgit Mortensen (Ældrechef)

Charlotte Olsen (Konst. Leder ved hjemmeplejen)

Christine Christiansen (Social- og sundhedsassistent)

Helle Kofod Hansen (plejecenterleder)

Jane Klausen (Social- og sundhedsassistent)

Jeanette Rønne Egeskjold (Leder af plejecenter Snorrebakken)

Jeanne Tærsker Fugl (Social- og sundhedsassistent)

Synnøve Kofoed (Social- og sundhedshjælper)

Lone Christoffersen (Social- og sundhedsassistent)

Mette Marker (Myndighedskonsulent)

Nadja Agnes Skovgaard (Adm. Medarbejder)

Pernille Merete Ipsen (Leder af hjemmeplejen Nexø)

Susanne Hornshøj (Visitator)

Sussi Birkebæk Lau (Social- og sundhedsassistent)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status for Skovhjælperprojektet

27.54.08A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Ved den endelige behandling af budgettet for 2019 blev det for projekt Skovhjælperne besluttet, ”at Social- og Sundhedsudvalget får til opgave at fremlægge et forslag til gennemførelse af omlægningen for kommunalbestyrelsen til beslutning i 1. halvår 2019.” Denne model blev fremlagt og besluttet i Kommunalbestyrelsen maj 2019 med effekt fra januar 2020. Den nye ramme for projekt skovhjælperne blev en kommunalforankring i Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings tilbud Sandemandsgården, hvor projektet fortsatte som selvstændigt tilbud.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-      At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil centerchefen for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering samt leder i Afdeling for Ressource- og Kompetenceudvikling, Sandemandsgården give en status for projekt Skovhjælperne.


Projekt Skovhjælperne er fortsat et selvstændigt team, som er ”udkørende” hver dag og har Skov- og Naturstyrelsen bygning Klippely, som det primære omdrejningspunkt. (Aftale med Skov- og Naturstyrelsen fremgår af bilag).

Visitationen til projektet foregår via myndighed i center for Psykiatri og Handicap.


Projektet er normeret til 7 brugere og pt er der indskrevet 4. Derudover har der i de første 14 dage af oktober 2020 været 2 brugere fra Sandemandsgården i praktik, som overvejer en fast plads. En tidligere bruger i Skovhjælperprojektet har også udtrykt ønske om at komme tilbage til projektet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. november 2020

1.
Skovhjælperaftale (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Medlemsforslag om at kulturmedarbejderen sættes op i normering

00.22.00P24-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

2

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi, -Erhvervs- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Kirsten Wendel fremsætter medlemsforslag om opnormering af kulturmedarbejderens arbejdstid for kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling og beslutning

Kirsten Wendel indstiller, at

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Udsat.

 

Kirsten Wendel indstiller, at

a)    Kulturmedarbejderen sættes op i normeret arbejdstid, fra 25 timer til 37 timer pr. uge

b)    Den ekstra årlige udgift foreslås i 2021 finansieret over Center Psykiatri og Handicaps samlede ramme, alternativt

c)    Over Social – og Sundhedsudvalgets samlede ramme.
 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

 

a) Anbefales.
For indstillingen stemte Kirsten Wendell, Rebecca Douglas Elleby, Niclas Fick og Bjarne Hartung Kirkegaard.

Imod indstillingen stemte Søren Schow, Carsten Scheibye og Sabine Nicoline Lyngberg.

C) Anbefales, idet det foreslås at den ekstra udgift i 2021 finansieres i et år, af de overførte midler på Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme.

Sagsfremstilling

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget fremsætter medlemsforslag om opnormering af arbejdstid for kulturmedarbejderen ansat på institutionen Vennepunktet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Normeringen vurderes at andrage en årlig ekstraudgift på kr. 156.000 – inkl. Overhead.

Ekstraudgiften foreslås finansieret af budget 2021

Supplerende sagsfremstilling

Administrative bemærkninger pr. 9.10.2020:

 

Vennepunktet er beliggende i Østergade 54 og rummer følgende: Pædagogisk uddannet

personale som yder bostøtte primært under §85. Team Østergade som er et beskæftigelsestilbud under servicelovens §103 og kulturhus under servicelovens §104.

 

I kulturhuset er ansat en kulturhuskoordinator på 25 timer, som varetager to ugentlige kulturhus aftenarrangementer, samt en ugentlig cafeeftermiddag.

 

Efter at kulturkoordinator blev sat 12 timer ned i tid pga. besparelser i 2015, har caféen i Vennepunktet mistet brugere. Der er nu kun åbent fra kl. 15.00-15.45, og uden at der er personale til stede til at læse avisen, hjælpe med at læse et brev og få en snak om livets gang.

 

Ved en opnormering af kulturhuskoordinatorens tid ville man kunne inddrage Team Østergades medarbejdere i cafeens arbejde i højere grad, kunne tilbyde et mere attraktivt cafetilbud til stedets brugere, samt gøre det mere attraktivt at være frivillig i Vennepunktets cafe og kulturhus tilbud.

 

Hvis det er muligt inden for tidsrammen, vil Kulturhuset gerne tilbyde nogle kulturhusarrangementer/koncerter ude på bostederne, da bostederne har svært ved at afsætte personaleressourcer til at komme til Vennepunktet. Under Corona nedlukningen, har Kulturhuset tilbudt flere koncerter på bostederne, dette med stor tilslutning og glæde hos brugerne.


Center for Psykiatri og Handicap anerkender det arbejde som Kulturkoordinatoren udfører i Vennepunktet for brugerne af Kulturhuset. Dog kan en udvidelse med 12 timer af det nuværende timeantal ikke anbefales. Vennepunktet forventer, at komme ud af regnskabsåret 2020 i nul eller med et lille merforbrug – det vil sige, at de 12 timer ikke kan finansieres indenfor Vennepunktets egen budgetramme. Center for Psykiatri og Handicap kan ikke anbefale at timerne finansieres af Centerets samlede ramme - Centeret vurderes på nuværende tidspunkt til at komme ud af regnskabsåret 2020 med et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. Finansiering fra Centerets samlede budgetramme vil efter center for Psykiatri og Handicaps vurdering svække budgetrammen, idet Centerets ”buffer” forsvinder – ”bufferen” er med til at dække eventuelle merudgifter ved regnskabsårets slutning.

Såfremt det var muligt at tilføre 12 timer til Vennepunktet, så ville den ledelsesmæssige anbefaling være, at timerne gik til, at øge muligheden for faglig sparring blandt støttepersonerne pga. opgavernes stigende kompleksitet.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rammeaftale 2021-2022  for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

 

27.03.40P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

6

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

7

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2020-2021 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

 

Rammeaftale 2020-2021(Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Før kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til godkendelse, høres den i Ældreråd og Handicapråd.

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    At Social- og Sundhedsudvalget sender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i høring i Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før godkendelse i kommunalbestyrelsen.

b)    At kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
a) Anbefales, Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få at tilsendt høringssvarene fra Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før behandlingen i kommunalbestyrelsen, idet udvalget forbeholder sig ret til at behandle sagen ved et ekstraordinært møde.
b) Anbefales

 

Børne- og Skoleudvalget, den 22. september 2020:
Ad. A: Anbefales

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:
a) Anbefales
b) Anbefales

 

Sagsfremstilling

KR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

 

Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning for Kommunerne i

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

 

 

 

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere leverandører på den anden. Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene for de kontrakter/leveranceaftaler, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængde.

 

Rammeaftalens betydning for Bornholms Regionskommune

 

Overordnet ses en videreførelse af Rammeaftalen for 2019 – 2020.

 

Rammeaftalens tematiske udmeldte fokusområder om Udvikling af en aktuel og relevant tilbudsvifte, og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser, samt udviklingen af en ny Økonomimodel, er det vurderingen, at et bredt udbud af relevante udbud og en styrkelse af mulighederne for de kommunale indsatser overfor borgere med psykiske lidelser, vil bidrage positivt til den samlede indsats overfor målgruppen på Bornholm.

 

De tilbud som er omfattet af Rammeaftalen giver en bredere og mere specialiseret vifte af tilbud, da de højt specialiserede tilbud kan bidrage til opgaveløsningen på de områder, hvor Bornholms Regionskommune ikke har den nødvendige ekspertise til opgaveløsningen i disse helt særligt fagligt krævende opgaver.

 

Når Bornholms Regionskommune vælger, at anvende disse tilbud, så er det med baggrund i, at kan opstå behov for helt særlige kompetencer i opgaveløsningen, som ikke findes i kommunens portefølje på området. Alternativet kan/vil være, at etablere enkeltmandstilbud på Bornholm, som oftest er meget dyre, og hvor tilbuddet kan risikere ikke at indeholde de samme faglige kompetencer som et højt specialiseret tilbud i Regionen.

 

Center for Psykiatri og Handicap vurderer, at det er nødvendigt at have den brede vifte af specialiserede tilbud for, at kunne sikre den bedste opgaveløsning for den enkelte borger – det er særdeles vigtig, at den enkelte borger sikres den nødvendige støtte og hjælp for, at kunne mestre eget liv.

 

I forhold til Økonomimodellen, er det vurderingen, at denne vil medvirke til, at sikre et mere gennemskuelig økonomisk overblik for de ydelser som Bornholms Regionskommune køber udenøs, idet der skabes en større gennemsigtighed i takststrukturen for de regionale tilbud.

 

Af bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 fremgår det:

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning”.

 

I Center for Psykiatri og Handicap er processen for implementeringen af en takststyringsmodel, på botilbudsområdet, i eget regi opstartet. Det er forventningen at takststyringsmodellen giver en mere økonomisk gennemsigtighed tilbuddene imellem, da taksterne er differentieret og baseret på borgernes funktionsniveau (både mentalt og fysisk).

 

Derudover forventes det, at takststyringsmodellen på botilbudsområdet vil give en god og sammenhængende dialog mellem myndighed og udfører, således at den vil understøtte en sikker afgørelse og en præcis målsætning for den enkelte borger.

 

 

 

 

 

Rammeaftale 2021-2022

 

I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: -At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

 

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og

2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

 

Rammeaftale 2021-2022:

 

·         Link til udkast til Rammeaftale

·         Link til Teknisk bilag 1 - teknisk bilag til Styringsaftalen

·         Link til Teknisk bilag 2 - teknisk bilag til Udviklingsstrategien

 

Baggrund og proces

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen).

 

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

 

Centrale Udmeldinger:

 

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

·         Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

 

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger.

 

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

 

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.

 

Selve Rammeaftalen

 

Fokusområde

Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på ’kvalitet’, som konkretiseres i to tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

’Følg og forklar’-modellen

Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en ’Følg og forklar’-model. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om ’følg og forklar’-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Økonomimodel

Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Læs mere om ændringerne ift. økonomimodellen under teknisk bilag 1 afsnit 2.

 

Monitorering af det specialiserede socialområde

Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde. Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.

 

Gennemsigtighed i takststrukturen

I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen. Læs mere herom i teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger om målgrupperne Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser. I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens Udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelserne behandle afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

 

Teknisk bilag 1 (Styringsaftalen)

I teknisk bilag 1 om Styringsaftalen er der særligt ændret i følgende afsnit:

 

• 1. Indledning

• 2. Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2021-2022

• 2.2 Ny økonomimodel

• 2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser

• 2.3 Ny monitoreringsmodel

• 3.4 Tillægsydelser og abonnementsordninger

• 4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser.

 

Teknisk bilag 2 (Udviklingsstrategien)

I teknisk bilag 2 om Udviklingsstrategien er tabeller opdateret ift. kapacitet og belægning, hvilket har medført en opdatering af flere tekstpassager (bl.a. 2.2 Tilbud på Børne- og ungeområdet som følges i regi af Udviklingsstrategien 2021-2022, 2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022, 4 Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper).

 

Desuden er afsnittene om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opdaterede. Afsnit 11 om National koordination er opdateret med henblik på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 28. september 2020:
Vi takker for det sendte materiale, som vi tager til efterretning uden kommentarer.

                                

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Handicaprådet anbefaler rammeaftalen, som den foreligger og ser frem til, at få en orientering i foråret 2021 af den praktiske udmøntning, herunder omfanget af anbringelser udenøs opdelt i specialer.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om tilskudspulje til skæve boliger

03.01.00G01-0764

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres i sagen om muligheden for tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Orienteringen sker på baggrund af henvendelse fra udvalgsmedlem, Niclas Fick (Ø).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har via en pulje på i alt 14,1 mio. kr. åbnet mulighed for tilskud til skæve boliger. Der kan via puljen søges tilskud til ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper (skæve boliger) samt tilskud til sociale viceværter.

 

Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) rummer som udgangspunkt tre muligheder:

  1. Etablering af skæve boliger med tilskud
  2. Etablering af skæve boliger uden tilskud
  3. Etablering af social viceværtsfunktion

 

Det skal her bemærkes, at den sociale viceværtsfunktion ikke støttes, hvis man ikke har etableret skæve boliger efter pkt. 1 eller 2.

 

Det er et relativt bredt felt, der kan opnå tilsagn om etablering af skæve boliger. Tilsagnet kan jf. bekendtgørelsen gives til privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde, institutioner, foreninger, nye afdelinger tilhørende almene boligorganisationer, almene selvejende institutioner og kommuner. Udbetalingen af tilskuddet er dog betinget af, at boligerne overdrages til en almen boligorganisation, en almen selvejende institution eller kommunen.

 

Tilskuddet på op til 500.000 kr. per bolig kan jf. bekendtgørelsen gives til enten nybyggeri eller ombygning/renovering af eksisterende boliger. Det skal derudover bemærkes, at ombygning eller renovering af boliger også kan opnå tilsagn, selvom de allerede har modtaget tilsagn i medfør af byggestøtte-, kollegiestøtte-, ældrebolig- eller boligbyggerilovgivningen samt lov om almene boliger. Tilskuddets størrelse er betinget af, hvor i landet man bor, hvilket for Bornholm betyder, at det maksimale beløb, der kan søges per bolig er 400.000 kr.

 

Uanset hvilken af ordningerne der søges, skal ansøgningen til styrelsen altid foregå via kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har ikke umiddelbart kendskab til planer for eller igangværende private og almene byggerier med målgruppen for øje, som kan søge om tilskud til opførelse af skæve boliger.

 

I forhold til muligheden for at etablere skæve boliger i eksisterende byggeri, er dette som nævnt en mulighed. Dette skal i givet fald aftales med tilsagnsmodtager, der kan være privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde, institutioner, foreninger, nye afdelinger tilhørende almene boligorganisationer, almene selvejende institutioner eller regionskommunen.

 

Regionskommunen kan således som udgangspunkt søge, hvis der er konkrete behov for ombygninger af eksisterende boliger, der søges etableret som skæve boliger. Boligerne skal således være egnede for gangbesværede samt være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkkenfaciliteter.

 

Det vil også være muligt for regionskommunen at etablere skæve boliger uden tilskud, såfremt de eksisterende boliger, der er tale om, kan anvendes af målgruppen jf. ovenstående krav til boligerne. Dette vil udover at imødekomme målgruppens umiddelbare behov for en bolig, også give mulighed for at etablere en social viceværtsfunktion.

 

Der kan opnås tilskud til den sociale viceværtsfunktion på maksimalt 300.000 kr./år i 3 år. Det maksimale beløb kan opnås, hvis den sociale viceværts opgave omfatter 10 boliger eller derover. Hvis opgaven er under 10 boliger reduceres beløbet med 30.000 pr. bolig under 10. Minimumsantallet af skæve boliger, der skal til for at kunne opnå tilskud er 3. Ved en minimumsløsning vil regionskommunen således kunne opnå 90.000 kr./år i tilskud i en tre-årig periode.

 

Behovet for den sociale vicevært forsvinder formentlig ikke efter de tre år, hvor der kan opnås støtte. Derfor vil BRK efter de tre år potentielt set have udsigt til en merudgift på området, såfremt serviceniveauet overfor målgruppen ønskes opretholdt.

 

Puljen kan ansøges frem til 31. december 2020, og er på i alt 14,1 mio. kr. Henset til, at puljen såvel som målgruppen på Bornholm er forholdsvis lille, samt at der ligger et relativt stort arbejde i forbindelse med at udvikle et projekt, anses det ikke som muligt at søge puljen inden ansøgningsfristens udløb.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udvalgets mål for budget 2021

00.01.00P22-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes målproces for budget 2021 var i foråret præget af uvisheden om udfaldet af udligningsreformen. Derfor genoptages drøftelserne af målene i budgettet nu, hvor økonomien er kendt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a) udvalget drøfter målene for 2021

b) udvalget skitserer eventuelle ændringer med henblik på en politisk behandling i december 2020

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

a) Drøftet
b) De vedtagne mål i budget 2021 fastholdes uændret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har d. 8. oktober 2020 vedtaget budgettet for 2021. Som bekendt har processen for budgettet og usikkerheden om udligningen betydet, at målarbejdet også i år har antaget en anden form end tidligere. Udvalgene var således i målprocessen tilbageholdende med at fastsætte mål uden at kende økonomien.

 

Udvalgene har derfor gået forsigtigt til værks, idet udvalgene primært har arbejdet videre med målene fra 2020.

 

Som det fremgår af budgetvejledningen skal målene for 2021 genvurderes i forlængelse af budgetvedtagelsen.

 

Udvalget bedes derfor med udgangspunkt i budgettet og dialogmødet med administrationen drøfte og vurdere behovet for at ændre i målene for 2021 samt de langsigtede mål.

 

I linket ovenfor er samtlige udvalgs mål for 2021 samlet. Udvalgene drøfter og vurderer egne mål. Det er alene de stående udvalg, der udarbejder mål.

 

Udvalgene har over de seneste par år arbejdet med politikker og strategier for en lang række områder. For at sikre sammenhængen mellem budgetprocessen og de politiske mål, vil det være naturligt, at udvalgenes langsigtede mål og mål er afspejlinger af indholdet i politikker og strategier. På den måde vil de politiske ambitioner i disse dokumenter blive koblet mere direkte til de økonomiske prioriteringer i udvalg og kommunalbestyrelse. Dette er et løbende opmærksomhedspunkt for administrationen, ligesom det anbefales, at udvalgene politisk har et lignende fokus.

 

På den baggrund gives udvalget, udover en oversigt over målene, på mødet også en præsentation af vedtagne politikker og strategier, samt de mål disse dokumenter indeholder.

 

Såfremt udvalget vurderer, at målene for 2021 eller de langsigtede mål skal revideres i forlængelse af udvalgets drøftelse, fremsættes ændringerne i en sag på udvalgsmødet i december. Ændringer i målene skal besluttes endeligt på kommunalbestyrelsesmødet i december.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. november 2020

1.
Politikker og strategier, 2018 - 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Etablering af socialtandpleje i Bornholms Regionskommune  

29.15.18A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

21-09-2020

4

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer. Udvalget skal godkende målgruppen for og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

·         At sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

a)    At tilbuddet om socialtandpleje forbeholdes den primære målgruppe for socialtandplejen

b)    At socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

a) Godkendt, imod stemte Sabine Nicoline Lyngberg og Niclas Fick der ønsker målgruppen

    udvidet udover den primære målgruppe
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt om Socialtandplejen

 

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse om socialtandpleje i Sundhedsloven i kraft. Socialtandpleje er et kommunalt vederlagsfrit tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. 

Den primære målgruppe for socialtandplejen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er primært tale om gade-hjemløse og borgere på herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Kommunen kan endvidere besluttet, at tilbuddet om socialtandplejen udvides til at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

 

Socialtandplejen skal tilbyde to typer behandling:

·         Akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter og andre akutte tilstande fra tænder og mund,

·         Funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel.

Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse”, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en faglig vurdering. Endvidere er der et fokus på forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Der er tale om et visiteret tilbud. I udkast til vejledning for socialtandplejen lægges der vægt på, at borgere i målgruppen skal have let og hurtig adgang til socialtandpleje, hvorfor kommunen skal undgå unødig lang myndighedsbehandling i forbindelse med visitation til ordningen.

Socialtandplejen kan etableres som behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgår aftale med private klinikker.

Kommunerne kompenseres for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Bornholms Regionskommune er blevet kompenseret med 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Etablering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune

I forbindelse med etablering af socialtandplejen på Bornholm skal der træffes nærmere bestemmelse om bl.a. målgruppen og placering af opgaven.

Målgruppen

Kommunen kan udvide tilbuddet til også at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt nærmere at fastlægge omfanget af borgere i den primære målgruppe samt udgifterne til behandling.

·         Det anbefales derfor, at tilbuddet om socialtandpleje forbeholdes den primære målgruppe.

 

Placering

·         Det anbefales, at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm, hvor personalet kan bygge videre på erfaringer fra den kommunale omsorgs- og specialtandpleje og medvirke til, at der oparbejdes den nødvendige erfaring med behandling af målgruppen.

 

Såfremt det besluttes at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm vil en tværfaglige gruppe med deltagelse af repræsentanter fra Rusmiddelområdet, Psykiatri og Handicap og Ungeporten i samarbejde med den Kommunale Tandpleje fastlægge de nærmere rammer for socialtandplejen i kommunen, herunder sikre:

·         at visitationen kan ske let og hurtig fx med mulighed for en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner

·         at viden om tilbuddet formidles til såvel målgruppen som fagpersoner i kommunen, der kommer i kontakt med målgruppen

·         socialtandplejen har fokus på forebyggelse og rådgivning om tandsundhed og behandlingsmuligheder til en bredere gruppe af socialt udsatte borgere fx gennem en kørende funktion til væresteder og andre tilbud til socialt udsatte i kommunen

 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet inden udvalget træffer beslutning om, målgruppe og placering af socialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Den Kommunale Tandpleje under Center for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammer fået tilført 270.000 kr. i 2020 og 411.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Det forventes, at opgaverne der knytter sig til socialtandplejen varetages indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling

 

Administrativ tilføjelse den 20.10 2020:

Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav på møde den 21.9 2020 ønske om supplerende oplysning på følgende områder:

·         Antallet af hjemløse på Bornholm jf. seneste optælling

o    Seneste optælling er i 2019, hvor der blev talt 28 hjemløse på Bornholm.  De fordeler sig med ophold på følgende måde: 4 på gaden, 6 på herberg, 1 på hotel, 13 hos familie/venner, 1 som andet og 3 uoplyst. (Vive, hjemløshed i Danmark 2019 siden 49.)

·         Antallet af stofmisbrugere i behandling.

o    Set over de sidste 3 år har der været 90 indskrevet, hvoraf ca. 45 er nye henvendelser i løbet af årene og de resterende 45 er borgere som er indskrevet i substitutionsbehandling. Derfor er flertallet af  stofmisbrugere indskrevet i årelange forløb.

·         Antallet af stofmisbrugere, der tænkes at være i målgruppen for socialtandpleje.

o    Det vurderes, at der vil være 3-4 stofmisbrugere i målgruppe

·         Antallet af alkoholmisbrugere i behandling.

o    Set over de sidste 3 år, er der ca. 70 nye henvendelser årligt.

·         Antallet af alkoholmisbrugere, der tænkes at være i målgruppen for socialtandpleje.

o    Der vurderes, at være 2-6 alkoholmisbruger i målgruppen, heraf vil ca. halvdelen være i alkoholbehandling og halvdelen er borgere som SKP-medarbejdere fra Rusmiddelområdet har kontakt til.

Visitationsmodel:

Desuden ønskede udvalget en beskrivelse af en lav-bureaukratisk visitationsmodel, der gør det let for målgruppen at benytte tilbud om socialtandpleje, jf. nedenstående forslag:  

 

Det foreslås, at visitationen sker i et tværfagligt samarbejde mellem den Kommunal Tandpleje og den medarbejder i kommunen, som borgeren har kontakt til. Det kan fx være en SKP-medarbejdere, personale på væresteder, personale tilknyttet misbrugsområdet samt personale i socialpsykiatrien og personale i den kommunale social- og beskæftigelsesindsats.

 

Det kan konkret ske ved, at medarbejderen sammen med borgeren -  eller med borgerens samtykke-  kontakter den Kommunale Tandpleje enten telefonisk eller ved fremmøde på klinikken. Borgeren vil umiddelbart kunne visiteres til socialtandplejen, hvis det af dialogen fremgår, at:

·         Borgeren tilhører de mest socialt udsatte borgere

·         Borgeren kan ikke benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i praksistandplejen

·         Borgeren ud fra en tandfaglig vurdering har et konkret behandlingsbehov som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje

 

Evt. vil der være behov for en konkret tandfaglig vurdering af behandlingsbehovet inden der kan træffes endelig afgørelse. 

 

Det kan oplyses, at de fleste kommuner – i lighed med Bornholm - på nuværende tidspunkt er i gang med at strukturere denne opgave. Der arbejdes på flere modeller: 

·         Mange kommuner, der som Bornholms Regionskommunen i forvejen har omsorgs- og specialtandplejen forankret i den kommunale tandpleje har valgt også at forankre socialtandplejen i dette regi.

·         Nogle steder har man valgt at løse opgaven i fællesskab med en eller flere nabokommuner.

·         En del kommuner har en aftale med HjemmeTandplejen om varetagelse af omsorgs- og specialtandplejen. Hjemme Tandplejen udbyder også socialtandpleje til kommuner som ikke selv kan eller ønsker at påtage sig opgaven. (HjemmeTandplejen er et udkørende tandplejetilbud i privat regi).

 

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 5. oktober 2020:

Handicaprådet glæder sig over etableringen i Bornholms Regionskommune og anbefaler ordningen, som den er beskrevet.

Handicaprådet ønsker en orientering om 1/2 år om hvordan det er gået.

 

Til høring i Udsatterådet:

Bornholms Udsatteråd ser med tilfredshed, at der den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i kraft om social-tandpleje. Det er et vigtigt skridt for at sikre tandbehandling til socialt udsatte.

Bornholms Regionskommune har mulighed for at udvide tilbuddet om socialtandpleje til at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer. Bornholms Udsatteråd vil stærkt anbefale, at tilbuddet om socialtandpleje udvides til også at omfatte disse socialt udsatte gruppe, da dette er medborgere, som i høj grad har behov for dette tilbud.

Bornholms Udsatteråd mener, at det er helt afgørende, at visitationen til socialtandpleje bliver så enkel, ubureaukratisk og hurtig som mulig. Vi ved, at det kommunale system i forvejen kan opleves uigennemskueligt og svært tilgængeligt for socialt udsatte borgere. Det anbefales i forlængelse heraf, at implementeringen af socialtandpleje understøttes med en aktivt opsøgende indsats fra kommunens side, så disse socialt udsatte grupper hjælpes til at benytte det nye tandplejetilbud. Bornholms Udsatteråd opfordrer til at socialsygeplejerskefunktionen kan bidrage med et håndholdt opsøgende arbejde

Af sagsfremstillingen til Social- og Sundhedsudvalget om den nye ordning for socialtandpleje fremgår, at såfremt det besluttes at socialtandplejen forankres i den Kommunale Tandpleje på Bornholm vil en tværfaglige gruppe med deltagelse af repræsentanter fra Rusmiddelområdet, Psykiatri og Handicap og Ungeporten i samarbejde med den Kommunale Tandpleje fastlægge de nærmere rammer for socialtandplejen i kommunen. Bornholms Udsatteråd opfordrer til, at Bornholms Udsatteråd også får et medlem i denne tværfaglige gruppe.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Bekendtgørelse om tandpleje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie

82.04.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift forelagde den 23. januar 2020 en anlægsbevillingssag for kommunalbestyrelsen vedrørende ’anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af lejede pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie’ til brug for hjemmeplejebase til erstatning for Bygning F på Heldagsskolen i Østermarie.

 

Det blev herefter, i henhold til den supplerende sagsfremstilling, besluttet at indkøbe pavilloner til opsætning i stedet for at indgå en lejeaftale.

 

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til etablering af pavilloner til Hjemmeplejen i Østermarie, idet det har vist sig, at de samlede anlægsudgifter til køb og opsætning er større end oprindeligt forudsat, samt fordi resultatet af licitationen blev dyrere.

 

Den samlede anlægsbevilling til ”Etablering af nye baser til Hjemmeplejen”, som pt. udgør 12,229 mio. kr., er opdelt i flere delprojekter, som omfatter nye baser til Hjemmeplejens teams på lokationerne i henholdsvis Aakirkeby, Østermarie og Gudhjem.

 

Delprojekt 1 – Indretning af Ravnsgade 5 i Aakirkeby

Delprojekt 2a – Indretning af bygning F på Heldagsskolen, Almindingensvej 23 i Østermarie

Delprojekt 2b – Etablering af pavilloner ved Nordvej 11 i Østermarie

Delprojekt 3 – Indretning af midlertidige arbejdspladser på Solstien 1 i Gudhjem

 

Dette dagsordenspunkt vedrører delprojekt 2b.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

a)    Den tilpassede bygningsmæssige ramme for Hjemme- og Sygeplejen i Østermarie godkendes.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2020:

Anbefales.

 

Koncerndirektøren indstiller, at Natur- og Miljøudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

b)    der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til ”Etablering af nye baser til Hjemmeplejen” på 1.053.300 kr. til etablering af pavilloner i Østermarie, således at den samlede anlægsbevilling til ”Etablering af nye baser til Hjemmeplejen” herefter udgør 13.282.300 kr., og

c)    der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.053.300 kr. finansieret af kassebeholdningen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. november 2020:

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har udbudt opgaven vedrørende opførelse af pavilloner til Hjemmeplejen i Østermarie i indbudt licitation. Resultatet af den afholdte licitation er1.463.900 kr. højere end det afsatte beløb på 6.767.000 kr. til delprojekt 2b, så det aktuelle behov efter licitation udgør i alt 8.230.900 kr.  

Licitationsresultatet er vedlagt som bilag 1.

Oprindelig plantegning er vedlagt som bilag 2.

  

Ejendomsservice har indledningsvis efter licitationen forhandlet med leverandøren af pavillonerne uden et væsentligt brugbart resultat, hvorfor der er indledt en optimeringsproces med det formål at sænke prisen på byggeriet.

 

Sagshistorik

Projektet starter oprindeligt med en anlægsbevilling på 2.188.000 kr. givet den 27. juni 2019, hvor basen til Hjemmeplejen skulle være bygget i de eksisterende pavilloner på Heldagsskolen i Østermarie.

Den placering måtte opgives efter ekstern rådgivers detaljerede gennemgang af bygningen, hvilket medførte en udgift på 60.000 kr. til rådgiverydelser (delprojekt 2a).

Herefter beregner Ejendomsservice på en placering på Østerlars gl. skole (Multihuset), som ligeledes opgives, hvorefter der beregnes på, og indstilles til politisk godkendelse, at der lejes pavilloner.  

Sagen ender med en ny supplerende sagsfremstilling/beregning og en tillægsbevilling på 4.639.000 kr. givet den 23. januar 2020 til køb af pavilloner, placeret på egen grund i Østermarie. I sagen beskriver Ejendomsservice, at pavillonbygningerne vil blive opført iht. BR18, herunder også ventilation. Beklageligvis er det specifikke beløb til ventilation ikke overført til den anlægsberegning, der vedlægges den supplerende sagsfremstilling, hvorfor det afsatte anlægsbeløb på dette punkt ikke længere er tilstrækkeligt. Ventilationsanlægget har en licitationsværdi på 300.000 kr. oplyst af leverandøren.

 

Der er således pt. afsat i alt 6.767.000 kr. til projektet.

I henhold til beslutningen af den 23. januar 2020 er der gennemført en brugerinddragelse i samarbejde med Center for Ældre/Center for Sundhed og Forebyggelse for at sikre medarbejdernes involvering i de forandringer, som sagen har gennemgået frem til beslutningen om køb af pavilloner.

 

Dette omfatter præcisering af brugerkrav og funktioner beskrevet som:

 

Disse ændringer sammenholdt med den manglende budgettering af ventilationsanlæg, medfører, i forhold til licitationsresultatet, tilsammen et samlet finansieringsbehov på 1.463.900 kr. udover den ramme der allerede er afsat.

 

Årsagen til den forhøjede pris kan samtidig være en for lav vurdering indledningsvis fra Ejendomsservices side, idet der blev indhentet et orienterende tilbud fra en leverandør af pavilloner. Ejendomsservice har brugt dette tilbud som basis for anlægsberegninger i alle efterfølgende sagsfremstillinger.

 

Derudover oplevedes der i udbudsfasen en manglende interesse på at byde på levering af pavilloner, hvilket muligvis er medvirkende til den forhøjede pris. Der er ingen bornholmske leverandører af pavilloner, hvorfor alle tilbudsgivere var ”ovrefra”.

 

Situationen omkring Covid-19 vurderes at have gjort tilbudsindhentningen mere kompleks. Der har vært stor national efterspørgsel på pavillonløsninger, hvilket muligvis har hævet prisen.

 

Handlinger

Der er indledningsvis forud for fremlæggelse af anlægssagen den 23. januar 2020 udarbejdet et byggeprogram til brug for Ejendomsservices beregning af anlægsbudget til opgaven. Dette blev udarbejdet i samarbejde med Center for Ældre og de berørte medarbejdere.

 

Efter den 23. januar 2020 har Ejendomsservice genoptaget dialogen med Center for Ældre/Center for Sundhed og Forebyggelse og viderebearbejdet byggeprogrammet, hvilket har medført afdækning af yderligere nødvendige bygningsbehov.

Denne yderligere medinddragelse af personalet foregik efter at tillægsbevillingen blev givet, hvilket har medført at projektet er blevet yderligere præciseret og at alle nye funktioner og krav fra brugerne er indeholdt i udbudsmaterialet.

 

Efter modtagelse af det for høje licitationsresultat har Ejendomsservice været i dialog med både hoved- og totalentreprenør for at finde eventuelle besparelser i projektmaterialet, så den oprindelige anlægsbevilling kunne overholdes. Det har Ejendomsservice sammen med ekstern rådgiver vurderet ikke er muligt.

 

Herefter har Ejendomsservice afholdt projektgruppemøder med de kommende medarbejdere i Østermarie, samt genoptaget den centrale dialog med Center for Ældre/Center for Sundhed og Forebyggelse, hvor bygningens indretning og funktioner blev gennemgået på ny, med det formål at optimere indretningen, og indhente en ny pris på et reduceret projekt.

Resultatet af disse projektgruppemøder er fremsendt til FLEX Modul, som har genberegnet projektet - der blev fundet besparelser for 404.500 kr.

Notat vedrørende besparelser udarbejdet af FLEX Modul, indeholdende kommentering fra Ejendomsservice, er vedlagt som bilag 3.

Revideret opstalt og grundplan er vedlagt som bilag 4 og 5.

 

Udbudsproces

Ejendomsservice har, igennem ekstern rådgiver, udbudt opgaven i to deludbud.

-    Hovedentreprise på anlægsarbejder i jord, herunder klargøring til moduler, samt veje og P-pladser.

-    Totalentreprise på fremstilling, levering og opstillinger af bygningspavilloner.

 

Ejendomsservice havde indbudt tre firmaer til at byde på levering og opstilling af bygningspavilloner i totalentreprise, hvoraf de to meldte fra pga. travlhed. Herefter forespurgte Ejendomsservice yderligere to firmaer om at byde på opgaven. Ejendomsservice har modtaget i alt to tilbud på opførelse af pavillonbygningen.

Disse to tilbudspriser ligger begge højere end det beregnede anlægsoverslag. Udbudsmaterialet er udarbejdet af ekstern rådgiver og er baseret på denne indledende brugerinddragelse.

Hovedentreprise på anlægsarbejder

Ejendomsservice udbød opgaven i hovedentreprise vedrørende det forudgående anlægsarbejde før opstilling af bygningspavilloner. Her blev der indbudt tre entreprenører til at afgive tilbud, hvorefter Ejendomsservice modtog to priser på hovedentreprisen.

Der har ikke været mulighed for i tilbudsfasen at spørge en entreprenør mere. De to indkomne tilbud ligger lidt højere end indledningsvis beregnet af Ejendomsservice. Laveste pris er vurderet med den eksterne rådgiver på sagen, som vurderer at prisen ligger i niveau forhold til nuværende markedspris.

 

Projektet er udvidet en smule i forhold til det beregnede anlægsoverslag omkring vej og parkering. Der skal etableres mere vej forbindelse mellem selve tilkørslen fra vejen og grunden hvor bygningens placeres.

Parkeringsområdet er ligeledes udvidet rent m2-mæssigt i forhold til det beregnede anlægsoverslag.

 

Ud fra ovenstående må prisen på anlægsarbejderne i jord, anses for at være fornuftig.

 

Totalentreprise på bygningsmoduler

Det anlægsoverslag, som Ejendomsservice baserede sin indledende anlægssag på er indhentet hos Focus Moduler, og er udarbejdet inden brugerprocessen er kørt med medarbejdergruppen i Hjemmeplejen, hvorfor det er baseret på en ren kvadratmeter- beregning, uden afgørende vægt på brugerinddragelse i denne tidlige fase.

Brugerinddragelsen havde på dette tidspunkt været foretaget med udgangspunkt i en placering først i eksisterende bygninger på Heldagsskolen i Østermarie, herefter i vakante lokaler i Multihuset i Østerlars, hvorefter der blev vurderet på leje/købeløsninger af bygningspavilloner i Østermarie, jf. den indledende beskrivelse i denne sag.

 

Det nye reviderede anlægsbudget, som er resultatet af forhandlinger med leverandøren efter afholdt licitation, og genvurdering af projektet med Center for Ældre/Center for Sundhed og Forebyggelse er vedhæftet som bilag 6, hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling på 1.053.300 kr., som konsekvens af den brugerproces der er kørt omkring nødvendige behov, samt antal personer som skal være i bygningen.

 

Konsekvenser

Tidsplanen bliver rykket og forlænget, og Hjemmeplejen kan derfor ikke flytte ind jf. den tidligere udsendte tidsplan. Indflytningsdatoen tager udgangspunkt i en politisk godkendelse af tillægsbevillingen, hvilket vil rykke levering og opsætning af bygningsmoduler. Der kan således ikke indgås kontrakt med hverken hoved- eller totalentreprenøren før tillægsbevillingen er politisk godkendt.

 

Ejendomsservice anslår at der vil være en samlet anlægsperiode på 8 måneder fra byggestart og frem til indflytning. Projektet kan igangsættes umiddelbart efter godkendelse af sagen og afsluttes til indflytning ultimo 2021.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende samlede anlægsbevilling på 12.229.000 kr. til etablering af de nye baser til Hjemmeplejens teams, som kommunalbestyrelsen meddelte den 27. juni og den 28. november 2019 samt den 23. januar 2020 er således sammensat:

 

Lokation

Hele kroner

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

5.312.000 kr.

Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

60.000 kr.

Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

*6.767.000 kr.

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

90.000 kr.

Samlet anlægsbevilling til etablering af hjemmeplejebaser

12.229.000 kr.

* Etableringsomkostninger 2.910.000 kr. + køb 3.857.000 kr. = 6.767.000 kr.

 

Udgangspunkt

Som det fremgår af tabellen udgør pavillonprojektets andel af den samlede anlægsbevilling pt. 6.767.000 kr.

 

Tillægsbevilling til delprojekt 2b – Etablering af pavilloner i Østermarie

Efter licitationen var merudgiften på 1.463.900 kr. Der blev efterfølgende fundet besparelser for 404.500 kr., hvilket medførte en afledt mindreudgift på ca. 6.100 kr. til intern projektstyring. Merudgiften er således reduceret til 1.053.300 kr.

På den baggrund søger Ejendomsservice nu om en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.053.300 kr. til den beskrevne bygningspavillonløsning i Østermarie. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Der vil herefter være afsat 7.820.300 kr. til delprojekt 2b etablering af pavilloner i Østermarie.

 

 

Anlægsbudgettet vedrørende pavillonløsningen, der er vedlagt som bilag 6, kan overordnet specificeres på følgende hovedposter:

 

Anlægsbudget pavilloner, i hele kroner

2020

Totalentreprise (besparelsen er indregnet)

5.190.500 kr.

Hovedentreprise

1.296.000 kr.

Bygherreleverancer, IT

100.000 kr.

Variable omk., uforudsete udgifter (20 pct. af hovedentreprise) *

259.200 kr.

Grundudgifter

388.500 kr.

Omkostninger

470.520 kr.

Intern projektstyring (1,5 pct. af samlet anlægssum)

115.570 kr.

I alt, afrundet

7.820.300 kr.

Oprindelig anlægsramme

-6.767.000 kr.

Merudgift

1.053.300 kr.

* Beløbet som er afsat til uforudsete udgifter dækker primært usikkerhed om priser samt udgifter til opgaver, som ikke har kunnet forudses under projekteringen. Der er afsat 20 pct. til denne post, idet der forventes større usikkerhed omkring IT – arbejder, grundudgifter samt jordarbejdet, herunder klipper mv. når der skal graves ud til fundamentet samt terrændækket.

 

 

Som det fremgår af tabellen ovenover er der afsat 115.570 kr. til intern projektstyring, hvilket svarer til 1,5 pct. af de samlede anlægsudgifter. Der afregnes endeligt med Ejendomsservice efter medgået tid.

 

Såfremt denne tillægsbevillingssag bliver godkendt vil den samlede anlægsbevilling til ”Etablering af nye baser til Hjemmeplejen” herefter udgøre:

 

Lokation

 

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

5.312.000 kr.

Delprojekt 2a, Almindingensvej 23, Østermarie

60.000 kr.

Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

7.820.300 kr.

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

90.000 kr.

Samlet anlægsbevilling til etablering af hjemmeplejebaser

13.282.300 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. november 2020

1.
Bilag 2 - Oprindelig Plantegning Østermarie (PDF)

2.
Bilag 3 - Oplæg til besparelser Østermarie (PDF)

3.
Bilag 4 - Revideret Opstalter Østermarie (PDF)

4.
Bilag 5 - Revideret Plantegning Østermarie (PDF)

5.
Bilag 6 - Anlægsbudget pavillionbygning i Østermarie (PDF)

6.
Bilag 1 - Licitationsresultat pavillionbygning i Østermarie (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Samarbejdet mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet vedr. opgaven om natten

27.00.00A21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Hjemmeplejen Bornholm Nat er rammestyret, ud fra et politisk ønske om en normering på 13 medarbejdere. Det er dokumenteret, at der i både 2019 og 2020 er en overkapacitet i teamet, svarende til mellem 30 og 40 %. Der har i 2020 være et samarbejde mellem Hjemmeplejen Bornholm Nat og Plejeboligområdet, som rationelt har udnyttet overkapaciteten og dermed levet op til formålet i Ældreanalysen om at ’sikre at ressourcerne bruges, så de skaber størst mulig værdi for borgerne’.

 

Samarbejdet er p.t. indstillet, som følge af uklarheder om, hvorvidt praksis er i strid med den politiske intention efter budgetvedtagelsen for 2017, om en normering på 13 medarbejdere til Hjemmeplejen. Samtidig er også en proces i Ældreanalysen, som undersøger muligheder for et øget samspil mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, sat på hold.

 

Der ønskes opbakning til at genoptage samarbejdet mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, således at overkapaciteten i Hjemmeplejen Bornholm Nat udnyttes rationelt og Plejeboligområdets behov for tilkøb af eksterne vikarer minimeres.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at samarbejdet mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet vedr. opgaven om natten genoptages, samt at arbejdsgruppen under Ældreanalysen færdiggør sit arbejde vedr. øget samspil mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:
Indstillingen godkendt.
Kirsten Wendell, Rebecca Douglas Elleby og Niclas Fick kunne ikke medvirke

Niclas Fick ønsker at benytte sig af standsningsretten og løfter punktet til kommunalbestyrelsen.

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Organisation, normering og opgave

Hjemmeplejen Bornholm Nat er en selvstændig enhed i Hjemmeplejen, som har til huse i Ravnsgade 5 i Aakirkeby. Enheden er siden omorganiseringen af Hjemmeplejen pr. 1. april 2019 blevet ledet af hjemmeplejelederen for Hjemmeplejen Nexø, Aakirkeby og Rehabiliteringsteam, som en midlertidig løsning.

 

Hjemmeplejen Bornholm Nat er normeret til 13 medarbejdere samt en timelønnet afløser. Der er 6 medarbejdere på arbejde hver nat og medarbejderne arbejder altså hver anden uge (7 dages arbejde, 7 dages fri). Den 13. medarbejder fungerer som afløser ved de øvrige medarbejderes ferie og fridage, således at det under normale omstændigheder ikke er nødvendigt at trække på eksterne vikarer. Normeringen på 13 medarbejdere afspejler den politiske beslutning, der blev truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017, hvor der blev tilført 480.000 kr. til ’øget normering natteamet, Hjemmeplejen’.

 

Der har løbende været vakancer i teamet, som følge af, at medarbejdere har opsagt deres stillinger, men det har hele tiden været målet, at den politiske beslutning skulle udmøntes i en teamstørrelse på 13 medarbejdere.

 

Medarbejderne løser alle nattens opgaver for borgere i eget hjem, og de dækker hele øen. I praksis betyder det, at de ydelser, som Myndighed har visiteret borgerne til – og som skal leveres om natten – oprettes til medarbejderne på et antal kørelister i CURA og medarbejderne leverer dem så i nattens løb. Derudover betjenes en del nødkald fra borgerne, som har brug for ikke-planlagt hjælp. Disse dokumenteres også leveret i CURA.

 

Udvikling i opgavens omfang

Da alle leverede opgaver dokumenteres i CURA, er det til enhver tid muligt at følge udviklingen i opgavens omfang for Hjemmeplejen Bornholm Nat. I 2019 er der gennemført manuelle optællinger, som viser noget om forholdet mellem borgerrelateret tid, vejtid, intern tid (pauser m.v.) og ledig tid i Hjemmeplejen Bornholm Nat. Opsummerende viser tallene, at der i 2019 var en overkapacitet i Hjemmeplejen Bornholm Nat, svarende til mellem ca. 30 og 40 % af den samlede medarbejdertid og ved fuld normering.

 

Der henvises til notatet, som er vedlagt som bilag, for disse tal.

LIS-data, som fremkommer hver uge, viser for 2020, at der sket et markant fald i de leverede timer:

Uge

Borgerrelateret tid (planlagt leveret)

42

57

32

73

22

64

12

68

2

94

 

Samme udvikling illustreret i denne graf, som omfatter både 2019 og 2020:

Opsummerende kan man altså sige, at tallene for både 2019 og 2020 dokumenterer, at der er en overkapacitet i Hjemmeplejen Bornholm Nat. Den vurderes stadig at svare til mellem 30 og 40 % ved fuld normering.

 

 

Praksis som konsekvens af overkapacitet

I modsætning til de øvrige teams i Hjemmeplejen er Hjemmeplejen Bornholm Nat rammestyret, det vil sige, at teamet skal styres inden for en budgetramme, som udstikkes hvert år. Teamets ramme svarer til ovenfor nævnte normering på 13 medarbejdere. Da normeringen er politisk fastsat og dermed ikke kan reguleres administrativt, har teamets leder, medarbejdere og ældrechef i 2020 valgt at bruge overkapaciteten til at dække ferie og andet fravær samt ekstra krævende borgeropgaver i både Hjemmeplejen og på Plejeboligområdet.

Denne praksis udspringer af Ældreanalysen, som har til formål at ’sikre, at ressourcerne på ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne”.

 

Som et tema i Ældreanalysen har en arbejdsgruppe været i færd med at undersøge, om der er basis for et øget ’samspil mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet’’, herunder også om der er basis for et øget samarbejde mellem områderne, om opgaven om natten. Det er i forbindelse med arbejdsgruppens undersøgelser, at den nævnte praksis udspringer. Der er orienteret i både januar og maj 2020 om praksis i det notat, der ligger som bilag til sagen.

 

Ophør af praksis som konsekvens af overkapacitet

Siden 1. oktober 2020 er denne praksis imidlertid indstillet, som følge af uklarheder om, hvorvidt praksis er i strid med den politiske intention efter budgetvedtagelsen for 2017.

Samtidig er arbejdet i den i forlængelse af Ældreanalysen nedsatte arbejdsgruppe sat på hold, indtil der er en afklaring af, om der fortsat ønskes fastholdt en normering på 13 medarbejdere i Hjemmeplejen Bornholm Nat, uanset den store overkapacitet i teamet.

 

Behov for afklaring omkring den konstaterede overkapacitet i Hjemmeplejen Bornholm Nat

Der er behov for, at afklare, om der er opbakning til at genoptage det indstillede samarbejde mellem Hjemmeplejen Bornholm Nat og Plejeboligområdet, et samarbejde, som udnytter den overkapacitet, der er i Hjemmeplejen Bornholm Nat samtidig med at Plejeboligområdets behov for at tilkøbe eksterne vikarer til opgaver om natten reduceres.

 

Hvis der ikke er opbakning til at genoptage denne praksis, vil arbejdsgruppen under Ældreanalysen, som arbejder med at undersøge muligheder for et øget samspil mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet kunne nedlægges.

Samtidig vil der udestå en opgave med at sikre en permanent løsning, så Hjemmeplejen Bornholm Nat får egen leder.

 

Hvis der modsat er opbakning til at arbejde videre med at øge samspillet mellem Hjemmeplejen og Plejeboligområdet, herunder fortsat at udnytte overkapaciteten i natteamet, vil arbejdsgruppen færdiggøre sit arbejde i foråret 2021 og forelægge et forslag for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse. I dette forslag vil der også være indbygget et forslag til en permanent løsning vedr. ledelsen af opgaven om natten.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. november 2020

1.
Notat Hjemmeplejens Natteam maj 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget høres

Natur- og Miljøudvalget høres

Børne- og skoleudvalget høres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget høres

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. december 2020, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2021.

Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen indeholder som noget nyt nu måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen i forhold til valg af ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)    Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget drøfter forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

b)    Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 fremsendes til høring i relevante udvalg og råd, hvorefter den sendes til behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget senest den 2. december 2020, inden den fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:
Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:
Anbefales, Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtning mere og oftere.

 

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2021 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte forslaget til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

 

Procesplan

Såfremt forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan kan godkendes, vil denne blive sendt i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og skoleudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget, Integrations- og Handicaprådet samt det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Derefter vil Job, Udvikling og Fritidsudvalget modtage Uddannelses- og Beskæftigelsesplan til endelig godkendelse med høringssvar inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet at videreføre tre af målene fra 2020 og

derudover tilføje to nye mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)

2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2020, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2021, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm, herunder følgerne af Corona krisen.

 

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm i 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm.

For at løse denne opgave vil centeret have en fleksibel og innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og bornholmske uddannelsesudbydere og ud fra dette give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

 

Målet vil være, at den enkelte borger oplever, at der arbejdes ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling, mål og resultater. Tilbuddet fra centeret vil bygge på løsningsfokuseret sparring, tilbud om uddannelse og eventuel hjælp til etablering af kontakt til virksomheder i form af praktikker, løntilskud eller ordinære job.

Såfremt virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede medarbejdere på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU.

 

Fra Beskæftigelsesplan til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan

Administrationen skal specielt henlede opmærksomheden på beskæftigelsesministerens nye mål om ”en værdig sagsbehandling”, som uddybes i Beskæftigelsesplan 2021.

Desuden omdøbes beskæftigelsesplanen til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan; dels fordi beskæftigelsesplanen allerede indeholder mange uddannelsesrettede indsatser og dels fordi der nu er kommet krav om at udarbejde måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen.

Derfor er der indarbejdet de lovpligtige mål for vejledningsindsatsen jf. bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020, hvor Kommunalbestyrelsen jf. § 31 skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Udvalget har i 2019 fastsat måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne med 35%. Der skal nu fastsættes måltal for alle ungdomsuddannelser.

 

Lokalt fastsatte mål 2021

 

Rekruttering og tilflytning

Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

En mere opsøgende indsats i forhold til arbejdskraft uden for Bornholm

Bedre tværfaglig og virksomhedsrettet hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Fortsat fokus på nedbringelse af antallet af langtidsledige kontanthjælps- modtagere over 30 år.

 

Ungeindsats

Fokus på udvikling af samarbejdet i den sammenhængende ungeindsats samt en aktiv deltagelse i etableringen heraf.

Fokus på at sikre relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde i den sammenhængende ungeindsats; herunder samarbejdet med FGU uddannelsen.

 

Integration

Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

 

Uddannelse

Fokus på opfyldelsen af de politisk vedtagne mål for vejledningsindsatsen rettet mod grundskolens afgangselever.

 

Uddannelses- og Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.

Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrige aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats (SUI) vil blive prioriteret i 2021.

 

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, hvor det allerede nu er klart, at dette fortsætter med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2021. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften, i et samspil med Job, Udvikling og Fritidsudvalget, når de konkrete rammer kendes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. november 2020

1.
Udkast Beskæftigelsesplan 2021 (002) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

14

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At ingen punkter sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

Indstillingen godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2020

15

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:

Besøg på institutioner drøftet.