Referat
Social- og Sundhedsudvalget
30-11-2020 kl. 15:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101
  åbent 3 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023
  åbent 4 Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 5 Tilsyn Ressourcevejen 2020
  åbent 6 Status vedr. tiltag i tilfælde af øget COVID-19 smittetryk
  åbent 7 Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune
  åbent 8 Samarbejdsaftale 2021 Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune
  åbent 9 Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune
  åbent 10 Orientering om udmøntning af pulje til styrkelse af praktikvejlederforløb for elever i hjemmeplejen og på plejeboligområdet
  åbent 11 Udmøntning af pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet
  åbent 12 Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen
  åbent 13 Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken
  åbent 14 Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars
  åbent 15 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely
  åbent 16 Orientering om arbejdet med opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger
  åbent 17 Status - Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
  åbent 18 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 19 Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge
  åbent 20 Midler til frivilligt socialt arbejde i 2021
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 22 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Centerchef Karina Nørby deltager under punkterne 2 til og med 6

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen deltager under punkterne 6 til og med 9

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 6 til og med 17

Frivillighedskonsulent Birgitte Eybye deltager under punkt 20

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101   

27.36.04P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service er blevet revideret med henblik på godkendelse i udvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At revideret kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 sendes i høring i Handicaprådet og i Udsatterådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Godkendt, afsnit med NADA-øreakupunktur tilføjes og den reviderede kvalitetsstandard sendes i høring i Handicapråd og i Udsatteråd

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 7. januar 2019 kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug jf. § 101. I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 a 20. marts 2014 skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Der er på den baggrund foretaget en revision af kvalitetsstandarden.

Udkastet til revideret kvalitetsstandard indeholder en ny og mere læsevenlig indledning. Det tidligere tilbud om NADA-øreakupunktur er fjernet, da området ikke har ressourcer til opgaven.  Det fremgår endvidere, at den planlagte udvidelse af dagbehandlingen fra 3 til 4 dage ugentligt i 2020 er stillet i bero på grund af pladskrav under Corona-situationen. 

 

Som et nyt tiltag i 2021 vil Rusmiddelområdet implementere et nyt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser kaldet Montreal Cognitive assessment (MoCa).

MoCa er på Rusmiddelområdet tiltænkt som et simpelt, tilgængeligt og overskueligt screeningsværktøj, hvor resultaterne i kombination med kendskab til borgerens historik og ageren kan være et pejlemærke for, hvorvidt behandlingsindsatsen er relevant eller der måtte være brug for en anden indsats eller yderligere afklaring.

 

Øvrige rettelser er af redaktionel karakter.

 

Forslaget til revideret kvalitetsstandard er vedhæftet i en udgave hvor ændringerne kan ses, men også i en udgave uden markerede ændringer af hensyn til læsevenligheden. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug efter servicelovens § 101 - med ændringer fremhævet (DOCX)

2.
Revideret kvalitetsstandard for stofmisbrug efter servicelovens § 101 - undet ændringer fremhævet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023

27.00.00P22-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

For at understøtte udmøntningen af den Nationale Demenshandlingsplan 2025 på Bornholm er der udarbejdet et forslag til ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 – 2023.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Forslag til Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 – 2023 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 4. december 2017 ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020”.

 

Strategien for 2018-2020 tog afsæt i den Nationale Demenshandlingsplan 2025, kommunens Ældrepolitik – en værdig ældrepleje samt input fra  Ældrerådet, Ældresagen m.fl.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af strategien for 2018-2020, at der ultimo 2020 skulle udarbejdes en evaluering af indsatsen, som grundlag for udarbejdelse af en ny strategi og handleplan for perioden 2021 til 2023.

 

Evalueringen peger i retning af, at kommunen generelt er kommet et godt stykke vej i forhold til de konkrete indsatser i perioden 2018 – 2020.

 

I  prioriteringen af indsatser/handleplan 2021 – 2023 er der derfor også lagt vægt på at arbejde videre med nuværende indsatser samt at nye indsatser understøtter eksisterende indsatser såvel som kendte udfordringer og de nationale demensmål.    

 

Ligeledes lægges der vægt på fortsat at prioritere fokusområder, der dækker hele demensforløbet og der er prioriteret følgende fokusområder:

·         Kommunikation og åbenhed

·         Borgere med demenssymptomer opspores og udredes for demens

·         Borgere med demens og deres pårørende får tilbudt den rette støtte og omsorg i demensforløbet

·         Borgere med demens, som bor i plejebolig, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv i rammer der er indrettet efter deres behov

 

I den nye Strategi og Handleplan for 2021-2023 ses dog et nyt mål, i det der i perioden 2021-2023 vil blive sat særligt fokus på at reducere forbruget af anti-psykotisk medicin, herunder iværksat flere konkrete indsatser for at nå målet.

 

For at tydeliggøre hvad der videreføres fra den tidligere strategi for perioden 2018-2020 og hvad der foreslås af nye indsatser er der udarbejdet både et udkast til  Strategi og Handleplanen for 2021-23 hvor ændringer er synlige, og et mere læsevenligt udkast uden synlige ændringer.

Økonomiske konsekvenser

En række af handleplanens indsatser vurderes at kunne iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer. Endvidere vil eventuelle ressourcebehov søges afdækket som led i arbejdet med handleplan/indsatser med henblik på en politisk prioritering af indsatsen. 

 

I forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan udbydes der løbende puljemidler, og BRK vil løbende vurdere om puljerne understøtter Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Evaluering af ”Strategi og handleplan for demens-indsatsen på Bornholm 2018 – 2020”, november 2020 (DOCX)

2.
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023, uden synlige ændringer (DOCX)

3.
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023, med synlige ændringer (DOCX)

4.
Demenshandlingsplan 2025, Et trygt og værdigt liv med demens (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tilsyn 2020 Rehabilitering Sønderbo   

27.12.16K09-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 20. oktober 2020 aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabiliteringscenter Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at borgerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og sundhedsloven samt de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Sundhedschef Karina Nørby:

 

Det er med tilfredshed, at jeg noterer, at tilsynet finder, at borgerne er kommet godt igennem Corona-perioden fra foråret og frem til nu.

 

Det er ligeledes med tilfredshed, at personalet har oplevelsen af, at ledelsen på Sønderbo tager godt hånd om trivsel og godt arbejdsmiljø på trods af meget udfordrende tider.

 

Sønderbo er en del af Sundhedsberedskabet i Bornholms Regionskommune, og derfor er det positivt at læse, at leder og personale tager godt hånd om borgerforløbene samtidig med, at der er stor fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til Corona situationen.  

 

Det er min forventning, at Sønderbo tager tilsynets bemærkning til sig i forhold til videre drøftelser og løbende forbedring af dokumentationspraksis.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med, at der følges op på tilsynets bemærkninger. 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

 Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Borgerne oplever, at have et godt og trygt sted.
Coronakrisen har medført personalemæssige udfordringer, i form af højt sygefravær samt personalefraflytning fra Sønderbo.

 

 

 

Administrativ bemærkning før sagens forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget:

 

Tilsynet har, i mail af 08. november 2020, modtaget en fyldestgørende tilbagemelding og handleplan på hvordan der påtænkes fulgt op på den af Tilsynet afgivne anbefaling.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Sønderbo 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn Ressourcevejen 2020

27.12.16K09-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 21. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk:

 

Tilsynet finder, at Ressourcevejen er et godt tilbud til brugerne.

 

Tilsynet oplever fortsat en særdeles høj grad af brugerinvolvering, hvor brugerne støttes og opfordres til at være en aktiv del af beslutningsprocesserne.

 

Tilsynet finder også, at medarbejdergruppen har en høj faglig og empatisk tilgang til opgaveløsningen.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Det er med stor tilfredshed, at jeg noterer mig, at Tilsynet finder en meget høj grad af brugerinvolvering og tilfredshed med Ressourcevejen.

 

Derudover er det med stor tilfredshed, at Tilsynet finder en høj faglig og empatisk tilgang til borgerne og til opgaveløsningen som helhed.        

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er meget tilfreds med den høje faglighed og den empatiske tilgang, som findes i opgaveløsningen.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Et godt og meget selvkørende tilbud til brugerne.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status vedr. tiltag i tilfælde af øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

På trods af, at der siden sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget har været et øget COVID-19 smittetryk, er de tiltag, som blev forelagt udvalget på mødet i september endnu ikke sat i værk. Styrelsen for Patientsikkerhed har indført midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og –hjem, samt på midlertidigt ophold. Der gives en orientering.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde 21. 9. fik udvalget forelagt beskrivelse af forskellige tiltag, som centrene ville iværksætte for at forebygge yderligere smittespredning, hvis der skulle ske en øgning af smittetrykket.

 

For at kunne beskytte borgere med øget risiko for alvorlige forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre, bosteder m.v. vil de beskrevne tiltag stadig kunne tages i anvendelse.

 

Der er nu et øget smittetryk på Bornholm, men smitten har fortsat ikke ramt tilbud til sårbare borgere.

 

Som følge af det høje smittetryk udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed fredag d. 20. november 2020 et påbud til Bornholms Regionskommune om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til plejecentre m.v. Borgere og pårørende blev hurtigt underrettet, og der er iværksat besøgsmulighed i dels borgers egen lejlighed (1 fast nær pårørende), og mulighed for besøg i indendørs besøgsfaciliteter (yderligere 2 faste nære pårørende). Andre besøgende kan besøge på udendørsarealer. Det forventes, at de til formålet indkøbte orangerier/drivhuse opsættes i løbet af december.

 

Kommunen følger fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Tiltagene er – i kort form:

 

Center for Ældre: I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Disse ændringer vil kun iværksættes, hvis et team eller et plejecenter rammes af et udbrud af COVID-19. Da ingen af ændringerne er borgerrettede, vil de eller deres pårørende ikke kunne mærke konsekvenserne heraf. Eneste undtagelse fra dette er DigiRehab-aktiviteter, hvor den planlagte træning med en række borgere vil kunne indstilles midlertidigt. Medarbejderne vil opleve, at en større del af deres arbejdstid bruges i den direkte borgerkontakt og at aktiviteter, som på en almindelig hverdag er med til at understøtte sammenhængskraft og faglighed i teamet, nedprioriteres, så længe udbruddet står på.

 

Center for Psykiatri og Handicap: Det kan blive nødvendigt at anbefale, at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra f.eks. dagtilbud. Der vil også kunne forekomme nedlukning af andre tilbud, som kræver tæt fysisk kontakt mellem medarbejder og borger (f.eks. øreakupunktur).

 

De nu påbudte besøgsrestriktionerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke gældende for Psykiatri og Handicapområdet, idet det fremgår af bekendtgørelsen om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på botilbud m.v., at det er den stedlige leder på botilbuddet, som beslutter midlertidige besøgsrestriktioner, for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

 

Der er udarbejdet en handleplan såfremt der besluttes besøgsrestriktioner på området, som består i at borger kun må få besøg af 2 udpegede besøgende i egen bolig.

 

Center for Sundhed og Forebyggelse: Her er der fortsat begrænset struktureret åbning/hold på dagcentre. Besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Styrelsens for Patientsikkerheds midlertidige besøgsrestriktioner.

 

I øvrigt kan nævnes, at kommunen på grund af stigende smittetryk og efter aftale med Styrelsen for Patientsikker er gået fra systematisk tilbud om test af medarbejdere hver 6. uge til tilbud om test hver 2. uge. Tilbuddet omfatter medarbejdere indenfor ældre, sundhed og det sociale område (botilbuddene).  Kommunerne har endvidere indgået aftale om leje af feriebolig(er), såfremt der bliver behov for at stille en isolationsfacilitet til rådighed.  Se mere på kommunens hjemmeside:  https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/Sider/Coronavirus.aspx

Generelt følges sundhedsmyndighedernes udmeldinger og anvisninger nøje.

Administrativt ansatte er bedt om at begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune

27.57.12P23-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder Kvindekrisecenter Bornholm et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver.

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Driftstilskuddet udgør for aftaleperioden 01. januar 2021 til 31.december 2021 kr.2.607.018,-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Samarbejdsaftale 2021 Kvindekrisecenter Bornholm og Bornholms Regionskommune - Udkast SSU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Samarbejdsaftale 2021 Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune

 

27.54.08P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder Værestedet Blæksprutten et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver.

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Driftstilskuddet udgør for aftaleperioden 01. januar 2021 til 31.december 2021 kr.1.104.450,-

 

Bornholms Regionskommune har i budgetår 2021, givet en anlægsbevilling på kr. 362.000,-

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Samarbejdsaftale 2021 Blæksprutten - Udkast SSU (PDF)

2.
Tilsynsskabelon Dagtilbud 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune    

27.35.08A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap har, på vegne af Bornholms Regionskommune, forlænget samarbejdsaftale mellem SIND Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Formålet med samarbejdsaftalen er, at præcisere, beskrive og fastlægge ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter. Samarbejdsaftalen skal således skabe overblik over både ansvar, rettigheder og pligter, og således fastlægge parternes råderum.

 

Bornholms Regionskommune yder SIND Bornholm et årligt driftstilskud til varetagelse af de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver(Varetagelse af PEERS uddannelsen)

 

Den økonomiske ramme i samarbejdsaftalen, er den ramme, som hvert år fastlægges i forbindelse med Bornholms Regionskommunes budgetvedtagelse.

 

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud. Beløbet udgør for 2021 kr. 159.901 pr. år

Beløbet løn- og prisfremskrives efter KL's takster.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Samarbejdsaftale 2021 SIND Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om udmøntning af pulje til styrkelse af praktikvejlederforløb for elever i hjemmeplejen og på plejeboligområdet

27.00.00Ø34-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i budget 2021 blev det besluttet, at afsætte en pulje til styrkelse af praktikvejlederforløb for elever i hjemmeplejen og på plejeboligområdet. Puljen skal sikre et bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne samtidig med, at der sker en bedre fastholdelse af eleverne. Der gives en orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Puljen til styrkelse af praktikvejlederforløb for elever i hjemmeplejen og på plejeboligområdet udmøntes med 45.454 kr. pr. team årligt.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30.november 2020:

Anbefales

Sagsfremstilling

For at sikre et bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne og skabe større fastholdelse af eleverne, og hermed også sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag er der udarbejdet en ny praktikvejledning.

 

Heraf fremgår at der skal arbejdes med følgende:

·         Der aftales et velkomstmøde med eleven. Ved dette møde har eleven mulighed for at se praktikstedet, skabe den første relation til vejleder, og stille spørgsmål til sit praktikforløb. Med udgangspunkt i elevens læringsbehov og klientsituationen, informerer vejleder teamet i forhold til planlægning af uddannelsesforløbet. Der skal afsættes tid til at vejleder kan følges med elev ved besøget lederen kan deltage ved behov.

 

·         Eleven er altid sammen med en vejleder de første dage. Introduktionen vil være individuel. Det er vigtigt at alle elever tilgodeses, derfor kan nogle introduktionsperioder godt strække sig over mere end 2 uger. Der skal afsættes tid til individuel introduktion, tilpasset elevens behov.

·         Teamleder afholder opfølgningsmøde med hver enkelt elev efter de første 14 dage på praktikstedet, med henblik på at sikre elevens trivsel og tilrettelæggelsen af elevens praktik.

 

·         Der skal skabes muligheder for at eleven oftere har mulighed for praksissituationer sammen med sin vejleder, især i første praktik. Der afsættes 4- 6 timer pr uge pr elev. Timerne skal allokeres til at vejleder kan følges med eleven.

 

·         Hver elev tilknyttes to vejledere, således at der for det meste er en vejleder tilstede.

 

·         Vejledere skal have bedre tid til at forberede sig til samtaler, der afsættes ½- 1 time til forberedelse forud for evaluerings- og refleksionssamtaler.  Der afsættes 5 kvarter til forventnings- og midtvejssamtaler samt 1 time til slutevaluering.

 

·         Der etableres punktpraktikker i skoleperioder, således at eleverne kender deres praktiksted inden de kommer ud i praktik.

 

·         Der skal især være fokus på eleven i første praktik, der bør følges tæt op med samtaler og kontakt til uddannelses sygeplejerske hvis det opleves at der er udfordringer.

 

 

Hvis den nye praktikvejledning skal gennemføres vil det betyde, at der skal tilføres 4,5 timer pr. uge pr. team, svarende til 45.454 kr. årligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Midlerne udmøntes fra afsat pulje til formålet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udmøntning af pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet

27.00.00Ø34-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i budget 2021 blev det besluttet, at afsætte en pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Puljen skal forbedre arbejdsmiljøet og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området. Kommunalbestyrelsen skal senest i december 2020 tage stilling til udmøntningen af puljen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    Puljen deles med 1,5 mio. kr. til plejeboligområdet, og 1,5 mio. kr. til hjemmeplejeområdet

b)    Plejeboligområdets 1,5 mio. kr. anvendes til indkøb og drift af personlige tablets. Det resterende beløb tilføres til ”Puljen for bedre bemanding”.

c)    Hjemmeplejens 1,5 mio. kr. tilføres til ”Puljen for bedre bemanding”, og udmøntes som FOKUS-tid.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

a) Anbefales
b) Anbefales
c) Anbefales

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i en pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Puljen skal give et løft til ældreområdet, bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne.

 

Oplægget skal være udarbejdet i samarbejde med MED-systemet i Center for Ældre.

 

CenterMED har på sit møde d. 3. november drøftet udmøntningen af midlerne, og har i den forbindelse prioriteret, at midlerne blev delt med 1,5 mio. kr. til plejeboligområdet og 1,5. mio. kr. til hjemmeplejen.  Midlerne på plejeboligområdet ønskes brugt på indkøb af personlige tablets til alle medarbejdere, og evt. restbeløbet tilføres til midlerne i ”Puljen for bedre bemanding”.

 

De nuværende midlerne til bedre bemanding kommer af Finansloven for 2018. I hjemmeplejen har man valgt at bruge midlerne til FOKUS-tid, som giver medarbejderne tid til faglig dokumentation, opsamling, kollegahjælp, uforudsete opgaver, og sparring.

Plejeboligområdet har fordelt puljemidlerne til hver team, og overladt det enkelte team at finde ud af, hvordan timerne skal udmøntes, f.eks. i form at øgning i ansættelsesnorm, og/eller flere ansatte.

 

Medarbejderrepræsentanterne for plejeboligområdet har følgende argumenter for, at det bedrer arbejdsmiljøet dels at investere i tablets og dels at tilføre midler til bedre bemanding:

Som det er i dag, er der store frustrationer og utilfredshed, når der skal logges af og på deletablets, idet det tager uforholdsmæssig lang tid. Hvis en kollega har glemt at logge af, giver det helt urimelige ventetider, før tabletten kan tages i brug af en anden kollega. Dette vil kunne undgås, hvis man havde egen tablet. Man få desuden et godt redskab, som kan tages med ved f.eks. lægekontakt. Giver bedre mulighed for borgernær dokumentation.

 

Øgede midler til bedre bemanding vil kunne skabe ens vilkår i alle vagtlag, øge samarbejdet og forståelse for hinandens arbejde, og ikke mindst øge den sociale kapital.

Der vil kunne gives tid til meget tidskrævende medicinkontroller, tid til at samle op på alt det, som medarbejderne oplever som stressorer: CURA-opdateringer, manglende tid til fordybelse og sparring.

 

Der er regnet med at alle månedslønnede plejepersonaler skal have egen tablet, pt. svarer det til 405 medarbejdere. Derudover er der indregnet 72 tablets til elever og øvrige timelønsansatte medarbejdere. Der fraregnes allerede indkøbte tablets, hvilket vil sige, at der er behov for i alt 377 tablets, inklusiv. tablets til plejecenter Aabo og Snorrebakken, hvortil der særskilt er afsat 400.000 kr.  i budget 2021 til et 2-årigt projekt med personlige tablets.

 

Det har efterfølgende vist sig, at hvis alle ansatte på plejecenter Abo og Snorrebakken skal have personlige tablets, og der indregnes udgifter til drift og udskiftninger, så ville der skulle have været afsat ca. 688.000 kr. i alt til projektet i den 2-årige projektperiode, hvorfor vi har valgt at se de to bevillinger under ét, så alle faste medarbejdere kan få personlige tablets.

 

Der regnes således med en udgift til tablets i 2021 på i alt 1,454.83 kr. De to puljer giver tilsammen 1.900.000 kr. i 2021, hvorfor der vil være ca. 446.000 kr. tilbage i 2021 til brug for bedre bemanding.

 

Fra 2022 regnes der med en årlig driftsudgift på ca. 504.000 kr. inkl. løbende udskiftning af tablets, idet det fra it-afdelingen er oplyst, at en tablet har en levetid på ca. 3 år. Der vil således i 2022 og frem kunne tilføres puljen til bedre bemanding i alt 996.00 kr.

 

Hjemmeplejens andel af puljen ønskes tilført FOKUS-tid således, at alle medarbejdere får tildelt FOKUS-tid hver dag. Den oprindelige FOKUS-tid gav 20 min. til social- og sundhedsassistenterne, hverdag i alle vagtlag, og 15 min. til social- og sundhedshjælperne, 2 dage ugentligt på hverdage i alle vagtlag.

 

I 2020 har det været muligt via ubrugte midler fra 2019, at tilføre social- og sundhedshjælperne FOKUS-tid, så de fik 15. min. hver dag. Puljen til bedre arbejdsmiljø vil fra 2021 og frem kunne sikre, at social- og sundhedshjælperne får tilført FOKUS-tid hver dag med 12. min. Social- og Sundhedsassistenterne har fortsat 20 min.

 

Medarbejderrepræsentanterne fra hjemmeplejen har følgende argumenter for at det forbedrer arbejdsmiljøet at anvende midlerne til FOKUS-tid:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Midlerne udmøntes af afsatte midler til budget 2021.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen

27.36.04K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 46 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller private leverandør i 2020. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2020.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30.november 2020:

Tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 og § 83 a i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og § 83 a og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet har som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Normalt foregår interviewet af borgeren i denne hjem. Grundet Covid-19-situationen, er det i år foregået som telefoninterviews.

 

Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen, i alt 46 borgere. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsmæssig fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra den private leverandør.

 

I forbindelse med, at Center for Ældre arbejdede i nødberedskab i forbindelse med Covid-19 nedlukningen i Danmark i foråret, er det besluttet at der tilføjes 2 nye spørgsmål om hjælpen i denne periode. Det er spørgsmål nr. 7 og 8.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 8 spørgsmål til borgerne:

1.    Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2.    Får du den hjælp, du er bevilget?

3.    Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4.    Medvirker hjælpen til, at du i højere grad kan klare dig selv i dagligdagen?

5.    Med tanke på hvor ofte du får hjælp i løbet af døgnet, er du så tilfreds med antallet af medarbejdere, der kommer i dit hjem?

6.    Er du tilfreds med den leverede hjælp?

7.    Har du oplevet ændringer i hjælpen i år begrundet i Corona/nødberedskab?

8.    (Hvis ja til spørgsmål 7) Hvad gjorde du så, da hjælpen ændrede sig?

Samlet konklusion fra kvalitets- og tilsynsbesøgene i 2020:

Kvalitets- og Tilsynsbesøget er udført hos 44 tilfældigt udvalgte borgere, som alle modtager personlig og/eller praktisk hjælp fra kommunal eller privat leverandør. Borgerne er stillet de samme 7-8 spørgsmål.

 

Tilsynet finder, at der generelt er tilfredshed med den hjælp der gives, men der opfordres stadig til at skærpe opmærksomheden på, at forventningsafstemningen med borgerne skal fortsætte, således at den positive ændring i borgernes opfattelse af, at hjælpen kommer til den aftalte tid yderligere forbedres i kommende år.

 

Borgerens oplevelse af at få den hjælp, som de er bevilget ligger meget højt, dog med et lille fald hos den private leverandør.

Der er en fin stigning i antallet af borgere, som finder at den leverede hjælp er medvirkende til, at de klarer dagligdagen bedre.

Det kan se ud til, at det arbejde der er gjort med at få kontinuitet i borgerbesøgene, har virket, men der er kun to år at sammenligne med, så det skal blive spændende at følge i de kommende år.

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der, jfr. ovenstående, fortsat skal arbejdes med at afstemme forventninger med borgerne.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i 2020.

 

Ledelseskommentar

Ledelsen i hjemmeplejen har drøftet, at tilsynsredegørelsen giver anledning til, at der skal øget fokus på, at medarbejderne forventningsafstemmer med borgerne. Forventningsafstemningen skal især fokusere på, hvornår hjælpen kommer, og hvem der er borgers kontaktperson. Desuden vil hjemmeplejen være bedre til at fortælle, at der, af driftsmæssige hensyn, kan være forskellige tider i hverdagen i forhold til weekend og helligdage.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Udkast til tilsynsradegørelse - personlig og praktisk hjælp 2020 - Hjemmeplejen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2020 Plejecenter Snorrebakken

27.12.16K09-0248

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 03. august 2020 (afdelingerne A+B), den

19. august 2020 (afdelingerne C+D), den 11. august 2020 (afdelingerne E+F), samt den 17. august 2020 (afdelingerne GH+IJ), aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set løbende fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger skal der følges op med en handleplan på disse anbefalinger inden næste års tilsyn.

 

Afdelingerne A+B

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling A+B oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

Der arbejdes aktuelt med anbefalingerne i teamet.

 

Det er ledelsens opfattelse at afdelingen har været igennem en svær periode da der har været corona smittede beboere og medarbejdere. Der er arbejdet godt og professionelt med at få smitten udryddet hvilket også er lykkes. 

 

Afdelingerne C+D

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling C+D oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Ledelsens bemærkninger:

I teamet skal der arbejdes med de 2 anbefalinger.

 

Det er ledelsens vurdering at teamet er blevet opgraderet væsentligt på det faglige område i det forgangne år, der er tilført personale ressourcer som har højnet det faglige niveau.

 

Teamet har været ramt af corona og har dermed været igennem en udfordrende tid, men det er ledelsens opfattelse at der er arbejdet godt og professionelt med at udrydde virus i afdelingen, hvilket også lykkedes.

 

Afdelingerne E+F

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdeling E+F oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen bemærker at der er behov for at se generelt på det faglige niveau der omhandler SoSu hjælpere som arbejder i psykiatriafsnit. Det vil blive taget med i overvejelserne når der planlægges kompetenceudvikling i 2021.

 

Afdelingerne GH+IJ

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken - afdeling GH+IJ oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for, set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ledelsen kan oplyses at der arbejdes med at købe personlige tablets til alle, hvilket burde afhjælpe de udfordringer der opleves med login.

 

Ligeledes er der gennemført CURA cafeer i sensommer og efteråret som støttes op med sidemands oplæring i teamet.

 

På grund af svingende smittetryk er der pt ikke kontinuerlige Beboer- og Famileråds møder.

Det vurderes fra gang til gang i forhold til situationen.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet hilser med tilfredshed den indsats, som personalet har ydet, specielt i disse svære tider med Corona.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Samlet for afd. A+B, C+D, E+F, G+H, I+J:
Angående kommunikation har vi noteret os, at der på flere af afdelingerne er problemer.
Det er bekymrende. Vi vil gerne understrege, at det er meget vigtigt, at det af beboernes dokumentation tydeligt fremgår, hvad der er taget stilling til, hvem beslutningerne kommer fra, hvem der udfører handlingerne samt hvem der er behandlende læge.

Vi har noteret os, at kendskabet til klippekortsordningen nogle steder er mangelfuld. Vi vil gerne understrege, at vi mener, at de muligheder klippekortene giver er, om end små, meget vigtige for de ældres livskvalitet.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsyn Snorrebakken afdeling A+B 2020 (PDF)

2.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. C+D 2020 (PDF)

3.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. E+F - 2020 (PDF)

4.
Tilsyn Plejecenter Snorrebakken afd. GH+IJ 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsyn 2020 Plejecenter Nylars

 

27.12.16K09-0249

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den08. oktober 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Nylars oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

Det er kendt af ledelsen at der er et ønske om kompetenceudvikling i neuropædagogik. Der er proces i gang med henblik på, at skrue et kompetenceforløb i gang sammen med daglig leder. 

 

Det drøftes aktuelt om der ved rekrutteringsbehov kan ansættes pædagoger som en erstatning for de manglende SoSu assistenter

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med hvordan Plejecenter Nylars løser opgaven, men deler den bekymring der er rejst vedr. strukturen i personalesammensætningen.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
50/50 ansættelser giver bekymring for kompetenceniveau.
Vi vil gerne støtte ledelsens forslag, om at ansætte pædagogbistand til aflastning for de ubesatte So-Su assistent stillinger.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport Plejecenter Nylars 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Klippely  

27.12.16K09-0250

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:
Tilsynet taget til efterretning og sendes til Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klippely den 14. oktober 2020.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk

 

Tilsynet finder, at Klippely er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet finder også, at der er fokus på at give brugene nogle relevante arbejdsmæssige opgaver og ansvar der svarer til den enkeltes evner og ønsker.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Tilsynets samlede indtryk passer ind i det leder oplever ved besøg i tilbuddet, på personalemøder og ved de samtaler har med brugere, medarbejdere og daglig leder.

 

Det skal fremhæves at Projektet har været hårdt ramt. Da Center Job, Uddannelse og Rekruttering overtog Skovhjælperprojekt den 1. januar 2020, blev den overførte medarbejder syg fra start af.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet udtrykker ros til arbejdet på Klippely.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. november 2020:
Tages til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Tilsynsrapport 2020 Klippely (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering om arbejdet med opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

82.00.00G01-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

16

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Denne statusorientering udsendes for konkret at orientere udvalgene om arbejdet med opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger. Installeringen af sprinkleranlæg på Plejecenter Aabo i Aakirkeby samt plejecenter Klippebo i Gudhjem er igangsat.

Derudover er ekstern rådgiver OBH i gang med at udarbejde analyse af de øvrige plejecentre og bofællesskaber.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    orienteringen tages til efterretning,

b)    at den reviderede procesplan godkendes.

 

 

Social- og sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Anbefales

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 1. december 2020:

 

Sagsfremstilling

 

BAGGGRUND

Transport, Bygnings- og Boligministeriet (TBST) udsendte i september 2018 et påbud om at gennemgå brandsikkerhed i kommunens plejeboliger.

Påbuddet afstedkom en grundig gennemgang af 14 (11 plejecentre og senere yderligere 3 bofællesskaber/ døgninstitutioner) bygninger, som huser plejeboliger til personer der ikke vurderes at kunne bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Arbejdet med at registrere og vurdere bygningernes brandsikringsmæssige tilstand blev foretaget i 2019 i et samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice og Center for Natur og Miljø, Brandmyndigheden og Niras (ingeniørfirma, ekstern rådgiver for TBST).

 

To ting blev klart ved denne gennemgang:

1)   Selvom alle tilladelser på plejecenter Klippebo og Plejecenter Aabo principielt har været i orden hvad angår brandsikring har det vist sig, at der har været givet dispensationer for sprinkleranlæg, hvilket der ikke længere er grundlag for fordi forudsætningerne for dispensationen ikke længere er til stede. Processen med at udbedre dette er døbt ”SPOR I”.

 

2)   Der blev ikke umiddelbart fundet lignende problematikker på øens resterende plejecentre. Det blev dog klart at en fyldestgørende status på brandsikkerheden i de resterende plejecentre ville kræve en fysisk gennemgang foretaget af en ekstern rådgiver med de rette kompetencer. Herunder certificerede brandrådgivere. Eventuelle dispensationer fundet hér falder under et muligt spor IIA. En politisk bestilt redegørelse for, hvad der skal til for at løfte brandsikkerheden til kravene i nyeste bygningsreglement kaldes spor IIB.

Den efterfølgende proces i spor I har været præget af høj kompleksitet, og involvering af mange interessenter: brandinspektør, bygningsejere, brugere, revision, eksterne rådgivere. En særlig omstændighed som har krævet ressourcer har været udregninger af omkostningsfordelinger og at fastlægge regler og fordelinger for låntagning og garantistillelse. Derfor har det taget lang tid, før processen med selve etableringen af sprinkleranlæggene endelig kunne igangsættes medio 2020.

En udfoldet tidslinje for hele sagen om opgradering af brandsikkerhed i skema et vedlagt som bilag 1.

 

ORIENTERING OM SPOR 1 – ETABLERING AF SPRINKLERANLÆG PÅ KLIPPEBO OG AABO

Bornholms Regionskommune har, som ejer af Aabo og i samarbejde med Lejerbo som ejer af Klippebo, igangsat en gennemgang, projektering og udbudsproces for at få etableret de nødvendig sprinkleranlæg. Dette arbejde er forestået af det eksterne ingeniørfirma OBH gruppen.

Fordelingsnøgler og procedurer for låntagning og garantistillelse er nu kommet på plads. Dette arbejde har været vigtigt, da almenboligloven bestemmer, at opgraderingerne skal finansieres af huslejen, hvad angår boligdelen. På Klippebo er der aftalt en fordelingsnøgle med Lejerbo, således at de forskellige anlægsudgifter fordeles fair mellem BRK og Lejerbo, afhængig af, i hvor høj grad disse udgifter vedrører boligdelen og/eller servicedelen på plejecenteret.

Sprinklerentreprenørfirmaet Wigotek Kirkebjerg er udvalgt som entreprenør efter en udbudsproces, og har opstartet montering af sprinkleranlæg på Klippebo og Aabo plejecenter.

Wigotek Kirkebjerg har netop færdiggjort en detaljeret tidsplan som angiver at anlægsarbejderne på plejecenter Klippebo forventes afsluttet uge 6, og på plejecenter Aabo i uge 9. Det er for Aabos vedkommende fire uger senere end fastsat i udbudsmaterialet og skyldes primært plejecenterets kompleksitet og begrænsninger i de tidsrum, der kan arbejdes i. 

 

FORBEHOLD OG UDFORDRINGER

Der er mange kommuner i samme situation som Bornholms Regionskommune. OBH gruppen fortæller at der derfor kan opstå flaskehalse i forhold til levering af specifikke bygningsmaterialer, hvilket kan forsinke processen. Desuden kan der opstå begrænsninger i adgang til plejecentrene grundet COVID-19 som kan risikere at forsinke arbejdet yderligere.

Der er i udbudsmaterialet og i dialogen med entreprenør, så vidt muligt taget hensyn til beboerne. Anlægsarbejder i boligerne udføres således i et begrænset tidsrum, så beboerne kan spise morgenmad i egen bolig inden arbejdet opstartes. Mens beboeren opholder sig i fællesrum arbejdes der, og gøres rent igen så beboeren kan vende tilbage om eftermiddagen.

Omfanget af boliger hvor dette ikke kan lade sig gøre af hensyn til særlige behov hos en beboer, som i stedet genhuses anslås at være 6-7 boliger pr. plejecenter. Hvis dette ændrer sig kan det forsinke processen.

 

 

 

 

ORIENTERING OM SPOR IIA og SPOR IIB – MANGLER PÅ ANDRE PLEJEBOLIGER

 

OBH-gruppen har netop afleveret en rapport (uge 48), der redegør for status på øens resterende plejecentre samt botilbud. Dertil har OBH afleveret et anlægsoverslag, der anskueliggør hvad det vil koste at opgradere brandsikkerheden.

 

Spor IIA indeholder de opgraderinger der efter OBHs vurdering skal udføres.

 

Spor IIB indeholder de opgraderinger der efter OBHs vurdering kan udføres.

 

Denne skelnen mellem ”skal” og ”kan” dækker over komplekse vurderinger af blandt andet:

-      hvornår en given plejebolig er opført og til hvilken anvendelseskategori

-      om der er foretaget væsentlige ændringer efter et bygningsreglement med skærpede krav til brandsikkerhed er indført. I sådanne tilfælde skal plejeboligerne nemlig opgraderes iht. dette reglement.

 

Det forhold der skal opdateres på flere adresser, er helt overvejende mangler på ABA anlæg. Et ABA-anlæg er et automatisk brandalarmanlæg der tidligt opfanger en opstået brand. ABA-anlægget sender ved brand øjeblikkeligt et automatisk signal til f.eks. redningsberedskabet eller andre brandsikringsforanstaltninger og kan herved medvirke til at redde menneskeliv.

 

 

 

Rapporten konkluderer at følgende plejecentre skal opgraderes (spor IIA):

 

ADRESSE

PRIMÆRT MANGLER PÅ:

ÅRSAG

Toftegården (1)

ABA-anlæg

større ombygningsarbejder siden opførelse

Røbo

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Klintebo

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Valmuen

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Gartnerparken

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Sønderbo (2)

ABA-anlæg

til- og ombygninger i 2014 medfører krav til ABA

Lunden

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Stenbanen

ABA-anlæg

godkendt i anvendelseskat. 4, anvendes i kategori 6

Spor IIA: Anslåede anlægsomkostninger på nuværende grundlag.

 

 

4.635.000 (3)

 

(1) Ombygningernes størrelse vurderet så store at nye BR. krav vedr. ABA gælder.

(2) Kan konstateres at aflastningsboliger er uden ABA.

(3) priserne inkluderer overslag af anlægsudgifter samt brandtekniske notater, byggesagsbehandling inkl. tegningsmateriale, kontrolrapporter og brandstrategirapport.

 

 

 

 

 

 

PROCESPLAN

Følgende reviderede procesplan afspejler de forventede kommende aktiviteter i både spor I og spor IIA. NB: Procesplanen med uddybende forklaringer til hvert punkt er vedlagt som bilag 2.

 

Handling

Tidsplan

Gennemgang af plejecentre m. certificeret brandrådgiver Spor IIA

Uge 41 og uge 43

udarbejdelse af rapport om arbejder i Spor II

Uge 48

Igangsætning af anlægsarbejde, spor I

Uge 48

Igangsætning af anlægsarbejde, spor I

Uge 49

Orientering af beboere og boligselskaber Spor IIA.

Uge 50

Indstilling til udvalg ang. Spor IIB

jan-21

Udarbejdelse af anlægssag på anlægsarbejder Spor IIA

jan-21

Udbud af anlægsopgaver Spor IIA

jan-21

Følgegruppemøde

jan-21

Afslutning, anlægsarbejder Spor I

Uge 6, 2021

Lånoptagelse/KB Spor I og II

Efter januar 2021

Igangsætning af anlægsopgaver Spor IIA

feb-21

Følgegruppemøde

mar-21

Afslutning, anlægsarbejder Spor I

Uge 9, 2021

Anlægsarbejde spor IIA

apr-21

Udbud af anlægsopgaver Spor IIB (1)

apr-21

Igangsætning af anlægsarbejde, spor IIB (1)

Sommer 2021

Afslutning, anlægsarbejder Spor IIB (1)

Efterår, 2021

(1)                  punktet er kun relevant hvis spor IIB vedtages politisk.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vil frem til udvalgsmøderne i januar 2021 udarbejde et samlet anlægsbudget på Spor IIA og IIB på baggrund af OBH’s bygningsgennemgang og afrapportering. Herunder vil der være et bud på fordeling af anlægsudgifter på det enkelte plejecenter iht. servicearealer og boligarealer. Dette budget vil tillige forelægges følgegruppen inden indstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 1. december 2020

1.
bilag 1 - oversigt over milepæle (PDF)

2.
bilag 2 - Procesplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Status - Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

27.00.00Ø34-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget bakkede på møde d. 21. september 2020 op om, at Center for Ældre kunne søge en af Sundhedsstyrelsen udmeldt pulje til ’Styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen’, såfremt det kunne lykkes at skrive et bæredygtigt projekt frem.

 

D. 5. oktober 2020 blev det besluttet og meldt ud i centret, at der ikke ville blive arbejdet videre med at udforme en projektansøgning.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte d. 24. august 2020 en pulje til ’ styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen’. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog på møde d. 21. september stilling til, om Center for Ældre skulle ansøge om at komme i betragtning til puljemidler og bakkede op herom, forudsat at centret, ved ansøgningsfristens udløb vurderede, at et projekt kunne blive robust nok til at bære en ansøgning.

 

Det blev d. 5. oktober 2020 besluttet, at der ikke kunne etableres bred opbakning i centret til at søge puljen, på det foreliggende grundlag. 

 

Forud for beslutningen lå en inddragelsesproces, hvor en bred kreds af medarbejdere og ledere havde givet input til, hvad der efter deres opfattelse kunne styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Derefter blev et omrids af et projekt drøftet med dels Center for Ældres ledere og dels med CenterMED, med suppleanter og inviterede gæster. Begge dele foregik på Skype, da det ikke blev vurderet forsvarligt at så mange af centrets ansatte skulle mødes fysisk.

Det blev efter denne inddragelsesproces konstateret, at der ikke var tilvejebragt et fælles målbillede for, hvad ældreområdet kunne opnå ved at ansøge om at komme i betragtning og på den baggrund indstilledes arbejdet med puljeansøgningen. Der pågår nu en proces, hvor der samles op på de input, som processen har givet, med henblik på at fastholde perspektiver og muligheder, som er fremkommet undervejs.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et regnskab med et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Set under et er der fra 2019 overført et overskud på 13,7 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive et overskud på 18,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning

b) at der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 11.439.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, finansieret af de likvide midler

c) at merforbruget vedr. hjælpemidler på 600.000 kr. som følge af uændret serviceniveau på diabetesområdet finansieres af mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets samlede overførbare ramme, og fordeles på bevillingerne i forbindelse med budgetoverførslen til 2021

 

social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

a) Budgetopfølgningen taget til efterretning
b) Anbefales
c) Anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020. I 2020 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2021.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

 

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække den betydning Corona-krisen indtil videre har haft og forventes at få på områdernes driftsøkonomi. Dette fremgår af den mere detaljerede beskrivelse i bilaget.

I den samlede budgetopfølgningssag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen vil der være et overblik over Corona-krisens samlede betydning for kommunes økonomi.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften

 

Drift

For Center for Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 2,3 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 11,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

De væsentligste ændringer ses hos Hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn, ældre særlig overførselsret, hvor der samlet set ses en forbedring if til budgetopfølgningen pr. 30. april på 5,7 mio. kr.

 

Sammen med Plejeboligområdet er det disse områder der økonomisk har mærket konsekvenserne af de beslutninger der blev anbefalet tilbage i marts måned 2020 if med Corona nedlukningen. Hvis man ser bort fra de menneskelige konsekvenser af en sådan nedlukning har det if til Hjemmeplejen og Myndighed haft en positiv påvirkning på deres økonomiske resultater. Disse to områder hænger uløseligt sammen, da budgetrammen til pleje i eget hjem ligger under Myndighed, der så igen bestiller plejen hos leverandørerne af pleje i eget hjem hhv. Hjemmeplejen og de private leverandører. Da Corona nedlukningen har betydet et fald i aktiviteten betyder det, at udgifterne under Myndighed falder, medens indtægten i Hjemmeplejen modsat falder. Dette er også tilfældet, men at det har lykkes skyldes bl.a. fordi Hjemmeplejen har tilpasset lønudgifterne til det lavere aktivitetsniveau bl.a. ved at anvende eksterne vikarer minimalt. Samtidig har aktivitetsnedgangen også betydet en bedre overensstemmelse mellem antallet af eget personale og aktiviteten i Hjemmeplejen.
Derudover har Myndighed efter nedlukningen konstateret, at ud fra en konkret individuel vurdering kan mange ydelser vedrørende personlig pleje fastholdes på samme niveau som under Corona nedlukningen og derfor er det økonomiske resultat vedvarende forbedret.

 

 

Umiddelbart skulle ovennævnte betyde, at Myndigheds økonomiske resultat skulle være væsentligt større end det pt forventede resultat pr. 31. oktober på et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. At det ikke er blevet større skyldes, at der før budgetopfølgningen pr. 30. april forventedes en større aktivitetsstigning på bl.a. pleje i eget hjem og at der i den forbindelse var lagt op til at der skulle tilføres Myndighed et budget i størrelsesorden 8,7 mio. kr. fra ældres fællesudgiftsområde. Dette blev så ikke aktuelt grundet Corona nedlukningen.

 

 

 

For Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 1,8 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning er at betalingen til to respektive botilbud som er stoppet og borgerne har fået et væsentligt billigere tilbud.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020, hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

 

Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning er at afregningen fra BAT vedr. betalingen for integreret bruger befordring er reduceret.

 

 

For Center for Sundhed og Forebyggelse forventes samlet set merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 9,6 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

Merbruget kan i høj grad henføres til et forbrug finansieret af overførte midler fra 2019.

Specielt ift. elevområdet ses et forventet merforbrug i 2020. EUD reformen og dimensioneringsaftalen på SOSU området fra 2016, medførte i en overgangsperiode i 2017 og 2018, en naturligt mindre aktivitet. Som følge heraf blev der igangsat forskellige tiltag på elevområdet, som naturligt ville medføre et merforbrug i 2019 og 2020. Der blev tilbage i 2017 besluttet at forventede merforbrug i 2019 og 2020 skulle finansieres af overskud fra 2017 og 2018. Siden opfølgningen pr. 30. april er der sket en væsentligt ”forbedring” af det forventede resultat, som kan tilskrives et stort frafald af elever i 2. halvår 2020.

 

Derudover forventes et merforbrug som følge af indkøb af værnemidler. Her er merforbruget dels forårsaget af et generelt øget forbrug grundet Corona-situationen, dels af at hele BRK’s indkøb af værnemidler, i Corona-krisen, er samlet i afdeling Hjælpemidler. Hvilket betyder, at det forbrug der ”normalt” ville ligge ude i de enkelte afdelinger nu også ligger i afdeling Hjælpemidler. I økonomiaftalen der er indgået mellem KL og regeringen for 2021 er det aftalt, at kommunerne kompenseres for merudgifter til håndtering af corona-krisen, herunder udgifter til værnemidler.  Det er aftalt, at det fælleskommunale værnemiddelindkøb (KVik) kompenseres direkte for det samlede køb, hvorfor disse udgifter ikke er medregnet i det forventede merforbrug.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2020, hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

 

Merforbruget kan primært henføres til det uændrede serviceniveau på diabetesområdet under ’Hjælpemidler’, samt øgede udgifter til individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi, kompressionsstrømper, proteser og handicapbiler.

Merforbruget på diabetesområdet kan henføres til, at budgettet på området i 2020 blev reduceret ud fra en forventning om lavere priser på udvalgte materialer. Efterfølgende er vilkårene ændret og der er i forbindelse med budgetprocessen for 2021 tilbageført midler til området. Merforbruget i indeværende år søges løst af Social- og Sundhedsudvalgets samlede overførbare ramme i forbindelse med budgetoverførslen til 2021.

 

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2020.

Området er meget konjunkturfølsomt og har stor betydning ift. direkte refusion og regulering via budgetrammen, er der løbende budgetopfølgning på områder, hvor der også gennemføres en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er således taget højde for det større merforbrug i budgetlægningen for 2021 og frem.

 

Merforbrug skyldes primært en større tilgang af seniorpensionister.

 

Økonomiske konsekvenser

På Social- og Sundhedsudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2019 overført på 13,7 mio. kr. Med et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 18,0 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr.

 

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2020

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2020

Afvigelse i pct.

Overført fra 2019

Forventet resultat i 2020

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Ældre

9.110

 

2,4 %

 

2.343

11.453

 

31 Ældre

9.110

 

2,4 %

 

2.343

11.453

 

Center for Psykiatri og Handicap

173

-470

0,1 %

8,4 %

1.789

1.967

-470

32 Psykiatri og Handicap

173

-470

0,1 %

8,4 %

1.789

1.967

-470

Center for Sundhed og Forebyggelse

-4.976

-3.003

3,1 %

1,3 %

9.569

4.596

-3.003

33 Sundhed og Forebyggelse

-4.976

-3.003

3,1 %

1,3 %

9.569

4.596

-3.003

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 

-8.566

 

2,4 %

 

 

-8.566

34 Sociale ydelser

 

-8.566

 

2,4 %

 

 

-8.566

Social- og Sundhedsudvalget

4.311

-12.039

0,6 %

2,0 %

13.701

18.012

-12.039

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt.

Ændring

30. apr.

31. okt.

Ændring

Center for Ældre

4.028

9.110

5.081

 

 

 

31 Ældre

 

 

 

 

 

 

Center for Psykiatri og handicap

-112

178

290

-875

-470

405

32 Psykiatri og Handicap

 

 

 

 

 

 

Center for Sundhed

-8.326

-4.976

3.350

-419

-3.003

-2.584

33 Sundhed

 

 

 

 

 

 

Center for Job-, Uddannelse og Rekruttering

 

 

 

0

-8.566

-8.566

34 Sociale ydelser

 

 

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

-4.410

4.311

8.721

-1.294

-12.039

-10.745

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-11-2020

13

 

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

19

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Handicaprådet orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret ”Inspirationsguiden til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge”. Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, og indeholder forslag/inspiration til, hvordan hvert enkelt tilbud kan arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn og unge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ godkendes

b)    ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ sendes til orientering i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

Godkendt

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte i januar 2020 den opdaterede beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen gjorde det mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

 

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret inspirationsguiden.

 

Målgruppe og indhold

Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, som Bornholms Regionskommune har til børn og unge, både kommunale og private, eks. dagtilbud, skoler, Børne- og Familiehuset, Ungehuset, fritidsinstitutioner eller andre institutioner såsom døgninstitutioner, opholdssteder eller plejefamilier.

 

Inspirationsguiden fra 2015 var både til ledere og medarbejdere, men den opdaterede sigter i højere grad mod at hjælpe lederen til at kunne sætte forebyggelse på dagsordenen i det enkelte tilbud. Derfor indeholder inspirationsguiden eksempler på en række spørgsmål, som kan udvælges til drøftelse i det enkelte tilbud.

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

Da beredskabsplanen blev behandlet, var der i marts 2020 planlagt en temadag med målgruppen for beredskabsplanen. På grund af covid-19 blev temadagen imidlertid aflyst, og den er derfor endnu ikke afholdt. Center for Børn og Familie er i kontakt med Janus-Centret om afholdelse af temadagen.

 

Inspirationsguiden udsendes til alle relevante tilbud, og det forventes at alle tilbud minimum en gang om året sætter forebyggelse af overgreb mod børn og unge på dagsordenen på personalemøder eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. november 2020

1.
Bilag 1 Inspirationsguide (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Midler til frivilligt socialt arbejde i 2021

27.15.12G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale grupper, organisationer og foreninger og årligt afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Udvalget skal behandle indkomne ansøgninger til hovedpuljen i 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At de administrative bevillinger fra Udviklingspuljen i 2020 tages til efterretning

b)    ansøgningerne til Hovedpuljen i 2021 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

a) Taget til efterretning
b) De godkendte ansøgninger, lagt som bilag til referatet

Sagsfremstilling

Hovedpuljen 2021

I henhold til retningslinjer for tildeling af §18-midler til frivilligt socialt arbejde behandler udvalget én gang årligt i november/december indkomne ansøgninger til hovedpuljen for kommende år. Hovedpuljen kan søges til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, og til foreninger /organisationer /grupperinger som støtte til tilbagevendende aktiviteter og indsatser.  Hovedpuljen udgør i 2021 i alt 1.537.040 kr.

 

Der er udarbejdet en oversigt om de indkomne ansøgninger til midlerne til frivilligt socialt arbejde i 2021. Oversigten består af et regneark der indeholder oplysninger om foreningens formål, det ansøgte beløb, seneste års bevilling, budgetposter, antal frivillige, antal medlemmer samt antal deltagere og det ansøgte beløb pr. deltager.

Det skal bemærkes, at alle indkomne ansøgninger lever op til kriterier for tildeling af §18-midler.

Der i alt indkommet 64 ansøgninger og der er samlet ansøgt om tilskud for 2.264.824 kr., hvilket er 727.784 kr. mere end budgettet.  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne, der tilnærmelsesvis balancerer budgettet.

 

Oversigten i regnearket giver mulighed for, at udvalget kan prioritere og fordele midlerne på mødet, samt notere bemærkninger og de nødvendige begrundelser for bevilling/afslag. Ansøgningerne er ligeledes koblet til oversigten.

 

 

 

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen støtter fornyelse, udvikling og initiativer der opstår i årets løb. Puljen kan søges i perioden fra 1. januar til 30. september, og bevilliges administrativt på op til kr. 5.000 pr. ansøgning med tildeling til aktiviteter og indsatser i samme kalenderår.

 

Administrativt er der i løbet af året bevilget kr. 5.000 til henholdsvis Epilepsiforeningen til foredrag og til Foreningen Sind til lokale leje.

 

Helt ekstraordinært er der i 2020 endvidere administrativt bevilget i alt kr. 36.594 til Corona-relaterede udgifter for at understøtte fortsatte aktivitet med Corona-restriktion:

·         Foreningen Vineyard til sommerlejr (kr. 5.000)

·         Foreningen Værftet Nexø til infoskærme og IT-udstyr ( kr. 6.095)

·         Foreningen Værftet Nexø til Spritautomater mm  (kr. 6.000)

·         Foreningen Rønne Vineyard –til Pc og hygiejneforanstaltninger  (kr. 5.000)

·         Foreningen Værftet Nexø til gulvrengøringsmaskine (kr. 14.499.69)

Økonomiske konsekvenser

§ 18 puljens størrelse, samlet:                                     

1.589.040 kr.

Pulje 2021 (2021 PL-niveau)

1.268.880 kr.

Forventet overskud 2020

320.160 kr.

Disponerede midler for 2021:

52.000 kr.

Udviklingspuljen 

25.000 kr.

Frivillighedsprisen

27.000 kr.

Rest til fordeling i 2021 blandt indkomne ansøgninger:      

1.537.040 kr.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. november 2020

1.
Retningslinjer for ansøgning til § 18-midler til frivilligt socialt arbejde (DOCX)

2.
Oversigt over ansøgninger til Hovedpuljen 2021 til frivilligt socialt arbejde efter § 18 (XLSX)

3.
Godkendte ansøgninger (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

21

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at punkt 2 sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet

·         at punkt 3 og 12 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-11-2020

22

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Udvalget blev orienteret