Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
05-02-2020 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge
  åbent 3 Nyt tolke-udbud
  åbent 4 Ansøgning til puljen for tilflytning
  åbent 5 Status for Ungerådgivningen Bornholm 2019
  åbent 6 Status den koordinerede ungeindsats
  åbent 7 Temadrøftelse. Ny fritids- og kulturpolitik BRK
  åbent 8 Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024
  åbent 9 Uddeling af kultur- og idrætsprisen på Frivillig Fredag
  åbent 10 Folkebibliotekernes dialogmøder med brugerne i 2019
  åbent 11 Orientering om dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening – ændret nedrivningsplan
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandling af punkt 5 Status for Ungerådgivningen Bornholm 2019 og punkt 6 Status den koordinerede ungeindsats deltager leder af Ungeporten Gitte Hagelskjær Svart.

 

Under behandling af punkt 6 Temadrøftelse. Ny fritids- og kulturpolitik BRK deltager

Jens Høyer-Kruse, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik og

Holger Kortbek, Idrætschef i Gladsaxe Kommune og næstformand for forretningsudvalget i Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, (IFED).

Fra Bornholms Regionskommune kulturkonsulent Louise Krogsriis og fritidskonsulent Winnie Lund.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

09-12-2019

7

 

Børne- og Skoleudvalget

07-01-2020

7

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

”Beredskabsplanen ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge” er blevet opdateret. Dermed er det blevet mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til høring hos Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019:

Godkendt. I forbindelse med implementeringen af beredskabsplanen sendes planen til orientering i skolebestyrelser, forældreråd og dagtilbudsbestyrelsen samt IVK.

 

Servicedirektøren indstiller, at

a)    ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ godkendes

b)    ’Beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge’ sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020:

Ad. a: godkendt
Ad. b: godkendt

 

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:
Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Den nuværende inspirationsguide og beredskabsplan er godkendt på Børne- og Skoleudvalget d. 23. september 2014, og i 2018 blev der foretaget en administrativ tilføjelse til beredskabsplanen.

 

Bornholms Regionskommune har en BUSK gruppe (Børn Udsat for Seksuelle Krænkelser), der rådgiver ved mistanke om overgreb, vold eller seksuelt misbrug bestående af ledere og medarbejdere i Bornholms Regionskommune samt medarbejdere fra Politiet og Region Hovedstaden.

 

Målgruppe og indhold

Der er ikke ændret på målgruppen med den opdaterede beredskabsplan, hvorimod der er lavet en mere tydelig forskel på inspirationsguiden og beredskabsplanen. Dermed har beredskabsplanen udelukkende fokus på tegn på vold og seksuelle overgreb samt klarere retningslinjer/handleveje, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge, hvorimod inspirationsguiden skal danne grundlag for det kontinuerlige og forebyggende arbejde.

 

Ændringer i opdateret beredskabsplan

I situationer, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb, kan der nemt opstå usikkerhed om, hvem man taler med om mistanken eller viden – og hvem man ikke taler med.

Derfor er den primære ændring i den opdaterede beredskabsplan tilføjelsen af klare handleveje for både medarbejder og leder, når mistanke eller viden opstår. Dermed bliver det mere overskueligt, hvad man som medarbejder eller leder skal foretage sig. Handlevejene har især fokus på hvem man skal tage kontakt til ved mistanken og viden, og hvad man må og ikke må.

Yderligere ændringer i den opdaterede beredskabsplan består i, at afsnittet i den nuværende beredskabsplan vedrørende mistanke om graviditet hos elever er udgået. I arbejdet med opdateringen er det vurderet, at dette ikke er relevant i en beredskabsplan. Der er desuden sket en opdatering af definitionen på psykisk vold.

 

Inspirationsguiden

Inspirationsguiden bliver administrativt tilrettet, så den stemmer overens med rettelserne i beredskabsplanen. Der er ikke foretaget andre rettelser.

 

Tidsplan frem mod godkendelse

BUSK gruppen har d. 14. november 2019 behandlet den opdaterede beredskabsplan, herunder inddragelse af udvalgte parter. Høring hos Handikaprådet udestår, og følger efter behandling i Børne- og Skoleudvalget. Først når høringssvar er indhentet, godkendes beredskabsplanen endeligt af Børne- og Skoleudvalget.

 

Datoer

Behandles af

14. november 2019

BUSK gruppen behandler beredskabsplan

3. december 2019

Børne- og Skoleudvalget behandler beredskabsplanen.

Børne- og Skoleudvalget sender beredskabsplanen til høring hos Handicaprådet

9. december 2019

Handicaprådet behandler beredskabsplanen

7. januar 2020

Børne- og Skoleudvalget godkender beredskabsplanen

3. februar 2020

Social- og Sundhedsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

5. februar 2020

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager beredskabsplanen til efterretning

marts 2020

Temadag med målgruppen for beredskabsplanen, hvor denne drøftes

27. marts 2020

Hoved MED orienteres om beredskabsplan

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

BUSK afholder en temadag for målgruppen for beredskabsplanen inkl. ressourcepersoner, som forventes at ligge i marts 2020. Her vil beredskabsplanen blive drøftet, ligesom der arbejdes på et oplæg omkring tegn og signaler ved vold og overgreb hos børn og unge.

Center for Børn og Familie vil sammen med Center for Skole opdatere inspirationsguiden i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med temadagen, som BUSK inviterer til, afholdes inden for rammerne af bevilling 12 i Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2020

Beredskabsplanen sendes ikke til orientering i Hoved MED jævnfør tidsplanen, men implementeres via centrene.

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 9. december 2019:

Efter en grundig redegørelse tilslutter Handicaprådet sig beredskabsplanen.

Der er ikke kun rådgivning, men også klare regler for handling.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. december 2019

1.
Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge - 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Nyt tolke-udbud

27.69.68G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Administrationen har i forbindelse med udløb af udbudsperiode for tolkeydelser gennemført ny udbudsrunde og indgået ny kontrakt på området.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

   Orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes til orientering til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med udløb af hidtidige udbudsperiode om tolkeydelse gennemført ny udbudsrunde. Der har været stor interesse for udbuddet, og samlet var der indgivet 9 tilbud. Der var 7 konditionsmæssige tilbud, som alle er evalueret i henhold til de i udbudsmaterialet anførte underkriterier. Evalueringen er foretaget af en evalueringsgruppe sammensat af udbudskonsulenter samt repræsentanter fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Integration, der er brugere af tolkeydelser, som er omfattet af udbuddet.

 

Der er i udbuddet og evalueringen lagt vægt på følgende kriterier:

                           Kvalitet, herunder;

§  Tolkens kompetencer (Ansættelse af tolke og Videreudvikling og efteruddannelse)

§  Leverancesikkerhed (Allokering af tolke og Forebyggelse og behandling af klager)

§  Implementeringsplan

                           Pris

 

På baggrund af den samlede evaluering er det besluttet at indgå rammeaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvis tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes, som følge at det nye udbud, at kunne opnås en besparelse på området

fremadrettet.

Med den nye aftale er der opnået en besparelse på 53% pr. påbegyndt ½ time og en besparelse på 32% pr. påbegyndt 1 time. Den konkrete besparelse vil således afhænge af det fremtidige forbrug af tolkebistand.

 

Et fald i antallet af nytilkomne flygtninge vil, foruden faldende enhedsomkostninger, også medfører et faldende forbrug på tolkeydelser. I 2018 blev der samlet brugt cirka 940.600,00 kr., mens udgiften i 2019 var faldet til knap 640.000,00 kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning til puljen for tilflytning  

00.13.02Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgning til pulje for tilflytning fra tilflytterfunktionen i Business Center Bornholm til dækning af rejseudgifter i 2020 samt genoptryk af brochure.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    udvalget drøfter ansøgningen.

b)    såfremt udvalget godkender ansøgningen helt eller delvist, at finansieringen sker fra tilflytterpuljen som beskrevet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Indstilling godkendes ikke. René Danielsson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Tilflytterservice i Business Center Bornholm(BCB) fik bevilget kr. 500.000 fra Bornholms Regionskommune i forbindelse med budgetaftale 2020, hvor der de tidligere 2 år er bevilget kr. 600.000 pr. år, ansøger Business Center Bornholm om at Job, Udvikling og Fritidsudvalget vil tage stilling til en bevilling fra tilflytterpuljen, hvor der aktuelt er kr. 269.000,00. (Se dog anden sagsfremstilling)

 

Business Center Bornholm har anført følgende i ansøgningen:
Tilflytterservice V/Business Center Bornholm søger om tilskud til dækning af rejseaktiviteter og trykning af markedsføringsmateriale i 2020. Der ansøges om midler til rejseaktivitet til tilflyttercaféer, messer m.v. svarende til niveau i 2019.

Brochuren ”Skab dit drømmeliv” blev i både 2018 og 2019 trykt i 20.000 eksemplarer, og er med succes blevet uddelt på færgen, og igennem sommerhusudlejningsfirmaer. Flere tilflyttere har nævnt, at de har fået ideen om flytning efter de har læst brochuren.


Der søges om:

Dækning af rejseaktivitet                                    kr.     75.000

Dækning af trykning af brochure.                         Kr.    36.000

I alt                                                                               kr. 111.000

 


Konsekvenser ved manglende budget:

Tilflytterservice ved Business Center Bornholm fik i budgetforliget 2020 beskåret sit budget fra  med 100.000 kr. Dette gør, at Tilflytterservice faktisk mister det dobbelte beløb, da det er aftalt, at det private/offentlige erhvervsliv og Bornholms Regionskommune hver giver 50% af midlerne til at drive Tilflytterservice.

Da langt den største del af Tilflytterservice budget går til lønkroner til tilflytterkonsulenten Rune Holm, og administrativ medarbejder Helle Kofoed Dahl, vil det direkte få konsekvenser for aktivitetsniveauet for Tilflytterservice. Blandt andet de meget populære tilflyttercaféer i København, hvor mere end 100 familier deltog i 2019, samt markedsføring igennem den lille brochure, som laves i samarbejde med Bornholms Regionskommune ”Skab dit drømmeliv”.  Kontaktprisen med denne brochure er meget lav ca. 1,80 kr. pr. brochure. 


Tilflytterservice ønsker i 2020 at have bl.a. følgende aktiviteter:

DSE Messe, København og Ålborg med Jensen Denmark (ingeniører, maskinmestre m.v.)

Bornholm i København Karriere uge på DTU, Besøg på SOSU skoler i Jylland.


Tilflytterservice har hørt, at man efter endt uddannelse ikke kan få fast job her, og derfor ikke kan købe bolig som SOSU. Der kan Bornholm være attraktiv, for her kan man begge dele som SOSU. ”Bornholm på hjul” med Destination Bornholm, besøge steder, hvor vi kan så frø for tilflyttere og tale Bornholm som turist-ø. Samt tilbyde bornholmske lækkerier v/ Jan Gildam.

Tilflyttercaféer i KBH ca. 15 -20 stk. med deltagelse af 100 familier. Samt 5-7 i andre danske byer.

… Og mange flere arrangementer og besøg i Danmark og eventuelt udland, hvis vi kan se muligheder for at få rekrutteret kvalificeret arbejdskraft.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer kr. 139.000,00 fra tilflytterpuljen, samt eventuelt. uindløste vouchers hvor der er reserveret kr. 15.000,00.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status for Ungerådgivningen Bornholm 2019

15.20.05P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Ungerådgivningen er et rådgivnings- og vejledningsforløb rettet mod unge med problematisk forbrug af rusmidler, forældre/pårørende og professionelle samarbejdspartnere omkring de unge. Der gives en status på udviklingen i indsatser og aktiviteter i Ungerådgivningen i perioden 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungerådgivningen blev etableret i 2015 i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Det er aftalt, at de politiske udvalg får en årlig status på indsatsen i Ungerådgivningen.  

Af den udarbejdede status fremgår det, at aktiviteten i 2019 er uændret i forhold til 2018.

Aktiviteten i 2019 var således:

·         39 unge borgere blev indskrevet

·         55 unge borgere i individuelle samtaleforløb

·         6 forældre/pårørende i gruppeforløb

·         10 oplæg for klasser/hold på ungdomsuddannelserne

·         2 oplæg i øvrigt

·         2 netværksmøder for fagpersoner

En del unge søger hjælp til at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler, hvilket er positivt, men det vidner samtidig om, at unge på Bornholm fortsat bliver eksponeret for rusmidler i stort omfang.

I 2019 lykkedes det Ungerådgivningen at etablere en forældrekreds omkring en gruppe af unge, der viste sig indbyrdes forbundne. Det er forhåbningen, at flere af sådanne forældre/pårørendekredse kan etableres i 2020.

Ungerådgivningen er ligeledes påbegyndt en forstærket indsats for at formidle tilbuddet gennem vejledere og fagpersoner, der i deres dagligdag møder unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2020.

I 2019 opnåede 64 procent at blive stoffri ved afslutning af forløb.

En status for Ungerådgivningen 2019 forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. februar 2020

1.
Status 2019, Ungerådgivningen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status den koordinerede ungeindsats  

15.20.05P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Temadrøftelse af rammerne for ungeindsatsen generelt i Bornholms Regionskommune og status for implementeringen af den ”Koordinerede ungeindsats” som Folketinget vedtog i 2018 med aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         drøftelsen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil myndighedsleder for Ungeporten fra Center for Job, Uddannelse og Rekrutteringen give en kort status for ungeindsatsen på Bornholm og ligge op til drøftelse af, hvilke muligheder den nye koordinerede ungeindsats giver mulighed for, og hvor der kan være særlige udfordringer.

 

Temadrøftelse vil tage afsæt i rammerne for ungeindsatsen generelt i Bornholms Regionskommune og status for implementeringen af den ”Koordinerede ungeindsats” som Folketinget vedtog i 2018 med aftale om bedre veje til uddannelse og job.

 

I hele Danmark er kommuner og uddannelsesaktører i gang med at styrke indsatsen til unge mellem 15 og 29 år, der har brug for forskellig hjælp til at finde vej og holde retning for, at de kan lykkes med at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. Den såkaldte kommunale ungeindsats.

 


Aftalen er besluttet implementeret i Bornholms Regionskommune ud fra følgende model.

 

Selve modellen er beskrevet i bilaget, og vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der vil på den korte bane være et øget ressourcetræk på hele organisationen i Bornholms Regionskommune som arbejder med koordineringen af ungeindsatsen, da der skal opbygges nye strukturer og samarbejdsrammer, der må derfor også forventes en øget udgift til dette, som netop er ved at blive afklaret.


Der er tilført Bornholms Regionskommune 284.000,00 kr. i 2020 til øgede udgifter til kontaktpersoner til unge.
I øvrigt skal det ses sammen med at Folketinget har ønsket at kommunerne i højere grad bærer de direkte udgifter til området, således at investeringsstrategier(business cases) i højere grad bliver attraktive, da kommunerne fremadrettet både belastes ved manglende indsats og i højere grad belønnes ved gode indsatser.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. februar 2020

1.
Sammenhængende Ungeindsats Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Temadrøftelse. Ny fritids- og kulturpolitik BRK

00.01.00G01-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Som et del af processen med udvikling af ny fritids- og kulturpolitik i Bornholms Regions-kommune afholdes temadrøftelse.

 

Ved mødet deltager:

Jens Høyer-Kruse, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik.

 

Holger Kortbek, Idrætschef i Gladsaxe Kommune og næstformand for forretningsudvalget i Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, (IFED).

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Drøftelse tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen med Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indgår i en del af en proces i udviklingen af en ny fritids- og kulturpolitik i Bornholms Regionskommune.

Temadrøftelsen skal bl.a. bidrage til en igangværende afdækning af generelle og lokale behov og tendenser om befolkningens deltagelse i kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, herunder de faciliteter der understøtter deltagelsen. Afdækningen skal bidrage til det politiske og strategiske arbejde.

 

 Temadrøftelsen skal

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. februar 2020

1.
Program for temadag 5. februar 2020 (DOCX)

2.
facilitetsprojekt_pixi_online (1) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ny aftale vedr. Musikhuzet Bornholm som regionalt spillested 2021-2024  

20.03.12P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved udgangen af 2020 udløber Musikhuzet Bornholms fireårige rammeaftale med Bornholms Regionskommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024. Et tilsagn om kommunal medfinansiering i aftaleperioden er en forudsætning for Musikhuzets ansøgning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm forsætter på det nuværende niveau (2.258.000,00 kr. i 2020) i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 udløber nuværende fireårige rammeaftale med kommunen og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm. Senest 28. februar 2020 skal Musikhuzet ansøge om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

Projektudvalget for Musik udpeger og yder tilskud til regionale spillesteder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

For at understøtte Musikhuzets ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny fireårige periode skal kommunen give tilsagn om, at det nuværende kommunale driftstilskud fortsætter uændret i perioden 1. januar 2021- 31. december 2024.

Kommunen har i budget 2020 og overslagsårene afsat 2.258.000 kr. (2020-tal) i driftstilskud til Musikhuzet Bornholm svarende til 2.304.000,00 kr. inkl. moms. Driftstilskuddet fremskrives årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.
På baggrund af nuværende aftale modtager Musikhuzet Bornholm et statstilskud på 1,7 mio.

En ny rammeaftale vil betyde, at Musikhuzet fortsat vil være i stand til at præsentere et varieret udvalg af musikalske oplevelser af høj kvalitet for øens borgere.

Ifølge tidsplanen for ansøgningsprocessen vil projektudvalget udpege regionale spillesteder for perioden 2021-2024 i april/maj , mens endelig aftaler forventes indgået ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser

En fortsættelse af nuværende tilskud til Musikhuzet Bornholm vil ikke have nogen økonomisk betydning for kommunen. Dog vil kommunen ikke kunne regulere tilskuddet i aftaleperioden uden, at det får konsekvenser for det statslige tilskud.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Uddeling af kultur- og idrætsprisen på Frivillig Fredag

00.05.07G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunen uddeler hvert år en Frivillighedspris og en kultur- og idrætspris i henholdsvis september og november efter hver sin procedure. Frivillig Forum Bornholm har nu henvendt sig til kommunen med et ønske om, at kultur- og idrætsprisen bliver uddelt i forbindelse med den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, hvor også Frivillighedsprisen bliver overrakt i dag. Der skal tages politisk stilling til om ønsket kan imødekommes. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris i 2020 og frem uddeles sidste fredag i september i forbindelse med markeringen af Frivillig Fredag

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Kommunen uddeler hvert år en Frivillighedspris og en kultur- og idrætspris som en påskønnelse af personer, foreninger, m.fl., som yder en særlig indsats inden for henholdsvis det sociale område og det lokale kultur- og idrætsliv.

Frivillighedsprisen tildeles en frivillig ildsjæl der har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats igennem året på det sociale frivillighedsområde. Modtageren skal videregive halvdelen af prisen til en anden frivillig forening efter modtagerens valg. Indstillinger modtages og behandles af Social- og Sundhedsudvalget, som også afgør, hvem der skal modtage Frivillighedsprisen.

Kultur- og Idrætsprisen har til formål at anerkende personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prisen kan tildeles frivillige såvel som professionelle. Indstillinger modtages og behandles af Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, som ligeledes udpeger årets prismodtager.

For begge priser gælder, at enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan fremsende et begrundet forslag til prismodtager. Kommunens fagråd inden for fritids- og kulturområdet har dog en særlig forpligtelse til at indsende forslag til modtager af kultur- og idrætsprisen.

I dag uddeler formanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget kultur- og idrætsprisen ved en offentlig reception, hvor alle indstillede kandidater er inviteret. Receptionen afholdes i november på skiftende lokationer, der har relation til det bornholmske kultur- og idrætsliv.

Frivillighedsprisen er de senere år blevet uddelt af formanden for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med Frivillig Forum Bornholms (FFB) markering af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, som falder sidste fredag i september hvert år.

FFB har nu henvendt sig til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med et ønske om, at kultur- og idrætsprisen fremadrettet også bliver uddelt i forbindelse med fejringen af Frivillig Fredag. Det vil være muligt at imødekomme dette ønske i 2020 og frem.

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som fejres med lokale arrangementer over hele landet, og som har til formål at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

Foreningen gør opmærksom på, at det ikke er hensigten at sammenlægge de to priser. FFB ser derimod gerne ærespriserne bibeholdt i nuværende form, da de tilgodeser hver sin del af det frivillige Bornholm. , Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal uddele Kultur- og Idrætsprisen og Social- og Sundhedsudvalget uddele Frivillighedsprisen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. februar 2020

1.
Henvendelse fra Frivillig Forum Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Folkebibliotekernes dialogmøder med brugerne i 2019

20.00.00G01-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

I lighed med 2018 har Bornholms Folkebiblioteker i år afholdt brugermøder på øens biblioteker. Der stilles forslag om, at der fremadrettet afholdes ét fælles brugermøde om året frem for et møde på hvert af øens syv biblioteker. Udvalget skal desuden tage stilling til, om der skal være politisk deltagelse i Folkebibliotekernes dialogmøde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    udvalget godkender, at Bornholms Folkebiblioteker afholder ét fælles dialogmøde for alle brugere. Mødet afholdes årligt skiftende steder på øen. 

b)    udvalget drøfter, om der fremadrettet skal være politisk deltagelse i Bornholms Folkebiblioteker fælles brugermøde.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I lighed med forrige år har Bornholms Folkebiblioteker i 2019 afholdt dialogmøder med brugerne på hver af folkebibliotekernes syv afdelinger for at få kendskab til brugernes synspunkter og forslag til nye tiltag på bibliotekerne. Der er udarbejdet en opsamling på brugernes tilbagemeldinger. jf. bilagt notat.

Ifølge opsamlingen udtrykker brugerne overordnet tilfredshed med bibliotekernes aktiviteter, og der opleves generelt opbakning til de lokale biblioteker, som flere steder fungerer som sociale mødesteder for lokalområdets borgere.

Efter politisk ønske blev årets dialogmøder annonceret i højere grad end i 2018 i håb om at få flere brugere til at møde frem. Samlet set kom der dog ikke flere brugere end sidste år. Der deltog mellem 1-5 brugere ved de fleste møder i år, mens 2-4 brugere deltog i 2018. Det beskedne fremmøde ved dialogmøderne vurderes at skyldes manglende aktuelle debatemner.

I opsamlingen fremgår det desuden, at bibliotekerne i februar 2019 gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor svarprocenten også var lav. Besvarelserne udtrykker generelt en meget høj tilfredshed med bibliotekernes tilbud. Især fremhæves den decentrale struktur og adgangen til selvbetjening overalt fra morgen til aften, som det der sikrer brugernes oplevelse af, at biblioteket har en berettigelse i deres eget nærmiljø.
Det stigende antal arrangementer for både voksne og børn værdsættes også, men efterspørgslen på mødelokaler og områder, hvor man kan sidde og arbejde uforstyrret er stigende, og bibliotekerne kan ikke holde trit med den meget store efterspørgsel efter mødelokaler.

Dialogmødernes fremtid

På baggrund af erfaringerne fra årets dialogmøder, stilles der forslag om, at Bornholms Folkebiblioteker fremadrettet afholder ét fælles dialogmøde for alle brugere frem for et møde på hvert af folkebibliotekernes syv afdelinger. Det fælles brugermøde afholdes årligt skiftende steder på øen. Ordningen evalueres efter tre år.

I forlængelse af dette forslag skal udvalget desuden tage stilling til den politiske deltagelse i det årlige brugermøde. På dialogmøderne i 2019 har der deltaget 1-2 udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. februar 2020

1.
Opsamling på dialogmøder 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening – ændret nedrivningsplan

82.00.00G01-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Job-, Udvikling og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, holdt den 21. januar 2020 dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening, samt repræsentanter for de foreninger der benytter skolen.

 

Dialogmødet blev afholdt på opfordring af Klemensker Land- og Byforening (KLB) idet foreningen har ønsker til indretning af Fløj C, som ikke kunne opfyldes i forbindelse med nedrivningssagen. Helt konkret drejer det sig om vand i den bagerste del af bygningen samt indretning af handicaptoiletfaciliteter i nærheden af foreningernes område.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       orienteringen tages til efterretning.

b)      ønsker til handicaptoilet samt handicapvenligt indgangsparti, overføres til budget 2021 behandlingen som anlægsforslag fra NMU.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Godkendt. Punktet videresendes til orientering til Handicaprådet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Klemensker Skole blev lukket som folkeskole i juli 2011 hvorefter A-fløjen samt dele af B-fløjen blev overtaget af Ungdomsskolen.

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 givet en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til Center for Ejendomme og Drift til nedrivning af dele af Klemensker skole: nedrivning af den gamle gymnastiksal samt øvrige bygninger.

 

Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væveholdet samt Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv, tilkendegav et ønske om at overtage lokalerne i C-fløjen, idet denne del af hovedhuset fortsat fremstår i en fornuftig stand.

 

Ejendomsservice har i 2017 genvurderet bygningerne og deres funktioner med Klemensker Land- og Byforening og øvrige brugere af skolen, hvor det stor klart at der var grundlag for at fremstille en alternativ nedrivningsplan.

 

Denne nye nedrivningsplan blev sammensat i fællesskab med KLB som resulterede i et anderledes slutresultat, som Ejendomsservice vurderede økonomisk kunne afholdes inden for den allerede givne anlægsbevilling på 2.3 millioner kr.

 

Denne nye nedrivningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21/12 2017.

 

Licitationsresultatet på den samlede nedrivningsopgave var så positivt, at der var udsigt til et reservebeløb som kunne bruges til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen, herunder de beskrevne handicaptiltag.

 

Undervejs i nedrivningen findes der flere miljøskadelige stoffer som skal håndteres, som ikke er indeholdt i licitationsprisen. Derved opbruges reserven fra det gunstige licitationsresultat.

 

KLB mener ikke at blok C, Klemensker skole er afsluttet i forhold til det der er lovet fra Kommunalbestyrelsen i 2017. Ejendomsservice henholder sig til, at projektet er færdiggjort i forhold til anlægsprojekts kommissorium. Der var oprindeligt afsat 2,3 mill. kr til opgaven, hvor et eventuelt overskud fra nedrivning af bygninger, skulle anvendes til istandsættelse af blok C.

 

Projektet er afsluttet, de afsatte midler på 2.3 millioner kr. er opbrugt.

 

KLB fremkommer under dialogmødet med 3 prioriterede ønsker:

        1) Handicap toilet – el – vand,

        2) Handicapvenlig indgang mod hallen og aflukning mod ungdomsskolen

        3) Indretning af gangareal til mere mødevenlige faciliteter.

hvorfor følgende plan aftaltes.

 

Emne

Beslutning/konklusion

Deadline

Ansvar

Belysning

Manglende lys fra indgang fra Stadionvej. Planlagt. Forventes finansieret fra disponibel pulje.

Primo 2020

BRK Ejendomsservice

Vand

Brugsvand- afløbsinstallationer til blok C. Prioriteres i bygningsvedligehold 2020. Forventes finansieret fra disponibel pulje.

2020

BRK Ejendomsservice

Handicaptoilet

Prissætning og myndighedsdialog er nødvendig før der kan udarbejdes et anlægsforslag. Kan lægges op til budgetforhandlingerne som anlægsønske 2021/2022. 

2021/2021

BRK Ejendomsservice

Handicapvenlig indgangsparti ud mod Hallens P-plads. Separation fra Ungdomsskolen. (Aflukning mod Ungdomsskolen.)

Prissætning og myndighedsdialog er nødvendig før der kan udarbejdes et anlægsforslag. Kan lægges op til budgetforhandlingerne som anlægsønske 2021/2022.

2021/2022

BRK Ejendomsservice

 

Det aftaltes under mødet, at Ejendomsservice indkalder KLB til gennemgang af ønskerne, og Ejendomsservice arbejder videre med overslag på opgaverne.

Opgaverne vil efterfølgende kunne prioriteres enten fra disponible puljer eller som anlægsønsker.  

 

Ejendomsservice har stor forståelse for at bygningen ikke fungerer optimalt uden toilet og vand, i det område hvor foreningerne holder til. Ejendomsservice anbefaler i øvrigt at KLB evt. søger midler hos fonde, kontakt evt. Multihuset i Østerlars, samt Svanekes venner for inspiration.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomi

Anlægsbudgettet er anvendt fuldt ud, og et byggeregnskab er under forberedelse til politisk godkendelse, idet anlægssummen var over 2 millioner kr.

 

Der er iværksat undersøgelser i henhold til KLB bemærkninger om den daglige brug af bygningen, hvor Ejendomsservice er i gang med at kikke på eventuelle energioptimerende tiltag især omhandlende belysning og el-installationer, ligeledes fremføring af vand til Fløj C.

Dette iværksættes af Ejendomsservice puljemidler.  

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-02-2020

13

 

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020:

Orientering modtaget.