Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
04-03-2020 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Nye regler for Seniorpension
  åbent 3 Godkendelse af ny egnsteateraftale 2021-2024
  åbent 4 Deltagelse i national undersøgelse ”Danmark i Bevægelse”
  åbent 5 Opfølgning på ny politik for fritids- og kulturområdet
  åbent 6 Orientering om Tour De Kids - Bornholm 2020 og plan for fremtidig aktivitetsdag som del af Folkesundshedsstrategien
  åbent 7 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 8 Anlægsbevilling til midlertidig indretning af Kulturskolen i Dams Gård
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 10 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Nye regler for Seniorpension  

32.03.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Orientering om nye regler for seniorpension.

Pr. 1. januar 2020 kan borgere som er nedslidte eller har væsentlige helbredsmæssige problemer, og som højst har 6 år til folkepensionsalderen, ansøge om en seniorpension, som kommunerne i 2020 skal administrere.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orientering tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes som orientering til Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Borgere, der har seks år eller mindre tilbage på arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen, har haft varig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre, har fra 1. januar 2020 mulighed for at komme på seniorpension.

 

Seniorpension træder i stedet for seniorførtidspensionsordningen, som ikke fik det forventede omfang. Seniorpensionen indeholder en række lempelser, så flere med nedsat arbejdsevne får mulighed for at trække sig tilbage.

 

Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder bl.a., at der ikke skal iværksættes indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

 

Borgere, der tilkendes førtidspension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

 

En ny selvstændig myndighed under ATP vil fra 1. januar 2021 tilkende seniorpension. Indtil da har kommunerne ansvaret for at træffe afgørelse om seniorpension.

 

Af de 2 bilag fremgår de vurderingskriterier som skal indgå i forbindelse med tilkendelsen af seniorpension.

 

Organisering i Bornholms Regionskommune

Kommunerne er endnu ikke tillagt ressourcer til at varetage opgaven, og der vil på mødet blive redegjort for hvordan opgaven søges løst indenfor de eksisterende ressourcer, som dog ikke vil kunne løfte opgaven på sigt, da der forventes et betragteligt antal ansøgninger pr. år.

 

Selvom tilkendelsen af seniorpensions er planlagt overført til ATP pr. 1/1-2021, så vil det fortsat være kommunerne, som skal stå for indsamling af oplysninger som ligges til grund for afgørelsen, hvilket må antages at være den mest ressourcekrævende del af opgaven.

 

Det forventes derfor at kommunerne under et kompenseres for dette.

 

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

Økonomiske konsekvenser

Kendes endnu ikke da KL og Regeringen ikke har aftalt den endelige ramme.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 4. marts 2020

1.
Skabelon - Arbejdsevnebeskrivelse ifm. Seniorpension (DOCX)

2.
Skabelon - Seniorpensionsvurdering (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af ny egnsteateraftale 2021-2024  

20.01.02Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangen af 2020 udløber kommunens fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater. Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest 1. april 2020. Bornholms Teater har udarbejdet et oplæg til en ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024, som fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024 godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater.
Aftalen betyder, at Bornholms Teater er anerkendt som et professionelt producerende teater i henhold til bekendtgørelsen om egnsteatre. Dermed kan kommunen opnå en statsrefusion på ca. 36 % på sit driftstilskud til teatret i aftaleperioden.

Med udgangen af 2020 udløber gældende aftale. Udkast til en aftale for perioden 2021-2024 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 1. april 2020.

Bornholms Teater har i dialog med kommunen udarbejdet et udkast til en ny aftale og supplerende materiale herunder driftsbudget, en strategiplan, en plan for kunstneriske aktiviteter samt beskrivelse af organisationen.

Ny egnsteateraftale 2021-2024

Overordnet afspejler aftalen et ønske om så vidt muligt at efterleve anbefalingerne i Statens Kunstfonds evalueringsrapport om Bornholms Teater fra juni 2019, som blev forelagt Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget i november 2019.

Det fremgår f.eks. heraf, at teatret har potentialet til at udvikle sig yderligere i retning af et scenekunstnerisk kraftcenter af national betydning, og at der er potentiale for samarbejder mellem teatret og andre aktører på øen. Men også at der bør arbejdes på en afklaring af relationen mellem Bornholms Teater og Rønne Teater, idet uklarheden synes at skabe forhindringer i egnsteatrets udviklingsarbejde.

I aftaleudkastet fremgår det, at det fortsat er teatrets primære formål at producere to professionelle forestillinger om året. Jf. gældende lovgivning. Teatret vil også fortsat varetage skoleteaterordningen. Dog er det blevet tilføjet, at der er løbende dialog mellem BRK og teatret om ordningens omfang og økonomi. Dette er tilføjet af hensyn til teatrets pressede økonomi efter bortfald af dispensationen for at skabe to årlige produktioner.

Samtidig fremgår det af aftalen og strategiplanen, at Bornholms Teater ønsker at arbejde med nye indsatser i en ny aftaleperiode.

Med inspiration fra evalueringsrapporten ønsker Bornholms Teater at skabe forestillinger, der sætter livet som øbo og verdensborger i perspektiv. Teatret vil præsentere et mere lokalt orienteret repertoire, der går tæt på bornholmerne og den lokale virkelighed. Med denne satsning ønsker teatret at skabe en stærkere relation til publikum og styrke sin relevans som egnsteater i det 21. århundrede.

Ud fra samme tanke vil teatret arbejde på at styrke samarbejdet med lokale partnere og bidrage til at sikre et mangfoldigt scenekunstliv på Bornholm. Teatret ønsker også at styrke samarbejdet med Bornholm Regionskommune og afsøge nye samarbejdsflader, hvor scenekunsten kan tilføre nye perspektiver på Bornholms særlige udfordringer og potentialer. Administrationen bemærker, at dette f.eks. kan bestå af en afsøgning af, hvordan teatret kan komme mere i spil i borgerrettede indsatser på de kommunale velfærdsområder.


Endelig vil teatret i stigende grad producere i andre og mindre formater, hvilket dels skyldes teatrets pressede økonomi, og dels et ønske om at udvikle formater, der udnytter Rønne Teaters særlige rammer.

Planen over kunstneriske aktiviteter beskriver teatrets forventede repertoire i aftaleperioden. Dette omfatter bl.a. sidste del af forestillingsserien Bornholmerkrøniken, en borger-forestilling, en jubilæumsforestilling i anledning af Rønne Teaters 200-års fødselsdag samt en række kunstneriske undersøgelser af ”det andet Bornholm”, der normalt ikke er så synligt.

Det fremgår endvidere af planen, at Bornholms Teater vil forsætte med at tilbyde et årskort og forsøge at lægge aktiviteter uden for teatret og i samarbejde med lokale aktører for at trække nyt publikum til. Endelig ønsker teatret at afprøve teatercafeen som omdrejningspunkt for debatter og arrangementer, som supplerer teaterrepertoiret.

Det årlige driftsbudget for Bornholms Teater udgør i aftaleperioden knap 5,9 mio. kr. På indtægtssiden indgår et ekstraordinært udviklingstilskud fra staten på 450.000 kr., som bortfalder i 2023.

I forlængelse af teatrets oplæg til ny egnsteateraftale anbefaler administrationen, at det afklares, hvordan kommunen kan understøtte fejringen af Rønne Teaters 200-års jubilæum i 2023. Desuden anbefaler administrationen, at kommunen tager initiativ til en dialog med Rønne Teater med henblik på at imødekomme evalueringsrapportens opfordring til øget kommunal involvering i at skabe klarere linjer mellem de to teatre.


Økonomiske konsekvenser

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb:

 

2021

2022

2023

2024

4.070.278 kr.

4.172.034 kr.

4.276.334 kr.

4.383.242 kr.

 

Beløbene er fremskrevet med den årlige kommunale fremskrivningsprocent på 2,5 %.

Regionskommunen modtager i 2020 en statsrefusion på 36,9 % af sit samlede driftstilskud til Bornholms Teater. Det forventes, at Slots-og Kulturstyrelsen vil udmelde den forventede minimumsrefusion for 2021, 2022, 2023 og 2024 d. 1. maj 2020. Den endelige årlige refusionsprocent meddeles i januar det år den gælder.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 4. marts 2020

1.
Udkast til egnsteateraftale 2021-2024 (DOCX)

2.
Strategiplan 2021-2024 (PDF)

3.
Plan for kunstneriske aktiviteter 2021-2024 (PDF)

4.
Budget (XLSX)

5.
Beskrivelse af organisation (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Deltagelse i national undersøgelse ”Danmark i Bevægelse” 

 

18.20.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

 

Resumé

’Danmark i Bevægelse’ er et nationalt forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Bornholms Regionskommune får igennem deltagelse adgang til viden om borgernes motivation for bevægelse. Udvalget orienteres om projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes som orientering til Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner og deres motiver for at være fysisk aktive.

’Danmark i Bevægelse’ er et forsknings- og formidlingsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, Læs www.danmarkibevægelse.dk

 

 

Målingen er tilrettelagt, så Bornholms Regionskommune også vil få glæde af den. Projektet vil nemlig give en helt ny og mere præcis viden, som kan bruges til at udvikle aktiviteter, der kan fremme fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse i kommunen.

 

Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgelse af 400.000 voksne danskere i bevægelsesvaner, samt motiver og mulighed for bevægelse. Derudover gennemføres et litteraturstudie samt kvalitative interviews af udvalgte danskere.

 

Projektet bidrager med data og information om borgeres bevægelsesvaner og understøtter strategi og handling if. til BRK’s Folkesundhedspolitik, kommende Kultur -og Idrætspolitik og øvrige politikker i BRK.

Bornholms Regionskommune får igennem undersøgelsen mulighed for i samarbejde med Syd Dansk Universitet at fremlægge data om undersøgelsens resultater igennem to events.

 

 

Tidsplan for Danmark i bevægelse

12. marts 2020

Deltagende kommuner inviteres til konference på Syddansk Universitet om projektet og foreløbige resultater (litteraturstudie).

Ved deltagelse i projektet får BRK løbende og nyeste viden om området.

·         Forslag til at Fritidskonsulent og Sundhedsfremmekonsulent deltager.

Juli - August 2020

Bornholms Regionskommune informerer borgere i kommunen om undersøgelsen med henblik på at få flest mulige til at medvirke i spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2020.

·         Pressemeddelelse, lokalpresse og BRKs hjemmeside.

·         Fritidskonsulent og sundhedsfremmekonsulent koordinerer med kommunikationsafdeling

Efterår 2020

Spørgeskemaundersøgelse af 400.000 udvalgte danskere.

·         SDU gennemfører denne del.

Efterår 2021

Bornholms Regionskommune modtager notat fra SDU om informationer om, hvordan, hvorfor og hvor kommunens borgere bevæger sig (undersøgelsens resultater).

Forår 2022

Oplæg fra SDU. Dialog mellem BRK og forskere fra SDU om konkrete forslag til, hvordan idrætsdeltagelsen og det fysiske aktivitetsniveau kan fremmes i kommunen.

Deltagelse: Ledere og konsulenter fra sundhedsområdet, kultur -og fritidsområdet, Skoleområdet, Socialområdet m.fl., Idrættens Videns -og Kompetenceråd, øvrige udvalg, relevante politiske udvalg, DGI, DBU m.fl.

2022

Afholde event for borgere på Bornholm, BRK, foreninger mfl.

BRK planlægger event i samarbejde med forskere bag undersøgelsen.

BRK arbejde med implementeringen af projektets resultater.

 

Projektet er finansieret af Nordea-fonden og gennemføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. 

Kommunen forventes at lægge medarbejderressourcer til dialog og event om undersøgelsens resultater.

Økonomiske konsekvensers

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på ny politik for fritids- og kulturområdet

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

I januar godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik for kultur- og fritidsområdet. Efterfølgende har udvalget haft en temadrøftelse om fritidsvaner og faciliteter med besøg fra to fagfolk fra henholdsvis Syddansk Universitet og Gladsaxe kommune. I overensstemmelse med procesplanen skal udvalget beslutte undersøgelsesgrundlag for kortlægningen af fritids- og kulturområdet samt politikkens overordnede temaer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    befolkningsundersøgelsen til 150.000 kr. (forslag 1) igangsættes efter den i sagsfremstillingen nævnte tidsplan
eller

b)    analyse af kultur- og idrætsfaciliteter til 150.000 kr. (forslag 2) igangsættes efter den i sagsfremstillingen nævnte tidsplan

c)       det samlede budget for en af undersøgelserne i a) eller b) på 150.000 kr. finansieres af 75.000 kr. fra udvalgets frie midler og 200.000 fra den forventede overførsel fra 2019 til 2020 på bevilling 21 Kultur og fritid
eller

d)    alle undersøgelser (forslag 1-6) til et samlet estimeret beløb på 410.000- 485.000 kr. gennemføres inden for en toårig periode.

e)    Finansiering af d): finansieres af 75.000 kr. fra udvalgets frie midler og 200.000 fra den forventede overførsel fra 2019 til 2020 på bevilling 21 Kultur og fritid. Udvalget drøfter den resterende del af finansieringen.

f)     Forslag til temaer i ny kultur- og fritidspolitik godkendes.Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

f) godkendes. Fritids- og kulturpolitikken omdøbes til Fritidspolitik.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har den 8. januar godkendt en proces, der skal føre til formuleringen af en politik, der skal beskrive retningen for udviklingen af fritids- og kulturlivet på Bornholm. Kultur- og fritidspolitikken skal indgå som grundlag for de beslutninger, der træffes vedrørende kultur- og fritidsområdet, og den skal afspejle de aktiviteter, der igangsættes på området med udgangspunkt i nuværende indsatser.

 

Som følge af styringsmodellen lægger procesplanen for den nye fritids- og kulturpolitik sig tæt op af den kommende mål- og budgetproces for 2021. Det betyder dels, at hovedparten af arbejdet finder sted i perioden januar-juni 2020, og dels at der parallelt med politikudviklingen også arbejdes med formuleringen af tilhørende strategier og handlingstiltag.
Ønsket med dette procesdesign er at give udvalget mulighed for at prioritere og arbejde med deres nye strategiske indsatser i 2021, dvs. det sidste år af denne valgperiode.

Første trin i udviklingen af politikken er:

1.   Præsentation af kortlægning af fritids- og kulturområdet i JUFU

2.    Behandling af politikkens overordnede temaer

 

 

1.       Præsentation af kortlægning af fritids- og kulturområdet

Indledningsvis har der været en temadag for udvalget den 5. februar 2020, hvor foreløbige data og nationale tendenser inden for kultur- og fritidsområdet blev præsenteret af førende forsker på området fra Syddansk Universitet.

 

De nødvendige data og forudsætninger for udvikling af den del af politikken, der omhandler facilitetsstrategi blev præsenteret på temadagen. Det omhandler blandt andet et behov for et større kendskab til Bornholms befolkningsgrundlag i relation til kultur- og idrætsvaner, tendenser inden for forskellige målgrupper så som børn, unge, voksne og seniorer, kendskabet til lokale forskelle og behov, overblik over eksisterende fritidstilbud, kultur- og idrætsfaciliteter, og hvorledes benyttelsesgraden kan optimeres, således at flest mulige borgere har lige adgang til kultur -og fritidstilbud m.m.


Første trin i kortlægning af fritids- og kulturområdet

Der er politisk ønske om et databaseret grundlag for en lokal facilitetsstrategi. Vi har i øjeblikket kun adgang til relevante data fra de kommunale institutioners benyttelse, så der er behov for yderligere undersøgelser. Formålet med disse undersøgelser er at give et samlet faktuelt og kvalificeret grundlag for kommunens fremtidige initiativer og politik på området såvel som foreningers, virksomheders, kommunale institutioner og selvejende institutioners initiativer og tilbud på området i de kommende år.

Der lægges op til, at undersøgelserne gennemføres af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet (SDU) i et samarbejde med Bornholms Regionskommune. En forudsætning er således, at der afsættes økonomi til gennemførelse af relevante undersøgelser, der bidrager til formålet og det politiske sigte inden for kultur-, fritids -og idrætsområdet.

 

Administrationens oplæg til politikerne vil tage afsæt i de forslag til undersøgelser, som blev fremlagt på temadagen den 5. februar 2020. Disse forskellige undersøgelser kan ses som en samlet undersøgelse, men også som en række af delundersøgelser, der til sidst giver et samlet overblik over Bornholms befolknings kultur, -fritids og –kulturvaner og behov, samt hvorledes faciliteter udvikles og understøtter et aktivt kultur -og fritidsliv på Bornholm. Følgende relevante undersøgelser foreslås:

 

1.    Befolkningsundersøgelse (børn, unge og voksne)

2.    Idræts, kultur og Fritidsfaciliteter (benyttelse af faciliteter)

3.    Undersøgelse af foreninger og institutioner

4.    Analyse af medlems og medlemsudvikling i foreninger og aftenskoler

5.    Workshop med anlægsledelser, aktører inden for kultur -og fritidsområdet


 

Tidsperspektiv for undersøgelsen: Efterår 2020 – April 2021.

 

Undersøgelse/analyse

Hvad får vi viden om? (Formål og perspektiver)

SDU noter

Tidspunkt for undersøgelse

Pris (lønmidler til videnskabelige medarbejdere)

1.: Befolkningsundersøgelse (børn, unge og voksne).

Kultur -og idrætsvaner hos børn, unge og voksne på Bornholm.

Lokale forskelle m.m.

To store spørgeskemaundersøgelser, hvor data også vil blive brugt i facilitetsundersøgelsen (bl.a. tilfredshed)

September 2020 – Januar 2021

150.000 kr.

2.: Analyse af idræts, kultur og fritids- faciliteter (benyttelse og kvalitet).

 

Kommunale og selvejende haller og institutioner indgår i denne analyse.

Hensigten med målingerne er at få et retvisende billede af aktiviteterne i de udvalgte faciliteter og skabe overblik over, hvorvidt og hvorledes den eksisterende kapacitet i de pågældende haller/sale modsvarer brugernes behov for tider.

Analyse af fac.-dækning

Analyse af benyttelse, tilfredshed og efterspørgsel efter faciliteter (voksne, børn, foreninger, kamera-målinger, fysisk tilstand).

 

Efterår 2020 – forår 2021

 

Evt. start 2021

150.000 kr.

3.: Undersøgelse af foreningers udvikling  og deres samarbejde med kommunen, herunder også institutioner og skoler

 

Undersøgelsen gennemføres ved en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med foreningsleder og skoleledere. Spørgeskemaet skal indeholde spørgsmål om foreningens

§   formål og aktiviteter.

§   størrelse og alder.

§   frivillige arbejde.

§   samarbejde med kommunen og kommunale institutioner (med fokus på skolerne).

§   benyttelse af faciliteter, vurdering af faciliteternes tilgængelighed og egnethed samt ønsker dertil.

§   vurdering af udvikling og ønsker til kommunen.

 

90.000 kr.

4.:Analyse af medlems og medlemsudvikling i foreninger og aftenskoler.

 

 

 

 

10.000 kr.

5.:Rapport og formidling. Undersøgelsens analyser og resultater formidles i delrapporter og en samlet rapport. Herunder anbefalinger og opmærksomhedspunkter.

SDU fremlægger de samlede resultater af undersøgelser for BRK.

 

Det er med i prisen, men se herunder om indirekte udgifter og overhead…

Marts 2021

 

6.:Workshop med deltagelse af SDU, administration, ledere af faciliteter, foreninger m.fl.

Dialog om undersøgelsernes resultater og perspektiver

Mulighed for at styrke strategisk sigte og målsætninger.

 

April 2021

10.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Undersøgelserne bliver samlet til omkring 410.000 Kr.

 

Dertil kommer der udgifter til transport, sekretær, opsætning og tryk af rapport, for ca. 25.000 kr., samt overhead på ca. 50.000 kr. I alt omkring 485.000 kr. (ekskl. moms).

 


Administrationen anbefaler, at samtlige undersøgelser samt workshop igangsættes og gennemføres inden for en 2 årig periode. I tilfælde af, at der ikke kan findes finansiering til alle undersøgelser og workshop, anbefales det dog, at Befolkningsundersøgelsen gennemføres først efter fulgt af Facilitetsanalysen. At kende befolkningens kultur- og idrætsvaner og behov er fundamentet. Begge analyser vil kunne belyse området i tilstrækkelig grad, således at der på kort sigt kan træffes politiske beslutninger på et oplyst og databaseret grundlag. Dette kan være med til at fremme dialogen med interne og eksterne samarbejdspartnere samt udviklingen af kultur- og fritidsområdet.

 

2.       Forslag til politikkens temaer

Kultur- og fritidspolitikken skaber værdi for borgerne ved at bidrage til rammer for den enkelte borgers livskvalitet og aktive deltagelse i øens mangfoldige fællesskaber. Vi prioriterer fritid- og kulturoplevelser, som den vigtigste drivkraft i udviklingen af vores aktive lokalmiljøer. Det er derfor et mål i sig selv, at alle aktører samarbejder om at skabe værdi for både fastboende og gæster.Kultur- og fritidspolitikken rummer følgende fem tværgående temaer, som bindes sammen af en facilitetsstrategi:

Livskvalitet

Bornholm skal være en region, hvor alle kan leve et godt, sundt og aktivt liv. Øens enestående natur og mangfoldige kultur- og fritidsliv spiller en central rolle og kan være med til at understøtte folkesundheden. 
Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter kan f.eks. stimulere sanserne og bidrage til glæde og velvære ved at indbyde til bevægelse og socialt samvær såvel som individuel ro og fordybelse.

Vores kultur er den måde vi lever på. Derfor skal kultur- og fritidsaktiviteter tænkes ind i borgernes hverdag, så f.eks. kunst, natur og idræt bliver en naturlig del af den enkeltes liv. Det skal være nemt at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter, der derfor skal være tilgængelige for alle på Bornholm.

Alle er forskellige og har forskellige interesser og fritidsbehov. Muligheden for selv at kunne vælge, hvilken aktivitet borgeren deltager i, og hvor og hvornår kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet og udfoldelse. Det betyder, at Bornholm ikke blot skal tilbyde et varieret fritids- og kulturudbud hele året rundt, men også give mulighed for, at bornholmerne kan udfolde sig fysisk, socialt og kreativt.

Dannelse og fællesskab
Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at skabe forudsætninger for, at det hele menneske kan udfolde sig. Borgerne skal have mulighed for at deltage i aktiviteter og oplevelser, der bidrager til fælles forståelse af sig og sine omgivelser. Samspillet mellem den frivillige verden og kulturverdenen skal desuden medvirke til et inkluderende samfund, hvor borgeren finder mening i at deltage og være med. Dialogen og respekten for sig selv og andre, er værdier, der skabes i fællesskaber, og som vokser ud af fællesskaber.

Allerede fra de er helt små, skal øens børn og unge møde den særegne bornholmske natur, kultur og kunst i rammer, der understøtter deres sociale, kreative og faglige kompetencer. De skal stifte bekendtskab med deres kulturelle rødder, så de opnår en grundlæggende forståelse for deres egen kultur og er i stand til at se verden i et bredere perspektiv

 

Samskabelse
Der skal skabes gode rammer for nyskabende samarbejder, der dels udvikler øens kultur- og fritidsudbud, og dels sætter det bornholmske kultur- og fritidsliv mere i spil i udviklingen af samfundsområder, der understøtter det gode liv for kommunens borgere.

Ved at styrke og facilitere flere samarbejder mellem kultur- og fritidslivets aktører og partnerskaber på tværs af faglige og sektorielle skel kan koordineringsindsatsen, netværksdannelse og ressourceudnyttelsen fremmes. Det er derfor også vigtigt, at fritid og kultur bliver inddraget i kommunens strategiske udviklingsplaner for f.eks. grøn omstilling, sundhed, uddannelse, byudvikling, erhverv, arbejdsliv m.v. Der skal stilles skarpt på værdikæderne, så der skabes ringe i vandet og merværdi for kommunens borgere, foreninger og institutioner.

Faciliteter  og mødesteder
Der skal være lige adgang til kultur- og fritidsfaciliteterne, og de skal komme flest mulige til gode. De skal understøtte både organiserede og uorganiserede aktiviteter samt afspejle borgernes adfærdsmønstre og præferencer. Der kan f.eks. arbejdes på at skabe en grundforsyning af almene kultur- og fritidsfaciliteter på tværs af øen, mens specialiserede tilbud kun etableres få steder.

Kommunen arbejder løbende med at samle flere aktiviteter under fælles tag og skabe fleksibel adgang til både idrætshaller og biblioteker. Det er dog fortsat nødvendigt at se på, hvordan eksisterende faciliteter kan udnyttes bedre og udvikles strategisk, så der skabes rammer for fremtidens idræts- og kulturvaner.
Brugerne skal sikres reel indflydelse på denne udvikling, f.eks. ved at de nuværende råd på kultur- og idrætsområderne erstattes af et brugersammensat råd, der får tillagt kompetence i forhold til facilitetsstrategien.

Udviklingen af faciliteterne skal ske i dialog med borgerne og sammentænkes med den generelle udvikling af det enkelte lokalområde, så vi får skabt interessante områder, der højner levevilkårene for de lokale og tiltrækker nye borgere. Ofte kan uformelle mødesteder understøtte denne udvikling og bidrage til levende by- og lokalmiljøer.

Stedbundne potentialer
Bornholm adskiller sig på flere områder sig fra resten af landet. Øen har en særegen natur og geologi, rig arkæologi og kulturhistorie, stærke kunst- og kunsthåndværkermiljøer samt en blomstrende madkultur. Dette er eksempler på stedbundne kvaliteter, hvis potentialer bliver udfoldet i disse år og bidrager til Bornholms attraktionsværdi. Fagligheden og kvaliteten i disse miljøer har medført ”hot spots” på Bornholm, som i dag tiltrækker kunstnere, studerende, videnspersoner og iværksættere fra ind- og udland.

Udviklingen af kultur- og fritidslivet kan således med fordel tage udgangspunkt i de egenskaber, som er unikke for Bornholm. Der ses derfor fortsat et stort potentiale i at understøtte de kreative og rekreative miljøer og synliggøre Bornholm, som et internationalt mødested for kreativitet, erfaringsudveksling og fagligt netværk. Indsatsen kan bidrage til kvalitetsudviklingen af øens kultur- og fritidstilbud, og samtidig have en afsmittende effekt på talent- og erhvervsudviklingen samt bosætningen.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af befolkningsundersøgelsen eller af facilitetsanalysen forventes at være på 150.000 kr. eksklusive moms.

Beløbet kan dels finansieres af udvalgets frie midler, som i 2020 har et rådighedsbeløb på 75.000 kr., og dels et ikke-disponeret restbeløb på 200.000 kr. bestående af overførte midler fra 2019. Sidstnævnte forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og Fritid i 2019 overføres til 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 4. marts 2020

1.
Referat IVK - Benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter på Bornholm og målgruppers behov (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om Tour De Kids - Bornholm 2020 og plan for fremtidig aktivitetsdag som del af Folkesundshedsstrategien

18.20.04P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Som led i Folkesundhedsstrategien afvikles børnecykelløbet Tour de Kids på Bornholm igen i 2020. I 2021 og frem ventes arrangementet afløst af en flersidig aktivitetsdag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Orienteringen om Tour de Kids på Bornholm tages til efterretning

b)    Punktet sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Job-, Udviklings-og Fritidsudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget d. 2. marts 2020:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Godkendt

 

Børne- og Skoleudvalget d. 3. marts 2020:

Taget til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget d. 4. marts 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I august 2019 deltog Bornholms Regionskommune i børnecykelløbet Tour de Kids. Cykelløbet blev arrangeret af Børneulykkesfonden, JP Nordic Event og DGI sammen med BRK. Foruden selve cykelløbene var der hoppeborg, legepladser, cykelbane, smagsprøver, cartoons etc. således at arrangementet havde præg af en event for hele familien. Der deltog 150 børn i alderen 3-11 år. Derudover deres forældre og søskende. Der var ros til og tilfredshed med arrangementet efterfølgende.

 

I BRK deltog 4 centre i at arrangere dagen: Center for Skole, Center for Børn og Familie, Center for Sundhed og Forebyggelse samt Center for Natur, Miljø og Fritid. I 2019 blev eventen afviklet for 120.000 kr. hvoraf 20.000 gik direkte til Børneulykkesfonden. Der var desuden deltagergebyr på 40 kr., som gik ubeskåret til Børneulykkesfonden. DGI Cykelklub modtog 10.000 kr. af beløbet for sin indsats i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

 

2020 Tour de Kids – 2021 Fælles aktivitetsdag

Projekt Tour de Kids har været med til at synliggøre, at der er behov for en mere lokal/ bornholmsk aktivitet, hvor mindre børn får mulighed for at møde rollemodeller og bevægelsesaktive børn fra diverse foreninger m.fl.

 

I Folkesundhedsstrategien er der således foreslået udviklet og gennemført en årlig fælles aktivitetsdag med fokus på at fremme bevægelse. I 2020 vil kommunen derfor igen afvikle Tour De Kids for at sikre opbygning af erfaringer med det interne samarbejde samt flere erfaringer med hvilke aktiviteter, markedsføring etc. der skal til for at tiltrække deltagere til denne type arrangementer.

 

Ud fra de erfaringer vi indhenter, er tanken at opbygge et koncept med en fælles aktivitetsdag i 2021, hvor der ud over cykling vil være en række øvrige aktiviteter rettet mod børn og unge, hvor sundhed handler om at trives – både fysisk, socialt og mentalt.

 

Arbejdsgruppen bag Tour de Kids påtænker allerede i løbet af foråret 2020, at samle relevante personer fra diverse centre og DGI og påbegynde planlægningen af den fælles aktivitetsdag i 2021, hvor de forskellige idrætsforeninger, spejdere, aktive lokale medborgere og BRK´s naturvejleder (fra NaturBornholm) m.fl. vil inviteres til at indgå i et samarbejde om at opsætte aktiviteter rundt på øen.

 

Aktivitetsdagen er tænkt som en bred sundhedsindsats, der skal komme alle øens børn til gode, uagtet hvor de bor og lever og hvilke livsmuligheder de og deres forældre har. Derfor skal aktiviteterne foregå, hvor børnene er/bor og helst uden gebyr.

 

Hovedfokus er på det tværgående sundhedsfremmende samarbejde og omdrejningspunktet er aktiviteter for de mindre børn (3- 11 år) på Bornholm.

 

I 2020 vil de fire centre hver bidrage med 17.500 kr til afviklingen af Tour de Kids. Økonomien for 2021 og frem er ikke fastlagt, men er planlagt afholdt inden for centrenes eksisterende driftsrammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år, er det ønsket at indarbejde borgernes stemmer bedst muligt. Derfor foreslås en revideret tidsplan for politikken. Forventningen er, at politikken vil kunne blive behandlet af kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse medio september 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         den reviderede tidsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Godkendt

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er i sin tilblivelse i høj grad blevet formet af dialoger med Bornholms børn, unge og voksne i løbet af december 2019 og januar 2020. Ønsket om at indarbejde borgernes stemmer bedst muligt i politikken har betydet, at tidligere udkast skal revideres og omformuleres. Derfor er det nødvendigt med en revideret tidsplan for den politiske behandling af politikken.

 

Revideret tidsplan

Den reviderede tidsplan betyder, at politikken i sin helhed kan præsenteres for de politiske udvalg i slutningen af marts/starten af april 2020. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i slutningen af april.

I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse medio september 2020 (se den reviderede tidsplan i bilag 1 samt tidligere tidsplan fra november 2019).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
Bilag 1 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (DOCX)

2.
Bilag 2 Detaljeret tidsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til midlertidig indretning af Kulturskolen i Dams Gård  

20.11.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen købte ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11 pr. 1. januar 2019 for på sigt at have mulighed for bl.a. at samle Kulturskolens undervisningstilbud på samme lokation.
Der skal nu tages politisk stilling til, hvorvidt ét eller flere af Kulturskolens undervisningstilbud skal samles midlertidigt i Dams Gård fra sæsonstart 2020/2021.

Der præsenteres to scenarier, hvortil der søges om en anlægsbevilling på hhv. 100.000 kr. og 155.000 kr. til etablering af midlertidige undervisningslokaler. Udgiften kan finansieres af forventede overførte driftsmidler fra 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a) Scenarie 1: Billedskolen:

1) der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 100.000 kr. til etablering af to undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård,

2) udgiften på 100.000 kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2019 til 2020, som er placeret på budgetreguleringskontoen for Kultur under bevilling 21 Kultur og fritid, og

3) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

ELLER

b) Scenarie 2: Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted:

1) der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 155.000 kr. til etablering af fem undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård,

2) udgiften på 155.000 kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2019 til 2020, som er placeret på budgetreguleringskontoen for Kultur under bevilling 21 Kultur og fritid, og

3) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

c) der afsættes budget på 20.000 kr. årligt fra 2021 og frem til dækning af merudgiften til
    Dramaskolens lokaler

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

b) og c) anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

b) og c) anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at købe ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11. Ejendommen blev købt for at have mulighed for på sigt at kunne samle bl.a. Kulturskolens undervisningstilbud og andre kulturelle aktiviteter i Rønne bymidte.

I budgetforliget for 2020 afsatte kommunen 330.000 kr. til den ordinære tomgangsdrift af Dams Gård samt 100.000 kr. til fuld drift af en midlertidig ibrugtagning af to lokaler i ejendommen til kulturskoleundervisning. Der blev således afsat i alt 430.000 kr. i årene 2020-2023. Med denne bevilling blev der skabt mulighed for at flytte Billedskolens undervisning, som i dag finder sted i Lille Madsegade i Rønne, til Dams Gård.

Samtidig er der sket ændringer, hvad angår Dramaskolens nuværende lokaler på Rønne Theater. Forrige år steg prisen for leje af lokaler til dramaundervisning på teatret fra 16.000 kr. til 36.000 kr. for en sæson. Kulturskolen har foreløbigt finansieret prisstigningen ved hjælp af overførte midler og forventer at kunne gøre dette til og med 2020, men vil fra og med 2021 have merudgifter hertil på 20.000 kr.  Ændringen giver anledning til at overveje muligheden for også at flytte Dramaskolens undervisning, såvel som skolens Skriveværksted midlertidigt til Dams Gård.

Der skitseres derfor to scenarier for flytning af Kulturskolens undervisning til Dams Gård.

Scenarie 1: Billedskolen flytter midlertidigt ind i Dams Gård
Billedskolens nuværende lokaler i Lille Madsegade er for små, og skolen har brug for lokaler med bedre plads og bedre mulighed for opbevaring. Billedskolen deler desuden lokale med andre aktiviteter, og det fungerer ikke optimalt i hverdagen.

Der er derfor behov for midlertidigt, at tage to undervisningsrum samt et depot i brug i Dams Gård til indretning til billedkunstundervisning (markeret med rødt på tegning). Billedskolen kan umiddelbart anvende lokalerne som de er, dog med mindre ændringer så som nedtagning af overflødigt inventar som skabe og undervisningsborde i det eksisterende laboratorium. Det forventes, at der vil blive etableret et nyt læringsmiljø, hvor undervisningen koncentreres omkring et fællesbord.

Billedskolen anvender en keramikovn i undervisningen, som ikke umiddelbart kan flyttes med fra den nuværende placering i Lille Madsegade, da dette ville kræve en ny brandstrategi for Dams gård. Billedskolen vil midlertidigt kunne fungere med at transportere keramikken til Lille Madsegade for at blive brændt.

Scenarie 1 forventes at koste 100.000 kr., hvortil der søges en anlægsbevilling jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Scenarie 2. Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted flytter midlertidigt ind i Dams Gård

De senere år har muligheden for at flytte Dramaskolen fra Rønne Theater været drøftet på grund af begrænset lokalekapacitet på teatret. I dette scenarie lægges der derfor op til, at Kulturskolens dramaundervisning og Skriveværksted også flytter midlertidigt ind i Dams Gård sammen med Billedskolen.

Der indrettes i alt fem undervisningslokaler og et depot: To lokaler og et depot til Billedskolens undervisning og tre lokaler til dramaundervisning (markeret med grønt på tegning).  Kulturskolens Skriveværksted kan uden videre lokaleændringer, finde sted i et af lokalerne til dramaundervisning.

Med Musikskolen i den tilstødende bygning bliver alle kulturskolens fire undervisningstilbud samlet på samme adresse. I dette scenarie skabes muligheden for at komme tættere på ønsket om et kulturcentrum for børn og unge, som har været en vision siden 2015.

Flytningen af dramaundervisningen fra Rønne Theater til Dams Gård vil samtidig betyde, at teatret, som har en presset økonomi, mister en lejeindtægt. Som anført ovenfor har det dog i flere år været drøftet om Dramaskolen kunne finde andre lokaler, da der også er pres på lokalerne på Rønne Theater.

Scenarie 2 forventes at koste 155.000 kr., hvortil der søges en anlægsbevilling jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Kulturskolens placering i fremtiden
Det forventes, at lokalerne i både scenarie 1 og 2 kan blive istandsat og være klar til brug til Kulturskolens sæsonstart 2020/2021. Men for begge scenarier gælder, at der er tale om midlertidige løsninger.

Dams Gård indgår som et udviklingsprojekt ved navn Byens Hus i den strategiske udviklings-plan for Rønne. I budget 2020 har kommunen afsat midler til en konkretisering af bl.a. dette projekt, hvori der forventes en markant ombygning af ejendommen. Finansieringen og tidsperspektivet for projektets fulde realisering er fortsat uvist.

Dog følger scenarierne anbefalingen fra udviklingsplanens rådgivere om en midlertidig ibrugtagen af Dams Gård parallelt med projektudviklingen. Rådgiverne anbefaler, at Dams Gård aktiveres midlertidigt med Kulturskolen som ankerfunktion med henblik på at indsamle erfaringer til en mere permanent løsning for ejendommen. Jf. anbefalinger fremlagt i kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019.

Som udgangspunkt må det forventes, at Dramaskolen, Billedskolen og Skriveværkstedet på sigt skal genlokaliseres på grund af ombygninger og istandsættelse af Dams Gård. Når det bliver aktuelt, vil der i samarbejde med Ejendomsservice blive udarbejdet en plan for, hvor de tre undervisningstilbud så skal placeres.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: Billedskolen flytter midlertidigt ind i Dams Gård

Som tidligere nævnt er der i budget 2020 og frem afsat 100.000 kr. til fuld drift af en midlertidig ibrugtagning af to undervisningslokaler til Kulturskolen i Dams Gård.

Ejendomsservice har indhentet overslagspriser for indretningen af to undervisningslokaler og et depot i Dams Gård til Billedskolen. Det samlede overslag er på 100.000 kr.  og dækker udgifter til tømrer-, vvs,- el-, og gasarbejder samt montering af 1 stk. ADK (Automatisk dør kontrol)

Udgiften på 100.000 kr. kan finansieres inden for rammen af et restbeløb på 540.000 kr. placeret under bevilling 21 Kultur og fritid. Beløbet består af forventede overførte midler fra 2019 afsat til samling af Kulturskolen. Finansieringsforslaget forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og fritid i 2019 overføres til 2020.

Scenarie 2. Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted flytter midlertidigt ind i Dams Gård

Der er ikke afsat finansiering til en midlertidig ibrugtagen af tre ekstra lokaler i Dams Gård i budget 2020. Merudgiften til drift af de ekstra lokaler forventes at svare til huslejen på 36.000 kr., som Kulturskolen i dag betaler til Rønne Theater. Som anført ovenfor er der ikke afsat tilstrækkelige midler til dækning af denne udgift på sigt. Kulturskolen vil således komme til at mangle 20.000 kr. til at afholde lokaleudgifter til Dramaskolen fra 2021 og frem. Denne problemstilling er aktuel, uanset om Dramaskolen bliver på Rønne Theater eller flytter til Dams Gård.

Der forventes således årlige driftsudgifter på 136.000 kr.

Hvad angår udgifter til istandsættelse har Ejendomsservice indhentet overslagspriser for indretning af tre undervisningslokaler til Dramaskolen og Skriveværkstedet. Det samlede overslag er på 55.000 kr. og omfatter opsætning af spejlglasvæg, eftersyn af gulv, gennemgang af brandalarm m.m., eftersyn af døre, låse-, og elevator efterses, samt startrengøring

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 155.000 kr., der også dækker anlægsudgiften i scenarie 1.

Udgiften på 155.000 kr. kan finansieres inden for rammen af et restbeløb på 540.000 kr. placeret under bevilling 21 Kultur og fritid. Beløbet består af forventede overførte midler fra 2019 afsat til samling af Kulturskolen. Finansieringsforslaget forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og fritid i 2019 overføres til 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Pkt. 2 Nye regler for Seniorpension og pkt. 4 Deltagelse i national undersøgelse ”Danmark i Bevægelse sendes som orientering til Ældreråd og Handicapråd

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

04-03-2020

10

 

 

 

 

1) møde med IVK.
2) udvalgets temadag og studietur.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 4. marts 2020:

Orientering modtaget.