Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
01-04-2020 kl. 14:00
Skypemøde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice
  åbent 3 Ledighed mm. i forbindelse med COVID-19 epidemien
  åbent 4 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til renovering af tag på Rønne Svømmehal
  åbent 6 Nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole
  åbent 7 Velfærdsalliance 2020-2023 mellem DBU, DBU Bornholm og BRK
  åbent 8 Orientering om besøg fra Saaremaa
  åbent 9 Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice

00.14.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om udmøntning af besparelse i Borgerservice, jf. budget 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I budget 2020 indgår spareforslag (JUFU-07) om nednormering af timer i Borgerservice. I teksten om forslagets betydning for borgerne er der anført, at der vil forekomme længere svartider i Borgerservice, hvor der i forvejen i perioder kan opleves ventetider. Forventes delvist kompenseret via øget anvendelse af tidsbestilling og ressourcestyring i Borgerservice.

 

Besparelsen udmøntes ved at der indføres tidsbestilling i Borgerservice, som det kendes fra en lang række situationer i hverdagslivet, fx hos lægen, hos mekanikeren, hos frisøren, hos tandlægen, sagsbehandlere i jobcentret og banken (rådgivning).

 

Der vil være en overgangsperiode fra slutningen af marts til udgangen af maj, hvor det er både er muligt at bestille tid på forhånd og muligt at møde op i Borgerservice uden aftale. Fra 1. juni vil det være obligatorisk at bestille tid hos Borgerservice. Så slipper borgerne til gengæld for køen når de møder op, og møder en medarbejder, der har haft mulighed for at forberede sig på deres forespørgsel.

 

Fra 1. juni og fremadrettet skal borgerne således skulle bestille tid før de møder op i Borgerservice. Tidsbestilling omfatter alle områder i Borgerservice og dermed også fx pas, kørekort, sundhedskort, NemID og andre ting med selvbetjening.

 

Vi forventer, at indførelsen af tidsbestilling i kommunens Borgerservice er med til at sikre at borgerne får en endnu bedre service. Ved at indføre tidsbestilling på alle områder i Borgerservice, får borgerne nu mulighed for selv at vælge, hvornår de ønsker at få deres sag behandlet inden for almindelig åbningstid. Medarbejderne har samtidigt bedre mulighed for at være velforberedte til mødet med borgeren, da de ved hvem der kommer og hvad henvendelsen drejer sig om.

 

Det er muligt at bestille tid i Borgerservice via kommunens hjemmeside brk.dk. Borgerne skal blot trykke på ”tidsbestilling” på forsiden af kommunens hjemmeside. Derefter vælger borgeren hvad han/hun ønsker at bestille tid til i Borgerservice (fx pas, kørekort eller NemID). Når dette er valgt logger borgeren ind med NemID og vælger den tid der passer bedst. Nemt og hurtigt.

 

For de borgere som er undtaget for digital post eller på anden måde er forhindret i at bestille tid via hjemmesiden, så er det muligt at bestille tid i hele kommunens åbningstid ved telefonisk at kontakte 5692 0000.

 

Borgerservice vil i overgangsperioden benytte en lange række kommunikationskanaler til at orientere borgerne om, at det bliver obligatorisk at bestille tid til borgerservice. Konkret vil der blive kommunikeret via Rytterknægten, kommunens hjemmeside, kommunens Facebook-side, gennem pressemeddelelser og endelig er der udarbejdet et postkort, som udleveres til borgerne i Borgerservice. Derudover vil Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet blive orienteret.

 

Tidsbestilling er allerede obligatorisk i mange kommuner og som nævnt andre steder, som eksempelvis hos lægen, tandlægen og frisøren for blot at nævne nogle få. Alle borgere vil nyde godt af at møde velforberedte medarbejdere og slippe for ventetid i Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaget er en udmøntning af besparelse i Borgerservice, jf. budget 2020. 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 1. april 2020

1.
Postkort-bilag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ledighed mm. i forbindelse med COVID-19 epidemien

15.00.00G01-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Flere bornholmske virksomheder mærker konsekvenserne af COVID-19 epidemien. Status over ledighedsudviklingen og den indsats, primært vejledning, som tilbydes fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering via Jobcenter Bornholm til ledige og virksomheder på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og fritidsudvalget den 1. april 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for den indsats som er igangsat i kølvandet på COVID-19 epidemien, samt den aktuelle ledighedssituation (Der vil på mødet blive orienteret ud fra de nyeste tilgængelige data).

 

Jobcenter Bornholm, virksomhedsservice:

Alle opgaver søges løst via hjemmearbejdspladser.  Der sker således fortsat formidling af relevant arbejdskraft. Der er oprettet ekstra kapacitet (4 jobkonsulenter) som ud over de 4 virksomhedskonsulenter yder vejledning til virksomhederne vedr. arbejdsfordeling, 3 partsaftale og hjemsendelse samt sygemelding.

 

Jobcenterets virksomhedsservice indgår i Bornholms Erhvervsservice, hvor der er et særligt fokus på at koordinere vejledningen til de bornholmske virksomheder i denne kritiske face. Mere om dette herunder.

 

Jobcenter, Jobservice:

Alle opgaver søges løst via hjemmearbejdspladser, opfølgning med ny ledige og kvalitetssikring af CV så de kan formidles til arbejde når relevant.

 

Jobcenter, Jobnet support:

Alle opgaver løses hjemmefra, således at den landsdækkende support til alle ledige fortsat ydes, hvilket er særlig vigtigt i den nuværende situation.

 

Bornholms Erhvervsservice, her specielt Jobcenterets virksomhedsservice og Business Center Bornholm, står midt i en kæmpe vejledningsopgave, da rigtig mange virksomheder lige nu skal tage stilling til om de skal afskedige medarbejdere, indføre arbejdsfordeling eller benytte den nye 3 partsaftale og sende medarbejderne hjem med fuld løn. Alene i denne uge har Jobcenterets virksomhedskonsulenter talt med op imod 200 virksomheder.

 

Det der primært vejledes om er følgende:

Vejledning og rådgivning omkring fastholdelse af medarbejdere.

3. partsaftale;

Her kan du finde information og løbende holde dig orienteret om aftalen;

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Arbejdsfordeling;

Du kan læse om mulighederne for arbejdsfordeling her;

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/noedpakke-skal-hjaelpe-loenmodtagere-og-virksomheder-godt-igennem-corona-krise/
Hjemsendelse og varslingspuljer

 

Aktuelle ledighed

 

                    

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil være et øget ressourcetræk på hele organisationen i forbindelse med den stigende ledighed. Der må samtidig forventes en øget udgift til dagpenge. Dette er dog endnu for tidligt at kunne fastlægge niveauet for, da dette helt vil afhænge af i hvilken periode Danmark og det bornholmske samfund er lukket ned.

Området følges tæt, og når det er muligt, vil der blive udarbejdet et skøn for det forventede udgiftsniveau for 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.30.10P19-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 på Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 6,2 mio. kr. Herudover overføres der 6,2 mio. kr. vedr. anlæg.

 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

·         det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne for drift og anlæg godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2019. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

For Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 6,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Det indstilles at hele overskuddet overføres til 2020.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

21 Kultur og fritid

Bevillingen viser et overskud på 1.620.000 kr. som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

22 Biblioteker

Bevillingen viser et overskud på 135.000 kr. som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

59 Idrætsområder

Bevillingen viser et overskud på 316.000 kr. som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

41 Uddannelse og beskæftigelse

Bevillingen viser et overskud på 4.155.000 kr. som overføres til 2020.

Der overføres 3.249.000 kr. med særlig overførselsadgang vedr. fleksjob- og dagpengepuljer, projekter vedrørende tilflytning og arbejdskraft samt vedrørende Bornholms Akademi.

Den resterende overførsel på 906.000 kr. er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Anlæg

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område er der en række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 6.193.994 kr.

Det væsentligste projekt er anlægstilskuddet til Bornholms Museum, hvor der overføres 5,5 mio. kr. Derudover er der to projekter som har været stoppet i 2019 hvor der overføres 0,5 mio. kr. Projekterne er specificeret nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2020 fremgår nedenfor.

 

Drift

Der er et samlet overskud på den overførbare bevilling på 6.226.000 kr. Overskuddet ligger inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og indstilles overført fuldt ud.

 

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2019

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2020

Beløb der ikke overføres

21 Kultur og fritid

1.620

3,8%

1.620

0

0

1.620

0

22 Biblioteker

135

0,9%

135

0

0

135

0

59 Idrætsområder

316

4,4%

316

0

0

316

0

41 Uddannelse og beskæftigelse

906

1,2%

906

0

0

906

0

Fleksjob- og dagpengepuljer

1.792

 

1.792

0

0

1.792

0

Projekter, tilflytning/arbejdskraft

957

 

957

0

0

957

0

Bornholms Akademi

499

 

499

0

0

499

0

I alt

6.226

 

6.226

0

0

6.226

0

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Anlæg

På anlægssiden overføres 6.193.994 kr. jf. nedenstående tabel:

 

Projekt

Budget

Regnskab

Fremskrivning

Overført

rådighedsbeløb

Center for Natur, Miljø og Fritid

 

 

 

 

Kultur og fritid

 

Bornholms Motorsport, ny motorsportsbane

500.000

392.029

Ingen

107.971

Nyvest Centret, renovering 2018

186.860

159.615

Ingen 1)

27.245

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, energirenovering

141.898

0

Ingen

141.898

Pulje til "åbne" selvejende haller

382.880

0

Ingen

382.880

Bornholms Museum

5.534.000

0

Ingen

5.534.000

1) Projektet er afsluttet i 2019. Restbudget overføres til Renoveringspulje til selvejende haller.

 

 

 

I alt - Center for Natur, Miljø og Fritid

6.193.994

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

6.193.994

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til renovering af tag på Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings-, og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Rønne Svømmehal ansøger om tilskud på 1.956.250 kr. til renovering af taget i Rønne Svømmehal.

Rønne Svømmehal er i den situation, at det er yderst nødvendigt, at taget bliver repareret inden for en meget kort periode. Der er tale om en vandskade, som har stået på i længere tid. Uden renovering udsættes personale og besøgende i svømmehallen for en potentiel sundhedsmæssig fare i form af sundhedsskadelige svampe. Derudover er der risiko for at svømmehallen må lukke.

Rønne Svømmehal har ikke de nødvendige midler der skal til for at renovere taget i svømmehallen og ansøger derfor Bornholms Regionskommune om tilskud til projektet.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.623.700 kr. godkendes til Rønne Svømmehal til renovering af svømmehallens tag. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og

b)      bevillingerne gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Eller

c)       at udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at sende sagen videre til budgetforhandlingerne for 2021.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

a) og b) anbefales. For at understøtte fremdrift under Corona-krisen anbefaler udvalget, at arbejdet iværksættes snarest muligt. Udvalget ønsker endvidere også at understøtter arbejdet med opførelse af ny svømmehal.

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal ansøger om tilskud på 1.956.250 kr. til akut renovering af taget.

Rønne Svømmehals bestyrelsesformand Thomas Bay Jensen har henvendt sig til Bornholms Regionskommune vedrørende nødreparationen af taget. Steenbergs Tegnestue har beregnet, hvad den mest nødvendige og lovlige renovering af taget koster. Den samlede pris udgør jf. anlægsoverslaget godt 2,5 mio. kr. inkl. moms. Rønne Svømmehal kommer med en egenfinansiering på 0,2 mio. kr., og dertil er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Brdr. Larsens Legat og 0,2 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. Med en foreløbig finansiering på 0,6 mio. kr. mangler der således knap 2,0 mio. kr. til tagrenoveringen. Se vedlagte bilag om ansøgning og finansiering.

 

Samtidig med Rønne Svømmehals aktuelle ansøgning om nødløsningen på tagrenoveringen, er bestyrelsen for Rønne Svømmehal i gang med en parallel fremtidig løsning, om at bygge en ny og tidssvarende svømmehal inden for en horisont på 10-12 år. 

 

Aktuelt skadesomfang

Vandskaden på taget over svømmehallens omklædningsrum, cafeteria og kontor er så omfattende, at rådgiver anbefaler en totalrenovering af taget. Vandskaden blev opdaget i februar 2019, og er af skadefirmaet konstateret som en vandgennemtræningsskade, som har stået på i længere tid. Skaden udbedredes som nødløsning umiddelbart efter at skaden blev konstateret, for at begrænse skadens omfang.

Steenbergs Tegnestue har vurderet skadens omfang og vurderer, at en hel tagrenovering vil koste 4,5 mio. kr. Alternativt vil en udbedring af tagskaden, som en minimal løsning til en pris kunne gøres for 2,5 mio. kr., og med en 10-årig levetid for taget.

 

Rønne Svømmehal er nu i den situation at det er yderst nødvendigt, at taget bliver renoveret inden for en meget kort periode. Uden renovering udsættes personale og besøgende i svømmehallen for en potentiel sundhedsmæssig fare i form af sundhedsskadelige svampe. Rønne Svømmehal har ikke de nødvendige midler der skal til for at renovere taget i svømmehallen, og ansøger derfor kommunen, fonde, private långivere og legater om tilskud til af renovering af taget.

Hvis taget ikke bliver renoveret, kan en lukning blive konsekvensen. Dette vil være en meget uheldig omstændighed for brugerne af svømmehallen.

 

Der foreligger allerede en plan for projektet, i tilfælde af at det bliver muligt for kommunen at finansiere en meget stor del af udgiften til tagrenoveringen, og tage beslutningen meget snart.

For at være på forkant har Steenbergs Tegnestue allerede udarbejdet en tidsplan for byggeriet. I den stramme tidsplan ligger selve udførelsen af arbejdet i efteråret 2020.

Forventet tidsplan er vedlagt som bilag til sagen.

 

                                                                                    

Rønne Svømmehals værdi for de bornholmske borgere og velfærden

Der er 70.000 besøgende om året i Rønne Svømmehal. Mange af øens bornholmere, især Rønnes borgere, svømmer og anvender de mangfoldige svømmetilbud i deres hverdag.

Til dagligt løfter svømmehallens ledelse, livreddere og undervisere en vifte af svømmetilbud, som understøtter både den organiserede holdundervisning og de mere fleksible tilbud, som borgerne efterspørger. I alle ugens timer fra kl. 6.00 – 21.00 på hverdage, og fra kl. 10.00 – 15.00 i weekender, er der fuldt booket med aktiviteter i svømmehallen.

Svømmehallen anvendes til skoleundervisning, konkurrencesport, specialundervisning, genoptræning til udsatte grupper og personer med kroniske udfordringer, som f.eks. gigtramte. Den anvendes af foreninger, familier og af de borgere, der foretrækker mere fleksible tilbud, som drop-in-aktiviteter m.m.

Rønne Svømmehal er en af de idrætsfaciliteter på Bornholm, der bidrager til dækning af øens borgeres behov for sundhed og fritidstilbud, og som efterspørges af de mange dagligt besøgende.

 

En konsekvens af en eventuel lukning af svømmehallen vil således være, at øens borgere ikke længere har mulighed for at få disse behov dækket. Samtidig vil mange af de bornholmske børn og unge være forhindret i at lære at svømme.

En eventuel lukning vil også betyde, at flere borgere der ønsker at benytte sig af en svømmehal, må tage til Gudhjem Svømmehal. Afstanden til Gudhjem vil for mange borgere opleves som værende for lang, og samtidig vil merudgifterne til kørsel formentlig afholde disse borgere fra at anvende Gudhjem Svømmehal. 

Økonomiske konsekvenser

Jf. anlægsoverslaget, udarbejdet af Steenbergs Tegnestue, forventes det at tagrenoveringen vil beløbe sig til 2,556 mio. kr. inkl. moms.

 

Rønne Svømmehal kommer med en egenfinansiering på 0,2 mio. kr., og dertil er der bevilget et tilskud på 0,2 mio. kr. fra Brdr. Larsens Legat samt 0,2 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond. Med en foreløbig finansiering på 0,6 mio. kr. mangler der således knap 2,0 mio. kr. til tagrenoveringen jf. nedenstående skema.

 

Finansiering af tagrenoveringen i Rønne Svømmehal

Anlægsoverslag u/moms jf. Steenbergs Tegnestue

2.045.000

Moms

511.250

Anlægsoverslag inkl. moms

2.556.250

Egenfinansiering Rønne Svømmehal

-200.000

Brdr. Larsens Legat

-200.000

Sparekassen Bornholms Fond

-200.000

Manglende finansiering

1.956.250

 

Hvis den manglende finansiering på 1.956.250 kr. skal dækkes af Bornholms Regionskommune, vil det betyde en nettoudgift for kommunen på 1.623.688 kr. Dette skyldes at kommunen – med en momsandelsprocent på 85 på dette område – vil opnå en momsafløftning på 332.562 kr. af bruttobeløbet på 1.956.250 kr.

 

Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen fra Rønne Svømmehal om tilskud på 1.956.250 kr. til tagrenoveringen, vil der således skulle gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1.623.700 kr. til projektet.

 

Da det ikke er muligt at finansiere udgifterne til tagrenoveringen inden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ramme, anbefales det at videresende ansøgningen fra Rønne Svømmehal til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole

20.07.10Ø40-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Kulturskole er inde i en positiv udvikling med stor aktivitet og god søgning på skolens undervisningstilbud. For at opretholde et højt serviceniveau har Kulturskolen siden 2018 udbudt et ekstra billedskolehold og et skriveværksted finansieret af overførte midler.
Under forudsætning af at Kulturskolen får overført sit overskud fra 2019 til 2020, kan skolen finansiere de to ekstra hold fra skolestart 1. september 2020 og året ud. Men fra 2021 vil Kulturskolen ikke længere have mulighed for at finansiere de to hold ved hjælp af overførte midler. Der vil således mangle finansiering fra 1. januar 2021 og frem, hvorfor Kulturskolen nu ansøger om at få tilført i alt 50.000 kr. i budget til finansiering af Skriveværkstedet og et ekstra billedskolehold fra 2021 og frem.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    finansieringen af udgiften til et skriveværksted på 25.000 kr. og udgiften til ét ekstra billedskolehold på 25.000 kr., i alt 50.000 kr., fremsendes til budgetforhandlingerne for 2021.

b)    Skriveværkstedet og et ekstra hold på Billedskolen oprettes pr. 1. september 2020-1. juni 2021, og at udgiften på 25.000 kr. i perioden 1. januar - 1. juni 2021 holdes inden for rammen af bevilling 21 Kultur og Fritid i tilfælde af, at driftsbudget ikke tilvejebringes i budgetforliget for 2021. Herefter lukkes de to ekstra hold på grund af manglende finansiering.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Bornholms Kulturskole blev etableret i 2017 ud fra en vision om at skabe et kulturcenter for børn og unge på Bornholm. Heri lå bl.a. et ønske om at fremme kvaliteten i børn og unges møde med kunst og kultur og styrke synergien mellem kunstarterne ved at placere alle skolens aktiviteter på samme adresse. Sammen med kulturskolens positive udvikling, og det nylige køb af Dams Gård er kommunen kommet nærmere realiseringen af denne vision.

Kulturskolen tilbyder i dag flere aktiviteter end tidligere og når flere af øens børn og unge. Samarbejdet med folkeskoler og børnehaver er blevet styrket gennem forskellige projekter, der også et gået på tværs af kulturskolens tilbud, f. eks. billedkunst- og dramaprojekt for elever i 3. og 4. klasse. Dramaskolen præsenterer hvert år skoleforestillinger, som vises for op mod 2.000 børn. Dertil tager Musikskolen ud på alle kommunale skoler og laver skolekoncerter i maj måned.


Endelig oplever Kulturskolen et øget samarbejde mellem skolens fagtilbud, som har potentiale til at udfolde sig yderligere ved en tættere fysisk placering.

Kulturskolen oplyser, at skolen har mange elever, og at der generelt er god søgning på de forskellige undervisningstilbud. Særlig på Billedskolen har der været mange elever på venteliste. For to år siden oprettede Kulturskolen derfor et ekstra hold på Billedskolen for at imødekomme den store efterspørgsel på billedkunstundervisning, hvormed der blev udbudt i alt fire billedskolehold.

Da Kulturskolen blev etableret, blev der skabt et samlet musik-, billedkunst- og dramatilbud. Samtidig var det tanken, at der på sigt skulle udvikles og tilbyde nye aktiviteter. I sæson 2018/2019 præsenterede Kulturskolen således et nyt undervisningstilbud: Et skriveværksted.
Her har eleverne bl.a. samarbejdet med billedskoleelever, skrevet i Rytterknægten, læst noveller i den lokale radio og haft udstilling på biblioteket i Rønne. Interessen for tilbuddet er vokset undervejs, og antallet af deltagere er steget fra 4 elever første år til 12 elever i denne sæson.

Skriveværkstedet og det ekstra billedskolehold har nu kørt i to år. Der har ikke været afsat driftsbudget til de to nye hold, hvorfor Kulturskolen har finansieret dem ved hjælp af overførte midler. For at opretholde et højt serviceniveau ønsker Kulturskolen fortsat at tilbyde de to hold i kommende sæson 2020/2021 og fremadrettet.

Under forudsætning af at Kulturskolen får overført sit overskud fra 2019 til 2020, kan skolen finansiere de to ekstra hold fra skolestart 1. september 2020 og året ud. Men fra 2021 vil Kulturskolen ikke længere have mulighed for at finansiere de to hold ved hjælp af overførte midler. Der vil således mangle finansiering fra 1. januar 2021 og frem. Derfor ansøger Kulturskolen om at få tilført yderligere midler til at fortsætte Skriveværkstedte og et ekstra billedskolehold fra 2021 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Skriveværkstedet og et ekstra hold på billedskolen koster hver 39.000 kr. brutto pr. sæson til lærerløn og materialer. Med en elevbetaling på 14.000 kr. pr. hold, er nettoudgiften 25.000 kr. pr. hold. Det resulterer i et samlet finansieringsbehov på 50.000 kr. pr. sæson/år.

Da udgiften ikke kan finansieres inden for nuværende budgetramme, anbefaler administrationen, at forespørgslen fra Kulturskolen fremsendes til forhandlingerne om budget 2021.

Såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe budget til de to hold i budgetaftalen for 2021, anbefaler administrationen, at udgiften til holdene i perioden 1. januar - 1. juni 2021 på i alt 25.000 kr. finansieres inden for rammen på bevilling 21 Kultur og Fritid. På den måde vil det være muligt at køre de to hold i hele sæson 2020/2021 som planlagt fremfor, at de må stoppe med udgangen af 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Velfærdsalliance 2020-2023 mellem DBU, DBU Bornholm og BRK

00.16.00P20-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm kan indgå i et samarbejde gennem en Velfærdsallianceaftale i perioden 2020 – 2023. Bornholm kan blive en af landets 30 kommuner, som sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem klubber og velfærdsområder til glæde og gavn for borgere og, hvor der er evidens for, at fodbold bidrager til øget trivsel og sundhed. Aftalen sikrer et styrket samarbejde mellem fagcentre i Bornholms Regionskommune og til foreningslivet i øens fodboldklubber.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       oplæg til Velfærdsallianceaftale mellem Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm i perioden 2020 – 2023 godkendes.

b)    Velfærdsallianceaftale underskrives af Bornholms Regionskommune, DBU og DBU Bornholm senest den 1. juli 2020.

c)    Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget reserverer 30.000 kr. under Frie midler til aktiviteten to U-landskampe i perioden 2020 – 2023.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I perioden 2016 – 2020 indgik Bornholms Regionskommune og DBU den første Velfærdsallianceaftale, som har bidraget til et styrket samarbejde mellem DBU og BRK indenfor især skoleområdet og klubsamarbejdet. I første aftale har der været fokus på samarbejdsaktiviteter som:

I den tidligere aftale har BRK bidraget med et årligt tilskud til DBU på 65.000 kr. eksklusive moms.

 

I en kommende 4-årig Velfærdsallianceaftale (2020 – 2023) vil DBU, DBU Bornholm og BRK være en af landets 30 kommuner, som sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem klubber og velfærdsområder til glæde og gavn for borgere og, hvor der er evidens for, at fodbold bidrager til øget trivsel og sundhed.

 

Der har siden oktober 2019 været et indledende samarbejde mellem DBU & DBU Bornholm og BRK Fritid og Kultur, om at indgå en fornyet fire årig Velfærdsallianceaftale med fokus på:

·         Inklusion og beskæftigelse

·         Børn bold og bevægelse

·         Sundhed

·         Klubudvikling

 

Bornholm Regionskommune, DBU & DBU Bornholm anser hinanden for centrale samarbejdspartnere for udvikling af fodbolden, når det gælder om at sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt at sikre, at endnu flere borgere bliver fysisk aktive.

 

Parterne har i perioden forud for denne aftaleperiode indgået i flere samarbejder, hvorfor denne relation og samarbejdet ønskes forøget og konsolideret; både politisk og administrativt, for dermed i langt højere grad at udnytte de samarbejdsmuligheder parterne kan tilbyde hinanden.

 

Det overordnede formål med velfærdsalliancen 2020 - 2023 er, at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Der tages afsæt i fodboldkoncepter, der er afprøvet i andre kommuner, og som har vist sig, at have betydning for en øget fysisk aktivitet og deltagelse i sociale fællesskaber for forskellige målgrupper og aldersgrupper.

 

Inklusion og beskæftigelse

Indsatsen er delvist fondsfinansieret af midler fra VELUX fonden. I alt 15 Velfærdsalliancekommuner indgår i denne indsats, som er et metodeudviklingsprojekt ”Fælles Fodslag for en Aktiv Fremtid” og samtidigt et forskningsprojekt, hvor Syddansk Universitet indgår.

Projektet er en videreudvikling af det tidligere ”Remiseprojekt” i kommunen og er et samarbejde mellem DBU Bornholm og kommunens jobcenter. Projektet er inspireret af ”Herlev-Modellen”, der var foranledning til at hjælpe 13 af 27 deltagende unge arbejdsledige ud af offentlig forsørgelse. For indsatsen betaler kommunen 25.000 kr., mens projektet leverer værdi på i alt op til 72.000 kr. fra eksterne midler fra VELUX- fonden.

 

Børn bold og bevægelse, i børnehave, skolen og fritiden

DBU Bornholm har ansøgt TRYG- fonden, som bidrager med 30.000 kr. i aftaleperioden til afvikling af et ”børnehaveprojekt” til kommunens daginstitutioner og fritidsklubber.

 

Fodbold som en del af Åben Skole

I regi af Åben Skole vil parterne samarbejde om skolecentrerede initiativer, herunder:

Hoved Kroppen Klubben, der har både indskolings- og udskolingselever som målgruppe, og har god erfaring med at rekruttere flere medlemmer til etablerede fodboldklubber samt inspirere udskolingselever til at tage frivillige (træner-) opgaver. Læs evt. mere her om konceptet.

11 For Health er et gratis, 2-dags undervisningsprogram for skolelærere og et videnskabeligt udviklet undervisningsprogram målrettet 5. klasseelever. Læs evt. mere her om konceptet.

 

Sundhed

I regi af ”Bevæg Dig For Livet” (BDFL) fodbold forventes DBU Bornholm at samarbejde med kommunens Center for Sundhed og Forebyggelse vedrørende implementering af det evidensbaserede træningskoncept ”Fodbold Fitness” til en række klubber. Indsatsen indebærer Fodbold Fitness-træneruddannelse for potentielle FF-trænere, FF-opstart i to klubber via Bevæg Dig For Livet konsulent samt 2 klubudviklingsforløb v. DBU Bornholms klubrådgiver. Ekstern finansiering til de deltagende Velfærdsalliancekommuner til denne indsats er fra Nordea-Fonden og Tryg- Fonden, som administreres af DBU.

 

U-landskampe

DBU forpligter sig til i aftaleperioden at afvikle minimum 2 U-landskampe i kommunen og dermed videreføre det tidligere gode samarbejde. Ved aftaleindgåelse er ambitionen, at det bliver 1 U-herrelandskamp og 1 U-kvindelandskamp. Disse kampe kan bidrage med at øge sammenhængskræften på Bornholm, og der forslås at finansieringen kommer fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalgets Frie midler.

 

Udvidet beskrivelse om indhold, målgrupper, økonomi og de enkelte centres forpligtelser er uddybet under de enkelte EDAN –aktiviteter, som fremgår i sagens bilag.

 

Økonomisk bidrag og ejerskab i fagcentrene

Der lægges op til i nuværende Velværdsallianceaftale, at de enkelte centre byder ind med egenfinansiering til at løfte indsatser målrettet de borgere og målgrupper, som indsatsen omhandler. Som en del af medfinansieringen er det en forudsætning, at der stilles personaleressourcer til rådighed i form af koordinering på tværs af centre, til samarbejdet med foreninger, klubber og de enkelte borgere der indgår. 

Til nogle af indsatserne er der bevilget ekstern finansiering i form af fondsstøtte, hvor Nordea-Fonden, VELUX-Fonden m.fl. bidrager betydeligt i form af bl.a. konsulentbistand og metodeudvikling fra DBU. Disse aktiviteter og indsatser indgår i fælles kommunale ansøgninger og puljebevillinger, som DBU på landsplan administrer, og som de deltagende Velfærdsalliancekommuner får del i.

I den indledende dialog med de enkelte Centre, har der været positiv tilkendegivelse fra alle centre i kommunen.


 

Aktivitet/projekt

Beløb i alt i aftaleperioden

Beløb pr. år (i 4 år)

Centrenes Egenfinansiering

Ekstern finansiering

Beskæftigelse / Fælles Fodslag

25.000

6.250

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

DBU-koncept finansieret af VELUX-Fonden og DBU’s Udviklingspulje ( 72.000kr.)

Førskolefodbold

0

0

DBU-koncept til udrulning via støtte fra TRYG Fonden (30.000 kr.)

U-landskampe

30.000

7.500

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget (JUFU)

JUFU – Frie midler

Beløbet er et tilskud til DBU’s væsentligt højere udgifter if. m. transport, ophold m.v.

Sundhedsprojekt

50.000

12.500

Center for Sundhed og Forebyggelse

Sundhedsindsatsen implementeres via konsulenter i regi af BDFL (der er finansieret af Nordea-fonden & Tryg Fonden)

Skoleområdet (H.K.K.)

36.000 kr.

(2 forløb pr. år, dvs. 8 forløb – á 4.500 kr. pr forløb)

9.000

Center for Skole/ de enkelte skoler

DBU

Skoleområdet (11 F. Health)

Gratis i 2020

0

DBU, Syddansk Universitet & Nordea-fonden.

Sum

141.000 kr.

35.250 kr.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

BRK forpligter sig i Velfærdsallianceaftalen mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune til, at bidrage med et samlet beløb på 141.000 kr. i perioden 2020-2023, hvilket svarer til gennemsnitligt 35.250 kr. pr. år.

 

Til gennemførelse af aktiviteten vedrørende de to U- landslandskampe, vil det være en forudsætning at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender afsættelse af 30.000 kr. i aftaleperioden 2020 – 2023. Beløbet finansieres igennem Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets egne Frie midler.

 

Med finansieringen på 30.000 kr. fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget vil den resterende finansiering fra BRK på 111.000 kr. over den fireårige periode blive fordelt således mellem kommunens centre:

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

25.000 kr.

Center for Sundhed og Forebyggelse

50.000 kr.

Center for Skole

36.000 kr.

I alt i aftaleperioden

111.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 1. april 2020

1.
EDANS-aktiviteter (DOCX)

2.
Velfærdsalliance Bornholms Regionskommune (pr. 19.03.2020) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om besøg fra Saaremaa  

00.03.10G01-0174

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune fik i februar besøg af en delegation fra den estiske ø Saaremaa.

Besøget fandt sted på baggrund af et ønske fra Saaremaa Kommune om at genskabe samarbejdsrelationen mellem Saaremaa og Bornholm, der udfoldede sig i 1990’erne.

Sammen med personer fra venskabsforeningen Baltisk Bro vil Saaremaa Kommune nu gerne præsentere en kulturfestival på Bornholm i 2021 og genetablere samarbejdet med Bornholms Regionskommune. I første omgang skal der tages politisk stilling til, hvorvidt Bornholms Regionskommune ønsker at indgå i et samarbejde med Saaremaa Kommune om en Saaremaa Kulturfestival på Bornholm i 2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter, hvorvidt Bornholms Regionskommune skal indgå i et samarbejde med Saaremaa Kommune om en Saaremaa Kulturfestival på Bornholm i 2021

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Udvalget ser positivt på projektet. Udvalget ønsker efterfølgende, at Kommunalbestyrelsen tager en principiel drøftelse i forhold til at indgå i internationale samarbejder.

Sagsfremstilling

I februar modtog viceborgmesteren på vegne af Bornholms Regionskommune en delegation fra den estiske ø Saaremaa (Øsel). Besøget fandt sted på baggrund af et ønske fra Saaremaa Kommune om at genskabe samarbejdsrelationen mellem Saaremaa og Bornholm, der bl.a. udfoldede sig i 1990’erne i regi af internationale samarbejder og venskabsforeningen Baltisk Bro.

Baltisk Bro blev stiftet i 1990 på Bornholm på privat initiativ og havde til formål at udvikle kendskabet og forståelsen mellem Danmark og de baltiske lande gennem primært ungdomsudveksling og kulturprojekter. På et mere officielt plan blev Rønne og Kuressaare i samme periode venskabsbyer, og både Bornholm og Saaremaa indgik i det internationale ø-samarbejde B7 mellem de 7 større øer i Østersøen. Foreningen Baltisk Bro var aktiv indtil omkring 2000, og Bornholms Regionskommune forlod B7 samarbejdet i 2014.

Sammen med en tidligere estisk udvekslingsstudent fra Baltisk Bro vil Saaremaa Kommune nu gerne dels afholde en Saaremaa kulturfestival på Bornholm i maj 2021 og dels etablere et nyt samarbejde med Bornholms Regionskommune inden for fælles interesseområder.

Med kulturfestivalen ønsker Saaremaa at fejre Baltisk Bros 30 års jubilæum og sige tak til Bornholm for samarbejdet. Derudover har festivalen også til formål at skabe nye kontakter, tage unge estere med til Bornholm og give bornholmerne en oplevelse af, hvad Saaremaa er i dag.

Eksempler på indledende ideer til festivalen er:

·         konference om Baltisk Bros historie og aktiviteter

·         en koncert af Saaremaa Kammerorkester og bornholmske musikere

·         et skolesamarbejde om lokal madkultur på de to øer, som kunne munde ud i en åben "street picnic".


Det er håbet, at 100-150 personer fra Saaremaa vil deltage i festivalen på Bornholm. Kulturfestivalen forventes primært finansieret af midler fra LAG-Saaremaa, men der er udtrykt ønske om organisatorisk støtte fra Bornholms Regionskommune. Det skal derfor afklares om og hvordan dette ønske kan imødekommes.

Samtidig er Saaremaa Kommune også interesseret i at indgå øvrige samarbejder med Bornholms Regionskommune og bl.a. dele erfaringer om tilflytning, økonomisk vækst, attraktivt ø-liv for unge og kommunesammenlægning. Under besøget i februar blev der desuden drøftet samarbejdsmuligheder inden for fødevarer og kunsthåndværk. Fra bornholmsk side blev der også udtrykt interesse for en dialog om klimaindsatser og Østersøens økosystem.


På baggrund af disse drøftelser vil Saaremaa Kommune fremsende en officiel henvendelse til Bornholms Regionskommune i slutningen af marts. Under besøget gjorde delegationen dog opmærksom på, at de senest ultimo april har behov for en tilbagemelding fra BRK om kommunen ønsker at indgå i projektet om kulturfestivalen af hensyn til fristen for ansøgninger til LAG-Saaremaa. Derfor fremsendes sagen til politisk drøftelse forud for modtagelsen af den officielle henvendelse. Når henvendelsen er administrationen i hænde, vil den blive fremsendt til politisk stillingtagen og som et supplement til denne sag.

Den estiske delegationen bestod af politiske og administrative repræsentanter fra Saaremaa Kommune, LAG-Saarema, Orisaare Gymnasium og Saaremaa Kammerorkester samt tidligere udvekslingsstudent fra Baltisk Bro. Dertil var også initiativtagere til Baltisk Bro på Bornholm repræsenteret under delegationens besøg på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Den estiske delegation oplyser, at kulturfestivalen som udgangspunkt forventes finansieret af midler fra LAG-Saaremaa. Der er dog udtrykt ønske om organisatorisk støtte fra Bornholms Regionskommune, hvormed det må forventes, at Bornholms Regionskommune som minimum skal bidrage med administrative ressourcer til projektet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalg orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling. Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms børn, unge og voksne, hvor fokus har været på det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Kommunalbestyrelsen sender ”Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år” i høring

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Anbefales, Søren Schow og Carsten Hæstrup kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.
Udvalget anbefaler, at under blad 6 tilføjes "alle skal have mulighed for at have og få et godt arbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales, Maike Fiil kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler indhold.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Anbefales. Brian Kofoed kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.

Sagsfremstilling

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling for efterfølgende at blive sendt i høring. Fordi målgruppen for politikken i højere grad er den yngre del af befolkningen, er politikken mere digital i sit udtryk. Derfor består politikken i bilag 1 af to versioner af politikken:

·         Side 1 er politikken, som den vil fremgå af hjemmesiden, og hvor teksten fremkommer ved føring af mus over feltet tekst

·         Side 2 er politikken, som kan printes ud og hænges op

 

Borgerinvolvering

Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og et bredt udsnit af de borgere, som politikken henvender sig til, nemlig de 0-29-årige. Undervejs har der været stort fokus på at inddrage så mange forskellige perspektiver som muligt. Derfor er der afholdt interviews med blandt andet børnehavebørn, grundskoleelever, elever fra Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Forberedende Grund Uddannelse (FGU) og Campus Bornholm med fokus på, hvad børn og unge selv mener, at det gode liv på Bornholm består af.

Desuden er der afholdt et borgermøde med interesseorganisationer, fagprofessionelle og forældre, hvor temaet var, hvad det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm er.

 

Borgerinvolveringen har formet politikken og bruges i nye strategier og handleplaner

Politikken har fået sin endelige ordlyd gennem inddragelsen af borgerne. De seks udsagn i politikken er blevet nuanceret, og de uddybende sætninger i vidt omfang formet af konkrete udtalelser fra børn, unge og voksne.

 

Der er desuden kommet mange gode ønsker og idéer til, hvordan kommunen fremadrettet kan sikre rammerne for det gode børne- og ungdomsliv, og der er også fremsat mange konkrete forslag til indsatser. Nogle af disse er vedlagt i bilag 2.

Mange af dem er dog for konkrete til at blive indeholdt i politikken, men de mange ønsker og idéer er blevet behandlet af arbejdsgruppen for politikken. Ønskerne og idéerne fra de adspurgte børn, unge og voksne vil være en stærk inspiration i det kommende arbejde med at udarbejde politikker, strategier og handleplaner i flere af kommunens centre.

 

Nedenfor fremgår nogle af de vigtigste budskaber, som indgår i udkastet til politikken.

 

Det vigtige for børn og unge på Bornholm

Selvom aldersgruppen 0-29 spænder meget bredt, spiller familie og det tætte netværk en stor rolle for de adspurgte børn og unge. Det er vigtigt for dem, at de har nogle personer tæt på sig, som de er trygge ved, og som de kan regne med, hvis de har brug for hjælp, både i form af familie, venner og øvrige voksne. I takt med at børnene og de unge bliver ældre, fylder muligheden for en fremtid med uddannelse og arbejde mere og mere, samtidig med at fokus på familie og venner består.

 

Det vigtige for forældre, fagprofessionelle og fritids-/interesseorganisationer

De personer, der omgiver Bornholms børn og unge fra 0 til og med 29 år, peger i høj grad på vigtigheden af chanceligheden for alle børn og unge, både for børn og unge i almenområdet, men også i det specialiserede område. Her fylder daginstitutioner og skoler meget, men også fritids- og interesseorganisationer spiller en stor rolle i at tilbyde sådan en mulighed.

 

Den fremadrettede proces

I marts og april 2020 behandles udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i de politiske udvalgt og kommunalbestyrelsen. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i april. I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse september 2020 (se tidsplanen i bilag 3).


 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 Bornholms sammenhængende Børne- og ungepolitik 0-29 år (PDF)

2.
Bilag 2 Konkrete ønsker fra borgere (PDF)

3.
Bilag 3 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:
Punkt 2 Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

11

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Orientering modtages.