Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
03-06-2020 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
  åbent 3 Dialogmøde Center for Natur, Miljø og Fritid
  åbent 4 Status på Corona
  åbent 5 Projekt. Deleordning af lærlinge.
  åbent 6 Et opprioriteringsforslag ift. regionskommunens uddannelsesindsats
  åbent 7 FGU Bornholm ansøgning om kommunegaranti
  åbent 8 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget - Udvalgets mål for budget 2021
  åbent 9 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 10 Ansøgning om tilskud til Mjølner Trail og March
  åbent 11 Tilbagebetaling af opkrævet elevbetaling på Kulturskolen
  åbent 12 Fleksibel Fritidspasordning
  åbent 13 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2020
  åbent 14 Orientering om opkrævning af takst for benyttelse af saunabygninger på Hasle havn og Sandvig havn
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 16 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Erik Lund Hansen er vurderet inhabil ved behandling af punkt 7 FGU Bornholm ansøgning om kommunegaranti.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde forår 2020 - Center for Job-, Uddannelse og Rekruttering

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de to centre under udvalgets område; Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Repræsentanter fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering deltager på skype.

Fra centeret deltager: Allan Westh, Dorte Haugaard Nielsen, Dorthe Jensen, Heidi Kleiner, Jan Rasmussen, Jette Marianne Nielsen, Linda Højegaard, Mark Steger, Michael Blom, Michael Kaas Hansen, Mikael Schenk, Morten Schwennesen, Reno Jørgensen, Søren Vaupell Christensen, Britta Overgaard, Gitte Hagelskjær Svart, Bo Rosendal, Rikke Holm, Lisa Hounisen, Heidi Kingo, Jimmie Pedersen og Trine Møller.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·       Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af budgettet for 2020 og udvalgets mål

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder, som led i den løbende dialog om budget og delmål, dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål og budget for 2021.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 11. maj godkendt den politiske budgetproces for budget 2021. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i juni.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2020, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget. Det vil være naturligt, at både udfordringer og inspiration fra den igangværende Corona-situation giver anledning til drøftelse.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde forår 2020 - Center for Natur, Miljø og Fritid

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de to centre under udvalgets område; Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Repræsentanter fra Center for Natur, Miljø og Fritid deltager på skype.

Fra centeret deltager: Mikael Sondered, Carsten Clemmensen, Lars Peter Schultz, Kim Guldberg Pedersen, Louise Krogsriis, Winnie Lund og Louise Lyng Bojesen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·       Center for Natur, Miljø og Fritid og udvalget drøfter status på arbejdet i centeret, herunder implementering af budgettet for 2020 og udvalgets mål

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, udvalget har gennemført i valgperioden og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder, som led i den løbende dialog om budget og delmål, dialogmøder med centrene under udvalgets område. Dialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål og budget for 2021.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 11. maj godkendt den politiske budgetproces for budget 2021. Denne foreskriver, at årets dialogmøder holdes i juni.

 

Et repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i centeret med Centerchefen i spidsen giver på mødet en mundtlig status på arbejdet generelt i centeret. Dette kan fx være omkring implementering af budget 2020, herunder udvalgets mål, og øvrige relevante emner. Oplægget tjener som afsæt for den efterfølgende dialog med udvalget. Det vil være naturligt, at både udfordringer og inspiration fra den igangværende Corona-situation giver anledning til drøftelse.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på Corona

00.15.00A00-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Børne og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og planudvalget beslutter

Resumé

Som et led i indsatsen mod spredning af Covid-19 i Danmark har regeringen iværksat en række generelle retningslinjer med henblik på forsat at kunne opretholde hensigtsmæssig adfærd i takt med at Danmark genåbner.

 

Dette betyder, at Bornholms Regionskommune skal iværksætte disse tiltag og foretage nødvendige ændringer, således at den ønskede adfærd gøres mulig.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       orientering og dialog tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget vil få en mundtlig status på, hvilket tiltag der er iværksat, hvad status er lige nu og, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder mod en genåbning i lyset af de gældende retningslinjer herfor.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Projekt. Deleordning af lærlinge.

81.07.01A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-05-2020

5

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Grundet Corona-krisen er ledigheden på Bornholm eksploderet, hvilket forventes at ramme alle brancher bredt. For at understøtte de unges mulighed for at gennemføre en erhvervs-uddannelse skal Bornholms Regionskommune (BRK) indlede arbejdet og dialogen med øens virksomheder om en større deleordning af lærlinge, hvor BRK fungere som tovholder på projektet.

Indstilling og beslutning

René Danielsson, Dansk Folkeparti, indstiller at

 

a)       Igangsætter, at Arbejdsmarkedschefen for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering udarbejder en udspecificering af mulighederne for deleordning af lærlinge. Denne skal forelægges Kommunalbestyrelsen inden første budgetmøde i juni 2020.

b)      Anbefaler, at der reserveres 1 mio. kr. pr. år de kommende to år således, at projektet ville kunne begynde i indeværende budgetår, når centerchefen kan fremlægge en projektmodel, som holder sig inden for den givne økonomiske ramme.

c)       Anbefaler, at Koncerndirektøren går i dialog med relevante Centerchefer om, hvilke opgaver som eventuelt delelæringe vil kunne udføre, når de er ansat i BRK. Arbejdet skal være færdigt tidsnok til, at Arbejdsmarkedschefen for Job, Uddannelse og Rekruttering kan tage det med i sin udarbejdelse af projektmodellen, som skal ligge klar ultimo juni

Eller

d)   Projektet videresendes til budgetforhandlingerne budget 2021.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. maj 2020:

Sagen genoptages idet a) og c) uddybes og indarbejdes i en sag til næste udvalgsmøde.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:
d) Anbefales. Udvalget anbefaler, at  der udarbejdes et opprioriteringsforslag der videresendes budgetforhandlingerne for budget 2021.

 

Sagsfremstilling

Grundet den store stigning i antal ledige, som følge af COVID-19 epidemiens økonomiske bivirkninger, er der en frygt for, at efterdønningerne vil have konsekvenser længere i ud i fremtiden. Fagforeningen 3F vurderer, at på landsplan vil 10.000 unge, som skal starte på grundforløb til januar mangle en praktikplads. Dansk Byggeris underdirektør Louise Pihl har ligeledes vurderet, at det kan ramme op mod 2000 lærlinge i bygge- og anlægsbranchen.

 

Frygten går på, at der kommer til at mangle op mod 7.700 uddannelsesaftaler på landsplan.

 

Forslaget går på, at BRK skal være tovholder i et projekt, hvor BRK, sammen med øens virksomheder, skal tilsikre, at bunden ikke går ud på det lokale praktikpladsmarked. Det er tiltænkt, at projektet skal lægges ind under virksomhedsservice medmindre, at centerchefen vurderer, det er bedre placeret andet steds. Forhåbningen er, at det kan rummes indenfor eksisterende medarbejdergruppe i BRK. Alternativt kan der tildeles et halvt årsværk af givne rammebeløb. Resten af midlerne skal gå til lærlingenes lønninger, når de er hos BRK.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet er et kassetræk, medmindre at koncerndirektøren kan se, at det kan holdes indenfor eksisterende bevillinger.

Supplerende sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. maj 2020 at få specificeret mulighederne for deleordning af lærlinge samt, hvilke opgaver en eventuelt delelæring kunne udføre. Der henvises til redegørelsen i bilag 1.

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. juni 2020

1.
Administrativ tilføjelse Lærlinge (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Et opprioriteringsforslag ift. regionskommunens uddannelsesindsats

54.00.00G01-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Uddannelsesområdet er afgørende for Bornholms udvikling og vækstpotentiale. Gennem de seneste år har Bornholms Regionskommunen (BRK) gennemført arrangementer og koordineret indsatser på uddannelsesområdet. Senest er der med afsæt i Uddannelsesstrategien taget initiativ til et unikt samarbejde, der vil løfte øens uddannelsesindsats, både for borgere og ikke mindst for øens virksomheder. Med én indgang til uddannelsesområdet skabes der helt nye muligheder for opkvalificering af medarbejdere og samtidigt bliver uddannelsesområdet styrket.
Finansieringen af denne funktion har delvist fundet sted via midler fra Bornholms Akademi som ophører med udgangen af 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       Orienteringen drøftes og udvalget tager stilling til, hvorvidt der ønskes udarbejdet et administrativt forslag til budget 2021.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Drøftet. Det godkendes, at der udarbejdet et administrativt forslag til budget 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en hovedvision om 42.000 indbyggere på Bornholm i år 2028. Til at understøtte denne vision er der udarbejdet 6 visionsspor, bl.a. at der skal skabes 1.000 nye jobåbninger.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har i relation til visionen vedtaget en række langsigtede mål, bl.a.:

 

·       Bornholm vil øge rekruttering og tilknytning til øen

·       Bornholm skal sikre høj kvalitet i uddannelser og lærepladser

·       Bornholm er rammen om et attraktivt studiemiljø

 

For at muliggøre visionen og de langsigtede mål er det nødvendigt med kvalificerede medarbejdere og at Bornholm opleves attraktiv og kan danne rammen om det ”gode liv”.
Gode uddannelsesmuligheder er en forudsætning for dels kvalificerede medarbejdere og for dels at kunne fastholde og tiltrække unge og familier.

 

Med virksomhedsoverdragelsen af Bornholms Akademi i 2016 har kommunen kunnet gennemfører arrangementer og koordineret indsatser på uddannelsesområdet, som konkret har resulteret i nye videregående uddannelser på Bornholm. Gennem tæt samarbejde med øens uddannelsesinstitutioner er der skabt en række indsatser og arrangementer som understøtter uddannelsesinstitutionerne og hele uddannelsesområdet på Bornholm, bl.a. studieambassadør-indsatsen, som understøtter et godt studiemiljø, udformning og understøttelse af www.uddannelserpåbornholm.dk og udvikling af Bornholms Uddannelsesstrategi.

 

En indgang til uddannelse på Bornholm
Senest er der med afsæt i uddannelsesstrategien skabt en helt unik mulighed for hele Bornholm, når én indgang til uddannelsesområdet er færdigudviklet. Èn indgang til uddannelsesområdet udvikles i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og giver både borgere og ikke mindst virksomheder helt nye muligheder for opkvalificering af deres medarbejderes kompetencer. Én indgang til uddannelser udvikles med afsæt i ny og banebrydende samarbejdsmodel, hvor kommunen får en afgørende rolle som tovholder, både nu og fremadrettet. Det er uddannelsesinstitutionerne der i enighed har bedt kommunen om at varetage tovholderfunktionen.

 

Finansiering fra Bornholms Akademi udløber med udgangen af 2020
Med udgangen af 2020 udløber de resterende ressourcer, som blev tildelt kommunen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af Bornholms Akademi. Uddannelseskonsulenterne er modsat fx kommunens kultur- og fritidskonsulenterne ikke på det kommunale budget.

Uddannelsesområdet er helt afgørende for øens udvikling og vækstpotentiale. Skal dette arbejde fortsætte og udvikles er det nødvendigt, at der i 2021 og fremadrettet afsættes ressourcer til opgaven.

 

Uddannelsesområdet er komplekst. Med mere end 106 Erhvervsuddannelser, mange AMU kurser, akademi- og diplomuddannelser, samt videregående uddannelser, så foregår der meget på uddannelsesområdet. Og det har været, er og vil være nødvendigt at kommunen understøtter og i nogen grad koordinere tiltagene for at der opnås den synergi, der er så afgørende for Bornholm ift. et sammenhængende kompetenceløft på Bornholm. 

 

Der er fortsat behov for en uddannelseskonsulent, som kan binde tråde mellem de mange selvstændige områder (jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, kompetenceløft, rekruttering og fastholdelse) – alle områder, på sammen måde som der i kommunen findes understøttende funktioner som fx kulturkonsulent, fritidskonsulent m.m.

 

De sidste måneder med corona-krise har endvidere vist at omstændighederne hurtigt og markant kan ændre sig, hvilket kræver en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke, for at det bornholmske samfund skal kunne vokse, udvikles og styrkes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  FGU Bornholm ansøgning om kommunegaranti

54.42.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

FGU Bornholm ansøger om anlægstilskud samt kommunegaranti til indretning af egnede lokaler beliggende ved Campus Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       forslaget drøftes med henblik på eventuel oversendelse til budgetforhandlingerne for 2021.

 

Job-, Udviklings- og fritidsudvalget den 3. juni 2020

Drøftet. Oversendes til budgetforhandlingerne for 2021.

Sagsfremstilling

FGU Bornholm ansøger om anlægstilskud samt kommunegaranti svarende til 2,5 mio. kr.

 

Baggrunden er, at FGU Bornholm ikke vil kunne optage et lån uden en kommunegaranti, da de ikke ejer de bygninger som skal huse FGU Bornholm, samt at den samlede huslejeudgift inkl. afdrag på lån, som anført i det følgende, vil presse FGU Bornholms driftsudgifter til det maksimale, hvilket et evt. anlægstilskud fra BRK vil kunne afhjælpe, og dermed skabe et mere bæredygtigt grundlag for udbud af FGU uddannelsen på Bornholm.

 

Administrationen skal anbefale, at både bevilling af kommunegaranti samt eventuelt anlægstilskud gøres betinget af endelig godkendelse af huslejeaftale mellem FGU Bornholm og Campus Bornholm af både Undervisningsministeriet samt Bornholms Regionskommune.

 

I forbindelse med nødvendig ombygning er der indhentet et oplæg fra byggesagkyndig rådgiver på ca. 7,5 mio. kr.

 

Finansieringen forventes at finde sted ud fra følgende:

FGU egenkapital                                1.000.000 kr.

 

Undervisningsministeriets tilpasningsmidler
(Både FGU Bornholm og Campus Bornholm søger om tilpasningsmidler målrettet ombygning af Rød hal)*

2019 (Campus Bornholm har fået)         900.000 kr.

2020                                                 1.800.000 kr. (estimat)

2021                                                 1.000.000 kr.  (estimat)

 

Fondsfinansiering

2019/2020                                           100.000 kr. 

2021/2022                                           200.000 kr. (estimat)

 

FGU lån                                             2.500.000 kr. (Evt. – evt. anlægstilskud BRK)

 Samlet                                            7.500.000 kr.

(* Tilpasningsmidler er statslige midler afsat til etableringsudgifter ifm. FGU dannelsen)

 

Økonomiske rammer

Baseret på en samlet analyse af 2018 regnskaberne fra de skoler, der fusionerede under den nye FGU-institution, samt netop afsluttede regnskab 2019, vurderer administrationen, at skolens maksimale budget til leje af bygninger, ydelse til lån samt forbrug og afgifter vil være 1 mio. kr. sammensat med husleje/afdrag lån ikke må overstige 850.000 kr. pr. år og et forventet forbrug på ca. 150.000 kr. pr. år.

 

Beløbet forudsætter, at institutionen har et optag på 80 årselever samt fortsat udbyder STU(betalingspladser).

 

Retsgrundlag

Det er administrationens vurdering, at Bornholms Regionskommune ud fra følgende oplysninger fra Undervisningsministeriet lovligt både vil kunne yde en kommunegaranti til lån samt eventuelt tilskud til anlægsudgifter.


I forbindelse med etableringen af FGU institutionerne oplyste Undervisningsministeriet følgende vedrørende mulig tilskud/hjælp fra kommunerne til FGU:

Det følger af FGU-loven, at kommuner inden for institutionens dækningsområde kan yde tilskud til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommunen kan ikke yde tilskud til institutionens driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter.

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har overfor FGU-institutionen præciseret, at dette betyder at husleje, ved indgåelse af nye lejemål, som udgangspunkt skal følge almindelige markedsvilkår. Da FGU-institutionen overtager de fusionerede skolers forpligtelser og tilgodehavender år et, overtager institutionen også huslejekontrakter. Institutionen kan således fortsætte lejemål på de vilkår, der er aftalt ved kontraktens indgåelse.

Ovenstående betyder, at kommunen kan yde anlægstilskud til opførelse eller køb af en bygning, som en FGU institution kommer til at eje. Kommunen kan desuden sælge bygningen til FGU-institutionen. I forbindelse med salget kan kommunen yde et anlægstilskud til ombygning/særindretninger af bygninger.

Hvis en FGU institution derimod lejer bygninger af en kommune, og der udføres aftalte bygningsforbedringer inden indgåelse af lejekontrakten, vil lejekontrakten skulle forhandles på markedsvilkår, og bygningsforbedringerne vil dermed påvirke den leje, FGU-institutionen skal give.

Kommunen kan endelig yde et anlægstilskud til ombygning eller særindretning af et allerede indgået kommunalt lejemål, uden at dette medfører forøgelse af huslejen. I dette tilfælde gives anlægstilskuddet således efter indgåelse af lejekontrakt med FGU-institutionen, der selv foretager ombygningen/særindretningen. Dette tilskud må ikke ses som et lån til FGU-institutionen, og det vil heller ikke påvirke huslejen. Midlerne gives herved uden forpligtelser eller krav om tilbagebetaling.

Endelig har kommunerne mulighed for at støtte FGU-institutionerne økonomisk ved at give dem skattefritagelse for ejendomsskatter. Dette forudsætter dog, at FGU institutionen selv ejer bygningen, hvilket der ikke lægges op til i denne analyse.

 

Baggrund for placering
I forbindelse med dannelsen og samlingen af FGU uddannelsen i egnede lokaler, er det besluttet, at den bedste løsning er en samling af uddannelsen i den bygning på Campus Bornholm, Den røde hal, som tidligere er benyttet af produktionsskolen samt fortsat anvendes af Campus Bornholm til pedelværksted samt opbevaring.

 

Der har været igangsat en proces mellem FGU Bornholm samt Campus Bornholm, med fokus på hvordan uddannelsen bedst kan etableres på samme matrikel som de øvrige ungdomsuddannelser, men hvor der jf. bekendtgørelsen for FGU fortsat skal være tale om en selvstændig uddannelse med et selvstændigt uddannelsesmiljø af hensyn til de mere sårbare unge på FGU uddannelsen.

 

Valget er faldet på at Den røde hal og her inddrage de m2 som i dag alene er lagerrum samt dele relevante faglokaler med Campus Bornholm som fx produktionskøkken o. lign. i det omfang dette er relevant.

 

Der har været overvejelser om andre mulige placeringer, men dels synergien ved placeringen på samme matrikel som Campus Bornholm i forhold til bygningsdrift og administrativ bistand, vægter det også højt, at de unge på FGU uddannelsen befinder sig i et ungdomsmiljø hvor de både kan modtage undervisning i et selvstændigt studiemiljø, men hvor de også kan deltage i en række fælles arrangementer med de øvrige unge fra de andre ungdomsuddannelser, og dermed i højere grad være med til at bygge bro til at fortsætte uddannelse her.


For at Den røde hal kan tages i fuld anvendelse kræver det en række bygningsmæssige tilpasninger, da både den del som tidligere blev benyttet af produktionsskolen samt den nuværende lagerhal skal indrettes til de nye behov. Produktionsskolen tilbød primært værkstedsundervisning hvor FGU uddannelsen skal kombinere dette med almene fag, hvilket medfører at disse lokaler kræver tilpasninger, samtidig med at der er en række nye bygningsmæssige krav som skal opfyldes.

 

Baggrund for FGU uddannelsen

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelse.

FGU-institutioner er statsligt selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Finansieringen af institutionen består af et grundtilskud på ca. 4 mio. kr., hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr.

Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som løses af en selvejende statslig institution, havde kommunerne et stort incitament til at ønske et lokal forankret udbud af FGU uddannelsen, hvilket er lykkedes ved etableringen af FGU Bornholm som en selvstændig institution med egen lokal bestyrelse og rektor.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser afhænger af beslutningen i forhold til tilskud til anlægsudgifter samt kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget - Udvalgets mål for budget 2021

00.22.04P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

 

Resumé

Udvalget skal i forlængelse af status på mål for budget 2020, endeligt beslutte, hvilke mål, der oversendes til den videre budgetproces.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·       Udvalget oversender langsigtede mål og mål for budget 2021 til kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni 2020

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget skal på baggrund af drøftelser på mødet i maj om mål for budget 2020 beslutte de mål, der oversendes til den videre budgetproces for 2021.

Målene er tilrettet i forlængelse af udvalgets ønsker på det seneste møde. Tilretningen er sket i samspil med de relevante centres ledelser.


Udvalgets mål for budget 2021 indgår sammen med de øvrige udvalgs mål i en fælles drøftelse i kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i slutningen af juni måned.

Såfremt det vedtagne budget giver anledning til, at målene drøftes endnu engang, vil dette foregå i en særskilt proces i forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. juni 2020

1.
JUFUs mål (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.30.14G01-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets områder et regnskab med et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. Set under et er der fra 2019 overført et overskud på 6,1 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive et overskud på 2,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set merforbrug på 46,0 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet forbrug på 7,9 mio. kr. ud af det samlede rådighedsbeløb i 2020 på 18,6 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2020. I 2020 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2021.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

 

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække den betydning Corona-krisen indtil videre har haft og forventes at få på områdernes driftsøkonomi. Dette fremgår af den mere detaljerede beskrivelse i bilaget.

I den samlede budgetopfølgningssag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen vil der være et overblik over Corona-krisens samlede betydning for kommunens økonomi.

Administrativt bliver der løbende fulgt op, og senere på året vil der politisk skulle tages stilling til håndteringen af de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen.

 

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventer balance mellem forbrug og budget i 2020.

 

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som vedr. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 4,2 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,4 mio. kr.

 

Merforbruget på 1,8 mio. kan dels henføres til budgetforskydninger som følge af uforbrugte midler vedr. projekter der er videreført fra 2019 på 2,6 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til understøttelse af videregående uddannelser (tidligere Bornholms Akademi) og dels et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, som skyldes at lønudgiften til de kommunale fleksjobberne er dalende.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet er merforbrug på 46,0 mio. kr. i 2020.

 

Merforbrug skyldes primært coranakrisen, der har bevirket at der er betydelige flere ledige dagpengemodtagere. Prognosen er imidlertid forbundet med stor usikkerhed, da den er afhængig af genåbningen af Danmark, og hvordan bl.a. turistsæsonen udvikler sig, men også hvordan udviklingen i resten af verden forløber, da specielt industri og landbrugsområderne eksporterer en stor del af deres produktion. Samtidig er der fortsat tilgang i antallet af borgere ansat i private fleksjob, hvilket bevirker et merforbrug på området.

 

For den del af Center for Natur, Miljø og Fritid som vedr. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er overført et overskud på 1,5 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,0 mio. kr.

 

De væsentligste årsager til merforbruget på Fritid- og Kulturområdet kan henføres til brug af overførslerne fra 2019, der er øremærket til en række specifikke formål og indsatser.

 

 

Anlæg

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2020 18,58 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 7,92 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 10,66 mio. kr. vedrører hovedsageligt Bornholms Museum, idet der alene forventes udgifter for 5,0 mio. kr. til dette projekt i 2020.

Økonomiske konsekvenser

På Job-, Udviklings og Fritidsudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2019 overført et overskud på 6,1 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. nedbringes overskuddet til 2,9 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 46,0 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2020

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2020

Afvigelse i pct.

Overført fra 2019

Forventet resultat i 2020

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overførbar

Overfør-bar

Ikke- overførbar

Overfør-bar

Ikke-overførbar

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

-1.793

-46.009

2,4 %

11,6 %

4.155

2.362

-46.009

41 Uddannelse og beskæftigelse

-1.793

-46.009

2,4 %

11,6 %

4.155

2.362

-46.009

Center for Natur, Miljø og Fritid

1.347

 

2,1 %

 

1.916

569

 

21 Kultur og Fritid

-457

 

1,1 %

 

1.465

1.008

 

22 Biblioteker

-417

 

3,0 %

 

135

-282

 

59 Idrætsområder

-472

 

6,5 %

 

316

-156

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-3.140

-46.009

2,3 %

11,6 %

6.071

2.931

-46.009

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. juni 2020

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om tilskud til Mjølner Trail og March

18.16.00Ø40-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Veterans and Their families Danmark ansøger om et tilskud på 87.385 kr. til at gennemføre motionsløbet Mjølner Trail og March, som skal finde sted den 28. november 2020. Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       udvalget drøfter, om der kan bevilges et tilskud som ansøgt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Ansøgningen kan ikke imødekommes. René Danielsson kan ikke medvirke, da han gerne vil tildele arrangementet 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Veterans and Their Families Danmark har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 87.385 kr. til at gennemføre motionsløbet Mjølner Trail og March. Arrangementet skal finde sted den 28. november 2020.


Det fremgår af ansøgningen, at deltagere kan tilmelde sig en af tre forskellige ruter, som alle starter i Gudhjem. Deltagerne kan både løbe og vandre ruterne.

 

·       Bronze-ruten, som er på 21,7 km og går til Hammerhavn

·       Sølv-ruten, som er på 35 km og går til Hasle

·       Guld-ruten, som er 45 km og går til Rønne

Ansøger påpeger, at den enkelte deltager tilmed har mulighed for at gennemføre sin rute med 10 kg oppakning. Oppakningen skal bestå langtidsholdbare fødevarer, som indsamles efter løbet og doneres til Røde Kors Bornholm og deres julehjælpspakker.

Der forventes et deltagerantal på ca. 250 til 500 personer.

Ifølge ansøger er formålet med arrangementet dels at tiltrække gæster til Bornholm i ydre sæsonen, og dels at samle ind til Røde Kors Bornholms julehjælp. Det er tanken, at Mjølner Trail og March skal blive en tilbagevendende begivenhed.
Det samlede udgiftsbudget er på 105.185 kr. Der budgetteres med indtægter på i alt 43.750 kr. bestående af deltagergebyr. Det resulterer i et forventet underskud på 61.435 kr. 

Det ansøgte beløb på 87.385 kr. søges til at finansiere følgende udgifter:

Udgift

Beløb i kr.

6 x event shelters (telt-pavilloner)

10.320

Medaljer

30.000

Promovering af Bornholm

20.000

Vandforsyningssystem

6.000 

Minievents undervejs på marchen

10.000

3 x Outdoor timer

7.485

4 x battery til timer

3.580


Ansøger oplyser, at foreningen har fået tilsagn om sponsorater fra virksomhederne NOCCO, Barebells og Sport 24 i Nexø. Der arbejdes fortsat på at opnå flere samarbejdspartnere.

Det fremgår af ansøgningen, at overskuddet fra arrangementet vil gå til den bornholmske afdeling af Veterans and Their families Danmark.

På foreningens facebook-side oplyses det, at foreningen har til formål at skabe begivenheder som bringer veteraner og deres familier tættere sammen. Ifølge ansøger har foreningen i flere år sendt veteraner og familiemedlemmer til bl.a. Skotland og USA og deltaget i danske events herunder Etape Bornholm.

Læs om Veterans and Their families Danmark på veteransandtheirfamilies.dk  

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 87.385 kr. kan dels finansieres af restbeløbet i udvalgets pulje af fri midler på 75.000 kr. og dels af ubrugte midler overført fra 2019 til 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. juni 2020

1.
Ansøgning om tilskud til Mjølner Trail og March (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilbagebetaling af opkrævet elevbetaling på Kulturskolen  

20.07.04Ø36-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunernes Landsforening (KL) har anmodet Kulturministeriet om en udmelding vedrørende brugerbetalingen på musik- og kulturskolerne under Covid19-nedlukningen. Kulturministeren meddeler nu, at kommunerne ikke har pligt til at betale opkrævet brugerbetaling tilbage til forældrene. Men hun opfordrer kommunerne til at gøre det og ligeledes understøtte institutionerne i denne ekstraordinære situation. Der skal nu tages politisk stilling til, om elevbetalingen på Bornholms Kulturskole opkrævet under nedlukningen skal refunderes. I perioden 11. marts - 8. juni beløber Kulturskolens samlede elevbetaling sig til 294.000 kr. Det skal dog forventes, at BRK selv skal finansiere udgiften ved en refundering af brugerbetalingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       der ikke sker en refundering af elevbetalingen på Bornholms Kulturskole opkrævet i nedlukningsperioden d. 11. marts – 8. juni på i alt 294.000 kr.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Udvalget anbefaler at der ikke sker en refundering af elevbetalingen. René Danielsson kan ikke medvirke, idet han gerne vil bevillige 50.000,00 kr. af de frie midler.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har anmodet Kulturministeriet om at få en afklaring på om elevbetaling til musik- og kulturskoler under Covid19-nedlukningen skal tilbagebetales eller om den kan opfattes som ”samfundsbidrag” i lighed med betaling til dagtilbud, SFO’er mv.

Kulturministeren udmelder nu, at kommunerne ikke har pligt til at tilbagebetale forældrebetalingen i perioden, hvor musik- og kulturskolerne er lukkede. Dog opfordrer ministeren kommunerne til både at understøtte institutionerne i denne ekstraordinære situation og refundere betalingen, så forældrene ikke betaler for en ydelse, som de ikke får. Jf. bilagt brev af 4. maj

Udmeldingen lægger således op til, at den enkelte kommune selv skal afgøre om brugerbetalingen på sin lokale musik- og/eller kulturskole skal tilbagebetales. Der skal derfor tages politisk stilling til, om elevbetalingen til Bornholms Kulturskole for undervisning under nedlukningen skal refunderes eller ej.

Udgift til eventuel tilbagebetaling af elevgebyr

Det anslås, at den opkrævede brugerbetaling i nedlukningsperioden i alt udgør 294.437 kr. Beregningen er baseret på en forventning om, at kulturskolen er lukket til og med 8. juni, dvs. en periode fra 11. marts til 8. juni. (jf. aftale om genåbning af 8. maj)

Beløbet fordeler sig forskelligt på skolens undervisningstilbud og er derfor udspecificeret i nedenstående oversigt.

Det fremgår af oversigten, hvor meget hver elev på de enkelte undervisningstilbud evt. skal have refunderet, og dels den samlede udgift til tilbagebetaling fordelt på hold. Endvidere viser oversigten årskontingentet pr. elev. Det er dermed muligt, at se hvor stor en andel af tilbagebetalingen pr. elev udgør af elevens årlige betaling.

Undervisningstilbud

Årskontingent pr. elev

Antal elever

Tilbagebetaling pr. elev

Tilbagebetaling pr. tilbud

Musikalsk forskole

1.300 kr.

21

261 kr.

5.481 kr.

Musikhold (blokfløjte & keyboard)

2.160 kr.

12

453 kr.

5.430 kr.

Musikakademi

4.365 kr.

5

1.285 kr.

6.425 kr.

Musik - Solo u/25 år

2.925 kr.

322

645 kr.

207.620 kr.

Musik - Solo voksen

4.365 kr.

29

1.234 kr.

35.790 kr.

Dramaundervisning

1.600 kr.

87

274 kr.

23.859 kr.

Billedkunstundervisning

1.400 kr.

47

179 kr.

8.416 kr.

Skriveværksted

1.400 kr.

10

142 kr.

1.416 kr.

Samlet tilbagebetaling

294.437

 

KL gør dog opmærksom på, at kommunernes udgifter ved en eventuel tilbagebetaling af musik- og kulturskolernes brugerbetaling, formentlig ikke er dækket af KL’s aftale med regeringen om kommunernes udgifter vedr. Covid-19. Det skal dermed forventes, at BRK selv skal finansiere udgiften ved en refundering af brugerbetalingen.


Kulturskolens undervisning under nedlukning

Siden 11. marts har kulturskolens undervisning i drama og billedkunst været aflyst inkl. hhv. forestillinger og udstillinger. Det samme gælder Skriveværkets undervisning, dog har underviseren sendt opgaver og tips til eleverne.

På musiklinjen har de enkelte musiklærere fundet forskellige løsninger på at opretholde undervisningen. Enkelte elever har modtaget online undervisning via Skype o. lign. Flere elever har udvekslet videoer og lydfil med deres lærere, som da har kommenteret via mail. Endelig har et par lærere undervist ved hjælp af videoer på YouTube.


Alle lærere har været i kontakt med deres elever enten via mail, sms eller telefon.

 

Hvad angår nedlukningens betydning for elevtallet, kan det siges, at der er en generel tendens i hele sektoren, som tyder på, at det vil blive vanskeligt at fastholde elever.

Økonomiske konsekvenser

En refundering af elevbetalingen på 294.497 kr. vil få alvorlige konsekvenser for Kulturskolen, der ikke har mulighed for at dække så stort et indtægtstab. Der er heller ikke umiddelbart nogen mulighed for finansiering af dette tab inden for bevilling 21 Fritid og Kultur.


En refundering af den opkrævede brugerbetaling indgår ikke i budgetopfølgning pr. 31. april 2020

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 3. juni 2020

1.
Brev fra Kulturminiisteren af 4. maj 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Fleksibel Fritidspasordning

18.13.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Administrationen foreslår, at den nuværende fritidspasordning revideres og gøres mere fleksibel. Det sker på baggrund af følgende opmærksomhedspunkter; øget politisk bevågenhed, et stadigt mindre forbrug til trods for et eventuelt øget behov og et ønske om målrettet indsats via fagfolk og foreninger, der er tættere på målgruppen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)       fritidspasordningens fleksibilitet øges, således at fagpersoner og foreninger tæt på målgruppen kan indstille til fritidspas godkendes

b)      der fortsat kan bevilges to ordinære fritidspas pr. borger, eventuelt yderligere ét fritidspas i særlige tilfælde, samt familiefritidspas godkendes

c)       en fleksibel fritidspasordning evalueres efter en to årig periode medio 2022 godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Derfor kan børn i en udsat position med fordel få støtte, så de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. Voksne med særlige behov kan ligeledes mestre hverdagen i højere grad ved deltagelse i fællesskaber og fritidsaktiviteter.

 

Bornholms Regionskommune har siden november 2011 tildelt fritidspas til fritidsaktiviteter for børn og unge fra 6 til og med 17 år. I 2015 blev ordningen gjort permanent. I januar 2019 blev ordningen justeret og udvidet til også at omhandle udsatte borgere uanset alder. Desuden blev ordningen øget fra et fritidspas pr. borger i et år til at det kunne gives i to år, eventuelt med yderligere et fritidspas i særlige tilfælde.

 

Siden ordningen i 2015 blev gjort permanent, er der sket en gradvis stigning i antallet af udstedte fritidspas, mens der har været udfordringer med at få indløst de udstedte fritidspas.  Nedenstående tabel giver en oversigt over udstedte og indløste fritidspas, samt budgetterede midler i årene 2011 – 2020.

 

År

Udstedte fritidspas

Indløste fritidspas

Indløst i pct.

Samlet udgift

Budget

2011-2013

93

49

53%

44.745 kr.

Overførte midler

2014

31

20

65%

17.375 kr.

Overførte midler

2015

48

22

46%

19.925 kr.

50.000 kr.

2016

63

33

52%

19.975 kr.

50.000 kr.

2017

81

67

83%

47.550 kr.

100.000 kr.

2018

85

52

60%

39.380 kr.

104.000 kr.

2019

82

67

82%

50.915 kr.

106.137 kr.

2020

 

 

 

 

77.887 kr.

 

Fordelingen af alder og antal fritidspas i perioden 2011 til 2019 ses i nedenstående tabel.

 

År

Antal indstiller

Alder 0-5

Alder 6-17

Alder 18-59

Alder o. 60

Pas nr. 2

Pas nr. 3

2011-2013

28

 

93

 

 

 

 

2014

17

 

31

 

 

 

 

2015

19

 

48

 

 

5

 

2016

24

 

63

 

 

3

 

2017

33

 

81

 

 

17

 

2018

46

 

69

15

1

27

 

2019

39

4

68

8

2

20

4

 

 

Som ordningen er nu, skal relevante fagpersoner fra Bornholms Regionskommune indstille til fritidspasordningen. I praksis er det ofte fagpersoner, der er centralt placeret i Børne- og familieafdelingen eller fagpersoner på øens skoler der indstiller. En af udfordringerne kan være, at fagpersoner flytter job, opsiger stilling, eller at modtageren af fritidspasordningen af forskellige grunde flytter rundt i systemet og således får forskellige kontakter til fagpersoner, der indstiller. For barnet, den unge eller voksne som er udsat, kan de mange kontakter til systemet være en hindring i adgang til ordningen og deltagelse i fritidsaktiviteter.

 

Baggrunden for at der nu ønskes en øget fleksibilitet af ordningen er en dialog med DGI Bornholm, Kulturskolen, DBU- Bornholm, den igangværende boligsociale indsats i Rønne Nord ”Fællesskab og trivsel i Nordparken” og BRK Fritid. Instruktører og fagpersoner i henholdsvis DGI Bornholm, DBU- Bornholm, Kulturskolen og den boligsociale indsats i Rønne Nord har i højere grad en føling med behovet for et fritidspas igennem en daglig kontakt med barnet, den unge eller voksne som er udsat.

 

Ved at skrue op for fleksibiliteten i forhold til hvem der indstiller, forventes at flere børn, unge og voksne med særlige behov, vil kunne få glæde af fritidspasordningen og hermed et aktivt fritidsliv. Der lægges således op til, a)                          at fritidspasordningens fleksibilitet øges, således at fagpersoner og foreninger tæt på målgruppen kan indstille til fritidspas godkendes, og b) at der fortsat kan bevilges to ordinære fritidspas pr. borger, eventuelt yderligere ét fritidspas i særlige tilfælde, samt familiefritidspas godkendes.

 

Det forventes at de instruktører og fagpersoner, der er tættere på brugeren af fritidspasordningen, vil kunne bidrage med erfaringer og viden om implementeringen af en fleksibel ordning. Der lægges således op til, at c) en fleksibel fritidspasordning evalueres efter en to årig periode medio 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der i budget 2020 afsat 77.887 kr. til fritidspasordningen. Det forventes, at hele beløbet anvendes i indeværende år, samt et tilsvarende beløb i 2021. Der vurderes dermed, at der i årene 2022 og fremover vil være behov for at udvide rammen, så flere udsatte borgere får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  

  punkt

 13  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2020

04.04.00Ø40-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er i budget 2020 afsat en pulje til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Repræsentanter for de selvejende haller har opnået enighed om fordelingen af puljen. Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)   der gives syv anlægsbevillinger på tilsammen 791.220 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver til de selvejende idræts- og svømmehaller,

b)   der tilsvarende afsættes syv rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 791.220 kr.,

c)    eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller, og

d)   anlægsbevillingerne gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Indstilling anbefalet.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2020. På det afholdte fordelingsmøde den 29. april 2020 blev puljen fordelt, og et enigt forslag blev indstillet til politisk behandling.

 

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring blev prioriteret i indstillingen, jf. kriterier for fordeling af anlægspuljen til de selvejende haller.

 

De indkomne tilbud på opgaverne beløber sig samlet til 762.618 kr. ekskl. moms.

I første kolonne i nedenstående tabel er tilbuddene tillagt 25 pct. moms.

I anden og tredje kolonne er beløbene anført efter fradrag af momsrefusion, idet der på dette tilskudsområde er en momsandelsprocent på 85.

 

Anlægspuljen er i 2020 på i alt 792.145 kr.

 

Ansøgt inklusiv 25 pct. moms

Efter fradrag af momsref. (MA% 85)

Bevillinger, afrundede beløb

Gudhjem Svømmehal

Nye fuger i vægge og gulvkant

56.241

46.680

Opstøbning af 2 stk. støttepiller

34.431

28.578

Katodebeskyttede søjler pkt. 3

35.806

29.719

 

 I alt

126.478

104.977

104.980

DGI-Hallen

Udskiftning af div. belysning

23.456

19.468

 

I alt

23.456

19.468

19.470

Nexø Hallen

3 yderdøre

81.250

67.438

Varmepumpe

21.545

17.882

 

i alt

102.795

85.320

85.320

Bornholms Idræts -og Kulturcenter

Udskiftning af ventilationsaggregat

268.750

223.063

Elarbejde

25.000

20.750

Konsulentbistand

50.000

41.500

 

I alt

343.750

285.313

285.310

Nyvest Centret

Udskiftning af vandhaner på håndvaske

50.471

41.891

Vindue og dør

31.250

25.938

 

I alt

81.721

67.829

67.830

Rønne Svømmehal

Udskiftning af 4 ruder

64.000

53.120

 

I alt

64.000

53.120

53.120

Aakirkeby-Hallerne

Nyt energibesparende facade-

element

156.134

129.591

Energibesparende udskiftning af ventilatorer

54.938

45.599

I alt

211.072

175.190

175.190

I alt

953.272

791.217

791.220

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende syv anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller på tilsammen 791.220 kr.:

 

Gudhjem Svømmehal

104.980 kr.

DGI-Hallen

19.470 kr.

Nexø Hallen

85.320 kr.

Bornholms Idræts -og Kulturcenter

285.310 kr.

Nyvest Centret

67.830 kr.

Rønne Svømmehal

53.120 kr.

Aakirkeby-Hallerne

175.190 kr.

I alt efter fradrag af momsrefusion

791.220 kr.

 

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller. I budget 2020 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 764.900 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2019 på 27.245 kr. Puljen er dermed i alt på 792.145 kr. i 2020.

 

Den indstillede fordeling medfører, at der vil være et resterende disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 925 kr.:

 

 

Midler til rådighed

792.145

Fordelte midler

-791.220

Difference

925

 

 

 

De fordelte midler/rådighedsbeløbene på i alt 791.220 kr. efter fradrag af momsrefusion, svarer til udbetaling af tilskud på i alt 953.272 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette tilskudsområde som nævnt er 85.

 

Der vil således skulle udbetales følgende tilskud:

Gudhjem Svømmehal

126.478 kr.

DGI-Hallen

23.456 kr.

Nexø Hallen

102.795 kr.

Bornholms Idræts -og Kulturcenter

343.750 kr.

Nyvest Centret

81.721 kr.

Rønne Svømmehal

64.000 kr.

Aakirkeby-Hallerne

211.072 kr.

I alt

953.272 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om opkrævning af takst for benyttelse af saunabygninger på Hasle havn og Sandvig havn

82.00.00G01-0255

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På hver af de to kommunale havne Hasle Havn og Sandvig Havn er opført en saunabygning. Saunaerne er opført med ekstern støtte fra hhv. eksterne fonde, Hasle badeklub og Sandvig Sauna og Vinterbadeforening, med en aftale om, at Bornholms Regionskommune (BRK) efterfølgende overtog ejerskabet og driften af begge saunabygninger. 

 

For begge saunaer gælder, at der i henhold til regulativer for de enkelte havne, er 4 måneders gratis adgang for alle saunagæster i perioden fra 1. juni frem til 1. oktober. Således gælder regler og priser vedr. dagsbillet alene i perioden 1. oktober- 31. maj.

 

Efter stormskader, reparation og renovering af begge bygninger i løbet af 2019, er begge saunaer i drift, og der er indgået brugsaftaler med begge badeklubber. Der er etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna, hvilket udvalget hermed orienteres om.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Saunaerne er opført med eksterne midler på kommunalt areal.

Sauna i Hasle er opført i 2012 i forbindelse med projektet Mulighedernes Land, hvor BRK var projektejer. Saunaen er i 2019 blevet renoveret samt udvidet. Udvidelse er finansieret af eksterne fonde og Hasle badeklub.

Sauna i Sandvig er opført i 2018-2019 i samarbejde mellem Foreningen Sandvig og BRK. Projektet er delvist finansieret via eksterne midler. Udgangspunktet i samarbejdet var, at BRK efterfølgende overtog ejerskabet og dermed daglig drift af begge saunabygninger. Driften af saunaerne er sammen med øvrige bygninger på havneområdet overgået til ejendomsservice pr. 1. januar 2019.

Begge saunaer er i drift, og brugsaftaler med begge foreninger, omkring foreningernes benyttelse af saunaer, er indgået. Der er etableret adgang for øvrige saunagæster ved indløsning af dagsbillet til personlig benyttelse af sauna. Dagsbilletten indløses på havnens opsatte betalingssystem, og der udleveres en dørkode, som giver adgang til saunaophold.

For begge saunaer gælder, at der i henhold til regulativer for de enkelte havne, er 4 måneders gratis adgang for alle saunagæster i perioden fra 1. juni frem til 1. oktober. Således gælder regler og priser vedr. dagsbillet alene i perioden 1. oktober- 31. maj.

For begge badeklubber gælder, at de betaler et årligt beløb pr. medlem for ubegrænset benyttelse af sauna, inden for normal åbningstid i perioden 1. oktober til 31. maj.

Der er indgået aftaler med Hasle badeklub om en brugerbetaling pr. medlem på 300 kr. inkl. moms for 9 måneders benyttelse af sauna.

For Sandvig Sauna og Vinterbadeforening udgør brugerbetalingen pr. medlem 200 kr. inkl. moms, hvilket skyldes tidligere indgåede aftaler med bestyrelsen i foreningen. Dette justeres og ensrettes senest 1. september 2020, efter aftale med foreningen i Sandvig.

 

For øvrige gæster koster en dagsbillet 50 kr. inkl. moms.  Prisen for benyttelse af andre saunaer på Bornholm koster typisk 40-50 kr., hvilket også svarer til indgangsprisen i øens to større svømmehaller.

SKAT er blevet forespurgt, hvorvidt driften af en sauna kategoriseres som erhverv og derved er momspligtig. Svaret, der har været tre måneder undervejs, beskriver, at drift af sauna anses for at ske i konkurrence med erhvervsvirksomhed og BRK er derfor momspligtig i relation med drift af saunaer. Det vil sige, at der skal afleveres 25% af driftsindtægterne fra saunaerne.

Som udgangspunkt må en kommune ikke drive erhvervsvirksomhed eller varetage opgaver med henblik på at opnå fortjeneste. Kommunen må maksimalt opkræve en benyttelsespris, der svarer til kommunens faktiske udgifter.

Dette igangsætnings år var tænkt som reference år til fastsættelse af det fremtidige udgiftsniveau, for den enkelte sauna. Der foretages hver måned forbrugsaflæsninger hvorfor der ved 1. september 2020 kan skabes et overblik over de samlede afholdte udgifter, herunder også tilsyn, rengøring og bygningsvedligeholdelse. Dette, sammenlagt med antal foreningsmedlemmer og dagsgæster, ville ligge til grund for en takstfastsættelse til 2021.

Den faktiske benyttelsespris forventes herefter at kunne justeres, således at driftsregnskabet fremadrettet er neutralt. Af hensyn til nedlukningsomstændigheder omkring Corona-krisen, kan dette reference år nu tidligst være fra 1. september 2021.

 

Begge saunaer er nedlukkede af hensyn til Corona-krisen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til drift af saunaerne har indtil 1. januar 2019 været afholdt af havnebudgettet. Med overførslen af driften af havnebygninger til ejendomsservice er der overført et samlet budget for alle bygningerne herunder også de to saunaer. Indtægter fra brugeraftaler samt dagsbilletter vil tilgå bygningsbudgettet og dermed den fortsatte drift og vedligehold af de to saunabygninger og tilhørende installationer.

Bygninger på havneområdet er underlagt reglerne for moms til SKAT, og afregner derfor moms af indtægter til staten, mens moms af udgifterne kan fratrækkes. 

De anslåede driftsudgifter for saunabygningerne udgøres af udgifter til el, vand, rengøring, forsikring og bygningsvedligehold.

 

Dagsbillet forventes at skulle koste 50 kr. inkl. moms fastsat ud fra fundne priser fra øvrige saunaer samt svømmehaller.

Udgiftseksempel for Hasle sauna

Interval

Pris excl. moms

Budget excl. moms

Rengøring Note 1.

2 gange i ugen

1740 kr.

90.480 kr.

Teknisk service/vedligehold

Årligt

15.000 kr.

15.000 kr.

El

Årligt

10.000 kr.

10.000 kr.

Bygningsforsikring

Årligt

2.000 kr.

2.000 kr.

 

 

I alt udgifter

117.480 kr.

 

Indtægter

Interval

Anslået beløb inkl. moms

Anslået beløb excl. moms

Badeklubber

1. oktober – 1. juni

60.000 kr.

48.000 kr.

Dagsbilletter excl. Moms Note 2

1. oktober – 1. juni

50.000 kr.

40.000 kr.

I alt

110.000 kr.

88.000 kr.

Note 1.

Forventede omkostninger oplyst af Vej og Park pr. 21. april 2020.

Note 2.

Billetforudsætning: 4 stk. pr dag = 4 * 40 kr.+ moms * 365 dage / 12 måneder = 4.866 kr. måned i 8 måneder om året = 38.933 kr. 

 

Det forventes således ikke at driftsudgifterne til saunaerne dækkes fuldt ud af betalende gæster, men at en del af driften fortsat er kommunalt finansieret igennem Ejendomsservice.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

03-06-2020

16

 

 

 

Orientering om aktuelle ledighedstal.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020:

Modtaget.