Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
26-08-2020 kl. 08:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra Virksomhedsservice
  åbent 3 Proces for Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021
  åbent 4 Status Seniorpension
  åbent 5 Udpegning af modtager af kultur- og idrætsprisen 2020
  åbent 6 Ansøgning til sikring af fremtidig driftsøkonomi af Klemensker Svømmebad
  åbent 7 Renovering af Poulsker Hallen 2020
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 9 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Leder af Virksomhedsservice, Rikke Holm Jensen, deltager under behandling af punkt 2 Orientering fra Virksomhedsservice.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra Virksomhedsservice

15.23.05G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Status for den virksomhedsrettede indsats. Der har været et stort fokus på at vejlede og hjælpe både virksomheder og ledige i forbindelse med Corona krisen. Men selvom Danmark blev lukket ned i forbindelse med Corona, så ændrer nedlukningen eller Corona ikke på, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft på Bornholm. Så fremadrettet vil der både være fokus på at afbøde følgerne af Corona krisen, men også at fortsætte den planlagte strategi for at sikre kvalificeret arbejdskraft på den lange bane.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         orienteringen til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på behov for arbejdskraft

Selvom Danmark blev lukket ned i forbindelse med CORONA, så ændrer nedlukningen eller CORONA ikke på, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft på Bornholm.

 

Flere brancher oplever allerede, at de ind i mellem ikke kan rekrutteres faglært arbejdskraft og som udviklingen er lige nu, så vil efterspørgslen på arbejdskraft være stigende og manglen på arbejdskraft vil brede sig til flere brancher.

 

Så selv om vi lige nu er kommet ud– eller er på vej ud af CORONA krisen, så skal vi fortsat holde fast i alle de indsatser og tiltag der kan føre til en øget og kompetent arbejdsstyrke.

 

Det er vigtigt forsat at formidle til virksomhederne, at det er dem der har ”nøglen” til faglært arbejdskraft og deres deltagelse er helt afgørende, for at få uddannet fremtidens faglærte.

 

Der er derfor også et vigtigt budskab til virksomhederne, både når det gælder fastholdelse af medarbejdere og ved rekruttering, at medarbejderne er en ressource svarende til en maskine i produktionen, medarbejderne er en investering – ligesom produktionsudstyr.

Det kræver en bundlinje at kunne investere, paradokset er, at uden medarbejdere til rådighed så er der ingen bundlinje.

 

NYT TILTAG efteruddannelse til KOK.

For virksomhederne betyder det, at de skal fastholde deres ufaglærte medarbejdere i ansættelse over vinteren, her er medarbejderen på uddannelse (opkvalificering) og når sæsonen 2021 igen går i gang, så har virksomheden en faglært kok – som kender virksomheden, opgaver og arbejdsgange og virksomheden skal hverken spekulere på, om de kan få medarbejdere til sæsonen eller bruge tid på rekruttering.

 

 

 

Der er nogle gode økonomiske incitamenter for ordningen, som også vil blive præsenteret for virksomhederne til informationsmødet den 1. september 2020.

 

Vi håber at virksomhederne vil tage godt imod dette tilbud og investerer i deres nuværende medarbejdere, så de bliver i ansættelse og bliver faglærte kokke.

 

Der skal minimum findes 12 medarbejdere til forløbet – men selvfølgelig gerne mange flere.

Læs mere om opkvalificering til KOK i vedhæftede flyer.

 

Gør jobmulighederne synlige 

Det er vigtigt at alle jobmuligheder er synlige på www.jobnet.dk
At der er et sted, hvor det samlede udbud af jobmuligheder på Bornholm vises.

Det betyder nemlig både, at vi kan fastholde den arbejdsstyrke vi har, når jobmulighederne for at få et nyt job og måske nye udfordringer præsenteres. Det mindsker fraflytningen, samtidig med at det selvfølgelig også tiltrækker arbejdskraft og tilflytning.

 
Vi har nu igennem de seneste år været meget opsøgende og kontaktet de virksomheder der har valgt at slå deres ledige stilling op via andet medie og tilbudt dem, også at slå den ledige stilling på op på www.jobnet.dk

 

Det er blevet rigtig godt modtaget af virksomhederne, og vi får mange tilkendegivelser fra virksomhederne om, at efter stillingen kom på jobnet fik de rigtig mange ansøgere og at det er en af disse der er valgt til stillingen.

 

Vi hjælper altid med rekruttering til virksomhederne og ingen opgave er hverken for stor eller for lille, vi tilbyder også at være kontakt person på vegne af virksomhederne, hvilket sparer virksomhederne for tid.

 

                    

 

Der er derfor hele tiden en opfordring fra vores side til virksomhederne om, at kontakte os ved behov for arbejdskraft, så vi kan hjælpe med at præsentere dem for mulige emner, finde et godt match, så opgaverne i virksomheden bliver løst.

 

Det er selvfølgelig ikke altid, at den faglærte arbejdskraft er rådighed, men så får vi en god drøftelse af hvilke muligheder og løsninger der også kan være f.eks ved at anvende substitution og ufaglært arbejdskraft og hvordan der kan investeres i denne, så arbejdskraften på sigt bliver faglært.

 

Offshore – kommende jobmuligheder

Der er stor opmærksomhed rettet på offshore området og de nye muligheder beslutningen om Energi Ø medfører for Bornholm.

Jobcenteret virksomhedsservice har i det seneste år været i en tæt dialog med de relevante virksomheder, og hvor første resultat ses herunder, hvor der har været en fælles indsats sammen med BHS Logistics, for at sikre kvalificeret arbejdskraft til de nye jobs, som opstår i denne forbindelse.

 

Jobcenteret indgår i en koordineringsgruppe sammen med øvrige relevante centre i Bornholms Regionskommune omkring at sikre at Bornholms Regionskommune på bedste vis understøtter mulighederne indenfor offshore/Energi ø området.

 

                                         


Jobmessen Bornholm

Der vil i år 2021 igen blive arrangeret Jobmesse Bornholm.

Messen bliver afholdt 12. februar 2021.
Datoen er lagt en fredag og op til vinterferie på Bornholm.
Vi håber at datoen vil betyde, at det vil være oplagt for studerende der ønsker et sommerjob på Bornholm og potentielle tilflyttere, at deltage i messen i forbindelse med enten weekend eller vinterferie på Bornholm.

 

Påsken i år 2021 starter 1. april, det betyder at flere virksomhederne indenfor HORESTA skal have rekrutteret arbejdskraften inden de åbner i påsken, derfor er datoen lagt allerede i februar måned, så ansættelser kan faldet på plads inden 1. april.

 

Jobmessen som event understøtter;

 

·         Virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft

·         Kan tiltrække potentielle tilflyttere og eksil bornholmere der studerer og ønsker et sommerjob på Bornholm

·         Medvirke til at fastholde arbejdsstyrken på Bornholm, ved at vise job- og karrieremulighederne på Bornholm

·         Hjælpe ledige med en enkel og hurtig kontakt til virksomheder med behov for arbejdskraft.

 

Virksomhederne kan allerede nu tilmelde sig messen via www.jobmessebornholm.dk

Deltagelsen for virksomhederne er gratis.

 

 

Det endelige program for messen er under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. august 2020

1.
Opkvalificering til KOK (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Proces for Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. december 2020, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2021.

Som overskriften indikerer, så indeholder planen nu både de beskæftigelsesrettede mål som hidtil, men nu som noget nyt også de uddannelsesrettede mål for både unge efter grundskolen og efter- og videreuddannelse for voksne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)         Udvalget drøfter ministerens indsatsområder samt eventuelt udvalgets egne ønsker til særlige indsatsområder, og

b)         Metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021 godkendes, således at der kan arbejdes videre med den endelige uddannelses- og beskæftigelsesplan.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

a) Drøftet. Udvalget tilkendegav at ville bibeholde ministermålene og tidligere fastsatte udvalgsmål samt fokus på uddannelse. Nyt lokalt mål for vejledning.
b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2021 og egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte rammen for beskæftigelsesplan 2021, herunder relevansen af de foreslåede ministermål, videreførelse af egne mål fra 2020 til 2021 og eventuelt forslag til nye mål.

 

Administrationen skal specielt henlede opmærksomheden på beskæftigelsesministerens nye mål om ”en værdig sagsbehandling”, hvor det vil være væsentligt at få udvalgets overvejelser om hvad der kan ligge i dette mål, og hvordan man kan forestille sig at følge op på dette.

 

Som noget nyt foreslås det at udarbejde en ”Uddannelses- og Beskæftigelsesplan”, dels fordi der i forvejen i beskæftigelsesplanen har indgået mange uddannelsesrettede indsatser, men også fordi der nu er kommet krav om at udarbejde måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen.


Derfor foreslås det, at der indarbejdet de lovpligtige mål for vejledningsindsatsen jf. bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020, hvor Kommunalbestyrelsen jf. § 31 skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Udvalget har i 2019 fastsat måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne med 35%. Der skal nu fastsættes måltal for alle ungdomsuddannelser.

 

Det er administrationens vurdering, at både de nye mål fra beskæftigelsesministeren og de tidligere lokalt fastsatte mål fortsat er aktuelle og dermed med fordel kan videreføres.

 

Det er op til udvalget at drøfte hvorvidt de beskrevne mål ønskes indarbejdet/videreført og om der er særlige indsatsområder som bør indtænkes.

 

Ud fra dette vil administrationen udarbejde forslag til beskæftigelsesplan 2021 som forelægges for udvalget på september mødet, hvor der også vil fremgå en plan for høring i relevante politiske udvalg, andre udvalg og råd samt Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet, at videreføre tre af målene fra 2020 og derudover tilføje to nye mål:

 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)

2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)
----------------------------------------------------------------------------------

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

Målene er vejledende for kommunerne og skal således ikke automatisk indgå i en beskæftigelsesplan.

 

Lokalt fastsatte mål 2020

 

Rekruttering og tilflytning

 

Ungeindsats

 

Integration

 

Forslag til ramme for udarbejdelse af Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

Generelt vil beskæftigelsesplan 2021 tage udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske visioner og mål fastsat i Bornholms Regionskommune herunder tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2021 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2020, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2021, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm, herunder følgerne af Corona krisen.

 

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm i 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm.

For at løse denne opgave vil centeret have en fleksibel og innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og bornholmske uddannelsesudbydere og ud fra dette give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

 

Målet vil være, at den enkelte borger oplever, at der arbejdes ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling, mål og resultater. Tilbuddet fra centeret vil bygge på løsningsfokuseret sparring, tilbud om uddannelse og eventuel hjælp til etablering af kontakt til virksomheder i form af praktikker, løntilskud eller ordinære job.

 

Såfremt virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede medarbejdere på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU. 

 

Uddannelses- og Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.
Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrige aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats (SUI) vil blive prioriteret i 2021.

 

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, hvor det allerede nu er klart, at dette fortsætter med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2021. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften, i et samspil med Job, Udvikling og Fritidsudvalget, når de konkrete rammer kendes.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status Seniorpension

32.03.44G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i 2020 søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Hele afdækningsopgaven med indhentelse af de nødvendige oplysninger skal dog fortsat varetages i kommunerne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i 2020 søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

De hidtidige regler om seniorførtidspension ophørte den 31. december 2019 og blev erstattet af den nye seniorpension.

 

Hensigten med ændringen af reglerne er at give personer, der har mange års beskæftigelse bag sig og er nedslidte, bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Reglerne er med andre ord blevet lempet.

 

De lempede regler indebærer blandt andet, at den nye ordning giver personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har seks år eller mindre til folkepensionsalderen ret til seniorpension. Efter de gamle regler kunne der først ansøges om seniorførtidspension fem år før folkepensionsalderen.

 

Centralt for de nye regler er desuden, at det er en betingelse, at borgeren skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job uanset branche. Vurderingen foretages på baggrund af borgerens nuværende arbejdsevne, og der kan derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag som for eksempel omskoling. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde for eksempel i en butik. Efter de gamle regler skulle arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv og være af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

 

Status medio marts 2020

Vi kan allerede nu se effekten af de lempede regler. I 2020 har 86 indtil videre søgt om seniorpension i Bornholms Regionskommune, 3 har fået afslag. Til sammenligning blev der tilsammen bevilget 20 seniorpensioner i 2019.

 

Det var dog forventeligt, at der ville blive bevilget relativt mange seniorpensioner i starten, da personkredsen pr. 1. januar 2020 blev udvidet væsentligt som følge af de lempede regler, jævnfør ovenfor. Med andre ord må vi forvente en kurve, som stiger meget i starten, men som med tiden vil flade mere ud, da personkredsen ikke i samme grad vil ændre sig løbende, som den har gjort ved årsskiftet.

 

Værd at bemærke er desuden, at det er muligt at arbejde og modtage seniorpension samtidigt så længe arbejdsevnen er på 15 timer eller mindre. Der er eksempelvis borgere, der på ansøgningstidspunktet er i fleksjob, som påtænker at fortsætte deres ansættelse samtidigt med seniorpensionen - dog som et småjob i stedet for et fleksjob, da sidstnævnte ikke er muligt.

Opgaven med tilkendelse af seniorpension placeres ved kommunen i 2020, hvorefter opgaven overgår til ATP.

 

Retsgrundlag

Lov om social pension.

 

Status Bornholm

Totalt oversigt Rehabiliteringsteam og Seniorpension juli 2020

 

Gennemsnitsalder pr. bevilling 2020:

 

Tilgang til førtidspension.

 

Antal tilgåede personer

Bornholm

Jan-jul 18

107

Jan-jul 19

123

Jan-jul 20

225

 

 

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set stiger udgifterne til pension som følge af den nye seniorpension. Kommuner vil dog blive kompenseret under ét via budgetgarantien.

Andre konsekvenser

Udvidelsen af målgruppen for borgere, der er berettiget til pension, vil betyde, at flere borgere forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Bornholms Regionskommune forventes derfor at falde yderligere, hvilket vil få en negativ konsekvens for muligheden for rekruttering af arbejdskraft.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udpegning af modtager af kultur- og idrætsprisen 2020

00.05.07G01-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvem der skal modtage Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2020 blandt de 8 indkomne indstillinger

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Modtager udpeget.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har kommunen uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget udpeger modtageren af kultur- og idrætsprisen på baggrund af indstillinger fra borgere, foreninger, institutioner, organisationer mv., som er hjemmehørende i kommunen.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd og Kunst- og Kulturhistorisk Råd har en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

 

Medlemmer af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget kan ligeledes indstille forslag til prismodtager/e.

 

Ifølge retningslinjerne uddeles prisen som et kontantbeløb på maks. 10.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

Nedenfor ses de 8 indstillinger, som er indkommet til årets pris. Indstillingerne er ledsaget af en begrundelse, hvilket fremgår af bilagt oversigt.

Indstilling

Indstillet af

Vibeke Eskesen, Svanekegårdens Kunst- og Kulturforening

Dennis Støvring

Bornholms Legetøjsmuseum

Mikkel Dahlmann

Maria Hach, Trail Builders Bornholm

Jacob Svendsen, p.v.a. Trail Builders Bornholm

Kim Bjelstrand, idrætsmand m.m.

Bestyrelsen for Innovation Sport Bornholm

Melanie Hagedorn & Aslak Gärtner, Cirkus i Soldalen

Musik- og Teaterrådet

Dennis Gade Kofod, forfatter

Kunst- og Kulturhistorisk råd

Trail Builders Bornholm

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Viking Petanque

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Find oversigten over prismodtagere siden kultur- og idrætsprisens oprettelse i 2013 på brk.dk


Prisoverrækkelse
Kultur- og idrætsprisen vil blive overrakt på Frivillig Fredag den 25. september 2020 i Rønne idrætshal.

Med anbefaling fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede Social- og Sundhedsudvalget i marts, at kommunens kultur- og idrætspris i 2020 og frem uddeles i forbindelse med markeringen af Frivillig Fredag, hvor også kommunens frivillighedspris bliver uddelt.

Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som fejres med lokale arrangementer over hele landet, og som har til formål at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Arrangementet afholdes sidste fredag i september og falder i år den 25. september.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. august 2020

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (PDF)

2.
Oversigt over indstillinger 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning til sikring af fremtidig driftsøkonomi af Klemensker Svømmebad

18.15.15Ø40-0378

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Klemensker Svømmebad ansøger om tilskud til at dække et forventet driftsunderskud i 2020 og ansøger om at få tildelt et årligt driftstilskud til at sikre fremtidig drift af svømmebadet.

Den årlige drift generer et underskud, der ikke er holdbar i længden for foreningen, samt fastholdelse af de frivillige, der driver svømmebadet. Yderste konsekvens af det kontinuerlige driftsunderskud vil betyde eventuel lukning af Klemensker Svømmebad.

Klemensker Svømmebad bidrager med merværdi til lokalsamfundet, lokalsamfundets børn, unge og foreningers mulighed for fritids- og svømmeaktiviteter, samt turister der benytter sig af svømmebadet i sommermånederne.

 

Der ønskes således stillingtagen til, at Klemensker svømmebad får dækket det forventede driftsunderskud i 2020, samt et årligt driftstilskud i 2021 og årene fremover.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    udvalget drøfter, om hvorvidt Klemensker Svømmebad skal have dækket driftsunderskuddet i 2020

b)    der på baggrund af ønsket om et fast årligt driftstilskud til Klemensker Svømmebad, fremsendes et forslag om et årligt tilskud til Klemensker Svømmebad på 50.000 kr. brutto til behandling ved budgetlægningen for 2021

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

a) Udvalget godkender, at Klemensker Svømmebad får dækket dele af driftsunderskuddet med kr. 45.000,00 fra kontoen af frie midler i 2020.
b) Indstillingen overgår til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Klemensker Svømmebad er som selvejende institution opført af frivillige fra lokalsamfundet i 1974, og siden ejet af foreningen Klemensker Svømmebad, der drifter og vedligeholder svømmebadet med 100% frivillige kræfter.

 

Klemensker Svømmebad modtager det ordinære lokaletilskud, men er ikke omfattet af BRK’ s driftstilskud til selvejende idrætshaller og svømmebade. Klemensker Svømmebad er derfor afhængig af entreindtægter og bidrag fra velvillige lokale sponsorer for at kunne afholde omkostningerne til løbende vedligehold og driftsomkostninger, og samtidig holde entrépriserne på et fornuftigt niveau.

 

Svømmebadet er er åbent fra juni til august, og er et friluftsbad med adgang til offentligheden. Svømmebadet rummer aktiviteter som svømmeundervisning, aquafitness, børnesvømmedisko og grillaftener, som er et fast samlingspunkt for lokalområdets og oplandets beboere, børn som voksne og i sommermånederne. Klemensker Svømmebad er det eneste dagåbne fritids – og svømmetilbud til børn. Der er uddannet livredder og altid en voksen tilstede. Der har siden totalrenoveringen af badet i 2018 været en stigning i antallet af besøgende.

 

Klemensker Svømmebad indgår som del af aktivitets- og fritidsområdet ved Klemensker Hallen og den tidligere skole, som Klemensker Land & Byforening er i gang med at udvide og gøre attraktivt med nye faciliteter for børn, unge og frivillige.

 

Foreningerne ønsker at give områdets børn og unge gode muligheder for at dyrke det aktive fritidsliv med sport, motion, leg og samvær i lokalområdet, og dermed bidrage til, at Klemensker er et attraktivt sted at bo og bosætte sig. Svømmebadet og de aktive foreninger i lokalområdet understøtter Bornholms Regionskommunes folkesundhedspolitik om et aktivt liv for børn og unge.

 

Klemensker Svømmebad fungerer samtidigt som et vigtigt samlingssted i lokalområdet og bidrager til at styrke sammenhængskraften og de frivillige initiativer i lokalområdet. 

 

Igennem en årrække har driften af Klemensker Svømmebad genereret et underskud, som blandt andet skyldes:

·         Driftsomkostninger ved at drive et udendørs svømmebad er høje, med de sikkerhedskrav, vedligeholdelseskrav og rengøringskrav der er forbundet til det at drive et udendørs svømmebad

·         Aflønning af uddannet livredder

·         Indtægter som medlemskaber, entre m.m. vurderes ikke at kunne stige yderligere. Dette vil medføre et betydeligt fald i antal brugere og medlemmer af stedet

·         At Klemensker Svømmebad ikke er omfattet af at årligt kommunalt driftstilskud, som andre selvejende institutioner ud over et årligt lokaletilskud

 

Det skal tilføjes at Klemensker Svømmebads nuværende driftsunderskud er lavere end forventeligt, da Klemensker Svømmebad siden det blev etableret har haft aftaler med Klemensker Hallen, om at bistå med dækning af udgifter som el fra solcelleanlæg om sommeren, rengøringsassistance i omklædningsfaciliteter, samt vandforbrug.

 

Det må konkluderes at det ikke er holdbart for Klemensker Svømmebad at fortsætte med et årligt driftsunderskud og løbende være i en situation, at anmode Bornholms Regionskommune om at få dækket det fortløbende driftsunderskud.  Samtidigt vurderes det, er det uholdbart at frivillige fortsætter med at drive badet med udsigter til, at økonomien ikke hænger sammen og det arbejde der er forbundet med at drive en selvejende institution som Klemensker Svømmebad.

 

Job, Uddannelse og Fritidsudvalget besluttede 19. december 2019, at støtte Klemensker Svømmehal med et engangsbeløb på 32.600 kr. til dækning af driftsunderskud i 2019. Med en momsandelsprocent på 40, blev kommunens nettoudgift på 29.992 kr.

 

Tiltag til at sikre bæredygtig driftsøkonomi for Klemensker Svømmebad

For at imødekomme den øgende interesse for Klemenskers Svømmebad og de øgede driftsomkostninger, er Klemensker Svømmebad i gang med at søge fonde og tilskud til solopvarmning af bassinet samt en termodug, så udgifter til opvarmning kan minimeres. Det er en investering i størrelsesorden 0,5 mio.kr. Dette forventes at have lange udsigter.

Desuden oplyser Klemensker Svømmebad, at al arbejdskraft til driften af anlægget, som eks; rensning af bassin, drift af kiosk og almindeligt vedligehold mv. er drevet af frivillig arbejdskraft. I løbet af en sæson lægges der frivillige arbejdstimer i driften svarende til et årsværk, fordelt på 28 -30 frivillige. Derudover lægger frivillige også timer i vedligeholdelse af anlægget uden for sæsonen.

 

Nuværende tilskud og aftaler mellem Klemensker Svømmebad og Klemensker Hallen

Klemensker Svømmebad modtager et årligt tilskud på ca. 41.600 kr. i lokaletilskud j.fr. en særaftale fra 2004. Aftalen er baseret på tilskud til lokaler, jfr. folkeoplysningsloven.

Ifølge aftalen ydes tilskud til udgifter til:

·         El-, vand- og varmeforbrug

·         Kemikalier

·         Tilsyn

·         Lovpligtig forsikring

·         Ordinær vedligeholdelse

 

Der har i alle år været et samarbejde mellem Klemensker Hallen og Klemensker Svømmebad, som kan betragtes som indtægter Klemensker Svømmebad har haft glæde af. Der har ikke været opkrævet for følgende udgifter: El, vand og rengøring af omklædningsrum i sommermåneder.

 

Til dette skal nævnes, at Klemensker Idrætshal har monteret et stort solcelleanlæg. Solcellerne producerer noget nær det optimale i sommermånederne, hvor idrætshallen er lukket. Denne produktion af el får Svømmebadet således gavn af.

 

Disse skjulte indtægter, vil være væsentlige at kende til, hvis Bornholms Regionskommune beslutter en eventuel ny tilskudsmodel til selvejende haller og svømmehaller, hvor Klemensker Svømmebad eventuelt kunne omfattes af.

 

Driftsbudget for Klemensker Svømmebad

Der foreligger driftsbudget for 2019, 2020 forventet opdateret budget for 2021. For yderligere detaljering af driftsbudget for Klemensker Svømmebad, henvises til bilag.

 

Resultat 2019

Opdateret budget pr. 1/7 2020

Revideret opdateret budget 2021

Indtægter i alt herunder årligt lokaletilskud fra BRK på 46.500 kr.

140.500 kr.

134.500 kr.

144.500 kr.

Udgifter i alt

203.000 kr.

188.500 kr.

173.500 kr.

BRK tilskud til dækning af underskud

32.600 kr.

 

 

Træk i egenkapital

-29.900 kr.

-54.000 kr.

-29.000 kr.

Egenkapital

69.377 kr.

15.377 kr.

-13.623 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udvalget har p.t. 45.000 kr. tilbage på kontoen for frie midler i 2020. Med en momsandelsprocent på 40 på dette område, vil det være muligt at give Klemensker Svømmebad et tilskud på 49.000 kr.

 

Et evt. årligt tilskud til Klemensker Svømmebad fra 2021 og frem vil blive placeret på samme område, som budgetterne til selvejende idræts- og svømmehaller. Med en momsandelsprocent på 55 på dette område, vil et årligt tilskud på brutto 50.000 kr. til Klemensker Svømmebad blive en nettoudgift for kommunen på 44.500 kr. årligt.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. august 2020

1.
Driftsbudget og faktaark Klemensker Svømmebad (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Renovering af Poulsker Hallen 2020

04.04.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Ved budgetlægningen for 2020 blev der afsat 204.596 kr. (200.000 kr. i 2019-priser) til opgradering af de indvendige faciliteter i Poulsker Hallen, så hallen kunne komme på niveau med øens øvrige haller. Der er indhentet tilbud til de renoveringsopgaver, som ønskes gennemført i 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         tilskuddet til Poulsker Hallen til indvendig renovering jfr. budget 2020 godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Poulsker Hallen om renovering af indvendige faciliteter.

 

I budget 2020 er der afsat midler til renovering af Poulsker Hallen under forudsætning af, at arbejderne er aftalt med udlejer af hallen og at opgaverne opfylder de aftaler der er i lejekontrakten mellem Casa Kirvan og Poulsker Idrætsforening til indvendig vedligeholdelse.

 

Opgaverne der ønskes gennemført har været til gennemsyn i juridisk service og opfylder lejekontraktens vedligeholdelsespligt iht. Poulsker Idrætsforening. Der aftales med Poulsker Idrætsforening, at materialer som LED- lys, kan nedtages, hvis lejekontrakt ophører.

 

Udlejer Casa-Kirvan har ligeledes godkendt de forslag der foreligger til renovering.

 

 

Der er indhentet tilbud på nedenstående opgaver, og det samlede beløb lyder på 187.000 kr. eksklusive moms.

 

Eksklusiv

moms

Inklusiv Moms

Nyt led lys vil på sigt give et fald i driftsudgifterne

El-arbejder gymnastiksal         

14.700,00

18.375,00

El-arbejder lys i stor hal               

118.700,00

148.375,00

El-arbejder gangareal

8.200,00

 

10.250,00

Tilbud el-arbejder, ekskl. moms    

141.600,00

177.000,00

Udskrivning af 3 radiatorer i Salen

25.000,00

31.250,00

Udskiftning at toiletter

16.000,00

20.000,00

Udskiftning af træbeton i Hallen

4.400,00

5.500,00

Sum i alt

187.000,00

 

233.750,00

 

 

Der er aftalt med Poulsker Hallen, at de afrapporterer til administrationen, når opgaverne er gennemført. Udvalget vil herefter blive orienteret om renoveringen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 204.596 kr. i budgettet for 2020 til opgradering af de indvendige faciliteter i Poulsker Hallen. Da der på dette driftsområde er en momsandelsprocent på 55, vil der kunne udbetales et tilskud på 229.883 kr., idet kommunen vil opnå en momsafløftning på 25.287 kr. Med en samlet regning for renoveringen på 233.750 kr. inkl. moms, er der således en manko på 3.867 kr. inkl. moms, som Poulsker Hallen selv må finansiere.   

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. august 2020

1.
Ansøgning om energi renovering 2020 (DOCX)

2.
El tilbud poulskervej 14 A, el arbejder i gymnastik sal og ny belysning i hal (PDF)

3.
El tilbud poulskervej 14 A (PDF)

4.
El tilbud (PDF)

5.
Øvrige tilbud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-08-2020

9

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. august 2020:

Modtaget.