Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
23-09-2020 kl. 14:00
Skype-møde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Dialogmøde Det regionale Arbejdsmarkedsråd
  åbent 4 Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021
  åbent 5 Udbyder opsiger rammeaftale om tolkeydelser
  åbent 6 Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018
  åbent 7 Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk
  åbent 8 Anmodning om frigivelse af midler til indsats for at skaffe flere frivillige til øens idrætsforeninger.
  åbent 9 Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion
  åbent 10 Orientering om status på samarbejdsaftale mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
  åbent 12 Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø
  åbent 13 Mødeplan 2021 for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde Det regionale Arbejdsmarkedsråd

24.00.00G00-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Det regionale Arbejdsmarkedsråd har inviteret Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget til dialogmøde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·       Dialog tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Det regionale Arbejdsmarkedsråd har fremsendt følgende dagsorden:

 

1)      Covid-19 krisen – konsekvenser og afhjælpning.

2)      Gang i hjulene igen - hvordan?

3)      Fastholdelse af de beskæftigede.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget høres

Natur- og Miljøudvalget høres

Børne- og skoleudvalget høres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget høres

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 på mødet den 17. december 2020, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2021.

Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen indeholder som noget nyt nu måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen i forhold til valg af ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)    Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget drøfter forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

b)    Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 fremsendes til høring i relevante udvalg og råd, hvorefter den sendes til behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget senest den 2. december 2020, inden den fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Indstilling anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2021 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte forslaget til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021.

 

Procesplan

Såfremt forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan kan godkendes, vil denne blive sendt i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og skoleudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget, Integrations- og Handicaprådet samt det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Derefter vil Job, Udvikling og Fritidsudvalget modtage Uddannelses- og Beskæftigelsesplan til endelig godkendelse med høringssvar inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har besluttet at videreføre tre af målene fra 2020 og

derudover tilføje to nye mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)

2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2020, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2021, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm, herunder følgerne af Corona krisen.

 

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm i 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm.

For at løse denne opgave vil centeret have en fleksibel og innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og bornholmske uddannelsesudbydere og ud fra dette give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

 

Målet vil være, at den enkelte borger oplever, at der arbejdes ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling, mål og resultater. Tilbuddet fra centeret vil bygge på løsningsfokuseret sparring, tilbud om uddannelse og eventuel hjælp til etablering af kontakt til virksomheder i form af praktikker, løntilskud eller ordinære job.

Såfremt virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede medarbejdere på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU.

 

Fra Beskæftigelsesplan til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan

Administrationen skal specielt henlede opmærksomheden på beskæftigelsesministerens nye mål om ”en værdig sagsbehandling”, som uddybes i Beskæftigelsesplan 2021.

Desuden omdøbes beskæftigelsesplanen til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan; dels fordi beskæftigelsesplanen allerede indeholder mange uddannelsesrettede indsatser og dels fordi der nu er kommet krav om at udarbejde måltal for vejledningsindsatsen rettet mod de elever som forlader grundskolen.

Derfor er der indarbejdet de lovpligtige mål for vejledningsindsatsen jf. bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020, hvor Kommunalbestyrelsen jf. § 31 skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Udvalget har i 2019 fastsat måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne med 35%. Der skal nu fastsættes måltal for alle ungdomsuddannelser.

 

Lokalt fastsatte mål 2021

 

Rekruttering og tilflytning

Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

En mere opsøgende indsats i forhold til arbejdskraft uden for Bornholm

Bedre tværfaglig og virksomhedsrettet hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Fortsat fokus på nedbringelse af antallet af langtidsledige kontanthjælps- modtagere over 30 år.

 

Ungeindsats

Fokus på udvikling af samarbejdet i den sammenhængende ungeindsats samt en aktiv deltagelse i etableringen heraf.

Fokus på at sikre relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde i den sammenhængende ungeindsats; herunder samarbejdet med FGU uddannelsen.

 

Integration

Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

 

Uddannelse

Fokus på opfyldelsen af de politisk vedtagne mål for vejledningsindsatsen rettet mod grundskolens afgangselever.

 

Uddannelses- og Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.

Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrige aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats (SUI) vil blive prioriteret i 2021.

 

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, hvor det allerede nu er klart, at dette fortsætter med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2021. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften, i et samspil med Job, Udvikling og Fritidsudvalget, når de konkrete rammer kendes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Uddannelses- og Beskæftigelseseplan 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udbyder opsiger rammeaftale om tolkeydelser

27.69.68G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune indgik, med virkning fra 1. februar 2020, ny rammeaftale med Dansk Flygtningehjælp om tolkeydelse. Dansk Flygtningehjælp har efterfølgende ønsket at afvikle deres aktiviteter på tolkeområdet. Bornholms Regionskommune har imødekommet ønsket fra Dansk Flygtningehjælp og der skal gennemføres en ny udbudsrunde og indgås ny rammeaftale.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·       Orienteringen til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gennemførte i forbindelse med udløb af tidligere udbudsperiode om tolkeydelse en udbudsrunde ultimo 2019. Blandt syv konditionsmæssige tilbud, vandt Dansk Flygtningehjælp udbuddet og der blev indgået en rammeaftale, som medførte betydeligt lavere priser for tolkeydelser, gældende fra 1. februar 2020.

 

Dansk Flygtningehjælp har ved mail af 26. maj 2020 fremsendt en orientering til Bornholms Regionskommune. Dansk Flygtningehjælp vil som følge af de store ændringer på flygtninge- og integrationsområdet, med få flygtning til landet, tilpasse deres organisation. En konsekvens heraf er, at Dansk Flygtningehjælp i samme mail tilkendegiver at de ønsker, at afvikle deres aktiviteter på tolkeområdet.

 

Bornholms Regionskommune har imødekommet ønsket fra Dansk Flygtningehjælp og har i dialog med udbyder tilrettelagt en procesplan, som sikrer at Dansk Flygtningehjælp lever op til deres forpligtigelser frem til, at der er indgået ny rammeaftale med ny udbyder.

 

I det kommende udbud vil udbudsmaterialet fra seneste udbudsrunde (ultimo 2019) blive genanvendt i vid udstrækning. Dog vil udbudsmaterialet blive finjusteret i forhold til de erfaringer, der er indhentet ved tidligere udbudsrunde. I bestræbelserne på at et nyt udbud, som minimum skal fastholde prisniveauet fra seneste udbud og gerne medfører en yderligere prisreduktion, så forventes materialet, at blive skærpet yderligere ift. prisfastsættelsen. Skærpelsen indebærer at priser for netop de tolkeydelser, som anvendes oftest, vil blive specifikt vægtet i udbudskriterierne. Dermed forventes det, at det kommende udbud vil resultere i en lavere pris for de tolkeydelser som anvendes oftest.

 

Der er i udbuddet lagt vægt på følgende kriterier:

 

Kvalitet (50%), herunder;

     Tolkens kompetencer (45%) (ansættelse af tolke, videreudvikling og efteruddannelse)

     Leverancesikkerhed (45%) (allokering af tolke, forebyggelse og behandling af klager)

     Implementeringsplan (10%) (samarbejde om opstart og løbende evaluering)

 

Pris (50%), herunder;

     Telefontolkning <30 min. (15%)

     Telefontolkning >30 min. (65%)

     Videotolkning (15%)

     Øvrig tolkning (5%) (fx fremmødetolkning)

 

Procentangivelserne angiver hvilken vægtning de enkelte kriterier indgår med i vurderingen af indkommende tilbud.

 

Rammeaftalen tilfalder den udbyder, der kan tilbyde det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringen af tilbuddene vil blive foretaget af en evalueringsgruppe sammensat af udbuds-konsulenter samt repræsentanter fra Integration/Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, der er brugere af de tolkeydelser, som udbuddet omfatter.

 

Det forventes at ny rammeaftale vil blive indgået ultimo 2020 og med opstart i 1. kvartal 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes, som følge at det nye udbud, at kunne opnås en besparelse på området fremad-rettet. 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration 2018

15.00.00K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

6

 

Hvem beslutter

Job, Udvikling og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsen har den 20.december 2019 gennemgået rådighedsadministrationen for 4. kvartal 2018 på kontanthjælpsområdet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·       orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i december 2019 gennemgået sagsmaterialet for 4. kvartal 2018 til brug for tilsynet med Bornholms Regionskommunes rådighedsadministration.

 

3 af de 24 personers sager udgår af tilsynet. To af personerne var sanktioneret for hændelser, der lå uden for tilsynsperioden 4. kvartal 2018, mens den tredje person ikke modtog hjælp i perioden.

I materialet på de 21 resterende personer har vi vurderet i alt 26 sager med negative hændelser. 15 af de 26 sager er henlagt uden bemærkninger og 11 er registreret med fejl.

 

Konklusionen af gennemgangen er:
”På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Bornholms Regionskommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Kommunen bør dog sætte fokus på at sikre korrekt sanktionering i alle sager. Det gælder særligt tilfælde med afmelding som følge af manglende tjek af jobforslag, der tegner sig for 7 af de 11 fejl, vi har konstateret i de gennemgåede tilsynssager.”

 

Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

 

Rådighedsadministration er hvorvidt der er foretaget korrekt sanktionering, på baggrund af såkaldte negative hændelser hos den enkelte borger. En negativ hændelse er det, der registreres, når en borger afslår et arbejde, udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret eller hos anden aktør, udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret, et møde, en aktivitet eller fra en jobsøgningsaktivitet. Negativ hændelse er også, hvis borger undlader at give besked om sygdom, afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning eller udebliver fra dele af integrationsprogrammet.

 

Administrationen oplyser
Der er tale om forholdsvis mange men afgrænset fejl vedr. behandling af sanktioner for jobparate integrations borgere, som også hører under kontanthjælpsparagrafferne. Ud af de 11 fejlsager var de 10 på integration, hvor der er laver fejl i beregning af sanktionen.

 

Den primære årsag skal findes i at vi netop i første halvår startede op i nyt system FASIT, hvor vi begik nogle konkrete fejl i overførslen af vores integrationssager, som desværre fik denne betydning, og som ikke blev fanget i det interne kontrol og kvalitetstilsyn.

I sammenhæng med vores fokus om at så mange af vores flygtninge skulle være i job, hvor vi i hele perioden lå i top 5 af landets kommuner, betød dette, at mange flygtninge var i beskæftigelse men også gik til og fra ledighed i forbindelse med korttidsansættelser,

hvilket samlet desværre medførte manglende fokus på denne del af kvalitetskontrollen.

 

Seneste interne kontrol viste tilfredsstillende rådighedsadministration i BRK
Tilsynet af denne type er nu afskaffet pr. 1. januar 2020 på baggrund af forenklede regler, som betyder, at disse fejlmuligheder ikke længere er tilstede.

Men der har på baggrund af fejlene været særligt fokus på sanktionsområdet i hele 2019, og kommunens revision har ikke haft bemærkninger til området ved deres besøg omkring sanktioner ligesom der ikke har været påtalt fejl i sager fra Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Afrapportering_Brk.kom.best (PDF)

2.
Udkast Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en orientering om tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget Covid-19 smittetryk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·       Orienteringen tages til efterretning

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne af nedprioriteringerne, dette senest på det kommende udvalgsmøde

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I takt med en kontrolleret genåbning af samfundet, og dermed også af kommunens tilbud til borgerne, øges risikoen for smittespredning. Der skal derfor være ekstra fokus på at beskytte borgerne med øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre og bosteder m.v.

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Ligesom der er lavet retningslinjer for test af personalet og etablering af isolationsfaciliteter i tilfælde af COVID-19 smitte. Kommunen følger også retningslinjerne om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. fra Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus har til formål at understøtte kommunerne og de private aktører i arbejdet med at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere udbrud af COVID-19.

 

Krisestaben i Bornholms Regionskommune indførte i de første dage af COVID-19 nedlukningen (13. marts 2020) et nødberedskab for at minimere smittespredningen af COVID-19. Nødberedskabet medførte bl.a. ændringer i serviceniveauet for borgere, som modtog sundhedslovs- og servicelovsydelser fra den kommunale hjemmepleje og fra sygeplejen. Bekendtgørelsen, som muliggjorde nødberedskabet, er ophævet pr. 1. juli 2020, og det vil derfor ikke være muligt, hvis der opstår udbrud af COVID-19 i Bornholmske tilbud eller i hjemmeplejen, at begrænse serviceniveauet igen, som i nødberedskabsperioden, medmindre der igen blev givet hjemmel hertil.

 

Besøgsrestriktioner

Der er ingen besøgsrestriktioner i øjeblikke på plejehjem, i plejeboliger eller på aflastningspladser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påbyde kommunalbestyrelsen at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19. Det er stadig op til lederne på området at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kommunen har stillet håndsprit til rådighed for de besøgende

 

På Psykiatri og Handicapområdet er der mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19, undtaget herfor er besøg i kritiske situationer, og besøg af udpegede besøgspersoner. Bekendtgørelsen ophæves 1. oktober 2020.

 

Etablering og drift af frivillige isolationsfaciliteter

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndtering af covid-19 ansvar for at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet.

 

Målgruppen er voksne borgere konstateret smittet med covid-19. Borgeren skal være selvhjulpen uden behov for hjælp eller behandling, men som deler husstand med andre, så det er vanskeligt at opretholde isolation i hjemmet.

Bornholms Regionskommune har etableret 2 isolationspladser på Plejehjemmet Toftegården og 2 på Rehabiliteringscenter Sønderbo – alle med selvstændig indgang uden kontakt til øvrige boliger.  Der arbejdes i øjeblikket på at øge antallet af isolationspladser i tilfælde af større udbrud af smitte på Bornholm. I nødstilfælde er der en god dialog med forsvaret om karantænefaciliteter. Visitation til isolationspladserne foregår via Sygeplejen.

 

Systematisk test af plejepersonalet i Bornholms Regionskommune for covid-19

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.  Det betyder, at i kommuner - med under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - skal personalet tilbydes test hver 6. uge. Får kommunen mere 20 eller flere nye smittede den seneste uge –skal personalet testes minimum én gang inden for to uger efter konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I Bornholms Regionskommune er det aftalt at personalet på plejecentre og -hjem, hjemmeplejen, sygeplejen, Sønderbo samt bostederne Kommandanthøjen, Gartnerparken, Stenbanen, Røbo, Nexøhuset, Klintebo og Løvstikken tilbydes test på arbejdspladsen.

 

Der er lavet en lokal aftale med Bornholms Hospital og det lokale Testcenter på Ullasvej om opstart af test i uge 40.  Som udgangspunkt er det teamets eget personale, der udfører testen og hvert team udpeger en ’superpoder’, der bliver oplært af det lokale testcenter i podning. Superpoderen oplærer 1-2 andre medarbejdere i teamet i podeteknik. Der kræves ikke en sundhedsfaglig uddannelse for at pode.  Der podes på arbejdspladsen/i arbejdstiden, men hvis teamlederen finder det hensigtsmæssigt kan medarbejderen også testes i Testcentret på Ullasvej.   

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Varmtvandsbassinet på Sønderbo har været nedlukket siden Corona-nedlukningen i foråret.  Det er besluttet fortsat at holde bassinet lukket og de berørte foreninger er orienteret. Situationen følges op én gang om måneden med henblik på vurdering af muligheden for at genåbne bassin og aktiviteter.  

 

 

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene varetager opgaver sammen med frivillige borgere/instruktører og er lokaliseret på flere af øens plejecentre.  Disse har siden Corona nedlukningen i midten af marts måned været lukket for aktivitet.  Primo september var det tiltænkt at genåbne aktivitetscentrene med afstand, øget hygiejne mv.  Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige. Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt i den nuværende situation med øget smittetryk, at genoptage frivillige aktiviteter på plejecentrenes lokaliteter.  Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige.

Muligheden for at flytte aktiviteterne ud af plejecentrene og lægge dem på andre lokalitet på Bornholm er blevet afsøgt, men Center for Ejendomme oplyser, at der pt. ikke er ledige lokaliteter, der kan anvendes.

 

 

Input om planlagte tiltag fra kommunens centre såfremt smittetrykket stiger:

Nedenstående beskriver tiltag i de respektive relevante centre i tilfælde af, at der kommer et Covid-19 udbud på en af de kommunale institutioner.

Der beskrives også, hvordan alle centre har ageret på baggrund at, at regionskommunen ud fra de nationale sundhedsmyndigheders kategorisering nu var blevet ”røde” og dermed i øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Med den efterfølgende melding fra kommunaldirektøren pr. 8. september 2020 om, at alle centre ville blive bedt om pr. 10. september og foreløbig 14 dage frem, igen at øge mængden af hjemmearbejde for derved at reducere kontakten mellem og bidrage til at reducere smittespredningen. Herunder også at omlægge fysiske møder til digitale møder og overveje om møder og arrangementer kunne udsættes, aflyses eller holdes digitalt.

Sideløbende med beskrivelserne nedenfor foregår der løbende forebyggende tiltag i centrene, hvor Sundhedsstyrelsen seneste udgivelse”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning” af 9. juli 2020 følges. Desuden foretages også test-aktiviteter som følge nationale udmeldinger, herunder test af udvalgte medarbejdergrupper i plejesektren og på kommunale bosteder (se nyhed her).

 

Center for ældre:

I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Hjælpen til borgerne vil i nogen grad kunne omlægges uden at det går ud over serviceniveauet, idet man f.eks. kan samle besøg, konvertere fysiske besøg til ringebesøg og ændre tidspunkter for leveringen.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: De administrative medarbejdere og de ledere, som har base på Ullasvej, arbejder efter en fleksibel model, hvor vi holder fokus på at sikre en balance mellem at reducere smittespredning og at opgaven stadig løses bedst muligt. I praksis betyder det, at de fleste arbejder med udgangspunkt i kontoret på Ullasvej, men at arbejdsstedet kan skifte fra dag til dag for den enkelte medarbejder. Nogle vil overvejende arbejde hjemme og andre vil omvendt overvejende arbejde fra kontoret.

 

Center for Skole:

I lyset den seneste udvikling i antal personer, der konstateres smittet med COVID-19 og dermed det stigende smittetryk på såvel nationalt som lokalt plan, har Center for Skole udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal hjælpe de bornholmske skoler såfremt der opstår smittetilfælde.

 

I forbindelse med et konstateret smittetilfælde med COVID-19 på en eller flere af øens folkeskoler skal alle skoler følge samme retningslinjer for håndtering af smittetilfældet. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes overordnede retningslinjer.

 

De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Derfor vil skolerne i tilfælde af smitte med COVID-19 skulle følge programmet for opsporing af nære kontakter, der indebærer en kortlægning af den smittedes færden og kontakter i 48 timer op til symptomerne manifesterede sig eller 48 timer inden en test med positivt svar blev konstateret.

 

I ’Håndtering af smitte med COVID-19 på de bornholmske folkeskoler’ er opsporings-programmet skitseret, ligesom der svares på de mest umiddelbare spørgsmål relateret til opsporingsarbejdet. Retningslinjerne forholder sig ligeledes til, hvordan skolen skal agere i tilfælde af både ét og flere smittetilfælde.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september arbejder alle i Rådgivning og administration (”skolesekretariatet” på Ullasvej 17) hjemme, mens de enkelte skolers administration arbejder på respektive skoler.

 

Center for Psykiatri og Handicap:

Ved øget smittespredning på Bornholm kan det blive nødvendigt at komme med en anbefaling om at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra fx dagtilbud.

Øre-akupunktur (mod fx stress og angst) har rigtig god effekt på mange borgere. Behandlingsformen er en kan-opgave, men da medarbejder og borger er meget tæt på hinanden ville det være en af de indsatser som ville blive lukket ned ved øget smittespredning.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Rent administrative funktioner er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og møder vil blive afholdt primært over Skype. Møder med borgere vil blive afholdt ved overholdelse af hygiejne- og afstandsreglerne. Hos centerets øvrige medarbejdere vurderes det ligeledes, hvorvidt noget af deres arbejde kan udføres hjemmefra.

Aktivitetstilbuddene, kulturhuset (Vennepunktet) og caféer holdes åbne og det sikres at beboerne på botilbuddene kan få besøg. Aktiviteter foregår i mindre grupper med faste deltagere.

 

 

Center for Børn og Familie:

I Center for Børn og Familie fortsætter driften af den borgerettede kerneydelse som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på om det bliver nødvendigt at reducere cafetilbud og lign. eller sætte dem på pause i en periode. Der opfordres generelt til at flytte aktiviteter udendørs, hvis det er muligt.

 

I tilfælde af udbrud i et kommunalt dagtilbud nedsættes der en arbejdsgruppe, som minimum består af den pågældende faglige pædagogiske leder, Sundhedschef, faglig konsulent samt leder af Dagtilbud. Arbejdsgruppen sikrer at de nødvendige skridt tages ift. gældende retningslinjer og den aktuelle situation.

 

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Interne møder er omlagt til Skypemøder og det vurderes om der er andre mødetyper der kan foretages digitalt.

 

Pladsanvisning & koordinering samt Myndighed har udarbejdet plan for hjemmearbejde. I myndighed har man i forvejen en hjemmearbejdsdag, det skrues nu op til to, og dagen tilrettelægges, så færrest mulige er på kontoret. Pladsanvisning og koordinering arbejder hjemmefra, men der vil løbende være ansatte til stede på kontoret, så alle funktioner kan opretholdes.

Dagtilbudsområdet følger gældende vejledning fra myndighederne.

 

 

Center for Sundhed og Forebyggelse:

Generelt er der i forhold til de borgerrettede tilbud fokus på at efterleve de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen allerede 1. juli 2020 kom med for det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at de borgernære funktioner opretholdes.

Såfremt smittetrykket øges yderligere end pr. 10. september, vil der ske en tilpasning i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: I Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter driften af de borgerettede ydelser som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på at medarbejdere, for hvem det giver mening og er muligt arbejder hjemmefra.  Flest mulige administrative møder er omlagt til Skypemøder, og undervisning til online, hvor det giver mening og er muligt.  

 

På Sønderbo fortsætter dagcentrene med begrænset struktureret åbning/hold. Der er fokus på, at besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd fx ved om muligt, at pårørende får adgang via terrasse eller guides gennem huset.  

 

 

Center for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Der er pt. ikke truffet nye beslutninger om nødlovgivning for beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Borgerservice er derfor åbent med de normale åbningstider.

 

Generelt har centeret lagt en midlertidig linje, hvor medarbejderne arbejder hjemme og laver administrative funktioner i det omfang dette er muligt og møder ind på kontorer, når man skal have borgersamtaler og samarbejdsmøder med borgere og virksomheder.

Det vil samlet reducere fremmødet med 30%-50% og fortsat overholde gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsestilbud på Vibegård fortsætter som normalt ligesom Borgerservice har 100% fremmøde på Landemærket, da de dækker den fysiske borgerservicebetjening og telefonomstillingen.

 

I tilfælde af at senere udbrud igen vil det være samme set-up som beskrevet nedenfor, som centret følger, idet dette er tilpasset gældende lovgivning.

Hvis centret skal kunne lukke mere ned kræver det en nødlovgivning/særlovgivning i stil med den som var gældende i foråret 2020.

 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid:

I tilfælde af, at der fra nationalt eller lokalpolitisk hold meldes yderligere behov for restriktioner ud, forbereder bibliotekerne fuld selvbetjening i hele åbningstiden med digital betjening af alle henvendelser og genoptagelse af levering af bogposer til børnefamilier og ældre.

Kulturskolens undervisning (Musikundervisningen og Skriveværksted) vil på det tidspunkt så gå fra ”personlig” til digital, mens Drama- og Billedskolens undervisning helt vil blive lukket. Og borgernære funktioner under BOFA og idrætsområderne vil også lukkes.

Indtil dette måtte ske fortsætter centret som hidtil hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

 

Der er en løbende dialog med idræts- og kulturlivet om håndtering af coronavirus, påvirkning og styring af brugernes adfærd samt adgangen til kommunale bygninger.

Der er både dialog på daglig basis om konkrete problemstillinger og dialog af mere generel karakter. Fx har regionskommunen udsendt informationsmateriale og -vejledninger. Dialogen vil blive intensiveret såfremt der vedtages stramninger fra nationalt eller lokalpolitisk hold.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Administrative medarbejdere i alle centrets afdelinger er blevet bedt om at arbejde hjemmefra eller afspadsere opsparet ferie.

 

Myndighedsafdelingerne under Natur og Miljø begrænser tilsyn samt borgerkontakt. BOFAs besøgscenter er lukket for besøg.

 

Øvrige borgernære funktioner (under BOFA, idrætsområderne mm) holder åbent.

 

 

Center for Ejendomme og drift:

Der vil ikke umiddelbart være funktioner som lukkes helt ned og stort set 95% af medarbejderne vil stadig fysisk arbejde i de funktioner som de bestrider nu. Det f.eks. rengøring, mad, vej & park samt BAT.

Driftsplanlægningsgruppen i afd. Vej, Plan og anlæg samt bygningsgruppen i Ejendomsservice vil arbejde delvist hjemmefra, da der også udføres fysisk tilsyn med arbejder på byggepladser m.m.

Der vil tages særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af de medarbejdergrupper som arbejder fysisk i marken men noget der bliver aftalt særskilt med de berørte faggrupper.

Serviceniveau forventes stort set uforandret dog med undtagelse af rengøringsstandarder som styres centralt fra og ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der foretages sideløbende vurdering af, at flytte rengøringen til givne behov.

 

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Medarbejderne i Center Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder primært hjemmefra.

 

Ø-arkivet og Digitalisering

Arkivet holder lukket for fysisk fremmøde

Posten håndterer brevpost og pakker som normalt (reduceret bemanding)

 

It-afdelingen

Servicedesk har åbent for fysiskfremmøde (reduceret bemanding)

It-afdelingen foretager fortsat levering og reparationer ved kommunens enheder (reduceret bemanding)

 

Sekretariat

Alle opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Udvikling og Plan

De fleste opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Byg

Kundeservice har åbent for telefon betjening, men ikke fysisk fremmøde

Besigtigelser foretages fortsat hvor det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen

Øvrige opgaver løses fra hjemmearbejdspladsen

 

 

Center for Økonomi og Personale:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Bortset fra Betalingskontoret, er alle medarbejdere sendt hjem for at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Alle har det nødvendige udstyr og sidste periode med hjemmearbejde viste, at opgaverne godt kan løses hjemmefra.

Betalingskontoret er tilstede på Møllevænget i tilfælde af, at der er borgere, som møder frem. De tre medarbejdere tager sig også af post mv. for hele ØP.

 

Ud over at møder holdes på Skype og lign. forventes der ikke ændringer i serviceniveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anmodning om frigivelse af midler til indsats for at skaffe flere frivillige til øens idrætsforeninger

00.01.00Ø40-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) har på sit møde 10. august 2020 drøftet udfordringerne med rekruttering af flere frivillige i øens idrætsforeninger. Rådet ønsker at understøtte foreningernes arbejde på dette område, og anmoder om frigivelse af kr. 15.000 af de afsatte midler til rådets arbejde med denne indsats. Der er afsat 29.000 kr. i en fælles pulje, hvorfra Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd (BIR) kan søge midler til aktiviteter, der bidrager til udviklingen af idrætten på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·       Der frigives kr. 15.000 af de afsatte midler

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Flere af øens idrætsforeninger har tilkendegivet, at de mangler ledere og instruktører, og at de ønsker inspiration til arbejdet med at tiltrække flere frivillige.

 

Den frivillige arbejdskraft er en uvurderlig og uundværlig del af foreningslivet. Der er heldigvis flere redskaber, man som forening kan gribe for at gøre den frivillige indsats overskuelig, lærerig og tillokkende.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd vil gerne stå i spidsen for koordineringen af indsatsen, herunder lave en workshop med titlen ”Sådan tiltrækker I flere frivillige” samt muligheden for, at der kan følges op med individuel foreningsrådgivning.

 

Workshoppen og den efterfølgende foreningsrådgivning, der vil ske i samarbejde med DGI Bornholm, forventes afviklet inden udgangen af 2020.

Alle idrætsforeninger vil få tilbud om at deltage i workshoppen. Det forventes, at ca. 12 -14 foreninger ud af ca. 70 foreninger vil tage i mod tilbuddet. Det er forventeligt, at mindst to deltagere fra hver forening får mulighed for at deltage i workshoppen.

 

Overordnet budget

-      Afvikling workshop (inkl. Honorar, rejse, overnatning)        6.000 kr.

-      Rådgivning til foreninger (20 timer á 450 kr.)          9.000 kr.

I alt                                                                                                            15.000 kr.

 

Fællespulje til de to Idrætsråd

Der er i 2020 og årene frem afsat i alt 49.000 kr. til Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd.

 

Hvert råd modtager et årligt grundbeløb på 10.000 kr., mens de resterende midler på 29.000 kr. lægges i en fælles pulje, hvorfra de to råd kan søge midler til aktiviteter, der bidrager til udviklingen af idrætten på Bornholm.

 

Fordeling i 2020 og frem

Budget i 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

10

10

10

10

Bornholms Idrætsråd

10

10

10

10

Fælles pulje

29

29

29

29

Budget i alt

49

49

49

49

 

Formålet med den fælles pulje er, at IVK og BIR kan forestå aktiviteter, der bidrager til og understøtter strategiske tiltag om fremtidens idræt på Bornholm så som:

·       Vidensdeling og formidling inden for idrætsmæssige tiltag, som eksempelvis temadage og netværksmøder om fremtidens idræt på Bornholm

·       Aktiviteter der styrker sammenhængskræften til idrætsforeninger og folkeoplysende foreninger


Bornholms Idrætsråd er orienteret om, at Idrættens Videns- og Kompetenceråd ansøger Job-, Udviklings- og Fritidsrådet om frigivelse af midler til ovennævnte aktivitet, da der indgår tre medlemmer fra Bornholms Idrætsråd i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt kr. 29.000 tilbage i fællespuljen afsat i 2020, som kan anvendes til aktiviteter i henholdsvis Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Bornholms Idrætsråd. Frigives midler á kr. 15.000 til Idrættens Videns- og Kompetenceråd, er der kr. 14.000 tilbage, som Bornholms Idrætsråd har mulighed for at ansøge.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Stadion

18.20.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling– og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som er planlagt til sports-, idræts- og rekreativ anvendelse. Den selvejende institution Innovation Sport Bornholm S/I ansøger om permanent råderet over området ved DGI Landsstævnestadion, der bortfalder såfremt der ikke er rejst 3,5 mio. kr. til projektet indenfor en to-årig periode. I ansøgningen om råderet indgår byggeret til opførelse af idrætscenter på området.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·       udvalget sender ansøgningen i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm. Udtalelsen skal indgå i den videre politiske behandling af anmodning om råderet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

Indstillingen anbefales.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at give Innovation Sport Bornholm råderet. René Danielsson og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, fordi de mener, at ansøgningen skal sendes i høring i IVK.

 

Sagsfremstilling

DGI Landsstævnestadion og området omkring er et uudnyttet område, som i kommuneplanen er udlagt til idræts- og rekreativt område. Landsstævnestadionet er et af de få tilbageværende ledige arealer i Rønne, og der er jf. placeringen tæt på idrætsfaciliteter, den Grønne Ring, Åvangsskolen og Campus Bornholm, en lang række muligheder for at udvikle området.

 

Ifølge lokalplanen for området ved DGI landsstævnestadion i Rønne, er det besluttet at området alene anvendes til offentlige formål som plejecenter, tilhørende boliger og personalefaciliteter, som offentligt område til fritids- og idrætsformål, samt grønt område. Link til lokalplan.

 

Tidligere tiltag for DGI Landsstævnestadion

I 2018 – 2019 har området været reserveret til forprojektet til opførelsen af ”Game Park Energy Bornholm”. Forprojektet blev afsluttet i 2019. Der blev ikke opnået finansiering til forprojektet, hvorfor samarbejdspartnerne bag projektet valgte at indstille samarbejdet.

 

I foråret 2019 valgte Idrættens Videns -og Kompetenceråd at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse fra Viking Atletik, DGI Bornholm og Bornholms Idrætsområder. Formålet for arbejdsgruppen var at komme med forslag til anvendelsesmuligheder for området. Arbejdsgruppens arbejde har været sat på pause, i forbindelse med forundersøgelsen for ”Game Park Energy Bornholm”. 

 

I juni 2020 blev ansøgning modtaget fra Innovation Sport Bornholm S/I om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion, dog med den begrænsning, at der skulle rejses 3,5 mio. kr. indenfor en to-årig periode. Såfremt det økonomiske mål ikke nås indenfor de to år, bortfalder råderetten. Revideret ansøgning modtaget i august 2020 (ansøgningen er vedlagt som bilag)

 

A: Innovation Sport Bornholm ansøger om råderet over DGI Landsstævnestadion

Innovation Sport Bornholm har henvendt sig med en ansøgning og forslag til at udvikle et moderne idrætscenter for øens borgere, gæster, foreninger med flere.

 

Der ansøges som nævnt ovenfor om råderet over området på følgende vilkår:

·       Innovation Sport Bornholm tildeles permanent råderet, herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes

·       Råderetten bortfalder efter to år, i tilfælde af at Innovation Sport Bornholm ikke har fremskaffet den nødvendige kapital til dele eller hele projektet

 

I forbindelse med ansøgningen har Innovation Sport Bornholm haft drøftelser med administrationen i BRK, med relevante lokale aktører, nøglepersoner i bl.a. Dansk Idræts Forbund samt potentielle fonde. Der er indsendt en revideret ansøgning i august 2020 med anlægsbudget, og referat fra stiftende generalforsamling for Innovation Sport Bornholm (se bilag).

 

Projektets ambition

Projektet har et ønske om at understøtte visionen ”25/50/75 - Bevæg dig for livet” og bidrage til en forbedret folkesundhed på Bornholm. Med et nyt og moderne idrætscenter, forventer Innovation Sport Bornholm på sigt at kunne tilbyde bornholmerne og gæster på øen nye muligheder for øget aktiv bevægelse og idrætsudøvelse.

Projektets ambition understøtter umiddelbart øvrige tiltag i Bornholms Regionskommune om at få flere borgere aktive og at bruge kultur -og fritidsområdet til at øge borgernes sundhed.

 

Organisation Innovation Sport Bornholm

Innovation Sport Bornholm er en selvejende institution, med en bestyrelse bestående af følgende personer:

·       Bestyrelsesformand- Kim Bjelstrand

·       Næstformand- Erik Eriksen

·       Bestyrelsesmedlem – Lene Andersen

·       Observatør – John Zawada

 

Projektets ideer og faser

Fase 1: Den 2-årige fundraising periode

I råderetsperioden vil Innovation Sport Bornholm fortsætte udvikling af projektet på baggrund af tidligere skitser, tegninger og planer, som er udarbejdet 2014 i regi af den tidligere organisation ” Bornholm Sport og Event”.

I fundraising perioden har Innovation Sport Bornholm ambition om at indgå aftaler med forskellige fonde, og sikre finansiering til udvikling og etablering af følgende faciliteter og aktiviteter:

·       Squashbaner

·       Eventkontor

·       Tankesportscenter, som fungerer som klubhus og undervisningslokale

·       Udendørs aktivitets- og bevægelsespark

·       Outdoor aktiviteter hvor området Den Grønne Ring vil anvendes

 

I forbindelse med den aktuelle ansøgning, er der, som nævnt ovenfor, i ansøgningen ikke tilsendt skitser, tegninger over de kommende faciliteter og arealer, da disse betragtes som interne dokumenter. Ved eventuel godkendelse af råderetten over området, vil disse tidligere skitser og tegninger indgå i plan for den videre udvikling af området.

 

Fase 2: Etablering af faciliteter og aktiviteter

Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, i hvilken rækkefølge faciliteter og aktiviteter på området etableres. Dette afhænger af fondenes interesse til finansiering. Der foreligger endnu ikke skriftlige tilkendegivelser fra fonde og kommende samarbejdspartnere, og der er ikke modtaget tegninger og skitser over de faciliteter, der forventes etableret på området.

 

I forbindelse med gennemførelse af et nyt idrætscenter vil Innovation Sport Bornholm oprette en ny idrætsforening. Foreningen vil leje sig ind i de kommende bygninger, der anlægges på området, være ansvarlige for driften af anlægget og de aktiviteter, der udgår fra stedet, samt tage initiativ til blandt andet løbende sportsevents med deltagere fra det øvrige Danmark. Den nye forening forventes at bestå af mindst 200 medlemmer. 

 

Samarbejdspartnere: Innovation Sport Bornholm forventer at indgå samarbejder med relevante foreninger på Bornholm og foreninger fra det øvrige Danmark, hvis projektet kan realiseres. Innovation Sport Bornholm har kontakt til en bred vifte af større idrætsforeninger og forventer at inddrage disse i et kommende samarbejde. Der er som nævnt på nuværende tidspunkt ikke konkret opbakning fra eventuelle samarbejdspartnere.

 

Vurdering af projektet i forhold til lokalplan og kommuneplanramme

Bornholms Regionskommune har på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvilket formål området ved DGI Landsstævnestadion skal have.

Ansøgningen fra Innovation Sport Bornholm kan således betragtes som ideer til, hvad området omkring DGI-stadion kan anvendes til, og lever op til lokalplanens formål, om at området anvendes til offentlige fritidsformål, herunder idræts-, fritids- og undervisningsaktiviteter j.fr. lokalplan no. 046 stk. 3.1.

 

Vurdering af projektets økonomi og realiserbarhed, herunder hvilke ressourcer ansøger har lagt i projektet

 

Det forventede budget for projektet bygger videre på tidligere planer og budget udarbejdet af Bornholms Sports & Kulturcenter i 2014. Organisationen eksisterer som nævnt ikke længere som organisation, men ideerne er taget videre ind i arbejdet i det konkrete budgetforslag fra Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm har i nedenstående budgetforsalg anvendt tallene fra 2014, som er blevet forhøjet med 25-35%. Budgettet svarer ifølge Innovation Sport Bornholm til forventede udgifter i 2020.

 

Det forventes at idrætsanlægget og de enkelte faciliteter udelukkende finansieres af eksterne midler, som er rejst via fonde. Den arbejdskraft der er brug for til fondsansøgning og udvikling af planer og ideer vil blive finansieret af Innovation Sport Bornholm. Innovation Sport Bornholm forventer ikke tilskud til fase 1 og fase 2 fra Bornholms Regionskommune.

 

Råderet over området DGI Landstævnestadion

Der er søgt om råderet ”på vilkår, at Innovation Sport Bornholm tildeles permanent råderet (herunder ret til at bygge under forudsætning af at lokalplan overholdes), og at råderetten bortfalder efter 2 år i tilfælde af, at Innovation Sport Bornholm ikke har formået at fremskaffe kapital nok (min. 3,5 mil. kr.) til at etablere hele eller del af det beskrevne projekt i ansøgningen”.

 

Anmodningen om ”råderet” dækker over et ønske om en uopsigelig brugsret uden betaling af leje og med ret til at opføre bygninger efter brugers ønske og i øvrigt udøve en ejers rettigheder over arealet.

 

En indgåelse af en uopsigelig vederlagsfri brugsaftale skal sidestilles med tildeling af et kontant tilskud, og det forudsætter, at der er tale om en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte.

Som projektet er beskrevet, ses det ikke at være tale om en juridisk konstruktion og aktiviteter i et regi, som kommunen lovligt kan støtte efter gældende lovgivning, herunder kommunalfuldmagtens rammer for en saglig kommunal interesse:  Betingelserne for at give støtte rummer udover bl.a. en vurdering af almennyttekriteriet og forbud mod støtte til enkeltpersoner eller få personer også et krav om, at den kommunale støtte ikke må være konkurrenceforvridende. Projektet beskriver aktiviteter, der i forvejen drives i privat regi, og en kommunal støtte til disse aktiviteter hos Innovation Sport Bornholm, som den selvejende institution er præsenteret på hjemmesiden, vil ikke være lovlig.

 

Helt overordnet vil det være utænkeligt, at en ejer af et areal vil afskrive sig retten til at bestemme over, hvad en lejer / bruger opfører af bygninger og hvilke aktiviteter, der foregår på arealet.


 

Anbefaling til beslutning

Administrationen anbefaler at ansøgningen sendes i hørings hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd med anmodning om en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.


IVK skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

 

Administrationens foreløbige vurdering

Det er administrationens foreløbige vurdering, at der i forhold til det skitserede projekt i det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ønsket om permanent råderet over DGI Landsstævnestadion fra Innovation Sport Bornholm.

 

Begrundelse for dette er at:

 

Fremtidig anvendelse af DGI-stadion

Området omkring DGI-stadion har været drøftet i forbindelse med Rønne helhedsplan. Området er ikke for nærværende udpeget som indsatsområde på linje med Byens Hus/Torv på Tværs og Nørrekås. Ikke desto mindre er det et område, hvis muligheder og potentialer er bemærket i forskellige sammenhænge. Der vil blive udarbejdet et politisk dagsordenspunkt om muligheder og perspektiver for området til et kommende møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 22. september 2020

1.
Referat stiftende møde (DOCX)

2.
Ansøgning om råderet over Landsstævnestadion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om status på samarbejdsaftale mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune

18.13.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune indgik den 28. august 2019 en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalens aftaleperiode er for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021. Begge parter forpligter sig i fællesskab til at arbejde med borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget modtager en årlig orientering og status på samarbejdet mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune. Foreliggende statusrapport ” Status august 2020 DGI og BRK-samarbejdsaftale” er en opsummering af samarbejdet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

·       orienteringen tages til efterretning

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune indgik den 28. august 2019 en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalens aftaleperiode er for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021.

 

Formålet er, at de to parter i fællesskab arbejder for visionen 25-50-75, der betyder, at i 2025 vil 50 % af den bornholmske befolkning være aktive i idrætsforeninger og i 2025 vil 75 % være idrætsaktive. Visionen understøtter ligeledes det nationale fokus, der er i ” Bevæg dig for livet” kampagnen. I aftalen forpligter begge parter sig i fællesskab til at arbejde med borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.

 

Samarbejdsaftalens fire indsatsområder omhandler:

·       Lige adgang for børn og unge til idrætsaktiviteter

·       Satsning for at få flere inaktive voksne og seniorer til at motionere

·       Mental sundhed

·       Outdoor

 

Samarbejdsaftalen lægger op til et årligt statusmøde og skriftlig afrapportering mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune senest d. 31. juni i hhv. 2020 og 2021.

Der er i samarbejdsperioden indtil nu afholdt to statusmøder. De to møder er afholdt i henholdsvis juni og august 2020. Ligeledes foreligger nuværende statusrapport ” Status august 2020 DGI og BRK-samarbejdsaftale”, som er udarbejdet af BRK og DGI Bornholm. I vedlagte bilag er den oprindelige samarbejdsaftale mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune, hvor der er føjet en kolonne til med status på gennemførte og kommende aktiviteter, se bilag.

 

I statusrapporten kan læses om variationen af de mange aktiviteter, som er gennemført til forskellige målgrupper og med forskellige fagcentre.

 

Ud over de mange gennemførte aktiviteter for borgere i forskellige aldre, er det væsentligt at fremhæve at samarbejdet bidrager til:

 

 


Forslag til nye kommende initiativer i årene 2020 – 2021 kan læses i bilaget over ”Forslag til nye kommende initiativer i årene 2020 – 2021”.

 

 

Det er vigtigt at fremhæve, at DGI Bornholm og de forskellige fagcentre i kommunen er glade for det gode samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi afklares løbende mellem DGI Bornholm og fagcentre i forhold til de konkrete samarbejdstiltag.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Status august 2020 - DGI og BRK Samarbejdsaftale - Med statusbemærkninger (DOCX)

2.
Forslag til nye kommende initiativer i årene 2020 - 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter
Natur- og Miljøudvalget beslutter
Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har igangsat en proces, der skal føre til en ny politik for kultur- og fritidsområdet.  Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en politik, som er formuleret på baggrund af bidrag fra flere centre i BRK og eksterne kultur- og idrætsaktører. Da udkastet berører flere politikområder, fremsendes det til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg. Dertil lægges en revideret tidsplan for udarbejdelsen af en ny politik til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender revideret tidsplan for udarbejdelse af ny politik for kultur, idræt og fritid.

b)   Udvalgene drøfter udkast ny politik for kultur, idræt og fritid og giver tilbagemelding.

 

Social- og sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Social- og Sundhedsudvalget har enkelte bemærkninger til udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid:
- Udvalget anbefaler at udkast til politik sendes til høring i Handicaprådet.
- Udvalget vurderer at det er vigtigt at politikken omfatter psykisk sårbare og mennesker med
  handicap.
- Udvalget anbefaler at foreningsniveauet inddrages både på udkast-niveau og før politikken
  endeligt godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 22. september 2020:

a) Godkendt.
b) Natur- og Miljøudvalget tilslutter sig Social- og sundhedsudvalget resolution og fremhæver naturaktiviteter og naturoplevelser som et led i politikken.

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Børne- og Skoleudvalget tager tidsplanen til efterretning og har drøftet udkast til politik.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

a) Godkendt.
b) Drøftet.

Sagsfremstilling

I starten af 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik, der skulle sætte retningen for udviklingen af både kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I løbet af foråret og sommeren har administrationen gennemført en inddragelsesproces, hvor et bredt felt af kommunale fagpersoner og eksterne kultur- og idrætsaktører har givet faglige inputs til den nye politik og strategiske indsatser med udgangspunkt i fem fokusområder, som udvalget godkendte i marts.

Som følge af Covid19-nedlukningen er interessenterne blev inddraget ved hjælp af skype og mail. Der er blevet afholdt en lang række interviews med repræsentanter fra kommunens fagcentre, kommunale og selvejende kultur- og idrætsinstitutioner samt DGI og DBU. Kommunens fire fagråd og udvalg på kultur-, idræts- og fritidsområdet har desuden haft mulighed for at give deres bidrag på mail.

På baggrund af ovenstående proces har administrationen nu udarbejdet et udkast til en ny politik. Udkastet er bilagt og sendes til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg.
Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

Politikken har titlen ”Vores Ø – En politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Den tager udgangspunkt i, at kultur, idræt og fritid har en stor værdi i sig selv, men samtidig spiller en betydningsfuld rolle inden for flere dele af samfundslivet. Politikken er således kendetegnet ved, at den forgrener sig til andre politik- og fagområder herunder børne- og ungeområdet, handicapområdet, natur og friluftsliv, by- og områdefornyelse, havne mv.
Der arbejdes i øjeblikket på at skabe en visualisering af sammenhængen mellem kultur-, idræts- og fritidspolitikken og kommunens øvrige politikker, som skal indgå i den nye politik.
 
Politikkens niveauer


Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter. Jf. model over sammenhæng mellem styringsdokumenter og niveauer.

Politikkens omdrejningspunkt er fire af de fem politisk, godkendte fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

Som et resultat af interessentinddragelsen er det femte fokusområde om udvikling med afsæt i bornholmske kvaliteter og potentialer udgået som selvstændigt afsnit og indgår i stedet som et gennemgående princip for hele politikken.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Politikken og budgetmål
Når politikken er vedtaget, er det hensigten, at den bliver koblet med mål- og budgetprocessen. Det er således tanken, at ambitionerne (strateginiveau) skal udgøre de fireårige langsigtede budgetmål for kultur- og fritidsområdet, mens de etårige budgetmål skal afspejle de konkrete handlinger, der skal virkeliggøre politikken. (handlingsniveau)
 
Det er hensigten, at den nye politik skal erstatte gældende idrætspolitik (2013), kulturpolitik (2015) og bibliotekspolitik (2017).

Tidsplan

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle den nye politik være endelig godkendt i november 2020. Men særlig på grund af Covid-19 nedlukningen har det været nødvendigt at justere tidsplanen.

Den reviderede tidsplan lægger op til, at udkast til ny politik drøftes i de politiske fagudvalg i september, hvorefter udkastet revideres på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger. I november sendes et revideret udkast til politisk behandling med anbefaling til kommunalbestyrelsen om, at udkastet sendes i offentlig høring samt i høring i de kulturelle råd, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget. Politikken forventes godkendt i februar/marts 2021.
 
Revideret tidsplan

Juni-august

 

·       Dialogmøder og opkvalificering af inputs fra interne og eksterne samarbejdspartnere

·       Udarbejdelse af udkast til ny politik

 

September

 

·       Godkendelse af revideret tidsplan og 1. behandling af udkast samt input fra BSU, SSU, NMU og JUFU

 

Oktober

 

·       Udkast til ny politik behandles i chefgruppen

 

November

 

·       2. behandling af ny politik i JUFU, ØEPU samt KB

·       KB sender politik i offentlig i høring inkl. i områdets fagråd med høringsfrist d. 18. december 2020

 

December

 

·       Ny fritidspolitik i offentlig høring med høringsfrist d. 18. december 2020

Februar/

Marts 2021

 

·       Behandling af høringssvar og endelig godkendelse af ny fritidspolitik i JUFU, ØPEU og KB

 

 

Juni 2021

 

 

·       Justering af JUFU’s langsigtede budgetmål


I den efterfølgende periode revideres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budgetmål, så der skabes sammenhæng mellem dem og politikken.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 21. september 2020

1.
Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til Bornholms Museumscenter i Rø

19.00.00Ø40-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Museumsfond anmoder om at få stillet et tilskud på 1 mio. kr. til rådighed til at igangsætte forberedende arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø.
På den baggrund søges der om en forhøjelse af anlægsbevillingen.
Der er i 2020 afsat et budget på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019 til formålet. Udgiften finansieres inden for dette budget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at:

a)   anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 1.000.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.

b)   udgiften til tilskud til projektering på 1.000.000 kr. til Bornholms Museumsfond finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september  2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Museumsfond har fremsendt en anmodning om, at kommunen stiller et tilskud på 1,0 mio. kr. til rådighed til at iværksætte arbejder til etableringen af Bornholms Museumscenter i Rø. Fonden er bygherre for det nye museumsbyggeri og er i gang med projekteringsarbejdet.

For denne del af byggeprocessen budgetterer fonden med en samlet udgift på knap 6 mio. kr. der fordeler sig som følgende:

Projektering

4.397.000 kr.

Andre ydelser

1.058.000 kr.

Bygherrerådgivning

434.000 kr.

I alt

5.889.000 kr.

 


Det fremgår af fondens henvendelse, at det anmodede beløb på 1,0 mio. kr. skal bruges til at finansiere følgende indledende dele af projekteringsfasen:

 

·       Geofysiske undersøgelser ift. at fastslå omfanget og ”kvaliteten” af klippe på byggefeltet

·       Arkæologiske forundersøgelser

·       Etablering af detaljeret programforslag, herunder priskalkulation

Fonden har oplyst administrationen om, at ovenstående arbejder forventes at finde sted henover det næste år.


Ifølge fonden arbejdes der på nuværende tidspunkt ikke med alle processer i projekteringsfasen på grund af en klage over lokalplanen for museumscentret til Planklagenævnet.
Der arbejdes kun med de opgaver, som danner grundlag for præcisering af projektet, eftersom de har væsentlig indflydelse på prisen, og dermed gør det muligt at træffe de nødvendige dispositioner i forhold til op- og nedprioritering af materialer, tekniske løsninger mv. 

Der ansøges om tilsvarende beløb, evt. som garantistillelse hos de største bevilgende fonde.


Risiko ved udbetaling

Bornholms Museumsfond gør opmærksom på, at der er en risiko knyttet til udbetalingen, da ovenstående arbejde sker parallelt med klagens behandling i Planklagenævnet. Ifølge fonden er det vanskeligt at vurdere denne risiko, og fonden understreger, at klagen ikke har opsættende virkning. Fonden påpeger, at den ikke foretager indgreb i det fysiske miljø, hverken i de eksisterende bygninger, eller påbegynder jordarbejdet ud over arkæologiske forundersøgelser og geologiske undersøgelser.


Tidsplan for byggeriet
Administration har fået oplyst, at det endnu ikke ligger fast, hvornår selve byggeriet kan gå i gang. Dette afhænger af behandlingstiden i Planklagenævnet. På nuværende tidspunkt arbejder fonden ud fra en tidsplan, hvor de afventer Planklagenævnets afgørelse, hvilket kan tage op til 20 måneder. Derefter færdiggøres projektering og udbud af entreprenøropgaven gennemføres. Dette kan tage 10-12 måneder. Det forventes således, at byggeriet først kan gå i gang om 2 ½ år.

Udover de nødvendige myndighedstilladelser skal Museumsfonden indhente tilladelse fra grundejer (BRK) inden påbegyndelse af anlægsarbejde på arealet.


Økonomiske konsekvenser

 

Rådighedsbeløb
Kommunen har afsat rådighedsbeløb på i alt 33,115 mio. kr. til anlægstilskud til et nyt museumsbyggeri ved Helligdommen i Rø.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat 16,6 mio. kr. til projektet, og i aftalen om budget 2020 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 17,0 mio. kr., idet der blev afsat 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Et samlet budget på i alt 33,6 mio. kr.

I den netop indgåede budgetaftale for 2021 blev rådighedsbeløbene på 8,5 mio. kr. udskudt til 2022 og 2023, idet byggeriet er forsinket.

Rådighedsbeløbet blev i juni 2019 reduceret med 0,485 mio. kr. til brug for udarbejdelse af en miljørapport, hvorfor der pt. er afsat i alt 33,115 mio. kr.

 

Der er indtil nu udbetalt anlægstilskud for i alt 0,581 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb udgør således tilsammen 32,534 mio. kr., og fordeler sig således over årene:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret B2020

B2021

B2022

B2023

15.534

 

8.500

8.500

 

I 2020 er budgettet på 10 mio. kr. Dertil er der overført 5,534 mio. kr. fra 2019. Dette resulterer i et korrigeret budget 2020 på 15,534 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2019.

 

Anlægsbevilling

Den 27. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 700.000 kr. til anlægstilskud til projektet.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1.000.000 kr., idet den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.700.000 kr.

Tilskuddet på 1.000.000 kr. finansieres inden for det budget, der er afsat til formålet.

 

Bornholms Museumsfond er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 2017 med det formål, at varetage opførelsen og driften af byggeriet. Fonden udgør den juridiske enhed, som tilskuddet gives og udbetales til.

Da Bornholms Museumsfond er fuldt momsregistret, kan kommunen ikke opnå momsrefusion ved udbetaling af anlægstilskuddet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Anmodning fra Bornholms Museumsfond (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan 2021 for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.22.04A26-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte mødetidspunkt for møder i 2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a) mødedatoerne jf. mødeplanen for 2021 tages til efterretning, under forudsætning af

    kommunalbestyrelsens godkendelse af mødeplanen den 17. september 2020

b) mødetidspunktet fastsættes til kl. 15

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 17.9.2020 at godkende mødeplanen for 2021 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har møder følgende dage i 2021:

6. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

25. august

29. september

3. november

1. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 23. september 2020

1.
Mødeplan 2021 v. 4.9.2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23-09-2020

15

 

 

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Orientering modtaget.