Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
02-12-2020 kl. 14:00
skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kulturaftale 2021-2024
  åbent 3 Rammeaftale 2021-2024 for Musikhuzet Bornholm
  åbent 4 Undervisningstilskud 2020 - Tryghedspakke i forbindelse med Covid-19
  åbent 5 Prioritering af restpulje vedr. istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
  åbent 6 Ansøgning fra Rønne Byorkester om tilskud til skab
  åbent 7 Orientering om aftale med Det Digitale Folkebibliotek
  åbent 8 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 9 Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge
  åbent 10 Status Flytning af Remisen
  åbent 11 Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2021
  åbent 12 Status - Integrations- og Beskæftigelsesambassadørprojektet
  åbent 13 Status - Særlig indsats for integration af kvinder
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 15 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kulturaftale 2021-2024

20.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag en kulturaftale med kulturministeren, som udløber med udgangen af 2020. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der varede fra 2014-2017. Kulturministeren har nu taget initiativ til at indgå nye fireårige kulturaftaler med alle landets kulturregioner for perioden 2021-2024. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny kulturaftale, som forelægges til politisk godkendelse. Samtidig lægges der op til, at et restbeløb til Skoletjenesten Bornholm flyttes fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Fritid og Kultur, da skoletjenesten er en del af den nye aftale.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at oplæg til en kulturaftale med kulturministeren for perioden 2021-2024 godkendes

b)   at restbudgettet vedr. Skoletjenesten Bornholm overføres fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Fritid og Kultur og afsættes over årene 2021-2024

c)    at budgettet på bevilling 13 Undervisning reduceres med 268.000 kr. i 2020,

d)   at budgettet på bevilling 21 Fritid og Kultur forhøjes med 67.000 kr. i 2021,

e)   at der indarbejdes et budgetbeløb på 67.000 kr. på bevilling 21 Fritid og Kultur i hvert af årene 2022 – 2024 som en teknisk korrektion

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Anbefales

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en kulturaftale med kulturministeren, som udløber med udgangen af 2020. En kulturaftale er en frivillig aftale med kulturministeren om lokale kulturelle indsatser, der bl.a. skal styrke samarbejder om at udvikle nye ideer og fremme borgernes adgang til kulturtilbud af høj kvalitet.

 

Kommunens nuværende kulturaftale er en etårig tillægsaftale til kommunens første kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med tillægsaftalen for 2020 er den fireårige aftale blevet forlænget tre år i træk. Forlængelsen skyldes, at kulturministeren har ønsket at gentænke kulturaftaleordningen, og de seneste tre år har der været dialog mellem kulturministeren og landets kulturregioner om en revidering af gældende kulturaftalemodel. 

I sommers udmeldte kulturminister Joy Mogensen så, at der vil blive taget initiativ til at indgå nye fireårige kulturaftaler med virkning for perioden 2021-2024. Af brev af 8. juli 2020 oplyser hun, at det eksisterende kulturkoncept i videst omfang videreføres, men at aftalernes projekter primært skal have til formål at fremme børn og unges interesse for at deltage aktivt i kunst og kultur. Endvidere skal aftalerne fortsat have fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud og samarbejder. 


På denne baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg til en ny fireårig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og kulturministeren for perioden 2021-2024.


Kulturaftale for 2021-2024


Oplægget omfatter tre indsatsområder, som henholdsvis skal give øens børn og unge indsigt i den bornholmske natur- og kulturarv, fremme unges demokratiske dannelse og stimulere børns lyst til at udtrykke sig kunstnerisk gennem musik.


Indsatsområde 1. Kulturelle rødder skal sikre bornholmske børn og unges kendskab til deres kultur- og naturarv og understøtte deres sociale, kreative og faglige kompetencer gennem æstetiske læringsprocesser. Indsatsen er en videreudvikling af Skoletjenesten Bornholm og der vil i aftaleperioden særligt blive sat fokus på udviklingen af nye læringsforløb inden for natur og kunsthåndværk. Udviklingsarbejdet gennemføres i et partnerskab med Skoletjenesten Videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Ved at videreudvikle Skoletjenesten Bornholms aktiviteter i regi af kulturaftalen er det muligt at styrke og understøtte skoletjenestens arbejde i en længere periode.

Indsatsområde 2. Demokratisk dannelse har til formål at fremme unges kompetencer, muligheder og lyst til at deltage aktivt i samfundslivet. Dette omfatter et partnerskab med Bornholms Museum om inddragelsen af unge i udviklingen af museums+, som er del af det kommende Bornholm Museumscenter. Ønsket er desuden at udvide konceptet med ungeinddragelse til øens øvrige kulturinstitutioner, som en metode til at styrke kultur- og naturarvens relevans for nutidens unge.

 

Indsatsområde 3. Musikalske fællesskaber skalgive bornholmske børn adgang til et musikalsk fællesskab, der styrker deres musiske, sociale og personlige evner. Dette skal ske ved at skabe et ø-dækkende samspilsforløb for alle elever i 6. klasse, som skal give eleverne gode musikoplevelser sammen og lyst til at spille musik bagefter. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Kulturskolen, Ungdomsskolen og øens skoler.

Kulturaftalens tre indsatsområder understøtter kommunens kulturpolitiske ambition om, at kunst, kultur og natur skal indgå som en integreret del af børn og unges hverdag. Aftalen understøtter også øvrige lokalpolitiske indsatser som f.eks. et godt børneliv på Bornholm (”De Små Børns Bornholm”), et bæredygtigt og klimavenligt øsamfund (”Bright Green Island”), Bornholm som anerkendt World Craft Region og Bornholms børne- og ungepolitik og folkesundhedspolitik.


Tidsplan
Udkast til ny kulturaftale mellem kommunen og kulturministeren er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen og vil blive forelagt kulturministeren. Der forventes en tilbagemelding ultimo november. Forudsat at aftalen bliver godkendt af begge parter, forventes aftalen underskrevet inden udgangen af dette år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2021-2024 afsat 369.000 kr. til en kulturaftale. På bevilling 13 Undervisning er der desuden et restbeløb på 270.000 kr. afsat til Skoletjenesten Bornholm. Da Skoletjenesten Bornholm indgår som en del af den nye kulturaftale, anbefaler administrationen, at beløbet overføres til kulturaftalen på bevilling 21 Fritid og Kultur og fordeles ligeligt over aftaleperiodens fire år (67.000 kr. pr. år.). Overførslen betyder en samlet kommunal finansiering på 436.000 kr. pr. år. Med et årligt statsligt tilskud på 300.000 kr. resulterer det i et samlet budget på 736.000 kr. om året.

Tabel 2. Årligt budget i aftaleperioden 2021-2024 (2021-priser)

Indsatsområde

Kulturregion Bornholm

Statslig bevilling

Total

Kulturelle rødder1

252.000

130.000

382.000

Demokratisk dannelse2

90.000

90.000

180.000

Musikalske fællesskaber

80.000

80.000

160.000

Revision

14.000

 

14.000

Total

436.000

300.000

736.000

Note 1: Hertil bidrager Skoletjenesten (Videnscenter for eksterne læringsmiljøer) desuden med 100.000 kr. til medfinansiering af skoletjenestekoordinator jf. partnerskab
Note 2: Bornholms Museum medfinansierer en projektmedarbejder med 7 timer pr. uge jf. partnerskab

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Udkast til kulturaftale 2021-2024 (PDF)

2.
Brev af 8. juli 2020 fra kulturministeren (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3 Rammeaftale 2021-2024 for Musikhuzet Bornholm

20.03.12P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I foråret blev Musikhuzet Bornholm udpeget som regionalt spillested for en ny fireårig periode, der løber fra 2021-2024. Staten har nu fremsendt udkast til en rammeaftale for aftaleperioden mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Bornholm Regionskommune og Musikhuzet Bornholm. Aftalen forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Bornholm Regionskommune og Musikhuzet Bornholm for perioden 2021-2024 godkendes med de i sagsfremstillingen angivne rettelser

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I foråret blev Musikhuzet Bornholm efter ansøgning genudpeget som regionalt spillested for perioden 2021-2024. Denne udpegning betød, at Musikhuzet i endnu fire år ville være i stand til at præsentere et varieret udvalg af musikalske oplevelser af høj kvalitet for øens borgere.

 

Staten har nu fremsendt et udkast til en rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Bornholm Regionskommune og Musikhuzet Bornholm. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2021 og løber indtil den 31. december 2024.

Aftalen beskriver de statslige målsætninger for Musikhuzets virksomhed og spillestedets økonomiske grundlag i aftaleperioden. Med udgangspunkt i en fælles vision og mission for regionale spillesteder i Danmark defineres to opgaveområder, som spillestederne skal opnå resultater inden for.

Områderne er:

Musikhuzet Bornholm har i den forbindelse udarbejdet en strategi, der konkretiserer, hvordan spillestedet vil arbejde med ovennævnte områder og realisere de fælles målsætninger for landets regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Strategien er et bilag til aftalen.Overordnet omfatter Musikhuzets strategi en længere række mål og tiltag inden for koncertudvikling, publikumsudvikling, markedsføring, kommunikation, formidling af up coming kunstnere samt udvikling af samarbejder med lokale og nationale kulturaktører/organisationer.

Nedenfor opsummeres et udpluk af strategiens centrale temaer.

Børn og unge
Musikhuzet har et særligt fokus på at stimulere den lokale musikalske fødekæde og inspirere øens børn og unge til at opleve professionel livemusik og selv udfolde sig musisk. Dette indebærer også en ambition om, at spillestedet fortsat er et springbræt for unge talenter til en professional musikkarriere. Ønsket skal bl.a. realiseres ved at give unge talenter mulighed for at præsentere deres materiale for et publikum og styrke kontakten mellem det bornholmske vækstlag og etablerede nationale kunstnere. Der lægges desuden op til et tættere samarbejde med bl.a. Kulturskolen, folkeskoler og gymnasiets musiklinje.

Nye publikummer
Musikhuzet har en målsætning om at fastholde nuværende besøgstal og samtidig tiltrække en større del af øens befolkning. Dette skal bl.a. ske ved hjælp af publikumsinddragelse, nye koncertformater, et varieret musikprogram og et udbud af koncerter forskellige steder på øen. Det er her et særligt ønske at få en stærkere kontakt med det yngre koncertpublikum. For at tiltrække flere unge gæster vil spillestedet som et konkret tiltag engagere unge som frivillige medarbejdere, PR-agenter og ambassadører for Musikhuzet.

Samarbejder
Musikhuzet ønsker forsat at fremme udvikling og fornyelse af Bornholms kultur- og musikliv ved hjælp af netværk og samarbejder. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre nuværende samarbejder med øens øvrige spillesteder, festivaler og musikforeninger, men også ved at opsøge nye samarbejdsrelationer og bistå med viden og hjælp til nye arrangører.

I strategien indgår endvidere Bornholms Regionskommunes forventninger til Musikhuzet i aftaleperioden.


Udbruddet af COVID-19 og de afledte forsamlingsrestriktioner udfordrer Musikhuzets virksomhed. I rammeaftalen gøres der opmærksom på, at rammeaftalen og spillestedets strategi er udarbejdet ud fra en forventning om, at epidemien vil aftage, således at situationen for hele aftaleperioden vil være normaliseret.

Bemærkninger til rammeaftale

Senest d. 25. november skal kommunen og Musikhuzet fremsende bemærkninger til rammeaftaleudkastet. Udkastet er blevet gennemgået af administrationen, som har følgende forslag til rettelser:

I rammeaftalens kapitel 3. Supplerende kommunale mål og rammer tilføjes følgende: ”Bornholms Regionskommune forventer, at Musikhuzet Bornholm understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik Vores Ø – En politik for Kultur, Idræt og Fritid på Bornholm og tager del i arbejdet med at løfte tilhørende strategi og handlingsplaner. Kommunen forventer desuden, at Musikhuzet indgår som en aktiv aktør i indsatsområdet Musikalske fællesskaber, som er del kommunens kulturaftale med kulturministeren for perioden 2021-2024.”

I rammeaftalens kapitel 7. Underskrifter ændres navn og titel på den administrative repræsentant, der skal underskrive aftalen på vegne af BRK, fra kulturkonsulenten til koncerndirektøren for Natur, Miljø og Fritid. 

Den endelige aftale forventes underskrevet af aftalepartnerne i december.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et kommunalt driftstilskud til Musikhuzet på 2.424.016 kr. i 2021 og 2.285.368 kr. i 2022 og frem (ekskl. moms og i 2021-priser).

I februar godkendte kommunalbestyrelsen, at Musikhuzets kommunale driftstilskud fortsatte uændret i perioden 1.januar 2021-31.december 2024 med henblik på at understøtte Musikhuzets ansøgning om at blive udpeget som regionalt spillested for en ny fireårige periode. Driftstilskuddet blev efterfølgende forhøjet med 139.000 kr. i 2021 i budgetaftalen for 2021 som følge af en reduktion af det statslige driftstilskud.

Budget i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Oprindeligt budget til Musikhuzet

2.285

2.285

2.285

2.285

JUFU-03 Ansøgning om tilskud (1 år)

139

 

 

 

Budget i alt - Musikhuzet

2.424

2.285

2.285

2.285

 
Der skal gøres opmærksom på, at det kommunale driftstilskud, som fremgår af rammeaftalen er inklusive moms og indeholder derudover enkelte forventede tilskud fra kommunens Musik- og Teaterråd til mindre kulturprojekter.

Musikhuzet Bornholm har tidligere modtaget et statstilskud på 1,7 mio. kr., men vil i den nye aftaleperiode modtage et tilskud på 1,6 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 2. december 2020

1.
Udkast til rammeaftale 2021-2024 for Musikhuzet Bornholm (PDF)

2.
Strategi 2021-2024 for Musikhuzet Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Undervisningstilskud 2020 - Tryghedspakke i forbindelse med Covid-19

18.15.01P21-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

09-11-2020

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kulturministeren opfordrer den 8. oktober 2020 til fortsat at støtte foreningslivet ved at fravige regler om tilskudsforudsætninger og minimumsgrænser via hjemmel i bekendtgørelse af 30. marts 2020.

Fire aftenskoler (Aftenskolen for specialundervisning, FOF Bornholm, LOF Bornholm og AOF Bornholm) har fremsendt ansøgning om en tryghedspakke på aftenskoleområdet i forbindelse med Covid-19.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller at de nævnte tiltag under punkt 1-5) samt 7) vedr. undervisningstilskuddet, indstilles til godkendelse.

Punkt 6) Benyttelse af private lokaler frem for kommunale lokaler: Udvalget drøfter og formulerer indstilling.

1)   a) 10% midler kan også bruges til andre formål end debatskabende aktiviteter, b) løntilskuddet (90% af aftenskolens bevilling) kan bruges til andre udgiftstyper end løn, idet udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes ikke tilskud til nedsat deltagerbetalig.

2)   Fjernundervisning afregnes som almen undervisning. Kravet om, at mindst 30% af undervisningstimerne skal foregå i fællesskab ophæves i 2020.

3)   Almen undervisning ændres fra 1/3 til 2/3 ved hold med højst 8 deltagere, særligt tilrettelagt undervisning ændres fra 1/2 til 8/9, og instrumentalundervisning ændres fra 1/2 til 5/7.

4)   2020-bevilling fastholdes, og evt. uforbrugte midler tilbagebetales.

5)   Bevilling for 2022 sker på baggrund af bevilling 2020.

6)   Ansøgningen drøftes.

7)   Administrationen bemyndiges til at forlænge godkendte tiltag.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2020:

1) Indstilles godkendt.

2) Indstilles godkendt.

3) Indstilles godkendt.

4) Indstilles godkendt.

5) Indstilles godkendt.

6) Indstilles godkendt.  Idet udgiften her afholdes inden for eksisterende ramme for undervisningstilskud.

7) Indstiller, at Administrationen bemyndiges til at forlænge tiltag i perioden 1.1. til 30. 6. 2021.

For alle punkter gælder:

·       at alle udgifter til de nævnte tiltag afholdes inden for den enkelte aftensskole egen bevilling.

·       at de nævnte tiltag gælder inden for de i sagsfremstillingen nævnte tidsrum.

·       at de nævnte tiltag vil gælde for alle aftenskoler, der har bevilling til undervisningstilskud i 2020.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Kulturministeriets brev af 8. oktober 2020 søger aftenskolerne om diverse tiltag:

1)      Undervisningstilskud kan bruges til andre udgifter end løn.

2)      Fjernundervisning, uden krav om 30% undervisningstimer i fællesskab.

3)      Forhøjet tilskud til små hold.

4)      Fastholdelse af 2020-bevilling.

5)      Sikring af grundlag for bevilling til 2022.

6)      Mulighed for tilskud til private lokaler frem for anviste kommunale lokaler.

7)      Mulighed for at forlænge tiltag i 2021.

 

 

Hele 2020:

Aftenskolerne søger om (1), at undervisningstilskud for 2020 kan bruges til andre udgifter end løn, for at gøre det lettere for aftenskolerne at komme igennem 2020. Der søges om:

a)   at 10% midler kan også bruges til andre formål end debatskabende aktiviteter.

b)   at løntilskuddet (90% af aftenskolens bevilling) kan bruges til andre udgiftstyper end løn, idet udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning,

 

Eksempler på udgifter:

·       Lokaleudgifter ud over allerede ydet lokaletilskud på 75%

·       IT-udstyr til nye undervisningsformer

·       Udstyr til udendørstræning

·       Administrative udgifter vedr. aftenskolevirksomhed

·       Annoncering

·       Ekstraordinær rengøring, værnemidler mv.

 

Fjernundervisning:

Undervisning kan i ht folkeoplysningsloven afvikles som fjernundervisning efter reglerne for fleksible tilrettelæggelsesformer. Mindst 30% af undervisningstimerne skal forgå i fællesskab.

Aftenskolerne søger om (2), at dette krav ophæves, og at undervisningen kan medregnes under almen undervisning.

 

 

Perioden 1. august – 31. december 2020:

Aftenskolerne søger om (3) forhøjet tilskud til små hold, således at almen undervisning ændres fra 1/3 til 2/3 eller 5/7 ved hold med højst 8 deltagere, og derved fremme muligheden for at komme i gang igen med små hold.

Særligt tilrettelagt undervisning søges ændret fra 1/2 til 8/9.

 

Lukkeperioden fra 9. marts – 8. juli 2020:

Administrationen oplyser, at der for denne periode tidligere er besluttet:

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan aflyst undervisning, som følge af Covid-19, fortsat indgå som tilskudsberettiget undervisning, hvis der er sket udbetaling af løn i henhold til løncirkulæret. Undervisningen vil indgå med den normale tilskudsbrøk, der er knyttet til aktiviteten.

 

2020-bevilling ønskes fastholdt:

Aftenskolerne søger om (4), at den enkelte aftenskoles 2020-bevilling fastholdes, og at alle tiltag gennemføres inden for bevillingen.

 

Sikring af grundlag for tilskud for 2022:

Aftenskolerne ansøger om (5), at bevillinger for 2022 vil ske på baggrund af bevilget tilskud i 2020, og ikke regnskab 2020.

Administrationen oplyser, at der ifølge kommunens tilskudsregler bevilges tilskud på baggrund af det seneste regnskabsårs lønsum. Ved at tage udgangspunkt i bevilget tilskud og ikke regnskab, påvirkes bevillingerne for 2022 ikke af Covid-19-situationen i 2020.

Det bemærkes, at bevillinger for 2021 ikke er påvirket af Covid-19, idet disse bevilges på baggrund af regnskab 2019.

 

Benyttelse af private lokaler frem for anviste kommunale lokaler:

Aftenskolerne søger om (6), at der ydes 75% tilskud til leje af private lokaler, når aftenskolen har vurderet, at de anviste kommunale lokaler ikke vil kunne overholde Covid-19 relaterede retningslinjer og restriktioner, og har set sig nødsaget til at leje lokaler for at kunne udbyde kursus.

Administrationen oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt kan oplyses, hvad udgifterne vil beløbe sig til, idet omfanget ikke kendes.

Udgifterne kan ikke afholdes inden for puljen til lokaletilskud til aftenskoler, da den i forvejen forventes brugt fuldt ud.

En evt. godkendelse vil kunne danne præcedens i forhold til de frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger mv.).

Såfremt det er aftenskolens/foreningens egen vurdering, vil det ikke være muligt at styre en evt. ramme for merudgifter.

 

Retningslinjer for 2021:

Aftenskolerne søger om (7), at ovenstående tiltag kan gentages i 2021, såfremt der efter 31. december 2020 ikke sker ændringer i Covid-19 relaterede retningslinjer og restriktioner.

Økonomiske konsekvenser

De nævnte tiltag punkt 1-5) samt 7) vedr. undervisningstilskuddet, holdes inden for aftenskolernes bevillinger for 2020.

Punkt 6) Benyttelse af private lokaler frem for kommunale lokaler, vil betyde et merforbrug på lokaletilskudspuljen.

Supplerende sagsfremstilling

-       

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 9. november 2020

1.
Ansøgning om tryghedspakke (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Prioritering af restpulje vedr. istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

00.01.00Ø40-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2018 fordelte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en pulje med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Det samlede rådighedsbeløb blev ikke anvendt, og der er i dag et disponibelt nettorestbeløb på 113.830 kr. Beløbet kan matches med midler fra Landsbyfornyelsespuljen, såfremt beløbet bliver anvendt til formål inden for byfornyelsesloven. Fremfor at blive udloddet i en ny ansøgningsrunde anbefaler administrationen, at restbeløbet finansierer reparation af en varmepumpe hos Rø Medborgerhus og dernæst at overføre resten af beløbet til fritids- og kulturformål i forbindelse med etablering af et medborgerhus under områdefornyelsen i Åkirkeby.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Rø Medborgerhus til reparation af varmepumpe

b)   restbeløbet på 103.830 kr. overføres til etablering af et medborgerhus under områdefornyelsen i Åkirkeby

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

a) anbefales.
b) anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han gerne ser en ansøgningsrunde på restmidlerne således, at fordelingen bliver mere fair. Det kommende medborgerhus i Åkirkeby skal finansieres gennem byfornyelsesprojektet eller gennem tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. På samme møde blev puljens tilskudskriterier godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet.

 

Tilskudsordningen blev finansieret af et disponibelt restbeløb på 190.120 kr. fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse under fritids- og kulturområdet, der kunne matches med statslige midler fra puljen til Landsbyfornyelse op til 443.613 kr. Dette kunne lade sig gøre, fordi staten refundererede 70 pct. af kommunens ydede tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse forudsat, at formålet levede op til støttekriterierne i byfornyelsesloven.

Tilskudsrammen på samlet 633.733 kr. blev afsat under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skulle fordeles efter rammerne i byfornyelsesloven.


Efter politisk beslutning blev de indkomne ansøgninger om tilskud forelagt til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. På udvalgsmødet den 7. november 2018 bevilgede udvalget tilskud til syv projekter. Det samlede rådighedsbeløb blev dog ikke anvendt, og der er i dag et disponibelt nettobeløb på 113.830 kr. Siden 2018 er refusionsprocenten reduceret til 60 %, hvilket betyder, at den samlede tilskudsramme kan forhøjes til 284.576 kr., såfremt midlerne fordeles efter byfornyelsesloven.

Forslag til anvendelse af restbeløb

Administrationen vurderer, at det vil være en mere hensigtsmæssig anvendelse af administrative og økonomiske ressourcer at anvende restbeløbet til at understøtte øvrige igangværende, kommunale projekter. Her peges konkret på at understøtte etableringen af et medborgerhus i forbindelse med byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i Aakirkeby.

En spørgeskemaundersøgelse og interview med byens borgere viser, at der er behov for et mødested i bymidten for at afvikle aktiviteter uden for foreningsregi for alle aldersgrupper. Projektet er lokalt forankret i borgerforeningen og er igangsat under områdefornyelsen. Ud fra de belyste behov, er det ikoniske elværk (den tidligere brandstation) sammen med badeanstalten et godt bud på en egnet bygningsmasse i forhold til både placering, parkering, grønne arealer og mulighed for at etablere det passende antal kvadratmeter. Begge bygninger kræver istandsættelse, hvor elværket tænkes tilbageført til dets oprindelige udseende og skal indrettes med rum og udstyr, som hænger sammen med de ønskede aktiviteter

Samtidig har Fritid og Kultur modtaget en henvendelse fra Rø Medborgerhus, som i 2017 fik et kommunalt tilskud til at få etableret en varmepumpe efter anbefaling af kommunen. Varmepumpen taber nu væske. Brønden, der er afsat, er for lille til at det er muligt at komme til at efterspænde. Derfor skal der etableres en større brønd. Ifølge et overslag fra Ejendomsservice vil det koste 10.000 kr. inkl. moms at montere en ny brøndring, der kan afhjælpe problemet. Ejendomsservice oplyser, at det ikke har været muligt at få firmaet, der oprindeligt etablerede varmepumpen, til at komme og se på situationen.

På ovenstående baggrund stiller administration forslag om, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til Rø Medborgerhus finansieret af nettobeløbet på 113.830 kr. Det foreslås dernæst, at restbeløbet på 103.830 kr. overføres til medfinansiering af et medborgerhus under områdefornyelsen i Åkirkeby, som falder inden for rammen af byfornyelsesloven. Som anført ovenfor er beløbet placeret hos Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat under Økonomi-, Erhverv-, og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. juni 2018 følgende anlægsbevillinger:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                     633.733 kr.

Refusion af byfornyelsesudgifter, 70 pct. af 633.733 kr.                                -443.613 kr.

Nettoudgift                                                                                                190.120 kr.

 

Efter ansøgningsrunden i efteråret 2018 er der netto anvendt 76.290 kr. ud af 190.120 kr.

Der resterer dermed et nettorestbeløb på 113.830 kr., som kan finansierer et tilskud til Rø Medborgerhus til at afhjælpe aktuelle problem med utæt varmepumpe.

Med en refusionsprocent på 60 % udgør det reducerede restbeløb på 103.830 kr. sammen med midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2020 en samlet pulje på 259.575 kr. Dette beløb kan anvendes til etableringen af et medborgerhus under områdefornyelsen i Åkirkeby.
Såfremt administrationens forslag til anvendelsen af restpuljen godkendes bliver der fremlagt en separatsag om forhøjelse af anlægsbevilling til områdefornyelse i Aakirkeby.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Rønne Byorkester om tilskud til skab

20.00.00Ø40-0468

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Rønne Byorkester har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 10.000 kr. til installation af opbevaringsskab i foreningens nye øvelokale på Aavangsskolen. Udvalget skal drøfte om der kan bevilges et tilskud til det ansøgte formål.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       udvalget drøfter, om der kan bevilges et tilskud til det ansøgte formål

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Godkendt. René Danielsson stemmer imod.

Sagsfremstilling

Rønne Byorkester ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til installation af opbevaringsskab i forbindelse med, at foreningen flytter øvested fra Musikhuzet til musiklokalet på Aavangsskolen primo 2021.

Ansøger fortæller, at Rønne Byorkester har holdt ugentlige prøver i Musikhuzet siden 1997, men med budgetaftalen for 2019 bortfaldt foreningens kommunale tilskud til huslejen fra 2021 og frem. Som folkeoplysende forening har Rønne Byorkester fået anvist et lokale på Aavangsskolen.

Ansøger oplyser, at foreningen har et arkiv af noder samt en del instrumenter og materiel, som det vil være for omfattende at bringe frem og tilbage til hver prøve. Foreningen har derfor fået lov til at installere et skab til opbevaring af deres materiale ved musiklokalet.
 
Den samlede udgift er på 21.000 kr. inkl. rabat. Ifølge ansøger er der modtaget tilsagn om et tilskud på 5.000 kr. fra en lokal fond, mens der budgetteres med en egenfinansiering på 6.000 kr. Dette resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at foreningen også har fremsendt en enslydende ansøgning til Musik- og Teaterrådet. Ifølge rådets retningslinjer for tilskud støtter rådet primært aktiviteter som f.eks. koncerter, forestillinger, foredrag m.v. samt teknisk udstyr, såfremt det kommer en bred kreds af brugere til gode. Rådets næste møde er d. 8. december.

Rønne Byorkester er som nævnt godkendt som en folkeoplysende forening, hvormed foreningen kan få anvist egnede offentlige lokaler vederlagsfrit til deres aktivitet. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende foreninger på Bornholm stilles lokaler til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

 

Administrationen gør opmærksom på, at en lokaleanvisning ikke nødvendigvis er permanent.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres af ikke-disponerede overførte midler fra 2019 på bevilling 21 Fritid og Kultur. Der er p.t. et beløb på 206.000 kr. som ikke er øremærket til andet formål.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 2. december 2020

1.
Ansøgning fra Rønne Byorkester (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om aftale med Det Digitale Folkebibliotek

21.00.00G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

I foråret gik Bornholms Folkebiblioteker med i en ny forening, Det Digitale Folkebibliotek, sammen med landets øvrige folkebiblioteker. Foreningen skal varetage bibliotekernes digitale formidling inklusiv den faglige udvikling, databeskyttelses- og licensforhold. Udvalget orienteres om, at Bornholms Folkebiblioteker nu indgår en tilslutningsaftale med Det Digitale Folkebibliotek om ydelser og betaling. Fremtidige driftsudgifter i denne forbindelse afholdes inden for nuværende budget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De danske folkebibliotekers udbredte samarbejde om forskellige IT-løsninger er ved at føre til en helt ny organisation, hvor KL samler alle de nationale operatører og gør dem til leverandører til en forening, der består af kommunernes folkebiblioteker.

I praksis betyder det, at der kun vil være ét IT-system for alle kommunernes folkebiblioteker, og borgerne på Bornholm kan så i den kommende tid se frem til flere løsninger på nationalt niveau som både giver et solidt fundament for IT-driften og giver kommunerne nogle fordelagtige priser.

I foråret sagde BRKs Digitaliseringsudvalg god for, at Bornholms Folkebiblioteker formelt gik med i den nye foreningsdannelse. Siden da er den nye organisation kommet på plads, således at det kommunale driftsfællesskab har overtaget en række opgaver fra det statsfinansierede område, og flere adskilte sekretariater nu er samlet i den nye driftsenhed.

Staten holder kommunerne skadesløs for opgaverne ved at forhøje bloktilskuddene, så det hele ender med en langt mere rationel løsning af den hastigt voksende digitalisering af bibliotekernes opgaver. Alle landets kommuner er nu meldt ind i foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

I forbindelse med at organisationen er driftsklar skal foreningens medlemmer nu også til at betale for deltagelsen, og BRKs tilslutningsaftale er derfor ved at være klar til underskrift.
Biblioteket har sammen med IT-afdelingen vurderet, at de fremtidige driftsudgifter vil kunne holdes inden for det nuværende budget. Det Digitale Folkebibliotek vil herefter stå for alle aspekter af bibliotekernes digitale formidling inkl. både den faglige udvikling, databeskyttelses- og licensforhold.


Bibliotekerne oplever en stadig stigning i borgernes forbrug af e-lån, som afregnes pr. stk. E-reolen, som indgår i den nye organisation, er en af de ydelser som vokser mest i disse år. Med en stigning i benyttelsen på gennemsnitligt over 20 procent om året er det et af de bedste eksempler på, hvordan en fælles IT-løsning kan håndteres uden, at det slår bunden ud af bibliotekernes driftsøkonomi.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.30.14G01-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 viser for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets områder et regnskab med et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Set under et er der fra 2019 overført et overskud på 5,7 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive 0,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set merforbrug på 40,9 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 2,63 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 18,58 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   budgetopfølgningen tages til efterretning

b)   det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at er meddeles tillægsbevilling på 537.000 kr. til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelses overførbare bevilling, finansieret af næste års budget på bevillingens rammer

c)    der som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 40.891.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet finansieres af de likvide midler

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020. I 2020 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2021.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

 

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække den betydning Corona-krisen indtil videre har haft og forventes at få på områdernes driftsøkonomi. Dette fremgår af den mere detaljerede beskrivelse i bilaget.

I den samlede budgetopfølgningssag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen vil der være et overblik over Corona-krisens samlede betydning for kommunes økonomi.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgningen på anlæg

 

Drift

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2020.

Området er meget konjunkturfølsomt og har stor betydning ift. direkte refusion og regulering via budgetrammen, er der løbende budgetopfølgning på områder, hvor der også gennemføres en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er således taget højde for det større merforbrug i budgetlægningen for 2021 og frem.

 

Merforbrug skyldes primært en større tilgang af seniorpensionister.

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som vedr. Job-, Udviklings og Fritidsudvalget, forventes samlet set merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 4,2 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

Merforbruget skyldes i stor grad den nye gruppe STU’er, der har meget store begrænsninger/handicaps.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 40,9 mio. kr. i 2020, hvilket er en forbedring på 5,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

Også her er området meget konjunkturfølsomt og har stor betydning ift. direkte refusion og regulering via budgetrammen, er der løbende budgetopfølgning på områder, hvor der også gennemføres en særlig opfølgning op til den årlige budgetforhandling. Der er således taget højde for de større mer-/mindreforbrug i budgetlægningen for 2021 og frem.

Derudover kan skal det nævnes at kommunen i midtvejsreguleringen er blevet reguleret med 38,6 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet, som primært vedrører Corona situationen.

 

Merforbruget skyldes primært coranakrisen, der har bevirket at der er betydelige flere ledige dagpengemodtagere. Samtidig er der fortsat tilgang i antallet af borgere ansat i private fleksjob, hvilket bevirker et merforbrug på området.

 

For den del af Center for Natur, Miljø og Fritid som vedr. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 1,5 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

De væsentligste årsager til merforbruget på Fritid- og Kulturområdet kan henføres til brug af overførslerne fra 2019, der er øremærket til en række specifikke formål og indsatser, samt ekstraudgifter og mindreindtægter som følge af Corona. Der er tale om en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april. Forbedringen skyldes udskydelse af planlagte aktiviteter, samt besparelsestiltag for at minimere tabet forbundet med Corona.

 

Anlæg

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2020 18,58 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 2,63 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 15,95 mio. kr. omfatter primært tilskud til Bornholms Museum, hvor der ikke forventes forbrug i 2020.

 

Der forventes at blive overført i alt ca. 15,9 mio. kr. til 2021.

Økonomiske konsekvenser

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets overførbare bevilling er der fra 2019 overført overskud på 5,7 mio. kr. Med et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 0,5 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 40,9 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2020

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2020

Afvigelse i pct.

Overført fra 2019

Forventet resultat i 2020

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overførbar

Overfør-bar

Ikke- overførbar

Overfør-bar

Ikke-overførbar

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

-4.692

-40.891

6,3 %

10,3 %

4.155

-537

-40.891

41 Uddannelse og beskæftigelse

-4.692

-40.891

6,3 %

10,3 %

4.155

-537

-40.891

Center for Natur, Miljø og Fritid

-447

 

0,7 %

 

1.531

1.084

 

21 Kultur og Fritid

-157

 

0,4 %

 

1.080

923

 

22 Biblioteker

-135

 

1,0 %

 

135

0

 

59 Idrætsområder

-154

 

2,1 %

 

316

162

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-5.139

-40.891

3,7 %

10,3 %

5.686

547

-40.891

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt.

Ændring

30. apr.

31. okt.

Ændring

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

1.793

-4.692

-2.900

-46.009

-40.891

5.118

41 Uddannelse og beskæftigelse

1.793

-4.692

-2.900

-46.009

-40.891

5.118

Center for Natur, Miljø og Fritid

-1.347

-447

900

 

 

 

21 Kultur og Fritid

-457

-157

300

 

 

 

22 Biblioteker

-417

-135

282

 

 

 

59 Idrætsområder

-472

-154

318

 

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-3.140

-5.139

-1.999

-46.009

-40.891

5.118

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 2. december 2020

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge

27.00.00A00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-11-2020

13

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Handicaprådet orienteres

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret ”Inspirationsguiden til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge”. Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, og indeholder forslag/inspiration til, hvordan hvert enkelt tilbud kan arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn og unge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ godkendes

b)   ’Inspirationsguide til arbejdet med forebyggelse af overgreb mod børn og unge’ sendes til orientering i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

Godkendt

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Bornholms Regionskommune har opdelt dette beredskab i to; en inspirationsguide, der har fokus på forebyggelse og viden, og en beredskabsplan med fokus på tidlig opsporing og handleveje ved viden eller mistanke om overgreb. Tilsammen giver inspirationsguiden og beredskabsplanen et grundlag for øget opmærksomhed på og viden om vold og overgreb mod børn.

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte i januar 2020 den opdaterede beredskabsplan ved viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen gjorde det mere tydeligt, hvilke handleveje ansatte i Bornholms Regionskommune har, når viden eller mistanke om vold eller overgreb på børn og unge opstår.

 

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Skole opdateret inspirationsguiden.

 

Målgruppe og indhold

Den opdaterede inspirationsguide er målrettet ledere af de forskellige tilbud, som Bornholms Regionskommune har til børn og unge, både kommunale og private, eks. dagtilbud, skoler, Børne- og Familiehuset, Ungehuset, fritidsinstitutioner eller andre institutioner såsom døgninstitutioner, opholdssteder eller plejefamilier.

 

Inspirationsguiden fra 2015 var både til ledere og medarbejdere, men den opdaterede sigter i højere grad mod at hjælpe lederen til at kunne sætte forebyggelse på dagsordenen i det enkelte tilbud. Derfor indeholder inspirationsguiden eksempler på en række spørgsmål, som kan udvælges til drøftelse i det enkelte tilbud.

 

Det fortsatte arbejde med beredskabsplanen og inspirationsguiden

Da beredskabsplanen blev behandlet, var der i marts 2020 planlagt en temadag med målgruppen for beredskabsplanen. På grund af covid-19 blev temadagen imidlertid aflyst, og den er derfor endnu ikke afholdt. Center for Børn og Familie er i kontakt med Janus-Centret om afholdelse af temadagen.

 

Inspirationsguiden udsendes til alle relevante tilbud, og det forventes at alle tilbud minimum en gang om året sætter forebyggelse af overgreb mod børn og unge på dagsordenen på personalemøder eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. november 2020

1.
Bilag 1 Inspirationsguide (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Status Flytning af Remisen  

82.25.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Status på flytning af Remisen fra Lobæk til Rønne er, at flytning forventes at finde sted primo 2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orientering til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for beslutning truffet i forbindelse med Budget 2020 om at beskæftigelsestilbuddet Remisen skal flytte til Rønne er, at projektet forventes at flytte til Rønne primo 2021.


I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at beskæftigelsestilbuddet Remisen skulle flytte fra nuværende lokaler placeret Rønnevej 74 i Lobæk til nye lokaler beliggende Vibegårdsvej 2, bygning 13, i Rønne, i umiddelbar tilknytning til øvrige tilbud hørende under Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

Tilbuddet Remisen er målrettet unge på 18-30-årige, der endnu ikke har fået en uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tilknyttet tre vejledere og to værksteds-vejledere til tilbuddet. Der er endvidere tilknyttet naturværksted, dyrepleje, gartneri og træ- og metalværksted.
 

Baggrunden var at bygningerne Rønnevej 74 krævede et større og større vedligehold og at udgifterne til driften dermed ikke længere var bæredygtigt. Ved flytningen til Rønne vil man opnå en driftsmæssig synergi, da omklædningsfaciliteter, kantine og delvist værksteder kan deles med øvrige tilbud. Dette var beregnet til at give en besparelse på kr. 300.000.

 

Da forslaget blev udarbejdet i marts/april 2019 var der en forventning om bygningsmæssige rokader, som ville frigive yderligere m2 i Vibegårdsområdet og ikke en øget efterspørgsel efter m2 i området, som har vist sig at være tilfældet.

 

 

Lokalebehov Vibegårdsvej 2
Situationen i 2020 er blevet, at både Remisen, STU(Særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse, Ung på vej, DASK(forlænget 1 år) og evt. familiepleje(samværslokaler) har behov for lokaler, eller fortsat at benytte lokalet i området.

 

For at sikre den optimale anvendelse af kommunens bygninger, er der derfor via Ejendomme og Drift igangsat en udredning af anvendelsen af m2 i lokalerne til højre (øst for) Vibegårdsvej, hvilket vil sige 10.klasse center, DASK og STUs nuværende lokaler. Der er udarbejdet opdateret kortmateriale som nu gennemgås med dem som anvender lokalerne, antal timer om dagen, antal personer, antal dage om ugen. Det forventes at der i forbindelse med denne gennemgang kan finde en optimering sted, som vil kunne skabe plads til alle de nævnte tilbud.

Det er således fortsat forventningen, at Remisen placeres i bygning 13, med anvendelse af værksteder og øvrige faciliteter på Vibegård. Men aktuelt rummer bygning 13 10.klasseceneters tilbud ”Ung på vej”, som forventes skal skulle rykkes til bygninger til højre for Vibegårdsvej. Det er derfor nødvendigt at afvente den beskrevne proces, som er igangsat og som forventes afsluttet inden udgangen af 2020.

 

Remisen er beliggende Rønnevej 74, Lobæk.        

 

Ny beliggenhed bygning 13 Vibegårdsvej 2, Rønne

 

                                            

Økonomiske konsekvenser

Det forventes fortsat at spareramme på kr. 300.000 kan effektueres både i 2020 og i de efterfølgende år. For 2020 gælder at vedligehold og indkøb af materialer og udstyr til værksteder er nedsat til et minimum, ligesom at anvendelsen af alle tidligere benyttede drivhuse er ophørt, hvilket samlet set medfører at sparerammen kan effektueres.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Uddannelses-og Beskæftigelsesplan 2021

15.00.00P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

11

 

Hvem beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi, Plan og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 har nu været til høring i relevante udvalg og råd.

Planen er herefter tilrettet og fremlægges til drøftelse i Job, Udvikling og fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen, således at planen kan fremsendes til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) og offentliggøres på kommunens hjemmeside primo 2021 i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       udkast til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 drøftes og indstilles til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december2020:

Anbefales. René Danielsson kan ikke følge indstillingen, da han ønsker følgende passus indført:

Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at flest muligt af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere er taget tilbage til deres respektive oprindelseslande i 2021.

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget har på mødet den 23. september 2020 med afsæt i ministermål for 2021 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2020 drøfte forslag til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021, som herefter har været sendt i høring i relevante udvalg og råd, samt har indgået i drøftelserne om særlige indsatsområder ved dialogmødet med det Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) den 4. november 2020.

 

Administrationen har på baggrund af dette foretaget mindre præciseringer af forståelsesmæssig karakter, men ingen større ændringer i planen ud fra, at der ikke er fremkommet ønsker om nye indsatser jf. nedenstående høringssvar. Der er tilføjet en præcisering af anvendelse af uddannelse og kompetenceudvikling som indsatser under integration, da dette allerede indgår i de anvendte værktøjer i integrationsindsatsen, bl.a. via projektet Integrations- og Beskæftigelsesambassadør.

 

Der er ikke tilføjet noget som følge af bemærkninger om ekstra fokus på hjemsendelse af flygtninge. Baggrunden for dette er, at der allerede i dag ved alle kontakter med flygtninge vejledes omkring denne mulighed. Vejledningen gives i forbindelse med personlige samtaler i jobcentret, som påkrævet efter integrationslovens § 20 b og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 37.

Kommunerne blev pr. 1. juli 2018 pålagt en pligt til systematisk at vejlede herboende udlændinge om muligheden for at modtage støtte til at repatriere, dvs. frivillig, permanent tilbagevenden til det tidligere hjemland eller opholdsland. Vejledningsforpligtelsen består i, at jobcentrene i forbindelse med den løbende kontakt med de borgere, der er i målgruppen for repatriering, skal vejlede om muligheden for at repatriere. For borgere omfattet af integrationsloven skal vejledningen gives ved hver opfølgningssamtale på den kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. På beskæftigelsesområdet skal der vejledes ved alle samtalerne under kontaktforløbet efter beskæftigelsesindsatsloven og som led i sygedagpengeopfølgning efter sygedagpengeloven. Antallet af samtaler i kontaktforløbet varierer alt efter målgruppen.

 

Uddannelses- og beskæftigelsesplanen skal endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen, således at planen kan fremsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) og offentliggøres på kommunens hjemmeside primo 2021 i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

 

Høringssvar

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 23. september 2020:

Indstilling anbefales. René Danielsson stemmer imod, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. september 2020:

Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. november 2020:
Anbefales, Sabine Nicoline Lyngberg kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtning mere og oftere.

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd dialogmøde den 4. november 2020:
På dialogmøder fremsatte rådet følgende punkter til drøftelse: Covid-19 krisen – konsekvenser og afhjælpning, Gang i hjulene igen - hvordan?, Fastholdelse af de beskæftigede, Initiativer over for ledige.

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:
Indstillingen anbefales. Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, da hun finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. november 2020:
Indstillingen anbefales. Kim Jacobsen kan ikke medvirke, da han finder afsnittet om hjemsendelser for vagt og mener, at Bornholms Regionskommune bør rådgive den enkelte flygtninge mere og oftere.

 

Integrationsrådet den 11. november 2020:
Integrationsrådet anbefaler, at der sættes større fokus på flygtninge- og indvandres muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling, for derved at sikre adgang til arbejdsmarkedet.

 

Handicaprådet den 16. november 2020:

Handicaprådet er tilfreds med Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021, som den foreligger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen i direkte forlængelse af Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen da de beskrevne indsatser indgår i Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings drift.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 2. december 2020

1.
Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status - Integrations- og Beskæftigelsesambassadørprojektet

15.40.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Status på projekt Integrations- og Beskæftigelsesambassadør forelægges udvalget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orientering tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes til orientering til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrations- og Beskæftigelsesambassadør-projektet er finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og er forankret i Integration, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Projektet har til formål at styrke indsatsen yderligere for at få flygtninge integreret på det bornholmske arbejdsmarked.

 

Projektet understøtter Regionskommunens ambitioner om, at 60% af målgruppen skal have opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Projektet er startet op januar 2019 og afsluttes med udgangen af 2021. Bornholms Regionskommune er én ud af i alt 34 kommuner der deltager i projektet.

 

I det bornholmske projekt er der overordnet set fokus på:

 

     Kvinder,

-      i indsatsen er der særligt fokus på kvindernes motivation og kulturforståelse for at indgå aktivt på arbejdsmarkedet, herunder på deltid. Derudover arbejdes der med de oplevede udfordringer og sygdomsproblematikker, som kan være hindringer på vejen mod beskæftigelse. Indgår i det særlige tilbud for kvinder, som arbejder bredere med muligheder og barrierer.

 

     Unge i fritidsjob,

-      er en indsats bl.a. som søger at bryde evt. negativ social arv og hvor unge orienteres om muligheder og regler forbundet med et fritidsjob. 

     Efterværn,

-      en indsats der bl.a. har til formål at motivere og informere beskæftigede til løbende at opkvalificere sig og sikre varig beskæftigelse gennem uddannelse.

 

     Genstart

-      skal bringe borgere der kommer fra beskæftigelse og som melder sig ledig hurtigt i gang igen, enten i andet job eller i et opkvalificerende forløb. 

 

Projektet er et udviklingsprojekt, men foreløbigt gode erfaringer, har medført at en række indsatser nu er blevet ”normal”-indsatser i Integration. Det gælder ikke mindst forløbet ”På vej mod job” som er en tværgående indsats, der er målrettet flygtningenes vej mod beskæftigelse, herunder udarbejdelse af cv, forståelse af dansk arbejdsmarkedskultur og aktiv jobsøgning.

 

Projektet bliver evalueret af eksternt konsulentfirma. Men grundet forsinkelser i it-systemet der skal håndtere projekternes data, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at give et overblik over de foreløbige resultater fra projektet.

Når evaluering foreligger vil disse blive fremlagt for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres med midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Projektet har tilsagn om tilskud på samlet 1.766.580 kr. i projektperioden.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Status - Særlig indsats for integration af kvinder

15.40.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om status for kvindeprojektet i Integration.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes til orientering til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Flygtningekvinder har traditionelt mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end de mandlige flygtninge. Derfor godkendte det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den 6. december 2017 en særlig indsats for integration af kvinder (kvindeprojektet). Kvindeprojektet er startet medio april 2018.

 

Kvindeprojektet har tidligere været opdelt i to hovedspor (Styrket dialog og Målrettede tilbud) og et specialspor (Intensiveret mentorindsats). Indsatserne skulle sikre løbende progression for kvindelige flygtninge i integrationsperioden og tilbuddene blev løbende tilpasset progressionen.

 

Erfaringerne fra den første halvdel af indsatsperioden har vist, at det i en række tilfælde kan være hensigtsmæssigt at udvide indsatsen til også at omfatte hele familien. Det skyldes at familien naturligt har indflydelse på kvindernes muligheder for uddannelse og job.

 

Indsatserne sætter borgeren i centrum og dermed indsatser i høj grad tværgående og helhedsorienterede indsatser, hvor sagsbehandler og vejleder er de gennemgående personer som borgeren kender og føler sig tryg ved.

 

Kvindeprojektet startede op som et netop et projekt, men det er siden fundet hensigtsmæssigt at gøre projektet til indsatser som er fælles og omfatter hele afdelingen. En prioritering der viser sig særlig værdifuld i den aktuelle situation, hvor Integration ressourcemæssigt er blevet tilpasset et kraftigt faldende antal flygtninge. Indsatserne er i nogen grad blevet ”normalindsatser” og har resulteret i, at:

-      53% (august 2020) af kvinderne med flygtningebaggrund er i beskæftigelse på Bornholm.

 

-      På landsplan er andelen 27,8%.

 

Kvinder Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

 

Andel beskæft. flygtninge og fam. til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)

Hele landet

Mar 2017

14,0

Aug 2017

16,7

Mar 2018

18,3

Aug 2018

21,9

Mar 2019

22,7

Aug 2019

26,9

Mar 2020

25,4

Aug 2020

27,8

Bornholm

Mar 2017

22,0

Aug 2017

33,1

Mar 2018

29,1

Aug 2018

46,7

Mar 2019

36,4

Aug 2019

56,0

Mar 2020

38,8

Aug 2020

53,0

Kilde: Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, DetailCOR (e-indkomst)

 

Andelen rækker til en 4. plads blandt jobcentrene i Danmark, resultatet skal dog ses i lyset af, at de tre bedst placerede jobcentre, samlet set har modtaget omkring en fjerdedel af det antal flygtninge kvinder som Bornholm har modtaget.

 

Det seneste år har kvinderne oplevet en mere positiv udvikling end mændene har.

 

Corona krisen har også spillet ind på beskæftigelsesgraden i sæsonen 2020, hvor det kan ses at inden Corona krisen marts 2020 ligger højere end marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt direkte at opgøre de økonomiske konsekvenser, men udgiften til forsørgelsesydelser falder når antallet af kvinder med flygtninge baggrund opnår job eller påbegynder uddannelse.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Pkt. 12  Status - Integrations- og Beskæftigelsesambassadørprojektet og Pkt. 13  Status - Særlig indsats for integration af kvinder sendes til Integrationsrådet til orientering.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

02-12-2020

15

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 2. december 2020:

Modtaget.