Referat
Natur- og Miljøudvalget
07-01-2020 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om konsekvens ved budgetbesparelse på området Ejendomme og Drift i 2020
  åbent 3 Biodiversitetspuljen 2020
  åbent 4 Godkendelse af spildevandstakster for 2020
  åbent 5 Godkendelse af takster for almene vandværker
  åbent 6 Tilbud om overtagelse af skulpturpark i Olsker
  åbent 7 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2020
  åbent 8 Anlægsbevilling til udskiftning af ventilationsanlæg i f m. Rehabilitering Sønderbo’s varmtvandsbassin
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Allinge – ændret anvendelse af rådighedsbeløb afsat til projektering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering
  lukket 99 Lukket punkt: Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om konsekvens ved budgetbesparelse på området Ejendomme og Drift i 2020

05.00.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget har på dialogmødet den 5. november 2019 bedt Center for Ejendomme og Drift om en status for konsekvensen af de besparelser, der gennemføres som følge af budgetforlig for 2020 på områderne Vej, Park og Anlæg samt Ejendomsservice.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:
Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens orientering.
NMU anmoder forvaltningen om at rejse en sag til KB, hvor det indstilles, at sparede lejeudgifter på årligt 330.000 kr. til leje af bygning på Kasernen (BSU), budgetomplaceres til Ejendomme og drift (NMU), som kompensation for merudgifter til drift af ny bygning på Østre skole til Familieplejen.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2020 er reduceret på følgende områder:

For bevilling 53 Veje, park og anlæg

·         Veje - reduceret rabatklipning efterår -356.000 kr.

·         Veje - reduktion vedrørende vejbelysning – nye projekter -153.000 kr.

·         Veje - reduktion i slåningspraksis grønne områder vejrabatter -387.000 kr.

·         Grønne områder og naturpladser - ekstensivering i græsslåning -133.000 kr.

·         Veje, reduktion af disponibel anlægspulje -2.000.000 kr.

 

For bevilling 55 Ejendomme og service

·         Reduktion af intern postrute i Rønne -178.010 kr.

·         Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne -184.113 kr.

·         Rengøring overgår til Multihuset -12.206 kr.

 

Konsekvenserne heraf fremgår af vedhæftede bilag.

 

Herudover er en række anlægsprojekter fra 2019 stoppet og midlerne tilført kassebeholdningen, som følge af budgetforliget for 2020.

 

Det gælder følgende:

·         Plejecenter Bykær, Hasle, forprojekt -656.622 kr.

·         Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger -2.345.000 kr.

·         Ombygning af den tidligere Mosaik SFO, flygtningeboliger -645.831 kr.

·         Ombygning af Pihls Allé 32, flygtningeboliger -96.368 kr.

·         Renoveringspulje til skolebygninger -761.752 kr.

·         Snorrebakken 66, indretning til administrationsbygning -4.277.413 kr.

 

Konsekvenserne af de enkelte poster er beskrevet i bilag.

 

Øvrig drift

Østre skole:

Østre skole har som en del af skolesammenlægning i Rønne, stået tom siden skolestart efter sommerferien 2018, hvor elever flyttede tilbage til Søndermarksskolen. Skolebygningerne overgik derefter til tomgangsdrift, hvilket er formidlet bredt til de brugere der fortsat er tilknyttet lokalerne til foreningsaktiviteter. Det drejer sig om Bornholms Stenklub, Rønne Skytteforening og RIKÂ’s bordtennisafdeling.

 

Østre skole har derfor ikke reelt stået tom til tomgangsdrift før elever flyttede tilbage til søndermarkskolen august 2018. Budgettet til tomgangsdrift er vurderet til 572.000 kr. for perioden 2019.

 

Juni 2019 fraflyttede Børn og Familie et lejemål på Almegårds kasserne, og flyttede midlertidigt ind på Østre skole, i den eksisterende administrationsdel. Den sparede husleje på Almegårds kasserne er ikke medflyttet til Ejendomsservice, hvorfor denne flytning ligeledes belaster tomgangsbudgettet på Østre skole.

 

Det anslås, at de samlede driftsudgifter til bygningsdrift i 2019 vil udgøre 775.000 kr. hvor forøgelsen overvejende skyldes forbrugsudgifter, herunder også nødvendig teknisk service.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. januar 2020

1.
Bilag 1 - Konsekvens ved budgetbesparelse på området Ejendomme og Drift i 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Biodiversitetspuljen 2020

01.05.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Udvalget modtager en orientering om anvendelsen af puljen for 2019 og en indstilling for disponering af puljen for 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    orienteringen for anvendelsen af puljen for 2019 tages til efterretning.

b)    indstilling for disponering af puljen for 2020 godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Status for Biodiversitetspuljen 2019

Den fysiske udførelse af de udvalgte projekter er indstillet for i år, og der er blevet udført følgende projekter:

·         Rydning og hegning af Tommeseløkken (privatejet del af Slotslyngen)

·         Hegning af naturbeskyttet overdrev

·         Oprensning af 35 søer

·         Etablering af 1 sø

 

Grundet udfordringer med meget regn i efteråret, blev alle de planlagte projekter ikke udført; de maskiner, der udfører arbejdet, ødelægger for meget, når jorden er for våd. De resterende projekter planlægges udført i foråret 2020, så snart vejret tillader det.

Det drejer sig om følgende projekter:

·         Genåbning af vandløbet Flisebækken

·         Genåbning af vandløbet ved Stenløsevej

·         3 etableringer af søer

 

Budgettet for Biodiversitetspuljen 2019 var på 707.000 kr., inklusive overførsel fra 2018. Der er i 2019 brugt 660.000 kr., hvilket er inklusiv de 45.000 kr. til administration. De ovennævnte udskudte projekter bliver disponeret i puljen for 2019. Såfremt midlerne ikke overføres søges projekterne udført inden for rammerne af puljen for 2020.

 

Der bliver overført 47.000 kr. til 2020, hvilket giver et samlet budget for Biodiversitetspuljen i 2020 på 657.300 kr.

 

Prioritering af Biodiversitetspuljen 2020

Natur og Miljø foreslår, at indsatsen fra 2019 fortsættes, således at der igen orienteres i de bornholmske medier og til relevante foreninger om muligheden for at søge biodiversitetspuljen om projekter til fremme af biodiversitet, og at hovedvægten, lægges på genåbning af rørlagte vandløb. Vandhuller, enge og andre typer af projekter kan ansøges og bevilges i overensstemmelse med nedenstående prioriteringsoplæg.

 

I 1980’erne og -90’erne, under det daværende Bornholms Amt, blev der etableret og oprenset over 750 søer med det formål at vende den negative udvikling af den udrydningstruede bestand af løvfrøer på Bornholm. Løvfrøen er en god indikatorart, da den har relativt strenge krav til ynglepladserne. Tiltag, som gavner løvfrøen, vil derfor kunne gavne mange andre arter knyttet til søer.

 

Søerne var nøje udvalgt ud fra kendte hotspots for løvfrøer, og har efterfølgende vist sig at have en enorm positiv effekt på de bornholmske løvfrøpopulationer. Mange af disse søer er i dag for tilgroede til at udgøre et egnet habitat for løvfrøen, og bestanden er igen dalende.

 

Natur og Miljø foreslår, at der i 2020 fokuseres på oprensning af udvalgte, mindre damme etableret eller oprenset af amtet. Konkret foreslår Natur og Miljø at der tages kontakt til udvalgte lodsejere, som ejer sådanne søer, med en forespørgsel om, hvorvidt de er interesserede i at ansøge Biodiversitetspuljen om en oprensning.

 

Der er både nationalt og internationalt et stor fokus på gendannelsen af den naturlige hydrologi i landskabet, primært på grund af de to globale kriser, klimakrisen og biodiversitetskrisen. Biodiversitetspuljen er et fremragende redskab til at realisere disse interesser. Natur og Miljø foreslår derfor, at der i 2020 også prioriteres at genåbne rørlagte vandløb, og at der opfordres til at ansøge om dette.

 

Den forventede prioritering for Biodiversitetspuljen 2020

 

Beløb i hele kroner

Budget

Etablering af vandløb

150.000

Oprensning af vandhuller

200.000

Pulje til ansøgninger

162.300

Naturpleje eller genopretning af særlige naturområder

100.000

Administration af puljen

45.000

I alt

657.300

 

Natur og Miljø gør opmærksom på, at indsatsen for biodiversitetsmidlerne kan afføde øgede driftsudgifter for kommunen fremover, hvis projekter f.eks. omhandler rydning af arealer for opvækst og efterfølgende afgræsning. Derimod vil oprensning af vandhuller og opgravning af rørlagte vandløb eller fjernelse af spærringer i vandløb ikke medføre driftsudgifter.

 

Natur og Miljø foreslår, at udvælgelsen af projekter på baggrund af de indkomne ansøgninger sker administrativt, og at Natur- og Miljøudvalget orienteres om status på udvalgets møde i juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der fordeles og anvendes midler inden for rammerne af puljen. Eventuelle ubrugte midler overføres til budget 2021.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af spildevandstakster for 2020

13.00.00S55-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Energi og Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for spildevand i 2020. Det foreslås, at taksterne stiger lidt for spildevand i kloakområder i forhold til 2019. Takster under tømningsordningen uden for kloakopland foreslår Bornholms Energi og Forsyning til gengæld bliver sat ned.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         taksterne godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Godkendes.

Sagsfremstilling

Bornholms Spildevand A/S foreslår en mindre stigning i takster for bortskaffelse af spildevand i 2020. Forslaget har været behandlet i både BEOF Holdings bestyrelse samt Bornholms Vand- og Spildevands bestyrelse.

 

Afledning til den offentlige kloak

Det variable bidrag for spildevandsafledning til den offentlige kloak foreslås at stige + 1,07 % fra 31,70 kr. til 32,04 kr./ m3 ex moms

For storforbrugere foreslås spildevandsafledning til den offentlige kloak lige ledes at stige + 1,07 % fra 25,36 kr. til 25.63 kr./m3 ex moms

 

Faste bidrag inden for kloakopland

Fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag reguleres jævnfør Betalingsvedtægten med det af Danmarks Statistik udarbejdede nettoprisindex pr. april det foregående år: Nettoprisindeks april 2019= 103,7.

 

Det betyder, at:

·         tilslutningsbidraget i 2020 fastsættes til 43.760 kr. ex moms (afrundet til nærmeste 10’er)

·         det faste bidrag i 2020 fastsættes til 554 kr. ex moms (afrundet til nærmeste kr.)

 

Takster i forbindelse med tømningsordningen uden for kloakopland

Takster under tømningsordningen uden for kloakopland foreslås nedsat med - 10%. Det vil sige:

·         Tømning hvert år fra 465,00 kr. ex moms til 418,50 kr. ex moms

·         Tømning hvert andet år fra 232,50 kr. ex moms til 209,25 kr. ex moms

·         Tømning hvert 3. år fra 155,00 kr. ex moms til 139,50 kr. ex moms

·         Tømning hvert 4. år fra 116,25 kr. ex moms til 104,63 kr. ex moms

·         Opsamlingstømning fra 315,00 kr. ex moms til 283,50 kr. ex moms

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret. En stigning i takster vil isoleret set påvirke såvel kommunens økonomi som kommunens borgere. Hvor der aftages vand fra offentligt ejede vandværker kan stigningen i spildevandsafgiften dog opvejes ved et forslag om fald i drikkevandsbidraget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Godkendelse af takster for almene vandværker

13.02.00S55-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Takster for salg af vand fra almene vandværker skal være godkendt at kommunen.

Seks vandværksselskaber har indsendt forslag til ændrede takster for 2020. Dette begrundes i øgede lovkrav omkring drikkevandskontrol, samt almindelig pristilpasning.

Ét selskab foreslår en nedsættelse af takterne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at ændringerne godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens §53 skal almene vandværkers drifts- og anlægsbidrag årligt godkendes af kommunalbestyrelsen. Kompetenceplanen for Bornholms Regionskommune delegerer denne godkendelsesmyndighed til Natur- og Miljøudvalget.

Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet sætter et loft for vandværkets takster.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 8. november 2012 besluttet, at det kun er ændringer i takster, der fremlægges til politisk godkendelse, mens uændrede takstblade betragtes som godkendt med henvisning til tidligere behandling.

 

Lovens hensigt

Vandværkernes økonomi skal følge hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

De forskellige deltakster bør endvidere være balanceret, så fordelingen er hensigtsmæssig i et samfundsmæssigt perspektiv, og så man undgår, at bestemte forbrugergrupper belastes i urimelig grad.

”Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning” specificerer yderligere om lovgivningens hensigt og praksis på området.


 

Vandværker med prisloft

Bornholms Forsyning, Rønne Vand & Varme og Klemensker Vandværk er omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven.

 

Klemensker Vandværk ønsker ikke ændringer og Rønne Vand og Varme arbejder med forskudt regnskabsår og vil derfor først fremlægge takstblad omkring 1. maj.

Bornholms Vand A/S, som er en underafdeling af BEOF, ønsker at nedsætte kubikmeterprisen fra 7,58 kr. til 6,82 kr. for almindelige forbrugere og storforbrugertaksten fra 3,33 kr. til 3,00 kr.

 

Øvrige vandværker

Seks af de 13 private vandværkselskaber har ønsket en stigning i taksterne. Dette er primært begrundet i nye omfattende krav til målinger for pesticider, men også i almindelig pristilpasning.

 

Generelt om vandpriser

For husstande er betalingen til vandværket kun en lille del af den samlede vandregning. Langt den største del udgøres af statsafgifter og gebyret for spildevandsudledning. Nedenstående figur viser en typisk fordeling baseret på gennemsnitlige priser.

For virksomheder og store dyrehold er situationen anderledes, idet de oftest har et stort forbrug, ikke skal betale afgifter og har en lokal spildevandsløsning. De kan derfor være følsomme for stigninger i kubikmeterprisen.

Hvis vandværket har et stort overskud af vand tilbydes undertiden en storforbrugerrabat for at fremme et øget forbrug.Storforbrugerrabat må ikke gives på bekostning af andre forbrugere.

Hensynet til erhvervslivet skal balanceres i forhold til hensynet til vandforsyningen. Vandværkernes eneste indtægt er fra salget af vand, og en rimelig pris for dette er forudsætningen for at sikkerhed og kvalitet kan opretholdes i forsyningen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. januar 2020

1.
Oversigt takster 2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilbud om overtagelse af skulpturpark i Olsker

04.01.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Familien til billedhuggeren Ole Christensen (1932-2000) ønsker at udskille og overdrage en skulpturpark på deres ejendom i Olsker med skulpturer af den afdøde kunstner. Efterkommerne har tilbudt, at Bornholms Regionskommune (BRK) kan overtage parkarealet vederlagsfrit. Der skal derfor tages politisk stilling til, om kommunen vil tage imod familiens tilbud. Udgifter i forbindelse med overdragelsen samt den løbende drift fremadrettet holdes inden for eksisterende budget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at Bornholms Regionskommune:

a)    imødekommer tilbuddet om at overtage det i sagsfremstillingen omtalte parkareal på matr. 21d beliggende på adressen Stenløsevej 7, 3770 Allinge for 0 kr.

b)    betaler udgiften til udmatrikulering af parkareal og tinglysning af skøde på i alt 40.000 kr., som finansieres af forventede overførte midler fra 2019 til 2020 inden for Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råds ramme under bevilling 21 Kultur og Fritid

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Efterkommere til billedhuggeren Ole Christensen (1932-2000) råder i dag over en skulpturpark beliggende på deres ejendom Stenløsevej 7 i Olsker med værker af den afdøde kunstner. Familien har udtrykt ønske om, at parken bliver bevaret for eftertiden med adgang for offentligheden. De vil derfor gerne udskille parkarealet fra deres private ejendom og overdrage det til kommunen.

Ifølge familien omfatter skulpturparken Ole Christensens livsværk skabt i perioden 1958–2000: Granitskulpturer, der hylder naturen, livet og kærligheden. De oplyser, at parken er en overraskende mangfoldighed af spirer, tegn og symboler, der gror i landskabet tæt på, hvor de blev skabt. Endvidere rummer parken et stenbrud, hvor Ole Christensen i sine unge år brød af granitten.


På nedenstående kort er det parkareal, som ønskes overdraget, tegnet med blåt. Dertil står der en lille gruppe skulpturer tæt på boligen, som vil blive flyttet, så de kommer til at stå opstillet i sammenhæng med den øvrige samling. Dette er markeret med en gul ring og pil.

 


Der er bevilget lovliggørende landzonetilladelse til skulpturparken samt en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, da parkarealet er beskyttet overdrev i henhold til denne lov.

I forbindelse med denne overdragelsessag har familien overdraget ejerskabet af 10 ud af de i alt 60 skulpturer, der står i parken, til Bornholms Kunstmuseum. De 10 skulpturer udgør parkens hovedværker og vil ifølge aftale mellem familien og kunstmuseet forblive opstillet på markerne i den natur og det miljø de blive skabt. Familien beholder ejerskabet af parkens resterende 50 skulpturer, mens kunstmuseet får forkøbsretten til dem.

Der skal nu tages politisk stilling til, om Bornholms Regionskommune vil overtage ejerskabet af parkarealet med deraf følgende udgifter og forpligtelser.


Krav og ønsker fra giver
Familien har en række krav til kommunen i forbindelse med overdragelsen og en række ønsker til fremtidige projekter vedrørende udviklingen af skulpturparken på sigt jf. bilagt oversigt.

Krav

a)    Kommunen overtager plejen af skulpturarealet.

b)    Kommunen finansierer udstykning af matrikel og tinglysning af skøde.

c)    Opsætning af skilte skal holdes uden for skulpturparken. Skiltene må ikke forstyrre natur- og kulturoplevelsen.

d)    Der må ikke asfalteres på grunden. Ved anlæggelse af stier eller parkeringspladser anvendes så vidt muligt eget råstof som f.eks. stenmel og skærver

 

e)    Cykelstien må ikke belastes af bilkørende gæster. Derfor må der kun etableres parkeringsplads i dalen på sådan en måde, at evt. indkørsel sker fra Olsker.

f)     Overdragelsen er tænkt som en gave til folket, hvorfor kommunen skal give adgang for offentligheden.

g)    Såfremt kommunen på et senere tidspunkt bliver nødsaget til at afhænde arealet, har giver tilbagekøbsret på samme præmisser som ved overdragelsen til kommunen.


De økonomiske konsekvenser ved krav a) og b) beskrives nedenfor. Kravene c) - g) har karakter af værende klausuler, som kan indgå i overdragelsesaftalen mellem giver og kommunen, som efterfølgende udarbejdes, såfremt kommunen godkender at overtage parkarealet. Administration ser ikke nogen umiddelbare komplikationer ved at opfylde de fremsatte krav.


Ønsker

Familien skelner mellem højt prioriterede ønsker til fremtidige projekter og øvrige ønsker. Førstnævnte består af etablering af fyldhegn, som delvist afgrænser parkarealet, omplacering af skulpturerne tæt på beboelsen og opsætning af fem andre skulpturer.

Øvrige projekter består bl.a. af opsætning af granitbordebænke-sæt til gæster, rydning af krat og træer samt opførsel af et offentligt toilet. Flere af projekterne forventes finansieret ved hjælp af fondsmidler. Familien gør opmærksom på, at disse ønsker ikke er en forudsætning for kommunens overtagelse af parkarealet.

Økonomiske konsekvenser

Familien har tilbudt kommunen at overtage parkarealet vederlagsfrit. Men hvis kommunen overtager ejerskabet af arealet, vil det medføre engangsudgifter til udstykning af parkarealet og tinglysning af skøde. Dertil vil der være en årlig udgift til den løbende arealpleje.

Udgiften til udstykning samt tinglysning og advokatsalær forventes at blive på 40.000 kr. netto. Udgiften vil blive finansieret inden for Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råds budget jf. referat af møde i Kunst- og Kulturhistorisk Råd 30. september 2019. Finansieringen forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og Fritid i 2019 overføres til 2020.

Den løbende vedligeholdelse af parkarealet anslås at koste ca. 17.000 kr. netto om året. Udgiften vil blive afholdt inden for kommunens budget til grønne arealer. Vej og Park har udarbejdet en plejeplan for området. Vedligeholdelsen tilpasses i forhold til de grønne områders øvrige økonomi.

Der er ikke afsat budget til de fremtidige samarbejdsprojekter vedrørende udviklingen af skulpturparken.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. januar 2020

1.
Oversigt - Givers krav og ønsker (PDF)

2.
Foto fra skulpturpark 1 (JPG)

3.
Foto fra skulpturpark 2 (JPG)

4.
Foto fra skulpturpark 3 (JPG)

5.
Foto fra skulpturpark 4 (JPG)

6.
Foto fra skulpturpark 5 (JPG)

7.
Foto fra skulpturpark 6 (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2020

05.01.00S00-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2019 har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2020, herunder 9.200.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 52 særskilte entrepriser. Offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise, eller en kombination af flere / alle entrepriser.

Kontrakten forventes indgået medio marts med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet for 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    der gives en anlægsbevilling på 9.200.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2020

b)    der afsættes rådighedsbeløb på 9.200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader – disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelsagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede kortbilag er de redegjort for de planlagte belægningsarbejder.

I belægningsarbejderne indgår endvidere asfaltering af en fortovsstrækning af Harbovej på ca. 600m.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.218.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2020 vil beløbe sig til 9.200.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2020, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. januar 2020

1.
Kortbilag - Belægningsarbejder 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til udskiftning af ventilationsanlæg i f m. Rehabilitering Sønderbo’s varmtvandsbassin

82.18.00G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 635.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i forbindelse med Rehabilitering Sønderbos varmtvandsbassin i Rønne.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)       der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 635.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i forbindelse med Rehabilitering Sønderbos varmtvandsbassin,

b)      udgiften på 635.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,

c)       et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, og

d)      anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur - og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udskiftning af ventilationsanlægget er planlagt udført i forbindelse med den igangværende modernisering af vandbehandlingsanlægget til varmtvandsbassinet, hvilket giver god mening udførelsesmæssigt.

 

Ventilationsanlægget på Rehabilitering Sønderbos varmtvandsbassin er levetidsmæssigt meget forældet og styringsmæssigt defekt, hvorved der er stor risiko for opfugtning af bygningen.

Styringer er defekte, anlæg og luftmængder styres pt. manuelt og aggregatet er meget nedbrudt af klordampe.

I forbindelse med udskiftning af ventilationsanlægget vil styringerne samtidig blive opgraderet til nutidige styringer med overvågning. Derudover vil alle kanaler blive isoleret efter gældende nye krav og de vil blive tilpasset så de fremadrettet kan renses.

 

Der vil efter Ejendomsservices og rådgivers vurdering kunne opnås driftsmæssige fordele for kommunen fremadrettet mht. energiudgifter, overvågning mv., da et nyt ventilationsanlæg har op til 30 % større varmegenvinding på afkastsluften. Denne driftsbesparelse vil først kunne beregnes efter et års drift af anlægget, hvilket der vil blive fulgt op på.

 

Der blev indhentet tilbud på ventilationsarbejdet i maj måned 2018, men arbejdet blev udskudt af hensyn til de udførelsesmæssige fordele der vil være ved at udføre moderniseringen af vandbehandlingsanlægget på samme tid.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 635.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i forbindelse med Rehabilitering Sønderbos varmtvandsbassin i Rønne, finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 4.807.100 kr. i 2020.

 

Anlægsudgiften er beregnet med udgangspunkt i tilbudsresultatet fra 2018, som indeksreguleret til nutidige priser udgør 635.000 kr., hvilket fremgår af bilag 1.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 7. januar 2020

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Allinge – ændret anvendelse af rådighedsbeløb afsat til projektering

82.06.01P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forudsætningerne for byggeriet af børnehuset i Allinge har ændret sig.

 

Det var oprindeligt planlagt at børnehuset skulle opføres på Pileløkken i Allinge og at dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus skulle genanvendes.

Der er efterfølgende truffet beslutning om at børnehuset skal opføres i tilknytning til Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge, herefter benævnt BIKC.

 

Som konsekvens af dette er projekteringen af byggeriet også ændret. Derfor skal kommunal-bestyrelsen godkende, at de afsatte midler til projektering anvendes på en anden måde end oprindelig forudsat.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det godkendes, at det afsatte rådighedsbeløb til projektering af byggeriet af det nye børnehus i Allinge anvendes som anført i tabel 2 i økonomiafsnittet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med aftalen om budget 2017,  22,3 mio. kr. i overslagsåret 2019 til opførelse af et nyt børnehus i Allinge med plads til 115 børn ved sammenlægning af Tejn og Allinge børnehuse.

 

På kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2017 blev det besluttet, at dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus skulle genanvendes i dette nye projekt. Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2017 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering af byggeriet af det nye børnehus i Allinge, heraf blev 450.000 kr. afsat til køb af genanvendelsesprojektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. januar 2019 at bevare Tejn Børnehus og opføre et nyt børnehus i Allinge til 70 børneenheder. Børnehusets placering blev også ændret til at skulle opføres i tilknytning til BIKC og der blev nedsat et byggeudvalg til formålet.

 

Byggeudvalget har på den baggrund, i samarbejde med BIKC, udarbejdet udbudsmateriale til udarbejdelse af skitseforslag til et børnehus placeret i fællesskab med BIKC. Forslaget tager ikke højde for genanvendelsesprojektet, hvorfor de afsatte midler ikke skal anvendes til dette formål.

 

Der er indbudt tre udvalgte rådgivere til at udarbejde individuelle løsningsforslag til at facilitere en udviklingsproces, som skal munde ud i et dispositions- og skitseforslag for det samlede projekts funktioner, samt et budget for de skitserede løsninger.

 

Processen skal konkretisere den rummelige disponering af projektets enkelte dele (børnehuset, BIKC og Cirkuspladsen) og afklare hvordan de mange muligheder for synergi i projektet kan udnyttes. Særligt spørgsmålet om synergier og sammenhæng mellem de enkelte dele af det samlede projekt vil være i fokus.

 

BIKC har udsendt udbudsmateriale hvori det er beskrevet, at den andel BRK skal bidrage med, ikke er afsat til formålet, hvorfor BRK’s deltagelse afhænger af at kommunalbestyrelsen godkender en ændring i anvendelsen af de midler, der oprindeligt er afsat til projektering.

 

BRK er på ingen måde forpligtet til at deltage i den videre proces i udarbejdelse af dispositionsforslag for området omkring BIKC, eller integrationen af børnehuset i BIKCs bygningsrammer. De indkomne bud skal udelukkende indeholde overordnede visioner for integration af de to bygninger og funktioner med en option på at udvikle børnehuset yderligere.  

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2017 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering af byggeriet af det nye børnehus i Allinge.

Rådighedsbeløbet til projektering blev i 2017 specificeret på følgende poster:

 

Tabel 1

Køb af genanvendelsesprojekt

450.000 kr.

Honorar i f. m. forandringsprocessen

100.000 kr.

Landinspektør/geotekniske undersøgelser

50.000 kr.

I alt

600.000 kr.

 

 

Der er pt. afholdt udgifter til projektering for ca. 21.000 kr., og det resterende rådighedsbeløb, som er afsat i 2020 udgør 584.000 kr.(PL-reguleret).

De nye forudsætninger medfører, at det resterende rådighedsbeløb i stedet anvendes til følgende, idet genanvendelsesprojektet som nævnt ikke skal bruges:

 

 

 

Tabel 2

 

Honorering af den vindende rådgiver til udarbejdelse

af skitse- og dispositionsforslag*

 

 

70.000 kr.

Reserveret til den videre projekteringsfase

514.000 kr.

I alt

584.000 kr.

*Udgiften til honorering af den vindende rådgiver udgør maksimalt 350.000 kr., hvoraf byggeudvalget har medgivet at kommunen afholder 20 pct., svarende til 70.000 kr. BIKC afholder de resterende 80 pct.

 

Der er afsat i alt ca. 19,5 mio. kr. til det samlede projekt. I budgetforliget for 2020 blev det besluttet at udskyde byggeriet et år med opstart i 2022. Der er afsat 9,985 mio. kr. i 2022 og 8,881 mio. kr. i 2023 til projektet

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:
Punkt 8 Anlægsbevilling til udskiftning af ventilationsanlæg i f m. Rehabilitering Sønderbos videresendes til orientering til Ældre- og handicapråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

07-01-2020

11

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 7. januar 2020:

Modtaget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

99. Lukket punkt: Anlæg