Referat
Natur- og Miljøudvalget
04-02-2020 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indsats på forurenede grunde i 2020 og kommende år
  åbent 3 Retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm
  åbent 4 Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser
  åbent 5 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020
  åbent 6 Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19
  åbent 7 Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer
  åbent 8 Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole
  åbent 9 Orientering om status på LED gadebelysningsprojekt 2018-2021
  åbent 10 Orientering om dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening – ændret nedrivningsplan
  åbent 11 Resultat af udbud. Dagrenovation etc.
  åbent 12 Analyse af de kommunale beredskabers robusthed
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Gensidig orientering
  lukket 100 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

1

 

 

Fraværende

Niclas Fick deltog under behandling af punkterne 1-4 samt 6 og 7.

 

Hardy Pedersen deltog under behandling af punkt 6 " Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-2019" og punkt 7 "Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer"

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indsats på forurenede grunde i 2020 og kommende år

09.08.00K07-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet udkast til plan for den forventede indsats med feltundersøgelser og afværgeforanstaltninger på grunde med kendt gammel jordforurening. Udkastet skal sendes i offentlig høring i 4 uger. Desuden fremlægges en status for arbejdet med gamle jordforureningssager.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2020 og kommende år sendes i offentlig høring.

b)    jordforureningsopgaverne prioriteres i Natur og Miljø som beskrevet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af jordforurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår dette opgavekompleks. Sagerne omhandler normalt gamle jordforureningsgrunde, hvor der på grund af juridiske forhold ikke kan gives påbud til forurenerne om at undersøge og oprense. Det er typisk sager, hvor forureningen er sket før 2001.

 

Flerårig oversigt over undersøgelser og oprensninger

I henhold til jordforureningsloven skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i offentlig høring i fire uger, inden Natur- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Natur og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne med undersøgelser og afværgeforanstaltninger på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives, hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforureningsområdet.

 

 

Økonomi

Natur og Miljø har et årligt budget på ca. 1,2 mio. kr. til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler. Til de igangværende afværgeprojekter er der af Kommunalbestyrelsen allerede bevilget penge.

 

I 2019 har kommunalbestyrelsen bevilget 1,4 mio. til afværgeforanstaltninger ved det tidligere tøjrenseri på Birkebakken 10 i Allinge, og 115.000 til Birkevænget 4 i Allinge. Desuden er der bevilliget 15.000 kr. årligt fra 2019 og frem til drift af anlægget på Birkevænget 4.

 

Oprensning af forurenet jord ved Sandemandsvej 5 i Rønne er ikke forelagt for Natur- og Miljøudvalget. Årsagen er, at sagen ved Birkebakken 10 i Allinge var mere presserende, og at undersøgelser i området ved Sandemandsvej viser, at drikkevandet på grund af strømningsretningen i grundvandet ikke er umiddelbart truet af forureningen. Afværgeforanstaltninger ved Sandmandsvej 5 vil efter en nærmere vurdering formentlig blive forelagt Natur og Miljøudvalget i 2020 eller senere.

 

Undersøgelser i 2020

Følgende grunde foreslås undersøgt i 2020:

·         Fortsætter på Birkebakken 10, Allinge

·         Måling af lossepladsgas på fyldplads ved Strandvejen 2A, Allinge, fyldplads i Nexø Lystskov og losseplads ved Kanondalen i Rønne

·         Sandemandsvej 29, Rønne

·         I skel til nabogrund (Gasværksvej 11) til det tidligere gasværk i Hasle, Gasværksvej 11A, Hasle.

 

Afværgeforanstaltninger i 2020

Ved Birkebakken 10 i Allinge fortsættes oprensningen og eventuelle andre afværgeforanstaltninger. I 2019 blev den største forurening oprenset.

På følgende adresser følges der op i 2020 på igangværende afværgeforanstaltninger:

·         Birkevænget 4, Allinge

·         Østergade 49-51 og 53, Rønne

·         Østervoldgade 12 og 14, Rønne

·         Sandemandsvej 5

 

Prioritering af grunde med eventuel jordforurening

Antallet af afværge- og oprensningssager har tidligere været ret begrænsede på Bornholm. I forbindelse med de seneste års kortlægning af grunde, hvor der tilbage i tiden er foregået forurenende virksomhed, har der på enkelte grunde vist sig et behov for oprensning. På baggrund af erfaringerne fra disse sager vil Natur og Miljø fortsat opprioritere grunde, hvor der tidligere har været renserivirksomhed, og hvor en eventuel forurening ikke er afklaret. I den kommende 10 års-periode skønner Natur og Miljø med nuværende viden, at der kan blive tale om måske ca. én oprensningssag pr. år.

 

 

Natur og Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig, eller hvor ejendommen ligger enten i særligt drikkevandsområde eller nærområde ved vandværkernes drikkevandsboringer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Derudover prioriteres forurenede boliggrunde med indeklimarisiko højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen. I 2015 er to lossepladser undersøgt, uden at der blev fundet et problematisk indhold af gas. En undersøgelse af et delområde i 2017 på lossepladsen ved Kanondalen viste et ret højt indhold af lossepladsgas.

 

 

Grunde i relation til grundvandskortlægning

I forbindelse med at grundvandskortlægningen for grundvandsområdet i Stampen og Robbedale er afsluttet, har det vist sig, at en del af erhvervsgrundene i området ved Sandemandsvej i Rønne ligger indenfor det grundvandsdannende område. På denne baggrund er tre grunde, hvor der kan være fare for forurening med klorerede opløsningsmidler, prioriteret til indledende undersøgelse i 2015 - 2020. Resten af grundene, ca. 15 i alt, vil i kommende år formentlig blive sat på prioriteringslisten. Det sker i dialog med Rønne Vand og Varme, da de har ansvar for drikkevandsbeskyttelsen og gennemførelse af indsatser for grundvandsbeskyttelse.

 

Tidligere jordforureningssager og deres mulige trusler i forhold til overfladevand

Fra 2014 fik Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år fra 2014 skulle kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. En første screening viste, at ca. 20 sager skulle gennemgås. I 2018 har Natur og Miljø manuelt fået gennemgået disse sager, og resultatet viser, at der i ti sager kan være fare for overfladevand. I 2020 skal der forhandles med Miljøstyrelsen, om at få penge til gennemførelse af videregående undersøgelser og eventuelle afværgeforanstaltninger. Det skønnes, at der skal udføres afværgeforanstaltninger på én grund. Den nærmere økonomi, indsatser og tidsplan er endnu ikke kendt, men disse grunde skal undersøges nærmere, og hvis der viser sig behov for oprensning eller andre afværgeforanstaltninger, skal det være gennemført senest 2027. Dette medfører at ca. to grunde ekstra per år skal undersøges i kommende år.

 

Løbende prioriteringsproces

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og i enkelte tilfælde gamle sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye eller gamle sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der inden for ét år skal udføres undersøgelser mv.

 

Værditabsordning

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Historiske redegørelser og V1-kortlægning

Natur og Miljø er ikke færdig med at gennemgå hele Bornholm for grunde, hvor der tilbage i tiden har været virksomhed, der kan have medført en jordforurening, og hvor der, på grund af at der er tale om gammel jordforurening, ikke kan gives påbud til ejerne. Dette arbejde vil blive opprioriteret i kommende år. Områder med drikkevandsinteresser og i nogen grad de større byer er gennemgået, men resten bør gennemgås i løbet af de næste 5 – 10 år. Grunde hvor der har været tøjrenserier vil blive prioriteret højest.

 

V2-kortlægning og ophævelse af kortlægning

Når grunde er undersøgt eller oprenset, skal sager behandles for at vurdere, om grundene skal kortlægges (registreres som forurenede), eller om de kan tages ud af en eksisterende kortlægning. Natur og Miljø har en del igangværende sager og nye kommer hele tiden til. Dette arbejde bør også blive opprioriteret i 2021 og frem afhængigt af de ressourcer der er til opgaven.

 

Opfølgning på tidligere sager, og sløjfning at undersøgelsesboringer der ikke skal bruges i fremtiden.

I tiden hvor amterne bestod og frem til 2008 blev der foretaget en del jordforureningsundersøgelser, og i den forbindelse etableret en del undersøgelsesboringer. I disse ca. 30 sager skal det vurderes, om der skal udtages opfølgende prøver til vurdering af forureningstilstanden, og om boringerne skal sløjfes eller bevares. Dette arbejde bør også blive opprioriteret i 2021 og frem og vil afhænge af ressourcerne på området.

 

Organisering af dokumenter og rapporter.

Fra 2020 er der planer om at få skannet gamle papirsager, rapporter mv. for at lette arbejdet på sigt. I første omgang vil det kræve ekstra ressourcer at få organiseret dokumenterne i de gamle sager, sådan at de lettere kan findes frem fremadrettet.

 

Hensyn til borgere og virksomheder.

Natur og Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på at tage hensyn til borgere/virksomheder, der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Teknik og Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Opgaver på jordforureningsområdet der ligger i alle kommuner

Ud over de ovennævnte opgaver har Bornholms Regionskommune ligesom alle andre kommuner f.eks. følgende opgaver:

·         Tilsyn med olietanke

·         Undersøgelser og påbud ved nyere jordforureningssager

·         Jordflytning

 

Love

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017

 

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser udenfor det vedtagne budget.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Bilag med liste over prioriterng af jordforureningsgrunde 2020 og frem (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm

08.03.00S49-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Afdelingen for Veje, Havne og Beredskab har udarbejdet udkast til retningslinjer for de 9 kommunale havne med det formål at skabe et bedre administrativt grundlag for driften af havnene.

 

Udkast til retningslinjer fremsendes i høring hos havnenes brugerråd med høringsfrist den 5. marts 2020

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    Udkast til retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm fremsendes i høring til havnenes brugerråd. Høringsfrist er den 5. marts 2020.

b)    Punktet genoptages på mødet i Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020, hvor udkast til de endelige høringer behandles.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Indstilling godkendt. Leif Olsen og Niclas Fick kan ikke støtte etablering af et tankanlæg på Hasle Havn.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Veje, Havne og Beredskab har udarbejdet udkast til retningslinjer for 9 af de 10 kommunale havne. Der er ikke udarbejdet retningslinjer for Vang Pier. Retningslinjerne supplerer det gældende takstregulativ, de gældende ordensreglementer for havnene og de årlige brugerrådsmøder. Formålet med retningslinjerne er at skabe et bedre administrativt grundlag for driften af havnene.

 

Retningslinjerne beskriver grundejerens (kommunens) holdning til areal- og bygningsanvendelsen på den enkelte havn og bygger på en forståelse af, at de kommunale havne er meget forskellige og derfor kræver individuelt tilpassede løsninger på de udfordringer, der løbende opstår i driften.

 

Retningslinjerne er baseret på input fra aktive foreninger og interessegrupper på havnene, som i to omgange har været inviteret til dialogmøder med både administrationen og medlemmer af Natur- og Miljøudvalget. Hvor den første runde møder i februar 2019 var en bred og åben drøftelse af havnenes drift og udvikling, var den anden runde møder i november 2019 en mere fokuseret diskussion af hvilke prioriteringer, der skal ligge til grund for areal- og bygningsanvendelsen på den enkelte havn. 

 

Udkast til retningslinjer fremsendes i høring hos havnenes brugerråd med en svarfrist den 5. marts 2020. Herefter tager Natur- og Miljøudvalget stilling til de endelige retningslinjer.

 

De godkendte retningslinjer vil ligge tilgængeligt på kommunens hjemmeside sammen med brugerrådsreferater, takstblad, havnereglementer, m.m.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Bilag 1 Retningslinjer for Allinge Havn (PDF)

2.
Bilag 2 Retningslinjer for Bølshavn Havn (PDF)

3.
Bilag 3 Retningslinjer for Gudhjem Havne (PDF)

4.
Bilag 4 Retningslinjer for Hammerhavn (PDF)

5.
Bilag 5 Retningsllinjer for Hasle Havn (PDF)

6.
Bilag 6 Retningslinjer for Nørrekås Lystbådehavn (PDF)

7.
Bilag 7 Retningslinjer for Sandvig Havn (PDF)

8.
Bilag 8 Retningslinjer for Svaneke Havn (PDF)

9.
Bilag 9 Retningslinjer for Tejn Havn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm - parkeringslicenser

05.01.02P20-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget  indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget besluttede i juni at indføre parkeringsforbud i en zone omkring Campus. Efter denne beslutning udbad en gruppe beboere fra området sig et møde med formanden for udvalget, primært i forhold til, at udvalget på sit møde i juni besluttede, ikke at tilbyde parkeringslicenser. Mødet med beboerne blev afholdt den 10. september 2019 og har medført at administrationen nu indstiller forslag om at indføre parkeringslicenser.

 

Udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i området er udarbejdet og vedhæftet dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der indføres parkeringslicenser i parkeringsforbudszonen,

b)    parkeringslicenserne kan anskaffes mod en betaling på 500 kr. pr licens pr år. Hvis der bestilles flere parkeringslicenser samtidig, er prisen for den/ de næste 300 kr. pr år,

c)    husstande i parkeringsforbudszonen kan anskaffe max 2 parkeringslicenser og virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser,

d)    parkeringskontrollen øges i parkeringsforbudszonen, hvilket også omfatter kontrol af parkeringslicenser,

e)    vedhæftede vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser, dateret januar 2020 godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:
Udvalget beder om at der foretages en vurdering af det reelle parkeringsbehov.
a) Anbefales.
b) Anbefales ikke. Leif Olsen og Niclas Fick ønsker at anbefale punkt b, idet de ønsker ligestilling for borgerne.
c) Anbefales.
d) Anbefales.
e) Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget besluttede på sit møde i juni at indføre parkeringsforbuds- og hastighedszone på lokalvejene i området ved det nye Campus Bornholm. Parkeringsforbuddet er i tidsrummet 09:30 – 14:00 på hverdage. Samtidig blev det besluttet at foretage en øget parkeringskontrol samt indføre en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

 

Efter udvalgsmødet har en gruppe beboere fra området bedt om et møde med Natur- og Miljøudvalgets formand for at drøfte de trafikale udfordringer, som der er i området og specielt i forhold til parkeringsmulighederne ved etablering af en parkeringsforbudszone. Ved mødet blev mulighederne for p-licenser for beboere og erhverv drøftet.

 

På mødet bemærker flere, at der generelt var behov for flere parkeringspladser i området og opfordrede til at justere indretninger ved eksempelvis Rønne Hallens parkeringspladser.

 

Parkeringslicens

Administrationen vurderer, at der stadig i store træk er kapacitet i området til den nødvendige parkering efter indførelse af parkeringsforbudszonen. Det er relativt få ejendomme som ikke har mulighed for, at parkere på egen matrikel, og ved en eventuel beslutning om indførelse af parkeringslicens i området, imødekommes udfordringen for disse borgere. Det anbefales, at parkeringssituationen i en periode observeres, og at der umiddelbart ved indførelse af parkeringsforbudszonen iværksættes den tidligere besluttede øgede parkeringskontrol.

 

Administrationen anbefaler, at hver enkelt ejendom i parkeringsforbudszonen gives mulighed for at anskaffe max 2 parkeringslicenser til brug for husstandens egne køretøjer samt til brug for husstandens gæster og håndværkere. Hertil anbefales, at virksomheder med et cvr-nummer kan anskaffe sig det for virksomheden nødvendige antal parkeringslicenser, til brug ved relevante håndværker- og serviceydelser i parkeringsforbudszonen. En parkeringslicensordning bør gælde i hele zonen, og med en licens er det muligt, at parkere langs kantsten inden for forbudszonen.

 

Det er ressourcekrævende at oprette og administrere en parkeringslicensordning. Administrationen foreslår derfor, at der indføres et gebyr på 500 kr. pr licens pr år til delvis dækning af de administrative udgifter. Hvis der er behov for mere end 1 parkeringslicens og såfremt denne bestilles samtidig, er prisen for den/de næste 300 kr. pr år.

 

Gebyret vil være på samme niveau som i Gudhjem, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016 besluttede at parkeringslicenser i Gudhjem kunne erhverves mod betaling på 500 kr. pr licens pr år, såvel for beboere som for erhverv.

 

Lovgrundlag i forhold til p-licenser er Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje – LBK nr. 1231 af 04. november 2015, §§ 8 og 10. Hertil i medfør af Lov om offentlige veje – LBK nr. 1520 af 27. december 2014, § 90. Kompetencen til at træffe afgørelse om tiltag i forhold til Lov om offentlige veje henhører jf. kommunens kompetenceplan Kommunalbestyrelsen.

 

Der er udarbejdet udkast til vilkår for erhvervelse af parkeringslicenser i det pågældende område.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Vilkår for anskaffelse af parkeringslicenser, jan 2020 (PDF)

2.
Vilkår for p-licenser, jan 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2020 Stevelen Bro

05.03.06S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 3.december 2019 har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2020, herunder disponeres et beløb på 3.100.000 kr. henholdsvis i 2020 og tilsvarende beløb i 2021 til renovering af broer og bygværker. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker vedrørende Stevelen bro.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der gives en anlægsbevilling på 6.200.000 kr. til renovering af broer og bygværker

b)    der afsættes rådighedsbeløb på 6.200.000 kr., fordelt med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

c)    det samlede beløb finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg med henholdsvis med 3.100.000 kr. i 2020 og 3.100.000 kr. i 2021.

d)    anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoverings-databasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker, er vedhæftet redegørelse for renovering af Bro nr. 1021 Stevelen bro på Helligdomsvej. Broen er opført år 1954.

Det samlede arbejde forventes at beløbe sig til 6.200.000 kr. Renoveringen forventes gennemført med opstart i efterårsperioden 2020 og afsluttet foråret 2021 under hensyntagen til at arbejdet udføres udenfor turistperioden.

Broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektivt/

nedbrudt drænsystem. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige bro-fundament

For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes, i samme forbindelse skal der etableres ny fugtisolering på beton buebroen overside. Nærmere redegørelse for renovering fremgår af bilag ”Særeftersynsrapport”.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation, hvor tildelingskriterie er laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I kommunens budget er der afsat en årlig disponibel anlægspulje til vejanlæg og broer på 16.218.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg, vurderer at udgifterne til renovering af Stevelen bro i 2020 vil beløbe sig til kr. 3.100.000 og i 2021 til kr. 3.100.000.

Udgiften til renovering af Stevelen bro, som forventes afholdt i 2020 og 2021, foreslås finansieret fra den disponible anlægspulje i henholdsvis 2020 og 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Stevelen Bro - Særeftersynsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo 2020

Denne sag er en generel orientering og cykelprojektets stade, herunder en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter, jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forligskredsen i Folketinget bag ”Pulje til mere Cykeltrafik”, besluttede i foråret 2016, at tilskudsdelen fra staten til projekt ”Bornholms Cykelveje 2016-19”, blev ændret fra 40% til 80%. Den endelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK, om hvilke delprojekter der skulle være indeholdt i cykelprojektet, blev indgået den 28. juni 2016, og kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016, at reservere en kommunal medfinansiering på 11.984.000 kr.

Cykelprojektet går nu ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med en afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Nedenfor er en oversigt over status for de enkelte projekter:

Nr.

Projekt

Bemærkninger

1

Ndr. Kystvej – Cykelstier og fortove

Forventes afsluttet maj 2020

2

Haslevej i Rønne – Cykelstier og fortove

Er afsluttet

3

Gudhjem-Helligdommen – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

4

Aarsdale-Nexø – Kantbaner mv.

Forventes afsluttet april 2020

5

Nexø – Kantbaner og parkeringslommer

Er afsluttet

6

Omlægning af National cykelrute i Snogebæk

Er afsluttet

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Er afsluttet

8

Omlægning af cykelrute i Hasle

Er afsluttet

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Er afsluttet

10.

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Er afsluttet

11.

Servicebygninger langs cykelvejnettet

Forventes afsluttet i april 2020

12.

Administration, evaluering og revision mv.

Afsluttes juni 2020

 

Bemærkninger til de enkelte projekter:

 

1. Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til den givne anlægsbevilling.

Mindreforbruget skyldes først og fremmest et tilfredsstillende resultat af den afholdte licitation, samt at det har været muligt at etablere ensretning af Ndr. Kystvej i hele efterårsperioden, hvilket har fremmet arbejdet væsentligt. Der har heller ikke været de mængder af forurenet jord som forventet.

 

2. Cykelstier langs Haslevej i Rønne

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK. Arbejdet er udført tilfredsstillende.

 

3. og 4. Cykelkantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Der har været mange uforudsete udfordringer på grund af projektets kvalitet, bl.a. med hensyn til antallet af støttemure, mængde af nødvendige afvandingsarbejder, trapper og beregnede jordmængder. Der har været omfattende ekstraarbejder og entreprenøren har været meget imødekommende med hensyn til tilfredsstillende løsninger. Derudover er der sket en projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Projektudvidelsen er godkendt af Vejdirektoratet.

Det forventes at projekterne kan afsluttes i april 2020 efter manglende muldudlægning og græsslåning.

Der forventes et samlet merforbrug på de to projekter på ca. 2,0 mio. kr.

 

5., 7. og 10. Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø, Omlægning af regional cykelrute gennem Aakirkeby og Cykelkantbaner og 2-1 vej gennem Listed.

Arbejderne er afsluttet. Der er konstateret et mindre forbrug på ca. 375.000 kr., primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

6. Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

 

8. Omlægning af national cykelrute gennem Hasle.

Projektet afsluttes primo 2020.

 

9. Hævede flader i Nyker og Klemensker

Projektet er afsluttet og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK

 

11. Servicebygninger langs med cykelvejnettet

Den første ud af 18 servicebygninger blev opsat i Nylars i januar 2020. Projektet kører planmæssigt og der forventes ingen overskridelser. Forventet afsluttet i april 2020.

 

12. Administration, evaluering og revision mv.

Projektet afsluttes juni 2020. Der forventes et merforbrug på ca. 200.000 kr. da projektet er forlænget med et halvt år, og at det har været nødvendigt med et skærpet tilsyn på enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en økonomisk ramme på 59.920.000 kr., og der forventes ingen overskridelser af den samlede ramme.

 

Nedenstående tabel viser en økonomisk oversigt over det samlede cykelvejsprojekt:

Projekt

Nr.

Projekt

Afsluttet

Ja/nej

Forventet/faktisk

forbrug

Tilskud

fra VD

Nettoudgift

for BRK

1

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

Nej

8.900.000

7.120.000

1.780.000

2

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Haslevej i Rønne

Ja

6.745.000

5.400.000

1.345.000

3 og 4

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Nej

24.600.000

19.680.000

4.920.000

5

Røde kantbaner og parkeringslommer på Ndr. Strandvej i Nexø

Ja

910.000

730.000

180.000

6

Omlægning af national cykelrute i Snogebæk

Ja

240.000

190.000

50.000

 

7

Omlægning af cykelrute i Aakirkeby

Ja

160.000

130.000

30.000

 

8

Omlægning af national cykelrute i Hasle

Nej

150.000

120.000

30.000

9

Hævede flader i Nyker og Klemensker

Ja

450.000

360.000

90.000

10

Kantbaner og 2-1 vej i Listed

Ja

1.510.000

1.210.000

300.000

11

Servicebygninger langs cykelvejsnettet

Nej

8.855.000

7.085.000

1.770.000

12

Administration, evaluering og revision mv.

Nej

7.250.000

5.800.000

1.450.000

 

I alt

 

59.770.000

47.820.000

11.950.000

 

I et efterfølgende punkt på dette møde, fremlægges en sag om tilretning af anlægsbevilling og rådighedstillæg for 4 projekter (Projekt 1, Projekt 3 og 4, Projekt 5,7 og 10, samt Projekt 12), jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Anlægsbevillinger til Bornholms Cykelveje 2016-2019, ændringer

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindreforbrug.

Denne sag er udarbejdet med henblik på at få tilrettet anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i henhold til gældende regler. jf. Kompetencer og økonomistyring i BRK, og sagen kan derfor virke meget kompleks.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Orientering om Bornholms Cykelveje 2016-19”, som er behandlet tidligere på dette møde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne:

1)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -1.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.900.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 800.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -7.120.000 kr.

b)    Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 2.000.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 24.600.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -1.600.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -19.680.000 kr.

c)    Projekt 5, 7 og 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med -375.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.580.000 kr.

2)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb nedsættes med 300.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -2.064.000 kr.

d)    Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje:

1)    at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med 200.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.250.000 kr.

2)     at anlægsbevilling og rådighedsbeløb forhøjes med -160.000 kr. (indtægter), således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør -5.800.000 kr.

e)    at nettoudgiften i litra a) til d), som samlet udgør 165.000 kr., finansieres af anlægspuljen til Bornholms Cykelveje

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projekt Bornholms Cykelveje 2016-19 går ind i sin afsluttende fase i 1. halvår 2020, og forventes afsluttet 30. juni 2020, med afrapportering til Vejdirektoratet ultimo september 2020.

 

Projekterne i Bornholms Cykelveje 2016-19 er delt op i flere anlægsbevillinger, men følger alle den oprindelige aftale mellem Vejdirektoratet og BRK fra juni 2016, hvor følgende projekter blev aftalt:

 

Projekt 1

Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider og fortov i landsiden på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Projekt 2

Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne

Projekt 3

Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute fra Døndalen og gennem Gudhjem

Projekt 4

Omlægning med cykelkantbaner på national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø

Projekt 5

Røde cykelkantbaner på national cykelrute 10 på Nordre Strandvej i Nexø

Projekt 6

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Snogebæk til ned omkring havnen og centrum

Projekt 7

Omlægning af regional cykelrute 21 gennem Aakirkeby by

Projekt 8

Omlægning af national cykelrute 10 gennem Hasle by og 2-1 vej ved Hasle havn

Projekt 9

Røde hævede flader på regional cykelrute 23 i Nyker og Klemensker

Projekt 10

Cykelkantbaner, 2-1 vej og lokal hastighedsbegrænsning på national cykelrute 10 gennem Listed

Projekt 11

Forbedring af servicebygninger langs nationale og regionale cykelruter på Bornholm

Projekt 12

Administration af projekter for Bornholms Regionskommune

Projekt 13

Evaluering og revision

 

Projekt 2, 6 og 9 er afsluttet i tidligere regnskabsår og afrapporteret jf. reglerne for regnskabsaflæggelse i BRK.

Projekt 5, Projekt 7 og Projekt 10, er ligeledes afsluttet ultimo 2019, men er endnu ikke afrapporteret.

For at kunne få afsluttet de sidste projekter er det nødvendigt at ændre nogle af projekternes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, som følge af forventet mer- og mindre forbrug.

 


Ændringerne omfatter følgende projekter:

Projekt 1 - Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej i Rønne.

Projektet bliver væsentligt billigere end forventet, fortrinsvis på grund af yderst tilfredsstillende resultater ved licitationen af både rådgiveropgaven og selve projektdelen.

 

Projekt - 3 og 4, Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø.

Projektet er blevet væsentlig dyrere end forventet, specielt fordi det har været nødvendigt at foretage tilpasning af projekterne, for så vidt angår støttemure, afvandingsarbejder og andre uforudsete udgifter. Derudover er der sket et projektudvidelse, således at de eksisterende cykelstier langs Klemenskervej fra Rø kan tilsluttes cykelkantbanerne ud for Kunstmuseet. Denne projektudvidelse er godkendt i Vejdirektoratet.

 

Projekt 5, 7 og 10 - Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Nexø og gennem Listed, samt cykelrute 21 i Aakirkeby.

Der er givet en samlet anlægsbevilling til disse tre projekter. Projekterne er samlet blevet lidt billigere end forventet, primært på grund af et tilfredsstillende resultat af asfaltlicitationen.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration og evaluering af Bornholms Cykelveje.

Der forventes et merforbrug på grund af at det samlede projekt er forlænget med et halvt år fra 31. december 2019 til 30 juni 2020. Samtidig har der på nogle projekter været et øget tidsforbrug pga. skærpet tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 1 – Enkeltrettede cykelstier på national cykelrute 10 på Ndr. Kystvej

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 31. maj 2018.

Den samlede anlægsbevilling udgør 9.900.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 1.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør -7.929.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 800.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto -200.000 kr.

 

Projekt 3 og 4 – Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og fra Aarsdale til Nexø

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 29.juni 2017

Den samlede anlægsbevilling udgør 22.600.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 2.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 18.080.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 1.600.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto 400.000 kr.

 

Projekt 5, 7 0g 10 – Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø, og på regional cykelrute 21 i Aakirkeby.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.955.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med -375.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør – 2.364.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en nedsættelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 300.000 kr.

Dvs. en samlet justering på netto – 75.000 kr.

 

Projekt 12 og 13 – Projektering, administration af Bornholms Cykelveje

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevilling den 22. september 2016.

Den samlede anlægsbevilling udgør 7.050.000 kr. (udgifter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med 200.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling udgør - 5.640.000 kr. (indtægter). Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb med – 160.000 kr.

Den samlede justering er således på netto 40.000 kr.

 

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over projekterne, og de ansøgte ændringer.

Anlægsbevilling

Nuværende bevilling

Ansøgt anlægsbevilling

Ændring

 

Udgifter

Tilskud fra VD

Nettoudgift

BRK

Udgifter

Tilskud VD

Nettoudgift BRK

Netto BRK

Fortove og enkeltrettede cykelstier på Ndr. Kystvej i Rønne

9.900.000

7.920.000

1.980.000

8.900.000

7.120.000

1.780.000

- 200.000

Kantbaner fra Døndalen til Gudhjem og Aarsdale til Nexø

22.600.000

18.080.000

4.520.000

24.600.000

19.680.000

4.920.000

400.000

Forbedringer for cyklister på national cykelrute 10 i Listed og Nexø samt regional cykelrute 21 i Aakirkeby

2.955.000

2.364.000

591.000

2.580.000

2.064.000

516.000

- 75.000

Projektering, administration og evaluering

7.050.000

5.640.000

1.410.000

7.250.000

5.800.000

1.450.000

40.000

I alt

 

 

 

 

 

 

165.000

 

Den samlede forhøjelse på netto 165.000 kr., indstilles finansieret via anlægspuljen til Bornholms Cykelveje, der pt. udgør netto 196.502 kr.

Puljen, der er afsat i 2019, forventes overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole

82.00.00Ø00-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie har indtil opsigelsen medio 2019 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds Kaserne. Medarbejderne, der havde til huse i de lejede lokaler, er siden flyttet til lokaler på Østre Skole. Det indstilles, at de sparede lejeudgifter overføres fra Børn og Familie til Ejendomme og Drift til at løfte Østre Skole fra tomgang til delvis drift.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie for sparede lejeudgifter til lokaler på Almegårds kaserne til driftsbevilling 55 Ejendomme og service vedr. udvidet drift af Østre Skole i 2020.

b)    ovenstående ligeledes indarbejdes i budget 2021 og frem

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie har siden 2009 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds kaserne.

Lejemålet er imidlertid opsagt med virkning fra medio 2019. Herefter er de pågældende medarbejdere flyttet til lokaler på Østre Skole. Med opsigelse af lejemålet og indflytning i kommunale lokaler får Center for Børn og Familie en mindreudgift til lejeudgifter samt forbrugsudgifter i forbindelse med lejemålet. Center for Børn og Families budget er ikke korrigeret for dette og beløbet indgår derfor fortsat i centerets årlige budget.

 

Med oprettelsen af ejendomsservice og kommunens facility management blev drift, leje og udleje af bygninger og lokaler i kommunen samlet. Lejemålet på kasernen blev imidlertid ikke overflyttet til ejendomsservice på dette tidspunkt og budget og udgifter har fortsat været afholdt/afsat på bevilling 12 Børn og Familie.  

 

Østre Skole blev som en del af skolesammenlægningen i Rønne besluttet tømt. Skolen har været i tomgangsdrift siden eleverne flyttede endeligt til Søndermarkskolen i august 2018.

Østre Skole har et tomgangsbudget på knap 550.000 kr. Det samlede forbrug i 2020 ventes, på baggrund af udgifter i 2019, at være på ca. 880.000 kr., der hovedsageligt dækker øgede forbrugsudgifter samt øget teknisk service.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift i 2020 til udvidet drift af Østre Skole.

I forbindelse med budget 2021 overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift til udvidet drift af Østre Skole fra 2021 og frem.

 

Center for Børn og Families budget reduceres svarende til de bortfaldne lejeudgifter og vil derfor ikke påvirke centerets øvrige budget.

Center for Ejendomme og Drift tilføres midler svarende til de øgede udgifter ved en udvidet drift af Østre Skole.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om status på LED gadebelysningsprojekt 2018-2021

05.01.12G01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur og Miljøudvalget har på sit møde den 3.december 2019 bedt Center for Ejendomme og Drift om en status på LED gadebelysningsprojektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget det 4. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede budget for implementering af LED gadebelysning er på 45 mio. kr.

Fredsted Consulting er tilknyttet projektet som rådgiver, og der er gennemført EU-udbud vedr. indkøb af armaturer som bygherreleverance med styresystemet Seneko.

Der er indgået kontrakter om levering af LED armaturer for en 4-årig periode, jf. projektperioden, med følgende 3 firmaer: Fagerhult, Focus Lighting AS, Prisma Light AB – armaturoversigt kan ses i vedhæftede bilag.

 

Prisleje på armaturerne er som følger

·         Parkarmaturer kr. 2.540 – 3.644

·         Mindre vejarmaturer kr. 2.390 – 2.580

·         Større vejarmaturer kr. 2.880 – 3.880

 

For montage af nye armaturer og demontering af eks. samt montage af sikringselementer m.v. er der afholdt indbudt licitation med følgende resultater / der følger kommende udbud.


 

Årstal

Licitation til

(firma)

Kontraktsum pr armatur som gennemsnit

Antal (opsatte)

armaturer

Område

2018

Knudsker El

Kr. 1.000

1.500

Hasle, Nyker, Rutsker, Klemensker, Nylars, Lobbæk, Vestermarie, Rø og Tejn

2019

Knudsker El

Kr. 1.000

3.000 heraf er 1.800 opsat og entreprisen forventes afsluttet i 1. kvartal af 2020

Nexø, Aakirkeby, Snogebæk, Sandvig, Sandkås, Allinge, Pedersker, Sømarken, Balka, Arnager, Sorthat, Muleby, Povlsker, Årsballe, Olsker, Tofte, Vang.

2020

Forventet indbudt licitation i 1. kvartal

 

Ca.2.300

Bølshavn, Østerlars, Østermarie, Gudhjem, Listed, Svaneke, Aarsdale, Dueodde, Stavelund, Rønne

2021

 

 

Ca.2.200

Resterende del af Rønne

 

De nye armaturer, der opsættes, er med fabriksindstilling og ved afslutning af de enkelte entrepriser skal armaturer efterfølgende programmeres så Seneko styringen udnyttes.

Projektet ventes gennemført indenfor tidsplanen og den samlede økonomi for LED gadebelysningsprojektet holder sig indenfor den afsatte budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Armaturoversigt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening – ændret nedrivningsplan

82.00.00G01-0252

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Job-, Udvikling og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, holdt den 21. januar 2020 dialogmøde med Klemensker Land- og Byforening, samt repræsentanter for de foreninger der benytter skolen.

 

Dialogmødet blev afholdt på opfordring af Klemensker Land- og Byforening (KLB) idet foreningen har ønsker til indretning af Fløj C, som ikke kunne opfyldes i forbindelse med nedrivningssagen. Helt konkret drejer det sig om vand i den bagerste del af bygningen samt indretning af handicaptoiletfaciliteter i nærheden af foreningernes område.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       orienteringen tages til efterretning.

b)      ønsker til handicaptoilet samt handicapvenligt indgangsparti, overføres til budget 2021 behandlingen som anlægsforslag fra NMU.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Godkendt. Punktet videresendes til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Klemensker Skole blev lukket som folkeskole i juli 2011 hvorefter A-fløjen samt dele af B-fløjen blev overtaget af Ungdomsskolen.

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 givet en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til Center for Ejendomme og Drift til nedrivning af dele af Klemensker skole: nedrivning af den gamle gymnastiksal samt øvrige bygninger.

 

Klemensker Pensionistforening, Aktiviteten, Væveholdet samt Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv, tilkendegav et ønske om at overtage lokalerne i C-fløjen, idet denne del af hovedhuset fortsat fremstår i en fornuftig stand.

 

Ejendomsservice har i 2017 genvurderet bygningerne og deres funktioner med Klemensker Land- og Byforening og øvrige brugere af skolen, hvor det stor klart at der var grundlag for at fremstille en alternativ nedrivningsplan.

 

Denne nye nedrivningsplan blev sammensat i fællesskab med KLB som resulterede i et anderledes slutresultat, som Ejendomsservice vurderede økonomisk kunne afholdes inden for den allerede givne anlægsbevilling på 2.3 millioner kr.

 

Denne nye nedrivningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21/12 2017.

 

Licitationsresultatet på den samlede nedrivningsopgave var så positivt, at der var udsigt til et reservebeløb som kunne bruges til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen, herunder de beskrevne handicaptiltag.

 

Undervejs i nedrivningen findes der flere miljøskadelige stoffer som skal håndteres, som ikke er indeholdt i licitationsprisen. Derved opbruges reserven fra det gunstige licitationsresultat.

 

KLB mener ikke at blok C, Klemensker skole er afsluttet i forhold til det der er lovet fra Kommunalbestyrelsen i 2017. Ejendomsservice henholder sig til, at projektet er færdiggjort i forhold til anlægsprojekts kommissorium. Der var oprindeligt afsat 2,3 million kr. til opgaven, hvor et eventuelt overskud fra nedrivning af bygninger, skulle anvendes til istandsættelse af blok C.

 

Projektet er afsluttet, de afsatte midler på 2.3 millioner kr. er opbrugt.

 

KLB fremkommer under dialogmødet med 3 prioriterede ønsker:

        1) Handicap toilet – el – vand,

        2) Handicapvenlig indgang mod hallen og aflukning mod ungdomsskolen

        3) Indretning af gangareal til mere mødevenlige faciliteter.

hvorfor følgende plan aftaltes.

 

Emne

Beslutning/konklusion

Deadline

Ansvar

Belysning

Manglende lys fra indgang fra Stadionvej. Planlagt. Forventes finansieret fra disponibel pulje.

Primo 2020

BRK Ejendomsservice

Vand

Brugsvand- afløbsinstallationer til blok C. Prioriteres i bygningsvedligehold 2020. Forventes finansieret fra disponibel pulje.

2020

BRK Ejendomsservice

Handicaptoilet

Prissætning og myndighedsdialog er nødvendig før der kan udarbejdes et anlægsforslag. Kan lægges op til budgetforhandlingerne som anlægsønske 2021/2022. 

2021/2021

BRK Ejendomsservice

Handicapvenlig indgangsparti ud mod Hallens P-plads. Separation fra Ungdomsskolen. (Aflukning mod Ungdomsskolen.)

Prissætning og myndighedsdialog er nødvendig før der kan udarbejdes et anlægsforslag. Kan lægges op til budgetforhandlingerne som anlægsønske 2021/2022.

2021/2022

BRK Ejendomsservice

 

Det aftaltes under mødet, at Ejendomsservice indkalder KLB til gennemgang af ønskerne, og Ejendomsservice arbejder videre med overslag på opgaverne.

Opgaverne vil efterfølgende kunne prioriteres enten fra disponible puljer eller som anlægsønsker.  

 

Ejendomsservice har stor forståelse for at bygningen ikke fungerer optimalt uden toilet og vand, i det område hvor foreningerne holder til. Ejendomsservice anbefaler i øvrigt at KLB evt. søger midler hos fonde, kontakt evt. Multihuset i Østerlars, samt Svanekes venner for inspiration.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomi

Anlægsbudgettet er anvendt fuldt ud, og et byggeregnskab er under forberedelse til politisk godkendelse, idet anlægssummen var over 2 millioner kr.

 

Der er iværksat undersøgelser i henhold til KLB-bemærkninger om den daglige brug af bygningen, hvor Ejendomsservice er i gang med at kikke på eventuelle energioptimerende tiltag især omhandlende belysning og elinstallationer, ligeledes fremføring af vand til Fløj C.

Dette iværksættes af Ejendomsservice puljemidler.  

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Resultat af udbud. Dagrenovation etc.

07.18.06G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udbud af indsamling af dagrenovation etc. på Bornholm er for perioden 1. februar 2020 til (senest) 31. december 2021 er gennemført. Bofa orienterer om resultatet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Bofa har gennemført udbud af ”indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot på Bornholm”. Udbuddet er et genudbud af den nuværende ordning uden ændringer. Udbuddet løber frem til 31. december 2020 med option på forlængelse i op til ét år indtil ny indsamlingsordning etableres i 2021.

 

Der indkom to bud. Fugato A/S var billigst med et bud på 18.864.613 kr. pr år. På de øvrige kriterier (miljøforhold, kvalitetssikring, uddannelse og arbejdsmiljø) var Fugato også samlet bedst. På den baggrund er Fugatos tilbud accepteret.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende pris for indsamlinger er 16.466.000 kr. pr år. Merudgiften på ca. 2,4 millioner kr., svarer til ca. 120 kr. pr hustand. De forøgede udgifter vil blive indarbejdet i Bofas takstblad for 2021, der vedtages af kommunalbestyrelsen som en del af budgettet.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Analyse af de kommunale beredskabers robusthed

14.00.00P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Natur- og Miljøudvalget blev på møderne den 4. juni og den 27. august 2019 orienteret om, at robusthedsanalysen for landets kommunale beredskaber var igangværende. Orienteringerne blev taget til efterretning og samtidig blev der givet udtryk for, at udvalget ønskede en løbende orientering i processen.

 

Konsulentfirmaet afholdt en række møder med de kommunale beredskaber i august måned, enten enkeltvis eller i mindre grupper. Mødet med det kommunale beredskab på Bornholm blev afholdt mandag den 12. august. I oktober måned blev afholdt 2 valideringsworkshops, hvor repræsentanter fra alle de kommunale beredskaber, KL, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet var indkaldt. Her blev de foreløbige resultater forelagt og valideret.

 

Ugen op til julen 2019 blev KL og forligskredsen orienteret om rapporten og fredag den 20. december 2019 blev rapporten og bilag offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside. Rapport og bilag er vedhæftet dagsordenen som bilag.

 

Rapporten drager flere konklusioner herunder blandt andet:

 

 

Hertil peger rapporten på en række anbefalinger og forslag til øget robusthed.

 

Rapportens konklusioner og anbefalinger vil blive vurderet nærmere og søgt indarbejdet i forbindelse med den igangværende revision af plan for risikobaseret dimensionering på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget blev på møderne den 4. juni og den 27. august 2019 orienteret om, at robusthedsanalysen for landets kommunale beredskaber var igangværende. Orienteringerne blev taget til efterretning og samtidig blev der givet udtryk for, at udvalget ønskede en løbende orientering i processen.

 

Det fremgår af ”Aftale om forsvarsområdet 2018-2023”, indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse”.

 

Forsvarsministeriet tildelte Implement Consulting Group opgaven med at gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsen vedrører det kommunale redningsberedskabs lovbundne opgaver, tilrettelæggelse og praksis, som er reguleret i beredskabsloven.

 

Undersøgelsen skal:

      afdække baggrunden for den aktuelle dimensionering af kapaciteterne i de kommunale redningsberedskaber og årsagerne til eventuelle forskelle

      give solid indsigt i udviklingen i de kommunale redningsberedskabers indsats over en 10- årig periode samt tilkaldelse af assistancer og arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse i perioden 2016-2018

      beskrive forskellige former for god praksis, som bidrager til at sikre robustheden i de kommunale redningsberedskaber, fx gennem hensigtsmæssig dimensionering og samarbejde på tværs

      give konkrete forslag til forbedret udnyttelse af samfundets samlede ressourcer, herunder inddragelse af Beredskabsstyrelsens ressourcer, kapaciteter fra de øvrige dele af Forsvarsministeriets område og det løbende samarbejde mellem stat og kommuner

      lede til et antal forskellige modeller for, hvordan Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten. Modellerne udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse.

 

Som det fremgår af kommissoriet, gennemføres undersøgelsen indenfor rammerne af det samlede eksisterende redningsberedskab og har således ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- og kompetencefordeling på området.

 

Undersøgelsen vedrører endvidere ikke fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og stat.

 

Konsulentfirmaet igangsatte medio maj 2019 arbejdet med analysen og afviklede en række indledende dialogmøder med de kommunale beredskaber i juni måned. Herefter blev der afholdt en række møder med de kommunale beredskaber, enten enkeltvis eller i mindre grupper. Mødet med det kommunale beredskab på Bornholm blev afholdt mandag den 12. august som det første i rækken.

 

Det overordnede formål med mødet på Bornholm var at drøfte:

 

 

I oktober måned blev afholdt 2 valideringsworkshops, hvor repræsentanter fra alle de kommunale beredskaber, KL, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet var indkaldt. Her blev de foreløbige resultater forelagt og valideret.

 

Ugen op til julen 2019 blev KL og forligskredsen orienteret om rapporten og fredag den 20. december 2019 blev rapporten og bilag offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside. Rapport og bilag er vedhæftet dagsordenen som bilag.

 

Hertil kan materialet findes på dette link: https://fmn.dk/nyheder/Pages/Et-robust-rednings-beredskab.aspx

 

De generelle konklusioner i rapporten:

 

 

Anbefalinger:

 

God praksis:

 

Undersøgelsen peger på i alt 16 eksempler på god praksis, som kan understøtte robustheden i de kommunale redningsberedskaber inden for følgende fem temaområder:

•                        Tema 1. Dimensionering og risikoanalyse

•                        Tema 2. Operativ ledelsesstøtte

•                        Tema 3. Øvelse, træning og uddannelse

•                        Tema 4. Samarbejde

•                        Tema 5. Borgerrettet forebyggelse

 

Det vil være lokale forhold, som vil afgøre, hvilke af eksemplerne der konkret kan inspirere og bidrage til øget robusthed ved det enkelte kommunale redningsberedskab.

 

 

Forslag til øget robusthed:

 

Der er endvidere otte forslag til at øge robustheden hos de kommunale redningsberedskaber.

Forslagene vedrører:

 

1.        Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af større hændelser

2.        Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og indsatte kapaciteter

3.        Øget regionalt samarbejde om øvelse og træning

4.        Overblik over Forsvarsministeriets ressourcer

5.        Udvikling af den risikobaserede dimensionering

6.        Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål

7.        Udvikling af nye analytiske værktøjer

8.        Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god praksis på beredskabsområdet

 

Danske Beredskaber vil sammen med KL se på hvordan forslag 1 og 2 kan gennemføres kommunalt. Øvrige forslag fordrer andre parters deltagelse.

 

Værnepligtige:

 

Det har ikke været muligt at finde ideelle modeller for støtte med Beredskabsstyrelsens værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber. Det skyldes bl.a., at der de fleste steder ikke er den nødvendige geografiske nærhed til et af Beredskabsstyrelsens centre, og at behovet for støtte fra de værnepligtige umiddelbart er størst på de deltidsbrandstationer, hvor muligheden for at bidrage til og opretholde kvalitet i værnepligtsuddannelsen er mindst grundet lav eller ingen fast bemanding.

 

Der er således ingen af modellerne, der entydigt vil kunne anbefales i generel forstand henset til de ulemper, der vil være forbundet hermed.

 

Analysen peger på tiltag ved Beredskabsstyrelsen, som vurderes at kunne bidrage til at styrke rekrutteringen af tidligere værnepligtige og andre til de kommunale redningsberedskaber – ikke mindst deltidsberedskaberne. Det gælder særligt informations- og oplysningskampagner for værnepligtige undervejs i uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen og ved hjemsendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. februar 2020

1.
Analyse - Hovedrapport (PDF)

2.
Analyse - Bilag A, God praksis (PDF)

3.
Analyse - Bilag B, Forslag til øget robusthed (PDF)

4.
Analyse - Bilag C, Støtte fra værnepligtige (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-02-2020

14

 

 

Henvendelse fra Bornholms Cykellist Forbund af 12. december 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg