Referat
Natur- og Miljøudvalget
03-03-2020 kl. 15:00
Mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Retningslinjer for afløbsfrie toiletter
  åbent 3 Endelig vedtagelse af plandokumenter for museumscenter ved Rø
  åbent 4 Etablering af skovbegravelsesplads i Ibsker husmandsplantage
  åbent 5 Anlægsbevilling til midlertidig indretning af Kulturskolen i Dams Gård
  åbent 6 Inddragelse af yderligere to rum til organisering af Hjemmeplejen i forbindelse med ombygning af Ravnsgade 5 i Aakirkeby
  åbent 7 Tillæg til spildevandsplan - Smallesund
  åbent 8 Bekæmpelse af rynket rose status 2019
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Retningslinjer for afløbsfrie toiletter

06.00.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Kommunens spildevandsmyndighed ønsker retningslinjer for, hvordan krav til afløbsfrie toiletter skal forvaltes. Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er at latrin skal føres til renseanlæg. Alternativt kan dispenseres til nedpløjning eller nedgravning. Fastlæggelse af praksis kan have afledt effekt i forhold til realisering af bornholmermålet om at støtte alternative boformer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         det besluttes, at der i forbindelse med etablering afløbsfrie toiletter, i videst muligt omfang inden for miljølovgivningens rammer, gives tilladelse til at latrin kan nedpløjes eller nedgraves med passende jorddække, projektet er en aktiv understøttelse af Bornholmermålene eller projekter om bæredygtighed.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

Indstillingen godkendes idet etablering af afløbsfrie toiletter skal ske inden for miljølovgivningens rammer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunens spildevandsmyndighed oplever et stigende antal sager og forespørgsler om afløbsfrie toiletter. Baggrunden er typisk enten økonomi eller et ønske om bæredygtighed og cirkulær stofanvendelse.

De økonomiske overvejelser skyldes ofte, at omkostningerne til renovering eller nyanlæg af et spildevandsanlæg (typisk i omegnen af 60-80.000 kr.) kan spares, ligesom der i forbindelse med driften spares vand til toiletskyl.

De miljøpositive argumenter ses ofte i projekter omkring bæredygtighed og cirkulær stofanvendelse med den stigende interesse for især permakultur. I disse projekter refereres der ofte til Bright Green Island og Bornholmermål nr. 5 “Afsøge mulighederne for at imødekomme konkrete borgeres ønsker omkring nye boformer og bæredygtigt byggeri i landzone.” og BRKs boligpolitik (29/10-2018) ”…gode rammebetingelser for, at der kan opføres nye former for bæredygtige boliger som f.eks. passivhuse, minimalistiske boliger og boliger, hvor sunde byggematerialer og genbrug er i fokus." Hermed er der sammenhæng mellem den administrative linje for området og understøttelsen af Bornholmermålene.


Teknologi og regulering

Afløbsfrie toiletter kan overordnet inddeles i 2 kategorier:

1.    Separationstoiletter (hvor fæces og urin holdes adskilt)

2.    Muldtoiletter/komposttoiletter (hvor fæces og urin er blandet sammen)

Ved separationstoiletter kan urin, der har henstået i 6 måneder under særlige betingelser udspredes på ikke-fortærbare afgrøder i henhold til slambekendtgørelsen[1]. Fæces-fraktionen skal håndteres som latrin under de samme regler som Muld/komposttoiletter, som er reguleret i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen[2]. Det følger af denne bekendtgørelses § 13,

…at latrin i videst muligt omfang bør tilføres rensningsanlæg for spildevand. Såfremt latrinen ikke kan tilføres sådanne anlæg, skal den nedpløjes eller nedgraves.

Det retlige udgangspunkt for håndteringen af latrin er at dette skal tilføres et rensningsanlæg, hvis intet andet umuliggør det. Der kan dog dispenseres hvis det ikke er muligt, så latrin i stedet nedpløjes eller nedgraves med et passende jorddække, såfremt spildevandsmyndigheden vurderer, der ikke er risiko for forurening af grundvandet som er de samme betingelser som ved etablering af nedsivningsanlæg. Der findes ikke entydig praksis for, hvilke betingelser, der skal være tilstede for at latrin ikke kan tilføres rensningsanlæg. Natur og Miljø på den baggrund at det er muligt for kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere retningslinjer herfor.

Baggrunden for det lovgivningsmæssige udgangspunkt er dels at understøtte en driftssikker spildevandsrensning, hvor spildevand bliver renset under kontrollerede forhold og af autoriseret ug uddannet personale og overholder en fastsat rensning inden udledning til Østersøen; dels rottebekæmpelse og forebyggelse af sygdomsspredning, i kraft af der stilles krav til kvalitet til opbevaringsbeholdere før latrin føres til renseanlæg, sikres det, at især rotter ikke får adgang til latrinen, og herved kan overføre patogene bakterier til naboer med risiko for sygdomsspredning.

Ved nedagravning eller nedpløjning af latrin skal det i første omgang gennem betingelser i tilladelse sikres, at håndteringen af latrin sker så der ikke er nogen væsentlig risiko for miljøet, jf. ovenfor. Nedgravning og nedpløjning af latrin kan udgøre en ressourcebesparelse i forbindelse med energiforbrug og anlægsomkostninger samtidig med at næringsstofferne omsættes i jorden og ikke belaster renseanlægget. Yderligere vil håndteringen af latrin på denne måde støtte op om ideen med cirkulær økonomi og bæredygtighed, ved at gøre affald til en ressource. Dette forudsætter en korrekt håndtering og opbevaring af latrinen.

For at understøtte Bornholmermålene og arbejdet med Bright Green Island anbefaler Natur og Miljø, at udnytte muligheden for dispensation inden for miljølovgivningens rammer og fremme at gives tilladelse til at latrin kan nedpløjes eller nedgraves kunne. Ved vurderingen af ansøgninger vil der udover korrekt håndtering af latrinen blive lagt vægt på:

·         Aktiv understøttelse af alternative boformer i overensstemmelse med Bornholmermålene

·         Aktiv understøttelse af projekter om bæredygtighed

Såfremt ansøgte projekter ikke opfylder ovenstående kriterier vil udgangspunktet at latrin skal tilføres renseanlæg, eventuelle dispensationsmuligheder vil blive vurderet konkret.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Endelig vedtagelse af plandokumenter for museumscenter ved Rø

01.02.00P16-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for museumscenter ved Rø har været i otte ugers offentlig høring med tilhørende miljørapport. Kommunalbestyrelsen skal med baggrund i de indkomne høringssvar beslutte den endelige vedtagelse af plandokumenterne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    vedtage tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for museumscenter ved Rø endeligt.

b)    beslutte at tilbageføre arealet fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

Indstilling anbefales. Nicklas Fick kan ikke medvirke pga. projektets manglende respekt for landskabet, det eksisterende museumsbyggeri og de manglende udviklingsperspektiver, der ligger i projektets fysiske begrænsninger. Det nuværende museumsprojekt vil også være et brud på Enhedslisten Bornholms holdning til byggeri indenfor strandbeskyttelseszonen.

Sagsfremstilling

Den 28. november 2019 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til tillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 107 for et museumscenter ved Rø (herefter: plandokumenter) med tilhørende miljørapport. Plandokumenterne var i otte ugers offentlig høring fra den 29. november 2019 til og med 27. januar 2020, idet høringsfristen blev forlænget med en weekend pga. systemfejl ved plandata.dk.

Planforslagene findes på følgende link, hvor også høringssvarene ligger offentligt tilgængelige:

·         Forslag til lokalplan 107: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/318

·         Forslag til kommuneplantillæg 32 til kommuneplan 2013: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/10899

·         Miljørapporten: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/881413/Miljoerapport_endelig_m_bilag_web.pdf

 

Indkomne høringssvar

Der indkom i alt 18 forskellige høringssvar til de to plandokumenter. Hovedpointerne er opsummeret i vedlagte bilag 1 med administrationens bemærkninger. Den fulde ordlyd af høringssvarene er ligeledes vedlagt sagen som bilag 2. Herunder uddrages de mest gennemgående pointer. Det skal påpeges, at høringssvarene også vedrører en række forhold, som ikke vedrører plandokumenterne. Nedenfor er hovedtrækkene af alle høringssvar resumeret, også dem der ikke vedrører plandokumenterne. I bilag 1 er det alene de høringssvar, som vedrører planlægningen, der er medtaget.

 

·         Miljørapportens konklusioner om påvirkninger på landskabet og det eksisterende kunstmuseum giver anledning til kritik af planerne. Byggefeltets placering og det byggeri, som det muliggør, opfattes af flere som en negativ påvirkning af landskabet.

·         Flere påpeger, at naturværdierne i området tager skade af det planlagte byggeri.

·         Flere mener, at fredningerne skal opretholdes og respekteres.

·         Flere ønsker, et helt andet projekt og gerne udviklet med en arkitektkonkurrence.

·         Flere synes, at samlokalisering af de to museer er en dårlig idé og at det kulturhistoriske museum kan placeres mange andre steder på øen – flere konkrete forslag bringes frem.

·         Flere påpeger, at der ikke er sket væsentlige ændringer i projektet siden offentlighedsfasen i 2017.

·         Nogle mener, at ’tårnet’ skal bevares.

·         Nogle mener, at det er selvmodsigende, at lysudstråling fra bygningen må forventes grundet de store glaspartier, samtidig med, at kunstigt lys fra udendørs belysningsarmaturer i det omkringliggende landskab samtidig skal begrænses mest muligt.

·         Nogle undrer sig over, hvad et lysmuseum er.

·         Nogle stiller spørgsmål til driftsbudgetter og de påståede besparelser.

·         Nogle undrer sig over fondenes rolle ift. planforslagene.

·         Nogle mener, at museumscenteret er for småt, og at planforslagene mangler mulighed for udvidelse i fremtiden.

·         Nogle påpeger, at der skal gives virkelig mange tilladelser, for at byggeriet kan muliggøres.

 

Tilbageførsel til landzone

Idet Bornholms Regionskommune ejer arealet, blev der den 29. november 2019 fremsendt et brev til Center for Ejendomme og Drift med en frist på otte uger for fremsættelse af bemærkninger i forhold til en tilbageførsel af arealet til landzone. Der er ikke indkommet bemærkninger. Plan vurderer da også at tilbageførslen vil være uproblematisk og uden økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune. Plan anbefaler derfor, at arealet tilbageføres således at landzonereglerne vil være det administrative grundlag sammen med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. marts 2020

1.
Bilag1_Høringsnotat (PDF)

2.
Bilag2 Samlede høringssvar (PDF)

3.
Bilag3_Artikel_bygherre (PDF)

4.
LP_Forslag (PDF)

5.
KPT_Forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Etablering af skovbegravelsesplads i Ibsker husmandsplantage

04.30.01P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning om etablering af en skovbegravelsesplads i Ibsker husmandsplantage. Skovbegravelsespladsen kan etableres under forudsætning af, at det er en kommunal drevet begravelsesplads samt at den godkendes af Kirkeministeriet. I denne konkrete sag vil kommunen indgå et samarbejde med dels Ibsker Husmandsplantage og dels et privat firma om drift og administration således, at Bornholms Regionskommune (BRK) alene fastsætter takster for begravelsespladsen samt foretager årligt tilsyn med pladsen, mens Ibsker Husmandsplantage og det private firma står for den daglige administration.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    kommunen indgår et samarbejde med Ibsker Husmandsplantage samt firmaet Skovbegravelse ApS om etablering og drift af en kommunal skovbegravelsesplads.

b)    forslaget til takster for begravelse godkendes.

c)    kompetencen til at administrere skovbegravelsespladsen og varetage tilsynet tildeles Center for Ejendomme og Drift.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ibsker Husmandsplantage ønsker i samarbejde med kommunen at anlægge en skovbegravelsesplads to steder i Ibsker husmandsplantage i Paradisbakkerne. De to skovstykker er på henholdsvis ca. 1 ha (egene ved Jagthuset) og ca. 0,7 ha. (bøgene ved Oksemyr). BRK har i februar 2020 optaget 3 dronebilleder fra skovarealerne, der fremgår af bilag 1-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplyser følgende i ansøgningen:

De to skovstykker er velbeliggende med et smukt skovbillede og har gode tilkørselsforhold.

Studier viser, at ca. 15% af befolkningen overvejer alternativer til kirkegården, og der er intet, der tyder på, at denne udvikling ikke fortsætter. Skoven er et oplagt valg for disse mennesker, og er samtidig for alle, uanset trosretning, da jorden ikke er indviet.

 

En skovbegravelsesplads vurderes at bidrage positivt til områdets biologiske værdier, og vil være et aktiv for borgerne. Det er en ny måde at bruge skoven på, og baseret på omtalen af landets første skovbegravelsesplads i privatejet skov, i Horsens Kommune, er det meget værdsat af befolkningen.

 

Skovbegravelsespladsen medfører, at det primære formål med skovdriften på det udpegede areal ikke længere er træproduktion, og at den løbende aktive hugst af træer begrænses til nænsomme plejetiltag a.h.t. skovbegravelsespladsen.

 

Skoven er allerede i dag et attraktivt udflugtsmål. Udpegningen til skovbegravelsesplads medfører ingen begrænsning i offentlighedens lovlige færdsel i området. Tværtimod vil bevarelsen af træerne i en meget længere periode end under aktiv skovdrift, være med til at øge oplevelsesværdien for de øvrige skovgæster.

 

Ibsker Husmandsplantage har indledt et samarbejde med virksomheden Skovbegravelse ApS, der administrerer hjemmesiden www.skovbegravelse.nu. Denne platform vil håndtere den indledende informationsformidling til borgerne, indtil at selve urnen skal nedsættes. Ibsker Husmandsplantage står efterfølgende for det praktiske på stedet og kontakten til familien, indtil urnen er nedsat og dækket til. Ibsker Husmandsplantage står også for fremvisninger og forhåndsreservationer af gravsteder.

 

Baseret på det foreslåede aftalegrundlag, og for at en skovgravplads kan blive en realitet i Ibsker Husmandsplantage, forudsættes det, at BRK forpagter skovarealet af Ibsker Husmandsplantage. Forpagtningsafgiften udgør 0 kr.

 

Der udarbejdes endvidere en driftsaftale mellem BRK og Ibsker Husmandsplantage, som bl.a. fastlægger, at Ibsker Husmandsplantage forestår den daglig drift af skovbegravelsespladsen, og modtager betalingen for køb, reservationer mv. af gravstederne.

Prisen for en urneplads skal fastsættes i samarbejde med BRK. Der er vedlagt et prisblad fra Stensballegaard Skovbegravelsesplads. Priserne foreslås også anvendt i Ibsker Skovbegravelsesplads.

 

BRK indgår også en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS, som påtager sig den administrative håndtering af begravelsesprotokollen. Selskabet aflønnes af skovejeren i form af blandt andet et administrationsgebyr. Mellem administrationsselskabet og skovejer indgås en samarbejdsaftale. Derudover tinglyses der en deklaration på ejendommen, som sikrer, at skovbegravelsespladsen er fredet i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Der er vedlagt et organisationsdiagram i bilag 4, der visuelt angiver samarbejdsrelationerne.

 

Ibsker Husmandsplantage påtager sig til fulde af etableringen af skovgravpladsen.

 

Kommunen har altså ikke noget at gøre med den løbende drift og administration af skovgravpladsen, og der er ingen omkostninger for kommunen i forbindelse med etableringen eller den fremtidige drift. Baseret på samarbejdet i Horsens Kommune med Stensballegaard Gods og Skovbegravelse ApS, må det forventes, at BRK vil afsætte tid til at gennemføre en årlig kontrol på skovbegravelsespladsen, herunder kontrol af gravprotokollen, som føres af Skovbegravelse ApS. Der er vedhæftet et bilag 5 med billeder fra Stenballegaard Skovbegravelsesplads.

 

Tilladelse fra Kirkeministeriet:

Jf. Lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads, og det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnede ansvar for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Kirkeministeriet vil herunder skulle godkende vedtægterne for skovbegravelsespladsen.

 

Ibsker Husmandsplantage tilbyder i samarbejde med Skovbegravelse ApS og et landinspektørfirma at stå for udfærdigelse af udkast til ansøgningen ved Kirkeministeriet på vegne af Bornholms Regionskommune samt udarbejde det fulde kontraktgrundlag mv.

 

Fastsættelse af takster:
BRK skal fastsætte taksterne for en urneplads. Som udgangspunkt foreslås de samme takster som ved Stenballegård Skovbegravelsesplads anvendt. Taksterne vil årligt blive pris- og lønfremskrevet og tages op til vurdering ifm. det årlige tilsyn.

 

Forslag til takster

 

Enkeltplads

Dobbeltplads

Flere-familietræ

Familietræ

Pris for reservation

1.000* kr.

2.000* kr.

 

 

Prisen for erhvervelse af en urneplads

inkl. gravning og administration

5.900 kr.

5.900 kr.

 

 

Pris for reservation/erhvervelse

 

 

17.700 kr.

23.600 kr.

 

 

 

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningstid

10 år

10 år

20 år

20 år

 *Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse.

 

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).

Fredning af nedsatte urner per yderligere 10 år: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr. ved 3 eller flere urner: 4.000 kr.

 

Se desuden vedhæftede brochure, bilag 6.


 

Administration i BRK:

Tilsynet og administrationen af aftalen om skovbegravelsespladsen vil i BRK blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

Der vil skulle afsættes nogle personalemæssige ressourcer i opstartsfasen samt i forbindelse med det årlige tilsyn. I øvrigt er der ingen udgifter for BRK i forbindelse med etableringen.

 

Udkast til aftaler og vedtægter:

Der er udarbejdet et udkast til:

·         Forpagtningsaftale mellem BRK og Ibsker Husmandsplantage, bilag 7

·         Driftsaftale mellem BRK og Ibsker Husmandsplantage, bilag 8

·         Administrationsaftale mellem BRK og Skovbegravelse ApS, bilag 9

·         Vedtægt for Bornholms Regionskommunes skovbegravelsesplads i Ibsker Husmandsplantage, bilag 10

 

Aftalerne skal godkendes endeligt af juridisk service i Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat inden de underskrives.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. marts 2020

1.
Bilag 1, dronebillede Ibsker (JPG)

2.
Bilag 2, dronebillede Ibsker (JPG)

3.
Bilag 3, dronebillede Ibsker (JPG)

4.
Bilag 4, Organisationsdiagram (PDF)

5.
Bilag 5, Billeder fra Stensballegaard Skovbegravelsesplads (DOCX)

6.
Bilag 6, Forslag til takster (PDF)

7.
Bilag 7, Udkast til forpagtningsaftale BRK_Ibsker (DOCX)

8.
Bilag 8, Udkast til driftsaftale BRK_Ibsker (DOCX)

9.
Bilag 9, Udkast til administrationsaftale BRK_Skovbegravelse Aps (DOCX)

10.
Bilag 10, Udkast til vedtægter for Ibsker skovbegravelsesplads (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til midlertidig indretning af Kulturskolen i Dams Gård  

20.11.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunen købte ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11 pr. 1. januar 2019 for på sigt at have mulighed for bl.a. at samle Kulturskolens undervisningstilbud på samme lokation.
Der skal nu tages politisk stilling til, hvorvidt ét eller flere af Kulturskolens undervisningstilbud skal samles midlertidigt i Dams Gård fra sæsonstart 2020/2021.

Der præsenteres to scenarier, hvortil der søges om en anlægsbevilling på hhv. 100.000 kr. og 155.000 kr. til etablering af midlertidige undervisningslokaler. Udgiften kan finansieres af forventede overførte driftsmidler fra 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a) Scenarie 1: Billedskolen:

1) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 100.000 kr. til etablering af to undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård,

2) at udgiften på 100.000 kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2019 til 2020, som er placeret på budgetreguleringskontoen for Kultur under bevilling 21 Kultur og fritid, og 3) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

ELLER

b) Scenarie 2: Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted:

1) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 155.000 kr. til etablering af fem undervisningslokaler samt et depot i Dams Gård,

2) at udgiften på 155.000 kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2019 til 2020, som er placeret på budgetreguleringskontoen for Kultur under bevilling 21 Kultur og fritid, og

3) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

c) at der afsættes budget på 20.000 kr. årligt fra 2021 og frem til dækning af merudgiften til Dramaskolens lokaler

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

b) og c) anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at købe ejendommen Dams Gård, Krystalgade 9-11. Ejendommen blev købt for at have mulighed for på sigt at kunne samle bl.a. Kulturskolens undervisningstilbud og andre kulturelle aktiviteter i Rønne bymidte.

I budgetforliget for 2020 afsatte kommunen 330.000 kr. til den ordinære tomgangsdrift af Dams Gård samt 100.000 kr. til fuld drift af en midlertidig ibrugtagning af to lokaler i ejendommen til kulturskoleundervisning. Der blev således afsat i alt 430.000 kr. i årene 2020-2023. Med denne bevilling blev der skabt mulighed for at flytte Billedskolens undervisning, som i dag finder sted i Lille Madsegade i Rønne, til Dams Gård.

Samtidig er der sket ændringer, hvad angår Dramaskolens nuværende lokaler på Rønne Theater. Forrige år steg prisen for leje af lokaler til dramaundervisning på teatret fra 16.000 kr. til 36.000 kr. for en sæson. Kulturskolen har foreløbigt finansieret prisstigningen ved hjælp af overførte midler og forventer at kunne gøre dette til og med 2020, men vil fra og med 2021 have merudgifter hertil på 20.000 kr.  Ændringen giver anledning til at overveje muligheden for også at flytte Dramaskolens undervisning, såvel som skolens Skriveværksted midlertidigt til Dams Gård.

Der skitseres derfor to scenarier for flytning af Kulturskolens undervisning til Dams Gård.

Scenarie 1: Billedskolen flytter midlertidigt ind i Dams Gård
Billedskolens nuværende lokaler i Lille Madsegade er for små, og skolen har brug for lokaler med bedre plads og bedre mulighed for opbevaring. Billedskolen deler desuden lokale med andre aktiviteter, og det fungerer ikke optimalt i hverdagen.

Der er derfor behov for midlertidigt, at tage to undervisningsrum samt et depot i brug i Dams Gård til indretning til billedkunstundervisning (markeret med rødt på tegning). Billedskolen kan umiddelbart anvende lokalerne som de er, dog med mindre ændringer så som nedtagning af overflødigt inventar som skabe og undervisningsborde i det eksisterende laboratorium. Det forventes, at der vil blive etableret et nyt læringsmiljø, hvor undervisningen koncentreres omkring et fællesbord.

Billedskolen anvender en keramikovn i undervisningen, som ikke umiddelbart kan flyttes med fra den nuværende placering i Lille Madsegade, da dette ville kræve en ny brandstrategi for Dams gård. Billedskolen vil midlertidigt kunne fungere med at transportere keramikken til Lille Madsegade for at blive brændt.

Scenarie 1 forventes at koste 100.000 kr., hvortil der søges en anlægsbevilling jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Scenarie 2. Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted flytter midlertidigt ind i Dams Gård

De senere år har muligheden for at flytte Dramaskolen fra Rønne Theater været drøftet på grund af begrænset lokalekapacitet på teatret. I dette scenarie lægges der derfor op til, at Kulturskolens dramaundervisning og Skriveværksted også flytter midlertidigt ind i Dams Gård sammen med Billedskolen.

Der indrettes i alt fem undervisningslokaler og et depot: To lokaler og et depot til Billedskolens undervisning og tre lokaler til dramaundervisning (markeret med grønt på tegning).  Kulturskolens Skriveværksted kan uden videre lokaleændringer, finde sted i et af lokalerne til dramaundervisning.

Med Musikskolen i den tilstødende bygning bliver alle kulturskolens fire undervisningstilbud samlet på samme adresse. I dette scenarie skabes muligheden for at komme tættere på ønsket om et kulturcentrum for børn og unge, som har været en vision siden 2015.

Flytningen af dramaundervisningen fra Rønne Theater til Dams Gård vil samtidig betyde, at teatret, som har en presset økonomi, mister en lejeindtægt. Som anført ovenfor har det dog i flere år været drøftet om Dramaskolen kunne finde andre lokaler, da der også er pres på lokalerne på Rønne Theater.

Scenarie 2 forventes at koste 155.000 kr., hvortil der søges en anlægsbevilling jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Kulturskolens placering i fremtiden
Det forventes, at lokalerne i både scenarie 1 og 2 kan blive istandsat og være klar til brug til Kulturskolens sæsonstart 2020/2021. Men for begge scenarier gælder, at der er tale om midlertidige løsninger.

Dams Gård indgår som et udviklingsprojekt ved navn Byens Hus i den strategiske udviklings-plan for Rønne. I budget 2020 har kommunen afsat midler til en konkretisering af bl.a. dette projekt, hvori der forventes en markant ombygning af ejendommen. Finansieringen og tidsperspektivet for projektets fulde realisering er fortsat uvist.

Dog følger scenarierne anbefalingen fra udviklingsplanens rådgivere om en midlertidig ibrugtagen af Dams Gård parallelt med projektudviklingen. Rådgiverne anbefaler, at Dams Gård aktiveres midlertidigt med Kulturskolen som ankerfunktion med henblik på at indsamle erfaringer til en mere permanent løsning for ejendommen. Jf. anbefalinger fremlagt i kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019.

Som udgangspunkt må det forventes, at Dramaskolen, Billedskolen og Skriveværkstedet på sigt skal genlokaliseres på grund af ombygninger og istandsættelse af Dams Gård. Når det bliver aktuelt, vil der i samarbejde med Ejendomsservice blive udarbejdet en plan for, hvor de tre undervisningstilbud så skal placeres.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: Billedskolen flytter midlertidigt ind i Dams Gård

Som tidligere nævnt er der i budget 2020 og frem afsat 100.000 kr. til fuld drift af en midlertidig ibrugtagning af to undervisningslokaler til Kulturskolen i Dams Gård.

Ejendomsservice har indhentet overslagspriser for indretningen af to undervisningslokaler og et depot i Dams Gård til Billedskolen. Det samlede overslag er på 100.000 kr.  og dækker udgifter til tømrer-, vvs,- el-, og gasarbejder samt montering af 1 stk. ADK (Automatisk dør kontrol)

Udgiften på 100.000 kr. kan finansieres inden for rammen af et restbeløb på 540.000 kr. placeret under bevilling 21 Kultur og fritid. Beløbet består af forventede overførte midler fra 2019 afsat til samling af Kulturskolen. Finansieringsforslaget forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og fritid i 2019 overføres til 2020.

Scenarie 2. Billedskolen, Dramaskolen og Skriveværksted flytter midlertidigt ind i Dams Gård

Der er ikke afsat finansiering til en midlertidig ibrugtagen af tre ekstra lokaler i Dams Gård i budget 2020. Merudgiften til drift af de ekstra lokaler forventes at svare til huslejen på 36.000 kr., som Kulturskolen i dag betaler til Rønne Theater. Som anført ovenfor er der ikke afsat tilstrækkelige midler til dækning af denne udgift på sigt. Kulturskolen vil således komme til at mangle 20.000 kr. til at afholde lokaleudgifter til Dramaskolen fra 2021 og frem. Denne problemstilling er aktuel, uanset om Dramaskolen bliver på Rønne Theater eller flytter til Dams Gård.

Der forventes således årlige driftsudgifter på 136.000 kr.

Hvad angår udgifter til istandsættelse har Ejendomsservice indhentet overslagspriser for indretning af tre undervisningslokaler til Dramaskolen og Skriveværkstedet. Det samlede overslag er på 55.000 kr. og omfatter opsætning af spejlglasvæg, eftersyn af gulv, gennemgang af brandalarm m.m., eftersyn af døre, låse-, og elevator efterses, samt startrengøring

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 155.000 kr., der også dækker anlægsudgiften i scenarie 1.

Udgiften på 155.000 kr. kan finansieres inden for rammen af et restbeløb på 540.000 kr. placeret under bevilling 21 Kultur og fritid. Beløbet består af forventede overførte midler fra 2019 afsat til samling af Kulturskolen. Finansieringsforslaget forudsætter, at mindreforbruget på bevilling 21 Kultur og fritid i 2019 overføres til 2020.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Inddragelse af yderligere to rum til organisering af Hjemmeplejen i forbindelse med ombygning af Ravnsgade 5 i Aakirkeby

82.04.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

6

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen Beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2019 en tillægsbevilling til ombygning af Ravnsgade 5 på 5.120.000 kr. Der er herefter afsat i alt 5.312.000 kr. til etablering af hjemmeplejebasen i Ravnsgade 5 i Aakirkeby.

 

Ejendomsservice har sammen med Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse gennemført en yderligere funktionsanalyse, hvilket har tydeliggjort arbejdsgange, funktioner, antal medarbejdere m.m., som tilsammen danner rammerne for det faktiske pladsbehov, der er nødvendigt for at medarbejderne kan udføre deres arbejde. 

Dette medfører, at det er nødvendigt, at anvende yderligere to rum i bygning 1 (den hvide bygning).

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)       det godkendes, at inddrage to ekstra rum i bygning 1 (den hvide bygning), og

b)      udvalget orienteres om flytteprocessen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har, under udarbejdelsen af projektmaterialet vedrørende indretning af Ravnsgade 5 i Aakirkeby, kvalificeret indretningen og funktionerne i bygningen yderligere sammen med Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Det har vist sig, at der er behov for at inddrage yderligere to rum fra sidebygningen (den hvide bygning). Der har været afholdt to projektgruppemøder med interessenter for de medarbejdere og faggrupper, som skal flytte til Ravnsgade 5. Funktionsanalysens gennemgang på disse projektgruppemøder har skabt en tydeliggørelse af arbejdsgange, funktioner, antal medarbejdere, som tilsammen danner rammerne for det faktiske pladsbehov, der er en nødvendighed for medarbejderne.

 

Bemærkninger fra Center for Ældre

Anvendelse af de to ekstra rum i den hvide bygning rum 33 & 79 er en nødvendighed for at medarbejderne kan udføre deres arbejde.

 

Med tanke på at brande Hjemmeplejens fag og professionalisme er der i høj grad brug for et personalerum, som kun bruges til at mødes på tværs af teamene.

 

 

 

Bemærkninger fra Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat (RIS)

Der har været en vis interesse for Ravnsgade 5 i forbindelse med områdeudviklingen af Aakirkeby, hvorfor RIS er forespurgt om konsekvenserne ved inddragelse af yderligere to rum i den hvide bygning. RIS har ikke den hvide bygning i Ravnsgade 5 med i områdefornyelsesprojektet, så der er ingen  konsekvenser i forhold til dette. 

 

Personalets fraflytning under renoveringen

 

På grund af de omfattende ombygninger er det nødvendigt at flytte personalet midlertidigt ud af bygningen under renoveringen af Ravnsgade 5.

Tidsplanen og anlægsoverslaget tager udgangspunkt i at hele bygningsafsnittet er fuldt tilgængeligt i byggeperioden. Arbejderne omfatter væsentlige ændringer i installationer, lofter og adgangsveje der gør samtidig anvendelse af bygningen særdeles vanskelig.

Ravnsgade skal iht. den betingede ibrugtagningstilladelse i øvrigt fraflyttes senest den 25. maj 2020 hvis der ikke er dokumenteret overholdelse af BR18 Krav.

 

Det er ikke muligt, at opdele arbejderne i bygningen, f.eks. i østsiden og vestsiden, ved etablering af støvvægge eller lignende adskillelse, da frakobling af installationer vil berøre den samlede bygning, og personalet derfor ikke vil kunne være i bygningen.

 

Ejendomsservice har derfor sammen med rådgiver udarbejdet nedenstående tidsplan, der tager udgangspunkt i en politisk godkendelse af nærværende sagsfremstilling i uge 13. 


 

Tidsplan

 

·          Myndighedsprojekt:                                         Uge 15 - 16

·          Myndighedsbehandling:      Uge 17 - 28

·          Udbudsprojekt:                                                Uge 16 - 18

·          Tilbudsfase:                                                     Uge 18 - 23

·          Kontrakt:                                                         Uge 24

·          Levering af materialer:                                     Uge 24 - 28

·          Byggeperiode:                                                  Uge 29 - 44

·          Aflevering:                                                       Uge 45

 

Ejendomsservice vil senest den 25. maj 2020 flytte medarbejderne tilbage til Bakkebo, med forventet tilbageflytning til Ravnsgade omkring uge 45.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

 

Ekstern rådgiver har genberegnet det godkendte anlægsoverslag, hvilket har medført en overskridelse af budgetrammen på 63.000 kr. Anlægsarbejderne har ikke været udbudt endnu, så de faktiske udgifter kendes ikke før der har været afholdt licitation. Ejendomsservice finder ikke denne minimale merudgift problematisk, idet den betragtes som marginal i forhold til den afsatte anlægsramme på 5.312.000 kr. Der er her og nu således ingen grund til at justere anlægsbevillingen på baggrund af inddragelsen af de to ekstra rum.

 

Drift

 

Der er følgende udgifter forbundet med den midlertidige flytning til Bakkebo og retur til Ravnsgade: 

 

Eksternt flyttefirma

30.000 kr.

Flytning af nøgleskabe

16.000 kr.

Leje af containere mv.*

325.000 kr.

IT

25.000 kr.

I alt

396.000 kr.

*Leje af fire containere indeholdende omklædningsskabe til det samlede personale.

 

Udgiften på 396.000 kr. til den midlertidige flytning kan afholdes inden for Ejendomsservices ordinære driftsbevilling 55 Ejendomme og service, og kræver således ikke yderligere bevilling. 

 

Følgende bilag henhører til sagen:

 

o    Bilag A – Notat, Rådgivers redegørelse omkring flytning under renoveringen

o    Bilag B – Plantegning, politisk godkendt

o    Bilag C – Revideret plantegning med de to ekstra rum

o    Bilag D – Revideret anlægsoverslag udarbejdet af rådgiver

 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. marts 2020

1.
Bilag A - Notat, Rådgivers redegørelse omkring flytning under renoveringen (PDF)

2.
Bilag B - Plantegning, politisk godkendt (PDF)

3.
Bilag C - Revideret plantegning med de ekstra 2 rum (PDF)

 4.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tillæg til spildevandsplan - Smallesund

06.00.05P15-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Planudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

En bygherre ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på Smallesund 84, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke planlagt kloakeret i spildevandsplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Tillæg til spildevandsplan ”Spildevandskloakering af boligområde ved Smallesund” med tilhørende SMV-screening godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:
Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Området inddrages i spildevandskloakeret opland. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage spildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Spildevandet skal ledes til Rønne renseanlæg.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. november 2019 at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogle høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 3. marts 2020

1.
Tillæg til spildevandsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bekæmpelse af rynket rose status 2019

01.13.29P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Status for bekæmpelse af rynket rose 2019 og planerne for den videre bekæmpelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         status tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for 2017 og overslagsårene bevilliget 200.000 kr. til mekanisk bekæmpelse af rynket rose på de kommunale arealer. Hermed fremlægges status på bekæmpelsen i 2019 efter tre års bekæmpelse og planerne for den videre indsats i 2020 og frem.

 

Forekomst rynket rose på kystnære kommunale arealer:

registreret, ikke bekæmpet, mekanisk bekæmpet 1 gang, mekaniske bekæmpet 2 gange, mekanisk bekæmpet 3 gange.

 

For at få et overblik over populationen registrerer vi løbende forekomsten af rynket rose på alle kommunale kystnære arealer, fordi det er på disse arealer, at rynket rose udgør den største trussel mod den oprindelige natur. Vi har bygget registreringen op således, at man kan se, hvor mange gange vi har bekæmpet hver forekomst af planten, således vi kan følge med i hvor mange mekaniske bekæmpelser, man skal igennem før planten er væk det pågældende sted. Det vil give os bedre erfaringer til at vurdere, hvor meget det kræver at bekæmpe planten.

 

Bekæmpelsesstrategi

Vi anvender en kombination af oprykning, opgravning og klipning. Ved oprykning tager man fat i planten og rykker den op af jorden. Her vil noget af roden følge med op, men det meste af roden bliver i jorden. Oprykning udføres med en maskine. Oprykning fungerer bedst på sandede jorder. Vi vil gerne bruge så meget maskinel indsats som muligt, da den manuelle indsats er fysisk meget belastende og tidskrævende. Den manuelle opgravning udføres på små populationer med få planter. Ved opgravning løsner man jorden og trækker de løsnede rødder op af jorden sammen med planten. Her vil meget af roden følge med op, men der vil stadig være noget i jorden. Opgravning udføres som hovedregel manuelt med spade. Nogle steder kan vi udnytte, at jorden er løsnet ved maskinel oprykning til dernæst at udføre manuel opgravning, da jorden er løsnet ved oprykningen. Klipning udføres ved kratrydning eller med plantesaks på steder hvor der er klipper eller mange sten i jorden og man derfor ikke kan komme til at grave med spade.

 

Kigger man på plantens fordeling langs kysten er der steder, hvor der er store plamager, hvor rosen dækker relativt store arealer, mens der er steder hvor der kun står enkelte planter. Vi vil gerne af med helt små populationer så hurtigt som muligt, for at gøre antallet af steder der skal bekæmpes og overvåges så lille som muligt. Derfor vil vi gennemføre en intensiv indsats de steder vi helt kan tømme for rynket rose. Der, hvor vi graver planter og rødder op, kommer vi tilbage hvert år, indtil planten er helt væk. Der, hvor vi rykker op maskinelt, vil vi nogle gange springe et, to eller flere år over for at stænglerne kan få tilstrækkelig styrke, så de ikke knækker for let, når vi trækker i dem. De skal jo gerne have noget rod med op når man trækker i dem.

 

De steder, hvor vi har indhegninger der afgræsses, vil vi udnytte afgræsningen i bekæmpelsen. Det gælder f.eks. på Hammerslet ved Svaneke, hvor vi bruger en kombination af kratrydning og afgræsning. Kratrydning og afgræsning udpiner planterne og vil på længere sigt slå dem ihjel, hvis man tilrettelægger tingene ordentligt. Men det er en mere langsommelig bekæmpelse end at oprykning og opgravning. Til gengæld er den ikke så arbejdskrævende.

 

Vi graver helst ikke arealer med rynket rose op fordi der så vil blottes arealer hvor al vegetationen er væk og sandet står frit tilbage. Den naturlige flora der står sammen med rynket rose skal gerne efterlades så intakt som muligt så sandjorden kan dækkes af naturlig flora.

 

Vi vil løbende evaluere metoderne ud fra vores erfaringer samt ekstern viden og søge at gøre indsatsen så effektiv som mulig. Der vil blive udarbejdet en manual for bekæmpelsen ud fra vores egne erfaringer samt tilgængelig litteratur. Denne manual skal sikre at arbejdet på Bornholm følger nogle ensartede retningslinjer og at disse er effektive.

 

Indsatsen i 2019

Vi har gravet planter op manuelt på kysten hvor vi koncentrerer os om små populationer hovedsageligt fra Allinge til Nexø, men har også været ved Hasle og syd for Rønne. De steder hvor jorden var stenet eller med klipper er roserne blevet kratryddet eller klippet. Vi har med tilfredshed konstateret at Naturstyrelsen har iværksat manuel bekæmpelse af rynket rose i klipperne på Hammeren for at supplere afgræsningen.

Den maskinelle indsats med oprykning har været koncentreret i Sandkås hvor der står meget rynket rose langs kysten. I Sandkås har vi kratryddet de store plamager af rynket rose hvor der skete oprykning i 2018 for at få bedre overblik over, hvor rynket rose vokser. Vi har også kratryddet opvækst af træer og buske for at fastholde havudsigten, når man færdes på kyststien i Sandkås. Indsatsen mod rynket rose i Sandkås kommer til at tage nogle år. Vi skal passe på ikke at få blotlagt store områder med sand. Vi er begyndt at rykke planter op ved Kobbeåen syd for Melsted.

 

Vi har på forespørgsel fra Boderne Grundejerforening rykket planter op to dage i sommerhusområdet Boderne og deltaget i et fællesarrangement hvor vi rådgav om mekanisk bekæmpelse af rynket rose. Grundejerforeningen ønsker at bekæmpe rosen og har på denne måde fået et godt udgangspunkt for en selvstændig indsats.

 

Vores erfaring er at de små populationer reagerer tydeligt på bekæmpelsen og at man med få års opgravning vil kunne udrydde de små populationer. To år er dog ikke nok. Det er vigtigt at overvåge arealerne hvor der bekæmpes grundigt, fordi der dukker nye planter op, hvor man ikke har registreret dem tidligere fordi de har været skjult i vegetationen eller på anden måde er blevet overset. Efter opgravning kan der være år hvor planten ikke vokser eller kun sætter meget små spirer. Dette skal man også opdage ved overvågningen.

 

Fremadrettet indsats.

I bekæmpelsen arbejder vi os som hovedregel frem fra nordspidsen af Bornholm og øst rundt om øen. Det passer godt med, at vi har lavet bekæmpelsesforsøg i Osand ved Sandvig og Næs ved Allinge, og at disse steder er næsten fri for rynket rose. Vi vil fortsat koncentrere indsatsen på at bekæmpe små populationer for at mindske antallet af lokaliteter, hvor man kan finde rynket rose. Vi vil sikre os at de steder vi har iværksat bekæmpelse bliver gjort færdige således, at planten bliver helt udryddet før vi flytter indsatsen videre rundt på øen. Hvis der er private grundejer eller -foreninger som ønsker at iværksætte bekæmpelse vil vi gerne støtte initiativet med rådgivning og en indledende indsats for at de kan komme godt i gang med bekæmpelsen. Uden indsats fra de private kommer vi ikke rynke rose til livs langs de bornholmske kyster.

 

Økonomiske konsekvenser

Der blev brugt 200.554 kr. på bekæmpelsen i 2019

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

03-03-2020

10

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 3. marts 2020:

1) Kim Jacobsen og Ole Rødvig deltager ved Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde.
2) Drøftelse af BAT.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg

 

 [1] Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

[2] Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter