Referat
Natur- og Miljøudvalget
31-03-2020 kl. 15:00
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
  åbent 3 Ansøgning om udvidelse af antallet af vintercampingeringsenheder på Sannes Familiecamping
  åbent 4 Indsats på forurenede grunde i 2020 og kommende år
  åbent 5 Retningslinjer for de kommunale havne
  åbent 6 Orientering om de kommunale havnes økonomi 2020
  åbent 7 Prioritering af anlægspulje til havne 2020
  åbent 8 Anlægsbevilling til trafikale tiltag ifm. Parkeringsforhold- Parkeringsstrategier
  åbent 9 Prioritering af anlægsmidler - Trafiksikkerhed
  åbent 10 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018
  åbent 11 Anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne
  åbent 12 Anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole
  åbent 13 Anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger, etape 4
  åbent 14 Anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg
  åbent 15 Udlicitering af afhentning af affald fra husstande i forbindelse med nye affaldsordninger fra 2022
  åbent 16 Driftsstatus og fremtidsplan for BAT
  åbent 17 BAT sommerkøreplan 2020
  åbent 18 Resultater fra Den grønne ordning
  åbent 19 Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 21 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 106 Lukket punkt. Drift
  lukket 107 Lukket punkt. Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandling af punkterne 14, 15 og 106 deltager Jens Hjul-Nielsen, direktør BOFA.

Under behandling af punkterne 17 deltager Lars Friborg, trafikchef BAT.

 

Følgende dagsordenspunkter udsættes:

Punkt 5 Retningslinjer for de kommunale havne

Punkt 6 Orientering om de kommunale havnes økonomi 2020

Punkt 7 Prioritering af anlægspulje til havne 2020

Punkt 9 Prioritering af anlægsmidler – trafiksikkerhed

Punkt 16 Driftsstatus og fremtidsplan for BAT

 

Leif Olsen ønsker at punkterne 5 og 9 udsættes, mens resten bør behandles.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.30.10P19-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 på Natur- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 5,3 mio. kr. Herudover overføres der 57,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

·     det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne for drift og anlæg godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2019. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

For Natur- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 4,0 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Det indstilles at der overføres et overskud på 5,3 mio. kr. efter korrektioner jf. nedenfor.

 

Budgetoverførslerne på den enkelte bevillinger er følgende:

 

51 Beredskab

Bevillingen viser et underskud på -552.000 kr., hvoraf -368.000 kr. ligger ud over rammen for overførsel af underskud på 2 pct. Underskuddet overføres fuldt ud til 2020.

Underskuddet skyldes overvejende 10-års gennemgang på stigevognen samt ekstraordinære udgifter til udarbejdelse af Risikobaseret dimensioneringsplan (RBD) for BRK 2019.

I forhold til at bringe budgettet i balance og afvikle underskuddet er der fokus på indtægtssiden og på at få afstemt denne.

 

52 Teknik, natur og miljø

Bevillingen viser et samlet underskud på -1.792.000 kr. idet underskuddet vedrørende skadedyrsbekæmpelse udgør -1.980.000 kr. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Underskuddet på området er nedbragt med 2,4 mio. kr. i 2019.

For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på 188.000 kr. som overføres fuldt ud inden for rammen af den automatiske overførselsadgang. Overskuddet er et nettooverskud og indeholder både overskud og underskud på de enkelte områder.

Havnene overførte et større underskud fra 2018 til 2019, hvorfor Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i april 2019 godkendte, at 2,3 mio. kr. af underskuddet kunne afdrages i perioden 2020 – 2023. Disse afdrag er indarbejdet på området gennem en nedsættelse af budgetterne for havnene med 2,3 mio. kr. over perioden. Det medfører også, at nettooverførslen fra 2019 til 2020 skal forhøjes med 2,3 mio. kr. så havnene ikke også tager underskuddet med over til de budgetår, hvor det allerede er fratrukket i budgetterne.

Herudover overføres et mindreforbrug på 1.101.000 kr. som følge af tidsmæssige forskydninger af projekter på jordforureningsområdet på den ikke-overførbare ramme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 godkendt, at det konkrete mindreforbrug på projekterne overføres.

 

Bevilling 53 Vej, park og anlæg

Bevillingen viser et overskud på 8.557.000 kr. idet overskuddet vedrørende vintertjeneste udgør 4.950.000 kr. og overføres særskilt til samme område. Der overføres derudover 2.578.000 kr. til 2020 svarende til rammen for den automatiske overførselsadgang på 5 pct., mens 1.029.000 kr. ikke overføres.

 

Bevilling 54 Vej og park

Bevillingen viser et underskud på -792.000 kr. som overføres til 2020. Underskuddet ligger inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 2 pct.

 

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevillingen viser et overskud på 5.324.000 kr. hvoraf 4.160.000 kr. overføres

Det overførte beløb svarer til rammen for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. og der er herefter et beløb på 1.164.000 kr. som ikke overføres.

 

Bevilling 56 Devika

Bevillingen viser et overskud på 767.000 kr. som overføres til 2020. Overførslen er inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et underskud på -7.467.000 kr. hvoraf -6.241.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang for underskud på 2 pct. Hele underskuddet overføres til 2020.

Underskuddet har været forventet igennem 2019 og Natur- og Miljøudvalget har i februar og september 2019 besluttet tiltag, dels til at bringe budgettet i balance og dels til at nedbringe underskuddet.


 

Anlæg

På Natur- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 57.895.694 kr.

De væsentligste overførsler på vejområdet er ESCO-projektet på gadebelysningen og på bygningsområdet er det læringsmiljøer på skolerne og lokaler til hjemmeplejen. Derudover er der en række renoveringsarbejder, som er forsinket i forhold til den afsatte økonomi.

Oversigten over projekterne findes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2020 fremgår nedenfor.

 

Drift

Der er et samlet nettooverskud på den overførbare bevilling på 4.045.000 kr., idet der er et nettounderskud på -4.416.000 kr. der ligger ud over den automatiske overførselsadgang.

 

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2019

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2020

Beløb der ikke overføres

51 Beredskab

-552

-6,0%

-184

-368

-368

-552

0

52 Teknik, natur og miljø

188

0,8%

188

0

0

188

0

Skadedyr

-1.980

 

-1.980

0

0

-1.980

0

53 Veje, parker og anlæg

3.607

7,0%

2.578

1.029

0

2.578

1.029

Vintertjeneste

4.950

0,0%

4.950

0

0

4.950

0

54 Vej og park

-792

-1,3%

-792

0

0

-792

0

55 Ejendomme og service

5.324

6,4%

4.160

1.164

0

4.160

1.164

56 Devika

767

4,9%

767

0

0

767

0

57 Kollektiv trafik

-7.467

-12,2%

-1.226

-6.241

-6.241

-7.467

0

I alt

4.045

 

8.461

-4.416

-6.609

1.852

2.193

 

Det indstilles at der overføres et nettooverskud på 1.852.000 kr. som opjusteres med 2.300.000 kr. vedrørende havnene som beskrevet under bevilling 52. Derudover overføres et overskud på 1.101.000 kr. på det ikke-overførbare område under bevilling 52, således at der i alt netto genbevilges 5.253.000 kr.

 

Beløb i 1.000 kr.

Overskud = positive beløb

Genbevilling 2020

51 Beredskab

-552

52 Teknik, natur og miljø

3.589

Skadedyr

-1.980

53 Veje, parker og anlæg

2.578

Vintertjeneste

4.950

54 Vej og park

-792

55 Ejendomme og service

4.160

56 Devika

767

57 Kollektiv trafik

-7.467

I alt

5.253

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Anlæg

På anlægssiden overføres 57.895.694 kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1.

 

Område

 

 

 

Overført rådighedsbeløb

Center for Natur, Miljø og Fritid – Natur og Miljø

-1.692.712

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg

13.612.126

Center for Ejendomme og Drift – Bygninger

45.601.794

Center for Ejendomme og Drift – BAT

374.486

Natur- og Miljøudvalget i alt

57.895.694

 

Den negative overførsel på Center for Natur, Miljø og Fritid skyldes at cykelvejsprojekterne overfører et underskud på 5,5 mio. kr. som følge af, at der endnu ikke er modtaget tilskud fra staten svarende til de afholdte udgifter.

Overførslerne vedr. anlæg er 19,6 mio. kr. lavere end sidste år, hvor der dog indgik en overførsel på 14,0 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område / Bofa.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
Anlæg, oversigt over overførsler (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning om udvidelse af antallet af vintercampingeringsenheder på Sannes Familiecamping

04.14.15P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med ejerskifte på Sannes Familiecamping er der indkommet en ansøgning om en udvidelse af antallet af vintercamperingsenheder fra 30 til 75. Turisterhvervet har opfordret generelt til en helårsåben ø, og der skal være en vis volumen for, at det kan betale sig at holde vinteråbent på en campingplads. Den nye ejer skønner, at 75 pladser kan muliggøre en vinteråbning af pladsen. Campingpladsen ligger i et område, der er udpeget som et særligt naturområde, hvor der kun kan tillades vintercampering på baggrund af den oprindelige tilladelse fra 1990. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til campingreglementet beslutte at udvide antal enheder til vintercampering på et nærmere afgrænset areal i en afvejning mellem at tilgodese naturmæssige og erhvervsmæssige interesser. Beslutningen forelægges Natur- og Miljøudvalget, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen, da det er en principiel afgørelse og vil danne udgangspunkt for administrationens fremadrettede sagsbehandling.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   Ansøgning om permanent udvidelse af vinterkapaciteten til 75 pladser imødekommes.

b)   Alternativt, at administrationens forslag til en begrænset permanent udvidelse af vinterkapaciteten, med 18 hytter, 9 pladser og ekstra 15 pladser i forbindelse med særlige begivenheder, gives.

c)    Alternativt, at der gives en midlertidig tilladelse til en af de to ovenstående muligheder.

d)   Alternativt at der ikke tillades en udvidelse af vinterkapaciteten og den eksisterende kapacitet på 30 enheder opretholdes

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:
Udvalget kan ikke følge nogle af indstillingerne, idet Else Merete Knoop anbefaler a), Ole Rødvig anbefaler b), Kim Jacobsen anbefaler c) og at der gives midlertidig tilladelse jf. indstilling pkt. a) og Leif Olsen anbefaler d). Nicklas Fick kan ikke medvirke, da der er tale om et sårbart kystlandskab. Sannes familiecamping ligger i et sårbart landskab, hvor der allerede er givet dispensation en gang. Der eksisterer en tilladelse til 30 pladser. Om vinteren er campingpladser normalt ikke i brug. Naturområdet/kystarealet ved Sannes Camping kan, som det er nu, benyttes af alle og ved ikke at give tilladelse sikres mindst muligt slid på området, der er særligt sårbart om vinteren. Vi skal passe på vores natur!

Sagsfremstilling

Den nye ejer af Sannes Familiecamping har med ansøgning af 16. januar 2020 ansøgt om personlig udlejningstilladelse til drift af i alt 250 campingenheder, hvor 75 enheder (hytter + pladser til campingvogne) også anvendes til vintercampering.

 

Bornholms Regionskommune meddelte i henhold til campingreglementets kapitel 2 en personlig udlejningstilladelse til driften af de 250 campingenheder, hvoraf 42 er hytter og 2 kan optages af campingvogne til udlejning pr. 1. marts 2020. Tilladelsen gælder inden for campingsæsonen, den 1. marts - den 31. oktober.

 

Der meddeltes også tilladelse til at drive vintercampering i perioden 1. november – 28/29. februar på den nordlige del af campingpladsens matrikel 114a Østerlarsker (det ternede område i billedet nedenfor) for 10 vognenheder og 20 hytter, da der foreligger en stadigt gældende tilladelse fra 1990.

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skraverede område viser Sannes Familiecampings udstrækning. Det ternede område er

der, hvor vintercamperingen blev tilladt fra 1990.


 

Området hvor campingpladsen ligger, er i kommuneplanen udpeget som særligt naturområde. Der vil derfor ikke kunne tillades vintercampering, hvis ikke der fandtes en tilladelse fra før 7. februar 2000. Dette skyldes, at der siden 2005 har været et forbud mod at melde tilladelser til vintercampering i særligt værdifulde landskaber. ”Særligt værdifulde landskaber” er at sammenligne med ”særligt naturområde”. Det forventes, at området med den kommende kommuneplan vil blive ændret til ”særligt værdifuldt landskab”. En mere detaljeret beskrivelse af landskabet findes nedenfor.

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sannes Familiecamping ligger inden for den indtegnede figur. Det grønne område er

karakteriseret som særligt naturområde i KP 2013. Skraveringen viser et Natura 2000 område.

 

 

 

Om det landskab, Sannes Familiecamping befinder sig i

Sannes Familiecamping omfatter et areal på i alt 54.776 m2. Dele af ejendommen har været anvendt som campingplads så tidligt som 1957 og 1959, hvor der var 2 særskilte campingpladser. Campingpladsen ligger i landzone og er omfattet af kystbeskyttelse, strandbeskyttelse, skovbyggelinje og kulturarvsbeskyttelse og indeholder desuden flere § 3 områder og et Natura 2000 område.

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

Tekstfelt: Kortudsnittet viser de mange lag beskyttelses¬interesser, som nævnt ovenfor, der findes i det kystlandskab, hvori campingpladsen ligger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyststien løber gennem området og campingpladsen ses tydeligt fra vandet. Området er i kommuneplan 2013 udlagt til rekreativt område med anvendelse som campingplads og er udpeget som et særligt naturområde.

 

I den kommende kommuneplan foreslås området som nævnt udpeget som et særligt værdifuldt landskab. En sådan planlægning sikrer, at der bevares landskaber af stor oplevelsesmæssig værdi, såsom det åbne kystlandskab, hvori Sannes Familiecamping ligger. Generelt er ”særligt værdifulde landskabsområder” områder med særlige landskabelige værdier, som primært knytter sig til de visuelle og udfoldelsesmæssige oplevelser, man kan få i landskabet. De indeholder ofte elementer, som er af naturmæssig, kulturhistorisk og geologisk interesse. Især i kystnærhedszonen, skal adgang til denne type af landskaber sikres iht. planlovens § 5b, og at eventuel udvikling sker under hensyntagen til den eksisterende arealanvendelse og landskabernes sårbarhed og kvalitet iht. blandt andet planlovens § 11a. Specifikt kan landskabet ved Sannes Familiecamping beskrives som en karakteristisk, varieret og oplevelsesrig bynær kyst, der har rekreativ betydning i forhold til færdsel langs kysten, både på land og vand. Herudover er både naturen og fortidsmindet i området at betragte som sårbar over for et vedvarende pres skabt af det eventuelt stærkt forøgede antal besøgende på campingpladsen gennem vinteren.

 

Baggrund for ansøgningen

Turisterhvervet opfordrer til at Bornholm som turistdestination bliver helårsåben. Der skal for den enkelte campingplads være en vis volumen i antallet af udlejningsenheder, for at det kan betale sig at holde vinteråbent. I den konkrete sammenhæng skønner ejeren, at der er behov for 75 pladser, hvor 35-40 er eksisterende hytter, mens resten er pladser til campingvogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

De 75 pladser, som ønskes anvendt til vintercampering, er markeret med en ring.

 

Sannes Familiecamping ligger i et sårbart landskab, hvor der kun må være vintercampering pga. tilladelsen fra 1990 (Campingreglementets § 10, stk. 5). Muligheden for at udvide denne findes i overgangsbestemmelserne i reglementets § 23, stk. 4, som giver mulighed for en udvidet tilladelse:

§ 10.Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november-28. februar, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en nærmere afgrænset del af en campingplads benyttes til vintercampering, og at en anden nærmere afgrænset del benyttes til vinteropbevaring, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

Stk. 3.Tilladelsen kan indeholde vilkår, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 4. Arealet til vintercampering og arealet til vinteropbevaring må tilsammen udgøre et areal, der svarer til højst 70 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 3.

Stk. 5. Hvis campingpladsen er beliggende i et område, der i kommuneplanen eller i en helt eller delvist opretholdt regionsplanretningslinje, jf. lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen) §§ 3-5, er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, naturområde el.lign., må der ikke meddeles tilladelse til vintercampering, og tilladelse til vinteropbevaring må kun omfatte et areal, der svarer til højst ca. 25 pct. af det tilladte antal campingenheder, jf. dog § 23, stk. 4.

 

Men:

§ 23.Stk. 4.Uanset bestemmelsen § 10, stk. 5, kan der for campingpladser, som i henhold til tilladelse meddelt før den 7. februar 2000 kan benyttes til vintercampering, meddeles tilladelse til vintercampering efter § 10, stk. 2, 3 og 4.

 

Afgørelsen

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udvide arealet og antal enheder til vintercampering i en afvejning mellem de naturmæssige og erhvervsmæssige interesser på en nærmere afgrænset del af campingpladsen.

 

De erhvervsmæssige interesser ses afspejlet i ansøgers ønske om udvidet vinterkapacitet. Omfanget af denne vil efter ansøgers vurdering være nødvendig for at have en bæredygtig drift af en helårsåben campingplads. Dette vil være i tråd med satsningen fra Destination Bornholm om at markedsføre Bornholm som en vinteråben destination. Det forudsætter, at der findes tilbud for gæsterne ligesom det forventes at vinteråbning vil medføre øget beskæftigelse i vinterperioden.

 

Det bemærkes, at udvidelsen ikke kræver nyanlæg eller byggeri.

 

Mod en udvidelse taler den visuelle påvirkning af landskabet, som en eller flere rækker af campingvogne vil skabe. De bornholmske kystnære campingpladser som Hullehavn og Gudhjem Camping er karakteriseret ved, at de om vinteren, når de ikke er i brug, ligger hen som naturområder, hvor alle kan færdes og nyde kystlandskabet. Vintersæsonen har også betydning for, at landskabet får en pause fra det rekreative slid som en campingplads giver. Det skal også tages med i betragtning, at landskabet om vinteren er mere sårbart overfor slid end om sommeren.

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administrationen peger på at en mulig løsning kunne være en mere begrænset udvidelse end ansøgt, som illustreret ovenfor. 38 hytter (markeret med røde stjerner) tages i brug sammen med 19 pladser til campingvogne, (markeret med gule stjerner). Det vil give en udvidelse på 18 ekstra hytter og 9 ekstra pladser til campingvogne. 15 ekstra pladser, markeret med gule stjerner og orange prikker, kunne eventuelt tillades taget i brug i forbindelse med særlige arrangementer. Fordelingen af pladserne efterlever således kravet i campingreglementet om at samle vintercamperingsenheder på et nærmere afgrænset areal; hermed reduceres også de visuelle og slidmæssige påvirkninger i og af landskabet.

Kommunalbestyrelsen har mulighed at give en midlertidig tilladelse på 1 år enten af det ansøgte, eller af den ovenfor skitserede begrænsede udvidelse. Efter første sæson kan en evaluering af effekten på både omsætning og landskabet ligge til grund for en permanent tilladelse.

Slutteligt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at den ikke ønsker at imødekomme ansøgningen.

På baggrund af ovenstående skal Kommunalbestyrelsen beslutte:

a)   Ansøgning om permanent udvidelse af vinterkapaciteten til 75 pladser imødekommes.

b)   Alternativt, at administrationens forslag til en begrænset permanent udvidelse af vinterkapaciteten, med 18 hytter, 9 pladser og ekstra 15 pladser i forbindelse med særlige begivenheder, gives.

c)    Alternativt, at der gives en midlertidig tilladelse til en af de to ovenstående muligheder.

d)   Alternativt at der ikke tillades en udvidelse af vinterkapaciteten og den eksisterende kapacitet på 30 enheder opretholdes

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Indsats på forurenede grunde i 2020 og kommende år

09.08.00K07-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2020, at sende udkast til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i fire ugers offentlig høring. Den 9. marts 2020 udløb høringsfristen, og der er ikke indkommet hverken kommentarer eller forslag til ændringer. Prioriteringer fremgår af bilaget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       den foreslåede prioritering af indsatsen godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af jordforurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår dette opgavekompleks. Sagerne omhandler normalt gamle jordforureningsgrunde, hvor der på grund af juridiske forhold ikke kan gives påbud til forurenerne om at undersøge og oprense. Det er typisk sager, hvor forureningen er sket før 2001.

 

Flerårig oversigt over undersøgelser og oprensninger

I henhold til jordforureningsloven skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i offentlig høring i fire uger, inden Natur- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Natur og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne med undersøgelser og afværgeforanstaltninger på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives, hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforureningsområdet.

 

Natur- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2020, at sende udkast til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i fire ugers offentlig høring. Den 9. marts 2020 udløb høringsfristen, og der er ikke indkommet hverken kommentarer eller forslag til ændringer.

 

Det indstilles derfor at prioriteringen godkendes endeligt.

 

Prioriteringer og dagsordenspunkt fra februar-mødet fremgår af bilaget.

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser udenfor det vedtagne budget.

Supplerende sagsfremstilling

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag - Møderferat NMU, februar 2020 - jordforurening (DOCX)

2.
Bilag - Prioriteringsliste 2020 og frem (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Retningslinjer for de kommunale havne

08.00.00G01-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

På møde den 4. februar 2020 besluttede Natur- og Miljøudvalget at sende udkast til retningslinjer for de kommunale havne i høring hos havnenes brugerråd. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet nye udkast til retningslinjer til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       Udkast til retningslinjer for de kommunale havne på Bornholm godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Udkast til retningslinjer for de kommunale havne har været sendt i høring hos havnenes brugerråd. Der er indkommet 20 høringssvar, som kan læses i bilag 1.

 

Administrationen har udarbejdet et resume af høringssvarene i bilag 2. I bilag 2 er også anført en anbefaling til, hvor vidt de indkomne ændringsforslag skal imødekommes eller afvises. Anbefalingen ligger til grund for de rettelser, der er indført i de nye udkast til retningslinjer (bilag 3-11). Der er ikke lagt op til gennemgribende ændringer af udkastene, men primært tale om mindre tekstmæssige rettelserne og præciseringer.

 

Det foreslås at retningslinjerne træder i kraft hurtigst muligt. I den sammenhæng skal det bemærkes, at der allerede er indgået en række stadepladskontrakter for 2020, som muligvis strider mod de nye retningslinjer (placering, salg af mad og drikke, m.m.). Disse kontrakter gælder for kalenderåret 2020, og udløber derfor den 31. december 2020.

 

Gudhjem By- og Museumsforening har efter udløb af høringsfristen fremsendt et tilrettet høringssvar, hvor i tilføjelsen om, at det ikke skal være tilladt at bo eller udleje sin båd er fjernet. Foreningen er efter udløb af høringsfristen blevet opmærksom på takstregulativets definition af hhv. husbåde og bobåde, og har med rettelsen ønsket at præcisere, at foreningen mener, at Gudhjem Havne ikke egner sig til husbåde. Det tilrettede høringssvar er vedlagt som bilag 12.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 (PDF)

2.
Bilag 2 (PDF)

3.
Bilag 3 (PDF)

4.
Bilag 4 (PDF)

5.
Bilag 5 (PDF)

6.
Bilag 6 (PDF)

7.
Bilag 7 (PDF)

8.
Bilag 8 (PDF)

9.
Bilag 9 (PDF)

10.
Bilag 10 (PDF)

11.
Bilag 11 (PDF)

12.
Bilag 12 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om de kommunale havnes økonomi 2020

08.00.00G01-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Dette dagsordenspunkt vedrører en orientering om økonomien på de kommunale havne, herunder status på afdrag på det akkumulerede underskud.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Afdragsplan

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte på møde den 10. april 2019 en afdragsplan for det akkumulerede underskud på 3,3 mio. kr. på de kommunale havne, hvor der i 2019 blev afdraget 1,0 mio. kr. således at der resterede 2,3 mio. kr. i akkumuleret underskud. Dette afdrages med 0,6 mio. kr. i 2020 og 2021 og med 0,5 mio. kr. i 2022. Afdragene er fordelt på driften samt på den disponible anlægspulje.

 

Det betyder, at der i 2020 er 110.000 kr. til hver af de kommunale havne til reparationer og løbende vedligehold. I den disponible anlægspulje er beløbet i 2020 efter afdrag på 1,8 mio. kr.

 

At det var muligt at afdrage 1 mio. kr. i 2019 skyldtes dels en ekstraordinær stram økonomistyring af driftsbudgetterne og dels en pulje til ekstraordinært vedligehold på 2 mio. kr., der blev bevilliget til havnenes drift i 2019.

 

Den ekstraordinære pulje er hovedsageligt brugt på akutte reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Den samlede disponering af puljen er som følger:

 

 

Notat om renoveringen af tankanlægget på Tejn Havn er vedhæftet dagsordenen.

 

Budget for den ordinære drift 2020

På mødet den 2. april 2019 anerkendte Natur- og Miljøudvalget, at de kommunale havne var et underfinansieret område. Idet der også afdrages på det akkumulerede underskud i 2020 er det fortsat nødvendigt med en ekstraordinær stram økonomistyring og en prioritering, hvor alt der ikke er akut udskydes.

 

I 2020 ser det ordinære driftsbudget for havnene således ud:

 

Havnene har et nettobudget på 1,4 mio. kr.

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 6,3 mio. kr. fordelt på

·       fastliggere 1,7 mio.kr.

·       gæstesejlere (inkl. Trolling Master Bornholm og Folkemøde) 2,4 mio. kr.

·       øvrige følgeindtægter fra sejlere 0,3 mio. kr.

·       Indtægter fra erhvervsbåde og fiskeri 0,5 mio. kr.

·       Arealudlejning 1,3 mio. kr.

 

I alt er der således 7,7 mio. kr. til rådighed på havnene.


Der er faste udgifter for havnene til el, vand, renovation mv. på i alt 2,8 mio. kr. En anden større post går til aflønning af havnefogeder inkl. assistenter og afløsere samt administrative og fælles udgifter, herunder drift af maskiner og forsikringer.

Derved bliver der et mindre beløb på 1,1 mio. kr. til rådighed til vedligehold af havnene.

 

Som det fremgår af ovenstående, så er der i 2020 meget få midler på hver havn til akut opståede reparationsbehov (110.000 kr. pr. havn). Uden adgang til en ekstraordinær vedligeholdelsespulje som i 2019 vil konsekvensen af akut opståede reparationsbehov kunne blive, at kommunen er nødt til at afspærre dele af havneværker og -arealer, der vurderes sikkerhedsmæssigt uforsvarlige at have adgang til uden de nødvendige reparationer. At havneværkerne på de kommunale havne generelt er vedligeholdelsestrængende gør risikoen for akutte nedbrud betydelig.

 

De kommunale havnes anlægspuljer for 2018-2019

Nedenstående tabel viser de anlægsbevillinger, der er givet i 2018 og 2019. Bevillingerne er finansieret via anlægspulje til havne 2018 og 2019, samt den ekstraordinære anlægspulje til havne uden for Rønne 2018 og 2019, der blev besluttet i forbindelse med budget 2018.

 

 

 

Anlægsbevilling

Forbrug 2018

Forbrug 2019

Status

 

U/I

5.288.296

1.251.200

1.021.659

 

Aktivitetsområder i og omkring Tejn

U

440.000

 

17.006

Igangsat

Aktivitetsområder i og omkring Tejn

I

-130.000

 

 

Tilskud - først ved afslutning

Arnager Bådehavn, sikring af broen

U

650.000

0

 

Afventer tilskud inden afslutning

Hammerhavn, renovering 2016*

U

133.296

 

 

Udføres i 2020

Hasle Havn, handicaptoilet v/bystranden

U

120.000

 

 

Afventer

Hammerhavn, forbedring af vejbelægning

U

400.000

329.342

70.308

Afsluttet i 2019

Gudhjem Havn, adgangsbro og indsejl.lys

U

220.000

220.348

12.094

Afsluttet i 2019

Gudhjem Havn, sikring af lodsekaj*

U

350.000

 

 

Udføres i 2020

Renov. af vaterlister på havnene 2018

U

400.000

286.975

107.456

Igangsat og afsluttes i 2020

Renov. af vaterlister på havnene 2019

U

500.000

 

479.585

Igangsat og afsluttes i 2020

Gudhjem Havn, fugning af kajanlæg*

U

750.000

207.700

 

Udføres i 2020

Sandvig Havn, forbedring af servicefac.

U

125.000

 

104.001

Igangsat og afsluttes i 2020

Allinge Havn, reparation af havneport*

U

300.000

 

21.610

Udføres i 2020

Tejn Havn, uddybning af indsejling

U

75.000

 

21.912

Udskydes til 2021

Tejn Havn, elarbejder på ydermolen*

U

250.000

 

1.105

Udføres i 2020

Planlægning af nye havneprojekter 2018

U

300.000

173.876

70.000

Igangsat

Nørrekås Lystbådehavn, badefac. og areal

U

230.000

32.960

 

Inddraget ifbm. Budget 2020

Nørrekås Lystbådehavn, uddybning

U

175.000

 

116.581

Udskydes til 2021

 

I forbindelse med prioriteringen af anlægsmidler til de kommunale havne 2019 blev Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stillet i udsigt, at der i løbet af 2019 ville blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havneværkerne. Planen skulle danne grundlag for prioriteringen af anlægsmidler i 2020.

 

De begrænsede personalemæssige ressourcer i havnegruppen i 2019 har desværre bevirket, at der primo 2020 ikke er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havnene. Der er ansat en ny driftskoordinator pr. 1. april 2020, som får vedligeholdelsesplanlægningen som sin primære arbejdsopgave i 2020, således at denne kan danne grundlag for planlægningen af projekter og prioritering af anlægsmidler 2021.

 

Ud over arbejdet med vedligeholdelsesplanen vil følgende anlægsprojekter blive udført i 2020 (markeret i oversigt med *):

1.    Gudhjem havn, Sikrings af lodsekajen

2.    Gudhjem havn, Fugning af kajanlæg

3.    Tejn havn, Elarbejder på ydermolen

4.    Allinge havn, Reparation af havneporten

5.    Hammerhavn, Renovering af slæbestedet

 

De resterende anlægsbevillinger vil på grund af begrænsede personaleressourcer først blive udført i 2021.

 

Havneområdet er fortsat i gang med at implementere de administrative ændringer, som Natur-og Miljøudvalget tilsluttede sig på møde den 2. april 2019. Her til kommer, at området har været ramt af langtidssygemeldinger, hvilket har medført, at mange projekter ikke har haft den forventede fremdrift.

 

Denne orientering suppleres af en prioriteringsdagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
Renovering af tankanlæg på Tejn Havn 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Prioritering af anlægspulje til havne 2020

08.00.00G01-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Dette dagsordenspunkt vedrører delvis prioritering af den disponible anlægspulje til havne, der er afsat i budget 2020. Rådighedsbeløbet udgør i 2020 1.804.200 kr. Sammen med en forventet positiv budgetoverførsel fra 2019 til 2020 på 249.602 kr., vil den samlede pulje i 2020 udgøre 2.053.802 kr.

Forslag til prioritering af i alt 950.000 kr. fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i den disponible anlægspulje til havne for i alt 950.000 kr. godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i status for havneområdet, der er beskrevet i orienteringsdagsordenen om havnenes økonomi, foreslår Center for Natur, Miljø og Fritid at anvende 0,95 mio. kr. af den disponible anlægspulje i 2020 til brug for det videre arbejde med klimatilpasning, yderligere tilskud til Arnager Bådehavn samt en akutpulje til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, for at holde havnene i drift og tilgængelige i 2020.

Det betyder, at der ikke prioriteres yderligere af den disponible anlægspulje førend der er udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan for de kommunale havne.

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne i 2020:

 

1. Forarbejde til klimasikringsprojekt for de bornholmske granithavne.

Havnegruppen arbejder fortsat på at udarbejde en ansøgning til en relevant fond om midler til klimasikringsprojektet for de bornholmske granithavne. Projektet er kompliceret og det vil muligvis være nødvendigt at indkøbe rådgiverkompetencer til fx afklaring af tekniske spørgsmål, metoder eller bistå med budgetoverslag. For at sikre at der er midler til dette foreslås afsat en mindre pulje. Havnegruppen arbejder med et projekt i flere faser, hvor første fase vil fokusere på 1-2 havne som en form for demonstrationsprojekter inden planen for de øvrige havne fastlægges og der muligvis fundraises til dette også. Budget til forarbejder 200.000 kr.

 

2. Projekt til akut opståede reparationsarbejder på havnene.

Erfaringerne fra det seneste års drift af havnene viser, at året med stor sandsynlighed byder på nedbrud, hvor reparationsarbejder akut skal udføres, og hvor omkostningerne ved det samlede projekt er under 150.000 kr. Der er ikke luft i havnenes almindelige driftsbudgetter til at rumme sådanne omkostninger.

Ved akutte nedbrud kan det blive nødvendigt at afspærre et område eller en del af havnen, såfremt færdsel på området er forbundet med øget risiko. Afspærring opsættes i så fald straks og varer frem til de nødvendige sikringsarbejder er afsluttet. Hvis der ikke er midler til disse arbejder er konsekvensen, at afspærring må forblive oppe i en længere periode.

En manglende akut indsats i forbindelse med nedbrud af havneanlæg kan også betyde at visse skader på sigt bliver mere alvorlige og at omkostningerne til reparationer vokser betragteligt, som en følge af mangel på rettidig indsats.

For at forhindre længerevarende afspærringer samt forværring af skader på havneværkerne over tid, foreslås dette projekt oprettet med en aftale om en kvartalsvis statusorientering til Natur- og Miljøudvalget. Budget 500.000 kr.

 

3. Medfinansiering af Arnager Bådehavn.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019, at en evt. restfinansiering af den nye bro til Arnager Bådehavn skulle finansieres via den disponible anlægspulje til havne med op til

535.027 kr. Det er lykkedes den private havn at skaffe en del af den dengang manglende finansiering, således at prioriteringen i den disponible anlægspulje kan nedsættes til 250.000 kr. Den nuværende anlægsbevilling på 650.000 kr. vil blive ansøgt forhøjet, når havnen har modtaget de sidste tilskud fra fonde, og et endeligt regnskab kan udfærdiges. Budget 250.000 kr.

 

Projekterne (punkt 1-3) udgør tilsammen 950.000 kr.

 

Den tidligere prioritering vedrørende medfinansiering af sikringsprojektet på Helligpeder Havn fastholdes. I 2016 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget 300.000 kr. til medfinansiering af et sikringsprojekt på Helligpeder Havn. Der blev i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder. Det prioriterede restbeløb på 210.000 kr. opretholdes til færdiggørelse af projektet.

 

Den resterende del af den disponible anlægspulje til havne prioriteres først når der foreligger en vedligeholdelsesplan for havnene. Formentlig bliver dette sammen med anlægspuljen for 2021, jf. orienteringsdagsordenen om havnenes økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne i 2020 udgør 1.804.200 kr.

Det resterende rådighedsbeløb i anlægspuljen 2019 på 260.314 kr. vil blive overført til puljen i 2020 sammen med negative afvigelser fra afsluttede projekter i 2019 på netto -10.712 kr.

Den forventede positive budgetoverførsel fra 2019 udgør altså samlet netto 249.602 kr.

Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 2.053.802 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til medfinansiering af sikringsprojektet på Helligpeder Havn.

Såfremt forslaget til prioritering på 950.000 kr. godkendes, vil der være et restbeløb på 893.802 kr. til senere disponering.

 

 

Beløb i hele kroner

Den disponible anlægspulje til havne 2020

1.804.200

Forventet positiv overførsel fra 2019 (260.314 kr. – 10.712 kr.)

249.602

= Forventet rådighedsbeløb 2020

2.053.802

Helligpeder Havn (prioriteret 2016)

-210.000

= Til rådighed til prioritering af nye projekter

1.843.802

Forslag til prioritering, punkt 1-4

-950.000

Restbeløb til senere disponering

893.802

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje fremgår af sagsfremstillingen, og vil blive fulgt op med ansøgning om anlægsbevillinger.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til trafikale tiltag ifm. Parkeringsforhold- Parkeringsstrategier

05.01.02Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at afsætte 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr., i en pulje til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne.

Arbejdet med parkeringsstrategierne skrider planmæssigt frem. Således er der afholdt en række møder med foreningerne i både Gudhjem og Svaneke som har resulteret i konkrete ønsker i begge byer omkring større og mindre fysiske indretninger. Et rådgivende ingeniørfirma har været tilknyttet arbejdet i begge byområder. Arbejdet med parkeringsstrategierne i Allinge-Sandvig er i sin indledende fase. Arbejdet i Nexø er endnu ikke påbegyndt.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med projektet i 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med parkeringsstrategier i kystbyerne,

b)   der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af puljen til parkeringsforhold, og

c)    anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der prioriteret 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023 til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne. Et arbejde, som er påbegyndt i Center for Natur, Miljø og Fritid i samarbejde med repræsentanter fra byerne.

 

Trafikafviklingen i de bornholmske byer og den tilhørende udfordring med parkering af biler og turistbusser har betydet, at administrationen i 2017 begyndte at afdække hvilke muligheder, der kunne gøres til genstand for drøftelse med relevante foreninger og det politiske niveau. Natur- og Miljøudvalget godkendte på mødet i september 2018, at der arbejdes med udkast til parkeringsstrategier, herunder en proces og tidsplan for fire byer på Bornholm - Gudhjem, Svaneke, Allinge-Sandvig og Nexø.

 

Arbejdet med parkeringsstrategierne er godt i gang i samarbejde med de pågældende byers foreninger. I Gudhjem gennemførtes de første fysiske tiltag i 2019 og efter drøftelse med Gudhjem grupperne ønskes yderligere iværksat tiltag i 2020. Drøftelserne med Gudhjem er fortsat i gang.

I Svaneke har der siden 2019 været afholdt en rækker møder med foreningerne samt et rådgivende ingeniørfirma. Der arbejdes for nærværende på et samlet notat, som vil blive fremlagt til drøftelse i Natur- og Miljøudvalget. Foreningerne i Svaneke har tilkendegivet ønske om, at der allerede fra 2020 iværksættes mindre fysiske tiltag, således at blandt andet udfordringerne med turistbusser i byen kan afhjælpes i en vis grad.

Arbejdet med parkeringsstrategien i Allinge-Sandvig er ved at blive skudt i gang i form af indkaldelse af byernes foreningsliv samt en aftale med et rådgivende ingeniørfirma om at screene byerne henover sommeren i forhold til parkeringssituationen.

Der er endnu ikke taget hul på arbejdet med en parkeringsstrategi for Nexø.

 

Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. indstilles i 2020 benyttet til projektering af mindre projekter samt moderate færdselsregulerende tiltag i Svaneke og Gudhjem (færdselsskiltning mv.).

De mindre anlægsopgaver er dels planlagt i Svaneke, hvor asfaltering af en mindre del af ”Gruset”, hvor turistbusser parkerer og manøvrerer, forventes udført inden turistsæsonen.

I Gudhjem opsættes skilte fra forsøgsparkeringen til ”gå-ruter” rundt i byen og hvor selve græsparkeringspladsen (forsøgs parkeringspladsen på Melstedvej) udvides til at kunne indeholde 200 parkerede personbiler, hvor den i sæsonen 2019 var indrettet med en kapacitet på 100 biler. Der planlægges med et midlertidigt toilet på græsparkeringspladsen i Gudhjem i seks uger i højsæsonen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, i alt 2.000.000 kr., i en pulje til arbejdet med parkeringsforhold/-strategier primært i kystbyerne.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering, færdselsregulerende tiltag og mindre anlægsarbejder finansieret af ovennævnte pulje til parkeringsforhold.

De samlede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 2.000.000 kr., idet dette er den første bevillingsansøgning.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Prioritering af anlægsmidler - Trafiksikkerhed

05.13.00P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. december 2019, at afsætte 3.200.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejder i forbindelse med realiseringen af Trafiksikkerhedsplan 2018-2025. I forbindelse med budget 2020 blev der yderligere afsat 1.018.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejde i perioden 2020-2023. Den samlede pulje til trafiksikkerhedsarbejder i 2020, er således på 4.218.000 kr.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       prioriteringen af trafiksikkerhedsarbejderne for 2020 godkendes og

·       en forhøjelse af Vejmyndighedens planlægningskonto med 50.000 kr. oversendes til budgetbehandlingen 2021.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanens visioner, mål og virkemidler

Visionen i Trafiksikkerhedsplanen er at ingen må blive dræbt eller skadet i trafikken, og at alle borgere skal kunne færdes trygt og sikkert på veje og stier. Målsætningen er at der fra 2025 maksimalt må være 1 dræbt og 10 alvorligt tilskadekomne i trafikken.

For at nå dette mål er der opstillet en række virkemidler, bl.a. en screening af alle større projekter, lokalplaner og byudviklingsplaner, samt bedre kontrol med vejarbejder. Derudover er der forslag om en række fysiske tiltag, som Center for Natur, Miljø og Fritid forventer kan opfylde den vedtagne målsætning.

 

Prioritering af anlægsprojekterne

I samarbejde med repræsentanter fra politiet er der med udgangspunkt i de registrerede uheld, udpeget en række større projekter som bør fremmes mest muligt:

-      Forbedring at rundkørslen Haslevej/Ndr. Kystvej/Gartnervangen/St. Torvegade i Rønne

-      Forbedring af trafiksikkerheden – primært for cyklister – på Torneværksvej i Rønne, i første omgang fra og med rundkørslen til svømmehallen

-      Forbedring af rundkørslen Zarhtmanns Runddel i Rønne

-      Forbedring af krydset Tejnvej/Ndr. Borrelyngvej/Pilebroen/Vestergade i Allinge

Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

 

Da det vil være nødvendigt med en analyse af disse større projekter, bør der afsættes midler til en nærmere gennemgang af projekterne med henblik på udarbejdelse af egentlige projektforslag. Derefter vil Centret for Natur- Miljø og Fritid, fremsætte forslag til projekternes gennemførelse, inkl. økonomi, ligeledes i samarbejde med politiet.

Projekterne vil blive nærmere beskrevet og forlagt til politisk behandling i forbindelse med en bevillingssag for det enkelte projekt.

 

Derudover foreslås det at en række mindre projekter gennemgås med henblik på forbedring af trygheden:

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Landevej i Nexø fra rundkørslen til bygrænsen

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Peterskolen i Rønne

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Sydbornholms Privatskole i Pedersker

-      Forbedring af krydsningsmuligheder ved Melstedgård i Gudhjem

Det er Center for Natur – Miljø og Fritids opfattelse, at disse mindre projekter kan udføres inden for den årlige ramme på 1.000.000 kr. I et efterfølgende punkt på dagsordenen til dette møde, vil der blive forelagt en bevillingsansøgning til udførelse af disse arbejder.

Projekterne er alle gennemgået med Planafdelingen og Vejdrift.

 

Centret for Natur- Miljø og Fritid indstiller følgende procedure:

-      Der afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af projekt mv. for de større projekter, samt en screening af de mindre projekter

-      Der afsættes 100.000 kr. til kontrol af vejarbejder, herunder uddannelse mv.

-      Da der ikke vil være økonomi inden for den prioriterede ramme til at gennemføre alle projekter i 2020, vil der efterfølgende blive udarbejdet et forslag til prioritering af de større projekter, efterfulgt af en bevillingssag for de prioriterede projekter.

 

Andre projekter der evt. kan overvejes:

-      Anlæg af fællesstier langs Vibegårdsvej i Rønne

-      Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Svaneke ved indkørslerne fra Østermarie og Nexø

-      Forbedring af trafiksikkerheden på cykelstien ved Hvide Hus i Saltuna

 

Økonomiske konsekvenser

Nærværende prioritering af anlægsmidler for 2020 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

05.01.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   anlægsregnskabet for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018 godkendes, og

b)   overskuddet på 701 kr. overføres til den disponible anlægspulje til vejanlæg i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den  31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2018 en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

 

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af NCCfor de varme asfaltbelægninger og Munck Asfalt for OB-belægningerne.

 

Der er udført belægningsvedligeholdelse på alle vejstrækninger jf. bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Asfaltarbejder

5.083.870

2.826.912

7.910.782

Opstribning

588.398

 

588.398

Afvanding

119

 

119

I alt

5.672.387

2.826.912

8.499.299

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

8.500.000

8.499.299

701

 

Overskuddet på 701 kr. overføres til den disponible anlægspulje til vejanlæg i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2019 til 2020, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne

82.20.00G01-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af skolerne i Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt over flere omgange i kommunalbestyrelsen, første gang den 22. september 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       anlægsregnskabet for ombygning af skolerne i Rønne godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne (Pulje til ombygning af skolerne i Rønne).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne, der betød, at Rønneskolen blev nedlagt som selvstændig skole, og at eleverne i Rønne fremadrettet skulle samles på to matrikler i stedet for på de daværende tre matrikler. Det blev samtidig besluttet, at de to matrikler, der skulle rumme eleverne i Rønne, var Åvangsskolen, Merkurvej 12, og Søndermarksskolen, Smedeløkken 5. Med kommunalbestyrelsens beslutning blev den økonomiske ramme udvidet til i alt 24 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2017 at afsætte yderligere 3 mio. kr. til projektet, hvorefter rammen udgjorde i alt 27 mio. kr.


 

Anlægsbevillingen til ombygning af skolerne i Rønne er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen på følgende møder:

 

Mødedato

Forhøjes med mio. kr.

Samlet anlægs-bevilling i mio. kr.

Formål

Finansieret via

22. september 2016

 

1,400

Projektering

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

22. december 2016

0,424

1,824

Projektering, forhøjelse

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

23. februar 2017

10,285

12,109

Indeklimaopgradering i forhold til myndighedskrav

Renoveringspuljen til skolebygninger samt kassebeholdningen

30. marts 2017

25,176

37,285

Anlægsarbejder

Pulje til ombygning af skolerne i Rønne

 

Åvangsskolen

Ombygningerne er alle udført inden for eksisterende bygningsrammer, men fordeler sig på flere bygningsafsnit i henholdsvis indskolings-/SFO-fløjen og i hovedbygningen.

 

Ombygningerne har omfattet etablering af nye læringsmiljøer som arenaer og ombygninger af faglokaler.

 

Samtidig er der etableret ventilationsanlæg til dækning af, dels de ombyggede læringsmiljøer og faglokaler, men også de øvrige undervisningsrum.

Ventilering er udført med to nye centrale ventilationsanlæg, der dækker dels indskolingsfløjen, og dels den del af hovedbygningen, som ikke er dækket af det eksisterende ventilationsanlæg.

 

Læringsmiljøerne er udført som hovedentreprise ved Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris ved licitationen.

 

Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen og den afsatte budgetramme er brugt.

 

Søndermarksskolen

Ombygningerne er udført dels som tilbygninger til eksisterende bygningsmasse, og dels inden for eksisterende bygningsrammer, men fordeler sig på flere bygningsafsnit i henholdsvis:

·       Indskolings-/SFO-fløjen

·       Mellemtrinfløjen

·       Overbygningsfløjene

·       Bibliotek på PLC-gangen

·       Faglokalefløjene

·       Samlingssalen.

 

Ombygningerne har primært omfattet etablering af nye læringsmiljøer som arenaer og ombygninger af faglokaler.

 

Samtidig er indeklimaet blevet opgraderet i de eksisterende undervisningslokaler ved etablering af ventilationsanlæg samt ved etablering af solafskærmning på de eksisterende sydvendte glasfacader.

 

Ventilation er udført som decentrale anlæg i nybyggede rum samt i de enkelte undervisningsrum – type som decentrale ventilations-aggregater - samt i Faglokaleafsnit/Fysiklokalet.

 

Eksisterende ventilationsanlæg i henholdsvis Samlingssalen, Bibliotek på PLC-gangen og Administration er tilpasset i forhold til de mindre bygningsændringer.

 

Læringsmiljøerne er udført som hovedentreprise ved Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris ved licitationen.

 

Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen, og budgetrammen er overholdt.

Da der ikke blev brugt alle de midler, som var afsat til uforudsete udgifter, blev der genereret et overskud. 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen første gang den 22. september 2016 og senere forhøjelser den 22. december 2016, 23. februar 2017 og 30. marts 2017.

 

Beløb i tusind kroner

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Forbrug 2018

Forbrug 2019

Forbrug i alt

Projektering, ombygn. Søndermark/Åvang

108,6

2.304,4

524,2

 

2.937,2

Håndværkerudg., ombygn. Åvang

 

 

 

 

 

BYG storentreprise, Åvang

 

6.052,1

31,2

 

6.083,3

TEKNIK storentreprise, Åvang

 

7.559,7

154,5

 

7.714,2

TEKNIK ekstraarbejder, Åvang

 

1.027,3

 

 

1.027,3

Håndværkerudg., ombygn. Søndermark

 

 

 

 

 

BYG storentreprise, Søndermark

 

18.758,7

 

18.758,7

BYG ekstraarbejder, Søndermark

 

 

20,0

 

20,0

TEKNIK storentreprise, Søndermark

 

 

165,5

 

165,5

TEKNIK ekstraarbejder, Søndermark

 

 

2,3

 

2,3

Øvr. omk., ombygn. Søndermark/Åvang

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger, Åvang

 

294,1

49,8

 

343,9

Øvrige omkostninger, Søndermark

 

339,9

18,6

358,5

Øvrige omk., fælles Søndermark/Åvang

 

27,8

13,5

 

41,3

Udgifter i alt

108,6

17.265,4

20.059,5

18,6

37.452,2

 

 

Beløb i tusind kroner

Anlægs-bevilling

* Rådigheds-beløb

Samlet

forbrug

Overskud

I alt

37.285,3

37.614,2

37.452,2

162,0

*Beløbet er prisreguleret med 328.836 kr. i perioden 2016 til 2019.

 

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 161.981 kr., som er tilgået de likvide midler.

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, som fagudvalg.

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af dele af Klemensker Skole, idet projektet er afsluttet i regnskabsår 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016 og ændring af nedrivningsplan er godkendt i kommunalbestyrelsen den 21. december 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       anlægsregnskabet for nedrivning af dele af Klemensker Skole godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker Skole. Rådighedsbeløbet var afsat i budget 2016. Anlægsbevillingen blev godkendt med bemærkning om, at der skulle arbejdes på at redde/flytte/sælge kunstværket af Preben Hornung, der er placeret på gymnastiksalens facade.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en ændret plan for nedrivningen. Bygningen, der bliver kaldet Kødbenet, blev konstateret nedrivningsmoden. Samtidig ønskede Klemensker Land- og Byforening, sammen med Klemensker Idrætsforening, at gøre brug af gymnastiksalen. Den besparelse som blev opnået ved at ændre nedrivningsplanen skulle bruges til etablering af foreningshus samt til renovering af B-, og C-fløjen.

 

Projektet blev, jf. tilbudsloven, udbudt i hovedentreprise med AB92 som aftalegrundlag til fem bydende parter. Udbuddet blev vundet af Søndergaard Nedrivning A/S.

 

Følgende renoveringsarbejder er blevet udført i B-fløjens gymnastiksal:

Tætning af vinduesbånd, opmuring af murhul i ingeniørgang og afpropning af tidligere benyttede føringsveje/vandledninger.  

 

Følgende renoveringsarbejder er blevet udført i C-fløjen:

Udskiftning af radiatorer inkl. etablering af forsyningsledninger, udskiftning af gulv i fremtidigt vævelokale og forrum, etablering af vindueselementer/døre i fremtidigt vævelokale med henblik på at aflåse dette, udskiftning af lysarmaturer i tidligere undervisningslokaler, ændring af føringsveje for el, etablering af EDB-stik og udskiftning af låsecylindre på indvendige døre. Ligeledes har Ejendomsservice i samarbejde med foreningerne gennemført malerarbejder i alle tidligere undervisningsrum og etableret en døråbning mellem to rum.

 

Der kom en ekstraregning vedrørende miljøsanering, idet det viste sig, at Kødbenets fugemasse til at tætne de præfabrikerede bygningsdele og den bagvedliggende maling indeholdt høje koncentrationer af bly. Bagvedliggende pudslag samt maling under klasseværelsernes kældervægge indeholdt ligeledes høje koncentrationer af bly.

 

Derudover blev en optisk ledning brudt under nedrivningen. Uheldet betød, at hele ledningsstrækningen blev udskiftet. Med henblik på at imødekomme It-afdelingens igangværende optimering af It-forbindelser, blev ledningen udskiftet med en bedre type ledning. Derfor blev det vurderet, at det ikke kunne svare sig at forfølge den forsikringsmæssige sag vedrørende ledningsbruddet. Sagen ville tillige have krævet et stort ressourceforbrug og sandsynligheden for et positivt resultat vurderedes til at være lille.

 

Projektet blev afsluttet med et underskud på 140.373 kr. Dette skyldes hovedsageligt ovennævnte to forhold, samt noget igangsat arbejde, der ikke kunne annulleres på det tidspunkt hvor risikoen for et underskud kom til Ejendomsservices kendskab.

 

Der skal bemærkes, at Ejendomsservice er i dialog med Klemensker Land- og Byforening m.fl. vedrørende den fremtidige etablering af foreningshuset, herunder diverse handicapforanstaltninger.


 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016 med ændring godkendt den 21. december 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Håndværkerudgifter

 

 

226.023

2.263.405

2.489.428

Omkostninger, nedrivning

3.611

10.580

19.222

8.706

42.119

I alt

3.611

10.580

245.245

2.272.111

2.531.547

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

forbrug

Underskud

I alt

2.300.000

2.391.174

2.531.547

-140.373

*Beløbet er prisreguleret med 91.174 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2019.

 

Anlægsregnskabet udviser et underskud på 140.373 kr., som er fragået de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger, etape 4

82.07.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4, idet projektet er afsluttet i regnskabsår 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   anlægsregnskabet for reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4 godkendes, og

b)   overskuddet på 49.623 kr. overføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2016 en anlægsbevilling på 3.200.000 kr. til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger – etape 4.

 

Formålet med projektet var at sikre klimaskærmene samt udskifte enkelte vinduer på følgende bygninger:

-      Kommunikationscentret, reparation af tag og udskiftning af vinduer

-      Fontænehuset (nu Lindehuset), oplægning af undertag

-      Hans Rømer Skolen, reparation af tag og udskiftning af vinduer

 

Projekterne er forløbet som følger:

 

Kommunikationscentret, reparation af tag og udskiftning af vinduer

·       Arbejdet er udført af Bornholms Byggeforretning, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·       Alle vinduer som var rådne og utætte er blevet skiftet til nye lavenergi træ-/alu-vinduer.

·       Reparationen af paptaget har ikke været så omfattende som først antaget. Da der blev lavet hul i taget viste det sig, at den underliggende konstruktion var udført på anden vis, som ikke krævende så stort et indgreb i konstruktionen som først antaget. Dette er medvirkende årsag til overskuddet på anlægsprojektet.

 

Fontænehuset, oplægning af undertag

·       Arbejdet er udført af Aarsdale BYG, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·       Eksisterende teglsten er blevet demonteret og nyt undertag er blevet oplagt. Projektet er kørt efter hensigten og budgettet er overholdt.

 

Hans Rømer Skolen, reparation af tag og udskiftning af vinduer

·       Arbejdet er udført af PL Entreprise, som afgav den laveste pris, hvilket var tildelingskriteriet.

·       Udskiftningen af vinduerne er kørt efter hensigten. Den minimale overskridelse skyldes en uforudset udgift til udskiftning af en dårlig sålbænk i forbindelse med demontering af et eksisterende vindue.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

 

Beløb i hele kroner

Budget

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Forbrug

2019

Samlet

forbrug

Kommunikationscentret, tagrep./nye vinduer

1.000.000

764.650

91.322

101.831

0

957.802

Fontænehuset, oplægning af undertag

1.400.000

1.259.800

141.134

 

0

1.400.934

Hans Rømer Skolen, tagrep./nye vinduer

800.000

454.369

311.771

38.000

0

804.140

I alt

3.200.000

2.478.819

544.227

139.831

0

3.162.877

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

3.200.000

3.212.500

3.162.877

49.623

*Beløbet er prisreguleret med 12.500 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2016 til 2019.

 

Overskuddet på 49.623 kr. overføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2019 til 2020, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2020.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg

07.04.11P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændings-anlæg, idet projektet er afsluttet i regnskab 2019. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunal-bestyrelsen den 25. januar 2018.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       anlægsregnskabet for etablering af ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2018 en anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til en ny economizer til Bofas affaldsforbrændingsanlæg.

 

Formålet med udskiftningen af economizeren var at få yderligere energi ud af røggassen og derved øge varmesalget, samt at sikre en røggastemperatur på 175 grader celsius, således at miljøkrav for luftemissioner overholdes.

 

Udskiftningen af economizeren gik planmæssigt. Dog blev arbejdet tidsmæssigt forskudt, idet licitationen medførte, at projektet ikke nåede at blive gennemført i 2018 som oprindeligt forudsat. Entreprenøren på bygningsdelen var klar i maj 2019, således at kedel-entreprenøren lavede de indledende opgaver i sommeren 2019, og i starten af september monterede de economizeren. 

 

Da ovnen var ude af drift i en periode på tre uger, borttransporteredes dagrenovationen med lastbil og skib til kollegaer på Sjælland. Det vil sige, at Bofa borttransporterede ca. 400 tons pr. uge i den periode hvor economizeren blev udskiftet.    

 

Bofa har foretaget flere prøvetests af anlægget, og disse lever op til det forventede. Bofa har et planlagt ovnstop i april 2020 og vil i den forbindelse få mulighed for at lave en grundig indvendig inspektion af ovnen.

Økonomiske konsekvenser

Bofa har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

 

Beløb i tusind kroner

Forbrug

 2018

Forbrug

 2019

Samlet

forbrug

Håndværkerudgifter

0

6.986

6.986

Omkostninger, Bofa

0

6.986

6.986

I alt

0

13.972

13.972

 

 

Beløb i tusind kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

14.000

13.972

28

 

Anlægsregnskabet udviser et overskud på 27.511 kr., som er tilgået de likvide midler.

 

Investeringen forventes afskrevet over restlevetiden på forbrændingsanlægget på 14 år.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Udlicitering af afhentning af affald fra husstande i forbindelse med nye affaldsordninger fra 2022

07.18.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bofa præsenterer planen for udlicitering af nye affaldsordninger jævnfør ”Danmark uden Affald”, der skal implementeres senest i 2022.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       BOFA udbyder husstandsindsamling af affald på Bornholm i overensstemmelse med nedenfor angivne retningslinjer.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. december 2018 godkendt den af Bofa anbefalede indstilling til fremtidige affaldsordninger.

 

Der er herunder en oversigt over eksisterende ordninger og de nu besluttede kommende ordninger på Bornholm.

 

Bemærk at det som hentes ved husstanden, er henteordninger, og det som bringes til miljøstationer, kuber og containerpladser er bringeordninger.

 


 

Eksisterende ordning

Besluttet ny ordning

 

Hente

Hente

Restaffald

Restaffald

Pap og papir

Pap og papir

Batterier

Batterier

Småt elektronik

Småt elektronik

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

 

KOD (madaffald)

 

Plast

 

Glas og flasker

Bringe

Bringe

Glas og flasker i kuber

Glas og flasker i kuber

Miljøstationer

Miljøstationer

Containerplads

Containerplads

Haveaffald

Haveaffald

 

Metal i kuber

Genanvendelses % = 35

Genanvendelses % = 55

 

 

De eksisterende henteordninger ved husstanden skal således udvides med;

 

De eksisterende bringeordninger skal således udvides med at der etableres nye kuber til indsamling af metal rundt på øen.

 

Disse ordninger imødegår borgeres og turisters efterspørgsel om at sortere mere affald og vil betyde en genanvendelsesprocent på 55, når det er fuldt implementeret.

 

OPI

Da der kom ny udbudslov i 2015 (nr. 1564 af 15 12 2015) blev der åbnet mulighed for at lave et offentligt privat innovativt udbud – et såkaldt OPI. Det offentlige private innovative udbud giver Bofa mulighed for at løfte innovationshøjden i kontraktperioden, i samarbejde med entreprenøren. Udbudsformen udfordrer de traditionelle samarbejdsformer hvor Bofa beskriver og entreprenøren leverer.

 

Bofa har i 2016-2018 deltaget i projektet Testbed for Innovative Public Procurement (TIPP) delvist finansieret af EU. Formålet med projektet var at undersøge mulighederne i den nye udbudslov sammen med det private erhvervsliv. Her arbejdede Bofa sammen med tre private partnere i renovationsbranchen om at gennemføre en markedsdialog, for at undersøge i hvor høj grad det var muligt at indarbejde innovation i et kommende udbud.


 

Erfaringer fra TIPP projektet

Bofa kunne konstatere, at de private partnere er interesserede i at:

·       kunne udvikle produktet i kontraktperioden.

·       en mindre del af kontraktsummen er allokeret til innovation.

·       såvel udbyder som tilbudsgiver har en klar interesse i risikominimering. Udbyder for at sikre de billigste priser, tilbudsgiver for at være konkurrencedygtig og samtidigt forhindre potentielle tab.

 

Innovation og innovationspulje

En OPI kontrakt åbner mulighed for et tæt innovationssamarbejde.

 

Det er Bofas forventning at udbudsteksten skal skitsere en samarbejdsstruktur og en finansieringsmodel for det innovative samarbejde, for at sikre at innovationshøjden løftes i kontraktperioden. Der kan f.eks. drøftes innovative tiltag inden for tekniske forsøg med indsamlingskøretøjer eller behandlingsanlæg, eller det kan være inden for kommunikation, IT, big data, eller miljø og arbejdsmiljø - men er ikke begrænset til disse områder. Formålet med innovationssamarbejdet vil være at iværksætte nye tiltag der forbedrer affaldshåndteringen for borgerne på Bornholm og at Bofa ikke er låst på en specifik løsning gennem hele kontraktperioden, men at løsningen kan udvikles.

 

Tiltag der besluttes iværksat forventes finansieret af en innovationspulje, hvor midlerne kommer fra 3% af den årlige kontraktsum samt midler fra diverse tilskud, puljer og bevillinger.

 

Funktionsudbud

De fleste offentlige udbud på det tekniske område er traditionelt styret af en lang række detaljerede krav, ofte af teknisk karakter. På affaldsområdet kan det f.eks. være krav til indsamlings- og tømningsmateriel (indstigningshøjde i lastbiler, antal kamre, alder på køretøjer etc.). Denne type af meget detaljerede udbud kan, udover at føre til unødvendige risikopræmier jvf. ovenstående, også forhindre tilbudsgiver i at komme med alternative bud på løsningsmodeller, der potentielt kan være bedre og billigere for alle parter.

 

I forbindelse med OPI projektet blev det tydeligt for Bofa at de private partnere har en stor og detaljeret viden om tømning, indsamling, materiel, mv., samt en klar holdning til hvad der er gode og kosteffektive løsninger. Imidlertid får entreprenører i et traditionelt udbud sjældent mulighed for at byde ind med egen viden.

 

Baseret på disse erfaringer er det Bofas ønske at arbejde med et såkaldt funktionsudbud. Udbuddet skal tage udgangspunkt i de principper for affaldsindsamling som kommunalbestyrelsen vedtog d. 20. december 2018, og bede markedet (tilbudsgivere) om at komme med konkrete løsningsforslag, der flugter med den politiske vedtagelse. Dette medfører, at krav og beskrivelser i udbudsmaterialet flytter fokus fra specifikation til funktion, derfor funktionsudbud.

 

Juridisk bistand

Bofa vil inddrage juridisk bistand for at sikre fleksibilitet inden for udbudslovens rammer.

 

Sociale Klausuler

Udbuddet vil blive udarbejdet i overensstemmelse med BRK’s retningslinjer på området.

 

Kontraktlængde

Kontraktlængden af udbuddet er ni år med en forlængelsesoption på to gange ét år. Denne kontraktlængde sikrer, at entreprenøren har mulighed for at afskrive sit materiel fuldt ud i én kontraktperiode, og dermed ikke skal tage risikopræmie for evt. tab ved kontraktudløb.

 

Kontraktlængde er ligeledes afpasset så det er muligt at imødekomme de forventede lovændringer som en konsekvens af EU krav i 2030.

 

Tildelingskriterier

Ud over pris, vil forhold som faglige løsninger og kvalitet, uddannelse og arbejdsmiljø, samt miljø og ressourceforhold indgå som tildelingskriterier. I et OPI samarbejde er det formålstjenligt at prisen tæller ca. halvdelen og at de øvrige punkter tilsammen tæller ca. den anden halvdel, jf. nedenstående fordeling.

 

 

Tidsplan og opbygning af udbud

Som beskrevet forventer Bofa, at opgaven skal sendes ud i et funktionsudbud.

Det forventes, at udbuddet kan sendes ud medio april 2020.

Det vil være med prækvalifikation og med efterfølgende forhandling.

Det forventes, at forhandlingsforløbet vil være afsluttet oktober 2020, således at kommunalbestyrelsen kan orienteres og tage beslutning forventelig november 2020 jf. nedenstående tentative tidsplan. 

Forhåndsbekendtgørelse

24. februar 2020

Forventet tilbagemelding fra ØEUP

d. 15. april 2020

Afsende udbud

d. 16. april 2020

Prækvalifikation

frem til d. 18. maj 2020

Udvælgelse af virksomheder

Medio maj 2020

Spørgsmålsfrist i tilbudsperiode

d. 6. august 2020

Frist til at aflevere indledende forhandlingstilbud

d. 18. august 2020

Forhandling

d. 18. august – 8. september 2020

Udarbejde nyt materiale

d. 8.-21. september 2020

Nyt tilbud

d. 17. oktober 2020

Intern evaluering af tilbud 

d. 22. oktober 2020

 

 

 

 

Politisk behandling NMU

d. 3. november 2020

Politisk behandling ØEUP

d. 18. november 2020

Politisk behandling KB

d. 26. november 2020

Afsendelse af meddelelse om tildelingsbeslutning

d. 27. november 2020

Standstill

d. 27. november – 8. december 2020

Kontraktindgåelse

d. 9. december 2020

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opsummering

På baggrund af ovenstående anbefaler Bofa at der arbejdes med et innovativt udbud. Dette vil give entreprenøren mulighed for at komme med forslag til den konkrete opgaveudførelse med henblik på at opnå de bedste løsninger til de mest favorable priser. Samtidig er der fokus på at udvikle produktet i kontraktperioden gennem det innovative samarbejde som en OPI kontrakt åbner mulighed for. Det innovative samarbejde finansieres gennem innovationspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Den endelig pris kendes først ved kontraktindgåelse men baseret på markedsudviklingen må en prisstigning forventes.

Den endelige pris vil blive fremlagt for KB i forbindelse med fremlæggelse af kontrakttilbud.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 16  Driftsstatus og fremtidsplan for BAT

13.05.00A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget har ved deres møde den 3. marts 2020 ønsket en redegørelse vedrørende BAT.

 

Følgende specifikke spørgsmål blev fremsat som ønske for en redegørelse:

·     Hvad er status for driften af BAT?
hvad er den fremtidige plan for hvor BAT er om et år?

·     Hvad er status på udbud af indkøb af 10 nye busser?

·     Hvad er status og plan incl. tidsplan for flytning og ibrugtagning af nyt værksted på Titan?

·     Hvad er status på opsætning af køreplaner på busstoppestederne?
hvordan vil BAT arbejde med at sikre en letforståelig kommunikation omkring køreplaner og afgange?

·     Hvad er status på udbetalt refusion fra jan 2020 til marts 2020?

·     Hvordan påtænker BAT at kommunikere til kunderne vedrørende rejsegaranti og dens bestemmelser fremover?

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       redegørelsen drøftes og tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget besluttede ved deres møde den 3. marts 2020, at de ønskede en statusredegørelse vedrørende BAT til behandling ved møde den 31. marts 2020.

 

Der blev på mødet stillet nogle specifikke spørgsmål, som der ønsket redegjort for:

 

Hvad er status for driften af BAT? og hvad er den fremtidige plan for, hvor BAT er om et år?

 

BAT har gennem de sidste 1½ år arbejdet intensivt på, at rette organisationen op. BAT er nået rigtigt langt, der er kommet styr på chaufførernes vagtplaner, ferieafholdelse er aftalt som turnus og antallet af chauffører er på et niveau, hvor det passer til budgettet. BAT havde 10 chauffører på tidsbegrænset kontrakt, der i efteråret 2019 ikke blev forlænget. Yderligere fire chauffører er opsagt.

BAT har haft kontorpersonale på kursus for, at lære at bruge programmet busplan, hvor BAT laver vagter og turnus for chaufførerne. Dette program er hele ”motoren” i vagtplanlægningen, der udgør ca. 65% af BATs økonomi. BAT har ligeledes haft medarbejdere på kursus for at lære at bruge køreplanlægningsprogrammet, samt adgangen til rejseplanen.

 

BAT har været udfordret af langtidssygdom i både driften og køreplanlægning/økonomi. BATs organisering har hidtil været kendetagenet ved, at en stor speciel viden samt vigtige kompetencer, har været samlet på få personer, hvor andre ikke har haft kendskab til disse opgaver. Derfor er der nu iværksat et administrativt arbejde med, at alle administrative medarbejdere, hver i sær, skal lave en arbejdsbeskrivelse og et årshjul for deres opgaver. Dette skal munde ud i, at der fremadrettet mindst skal være en anden, der også kan udføre opgaverne eller har den nødvendige indsigt heri. Medarbejderne har i denne pressede situation alle ydet en ekstraordinær indsats og forstået at samarbejde. BAT har fået en organisation der virker, og det forventer BAT også vil kunne ses på økonomien fremover, i forhold til styring af hele udgiftssiden.

 

BAT har sommerkøreplanen klar (der henvises til særskilt dagsordenspunkt), den eneste væsentlige ændring er, at BAT morgen og eftermiddag kører ad Borgmester Nielsens Vej, dette fordi der også om sommeren er undervisning på Campus. Der arbejdes på en helårskøreplan, hvor ruterne omlægges til, at køre frem og tilbage og ikke rundt. Dette vil kunne give BAT en meget mere optimal drift og vagtplanlægning. Udfordringen i dag er, at BAT har vurderet at rundturene tager for lang tid, så der bliver uforholdsmæssig meget spildtid, dette vil den nye helårskøreplan rette op på.

 

I overenskomsten er det aftalt at chaufføren får 37 timer ugentligt. Udfordringen her er at BAT i den nuværende køreplan betaler for 37 timer, men kun får kørsel for 34-35 timer. Ved at optimere dette vil der kunne spares 2-3 årsværk og samtidig få den samme, eller bedre service for passagererne.

 

På mødet vil præmisserne og de foreløbige tanker for en ny helårskøreplan ligeledes blive fremlagt mundtligt af trafikchefen.

 

Om et år har BAT en forventning om at:

 

Det er vigtigt at få en drift, hvor der er ro omkring BAT, og hvor BAT kender betingelserne og deres økonomivilkår. De seneste år har været meget turbulente med flere flytninger samt politisk usikkerhed omkring BATs fremtid.


 

Hvad er status på udbud af indkøb af 10 nye busser?

Tidsplanen er som følger:

Aktiviteter

Dato

Frist for ansøgning om prækvalifikation

17. april 2020

Tilbudsgivers frist for afgivelse af spørgsmål vedr. ansøgning

27. marts 2020

Ordregivers svarfrist

3. april 2020

Prækvalifikation

Uge 17

Meddelelse til prækvalificerede tilbudsgiver om at afgive tilbud

Uge 17

Tilbudsgivers frist for afgivelse af spørgsmål

d. 4. maj kl. 12:00

Ordregivers svarfrist

d. 6. maj kl 11:00

Tilbudsfrist for afgivelse af 1. tilbud

Den 12. maj 2020 kl. 12.00

Tilbudsevaluering

Uge 20

Evt. 1. Forhandlingsrunde

Uge 21

 

Alt efter hvem der vinder kontrakterne, vil der være fra 2 til 8 måneders leveringstid.

 

 

Hvad er status og plan incl. tidsplan for flytning og ibrugtagning af nyt værksted på Titan?

Værkstedet er flyttet fra Nyboe på Åkirkebyvej til Titan og sat i drift. BAT er i gang med at flytte liften, men der udføres nu reparationer på busserne i det omfang det er muligt, der er stadig ikke et fuldt funktionsdygtigt værksted til rådighed, men der arbejdes på det. Etablering af p-plads, så 22 busser kan flyttes fra Rønne Havn afventer miljøgodkendelse, så der kan etableres en vold af overskudsjorden.

Vaskehal vil blive etableret i separat lokale, hvor der ikke skal bygges om, og sættes i værk i forbindelse med overgang til sommerkøreplanen.

Ejendomsservice er i gang med, at ansøge om byggetilladelse til omsætning af skillevæg i værkstedet. Ejendomsservice afklarer også om mandskabsfaciliteter opfylder kravene. Det bemærkes at BAT har lejet bygningen som autoværksted med mandskabsfaciliteter, omklædning, toilet og frokoststue. Såfremt bygningen ikke lever op til kravene er det udlejers opgave at bringe dette i orden.

 

Hvad er status på opsætning af køreplaner på busstoppestederne? og hvordan vil BAT arbejde med at sikre en letforståelig kommunikation omkring køreplaner og afgange?

Det er stort set på alle stoppesteder, men i forbindelse med køreplanskifte til sommerkøreplanen, vil alle køreplaner blive udskiftet og opdateret på alle standere. 

 

Hvad er status på udbetalt refusion fra jan 2020 til marts 2020?

og hvordan påtænker BAT, at kommunikere til kunderne om rejsegaranti og dens bestemmelser fremover?

De landsdækkende rejseregler gælder også på Bornholm. De står i den trykte køreplan og på BAT’s hjemmeside, denne praksis har BAT ingen planer om at ændre.

 

Fra den 01.03.2019 til den 16.03.2020, har BAT haft 26 sager med taxarefusion og BAT har udbetalt 9996,- kr.

 

Såfremt kunden mener, at have krav på rejsegaranti henvender kunden sig til vores kundeservice, der behandler sagen. Er kunden berettiget har det aldrig været et problem at få refunderet taxikørslen.

 

Mener vi ikke at kunden har krav på refusion, afviser vi at udbetale og henviser til ankenævnet hos Bus og Tog, der behandler sagen. Vi har endnu ikke haft en sag der er gået os imod.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 17  BAT sommerkøreplan 2020

13.05.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

Der er behov for en ændring af sommer køreplanen. Ved ændringer af køreplanen skal denne godkendes af NMU.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       sommerkørerplaner og regionalruter godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Godkendes. Punktet videresendes til orientering til Bornholms Ældreråd.

Sagsfremstilling

Sommerkøreplanerne 2020 er vedhæftet.

Ændring ift. sommerkøreplanen 2019 er, at der på to ture formiddag og én tur eftermiddag på alle ruter køres ad Borgmester Nielsens Vej, dette fordi der foregår undervisning på Campus Bornholm i sommerferien. Sommerkøreplanen er er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
1_ud_Alle dage_1 (PDF)

2.
2_ud_Alle dage_1 (PDF)

3.
3_ud_Alle dage_1 (PDF)

4.
4_ud_Alle dage_1 (PDF)

5.
5_ud_Alle dage_1 (PDF)

6.
6_ud_Alle dage_1 (PDF)

7.
7_ud_Alle dage_1 (PDF)

8.
8_ud_Alle dage_1 (PDF)

9.
9_ud_Alle dage_1 (PDF)

10.
21_ud_Alle dage_1 (PDF)

11.
23_ud_Alle dage_1 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 18  Resultater fra Den grønne ordning

04.00.00G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har gennemført et naturgenopretningsprojekt i Præstemosen ved Klemensker finansieret af Grøn ordnings statslige midler i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 31. maj 2018 i sagen ”Anvendelse af midler fra Den Grønne ordning”. Projektet er nu afsluttet og det statslige tilskud er indhentet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·       orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den Grønne ordning er etableret med udgangspunkt i VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Ordningen omfatter nye vindmøller over 28 meter, der er opstillet på land efter 21. februar 2008, hvor der indbetales tilskud pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet el-nettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. Bornholms Regionskommune havde 607.200 kr. til rådighed udløst af opstillingen af vindmøller ved Tornbygård. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning blev midlerne anvendt således at 50 % gik til Naturgenopretning af Præstemose ved Klemensker og 50 % til Kampagnen Grønne boligløsninger og mere vedvarende energi. Natur- og Miljøudvalget orienteres om naturgenopretningsprojektet nedenfor og Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget orienteres om grønne boligløsninger på kommende møde.

Naturgenopretning i Præstemosen ved Klemensker

Bornholms Regionskommune har i perioden fra oktober 2018 – til oktober 2019 gennemført et naturgenopretningsprojekt i Præstemosen ved Klemensker.

Projektet indeholdt tiltag der skulle tilføre området større naturværdi ved at genskabe mulighederne for udvikling af den oprindelige flora og fauna samt at forbedre de eksisterende stier og tilhørende faciliteter.

Konkret har dette udmøntet sig i opgravning af et rørlagt vandløb, rydning og hegning og forbedring og udbygning af de eksisterende publikumsfaciliteter. Projektet er nærmere dokumenteret med billeder i den vedlagte ”Afrapportering Projekt Præstemosen”.

Projektets budget til naturgenopretning og forbedring af publikumsfaciliteter var på i alt 310.000 kr., hvoraf 303.600 kr. forventedes dækket af tilskud og resten som egenfinansiering.

Projektets indhold blev undervejs tilpasset ud fra dels de lokale borgeres ønsker dels ud fra naturmæssige hensyn. Det samlede regnskab for projektet viser udgifter for i alt 337.899,68 kr.

Der er hjemtaget tilskud på 303.600 kr., mens projektets budgetoverskridelse på 27.900 kr. er dækket af driftsbudgettet vedrørende naturforvaltning inkl. publikumsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Projektet er afsluttet i regnskab 2019.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 31. marts 2020

1.
2. AFRAPPORTERING Projekt Præstemose (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 19  Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalg orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling. Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms børn, unge og voksne, hvor fokus har været på det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·       Kommunalbestyrelsen sender ”Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år” i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. marts 2020:

Anbefales, Søren Schow og Carsten Hæstrup kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler tyngde.
Udvalget anbefaler, at under blad 6 tilføjes "alle skal have mulighed for at have og få et godt arbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 31. marts 2020:

Anbefales, Maike Fiil kan ikke medvirke, idet Bornholms børne- og ungepolitik mangler indhold.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er klar til politisk behandling for efterfølgende at blive sendt i høring. Fordi målgruppen for politikken i højere grad er den yngre del af befolkningen, er politikken mere digital i sit udtryk. Derfor består politikken i bilag 1 af to versioner af politikken:

·       Side 1 er politikken, som den vil fremgå af hjemmesiden, og hvor teksten fremkommer ved føring af mus over feltet tekst

·       Side 2 er politikken, som kan printes ud og hænges op

 

Borgerinvolvering

Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og et bredt udsnit af de borgere, som politikken henvender sig til, nemlig de 0-29-årige. Undervejs har der været stort fokus på at inddrage så mange forskellige perspektiver som muligt. Derfor er der afholdt interviews med blandt andet børnehavebørn, grundskoleelever, elever fra Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Forberedende Grund Uddannelse (FGU) og Campus Bornholm med fokus på, hvad børn og unge selv mener, at det gode liv på Bornholm består af.

Desuden er der afholdt et borgermøde med interesseorganisationer, fagprofessionelle og forældre, hvor temaet var, hvad det gode børne- og ungdomsliv på Bornholm er.

 

Borgerinvolveringen har formet politikken og bruges i nye strategier og handleplaner

Politikken har fået sin endelige ordlyd gennem inddragelsen af borgerne. De seks udsagn i politikken er blevet nuanceret, og de uddybende sætninger i vidt omfang formet af konkrete udtalelser fra børn, unge og voksne.

 

Der er desuden kommet mange gode ønsker og idéer til, hvordan kommunen fremadrettet kan sikre rammerne for det gode børne- og ungdomsliv, og der er også fremsat mange konkrete forslag til indsatser. Nogle af disse er vedlagt i bilag 2.

Mange af dem er dog for konkrete til at blive indeholdt i politikken, men de mange ønsker og idéer er blevet behandlet af arbejdsgruppen for politikken. Ønskerne og idéerne fra de adspurgte børn, unge og voksne vil være en stærk inspiration i det kommende arbejde med at udarbejde politikker, strategier og handleplaner i flere af kommunens centre.

 

Nedenfor fremgår nogle af de vigtigste budskaber, som indgår i udkastet til politikken.

 

Det vigtige for børn og unge på Bornholm

Selvom aldersgruppen 0-29 spænder meget bredt, spiller familie og det tætte netværk en stor rolle for de adspurgte børn og unge. Det er vigtigt for dem, at de har nogle personer tæt på sig, som de er trygge ved, og som de kan regne med, hvis de har brug for hjælp, både i form af familie, venner og øvrige voksne. I takt med at børnene og de unge bliver ældre, fylder muligheden for en fremtid med uddannelse og arbejde mere og mere, samtidig med at fokus på familie og venner består.

 

Det vigtige for forældre, fagprofessionelle og fritids-/interesseorganisationer

De personer, der omgiver Bornholms børn og unge fra 0 til og med 29 år, peger i høj grad på vigtigheden af chanceligheden for alle børn og unge, både for børn og unge i almenområdet, men også i det specialiserede område. Her fylder daginstitutioner og skoler meget, men også fritids- og interesseorganisationer spiller en stor rolle i at tilbyde sådan en mulighed.

 

Den fremadrettede proces

I marts og april 2020 behandles udkastet til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i de politiske udvalgt og kommunalbestyrelsen. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i april. I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse september 2020 (se tidsplanen i bilag 3).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 31. marts 2020

1.
Bilag 1 Bornholms sammenhængende Børne- og ungepolitik 0-29 år (PDF)

2.
Bilag 2 Konkrete ønsker fra borgere (PDF)

3.
Bilag 3 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:
Punkt 17 BAT sommerkøreplan 2020 sendes til orientering til Bornholms Ældreråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 21  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

21

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:
Der blev orienteret om håndtering af nedlukningen i forbindelse med Corona. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med måden, det er håndteret på af ledelse og medarbejdere.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt. Drift


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt. Orientering