Referat
Natur- og Miljøudvalget
25-08-2020 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget
  åbent 3 Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2021
  åbent 4 Grøfte- og rabatslåning langs med kommunens veje og stier
  åbent 5 Prioritering af anlægspulje til havne 2020
  åbent 6 Orientering om formandsbeslutning vedr. BAT helårskøreplan
  åbent 7 Status. Anlægssag budget 2020. Indkøb af nye busser.
  åbent 8 Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem
  åbent 9 Godkendelse af revideret vedtægt for urnebegravelsesplads i Ibsker
  åbent 10 Revision af plan for det kommunale beredskab
  åbent 11 Status for BYG360° - Bornholm som test Ø for en cirkulær værdikæde for byggematerialer
  åbent 12 Kystparken, Rønne - Anmodning om optagelse af privat fælles vej til offentlig vej
  åbent 13 Udlicitering af afhentning af affald fra hustande i forbindelse med nye affaldsordninger fra 2022, fortsat
  åbent 14 Aftale med Growing Trees Network Global om skovrejsning på Bornholm
  åbent 15 Scenarier for specialbørnehaven Mælkebøtten
  åbent 16 Anlægsbevilling til rådgiverydelse vedr. registrering af brandsikkerhed i plejeboliger på Bornholm - spor 2
  åbent 17 Anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Nygårdsvej 15 i Hasle
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt. Udbud
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 103 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 104 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 105 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 106 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 107 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 108 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Pkt. 4 Grøfte- og rabatslåning langs med kommunens veje og stier udsættes.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ændringsforslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Medlemsforslag fra Niclas Fick, Liste Ø:

 

Forslag til ændring af Natur- og Miljøudvalgets forretningsorden §4 (stk.1) fra nuværende formulering og til:


Formanden foranleder, at udvalgets medlemmer modtager dagsorden og det materiale, der skønnes nødvendigt for at kunne bedømme sagen.
Dagsorden med bilag udsendes elektronisk med link til webpolitiker, senest 8 hverdage forud for mødet.

Indstilling og beslutning

Niclas Fick indstiller at

·         Ændringsforslaget til forretningsorden §4 stk. 1 overgår til 2. behandling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Niclas Ficks forslag overgår til 2. behandling idet fristen for udsendelse af dagsorden sættes til 7 dage. Konsekvenserne af ændringen skal kortlægges. Leif Olsen stemmer imod, idet forslaget vil hindre sagsgange uden grund.

 

Udvalgsformanden indstiller at

·         Ændringsforslaget til forretningsorden §4 stk. 1 ikke overgår til 2. behandling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Udvalgsformandens indstilling kan ikke godkendes.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at på nuværende tidspunkt følges bestemmelserne i styrelseslovens §8 om, at materiale skal være tilgængeligt for medlemmerne 4 hverdage (inkl. lørdag) inden mødet. Såfremt Natur- og Miljøudvalget ønsker udkast til dagsorden tilsendt 8 dage forud for mødet, vil denne ændring medføre, at sagsfristen for punkter til alle fagudvalg skal rykkes, idet nogle dagsordenspunkter behandles parallelt på flere fagudvalg og derfor skal være færdige samtidigt. En fremrykning af sagsfristen til fagudvalgene kan give tidsmæssige udfordringer for de sagsbehandlere, der skriver dagsordenspunkterne.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Forretningsorden NMU per 06 03 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2021

08.00.00P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Administrationen har udarbejdet en række ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm 2021. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra den løbende drift af havnene og med det formål at ensrette, forenkle og tydeliggøre reglerne vedr. betaling for brug af de kommunale havne. Ændringsforslagene har været i høring hos havnenes brugerråd.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    de administrative ændringsforslag takstregulativ for de kommunale havne 2021 godkendes.

b)    takstblad oversendes til budgetvedtagelsen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

a) Godkendes med følgende tilføjelse til kapitel 6 leje af havne: Lokale foreninger og sammenslutninger kan efter ansøgning tildeles ret til at anvende havnearealer til afholdelse af kortvarige, regelmæssigt tilbagevendende arrangementer - fx markeder - i det omfang, at arealerne ikke er disponeret til anden side, og aktiviteterne ikke kan betegnes som erhvervsmæssige.
b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en række ændringsforslag til takstblad og takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm 2021. Høringsbrev og høringsmateriale er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra den løbende drift af havnene og med det formål at ensrette, forenkle og tydeliggøre reglerne vedr. betaling for brug af de kommunale havne.

 

Ændringsforslagene har været i høring hos havnenes brugerråd, og der er indkommet 6 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. En administrativ vurdering af høringssvarene er vedlagt som bilag 4.

 

Sideløbende med høringsprocessen har taksten for stadepladskontrakter for kræmmer- og håndværkermarkeder været drøftet offentligt blandt borgere og brugere. I dag skelnes der ikke mellem stadepladskontrakter indgået med enkeltpersoner/virksomheder (f.eks. madboder, boder med håndlæsning, salg af hjemmelavede produkter, osv.) og stadepladskontrakter indgået med foreninger/flere personer, der driver marked sammen. Kontraktholderne skal i begge tilfælde holde åbent mere end 700 timer årligt for at komme i betragtning til den lave takst 2 (28,52 kr./m2/år i 2020) frem for takst 4 (110,69 kr./m2/år i 2020). Reglen eksisterer for at beskytte de erhverv på og ved havnen, som betaler husleje året rundt og som er med til at skabe liv uden for højsæsonen. På både Allinge Havn og Gudhjem Havn, hvor der er indgået stadepladskontrakter med kræmmer- og håndværkermarkeder, ligger der butikker i nærheden af markedsområderne, som sælger smykker, genbrug, bornholmske produkter, kunsthåndværk, m.m. – akkurat som markedsfolket. Havnenes økonomi er voldsomt udfordret i disse år, og det anbefales derfor ikke at sætte de gældende areallejetakster for kræmmer- og håndværkermarkeder ned. 

 

Efter høringsprocessen har forslaget om annullering af muligheden for private fortøjningsmuligheder ligeledes været drøftet offentligt blandt brugerne. Det er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at selve fortøjningerne fortsat vil være den enkelte bådejers ansvar. Ændringsforslaget omhandler fortøjningsmulighederne, der i takstregulativet defineres som en Y-bom, en pullert, en ring, en pæl, en flydebøje eller et synketov. Ændringsforslaget lægger op til, at det fremover udelukkende er kommunen, der kan opsætte Y-bomme, ibore ringe, udlægge synketov, m.m., i moler, kajer og havnebassiner. Selve fortøjningerne fra båden hen til pælen, ringen, flydetovet, m.m., er fortsat bådejerens ansvar. I takt med renoveringen af de kommunale havne er der opsat kommunale fortøjningsmuligheder på størstedelen af bådpladserne, og ændringsforslaget lægger derfor blot op til, at de sidste private fortøjningsmuligheder udskiftes med kommunale senest pr. 1. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 Følgebrev - høring i brugerråd (PDF)

2.
Bilag 2 Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm 2021 - høring i brugerråd (PDF)

3.
Bilag 3 Høringssvar - takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2021 (PDF)

4.
Bilag 4 Høringsnotat - takstblad og takstregulativ for de kommunale havne 2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Grøfte- og rabatslåning langs med kommunens veje og stier

05.01.08G01-0170

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Udvalget har anmodet om en redegørelse for slåning af vejrabatter og grøfter langs de offentlige veje og stier.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Udsat.

Sagsfremstilling

Græsslåning berører mange forskellige aspekter, så som biodiversitet, trafiksikkerhed, forskellige driftsmetoder, afvanding og økonomi, blot for at nævne nogle.

 

Biodiversitet er meget afhængig af, hvor og hvad der er af forhold på de givne strækninger. 

Et arbejde som over en længere periode har taget udgangspunkt i et biologiskvejkort. Et materiale som er udarbejdet med bl.a. de grønne organisationer, kommunens miljøafdeling og kommunens driftsafdeling.

 

De vejtekniske hensyn er primært fokuseret omkring trafiksikkerhed, driftssikkerhed, afvanding, vedligeholdelse af andre tekniske elementer m.m., som også skal tages med i betragtning, inden der blev fastlagt prioritering af såvel slåningstidspunkt som hvornår og hvor der opstartes, samt omfang.

 

Kommunens udbud af græsklipning 2020

Kommunens nuværende udbud løber fra september 2020 – til udgangen af 2024 som er udarbejdet i samarbejde med Vej, Park og Anlæg samt Natur og Miljø herunder i dialog/forhandling med respektive naturorganisationer og Bornholms Landbrug og Fødevare.

 

Forårsklipningen gennemføres i en 5 ugers periode med opstart pr. 1. juni, og der klippes som udgangspunkt forkant i hele vejens længde i en bredde på 1,2m. Arbejdet gennemføres alene ud fra et trafikalt sikkerhedsmæssigt hensyn.

 

Generelt er der behov for rabatklipning på alle strækningen af hensyn til synligheden af kantpæle, færdselstavler og anden skiltning, samt oversigtsforhold ved udkørsel i vejkryds. Langs de offentlige veje klippes oversigtsarealer ud fra en nærmere beskrivelse, ligesom der er behov for klipning af oversigtsforhold ved udkørsel fra privat ejendom. En anden vigtig parameter for klipningen udføres for at sikre dyrevildt som skjules i vejkant (råvildt, hare, katte mv.) så påkørsler kan begrænses.

 

Ved forårets klipning, klippes der supplerende i fuld bredde til bagkant på de strækninger hvor der er frøgræsudlæg. Kommunen modtager lister med klippeomfang fra Bornholms Landbrug og Fødevare. Om foråret klippes endvidere af biologiske hensyn i fuldbredde på arealer med særlig flora og engflora.

 

I efteråret klippes forkanter på samtlige vejstrækningen ligeledes under hensyntagen til trafiksikkerheden, ligesom der klippes bagkanter på halvdelen af vejstrækningerne ud fra biologiske hensyn.

 

Klipningen gennemføres med opstart pr. 1. september med en varighed på 8 uger.

 

Klipningerne forår og efterår gennemføres i opdelte distrikter herunder også med hensyntagen til løvfrøernes vandring.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at praksis for forårs- og efterårsklipning af forkanter fraviges, under hensyntagen til trafiksikkerhed. Bagkanternes klipning udføres med baggrund i det materiale som er udarbejdet som beskrevet ovenfor.

 

Generelle forhold

 

Trafiksikkerhed

Kommunen er forpligtet til at sikre vejenes tilstand, således der ikke opstår fare for trafikanterne. For at sikre vejkanterne, skal der laves løbende kontrol af, at der ikke i overgangen mellem asfalt og rabat bliver for store huller/render. I givet fald skal der tilføres materiale således, at vejkassen sikres mod afbræk eller udskridning. Af samme årsag skal kommunen også sikre, at vejvand kan komme væk fra vejen og videre ud i rabatten. Det kræver, at der føres kontrol løbende for at sikre, at rabatterne ikke er højere end vejbanen. Ved højere rabatter står vejvandet og samler sig enten på vejen eller i overgangen mellem vej og rabat. Dette afhjælpes ved, at rabatterne afhøvles og det afhøvlede materiale fjernes fra stedet. Kommunen skal sikre, at der ikke opstår farlige situationer på grund af, at høje planter vælter ud på veje og cykelstier. Ligeledes skal det til enhver tid sikres, at høje planter ikke forringer oversigten langs vejene i forbindelse med vejkryds, sving, rastepladser mv. Ydermere skal alle færdselstavler friholdes for planter, således, at de til enhver tid er synlige.

 

Grøftekanternes ejerforhold

En stor del af grøftekanterne langs de større veje i Kommunen er udmatrikulerede. Det betyder, at grøftekanten er Kommunes ejendom, og at grøftekanten indgår som en del af vejarealet. En stor del af kommunens mindre veje i landzonen er ikke udmatrikuleret og der kan derfor være en uoverensstemmelse om det matrikulære skel. Udgangspunktet er, at kommune er ejer af vejen og dennes anlæg inkl. grøfteanlæg. Ejerforholdet på disse veje kan hvis der ikke opnås enighed kræve, at der afklares matrikelgrænsen ved, at enten kommunen eller lodsejer iværksætter en udmatrikulering.

 

Slåning v. Frøgræsmarker

Ifølge Bekendtgørelse om Flyvehavre (BEK nr. 730 af 29/05/2020) skal alle dyrkede og udyrkede arealer holdes fri for frøbærende flyvehavreplanter, og for at begrænse omfanget af krydsbestøvning bør arealer i nærheden af frømarker slås, såfremt de tilgrænsende ejere eller brugere fremsættes anmodning herom med henvisning til fare for krydsbestøvning. Kommunens klipning ved frøgræsmarker begrænser risikoen for frøspredning fra grøftekanterne til marker med produktion af frøgræs. Typisk bliver hele grøftekanten slået primo juni måned. Dette arbejde foregår udelukkende efter henvendelse fra de berørte frøgræsavlere til Bornholms Landbrug og Fødevare som formidler til kommunens vejdriftsafdeling, idet der avles frøgræs på skiftende marker fra år til år.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen – udbuddet holdes inden for nuværende budget.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Prioritering af anlægspulje til havne 2020

08.00.00G01-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med prioriteringen af anlægsmidler til de kommunale havne 2019 blev Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stillet i udsigt, at der i løbet af 2019 ville blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havneværkerne. Vedligeholdelsesplanen forventes udarbejdet med udgangen af januar 2021. Prioritering af årets anlægspulje er derfor med udgangspunkt i eksisterende viden og ønsker.

Rådighedsbeløbet til prioritering af den disponible anlægspulje til havne udgør i budget 2020 1.804.200 kr. Sammen med en forventet positiv budgetoverførsel fra 2019 til 2020 på 249.602 kr., vil den samlede pulje i 2020 udgøre 2.053.802 kr.

Forslag til prioritering af det samlede rådighedsbeløb på 2.053.802 kr. fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i den disponible anlægspulje til havne for i alt 2.053.802 kr. godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med prioriteringen af anlægsmidler til de kommunale havne 2019 blev Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stillet i udsigt, at der i løbet af 2019 ville blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havneværkerne. Vedligeholdelsesplanen forventes udarbejdet med udgangen af januar 2021. Prioritering af årets anlægspulje er derfor med udgangspunkt i eksisterende viden og ønsker.

 

Allerede kendte registreringer af behov for vedligeholdelse samt ønsker der er fremkommet i forbindelse med brugerrådsmøderne i efteråret 2019 - sammenfattes nedenstående i en ikke prioriteret liste. Listen kan betragtes som en forenklet start på en vedligeholdelsesplan for havnene. Det skal bemærkes at listen på nuværende tidspunkt ikke kan anses for at være udtømmende. Priserne som er angivet i listen er overslagspriser baseret på sammenlignelige opgaver udført indenfor de senere år. Enkelte poster er endnu ikke prissat, idet der endnu ikke foreligger undersøgelser i en så tilstrækkelig grad at det har været muligt at angive en overslagspris.

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje til havne i 2020:

 

Den tidligere prioritering vedrørende medfinansiering af sikringsprojektet på Helligpeder Havn fastholdes. I 2016 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget 300.000 kr. til medfinansiering af et sikringsprojekt på Helligpeder Havn. Der blev i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder. Det prioriterede restbeløb på 210.000 kr. opretholdes til færdiggørelse af projektet.

 

Det vil være muligt ud fra nedenstående liste, at prioritere restbeløbet for 2020 på i alt 1.843.802 kr. Administrationen vil anbefale de poster, som i skemaet er markeret med grøn. Der er samlet foreslået for 1.844.000 kr. Det skal bemærkes, at arbejdet med renoverings af vaterlister er en fortløbende proces, som ikke vil være tilendebragt når nedennævnte er udført.

 

Vedligehold & anlæg

Projekt

Beløb

(kr.)

Generelt

Akutpulje (Nærmere beskrevet nedenstående)

500.000

 

Forarbejde til klimasikringsprojekt for de bornholmske granithavne (Nærmere beskrevet nedenstående)

200.000

Arnager Havn

Restfinansiering af ny bro (Nærmere beskrevet nedenstående)

250.000

Allinge Havn

Opgradering af el

80.000

Fortsat renovering af vaterlister

90.000

Brostensarbejde ved trappen

23.000

Optegning af tavlerne ved indsejlingen

11.000

Fortsættelse af renovering af havneporten

Bølshavn Havn

Renovering af rampen

18.000

Reparation af underminerede kajer

94.000

Renovering af vaterlister

55.000

Gudhjem Havn

Renovering af bænken på siden af Sorte Cafe

20.000

 

Fortsat renovering af vaterlister

87.000

 

Renovering af støttemur ved vej – udvasket materiale

 

Hammerhavn

Fortsættelse af vejprojektet

420.000

Fortsat renovering af vaterlister

40.000

Etablering af vaskerum

11.000

Renovering af stensætning syd for Multihuset

Hasle Havn

Undersøgelse og reparation af havnebadet

375.000

Etablering af flere fastliggerpladser

24.000

Renovering af rampen på Vestkajen

33.000

Renovering af fiskeplatformene ved kanaløen

18.000

Fortsat renovering af vaterlister

80.000

 

Forhøjelse af bevilling – handikaptoilet ved Bystranden

 

Nørrekås Havn

Uddybning ved bro S

75.000

Fortsat renovering af vaterlister

80.000

Opsætning af pensioniststænger

9.000

Sikring af den vestlige forkastning

1.800.000

Undersøgelse og reparation af undermineret kaj ved det gamle slæbested

1.100.000

Afretning af det areal mod havet

84.000

 

Høfde ved Fiskerbakken

613.000

 

Udskiftning af anoder

 

 

Udskiftning af styreskab

 

Sandvig Havn

Reparation af forkastningen ved indsejlingen

420.000

Undersøgelse og reparation af underminerede kajer

650.000

Fortsat renovering af vaterlister

40.000

Reparation af forvitrede overflader

Svaneke Havn

Fortsat renovering af vaterlister

110.000

Anlægsbro/vaterliste ved vestkaj

360.000

Tejn Havn

Udgifter ifm. salg af isværk og andre bygninger på havnen

Renovering af lodrette stolper

540.000

Fortsat renovering af vaterlister

70.000

Supplerende opsætning af redningsstiger

30.000

Reparation af mur ved sejlklubben

22.000

Agter fortøjnings system til jollehavnen

45.000

Reparation af forkastning ved bølgebryder

2.600.000

 

Reparation af forkastning og inddækning nord for havn

7.500.000

 

Yderligere uddybning af havneindløb

200.000

 

Det kan også være muligt at prioritere midlerne som angivet herunder:

 

Projekt til akut opståede reparationsarbejder på havnene.

Erfaringerne fra det seneste års drift af havnene viser, at året med stor sandsynlighed byder på nedbrud, hvor reparationsarbejder akut skal udføres, og hvor omkostningerne ved det samlede projekt er under 150.000 kr. Der er ikke luft i havnenes almindelige driftsbudgetter til at rumme sådanne omkostninger.

Ved akutte nedbrud kan det blive nødvendigt at afspærre et område eller en del af havnen, såfremt færdsel på området er forbundet med øget risiko. Afspærring opsættes i så fald straks og varer frem til de nødvendige sikringsarbejder er afsluttet. Hvis der ikke er midler til disse arbejder er konsekvensen, at afspærring må forblive oppe i en længere periode.

En manglende akut indsats i forbindelse med nedbrud af havneanlæg kan også betyde at visse skader på sigt bliver mere alvorlige og at omkostningerne til reparationer vokser betragteligt, som en følge af mangel på rettidig indsats.

For at forhindre længerevarende afspærringer samt forværring af skader på havneværkerne over tid, foreslås dette projekt oprettet med en aftale om en kvartalsvis statusorientering til Natur- og Miljøudvalget. Budget 500.000 kr.

 

Forarbejde til klimasikringsprojekt for de bornholmske granithavne.

Havnegruppen arbejder fortsat på at udarbejde en ansøgning til en relevant fond om midler til klimasikringsprojektet for de bornholmske granithavne. Projektet er kompliceret og det vil muligvis være nødvendigt at indkøbe rådgiverkompetencer til fx afklaring af tekniske spørgsmål, metoder eller bistå med budgetoverslag. For at sikre at der er midler til dette foreslås afsat en mindre pulje. Havnegruppen arbejder med et projekt i flere faser, hvor første fase vil fokusere på 1-2 havne som en form for demonstrationsprojekter inden planen for de øvrige havne fastlægges og der muligvis fundraises til dette også. Budget til forarbejder 200.000 kr.

 

Medfinansiering af Arnager Bådehavn.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019, at en evt. restfinansiering af den nye bro til Arnager Bådehavn skulle finansieres via den disponible anlægspulje til havne med op til

535.027 kr. Det er lykkedes den private havn at skaffe en del af den dengang manglende finansiering, således at prioriteringen i den disponible anlægspulje kan nedsættes til 250.000 kr. Den nuværende anlægsbevilling på 650.000 kr. vil blive ansøgt forhøjet, når havnen har modtaget de sidste tilskud fra fonde, og et endeligt regnskab kan udfærdiges. Budget 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne i 2020 udgør 2.053.802 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til medfinansiering af sikringsprojektet på Helligpeder Havn.

 

 

Beløb i hele kroner

Forventet rådighedsbeløb 2020

2.053.802

Helligpeder Havn (prioriteret 2016)

-210.000

= Til rådighed til prioritering af nye projekter

1.843.802

Forslag til prioritering

-1.844.000

Restbeløb

0

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje fremgår af sagsfremstillingen, og vil blive fulgt op med ansøgning om anlægsbevillinger.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om formandsbeslutning vedr. BAT helårskøreplan

13.05.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Formanden for Natur- og Miljøudvalget har den 30. juli 2020 jf. Lov om kommunernes styrelse §22 truffet formandsbeslutning på baggrund af nedenstående sagsfremstilling.

 

Sagen kan ikke udsættes til næste ordinære møde i Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020.

 

Formanden besluttede følgende: Iværksættelse af den nye køreplan og det nye rutesystem udsættes indtil videre. Indtil iværksættelse køres efter vinterkøreplanen 2019 med visse praktiske justering i forhold til betjening af Campus Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         Formandsbeslutningen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget har ved møde den 24. juni 2020 godkendt helårskøreplanerne på regionalruterne.

 

Det har imidlertid vist sig, at implementering og ikrafttræden af de nye helårskøreplaner pr. 9. august 2020 ikke var realiserbar i forhold til de i beslutningen indarbejdede forudsætninger, men at der er behov for at sætte helårskøreplanerne på ”stand-by” og i stedet overgå til vinterkøreplan 2019 dog tilpasset ændrede ringetider på Campus Bornholm.

 

Ved den godkendte helårskøreplan har der vist sig udfordringer i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer. Efterfølgende har der også vist sig udfordringer i forhold til overholdelse af gældende overenskomst, herunder pauser samt den nødvendige vagttilsætning.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status. Anlægssag budget 2020. Indkøb af nye busser.

13.05.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

I budgetforliget for 2020 blev der vedtaget køb af 6 rutebusser samt fire minibusser.

Udbudsprocessen for køb af 6 rutebusser er nu afholdt og der var ligeledes sket en tildeling til den bydende som vurderedes at være ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

 

Efterfølgende er der indkommet klager fra de øvrige bydende til Klagenævnet for Udbud i forhold til, at den tildelte ikke vurderes at være konditionsmæssig. BRK får juridisk bistand af Advokatfirmaet Horten og deres vurdering er, at Klagenævnet for Udbud vil give klagerne medhold i deres klage. På denne baggrund anbefaler Advokatfirmaet Horten at BRK annullerer udbuddet, hvilket sker den 6. august 2020, da dette vil være den billigste løsning for BRK.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Orientering tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev der vedtaget køb af 6 rutebusser samt fire minibusser. Udbudsprocessen for køb af 6 rutebusser er foregået i 2019 og 2020.

 

I forbindelse med udbuddet blev der prækvalificeret tre tilbudsgivere, som derefter fremsendte tilbud. Tildeling af kontrakten til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” skete på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor pris og kvalitet vægtede hhv. 40% og 60%. Efter BRKs evaluering af de indkomne bud, blev opgaven tildelt til en af tilbudsgiverne.

 

I forbindelse med at en af øvrige tilbudsgivere søgte aktindsigt, blev BRK opmærksom på, at der var evalueret på en forkert pris, hvorefter tildelingen blev annulleret.

 

BRK foretog en ny evaluering, hvilket dog førte til, at samme tilbudsgiver igen blev tildelt kontrakten.

 

Efter dialog med de to tilbudsgivere, som ikke fik kontrakten, erfarede BRK, at den vindende tilbudsgiver havde en fejl i sit fremsendte materiale, samt at der var uklarhed om et krav indgik som et mindstekrav.

De to tilbudsgivere indgav derefter klage til Klagenævnet for Udbud, da de mente, at den vindende tilbudsgiver skulle have været erklæret ukonditionsmæssig.

 

Advokatfirmaet Horten har vurderet sagen, og deres vurdering er, at Klagenævnet for Udbud ville give klagerne medhold i deres klage.

Horten anbefalede, at BRK annullerede udbuddet, hvilket skete den 6. august 2020. 

Horten har informeret om, at der sandsynligvis vil komme en opkrævning fra Klagenævnet for Udbud på op til 15.000 kr. i sagsomkostninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Opkrævning fra Klagenævnet på sagsomkostninger forventelig 15.000 kr.

 

Opkrævning for advokatbistand fra Horten kendes p.t. ikke, men vurderes til at være ca. 75.000 kr.

 

Ovenstående udgifter afholdes inden for BATs budget.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem

82.00.00G01-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 28. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at give Ejendomsservice en ekstra drifts-bevilling på 1.000.000 kr. til at dække de løbende merudgifter, der vil være til at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre/plejehjem under COVID-19.

 

Ejendomsservice har i fællesskab med Center for Ældre afdækket behovet for etablering af besøgsfaciliteter på de enkelte plejecentre, og skal herigennem orientere om status i sagen samt mulighederne for etablering af permanente og fremtidssikre besøgsmuligheder på plejecentrene.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen, at

a)       godkende scenarie A (12 drivhuse), som kan holdes inden for rammen af det afsatte beløb, hvori der på Rehabiliteringscenter Sønderbo ikke opstilles besøgsfaciliteter.

b)      Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd inden kommunalbestyrelsen behandler sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler scenarie a + 1 ekstra "drivhus" til Sønderbo, dette ekstra "drivhus"  foreslås finansieret ved at der gives en tillægsbevilling på udgiften til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, idet beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Søren Schow kan ikke medvirke til punkt a), men til punkt b)
Niclas Fick kan ikke medvirke til punkt a), men peger på scenarie C, dette for at fremme flest mulige faciliteter for beboere og pårørende, i forbindelse med samvær.
b) Godkendt.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

a) Natur- og Miljøudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at anbefale scenarie A + 1 ekstra "drivhus" til Sønderbo. Else Merete Knoop kan ikke medvirke, idet hun støtter scenarie A. Niclas Fick kan ikke medvirke til punkt a), men peger på scenarie C, dette for at fremme flest mulige faciliteter for beboere og pårørende, i forbindelse med samvær.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i Folketinget den 1. maj 2020, indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, her er der blevet afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

I samme aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID’ er der en passus, som berører rengøring i borgers hjem, jf. servicelovens § 83, praktisk hjælp:

 

Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring. (s. 6).

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager. Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder hvor det var fornødent at gøre grundigere rent hos borgerne. Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

Borgere har mulighed for at søge om hovedrengøring hos Myndighed op til 1 time 2 gange årligt, ud over den almindelige rengøring hver 2. uge.

 

Der henvises i øvrigt til parallelt dagsordenspunkt Rengøring på ældreområdet – tilbagevende til normalt niveau der ligeledes behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2020.

Midlerne fra aftalen udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå Bornholms Regionskommune (BRK) ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Center for Ejendomme og Drift har i samråd med Center for Ældre været i dialog med både de kommunale som private plejecentre/plejehjem om løsningsforslag til at skabe de nødvendige trygge fysiske rammer for beboere og pårørende ved besøg og samvær. Herefter har Ejendomsservice indledningsvis opstillet midlertidige besøgstelte ved alle plejecentre/plejehjem.

 

I samråd med Center for Regional udvikling, It og Sekretariats byggemyndighed, er Ejendomsservice kommet frem til at en permanent løsning kan være at opstille drivhuse i henhold til gældende bygningsreglement, som permanente installationer. Herefter er det muligt at søge om midlertidigt at anvende disse til besøgsrum på plejecentre for beboere og pårørende.

 

Ud af den samlede bevilling på 1.000.000 kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt/disponeret ca. 273.000 kr. til opstilling af 16 telte på 7 plejecentre (samt Sønderbo) og til indkøb af møbler, terrassevarmere m.m. 

 

Der er opstillet 16 midlertidige telte følgende steder:

Nørremøllecentret - 2 Telte.

Klippebo - 1 Telt.

Aabo - 2 Telte.

Nylars Plejecenter - 1 Telt.

Sønderbo - 2 Telte.

Lunden - 3 Telte.

Plejecenter Snorrebakken - 4 Telte.

Toftegården - 1 Telt.

Ejendomsservice anslår, at der ud af restbevillingen på ca. 727.000 kr. kan opstilles 12 drivhuse, inkl. faste adgangsveje - disse kan leveres med udgangen af september. De 12 drivhuse er bestilt.

 

Hvis der skal etableres 16 drivhuse af denne type ved hvert af de 7 plejecentre og Sønderbo, inkl. montering, så koster det 890.000 kr. for drivhusene, herudover skal der lægges fast bund i drivhusene og på gangsti, som anslået samlet koster ca. 110.000 kr.

Alle 16 drivhuse anslås således til at koste i alt 1.000.000 kr. i opstilling, hvorfor der mangler 273.000 kr.

 

Center for Ældre har opstillet tre scenarier (A-B-C) der tager hensyn til den bedst mulige løsning med udgangspunkt i restbeløbet i bevillingen.

 

Der er udarbejdet to scenarier for fordeling af de 12 drivhuse på plejecentrene.

 

Scenarie A: Her er fordelingen udelukkende sket på plejecentre og plejehjem.

 

Scenarie B: Her er Sønderbo også medtaget, som egentlig ikke er ”målgruppen” for bevillingen, men som dog alligevel fik besøgstelte. Scenarierne er udarbejdet ud fra målgruppe, antal beboere og hvad stedet har i forvejen, som kan bruges. Klippebo er ikke imødekommet i hverken scenarie A eller B, idet de har et nyopført orangeri og en anden besøgsmulighed der ud over.

 

Når Sønderbo ikke medtages i scenarie A, skyldes det, at Sønderbo ikke et plejecenter eller plejehjem, og dermed ikke egentlig omfattet af den indgåede aftale. Sønderbo udfører aflastning og midlertidigt ophold. Aflastning gives for at aflaste pårørende, hvorfor det formodes, at der ikke kommer besøg derfra, og midlertidigt ophold er, som skrevet midlertidigt. Der er dog på Sønderbo én plejehjemsbeboer, som har boet på Sønderbo siden det hele var et plejehjem. Der kommer også besøgende til personer på midlertidigt ophold.

 

Scenarie A: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

 

Scenarie B: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 1 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Sønderbo 1 stk.

 

 

Hvis der i alt indkøbes 16 drivhuse, vil fordelingen være sådan:

Scenarie C:

Snorrebakken: Grå hus 2 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Klippebo 1 stk.

Sønderbo 2 stk.

 

Det indstilles at scenarie A vælges, idet den bevilgede økonomiske ramme her anslås overholdt, og at målgruppen for bevillingen er omfattet i scenarie A, hvor i Sønderbo er udeladt. Funktionen på Sønderbo er ikke omfattet af den af den nationale aftale om etablering af besøgsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2020 en ekstra driftsbevilling, uden overførselsadgang, på 1.000.000 kr. til bevilling 55 Ejendomme og service til dækning af de merudgifter, som løbende opstår i forbindelse med at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre og plejehjem under COVID-19.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel er der disponeret over i alt 273.000 kr. til opstilling af midlertidige telte mv., hvorfor der resterer 727.000 kr. til brug for permanente besøgsfaciliteter/drivhuse.

 

Såfremt scenarie C vælges, vil det være nødvendigt at der bliver givet en tillægsbevilling på yderligere 273.000 kr. til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.

 

Herunder er der indsat en oversigt over udgifterne forbundet med senarie C, hvis det vælges at opstille 16 drivhuse:

 

Udgifter til midlertidige besøgsfaciliteter til dato

 

Midlertidig opstilling af 16 telte

250.000 Kr.

Terrassevarmere

5.000 kr.

Møbler samt diverse inventar

18.000 kr.

I alt forbrugt/disponeret

273.000 kr.

 

 

Udgifter til permanente besøgsfaciliteter (scenarie C)

 

Indkøb og opstilling af 16 drivhuse

890.000 kr.

Diverse belægninger og adgang

110.000 kr.

I alt for opstilling af 16 drivhuse, scenarie C

1.000.000 kr.

 

 

Nødvendig bevilling

1.273.000 kr.

Oprindelig bevilling, kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

-1.000.000 kr.

Manglende midler/tillægsbevilling

273.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 -Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af revideret vedtægt for urnebegravelsesplads i Ibsker

04.30.01P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har ansøgt Kirkeministeriet om etablering af en urnebegravelsesplads i Ibsker Husmandsplantage. Kirkeministeriet har angivet nogle ønsker til rettelser i det tidligere udkast til vedtægt. Rettelserne er nu indarbejdet og kommunalbestyrelsen skal godkende den reviderede vedtægt. Herefter fremsendes vedtægten til endelig godkendelse i Kirkeministeriet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    den reviderede vedtægt for urnebegravelsespladsen i Ibsker godkendes

b)    udkastet til takstregulativ godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2020 at etablere en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i Ibsker Husmandsplantage i samarbejde med grundejerne samt et privat firma til selve administrationen og driften af begravelsespladsen.

Den 31. marts 2020 ansøgte kommunen Kirkeministeriet om at etablere urnebegravelses-pladsen.

Kommunen har den 25. juni 2020 modtaget svar fra Kirkeministeriet, se bilag. Kirkeministeriet har haft bemærkninger og ønsker til rettelser i det medsendte udkast til vedtægt for urnebegravelsespladsen.

 

Kirkeministeriet præciserer, at det er en forudsætning for ministeriets godkendelse af anlæg af en kommunal begravelsesplads samt ministeriets stadfæstelse af en vedtægt for begravelsespladsen, at der reelt er tale om en kommunal begravelsesplads. Herunder at kommunen har det overordnede og økonomiske ansvar for begravelsespladsen.

 

Kirkeministeriet henleder opmærksomheden på, at det er kommunens ansvar, at fastsætte takster i et takstregulativ for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder.

 

Der er derfor udarbejdet et takstregulativ til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i marts forslaget til takster.

 

Administrationen har indarbejdet Kirkeministeriets bemærkninger og ønsker til rettelser i vedtægten. Vedtægten forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægten skal vedtægten godkendes endeligt af Kirkeministeriet inden begravelsespladsen kan etableres og tages i anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Vedtægt for Urnebegravelsesplads (DOCX)

2.
Til Bornholm Regionskommune vedr. ansøgning om etablering af kommunal urnebegravelsesplads (KM F2. 111263) (MSG)

3.
Takstblad for urnebegravelsesplads 2020 (DOC)

4.
Kort med begravelsesplads (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Revision af plan for det kommunale beredskab

14.00.00P35-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunens plan for det kommunale beredskab (Tidligere benævnt ”Plan for risikobaseret dimensionering”), skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Udkast til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal foreligge inden planen kan behandles i Kommunalbestyrelsen.

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen har pr. 1. august 2019 igangsat en gennemgående revision af planen. Revisionen er i en vis udstrækning udført i samarbejde med eksterne konsulenter.

De væsentlige ændringer siden forrige plan er som følger:

·         Risikoidentifikationen af det samlede bornholmske samfund og dermed baggrunden for den risikoprofil, som danner grundlaget for det kommunale beredskabs serviceniveau, er ved hjælp af eksterne konsulenter nøje gennemgået fra bunden og har betydet en bred inddragelse af mange forskellige og relevante aktører i løbet af processen.

·         Opfølgning på bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen ved godkendelse af planen for 2014.

·         Ændret serviceniveau i forhold til responstider for området ved Gudhjem fra 15 til 20 minutter.

·         Ændret serviceniveau i forhold til responstider for området ved Østerlars, Østermarie, øst for Klemensker, nord for Aakirkeby samt ved Sømarken i Pedersker fra 18 til 20 minutter.

Udkast til planen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 5. februar 2020 og udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen forelå den 12. juni 2020.

Beredskabsstyrelsen bemærker i sin udtalelse:

·         Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Bornholms Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det imidlertid Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ikke indeholder oplysninger, der umiddelbart sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    udkast til plan for det kommunale beredskab godkendes.

b)    Beredskabsstyrelsen som ønsket, inden årets udgang orienteres om planlægningen for håndtering af særlige hændelser (større, længerevarende og komplekse hændelser)

c)    Beredskabsstyrelsen som ønsket, inden årets udgang modtager en revideret plan for ”Indkvartering og forplejning” samt en revideret plan for ”Vandforsyning til brandslukning”.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:
Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen) og hertil i udkast til vejledning for planen for det kommunale redningsberedskab af 22. december 2019 angives blandt andet følgende om redningsberedskabets opgaver:

 

·         Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats. Bekendtgørelsen indeholder kun få konkrete krav til dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab, og de krav, der anføres, vedrører særligt førsteudrykningens sammensætning og afgangstid samt den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.

 

·         Udover ovennævnte krav indeholder dimensioneringsbekendtgørelsen krav til dimensioneringsprocessen, herunder de opgaver, som kommunerne skal gennemføre med udarbejdelse af risikoprofil, fastlæggelse af serviceniveau m.v. og på baggrund heraf fastlæggelse af selve redningsberedskabets dimensionering m.v. Der er endvidere krav om, at resultatet skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, og at denne plan skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

 

·         Det kommunale redningsberedskab skal varetage de opgaver, som fremgår af beredskabslovgivningen. Det vil sige, indsats mod brande eller overhængende fare herfor, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker på land, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer, herunder voldsomt vejrlig, og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og i havne samt frigørelse af fastklemte og redningsopgaver i søer, åer, moser og havne.

 

·         Der er tale om opgaver, som bl.a. indebærer overhængende, akut fare for personer, ejendom eller miljø, og som ikke varetages af andre. 

 

·         Ud over overnævnte opgaver kan en kommunalbestyrelse beslutte, at det kommunale redningsberedskab skal varetage opgaver, som har tilknytning til ovennævnte opgaver, for eksempel etablering af et dykkerberedskab eller et bådberedskab til indsats på havet.

 

·         Foruden de nævnte opgaver i relation til en begrænsende og afhjælpende indsats skal det kommunale redningsberedskab varetage en række forebyggende opgaver, primært i relation til brand.

Udkast til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen igangsatte i august 2019 en gennemgående revision af planen med det formål, at gennemføre en grundig og omfattende risikoidentifikation med en bred inddragelse af mange forskellige og relevante aktører i løbet af processen. Baggrunden for dette er, et ønske om at sikre, at alle kendte og relevante risici, oplysninger mm. kan danne grundlag for oplæg til det fremtidige serviceniveau for det kommunale redningsberedskab. Revisionen er i en vis grad udført i samarbejde med eksterne konsulenter.

 

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring det forebyggende beredskab anbefales:

 

·         Midlertidige overnatninger skal fremover ikke sagsbehandles, men anmeldes efter BR18, § 152a. Hertil skal ske en opfølgning på anmeldelsen efter nærmere vurdering. Det kommunale beredskab bidrager med assistance til de kommunale byggesagsbehandlere ud fra de snitflader der måtte aftales.

 

I planforslagets udkast til serviceniveau omkring det operative beredskab anbefales:

 

 

o    10 minutter = Byer hvor der er placeret en brandstation

o    15 minutter = Hovedparten af de resterende byer og landdistrikter

o    20 minutter = Resten af dækningsområdet, herunder bla. Gudhjem, Østerlars/Østermarie, øst for Klemensker, nord for Aakirkeby og Sømarken (Pedersker).

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

 8.  Lukket bilag

 9.  Lukket bilag

 10.  Lukket bilag

 11.  Lukket bilag

 12.  Lukket bilag

 13.  Lukket bilag

 14.  Lukket bilag

 15.  Lukket bilag

 16.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status for BYG360° - Bornholm som test Ø for en cirkulær værdikæde for byggematerialer

07.08.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

11

 

Hvem beslutter

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Projekt BYG360° - Bornholm som test Ø for en cirkulær værdikæde for byggematerialer blev godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget i juni 2018 og har været i gang siden august 2018. BYG360° er et 3-årigt projekt, med planlagt afslutning i januar 2021.

 

Hermed redegøres for projekts status og de første resultater, som nu foreligger. Samtidig lægges op til en beslutning om at forlænge arbejdet med bæredygtig nedrivning.

 

Projektet understøtter Bright Green Island visionen samt Bornholmermålene #1 Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning”, #3 ”Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et klimavenligt samfund” og #5 ”Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet”. Samtidig understøttes Bornholms Energistrategi omkring reduktion af CO₂ udledning og Kommunalbestyrelsens vision om Bornholm uden affald i 2032.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

a)    orienteringen om projektets status tages til efterretning

b)    nedrivningspuljens tilskud fortsat anvendes til bæredygtig nedrivning med forhøjet tilskud til ekstra materialesortering

 

Særligt udvalg om klima og bæredygtighed den 12. august 2020:

Ad. A: taget til efterretning.
Ad. B: anbefales, idet der opfordres til at se på muligheder for at private har mulighed for at købe, bytte og aflevere genbrugsmaterialer. Der opfordres til, at man undersøger muligheden for at byggematerialerne behandles på Bornholm og ikke sendes ud af øen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

a) Taget til efterretning.
b) Natur- og Miljøudvalget tilslutter sig Særligt udvalg om Klima og bæredygtigheds indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet afprøver igennem praktisk implementering mulighederne for at binde byggematerialernes værdikæde sammen på Bornholm, fra nedrivning til genanvendelse. Det skal ske gennem et offentligt/privat samarbejde mellem affaldssektoren, kommunen (som myndighed og bygherre), byggebranchen, produktionsvirksomheder og borgere.

 

Målet er at skabe grundlag for et mere bæredygtigt byggeri, bæredygtig innovation samt produktudvikling og lokalt samarbejde. Som en afledt effekt ventes projektet at kunne bidrage til at bevare de mange bevaringsværdige bymiljøer, som øen rummer, ved at lette adgang til byggematerialer og bygningsdele med kulturhistorisk værdi. I alt ventes projektet at bidrage positivt til udviklingen af Bornholm som bæredygtig ø samtidig med at understøtte kulturarven, skabe lokale arbejdspladser og styrke øen som en attraktiv destination.

 

Projektet er finansieret af midler fra hhv. Landdistriktspuljen, LAG, partnerskabsprojektet Cirkulære Kommuner (Region Hovedstaden) samt nedrivningspuljen og har et samlet budget på i alt 1 mio. kr.

Projektets partnere, hvad angår LAG- og Landdistriktspulje-ansøgningerne, er LAG Bornholm og Bornholms Miljø- og Energiforening.

BYG360⁰ er samtidig én af de 5 cases i Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK), som er et projekt under Region Hovedstaden drevet af Gate 21. Partnerne omkring casen under Partnerskab for Cirkulære Kommuner er BOFA og Roskilde Universitet. Det er hensigten, at erfaringerne fra denne case afslutningsvis perspektiveres til videre gavn både for andre danske kommuner og for byggeaktører. Gate 21 har i forbindelse med projektet PARCK etableret et Advisory Board for Cirkulær Økonomi i Kommuner og Regioner, hvor cirkulær økonomi i byggeriet indgår. Erfaringerne fra BYG360⁰ og partnerskabets øvrige erfaringer, anvendes i det strategiske arbejde med cirkulær økonomi i regionale og kommunale indsatser på et nationalt niveau.

 

Status på projektets aktiviteter

1. Nedrivninger som læringscases: Opstarten på implementeringen af et cirkulært kredsløb for byggematerialer blev igangsat med 3 nedrivninger af faldefærdige landbrugsejendomme. Disse nedrivninger blev delvist finansieret med tilskud fra nedrivningspuljen i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af juni 2018. I de 3 gennemførte nedrivninger blev der givet et øget tilskud, således at udgifter til ekstra sortering af materialer ikke påhvilede bygningsejeren, men finansieredes med et tilskud på 100% til denne del. 

 

De 3 nedrivninger er nu gennemført. Resultaterne fra nedrivningerne vil generere ny viden om, hvad der skal til for at kunne genanvende de forskellige byggeressourcer så optimalt som muligt – herunder bl.a. viden om, hvor dyrere det er. Opgaven er blevet løst igennem dialog med fagorganisationer og entreprenørerne.

Til brug for projektansøgningerne var der skønnet udgifter for ca. 50.000 kr. pr. nedrivning til ekstra sortering. I de tre cases har udgifterne til ekstra sortering ligget mellem 70.000 kr. og 110.000 kr. Den højere udgift til ekstra sortering skyldes i stor grad projektets behov for at registrere de nødvendige data, som udgør et vigtigt grundlag for projektets konklusioner. Nedrivningsomkostningerne på 3 landbrugsejendomme på i alt 1.333 m² er som følger:

 

Omkostninger til almindelig nedrivning

  1.071.196,00

Omkostninger til ekstra materialesortering

    222.750,00

Omkostninger til bæredygtig nedrivning i alt

  1.293.946,00

Finansieret af nedrivningspuljen (almindeligt tilskud + dækning af udgifter til ekstra materialesortering)

    865.136,00

Ejendomsejernes egenbetaling.

    428.810,00

Finansiering af bæredygtig nedrivning i alt

  1.293.946,00

 

Tilskud til nedrivning inkl. udgifter til sortering dækkes med 60-70 % af statens pulje til landsbyfornyelse og 30-40% af kommunale midler som allerede er afsat.

 

De indsamlede data bearbejdes videre med henblik på at belyse både den økonomiske- og miljømæssige effekt, som kan ligge i at nedrive bæredygtigt. Følgende parametre vil blive beregnet per materialefraktion: udnyttelsesgrad, omkostninger, salgsværdi, CO₂-besparelse, påvirkning af affaldshierarki og bevaringsværdi.

Til projektformålet er der etableret et midlertidigt materialelager på Almegårdsvej 12 i Rønne, som ejes af BOFA. Der arbejdes på at få afsat disse materialer således, at de også i praksis bidrager til den grønne omstilling af byggebranchen.

 

Som en afledt effekt af projektet har BOFA fornylig startet med at indsamle genbrugte mursten som en adskilt fraktion. De 85 tons mursten, som blev sorteret ud af projektets nedrivninger, blev udbudt igennem offentlig annoncering. Som resultat af dette er der stiftet en ny virksomhed på Bornholm: Gl. Mursten Bornholm ApS. Den nye virksomhed skal sælge genbrugte mursten.

Resultaterne af de forskellige parametre fra projektets nedrivninger skaleres op med henblik på at belyse potentialet i genbrugsmaterialer og i at nedrive på en bæredygtig måde på ø-niveau.

 

2. MaterialeVærket: Denne aktivitet lægger op til etablering af et Maker-Space, hvor borgere skal oplæres i at bygge bæredygtigt. Herudover skal MaterialeVærket fremme grøn innovation i forhold til produktion af bæredygtige byggematerialer samt et selvbyggernetværk. Der er blevet undersøgt forskellige forretningsmodeller samt samarbejder med virksomheder og foreninger. Der er også undersøgt behov og indkøbt maskiner til at muliggøre Maker-Space.

 

Der er nu stiftet en ny erhvervsdrivende forening på Bornholm: ”REPA” - center for regenerativ produktion og arkitektur. Foreningen blev stiftet af en række bornholmske professionelle ildsjæle. Foreningens formål er at fremme bæredygtig omstilling indenfor områderne byggeri, rådgivning, design, produktion, formidling, iværksætteri og udvikling. Der er fornyligt skrevet under på en aftale, som sikrer, at MaterialeVærkets maskiner fortsat efter projektperioden skal være offentligt tilgængelige for interesserede borgere og iværksættere. Foreningen REPA vil således efter projektperioden overtage ansvaret for maskinerne, og vil stå for at drive Maker-Space og selvbyggernetværket videre. Aftalen har en binding på 5 år.

 

3. Grønt Byggeri Netværk Bornholm: Inddragelse af de virksomheder og aktører, som er involveret i byggematerialernes værdikæde er blevet sat i gang. Dialog og vidensopbygning har vist sig at være afgørende for at skabe nye bæredygtige initiativer, som kan give merværdi til gavn for Bornholm. Netværket skal fungere som en platform for offentlig-privat innovation omkring det at bygge bæredygtigt med nye forretningsmodeller for øje. Der er indtil nu afholdt to netværksmøder, hvor der til sammen har været 59 deltagere, heraf 39 fra det private erhverv. Den store tilslutning har været med en bred repræsentation af byggebranchens aktører. Der er et motivationsmomentum og et tydeligt behov hos virksomhederne. Der afholdes 2 til 3 netværksaktiviteter mere i 2020.

 

4. Analyse for potentiale for cirkulær økonomi i byggeriet: Denne analyse udarbejdes af ekstern konsulent. Der ses her på det kvantitative potentiale for behov for genbrugsmaterialer til byggeriet på Bornholm: Bygningsbestand, byggeriets omfang, bygge- og anlægsbranche. Analysen kobles til det skønnede potentiale for genbrugsmaterialer på Bornholm (pkt. 1). Der ses desuden på tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige og kulturelle/adfærdsmæssige muligheder og udfordringer i forbindelse med øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Analysen skal give anbefalinger til, hvordan Bornholm og andre kommuner kan fremme øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer. 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige muligheder

Byggebranchen står alene for 40% af samfundets ressourceforbrug og 40% af energiforbruget. Samtidig anslås det, at byggematerialer står for 10-15% af den årlige udledning af drivhusgasser. Nationalt er der udsigt til større krav til omstilling af byggebranchen i den grønne retning, både når det gælder nedrivning og det at bygge mere cirkulært og energieffektivt.

 

Omkring Grønt Byggeri Netværk Bornholm (pkt. 3):

Det faglige netværk har vist sig at være en nøgleindsats, hvis der fortsat skal skubbes til den grønne udvikling af byggesektoren og dermed skabelsen af grøn vækst og nye arbejdspladser. Netværkets arbejde er inddraget i den godkendte ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelen om forlængelse af projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Det gør det muligt at forlænge dette netværksarbejde frem til slutningen af 2021.

 

Omkring nedrivninger (pkt. 1):

Der er nu gennemført det antal nedrivninger, som projektet har forpligtiget sig til at levere. Der er på nuværende tidspunkt 0,5 mio. kr. tilbage i nedrivningspuljen. Samarbejdet med entreprenørerne omkring de særlige betingelser for materialesortering ved nedrivningerne har været meget positivt - både til dialogmøder og i forhold til projektets krav for bæredygtig nedrivning. Der er samtidig fortsat et behov for at opbygge kompetencer igennem erfaring således, at flere bornholmske entreprenører får mulighed for at blive klædt på til at nedrive bæredygtigt.

Resultaterne fra projektet vil, ved projektets afslutning kunne danne beslutningsgrundlag for at Bornholms Regionskommune kan overveje mulighederne for fremadrettet at indføre bæredygtige krav til kommunale/kommunalt støttede nedrivninger.

 

Administrationen vurderer, at en tilbagevending til de almindelige nedrivningsbetingelser vil sende et forkert signal til erhvervslivet i forhold til at fremme den grønne dagsorden i byggesektoren.

Administration foreslår derfor, at de tilbageværende midler bruges til at fortsætte arbejdet med at rive ned på bæredygtige præmisser således, at der fastholdes de særlige krav for bæredygtig nedrivning. Dette giver mere arbejde til entreprenørerne pr. nedrivning samtidig med, at der gennemføres færre, men miljømæssige bedre nedrivninger. Tilskud til nedrivning vil således dække udgifter til ekstra sortering af materialer med 100%, og det vil dermed ikke medføre en højere udgift til bygningsejer.

 

Ved antagelse af, at der nedrives et typisk stuehus på 270m², vil det disponible beløb på 0,5 mio. kr. række til 2 nedrivninger, som gennemføres på bæredygtige præmisser. Hvis derimod, der vælges at nedrive på almindelige vilkår, vil det samme beløb række til 3 nedrivninger.

 

Prioriteringskriterierne for tilskud til nedrivning, fastsat i forbindelse med oprettelse af puljen vedrører sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, byggeteknisk tilstand samt synlighed i landskabet.

Ved bæredygtig nedrivning tilføjes det prioriteringskriterie, at bygningen skal indeholde materialer, som er egnede til genanvendelse.

Hertil vil der blive stillet et ekstra krav om, hvordan materialerne skal sorteres. Disse krav er udarbejdet og afprøvet i dialog med entreprenører og faciliteres af administrationen som en del af materialet til brug for tilbudsindhentning.

 

Der er fem projekter, der har fået tilsagn om tilskud fra nedrivningspuljen, som endnu ikke er gennemførte. Der er givet samlet tilsagn i disse sager for i alt 0,9 mio. kr. Skulle nogle af disse sager opgives og ikke blive gennemført, vil midlerne herfra være til rådighed sammen med de resterende udisponerede 0,5 mio. kr. Der er i de enkelte sager fastsat frist for udførelsen, hvor den seneste frist er ved udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 en netto anlægsbevilling på 3.260.000 kr. til byfornyelsesformål; nedrivning, istandsættelse af forsamlingshuse samt indretning af byrum efter nedrivning.

Pr. 30. april 2020 er der følgende ikke disponerede beløb tilbage i projektet:

Samlet bevilling              

3.260.000

Anvendt pr. 30/4 2020 til nedrivning mv.

2.798.705

Disponeret til igangværende sager

243.293

Anvendt + disponeret i alt

3.041.998

Ikke disponeret beløb

218.002

 

Der kan forventes refusion vedr. tilskud til nedrivning inkl. tilskud til sortering af materialer i forholdet 40/60 fra statens puljer til byfornyelsesformål.

 

Ikke disponeret beløb (40 %)

218.002

Refusion (60 %)

327.003

Samlet beløb til anvendelse som tilskud til nedrivning mv

545.005

 

 

Anslået tilskud til to nedrivninger (op til 70 % af udgifterne)

396.338

Anslået tilskud til ekstra materialesortering (100 % af udgifterne)

148.667

I alt

545.005

 

Herefter forventes den afsatte bevilling vedr. tilskud til byfornyelsesformål, som godkendt den 23. februar 2017 med senere ændringer, at være opbrugt.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Bilag1 (PDF)

2.
BOFA's tilkendegivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Kystparken, Rønne - Anmodning om optagelse af privat fælles vej til offentlig vej

05.02.20P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Grundejeren ved Kystparken i Rønne har ønsket at få vejen, der er privat fællesvej, optaget som offentlig vej.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         Den private fællesvej Kystparken ikke optages som offentlig vej

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

 

Grundejernes ønske om optagelse

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning fra grundejerne af Kystparken i Rønne. Grundejerne ønsker at den private fællesvej, Kystparken, optages som offentlig vej. Grundejerne oplyser at vejen anvendes af andre end de tre grundejere. Grundejerne har blandt andet peget på, at vejen også bruges af ejendommen St. Torvegade 103 og som gennemgang til Ndr. Kystvej, og at den dermed udgør en vigtig passage for Rønnes borgere.

Det kan tages som udtryk for, at vejen efter grundejernes opfattelse har en betydning for andre, og at den derfor bør være offentlig vej. Samtidig har de tre grundejere i området besluttet at nedlægge grundejerforeningen, fordi udgifterne til administration og revision ikke hænger sammen med det minimale arbejde, som vejen medfører.

 

Lovgivningen

Det er efter § 15 i lov om offentlige veje kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutningen skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering.

Mindst hvert femte år skal det efter § 58 i lov om private fællesveje vurderes, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig.

I den forbindelse betragtes gennemgående motorkørende trafik som almen færdsel, mens trafik, der har ærinde til de tilgrænsende ejendomme eller er lokaltrafik i området, ikke betragtes som almen færdsel. Det betyder, at en blind vej som udgangspunkt ikke har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej.

Disse regler betyder også, at gående trafik ikke betyder, at vejen får betydning for den almene færdsel og derfor bør optages som offentlig vej.

I medfør af privatvejslovens § 2 a vil Bornholms Regionskommune som vejmyndighed for offentlige stier kunne bestemme, at den private fællesvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. I givet fald skal Bornholms Regionskommune afholde en forholdsmæssig andel af udgifterne til den private fællesvejs vedligeholdelse.

 

Vurdering

En vejs status som enten kommunevej eller privat fællesvej afhænger af vejens betydning for den almene færdsel. Det er Bornholms Regionskommune, der foretager denne vurdering, idet vejlovgivningen ikke indeholder specifikke regler om, under hvilke omstændigheder vejen skal være offentlig.

Kystparken er lukket vej, hvor der ikke kan være gennemgående motorkørende trafik. Der er heller ikke i øvrigt oplysninger om, at vejen har betydning for den almene færdsel. Den motorkørende trafik på vejen må som udgangspunkt antages at have et ærinde til boligerne ved vejen. Det vurderes derfor, at vejen ikke bør optages som offentlig vej.

Selvom der kan være uvedkommende gående færdsel på vejen, som fortsætter ad stiforbindelsen til Ndr. Kystvej, vurderes denne færdsel heller ikke at burde føre til, at vejen optages som offentlig vej.

I betragtning af, at der blandt andet ved Nørre Bakke ca. 250 meter syd for Kystparken, også er andre nærliggende muligheder for, at gående trafik kan komme til Ndr. Kystvej, vurderes der heller ikke at være et behov for at beslutte, at vejen også skal have status som offentlig sti, men bibeholdes som privat fællesvej.

Vejen er besigtiget og kommunens driftsbestiller vurderer, at restlevetiden for asfaltslidlagsbelægningen på vejen er 13 år, efter Vejdirektoratets retningslinjer for beregninger af levetid for asfaltbelægninger. Restlevetiden for det sydlige fortov er vurderet til samme restlevetid som asfaltbelægningen. Fortovet på nordsiden er forholdsvis nyt, og restlevetiden på dette er vurderet til 20 år.


 

 

Kortudsnit over området

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Anmodning om optagelse af privat fællesvej til offentlig vej (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udlicitering af afhentning af affald fra husstande i forbindelse med nye affaldsordninger fra 2022, fortsat

07.18.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

BOFA orienterer om revideret udbudsplan for udlicitering af nye affaldsordninger. Udbudsplanen er revideret pga. ny lovgivning om obligatorisk indsamling af 10 fraktioner fra borgere, samt COVID 19. Alle øvrige forhold er uændrede.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. april at BOFA kunne igangsatte processen med den fremlagte udbudsplan af de nye affaldsordninger.

 

Regeringen har i mellemtiden vedtaget nationale retningslinjer for indsamling af 10 affaldsfraktioner (i modsætning til de 7, som BOFA hidtil har arbejdet med) hos borgerne med aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020. Det betyder at udbuddet skal tilpasses lovgivningen.  Dertil kommer at udbruddet af COVID 19 har foranlediget en forsinkelse i gennemførelse af udbudsarbejdet.

Alt andet i den tidligere præsenterede plan fastholdes.

 

BOFA vil i det nedenstående orientere om den tilrettede ordning og den nye tidsplan.   

 


 Tilrettede ordning

 

Eksisterende ordning

Besluttet ny ordning jf. ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

 

Hente

Hente

Restaffald

Restaffald

Pap og papir

Pap og papir

Batterier

Batterier

Småt elektronik

Småt elektronik

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

 

KOD (madaffald)

 

Plast

 

Glas og flasker

 

Metal (Ny)

 

Tekstil (Ny)

 

Drikke- og fødevarekartoner (Ny)

 

Farligt affald (Ny)

Bringe

Bringe

Glas og flasker i kuber

Glas og flasker i kuber

Miljøstationer

Miljøstationer

Genbrugsplads

Genbrugsplads

Haveaffald

Haveaffald

Genanvendelses % = 35

Genanvendelses % > 55

Procentsatser angivet efter hidtil gældende bruttomål

  

De eksisterende henteordninger ved husstanden skal således udvides med;

KOD (KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation = madaffald)

Plast

Glas og flasker

Metal (Ny)

Tekstil (Ny)

Drikke- og fødevarekartoner (Ny)

Farligt affald (Ny)

 

Tidsplan og opbygning af udbud

Som beskrevet i forbindelse med sagsbehandlingen den 15. april 2020 i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget forventer BOFA, at opgaven skal sendes i et funktionsudbud. Det forventes, at udbuddet kan sendes ud 4. september 2020. Det vil være med prækvalifikation og med efterfølgende forhandling. Det forventes, at forhandlingsforløbet vil være afsluttet 20. november 2020 (under forudsætning af tilstrækkelig kvalitet af tilbud) hvorefter endelig tilbud indsendes 6. januar 2021, således at kommunalbestyrelsen kan orienteres og tage beslutning forventelig senest den 17. februar 2021 jf. nedenstående tentative tidsplan. 

 

 

Revideret tidsplan

Færdiggørelse af udbudsmateriale

21. august 2020

Høring af markedet (deadline)

2. september 2020

Igangsætning af udbud

4. september 2020

Ansøgningsfrist

6. oktober 2020

Opfordring til afgivelse af indledende tilbud

(prækvalifikation)

9. oktober 2020

Tilbudsfrist, indledende tilbud

9. november 2020

Evaluering af indledende tilbud (færdig)

13. november 2020

Forhandling (afslutning)

20. november 2020

Tilpasning af udbudsmateriale (færdig)

27. november 2020

Opfordring til revideret tilbud

1. december 2020

Tilbudsfrist, revideret tilbud

6. januar 2020

Evaluering (færdig)

18. januar 2021

Politisk godkendelse (færdig)

17. februar 2021

Tildeling (igangsætning af standstill)

18. februar 2021

Kontraktindgåelse

1. marts 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Den endelig pris kendes først ved kontraktindgåelse men baseret på markedsudviklingen må en prisstigning forventes.

 

Den endelige pris vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af kontrakttilbud.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Aftale med Growing Trees Network Global om skovrejsning på Bornholm

01.13.23P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er blevet kontaktet af Growing Trees Network Global som har lavet en aftale med Rønne Havn A/S om sponsorat af plantning af 10.000 stk. træer og buske hvert år i 10 år (2020 – 2029), svarende til 2,5 ha ny skov hvert år eller 25 ha i alt. Bornholms Regionskommune indgår i aftalen ved at forpligte sig til at afsøge og formidle mulighederne for på Bornholm at etablere nye fredsskove og plante træer på disse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    der indgås aftale mellem Bornholms Regionskommune og Growing Trees Network Global omkring afsøgning af mulighederne for plantning af træer på Bornholm.

b)    de enkelte sager om rejsning af fredskov på kommunale og private arealer som en del af aftalen skal godkendes politisk før udførelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Growing Trees Network Global (GTNG) er en selvejende institution, hvis overordnede formål er rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.

 

Det er GTNG der som officiel partner står for udmøntning af skovrejsningen efter det store indsamlingsshow Danmark Planter Træer, der blev vist på TV-2 14. september 2019. På Bornholm er plantningen af Vestermarie Folkeskov sket som del heraf.

 

GTNG har lavet aftale med Rønne Havn A/S om at havnen sponserer plantning af 10.000 stk. træer og buske hvert år i 10 år, hvilket svarer til 2,5 ha skov hvert år og 25 ha i alt efter 10 år. Aftalen er trådt i kraft i 2020.

Bornholms Regionskommune indgår i aftalen ved at forpligte sig til at afsøge mulighederne for på Bornholm at etablere nye folkeskove og plante træer på disse. Hvis kommunen ikke kan formidle tilstrækkelige arealer på Bornholm så opfylder GTNG sin aftale med Rønne Havn ved at træerne plantes andre steder, f.eks. på Sjælland. Således er kommunen ikke via aftalen bundet til at finde 25 ha, men kun forpligtiget til at afsøge mulighederne.

 

De arealer der kan plantes folkeskove på er i første omgang alene kommunale og statslige arealer. Det er et ønske fra Bornholms Regionskommune at arealer ejet af menighedsråd samt private arealer kan komme med i aftalen da inddragelse af disse arealer styrker muligheden for, at der kan etableres bynær skov blandt andet ved de små indlandsbyer på Bornholm og derved få styrket herlighedsværdier og friluftsmæssige værdier disse steder samt at der kan plantes skov prioriterede steder i ”Den Grønne Bølge”. GTNG vil afklare nærmere omkring private arealer samt arealer tilhørende menighedsråd og disse kan inddrages i aftalen hvis GTNG og Bornholms Regionskommune finder en model begge finder fordelagtig.

 

For den skovrejsning som kommunen udfører på kommunal jord vil kommunen modtage 9,6 kr + moms pr plantet træ eller busk fra GTNG. Dette beløb dækker, under normale omstændigheder, de omkostninger der er ved kulturforberedelse samt plantning af træer. Vedrørende prisregulering så vil kommunens tilskud stige hvis GTNG’s pris over for virksomheden stiger. Der gives tilskud til maximalt 10.000 stk træer og buske pr år med denne aftale. Der kan godt plantes mere end 10.000 stk træer og buske nogle år og færre andre år så længe det samlede antal træer og buske akkumulereret overholder vilkårene i aftalen mellem GTNG og Rønne Havn.

 

For at modtage beløbet skal kommunen dokumentere, at der er blevet rejst fredskovspligt på arealet samt dokumentere antallet af indkøbte træer og buske.

Økonomiske konsekvenser

Selve det at indgå aftalen har ingen økonomiske konsekvenser for regionskommunen.

De økonomiske konsekvenser ved de enkelte skovrejsningsprojekter behandles når de tages op til politisk behandling. Selve skovrejsningen forventes at være økonomisk neutral således at tilskuddet svarer til omkostningerne, men på kommunale arealer kan der være tab på forpagtninger mv. Der kan desuden være spørgsmål om hvordan skoven forventes at blive passet ud over kulturfasen.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Scenarier for specialbørnehaven Mælkebøtten

27.18.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i de udvalgte scenarier træffe beslutning om den fremtidige bæredygtige løsning for specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten.

 

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet uddybende beskrivelser af scenarie 2, 3 og 4, ligesom der er udarbejdet en plan for en inddragende proces.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)    Endelig stillingtagen til valg af scenarie afventer den nærmere dialog med Svaneke Friskole

b)    Planen for den inddragende proces tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. august 2020:

Ad. A: anbefales
Ad. B: taget til efterretning

 

Koncerndirektøren indstiller at

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. juni 2020, at scenarierne 2, 3 og 4 for specialbørnehavetilbuddet Mælkebøtten skulle beskrives i dybden, ligesom der skal tilrettelægges en inddragende proces, som sikrer den kvalificerede beskrivelse af de valgte scenarier.

Mælkebøtten har pr. 11. august 2020 indskrevet 6 børn.

 

Inddragende proces

Der er udarbejdet en detaljeret inddragelsesproces (bilag 1) for parter, der vil blive berørt af ny organisering og struktur for specialbørnehaven Mælkebøtten for at sikre, at alle parter er bedst muligt klædt på til at bidrage til løsninger og perspektiver på de udfordringer, som den nye organisering medfører. Parterne i processen dækker børn, forældre, medarbejdere i institutioner der er berørt at strukturændringer, skoler (scenarie 2), paraply-/interesseorganisationer, faglige organisationer samt lokale MED-udvalg og medarbejderfora. Der er i planen også taget stilling til den interne og eksterne kommunikation.

 

Der vil blive udarbejdet en procesplan rettet mod de eksterne parter, når rammer og scenarie er besluttet. Procesplan vil indeholde præcisering af pædagogisk indhold, beslutningsramme og implementering for de respektive parter samt en milepælsplan som et styringsværktøj for den inddragende proces.

Leder af Dagtilbud vil i samarbejde med Centerchef for Børn og Familie være overordnet ansvarlig for implementering og koordinering af inddragelsesprocessen.

 

Nødvendige faciliteter for Mælkebøttens børn

Børn visiteret efter SL § 32 har sædvanligvis brug for mere plads end børn i almenområdet, hvor kravet for vuggestuer og børnehaver er hhv. 3,9 m2 og 2,5 m2. Mælkebøtten har for nuværende budget til maksimalt at rumme op til 10 børn, og i forhold til kravet om m2 fastholdes dette, også selvom budgettet i scenarie 2 nedjusteres til 8 børn, da der jf. sagsfremstillingen i juni 2020 er stordriftsfordele ved sammenlægning med Kildebakken.

 

For at sikre den nødvendige plads, er der afsat 125 m2 frit areal, og dertil kommer toiletter, gangareal, teknik-rum, depot mv. I alt må påregnes et samlet arealbehov på 255 m2 i alle scenarierne.

 

Det er også nødvendigt med hjælpemidler til eks. løft af børn, ligesom der skal være den nødvendige ventilation, lyddæmpning og ABA-anlæg mv. Dertil kommer diverse inventar og pædagogisk materiale, hvoraf dele kan genbruges fra Mælkebøttens nuværende lokaler.

 

Mælkebøttens lokaler i scenarie 2 og 4

Der er i scenarie 2 og 4 ikke taget stilling til, hvordan Mælkebøttens lokaler fremadrettet skal benyttes. Dog skal det bemærkes, at Mælkebøttens lokaler for nuværende bruges af andre faggrupper i Center for Børn og Familie (herunder psykologer). Afhængigt af, hvad Mælkebøttens lokaler fremover skal benyttes til, skal der findes en løsning for disse faggrupper. Det er ikke muligt for dem at benytte hverken Østre Skole eller Det gule hus, da lokalerne på de to matrikler benyttes til andre formål.

 

Den integrerede brugertransport

Det er muligt for børnene i Mælkebøtten at blive kørt til Mælkebøtten gennem den integrerede brugertransport. Det vil fortsat være gældende, og for alle scenarierne gælder det, at der ikke ændres i udgiften til den integrerede brugertransport.

 

Scenarie 2 Mælkebøtten integreres med Kildebakken

I dette scenarie fraflytter Mælkebøtten lokalerne i Svaneke og flyttes som enhed til Kildebakkeskolen i Tejn. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt. Minimumsbudgettet, som pt. er til ti børn, reduceres som følge af de stordriftsfordele mellem Mælkebøttens og Kildebakkens personale. De to personalegruppers samlede ekspertise betyder, at der kan afsættes færre ressourcer fremover.

 

Faglige og pædagogiske overvejelser

Ved at integrere Mælkebøtten med Kildebakken kan det specialiserede vidensmiljø omkring børnenes særlige behov og udfordringer styrkes, ligesom der kan opnås større sammenhæng af indsatsen ift. overgangen til det specialiserede skoletilbud. For at sikre sociale fællesskaber med jævnaldrende børn fortsættes et tæt samarbejde med en almen børnehave, eks. Tejn Børnehus, der ligger i samme område.

 

Organisering

Det vil være Kildebakkens ledelse, der varetager ledelsen af specialbørnehaven Mælkebøtten, så der kan opnås faglig synergi og samdrift mellem de to personalegrupper. Dermed vil Mælkebøtten ikke længere være en del af Center for Børn og Familie, men derimod Center for Skole. Det betyder også, at driftsbudgettet skal overføres fra bevilling 11 i Center for Børn og Familie til Center for Skole. Det er dermed muligt at spare en lederstilling, men det anbefales at afsættes 10 timer/uger til koordinering af arbejdet med §32 sager.

 

Alternativt kan en samarbejdsaftale indgås, hvor Center for Børn og Familie betaler Kildebakken for at varetage opgaven med at drive Mælkebøtten, som så fortsat vil være en del af bevilling 11 i Center for Børn og Familie.

 

Ombygning af Kildebakken

I samarbejde med Kildebakken er der fundet lokaler, som Mælkebøtten kan benytte.

 

Der skal etableres ABA-anlæg og i forbindelse med budget 2021 er der udarbejdet et anlægsforslag for installering af ABA-anlæg på Kildebakken. Vedtages dette ikke, skal der påregnes udgifter til etablering af ABA-anlæg svarende til anlægsforslaget (500.000 i anlægsudgifter og 35.000 i driftsomkostninger).

 

 

Bygningerne er godkendt til brug som skole og skal have en anvendelsesændring, hvilket betyder krav om opdatering til nutidige bygningsstandarter.

Der er desuden behov for en tilbygning for at få plads nok til børnene, ligesom der skal bygges en liggehal, og der skal installeres loftlifte mm. Mælkebøtten er ikke omfattet af Dagtilbudsloven og har ikke valg til frokostordning. Derfor er det ikke nødvendigt at etablere et produktionskøkken.

 

Mælkebøttens børn kan benytte skolens legeplads, og skolen og børnehaven udarbejder sammen en aftale for, hvornår de hver især kan benytte legepladsen. Der skal derfor ikke laves særskilt legeplads, ligesom Kildebakkens personalerum og badefaciliteter dækker behovet. Der skal etableres 5 yderligere parkeringspladser til børnehuset.

Anlægsudgifterne til ombygningen af Kildebakken findes i bilag 2.

 

Scenarie 3 Mælkebøtten integreres med almenbørnehave på nuværende matrikel

I dette scenarie bibeholdes Mælkebøtten på nuværende matrikel, og Svaneke Børnehus flytter ind på matriklen og integreres med Mælkebøtten. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt.

 

Svaneke Friskole må ikke leje lokaler ud til Svaneke Børnehus

Børne og undervisningsministeriet har overfor Svaneke Friskole præciseret at det ikke er tilladt for en Friskole at drive udlejning af deres lokaler. Konstellationen med at Svaneke Friskole udlejer til Bornholms Regionskommune/Svaneke Børnehus betragtes derved som ulovlig og skal bringes til ophør.

Da bestyrelsen i Svaneke Friskole har et ønske om fortsat at kunne udleje til en kommunal daginstitution har de ansøgt ministeriet om en dispensation fra lovgivning. Svaneke Friskole har fået afslag på deres ansøgning om dispensation.

I afslaget fremgår det, at der ikke er mulighed for dispensation, og at Friskolen skal påbegynde en proces, der bringer orden i forholdene og blandt andet indebærer en opsigelse af lejeaftalen. Styrelsens svar kan læses i bilag 3. En formel opsigelse er endnu ikke modtaget fra Friskolen.

 

Det må derfor antages, at der skal findes en anden placering af Svaneke Børnehus end den nuværende. Derfor er der i beskrivelsen og beregningerne af scenarie 3 taget udgangspunkt i, at Svaneke Børnehus flytter sammen med Mælkebøtten. Forældrene i Svaneke Børnehus er i forbindelse med den politiske behandling orienteret om afslaget på dispensationen og dens mulige betydning for scenarie 3.

Center for Børn og Familie – Dagtilbud har været deltagende ved et forældremøde i Svaneke Børnehuse den 14. august 2020. Dele af forældregruppen i Svaneke Børnehus udtrykker frygt for at der vil blive truffet en politisk beslutning om flytning af Svaneke Børnehus uden forældrenes mulighed for indflydelse.

 

Bestyrelsen i Svaneke Friskole oplyser over for Center for Børn og Familie – Dagtilbud, at en forældregruppe på Svaneke Friskoles forestående generalforsamling den 26. august 2020 fremsætter et forslag om oprettelse af en daginstitution under Svaneke Friskole. Udfaldet af dette forslag kan få betydning for kommunens drift at et kommunalt børnehus, som beskrevet i scenarie 3.

 

Center for Børn og Familie – Dagtilbud er af Svaneke Friskole oplyst om dialog mellem Svaneke Friskole og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Svaneke Friskole har mulighed for at sælge bygningen til tredje part, som kan leje bygningen ud til både Bornholms Regionskommune og Svaneke Friskole.

Bestyrelsen i Svaneke Friskole giver overfor Bornholms Regionskommune udtryk for at de er interesseret i en dialog omkring mulighederne for dette. Det har ikke inden for sagsfristen været muligt at afdække denne mulighed i dialog med Svaneke Friskole. Det bør undersøges nærmere inden der tages endeligt stilling til sagen. Dialogen findes i bilag 3.

 

Faglige og pædagogiske overvejelser

En samling mellem almenbørnehave og specialbørnehaven Mælkebøtten vil skabe større sammenhæng og udviklingspotentiale for alle børn, uagtet om de er visiteret via §32 eller via pladsanvisningen. Alle børn vi opnå større muligheder for spejling i andre børns færdigheder og adfærd.

De faglige kompetencer i de nuværende to institutionstyper vil kunne supplere hinanden i det daglige arbejde og samlingen vil være medvirkende til nytænkning af læringsmiljøer for alle børn. Med fortsat mulighed for at tage hensyn til det enkelte barn.

Planlægning af det pædagogiske arbejde og læringsmiljø er den faglig pædagogiske leders ansvar i samarbejde med Leder af Dagtilbud og den faglige konsulent.

 

Organisering

Mælkebøtten og Svaneke Børnehus vil fortsat være forankret i Center for Børn og Familie under Dagtilbud. De to medarbejdergrupper samles til en gruppe og refererer til samme faglige pædagogiske leder. Det er muligt at spare en lederstilling, men det anbefales at afsættes 10 timer/uger til koordinering af arbejdet med §32 sager.

 

Ombygning af Mælkebøtten

Den nuværende matrikel har plads nok til at rumme alle børn fra Svaneke Børnehus (10 vuggestuebørn og 31 børnehavebørn er indmeldt pr. 1. august 2020), dog skal der bygges et produktionskøkken og en liggehal. Der skal være fokus på muligheden for at etablere skærmede miljøer for børn i Mælkebøttens målgruppe, men faciliteterne til den samlede børnegruppe er tilstede.

 

Det vil være nødvendigt at udvide parkeringsarealet betydeligt, og Ejendomsservice foreslår ”forhaven” til det ældste hus omlægges til parkering for at få den fornødne plads. Der er desuden sat midler af til at flytte legepladsredskaber fra Svaneke børnehus, i tilfælde af at det bliver nødvendigt.

Anlægsudgifterne til ombygningen af Mælkebøtten findes i bilag 4.

 

 

Andre faggrupper i Mælkebøtten

For nuværende har Mælkebøtten ikke brug for alle bygningerne, og derfor benytter andre faggrupper i Center for Børn og Familie også lokalerne i Mælkebøtten, eks. psykologer, der efter fraflytningen på Almegård Kaserne midlertidigt havde brug for lokaler, frem mod en mere varig placering. Der skal findes en anden placering til disse faggrupper, hvis scenarie 3 vælges, og med situationen omkring Østre Skole kan de ikke flytte dertil. Det vurderes ikke, at disse funktioner kan flyttes til Det gule hus.


 

Scenarie 4 Mælkebøtten integreres med almenbørnehave på anden matrikel

I dette scenarie flyttes Mælkebøtten ud til en almenbørnehaves matrikel og integreres med almenbørnehaven. For at vælge hvilket børnehus, Mælkebøtten skal integreres med, er der en række hensyn at tage. Det valgte børnehus skal kunne bygges om, så der kan etableres de nødvendige faciliteter til Mælkebøttens målgruppe (eks. sanserum og hygiejnerum), og det skal være muligt at skabe skærmende læringsmiljøer for Mælkebøttens børn.

 

Valg af almenbørnehave

Center for Børn og Familie har ved gennemgang af bygningsmassen sammen med Center for Ejendomme og Drift vurderet, at Børnehuset i Hasle eller Tejn Børnehus vil være mest velegnet til at blive integreret med Mælkebøtten på deres matrikel.

 

 

Scenarie 4a Børnehuset i Hasle

I dette scenarie fraflytter Mælkebøtten lokalerne i Svaneke og flyttes som enhed til den integrerede institution Hasle Børnehus. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt. Hasle Børnehus er normeret til 15 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser, og har i august 2020 indskrevet 18 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn.

 

Faglige og pædagogiske overvejelser

En samling mellem Mælkebøtten og Hasle Børnehus vil skabe sammenhæng og udviklingspotentiale for alle børn, uagtet om de er visiteret via §32 eller via pladsanvisningen. Alle børn vi opnå større muligheder for spejling i andre børns færdigheder og adfærd.

De faglige kompetencer i de nuværende to institutionstyper vil kunne supplere hinanden i det daglige arbejde og samlingen vil være medvirkende i nytænkningen af læringsmiljøer for alle børn. Med tilbygningen og optimeringen af Hasle Børnehus vil det være muligt at tage hensyn til det enkelte barn og pædagogikken.

Planlægning af det pædagogiske arbejde og læringsmiljø er den faglig pædagogiske leders ansvar i samarbejde med Leder af Dagtilbud og den faglige konsulent.

 

Organisering

Mælkebøtten og Hasle børnehus vil fortsat være forankret i Dagtilbud, Center for Børn og Familie. De to medarbejdergrupper samles til en enkelt gruppe og refererer til samme faglige pædagogiske leder. Det er muligt at spare en lederstilling, men det anbefales at afsættes 10 timer/uger til koordinering af arbejdet med §32 sager.

 

Ombygning af Hasle Børnehus

Hasle Børnehus har en indretning der gør placeringen af en tilbygning oplagt. Der vil være en væsentlig udfordring med at etablere parkering og ordentlige tilkørselsforhold.

 

Der skal laves loftlifte, og handicapadgang. Det eksisterende ventilationsanlæg kan ikke udvides til at dække tilbygningen så der skal etableres ny ventilation.

 

Anlægsudgifterne til ombygningen af Hasle Børnehus findes i bilag 5.

 

 

Scenarie 4b Tejn Børnehus i Tejn

I dette scenarie fraflytter Mælkebøtten lokalerne i Svaneke og flyttes som enhed til den integrerede institution Tejn Børnehus. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt. Tejn Børnehus er normeret til 8 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser og har i august 2020 indskrevet 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

 

Faglige og pædagogiske overvejelser

En samling mellem Mælkebøtten og Tejn Børnehus vil skabe sammenhæng og udviklingspotentiale for alle børn, uagtet om de er visiteret via §32 eller via pladsanvisningen. Alle børn vi opnå større muligheder for spejling i andre børns færdigheder og adfærd.

De faglige kompetencer i de nuværende to institutionstyper vil kunne supplere hinanden i det daglige arbejde, og samlingen vil være medvirkende i nytænkningen af læringsmiljøer for alle børn. Med tilbygningen og optimeringen af Tejn Børnehus vil det være muligt at tage hensyn til det enkelte barn og pædagogikken.

Planlægning af det pædagogiske arbejde og læringsmiljø er den faglig pædagogiske leders ansvar i samarbejde med Leder af Dagtilbud og den faglige konsulent.

 

Organisering

Mælkebøtten og Tejn Børnehus vil fortsat være forankret i Dagtilbud, Center for Børn og Familie. De to medarbejdergrupper samles til en enkelt gruppe og refererer til samme faglige pædagogiske leder. Det er muligt at spare en lederstilling, men det anbefales at afsættes 10 timer/uger til koordinering af arbejdet med §32 sager.

 

Ombygning af Tejn Børnehus

Det er allerede vedtaget, at der skal bygges køkken til madordning i Tejn Børnehus. Hvis dette scenarie vælges forventer Ejendomsservice at køkkenet kan være en del af den nye tilbygning.

 

Der er en lokalplan, der kræver at tilbygningen bygges lignende det eksisterende. For at kunne dette og samtidig få nok m2 kommer tilbygningen til at ligge delvist på den tilstødende matrikel, der også ejes af kommunen, men er udlagt til bolig, hvilket kræver en revision af lokalplanen eller et tillæg.

Et tillæg til lokalplanen af denne størrelse kræver først udvalgsbehandling, efterfulgt af en høringsperiode på 14 dage, sagsbehandling i plan på 1 uge og dernæst udvalgsbehandling igen. Afhængig af timingen vil det tage 3-4 mdr. samlet.

 

Den eksisterende liggehal skal rives ned så der kan bygges på denne plads der skal derfor bygges ny liggehal.

 

Anlægsudgifterne til ombygningen af Tejn Børnehus findes i bilag 6.

 

 

 

Tidsplan for scenarierne

Tabel 1 viser estimering af tidsplan for de forskellige scenarier.

 

Tabel 1 Tidsestimering

 

Lokalplan mdr.

Projektering mdr.

Udbud mdr.

Byggeperiode mdr.

I alt mdr.

Scenarie 2

Kildebakken

0

 

4

 

2

 

8

 

14

Scenarie 3

Mælkebøtten

0

 

4

 

2

 

8

 

14

Scenarie 4a

Hasle

0

 

4

 

2

 

12

 

18

Scenarie 4b

Tejn

4

 

4

 

2

 

12

 

22

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne ved de forskellige scenarier fordeler sig således:

 

Tabel 2 Anlægsomkostninger

 

Kr.

Anlægsberegning

Scenarie 2

Kildebakken

 Kr. 2.808.700,-

Bilag 2

Lukket bilag

Scenarie 3

Mælkebøtten

 Kr. 6.185.500,-

Bilag 4

Lukket bilag

Scenarie 4a

Hasle

 Kr. 8.396.000,-

Bilag 5

Lukket bilag

Scenarie 4b

Tejn

 Kr. 9.858.400,-

Bilag 6

Lukket bilag

Ændringen af driftsøkonomien fordeler sig således:

 

Tabel 3 Årlig ændring af driftsøkonomi ved de forskellige scenarier

Driftsudgifter pr. år i 1.000 kr.

Scenarie 2 Kildebakken

Scenarie 3 Mælkebøtten

Scenarie 4 Hasle

Scenarie 4 Tejn

Drift dagtilbud i alt

-755

-365

-365

-365

Nedjustering minimumsbudget (ti til otte børn)

-390

0

0

0

Besparelse på ledelse

-500

-500

-500

-500

Koordinator (10 t/u)

135

135

135

135

Bygningsdrift i alt

-436

-238

-200

-170

Merudgifter på adresse, hvor tilbuddet samles

49

63

285

315

Besparelse på adresse, hvor tilbud stopper

-485

-301

-485

-485

Samlet drift i alt

-1.191

-603

-565

-535

 

Som det fremgår af ovenstående, så vil der i samtlige scenarier blive sparet en lederløn samt være behov for en koordinatorstilling på 10 timer ugentligt. I scenarie 2, hvor Mælkebøtten flytter til Kildebakken, vil minimumsbudgettet endvidere sænkes fra nuværende 10 børn til otte børn. Det betyder, at driftsbesparelsen for dagtilbud i scenarie 2 lyder på 755.000 kr. årligt mod 365.000 kr. i de øvrige scenarier.

 

Besparelsen på bygningsdrift er også størst i scenarie 2, og den samlede besparelse på driften i scenarie 2 er i alt 1,2 mio. kr. årligt. Ved de øvrige scenarier er besparelsen mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. årligt. Specifikationerne af ændringerne vedrørende bygningsdriften fremgår af bilag 7.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 Procesplan for inddragelse (DOCX)

2.
Bilag 3 Notat om dialog mellem Svaneke Friskole og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (DOCX)

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til rådgiverydelse vedr. registrering af brandsikkerhed i plejeboliger på Bornholm - spor 2  

82.00.00G01-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 at igangsætte en gennemgang af brandsikkerheden på de almene plejeboliger på Bornholm. Center for Ejendomme og drift præsenterede 3 spor i sagen, hvorefter Kommunalbestyrelsen besluttede at bringe spor 1 til udførelse. Spor 1 omhandler lovliggørelse af dispensationer på plejecenter Klippebo og Plejecenter Aabo.

Herefter besluttede Kommunalbestyrelsen at spor 2 skulle omfatte en undersøgelse af hvilke tiltag, der er mulige for at bringe øvrige boliger op til Bygningsreglement 2018 (BR18). Herefter bortfaldt spor 3 som indstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte herefter den 25. juni 2020 en anlægsbevilling til rådgiverhonorar samt anlægsarbejder i henhold til spor 1 til etablering af brandsikkerhed på Klippebo og Aabo. Dette arbejde er igangsat af Ejendomsservice. Center for Ejendomme og Drift fremlægger derfor nu en sag om anlægsbevilling til rådgiverydelse i forbindelse med registrering af den aktuelle brandsikkerhed, og udarbejdelse af anlægsoverslag i henhold til spor 2, som omhandler de øvrige berørte plejeboliger og øvrige boinstitutioner, som nu alle skal undersøges i forhold til opgradering til BR 18 status.

Udgifterne til dette arbejde vurderes ikke at kunne pålægges de enkelte plejecentre.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)    der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med undersøgelser og prissætning af opgradering af brandsikkerheden på 14 adresser,

b)    der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, og

c)    anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen af dato 20. maj 2020 hvori Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen forventer alt arbejde med opgradering af brandsikkerhed afsluttet i indeværende år, besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020 at igangsætte arbejdet med at lovliggøre og opgradere brandsikkerheden i de Bornholmske plejeboliger, i henhold til spor 1.

Kommunalbestyrelsen valgte derudover at tilføje, at de berørte plejeboliger i spor 2 nu alle undersøges for opgradering til Bygningsreglement 2018 (BR 18) status, og ikke kun til den status der var krævet på opførelsestidspunktet. Både Center for Ejendomme og Drift og Center for Økonomi og Personale vurderer, at udgiften til denne undersøgelse ikke kan fordeles ud på de enkelte plejecentre, idet der hverken er foretaget en beboerhøring eller det har været vendt i de enkelte afdelingsbestyrelser. Derfor skal udgiften afholdes af Bornholms Regionskommune.  

Spor 1 vedr. Klippebo og Aabo er igangsat, og der er indgået en aftale med ekstern rådgiver, som er i gang med at projektere og udbyde anlægsopgaven som omhandler etablering af sprinkleranlæg (AVS) samt mindre opdateringer af flugtvejs- og panikbelysning (F&P), røgudluftning mv.

Spor 2 blev af kommunalbestyrelsen omdefineret til at omhandle en undersøgelse af den aktuelle brandsikkerhed på i de øvrige plejeboliger, forstået som et anlægsoverslag på udgifterne ved at bringe bygningernes brandsikkerhed op på et BR18 niveau. Herefter forelægges resultatet Natur og Miljøudvalget til videre behandling.

På baggrund af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen forventning om opgradering af brandsikkerhed afsluttet i indeværende år, er det nødvendigt at gennemgå bygningsmassen med udgangspunkt at afdække eventuelle ulovligheder, som utilsigtet eller upåagtet optræder i vores plejeboligmasse.

Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsen har benyttet NIRAS som ekstern konsulent til at vurdere bygningsbasisoplysninger som administrationen indsamlede i løbet af 2019, for hver af de omfattede plejeboligbygninger.

Bemærkningerne til vores indmeldte basisoplysninger er derfor anbefalinger fra NIRAS, hvorfor der på det nuværende indsamlede grundlag ikke kan endegyldigt konkluderes, hverken at forhold er dokumenteret lovlige eller klart ulovlige.

Med kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, at bygningerne undersøges ift. at bringes til et niveau der svarer til BR18, ses der bort fra, om et givet forhold har været lovligt eller ulovligt og på hvilket grundlag den historiske beslutning måtte være truffet.

Skal det derfor endegyldigt konkluderes, om der er tale om lovliggørelser, så vil det kræve en meget grundig og ressourcekrævende undersøgelse med risiko for at der ikke findes noget ”endegyldigt” arkivmateriale der lovliggør et bygningsforhold.

Der er derfor indhentet et tilbud på gennemgang af den samlede plejebygningsmasse m.fl. i henhold til ovenstående, fra ekstern certificeret brandrådgiver.

Gennemgangen skal tage udgangspunkt i 2 forhold:

1.       Dækkende bygningsundersøgelse samt beskrivelse og prissætning af mulige tiltag for at bringe det aktuelle niveau af brandsikkerhed op på et niveau der svarer til BR18.

2.       Herunder skal det undersøges om der er akutte forhold i bygningen, der vurderes klart ulovlige. Denne vurdering foretages ved gennemgangen, og ved en efterfølgende gennemgang af historiske byggesagsoplysninger. 

Viser der sig forhold, der er klart ulovlige, vil administrationen iværksætte afbødeforanstaltninger i det omfang det er muligt, hvorefter en egentlig anlægssag vil blive forberedt til udvalgsbehandling, med henblik på lovliggørelse inden for den udstukne tidsramme fra Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsen.

Undersøgelsen omfatter den samlede bygningsmasse på Bornholm, (undtaget plejecenter Klippebo og -Aabo) som er genstand for Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsens fokusområde, og dermed omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser omkring brandsikkerhed.

 

I den bygningsmasse er der et privat bofællesskab samt en privat døgninstitution, samt 2 plejecentre ejet af henholdsvis Bo42 samt DVB (Lunden) og Nexø Boligselskab af 1942 Nørremøllecenteret).

Undersøgelsen vil omfatte disse intuitioner på lige fod med de kommunalt ejede plejecentre, plejehjem og rehabiliteringscenter/aflastningshjem.

 

Inden undersøgelsen igangsættes, vil Ejendomsservice derfor indlede en dialog med de eksterne ejere omkring omfang og mulige konsekvenser.  

  

Udbud af opgaven

Rådgiveropgaven i denne sag er en tjenesteydelse og der skal indgås en aftale i henhold til udbudsloven. Der er tidligere indgået en rådgiveraftale om rådgivning omkring spor 1 i samme sag, hvorefter den samlede sum for tærskelværdien for EU udbud forventes nået, når nærværende aftale er indgået. Der kan således ikke indgås yderligere rådgiveraftale omkring samme sag uden et EU udbud.

Både i spor 1 og i nærværende sag, forventes det, at der vil skulle afsættes betydelige interne resurser til projektstyring og koordinering imellem plejecentrene. Denne resurse prissættes efter normale takster og efter medgået tid.

Udførelsesfasen:

Der må forventes visse udfordringer for beboerne i undersøgelsesfasen. Der vil skulle foregå besigtigelser i de private beboelser, dog forventeligt i kortere tid. 

 

Forslag til Proces- og inddragelsesplan

Tidsplanen for spor 1 vil begyndte ved kommunalbestyrelsens godkendelse den 25. juni 2020 og forventes afsluttet ultimo2020. Forudsat kommunalbestyrelsens beslutning om iværksættelse af bygningsgennemgang og undersøgelse med henblik på at belyse opgradering til BR18, vil tidshorisonten for denne fase strække sig ind i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Da denne undersøgelse blev bestilt direkte af kommunalbestyrelsen, og de enkelte plejecentre dermed ikke har været involveret i hverken beslutningen eller dialog herom i de enkelte afdelings bestyrelser, vurderer Center for Økonomi og Personale, at udgiften til denne undersøgelse ikke kan fordeles ud på de enkelte plejecentre.

 

Derfor må udgiften afholdes af Bornholms Regionskommune.  

 

Det anbefales på den baggrund, at der gives en anlægsbevilling samt afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. på baggrund af overslaget, finansieret af kassebeholdningen.

 

Kommunalbestyrelsen vil ultimo 2020 få præsenteret en ny sag, hvor resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt.

 

Der er i beløbet afsat 1,5 pct. af de samlede anlægsudgifter, svarende til ca. 7.500 kr., til intern projektstyring. Der afregnes dog endeligt med Ejendomsservice efter medgået tid.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 - Tilbud på bygningsgennemgang og rådgivning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til nedrivning af ejendommen Nygårdsvej 15 i Hasle   

82.21.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til køb og nedrivning af Nygårdsvej 15, Hasle, idet det har vist sig, at udgifterne til nedrivning er større end oprindeligt forudsat, og at der tillige findes jordforurening på grunden.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    anlægsbevillingen til køb og nedrivning af ejendommen Nygårdsvej 15 i Hasle, forhøjes med 284.200 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.056.200 kr.,

b)    det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 284.200 kr. finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme,

c)    et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning, tilbageføres til vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d)    udgifterne til bæredygtig nedrivning på 16.740 kr., finansieres af Projekt BYG360⁰.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. november 2018 en anlægsbevilling på samlet 772.000 kr. til køb og nedrivning af Nygårdsvej 15 i Hasle.

Efter nedrivning af ejendommen er det planen at sammenlægge grundstykket med den byggegrund, hvorpå det nye plejecenter Bykær skal placeres.

 

I juni 2020 blev der gennemført et begrænset udbud på nedrivningen af bygningen. Det viste sig at overslaget på nedrivningsudgifterne var for lavt, og at der derfor ikke er afsat nok midler til nedrivning af bygningerne. Billigste bud er på 425.261 kr., som blev afgivet af et bornholmsk firma.

I tilbuddet er der afsat 16.740 kr. til bæredygtig nedrivning, som finansieres af Projekt BYG360⁰ (formålet med dette projekt er netop, at skabe grundlag for mere bæredygtigt byggeri, f.eks. gennem genanvendelse af byggematerialer).

 

Der er foretaget miljøanalyser flere steder på grunden og to steder er der konstateret jordforurening i klasse 3 og 4. Det vurderes, at der er ca. 100 tons forurenet jord. Det skal bemærkes, at jordundersøgelsen ikke er komplet, hvorfor der afsættes budget til eventuelle uforudsete udgifter i den forbindelse.  

 

I tiden efter at kommunen erhvervede ejendommen blev den stillet til rådighed for Beredskabsstyrelsen til afholdelse af rednings- og katastrofeøvelser. Dette har desværre medført, at bygningen nu fremstår endnu mere hærget og misligholdt, idet der yderligere er konstateret både hærværk og ulovligt ophold på ejendommen. Derfor valgte Ejendomsservice at frakoble forsyningen til bygningen og derefter indhegne hele området. 

 

Her er en opsummering af hvilke forhold der vurderes at fordyre projektet:

Økonomiske konsekvenser

Den 29. november 2018 godkendte kommunalbestyrelsen følgende to anlægsbevillinger til opkøb og nedrivning af ejendommen Nygårdsvej 15, Hasle:

 

Købspris                                         400.000 kr.

Udgifter til mægler, advokat mv.           22.000 kr.

Udgifter til nedrivning                       350.000 kr.

Udgifter i alt                                    772.000 kr. Bevilling

Refusion fra staten (70 pct.)              -540.400 kr. Bevilling

Nettoudgift                                      231.600 kr.

 

De faktiske udgifter til køb af ejendommen udgør 435.818 kr., dvs. 13.818 kr. mere end budgetlagt.

Der er indtil nu afholdt udgifter til nedrivning for 12.857 kr., hvorfor der resterer 337.143 kr. af denne post.

Det samlede restbudget udgør således pt. 323.325 kr.

 

Denne sagsfremstilling har ingen indflydelse på bevillingen vedrørende statsrefusion.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 284.200 kr. til nedrivning og opfyldning af grunden, samt miljøsanering af jorden, idet der herefter vil være afsat budget til de kommende projektudgifter, jf. tabellen nedenfor.

Den samlede anlægsbevilling til køb og nedrivning vil herefter udgøre 1.056.200 kr.

 

Specifikation af de kommende projektudgifter, beløb i hele kroner

Nedrivning af bygninger, ekskl. efterfyldning af huller, licitation

425.260 kr.

Bæredygtig genbrug, indtægt fra projekt BYG360⁰

-16.740 kr.

Byggestrøm

15.000 kr.

Frakobling af fjernvarme

25.000 kr.

Midlertidig indhegning af grunden

14.000 kr.

Jordforurening og opfyldning

120.000 kr.

Uforudsete udgifter

25.000 kr.

= kommende projektudgifter i alt

607.520 kr.

 

Beløb i hele kroner

Restbudget til nedrivning af bygningsmassen

323.325 kr.

Kommende projektudgifter

-607.520 kr.

= manglende finansiering / forhøjelse af anlægsbevilling, afrundet

-284.200 kr.

 

 

Merudgiften på 284.200 kr. kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Ejendomsservice vurderer, at der er økonomisk råderum under driftsbevilling 55 Ejendomme og service, idet der forventes færre udgifter i 2020 grundet Covid-19-situationen. Denne øgede udgift til nedrivning vil således ikke have driftsmæssige konsekvenser for den samlede bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

25-08-2020

19

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

Modtaget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Udbud


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

108. Lukket punkt. Anlæg