Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
08-01-2020 kl. 14:00
Mødelokale A, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om tilskud til naturformidlingsprojekt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

08-01-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ansøgning om tilskud til naturformidlingsprojekt

20.00.00Ø40-0451

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

19-12-2019

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

08-01-2020

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kalas Kalas har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 49.000 kr. til projektet Naturformidling på Tejn Havn. Projektet har til formål, at fremme naturforståelsen blandt børn og unge ved aktiv deltagelse i aktiviteter med fokus på det lokale marine miljø. Udvalget skal drøfte, om der kan bevilges penge til det ansøgte.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter, om der kan bevilges et tilskud til projekt Naturformidling på Tejn Havn.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 19. december 2019:

Punkt udsat.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter, om der kan bevilges et tilskud til projekt Naturformidling på Tejn Havn.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 8. januar 2020:
Udvalget bevilliger kr. 30.000,00. Der udbetales ikke midler til dækning af lønudgifter.

Sagsfremstilling

Kalas Kalas har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 49.000 kr. til projektet Naturformidling på Tejn Havn. Kalas har købt Isværket på Tejn Havn med henblik på at udvide sin virksomhed og ønsker nu med dette projekt, at udfolde Isværkets mulighed for at blive et samlingssted for marineoplevelser.

Ifølge ansøgningen består projektet af etableringen af en formidlingsplatform for primært børn og unge i løbet af foråret 2020. Her vil lokale og turister blive inviteret til Isværket for at udforske havnens og kystens fysisk/kemiske forhold, flora og fauna. Som eksempler på aktiviteter nævnes bl.a. snorkelture i områder af havnen, udforskning af dyr med stereomikroskop og ture med ribbåd for at undersøge forholdene på dybere vand.

Projektet gennemføres af to marinebiologer.


Kalas forventer at nå 30.000 personer via sociale medier før sommeren og ca. 50 besøgende om dagen i sommeren med en overvægt af turistfamilier. I skuldersæsonen vil forventes der primært besøg fra lokale skolebørn og skolerejser.

Ifølge ansøger har projektet til formål at fremme naturforståelsen blandt lokale børn og unge og vække interessen for Bornholms marine miljø; dets historie, økologi og bæredygtige anvendelsesmuligheder. Derudover skal projektet muliggøre turistfamiliers indførsel i øens unikke natur og tilsammen skabe mere liv på Tejn Havn.


Samtidig giver projektet befolkningen mulighed for at blive direkte involveret i prøveindsamling og –behandling, og dermed bidrage til øget viden om de bornholmske marine forhold. Det er således også et projektmål, at etablere en udvekslingsaftale om data fra Bornholms kystnære farvand med Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Naturhistoriske Museum, eftersom denne data er stærkt begrænset.

Ansøger gør opmærksom på, at projektet bidrager til at nå Bornholmermål #7: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen med stærke koblinger til FN’s 14. verdensmål: Livet i havet.

Det samlede budget er på 49.000 kr. og består af udgifter til prøvetagnings-

og behandlingsudstyr samt sikkerhedsudstyr. Dertil omfatter budgettet udgifter til udarbejdelse af undervisningsmateriale. Ansøger anfører, at de angivne timer maksimalt udgør maksimalt 10 % af de samlede timer, som frivilligt investeres i projektet.

Ansøger oplyser, at der er der søgt midler til restaurering af Isværket

samt til en vandfysikmåler via FLAG-puljen.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget har d.d. 30.000 kr. til rådighed inden for rammen af deres frie midler.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalgets pulje af frie midler for 2019 er nu disponeret. Et tilskud til projektet på det ansøgte beløb kan dog finansieres af puljens budget for 2020 som er på 105.000 kr.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 19. december 2019

1.
Ansøgning (PDF)