Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-02-2020 kl. 11:00
Mødelokale 1 på Vibegård, Vibegårdsvej 2 i Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole
  åbent 3 Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning
  åbent 4 Procedure i forbindelse med modtagelse af underretninger i Center for Børn og Familie
  åbent 5 Tilsyn 2019 Sundhedsplejen
  åbent 6 Samarbejde med frivillige organisationer i Center for Børn og Familie
  åbent 9 Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole
  åbent 10 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 11 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt. Anlæg
  lukket 102 Lukket punkt. Anlæg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Linda Kofoed Persson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef for Børn og Familie, Anders Fløjborg, deltager under hele mødet.

Centerchef for Skole, Trine Schloss Pedersen, deltager under hele mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemsforslag (A): Etablering af overbygning på Svartingedal Skole

17.01.04P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Socialdemokratiet stiller forslag om, at der etableres en overbygning på Svartingedal Skole pr. 1. august 2020. Administrationen har forholdt sig til forslaget i en supplerende sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Socialdemokraterne indstiller,

·         At Børne- og skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at forslaget om etablering af overbygning på Svartingedal Skole sendes i høring i skolebestyrelser og til drøftelse i CenterMED Skole

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Der er stemmelighed. Bente Helms og Erik Lund Hansen stemmer for forslaget. Maike Fiil og Morten Riis kan ikke støtte forslaget med igangsættelse af overbygning fra august 2020, idet de ønsker at afvente budgetforhandlingerne for 2021.

Bente Helms og Erik Lund Hansen løfter sagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bente Helms og Erik Lund Hansen indstiller på vegne af Socialdemokratiet, at der etableres overbygning på Svartingedal pr. 1/8-2020 således, at nuværende 6. klasse kan fortsætte som 7. klasse i skoleåret 20/21 og videre i 8. og 9. klasse de kommende skoleår. Vi lægger dermed op til, at overbygningen på Svartingedal opbygges over tre skoleår med start 1/8 2020.

 

Vi ønsker en ligestilling af alle bornholmske folkeskoler, så alle fremover skal være overbygningsskoler.

 

Vi ønsker, at det i forbindelse med budget 2021 drøftes at oprette en pulje til særlige strukturelle tilskud til folkeskolerne (som på dagpasningsområdet), som supplement til tildelingsmodellen, så ingen skole kommer i økonomisk klemme på grund af udsving i elevtal.

      

 

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har forholdt sig til Socialdemokratiets forslag om at etablere en overbygning på Svartingedal Skole (herefter blot benævnt Svartingedal) pr. 1. august 2020. Etablering af en overbygning på Svartingedal vil medføre en ændring i skolestrukturen, da antallet af klassetrin vil blive udvidet fra 0.-6. klasse til også at omfatte 7.-9.klasse i en successiv bevægelse. Det vil medføre, at Svartingedal vil have en fuld overbygning i skoleåret 2023/2024, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på skolen.

 

Generelle forhold
Svartingedal har allerede inventar og lokaler til at huse en overbygning. Skolen mangler dog et fysik-lokale til den obligatoriske undervisning i fysik i overbygningen, men kan med regionale BAT-forbindelser komme til Kongeskærskolen, og anvende denne skoles faciliteter til undervisningen. At drive en et-sporet overbygning giver udfordringer i forhold til at sikre et bredt fagligt miljø i alle de mere specialiserede fag, som en overbygning rummer. Denne opgave skal skolen løse, så eleverne præsenteres for et bredt, fagligt spektrum.

Skolen har desuden italesat ønsker om nye møbler, nye materialer, skolerejser m.v., hvis det viser sig foreneligt med den tildelte økonomiske ramme.

 

Skolebuskørsel
Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Svartingedal skal have en overbygning fra 1. august 2020, vil beslutningen bevirke en mindre ændring i skolebuskørslen. Der er aktuelt tre sene hjemkørsler fra Svartingedal om ugen, som mellemtrinnets elever anvender. Med en overbygning med flere undervisningstimer, vil der være behov for fem sene, ugentlige hjemkørsler, ligesom Åvangsskolens behov for kørsel til Hasleområdet vil reduceres. Udgiftsændringerne er af marginal karakter, og vil kunne afholdes indenfor de nuværende økonomiske aftaler.

 

Elevvandringer
Administrationen har ligeledes forholdt sig til omfanget og typen af elevvandringer til Svartingedal, for at belyse, hvorledes Svartingedals senest tilkomne elever har påvirket elevtallet på andre skoler. I dette arbejde har der været en særlig opmærksomhed på, hvorvidt Svartingedal tiltrækker sine elever fra Kongeskærskolen, og derved risikerede at underminere grundlaget for denne skole, hvis der blev etableret en overbygning. Det er desuden blevet undersøgt, om Svartingedal primært har hentet elever fra de lokale friskoler, og dermed har bidraget til det politiske ønske om en stærkere folkeskole på Bornholm.

Analysen af den hidtidige elevtilgang på Svartingedal er imidlertid, at væksten primært kommer fra de flersporede skoler i Rønne. På disse skoler med flere elever og klasser på de fleste klassetrin, er der muligheder for at tilpasse driften ved mindre elevvandringer. De økonomiske konsekvenser for en skole med 60 elever på et klassetrin, som mister to elever, er et stigende pres. Hvis den samme skole mister fem elever, vil det medføre en budgetmæssig lettelse, da skolen kan nøjes med to klasser frem for de oprindelige tre.

 

Dokumenter vedr. den forudgående proces er bilagt sagen.

 

 

Ændring i skolestrukturen

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage ændringer i skolestrukturen, herunder ændring i antal af klassetrin på en skole, skal forslaget om ændring sendes i høring i skolebestyrelserne på de berørte skoler jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 2 og Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægts bilag 1, pkt. 2. Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen sender et ønske om ændring til høring i alle folkeskolernes skolebestyrelser.  

 

Folkeskoleloven angiver i § 41, at der bør gives en rimelig høringsperiode på mindst fire arbejdsuger i forbindelse med ændringer af styrelsesvedtægten. Dette bevirker følgende tentative tidsplan, hvis kommunalbestyrelsen vælger at godkende ændringen i skolestrukturen efter en endt høring:

 

Tidsplan

Dato

Aktivitet

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. februar

Forslag sendes i høring i skolebestyrelser og i CenterMED Skole af kommunalbestyrelsen

2. marts – 14. april

Høringsperiode for skolebestyrelser, og til drøftelse i CenterMED Skole

5. maj

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

20. maj

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

28. maj

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

29. maj – 31. juli

Implementering af ændring, herunder personalemæssig tilpasning

1. august

Forslaget træder i kraft

 

 

Medarbejderinddragelse

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil det have umiddelbare økonomiske og personalemæssige konsekvenser på Åvangsskolen. Svartingedals 6. klasseelever har typisk fortsat deres skolegang i 7. klassetrin på Åvangsskolen, og hvis det besluttes, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal, vil denne mekanisme ophøre.

 

Det vil derfor være nødvendigt at indgå i en personalemæssig tilpasning til de nye forhold på de to skoler, så kompetencefordelingen afspejler behovet på skolerne. En sådan proces involverer alle øens folkeskoler, idet hver enkelt skoleleder skal bedømme personalets kompetencer ud fra en helhedsvurdering af såvel faglige som personlige kompetencer og kvaliteter. Denne helhedsvurdering skal bidrage til, at der skabes den bedst mulige personalesammensætning på tværs i den bornholmske folkeskole. Processen forventes at betyde, at ansatte skal omplaceres, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal.

 

I forlængelse af det fremsatte medlemsforslag, er der derfor igangsat en administrativ proces, der skal sikre, at alle skoler har den bedst mulige personalekompetence, og at medarbejderne bliver inddraget i en eventuelt kommende omstrukturering. Da processen er af længere varighed, konkretiseres den ultimo januar 2020 for at sikre, at involverede medarbejdere vil kunne få besked om strukturændringerne hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres en overbygning på Svartingedal. Processen iværksættes derfor allerede i januar af hensyn til de pågældende medarbejderes private forhold.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal etableres en overbygning på Svartingedal til august 2020, vil dette vurderingsarbejde danne grundlag for planlægningen og personalesammensætningen i det kommende skoleår 2021/2022.   

 

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal pr. 1. august 2020, vil den umiddelbare økonomiske effekt for kommunen udspringe af, at opgaven med at undervise 7. klasseeleverne fra Svartingedal på Åvangsskolen vil overgå til Svartingedal. Åvangsskolen er tildelt 0,5 mio. kr. i budget i 2020 til dækning af undervisningen af de kommende 7. klasseelever fra Svartingedal. Disse midler vil skulle flyttes fra Åvangsskolens budget i 2020 til Svartingedals budget i 2020, som selv vil skulle varetage opgaven i en etableret overbygning.

 

Etablering af en overbygning på Svartingedal vil ikke medføre ændringer i det overordnede kommunale budget: Skolernes tildeling følger elevtallet, og det samlede elevtal i folkeskolen ændres ikke ved at flytte en klasse fra en skole til en anden. Ydermere er alle folkeskolerne forpligtet til at tilpasse driften til den aktuelle, økonomiske ramme.

 

 

Tilpasset drift
I 2019 havde Svartingedal et overforbrug på 1,16 mio. kr., og har bevæget sig fra et overført overskud på 0,5 mio. kr. fra 2018 til et overført underskud i 2020, aktuelt opgjort til -0,6 mio. kr. Svartingedal er allerede i en proces med at tilpasse driften, så det overførte underskud indhentes og skolens drift tilpasses det aktuelle budget. Tilpasningen af driften er påbegyndt, og vil især iværksættes fra starten af det kommende skoleår.

 

Administrationen har gennem efteråret været i dialog med repræsentanter fra Svartingedal, og det er i fællesskab vurderet, at den nuværende drift og det på tidspunktet aktuelle elevtal, isoleret set vil bidrage med følgende resultater i en overbygning:

 

Skoleår

2020/ 2021

2021/ 22

2022/ 2023

2023/ 2024

Resultat

-157.580 kr.

-27.828 kr.

-657.934 kr.

-454.548 kr.

 

Da skolen er ansvarlig for en bæredygtig drift, må det forventes, at det bliver nødvendigt at tilpasse den samlede drift i både indskoling, mellemtrin, overbygning og SFO.

 

Svartingedal har udarbejdet et budget for 2020, der ikke inkluderer en overbygning. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet et budget 2020 for Svartingedal med de nødvendige tilpasninger, som en etablering af en overbygning vil medføre. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en overbygning på Svartingedal, vil et sådant budget blive udarbejdet.

 

I fald kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en overbygning på Svartingedal, forventes det, at beslutningen vil medføre konkrete besparelser og ændringer i skolens budget for 2020. Hvis en ny årgang opstartes og isoleret set bidrager med et underskud, vil skolens ledelse være nødsaget til at tilpasse driften. Det kan dog ikke foruddiskonteres, hvilke tiltag skolen vælger at benytte sig af.

 

Ifølge folkeskoleloven § 55 karakteriseres skoler med mindre end 300 elever som ’små skoler’. For at bevare disse, er det tilladt at praktisere klasser og hold på tværs af klassetrin. Svartingedal har derfor, på lige fod med Kongeskærskolen, en udvidet adgang til at tilpasse sin drift til de aktuelle, budgetmæssige rammer. Bliver det økonomisk påkrævet at benytte denne udvidede adgang til samlende hold på tværs af årgange, kan tiltaget både opleves som pædagogisk nytænkning og/eller som pædagogiske udfordringer.

-

 

Særlige, strukturelle tilskud

Medlemsforslaget fra Socialdemokraterne angående etablering af en overbygning på Svartingedal, indeholder ligeledes et forslag om, at der oprettes en pulje til særlige, strukturelle tilskud til folkeskolerne. Puljen skal fungere som et supplement til den eksisterende tildelingsmodel.

 

Forslaget rummer en reference til dagpasningsområdet, men er ikke konkretiseret på skoleområdet. Det vil først være muligt at estimere de økonomiske konsekvenser, når forslaget er konkretiseret i forhold til skoleområdet, hvilket forventeligt vil ske i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2020

1.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, august 2019 (PDF)

2.
Notat vedr. elevvandringer (PDF)

3.
Notat vedr. enighedspunkter (PDF)

4.
Notat vedr. overbygning på Svartingedal, september 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status og ny procesplan for samarbejdsmulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning

17.02.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for at indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Ny tids- og procesplan for det videre arbejde forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At udvalget tager orienteringen til efterretning

b)    At udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Ad. a: taget til efterretning
Ad. b: anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge rammerne for en aftale om driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning. Administrationen samlede derefter en arbejdsgruppe på tværs af relevante centre for at drøfte det videre arbejde samt den videre proces.

 

På 10. klasseskolen skal ledelsen hvert år inden den 30. november oprette sig på hjemmesiden www.optagelse.dk med 10. klassetilbuddet, skolens online indgange samt de temafag og valgfag, som vil blive tilbudt det kommende år. Hvis skolen ikke opretter sig inden denne dato, vil eleverne i de nuværende 9. klasser ikke have mulighed for at vælge en 10. klasse i det næstkommende skoleår. På hjemmesiden optagelse.dk, findes det system, som elever i 9. klasse skal anvende inden 1. marts hvert år, for at melde sig til 10. klasseskolen i det efterfølgende skoleår.

 

Det faktum, at det ikke har været muligt at nå at afklare rammerne og eventuelt indgå en driftsoverenskomst med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning inden 10. klasseskolens deadline den 30. november betyder, at det ikke er muligt at lade 10. klasseundervisningen overgå til en ekstern udbyder til næste skoleår 2020/ 2021, og dermed tidligst til skoleåret 2021/2022.

 

 

Videre proces
Der er nedsat en forhandlingsgruppe bestående af skolechefen, arbejdsmarkedschefen og lederen af 10. klassecenteret. Gruppen får assistance af en skole- og en budgetkonsulent. Forhandlingsgruppen skal varetage forhandlingsarbejdet med Campus Bornholm, og dermed bidrage til at sikre, at rammerne for en eventuel driftsoverenskomstaftale er i overensstemmelse med regionskommunens krav og ambitioner.

 

Arbejdsgruppen er bredt sammensat gruppe på tværs af regionskommunen med repræsentanter fra centre for Skole; Regional Udvikling, It og Sekretariat; Job, Uddannelse og Rekruttering og Økonomi og Personale. Arbejdsgruppen drøfter og kvalificerer forhandlingsgruppens arbejde, som et led i at garantere, at rammerne repræsenterer de politiske mål for en eventuel driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune.

 

Tids- og procesplan

17. januar

Forhandlingsgruppemøde: Oplæg til proces

29. januar

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

Primo februar

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

4. februar

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af ny tids- og procesplan

12. februar

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af ny tids- og procesplan

19. februar

Forhandlingsgruppemøde: Drøftelse af videre proces

20. februar

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen af ny tids- og procesplan

6. marts

Arbejdsgruppemøde: Tilbagemelding og kvalificering

Ultimo marts

Møde ml. forhandlingsgruppen og Campus Bornholm

1. april

Forhandlingsgruppemøde: Afklaringer, specificering mv.

14. april

Arbejdsgruppemøde: Kvalificering af forhandlingsgruppens oplæg

6. maj

Arbejdsgruppemøde: Forslag til endelig ramme behandles

2. juni

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

17. juni

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget af forslag til rammen for driftsoverenskomsten

25. juni

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Rammen sendes evt. i høring

1. juli –
1. september

Høringsperiode i skolebestyrelse og afdelingsMED

22. september

Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget

30. september

Politisk behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

8. oktober

Politisk behandling i kommunalbestyrelsen

19. oktober

Eventuelt underskrift af den endelig aftale

30. november

Frist for oprettelse af 10. klassetilbud for kommende skoleår

Oktober 2020 – juni 2021

Implementeringsarbejder på 10. klasseskolen og Campus Bornholm

1. august 2021

Aftalen træder i kraft

 

Planen tager højde for det bilaterale arbejde angående de økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og andre forhold, som skal afklares forud for en rammeaftales endelige udformning og skal dermed også sikre rettidig involvering af personalet. Dette arbejde drøftes og kvalificeres løbende i arbejdsgruppen, som et led i at kultivere det konstruktive samarbejde, der allerede eksisterer mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm.

 

Der foreligger desuden en opgave for administrationen, som skal endeligt afklare, hvordan Bornholms Regionskommune lever op til folkeskolelovens § 20, stk. 1. Heri fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne. Dette forhold skal belyses tilbundsgående inden den politiske behandling i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, da det er af afgørende betydning for den videre proces.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Procedure i forbindelse med modtagelse af underretninger i Center for Børn og Familie

27.24.00G01-1512

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Når kommunen modtager en underretning skal den sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af underretningen. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal det vurderes, om barnets eller den unges sundhed eller trivsel er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger.

 

Når kommunen modtager en underretning skal underretter have kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage.

 

Kommunen skal indenfor 4 uger orientere de fagprofessionelle, der har skærpet underretningspligt, om, hvorvidt kommunen har iværksat en undersøgelse eller foranstaltning i forhold til det barn eller den unge, der er un­derrettet om.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på foregående udvalgsmøde ønsket en uddybning af, hvordan underretninger til Myndighed og tilsyn i Center for Børn og Familie håndteres.

 

Alle borgere, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder, hvis barnet eller den unge lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare. Dertil kommer, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, har skærpet underretningspligt.

 

Myndighed og tilsyn i Center for Børn og Familie modtager de indsendte underretninger. Figur 1 viser det flow, som underretningerne gennemgår i Center for Børn og Familie. En uddybning af hvert trin følger.

 

Figur 1: Underretningsflow for underretninger i Center for Børn og Familie

 

 

Underretninger – vurderes indenfor 24 timer

Når en underretning modtages, skal Modtagefunktionen i Center for Børn og Familie risikovurdere henvendelsen inden for 24 timer, alle dage hele året rundt. Risikovurderingen indeholder blandt andet en kort præsentation af underretningens overordnede indhold, samt en socialfaglig vurdering af, hvorvidt barnets/den unges basale omsorgsbehov (bolig, mad, varme og alderssvarende omsorg) ikke er dækket og derved nødvendiggør en akut indsats for at sikre barnet/den unge.

Der vil ofte være behov for at undersøge sagen nærmere inden Myndighed og tilsyn foretager risikovurderingen, herunder afholde børnesamtale, samtale med forældre, evt. øvrigt netværk, indhente yderligere oplysninger fra underretter mv. 

 

Såfremt der er tale om en underretning vedrørende vold og seksuelle overgreb har vurderingen et særligt fokus på sikkerhedsaspektet for barnet eller den unge, og der er et tæt samarbejde med politiet og Børnehus Hovedstaden i disse sager.

 

Underretninger i nye sager

Afklaring

Ved underretninger, hvor der ikke er en sag på barnet/den unge bliver der afholdt et underretningsmøde med forældrene og den unge inden for en uge fra modtagelsen af underretningen. Professionel underretter, f.eks. skolen inviteres med til underretningsmødet. Ved underretningsmødet indhentes samtykke til at indhente yderligere oplysninger til brug for afklaring af sagen, f.eks. fra Det gule team, dagtilbud eller skole. Derudover afholdes der en selvstændig børnesamtale.

 

I afklaringsfasen afholdes desuden inddragende netværksmøder, hvis de vurderes at kunne bidrage til yderligere afklaring.

 

Afgørelse

På baggrund af underretningsmøde, børnesamtale samt informationer fra øvrige professionelle foretages der en samlet socialfaglig vurdering af, om barnet/den unge/familien har behov for støtte eller om sagen kan lukkes. Efter forudgående partshøring træffes der således afgørelse om henvisning til § 11, 7 – forløb, iværksættelse af børnefaglig undersøgelse eller lukning af sagen.

 

Der henvises til forløb efter servicelovens §11, stk. 7

Såfremt der er tale om en relativt afgrænset problemstilling, hvor barnet/den unge/familien har et mindre støttebehov end servicelovens § 50 tilsiger, henvises der til et § 11,7 – forløb.

 

Der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens §50

Såfremt det må antages, at barnet/den unge/familien har behov for særlig støtte træffes der afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.

 

Sagen afsluttes i Myndighed og tilsyn

Sagen lukkes, såfremt underretningen ikke giver anledning til iværksættelse af indsatser, og/eller årsagen til underretningen vurderes at kunne løses i almenområdet. Der kan ske henvisning til korterevarende rådgivningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 eller Åben Anonym Rådgivning jf. servicelovens § 11, stk. 2.

 

Underretninger i eksisterende sager

Hvis underretningen handler om et barn/ung, hvor der er en foranstaltning skal der efter lovgivningen ske genvurdering af foranstaltningen. I Center for Børn og Familie foretages der tillige genvurdering i sager, der har været åbne inden for de seneste 6 måneder. Genvurderingen skal foretages af en medarbejder, der ikke er barnets/den unges sagsbehandler for at sikre, at der kommer nye øjne på sagen. I en genvurdering er det nødvendigt, at der etableres et overblik over sagen, herunder de seneste aktiviteter, handleplaner og opfølgningsmøder. Den relevante sagsbehandler involveres for en vurdering af, hvorvidt underretningen giver anledning til ændring af de igangværende forløb/indsatser.

Såfremt en børnefaglig undersøgelse allerede er under udarbejdelse, skal der foretages en vurdering af, om akut foranstaltning/indsats bør overvejes, mens undersøgelsen udarbejdes.

 

Sagsbehandler afholder tillige et underretningsmøde med forældrene og den unge, som beskrevet ovenfor. Herudover indhentes der oplysninger fra relevante informanter og der afholdes selvstændig børnesamtale, såfremt underretningen giver anledning hertil. Afhængig af den konkrete sag, kan underretningen således føre til en fornyet faglig vurdering af behovet for indsats.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilsyn 2019 Sundhedsplejen

29.12.00K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Der er i november 2019 gennemført anmeldt tilsyn hos Sundhedsplejen i Center for Børn og Familie for første gang. Tilsynet har påpeget mindre problemer for betydning af patientsikkerheden, da dokumenteringen af informeret samtykke til behandlinger skal dokumenteres mere tydeligt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten for Sundhedsplejen Bornholm tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 trådte Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn i kraft. Alle kommunale tilbud, hvor der udføres behandling er omfattet, og dermed også blandt andet Sundhedsplejen.

Der er i november 2019 gennemført tilsyn hos Sundhedsplejen i Center for Børn og Familie for første gang. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 1.

 

Vurdering af Sundhedsplejen

Styrelsen for Patientsikkerhed fremhæver, at Sundhedsplejen på Bornholm fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende sundhedsplejen organisering, instrukser, journalføring, kommunikation i overgange i patientforløbet samt hygiejne var opfyldt.

 

Fundene ved tilsynet gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller, at Sundhedsplejen skal sikre, at informeret samtykke til behandlinger dokumenteres til den sundhedsfaglige journal.

 

De mangler, der blev fundet i relation til patientens retsstilling, var få og spredte og vurderes af Styrelsen for Patientsikkerhed til let at kunne udbedres ud fra den rådgivning, der blev givet ved tilsynet.

 

 

Ledelsens kommentarer til tilsynsrapporten

Sundhedsplejen er nu opmærksom på at teksten ”.. er henvist til ..” ikke er et dokumenteret samtykke til, at Sundhedsplejen kommuniker med andre professionelle. Efter tilsynet er alle sundhedsplejersker opmærksomme på at være præcis i forhold til at dokumentere, om samtykket alene gives til en henvisning eller om der er samtykke til videreformidling af oplysninger til andre professionelle.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2020

1.
Endelig rapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Samarbejde med frivillige organisationer i Center for Børn og Familie

27.15.12A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommunes Frivillighedspolitik og –strategi lægger op til et tæt samarbejde mellem kommune, de frivillige og foreningslivet, ligesom samarbejdet gennem instanser som Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og mange andre viser et ønske om netop et tæt samarbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen af arbejdet med inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i Center for Børn og Familie tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommune 3.0

Flere kommuner i Danmark arbejder ud fra et nyt paradigme, kaldet Kommune 3.0, hvor fokus i højere grad er på borgernes ressourcer og ønsker til eget liv. Velfærd anskues som noget, der skabes sammen med borgerne, og en succesfuld sagsbehandling er derfor også at bygge bro til og understøtte borgernes relationer i civilsamfundet, de frivillige, foreninger og organisa­tioner. Først når denne bro er etableret, får udsatte og borgere i svære livssituationer mulighed for at bruge egne ressourcer. Borgerne skal i højere grad involveres og engageres i det levede hverdagsliv (civilsamfundet) og dermed blive en del af et værdifuldt fællesskab, som ikke er et professionelt fællesskab.

 

Formål med inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer

Fagprofessionelle i det offentlige løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen og inden for den økonomi, der er stillet til rådighed gennem politiske beslutninger, den politiske vedtagne standard, at målgrupperne visiteres til tilbud med mere og blandt andet derfor er der meget tydelige krav om dokumentation. En del frivillige organisationer udfører derimod opgaver, hvor der i vidt omfang ikke kræves visitation eller registreringer.

Fagprofessionelle er dermed ikke alene om at hjælpe borgeren, men kan med et samarbejde med civilsamfundet bygge bro dertil og til de meningsfulde fællesskaber, som er en af grundpillerne i fremtidens velfærd.

 

Frivillighed i Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommunes Frivillighedspolitik og –strategi lægger op til et tæt samarbejde mellem kommune, de frivillige og foreningslivet, ligesom samarbejdet gennem instanser som Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og mange andre viser et ønske om netop et tæt samarbejde.

 

Frivillighed i Center for Børn og Familie

Med De små Børns Bornholm bringer Center for Børn og Familie civilsamfundet i spil som en ressource omkring børn og deres familier. Der er i programmet lagt op til en ambitiøs alliance med civilsamfundet om at skabe gunstige betingelser for at langt flere hjælpende hænder rækker ud og støtter småbørnsfamilier i de tidlige år. Flere større organisationer har allerede udtrykt interesse for at indgå i samarbejdet.

 

Center for Børn og Familie ønsker, at den strategiske satsning på inddragelse af civilsamfundet, som De små børns Bornholm har startet, bliver udviklet og systematiseret. Derved bliver det muligt at opruste og udvikle samarbejdet med frivillige organisationer på børne- og ungeområdet.

 

Præmisser for indgåelse af aftaler

Samarbejdsaftalen som Bornholms Regionskommune har indgået med DGI understøtter netop arbejdet med at fremme chanceligheden for at børn, unge og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt. Derfor vil de fremtidige samarbejdsaftaler, som Center for Børn og Familie indgår med frivillige organisationer drage stærk inspiration fra denne måde at indgå rammeaftaler med større frivillige organisationer på.

 

Organisering

Koordineringen af Center for Børn og Families samarbejde med frivillige organisationer bliver forankret i Det gule team. Der vil være et tæt samarbejde med Frivillighedskonsulent fra Center for Sundhed og Forebyggelse. Der ønskes en proaktiv såvel som en reaktiv tilgang i kontakten med frivillige organisationer. Det betyder, at Center for Børn og Familie både vil initiere kontakt med interessante organisationer, såfremt et behov for en særlig samarbejdspartner identificeres, ligesom Center for Børn og Familie vil vurdere henvendelser fra frivillige organisationer, der ønsker at indgå et samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Koordinering af samarbejdet er forankret i Det gule team og medfører ikke behov for yderligere ressourcer.

Ligesom samarbejdsaftalen mellem DGI og Bornholms Regionskommune ikke indeholder en økonomisk forpligtelse over for DGI, vil de fremtidige samarbejdsaftaler mellem Center for Børn og Familie og frivillige organisationer som udgangspunkt ikke indeholde en sådan forpligtelse.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Overførsel af driftsmidler i forbindelse med Børn og Families flytning fra Almegårds Kaserne til Østre Skole

82.00.00Ø00-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Center for Børn og Familie har indtil opsigelsen medio 2019 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds Kaserne. Medarbejderne, der havde til huse i de lejede lokaler, er siden flyttet til lokaler på Østre Skole. Det indstilles, at de sparede lejeudgifter overføres fra Børn og Familie til Ejendomme og Drift til at løfte Østre Skole fra tomgang til delvis drift.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)    der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie for sparede lejeudgifter til lokaler på Almegårds kaserne til driftsbevilling 55 Ejendomme og service vedr. udvidet drift af Østre Skole i 2020.

b)    ovenstående ligeledes indarbejdes i budget 2021 og frem

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:
Ad. a: anbefales

Ad. b: anbefales

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. februar 2020:

Anbefales

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie har siden 2009 haft lejet sig ind i lokaler på Almegårds kaserne.

Lejemålet er imidlertid opsagt med virkning fra medio 2019. Herefter er de pågældende medarbejdere flyttet til lokaler på Østre Skole. Med opsigelse af lejemålet og indflytning i kommunale lokaler får Center for Børn og Familie en mindreudgift til lejeudgifter samt forbrugsudgifter i forbindelse med lejemålet. Center for Børn og Families budget er ikke korrigeret for dette og beløbet indgår derfor fortsat i centerets årlige budget.

 

Med oprettelsen af ejendomsservice og kommunens facility management blev drift, leje og udleje af bygninger og lokaler i kommunen samlet. Lejemålet på kasernen blev imidlertid ikke overflyttet til ejendomsservice på dette tidspunkt og budget og udgifter har fortsat været afholdt/afsat på bevilling 12 Børn og Familie.  

 

Østre Skole blev som en del af skolesammenlægningen i Rønne besluttet tømt. Skolen har været i tomgangsdrift siden eleverne flyttede endeligt til Søndermarkskolen i august 2018.

Østre Skole har et tomgangsbudget på knap 550.000 kr. Det samlede forbrug i 2020 ventes, på baggrund af udgifter i 2019, at være på ca. 880.000 kr., der hovedsageligt dækker øgede forbrugsudgifter samt øget teknisk service.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift i 2020 til udvidet drift af Østre Skole.

I forbindelse med budget 2021 overføres 330.000 kr. fra driftsbevilling 12 Børn og familie under Center for Børn og Familie til driftsbevilling 55 Ejendomme og service under Center for Ejendomme og Drift til udvidet drift af Østre Skole fra 2021 og frem.

 

Center for Børn og Families budget reduceres svarende til de bortfaldne lejeudgifter og vil derfor ikke påvirke centerets øvrige budget.

Center for Ejendomme og Drift tilføres midler svarende til de øgede udgifter ved en udvidet drift af Østre Skole.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Der ikke er sager til høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2020

11

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020:

Centerchef Anders Fløjborg gav en status på:
- proces for udbud af familieplejen

- procesplan for Mælkebøtten
- myndighed og rekrutteringsudfordringer

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Anlæg


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt. Anlæg