Referat
Børne- og Skoleudvalget
03-03-2020 kl. 11:00
Vibegårdsvej 2 i Rønne, mødelokale 1
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kvalitetsrapport 2018/2019
  åbent 3 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. december2019
  åbent 4 Indskrivning til 0. klasser i skoleåret 2020-2021
  åbent 5 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 6 Tilsyn Dagtilbud 2019
  åbent 7 Ledelsesinformation - Center for Børn og Familie
  åbent 8 Orientering om Tour De Kids - Bornholm 2020 og plan for fremtidig aktivitetsdag som del af Folkesundshedsstrategien
  åbent 9 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 10 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef for Center for Børn og Familie, Anders Fløjborg, deltager under hele mødet.

Centerchef for Center for Skole, Trine Schloss, deltager under hele mødet.

Leder for dagtilbud, Ann Rubæk, deltager under punkt 6.

 

Linda Kofoed Persson forlod mødet kl. 14 under behandling af punkt 6 (som blev behandlet efter punkt 3 og før punkt 4 og 5) og kom tilbage igen under behandling af punkt 10.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kvalitetsrapport 2018/2019

17.01.10P05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget holder temamøde med afsæt i kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/ 2019. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og belyser det faglige niveau i folkeskolerne; overgange og fastholdelse i ungdomsuddannelser; elevtrivslen i folkeskolen; undervisernes kompetencer, andelen af børn i folkeskolen samt klager til klagenævnet for specialundervisning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Kvalitetsrapporten drøftes

b)    kvalitetsrapporten for 2018/2019 for det bornholmske skolevæsen godkendes

c)    Kvalitetsrapporten for 2018/2019 sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Ad. a: drøftet

 

Ad. b: anbefales, idet BSU bakker op om centerledelsens bemærkninger omkring behovet for et bevidst og systematisk ledelsesmæssigt arbejde med opfølgning på resultater og data samt anvendelse heraf som et pædagogiske dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere på skolen.


Ad. c: anbefales

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget holder temamøde om kvalitetsrapport 2018/2019 med oplæg fra Skolechef Trine Schloss og efterfølgende drøftelse i udvalget.

 

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år ifølge Folkeskoleloven (§40a) og Kvalitetsrapporten skal offentliggøres på hjemmesiden senest d. 31/3 2020. Rapporten er udarbejdet med fokus på skoleåret 2018/2019, som sammenlignes med de 2 foregående skoleår.

Kvalitetsrapporten indeholder et overblik over mål og resultatmål, en sammenfattende helhedsvurdering, status for kommunens samlede skolevæsen samt for hver af kommunens skoler i forhold til både de nationale og de lokale målsætninger. Følgende emner behandles:

 

Nedenfor fremhæves de overordnede resultater fra kvalitetsrapporten for hvert af disse emner.

Det faglige niveau

Ses resultaterne i forhold elevernes baggrund fx køn, etnisk oprindelse, forældrenes uddannelse og indkomst (et socioøkonomisk perspektiv) leverer 3 ud af 5 skoler som forventet, én skole ligger signifikant over forventet og én skole på grænsen til at levere signifikant under forventet.

 

På Bornholm scorer eleverne i gennemsnit under landsgennemsnittet i forhold til både karakterer ved afgangsprøven og ved de nationale test.

 

Overgang og fastholdelse i ungdomsuddannelser

Andelen af elever der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse ligger i 2017 på 25,7 %. Det er samlet set et fald fra 2015, hvor andelen lå på 28,7 %. Det ligger stadig over det nationalt fastsatte mål på 25 %.

 

89,7 % af de unge på Bornholm er 15 måneder efter 9. klasse i gang med en ungdomsuddannelse. Det er 1,8 % højere end landsgennemsnittet, men stadig under den nationale målsætning på 95 %.

 

Elevernes trivsel

Elevernes trivsel har ligget stabilt de seneste 3 år med et enkelt fald fra 2016/2017 til 2017/2018 på 0,1 på indikatoren ’Støtte og inspiration’. På alle parametre ligger gennemsnitsresultaterne for Bornholm under landsgennemsnittet. Flere af skolerne ligger på enkelte parametre på eller over landsgennemsnittet.

 

Undervisernes kompetence

Andelen af undervisningstimer, som varetages af undervisere, der er uddannet til at undervise i det pågældende fag (kompetencedækningsgraden) ligger for 2018/2019 på 81,9 %, hvilket er et stykke fra målsætningen på 95 %. Noget af forklaringen på den lave dækningsgrad kan findes i skolernes manglende registrering af personalets kompetencer jf. skolebestyrelsernes bemærkninger og stikprøver foretaget af administrationen. Det forventes, at der rettes op på dette fra indeværende skoleår.

 

Folkeskole eller specialtilbud

Andelen af elever der modtager undervisning i folkeskolen (og ikke i specialtilbud) er ikke længere et nationalt fokusområde. Tallene skal dog fremgå af kvalitetsrapporten for 2018/2019. På Bornholm er andelen steget fra 94,8 % til 95,1 %.

 

Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

Der er indgivet og behandlet 3 klager i Klagenævnet for Specialundervisning i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. I én sag fik borgeren medhold og to klager blev afvist.

 

 

Centerledelsens bemærkninger

Ledelsen konstaterer, at resultaterne (læringsudbytte og trivsel) viser store udsving skolerne imellem, og på den enkelte skole. Ledelsen finder det ikke acceptabelt, at skolens resultater er præget af så store udsving. Strukturændringerne på skoleområdet i Bornholms Regionskommune må formodes at have haft en vis indflydelse på skolens svingende resultater, men kan ikke forklare det hele.

Resultaterne kalder på behovet for et bevidst og systematisk ledelsesmæssigt arbejde med opfølgning på resultater og data samt anvendelse heraf som et pædagogiske dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere på skolen. Skolelederne har i dette skoleår derfor deltaget i læringsforløbet ”læringsfokuseret Skoleledelse” bl.a. med det formål at styrke skoleledelsens arbejde med data. Centerledelsen har tillige fremadrettet (forår 2020) løbende fokus på arbejdet med at udvikle en pædagogisk praksis på alle niveauer i Fælles Folkeskole Bornholm, hvor data bruges til at forholde sig åbent, undersøgende, nysgerrigt og reflekterende til skolens resultater og praksis, så tiltag og indsatser løbende justeres både i forhold til trivselsindsatser og læringsresultater.

Skolernes resultater er ved at blive analyseret yderligere på den enkelte skole, og bliver koblet til skolens arbejde med udviklingsplan og visionen om Fælles Folkeskole Bornholm, så de nødvendige forholdsregler og ændringer kan tænkes ind i skolens praksis allerede fra kommende skoleår. Skolerne er således i gang med at arbejde med de lokale udviklingsplaner, som fremlægges for BSU og andre inviterede tirsdag d. 3/3 2020.

Skolerne skal fortsat arbejde efter ”Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022” vedtaget af BSU februar 2019. Viden- og datainformerede initiativer, som er beskrevet i denne plan er ved at blive implementeret. Dette indebærer bl.a. en styrket indsats (kompetenceudvikling og videndeling) omkring skolens ressourcepersoner, faglige vejledere og skolens ledelse.

 

At alle børn i Bornholms Regionskommune oplever at være en del af et inkluderende og stærkt børne- og læringsfællesskab, hvor de kan udvikle sig bedst muligt er tillige en ambition fra den overordnede ”Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-22”. Især er behovet for undervisningstilbud til børn med særlige behov fortsat en stor udfordring. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Børn og Familie, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center for Skole. (Kommissoriet godkendt af BSU 07.01.2020). Arbejdsgruppens opgave er at finde frem til den mest optimale opgaveløsning, så det sikres, at der er et kvalificeret og godt skoletilbud til ALLE børn på Bornholm – også dem, der har særlige behov. Arbejdsgruppen skal præsentere deres forslag maj 2020.

 

Ovenstående initiativer forventes at bidrage positivt til skolens resultater over en årrække.

 

Kommentarer fra skolebestyrelserne

Et udkast til kvalitetsrapporten har været sendt ud til skolebestyrelserne, som skal have mulighed for at kommenterer på forhold vedrørende egen skole. Én skole har taget rapporten til efterretning, syv skoler har kommenteret på deres resultater og én skole har i stedet diverse ønsker til rapporten fremadrettet. Alle bemærkningerne fra skolebestyrelserne kan læses ordret, og i deres fulde længde i rapporten under de respektive skoler. 

 

Kvalitetsrapporten har tidligere været kritiseret for at være for lang og detaljeret, det har der ikke været kommentarer til i forbindelse med denne rapport, til gengæld ses nu et ønske om flere detaljer fra én af skolerne.   

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
kvalitetsrapport 2018-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. december2019   

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. december 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. december 2019, er der udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. i 2019, svarende til 10,9 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Med et overført overskud på 1,6 mio. kr. fra 2018, forventes årets resultat at blive et overskud på 22,1 mio. kr., hvilket er en forbedring af det forventede resultat med 5,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019.

 

I 2019 har Bornholms Regionskommune modtaget i alt 6,3 mio. kr. i ekstraordinære indtægter, fordelt på 5,3 mio. kr. som følge af tre vundne refusionssager, samt 1,0 mio. kr. i berigtigelse fra særligt dyre enkeltsager.

 

Med budget 2019 blev området tilført 7,1 mio. kr. i 2019 med forslaget "BSU-06 Flere midler til stigende behov på børne- og familieområdet". De tilførte midler er budgetlagt, men behovet har ikke vist sig i 2019. Budget 2020 er derfor justeret med en positive rammeregulering på -3,5 mio. kr. ud over de allerede indlagte budgettrapper som i 2020 samlet er på -5,1 mio. kr.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2019 og pr. 31. december 2019.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. december 2019 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

•   Udførerdel

•   Aflastninger

•   Merudgiftsydelser

•   Tabt arbejdsfortjeneste

•   Opholdssteder

•   Døgninstitutioner

•   Sikrede afdelinger

•   Løvstikken

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

•   Plejefamilier

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

•   Myndighed

 

Løvstikken er vurderet til at være "grøn" pr. 31. december 2019, på trods af at institutionens drift har været udfordret af et faldende antal indskrivninger. BSU godkendte 3. december 2019 en ny takst-/budgettildelingsmodel for Løvstikken, som ventes at medføre balance i 2020.

 

Aflastningsordninger er "grøn". Både det forventede antal af børn og unge i aflastning, samt gennemsnitsprisen ligger under budgetmålet på 43,5 helårsaflastninger. En del af forklaringen er dog, at Familieplejen Bornholm fortsat har udfordringer med at finde aflastningsfamilier, hvilket skal ses i lyset af, at plejefamilierne bliver godkendt til et bestemt antal børn, og at et aflastningsbarn optager en fuld plads. Flere plejefamilier giver udtryk for, at de foretrækker fuldtidsanbragte børn. Derfor står en række børn på venteliste til aflastning pt., og som alternativ anvendes mere omkostningstunge løsninger som fx. kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte fra det tværgående støttekorps.

 

Opholdssteder er vurderet til at være ”grøn”. Bornholms Regionskommune vandt i efteråret 2019 en refusionssag vedr. en anbringelse på opholdssted. Den vundne sag har medført, at resultatet for 2019 er væsentligt forbedret, da BRK har modtaget i alt 3,5 mio. kr. i refusion for afholdte udgifter i 2018 og 2019. Antallet af helårsanbringelser og deraf følgende forbrug ligger derfor under budgetmålet på 18,0 helårsanbringelser for 2019.

 

Plejefamilier vurderes at være "gul". Antallet af helårsanbringelser blev 74,6 helårsanbringelser i 2019 og ligger under budgetmålet på 83,6 helårsanbringelser. Plejefamilier forventer således et mindreforbrug for 2019 på ca. 5,3 mio. kr. Årsagen er bl.a. at Bornholms Regionskommune har vundet to refusionssager vedr. plejefamilieanbringelser og har modtaget 1,8 mio. kr. De vundne sager betyder både et fald i antal helårsanbringelser og forventet forbrug.

Plejefamilier vurderes derfor ikke at være "gul" på grund af økonomien eller antal anbringelser, men fordi en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt.

 

Myndighed vurderes at være "rød" pga. det stigende antal underretninger og deraf afledte børnefaglige undersøgelser samt den nye lovgivning om ungdomskriminalitetsnævn og indførelsen af familieretshuse. Dette betyder at Myndighed aktuelt oplever et massivt arbejdspres. Der arbejdes på forskellige tiltag for at nedbringe arbejdspresset i Myndighed.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
Fokuspunkter pr. 31-12-2019 - BSU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4  Indskrivning til 0. klasser i skoleåret 2020-2021

17.20.01G01-2046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages central indskrivning til 0. klasserne. Indskrivning til kommende 0. klasser sker i januar måned forud for skolestart, og kommunalbestyrelsen træffer i marts måned beslutning om indskrivning af elever til 0. klasse i øens seks skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         forældrenes ønsker til indskrivning i børnehaveklasse i skoleåret 2020-2021 godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Anbefales

Sagsfremstilling

Indskrivningen til 0. klasse på de seks almene folkeskoler i skoleåret 2020/2021 er forløbet fra 6. januar til 24. januar 2020, og er nu afsluttet.  Af nedenstående oversigt fremgår indskrivningstallene for de kommende 0. klasser i de bornholmske folkeskoler for skoleåret 2020/ 2021. I opgørelsen indgår børn, som ønskes hjemmeundervist samt børn, der er indstillet til specialskole og børn, hvorpå der er ansøgt om udsat undervisningspligt.

Skole

Antal elever indskrevet fra eget distrikt

Elever fra andre distrikter

I alt indskrevet i
0. klasse 2020/2021

Hans Rømer Skolen

28

3

31

Kongeskærskolen

16

5

21

Paradisbakkeskolen

45

2

47

Svartingedal Skole

32

3

35

Søndermarksskolen

29

15

44

Åvangsskolen

24

13

37

I alt

215

 

 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang elever fra andre skoledistrikter kan indskrives på den ønskede skole, såfremt elevtallet i klassen vil overstige 28. Hvis elevtallet i en klasse er mindre end 28, har elever ret til at blive indskrevet i klassen iht. reglerne om frit skolevalg.

 

Det vil fortsat være skolelederens kompetence at placere børnene i de respektive 0. klasser på den enkelte skole.Opgørelse af indskrivning
Ved indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2020/2021 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie registreret indskrivningen af i alt 342 børn, der er født i 2013 eller 2014, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 215 af disse børn er indskrevet i de bornholmske folkeskoler, mens 116 elever er indskrevet på fri- eller privatskoler. Herudover er der ansøgt om udsat undervisningspligt på i alt 11 børn. Disse 11 børn indgår ikke i de følgende beregninger, da deres skoleforløb endnu er uafklaret. Ansøgninger om udsat undervisningspligt vil blive behandlet og afgjort ultimo marts 2020.

 

Den eksisterende opgørelse er med forbehold for de ændringer, der måtte forekomme inden skolestart 1. august 2020.             

 

Indskrivning i de almene folkeskoler
Den netop afsluttede indskrivning viser, at 215 børn er indskrevet i 0. klasse i det kommende skoleår 2020/2021 i de almene folkeskoler. Af indskrivningsopgørelsen fremgår det desuden, at der i alt er 41 ønsker om at påbegynde 0. klasse på en anden folkeskole end distriktsskolen.

 

Elever, der er bosiddende i skoledistriktet har krav på optagelse i distriktsskolen.

 

 

Oprettelse af 0. klasser på folkeskolerne

Såfremt alle ønsker om indskrivning på de almene folkeskoler imødekommes, vil dette medføre oprettelse af følgende antal 0. klasser med op til 23 elever i hver klasse. Såfremt alle ønsker om indskrivning imødekommes vil elevtallet på baggrund af de nuværende indskrivningstal ligge i intervallet 14 – 23 elever pr. 0. klasse.

 

 

Skole

Indskrevne børn i alt

Heraf hjemme-underviste børn

Børn i 0. klasse

Antal 0. klasser

Hans Rømer Skolen

31

2

29

2 klasser

Kongeskærskolen

21

1

20

1 klasse

Paradisbakkeskolen

47

1

46

2 klasser

Svartingedal Skole

35

1

34

2 klasser

Søndermarksskolen

44

-

44

2 klasser

Åvangsskolen

37

1

36

2 klasser

 

På baggrund af den afsluttede indskrivningsproces til 0. klasse i skoleåret 2020/2021, vil Paradisbakkeskolen, Søndermarksskolen, Kongeskærskolen og Hans Rømer Skolen bevare antallet af 0. klasser i det kommende skoleår, hvis alle indskrivningsønsker imødekommes. På Åvangsskolen vil der derimod kun skulle oprettes to 0. klasser med 18 elever pr. klasse mod de eksisterende tre 0. klasser, mens der på Svartingedal Skole skal oprettes to 0. klasser med hver 17 elever, mod én 0. klasse i indeværende skoleår.

 

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til eventuelle omgængere fra de nuværende 0. klasser, visitering af elever til specialskoler samt bevilling og afslag på ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten.

 

 

Udvikling i indskrivningen til 0. klasse

I skoleåret 2018/2019 blev der indskrevet i alt 311 børn til skolestart i 0. klasse. 193 af disse blev indskrevet i en almen folkeskole, 118 børn blev indskrevet i fri- og private skoler, og der blev ansøgt om udsat undervisningspligt på 23 børn, som ikke indgik i den procentvise beregning.

Andelen af børn indskrevet i folkeskolen udgjorde således 62,1%, mens indskrivningen til fri- og privatskoler udgjorde 37,9 %.

 

I skoleåret 2019/2020 blev der indskrevet i alt 341 børn til skolestart i 0. klasse. 224 af disse blev indskrevet i en almen folkeskole, 117 børn blev indskrevet i fri- og privatskoler, og der blev ansøgt om udsat undervisningspligt på 12 børn, som ikke indgik i den procentvise beregning.

Andelen af børn indskrevet i folkeskolen udgjorde således 65,7%, mens indskrivningen til fri- og private skoler udgjorde 34,3%.

 

Den aktuelle indskrivning viser, at der er indskrevet i alt 331 børn til skolestart i 0. klasse i skoleåret 2020/2021. 215 børn er indskrevet i en almen folkeskole, 116 børn er indskrevet i fri- og privatskoler, og der er ansøgt om udsat undervisningspligt på 11 børn, som ikke indgår i de procentvise beregninger.

Andelen af børn indskrevet i folkeskolen udgør således 65%, mens indskrivningen til fri- og private skoler udgør 35% for skoleåret 2020/2021.

 

Udvikling i indskrivning til 0. klasse i procent

Skoleår

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Folkeskoler

62,1%

65,7%

65%

Fri- og private skoler

37,9%

34,3%

35%

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2020/2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år, er det ønsket at indarbejde borgernes stemmer bedst muligt. Derfor foreslås en revideret tidsplan for politikken. Forventningen er, at politikken vil kunne blive behandlet af kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse medio september 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

·         Den reviderede tidsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år er i sin tilblivelse i høj grad blevet formet af dialoger med Bornholms børn, unge og voksne i løbet af december 2019 og januar 2020. Ønsket om at indarbejde borgernes stemmer bedst muligt i politikken har betydet, at tidligere udkast skal revideres og omformuleres. Derfor er det nødvendigt med en revideret tidsplan for den politiske behandling af politikken.

 

Revideret tidsplan

Den reviderede tidsplan betyder, at politikken i sin helhed kan præsenteres for de politiske udvalg i slutningen af marts/starten af april 2020. Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen sender politikken i høring i forlængelse af sit møde i slutningen af april.

I august 2020 forventes politikken og de indkomne høringssvar at blive behandlet igen med henblik på endelig vedtagelse medio september 2020 (se den reviderede tidsplan i bilag 1 samt tidligere tidsplan fra november 2019).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
Bilag 1 Revideret tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år (DOCX)

2.
Bilag 2 Detaljeret tidsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn Dagtilbud 2019

28.06.08K09-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Det årlige tilsyn af offentlige og private dagtilbud på Bornholm er gennemført for 2019. Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

 

Kvaliteten i de bornholmske dagtilbud er tilfredsstillende og tilsynet har ikke fundet anledning til anmærkninger i forbindelse med de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    tilsyn af Dagtilbud for 2019 tages til efterretning

b)    tilsyn af Dagtilbud for 2019 sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Ad. a: taget til efterretning.

Ad. b: godkendt

Sagsfremstilling

Tilsynet i Center for Børn og Familie foretager årligt et anmeldt tilsyn af de Bornholmske dagtilbud, både de kommunale og private. Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Tilsynet er anmeldt, dialog baseret og skal synliggøre, hvordan dagtilbuddet arbejder med de på forhånd udvalgte fokusområder.

 

Fokusområderne for dette tilsyn har været:

·         Tidlige opsporing og indsats

·         Kvalifikationer, kompetencer og engagement hos medarbejdere og ledelse

·         Medarbejderinddragelse og trivsel

 

På tilsynsmødet deltager den faglige pædagogiske leder af dagtilbuddet, en personale- og forældrerepræsentant samt Tilsynskonsulenten fra Center for Børn og Familie. Tilsynet er dialogbaseret og skal medvirke til at synliggøre den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.

 

Tilsynsrapporterne er en del af IT systemet Hjernen og Hjertet, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet inden for dagtilbudsområdet. Den faglige pædagogiske leder i det enkelte kommunale eller private tilbud har inden tilsynsmødet besvaret spørgsmålene i Hjernen og Hjertet, og det dialogbaserede tilsyn tager udgangspunkt i disse besvarelser.

 

Tilsynsrapporterne offentliggøres via brk.dk.

Tilsynsrapporterne for hvert enkelt dagtilbud findes i bilag 2-30. Bilag 1 er en samlet rapport fra tilsynsbesøgene.

 

Tilsyn 2018

Der foreligger ikke en tilsynsrapport fra 2018, da det var forventet, at den nye dagtilbudslov ville medføre ændringer i måden at føre tilsyn på. Det var derfor ønsket fra Center for Børn og Familie, at lovgivningens hovedpunkter skulle indarbejdes i tilsynet for 2018. Lovgivningen medførte dog ikke de forventede ændringer, og tilsynet blev derfor straks igangsat i starten af 2019.

 

Samlet vurdering af tilsynene

Kvaliteten i de bornholmske dagtilbud er tilfredsstillende og tilsynet har ikke fundet anledning til anmærkninger i forbindelse med de udførte tilsyn.

 

Der er en god dialog mellem alle institutioner og tilsynskonsulenten. Tilsynet bliver brugt konstruktivt af dagtilbuddene og er en god ramme for at sikre dialog og fokus på den faglige kvalitet i dagtilbuddet.

 

 

Ledelsens bemærkning til tilsynsrapporterne (kommunale)

Ledelsen kan med tilfredshed konstatere, at der på Bornholm er god kvalitet i dagtilbuddene, og det stemmer godt overens med den oplevelse, der er af dagtilbuddene i hverdagen.

Der har gennem det seneste år blevet arbejdet systematisk med at realisere De styrkede læreplaner og både ledere og medarbejdere har været på uddannelse. Det er derfor en fornøjelse at tilsynet også kan konstatere en generel stor begejstring fra medarbejderne for arbejdet med De styrkede læreplaner.

Ved drøftelsen af den kommende sag om Tilsyn i Dagtilbudsbestyrelsen, blev der udtrykt ønske om en mere systematisk inddragelse i forberedelsen af tilsynet. Dette ønske arbejdes der nu med at opfylde ved næste års tilsyn.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
Tilsynsrapport 2019 (PDF)

2.
Morbærstien 2019 (PDF)

3.
Mælkebøtten 2019 (PDF)

4.
Natur og skovbørnehuset 2019 (PDF)

5.
Naturbørnehaven i Hasle 2019 (PDF)

6.
Nexø Børnehus 2019 (PDF)

7.
Nyker Børnehus 2019 (PDF)

8.
Rønne Børneasyl 2019 (PDF)

9.
Svaneke Børnehus 2019 (PDF)

10.
Tejn Børnehus 2019 (PDF)

11.
Trinbrættet 2019 (PDF)

12.
Troldhøj 2019 (PDF)

13.
Vores Børnehave 2019 (PDF)

14.
Østermarie Bornehus 2019 (PDF)

15.
Børnehuset Søstjernen 2019 (PDF)

16.
Allinge Børnehus 2019 (PDF)

17.
Bien 2019 (PDF)

18.
Børnebakken 2019 (PDF)

19.
Børnehuset Nordstjernen 2019 (PDF)

20.
Børnehuset Skatteøen 2019 (PDF)

21.
Børnehuset Trilobitten 2019 (PDF)

22.
Gudhjem børnehave og vuggestue 2019 (PDF)

23.
Haslebørnehus 2019 (PDF)

24.
Klemensker Børnhus 2019 (PDF)

25.
Liden Stina 2019 (PDF)

26.
LIllegryn 2019 (PDF)

27.
Lillemyr 2019 (PDF)

28.
Løvfrøen 2019 (PDF)

29.
Midgården 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ledelsesinformation – Center for Børn og Familie

27.00.00P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ledelsesinformation over anbringelser, underretninger, skolefravær og dagtilbud er udarbejdet, og indeholder forskellige nøgletal. De vil snarest muligt gøres tilgængeligt for politikere og udvalg på dragenettet sammen med den øvrige ledelsesinformation.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation over anbringelser, underretninger, skolefravær og dagtilbud er udarbejdet, og indeholder forskellige nøgletal. De vil snarest muligt gøres tilgængeligt for politikere og udvalg på dragenettet sammen med den øvrige ledelsesinformation (LIS).

 

Rapport om anbringelser

Denne nye rapport viser udviklingen pr. måned af antal anbringelser samt antal anbringelser fordelt på typen. Tabel 1 viser de forskellige typer af anbringelser.

 

Tabel 1 Typer af anbringelser

Døgninstitution, betydeligt fysisk/psykisk handicap

Døgninstitution, sikret

Døgninstitution, social adfærd

Eget værelse

Kost- eller efterskole, socialpædagogisk

Netværksplejefamilie

Opholdssted, socialpædagogisk

Plejefamilie

 

Rapporten viser desuden udviklingen pr. måned for de forskellige typer af anbringelser.

Det skal bemærkes, at antallet angives i månedstyngde, og ikke i hele tal. Månedstyngden kan eks. være 0,5 for en anbringelse, såfremt denne anbringelse har varet i halvdelen af måneden.

 

Rapport om underretninger

Denne nye rapport viser udviklingen pr. måned af antal underretninger indgivet til Myndighed og tilsyn.

Desuden viser rapporten, hvilke paragraffer i Serviceloven, der ligger til grund for underretningerne, samt en antalsfordeling inden for disse paragraffer.

 

Tabel 2 viser en oversigt over de forskellige paragraffer, der benyttes.

 

Tabel 2 § i Serviceloven, der ligger til grund for underretninger

§ i Serviceloven

Forklaring

§152

Anvendes ved flytning fra/til en anden kommune, hvis fraflytnings kommunen finder, at der er behov for særlig støtte (mellemkommunal)

§153, stk. 1, nr. 1

Når et barn/ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

§153, stk. 1, nr. 2

Når et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte (ufødt barn)

§153 stk. 1, nr. 3

Når et barns/ungs skolefravær er bekymrende

§153, stk. 1, nr. 4

Når et barn/ung har været udsat for overgreb – seksuel, fysisk og psykisk vold

§153, stk. 2

Når et barn/ung har mere end 15 % fravær (fra skolen)

§154

Underretningen kommer primært fra private personer og anonyme

 

Det skal bemærkes, at ved underretninger vedrørende ulovligt fravær (15 %) er det § 153, stk. 2 der benyttes og ikke § 153 stk. 1, nr. 3 der omhandler generelt bekymrende fravær.

 

Rapport om fraværsdage

Denne nye rapport viser udviklingen i antallet af fraværsdage pr. elev pr. måned sammenlignet med forrige skoleår. Rapporten viser også antallet af fraværsdage pr. elev fordelt på skoleniveau i indeværende og sidste skoleår.

Desuden viser rapporten, hvordan antallet af fraværsdage forholdsmæssigt fordeler sig på fraværsårsag i indeværende skoleår fordelt på skoler.

 

Tabellen for elevtal viser fordelingen af antallet af elever i indeværende og forrige skoleår fordelt på skoletype og skoleniveau. Ydermere fremgår den gennemsnitlige klassekvotient for fuldt årgangsdelte normalklasser.

 

Rapport om dagtilbud

Denne nye rapport viser henholdsvis antallet af børnehavebørn, vuggestuebørn, børneenheder/normering samt belægningsprocent.

Børneenheder er beregnet som antallet af vuggestuebørn * faktor 1,56 + antallet af børnehavebørn.

Belægningsprocenten er beregnet som børneenheder/normering. Hvis en institution eks. har en normering på 70 og antallet af børneenheder er på 60, så er belægningsprocenten på 60/70=86%.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2020

1.
børn og familie (PDF)

2.
Dagtilbud (PDF)

3.
Undervisning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om Tour De Kids - Bornholm 2020 og plan for fremtidig aktivitetsdag som del af Folkesundhedsstrategien

18.20.04P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Som led i Folkesundhedsstrategien afvikles børnecykelløbet Tour de Kids på Bornholm igen i 2020. I 2021 og frem ventes arrangementet afløst af en flersidig aktivitetsdag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Orienteringen om Tour de Kids på Bornholm tages til efterretning

b)    Punktet sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Job-, Udviklings-og Fritidsudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget d. 2. marts 2020:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Godkendt

 

Børne- og Skoleudvalget d. 3. marts 2020:

Taget til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget d. 4. marts 2020:

 

 

Sagsfremstilling

I august 2019 deltog Bornholms Regionskommune i børnecykelløbet Tour de Kids. Cykelløbet blev arrangeret af Børneulykkesfonden, JP Nordic Event og DGI sammen med BRK. Foruden selve cykelløbene var der hoppeborg, legepladser, cykelbane, smagsprøver, cartoons etc. således at arrangementet havde præg af en event for hele familien. Der deltog 150 børn i alderen 3-11 år. Derudover deres forældre og søskende. Der var ros til og tilfredshed med arrangementet efterfølgende.

 

I BRK deltog 4 centre i at arrangere dagen: Center for Skole, Center for Børn og Familie, Center for Sundhed og Forebyggelse samt Center for Natur, Miljø og Fritid. I 2019 blev eventen afviklet for 120.000 kr. hvoraf 20.000 gik direkte til Børneulykkesfonden. Der var desuden deltagergebyr på 40 kr., som gik ubeskåret til Børneulykkesfonden. DGI Cykelklub modtog 10.000 kr. af beløbet for sin indsats i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

 

2020 Tour de Kids – 2021 Fælles aktivitetsdag

Projekt Tour de Kids har været med til at synliggøre, at der er behov for en mere lokal/ bornholmsk aktivitet, hvor mindre børn får mulighed for at møde rollemodeller og bevægelsesaktive børn fra diverse foreninger m.fl.

 

I Folkesundhedsstrategien er der således foreslået udviklet og gennemført en årlig fælles aktivitetsdag med fokus på at fremme bevægelse. I 2020 vil kommunen derfor igen afvikle Tour De Kids for at sikre opbygning af erfaringer med det interne samarbejde samt flere erfaringer med hvilke aktiviteter, markedsføring etc. der skal til for at tiltrække deltagere til denne type arrangementer.

 

Ud fra de erfaringer vi indhenter, er tanken at opbygge et koncept med en fælles aktivitetsdag i 2021, hvor der ud over cykling vil være en række øvrige aktiviteter rettet mod børn og unge, hvor sundhed handler om at trives – både fysisk, socialt og mentalt.

 

Arbejdsgruppen bag Tour de Kids påtænker allerede i løbet af foråret 2020, at samle relevante personer fra diverse centre og DGI og påbegynde planlægningen af den fælles aktivitetsdag i 2021, hvor de forskellige idrætsforeninger, spejdere, aktive lokale medborgere og BRK´s naturvejleder (fra NaturBornholm) m.fl. vil inviteres til at indgå i et samarbejde om at opsætte aktiviteter rundt på øen.

 

Aktivitetsdagen er tænkt som en bred sundhedsindsats, der skal komme alle øens børn til gode, uagtet hvor de bor og lever og hvilke livsmuligheder de og deres forældre har. Derfor skal aktiviteterne foregå, hvor børnene er/bor og helst uden gebyr.

 

Hovedfokus er på det tværgående sundhedsfremmende samarbejde og omdrejningspunktet er aktiviteter for de mindre børn (3- 11 år) på Bornholm.

 

I 2020 vil de fire centre hver bidrage med 17.500 kr til afviklingen af Tour de Kids. Økonomien for 2021 og frem er ikke fastlagt, men er planlagt afholdt inden for centrenes eksisterende driftsrammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Punkt 2 om ”Kvalitetsrapport 2018/2019” samt punkt 6 ”Tilsyn Dagtilbud 2019” sendes til orientering i Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2020

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2020:

Intet.