Referat
Kommunalbestyrelsen
23-01-2020 kl. 18:01
kommunalbestyrelsessalen. Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-01-2020

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Mette Sode Hansen er indkaldt som suppleant for Linda Kofoed Persson.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

23-01-2020

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Sabine Nicoline Lyngberg er sygemeldt og kommunalbestyrelsen kan ved sygefravær af mindst 4 ugers varighed bevilge sygeorlov.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    Sabine Nicoline Lyngberg bevilges sygeorlov af mindst 4 ugers varighed.

b)    Jørn Westh, 3. stedfortræder Liste O, indtræder i kommunalbestyrelsen indtil Sabine Nicoline Lyngbergs sygeorlov slutter.

 

Valggruppe OVW indstiller, at

c)    Jørn Westh 3. stedfortræder Liste O, indtræder i samtlige af Sabine Nicoline Lyngbergs poster i udvalg, råd og nævn.

 

Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Sabine Nicoline Lyngberg er foruden kommunalbestyrelsen også medlem af

 

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomiske konsekvenser

Sabine Nicoline Lyngberg beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Social- og Sundhedsudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling

-