Referat
Børne- og Skoleudvalget
22-09-2020 kl. 11:00
Ullasvej 23 i Rønne, mødelokale B
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk
  åbent 3 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31.07.2020
  åbent 4 Høringssvar og godkendelse af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år
  åbent 5 Resultat af udbuddet af familieplejeopgaven på Bornholm
  åbent 6 Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering
  åbent 7 Status på udført og planlagt undervisningstid i folkeskolen
  åbent 8 Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid
  åbent 9 Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 10 Mødeplan 2021 for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 11 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 12 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef for Center for Skole Trine Schloss Pedersen deltager under hele mødet.

Konstitueret Centerchef for Center for Børn og Familie Ann Rubæk-Nielsen deltager under hele mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget COVID-19 smittetryk

29.08.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der gives en orientering om tiltag i Bornholms Regionskommune i tilfælde af et øget Covid-19 smittetryk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne af nedprioriteringerne, dette senest på det kommende udvalgsmøde.

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I takt med en kontrolleret genåbning af samfundet, og dermed også af kommunens tilbud til borgerne, øges risikoen for smittespredning. Der skal derfor være ekstra fokus på at beskytte borgerne med øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, herunder borgere på plejecentre og bosteder m.v.

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Ligesom der er lavet retningslinjer for test af personalet og etablering af isolationsfaciliteter i tilfælde af COVID-19 smitte. Kommunen følger også retningslinjerne om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. fra Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus har til formål at understøtte kommunerne og de private aktører i arbejdet med at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere udbrud af COVID-19.

 

Krisestaben i Bornholms Regionskommune indførte i de første dage af COVID-19 nedlukningen (13. marts 2020) et nødberedskab for at minimere smittespredningen af COVID-19. Nødberedskabet medførte bl.a. ændringer i serviceniveauet for borgere, som modtog sundhedslovs- og servicelovsydelser fra den kommunale hjemmepleje og fra sygeplejen. Bekendtgørelsen, som muliggjorde nødberedskabet, er ophævet pr. 1. juli 2020, og det vil derfor ikke være muligt, hvis der opstår udbrud af COVID-19 i Bornholmske tilbud eller i hjemmeplejen, at begrænse serviceniveauet igen, som i nødberedskabsperioden, medmindre der igen blev givet hjemmel hertil.

 

Besøgsrestriktioner

Der er ingen besøgsrestriktioner i øjeblikke på plejehjem, i plejeboliger eller på aflastningspladser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påbyde kommunalbestyrelsen at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19. Det er stadig op til lederne på området at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kommunen har stillet håndsprit til rådighed for de besøgende

 

På Psykiatri og Handicapområdet er der mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud i forbindelse med håndtering af COVID-19, undtaget herfor er besøg i kritiske situationer, og besøg af udpegede besøgspersoner. Bekendtgørelsen ophæves 1. oktober 2020.

 

Etablering og drift af frivillige isolationsfaciliteter

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med håndtering af covid-19 ansvar for at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet.

 

Målgruppen er voksne borgere konstateret smittet med covid-19. Borgeren skal være selvhjulpen uden behov for hjælp eller behandling, men som deler husstand med andre, så det er vanskeligt at opretholde isolation i hjemmet.

Bornholms Regionskommune har etableret 2 isolationspladser på Plejehjemmet Toftegården og 2 på Rehabiliteringscenter Sønderbo – alle med selvstændig indgang uden kontakt til øvrige boliger.  Der arbejdes i øjeblikket på at øge antallet af isolationspladser i tilfælde af større udbrud af smitte på Bornholm. I nødstilfælde er der en god dialog med forsvaret om karantænefaciliteter. Visitation til isolationspladserne foregår via Sygeplejen.

 

Systematisk test af plejepersonalet i Bornholms Regionskommune for covid-19

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.  Det betyder, at i kommuner - med under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - skal personalet tilbydes test hver 6. uge. Får kommunen mere 20 eller flere nye smittede den seneste uge –skal personalet testes minimum én gang inden for to uger efter konkret aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I Bornholms Regionskommune er det aftalt at personalet på plejecentre og -hjem, hjemmeplejen, sygeplejen, Sønderbo samt bostederne Kommandanthøjen, Gartnerparken, Stenbanen, Røbo, Nexøhuset, Klintebo og Løvstikken tilbydes test på arbejdspladsen.

 

Der er lavet en lokal aftale med Bornholms Hospital og det lokale Testcenter på Ullasvej om opstart af test i uge 40.  Som udgangspunkt er det teamets eget personale, der udfører testen og hvert team udpeger en ’superpoder’, der bliver oplært af det lokale testcenter i podning. Superpoderen oplærer 1-2 andre medarbejdere i teamet i podeteknik. Der kræves ikke en sundhedsfaglig uddannelse for at pode.  Der podes på arbejdspladsen/i arbejdstiden, men hvis teamlederen finder det hensigtsmæssigt kan medarbejderen også testes i Testcentret på Ullasvej.   

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Varmtvandsbassinet på Sønderbo har været nedlukket siden Corona-nedlukningen i foråret.  Det er besluttet fortsat at holde bassinet lukket og de berørte foreninger er orienteret. Situationen følges op én gang om måneden med henblik på vurdering af muligheden for at genåbne bassin og aktiviteter.  

 

 

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene varetager opgaver sammen med frivillige borgere/instruktører og er lokaliseret på flere af øens plejecentre. Disse har siden Corona nedlukningen i midten af marts måned været lukket for aktivitet. Primo september var det tiltænkt at genåbne aktivitetscentrene med afstand, øget hygiejne mv. Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige. Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt i den nuværende situation med øget smittetryk, at genoptage frivillige aktiviteter på plejecentrenes lokaliteter. Det vurderes også løbende, hvornår det er hensigtsmæssigt at genåbne for frivillige.

Muligheden for at flytte aktiviteterne ud af plejecentrene og lægge dem på andre lokalitet på Bornholm er blevet afsøgt, men Center for Ejendomme oplyser, at der pt. ikke er ledige lokaliteter, der kan anvendes.

 

 

Input om planlagte tiltag fra kommunens centre såfremt smittetrykket stiger:

Nedenstående beskriver tiltag i de respektive relevante centre i tilfælde af, at der kommer et Covid-19 udbud på en af de kommunale institutioner.

Der beskrives også, hvordan alle centre har ageret på baggrund at, at regionskommunen ud fra de nationale sundhedsmyndigheders kategorisering nu var blevet ”røde” og dermed i øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Med den efterfølgende melding fra kommunaldirektøren pr. 8. september 2020 om, at alle centre ville blive bedt om pr. 10. september og foreløbig 14 dage frem, igen at øge mængden af hjemmearbejde for derved at reducere kontakten mellem og bidrage til at reducere smittespredningen. Herunder også at omlægge fysiske møder til digitale møder og overveje om møder og arrangementer kunne udsættes, aflyses eller holdes digitalt.

Sideløbende med beskrivelserne nedenfor foregår der løbende forebyggende tiltag i centrene, hvor Sundhedsstyrelsen seneste udgivelse”COVID-19: Forebyggelse af smittespredning” af 9. juli 2020 følges. Desuden foretages også test-aktiviteter som følge nationale udmeldinger, herunder test af udvalgte medarbejdergrupper i plejesektren og på kommunale bosteder (se nyhed her).

 

Center for ældre:

I Center for Ældre er det besluttet, at man i tilfælde af udbrud af COVID-19 på en kommunal enhed under Center for Ældre vil foretage ændringer i driften, således at opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede ydelser (serviceniveau) omlægges eller ophører i en periode det pågældende sted.

Der er tale om følgende opgaver:

 

Hjælpen til borgerne vil i nogen grad kunne omlægges uden at det går ud over serviceniveauet, idet man f.eks. kan samle besøg, konvertere fysiske besøg til ringebesøg og ændre tidspunkter for leveringen.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: De administrative medarbejdere og de ledere, som har base på Ullasvej, arbejder efter en fleksibel model, hvor vi holder fokus på at sikre en balance mellem at reducere smittespredning og at opgaven stadig løses bedst muligt. I praksis betyder det, at de fleste arbejder med udgangspunkt i kontoret på Ullasvej, men at arbejdsstedet kan skifte fra dag til dag for den enkelte medarbejder. Nogle vil overvejende arbejde hjemme og andre vil omvendt overvejende arbejde fra kontoret.

 

Center for Skole:

I lyset den seneste udvikling i antal personer, der konstateres smittet med COVID-19 og dermed det stigende smittetryk på såvel nationalt som lokalt plan, har Center for Skole udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal hjælpe de bornholmske skoler såfremt der opstår smittetilfælde.

 

I forbindelse med et konstateret smittetilfælde med COVID-19 på en eller flere af øens folkeskoler skal alle skoler følge samme retningslinjer for håndtering af smittetilfældet. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes overordnede retningslinjer.

 

De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Derfor vil skolerne i tilfælde af smitte med COVID-19 skulle følge programmet for opsporing af nære kontakter, der indebærer en kortlægning af den smittedes færden og kontakter i 48 timer op til symptomerne manifesterede sig eller 48 timer inden en test med positivt svar blev konstateret.

 

I ’Håndtering af smitte med COVID-19 på de bornholmske folkeskoler’ er opsporings-programmet skitseret, ligesom der svares på de mest umiddelbare spørgsmål relateret til opsporingsarbejdet. Retningslinjerne forholder sig ligeledes til, hvordan skolen skal agere i tilfælde af både ét og flere smittetilfælde.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september arbejder alle i Rådgivning og administration (”skolesekretariatet” på Ullasvej 17) hjemme, mens de enkelte skolers administration arbejder på respektive skoler.

 

Center for Psykiatri og Handicap:

Ved øget smittespredning på Bornholm kan det blive nødvendigt at komme med en anbefaling om at borgere i risikogruppen bliver hjemme fra fx dagtilbud.

Øre-akupunktur (mod fx stress og angst) har rigtig god effekt på mange borgere. Behandlingsformen er en kan-opgave, men da medarbejder og borger er meget tæt på hinanden ville det være en af de indsatser som ville blive lukket ned ved øget smittespredning.

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Rent administrative funktioner er blevet bedt om at arbejde hjemmefra og møder vil blive afholdt primært over Skype. Møder med borgere vil blive afholdt ved overholdelse af hygiejne- og afstandsreglerne. Hos centerets øvrige medarbejdere vurderes det ligeledes, hvorvidt noget af deres arbejde kan udføres hjemmefra.

Aktivitetstilbuddene, kulturhuset (Vennepunktet) og caféer holdes åbne og det sikres at beboerne på botilbuddene kan få besøg. Aktiviteter foregår i mindre grupper med faste deltagere.

 

 

Center for Børn og Familie:

I Center for Børn og Familie fortsætter driften af den borgerettede kerneydelse som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på om det bliver nødvendigt at reducere cafetilbud og lign. eller sætte dem på pause i en periode. Der opfordres generelt til at flytte aktiviteter udendørs, hvis det er muligt.

 

I tilfælde af udbrud i et kommunalt dagtilbud nedsættes der en arbejdsgruppe, som minimum består af den pågældende faglige pædagogiske leder, Sundhedschef, faglig konsulent samt leder af Dagtilbud. Arbejdsgruppen sikrer at de nødvendige skridt tages ift. gældende retningslinjer og den aktuelle situation.

 

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Interne møder er omlagt til Skypemøder og det vurderes om der er andre mødetyper der kan foretages digitalt.

 

Pladsanvisning & koordinering samt Myndighed har udarbejdet plan for hjemmearbejde. I myndighed har man i forvejen en hjemmearbejdsdag, det skrues nu op til to, og dagen tilrettelægges, så færrest mulige er på kontoret. Pladsanvisning og koordinering arbejder hjemmefra, men der vil løbende være ansatte til stede på kontoret, så alle funktioner kan opretholdes.

Dagtilbudsområdet følger gældende vejledning fra myndighederne.

 

 

Center for Sundhed og Forebyggelse:

Generelt er der i forhold til de borgerrettede tilbud fokus på at efterleve de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen allerede 1. juli 2020 kom med for det samlede sundhedsvæsen, samtidig med at de borgernære funktioner opretholdes.

Såfremt smittetrykket øges yderligere end pr. 10. september, vil der ske en tilpasning i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: I Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter driften af de borgerettede ydelser som udgangspunkt uændret, dog vil der være opmærksomhed på at medarbejdere, for hvem det giver mening og er muligt arbejder hjemmefra.  Flest mulige administrative møder er omlagt til Skypemøder, og undervisning til online, hvor det giver mening og er muligt.  

 

På Sønderbo fortsætter dagcentrene med begrænset struktureret åbning/hold. Der er fokus på, at besøg af pårørende til borgere på midlertidigt ophold/aflastning sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd fx ved om muligt, at pårørende får adgang via terrasse eller guides gennem huset.  

 

 

Center for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Der er pt. ikke truffet nye beslutninger om nødlovgivning for beskæftigelsesområdet. Jobcenteret og Borgerservice er derfor åbent med de normale åbningstider.

 

Generelt har centeret lagt en midlertidig linje, hvor medarbejderne arbejder hjemme og laver administrative funktioner i det omfang dette er muligt og møder ind på kontorer, når man skal have borgersamtaler og samarbejdsmøder med borgere og virksomheder.

Det vil samlet reducere fremmødet med 30%-50% og fortsat overholde gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsestilbud på Vibegård fortsætter som normalt ligesom Borgerservice har 100% fremmøde på Landemærket, da de dækker den fysiske borgerservicebetjening og telefonomstillingen.

 

I tilfælde af at senere udbrud igen vil det være samme set-up som beskrevet nedenfor, som centret følger, idet dette er tilpasset gældende lovgivning.

Hvis centret skal kunne lukke mere ned kræver det en nødlovgivning/særlovgivning i stil med den som var gældende i foråret 2020.

 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid:

I tilfælde af, at der fra nationalt eller lokalpolitisk hold meldes yderligere behov for restriktioner ud, forbereder bibliotekerne fuld selvbetjening i hele åbningstiden med digital betjening af alle henvendelser og genoptagelse af levering af bogposer til børnefamilier og ældre.

Kulturskolens undervisning (Musikundervisningen og Skriveværksted) vil på det tidspunkt så gå fra ”personlig” til digital, mens Drama- og Billedskolens undervisning helt vil blive lukket. Og borgernære funktioner under BOFA og idrætsområderne vil også lukkes.

Indtil dette måtte ske fortsætter centret som hidtil hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

 

Der er en løbende dialog med idræts- og kulturlivet om håndtering af coronavirus, påvirkning og styring af brugernes adfærd samt adgangen til kommunale bygninger.

Der er både dialog på daglig basis om konkrete problemstillinger og dialog af mere generel karakter. Fx har regionskommunen udsendt informationsmateriale og -vejledninger. Dialogen vil blive intensiveret såfremt der vedtages stramninger fra nationalt eller lokalpolitisk hold.

 

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Administrative medarbejdere i alle centrets afdelinger er blevet bedt om at arbejde hjemmefra eller afspadsere opsparet ferie.

 

Myndighedsafdelingerne under Natur og Miljø begrænser tilsyn samt borgerkontakt. BOFAs besøgscenter er lukket for besøg.

 

Øvrige borgernære funktioner (under BOFA, idrætsområderne mm) holder åbent.

 

 

Center for Ejendomme og drift:

Der vil ikke umiddelbart være funktioner som lukkes helt ned og stort set 95% af medarbejderne vil stadig fysisk arbejde i de funktioner som de bestrider nu. Det f.eks. rengøring, mad, vej & park samt BAT.

Driftsplanlægningsgruppen i afd. Vej, Plan og anlæg samt bygningsgruppen i Ejendomsservice vil arbejde delvist hjemmefra, da der også udføres fysisk tilsyn med arbejder på byggepladser m.m.

Der vil tages særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af de medarbejdergrupper som arbejder fysisk i marken men noget der bliver aftalt særskilt med de berørte faggrupper.

Serviceniveau forventes stort set uforandret dog med undtagelse af rengøringsstandarder som styres centralt fra og ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der foretages sideløbende vurdering af, at flytte rengøringen til givne behov.

 

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Medarbejderne i Center Regional Udvikling, It og Sekretariat arbejder primært hjemmefra.

 

Ø-arkivet og Digitalisering

Arkivet holder lukket for fysisk fremmøde

Posten håndterer brevpost og pakker som normalt (reduceret bemanding)

 

It-afdelingen

Servicedesk har åbent for fysiskfremmøde (reduceret bemanding)

It-afdelingen foretager fortsat levering og reparationer ved kommunens enheder (reduceret bemanding)

 

Sekretariat

Alle opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Udvikling og Plan

De fleste opgaver løses fra hjemmearbejdsplads

 

Byg

Kundeservice har åbent for telefon betjening, men ikke fysisk fremmøde

Besigtigelser foretages fortsat hvor det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen

Øvrige opgaver løses fra hjemmearbejdspladsen

 

 

Center for Økonomi og Personale:

I forhold til hjemsendte administrative medarbejdere pr. 10. september: Bortset fra Betalingskontoret, er alle medarbejdere sendt hjem for at arbejde hjemmefra de næste 14 dage.

Alle har det nødvendige udstyr og sidste periode med hjemmearbejde viste, at opgaverne godt kan løses hjemmefra.

Betalingskontoret er tilstede på Møllevænget i tilfælde af, at der er borgere, som møder frem. De tre medarbejdere tager sig også af post mv. for hele ØP.

 

Ud over at møder holdes på Skype og lign. forventes der ikke ændringer i serviceniveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31.07.2020

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. juli 2020

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020, er der udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. Der forventes samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til 1,5 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Med et overført overskud på 9,4 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 6,6 mio. kr.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2020 og pr. 31. juli 2020.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. juli 2020 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

•     Udførerdel

•     Aflastninger

•     Merudgiftsydelser

•     Tabt arbejdsfortjeneste

•     Opholdssteder

•     Døgninstitutioner

•     Sikrede afdelinger

•     Løvstikken

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

•     Plejefamilier

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

•     Myndighed

 

Løvstikken er vurderet til at være "grøn" pr. 31. juli 2020. Coronakrisen har medført nedlukning af borgernes dagtilbud, således at borgene bliver passet i Løvstikken i dagtimerne. I alt har Løvstikken forventede udgifter pga. coronakrisen på 0,2 mio. kr.

 

Opholdssteder er vurderet til at være ”grøn”. Bornholms Regionskommune tabte i vinters en refusionssag vedr. en anbringelse på opholdssted. Den tabte sag har medført, at regnskabet i 2020 belastes med 1,0 mio. kr. i udgifter der vedrører opholdsudgifter i 2019. Der fokuseres på anbringelser i lokalmiljøet, og anvendelsen af opholdssteder/institutioner ovre er begrundet i institutionernes speciale.

 

Plejefamilier vurderes fortsat at være "gul", da en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt.

 

Myndighed vurderes at være "rød" pga. det stigende antal underretninger og deraf afledte børnefaglige undersøgelser samt den nye lovgivning om ungdomskriminalitetsnævn og indførelsen af familieretshuse. Dette betyder at Myndighed aktuelt oplever et massivt arbejdspres. Der blev fra 2019 overført 2,5 mio. kr. til tiltag for at mindske arbejdspresset i Myndighed bl.a. via vikardækning af vakante stillinger, etablering af mesterlæreordning og efteruddannelse af sagsbehandlerne. Tiltagende forventes at fortsætte ind i 2021.

Pr. 31. juli 2020 var alle stillinger besat på nær myndighedsleder. Aktuelt pr. september 2020 er der 2 vakante sagsbehandlerstilligner og 1 vakant konsulentstilling, samt myndighedsleder. Der er som følge heraf indledt et tidsbegrænset samarbejde med Psykiatri og Handicap om myndighedsledelse på tværs af de to centre, dette sikrer sagsbehandlerne adgang til daglig ledelse. Derudover er der ansat et mindre antal studentermedhjælpere til understøttelse af opgaveløsning på myndighedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

1.
Fokuspunkter pr. 31-07-2020 - BILAG (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Høringssvar og godkendelse af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år

00.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år har været i høring, og baseret på de indkomne høringssvar er politikken justeret. Inden udgangen af 2020 præsenterer Center for Børn og Familie en detaljeret procesplan for det kommende strategiarbejdet baseret på den godkendte politik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   De indkomne høringssvar tages til efterretning

b)   Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år godkendes med de ændringer, som høringssvarene har givet anledning til

c)    Center for Børn og Familie igangsætter strategiarbejdet baseret på den godkendte politik

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. august 2020:
Punktet blev udsat til næste møde for at kunne behandle samtlige høringssvar.

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:
Ad. A: Taget til efterretning

Ad. B: anbefales

AD. c: anbefales

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. maj 2020 at sende Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år i høring. Der er pr. 14. august indkommet ni høringssvar, som kan ses samlet og med administrationens svar i bilag 1. De ni høringssvar findes i deres helhed i bilag 2-10.

 

Høringssvar

Høringssvaret fra Gruppen Grøn Dannelse (bilag 3) har givet anledning til en justering af politikkens punkt 3 om Læring, trivsel og sundhed samt punkt 5 om Indsigt og udsyn. Ændringerne fremgår af tabel 1.

 

 

 

 

 

Tabel 1 Original og ændring af punkt 3 og 5

Punkt nr.

Original

Ændret til

3

Et varieret fritidsliv, hvor der er plads til leg og læring

Et varieret fritidsliv, hvor der er plads til leg og læring, inde såvel som ude

5

Verden kan inspirere til udvikling

Verden kan inspirere til udvikling, holdning og handling

5

Alle bidrag er vigtige for den bæredygtige udvikling af vores samfund og natur

Alle bidrag er vigtige for den bæredygtige udvikling, både lokalt og globalt

 

To af høringssvarene har særlig fokus på Bornholms udsatte børn og unge, og Mælkebøttens fremtid nævnes i begge, ligesom begge har konkrete forslag til indsatser på Bornholm. Disse forslag giver ikke anledning til justeringer i politikken, men tages med i det videre strategiarbejde.

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til justeringer i politikken.

 

Det kommende strategiarbejde i Center for Børn og Familie

Med godkendelsen af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0-29 år igangsætter Center for Børn og Familie strategiarbejdet. I dette arbejde vil centerets nuværende politikker, strategier og handleplaner på området blive gennemgået og det vil blive vurderet, hvordan de i fremtiden er relevante. Der vil i dette arbejde blive etableret inddragende workshops med interessenter for at sikre sammenhæng på tværs af centre og relevans i det øvrige samfund.

Inden udgangen af 2020 vil Center for Børn og Familie præsentere en detaljeret procesplan for strategiarbejdet, hvor tidsplan samt inddragelsen af interessenter vil blive beskrevet yderligere.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Det begrænsede antal høringssvar har medført, at administrationen efter høringsperiodens udløb har kontaktet flere interessenter for at få yderligere høringssvar på politikkens udformning. Der er d. 15. august 2020 modtaget yderligere 5 høringssvar, og den nye høringsfrist er onsdag d. 26. august. Der er derfor mulighed for yderligere høringssvar efter Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 25. august 2020.

 

28. august 2020

I løbet af den udvidede høringsfrist er der modtaget i alt 7 høringssvar, hvoraf ingen har givet anledning til justering af Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år. Det opdaterede overblik over alle høringssvarene findes i bilag 13, mens samtlige høringssvar i deres helhed findes i bilag 2-12.

 

Udskydelsen af den politiske behandling medfører, at Center for Børn og Familie senest januar 2021 vil præsentere den detaljerede procesplan for strategiarbejdet.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. august 2020

1.
Bilag 1 Behandling af høringssvar Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik fra 0 til 29 år (PDF)

2.
Bilag 2 Høringssvar fra Stina Brügmann og Stine Hansen (DOCX)

3.
Bilag 3 Høringssvar fra Gruppen Grøn dannelse (PDF)

4.
Bilag 4 Høringssvar fra Sofie Kertesz (DOCX)

5.
Bilag 5 Høringssvar fra Handicaprådet (DOCX)

6.
Bilag 6 Høringssvar fra Søndermarksskolen (PDF)

7.
Bilag 7 Høringssvar fra Kildebakkeskolen (DOCX)

8.
Bilag 8 Høringssvar fra Ungdomsskolen (DOC)

9.
Bilag 9 Høringssvar fra Udsatterådet (DOCX)

10.
Bilag 10 Høringssvar fra Svartingedal Skolen (DOCX)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

11.
Bilag 11 Høringssvar fra Åvangsskolen (DOCX)

12.
Bilag 12 Høringssvar fra Integrationsrådet (DOCX)

13.
Bilag 13 Opdateret behandling af høringssvar til Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år (DOCX)

14.
Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik for 0 - 29 år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Resultat af udbuddet af familieplejeopgaven på Bornholm

83.15.00G01-0062

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

5

 Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udbuddet af familieplejeopgaven på Bornholm er annulleret, og opgaven hjemtages til Center for Børn og Familie. Det skyldes, at det kontrolbud, som centeret har indgivet, samlet set er det mest økonomisk fordelagtige tilbud på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Center for Børn og Familie fremlægger beskrivelsen af den fremtidige organisering på Børne- og Skoleudvalget d. 3. november 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Familieplejeopgaven i Bornholms Regionskommune vedrørende plejefamilier på Bornholm løses for nuværende i et tæt samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Familieplejen Bornholm. Aftalen er indgået i slutningen af december 2018 og gælder i en toårig periode frem til 31. januar 2021.

Den 24. september 2019 i BSU, og efterfølgende på ØEPU den 7. okt. 2019, blev der truffet beslutning om at sende opgaven i udbud, da opgaven er udbudspligtig efter light-regimet. Det blev også besluttet, at BRK skulle afgive kontrolbud på familieplejeopgaven, og der blev afsat mellem 250.000 og 500.000 til ekstern bistand til afgivelse af kontrolbud (indenfor Center for Børn og Families egen økonomiske budgetramme).

 

Udbudsmaterialet

Fra oktober 2019 og frem til slutningen af maj 2020 blev udbudsmaterialet udarbejdet af en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Børn og Familie samt Økonomi og Personale (hhv. fra Myndighed og Tilsyn samt Budget og Indkøb). I udarbejdelsen trak gruppen på de tilgængelige ressourcer i de to centre, som havde viden om, hvordan familieplejeopgaven blev løst for nuværende, herunder administrativ og budgetmæssig viden. Da det var kendt, at Center for Børn og Familie skulle udarbejde kontrolbud, blev det sikret, at der ikke var sammenfald mellem deltagere i projektgruppen for udbudsmaterialet og dem, der skulle

udarbejde kontrolbud.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte kravspecifikation, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier samt udbudsform d. 20. august 2020. Udbudsbetingelserne findes i bilag 1.

 

Bud og kontrolbud

Der er indkommet to bud, et fra Familieplejen Bornholm samt kontrolbuddet fra Bornholms Regionskommune. Begge bud er evalueret ud fra de godkendte kriterier, hvor pris og kvalitet hver især vægter 50% af den samlede vurdering. En nærmere beskrivelse af parametrene ses i tabel 1. Evalueringen af de to bud er foretaget af repræsentanter fra Udbud og indkøb samt fra Børn og Familie, hvoraf ingen af de involverede i evalueringen har deltaget i kontrolbuddet.

 

Tabel 1: Underkriterierne Pris og Kvalitet samt vægtningen

Underkriterium

Vægtning i procent

Pris,

herunder vil der blive foretaget en samlet vurdering af:

  • Ydelser leveret i forbindelse med– Skema 1

Ø  Døgnplejefamilie 

Ø  Aflastning

Ø  Match

Ø  Akutfunktion

Ø  Døgnophold for forældre/børn

50 %

 

 

65 %

20 %

5 %

5 %

5 %

 

Kvalitet,

herunder:

  • Rekruttering og match, Akutopgaven, Tætstøttet opstartsforløb og efteruddannelse, Råd og vejlednings-opgaven, samarbejde med ordregiver – Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (fane 3, pkt. 2.1.)

Ø  Kvalitativt krav Kravspec. og løsningsb. – pkt. 2.1.1

Ø  Kvalitativt krav Kravspec. og løsningsb. – pkt. 2.1.2

Ø  Kvalitativt krav Kravspec. og løsningsb. – pkt. 2.1.3

Ø  Kvalitativt krav Kravspec. og løsningsb. – pkt. 2.1.4

Ø  Kvalitativt krav Kravspec. og løsningsb. – pkt. 2.1.5

  • Administrative opgaver – Kravspec. og løsningsb. (fane 3, pkt. 2.2.)

50 %

 

 

 

 

 

90 %

20 %

15 %

15 %

30 %

20 %

 

10 %

 

 

Tabel 2 viser den samlede pointdeling, og her ses det også, at kontrolbuddet tildeles 1,0 point mere end Familieplejen på pris, mens Familieplejen tildeles 0,3 point mere end kontrolbuddet på kvalitet. Det betyder, at kontrolbuddet samlet set er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Tabel 2: Samlet pointdeling for pris og kvalitet

Budgiver

Pris

(total vægtede point)

Kvalitet

(total vægtede point)

Total antal point

Familieplejen Bornholm

3,5

4,0

7,5

Kontrolbuddet

BRK

4,5

3,7

8,2

 

Familieplejens bud findes i bilag 2 og 3, mens kontrolbuddet er i bilag 4 og 5. Bilag 6 viser sammenligningen på de kvalitative kriterier, mens bilag 7 er den samlede evaluering. Alle 6 bilag vedr. bud og kontrolbud er lukkede.

 

Hjemtagelse af familieplejeopgaven

Når et kontrolbud viser sig at være bedst, er det fuldt lovligt, at et udbud kan annulleres på den baggrund og at opgaven hjemtages. BRK følger dermed den almindelig praksis på området, og hjemtager opgaven. Det betyder, at Center for Børn og Familie skal varetage familieplejeopgaven pr. 1. januar 2021.

 

Den enkelte plejefamilies opgave i forhold til det anbragte barn ændres ikke som følge af hjemtagelsen af opgaverne. Plejefamiliens opgaver er styret af handleplansmålene for det anbragte barn, og den handleplan vil – ligesom i dag – blive udarbejdet af Myndighed.

 

Plejefamilierne har modtaget et informationsbrev (bilag 8) og vil desuden inden udgangen af september 2020 blive indkaldt til dialogmøde med Center for Børn og Familie om hjemtagelsen af familieplejeopgaverne og forankringen i Center for Børn og Familie.

 

Fremtidig organisering

Som det fremgår i den nuværende samarbejdsaftale med Familieplejen (bilag 9), er der i Center for Børn og Familie allerede et stort kendskab til familieplejeopgaverne. Blandt andet foreligger der arbejdsgangsbeskrivelser for mange opgaver, ligesom medarbejdere i centeret i samarbejde med Familieplejen Bornholm har tilrettelagt og gennemført den lovpligtige efteruddannelse for plejefamilier. Ved større temadage i Center for Børn og Familie har Familieplejen Bornholms ansatte været inviteret og deltaget.

 

Center for Børn og Familie vil fremlægge beskrivelsen af den fremtidige organisering på Børne- og Skoleudvalget d. 3. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

1.
Bilag 1 Udbudsbetingelser (PDF)

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

2.
Bilag 8 Informationsbrev til plejefamilier (DOCX)

3.
Bilag 9 Aftale mellem Familieplejen Bornholm og BRK (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering

17.01.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog i februar 2019 en overordnet Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022. Administration og Rådgivning i Center for Skole giver en statusorientering om afholdte, igangværende og kommende aktiviteter til implementering af udviklingsstrategien.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget (BSU) vedtog den 28. februar 2019 en overordnet Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022.

Børne- og Skoleudvalget har tilkendegivet ønske om at følge arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm tæt, og gives her en status på Center for Skoles arbejde med at implementere Udviklingsplanen for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022.


Udviklingsplanens overordnede formål er at udmønte de politiske mål for den fælles bornholmske folkeskole, for at sikre en attraktiv folkeskole, der kan tiltrække og fastholde elever. Udviklingsplanen definerer den strategiske retning og sætter tydelige mål for en fokuseret indsats frem mod en styrket, bæredygtig og mere attraktiv fælles folkeskole på Bornholm. En folkeskole, der dels formår at udvikle elevernes faglighed, sundhed og trivsel, dels at fastholde elever og medarbejdere og tiltrække endnu flere elever og kompetente medarbejdere til skolerne.

 

Gennemførte aktiviteter

På alle skoler er gennemført et strategisk udviklingsarbejde og skolerne har udviklet lokale udviklingsplaner med klare mål for perioden 2020-2024. I udviklingsplanerne præciseres det hvordan den enkelte skole vil nå de politiske mål. I tilknytning til planerne er udviklet konkrete handleplaner for udviklingsarbejdet.

 

Der er gennemført kursus i Kommunikation for alle ledere på skolerne. Kurset har blandt andet haft fokus på, hvordan der kan kommunikeres aktivt omkring ’den gode fortælling’ om folkeskolen.

 

Der er gennemført et længerevarende uddannelsesforløb i Læringsfokuseret skoleledelse for alle ledere i Center for Skole.  På uddannelsesforløbet blev lederne styrket i at:

-      lede en strategisk pædagogisk udviklingsproces, der kontinuerligt skaber bedre undervisning og øget læring for eleverne;

-      analysere organisation og beslutningssituation fra forskellige synsvinkler samt skabe overblik til at arbejde systematisk med styrker og svagheder i organisationen

-      udarbejde og gennemføre en konkret plan for, hvordan man på den enkelte skole udvikler organisations kompetencer, funktionalitet og kultur - tilpasset til den konkrete situation og til de særlige forhold og behov, som gør sig gældende på den enkelte skole.

 

 

Igangværende aktiviteter

Alle skoler arbejder med at implementere deres udviklingsplaner i hverdagen på skolerne. Der er blandt andet fokus på at udvikle praksis for fleksible to-voksen ordninger, der i højere grad muliggør holddeling, inklusion og observation/feedback af lærernes undervisning.

 

Tilsvarende arbejder skolerne med styrke kommunikation og dialog med forældre og lokale samarbejdsaktører.

 

Som en tværgående indsats er i efteråret 2020 igangsat et uddannelsesforløb i Professionelle læringsfællesskaber. Formålet med uddannelsesforløbet er at udvikle teamsamarbejdet og understøtte de fagprofessionelle i at styrke alle elevers læring, og dermed understøtte såvel den overordnede udviklingsplan som udmøntningen af de enkelte skolers lokale udviklingsplaner.

 

For at styrke implementeringen af forandringsprojektet Fælles Folkeskole Bornholm, 2019-2022 har administrationen i Center for Skole udarbejdet et kommissorie for arbejdet, der skal tydeliggøre hvordan arbejdet forventes organiseret, hvem der er ansvarlige for hvad i processen og hvornår. Kommissoriet er fortsat under udarbejdelse med inddragelse af blandt andet centerledelse og CenterMED i Center for Skole.

 

Kommissoriet forventes færdigt i oktober/november 2020, hvorefter der vil være en orientering i Børne- og Skoleudvalget, der præciserer kommissoriet og organiseringen af den fremadrettede indsats, ligesom der gives en status på målopfyldelsen i den overordnede udviklingsplan for fælles folkeskole Bornholm.

 

Med henblik på at løfte mål og delmål har skolechefen i Center for Skole nedsat 10 arbejdsgrupper på tværs af skolerne, der skal arbejde med 10 strategisk prioriterede emner:

 

1.    IT og digitale løsninger

2.    Den faglige udvikling – fokus på læsning og matematik

3.    Sunde og bæredygtige fællesskaber i skolen (herunder grøn dannelse og røgfri skole)

4.    Kommunikation og Dialog

5.    Forældresamarbejdet

6.    Systematisk opfølgning på ledelsesinformation (datadrevet ledelse)

7.    Kompetence og kapacitetsopbygning på skolerne

8.    Mindset

9.    Udvikling af model for samarbejde – for alle aktører på området

10. Trivsel i skolen (herunder nedbringelse af elevfravær)

 

Hver arbejdsgruppe har en tovholder fra centerledelsen, der skal sikre fremdrift indenfor det konkrete område. Arbejdsgrupperne igangsætter udviklingsarbejdet i september 2020, og der er udarbejdet kommissorier for arbejdsgruppernes arbejde med klare forventninger om produktkrav og resultater. Administration og Rådgivning understøtter skolernes arbejde.

 

Kommende aktiviteter, efterår og vinter 2020-2021

-      Det overordnede kommissorie og projektorganisering på plads

-      Afholdelse af kick-off møder på skolerne til synliggørelse af Fælles Folkeskole Bornholm

-      Halvårlige dialogmøder på skolerne med fokus på evaluering af arbejdet med dels den overordnede udviklingsplan, dels de lokale udviklingsplaner

-      Opfølgning på udviklingsarbejde i de 10 strategiske arbejdsgrupper

-      Plan for samt udvikling og implementering af mål på det specialiserede område i samarbejde med blandt andet Børn og Familie, som delprojekt under Fælles Folkeskole Bornholm

-      Ny forældretilfredshedsundersøgelse

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på udført og planlagt undervisningstid i folkeskolen

17.02.05G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget ønskede før sommerferien en status på det faktiske undervisningstimetal i skoleåret 2019/2020 samt det planlagte undervisningstimetal for skoleåret 2020/2021. Undervisningstimetallene er nu opgjort, og forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Børne- og Skoleudvalget tager status på planlagt og udført undervisningstid til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Taget til efterretning, idet Børne- og Skoleudvalget ser frem til en årlig status.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af afslutningen på skoleåret 2020/2021 er de realiserede undervisningstimer i folkeskolen på Bornholm blevet opgjort og sammenholdt med det oprindeligt planlagte antal. Den nationale nedlukning i marts 2020 har haft stor betydning for, hvor mange af de planlagte timer, der er blevet afholdt.

 

Der er således foretaget en opgørelse på baggrund af skolernes tilbagemeldinger, der viser, at lærerne i gennemsnit har undervist 729 timer i skoleåret 2019/2020, mens børnehaveklasselederne gennemsnitligt har haft 805 undervisningstimer.

 

Opgørelse over realiserede undervisningstimer

i den bornholmske folkeskole i skoleåret 2019/2020

Antal lærere

Undervisningstimer

Gennemsnit

202,52

147.717

729

Antal børnehaveklasseledere

Undervisningstimer

Gennemsnit

12,83

10.331

805

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at den gennemsnitlige undervisningstid på de bornholmske folkeskoler skulle sænkes med 0,5 time svarende til 20 timer på årsbasis fra 766 til 746 om året. Den gennemsnitlige undervisningstid for lærere har således siden skoleåret 2017/2018 være 746 for lærere og 813 for børnehaveklasseledere.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel varierer det realiserede, gennemsnitlige timetal på de enkelte skoler i skoleåret 2019/2020:

 

2019/2020

Planlagte og realiserede undervisningstimer (gennemsnit pr. skole)

Antal lærere på uddannelse

Undervisningstimer

Planlagt

Udført

Resultat

 

10. klasseskolen

711

718

7

0

Hans Rømer Skolen

768

743

-26

1

Heldagsskolen

696

696

0

1

Kildebakken

751

715

-36

0

Kongeskærskolen

727

710

-17

2

Paradisbakkeskolen

753

770

17

4

Svartingedal Skole

715

692

-24

1

Søndermarksskolen

696

714

18

6

Åvangsskolen

721

649

-72

4

 

Årsagen til de store udsving skyldes primært den særlige situation på skolerne i forbindelse med Corona-pandemien, der betød, at skolerne indledningsvist skulle levere fjernundervisning og efterfølgende nødundervisning i overensstemmelse med de nationale retningslinjer på området.

 

Skolerne har i forbindelse med både fjern- og nødundervisning fokuseret på en smidig og fleksibel opgaveløsning til gavn for såvel elever som medarbejdere, og har prioriteret en funktionel hverdag over en eksakt registrering af timetallet. Den særlige situation på skoleområdet har derfor betydet, at ovenstående opgørelse ikke er helt retvisende i forhold til den undervisning, der er blevet leveret på skolerne.

 

Fra den nationale nedlukning den 12. marts og frem til sommerferien den 26. juni, har skolerne imidlertid opgjort undervisningstimerne forskelligt, hvilket gør det yderst vanskeligt at sammenligne de enkelte skolers opgørelser over den enkelte lærers gennemsnitlige, udførte undervisningstid, som er listet ovenfor.

 

På baggrund af denne erfaring, understreger skolechefen vigtigheden af, at skolerne dels altid registrerer det reelle antal undervisningstimer, dels anvender den samme opgørelsesmetode, så tallene bliver sammenlignelige og anvendelige. Dette skal optimere muligheden for at anvende data i forbindelse med udvikling og drift af de bornholmske folkeskoler.

 

Ovenstående har ligeledes været en anledning til at genoptage et arbejde, der skal sikre en ensartet metode for opgørelse af undervisningstid på skolerne i samarbejde med Bornholms Lærerforening (BLF).

 

 

 

 

Planlagt undervisningstid i skoleåret 2020/2021

Der er ligeledes foretaget en opgørelse af det planlagte undervisningstimetal for skoleåret 2020/2021, som fordeler sig på følgende måde:

 

Gennemsnitligt, planlagt undervisningstimetal
i skoleåret 2020/2021

 

Lærere

Børnehaveklasseledere

10. klasseskolen

731

-

Hans Rømer Skolen*

727

815

Heldagsskolen

743

-

Kildebakken

761

-

Kongeskærskolen

735

839

Paradisbakkeskolen

747

809

Svartingedal Skole*

708

839

Søndermarksskolen*

663

765

Åvangsskolen*

669

790

*) Skolen har fået bevilget nedsat undervisningstid i skoleåret 2020/2021

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

00.01.00P22-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter
Natur- og Miljøudvalget beslutter
Børne- og Skoleudvalget beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har igangsat en proces, der skal føre til en ny politik for kultur- og fritidsområdet.  Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en politik, som er formuleret på baggrund af bidrag fra flere centre i BRK og eksterne kultur- og idrætsaktører. Da udkastet berører flere politikområder, fremsendes det til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg. Dertil lægges en revideret tidsplan for udarbejdelsen af en ny politik til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

a)   Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkender revideret tidsplan for udarbejdelse af ny politik for kultur, idræt og fritid.

b)   Udvalgene drøfter udkast ny politik for kultur, idræt og fritid og giver tilbagemelding.

 

Social- og sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
Social- og Sundhedsudvalget har enkelte bemærkninger til udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid:
- Udvalget anbefaler at udkast til politik sendes til høring i Handicaprådet.
- Udvalget vurderer at det er vigtigt at politikken omfatter psykisk sårbare og mennesker med
  handicap.
- Udvalget anbefaler at foreningsniveauet inddrages både på udkast-niveau og før politikken
  endeligt godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Børne- og Skoleudvalget tager tidsplanen til efterretning og har drøftet udkast til politik.

Sagsfremstilling

I starten af 2020 godkendte Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget en procesplan for udarbejdelse af en ny politik, der skulle sætte retningen for udviklingen af både kultur-, idræts- og fritidsområdet.

I løbet af foråret og sommeren har administrationen gennemført en inddragelsesproces, hvor et bredt felt af kommunale fagpersoner og eksterne kultur- og idrætsaktører har givet faglige inputs til den nye politik og strategiske indsatser med udgangspunkt i fem fokusområder, som udvalget godkendte i marts.

Som følge af Covid19-nedlukningen er interessenterne blev inddraget ved hjælp af skype og mail. Der er blevet afholdt en lang række interviews med repræsentanter fra kommunens fagcentre, kommunale og selvejende kultur- og idrætsinstitutioner samt DGI og DBU. Kommunens fire fagråd og udvalg på kultur-, idræts- og fritidsområdet har desuden haft mulighed for at give deres bidrag på mail.

På baggrund af ovenstående proces har administrationen nu udarbejdet et udkast til en ny politik. Udkastet er bilagt og sendes til drøftelse og kommentering i alle stående politiske fagudvalg.


Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid

Politikken har titlen ”Vores Ø – En politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Den tager udgangspunkt i, at kultur, idræt og fritid har en stor værdi i sig selv, men samtidig spiller en betydningsfuld rolle inden for flere dele af samfundslivet. Politikken er således kendetegnet ved, at den forgrener sig til andre politik- og fagområder herunder børne- og ungeområdet, handicapområdet, natur og friluftsliv, by- og områdefornyelse, havne mv.
Der arbejdes i øjeblikket på at skabe en visualisering af sammenhængen mellem kultur-, idræts- og fritidspolitikken og kommunens øvrige politikker, som skal indgå i den nye politik.
 
Politikkens niveauer


Politikken beskriver både de langsigtede politiske mål for fritids- og kulturområdet, dvs. hvad BRK gerne vil nå på området (politik), og de strategiske planer for, hvordan BRK i praksis vil nå politikkens mål. (strategi) Det betyder, at oplægget i princippet kombinerer to styringsdokumenter. Jf. model over sammenhæng mellem styringsdokumenter og niveauer.

Politikkens omdrejningspunkt er fire af de fem politisk, godkendte fokusområder: Livskvalitet, Dannelse og fællesskab, Samskabelse og Faciliteter og mødesteder.

Som et resultat af interessentinddragelsen er det femte fokusområde om udvikling med afsæt i bornholmske kvaliteter og potentialer udgået som selvstændigt afsnit og indgår i stedet som et gennemgående princip for hele politikken.

For hvert af de fire fokusområder er der formuleret en hovedambition, der beskriver det overordnede ønske med det respektive fokusområde (politikniveau). Under hver hovedambition er der formuleret en række ambitioner, der udgør de strategiske planer for, hvordan hovedambitionen kan realiseres (strateginiveau).

For at illustrere ”den røde tråd” fra de politiske mål og de konkrete handlinger gives der for hver ambition eksempler på igangværende initiativer og forslag til nye. (handlingsniveau) Disse eksempler har til formål at inspirere til formuleringen af handleplaner, der efter politikkens vedtagelse skal udarbejdes og realiseres i samarbejde med kommunens fagcentre, selvejende og kommunale kultur- og idrætsinstitutioner, lokale brugerråd, folkeoplysende foreninger, kultur -og idrætsforeninger m.fl.

Politikken og budgetmål
Når politikken er vedtaget, er det hensigten, at den bliver koblet med mål- og budgetprocessen. Det er således tanken, at ambitionerne (strateginiveau) skal udgøre de fireårige langsigtede budgetmål for kultur- og fritidsområdet, mens de etårige budgetmål skal afspejle de konkrete handlinger, der skal virkeliggøre politikken. (handlingsniveau)
 
Det er hensigten, at den nye politik skal erstatte gældende idrætspolitik (2013), kulturpolitik (2015) og bibliotekspolitik (2017).
Tidsplan


Ifølge den oprindelige tidsplan skulle den nye politik være endelig godkendt i november 2020. Men særlig på grund af Covid-19 nedlukningen har det været nødvendigt at justere tidsplanen.

Den reviderede tidsplan lægger op til, at udkast til ny politik drøftes i de politiske fagudvalg i september, hvorefter udkastet revideres på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger. I november sendes et revideret udkast til politisk behandling med anbefaling til kommunalbestyrelsen om, at udkastet sendes i offentlig høring samt i høring i de kulturelle råd, Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget. Politikken forventes godkendt i februar/marts 2021.
 
Revideret tidsplan

Juni-august

 

·        Dialogmøder og opkvalificering af inputs fra interne og eksterne samarbejdspartnere

·        Udarbejdelse af udkast til ny politik

 

September

 

·        Godkendelse af revideret tidsplan og 1. behandling af udkast samt input fra BSU, SSU, NMU og JUFU

 

Oktober

 

·        Udkast til ny politik behandles i chefgruppen

 

November

 

·        2. behandling af ny politik i JUFU, ØEPU samt KB

·        KB sender politik i offentlig i høring inkl. i områdets fagråd med høringsfrist d. 18. december 2020

 

December

 

·        Ny fritidspolitik i offentlig høring med høringsfrist d. 18. december 2020

Februar/

Marts 2021

 

·        Behandling af høringssvar og endelig godkendelse af ny fritidspolitik i JUFU, ØPEU og KB

 

 

Juni 2021

 

 

·        Justering af JUFU’s langsigtede budgetmål


I den efterfølgende periode revideres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budgetmål, så der skabes sammenhæng mellem dem og politikken.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

1.
Udkast til ny politik for kultur, idræt og fritid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rammeaftale 2021-2022  for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

 

27.03.40P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

9

 

Hvem beslutter

Social-og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2020-2021 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

 

Rammeaftale 2020-2021(Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Før kommunalbestyrelsen får forelagt sagen til godkendelse, høres den i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)   At Social- og Sundhedsudvalget sender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i høring i Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før godkendelse i kommunalbestyrelsen.

b)   At kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2020-2021 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 21. september 2020:
a) Anbefales, Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få at tilsendt høringssvarene fra Bornholms Ældreråd og Bornholms Handicapråd før behandlingen i kommunalbestyrelsen, idet udvalget forbeholder sig ret til at behandle sagen ved et ekstraordinært møde.
b) Anbefales

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:
Ad. A: Anbefales

Ad. B: Anbefales

Sagsfremstilling

KR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

 

Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde ogspecialundervisning har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning for Kommunerne i

hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

 

 

 

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere leverandører på den anden. Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene for de kontrakter/leveranceaftaler, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængde.

 

Rammeaftalens betydning for Bornholms Regionskommune

 

Overordnet ses en videreførelse af Rammeaftalen for 2019 – 2020.

 

Rammeaftalens tematiske udmeldte fokusområder om Udvikling af en aktuel og relevant tilbudsvifte, og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser, samt udviklingen af en ny Økonomimodel, er det vurderingen, at et bredt udbud af relevante udbud og en styrkelse af mulighederne for de kommunale indsatser overfor borgere med psykiske lidelser, vil bidrage positivt til den samlede indsats overfor målgruppen på Bornholm.

 

De tilbud som er omfattet af Rammeaftalen giver en bredere og mere specialiseret vifte af tilbud, da de højt specialiserede tilbud kan bidrage til opgaveløsningen på de områder, hvor Bornholms Regionskommune ikke har den nødvendige ekspertise til opgaveløsningen i disse helt særligt fagligt krævende opgaver.

 

Når Bornholms Regionskommune vælger, at anvende disse tilbud, så er det med baggrund i, at kan opstå behov for helt særlige kompetencer i opgaveløsningen, som ikke findes i kommunens portefølje på området. Alternativet kan/vil være, at etablere enkeltmandstilbud på Bornholm, som oftest er meget dyre, og hvor tilbuddet kan risikere ikke at indeholde de samme faglige kompetencer som et højt specialiseret tilbud i Regionen.

 

Center for Psykiatri og Handicap vurderer, at det er nødvendigt at have den brede vifte af specialiserede tilbud for, at kunne sikre den bedste opgaveløsning for den enkelte borger – det er særdeles vigtig, at den enkelte borger sikres den nødvendige støtte og hjælp for, at kunne mestre eget liv.

 

I forhold til Økonomimodellen, er det vurderingen, at denne vil medvirke til, at sikre et mere gennemskuelig økonomisk overblik for de ydelser som Bornholms Regionskommune køber udenøs, idet der skabes en større gennemsigtighed i takststrukturen for de regionale tilbud.

 

Af bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022 fremgår det:

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning”.

 

I Center for Psykiatri og Handicap er processen for implementeringen af en takststyringsmodel, på botilbudsområdet, i eget regi opstartet. Det er forventningen at takststyringsmodellen giver en mere økonomisk gennemsigtighed tilbuddene imellem, da taksterne er differentieret og baseret på borgernes funktionsniveau (både mentalt og fysisk).

 

Derudover forventes det, at takststyringsmodellen på botilbudsområdet vil give en god og sammenhængende dialog mellem myndighed og udfører, således at den vil understøtte en sikker afgørelse og en præcis målsætning for den enkelte borger.

 

 

Rammeaftale 2021-2022

 

I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: -At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

 

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og

2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

 

Rammeaftale 2021-2022:

 

·        Link til udkast til Rammeaftale

·        Link til Teknisk bilag 1 - teknisk bilag til Styringsaftalen

·        Link til Teknisk bilag 2 - teknisk bilag til Udviklingsstrategien

 

Baggrund og proces

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen).

 

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

 

Centrale Udmeldinger:

 

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

·        Link til hovedstadsregionens udkast til afrapportering på den Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

 

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger.

 

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

 

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020

En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020, men de største ændringer fremgår nedenfor for at lette gennemlæsning af Rammeaftalen.

 

Selve Rammeaftalen

 

Fokusområde

Af Rammeaftalens udviklingsstrategi fremgår som tidligere år fokusområde for de kommende år. I Rammeaftale 2021-2022 er der et overordnet udviklingsstrategisk fokus på ’kvalitet’, som konkretiseres i to tematiske fokusområder, hhv. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

’Følg og forklar’-modellen

Det er nyt, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en ’Følg og forklar’-model. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen. Læs mere om ’følg og forklar’-modellen under teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Økonomimodel

Desuden er økonomimodellen ny i Rammeaftalen. Økonomimodellen skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. Læs mere om ændringerne ift. økonomimodellen under teknisk bilag 1 afsnit 2.

 

Monitorering af det specialiserede socialområde

Forud for Rammeaftale 2021-2022 er der udarbejdet en monitorering af det specialiserede socialområde. Monitoreringen indgår som en del af Rammeaftalen 2021-2022.

 

Gennemsigtighed i takststrukturen

I økonomiaftalen 2020 er der aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen. Læs mere herom i teknisk bilag 1 afsnit 10.1.

 

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre Centrale Udmeldinger om målgrupperne Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser. I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens Udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelserne behandle afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

 

Teknisk bilag 1 (Styringsaftalen)

I teknisk bilag 1 om Styringsaftalen er der særligt ændret i følgende afsnit:

 

• 1. Indledning

• 2. Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2021-2022

• 2.2 Ny økonomimodel

• 2.2.2 Økonomimodel til opstartsfase for nye tilbud eller pladser

• 2.3 Ny monitoreringsmodel

• 3.4 Tillægsydelser og abonnementsordninger

• 4.6 Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser.

 

Teknisk bilag 2 (Udviklingsstrategien)

I teknisk bilag 2 om Udviklingsstrategien er tabeller opdateret ift. kapacitet og belægning, hvilket har medført en opdatering af flere tekstpassager (bl.a. 2.2 Tilbud på Børne- og ungeområdet som følges i regi af Udviklingsstrategien 2021-2022, 2.3 Tilbud på voksenområdet som følges i regi af Udviklingsstrategi 2021-2022, 4 Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper).

 

Desuden er afsnittene om de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger opdaterede. Afsnit 11 om National koordination er opdateret med henblik på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Mødeplan 2021 for Børne- og Skoleudvalget

00.22.04A26-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte mødetidspunkt for møder i 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   mødedatoerne jf. mødeplanen for 2021 tages til efterretning, under forudsætning af     kommunalbestyrelsens godkendelse af mødeplanen den 17. september 2020

b)   mødetidspunktet fastsættes til kl. 11

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Ad. A: Taget til efterretning

Ad. B: godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 17.9.2020 at godkende mødeplanen for 2021 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget har møder følgende dage i 2021:

5. januar

2. februar

2. marts

6. april

4. maj

1. juni

24. august

28. september

2. november

30. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 22. september 2020

1.
Mødeplan 2021 v. 4.9.2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller, at

·        Der ikke er sager, der skal til høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

22-09-2020

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 22. september 2020:

Morten Riis har orienteret om henvendelse fra Svaneke Børnehus om snarligt møde.

Centerchef Trine Schloss har orienteret om, at folkeskoler udskyder projekt med demokratiskolen som følge af corona.