Referat
Børne- og Skoleudvalget
01-12-2020 kl. 11:00
Skypemøde
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31.10.2020
  åbent 4 Status på hjemtagelsen af familieplejeopgaven - december 2020
  åbent 5 Fremtiden for Svaneke Børnehus og Mælkebøtten
  åbent 6 Evaluering af Løvstikkens tildelingsmodel
  åbent 7 Status på De små børns Bornholm - december 2020
  åbent 8 Opfølgning på bortfald af tilbagebetaling af egenbetaling for en plads i dagpleje
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen
  åbent 10 Revideret styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen
  åbent 11 Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering
  åbent 12 Skolekoncerter 2021-2024
  åbent 13 Kulturaftale 2021-2024
  åbent 14 Udmøntning af bevilling til rengøring i forbindelse med Covid-19 i 2021 og kommende år
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Handicaprådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

1

 

 

Fraværende

Bente Helms har meldt afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef for Center for Børn og Familie Ann Rubæk-Nielsen deltager under hele mødet.

Centerchef for Center for Skole Trine Schloss Pedersen deltager under hele mødet.

Centerchef for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering Alle Westh deltager under punkt 15.

 

Linda Kofoed Persson forlod mødet kl. 15.45 under behandling af punkt 15.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 viser for Børne- og Skoleudvalgets området et regnskab med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Set under et er der fra 2019 overført et overskud på 25,8 mio. kr. Således forventes årets resultat at blive et overskud på 26,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020. I 2020 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli og 31. januar 2021.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019.

 

Som en del af budgetopfølgningen har der været fokus på at afdække den betydning Corona-krisen indtil videre har haft og forventes at få på områdernes driftsøkonomi. Dette fremgår af den mere detaljerede beskrivelse i bilaget.

 

I den samlede budgetopfølgningssag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen vil der være et overblik over Corona-krisens samlede betydning for kommunes økonomi.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgningen på driften

 

Drift

For Center for Børn og Familie forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 12,7 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 15,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet kan henføres til programmet ”De små børns Bornholm”, samt til søskendetilskud og økonomiske fripladser, studerende og kontoen for ”pengene følger barnet”. Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. er en forbedring på 2,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april. Forbedringen på netto 2,1 mio. kr. er primært sket hos daginstitutionerne, hvor sundhedsmyndighedernes neddroslede krav vedr. corona betyder en forbedring af økonomien, samt på programmet ”De små børns Bornholm”, hvor opstarten er forsinket på grund af coronaen.

 

Merforbruget på Børn og Familie kan henføres til brug af overførslerne hos Udføreenhederne samt til ekstraordinære udgifter på foranstaltningsområdet grundet en tabt mellemkommunal refusionssag i ankestyrelsen. Udføreenhederne forventer samlet et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er status quo i forhold til opfølgningen 30. april 2020. Merforbruget hos Myndighed, administration og foranstaltninger på 0,3 mio. kr. er en forbedring på 3,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020. Forbedringen skyldes færre anbragte og lavere gennemsnitspriser end antaget 30. april, brug af mindre omkostningstunge foranstaltninger, samt udsættelse af en række initiativer vedr. myndighedsbehandlingen. Med en overførsel på 9,4 mio. kr. forventes et overskud på 8,6 mio. kr.

 

Børn og Familie har iværksat en række flerårige initiativer finansieret af overførslen fra 2019 og der planlægges derfor overført 3,8 mio. kr. til 2021 til finansiering og afslutning af de igangsatte initiativer bl.a. "Nedbringelse af ventetider til pædagogisk-psykologisk vurdering i Center for Børn og Familie" og "Indsats til nedbringelse af skolefravær".

 

For Center for Skole forventes samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 13,2 mio. kr. Dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april

 

Det forventede overskud var i budgetopfølgning pr. 30 april 6,9 mio. kr.

 

Merforbruget på skoleområdet kan henføres til anvendelse af overført overskud på engangsformål, disse er uændrede siden april.

 

Det reducerede merforbrug siden april kan primært henføres til to forhold.

Skolerne havde i april forventede udgifter til lejrskoler/studieture. Disse er alle udskudt til 2021 grundet Covid-19, og dermed er der også behov for et overskud som kan overføres til 2021 hvor udgiften forhåbentligt kommer.

 

I april tages der typisk højde for, at der kan komme uforudsete udgifter til langtidssygdom m.m., disse udgifter har der ikke været i væsentlig grad under første og anden fase af Covid-19. Desværre ser det ud til at denne udgiftstype sidst på året er tydeligt voksende, og en økonomisk soliditet på skolerne kan være påkrævet i 2021.

 

Det forventede resultat for 2020 er endvidere allerede planlagt og disponeret i 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets bevillinger er der fra 2019 overført et overskud på 25,8 mio. kr.  Med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 26,0 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2020

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2020

Afvigelse i pct.

Overført fra 2019

Forventet resultat i 2020

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Børn og Familie

2.779

 

0,9 %

 

12.663

15.442

 

11 Dagpasning

3.596

 

2,9 %

 

3.285

6.881

 

12 Børn og familie

-817

 

0,4 %

 

9.378

8.561

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-2.653

 

0,9 %

 

13.183

10.530

 

13 Undervisning

-2.653

 

0,9 %

 

13.183

10.530

 

Børne- og Skoleudvalget

125

 

0,0 %

 

25.846

25.971

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2020

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt.

Ændring

30. apr.

31. okt.

Ændring

Center for Børn og Familie

-2.494

2.433

4.927

 

 

 

11 Dagpasning

1.458

3.596

2.137

 

 

 

12 Børn og familie

-3.953

-1.163

2.790

 

 

 

Center for Skole

-6.266

-2.653

3.613

 

 

 

13 Undervisning

-6.266

-2.653

3.613

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

-8.761

-220

8.540

 

 

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31.10.2020  

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. oktober 2020

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020, er der udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. Der forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2020. Fra 2019 er der samlet set overført et overskud på 9,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 8,6 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. bedre end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2020.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2020 og pr. 31. oktober 2020.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

 

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. oktober 2020 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

     Udførerdel

     Løvstikken

·        Aflastninger

     Sikrede afdelinger

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

     Plejefamilier

     Opholdssteder

     Døgninstitutioner

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

     Myndighed

 

Løvstikken er vurderet til at være "grøn" pr. 31. oktober 2020. Coronanedlukningen har medført et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. som kan henføres til brug af vikarer til afvikling af afspadsering optjent under coronanedlukningen.

 

Opholdssteder er vurderet til at være ”gul”, da der forventes et merforbrug på opholdssteder. Merforbruget kan primært forklares ved at Bornholms Regionskommune i vinters tabte en mellemkommunal refusionssag vedr. en anbringelse på opholdssted. Den tabte sag har medført, at regnskabet i 2020 belastes med 1,1 mio. kr. i udgifter der vedrører opholdsudgifter i 2019. Hertil kommer en ekstraordinær dyr, men dog nu lukket sag.

Døgninstitutioner vurderes ligeledes at være "gul", da der fortsat ses et højt antal anbringelser på døgninstitutioner.

Ved anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner fokuseres der på anbringelser i lokalmiljøet, og anvendelsen af opholdssteder/institutioner ovre er begrundet i institutionernes speciale.

 

Plejefamilier vurderes fortsat at være "gul", da en række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering og match af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt.

 

Myndighed vurderes at være "rød" pga. det stadig høje antal underretninger og deraf afledte børnefaglige undersøgelser samt den nye lovgivning om ungdomskriminalitetsnævn. Dette betyder at Myndighed aktuelt oplever et massivt arbejdspres. Der blev fra 2019 overført 2,5 mio. kr. til tiltag for at mindske arbejdspresset i Myndighed bl.a. via vikardækning af vakante stillinger, etablering af mesterlæreordning og efteruddannelse af sagsbehandlerne. Flere af tiltagende er blevet udskudt pga. corona og stillingsvakancer som myndighedsleder og centerchef, og forventes i stedet at igangsættes primo 2021.

 

Pr. 31. oktober 2020 er der 2 vakante sagsbehandlerstilligner og 1 vakant konsulentstilling, samt myndighedsleder. Derudover er der ansat et mindre antal studentermedhjælpere til understøttelse af opgaveløsning på myndighedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Fokuspunkter pr. 31-10-2020, vers. 20.11.2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på hjemtagelsen af familieplejeopgaven - december 2020

27.30.04P00-0369

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med hjemtagelsen af familieplejeopgaven har Center for Børn og Familie oprettet et selvstændigt team, Familieplejeteamet, som skal varetage opgaven fra 1. januar 2021. Bemandingen af teamet forventes på plads i starten af december 2020. Der er udsendt statushilsen til plejefamilierne som led i hjemtagelsen af familieplejeopgaven.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet d. 3. november 2020 orienteret om procesplanen for hjemtagelsen af familieplejeopgaven. Der fremgik også, at Børne- og Skoleudvalget ville modtage endnu en statusopdatering i december.

 

Familieplejeteamet

I forbindelse med at kommunen hjemtager familieplejeopgaven har Center for Børn og Familie oprettet et selvstændigt team, Familieplejeteamet, som skal varetage opgaven – med effekt fra 1. januar 2021. Lederen vil referere til centerchefen, sådan som det fremgår af det opdaterede organisationsdiagram for Center for Børn og Familie (se bilag 1).

 

De tre stillinger som familieplejekonsulenter har været slået op, og der er afholdt ansættelsessamtaler. Der er udpeget en leder af teamet, og det forventes at den konkrete sammensætning af teamet kan meldes ud til organisationen i starten af december 2020.

 

Orientering til plejefamilier

Der er udsendt en statushilsen til plejefamilierne (se bilag 2), hvor Center for Børn og Familie blandt andet præsenterer den nye leder og inviterer til møde mellem plejefamilierne og familieplejeteamet. Sidstnævnte er naturligvis afhængig af forsamlingsforbuddet.

Der udarbejdes desuden en velkomstfolder til plejefamilierne i forhold til overgangen til BRK, her vil kontaktinformationer og andre væsentlige informationer fremgå, så plejefamilierne ikke er i tvivl hvem de skal kontakte f.eks. ved akut opståede situationer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Bilag 1 Organisationsdiagram (PPTX)

2.
Statushilsen til plejefamilierne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fremtiden for Svaneke Børnehus og Mælkebøtten

27.18.12A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-11-2020

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-11-2020

20

 

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé                               

I løbet af udarbejdelsen af de tre scenarier for Mælkebøtten, har Svaneke Friskole fremsendt forslag til ny aftale for Svaneke Børnehus’ lejemål. Dermed hænger fremtiden for Svaneke Børnehus og Mælkebøtten sammen; skal Svaneke Børnehus forblive i nuværende lokaler tæt på Svaneke Friskole og Mælkebøtten flyttes til enten Kildebakken eller andet børnehus, eller skal Svaneke Børnehus fusioneres med Mælkebøtten på Mælkebøttens matrikel.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Svaneke Børnehus flytter ud af de nuværende lokaler og fusioneres med Mælkebøtten (scenarie 3).

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2020:

Børne- og Skoleudvalget kan ikke anbefale indstillingen, idet udvalget afventer dialog med forældrene i Svaneke Børnehus. Udvalget ønsker desuden flere faktorer belyst, herunder mulighed for at tilbagekøbe Svaneke Børnehus samt frasalg af det gamle hovedhus i Mælkebøtten.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. november 2020:

Tages af dagsordenen og sendes tilbage til Børn- og Skoleudvalget behandling.

 

 

Servicedirektøren indstiller, at

 

·        Scenarie 3 sendes i høring hos Handicaprådet og Dagtilbudsbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Siden budgetaftalen for 2020 har Center for Børn og Familie udarbejdet scenarier for en bæredygtig løsning for Mælkebøtten, og d. 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at scenarie 2 (Mælkebøtten til Kildebakken), scenarie 3 (Svaneke Børnehus til Mælkebøtten) og scenarie 4 (Mælkebøtten til anden børnehaven) skulle beskrives i dybden.

Desuden skulle der udarbejdes en inddragende proces, som sikrer den kvalificerede beskrivelse af de valgte scenarier. Den inddragende proces er allerede taget til efterretning og er derfor ikke beskrevet yderligere i denne sagsfremstilling, men kan ses her.

 

I løbet af udarbejdelsen af scenarierne for Mælkebøtten blev BRK orienteret af Svaneke Friskole om, at friskolen ikke længere må udleje de lokaler, som Svaneke Børnehus lejer (se bilag 1). Da vilkårene for valg af scenarie for Mælkebøttens fremtid dermed er ændrede, blev det af BSU, NMU, ØEPU og KB besluttet at afvente en nærmere dialog med Svaneke Friskole.

Med udsigten til at Svaneke Børnehus ikke kan være i lokalerne ved Svaneke Friskole på de nuværende vilkår, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken fremtid der ønskes for Svaneke Børnehus: Enten skal der findes en løsning, så børnehuset kan blive i de nuværende lokaler, eller også skal børnehuset flyttes til anden matrikel.

 

Løsningsforslag fra Svaneke Friskole

Svaneke Friskole fremsendte d. 26. august 2020 et løsningsforslag til BRK (se bilag 2). Overordnet ser forslaget sådan ud:

Det skal bemærkes, at da bygningen endnu ikke er solgt til ny ejer, er der risiko for, at den nye ejer kan ændre på lejebetingelserne frem mod fremlæggelse af lejekontrakten.

 

Den nye bestyrelse for Svaneke Friskole bakker fortsat op om de opstillede forslag vedr. Svaneke Børnehus’ fremtid (se bilag 3):

a)   Svaneke Friskole sælger areal til investor, som derefter lejer faciliteter ud til henholdsvis skole (SFO og klub) samt Børnehuset

b)   Børnehuset flyttes til Mælkebøtten

 

Bestyrelsen på Svaneke Friskole oplyser endvidere, at såfremt kommunen og børnehuset ikke ønsker at blive i de nuværende lokaler, kan de allerede på nuværende tidspunkt benyttes til et bedre SFO og klub tilbud. Svaneke Friskole ønsker således ikke at tage stilling til, hvilken løsning de anser for værende bedst, så længe der fastholdes en kommunal institution i byen. 

 

Vurdering af fremsendte løsningsforslag

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Ejendomme og Drift og Juridisk Service gennemgået udspillet fra Svaneke Friskole, og sammenlignet det med den nuværende aftale. Den fulde sammenligning findes i bilag 4. Inden den tidligere bestyrelses fratrædelse, forhandlede BRK og Svaneke Friskole om en ny lejekontrakt, men arbejdet blev indstillet. I bilag 4 fremgår der derfor henvisninger til, hvad den nye kontrakt kunne have indeholdt, men alle sammenligninger tager udgangspunkt i den nuværende kontrakt.

 

Gennemgående stiller det fremsendte forslag BRK dårligere end tilfældet er i dag, herunder at kontrakten er uopsigelig frem til 1. januar 2029, hvorefter BRK har 2 års opsigelse mod de normale 6 måneder fra kontraktens begyndelse (med ikrafttrædelse tidligst 1. januar 2031). Dertil kommer fuldt ansvar for både indvendig og udvendig bygningsdrift, samt betaling af alle forsikringer og ejendomsskatter, ligesom nuværende fælles udgifter til den fælles legeplads fremover tilfalder BRK. Ifølge forslaget er der ikke planer om at etablere selvstændige forsyningsmålere, hvilket ellers er normal procedure ved udlejning af lokaler.

 

Hvis BRK vælger løsningen, hvor kommunen indgår en lejeaftale med en investor, er opgaven med at skabe et bæredygtigt tilbud for Mælkebøtten fortsat ikke løst, og der vil derfor skulle træffes en beslutning om scenarie 2, 4a eller 4b for Mælkebøttens vedkommende.

 

Samlet set vurderes scenarie 3 som den mest bæredygtige løsning med følgende argumenter:

·        Svaneke Børnehus kan ikke blive boende med de nuværende vilkår

·        Bestyrelsen på Svaneke Friskole bakker fortsat op om et kommunalt tilbud i byen også selvom det flytter til anden matrikel

·        Det hensigtsmæssige i at kommunen anvender egne bygninger til kommunale tilbud (jf. BRKs ”Strategi om kloge kvadratmeter)

·        Kvalitet i børne- og læringsmiljø ved at sammenlægge et alment og specialtilbud

 

Scenarier for Mælkebøtten

Da de tre scenarier tidligere har været præsenteret politisk, er følgende at finde i bilag:

·        Forudsætninger for alle tre scenarier for Mælkebøtten (bilag 5)

·        Scenarie 2 Mælkebøtten sammenlægges med Kildebakken (bilag 6) samt anlægsudgifter (bilag 7)

·        Scenarie 3 Mælkebøtten fusioneres med Svaneke Børnehus på nuværende matrikel (bilag 8) samt anlægsudgifter (bilag 9)

·        Scenarie 4a Mælkebøtten integreres med almenbørnehave i Hasle (bilag 10) samt anlægsudgifter (bilag 11)

·        Scenarie 4b Mælkebøtten integreres med almenbørnehave i Tejn (bilag 12) samt anlægsudgifter (bilag 13)

·        Samlet oversigt over bygningsdrift (bilag 14)

 

Scenarie 2 Mælkebøtten sammenlægges med Kildebakken

I dette scenarie fraflytter Mælkebøtten lokalerne i Svaneke og flyttes som enhed til Kildebakkeskolen i Tejn. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt, og der reduceres ikke i antallet pladser på Kildebakken. Minimumsbudgettet for Mælkebøtten, som pt. er til ti børn, reduceres som følge af de stordriftsfordele mellem Mælkebøttens og Kildebakkens personale. De to personalegruppers samlede ekspertise betyder, at der kan afsættes færre ressourcer fremover.

 

Scenarie 3 Mælkebøtten fusioneres med Svaneke Børnehus på nuværende matrikel

I dette scenarie bibeholdes Mælkebøtten på nuværende matrikel, og Svaneke Børnehus flytter ind på matriklen og integreres med Mælkebøtten. Mælkebøtten vil have mulighed for at have 10 børn indskrevet samtidigt. Lejeaftalen med Svaneke Friskole opsiges. Der skal findes en løsning for de øvrige faggrupper, der for nuværende benytter Mælkebøtten.

 

Scenarie 4 Mælkebøtten integreres med almenbørnehave på anden matrikel

I dette scenarie flyttes Mælkebøtten ud til en almenbørnehaves matrikel og integreres med almenbørnehaven. For at vælge hvilket børnehus, Mælkebøtten skal integreres med, er der en række hensyn at tage. Det valgte børnehus skal kunne bygges om, så der kan etableres de nødvendige faciliteter til Mælkebøttens målgruppe (eks. sanserum og hygiejnerum), og det skal være muligt at skabe skærmende læringsmiljøer for Mælkebøttens børn.

 

Center for Børn og Familie har ved gennemgang af bygningsmassen sammen med Center for Ejendomme og Drift vurderet, at Børnehuset i Hasle eller Tejn Børnehus vil være mest velegnet til at blive integreret med Mælkebøtten på deres matrikel.

 

Tidsplan for scenarie 2, 3, 4a og 4b

Tabel 2 viser estimering af tidsplan for de forskellige scenarier.

 

Tabel 1 Tidsestimering

 

Lokalplan mdr.

Projektering mdr.

Udbud mdr.

Byggeperiode mdr.

I alt mdr.

Scenarie 2

Kildebakken

0

 

4

 

2

 

8

 

14

Scenarie 3

Mælkebøtten

0

 

4

 

2

 

8

 

14

Scenarie 4a

Hasle

0

 

4

 

2

 

12

 

18

Scenarie 4b

Tejn

4

 

4

 

2

 

12

 

22

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne ved de forskellige scenarier for Mælkebøtten fordeler sig således:

 

Tabel 2 Anlægsomkostninger

 

Kr.

Anlægsberegning

Scenarie 2

Kildebakken

 Kr. 2.808.700,-

Bilag 2

Lukket bilag

Scenarie 3

Mælkebøtten

 Kr. 6.185.500,-

Bilag 4

Lukket bilag

Scenarie 4a

Hasle

 Kr. 8.396.000,-

Bilag 5

Lukket bilag

Scenarie 4b

Tejn

 Kr. 9.858.400,-

Bilag 6

Lukket bilag

 

Ændringen af driftsøkonomien fordeler sig således:

 

Tabel 3 Årlig ændring af driftsøkonomi ved de forskellige scenarier

Driftsudgifter pr. år i 1.000 kr.

Scenarie 2 Kildebakken

Scenarie 3 Mælkebøtten

Scenarie 4 Hasle

Scenarie 4 Tejn

Drift dagtilbud i alt

-755

-365

-365

-365

Nedjustering minimumsbudget (ti til otte børn)

-390

0

0

0

Besparelse på ledelse

-500

-500

-500

-500

Koordinator (10 t/u)

135

135

135

135

Bygningsdrift i alt

-436

-238

-200

-170

Merudgifter på adresse, hvor tilbuddet samles

49

63

285

315

Besparelse på adresse, hvor tilbud stopper

-485

-301

-485

-485

Samlet drift i alt

-1.191

-603

-565

-535

 

Som det fremgår af ovenstående, så vil der i samtlige scenarier blive sparet en lederløn samt være behov for en koordinatorstilling på 10 timer ugentligt. I scenarie 2, hvor Mælkebøtten flytter til Kildebakken, vil minimumsbudgettet endvidere sænkes fra nuværende 10 børn til otte børn. Det betyder, at driftsbesparelsen for dagtilbud i scenarie 2 lyder på 755.000 kr. årligt mod 365.000 kr. i de øvrige scenarier.

 

Besparelsen på bygningsdrift er også størst i scenarie 2, og den samlede besparelse på driften i scenarie 2 er i alt 1,2 mio. kr. årligt. Ved de øvrige scenarier er besparelsen mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. årligt. Specifikationerne af ændringerne vedrørende bygningsdriften fremgår af bilag 14.

 

Ved scenarie 2, 4a og 4b kan der muligvis være et provenu ved salg af Mælkebøttens bygninger.

Supplerende sagsfremstilling Center for Børn og Familie har sammen med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 1. december 2020.

Supplerende sagsfremstilling til BSU d. 1. december 2020.

Center for Børn og Familie har sammen med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 1. december 2020.

 

Dialog med forældre i Svaneke Børnehus

Administrationen har modtaget to henvendelser fra forældre i Svaneke Børnehus. Den ene henvendelse ser positivt på scenarie 3, hvor Svaneke Børnehus fusioneres med Mælkebøtten på Mælkebøttens matrikel, mens den anden vil bevare Svaneke Børnehus i de nuværende lokaler. De to henvendelser findes i hhv. bilag 15 og 16.

 

Frasalg af Hovedbygningen i Mælkebøtten

Der er en række bygningsmæssige, pædagogiske og praktiske forhold, som skal tages i betragtning ved at evt. salg Hovedbygningen. Selvom Hovedbygningen ved Mælkebøtten frasælges, er der fortsat ikke truffet en beslutning vedr. Mælkebøtten som bæredygtig løsning.

 

Udmatrikulering og salg af Hovedbygningen i Mælkebøtten

En række forhold omkring Hovedbygningen skal afklares inden et evt. salg:

·        Lokalplan: Der gælder to lokalplaner for arealet/bygningen. Ingen af de to lokalplaner hindrer udstykning. De hindrer heller ikke, at bygningen kan anvendes til boligformål, så længe der er tale om helårsbeboelse.

o   Temalokalplan 103 om anvendelse af boliger til helårsboliger.

o   Lokalplan 96 for bevaring og videreudvikling af Svaneke.

·        Forsyningslinjer: Der skal etableres nye forsyningslinjer til Hovedbygningen.

·        Udmatrikuleringen: En række forhold skal tages i betragtning, når det besluttes, hvor meget af matriklen, der kan frasælges:

o   Bag Hovedbygningen ligger en P-plads, som benyttes af personalet.

o   Bag Hovedbygningen ligger Mælkebøttens nyindkøbte legeplads samt nyere multihytte/bålhytte.

o   Bag Hovedbygningen ligger et atelier/kreativitetsbygning.

 

Udfordringer for Mælkebøtten som institution

Som udgangspunkt foregår der pædagogiske arbejde med børnene i de sekundære bygninger, så et salg af hovedbygningen vil ikke have konsekvenser for det daglige pædagogiske arbejde.

Hovedbygningen benyttes dog til en række administrative og praktiske formål:

·        Personalet har personalerum, kontor og mødelokale i Hovedbygningen.

·        Hovedbygningens skur og kælder anvendes af Mælkebøttens pedel til bl.a. værktøj, haveredskaber og nogle af Mælkebøttens ting.

·        I Hovedbygningens garage står Mælkebøttens bus, som bruges til transport af børnene, en havetraktor, stiger og andet.

 

Udfordringer for Center for Børn og Familie

Hovedbygningen bruges af andre faggrupper fra Center for Børn og Familie, og et salg af bygningen betyder, at der skal findes løsninger på følgende:

·        Inklusions- og Ressourceteamets fysio- og ergoterapeuter benytter mødelokalerne, og skal finde lokaler andetsteds, ligesom der skal findes opbevaring af materialer, som for nuværende findes i Hovedbygningen.

·        PPR bruger lokalerne i Hovedbygningen til fast arbejdsplads for to psykologer

·        PPRs psykologer udfører terapi i Hovedbygningen.

·        PPR laver Forældrekompetenceundersøgelser i Hovedbygningen. Undersøgelserne indeholder samspilsaktiviteter mellem forældre og børn, og derfor skal rummet være indrettet til det og stort nok til at kunne have plads til både familien og psykolog.

·        PPRs tale-hørekonsulenter udfører deres arbejde med Mælkebøttens børn i Hovedbygningen.

 

Center for Børn og Familie står overfor en generel udfordring i forhold til lokaler til borgerrettede aktiviteter, og med det forestående salg af Østre Skole kan der komme yderligere lokalemangel. Hvis Hovedbygningen i Mælkebøtten frasælges, vil det betyde udfordringer på lokaler for Center for Børn og Familie, og selvom centeret løbende forsøger at optimere brugen af lokaler, vil det ikke kunne løse udfordringerne.

 

Tilbagekøb af Svaneke Børnehus

Center for Børn og Familie har været i dialog med bestyrelsen for Svaneke Friskole for at afdække deres interesse i at sælge de bygninger, som Svaneke Børnehus lejer. Bestyrelsen har meddelt, at de ikke er interesseret i at sælge til BRK (se bilag 17).

 

Lejekontrakt fra investor

Administrationen vurderer fortsat, at det fremsendte løsningsforslag fra Svaneke Friskole – hvor der lægges op til et salg af bygningerne til en investor, hvorefter BRK kan leje bygningerne – ikke kan anbefales.

 

Svaneke Børnehus’ lejemål med Svaneke Friskole

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet d. 25. august 2020 orienteret om, at Undervisningsministeriet har givet afslag på Svaneke Friskoles ansøgning om dispensation for fortsat at kunne udleje lokaler til Svaneke Børnehus. Selvom BRK endnu ikke har modtaget en formel opsigelse af lejemålet, gør Undervisningsministeriet det klart, at lejemålet skal opsiges. Administrationen forventer derfor, at lejeaftalen vil ophøre, og at børnehuset skal fraflytte matriklen eller indgå en ny lejeaftale med investor i løbet af 2021.

 

Konsekvens ved opsigelse af Svaneke Børnehus

I salgsaftalen mellem BRK og Svaneke Friskole står der, at det mellem køber og sælger er aftalt, at sælger (BRK) har ret til at leje den del af Svaneke Børnehus, der på salgstidspunktet blev anvendt til vuggestue og børnehave. Der er ikke sat tidsbegrænsning på dette lejemål (se salgsaftalen i det lukkede bilag 18). Det betyder, at når BRK modtager en opsigelse for Svaneke Børnehus, vil den være at betragte som uberettiget, og opsigelsen kan derfor medføre et krav om økonomisk godtgørelse fra BRK mod Svaneke Friskole.

 

Ændring i Økonomiske konsekvenser

Tabel 3 er blevet revideret siden behandlingen i Børne- og Skoleudvalget. Besparelsen på ledelse er nedjusteret med 160.000 kr. i forhold til tidligere beregning, idet der ved budgetlægningen for 2021 er besluttet at spare 160.000 kr. på lederløn i Mælkebøtten (BSU-03 Ny ledelsesmodel).

 

Tabel 4 Revidering af Tabel 3 Årlig ændring af driftsøkonomi ved de forskellige scenarier

Driftsudgifter pr. år i 1.000 kr.

Scenarie 2 Kildebakken

Scenarie 3 Mælkebøtten

Scenarie 4 Hasle

Scenarie 4 Tejn

Drift dagtilbud i alt

-595

-205

-205

-205

Nedjustering minimumsbudget (ti til otte børn)

-390

0

0

0

Besparelse på ledelse

-340

-340

-340

-340

Koordinator (10 t/u)

135

135

135

135

Bygningsdrift i alt

-436

-238

-200

-170

Merudgifter på adresse, hvor tilbuddet samles

49

63

285

315

Besparelse på adresse, hvor tilbud stopper

-485

-301

-485

-485

Samlet drift i alt

-1.031

-443

-405

-375

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. november 2020

1.
Bilag 1 Notat om dialog mellem Svaneke Friskole og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (DOCX)

 2.  Lukket bilag

2.
Bilag 3 Bekræftelse fra Svaneke Friskoles bestyrelse (MSG)

 4.  Lukket bilag

3.
Bilag 5 Forudsætninger for alle tre scenarier for Mælkebøtten (DOCX)

4.
Bilag 6 Scenarie 2 Mælkebøtten til Kildebakken (DOCX)

 7.  Lukket bilag

5.
Bilag 8 Scenarie 3 Mælkebøtten fusioneres med Svaneke Børnehus på nuværende matrikel (DOCX)

 9.  Lukket bilag

6.
Bilag 10 Scenarie 4a Mælkebøtten integreres med almenbørnehave i Hasle (DOCX)

 11.  Lukket bilag

7.
Bilag 12 Scenarie 4b Mælkebøtten integreres med almenbørnehave i Tejn (DOCX)

 13.  Lukket bilag

 14.  Lukket bilag

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

8.
Bilag 15 Henvendelse fra forældre i Svaneke Børnehus (DOCX)

9.
Bilag 16 Henvendelse fra forældre i Svaneke Børnehus (PDF)

10.
Bilag 17 Afslag på salg fra Svaneke Friskoles bestyrelse (PDF)

 18.  Lukket bilag

11.
Bilag 19 Mail fra forældre i Svaneke Børnehus ang. resultat af afstemning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Evaluering af Løvstikkens tildelingsmodel

27.27.45A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Handicaprådet orienteres

Resumé

Løvstikkens budgettildelingsmodel blev justeret med virkning fra 1. januar 2020, og dermed blev den faste tildeling øget med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., hvorved alle Løvstikkens faste udgifter blev finansieret af den faste tildeling. Med den nye model blev det samtidig eksplicit, hvad de forskellige takster udløste af antal timer til borgerne. Ved budgetopfølgningen d. 31. oktober 2020 er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over brug af vikarer til afvikling af afspadsering som følge af merarbejde under corona-nedlukningen. Den nye model vurderes at være tilstrækkelig og der er ikke behov for at justere den.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

udvalgsmødet d. 3. december 2019 godkendte Børne- og Skoleudvalget en justeret budget- og takstberegningsmodel for Løvstikken. Udfordringen med den foregående model var, at Løvstikkens faste udgifter ikke blev dækket af den faste tildeling, og derfor delvist blev finansieret af den takst, som en indskreven borger udløser. Det betød, at Løvstikkens faste udgifter ikke blev dækket, når antallet af indskrevne borgere faldt, samtidigt med, at Socialtilsynet pålagde Løvstikken at have fast nattevagt. Der var derfor med den daværende model ikke udsigt til at det strukturelle underskud kunne rettes op.

 

Med den justerede model blev Løvstikkens faste tildeling øget med 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr., hvorved alle faste udgifter blev finansieret af den faste tildeling. Det vil sige at den faste tildeling dækker udgifter til stillingerne som ledelse, fast personale og fast nattevagt, samt uddannelse, forsikring og evt. vikardækning af disse ved sygdom. Dertil kommer udgifter til husets generelle kontorhold, Socialtilsynets tilsyn, handicapbil samt rengøring.

 

Med den nye budget- og takstberegningsmodel blev det samtidigt eksplicit, hvad de forskellige takster udløste af antal timer til beboerne.

 

Ved budgetopfølgningen d. 31.10.2020 er der beregnet et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget dækker over brug af vikarer til afvikling af afspadsering som følge af merarbejde under coronanedlukningen.

Tabel 1: Løvstikkens resultater og prognose 2017-2020

Resultat

Prognose pr. 31.10.2020

2017

2018

2019

2020

-0,3 mio. kr.

-0,7 mio. kr.

-0,8 mio. kr.

-0,1 mio. kr.

Kilde:  OPUS og egne beregninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.10.2020, vurderes den nye budget- og takstberegningsmodel at være tilstrækkelig, og der vurderes ikke at være behov for at justere modellen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på De små børns Bornholm - december 2020

00.16.02P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Handicaprådet orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De små Børns Bornholm følger overordnet de fastsatte milepæle, og har i løbet af 2020 udviklet pilot-indsatser og afprøvet dem hos enkelte familier og børnehuse. Covid-19 har udfordret civilsamfundssporet i programmet, ligesom enkelte uddannelsesaktiviteter er udsat til 2021. Programmet har derfor ubrugte midler i 2020, som forventes overført til 2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2020 blev Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteret om status for De små Børns Bornholm (DSBB). I den anledning anbefalede programledelsen for DSBB, at det politiske niveau blev orienteret om programmets fremdrift i samme omfang som Egmont Fonden.

 

Programmets fremdrift

Civilsamfundsporet er den del af programmet, som er mest udfordret af Covid-19, da mange frivillige foreninger og organisationer på området har skulle omstille sig, og retningslinjerne har gjort det svært at planlægge samarbejdsmøder. Forårets nedlukning har desuden medført et mindre skub i enkelte uddannelsesaktiviteter, som forventes at blive afholdt i foråret 2021, men overordnet set følger programmet de fastsatte milepæle (se bilag 1). Det har dog ikke påvirket gennemførelsen af kurserne i Sprogtrappen, som er blevet omlagt til digitale kurser for resten af 2020. Sprogtrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at styrke fagpersonalets evner til at understøtte optimal udvikling og læring hos både et- og tosprogede børn mellem 0 og 3½ år (se beskrivelse af kurset i bilag 2). Kurset er for samtlige personale i vuggestuer og ledere, dagplejepædagoger, sundhedsplejersker, talehørekonsulenter, medarbejdere i Inklusions- og Ressourceteamet samt ergoterapeuter.

 

Ifølge tidsplanen skal en lang række af indsatserne først starte op i januar 2021, og programmet har således brugt 2020 til at udvikle pilot-indsatser og afprøve dem hos enkelte familier og børnehuse for at vurdere, om de har den ønskede effekt. Herefter er der foretaget videreudvikling af indsatserne, og nogle er nu klar til at benyttes i større skala.

 

Et eksempel på sådan en pilot-indsats er besøg hos familier i forbindelse med overgangen fra hjem til dagtilbud, hvor både sundhedsplejerske og pædagog deltager sammen med familien (se bilag 3 for beskrivelse af Fælles Hjemmebesøg). Denne indsats udvides i løbet af foråret 2021, så flere familier får Fælles Hjemmebesøg, og undervejs justeres indsatsen ved behov.

 

Programmet har også haft god dialog med DGI Bornholm henover foråret 2020, hvilket har resulteret i et samarbejde omkring fædregrupper for mænd (BabyBuilding – se bilag 4). Det er primært DGI Bornholm, der står for afviklingen af fædregruppen, og programmet har bidraget med viden og sparring omkring indsatsen, som blandt andet bygger på erfaringer fra Thisted og Frederiksberg Kommune, ligesom Inklusions- og Ressourceteamet samt Sundhedsplejen er involveret i dele af forløbet. BabyBuilding har kørt henover efteråret 2020 og afsluttes i december, hvor programmet og DGI Bornholm vil evaluere og justere indsatsen. Der forventes at være endnu et forløb med BabyBuilding i foråret 2021.

 

I statusopdateringen fra juni 2020 fremgår det, at programledelsen udarbejdede en kommunikationsplan, som kunne præsenteres for styregruppen. Den findes i bilag 5.

 

Næste status gives til Børne- og Skoleudvalget, Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien 2021, da der følges samme kadence som til Egmont Fonden.

Økonomiske konsekvenser

Grundet Covid-19 er en række indsatser udskudt til 2021 heriblandt uddannelsesaktiviteter, og dermed afholdes udgiften også først næste år. Det forventes derfor, at mindreforbruget i 2020 vil blive overført til 2021.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Bilag 1 Milepælsplan De små børns Bornholm (PDF)

2.
Bilag 2 Kursus i SprogTrappen (DOCX)

3.
Bilag 3 Fælles Hjemmebesøg (PPTX)

4.
Bilag 4 Babybuilding - fædregruppe (PDF)

5.
Bilag 5 Kommunikationsplan for De små børns Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opfølgning på bortfald af tilbagebetaling af egenbetaling for en plads i dagpleje

28.09.40P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé         

Pr. 1. januar 2020 ophørte den tidligere praksis med at Bornholms Regionskommune tilbagebetalte egenbetaling til forældre, der vælger selv at passe deres barn, hvis barnets faste dagplejer er syg, har ferie eller på lignende vis er forhindret i at passe barnet. En opgørelse viser, at efterspørgslen på gæstepleje er lavere i 2020 end i 2019, og forklaringen findes delvis i situationen i foråret 2020 med covid-19. Center for Børn og Familie vil i november 2021 foretage endnu en opgørelse over forbruget af gæstepleje.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Taget til efterretniing

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2020 ophørte den tidligere praksis med at Bornholms Regionskommune tilbagebetalte egenbetaling til forældre, der vælger selv at passe deres barn, hvis barnets faste dagplejer er syg, har ferie eller på lignende vis er forhindret i at passe barnet. Baggrunden var, Børne- og Socialministeriet brev ”Orientering om dagtilbudslovens regler vedrørende tilskud og egenbetaling for en plads i dagtilbud”. Brevet slog fast, at tilbagebetaling af egenbetaling til forældre, der vælger selv at passe deres barn, hvis barnets faste dagplejer er syg, har ferie eller på lignende vis er forhindret i at passe barnet, ikke må forekomme af hensyn til pasningsgarantien.

 

I november 2019, hvor Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om den ændrede praksis, fremgik det af sagsfremstillingen, at Center for Børn og Familie ville ansætte flere dagplejere til at tilbyde gæstepleje, efterhånden som behovet opstod. Det blev desuden vurderet, at der var for stor usikkerhed omkring, hvad behovet for yderligere ansættelser reelt ville være, og at den nye ordning derfor ville blive fulgt tæt i 2020 med henblik på en evt. korrektion af budgettet for 2021.

 

 

 

 

Efterspørgsel på gæstepleje i 2020

Tabel 1 viser efterspørgslen på gæstepleje i både 2019 og 2020. Her ses det, at udgiften til gæstepleje er markant mindre i 2020 end i 2019, nemlig 117.083,57 kr. mindre for januar-september (data for oktober og frem er endnu ikke tilgængelig for 2020).

 

Tabel 1 Forbrug af gæstepleje 2019-2020

 

2019

2020

Difference

Januar

42.337,41

32.278,39

-10.059,02

Februar

50.253,18

54.657,04

4.403,86

Marts

43.345,53

33.645,97

-9.699,56

April

38.343,80

4.446,44

-33.897,36

Maj

48.732,75

19.793,26

-28.939,49

Juni

34.944,14

33.663,08

-1.281,06

Juli

51.324,46

61.772,52

10.448,06

August

71.951,74

64.877,10

-7.074,64

September

76.750,34

35.765,98

-40.984,36

Oktober

52.152,94

 

 

November

43.304,48

 

 

December

25.641,28

 

 

 

 

 

 

I alt (jan.-sept.)

457.983,35

340.899,78

-117.083,57

 

Generelt er der måned for måned en mindre efterspørgsel i 2020 end i 2019, men især april, maj og september viser en markant nedgang. Forklaringen for april og maj 2020 skal især findes i nedlukningen af samfundet i forbindelse med forårets udbrud af covid-19. Nedgangen i september 2020 skyldes, at der i september 2019 var færre dagplejere end normalt på grund af sygdom blandt personalet og dermed en øgning af behov for gæstepleje.

 

Da 2020 alt i alt har været et særligt år, vurderer administrationen, at nedgangen i efterspørgslen på gæsteplejen i 2020 ikke nødvendigvis giver et retvisende billede. Derfor vil administrationen udarbejde endnu en opfølgning i november 2021, hvor sommerferien for 2021 vil være inkluderet i opgørelserne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken i Børnehuset Nordstjernen

82.00.00G01-0258

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020, at reservere 500.000 kr. til finansiering af en forhøjelse af anlægsbevillingen til etablering af henholdsvis et nyt produktionskøkken og et automatisk brandalarmeringssystem (ABA-anlæg) i Børnehuset Nordstjernen på Thorkildsvej i Rønne. Beløbet blev reserveret på baggrund af, at licitationsresultatet var højere end forventet.

Rådgiver har efterfølgende udarbejdet et specificeret genberegnet anlægsbudget for projektet, som danner grundlag for at Center for Ejendomme og Drift nu søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at

a)      anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 449.500 kr., således at den samlede anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken samt automatisk brandalarmeringssystem i Børnehuset Nordstjernen herefter udgør 2.290.500 kr.,

b)     det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 449.500 kr. finansieret af driftsbudgettet under bevilling 11 Dagpasning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Ad. a: Anbefales

Ad. b: Anbefales

 

Sagsfremstilling

Bo42 ejer den bygning, som huser Børnehuset Nordstjernen, hvorfor det er Bo42 der som bygherre varetager om- og tilbygningen af daginstitutionen på Thorkildsvej i Rønne, med henblik på udvidelse af kapaciteten med 25 børneenheder.

Det er dog besluttet, at kommunen, som lejer bygningen, står for den del af projektet, som vedrører etablering af hhv. et nyt produktionskøkken og et automatisk brandalarmeringssystem (ABA-anlæg), hvortil der blev givet en anlægsbevilling på 1.841.000 kr. i februar måned 2020.

 

 

 

Den 25. juni 2020 blev kommunalbestyrelsen gjort bekendt med, at det samlede byggeprojekt havde været i licitation, hvor det blev konstateret, at de indkomne bud lå en del højere end projekteret af bygherrens rådgiver, og at det samlede byggeri (håndværkerudgifterne) derfor stod til at blive ca. 1,6 mio. kr. inkl. moms dyrere end tidligere antaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede at acceptere de øgede udgifter og fastholde det oprindelige projekt. Der blev derfor på mødet reserveret 500.000 kr. under driftsbevillingen til dagpasning til finansiering af kommunens andel af de merudgifter til projektet, som blev konstateret efter afholdt licitation.

Rådgiver har nu udarbejdet et specificeret genberegnet anlægsbudget ekskl. moms for projektet, som danner grundlag for, at Center for Ejendomme og Drift i denne sag søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til etablering af køkken og ABA-anlæg. Forhøjelsen, som udgør 449.500 kr., omfatter tillige 80.000 kr. til indkøb af service til det nye køkken.

Anlægsbudgettet udarbejdet af Steenbergs Tegnestue er vedlagt som bilag 1.

 

Vedlagte bilag 2 ”Skema B, endeligt budget efter licitation” viser en specifikation af det nye samlede budget for hele byggeriet. Skema B er blevet ændret af Bo42/rådgiver efter at sagen blev præsenteret for kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020. Dette er bl.a. sket på baggrund af den politiske beslutning om, at der ikke skulle betales husleje i byggeperioden.

 

Administrationen har, i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning, forhandlet med Bo42 om helt at undlade at betale husleje, eller forhandle en nedsat husleje i byggeperioden

Dette er imødekommet af Bo42, idet der i de samlede budgetterede projektudgifter er indkalkuleret et huslejetab i genhusningsperioden 1/9-2020 – 1/3-2021 i Vildanden, svarende til seks måneders husleje á 21.000 kr. pr. måned, eller i alt 126.000 kr.

 

Desuden har Bo42s bestyrelsen besluttet, at Bo42s tilskud til projektet på 500.000 kr. øges med 100.000 kr. til i alt 600.000 kr.

 

Udover ovennævnte, er de samlede budgetterede håndværkerudgifter øget med 246.000

kr. inkl. moms, men kommunens andel af det samlede anlægsprojekt udgør fortsat 2.500.000 kr. inkl. moms ligesom den beregnede årlige udgift til husleje på 528.000 kr. heller ikke er ændret.

Allonge til lejeaftale i forbindelse med ombygning og udvidelse af ejendommen Thorkildsvej 57 i Rønne er vedlagt som bilag 3.

 

Desuden er erklæringen vedrørende kommunegaranti for realkreditlån vedlagt som bilag 4. Kommunalbestyrelsen godkendte kommunegarantien for Bo42’s realkreditlån den 23. maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

Samlet økonomi inkl. moms

Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen første gang den 20. februar 2020 var det forudsat at kommunens andel af ombygningen i Børnehuset Nordstjernen, svarende til nyt køkken og ABA-anlæg, udgjorde 2.000.000 kr. inkl. moms, ud af de samlede projektudgifter på 7.500.000 kr. inkl. moms, jf. økonomioversigt fra Bo42.

 

Efter licitationen udgør kommunens andel af ombygningen 2.500.000 kr. inkl. moms, ud af de samlede projektudgifter på 9.700.000 kr. inkl. moms, jf. bilag 2 (skema B).

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at reservere 500.000 kr. under driftsbevilling 11 Dagpasning til finansiering af kommunens andel af de merudgifter til projektet, som blev konstateret efter afholdt licitation.

Det blev samtidig besluttet, at der skulle fremlægges en sag til politisk behandling med henblik på justering af anlægsøkonomien, når der foreligger at specificeret genberegnet anlægsbudget ekskl. moms fra rådgiver. 

Rådgiver har sidst i august måned fremsendt et anlægsbudget, som indeholder en specifikation af de enkelte anlægsposter ekskl. moms. På den baggrund kan kommunens konkrete merudgift nu beregnes.

 

Kommunens andel af økonomien ekskl. moms FØR licitation

 

Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen første gang den 20. februar 2020 udgjorde kommunens andel af ombygningen i Børnehuset Nordstjernen 1.655.932 kr. ekskl. moms, ud af de samlede projektudgifter på 5.798.000 kr. ekskl. moms, jf. økonomioversigt fra Steenbergs Tegnestue.

Det blev besluttet, at udgiften til ’Central Tilstandskontrol og Styring af tekniske installationer’ (CTS) på 62.000 kr. ekskl. moms, som er indeholdt i kommunens udgiftsandel til projektet, afholdes og finansieres af den afsatte anlægsbevilling til ESCO, energirenovering i kommunale bygninger.

 

Der blev den 20. februar 2020 givet en anlægsbevilling til projektet på 1.841.000 kr. ekskl. moms, idet udgiften på 62.000 kr. som nævnt skal afholdes via ESCO-projektet.

 

Der er således pt. budgetteret med en samlet kommunal udgift på 1.903.000 kr. ekskl. moms til projektet, jf. tabel 1.

Den samlede kommunale udgift ekskl. moms er større end rådgivers budget ekskl. moms (1.655.932 kr.), da kommunen som nævnt nedenfor, ikke er berettiget til momsfradrag på alle udgiftsposter.

 

Tabel 1 Budget FØR licitation (beløb i hele kroner)

 

Nordstjernen, køkken og ABA-anlæg

Ekskl. moms

Inkl. moms

Momsfradrag BRK

Nettoudgift BRK

Bygningsareal ca. 24 kvm

330.000

412.500

0

412.500

Køkkenindretning, el-installationer og overflader

494.339

617.924

0

617.924

Pro-hvidevarer

210.000

262.500

-52.500

210.000

Fedtudskiller

70.661

88.326

-17.665

70.661

Køkken, ventilation/emhætte m.m.

150.000

187.500

-37.500

150.000

CTS (input fra Ejendomme og Drift, ESCO)

62.151

77.689

-15.538

62.151

ABA-anlæg

175.000

218.750

-43.750

175.000

Uforudsete udgifter

66.781

83.476

0

83.476

Andel til sagsomkostninger m.m.

97.000

121.250

0

121.250

I alt FØR licitation

1.655.932

2.069.915

-166.953

1.902.962

 

 

Kommunens andel af økonomien ekskl. moms EFTER licitation

 

Efter licitationen udgør kommunens andel af ombygningen 2.000.000 kr. ekskl. moms, ud af de samlede projektudgifter på 7.397.823 kr. ekskl. moms, jf. den nye økonomioversigt fra Steenbergs Tegnestue dateret 26. august 2020 (bilag 1).

Udgiften til CTS er i den nye økonomioversigt angivet til at udgøre 350.000 kr. ekskl. moms. s, hvoraf Center for Ejendomme og Drift fortsat afholder 62.000 kr. af den afsatte anlægsbevilling til ESCO, energirenovering i kommunale bygninger.

 

Tabel 2 Budget EFTER licitation, jf. bilag 1 (beløb i hele kroner)

 

Nordstjernen, køkken og ABA-anlæg

Ekskl. moms

Inkl. moms

Momsfradrag BRK

Nettoudgift BRK

Bygningsareal ca. 24 kvm *

410.000

512.500

0

512.500

Fast indretning, installationer *

485.000

606.250

0

606.250

Pro-hvidevarer

200.000

250.000

-50.000

200.000

Fedtudskiller

70.000

87.500

-17.500

70.000

Køkken, ventilation/emhætte m.m.

150.000

187.500

-37.500

150.000

CTS (delvis input fra Ejendomme og Drift)

350.000

437.500

-87.500

350.000

ABA-anlæg

140.000

175.000

-35.000

140.000

Uforudsete udgifter*

75.000

93.750

0

93.750

Andel til sagsomkostninger m.m.*

120.000

150.000

0

150.000

I alt EFTER licitation, jf. bilag 1

2.000.000

2.500.000

-227.500

2.272.500

*Forholdsmæssig andel

 

 

Forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb

 

Forskellen på totalerne i tabel 1 og tabel 2 udgør kommunens merudgift til etablering af køkken og ABA-anlæg efter afholdt licitation.

Dertil kommer en udgift på 80.000 kr. til indkøb af service til det nye køkken.

 

Tabel 3 Merudgift (beløb i hele kroner)

Nordstjernen, køkken og ABA-anlæg

Nettoudgift BRK

EFTER licitation, jf. tabel 2

2.272.500

FØR licitation, jf. tabel 1 (afrundet)

-1.903.000

= Merudgift licitation 

369.500

Afsættes til indkøb af service til køkkenet

80.000

Samlet merudgift  

449.500

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 449.500 kr. til etablering af et nyt produktionskøkken samt et automatisk brandalarmeringssystem i Børnehuset Nordstjernen.

Merudgiften på 449.500 kr. finansieres det til formålet reserverede beløb på 500.000 kr., som er afsat under driftsbevilling 11 Dagpasning.

Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter udgøre 2.290.500 kr.

 

Hertil kommer, at en andel af udgiften til CTS, 62.000 kr. ekskl. moms, som tidligere nævnt, afholdes og finansieres af den afsatte anlægsbevilling til ESCO, energirenovering i kommunale bygninger.

 

Der er således herefter budgetteret med en samlet kommunal udgift på 2.352.500 kr. ekskl. moms til projektet.

Den samlede kommunale udgift ekskl. moms er større end rådgivers budget ekskl. moms (2.000.000 kr.), bl.a. fordi kommunen som nævnt nedenfor, ikke er berettiget til momsfradrag på alle udgiftsposter.

 

Moms

Idet Bo42 forestår byggesagen og kommunen kun bidrager med et tilskud til en del heraf (produktionskøkken og ABA-anlæg), vil hverken bygge- eller projekteringsudgifterne i princippet være refusionsbare for kommunen. Det er således ikke alle anlægsposter, som kommunen kan opnå momsrefusion for. Kun de fakturaer, som stiles direkte til, og betales af kommunen, vil være momsrefusionsbare. Når kommunen ikke kan få alle momsudgifter refunderet, så bliver merudgiften større.

 

Supplerende sagsfremstilling

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 1. december 2020

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Revideret styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

17.01.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 en proces for revision af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Jævnfør denne procesplan skal et forslag til ny styrelsesvedtægt behandles politisk i december forud for en høring i skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler og kommentering i CenterMED Skole. Forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag forelægges hermed til politisk behandling

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Kommunalbestyrelsen sender forslag til ny styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommunes skolevæsen i høring i skolebestyrelserne på de bornholmske folkeskoler og til kommentering i CenterMED Skole

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Anbefales med følgende ændringer:  

- Side 8 (i bunden), sætningen ”Ønske om indskrivning på anden skole end distriktsskolen imødekommes, hvis det gennemsnitlige elevtal i den ønskede klasse i skoledistriktet er mindre end 28 på det tidspunkt, hvor ønsket om indskrivning fremsættes” – gøres tydeligere

- Betegnelsen ”børnehaveklasse” konsekvensrettes til ”0. klasse”


- Side 15 linje 3-4, sætningen:  ”Der arbejdes også målrettet på, at flere elever kan inkluderes i almenområdet, at…” ændres til:

"Der arbejdes også målrettet på at løse inklusionen i almenområdet, at..."

 

- Det synliggøres i kompetence-planen, hvori ændringerne består.


- Kompetencen til at nedsætte undervisningstiden skal fortsat sortere under udvalget.


- Det tydeliggøres, at den frie befordring omfatter kørsel med BAT og indenfor egen skoledistrikt også kørsel med skolebus

 

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen er funderet i folkeskolelovens § 41, der bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Skolestyrelsesvedtægten med bilag er således de lokale rammer for skolens virksomhed, skolebestyrelsens kompetence, skolechefens kompetencer og handlemuligheder samt skolelederens handlemuligheder.

 

Den eksisterende styrelsesvedtægt er blevet revideret for at sikre, at styrelsesvedtægten er opdateret i forhold til den organisatoriske virkelighed og er tydelig omkring centrale styringselementer på folkeskoleområdet. Dette skal sikre en lettere anvendelse af styrelsesvedtægten som styringsredskab for såvel de enkelte skoler som for den centrale administration.

 

I forbindelse med revisionen af styrelsesvedtægten har administrationen besluttet, at styrelsesvedtægten fremadrettet vil være ledsaget af et uddybende bilag, en kompetencefordelingsplan og en valgprocedure for valg til skolebestyrelser i Bornholms Regionskommune som selvstændige bilag til styrelsesvedtægten. Denne opdeling gør det mere enkelt at slå op i såvel selve styrelsesvedtægten som de uddybende bilag, og sikrer samtidig, at yderligere oplysninger er tilgængelige i umiddelbar relation til det primære styringsdokument.

 

 

Ændrede forhold
Revisionen af styrelsesvedtægten indebærer primært en anderledes opsætning og struktur af både selve styrelsesvedtægten og dertilhørende bilag med en tydeliggørelse af en række forhold på skoleområdet, som kan være vanskelige at lokalisere i den gældende styrelsesvedtægt, herunder ansvar og delegering. Ligeledes er den organisatoriske virkelighed og forhold for skolebestyrelser blevet korrigeret, så de stemmer overens med de nuværende forhold på skoleområdet.

 

Der er desuden tilføjet oplysninger omkring flere forhold, der ikke er medtaget i den gældende styrelsesvedtægt, eksempelvis muligheden for at fortsætte i SFO efter 3. klasse, klagemuligheder og forhold i forbindelse med hjemmeundervisning. Ændringerne gør det mere enkelt at finde svar på de spørgsmål, der opstår i den daglige drift af såvel den enkelte skole som den centrale styring af skoleområdet. Der er ligeledes udarbejdet en mere tydelig kompetencefordelingsplan, der giver overblik over såvel primært som delegeret ansvar, og valgproceduren er blevet konkretiseret i forhold til tidsangivelser.

 

I overensstemmelse med Folkeskolelovens § 41, skal styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne forud for en politisk beslutning.

 

De samlede styringsdokumenter forelægges hermed til politisk behandling.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Revideret styrelsesvedtægt (PDF)

2.
Bilag til revideret styrelsevedtægt (PDF)

3.
Revideret kompetencefordelingsplan på folkeskoleområdet (PDF)

4.
Revideret valgprocedure for valg til skolebestyrelser (PDF)

5.
Gældende styrelsesvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Fælles Folkeskole Bornholm - statusorientering

17.01.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

11

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Skole har iværksat Fælles Folkeskole Bornholm til udvikling af de bornholmske almen- og specialskoler, og herunder et arbejde med at etablere mellemformer, som supplerende skoletilbud i folkeskolen. I tillæg til Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022 er udarbejdet et kommissorium for arbejdet samt oplæg til en revideret tids- og procesplan, som forelægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   orienteringen tages til efterretning

b)   den reviderede tids- og procesplan for Fælles Folkeskole Bornholm godkendes med de foreslåede ændringer

c)    Børne- og Skoleudvalget udpeger en repræsentant til den politiske følgegruppe

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Ad. a: Taget til efterretning

Ad. b: Anbefales

Ad. c: Erik Lund Hansen udpeges til den politiske følgegruppe.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har tilkendegivet ønske om at følge arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm tæt, og udvalget præsenteres således for en statusorientering på arbejdet med implementering af de politiske og strategiske mål for den fælles, bornholmske folkeskole.

 

Kommissorium for Fælles Folkeskole Bornholm

Der er udarbejdet et kommissorium for Fælles Folkeskole Bornholm med tydelige mål, organisering og procesplan for arbejdet (bilag 1). 

 

Kommissoriet sætter retning for Center for Skoles indsats frem mod realiseringen af Fælles folkeskole Bornholm til udvikling af såvel almen- som specialskoleområdet samt organisering af nye supplerende mellemformer. Fælles strategiske indsatser på tværs af alle skoler er, sammen med skolernes lokale udviklingsplaner, en forudsætning for, at de politiske mål kan indfries. Skolerne skal desuden arbejde tættere sammen på tværs med respekt for de enkelte skolers forskellighed.

Kommissoriet for arbejdet med Fælles Folkeskole Bornholm er udarbejdet af administrationen med involvering af skole- og mellemlederne. CenterMED i Center for Skole har, sammen med brks chefgruppe, bidraget med input til en kvalificering af kommissoriet, og styregruppen for Fælles Folkeskole Bornholm har den 19. november 2020 godkendt kommissoriet i sin nuværende form.

 

Med Fælles folkeskole Bornholm arbejder Center for Skole frem mod opfyldelse af de fem langsigtede politiske mål, som fremgår af den overordnede udviklingsplan:

 

-        Alle skoler præsterer på niveau eller bedre end forventet målt ud fra socioøkonomisk reference

-        Trivslen blandt eleverne ligger på landsgennemsnittet

-        Andelen af gode læsere er på 80%

-        Karaktergennemsnittet efter afgangseksamen ligger på landsgennemsnittet

-        70% som starter i børnehaveklasse vælger en folkeskole

 

Målene søges indfriet med fokus på mål for folkeskolens udvikling frem mod 2022, med særlig vægt på tre overordnede mål og fem delmål:

 

Tre overordnede mål 

  1. Elever og medarbejdere trives godt i folkeskolen
  2. Folkeskolen har et højt fagligt niveau
  3. Folkeskolen er det naturlige skolevalg

 

 

Fem delmål

Delmål 1: God trivsel

Delmål 2: Høj faglighed

Delmål 3: En folkeskole for alle

Delmål 4: Kommunikation og dialog

Delmål 5: Rammer og vilkår

 

Samtlige skoler har lagt de langsigtede politiske mål, såvel som den strategiske udviklingsplans overordnede mål og delmål, til grund for deres lokale udviklings- og handleplaner. I forbindelse skolernes lokale arbejde med udviklingsplanerne er planlagt to halvårlige dialog- og opfølgningsmøder mellem administrationen og de enkelte skoler. Første opfølgningsmøde på skolerne afvikles i perioden fra december 2020 til februar 2021.

 

 

Organisering af Fælles Folkeskole Bornholm

Til at understøtte fokus og konkret opfølgning på mål og indsatser, er nedsat en projektorganisation. Administrationen foreslår, at der nedsættes en politisk følgegruppe med formanden for BSU som formand og med inddragelse af relevante organisationer (bilag 2).

 

Organisering af specialtilbud - Inkluderende fællesskaber for alle børn

Arbejdet med de tre supplerende skoletilbud og øvrige understøttende indsatser på det specialiserede område, som beskrevet i notatet Inkluderende fællesskaber for alle børn (bilag 3) indgår som et parallelt og integreret delprojekt under Fælles Folkeskole Bornholm. En selvstændig projektgruppe har ansvar for at evaluere og følge op på de første erfaringer, og ultimo 2020 nedsætter administrationen en selvstændig følgegruppe med inddragelse af PPR, forældre og relevante organisationer.

 

 

 

Tids- og procesplan

Udviklingsplan for folkeskolerne på Bornholm 2019-2022, kommissoriet og programmets tids- og procesplan udgør masterplanen for programmets implementering og målopfyldelse. Administrationen har revurderet den oprindelige tids- og procesplan, som kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2019, og fremlægger oplæg til en opdateret procesplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Supplerende aktiviteter og reviderede tidspunkter for mål og leverancer er markeret med rødt (bilag 4).

 

 

Igangværende aktiviteter

 

Alle skoler arbejder med implementering af deres lokale udviklingsplaner, herunder at styrke skolens kommunikation og dialog med forældre og lokale samarbejdsaktører.

 

Ledere og fagprofessionelle gennemgår uddannelsesforløb i Professionelle læringsfællesskaber med fokus på praksis for teamsamarbejde og inddragelse af fagprofessionelle med henblik på optimal læring og trivsel.

 

Otte arbejdsgrupper arbejder med strategiske, tværgående indsatsområder. I grupperne deles viden og best practise med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for elevernes trivsel og læring. De strategiske arbejdsgrupper understøttes af administrationen.

 

I efteråret 2020 er der opstart af styre-, projekt og politisk følgegruppe i regi af Fælles Folkeskole Bornholm.

 

Der er nedsat arbejdsgruppe på tværs af Center for Skole og Center for Børn og Familie med ansvar for at gennemføre en første erfaringsopsamling/evaluering af de nye supplerende skoletilbud og understøttende indsatser i Inkluderende fællesskaber for alle børn.

 

 

Kommende aktiviteter, vinter-forår 2020-2021

 

I den kommende tid vil der fortsat arbejdes med de strategiske arbejdsgrupper frem mod udvikling af et fælles koncept for hvert strategisk område, der kan implementeres på alle folkeskolerne. Der vil desuden blive afholdt halvårlige dialog- og opfølgningsmøder på alle skoler med fokus på systematisk målopfyldelse og implementering af overordnede og lokale udviklingsplaner. Samtidigt vil den selvstændige projektgruppe, der er nedsat til evaluering af de specialpædagogiske pilotprojekter, arbejde med en erfaringsopsamling på det foreløbige arbejde med henblik på en langsigtet plan for de supplerende skoletilbud og understøttende indsatser. Evalueringen forventes at blive behandlet politisk i marts 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Bilag 1: Kommissorium Fælles Folkeskole Bornholm (PDF)

2.
Bilag 2: Organisering Fælles Folkeskole Bornholm (PDF)

3.
Bilag 3: Inkluderende Fællesskaber for alle børn BRK (PDF)

4.
Bilag 4: Tids- og procesplan Fælles Folkeskole Bornholm, opdateret version (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Skolekoncerter 2021-2024

20.03.00Ø54-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Organisationen Levende Musik i Skolen (LMS) har fremsendt en ny 3-årig samarbejdsaftale vedr. skolekoncertordningen ”Musik i Tide” for perioden 2021-2024. Det skal besluttes om skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler skal fortsætte.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Børne- og Skoleudvalget godkender samarbejdsaftalen vedrørende skolekoncerter fra 2021-2024

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem regionskommunen og Levende Musik i Skolen (LMS) om skolekoncerter udløber med udgangen af skoleåret 2019/2020. LMS har i den anledning fremsendt en ny samarbejdsaftale for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024 til godkendelse.
 

Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres en række koncerter, som tilbydes alle kommunens elever fra 0. til 9. klasse. Det betyder, at koncerterne fordeles blandt privatskoler og folkeskoler. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson, som har til opgave at koordinere kommunens deltagelse i skolekoncertordningen.

 

Aftalens indhold

Alle skoler får i hvert skoleår koncerter efter elevtal. Det vil sige, at alle skoler får årlige koncerter til de tre elevgrupper indskoling, mellemtrin og udskoling. Såfremt elevtallet, lokaliteten eller andre hensyn kræver to ens koncerter, sørger LMS for at afholde dette.

 

Koncerterne forberedes på den enkelte skole, idet der til samtlige koncerter udbudt af LMS udsendes undervisningsmateriale til gennemgang med de pågældende elever – disse materialer tilgodeser en bred vifte af de Fælles Mål.

 

Efter koncerterne evaluerer den enkelte skole den netop gennemførte koncert, ligesom de optrædende musikere evaluerer deres oplevelse på den enkelte skole.

 

De samme musikere spiller typisk 3-5 koncerter i løbet af et besøg på øen. Musikerne er professionelle og meget engagerede i dét at spille for skoleelever. Regionskommunen får året igennem besøg på alle øens skoler af vidt forskellige koncerter. Skolerne er særdeles begejstrede for at kunne præsentere eleverne for en bred vifte af forskellige koncerter.

 

Uden denne LMS-skolekoncertordning ville det ikke være muligt at få skolekoncerter til Bornholm, idet den samlede udgift i så fald skulle afholdes af den enkelte skole herunder musikerhonorar, overnatning, transport m.m.

 

Det er ikke alle kommuner, der er med i LMS’ ordninger. Flere kommuner står på ventelister, og regionskommunens skolekoncertkoordinator gør opmærksom at, hvis Bornholm først meddeler, at man ikke længere ønsker at være med i ordningen, vil det formentligt blive umuligt at komme med i den igen.

 

 

Corona

Alle skolekoncerter afholdes under hensyntagen til gældende lovgivning og retningslinjer i forhold til situationen omkring Corona. LMS forbeholder sig dog retten til at aflyse koncerter uden varsel i tilfælde af force majeure (naturkatastrofer, krig og terror, lockout og strejke, epidemier og internationale sundhedskriser, nedlukninger af samfundet).

 

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets budget er der afsat 227.605 kr. til skolekoncertordningen i 2021 og overslagsårene 2022-2024.

I skoleåret 2021/2022 betales kr. 136.476 ekskl. moms for skolekoncerterne, lønudgifter kr. 70.000 til skolekoncertkoordinatoren i Bornholms Regionskommune samt udgifter til transport og mødeaktiviteter kr. 3.000.

I alt forventes en udgift på kr. 209.476 pr. skoleår til skolekoncertordningen.

 

Prisen for skolekoncerterne er elevtalsafhængig. Elevprisen er kr. 34 ekskl. moms i den 3-årlige aftaleperiode.

Det skal bemærkes, at kontrakten gælder for tre skoleår ad gangen, og derfor ikke kan opsiges før skoleåret 2024/2025.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Kontrakt for skolekoncerter 2021-2024 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Kulturaftale 2021-2024

20.20.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag en kulturaftale med kulturministeren, som udløber med udgangen af 2020. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der varede fra 2014-2017. Kulturministeren har nu taget initiativ til at indgå nye fireårige kulturaftaler med alle landets kulturregioner for perioden 2021-2024. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny kulturaftale, som forelægges til politisk godkendelse. Samtidig lægges der op til, at et restbeløb til Skoletjenesten Bornholm flyttes fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Fritid og Kultur, da skoletjenesten er en del af den nye aftale.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at oplæg til en kulturaftale med kulturministeren for perioden 2021-2024 godkendes

b)   at restbudgettet vedr. Skoletjenesten Bornholm overføres fra bevilling 13 Undervisning til bevilling 21 Fritid og Kultur og afsættes over årene 2021-2024

c)    at budgettet på bevilling 13 Undervisning reduceres med 268.000 kr. i 2020,

d)   at budgettet på bevilling 21 Fritid og Kultur forhøjes med 67.000 kr. i 2021,

e)   at der indarbejdes et budgetbeløb på 67.000 kr. på bevilling 21 Fritid og Kultur i hvert af årene 2022 – 2024 som en teknisk korrektion

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en kulturaftale med kulturministeren, som udløber med udgangen af 2020. En kulturaftale er en frivillig aftale med kulturministeren om lokale kulturelle indsatser, der bl.a. skal styrke samarbejder om at udvikle nye ideer og fremme borgernes adgang til kulturtilbud af høj kvalitet.

 

Kommunens nuværende kulturaftale er en etårig tillægsaftale til kommunens første kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med tillægsaftalen for 2020 er den fireårige aftale blevet forlænget tre år i træk. Forlængelsen skyldes, at kulturministeren har ønsket at gentænke kulturaftaleordningen, og de seneste tre år har der været dialog mellem kulturministeren og landets kulturregioner om en revidering af gældende kulturaftalemodel. 

I sommers udmeldte kulturminister Joy Mogensen så, at der vil blive taget initiativ til at indgå nye fireårige kulturaftaler med virkning for perioden 2021-2024. Af brev af 8. juli 2020 oplyser hun, at det eksisterende kulturkoncept i videst omfang videreføres, men at aftalernes projekter primært skal have til formål at fremme børn og unges interesse for at deltage aktivt i kunst og kultur. Endvidere skal aftalerne fortsat have fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud og samarbejder. 


På denne baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg til en ny fireårig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og kulturministeren for perioden 2021-2024.


Kulturaftale for 2021-2024


Oplægget omfatter tre indsatsområder, som henholdsvis skal give øens børn og unge indsigt i den bornholmske natur- og kulturarv, fremme unges demokratiske dannelse og stimulere børns lyst til at udtrykke sig kunstnerisk gennem musik.


Indsatsområde 1. Kulturelle rødder skal sikre bornholmske børn og unges kendskab til deres kultur- og naturarv og understøtte deres sociale, kreative og faglige kompetencer gennem æstetiske læringsprocesser. Indsatsen er en videreudvikling af Skoletjenesten Bornholm og der vil i aftaleperioden særligt blive sat fokus på udviklingen af nye læringsforløb inden for natur og kunsthåndværk. Udviklingsarbejdet gennemføres i et partnerskab med Skoletjenesten Videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Ved at videreudvikle Skoletjenesten Bornholms aktiviteter i regi af kulturaftalen er det muligt at styrke og understøtte skoletjenestens arbejde i en længere periode.

Indsatsområde 2. Demokratisk dannelse har til formål at fremme unges kompetencer, muligheder og lyst til at deltage aktivt i samfundslivet. Dette omfatter et partnerskab med Bornholms Museum om inddragelsen af unge i udviklingen af museums+, som er del af det kommende Bornholm Museumscenter. Ønsket er desuden at udvide konceptet med ungeinddragelse til øens øvrige kulturinstitutioner, som en metode til at styrke kultur- og naturarvens relevans for nutidens unge.

 

Indsatsområde 3. Musikalske fællesskaber skalgive bornholmske børn adgang til et musikalsk fællesskab, der styrker deres musiske, sociale og personlige evner. Dette skal ske ved at skabe et ø-dækkende samspilsforløb for alle elever i 6. klasse, som skal give eleverne gode musikoplevelser sammen og lyst til at spille musik bagefter. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem Kulturskolen, Ungdomsskolen og øens skoler.

Kulturaftalens tre indsatsområder understøtter kommunens kulturpolitiske ambition om, at kunst, kultur og natur skal indgå som en integreret del af børn og unges hverdag. Aftalen understøtter også øvrige lokalpolitiske indsatser som f.eks. et godt børneliv på Bornholm (”De Små Børns Bornholm”), et bæredygtigt og klimavenligt øsamfund (”Bright Green Island”), Bornholm som anerkendt World Craft Region og Bornholms børne- og ungepolitik og folkesundhedspolitik.


Tidsplan
Udkast til ny kulturaftale mellem kommunen og kulturministeren er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen og vil blive forelagt kulturministeren. Der forventes en tilbagemelding ultimo november. Forudsat at aftalen bliver godkendt af begge parter, forventes aftalen underskrevet inden udgangen af dette år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2021-2024 afsat 369.000 kr. til en kulturaftale. På bevilling 13 Undervisning er der desuden et restbeløb på 270.000 kr. afsat til Skoletjenesten Bornholm. Da Skoletjenesten Bornholm indgår som en del af den nye kulturaftale, anbefaler administrationen, at beløbet overføres til kulturaftalen på bevilling 21 Fritid og Kultur og fordeles ligeligt over aftaleperiodens fire år (67.000 kr. pr. år.). Overførslen betyder en samlet kommunal finansiering på 436.000 kr. pr. år. Med et årligt statsligt tilskud på 300.000 kr. resulterer det i et samlet budget på 736.000 kr. om året.

Tabel 2. Årligt budget i aftaleperioden 2021-2024 (2021-priser)

Indsatsområde

Kulturregion Bornholm

Statslig bevilling

Total

Kulturelle rødder1

252.000

130.000

382.000

Demokratisk dannelse2

90.000

90.000

180.000

Musikalske fællesskaber

80.000

80.000

160.000

Revision

14.000

 

14.000

Total

436.000

300.000

736.000

Note 1: Hertil bidrager Skoletjenesten (Videnscenter for eksterne læringsmiljøer) desuden med 100.000 kr. til medfinansiering af skoletjenestekoordinator jf. partnerskab
Note 2: Bornholms Museum medfinansierer en projektmedarbejder med 7 timer pr. uge jf. partnerskab

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. december 2020

1.
Udkast til kulturaftale 2021-2024 (PDF)

2.
Brev af 8. juli 2020 fra kulturministeren (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Udmøntning af bevilling til rengøring i forbindelse med Covid-19 i 2021 og kommende år

82.08.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021 samt overslagsårene 2022 og 2023 midler på henholdsvis 3 mio. kr., 2 mio. kr. og 1 mio. kr. til ekstra rengøring fortrinsvis i daginstitutioner og skoler. Der skal nu tages stilling til udmøntning af bevillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·        forslag til udmøntning herunder fordeling og indsats til ekstra rengøring i forbindelse med forebyggelse af smitte godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Udvalget anbefaler indstillingen omend udvalget også samtidig udtrykker ønske om i højere grad at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021 samt overslagsårene 2022 og 2023 midler på henholdsvis 3 mio. kr., 2 mio. kr. og 1 mio. kr. til ekstra rengøring fortrinsvis i daginstitutioner og skoler. Dette i forlængelse af oplevelserne under Covid-19-udbruddet i foråret 2020.

Dette betyder, at der bliver mulighed for at videreføre nogle af de hygiejnetiltag, som har været iværksat under Corona-pandemien.

I Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer fra den 2. oktober 2020, lægges der stor vægt på rengøring af fælles kontaktpunkter (fx håndtag, gelænder, kontakter, trykknapper bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter mv.). Derudover bør hyppigheden af rengøring tilpasses årstiderne, således at der sikres hyppigere rengøring i den kommende efterårs- og vintersæson.

 

Daginstitutioner.

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet følgende retningslinjer velvidende, at rammen ikke dækker Sundhedsstyrelsens retningslinjer (den 2. oktober 2020).

Det afsatte budget i 2021 dækker ikke Sundhedsstyrelsen nuværende retningslinjer på daginstitutionsområdet i forhold til renholdelse af legetøj, idet legetøj går under kategorien ”kontaktpunkter”, og derfor skal rengøres hver dag.

På nuværende tidspunkt rengøres hyppigt anvendte kontaktpunkter samt legetøj en gang dagligt af Rengøringsservice, som har ansat 19 deltidsansatte hygiejnemedarbejdere til opgaven. Denne arbejdsprocedure ophører med udgangen af december 2020 samtidig med, at den nuværende bevilling ophører. 

Hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger om rengøring af legetøj hver dag skal imødekommes, vil det betyde en merudgift på 3,8 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2021.

 

Budget 2021.
Det foreslås, at i de 19 daginstitutionerne vil alle kontaktflader blive aftørret én gang dagligt for at sikre, at alle hyppigt anvendte kontaktflader bliver aftørret. Derudover vil alt vaskbart legetøj blive vasket/aftørret hver 14. dag. Med vaskbart legetøj menes, legetøj som kan komme i en vaskemaskine eller en balje med vand & sæbe og derefter lufttørres. Undtaget er håndtag på cykler/legeredskaber/køretøjer, som aftørres manuelt. Den økonomiske ramme for aftørring af kontaktpunkter og vask af legetøj udgør 2,0 mio. kr.

 

Budget 2022.
Til budget 2022 foreslås det, at afvask af legetøj bliver udfaset, og overgår til normalt aktivitetsniveau. Ifølge ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2019 vil det sige, at det pædagogiske personale vasker legetøj en gang om måneden. Alle kontaktpunkter vil fortsat blive aftørret en gang daglig. Den økonomiske ramme til aftørring af kontaktpunkter er 1,3 mio. kr.

 

Budget 2023.
Til budget 2023 foreslås det, at aftørring af alle kontaktpunkter bliver reduceret til en gang ugentligt. Den økonomiske ramme til aktiviteten udgør 0,3 mio. kr.

 

Skoler.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift udarbejdet følgende retningslinjer inden for den tildelte ramme:

 

Budget 2021.
Det foreslås, at alle ni folkeskoler får en ekstra hygiejnerunde på alle toiletter midt på dagen, og i den forbindelse vil alle dørhåndtag ved indgangsdørene blive aftørret. Den økonomiske ramme for aktiviteten er samlet 0,8 mio. kr.

 

Budget 2022 - 2023:
I budgetårene 2022 – 2023 vil alle skoler forsat få en ekstra hygiejnerunde på alle toiletter midt på dagen. Aftørring af dørhåndtag ved indgangsdørene bliver udfaset. Den økonomiske ramme er 0,7 mio. kr.

 

Pulje.

I budget 2021 anbefales det, at der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til ekstrarengøring, hvis der kommer et udbrud af coronavirus, som påkræver ekstra rengøring i forbindelse med udbruddet. Denne pulje er ikke kun påtænkt til daginstitutioner og skoler, men kan anvendes i forbindelse med aktiviteter i de kommunale institutioner og forvaltes af Center for Ejendomme og Drift, Rengøringsservice.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen er afgivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

15

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Udvalget blev orienteret om Bornholms Regionskommune indsats i forhold til udsatte unge og misbrug.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

16

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        Der ikke er punkter til høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2020:

Godkendt